You are on page 1of 133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ελληνική

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2.6.2017

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2130369356 – 6978900445
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Συνεδρίαση 13η Τακτική
Της 12ης Ιουνίου 2017
Ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 18:30

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζήση Μαρία – Πρόεδρος Δ.Σ.


Πουλάκης Πέτρος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ντελάκη Ευαγγελία - Γραμματέας Δ.Σ.
Τούντας Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Δούρος Σωτήριος– Αντιδήμαρχος
Μωραΐτη Ιωάννα – Αντιδήμαρχος
Στάμου Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
Κατραμάδος Σταύρος
Φράγκος Διονύσιος
Τούντας Ιωάννης
Γιαννάτος Σωτήριος
Λίγκου Πηνελόπη
Τυράκης Βάϊος
Μπασινάς Ιωάννης
Κρόκος Νικόλαος
Ίσαρης Γεώργιος
Λάμπρου Παναγιώτης
Γκέλιας Δονάτος
Λύτρα Αθηνά
Μάρκου Χρήστος
Σερέτης Χρήστος
Μπάτρης Παναγιώτης
Κουλοχέρης Γεώργιος
Ραφτοπούλου Άννα
Μαρλαντής Χρήστος
Τσαντήλας Χρήστος
Γερακόπουλος Γρηγόριος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
Ίσαρης Γεώργιος
Λύτρα Αθηνά
Μπάτρης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Μπέκας Γεώργιος
Νομικός Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Φύτρος Αντώνιος
Δάρδαλης Νικόλαος
Αργυρός Γεώργιος
Τσάκαλη Ελένη

Προσελεύσεις- Αποχωρήσεις:
• Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπάτρης Παναγιώτης & Λύτρα
Αθηνά. Επίσης κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος της
Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ίσαρης Γεώργιος.
• Μετά την ψηφοφορία του 6ου Θέματος της Ημερήσιας
Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούρος
Σωτήρης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -0-
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -23- (Α.Δ.Σ. 178-200/2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕΛ. Α.Δ.Σ.
ης
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017
(αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2017). (Εισηγητής: κ. Μάρκου Δημήτριος –
Δήμαρχος) 34 179
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων - εξόδων
οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την
επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.26/2017(Εισηγήτρια: κα
Μωραΐτη Ιωάννα) 47 180
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος,
οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Γκέλιας Δονάτος) 54 181
η
4. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 51.892,04€ από 2
ΚΑΠ έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π.
αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου
(αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.21/2017) (Εισηγητής: κ. Κατραμάδος Σταύρος) 61 182
ο
5. Λήψη απόφασης προσθήκης της προσωνυμίας «Υπατία» στο 1
Γυμνάσιο Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.20/2017). (Εισηγητής: κ.
Κατραμάδος Σταύρος) 66 183
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριμ.52/2017 μελέτης και
των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου:
«Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ». (Εισηγητής: κ.
Τούντας Αντώνιος) 13 178
7. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την
εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση υδρομέτρων». (Εισηγητής:
κ. Τούντας Αντώνιος) 70 184
8. Λήψη απόφασης αξιοποίησης τμήματος του Δημοτικού
Λαχανόκηπου με σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που
θα διατεθούν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Εισηγήτρια:
κα Μωραΐτη Ιωάννα) 74 185
9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της Απόφασης
Ένταξης της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ με κωδικό MIS 5002619» και τη
Σύσταση, Λειτουργία και Ορισμό μελών Μηχανισμού
Πιστοποίησης Εκτέλεσης αυτής. (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη
Ιωάννα) 81 186
10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού
Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.
(Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα) 88 187
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και διάθεσης (ψήφισης) της
πίστωσης που αφορά οικονομική ενίσχυση ποσού 17.980,00€
στον Αθλητικό Όμιλο Άρτεμις για την πραγματοποίηση τουρνουά
ποδοσφαίρου. (Εισηγητής: κ. Φράγκος Διονύσιος) 94 188
12. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ειδικευμένων πιστώσεων
πυροπροστασίας. (Εισηγητής: κ. Λάμπρου Παναγιώτης) 100 189
13. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνδρομής του Δήμου μας με
τρείς νέες βάσεις δεδομένων. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 106 190
14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
της υπηρεσίας «Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη Οικονομικής –
Ταμειακής Υπηρεσίας Εφαρμογής Μηχανογραφημένου
Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου. (Εισηγήτρια:
κα Ζήση Μαρία) 108 191
15. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης
Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής στο Δήμο μας. (Εισηγήτρια:
κα Ζήση Μαρία) 110 192
16. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός Κ.Υ.Ε. Επιχείρησης
Αναψυχής (καφετέρια), επ΄ονόματι της κας KACI VALBONA του
BALIL. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 111 193
17. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής του υπόχρεου
ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ του ΡΗΓΑ από τον Χρηματικό Κατάλογο
1085/2013 ο οποίος αφορά επιβολή Προστίμου Ανέγερσης
αυθαιρέτου κατασκευής. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 113 194
18. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρημάτων ποσού 716,86€
ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. από Τέλη Ύδρευσης Α΄& Τετραμήνων
2015 σύμφωνα με την 137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
«Περί έγκρισης των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
έτους 2017». (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 115 195
19. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης
οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 118 196
20. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από
χρηματικούς καταλόγους για αναδρομικά Τ.Α.Π.-ΠΟΕ & Δ.Τ.-
ΠΟΕ. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 121 197
21. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως
αχρεωσθήτως καταβληθέντων και επαναβεβαίωσης όπου
απαιτείται. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 123 198
22. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από
τέλη παράτασης ταφής και ετήσιου τέλους Κοιμητηρίου
Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και επαναβεβαίωση αυτής στον
πραγματικό υπόχρεο. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 126 199
23. Λήψη απόφασης έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από
καταβολή τελών εκταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (Εισηγήτρια: κα
Ζήση Μαρία) 131 200

---- ---- --- --- ---- --- -- ---- ---- --- --- --
8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάει η 13ησυνεδρίαση με παρόντες τον κύριο Τούντα


Αντώνιο, τον κύριο Δούρο Σωτήρη, τον κύριο Στάμου Δημήτριο, τον
κύριο Κατραμάδο Σταύρο, τον κύριο Φράγκο Διονύσιο, τον κύριο
Τούντα Ιωάννη, τον κύριο Γιαννάτο Σωτήρη, την κυρία Λίγκου
Πηνελόπη, τον κύριο Τυράκη Βάιο, τον κύριο Μπασινά Ιωάννη, την
κυρία Μωραϊτη Ιωάννα, τον κύριο Κρόκο Νικόλαο, τον κύριο Λάμπρου
Παναγιώτη, τον κύριο Γκέλια Δονάτο, την κυρία Ζήση Μαρία, τον
κύριο Μάρκου Χρήστο, τον κύριο Σερέτη Χρήστο, τον κύριο Πουλάκη
Πέτρο, τον κύριο Κουλοχέρη Γεώργιο, την κυρία Ραφτοπούλου Άννα,
τον κύριο Μαρλαντή Χρήστο, την κυρία Ντελάκη Ευαγγελία, τον κύριο
Τσαντήλα Χρήστο και τον κύριο Γερακόπουλο Γρηγόριο.
Έχουμε πέντε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία μας
έφερε η υπηρεσία πριν δύο μέρες και σας έχουμε στείλει τις
εισηγήσεις.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δε συμφωνώ με τη συζήτησή τους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν, αφορούν κυρίως τα έργα τα οποία είναι από


χρηματοδότηση και μέχρι να γίνει η τροποποίηση του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Αττικής, που αυτό θα γίνει μετά του Αγίου Πνεύματος
και θα πρέπει να έχουμε καταθέσει ήδη ολοκληρωμένα κάποια
πράγματα και κάποιες μελέτες. Αυτά άργησαν να ετοιμαστούν από τις
υπηρεσίες, γιατί υπήρχαν διάφορα τεχνικά ζητήματα. Υπήρχαν
δυσκολίες και μέχρι να ετοιμαστούν, μαζεύτηκε ο χρόνος. Το μάθαμε
και εμείς τελευταία στιγμή.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Κύριε Δήμαρχε, μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τις


υπηρεσίες. Είναι απαράδεκτο. Πέντε εκτός ημερησίας και μάλιστα
σοβαρά θέματα…

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Πότε πέρασαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από το Περιφερειακό Συμβούλιο πέρασαν μέσα Απριλίου


αυτά τα θέματα. Το να ετοιμαστούν πιο γρήγορα κουτιά ολόκληρα από
9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

μελέτες δεν είναι απλό πράγμα. Κύρια Πρόεδρε, προτείνω να το βάλετε


σε ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου έχει ζητήσει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως και να έχει, δεν μπορεί τόσο σοβαρά θέματα


να έρχονται προ ημερησίας, όπου τα μισά τα λάβαμε σήμερα το
μεσημέρι και προσωπικά, πριν μία ώρα πρόλαβα να τα εκτυπώσω και
απλά να τα ψηφίζουμε χωρίς να τα συζητάμε στην ουσία τους. Έχουν
μέσα επισυναπτόμενα τα οποία ούτε κατά διάνοια μπορούμε να τα
βρούμε και να τα εξετάσουμε. Οπότε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να
συζητηθούν. Να γίνει συμβούλιο την Τρίτη και να τα συζητήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο κύριος Μπάτρης.


Θα γίνει ψηφοφορία για το αν θα συζητηθούν τα εκτός ημερησίας
ή όχι.
Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δούρος Σωτήρης.

ΔΟΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.


10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Αναβολή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.
11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ: Όχι, γιατί δεν είμαστε ενημερωμένοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.


12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΝΤΕΛΑΚΗ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεκατρία ναι και δώδεκα όχι, οπότε, συζητούνται.


Συμφωνείτε να προτάξουμε τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
για να αποδεσμεύσουμε την κυρία Πρίφτη; Συμφωνεί το Σώμα, οπότε
προτάσσεται το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα.
Να διευκρινίσω ότι έθεσα σε ψηφοφορία για τη συζήτηση και των
πέντε εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ


-----------------------
13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 6ο - Α.Δ.Σ. 178/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριμ.52/2017 μελέτης και
των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου:
«Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ».

Ακολουθεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Τούντα Αντωνίου:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’αρ.297/2016 & 298/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου
περί έγκρισης χρηματοδότησης του έργου
2. Την υπ’αρ.394/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της
μελέτης στατικής επάρκειας κλπ του έργου
3. Την υπ’αρ.28 /2017 άδεια δόμησης
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 & Ν. 3669/2016 και τις κείμενες διατάξεις
περί δημοσίων έργων
Το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ’αρ.322/1993 Οικοδομική Άδεια.
Λόγω της εκτεταμένης χρήσης των χώρων του και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στο υπόγειο την 12η Οκτωβρίου του έτους 2013, το Πνευματικό Κέντρο έχει
καταστεί ακατάλληλο για συνάθροιση κοινού και διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων,.
Βασικός στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων και εργασιών στο εσωτερικό, το
εξωτερικό του κελύφους και τον περιβάλλοντα χώρο, είναι η στατική αποκατάσταση
του κτιρίου αλλά και η συνολική αναβάθμιση του κτιριακού όγκου, έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του ως Πολιτιστικό Κέντρο.
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται επί της οδού Σ. Μπέκα στη Δημοτική Ενότητα
Σπάτων. Η κύρια είσοδος του Πνευματικού Κέντρου βρίσκεται στο επίπεδο του
ισογείου. Η πρόσβαση των πεζών γίνεται είτε μέσω της οδού Σ. Μπέκα όπου
βρίσκεται η κύρια είσοδος ή μέσω της οδού Β. Παύλου (δευτερεύουσα είσοδος). Η
κίνηση εντός του κτιρίου γίνεται μέσω ενός κλιμακοστασίου στο νοτιοδυτικό άκρο
του ισογείου και εναλλακτικά μέσω ενός κλιμακοστασίου στο βορειοανατολικό άκρο
το οποίο φτάνει έως τη στάθμη του υπογείου.
Μετά από τη λεπτομερή καταγραφή και εκτίμηση της κατάστασης του φέροντα
οργανισμού, του κελύφους και των χώρων εντός του κτιρίου οι εργασίες αναβάθμισης
που περιλαμβάνονται στην υπ’αρ.52/2017 είναι:
• Ψεκασμός εσωτερικά με υλικό υδατοαπωθητικού εμποτισμού
• Θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, για την μείωση θερμικών απωλειών.
• Θερμομόνωση δαπέδου, υπαίθριος χώρος Α’ Ορόφου (δώμα ισογείου).
• Επένδυση του δαπέδου με πλακίδια.
• Επενδύσεις τοίχων της αίθουσας Αμφιθεάτρου με πυράντοχα
ηχοαπορροφητικά πετάσματα.
• Επένδυση τοίχων της αίθουσας Αμφιθεάτρου με μοριοσανίδες (MDF)
• Τοποθέτηση μεταλλικών πυράντοχων θυρών
14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

• Αντικατάσταση δαπέδου αμφιθεάτρου, καμαρινιών & εξώστη με τάπητα από


συνθετικές ίνες
• Κατασκευή νέας ηχοαπορροφητικής ψευδοροφής στο αμφιθέατρο και στην
θεατρική σκηνή.
• Τοποθέτηση σταθερών κουπωλών φυσικού φωτισμού
• Επίστρωση με τετραγωνικές μαρμαρόπλακες στον περιβάλλοντα χώρο
• Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου αντιολισθηρού δαπέδου στο επίπεδο του
υπογείου.
• Επίστρωση δαπέδου παταριού με πλακίδια (επίπεδο ημιωρόφου).
• Καθαίρεση τοίχων και κατασκευή νέων δρομικών τοίχων (επίπεδο
ημιωρόφου).
• Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί των νέων τοίχων του παταριού.
• Προετοιμασία και βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων και ταβανιών).
• Γυάλισμα - συντήρηση μαρμάρινων δαπέδων
• Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων και υαλοπινάκων
• Θερμοϋγρομόνωση στέγης
• Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος ποιότητας Cs20
• Επισκευή ρηγματώσεων με λεπτόρρευστες ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες
• Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς
• Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες οικονομίας LED
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος
• Εργασίες πυρασφάλειας
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχει εκδοθεί η υπ’αρ.28 /2017 έγκριση -
άδεια δόμησης
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 796.274,67 ΕΥΡΩ


ΓΕ & ΟΕ 18% 143.329,44 ΕΥΡΩ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 939.604,11 ΕΥΡΩ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 140.940,62 ΕΥΡΩ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.080.544,72 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 20.261,73 ΕΥΡΩ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.100.806,45 ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 24% 264.193,55 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.365.000,00 ΕΥΡΩ

Για την εκτέλεση του έργου έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του
Δήμου έτους 2017, συνολικού ποσού 1.365.000€ με Κ.Α. 15-7331.004 και
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.
Το ως άνω έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 του
Ν.3669/08, του Ν.4070/12 του Ν. 1418/84 " Δημ. Εργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων ", όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από το Ν.
2229/94, τον Ν. 2308/95, το Ν. 2338/95, το Ν. 2372/96, το Ν. 2576/98, το Ν 2940/01,
το Ν 3263/04 και των σχετικών εγκυκλίων, τις διατάξεις του Π.Δ 609/85" Κατασκευή
Δημ. Έργων", όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από τα
15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Προεδρικά Διατάγματα 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, και 285/97 και 218/99, τις
διατάξεις της αριθ. Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-94, Απόφασης της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ
και κάθε σχετικής διάταξης που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής της
δημοπρασίας καθώς και τις υποδείξεις των Επιβλεπόντων Μηχανικών.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
Την υπ’αριθ.52/17 μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, που συνέταξε η Δ/νση
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, για την κατασκευή του
έργου: «Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος Τούντας και στην προκειμένη


περίπτωση, θα μας εξηγήσει η κυρία Πρίφτη.

ΠΡΙΦΤΗ: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.


Καλείστε σήμερα να εγκρίνετε την υπ’ αριθμ 52 μελέτη των
υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας.
Όπως ήδη έχετε εγκρίνει, έχουν εκπονηθεί οι μελέτες στατικής
επάρκειας και η μελέτη ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού του
κτιρίου, καθώς επίσης έχει γίνει τακτοποίηση κάποιων μικρών
αυθαιρεσιών του κτιρίου και υπαγωγή στο Νόμο 4178, οι οποίες
αφορούν έναν ημιυπαίθριο, την αλλαγή χρήσης του υπογείου και
κάποιες μικροδιαφορές που υπήρχαν στη φύτευση. Συνολικά, το κτίριο
είναι 1.200 τετραγωνικά μέτρα, στην αρχική μελέτη ήταν χίλια
τετραγωνικά περίπου και μετά από την εκπόνηση των μελετών που σας
ανέφερα, ανέλαβαν υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τον
μελετητή, τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, αφού προηγουμένως
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου ύψους 1.365.000,00 Ευρώ.
Οι εργασίες αυτές αφορούν την ασφαλή λειτουργία του χώρου και
δεν είναι εργασίες εξωραϊσμού του κτιρίου. Συντάχτηκε η μελέτη σε
στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, που είναι ο φορέας που
χρηματοδοτεί το έργο και οι εργασίες έχουν επιλεγεί αυστηρά από την
Περιφέρεια. Είναι οικοδομικές εργασίες οι οποίες αναλύονται
περαιτέρω σε σκυροδέματα συνολικού προϋπολογισμού διακόσια
πενήντα χιλιάδες ευρώ περίπου, εργασίες χρωματισμών μονώσεων,
επιστρώσεων, τοιχοποιίες και διαφόρων επιστρώσεων ποσού 270.000,00
Ευρώ, πόρτες, παράθυρα και λοιπά σιδηρουργικά ποσού 180.000,00
16 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ευρώ, μηχανολογικές εργασίες που αφορούν κυρίως πυρανίχνευση και


πυρόσβεσή ποσού 80.000,00 Ευρώ. Οι υπόλοιπες δαπάνες, από τις
800.000,00 Ευρώ μέχρι το 1.360.000,00 Ευρώ, είναι 18% εργολαβικό
όφελος, 15% απρόβλεπτες εργασίες, δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.
24%. Περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες στο τιμολόγιο της μελέτης
και στην τεχνική περιγραφή.
Σήμερα, καλείστε να εγκρίνετε τη μελέτη και τον προϋπολογισμό
συνολικής δαπάνης 1.365.000,00 Ευρώ και τα τεύχη δημοπράτησης. Ως
χρονοδιάγραμμα του έργου έχουν δοθεί 12 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, είναι χρηματοδοτούμενο και την Τετάρτη, έχει γίνει
συνεννόηση με την Περιφέρεια για τη σύνταξη της προγραμματικής
σύμβασης και άμεσα θα δημοπρατηθεί η εκτέλεση του έργου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το κλιματιστικό να σας ενημερώσω ότι όπως είπε ο


κύριος Κατσούλης, περιμένουμε τον τεχνικό για να το αλλάξει στο κρύο
από το ζεστό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Κατσούλη. Στο
επόμενο συμβούλιο θα είναι εντάξει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, για να μην υπάρχει δυσαρέσκεια και


αφού είναι σοβαρά τα θέματα, θα έλεγα να βάλατε ένα έκτακτο
συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Τρίτη την κανονική ώρα και για τα πέντε θέματα
εκτός ημερησίας διάταξης.
Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Επί της διαδικασίας, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να


διαβάσω μία πρόταση η οποία είναι στο τέταρτο άρθρο του κανονισμού
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε ψηφίσει τότε και
αναφέρει: "Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να
αποφασίσει μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου ή του
Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς
συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του, δηλαδή δεκαεπτά άτομα, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι
17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητήσει και


να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης".
Δεν κάναμε χάρη κανενός. Είναι άκυρα άμα το συζητήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε με την εισήγηση του 6ου θέματος; Συμφωνεί


το Σώμα, ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή πήρε
αριθμό 178/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και ύστερα από


διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’αριμ.52/2017 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την
κατασκευή του έργου: «Πνευματικό Κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ», όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Για την εκτέλεση του έργου έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του
Δήμου έτους 2017, συνολικού ποσού 1.365.000€ με Κ.Α. 15-7331.004 και
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 178/2017.
-----------------------
18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν τρεις συνεδριάσεις είχα πει ότι παρουσιάζεται το


φαινόμενο να στέλνονται σε ηλεκτρονικές εφημερίδες οι εισηγήσεις
που παίρνουμε από την Υπηρεσία. Στις εισηγήσεις υπάρχει και το
όνομα αυτού που μπορεί να βοηθηθεί ή αυτού που μπορεί να
κατασχεθεί ο λογαριασμός του στην τράπεζα και δυστυχώς, είχαμε ξανά
το ίδιο φαινόμενο· μπήκαν οι εισηγήσεις στην Ανατολική Ακτή και μου
έστειλε επιστολή η Κοινωνική Υπηρεσία, η οποία είναι σε πολύ δεινή
θέση, γιατί γράφει όνομα ανθρώπου που έχει ανάγκη και ζητάει ένα
βοήθημα και δεν είναι σωστό να εκθέτουμε ανθρώπους. Όπως είπε ο
κύριος Τσαντήλας και καλά έκανε που διόρθωσε προηγουμένως, ο
κανονισμός λέει ότι οι εισηγήσεις δίνονται στον επικεφαλής και ο
επικεφαλής ενημερώνει τα μέλη της κάθε παράταξης. Για να υπάρχει
μία διαδικασία και για να μπορούν να ενημερώνονται όλοι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, είπαμε να στέλνουμε ένα e-mail για να ενημερωνόμαστε και
να είναι πιο δημοκρατική η όλη διαδικασία. Όμως, όταν αυτό το
δικαίωμα της δημοκρατίας γίνεται καταχρηστικό εις βάρος κάποιων
συμπολιτών μας, δεν είναι σωστό.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Είναι απαράδεκτο αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε εσάς απευθύνομαι; Γιατί;

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Να σταματήσεις, δε θα μου μιλήσεις έμενα για


δημοκρατικές διαδικασίες εδώ μέσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρλαντή, σας μιλάω στον πληθυντικό και να με


σεβαστείτε.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Δεν θα μου μιλάς για δημοκρατικές διαδικασίες


σήμερα. Δεν έρχομαι εδώ για να βγω εκτός εαυτού εδώ πέρα. Έρχομαι
να ηρεμήσω… Πας καλά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι απέναντι το φαρμακείο. Μίλησα σε εσάς;


19 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Να πας να πιεις κάνα ποτάκι να συνέλθεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν θέλω τα πίνω μόνη μου, δεν χρειάζομαι εσάς να μου
το πείτε.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Όταν τα στέλνεις είσαι υποχρεωμένη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαι υποχρεωμένη κύριε Μαρλαντή.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Θα κοιτάξεις τον Κανονισμό, θα τον εφαρμόσεις και αν


δεν τον εφαρμόσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν τον εφαρμόζεις… σε έχω
πιάσει δυο, τρεις φόρες και το έχω κάνει "μούγγγα στη στρούγκα", για
τις κοτσάνες…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί κάνεις "μούγγα στη στρούγκα";

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Να συμμορφωθείς γιατί θα το κάνουμε Κούγκι εδώ.


Μην μου ξαναμιλήσεις για δημοκρατικές διαδικασίες εδώ μέσα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να αποβληθείτε; Τελειώνει εδώ η συζήτηση. Δεν


μπορείτε να μιλάτε έτσι.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Δεν μπορείς εσύ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα το όνομά σου;

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Δεν ντρέπεσαι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος να ντρέπεται; Εσύ πρέπει να ντρέπεσαι.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Κόψε αυτό το πράγμα τώρα! Δεν θα ξαναμιλήσεις για


δημοκρατία εδώ μέσα. Είστε χτεσινή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς προχτεσινός;


20 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Έχετε κάνει εγκλήματα έως τώρα και αφού θες, αύριο
θα πάνε στις αρμόδιες αρχές για να σε ελέγξουν και δεν θα μου
ξαναμιλήσεις για δημοκρατία εμένα, ποτέ. Πρόσεξε τι φέρνεις, τι
ψηφίζουν, ποιοι ψηφίζουν, ποιοι είναι παρόντες. Μην εκμεταλλεύεσαι
την θέση σου, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι βλέπουν;

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Άκουσε με, δεν θα ξαναπείς για δημοκρατία σε έμενα.


Είναι απαράδεκτη! Το γράφει ο Κανονισμός ότι δημοσιοποιούνται
τα πάντα. Πήγαινε σε ένα υπόγειο, χώσου μέσα και βγάλε ό,τι
αποφάσεις θες. Έχεις διαβάσει τι γράφει ο Κανονισμός; Όλα πρέπει να
μαγνητοφωνούνται, να μαγνητοσκοπούνται και να δημοσιεύονται. Αν
θες να…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή δεν καταλαβαίνετε…

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Να πας σε κάνα υπόγειο μόνη σου, όχι εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί χτυπιέσαι έτσι;

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Γιατί θες να τα κανείς όλα καλυμμένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί έχω να κρύψω κάτι για να τα κάνω καλυμένα;


Θέλετε να διαβάσω το έγγραφο της κοινωνικής υπηρεσίας ή όχι; Η
κυρία Μωραΐτη έχει το λόγο.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλο αυτό.


Επειδή το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί και σε εμένα, οφείλω να το
διαβάσω. Είναι με την υπογραφή της κυρίας Λεοντάρη και αφορά το
προτελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αν θυμάμαι καλά για
απαλλαγή χρεώσεων ενός πολίτη. Κοινοποιήθηκε η εισήγηση, όπου
αναφέρονται μέσα όλα τα στοιχεία και λέει συγκεκριμένα το
υπηρεσιακό σημείωμα της κυρίας Λεοντάρη:
21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

"Με έκπληξη, πληροφορηθήκαμε ότι σε ενημερωτικό ηλεκτρονικό


μπλογκ η εισήγηση κοινωνικής λειτουργού της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής, σχετικά με τη διαγραφή χρεών κατοίκου του Δήμου μας που
βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία, κοινοποιήθηκε δημοσίως. Θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 περί
προστασίας του ατόμου, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου
που αναφέρονται στην κοινωνική του πρόνοια είναι απόρρητα και
προστατεύονται από το νόμο, με ακόμα αυστηρότερες ρυθμίσεις απ’ ότι
τα απλά προσωπικά δεδομένα. Έτσι, καθολικά απαγορεύεται η συλλογή
και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Πέραν όμως από τις γενικές
διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η απρόσκοπτη
άσκηση των καθηκόντων των κοινωνικών λειτουργών κατοχυρώνεται από
τη θέσπιση ειδικού επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με:
• Το άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγματος 23/1992 όπου
προβλέπει ότι ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει να είναι
εξυπηρετούμενος ή να περιέλθει σε γνώση του κατά την
άσκηση του επαγγελματικού απορρήτου. Οφείλει επίσης να
επαγρυπνεί για την μυστικότητα των έγγραφων στοιχείων που
τηρούνται στην υπηρεσία που υπηρετεί.
• Την υπ’ αριθμ 9 από 31 Μαΐου του 1988 γνωμοδότηση του
Αρείου Πάγου, που αναγνωρίζει ότι θεσπίζεται ειδικό
επαγγελματικό απόρρητο υπέρ των κοινωνικών λειτουργών
και προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης
καθηκόντων, διαφυλακτέο είναι το σπουδαιότερο μετά από
στάθμιση με ειδικά κριτήρια. Μάλιστα, μεταξύ άλλων
ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εξετάσεως του κοινωνικού
λειτουργού από δικαστήριο, ο κοινωνικός λειτουργός
σταθμίζει ποιο ιδιωτικό περιστατικό είναι απόρρητο και
επομένως, μη φανερώσιμο και προσερχόμενο στο δικαστήριο
ή την καλούσα αρχή, γνωστοποιεί ότι το εξεταζόμενο ζήτημα
είναι απόρρητο για το οποίο οφείλει να τηρήσει εχεμύθεια.
• Πρόβλεψη για το ιδιωτικό επαγγελματικό απόρρητο γίνεται
και στο Νόμο 2690 από τις 9 Μαρτίου του 1999, ΦΕΚ Β/45
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ειδικότερα,
22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι το δικαίωμα για πρόσβαση


στα ιδιωτικά έγγραφα που τηρούνται στις δημόσιες υπηρεσίες
δεν υφίστανται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά στην
ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν προβλέπεται
απόρρητο το οποίο προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις.
Με δεδομένα τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες για την προστασία του κατοίκου του Δήμου μας από την
αυθαίρετη διάδοση των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων, κατά
την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος του Δήμου μας για την υποβολή
των προβλεπόμενων κυρώσεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε
περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία".
Η εισήγηση αναφέρει τα στοιχεία, καθώς επίσης την οικογενειακή
και οικονομική κατάσταση κατοίκου του Δήμου. Προσωπικά και σαν
Αντιδήμαρχος, αν και εφόσον κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία από το
θιγόμενο πρόσωπο, κύριε Δήμαρχε συγνώμη για αυτό που θα πω, θα
είμαι η πρώτη που θα ζητήσω την παρέμβαση της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μάρκου έχει το λόγο.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Επειδή προσωπικά δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα, πως


διέρρευσε το συγκεκριμένο και ποιος το ανάρτησε στο διαδίκτυο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάρκου, συνήθως, οι εφημερίδες ανεβάζουν μόνο


τα θέματα και όχι τις εισηγήσεις. Οι αναλυτικές εισηγήσεις για το κάθε
θέμα δίνονται στους συναδέλφους για να μπορέσουν να τις διαβάσουν.
Οπότε, ανεβαίνοντας η εισήγηση, φαίνεται το όνομα που θέλει να
βοηθηθεί.
Ο κύριος Κατσής έχει το λόγο.

ΚΑΤΣΗΣ: Καταρχήν, είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά του κύριου


Μαρλαντή, αλλά θα ήθελα να τον ρωτήσω κάτι. Φεύγοντας, είπε μία
23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

κουβέντα· "Άντε μη σας γαμ... όλους". Ποιους εννοείτε κύριε


Μαρλαντή;

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Να φυλάγεσαι.

ΚΑΤΣΗΣ: Ανοίχτε το μικρόφωνό σας και απαντήστε μας. Εμένα;


Μπορείς εσύ εμένα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής έχει το λόγο.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Καταρχήν, δεν έχω καμία εφημερίδα. Δε θέλω να το


λήξουμε. Είπε ότι είναι αντιδημοκρατικό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να
παίρνουν τις εισηγήσεις και σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι. Ή δεν
ξέρουμε ελληνικά ή δεν ξέρουμε τι λέει η κυρία Πρόεδρος. Είπε ότι οι
εισηγήσεις δεν πρέπει να πηγαίνουν στους Δημοτικούς Συμβούλους
παρά μόνο στους αρχηγούς, λες και εμείς είμαστε τίποτα νόθα παιδιά
εδώ μέσα, λες και έχουμε καμιά εφημερίδα εμείς. Μήπως έχω καμία
εφημερίδα και δεν το καταλαβαίνω; Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεται
αυτό. Όποιος τα ανεβάζει, να πάει στον εισαγγελέα. Όμως, πρέπει να
έχω τις εισηγήσεις τρεις μέρες νωρίτερα, όπως ορίζει ο Καλλικρατικός
νόμος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ποθουλάκης έχει το λόγο.

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή τίθεται θέμα που αφορά δημότες και πολίτες


που έχουν δικαιώματα, αλλά πρέπει να τους διασφαλίζουμε πριν
προκύψουν τα προβλήματα, η εισήγηση της υπηρεσίας δεν είναι πλήρης
και είναι ένα κείμενο υπογεγραμμένο. Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει
να δίνει πρακτικές λύσεις. Δεν είμαι κατά των υπαλλήλων και το
ξέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως επίσης οι δημοτικοί υπάλληλοι
που συνεργάζομαι μαζί τους, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα· δεν φταίει
η διαδικασία, από τη στιγμή που είναι λάθος εισήγηση που φτάνει στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Η κυρία που το υπογράφει είναι παλιά και έπρεπε
να τα γνωρίζει, που τα γνωρίζει. Η διαδικασία λέει ότι όταν έχουμε
24 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

προσωπικά δεδομένα, τα διαφυλάσσουμε στην πηγή και όχι αφού τα


δώσουμε σε εκατό ανθρώπους, για να μην πω ότι υπάρχει πειθαρχικό
ζήτημα κατά της Υπηρεσίας.
Αυτήν τη στιγμή αναστατώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και
πλακωθήκατε μεταξύ σας. Που είναι η υπηρεσία να προστατεύσει; Όταν
είναι προσωπικά δεδομένα, πρακτικά, ως Συμπαραστάτης, οφείλω να
σας πω τη διαδικασία, που είναι η εξής: δεν επιτρέπεται κυρία
Πρόεδρε να αφήσετε άλλη φορά εισήγηση που θα έχει όνομα ή
οτιδήποτε. Το πολύ, να έχει τα αρχικά του ονόματος, θα υπάρχει ο
φάκελος στην υπηρεσία που αναπέμπει είτε με έναν κωδικό είτε με
οτιδήποτε στο συγκεκριμένο θέμα, ο Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να
πάει στην υπηρεσία και να δει τον φάκελο για να πειστεί, γιατί εκτός
από τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους, υπάρχει και η
διαδικασία της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω το αντίθετο, κύριε Ποθουλάκη;

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ: Θέλω να πω όλη τη διαδικασία. Όταν λοιπόν αφορά


δημόσιο χρήμα, μπορεί ο Δημοτικός Σύμβουλος να ανατρέξει στο
φάκελο και εκεί η υπηρεσία, σε εμπιστευτική διαδικασία να τον
ενημερώσει. Ποτέ δεν πρέπει να ξαναβγούν δεδομένα στην γενεσιουργό
πράξη της απόφασης, δηλαδή στην εισήγηση. Σας αναστάτωσε αυτή η
διαδικασία και πρέπει οι υπηρεσίες να τα προλαβαίνουν αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ποθουλάκη, εις απάντηση σε αυτό που λέτε, την


προηγούμενη φορά δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν κατάσχεση ενός
λογαριασμού. Δεν μπορεί κάθε φορά η υπηρεσία αναγράφει αρχικά.
Ήταν λοιπόν μια κατάσχεση ενός λογαριασμού. Ποιος σήμερα θέλει να
μαθαίνει ότι του έχουν κατασχέσει το λογαριασμό;

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ: Να μην γράφουν.


25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε κανείς να μη βλέπουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.


Εδώ η συζήτηση έγινε για να μη στέλνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τις
εισηγήσεις στις εφημερίδες.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Μας εξηγείτε από που το ξέρετε εσείς αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ραφτοπούλου, δεν απευθύνθηκα στον κύριο


Μαρλαντή καταρχάς και δεν κατάλαβα το λόγο που έγινε αυτό.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω ότι είναι λάθος αν το κάνουμε εμείς. Ο κύριος


Γερακόπουλος έχει το λόγο.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να κάνω μια παράκληση προς όλους τους


συναδέλφους· να προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε τους τόνους και να
γίνουμε πάλι κόσμιοι, όπως είμαστε, γιατί έτσι δεν πάμε πουθενά. Στο
τέλος θα σφαχτούμε. Αν είναι να συνεχίσουμε έτσι, να διακόψουμε τη
συνεδρίαση. Αν μπορέσουμε και κατεβάσουμε τους τόνους, να
συνεχίσουμε, αλλά χωρίς οξύτητες. Το να βρίζει ο ένας τον άλλον και
να δημιουργείται πρόβλημα, δεν βγάζει πουθενά. Θέλει ηρεμία η
συζήτηση. Να βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μας για να τραβήξει αυτή η
Συνεδρίαση όσο κρατήσει και να τελειώνουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου έχει το λόγο.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Επειδή έγινε δεύτερη φορά, που πλέον νομίζω ότι θα


συνεχίσει να γίνεται και επειδή το θέμα ανοίχτηκε εδώ μέσα και δύο
φορές από εσάς, έχουμε ευθύνη και οι 33. Θεωρώ ότι πρέπει μαζί με
τον κύριο Δήμαρχο να πάρετε μια απόφαση και να κινηθεί θέμα
δικαστικώς στις αρμόδιες αρχές. Δεν γίνεται να ξεφτιλίζονται άτομα,
να γράφεται ποιος κατάσχεσαι ποιον, ότι είναι χήρα, ότι είναι άνεργη,
πόσα παιδιά έχει και ότι ζει με φιλανθρωπίες. Νομίζω ότι πρέπει να
26 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

τελειώνει αυτό, συν τα υπόλοιπα στο συγκεκριμένο μπλογκ, όπως ότι


είμαστε όλοι κλέφτες, απατεώνες, συμμορίτες και ότι τα παίρνουμε από
παντού, που αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθένα αν θέλει να το
κυνηγήσει. Αλλά γι' αυτό το θέμα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνεχίζει
να γίνεται και πρέπει να προχωρήσει από τον Δήμο δικαστικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης έχει το λόγο.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Μιλάμε τώρα για τρεις – πέντε εισηγήσεις το μήνα. Δεν


μπορεί για αυτές τις πέντε εισηγήσεις η υπηρεσία να πει ότι δε θα
βάλουμε ονοματεπώνυμο, αλλά θα βάλουμε αρχικά; Να μαθαίνουν οι
αρχηγοί τα ονόματα και από εκεί και πέρα να μην έχουμε θέματα.
Επίσης, παρακαλώ τον κύριο Μαρλαντή και τον κύριο Κατσή να
ανακαλέσουν και να μην τσακωνόμαστε.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Εμένα δεν με προσβάλει κανείς έτσι.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Εγώ το ζητάω σαν φίλος και των δύο. Μιλάμε για το τίποτα
μία ώρα τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη έχει το λόγο.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Αυτό το συμβάν είναι επανάληψη αυτού που συμβαίνει


πολύ συχνά, δηλαδή να καταργείται ένα δικαίωμα όταν γίνεται
κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Συμφωνώ με την πρόταση του
Συμπαραστάτη, αλλά να σκεφτείτε ότι η πρόταση αυτή στερεί στους
Δημοτικούς Συμβούλους, ως ένα βαθμό, τον έλεγχο της Δημοτικής
Αρχής. Δηλαδή, για μία πληροφορία που μπορεί να την έχεις άμεσα θα
πρέπει να απευθυνθείς στην Υπηρεσία και να την απασχολήσεις,
δηλαδή να επιβαρύνεις την Υπηρεσία, πράγμα που δεν χρειαζόταν.
Ξαναλέω ότι κάποιος από εμάς έχει κάνει κατάχρηση, καταρχάς, του
δικαιώματος εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντί μας.
Όμως, έχει και ποινικές προεκτάσεις το θέμα και θα έλεγα να
αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να υποβάλουμε μήνυση και
27 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

κατά του μπλογκ, το οποίο επίσης έχει ευθύνη για τη διασπορά.


Δηλαδή, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό για να περιφρουρήσουμε
και το δικό μας κύρος. Γιατί να φαίνεται ότι όλοι είμαστε ύποπτοι; Για
παράδειγμα, εγώ δεν καταχράστηκα την εμπιστοσύνη του πολίτη. Γιατί
σωρευτικά να αντιμετωπίζομαι με εκείνον που τυχόν το έκανε; Πάντως,
έχει ευθύνη και το μέσο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τούντας Γιάννης έχει το λόγο.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Κυρία Ντελάκη, τα ονόματα τι τα θέλετε να τα ακούτε;


Για να δείτε αν είναι γνωστός σας ή γνωστός μου; Δεν το λέω
προσωπικά, αλλά εννοώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Για
παράδειγμα, μπορεί να λέει Χ. Τ. και ότι είναι χήρος, ότι είναι
άρρωστος, ότι έχει πέντε παιδιά. Πρέπει να μάθετε και το όνομά του;
Ότι είναι ο Γιάννης ο Τούντας, ο φίλος σας, για να τον βοηθήσετε; Αν
θέλετε να το μάθετε, μπορείτε να πάτε στην πηγή, να δείτε το όνομά
του, να τσεκάρετε αν λέει αλήθεια η Υπηρεσία, αν όντως είναι αυτός,
αν όντως είναι χήρος, αν όντως έχει πρόβλημα και αν όντως είναι
άρρωστος.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, το λάθος, όπως είπε ο Συμπαραστάτης,
είναι στην πηγή. Δεν πρέπει να βγαίνουν ονόματα, αλλά όχι να μη
φτάνουν εκεί που λέτε ότι φτάνουν. Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι
ανοιχτά. Αν έχει φτάσει εδώ πέρα και είναι πενήντα άτομα, τα πενήντα
άτομα θα το κάνουν διακόσια πενήντα και πάει λέγοντας. Το αν πήγε
στην εφημερίδα ή οπουδήποτε, δεν έχει τόση σημασία. Δεν παίρνουμε
εν κρυπτώ αποφάσεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Κύριε Δήμαρχε, αυτό λέω.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ


28 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; Ο κύριος Τυράκης


έχει το λόγο.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Μου έδωσαν τρία χαρτιά για τρεις συνεδριάσεις που


έγιναν δια τηλεφώνου. Ζήτησα να μάθω τι αφορούν και να μου δώσουν
τον αριθμό της απόφασης και τι περιλαμβάνει, διότι εκεί περιλαμβάνει
για τα λύματα και δεν συμφωνώ για τα λύματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας ενημέρωσαν;

ΤΥΡΑΚΗΣ: Όχι. Ούτε με πήρε κανείς τηλέφωνο. Όταν γίνονται δια


περιφοράς, πρέπει να ενημερώνονται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Είναι απάτη όταν δεν ενημερώνονται και οι 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι
δια περιφοράς.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σβηστεί η υπογραφή μου από τις τρεις
υπογραφές που μόλις είπα, γιατί αυτό είναι ένα ατόπημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τυράκη, θα σβηστεί η υπογραφή.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Να σβηστεί η υπογραφή μου τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα σβηστεί τώρα. Ο κύριος Πουλάκης έχει το


λόγο.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, μοίραζαν στον περιφερειακό αυτό το


έντυπο το οποίο έχει πάνω τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος σχετικά με
μια δράση που γίνεται χωρίς μεσάζοντες, αν δεν κάνω λάθος. Στο τέλος
πίσω γράφει ότι: Όποιος συμφωνεί, ονοματεπώνυμο και κινητό
τηλέφωνο. Αυτό ποιος το θέλει; Ο Δήμος το θέλει;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας πει ο κύριος Λάμπρου. Απ’ ότι γνωρίζω, γίνονται


κάποιες κληρώσεις.
29 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Το λέω, επειδή μιλάγαμε για προσωπικά δεδομένα. Το


θέλετε για καμία παρακαταθήκη για το 2019;
Η δεύτερη ερώτηση είναι προς τον κύριο Τούντα, στον υπεύθυνο
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει
κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί είχα ένα τροχαίο προχθές στην οδό
Μακεδονίας και Σπάρτης στην Αρτέμιδα. Η οδός Μακεδονίας είναι στο
δρόμο της λαϊκής, στην ένατη στάση και ενώ πήγαινα προς τον
Ιππόκαμπο, ανέβαινε κάποιος κύριος και συγκρουστήκαμε ελαφρά,
αλλά δεν έχει σημασία και δεν μπορούμε να βρούμε δίκιο τώρα, γιατί
ξαφνικά έχουν μπει τέσσερα απαγορευτικά που απαγορεύουν την οδό
Σπάρτης προς τα κάτω. Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη για αυτό ή
κάποιον κάτοικο εκεί τον ενόχλησε και έβαλε και τις τέσσερις μαζί;
Είναι πολύ καινούργιες και πραγματικά θέλω να έχω την αναφορά, γιατί
έχω με την τροχαία ανοιχτό λογαριασμό, ώστε να ξέρω αν έχω δίκιο
που μπήκα για τον Ιππόκαμπο ή έχω άδικο. Αν υπάρχει κυκλοφοριακή
μελέτη, καλώς μπήκαν και να τιμωρηθώ. Αν όχι, αύριο το πρωί αυτός
που έβαλε τις τέσσερις πινακίδες να πάει να τις βγάλει. Βέβαια, θα μου
πείτε ότι δεν ξέρετε ποιος είναι, αλλά να πάει συνεργείο του Δήμου να
τις βγάλει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πουλάκη, να μας προσκομίσετε το συμβάν της


τροχαίας για να το εξετάσουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαρό
και να λάβετε και απάντηση από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου έχει το λόγο.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Όσον αφορά τον πρώτο ζήτημα για τους χωρίς μεσάζοντες,
από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε σταθερά μια φορά το μήνα. Εδώ και
ένα χρόνο έχουμε συμφωνήσει με τον σύλλογο απευθείας, ο οποίος
είναι πανελλήνιος σύλλογος με παραγωγούς. Αυτή η δράση τώρα είναι
καινούρια και κάθε μήνα τρεις από αυτούς που ψωνίζουν μπαίνουν σε
μία κλήρωση και παίρνουν την τσάντα του παραγωγού.
30 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΚΤΟΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω ότι φταίει η ζέστη σήμερα. Κύριε Πουλάκη, δεν


μίλαγε ο κύριος Στάμου για εσάς.
Ο κύριος Λάμπρου έχει το λόγο.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Αυτή η δράση λοιπόν γίνεται το πρώτο Σάββατο κάθε


μήνα με τους παραγωγούς, μέσω του συλλόγου παραγωγών απευθείας
και κάθε Σάββατο, τρεις από αυτούς που ψωνίζουν μπαίνουν σε
κλήρωση και κερδίζουν την τσάντα του παραγωγού. Δηλαδή, κάθε
παραγωγός αφήνει μία τσάντα με προϊόντα, μαζεύονται 15 – 20 τσάντες
επί τρία και κερδίζουν. Ο συγκεκριμένος σύλλογος τ δεν το κάνει
αποκλειστικά για τον Δήμο. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα το έχει στο
Λαύριο, το έχει κάνει στο Μενίδι, σε άλλους δύο – τρεις Δήμους και
προχωράει με όσου Δήμους έχεις συνεργασία. Δεν υπάρχει κάτι από
εμάς να πάρουμε το ονοματεπώνυμο και το κινητό του καθενός, ούτε ο
σύλλογος ελέγχει αν γράφει το χαρτί Λάμπρου Παναγιώτης και ένα
κινητό, που δεν υφίσταται. Δηλαδή, μπορεί να γράψεις Πουλάκης
Παναγιώτης και ένα κινητό του Τούντα Αντώνη, που δεν υπάρχει. Δεν
είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολίτης και όποιος θέλει, το δίνει. Επίσης,
στους πελάτες της συγκεκριμένης δράσης σε όλους τους Δήμους, τρεις
με τέσσερις μέρες νωρίτερα, τους στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό και
τους λέει ότι το Σάββατο έχει δράση. Αυτήν τη φορά τους έστειλε ένα
μήνυμα την Τετάρτη και ξαναέστειλε ένα μήνυμα ότι δίνει δώρο και μία
πίτσα. Αυτό ήταν το όλο ζητούμενο. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη
με αυτά τα δεδομένα.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Η πίτσα τι είναι;

ΛΑΜΠΡΟΥ: Είναι μία οικογενειακή special και δεν είναι κατεψυγμένη,


αλλά φρέσκια. Έχω δοκιμάσει τα προϊόντα και είναι πολύ καλά. Θα
συνεχίσει αυτή η δράση σε άλλους μήνες με άλλα προϊόντα.
31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να επανέλθω στο θέμα της μετακίνησης της


λαϊκής αγοράς, κύριε δήμαρχε. Έφτασαν στα χέρια μου, όπως έφτασαν
και σε εσάς, κάποιες σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ του 2001, όπου τότε,
σε αίτημα που είχαν κάνει οι παραγωγοί, υπάλληλοι να μεταφερθεί η
αγορά στην Αμφιτρίτης, δεν το είχε δεχτεί το ΣτΕ, θεωρώντας ότι είναι
ακατάλληλο το μέρος και τα λοιπά. Μάλιστα, όταν το θέμα επανήλθε το
2004, οι παραγωγοί απέσυραν το αίτημα που είχαν κάνει για αυτή τη
μετακίνηση. Πώς λοιπόν εμείς σήμερα, όταν υπάρχει μια τέτοια
καταδικαστική απόφαση του ΣτΕ για την Αμφιτρίτης, επαναφέρουμε το
θέμα και ζητάμε για έξι μήνες να εδρεύει η λαϊκή στην Αμφιτρίτης;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι εύλογο το ερώτημά σας, κυρία Ραφτοπούλου, γιατί


όντως μου κοινοποιήθηκε αυτή η απόφαση και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο
ερωτηματικό. Πώς λειτουργούσε αυτή η λαϊκή στην Αμφιτρίτης από το
2004 μέχρι το 2017, δηλαδή 13 χρόνια και δεν είχε ενοχληθεί κανένας;
Πάντως, το συμπέρασμα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η απόφαση
που έχει πάρει και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η λαϊκή
στην Αμφιτρίτης θα παραμείνει μέχρι τις 31 Ιουλίου, γιατί οποιαδήποτε
άλλη διαδικασία και να γίνει για τη μετακίνησή της ξέρετε πολύ καλά
ότι η γραφειοκρατία είναι τέτοια που δεν πρόκειται να μετακινηθεί πριν
τις 31 Ιουλίου. Αρχικά, είχαμε πάρει απόφαση για 31 Αυγούστου και
είχε γίνει λάθος στην απόφαση που είχαμε πάρει, γιατί από 1η
Φεβρουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου είναι επτά μήνες. Έκανα λοιπόν μία
παρέμβαση στον εισηγητή κύριο Κοροβέση λέγοντάς του ότι έγινε
λάθος και του ζήτησα να μοιραστεί σε δύο εξάμηνα. Παράλληλα,
ανατίθεται μελέτη την οποία θα έχουμε πολύ σύντομα και οπότε,
πιστεύω ότι στην Αμφιτρίτης δεν θα ξαναπάει, με βάση τα νέα
δεδομένα. Επομένως, ούτως ή άλλως πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΥΡΑΚΗ ΕΚΤΟΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
32 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα μία χάρη από εσάς. Να ακούσουμε την κυρία


Μπότσαρη, να σας ενημερώσει και είμαστε στη διάθεσή σας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΥΡΑΚΗ ΕΚΤΟΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο τελείωμα της 10ηςτακτικής συνεδρίασης είχαμε πει


ότι υπάρχει πρόβλημα με την Κτηματική Υπηρεσία και ίσως θα
χρειαστεί να κάνουμε έκτακτο συμβούλιο. Ήσασταν παρών κύριε
Τυράκη. Είναι εισηγήσεις λοιπόν για την Κτηματική Υπηρεσία,
προκειμένου οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να μπορέσουν να πάρουν
αιγιαλό. Είχαμε πει ότι επειδή εκπνέει η προθεσμία και θα πρέπει να
πάρουμε απόφαση, ίσως χρειαστεί να κάνουμε έκτακτο συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τυράκη, στη 10ησυνεδρίαση, επειδή περιμέναμε να


βγει απόφαση για τις παραλίες, έγινε μία πρόταση από το Προεδρείο
και τον κύριο Δήμαρχο ότι υπάρχουν δύο – τρία θέματα διαδικαστικά
για την παραλία και να τα περάσουμε δια περιφοράς. Δεν υπάρχει ούτε
Κ.Ε.Λ., ούτε τίποτα από αυτά. Συμφώνησε όλο το Σώμα και έτσι
πέρασαν.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Δεν ενημερώθηκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σβήσουμε τις υπογραφές σας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος έχει το λόγο.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Η Κοινωνική Υπηρεσία είχε προγραμματίσει για τη


μεθεπόμενη Κυριακή αιμοδοσία. Όμως, επειδή αυτή την ημερομηνία
την ανέβαλε το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, θα γίνει στις 25 του μήνα
στα δημοτικά ιατρεία και παρακαλούνται οι σύμβουλοι να
προσπαθήσουν να επηρεάσουν κάποιο γνωστό τους εθελοντή αιμοδότη,
33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη από αίμα στον Δήμο και ζητάνε όλοι από
τον Δήμο αίμα για τις ανάγκες τους.

-----------------------
34 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο - Α.Δ.Σ. 179/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου:


Ο Προϋπολογισμός του Δήμου που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δ.Σ.
και εγκρίθηκε με την 108702/39385-03/01/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα ,
για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των
υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και
τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017 ως εξής:

Κ.Α ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ

1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-
ελέγχου/τηλεχειρισμού ,διαχείρισης εσωτερικού
δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα
1321.016 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.289.598,00 2.289.598,00
Επιχορήγηση Υπ.Εσωτερικών για το έργο
Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων
1325.005 υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων 0,00 2.140,14 2.140,14

ΣΥΝΟΛΟ 2.291.738,14

2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0621.001 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά επιδάματα 1.707.703,73 -1.707.703,73 0,00

3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με Πάγια


00-6031.002 Αντιμισθία 24.000,00 12.000,00 36.000,00

00-6053.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 7.500,00 3.000,00 10.500,00


Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Τ.Α.Α./Τομέας
00-6053.003 Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) 2.400,00 1.000,00 3.400,00
Υποστήριξη ωρίμανσης φακέλου για την
υποβολη αιττήματος χρηματοδότησης στο Χ.Π
Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε
00-6117.044 εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του ΤΠΔ 0,00 4.960,00 4.960,00
Υποστήριξη της υπηρεσίας για την κατάθεση
προτάσεων χρηματοδότησης στο πλάισιο Ε.Π
00-6117.045 ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 0,00 18.600,00 18.600,00
Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
00-6735.001 οργανισμούς και σωματεία 20.000,00 20.000,00 40.000,00

10-6265.018 Συντήρηση και επισκευή φακελωτικής μηχανής 0,00 2.200,00 2.200,00


Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και
15-6061.001 ένστολου προσωπικού) 2.000,00 2.000,00 4.000,00
35 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση βοηθητικου


15-6063.001 προσωπικού δημοτικών παιδικών σταθμών) 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες
15-6063.003 εσωτερικών 4.220,34 6.000,00 10.220,34
Προμήθεια ειδών μέσων προστασίας εργ/κού
20-6061.005 προσωπικού 30.000,00 40.000,00 70.000,00

20-6262.001 Επεκτάσεις Δημ.Φωτισμού από ΔΕΔΗΕ 31.514,83 80.000,00 111.514,83

20-6262.003 Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων 6.000,00 19.000,00 25.000,00


Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων
25-6011.001 Υπηρεσίας Ύδρευσης 220.000,00 77.040,00 297.040,00
Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ
25-6051.002 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 10.000,00 12.326,40 22.326,40
Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας
25-6061.001 προσωπικού 22.000,00 2.000,00 24.000,00
Προμήθεια ειδικών ατομικών μέσων προστασίας
35-6061.001 προσωπικού 6.000,00 5.000,00 11.000,00

35-6063.002 Προμήθεια γάλακτος 3.918,88 4.000,00 7.918,88

40-6142.004 Εκδοση φωτοαντιγράφων κλπ 0,00 6.000,00 6.000,00

45-6061.002 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας 3.000,00 3.000,00 6.000,00


Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στα
45-6063.002 κοιμητήρια 1.205,82 2.000,00 3.205,82
Προμήθεια και εγκατάσταση σταθεροποιητή
20-7135.019 τάσης(UPS) 0,00 25.000,00 25.000,00

25-7336.007 Συντηρήσεις δικτυου ομβρίων 5.000,00 2.500,00 7.500,00


Κατασκευή και συμπλήρωση δικτύου απορροής
30-7312.001 ομβρίων και επέκταση αυτών 0,00 30.000,00 30.000,00

30-7323.008 Κατασκευή οδών στην ΠΕ 5 Δ.Ε Αρτέμιδος 310.345,27 2.523,14 312.868,41

30-7326.005 Μικορέργα αποχέτευσης ομβρίων 0,00 7.500,00 7.500,00

30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 445.000,00 337.500,00 782.500,00


Αποζημίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Σιδέρης
Φυλακτής , Γεώργα Δωροθέας και Γεωργα
Αναστάσιου στο Κ.Χ Ο.Τ 1500 Της Δ.Ε
40-7111.009 Αρτέμιδος 0,00 104.000,00 104.000,00
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-
ελέγχου/τηλεχειρισμού ,διαχείρισης εσωτερικού
δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα
63-7341.002 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.289.598,00 2.289.598,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.120.747,54
3. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικους συλλόγους και


00-6736.001 σωματεία 60.000,00 -20.000,00 40.000,00
107-Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς
15-6741.001 Αναπηρίας,1 κληρονομικες 896.703,25 -896.703,25 0,00
110-Επίδομα αιματολογικών
νοσημάτων,αιμολυτική
15-6741.002 αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS 119.732,00 -119.732,00 0,00
111-Επίδομα Εγκεφαλικής
15-6741.003 Παράλυσης(Σπαστικων) 1.394,00 -1.394,00 0,00

15-6741.004 108-Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 255.068,00 -255.068,00 0,00


36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

106-Επίδομα κίνησης σε
15-6741.005 παραπληγια/τετραπληγια/ακρωτηριασμο 80.564,00 -80.564,00 0,00

15-6741.006 109-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 15.930,00 -15.930,00 0,00

15-6741.007 104-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών 55.512,00 -55.512,00 0,00


105-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών
15-6741.008 Δημοσίου 71.291,80 -71.291,80 0,00

15-6741.009 101-Επίδομα Τυφλότητας 160.563,58 -160.563,58 0,00

15-6741.010 102-Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 23.168,00 -23.168,00 0,00

15-6741.011 113-Επίδομα Χανσενικών 16.728,00 -16.728,00 0,00

15-6741.012 112-Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών 10.203,82 -10.203,82 0,00

15-6741.013 103-Επίδομα ομογενών-προσφύγων 845,28 -845,28 0,00


Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
20-6063.005 προσωπικού 50.000,00 -5.000,00 45.000,00

30-6063.003 Προμήθεια γάλακτος 6.000,00 -1.000,00 5.000,00


Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων και
30-6262.001 αγωγών ομβρίων υδάτων 50.000,00 -20.000,00 30.000,00
Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας
30-6262.006 οδικού δικτύου. 15.000,00 -10.000,00 5.000,00
Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο
30-6264.001 Πνευματικό Κέντρο Σπάτων 5.000,00 -5.000,00 0,00

30-6661.001 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 5.000,00 -5.000,00 0,00


Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών
30-6662.006 στηθαίων οδών 6.000,00 -6.000,00 0,00
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
διαχείρησης εγγράφων και αναβάθμισης
ηλεκτρονικών διαδικασιών του Δήμου
10-7134.005 (Document Management System). 138.000,00 -100.000,00 38.000,00
Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (όργανα
30-7135.006 μέτρησης) 20.000,00 -20.000,00 0,00
Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού
30-7324.005 οδικού δικτύου. 60.000,00 -50.000,00 10.000,00

30-7326.001 Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης 60.000,00 -50.000,00 10.000,00

30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 710.000,00 -337.500,00 372.500,00

30-7332.001 Επισκευή - Συντήρηση παιδικών χαρών 100.000,00 -50.000,00 50.000,00

30-7336.006 Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών 50.000,00 -40.000,00 10.000,00

30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 30.000,00 -22.500,00 7.500,00


Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης
30-7412.008 υγροβιοτοπου Αλυκής Δ.Ε Αρτέμιδος 50.000,00 -30.000,00 20.000,00
Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία
40-7111.001 κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 550.000,00 -104.000,00 446.000,00

ΣΥΝΟΛΟ -2.583.703,73
37 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.726,60
ΕΣΟΔΑ (+) : 2.291.738,14
ΕΣΟΔΑ (-) : -1.707.703,73
ΕΞΟΔΑ (+) : 3.120.747,54
ΕΞΟΔΑ (-) : -2.583.703,73
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 46.990,60
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.717,20

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω και τις προσθήκες –


μεταβολές που εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


και εισηγείται στο Δ.Σ.

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. οικ. έτους 2017 ως
κατωτέρω:
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:
ΑΡΧΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.726,60
ΕΣΟΔΑ (+) : 2.291.738,14
ΕΣΟΔΑ (-) : -1.707.703,73
ΕΞΟΔΑ (+) : 3.567.192,06
ΕΞΟΔΑ (-) : -2.985.423,73
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 2.266,08
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.992,68
Μειοψήφησε η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Ραφτοπούλου
Άννα, η οποία ψήφησε «λευκό», για τους λόγους που ανέφερε στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος ο κύριος Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόκειται για τροποποίηση του προϋπολογισμού και του


τεχνικού προγράμματος. Καταρχήν, έχουμε αυξήσεις εσόδων και η
κύρια αύξηση των εσόδων οφείλεται στην απόφαση της Περιφέρειας
Αττικής να χρηματοδοτήσει το έργο για το οποίο συμμετείχαμε και
είχαμε κάνει πρόταση στο ΕΣΠΑ, για προμήθεια και εγκατάσταση
38 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, με σκοπό τη μείωση των


διαρροών στα δίκτυα της ύδρευσης των δύο Δημοτικών Ενοτήτων,
δηλαδή Σπάτων και Αρτέμιδος. Το ποσό είναι σχεδόν δύο εκατομμύρια
επτακόσια χιλιάδες ευρώ.
Επίσης, έχουμε μειώσεις εσόδων. Με βάση τη νέα διευκρινιστική
εγκύκλιο, τα προνοιακά επιδόματα θα εξακολουθήσουν να δίνονται από
τον Δήμο Παλλήνης, ως διάδοχος της πρώην Νομαρχίας. Έτσι λοιπόν,
μειώνεται το αντίστοιχο έσοδο που θα προέκυπτε από την επιχορήγηση.
Έχουμε αυξήσεις εξόδων και αυξήθηκαν, διότι από την ένταξη του
προαναφερόμενου έργου στο σκέλος των εσόδων δημιουργήθηκε
αυτόματα ένα αντίστοιχο έξοδο. Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει
την αύξηση των εξόδων πηγάζει από τις εισηγήσεις των διευθύνσεων
και αφορούν νέες δαπάνες, με αντίστοιχη μείωση άλλων δαπανών.
Ενδεικτικά, σας αναφέρω την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στα
Σπάτα, στον οικισμό των Ρομά και στη λεωφόρο Κιάφας, είναι η άμεση
ενίσχυση του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων με
μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με την εισήγηση που έκανε η Τεχνική
Υπηρεσία, είναι η συντήρηση και η επισκευή των φωτεινών πινακίδων,
είναι η ενίσχυση ορισμένων κωδικών έργων και ισόποση μείωση άλλων
κωδικών έργων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον, έχουμε μειώσεις εξόδων και οι κυριότερες μειώσεις
οφείλονται στη διαγραφή των προνοιακών επιδομάτων, όπως είπαμε
πριν, αλλά και από τις εισηγήσεις των διευθύνσεων.
Αυτό που θα πρέπει να κρατήσετε από όλη αυτή την εισήγηση
είναι ότι στην τροποποίηση δεν έχει ενσωματωθεί η ενίσχυση του
κωδικού 156263007 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή υπηρεσιών
φορτηγών κατά 5.000,00 Ευρώ, καθώς επίσης ότι θα πρέπει ακόμα να
ενσωματωθεί στην τροποποίηση η ενίσχυση των κωδικών 50, 60 και
διευρυμένα 11.001, 002 και τα λοιπά, τα οποία αφορούν αποδοχές
μόνιμων δημοτικής αστυνομίας συνολικού ύψους 6.200,00 Ευρώ, διότι
υπάρχει αίτημα μετάταξης υπαλλήλου στον Δήμο μας και συγκεκριμένα,
στην δημοτική αστυνομία. Αυτό το συνολικό ποσό των 6.720,00 Ευρώ
θα αφαιρεθεί προσωρινά από τον κωδικό 7132.001, με τίτλο
"Προμήθεια μοτοσικλετών δημοτικής αστυνομίας".
39 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, δηλαδή


η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και
τηλεχειρισμού, προκαλεί τη διαχείριση εσωτερικού δικτύου και
περιλαμβάνει δαπάνη με ιδιωτική συμμετοχή ύψους 405.000,00 Ευρώ.
Δηλαδή, από τα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ, τα 405.000,00 Ευρώ θα
πρέπει να είναι η συμμετοχή του Δήμου. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει
να ενισχυθεί κατά το αντίστοιχο ποσό και ο κωδικός που σας ανέφερα.
Για την κάλυψη αυτής της δαπάνης, θα μειωθεί ο κωδικός 30-7324.003
Κατασκευή κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στην Πολεοδομική
Ενότητα 3 κατά 415.000,00 Ευρώ, θα μειωθούν οι τόκοι υπερημερίας
υποχρεώσεων κατά 80.000,00 Ευρώ, οι αμοιβές των νομικών και
συμβολαιογράφων κατά 20.000,00 Ευρώ και το υπόλοιπο ύψος,
20.666,00 Ευρώ, από το αποθεματικό.
Επίσης θα γίνει αλλαγή τίτλου και ενίσχυση κατά 3.000,00 Ευρώ
στον κωδικό 6117.017, με τίτλο Υπηρεσίες φύλαξης - επόπτες
δημοτικών κοινωφελών υποδομών, προκειμένου να τοποθετηθούν
συστήματα ελέγχου στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια και στα
λύκεια, όπου παρατηρούνται βανδαλισμοί.
Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ο κωδικός 10-7135.006, με τίτλο
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού – επόπτευσης
δημοτικών κοινωφελών υποδομών, ύψους 22.000,00 Ευρώ και η δαπάνη
θα παρθεί από το αποθεματικό.
Θα δημιουργηθεί νέος κωδικός για τη συνδρομή στον ΕΟΕΣ
ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, ύψους 4.058,00 Ευρώ για τη συνδρομή του 2017.
Θα δημιουργηθεί κωδικός για την αντικατάσταση μικροφώνων της
αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θα δημιουργηθεί κωδικός ποσού 8.000,00 Ευρώ για την μετάταξη
υπαλλήλου Δ.Ε. σχολικού φύλακα από άλλο Δήμο.
Τέλος, όταν πραγματοποιηθούν αυτές οι αναφερόμενες δεσμεύσεις
και μετά το πέρας της τροποποίησης, ο Δήμος, με νέα τροποποίηση, θα
επαναφέρει όλα αυτά τα ποσά τα οποία αφαίρεσαν προσωρινά
προκειμένου να γίνει αυτή η λογιστική τακτοποίηση.
Παρακαλώ για την ψήφισή του.
40 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή λοιπόν πολλοί από την αίθουσα, θα κάνουμε


ονομαστική ψηφοφορία.
Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δούρος Σωτήρης αποχώρησε. Ο κύριος Στάμου


Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.
41 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.


42 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Παρούσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2017.
43 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις


προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017, η οποία έχει ως εξής:
ΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ

1.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-
ελέγχου/τηλεχειρισμού ,διαχείρισης εσωτερικού
δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα
1321.016 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.289.598,00 2.289.598,00
Επιχορήγηση Υπ.Εσωτερικών για το έργο
Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων
1325.005 υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων 0,00 2.140,14 2.140,14

ΣΥΝΟΛΟ 2.291.738,14

2.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
0621.001 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά επιδάματα 1.707.703,73 -1.707.703,73 0,00

3.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με Πάγια
00-6031.002 Αντιμισθία 24.000,00 12.000,00 36.000,00

00-6053.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 7.500,00 3.000,00 10.500,00


Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Τ.Α.Α./Τομέας
00-6053.003 Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) 2.400,00 1.000,00 3.400,00
Υπηρεσίες φύλαξης-επόπτευσης Δημοτικών
00-6117.017 κοινωφελών υποδομών 20.000,00 3.000,00 23.000,00
Υποστήριξη ωρίμανσης φακέλου για την
υποβολη αιττήματος χρηματοδότησης στο Χ.Π
Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε
00-6117.044 εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του ΤΠΔ 0,00 4.960,00 4.960,00
Υποστήριξη της υπηρεσίας για την κατάθεση
προτάσεων χρηματοδότησης στο πλάισιο Ε.Π
00-6117.045 ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 0,00 18.600,00 18.600,00

00-6453.004 Συνδρομή στην ΕΟΕΣ Ευξεινη πόλη 0,00 4.058,52 4.058,52


Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
00-6735.001 οργανισμούς και σωματεία 20.000,00 20.000,00 40.000,00

10-6265.018 Συντήρηση και επισκευή φακελωτικής μηχανής 0,00 2.200,00 2.200,00


Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου
15-6021.001 Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 85.000,00 8.000,00 93.000,00
Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και
15-6061.001 ένστολου προσωπικού) 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση βοηθητικου
15-6063.001 προσωπικού δημοτικών παιδικών σταθμών) 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες
15-6063.003 εσωτερικών 4.220,34 6.000,00 10.220,34
Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών
15-6263.007 αυτ/των 0,00 5.000,00 5.000,00
Προμήθεια ειδών μέσων προστασίας εργ/κού
20-6061.005 προσωπικού 30.000,00 40.000,00 70.000,00

20-6262.001 Επεκτάσεις Δημ.Φωτισμού από ΔΕΔΗΕ 31.514,83 80.000,00 111.514,83

20-6262.003 Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων 6.000,00 19.000,00 25.000,00


Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων
25-6011.001 Υπηρεσίας Ύδρευσης 220.000,00 77.040,00 297.040,00
44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ


25-6051.002 Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 10.000,00 12.326,40 22.326,40
Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας
25-6061.001 προσωπικού 22.000,00 2.000,00 24.000,00
Προμήθεια ειδικών ατομικών μέσων προστασίας
35-6061.001 προσωπικού 6.000,00 5.000,00 11.000,00

35-6063.002 Προμήθεια γάλακτος 3.918,88 4.000,00 7.918,88

40-6142.004 Εκδοση φωτοαντιγράφων κλπ 0,00 6.000,00 6.000,00

45-6061.002 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας 3.000,00 3.000,00 6.000,00


Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στα
45-6063.002 κοιμητήρια 1.205,82 2.000,00 3.205,82
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Δημοτικής
Αστυνομίας (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός-
δώρα εορτών-καθώς και τα γενικά και τα ειδικά
50-6011.001 τακτικά επιδόματα) 60.000,00 6.200,00 66.200,00
Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ
Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Δημ.
50-6051.002 Αστυνομίας 3.000,00 300,00 3.300,00
Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ
Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Δημ.
50-6051.003 Αστυνομίας 9.000,00 220,00 9.220,00
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
συναγερμού-επόπτευσης Κοινωφελών
10-7135.006 υποδομών 0,00 22.000,00 22.000,00
Προμηθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για την
10-7135.010 αίθουσα του Δ.Σ 0,00 6.500,00 6.500,00
Προμήθεια και εγκατάσταση σταθεροποιητή
20-7135.019 τάσης(UPS) 0,00 25.000,00 25.000,00

25-7336.007 Συντηρήσεις δικτυου ομβρίων 5.000,00 2.500,00 7.500,00


Κατασκευή και συμπλήρωση δικτύου απορροής
30-7312.001 ομβρίων και επέκταση αυτών 0,00 30.000,00 30.000,00

30-7323.008 Κατασκευή οδών στην ΠΕ 5 Δ.Ε Αρτέμιδος 310.345,27 2.523,14 312.868,41

30-7326.005 Μικορέργα αποχέτευσης ομβρίων 0,00 7.500,00 7.500,00

30-7331.015 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Αρτέμιδος 445.000,00 337.500,00 782.500,00


Αποζημίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Σιδέρης
Φυλακτής , Γεώργα Δωροθέας και Γεωργα
Αναστάσιου στο Κ.Χ Ο.Τ 1500 Της Δ.Ε
40-7111.009 Αρτέμιδος 0,00 104.000,00 104.000,00
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-
ελέγχου/τηλεχειρισμού ,διαχείρισης εσωτερικού
δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα
63-7341.002 ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 0,00 2.695.264,00 2.695.264,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.581.692,06

4.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 170.000,00 -20.000,00 150.000,00
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικους συλλόγους και
00-6736.001 σωματεία 60.000,00 -20.000,00 40.000,00

00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας υποχρεώσεων 150.000,00 -74.500,00 75.500,00


107-Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς
15-6741.001 Αναπηρίας,1 κληρονομικες 896.703,25 -896.703,25 0,00
110-Επίδομα αιματολογικών
νοσημάτων,αιμολυτική
15-6741.002 αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS 119.732,00 -119.732,00 0,00
111-Επίδομα Εγκεφαλικής
15-6741.003 Παράλυσης(Σπαστικων) 1.394,00 -1.394,00 0,00

15-6741.004 108-Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 255.068,00 -255.068,00 0,00


106-Επίδομα κίνησης σε
15-6741.005 παραπληγια/τετραπληγια/ακρωτηριασμο 80.564,00 -80.564,00 0,00
45 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

15-6741.006 109-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 15.930,00 -15.930,00 0,00

15-6741.007 104-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών 55.512,00 -55.512,00 0,00


105-Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών
15-6741.008 Δημοσίου 71.291,80 -71.291,80 0,00

15-6741.009 101-Επίδομα Τυφλότητας 160.563,58 -160.563,58 0,00

15-6741.010 102-Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 23.168,00 -23.168,00 0,00

15-6741.011 113-Επίδομα Χανσενικών 16.728,00 -16.728,00 0,00

15-6741.012 112-Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών 10.203,82 -10.203,82 0,00

15-6741.013 103-Επίδομα ομογενών-προσφύγων 845,28 -845,28 0,00


Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
20-6063.005 προσωπικού 50.000,00 -5.000,00 45.000,00

30-6063.003 Προμήθεια γάλακτος 6.000,00 -1.000,00 5.000,00


Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων και
30-6262.001 αγωγών ομβρίων υδάτων 50.000,00 -20.000,00 30.000,00
Συντήρηση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας
30-6262.006 οδικού δικτύου. 15.000,00 -10.000,00 5.000,00
Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο
30-6264.001 Πνευματικό Κέντρο Σπάτων 5.000,00 -5.000,00 0,00

30-6661.001 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 5.000,00 -5.000,00 0,00


Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών
30-6662.006 στηθαίων οδών 6.000,00 -6.000,00 0,00
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
διαχείρησης εγγράφων και αναβάθμισης
ηλεκτρονικών διαδικασιών του Δήμου (Document
10-7134.005 Management System). 138.000,00 -100.000,00 38.000,00
Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (όργανα
30-7135.006 μέτρησης) 20.000,00 -20.000,00 0,00
Κατασκευή ΚΧ χώρου στάθμευσης Π.Ε. 3 Δ.Ε
30-7324.003 Αρτέμιδος 320.000,00 -315.000,00 5.000,00
Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού
30-7324.005 οδικού δικτύου. 60.000,00 -50.000,00 10.000,00

30-7326.001 Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης 60.000,00 -50.000,00 10.000,00

30-7331.014 Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε Σπάτων 710.000,00 -337.500,00 372.500,00

30-7332.001 Επισκευή - Συντήρηση παιδικών χαρών 100.000,00 -50.000,00 50.000,00

30-7336.006 Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών 50.000,00 -40.000,00 10.000,00

30-7336.013 Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ομβρίων 30.000,00 -22.500,00 7.500,00


Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης
30-7412.008 υγροβιοτοπου Αλυκής Δ.Ε Αρτέμιδος 50.000,00 -30.000,00 20.000,00
Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία
40-7111.001 κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 550.000,00 -104.000,00 446.000,00
Προμήθεια μοτοσυκλετών για την Δημοτική
50-7132.001 Αστυνομία 17.000,00 -6.720,00 10.280,00
ΣΥΝΟΛΟ -2.999.923,73
46 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.726,60
ΕΣΟΔΑ (+) : 2.291.738,14
ΕΣΟΔΑ (-) : -1.707.703,73
ΕΞΟΔΑ (+) : 3.581.692,06
ΕΞΟΔΑ (-) : -2.999.923,73
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 2.266,08
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.992,68

Μειοψήφησαν & δήλωσαν «παρών» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου


Χρήστος, Σερέτης Χρήστος, Πουλάκης Πέτρος, Μπάτρης Παναγιώτης, Ντελάκη
Ευαγγελία, Τσαντήλας Χρήστος & Γερακόπουλος Γρηγόριος & ψήφισαν
«λευκό» οι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα και Μαρλαντής Χρήστος, για τους λόγους που
ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 179/2017.
-----------------------
47 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 2ο - Α.Δ.Σ. 180/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων - εξόδων
οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την
επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.26/2017.
Ακολουθεί η εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Μωραΐτη Ιωαννας:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. της 17-5/15-6-1959 « Περί
λογιστικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με τα άρθρα
236 και 163, που αναφέρονται στη διαδικασία κατάρτισης του απολογισμού
των Ο.Τ.Α.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, που αναφέρεται
ότι η ταμιακή διαχείριση των Ν.Π. ασκείται από την Ταμιακή υπηρεσία του
Δήμου.
4. Τον Ταμιακό απολογιστικό πίνακα έτους 2016 που κατατέθηκε από την Ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου
Ο απολογισμός εσόδων - εξόδων του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού &
Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» για το 2016 έχει ως
εξής:
ΕΣΟΔΑ
Ανακεφαλαίωση Τελικά Προυπ/σθ Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα
Εσόδων Με Αναμ/σεις Βεβαιωθέντα Υπόλοιπα
Τακτικά (Κ.Α. Ο+Κ.Α. 2 391.972,00 393.463,00 393.463,00 0,00
Έκτακτα(Κ.Α.1+Κ.Α.22 360,39 360,39 360,39 0,00
Εισπράξεις από 0,00 0,00 0,00 0,00
Δάνεια+Ποε
Εισπράξεις Υπέρ Δημοσ 67.750,00 43.884,50 43.884,50 0,0
Και Τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο 252.679,03 252.679,03 252.679,03 0,0
Σύνολο Εσόδων 712.761,42 690.386,92 690.386,92 0,0

ΕΞΟΔΑ
Ανακεφαλαίωση Προυπ/σθεντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσεις
Με Αναμ/σεις Πληρωτέα Πιστώσεις
Σύνολο Εξόδων 700.782,00 252.525,42 252.525,42 0,00 448.256,58 0,00
Αποθεματικό 11.979,42 0,00 0,00 0,00 11.979,42 0,00
Σύνολο Εξόδων 712.761,42 252.525,42 252.525,42 0,00 460.236,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ


Γενικός Υπόλοιπο Συν. Συν. Πληρωμών Ταμειακό
Λογαριασμός Έναρξης Εισπράξεων Υπόλοιπο
Τακτικά 251.061,96 397.513,90 213.346,89 435.228,97
Έκτακτα 1.380,85 40.193,99 39.178,53 2.396,31
Ανειδίκευτα
Έκτακτα 236,22 0,00 0,00 236,22
Ειδικευμένα
252.679,03 437.707,00 252.525,42 437.861,50
48 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σημειώνεται ότι στην χρήση του 2016 εκδόθηκε Βεβαίωση του ταμειακού
υπολοίπου του Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» συνολικού ποσού 437.861.50€ με αριθ. πρωτ.: 12101/24-04-
2017
Επίσης στη χρήση του 2016 πραγματοποιήθηκαν οι λογιστικές τακτοποιήσεις
σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών προκειμένου να εγγραφούν
νέες πιστώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του Π.Υ. στη χρήση
του 2016 προέκυψαν στην συνέχεια να ενισχυθούν ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις.
στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 12,42
και 46/2016 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Π.Π.&Π. «Ο
ΞΕΝΟΦΩΝ».

Παρακαλούμε λοιπόν να θέσετε το θέμα υπόψη των μελών για τη λήψη σχετικής απόφασης

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και είδε την εισήγηση, έλαβε
υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. της 17-5/15-6-1959 « Περί


λογιστικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με τα
άρθρα 236 και 163, που αναφέρονται στη διαδικασία κατάρτισης του
απολογισμού των Ο.Τ.Α
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, που
αναφέρεται ότι η ταμιακή διαχείριση των Ν.Π. ασκείται από την Ταμιακή
υπηρεσία του Δήμου
4. Τον Ταμιακό απολογιστικό πίνακα έτους 2016 που κατατέθηκε από την
Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων - εξόδων του Οργανισμού Παιδείας


Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» για
το έτος 2016 ο οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει:
ΕΣΟΔΑ

Ανακεφαλαίωση Τελικά Προυπ/σθεντα Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα


Εσόδων Με Αναμ/σεις Βεβαιωθέντα Υπόλοιπα
Τακτικά (Κ.Α. Ο+Κ.Α. 21 391.972,00 393.463,00 393.463,00 0,00
Έκτακτα(Κ.Α.1+Κ.Α.22) 360,39 360,39 360,39 0,00
Εισπράξεις από 0,00 0,00 0,00 0,00
Δάνεια+Ποε
Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίο 67.750,00 43.884,50 43.884,50 0,00
Και Τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο 252.679,03 252.679,03 252.679,03 0,00
Σύνολο Εσόδων 712.761,42 690.386,92 690.386,92 0,00

ΕΞΟΔΑ

Ανακεφαλαίωση Προυπ/σθεντα Ενταλθέντ Πληρωθέντα Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσει


Με Αναμ/σεις Πληρωτέα Πιστώσεις
49 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σύνολο Εξόδων 700.782,00 252.525,42 252.525,42 0,00 448.256,58 0,00


Αποθεματικό 11.979,42 0,00 0,00 0,00 11.979,42 0,00
Σύνολο Εξόδων 712.761,42 252.525,42 252.525,42 0,00 460.236,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Υπόλοιπο Συν. Συν. Πληρωμών Ταμειακό


Λογαριασμός Έναρξης Εισπράξεων Υπόλοιπο
Τακτικά 251.061,96 397.513,90 213.346,89 435.228,97
Έκτακτα Ανειδίκευτα 1.380,85 40.193,99 39.178,53 2.396,31
Έκτακτα Ειδικευμένα 236,22 0,00 0,00 236,22
252.679,03 437.707,00 252.525,42 437.861,50

Σημειώνεται ότι στην χρήση του 2016 εκδόθηκε Βεβαίωση του ταμειακού υπολοίπου
του Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο
ΞΕΝΟΦΩΝ» συνολικού ποσού 437.861,50€ με αριθ.πρωτ.12101/24-04-2017.
Επίσης στη χρήση του 2016 πραγματοποιήθηκαν οι λογιστικές τακτοποιήσεις
σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών προκειμένου να εγγραφούν
νέες πιστώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του Π.Υ. στη χρήση του
2016 προέκυψαν στην συνέχεια να ενισχυθούν ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις. στους
αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 12,42 και
46/2016 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Π.Π.&Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 26/2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια είναι η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Η κυριότερη πηγή των εσόδων του Νομικού Προσώπου


είναι από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου ύψους 390.000,00 Ευρώ,
από εισφορές μελών μαθητών του 2016, που εισπράχτηκαν 3.463,00
Ευρώ, οι κρατήσεις προς απόδοση, που αφορούν κυρίως τη μισθοδοσία,
ανέρχονται σε 43.884,50 Ευρώ, το ταμειακό χρηματικό υπόλοιπο που
προέρχεται από το 2015 ήταν 252.679,03 Ευρώ και άλλα μικροέσοδα
ποσού 360,39 Ευρώ. Ουσιαστικά, το σύνολο των εσόδων, μαζί με το
ταμειακό διαθέσιμο, ήταν 690.386,92 Ευρώ.
Η ανάλυση των εξόδων του 2016 έχει ως εξής: Τα έξοδα
μισθοδοσίας ανήλθαν στα 94.364,41 Ευρώ, οι αμοιβές τρίτων, που
αφορούσαν δαπάνες για εφαρμογές μηχανογράφησης, αμοιβές
πρακτικογράφου και άλλα, είναι 15.444,85 Ευρώ, οι δαπάνες για έξοδα
τραπεζών είναι 262,50 Ευρώ, οι παροχές τρίτων, οι δαπάνες που
αφορούν τηλεφωνικά, μισθώματα και λοιπά ήταν 24.986,13 Ευρώ, για
εκδηλώσεις δαπανήθηκαν 27.116,93 Ευρώ, για διάφορα αναλώσιμα,
50 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

όπως μελάνια και είδη καθαριότητας δαπανήθηκαν 10.473,37 Ευρώ και


η δαπάνη για την προμήθεια παγίων, φωτοτυπικών μηχανημάτων και
λοιπά, ανήλθαν στα 1.777,00 Ευρώ. Επίσης, εξοφλήθηκαν τιμολόγια
του παρελθόντος ύψους 34.939,70 Ευρώ αποδόθηκαν κρατήσεις
παρελθόντων ετών, που θα έπρεπε να αποδοθούν μέσα στο 2016, ύψους
43.178,53 Ευρώ. Το σύνολο των εξόδων λοιπόν διαμορφώνεται στα
252.525,42 Ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ταμειακό υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου του 2016 και για 1η Ιανουαρίου του 2017 ανέρχεται στα
437.861,50 Ευρώ.
Παρακαλώ για την ψήφισή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.


51 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.
52 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.


53 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους
2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας
Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»”
(αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.26/2017), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας απόφασης και στους συνημμένους αναπόσπαστους
πίνακες αυτής.

Μειοψήφησαν & ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.


Ραφτοπούλου Άννα & Μαρλαντής Χρήστος και δήλωσε «παρών» ο κ.
Τσαντήλας Χρήστος, για τους λόγους που ανέφεραν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 180/2017.

-----------------------
54 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο - Α.Δ.Σ. 181/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος,
οικονομικού έτους 2016.

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Γκέλια


Δονάτου:
Έχοντας υπόψη τη με αριθμό 8440 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Καθορισμού λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», (ΦΕΚ αρ. φύλλου
318 τ. Β΄25/02/2011) και ειδικά το την παράγραφο 13 του άρθρου 3 αυτής, σύμφωνα
με το οποίο «το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο
«ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των
στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με
απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου»,
Σας διαβιβάζουμε την υπ'αρ.10/2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος που αφορά στην έγκριση του οικονομικού απολογισμού
για την χρονική περίοδο 1/01/2016 έως 31/12/2016, για τις κατά ανωτέρω ενέργειές
σας.

ΕΣΟΔΑ
1. Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ 160.777,24
2. Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας 26.970,92
3. Λοιπά έσοδα 51.202,28
4. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 112.089,05
Σύνολο εσόδων 351.039,49
ΕΞΟΔΑ
1. Συντηρήσεις - Επισκευές 90.571,27
2. Αμοιβές τρίτων 43.197,20
3. Παροχές τρίτων (ενοίκια, ρεύμα, τηλ/νίες κλπ) 57.245,45
4. Θέρμανση 8.080,00
5. Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη, αναλώσιμα κλπ) 70.871.61
6. Αγορές παγίων 10.803,00
Σύνολο εξόδων 280.768,53
Υπόλοιπο 31/12/2016 70.270,96
ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο των
εγγραφών στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής και των
παραστατικών για τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ομόφωνα
55 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Α) Εγκρίνει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους


2016 όπως αναγράφονται στην παρακάτω συνοπτική κατάσταση απολογισμού:

ΕΣΟΔΑ
1. Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ 160.777,24
2. Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας 26.970,92
3. Λοιπά έσοδα 51.202,28
4. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 112.089,05
Σύνολο εσόδων 351.039,49
ΕΞΟΔΑ
1. Συντηρήσεις - Επισκευές 90.571,27
2. Αμοιβές τρίτων 43.197,20
3. Παροχές τρίτων (ενοίκια, ρεύμα, τηλ/νίες κλπ) 57.245,45
4. Θέρμανση 8.080,00
5. Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη, αναλώσιμα κλπ) 70.871.61
6. Αγορές παγίων 10.803,00
Σύνολο εξόδων 280.768,53
Υπόλοιπο 31/12/2016 70.270,96

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η


παραπάνω απόφαση υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 11/2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος Γκέλιας.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Θα σας δώσω μια συνοπτική εικόνα του απολογισμού. Τα


έσοδα, που προέρχονται κυρίως από τους, ήταν εκατόν εξήντα χιλιάδες
ευρώ και από τα κυλικεία είναι είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ. Τα λοιπά
έσοδα να διευκρινίσω ότι είναι τα χρήματα που παίρνουμε από το
Ελευθέριος Βενιζέλος για τα σχολεία και το υπόλοιπο μας του
οικονομικού έτους μας κάνουν ένα σύνολο τριακόσια πενήντα χιλιάδες
ευρώ.
Επίσης, στα έξοδα έχουμε περίπου ενενήντα χιλιάδες ευρώ για τη
συντήρηση και την επισκευή των σχολικών μονάδων, οι αμοιβές τρίτων
ύψους σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ, που να διευκρινίσω ότι είναι οι
καθαρίστριες, το ρεύμα και τα λοιπά είναι ένα ποσό της τάξεως των
πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ, η θέρμανση είναι οχτώ χιλιάδες ευρώ, η
γραφική ύλη και αναλώσιμα, που έχουν να κάνει με τα σχολεία μας,
είναι εβδομήντα χιλιάδες ευρώ. Αυτά μας κάνουν ένα σύνολο εξόδων
56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ. Το υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου


του 2016 Β ήταν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ.
Καταρχήν, μιας και απήλθα από τη Σχολική Επιτροπή της
δευτεροβάθμιας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές κυρίως των
σχολικών μονάδων, που πραγματικά μέσα σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα
μπορέσαμε μέσα σε δυόμισι χρόνια να κάνουμε αρκετά πράγματα για τα
σχολεία μας. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κατάνια
Παύλο, ο οποίος ουσιαστικά έτρεξε όλο αυτό το θέμα και χαίρομαι,
γιατί θα είναι πάλι στην Σχολική Επιτροπή. Η εμπειρία του είναι τέτοια
που μπορεί να μας βοηθήσει όλους.
Επίσης, να πω ότι το 50% αυτών των δαπανών, όπως είδατε και
από τον συνοπτικό πίνακα, αφορά τις καθαρίστριες, το πετρέλαιο και το
ρεύμα. Ουσιαστικά, είναι πάγιες δαπάνες.
Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον οι πληρωμές και των
Σχολικών Επιτροπών γίνονται ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει η
έννοια των μετρητών σε καμία διαδικασία.
Παρακαλώ για την ψήφισή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος έχει το λόγο.

ΚΡΟΚΟΣ: Υπάρχει κίνδυνος να γίνω γραφικός στο τέλος, γιατί όταν


κάποιος επιμένει σε κάτι νομότυπο ή νόμιμο και δε γίνεται αυτό, στο
τέλος καταντάει γραφικός. Παρ' όλα αυτά, θα επιμείνω για άλλη μία
φορά στο ότι πρέπει οι απολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών να
πηγαίνουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και από εκεί να έρχεται
μια εισήγηση. Αυτό λέει ο νόμος και ο παλαιότερος νόμος, ο 1566,
καθώς επίσης οι διάφορες υπουργικές αποφάσεις, μέχρι που βγήκε
βέβαια ο νόμος του Καλλικράτη ο οποίος μπέρδεψε λίγο τα πράγματα,
αλλά δεν κατήργησε κανένα νόμο. Άρα, ισχύει αυτό που είχα πει και τις
προηγούμενες φορές, δηλαδή ότι θα πρέπει να πηγαίνει στη Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας.
Επίσης, βλέπω μία ανισοκατανομή. Το 1ο γυμνάσιο Σπάτων πήρε
επτάμισι χιλιάδες ευρώ και το 2ο γυμνάσιο Αρτέμιδος πήρε χίλια
πεντακόσια ευρώ το χρόνο. Εννοώ τις επιχορηγήσεις από τους
57 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έγιναν πάρα


πολλά, όμως να είμαστε και νομότυποι.
Βλέπω μία ανισοκατανομή. Για παράδειγμα, βλέπω επισκευές
συντηρήσεις ποσού εβδομήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ στο 1ο Σπάτων, που
χρειάστηκαν οπωσδήποτε, αλλά χρειάζονταν και σε άλλο σχολείο. Θα
μπορούσαν κάπως να μοιραστούν και στο λύκειο Αρτέμιδος.
Ως πρώτο βάζω το ότι θα πρέπει να πάει στη ΔΕΠ και ως δεύτερο
την ανισοκατανομή. Θα ψηφίσω αρνητικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας έχει το λόγο.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Όσον αφορά το πρώτο θέμα που είπε ο κύριος Κρόκος,


όντως ο Νόμος 1566, που αφορά τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέβλεπε ακριβώς αυτήν τη
διαδικασία. Ο Καλλικράτης, που σε αυτό ζητήθηκε η συνδρομή του
νομικού συμβούλου του Δήμου, διευκρινίζει ότι έρχονται κατευθείαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει γνωμάτευση επ’ αυτού.
Δεύτερον, σχετικά με τις κατανομές, τα πάντα γίνονταν με τη
σύμφωνη γνώμη των διευθυντών. Δηλαδή, πριν από κάθε Σχολική
Επιτροπή υπήρχε μια πρακτική, όπου οι διευθυντές των σχολείων
συγκεντρώνονταν πρώτα και από εκεί και πέρα ιεραρχούσαμε τις
ανάγκες των σχολείων. Το 1ο γυμνάσιο Σπάτων πήρε τη μερίδα του
λέοντος από όλα τα χρήματα, εξαιτίας του ότι είναι ένα σχολείο που
πραγματικά έχει τεράστιες ανάγκες και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να
δοθεί βαρύτητα. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν
και άλλα.
Ήταν παράλειψή μου, όμως να πούμε ότι πατήσαμε στις επισκευές
που έγιναν από τον ΟΣΚ και κάναμε και άλλα πράγματα στη λογική
αυτή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.
58 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.


59 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Παρούσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος είναι απών. Ο κύριος


Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.
60 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Παρούσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 181/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στους συνημμένους
αναπόσπαστους πίνακες αυτής.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κρόκος Νικόλαος & δήλωσαν
«παρών» οι κ.κ. Λύτρα Αθηνά, Ντελάκη Ευαγγελία, Τσαντήλας Χρήστος &
Γερακόπουλος Γρηγόριος, για τους λόγους που ανέφεραν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 181/2017.

-----------------------
61 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 4ο - Α.Δ.Σ. 182/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 51.892,04€ από 2η
ΚΑΠ έτους 2017 για την κάλυψ η λειτουργικών δαπανών κ.λ.π.
αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου
(αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.21/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κατραμάδου


Σταύρου:
Με την υπ’αρ.21/2017 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ως
γνωμοδοτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που
απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου μας
σύμφωνα με τα 41 και 50 παρ. 3 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985) και το
άρθρο 2 της υπ’ αρ. απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/τ.Β΄/13-02-1986) όπου
ορίζονται οι αρμοδιότητές της και λαμβάνοντας υπόψη την 13656/27-04-2017
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία κατανεμήθηκε από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) το ποσό των 51.892,04€, το οποίο αφορά
στην κάλυψη λειτουργικών κλπ. αναγκών των σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας και εγγράφηκε στον Κ.Α.
Εσόδων 0614.001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, προτείνει την κατανομή
πίστωσης ποσού 51.892,04€ από 2η δόση ΚΑΠ για το έτος 2017, ως ακολούθως:
1) Ποσό 34.594,69€ στην Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος.
2) Ποσό 17.297,35€ στην Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος.
Η πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. 00/6711.006 και Κ.Α. 00/6711.005 του
οικονομικού έτους 2017 και για το ποσόν αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. 63Ε/2017
γραμμάτιο.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) το
Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για τη λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία :
Α) Να αποδεχθεί την πίστωση συνολικού ποσού 51.892,04€ από 2η ΚΑΠ για το έτος
2017, που αφορά την κάλυψη λειτουργικών κλπ. αναγκών των σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου
Β) Να κατανείμει την πίστωση ποσού 51.892,04€ από 2η ΚΑΠ για το έτος 2017, η
οποία αποφασίστηκε να δοθεί βάσει του αριθμού των τμημάτων των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
σύμφωνα και με σχετική την 21/2017 απόφαση ΔΕΠ ως κατωτέρω:
ΠΟΣΟ Κ.Α. A.Α.Υ.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫ-
2ης Κ.Α.Π. ΣΜΟΥ
Έτους 2017
Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης 34.594,69€ 00-6711.006
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης 17.297,35€ 00-6711.005
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
ΣΥΝΟΛΟ 51.892,04€
62 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Γ) Να εγκρίνει την απόδοση των αναλογούντων ποσών στις υφιστάμενες Σχολικές


Επιτροπές του Δήμου μας ως ανωτέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος Κατραμάδος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Είναι από την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή


Παιδείας, όπου ήταν Πρόεδρος ο κύριος Τούντας Ιωάννης. Η κατανομή
είναι ως εξής: Στην πρωτοβάθμια είναι 34.594,69 Ευρώ και στην
δευτεροβάθμια είναι 17.297,35 ευρώ. Θεωρώ αυτονόητη την
υπερψήφιση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.
63 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.


64 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
65 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Αποδέχεται την πίστωση συνολικού ποσού 51.892,04€ από 2η ΚΑΠ για το έτος
2017, που αφορά την κάλυψη λειτουργικών κλπ. αναγκών των σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου,
Β)Κατανέμει την πίστωση ποσού 51.892,04€ από 2η ΚΑΠ για το έτος 2017, η οποία
αποφασίστηκε να δοθεί βάσει του αριθμού των τμημάτων των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
σύμφωνα και με σχετική την 21/2017 απόφαση ΔΕΠ ως κατωτέρω:
ΠΟΣΟ Κ.Α. ΠΡΟΫ- A.Α.Υ.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΜΟΥ
2ης Κ.Α.Π. Έτους
2017
Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας 34.594,69€ 00-6711.006
Εκπ/σης Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος
Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας 17.297,35€ 00-6711.005
Εκπ/σης Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος
ΣΥΝΟΛΟ 51.892,04€

Γ) Εγκρίνει την απόδοση των αναλογούντων ποσών στις υφιστάμενες Σχολικές


Επιτροπές του Δήμου μας ως ανωτέρω.
Δ) Διαθέτει πίστωση ποσού 34.594,69€ στον Κ.Α. 00-6711.006 & ποσού
17.297,35€ στον Κ.Α. 00-6711.005 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 182/2017.
-----------------------
66 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο - Α.Δ.Σ. 183/2017


Λήψ η απόφασης προσθήκης της προσωνυμίας «Υπατία» στο 1ο
Γυμνάσιο Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.20/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κατραμάδου


Σταύρου:
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των
σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας, κλπ. σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.
1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985) και το άρθρο 2 της υπ’ αρ. απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.
Δ4/86 (ΦΕΚ 81/τ.Β΄/13-02-1986) όπου ορίζονται οι αρμοδιότητές της.
Κατόπιν τούτου με την υπ’αρ.20/2017 απόφασή της, ως γνωμοδοτικό όργανο προς
το Δημοτικό Συμβούλιο και λαμβάνοντας υπ’ όψη το πρακτικό του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος, με την υπ’ αρ. πράξη 70/30-3-2017 περί
προσθήκης της προσωνυμίας «Υπατία» στο ανωτέρω σχολείο, στο οποίο
αναφέρονται οι λόγοι επιλογής της προσωνυμίας αυτής, προτείνει να γίνει δεκτή η
προσθήκη της προσωνυμίας «Υπατία» στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για τη λήψη σχετικής
απόφασης, με την οποία :
Να αποδεχθεί και να εγκρίνει την προσθήκη της επωνυμίας «Υπατία» στο 1ο
Γυμνάσιο Αρτέμιδος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος Κατραμάδος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Είναι από την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή


Παιδείας, όπου ήταν Πρόεδρος ο κύριος Τούντας Ιωάννης και είναι
πρόταση προσθήκης της προσωνυμίας Υπατία στο 1ογυμνάσιο
Αρτέμιδος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό και παρακαλώ για την ψήφιση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.


67 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.
68 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.


69 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 183/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις


προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται & Εγκρίνει την προσθήκη της επωνυμίας «Υπατία» στο 1ο
Γυμνάσιο Αρτέμιδος όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 183/2017.

-----------------------
70 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 7 - Α.Δ.Σ. 184/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την
εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση υδρομέτρων».

Ακολουθεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Τούντα Αντώνιου:


Ο Δήμος μας, σύναψε το υπ’ αριθ.πρωτ.16533/06-06-2016 συμφωνητικό με τον κ.
Τσαούλη Μ. Παντελή, βάσει της υπ’αριθμ.35/2015 μελέτης και σύμφωνα με το Π.Δ.
28/1980, για την εκτέλεση της εργασίας ΄΄Αντικατάσταση υδρομέτρων΄΄.
Η διάρκεια του συμφωνητικού είναι ένα (1) έτος, δηλ. λήγει την 05-06-2017.
Ο ανάδοχος, μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει περίπου το 40 % της εργασίας, ενώ ο
ρυθμός των εντολών αντικατάστασης που δίνονται από το Δήμο είναι τέτοιος που,
είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της εργασίας μέχρι τη λήξη της συμβατικής
προθεσμίας.
Παράλληλα, ο ανάδοχος της εργασίας υπέβαλε στο Δήμο το υπ’ αριθ.πρωτ.15665/22-
05-2017 έγγραφο, με το οποίο αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την
ολοκλήρωση του έργου.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 2ο της
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 35/2015 μελέτης και σύμφωνα με το
άρθρο 41 του Π.Δ. 28/1980, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως το τέλος
του έτους 2017 στον κ. Τσαούλη Παντελή, ανάδοχο του έργου ΄΄Αντικατάσταση
υδρομέτρων΄΄.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Απ’ ό,τι θυμάστε, ο Δήμος σύναψε σύμβαση στις 6


Ιουνίου του 2016 για την αντικατάσταση των υδρομέτρων και επειδή το
έργο δεν έχει τελειώσει, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση ενός έτους και
θα κάνω μια διόρθωση εδώ, με το υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 15665/22-5-
2017 και όχι του 2016, όπως γράφει εισήγηση. Μίλησα με την υπηρεσία
και επειδή ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά υγρόμετρα που είναι για
αντικατάσταση, η υπηρεσία είπε να μη δώσουμε ένα χρόνο παράταση,
αλλά μέχρι τέλος του 2017 και αν δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, να
ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για νέα παράταση.
Εισηγούμαι αυτό που λέει υπηρεσία και αν χρειαστεί, το
ξαναβλέπουμε. Άρα, προτείνω την ψήφιση με την εισήγηση της
υπηρεσίας μέχρι 31-12-2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι λείπουν συνάδελφοι, πρέπει να ψηφίσουμε


ονομαστικά.
Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.
71 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.


72 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.


73 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση
υδρομέτρων» έως το τέλος του έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 184/2017.

-----------------------
74 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο - Α.Δ.Σ. 185/2017


Λήψη απόφασης αξιοποίησης τμήματος του Δημοτικού
Λαχανόκηπου με σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που
θα διατεθούν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ακολουθεί η εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Μωραΐτη Ιωάννας:


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2314/17/10/11 στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου έχει συσταθεί η
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στην οποία περιλαμβάνεται το Τμήμα Εφαρμογής
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αφορά την εφαρμογή
προγραμμάτων στήριξης οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό και λόγω του μεγάλου πληθυσμού του Δήμου μας, ο οποίος
αυξάνεται καθημερινά, καθώς και της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας
μας διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Όπως γνωρίζετε, στο Δήμο μας λειτουργεί δομή «Κοινωνικού Λαχανόκηπου», η
οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ», που
χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου
Εργασίας με κωδ. ΜΙS 379448. Δικαιούχος του έργου ήταν το «Ελληνικό Κέντρο
Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλλας». Σύμφωνα με το
411/26/06/2015 έγγραφο του δικαιούχου διακόπηκε η συνεργασία λόγω οικονομικών
του προβλημάτων.
Κατόπιν αυτού, σήμερα η δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου λειτουργεί με την
ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής στην Δημοτική Ενότητα
Αρτέμιδος στη θέση «Κατασκηνώσεις Πρίφτη» με τη συμβολή του Τμήματος
Πρασίνου του Δήμου .
Η έκταση που καταλαμβάνει η καλλιεργήσιμη επιφάνεια ανέρχεται περίπου σε 5
(πέντε) στρέμματα, εκ των οποίων τα 1.200τ.μ. σύμφωνα με την Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος είχαν παραχωρηθεί κατά το
παρελθόν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες και σήμερα ένα τμήμα του
λαχανόκηπου εγκαταλειφτεί είτε για λόγους οικονομικούς ή δυσκολιών ως προς
καλλιέργεια ή γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα των οικογενειών αυτών.
Για την καλύτερη και αποτελεσματική λειτουργία της κοινωνικής αυτής δομής και
επειδή απαιτείται η στήριξη και η ενίσχυση τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής
όσο και σε επίπεδο εξειδικευμένης ή μη εργασίας για την σωστή χρήση του
ανεκμετάλλευτου αυτού κομματιού προς όφελος των οικονομικά αδυνάτων
οικογενειών που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου,
προτείνουμε να γίνει δεκτή και για την τρέχουσα χρονιά του 2017 η πρόταση της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Μπορούμε". Η Αστική εταιρία Μη
κερδοσκοπικού Χαρακτήρα “Μπορούμε Saving Food -Saving Lives” με Α.Φ.Μ
997890887, ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών , που εδρεύει στην Αθήνα (Κουρή 2, Τ.Κ 10551) και
νόμιμα εκπροσωπείται από τον διαχειριστή κ. Αλέξανδρο Θεοδωρίδη, θα είναι ο
εταίρος εθελοντής που θα συνεργαστεί με το Δήμο μας για τη συνέχιση της
αποτελεσματικότερης λειτουργίας της δομής του Λαχανόκηπου διαθέτοντας
εθελοντές.
Αναλυτικότερα:
1. Η παραγωγή που θα παραχθεί από την πιο πάνω έκταση θα προσφερθεί στο
σύνολό της στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις
μας.
75 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

2. Θα ενισχυθεί η συνεργασία-δικτύωση μεταξύ εθελοντών με σκοπό την


εθελοντική προσφορά εργασίας που απαιτείται για την καλλιέργεια του
Λαχανόκηπου.
3. Θα συνεχιστεί η σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την πρωτογενή
παραγωγή μέσω βιωματικών εμπειριών, όπως είχε ήδη ξεκινήσει πιλοτικά με
δύο σχολεία το πρόγραμμα "παιδειατροφής" με σκοπό την σωστή διατροφή
των παιδιών και την χρήση λαχανικών σε αυτήν.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Μπορούμε» θα αναλάβει την


ορθή εκτέλεση των προπαρασκευαστικών και των καλλιεργητικών εργασιών που
απαιτούνται έως και την συγκομιδή των διατροφικών προϊόντων και την εξασφάλιση
ότι η καλλιέργεια θα παρακολουθείται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα από
επιστάτη το κόστος αμοιβής του οποίου θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρία
«Μπορούμε». Ακόμα, θα υπάρξει επίβλεψη του λαχανόκηπου μια φορά την βδομάδα
από γεωπόνο έμπειρο σε θέματα φυτικής παραγωγής, τον οποίο θα διαθέσει
επικουρικά το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», του οποίου θα καλύψει και εξ ολοκλήρου τα έξοδα.
Αρμοδιότητα του είναι επίβλεψη της καλής λειτουργίας του κήπου.
Για τις λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου και του εθελοντή θα υπογραφεί πρωτόκολλο
συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή του Δημάρχου και του
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ» με Διαχειριστή τον κ. Αλέξανδρο Θεοδωρίδη το οποίο και
προσκομίζουμε.
Επίσης σας επισυνάπτουμε το Κωδικοποιημένο καταστατικό με αρ. 2908/2012 από
το Πρωτοδικείο Αθηνών της ΑΜΚΕ “ΜΠΟΡΟΥΜΕ Saving Food –Saving Lives”
όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 10.08.2015.
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η εισήγηση της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια είναι η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ουσιαστικά, αφορά ανανέωση της σύμβασης που υπήρχε με


το "Μπορούμε". Είναι μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Για την καλύτερη και αποτελεσματική λειτουργία της
κοινωνικής δομής του λαχανόκηπου, καθώς επίσης επειδή απαιτείται η
στήριξη και η ενίσχυση τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής όσο
και σε επίπεδο εξειδικευμένης ή μη εργασίας για τη σωστή χρήση του
ανεκμετάλλευτου κομματιού, προς όφελος των οικονομικά αδυνάτων
οικογενειών που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου, προτείνουμε να γίνει δεκτή για την τρέχουσα χρονιά του 2017
αυτή η πρόταση. Η παραγωγή που θα παραχθεί από την πιο πάνω
έκταση θα προσφέρει το σύνολό της στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις του, θα ενισχυθεί η συνεργασία και
η δικτύωση μεταξύ των εθελοντών με σκοπό την εθελοντική προσφορά
εργασίας που απαιτείται για την καλλιέργεια του λαχανόκηπου και θα
76 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

συνεχιστεί η σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την πρωτογενή


παραγωγή, μέσω βιοματικών εμπειριών, όπως ήδη είχε ξεκινήσει
πιλοτικά με δύο σχολεία το Πρόγραμμα Παιδιατροφής με σκοπό τη
σωστή διατροφή των παιδιών και τη χρήση λαχανικών σε αυτή.
Παρακαλώ για την ψήφισή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Η κυρία Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η προτελευταία παράγραφος αναγράφει για τις


λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου και του εθελοντή ότι: Θα υπογραφεί
πρωτόκολλο συμφωνίας - συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή
μεταξύ του Δημάρχου και του "Μπορούμε", με διαχειριστή τάδε τάδε,
το οποίο και προσκομίζουμε. Θα έρθει ξανά λοιπόν στο Δημοτικό
Συμβούλιο ή με αυτό που ψηφίζουμε τώρα δίνουμε την έγκριση ότι θα
προχωρήσει αυτή η σύμβαση;

ΜΩΡΑΪΤΗ: Κυρία Ραφτοπούλου, δεν έχω αυτήν τη στιγμή απάντηση σε


αυτό, αλλά μπορούμε αν θέλετε την Τρίτη να το δούμε. Να συζητήσω
με την διευθύντρια και να σας καλέσει η ίδια για να σας ενημερώσει
σχετικά με το αν θα έρθει ξανά ή όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου έχει το λόγο.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Κυρία Ραφτοπούλου, επειδή το κάναμε πέρσι πρώτη φορά


και πανελλαδικά πρώτη φορά και άρεσε στο "Μπορούμε" και το
προώθησαν, αυτή η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ Δήμου και
"Μπορούμε" θα είναι "καρμπόν", να το πούμε έτσι. Δεν έχει καμία
ευθύνη ο Δήμος για οτιδήποτε οικονομικό. Ό,τι οικονομικό υπάρχει, το
αναλαμβάνει καθαρά τον "Μπορούμε" και όσον αφορά τους εργάτες,
και ασφαλιστικά είναι του "Μπορούμε". Εμείς απλώς δίνουμε τη γη και
παίρνουμε τα προϊόντα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλα τα προϊόντα;


77 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΛΑΜΠΡΟΥ: Όλα τα προϊόντα και μάλιστα, επειδή είναι μεγάλη η


έκταση και ταλαιπωρία, φέρνουν εκείνοι δεκάδες εθελοντές, γιατί το
ενάμιση – δυο στρέμματα θέλουν πολύ δουλειά για να μαζευτούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης έχει το λόγο.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Μία φορά που έκανα επίσκεψη στο κτήμα εκεί, είδα ότι
δούλευαν οι αδερφοί Κουλοχέρη, ο Άγγελος με τον Παναγιώτη και μου
είχαν πει ότι το είχαν μισθώσει αυτοί. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτοί;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

ΤΥΡΑΚΗΣ: Άμα είναι οι ίδιοι, να συνεχίσουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.
78 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.


79 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.
80 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αξιοποίηση τμήματος του Δημοτικού Λαχανόκηπου με σκοπό


την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που θα διατεθούν μέσω του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.
Επίσης εγκρίνει να υπογραφεί πρωτόκολλο συμφωνίας συνεργασίας
μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή του Δημάρχου και του «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» με
Διαχειριστή τον κ. Αλέξανδρο Θεοδωρίδη το οποίο και προσκομίζουμε.
Μειοψήφησε και δήλωσε «παρών» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαντήλας
Χρήστος, για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της
Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 185/2017.
-----------------------
81 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 9ο - Α.Δ.Σ. 186/2017


Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρ ων της Απόφασης
Ένταξης της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ με κωδικό MIS 5002619» και τη
Σύσταση, Λειτουργία και Ορισμό μελών Μηχανισμού
Πιστοποίησης Εκτέλεσης αυτής.

Ακολουθεί η εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Μωραΐτη Ιωάννας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4368/2016: «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 21 τ.Α ́ /2016), σε
κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού δύναται να συστήνεται και να
λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας»

Με την υπ΄αριθμό3984/12-12-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής η Πράξη


«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ εντάχθηκε στον Άξονα
Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της
Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π.
«Αττική». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η
έναρξή της προβλέπεται να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρόσληψης του προβλεπόμενου προσωπικού.

Έχοντας υπόψιν:
• Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
• Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τη με αριθ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015)
Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με την αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ
3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση.
• Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας, της ΕΥΣΕΚΤ – ΜΟΔ – ΕΕΤΑΑ, «Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών/ Κέντρα Κοινότητας».
• Τη με υπ. αριθ, πρωτ. 2746/11-07-2016 Πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής με τίτλο
«Κέντρα Κοινότητας» καθώς και την 1η τροποποίηση της με αριθ.
Πρωτ:3961/30-9-2016.
• Τη με υπ. αριθ 325/206 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Έγκριση
Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. Αττικής, Πρόσκληση 2746/11-07-2016
82 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Πρόσκληση με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».


• Την με υπ. αριθ. 226/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων -
Αρτέμιδος με θέμα Έγκριση Εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας για
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα καθώς και την 1η Απόφαση τροποποίησής της με
αριθμό 003/2017.
• Τη με υπ. αριθμ. πρωτ. 3984/12-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και MIS
5002619» στο Ε.Π. «Αττική» και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα υλοποίησης
(Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, κα),

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:

α) την αποδοχή των όρων της με αριθμό πρωτ. 3984/12-12-2016 Απόφασης


Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και MIS 5002619» στο Ε.Π. «Αττική» και
β) τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης
Εκτέλεσης της (ανωτέρω χρηματοδοτούμενης) Πράξης, που απαιτείται, για όσο
χρόνο διαρκεί η υλοποίησή της, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό
έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού
παραδοτέου αποτελέσματος και θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου
των πληρωμών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
Τα μέλη του μηχανισμού πιστοποίησης είναι:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Διεύθυνση/ Τμήμα

1. Μαριέττα Λεοντάρη Κοινωνική Λειτουργός / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική


Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής
2. Πολυξένη Τούντα Διοικητική Υπάλληλος / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτική
Προϊσταμένη Τμήματος Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτ
Εφαρμογής Προγραμμάτω Κοινωνικής Προστασίας
Κοινωνικής Προστασίας
3. Φιλομένη Φιλιππούση Διοικητική Υπάλληλος Διεύθυνση Οικονομικού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια είναι η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.


Προσήλθε ο κύριος Ίσαρης.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος είναι από τους πλέον έτοιμους


πανελλαδικά για να ξεκινήσει το Κέντρο Κοινότητας και το Διευρυμένο
83 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Κέντρο Κοινότητας.. Η σύσταση και η στελέχωση για τη λειτουργία του


μηχανισμού πιστοποίησης, όπως αυτή ζητείται και ορίζεται από το
ΕΤΕΑ, προτείνεται με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Με την
ειδικότητα της κοινωνικής λειτουργού - προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής την κυρία Λεοντάρη από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής, η κυρία Πολυξένη Τούντα ως προϊσταμένη του
Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας από τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας, ενώ για τον οικονομικό και διαχειριστικό
έλεγχο είναι η κυρία Φιλομένη Φιλιππούση - διοικητική υπάλληλος από
τη Διεύθυνση Οικονομικού.
Ενημερωτικά, να σας πω ότι οι ειδικότητες που περιμένουμε και
μάλιστα, η ειδικότητα του παιδαγωγού που αφορά το Διευρυμένο
Κέντρο Κοινότητας έχει επιλεγεί σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. Θεωρούμε ότι
το αργότερο μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν όλες οι ειδικότητες και
είμαστε αρκετά έτοιμοι. Είναι τρεις κοινωνικοί λειτουργοί, όπου οι δύο
είναι για το Κέντρο Κοινότητας, ένας για το Διευρυμένο Κέντρο
Κοινότητας και όλοι οι υπόλοιποι είναι για το Διευρυμένο Κέντρο
Κοινότητας, που αφορά τον παιδαγωγό, έναν διαμεσολαβητή και έναν
οικονομολόγο.
Παρακαλώ για την ψήφισή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Τι είναι αυτό που καλούμαστε να ψηφίσουμε; Μπορείτε


να μου περιγράψετε;

ΜΩΡΑΪΤΗ: Είναι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Αν


θυμάστε, ψηφίσαμε τον κανονισμό στο προηγούμενο Συμβούλιο και
μάλιστα, με είχατε ρωτήσει από που προτάθηκε ο κανονισμός
λειτουργίας, όπου σας είπα ότι είναι από το ΕΤΕΑ. Είναι κοινωνικές
δομές μέσα στις υπερέχουσας κοινωνικές δομές στον Δήμο μας και με
μεγαλύτερη κατεύθυνση στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή στο Διευρυμένο
Κέντρο Κοινότητας, όπου θα δοθεί βάρος στους Ρομά. Επιλέχθηκε ο
84 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δήμος μας, επειδή έχουμε πάρα πολλούς κατοίκους Ρομά και σοβαρά
θέματα.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Σε όλους τους Ρομά;

ΜΩΡΑΪΤΗ: Όλους τους Ρομά που είναι καταγεγραμμένοι από τους


κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου. Η έδρα του Διευρυμένου Κέντρου
Κοινότητας θα είναι στην Κιάφα και θα ασχολούνται με όλα τα θέματα
που προκύπτουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.
85 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος είναι απών. Ο κύριος Μπασινάς


Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΊΣΑΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.


86 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.
87 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Αποδέχεται τους όρους της με αριθμό πρωτ.3984/12-12-2016
Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και MIS 5002619» στο Ε.Π.
«Αττική»
&
 Εγκρίνει τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού
Πιστοποίησης Εκτέλεσης της (ανωτέρω χρηματοδοτούμενης) Πράξης,
που απαιτείται, για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίησή της, ο οποίος θα
εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των
υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος και
θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών,
εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

Τα μέλη του μηχανισμού πιστοποίησης είναι:


Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Διεύθυνση/ Τμήμα

1. Μαριέττα Λεοντάρη Κοινωνική Λειτουργός / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής


Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής
2. Πολυξένη Τούντα Διοικητική Υπάλληλος / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής /
Προϊσταμένη Τμήματος Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων
Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
Κοινωνικής Προστασίας
3. Φιλομένη Φιλιππούση Διοικητική Υπάλληλος Διεύθυνση Οικονομικού

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 186/2017.


-----------------------
88 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο - Α.Δ.Σ. 184/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού
Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.

Ακολουθεί η εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Μωραΐτη Ιωάννας:


Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), το Δημοτικό
Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και
για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους
κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να
χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

Στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος έχουν υποβληθεί εννέα (9) αιτήσεις κατοίκων για
χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για να αντιμετωπίσουν έκτακτες και σοβαρές
ανάγκες διαβίωσης ως ακολούθως:

A/A ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. Α. Τσ. 8627 26/03/2017
2. Μ. Ντ. 8742 24/03/2017
3. Γρ. – Θ. Τσβ. 7983 20/03/2017
4. Αι. Κ. 9702 30/03/2017
5. Ει. Κ. 10320 04/04/2017
6. Ν. Τρ. 13737 05/05/2017
7. Γ.Π. 13739 05/05/2017
8. Ευ. Β. 14663 12/05/2017
9. Ευ. Μπρ. 15534 19/05/2017

Μετά από το σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής


του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος διαπιστώθηκε η πληρότητα των συνημμένων
δικαιολογητικών.

Όπως προκύπτει από τις Βεβαιώσεις Κοινωνικής Έρευνας που διενεργήθηκαν


αρμοδίως από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου μας, τα συνημμένα δικαιολογητικά των αιτήσεων και τηρούμενα στοιχεία
στο αρχείο της Υπηρεσίας όλοι οι παραπάνω αντιμετωπίζουν έκτακτη και σοβαρή
ανάγκη για την αντιμετώπιση της οποίας κρίνεται αναγκαία η χορήγηση
χρηματικού βοηθήματος.
89 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Κατά συνέπεια πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων της


έκτακτης και σοβαρής ανάγκης της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ως ακολούθως:

A/A ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. Α. Τσ. 8627 26/03/2017 400,00
2. Μ. Ντ. 8742 24/03/2017 500,00
3. Γρ. – Θ. Τσβ. 7983 20/03/2017 600,00
4. Αι. Κ. 9702 30/03/2017 400,00
5. Ει. Κ. 10320 04/04/2017 600,00
6. Ν. Τρ. 13737 05/05/2017 600,00
7. Γ.Π. 13739 05/05/2017 600,00
8. Ευ. Β. 14663 12/05/2017 600,00
9. Ευ. Μπρ. 15534 19/05/2017 600,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.900,00

Η προβλεπόμενη δαπάνη συνολικού ύψους € 4.900,00 θα βαρύνει τον Κ.Α 00-


6733.001 οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων
σε άπορους δημότες».

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης Έγκρισης
Δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κάτοικους του Δήμου μας
ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του
Ν. 3463/2006 και τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης.

Αναλυτική Κατάσταση Αιτήσεων κατοίκων για τη Χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος


σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

A/A ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. Α. Τσ. 8627 26/03/2017 400,00
2. Μ. Ντ. 8742 24/03/2017 500,00
3. Γρ. – Θ. Τσβ. 7983 20/03/2017 600,00
4. Αι. Κ. 9702 30/03/2017 400,00
5. Ει. Κ. 10320 04/04/2017 600,00
90 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

6. Ν. Τρ. 13737 05/05/2017 600,00


7. Γ.Π. 13739 05/05/2017 600,00
8. Ευ. Β. 14663 12/05/2017 600,00
9. Ευ. Μπρ. 15534 19/05/2017 600,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.900,00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια είναι η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Αφορά έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε πολίτες που


αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και όλες οι περιπτώσεις
έχουν ελεγχθεί από κοινωνικούς λειτουργούς και έχουν συμπληρωθεί οι
αντίστοιχοι φάκελοι. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος θέλει, είναι
στη διάθεσή του από την Κοινωνική Υπηρεσία.
Παρακαλώ για την ψήφισή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.


91 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΊΣΑΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.
92 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.


93 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 187/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους
του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006 και διαθέτει την πίστωση ποσού συνολικού ύψους 4.900,00€ η οποία
θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6733.001 οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Καταβολή
χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και αφορά στην έκτακτη οικονομική
ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 187/2017.

-----------------------
94 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο - Α.Δ.Σ. 188/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης και διάθεσης (ψήφισης) της
πίστωσης που αφορά οικονομική ενίσχυση ποσού 17.980,00€ στον
Αθλητικό Όμιλο Άρτεμις για την πραγματοποίηση τουρνουά
ποδοσφαίρου.

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Φράγκου


Διονύσιου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να επιχορηγήσει Πολιτιστικούς Συλλόγους και
Σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου αφού
καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν


σημαίνει και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι
πιστώσεις του Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν
προηγουμένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά
περίπτωση οργάνου.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που


είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158
του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου
(αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο
το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-
4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του
άρθρου 72 παρ. 1-δ- του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η
Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).

Έχοντας υπ΄όψιν το υπ. αριθμ.16007/2017 αίτημα του Αθλητικού Ομίλου Άρτεμις


για επιχορήγηση ύψους 17.980 €, προσκομίζοντας παράλληλα και τα σχετικά
δικαιολογητικά, ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη συνολικού ποσού 17.980
€. Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας ή τις αναμορφώσεις αυτού, οικον. Έτους
2017, που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου,
(ΑΔΑ 6ΟΒΑΩ1Χ-Π9Π) εγκρίθηκε με την 108702/39385/3-1-2017 απόφαση
95 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση για τον


σκοπό αυτό.

Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης,
σε βάρος του Κ.Α.00-6735.001 με τίτλο «Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
οργανισμούς και σωματεία» του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι κύριος Φράγκος Διονύσης.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Μετά από αίτημα που έκανε ο Αθλητικός Όμιλος Άρτεμις


και μας έχει προσκομίσει διάφορα δικαιολογητικά, ζητάει να του
επιχορηγήσουμε 17.980,00 Ευρώ για να κάνει διάφορες εκδηλώσεις και
τουρνουά ποδοσφαίρου.
Παρακαλώ για την ψήφισή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος έχει το λόγο.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Υπήρξε και στο παρελθόν ένα αίτημα από έναν τοπικό
σύλλογο, τον Αήττητο και το είχαμε απορρίψει, διότι το Ελεγκτικό
Συνέδριο ζητάει ορισμένα παραστατικά και θέλει ορισμένες
προϋποθέσεις. Δηλαδή, αυτό το προκαταβάλουμε ή αφού τηρήσει τις
διαδικασίες που ζητάει, θα το δώσουμε μετά; Γιατί χρειάζεται να μας
φέρει και αποδείξεις για το τι έξοδα έκανε.
Δε δικαιολογεί έξοδα, όπως αμοιβές ποδοσφαιριστών,
μετακινήσεις ποδοσφαιριστών, στολές, παπούτσια. Υπάρχει ειδική
νομοθεσία και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που πρέπει να
τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Μάλιστα, πρέπει να έχει εγγραφεί
αυτή η εκδήλωση στον περσινό προϋπολογισμό. Έχει εγγραφεί; Έτσι
ζητάει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρέπει να υπάρχει στον προϋπολογισμό,
να υπάρχει ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου έτους.
Δηλαδή, έπρεπε να έχει προγραμματιστεί από τον προηγούμενο χρόνο.
Αν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, συμφωνώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκου έχει το λόγο.


96 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ: Απ’ ό,τι βλέπω εδώ, ο Αθλητικός Όμιλος έχει φέρει όλα τα
δικαιολογητικά και εμείς στην αναμόρφωση το έχουμε περάσει στον
προϋπολογισμό του 2017. Είναι μέσα στην εισήγηση όλα αυτά.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Οι αποδείξεις πρέπει να έρθουν αφού γίνουν


εκδηλώσεις. Άρα, δεν έχει αποδείξεις ότι έκανε αυτά τα έξοδα.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Θα φέρει τις αποδείξεις και θα πληρωθεί.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Αυτό λέω. Επομένως, θα τηρηθούν αυτά και μετά.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι, βέβαια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣΑ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣΙ.: Ναι.
97 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΊΣΑΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.


98 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Επειδή είμαι Πρόεδρος στον Α.Ο. Άρτεμις, θα είμαι απών


από την ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.
99 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού
17.980,00€ σε βάρος του Κ.Α.00-6735.001 με τίτλο «Προαιρετικές επιχορηγήσεις
σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία» του Προϋπολογισμού οικον. έτους
2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.
Μειοψήφησε και δήλωσε «παρών» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαντήλας
Χρήστος, για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της
Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 188/2017.

-----------------------
100 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 12ο - Α.Δ.Σ. 189/2017


Λήψ η απόφασης έγκρισης κατανομής ειδικευμένων πιστώσε ων
πυροπροστασίας.

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Λάμπρου


Παναγιώτη:
Έχοντας υπόψη:
1. Την 13492/26-4-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την
οποία διατίθεται στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος ποσό ύψους 30.953,50€ για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας όπως:
- εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για
τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση,
πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,
- απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που
ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες
χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012,
Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων,
- εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της
βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις
κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης
δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των
πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,
- συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού
οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες
- υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή
πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης
εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ 4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής
Διάταξης 9Α/2005),
- ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α' βαθμού,
- θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ),
- λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ) και
- κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση
του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
2. Το με αριθμό Ε64/9-5-17 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 30.953,50€ που αφορά
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
3. Την 2132/17-3-2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας με θέμα : Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική
περίοδο 2017, σύμφωνα με την οποία για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο
μεταξύ άλλων απαιτούνται:
i. Η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης
από τους Δήμους για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης
προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ)
ii. Η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της
βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις
κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης
101 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των


πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
4. Το 549/26-4-2017 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαρκόπουλου,
όπως μας διαβιβάστηκε με το 88359/4-5-2017 έγγραφο της Περιφέρειας
Αττικής, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται συντήρηση του αγροτικού οδικού
δικτύου που βρίσκεται στην περιοχή της ανατολικής περίφραξης του Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών για την εξυπηρέτηση των αναγκών πυρόσβεσης.
5. Το 14524/11-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με
το οποίο για τη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου όπως περιγράφεται
ανωτέρω, απαιτείται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.
6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
υπάρχουν εγγεγραμμένες οι ακόλουθες πιστώσεις:
1. Ο ΚΑ 35-6041.001 «Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων
Υπηρεσίας Πρασίνου» ύψους 5.000€.
2. Ο ΚΑ 35-6054.001 «Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας
Πρασίνου» ύψους 1.000€.
3. Ο ΚΑ 15-6041.001 «Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων»
ύψους 9.500€.
4. Ο ΚΑ 15-6054.001 «Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας
Πρασίνου» ύψους 3.900€.
5. Ο ΚΑ 30-6041.001 «Αποδοχές Εκτάκτων Υπηρεσίας Τεχνικών
Έργων», ύψους 14.300 €.
6. Ο ΚΑ 30-6054.001 «Εισφορές Εκτάκτων Υπηρεσίας Τεχνικών
Έργων», ύψους 4.000€.
Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο:
1. Να αποδεχθεί το ποσό των 30.953,50€ σύμφωνα το οποίο εισέπραξε ο
Δήμος με το με αριθμό Ε64/17 γραμμάτιο που αφορά κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2017.
2. Να διαθέσει το ανωτέρω ποσό για την πρόσληψη τεσσάρων εργατών
οδοποιίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών μηνών και
τεσσάρων εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
διάρκειας τριών μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Η δαπάνη των ανωτέρω
έκτακτων υπαλλήλων θα βαρύνει τους ΚΑ 35-6041.001, 35-6054.001, 15-
6041.001, 15-6054.001, ΚΑ 30-6041.001 και 30-6054.001.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος Λάμπρου.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Είναι η κατανομή του ποσού που μας στέλνει κάθε χρόνο
η κεντρική διοίκηση. Είναι για οχτώ τριμηνίτες, τέσσερις εργάτες
οδοποιίας και τέσσερις πυροφύλακες.
Παρακαλώ για την ψήφιση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.
102 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κατραμάδος Σταύρος.

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο κύριος Τούντας Ιωάννης.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.
103 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΊΣΑΡΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος Νικόλαος.

ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι. Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης Πέτρος.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουλοχέρης Γεώργιος.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.
104 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μαρλαντής Χρήστος.

ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 189/2017.
Έγινε μία πρόταση από τον κύριο Σερέτη και δεν ξέρω αν
συμφωνείτε οι άλλοι συνάδελφοι, ότι όλα είναι ομόφωνα.
ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι, ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε, κυρία Ραφτοπούλου;

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απλά για το 19οθέμα θέλω να πω κάτι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συζητήσουμε λοιπόν το 19οκαι σε όλα τα άλλα είναι


ομόφωνα.
105 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και λέω κάθε φορά για την
ψηφοφορία, ενώ είναι ομόφωνη. Όμως, δεχόμεθα αμφισβητήσεις για
αυτό που λέμε και γι’ αυτό μας είδατε να κάνουμε αυτή την ψηφοφορία.
Και οι 26 λοιπόν ομόφωνα λέτε ναι;

ΤΥΡΑΚΗΣ: Για τα 23 θέματα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για όλα.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Όχι για τα εκτός ημερήσιας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για σήμερα λέμε, κύριε Τυράκη.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Σήμερα βάλατε τέσσερα θέματα εκτός ημερησίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Αναβλήθηκαν;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Εντάξει. Για τα σημερινά ομόφωνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται το ποσό των 30.953,50€ το οποίο εισέπραξε ο Δήμος με το με
αριθμό Ε64/17 γραμμάτιο που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους
2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Διαθέτει το ως άνω ποσό για την πρόσληψη τεσσάρων εργατών οδοποιίας με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών μηνών και τεσσάρων εργατών
γενικών καθηκόντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών μηνών για
την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
αντιπυρικής περιόδου.
Η δαπάνη των ανωτέρω έκτακτων υπαλλήλων θα βαρύνει τους ΚΑ 35-6041.001, 35-
6054.001, 15-6041.001, 15-6054.001, ΚΑ 30-6041.001 και 30-6054.001 οικ. έτους
2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 189/2017.
-----------------------
106 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 13ο - Α.Δ.Σ. 190/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνδρομής του Δήμου μας με
τρείς νέες βάσεις δεδομένων.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου, να ενημερώνονται για τις συνεχείς μεταβολές
στις διαδικασίες καθώς και στις τροποποιήσεις που γίνονται στους Νόμους και στα
Διατάγματα, απαιτείται η εγγραφή του Δήμου μας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
που είναι εξειδικευμένες στην παροχή τέτοιων πληροφοριών.
Τα τελευταία έτη, ο Δήμος μας, είναι συνδρομητής σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων από τις οποίες αντλεί σημαντική πληροφόρηση. Αναλυτικά συνεργάζεται,
με τις εταιρείες ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ. Επιπλέον
συμμετέχει ως συνδρομητής στο περιοδικό «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ» που εκδίδεται από την
Ένωση Δημάρχων Αττικής.
Επιπλέον των ανωτέρω, οι υπηρεσίες του Δήμου επιθυμούν την συνδρομή στις
κάτωθι εφαρμογές:
α) την πρόσβαση στη web εφαρμογή της Τράπεζα πληροφοριών των μηχανικών με
την εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ συνολικής αξίας 272,80 € με ΦΠΑ
ετησίως από την υπηρεσία δόμησης
β) την πρόσβαση στη βάση νομοθεσίας του FORIN.GR από το τμήμα Λογιστηρίου
του Δήμου, όπου ενημερώνει τις υπηρεσίες για τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά
πρότυπα, την φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τον κώδικα
διοικητικής διαδικασίας κλπ συνολικής αξίας 197,16 € ευρώ με ΦΠΑ ετησίως και
γ) την πρόσβαση στη web εφαρμογή EDIMOS όπου ενημερώνει τις υπηρεσίες για τις
διαδικασίες συμβάσεων με σχετικά υποδείγματα σύμφωνα με την πρόταση της
Διεύθυνσης Οικονομικών συνολικής αξίας 868,00 € ευρώ με ΦΠΑ ετησίως.
Η εγγραφή στις προαναφερόμενες τρεις (3) νέες εφαρμογές, κρίνεται απαραίτητη για
λόγους υπηρεσιακών αναγκών.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους
2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00-6451.002 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη αρχική
πίστωση ύψους 9.000,00€.
Παρακαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/10 και την Εγκ.Υπ.Εσωτ.
59774/86 να εγκρίνετε τη σύναψη συνδρομής του Δήμου μας με τις ανωτέρω βάσεις
δεδομένων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται
η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 190/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
107 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Εγκρίνει τη συνδρομή του Δήμου μας με τις ανωτέρω τρείς νέες


βάσεις δεδομένων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 190/2017.

-----------------------
108 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο - Α.Δ.Σ. 191/2017


Λήψ η απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
της υπηρεσίας «Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη Οικονομικής –
Ταμειακής Υπηρεσίας Εφαρμογής Μηχανογραφημένου
Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Η Υπηρεσία εκτελέστηκε σύμφωνα με την Α.Π. 9288/28-3-2017 σύμβασης από τον
ανάδοχο «SOFLAND M. Ε.Π.Ε, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΡΧΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19400, ΑΦΜ 998044816, σύμφωνα με τα όσα
υπεγράφησαν μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου στη σύμβαση.
Με το Α.Π 9525/29-3-2017 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ορίστηκε επόπτης για την
παρακολούθηση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ο κ. Γεώργιος Ανδριανόπουλος ΠΕ11/Β’.
Η Υπηρεσία εκτελέστηκε εμπρόθεσμα και στις 3/5/2017 συντάχθηκε το
«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» και επίσης με την Α.Π.13325/3-5-
2017 βεβαίωση του ο επόπτης βεβαίωσε την καλή εκτέλεση των εργασιών στα
πλαίσια της Α.Π. 9288/28-3-2017 σύμβασης, που αφορά την εν λόγω Υπηρεσία.
Για το αντικείμενο έχοντας υπόψη:
Τις Διατάξεις:
1. Του άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
2. Του άρθρου 118 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτ. 31 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016
3. Του άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014
4. Του άρθρο 219 (άρθρο 200 περίπτ. α παρ.5 και άρθρο 219
παρ.4 Ν.4412/2016)
5. Το από 3/5/2017 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ», της
Υπηρεσίας
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
Tην έγκριση του από 3/5/2017 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ»,
της Υπηρεσίας «ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ –
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται
η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 191/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ε γ κ ρ ί ν ε ι τ ο α π ό 3 / 5 / 2 0 1 7 «Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ
Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ », της Υπηρεσίας «Ε Τ Η Σ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
109 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ », ό π ω ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι
στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 191/2017.

-----------------------
110 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 15ο - Α.Δ.Σ. 192/2017


Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης
Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής στο Δήμο μας.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με τον ΟΕΥ, η Διεύθυνσή μας και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο
Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Διαφάνειας έχει μεταξύ
άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
•Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης
εφαρμογών δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές
ανάγκες του Δήμου.
• Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που
σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
• Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης
δεδομένων για τα συστήματα Τ.Π.Ε. που λειτουργούν στο Δήμο.
• Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
• Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής
πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα
πληροφορικά συστήματα του Δήμου.
Σε ακολουθία των παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι λάβαμε την αίτηση της κας
Αργύρη Αγγελικής του Σταματίου για πρακτική άσκηση στο Δήμο μας ως τεχνικός
εφαρμογών πληροφορικής η οποία φοιτά στο δημόσιο ΙΕΚ Ζωγράφου στο
αντικείμενο «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής».
Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’αριθμ13184/2.5.2017 αίτηση της Αργύρη Αγγελικής για
την πρακτική της άσκηση στη Διεύθυνσή μας και ότι η καταρτιζόμενη δεν αποτελεί
προσωπικό ΟΤΑ (και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή ο κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών Υπαλλήλων) και προκειμένου να διευκολυνθεί στην πραγματοποίηση της
πρακτικής της άσκησης, παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση να θέσετε το
θέμα υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Σ. για την λήψη ή μη σχετικής
απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση
αυτή έλαβε αριθμό 191/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την αίτηση της Αργύρη Αγγελικής του Σταματίου η οποία φοιτά στο
δημόσιο ΙΕΚ Ζωγράφου στο αντικείμενο «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
προκειμένου να διευκολυνθεί στην πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στο
Δήμο μας ως τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Η καταρτιζόμενη δεν αποτελεί
προσωπικό των ΟΤΑ (και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή ο κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών Υπαλλήλων).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 192/2017.

-----------------------
111 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 16ο - Α.Δ.Σ. 193/2017


Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός Κ.Υ.Ε. Επιχείρησης
Αναψυχής (καφετέρια), επ΄ονόματι της κας KACI VALBONA του
BALIL.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Σχετικά με το θέμα:
α) Η υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 11709/19-04-2017 αίτηση της ανωτέρω.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006)
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
γ) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1107414/1491/Τα.& Ε.Φ./2003 (ΦΕΚ 1827/03
τεύχος Β΄) περί Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας
και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου …… και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3037/2002.
δ) Την υπ' αριθ. 1300/15-5-2017 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της
αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι
προϋποθέσεις της Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης (όπως
ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας).
Με την υπ’αριθμ.πρωτ.11709/19-04-2017 αίτησή της η κα. KACI VALBONA του
BALIL κάτοικος Αρτέμιδος επί της οδού Περσέως 3, με Αριθ. Διαβατηρίου
383341471 και Α.Φ.Μ. 125704533 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ζητά άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός Επιχείρησης
Αναψυχής (καφετέρια) , για το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Νηρηίδων 3 –
Αρτέμιδα.
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (γ) η χορήγηση αδειών επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται το κατάστημα, ενώ οι Δήμοι της χώρας καθίστανται αρμόδιοι για τη
χορήγηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου.
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου,
χορηγείται από το Δήμαρχο μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,
που λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των
δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή
τους.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον
οικείο δήμο ή κοινότητα αίτηση, στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση, το
είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθούν οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.
Μετά την απόφαση του οικείου Δ.Σ. ο Δήμαρχος, εκδίδει την άδεια λειτουργίας
επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός δέκα (10) ημερών από την
υποβολή των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών.
112 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό Η/Υ και σε περίπτωση προσθήκης Η/Υ
πέραν των αναφερομένων σε αυτή (άδεια), αντικαθίσταται με νέα.
Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, ισχύει επ’
αόριστον μέχρι τυχόν ανάκλησή της, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1107414/1491/Τ. & Ε. Φ./26-11-2003. Επίσης,
είναι προσωπική και αμεταβίβαστη και κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβασή της
σύμφωνα με τους όρους της παρ. 8 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης.
Με την ανωτέρω αίτηση η αναφερόμενη κα. KACI VALBONA έχει καταθέσει όλα
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για τα οποία κατόπιν ελέγχου η Υπηρεσία μας
διαπίστωσε την πληρότητα τους.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη
σχετικής απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την


εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή πήρε
αριθμό 193/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου εντός Κ.Υ.Ε. Επιχείρησης Αναψυχής (καφετέρια), επ΄ονόματι της κας KACI
VALBONA του BALIL, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 193/2017.

-----------------------
113 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 17ο - Α.Δ.Σ. 194/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής του υπόχρεου
ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ του ΡΗΓΑ από τον Χρηματικό Κατάλογο
1085/2013 ο οποίος αφορά επιβολή Προστίμου Ανέγερσης
αυθαιρέτου κατασκευής.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/06) το οποίο ορίζει ότι:
Άρθρο 174 διαγραφή χρεών 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις
Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς
να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι
οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα
αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ)
Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν
έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο
προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου
και για το ίδιο πρόσωπο. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου. 3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους
ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του,
μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής
ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ)
σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση
του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής
υπηρεσίας.
Συνεπώς το δημοτικό συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο, αποφασίζει για τη διαγραφή
κάθε είδους χρεών σε περιπτώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου,
μεταξύ των οποίων και στη περίπτωση που η εγγραφή στους οριστικούς
βεβαιωτικούς καταλόγους, έχει γίνει κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
Στη προκειμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνει διαγραφή οφειλής
από τον υπόχρεο ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟ του ΡΗΓΑ σύμφωνα με την Α.Π.3641/14/24-
3-2017 (Φ 66/05) διαβιβαστική Απόφαση – Πράξη Ακύρωσης της αρμόδιας Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης και επειδή ελέγχθηκε από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης ότι
εξοφλήθηκε ολοσχερώς το ενιαίο ειδικό πρόστιμο σύμφωνα με την βεβαίωση
υπαγωγής/περαίωσης του ακινήτου, ιδιοκτησίας ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ του ΡΗΓΑ,
απεφασίσθη η ακύρωση του με αριθμό σειράς 17 του υπ΄αριθ.8486/16-10-2007
εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ε.Κ. του τέως Δήμου Σπάτων,
εγγράφου που επέχει θέση χρηματικού καταλόγου, με υπόχρεο προστίμων τον κ.
ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟ του ΡΗΓΑ ως προς το τμήμα των ανείσπρακτων ποσών, και η
διαγραφή περιλαμβάνει την οποιαδήποτε προσαύξησή του μέχρι σήμερα.
Παραθέτουμε πίνακα στοιχείων οφειλέτη, αιτία και ποσό διαγραφής ως κάτωθι:
ΟNOM/MO ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟ- ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
114 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΒΕΒΑΙΩ- ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
Α.Π.3641/14/24-3-2017 ( Φ 66/05)
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΑΞΗ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ 19-12- ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΟΓΩ
ΡΗΓΑΣ 018637166 1085 44.154,00€
ΔΗΜΟΣ 2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΟΣΧΕΡΟΥΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΕΚΘ.ΑΥΤ. 66/3- ΤΟΥ ΕΝΙΑΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
11-2005. ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ/ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε κυρία Πρόεδρε, όπως προβείτε στη λήψη
απόφασης για τη διαγραφή της ως άνω οφειλής ως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Εσόδων
και Περιουσίας για την διαγραφή της οφειλής καθώς και στο Τμήμα Εσόδων της ιδίας
διεύθυνσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την


εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή πήρε
αριθμό 194/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής του υπόχρεου ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ του
ΡΗΓΑ από τον Χρηματικό Κατάλογο 1085/2013 ο οποίος αφορά επιβολή Προστίμου
Ανέγερσης αυθαιρέτου κατασκευής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας απόφασης και στον συνημμένο αναπόσπαστο πίνακα που
ακολουθεί, ήτοι:
ΗΜΕΡΟ-
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΟNOM/MO ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΠΟΣΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩ- ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ Α.Π.3641/14/24-3-2017 ( Φ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
66/05) ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΑΞΗ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
ΡΗΓΑΣ 018637166 1085 19-12-2013 44.154,00€ ΛΟΓΩ ΟΛΟΣΧΕΡΟΥΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΕΚΘ.ΑΥΤ. 66/3-
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
11-2005.
ΥΠΑΓΩΓΗΣ/ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 194/2017.


-----------------------
115 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 18ο - Α.Δ.Σ. 195/2017


Λήψ η απόφασης έγκρισης επιστροφής χρημάτων ποσού 716,86€
ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. από Τέλη Ύδρευσης Α΄& Τετραμήνων
2015 σύμφωνα με την 137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
«Περί έγκρισης των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
έτους 2017».

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Έχοντας υπόψη,
Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει
και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που
είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ,
οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού,
αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες
αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο
66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΚ 30/19664/20-4-2011, άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ
80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού, που αναφέρονται ρητά και
περιοριστικά στο εν λόγω άρθρο (εκτός δηλαδή από εκείνες που σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του
Δημάρχου).
Σχετικά σας παραθέτουμε τα εξής αναφορικά με την υπόθεση της εταιρείας
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.:
Με την αριθμ.πρωτ.14545/11-5-2017 αίτησή του, ο Δ/νων Σύμβουλος Γ.
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ της εταιρείας Γ.ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ζητά από την Υπηρεσία μας,
την επιστροφή ποσού 716,86€ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος όπως αναγράφεται
στο Πρακτικό με αριθμό 28 της 2ης συζήτησης (31-3-2017) Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου.
Με το υπ΄αριθμ.28/31-3-2017 Πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης, η αρμόδια
Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών αποφάσισε την μείωση κατά ποσοστό 50% επί της
αξίας κατανάλωσης και ΦΠΑ 13% της οφειλής λογαριασμού ύδρευσης οι οποίοι
αφορούν τα Α΄ και Β΄ τετράμηνα 2015, βεβαιωμένα στους 711/23-6-2016 και
1009/15-9-2016 Χρηματικούς Καταλόγους είσπραξης του Δήμου.
Με το υπ΄αριθ.13203/2-5-2017 έγγραφό της η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας
ενημερώνει ότι, δεν κατέστη δυνατή η διαγραφή της οφειλής Τελών Ύδρευσης
αναφορικά για τους προσφεύγοντες λογαριασμούς (Α΄& Β΄ Τετραμήνων 2015) λόγω
ολοσχερούς εξόφλησης αυτών από 03-08-2016 και 12-12-2016, όπως προκύπτει με
την προσκόμιση των Α-16635/12-12-2016 διπλοτύπων είσπραξης (φωτοαντίγραφα)
116 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

του Ταμείου του Δήμου. Παραθέτουμε πίνακα με τα στοιχεία δικαιούχου με αιτία και
ποσό που πρέπει να επιστραφεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ


ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ

ΟNOM/MO ΑΙΤΙΑ
ΑΦΜ ΠΟΣΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η 137/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 28/31-3-
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ
2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 093165908 716,86€
ΣΥΝΔΡΙΑΣΗΣ (31-3-2017) ΤΗΣ
Α.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ.

Επομένως ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη Επιστροφής χρημάτων ως


αχρεωσθήτως καταβληθέντων στην ανωτέρω δικαιούχο εταιρεία ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. με ΑΦΜ 093165908 συνολικού ποσού 716,86€
Στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 όπως ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την 108702/39385 Απόφαση της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:.60ΒΑΩ1Χ-Π9Π), προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό
αυτό και προτείνουμε την έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, της ανωτέρω
δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καλείστε για την λήψη
σχετικής απόφασης.
Η ως άνω απόφαση να κοινοποιηθεί: 1)Στο Τμήμα Λογιστηρίου και 2)Στο Τμήμα
Εσόδων Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Δήμου μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την


εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε
αριθμό 195/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων ποσού 716,86€ ως αχρεωσθήτως
καταβληθέντων της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. από Τέλη
Ύδρευσης Α΄& Β΄ Τετραμήνων 2015 σύμφωνα με την 137/2017 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου «Περί έγκρισης των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2017», όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στον συνημμένο
αναπόσπαστο πίνακα που ακολουθεί, ήτοι:
117 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ


ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ

ΟNOM/MO ΑΙΤΙΑ
ΑΦΜ ΠΟΣΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η 137/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 28/31-3-
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ
2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 093165908 716,86€
ΣΥΝΔΡΙΑΣΗΣ (31-3-2017) ΤΗΣ
Α.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ.

Διαθέτει πίστωση ποσού 716,86€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 του


Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 195/2017.

-----------------------
118 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 19ο - Α.Δ.Σ. 196/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης
οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων
Κ.Ο.Κ.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Έχοντας υπόψη,
1.Την παράγραφο 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», όπου ορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις ολικής ή μερικής διαγραφής:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους
αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν
έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία
βεβαιώθηκαν.
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν
έφεραν αποτέλεσμα, και
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή
κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς
λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή
όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο
πρόσωπο.
2.Την παράγραφο 2 του άρθρου 174 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» σύμφωνα με την οποία, η διαγραφή των χρεών γίνεται κατόπιν
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και
3.Την παράγραφο 3 του άρθρου 174 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» σύμφωνα με την οποία, στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή
υπηρεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να
απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η
εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται
α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης,
β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας,
γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις
περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας.
Σχετικά σας παραθέτουμε τα εξής αναφορικά με την υπόθεση του κ. ΤΣΟΥΚΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γεωργίου:
Με το 14418/10-5-2017 έγγραφό του ο κ. ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
ζήτησε να του δοθεί αντίγραφο της κλήσης με αριθ. παραστατικού 4442 έτους 2006,
προκειμένου να διαπιστώσει την ορθότητα των στοιχείων για το όχημα με αριθ.
κυκλοφορίας: ΖΥΤ-2359. Κατόπιν εσωτερικής αλληλογραφίας (Α.Π. 14437/10-5-
2017) με το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας ζητώντας το
αντίγραφο της βεβαιωμένης κλήσης ΚΟΚ για το ανωτέρω όχημα η Δημοτική
Αστυνομία με το μας ενημέρωσε ότι οι κλήσεις παραβάσεων ΚΟΚ έως το έτος 2009
είχαν παραδοθεί στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αρτέμιδος .
Η Υπηρεσία μας μετά από έλεγχο που διενέργησε στο αρχείο, δεν βρήκε στοιχεία
φακέλου για την ανωτέρω βεβαιωμένη οφειλή κεφαλαίου 65,50€ πλέον
προσαυξήσεων του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΤ-2359 στο όνομα
119 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου, επομένως θα πρέπει να γίνει διαγραφή


αυτής.
Τα στοιχεία του οφειλέτη, η αιτία και το ποσό της βεβαιωμένης οφειλής που πρέπει
να διαγραφεί, εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΗΜΕΡΟΜ ΠΟΣΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ
ONOM/MO ΠΑΤΡΩ- ΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΛΕΟΝ
ΑΦΜ ΑΡ. ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΝΥΜΟ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗ
ΗΣ ΣΕΩΝ
Αριθμός ΔΙΑΓΡΑΦΗ
πινακίδων
ΤΣΟΥΚΙΑΣ οχήματος:ΖΥΤ23 ΛΟΓΩ ΜΗ
59 Αριθμός ΕΥΡΕΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γεώργιος 003377878 111 21/12/2007 παραστατικού 65,50€
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚ
(Α/Α 20216) κλήσης:4442
Αρ.Παρ/κού:ΒΕΒ ΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
10/35180 ΚΟΚ

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο


σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.δ), όπως λάβει απόφαση περί της διαγραφής
ή μη της βεβαιωμένης οφειλής.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί: 1) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας & 2) Τμήμα


Εσόδων Περιουσίας & Κληροδ/των.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρατηρώ εδώ πέρα ότι πήγε ο κύριος, επειδή του


είχε έρθει μια κλήση και μάλλον του αναζητήθηκαν τα χρήματα, η
οποία ήταν για το 2006. Έρχεται λοιπόν σήμερα, το 2017 και την
αναζητά στην υπηρεσία. Η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας δεν την
βρήκε και την ίδια ημέρα έκανε έγγραφο στην Οικονομική Υπηρεσία η
οποία λέει ότι μετά από έλεγχο που διενέργησε στο αρχείο, δεν βρήκε
στοιχεία.
Απάντησε γραπτά η Οικονομική Υπηρεσία ότι δεν βρήκε στοιχεία;
Δεύτερον, δεν υπάρχει το γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας από
κάποιο χρονικό σημείο και πριν; Έχουν διαγραφεί αυτό τα χρέη;
Θα το ψηφίσω βέβαια, όμως θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να αναζητούμε
μετά από δέκα χρόνια κλήσεις, να τη βρίσκει ο Δήμος και αναγκαστικά
να τη διαγράφει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα σας πω γι’ αυτό, αλλά θα σας πω τη γενική μου


εμπειρία.
120 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΤΥΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είμαι ο κύριος Τυράκης και είπα:


Ομόφωνα ναι μέχρι και το 23οθέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε σε άλλο θέμα, κύριε Τυράκη.


Κυρία Ραφτοπούλου, αυτά αργεί να τα στείλει η τροχαία. Έχουν
αλλάξει το λογισμικό, ειδικά μετά τον Καλλικράτη. Κάποια υπάρχουν
και κάποια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όλα τα αρχεία και είναι
σίγουρο αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε την κατανόηση από την Υπηρεσία,
γιατί προφανώς δεν είχε τα στοιχεία να απαντήσει στον πολίτη.
Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
196/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό
κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ., όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας απόφασης και στον συνημμένο αναπόσπαστο πίνακα που ακολουθεί,
ήτοι:
ΗΜΕΡΟΜ ΠΟΣΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ
ONOM/MO ΠΑΤΡΩ- ΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΛΕΟΝ
ΑΦΜ ΑΡ. ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΝΥΜΟ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗ
ΗΣ ΣΕΩΝ
Αριθμός ΔΙΑΓΡΑΦΗ
πινακίδων
ΤΣΟΥΚΙΑΣ οχήματος:ΖΥΤ23 ΛΟΓΩ ΜΗ
59 Αριθμός ΕΥΡΕΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γεώργιος 003377878 111 21/12/2007 παραστατικού 65,50€
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚ
(Α/Α 20216) κλήσης:4442
Αρ.Παρ/κού:ΒΕΒ ΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
10/35180 ΚΟΚ
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 196/2017.

-----------------------
121 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 20ο - Α.Δ.Σ. 197/2017


Λήψ η απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από
χρηματικούς καταλόγους για αναδρομικά Τ.Α.Π.-ΠΟΕ & Δ.Τ.-
ΠΟΕ.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) το Δημοτικό
Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση διαγραφής χρεών «…… δ) Όταν η εγγραφή στους
οριστικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα
ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο» και σχετικά σας
παραθέτουμε τα εξής:
Με την υπ’αριθμ.11537/18-04-2017 αίτησή του, ο κ. Φιωτάκης Ιωάννης του Ιωάννη,
κάτοικος Πικερμίου Αττικής, επί της Λεωφ. Μαραθώνος 19 χ.λ.μ, με ΑΦΜ
004971968 - Δ.Ο.Υ Παλλήνης, αφενός κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ’αριθμ.
964/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία
έγινε εν μέρει δεκτή η προσφυγή του ανωτέρω αναφερομένου κατά του Δήμου
Σπάτων–Αρτέμιδος και ακυρώθηκε η 28069/12-09-2011 απόφαση της Τμηματάρχη
Εσόδων, του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων, της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκαν σε
βάρος του προσφεύγοντος τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού συνολικού
ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ευρώ & πενήντα ενός
λεπτών (13.243,51 €) για το χρονικό διάστημα από 05-06-2006 έως 05-06-2011, από
τη μεταβολή τετραγωνικών μέτρων της παροχής Δ.Ε.Η. 06045356 που ηλεκτροδοτεί
επαγγελματικό χώρο (εργαστήριο ζαχαροπλαστικής) επί της Λεωφ. Μαραθώνος 19ο
χ.λ.μ, ιδιοκτησίας του, και αφετέρου ζητά: α) την επιστροφή του καταβληθέντος
ποσού 2.648,72€, ως έναντι εκ της βεβαιωθείσας οφειλής ποσού 5.297,41€ που
αφορά ποσοστό 40% της συνολικής αυτής βάσει προσφυγής του ανωτέρω για την
οποία η Υπηρεσία μας θα εισηγηθεί στο Δ.Σ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2
του άρθρου 90 του Ν.2362/95, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 140 παρ.2
του Ν.4270/2014 περί της επιστροφής ως αχρεωσθήτως με ξεχωριστή της παρούσας
εισήγηση και β) τη διαγραφή της υπολειπόμενης (εκ του ανωτέρω ποσού 5.297,41€ )
μη καταβληθείσας οφειλής 2.651,11€.
Κατόπιν τούτου μετά την κατάθεση στο Δήμο της από 30-11-2011 προσφυγής του
αναφερομένου υπόχρεου κατά της συνολικής οφειλής βάσει των διατάξεων του
άρθρου 27 παρ.1 Ν.1827/89 & του άρθρου 69 παρ.2 Ν.2717/99 (όπου η άσκηση
προσφυγής αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση & είσπραξη του εσόδου σε ποσοστό
60% επί των βεβαιωθέντος ποσού. Σε βάρος του προσωπικού που άσκησε προσφυγή
βεβαιώνεται ταμειακά ποσό 40% επί του αμφισβητούμενου ποσού & το υπόλοιπο δεν
μπορεί να βεβαιωθεί πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου),
βεβαιώθηκε στο όνομα του ανωτέρω το 40% αυτής, ήτοι ποσό πέντε χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ & σαράντα ενός λεπτών (5.297,41€), αρχικά στο
χρηματικό κατάλογο με α/α 10023/07-12-2011 και αρ. βεβαίωσης 764/07-12-2011
και εν συνεχεία στον χρηματικό κατάλογο με α/α 13530/ 24-06-2016 και αρ. βεβ.
757/05-07-2016.
Κατ’ εκτέλεση της 964/2017 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και
σύμφωνα με την 135/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την
οποία αποφασίστηκε (κατόπιν της υπ’αριθμπρωτ.11012/10-04-2017 γνωμοδότησης
της πληρεξουσίου δικηγόρου Σακκά Παρασκευής) η μη άσκηση του ένδικου μέσου
της έφεσης κατά της υπ΄αριθμ964/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθήνας, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, όπως λάβει απόφαση περί διαγραφής του υπολοίπου της
βεβαιωθείσας οφειλής όπως αναλύεται ανωτέρω, τα στοιχεία του υπόχρεου, η αιτία
122 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

και το ποσό της οφειλής που πρέπει να διαγραφεί εμφαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ


ΑΡ.
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΒΕΒ.

ΤΑΚΤΙΚΑ 2.651,11 €
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ (υπολειπόμενη
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΤΕΛΗ μη
ΦΙΩΤΑΚΗΣ 964/2017
ΚΑΘ/ΤΑΣ & καταβληθείσα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 004971968 757 05-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡ. οφειλή έναντι
(Α/Α 120256) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΕ – 2016 βεβαιωθείσας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ οφειλής ποσού
ΑΘΗΝΑΣ
9 ΕΩΣ 16 5.297,41€)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την


εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή πήρε
αριθμό 197/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους για
αναδρομικά Τ.Α.Π.-ΠΟΕ & Δ.Τ.-ΠΟΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας απόφασης και στον συνημμένο αναπόσπαστο πίνακα που
ακολουθεί, ήτοι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ
ΑΡ.
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΒΕΒ.

ΤΑΚΤΙΚΑ 2.651,11 €
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ (υπολειπόμενη
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΤΕΛΗ μη
ΦΙΩΤΑΚΗΣ 964/2017
ΚΑΘ/ΤΑΣ & καταβληθείσα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 004971968 757 05-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡ. οφειλή έναντι
(Α/Α 120256) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΕ – 2016 βεβαιωθείσας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ οφειλής ποσού
ΑΘΗΝΑΣ
9 ΕΩΣ 16 5.297,41€)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 197/2017.


-----------------------
123 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 21ο - Α.Δ.Σ. 198/2017


Λήψ η απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως
αχρεωσθήτως καταβληθέντων και επαναβεβαίωσης όπου
απαιτείται.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 90 του Ν.2362/95, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 140 παρ.2 του Ν.4270/2014 περί της κατά του Δήμου
παραγραφής απαίτησης προς επιστροφή αχρεωσθήτως ή παρά το νόμο
καταβληθέντος σε αυτό χρηματικού ποσού μετά την παρέλευση 3ετίας από την
καταβολή του, σας παραθέτουμε τα εξής:
Α) Με την υπ’αριθμ.11537/18-04-2017 αίτησή του, ο κ. Φιωτάκης Ιωάννης του
Ιωάννη, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, επί της Λεωφ. Μαραθώνος 19 χ.λ.μ, με ΑΦΜ
004971968 - Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ζητά την επιστροφή ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (2.648,72 €), ως αχρεωσθήτως
καταβληθέντα που κατέβαλε έναντι της βεβαιωμένης οφειλής στο όνομα του, στο
χρηματικό κατάλογο με α/α 13560/24-06-2016 και αρ. βεβ. 757/05-07-2016,
συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ & σαράντα ενός
λεπτών (5.297,41€) (βεβαίωση του 40% του συνολικού ποσού δεκατριών
χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ευρώ & πενήντα ενός λεπτών 13.243,51 €,
λόγω κατάθεσης της από 10-10-2011 προσφυγής) προερχόμενης από αναδρομικά
τέλη Τ.Α.Π ΠΟΕ και Δ.Τ/Δ.Φ ΠΟΕ τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από
τη μεταβολή τετραγωνικών μέτρων της παροχής Δ.Ε.Η. 06045356 που ηλεκτροδοτεί
επαγγελματικό χώρο (εργαστήριο ζαχαροπλαστικής) επί της Λεωφ. Μαραθώνος 19ο
χ.λ.μ, ιδιοκτησίας του.
Μετά από διενεργηθέντα έλεγχο στα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας και την
προσκόμιση από τον κ. Φιωτάκη Ιωάννη της υπ’αριθμ.964/2017 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η
προσφυγή του ανωτέρω αναφερομένου κατά του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
ακυρώνοντας την με αρ. πρωτ.28069/12-09-2011 απόφαση της Τμηματάρχη Εσόδων,
του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων
διακοσίων σαράντα τριών ευρώ & πενήντα ενός λεπτών (13.243,51 €) για το
χρονικό διάστημα από 05-06-2006 έως 05-06-2011, από τη μεταβολή τετραγωνικών
μέτρων της παροχής Δ.Ε.Η. 06045356 που ηλεκτροδοτεί επαγγελματικό χώρο
(εργαστήριο ζαχαροπλαστικής) επί της Λεωφ. Μαραθώνος 19ο χ.λ.μ, ιδιοκτησίας
του, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος ως υπόχρεος δεν υποχρεούνταν στην
καταβολή του ανωτέρω βεβαιωμένου ποσού για το λόγο ότι τα τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και τη χρονική περίοδο από
05-06-2006 έως 05-06-2011, κατά την οποία προέκυψε η αναφερόμενη οφειλή, ο
Δήμος δεν παρείχε παγίως παρεχόμενες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως θα πρέπει να
επιστραφεί το ως άνω ποσό ως αχρεωσθήτως καταβληθέν ως κατωτέρω:

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ Α.Φ.Μ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
124 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

2.648,72 €
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 28069/12-09- (ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΦΙΩΤΑΚΗΣ
2011 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ ΕΝΑΝΤΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ τ.
004971968 ΚΑΤ’ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 964/2017 ΠΟΣΟΥ 5.297,41€
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΗΤΟΙ 40%
(Α/Α 120256)
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ)

Β) Με την υπ’αριθμ. 15612/19-05-2017 αίτησή του, ο κ. Μπαθρέλος Σταμάτιος του


Σταύρου, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, επί της οδού Τριαίνης 5, με ΑΦΜ 137615969
- Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ζητά την επιστροφή ποσού δεκατριών ευρώ & είκοσι τριών
λεπτών (13,23 €), προερχόμενο από χρέωση τ.μ στην κατηγορία τέλους Τ.Α.Π στο
λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφορά στην παροχή Δ.Ε.Η
16064863 που ηλεκτροδοτούσε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας επί των οδών
Αμφιτρίτης & Ψαρρών στη Δ.Ε Αρτέμιδος.

Μετά από διενεργηθέντα έλεγχο στα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας κατά την
προσέλευση του ανωτέρω στο Δήμο, προκειμένου να καταθέσει την από 05/05/2017
αίτηση καταγγελίας / λύσης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την
Δ.Ε.Η, διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής της Υπηρεσίας στην κατηγορία Τέλους
Τ.Α.Π υπήρχε χρέωση τ.μ., παρόλο που κατά τη χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων
ηλεκτροδότησης παροχών Δ.Ε.Η που ηλεκτροδοτούν κοινόχρηστους χώρους δεν
αναγράφονται τ.μ στην αντίστοιχη κατηγορία τέλους για το λόγο ότι οι κοινόχρηστοι
χώροι δεν υπόκεινται σε Τ.Α.Π. (Τέλος Ακινήτου Περιουσίας).
Επομένως θα πρέπει να επιστραφεί ποσό ως αχρεωσθήτως καταβληθέν ως κατωτέρω:

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Α.Φ.Μ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ Τ.Μ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΕΛΟΥΣ Τ.Α.Π 13,23 €
137615969
τ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ
(Α/Α 143958) Δ.Ε.Η 16064863

Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει


και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που
είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν
διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις
της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση
οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα
ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του
έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-
ΥΠΟΚ 30/19664/20-4-2011, άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού, που αναφέρονται ρητά και
περιοριστικά στο εν λόγω άρθρο (εκτός δηλαδή από εκείνες που σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του
Δημάρχου).
125 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη Επιστροφής χρημάτων ως αχρεωσθήτως


καταβληθέντων, συνολικού ποσού 2.661,95€ (ήτοι2.648,72€+13,23€) στους Α & Β
δικαιούχους. Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, οικον. έτους 2017 , που
ψηφίστηκε μετην 459/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε με
την 108702/39385 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και
δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:.60ΒΑΩ1Χ-Π9Π),
προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό αυτό.
Προτείνω την έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε
βάρος του Κ.Α. 00-8261-001 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καλείστε για την λήψη
σχετικής απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την


εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή πήρε
αριθμό 198/2017.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε
υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων,
συνολικού ποσού 2.661,95€ (ήτοι 2.648,72€+13,23€) στους Α & Β δικαιούχους
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στους
συνημμένους αναπόσπαστους πίνακες που ακολουθούν, ήτοι:
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ Α.Φ.Μ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
2.648,72 €
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 28069/12-09- (ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΦΙΩΤΑΚΗΣ
2011 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ ΕΝΑΝΤΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ τ.
004971968 ΚΑΤ’ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 964/2017 ΠΟΣΟΥ 5.297,41€
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΗΤΟΙ 40%
(Α/Α 120256)
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ)

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ Α.Φ.Μ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ Τ.Μ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΕΛΟΥΣ Τ.Α.Π 13,23 €
137615969
τ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ
(Α/Α 143958) ΠΑΡΟΧΗ Δ.Ε.Η 16064863

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 2.661,95€ (ήτοι:2.648,72€+13,23€) σε βάρος


του Κ.Α. 00-8261.001 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 198/2017.
-----------------------
126 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 22ο - Α.Δ.Σ. 199/2017


Λήψ η απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από
τέλη παράτασης ταφής και ετήσιου τέλους Κοιμητηρίου
Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και επαναβεβαίωση αυτής στον
πραγματικό υπόχρεο.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/06) το οποίο ορίζει ότι:
Άρθρο 174 διαγραφή χρεών 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις
Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς
να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι
οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα
αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ)
Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν
έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο
προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου
και για το ίδιο πρόσωπο.2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου.3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους
ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του,
μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:α) στη μη επίδοση της ατομικής
ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ)
σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση
του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής
υπηρεσίας.
Ο κ. Μυνόπετρος Παναγιώτης του Νικολάου, συγγενής (υιός) α΄ βαθμού των
θανόντων: α)Μυνόπετρου Νικόλαου του Παναγιώτη (ημ/νια ταφής 9-2-2004) και β)
Μυνόπετρου Θεοδοσίας του Δημητρίου(ημ/νια ταφής 3-12-2008) με αρ. καρτέλας
υπόχρεου:144531, με την υπ΄αριθμ.πρωτ:10974/10-4-2017 αίτησή του , ζήτησε τη
διαγραφή οφειλής τέλους παράτασης για τα έτη 2007-2015 και τα αντίστοιχα ετήσια
τέλη Κοιμητηρίου για τους ανωτέρω θανόντες από τον μέχρι σήμερα υπόχρεο κ.
Κάπαρη Δημήτριο του Ηλία (γαμπρό του υπόχρεου) με αρ. καρτέλας υπόχρεου:
88666 διότι ο ίδιος ως συγγενής α΄ βαθμού εξ αγχιστείας (γαμπρός των θανόντων)
ήταν φερόμενος κατά δήλωσή του υπόχρεος στην υπηρεσία και όχι ο πραγματικός
Νικόλαου και ζητά την επαναβεβαίωση του συνόλου της οφειλής στο όνομά του.
Τα στοιχεία του οφειλέτη, η αιτία και το ποσό της οφειλής που πρέπει να διαγραφεί
και τα στοιχεία του οφειλέτη, που πρέπει να επαναβεβαιωθεί το ποσό εμφαίνεται
στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΑΙΤΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ONOM/MO ΑΡ.ΒΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣ
ΠΑΤΡΩ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ –
ΥΠΟΧΡΕΟ ΑΦΜ Β ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο
-ΝΥΜΟ Σ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
Υ Χ.Κ. Σ
ΟΦΕΙΛΗΣ Σ
127 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΑΦΗΣ 2007-2008-
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΠΑΡΗΣ 01086723 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ
ΗΛΙΑΣ 742 1-12-2011 141,33 ΥΠΟΧΡΕΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚ.
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΜΕ ΑΦΜ:022548154
ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2007-2008-
ΚΑΠΑΡΗΣ 01086723 2009-2010 ΓΙΑ ΤΟΝ
ΗΛΙΑΣ 742 1-12-2011 81,57 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2011 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01086723
ΗΛΙΑΣ 604 27-8-2012 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 81,57 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2012 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01086723
ΗΛΙΑΣ 813 4-10-2013 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2013 ΓΙΑ
01086723
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 549 11-7-2014 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2014 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01086723
ΗΛΙΑΣ 849 7-8-2015 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2015 ΓΙΑ
01086723
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1034 21-9-2015 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2012 ΓΙΑ
ΚΑΠΑΡΗΣ 01086723
ΗΛΙΑΣ 813 4-10-2013 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 120,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2013 ΓΙΑ
01086723
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 549 11-7-2014 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 180,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2014 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01086723
ΗΛΙΑΣ 849 7-8-2015 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 108,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2015 ΓΙΑ
01086723
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1034 21-9-2015 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
128 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ
01086723 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 714 4-9-2014 20,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0 ΤΑΦΟΥ 936 ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ
01086723 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 219 10-3-2015 15,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0 ΤΑΦΟΥ 936 ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01086723 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΗΛΙΑΣ 124 8-2-2013 20,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0 ΤΑΦΟΥ 595 ΓΙΑ ΤΗ
ΘΑΝΟΥΣΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ
01086723 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 714 4-9-2014 20,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0 ΤΑΦΟΥ 595 ΓΙΑ ΤΗ
ΘΑΝΟΥΣΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01086723 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΗΛΙΑΣ 219 10-3-2015 15,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
0 ΤΑΦΟΥ 595 ΓΙΑ ΤΗ
ΘΑΝΟΥΣΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την


εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή πήρε
αριθμό 199/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τέλη παράτασης ταφής και
ετήσιου τέλους Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και την επαναβεβαίωση
αυτής στον πραγματικό υπόχρεο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας απόφασης και στον συνημμένο αναπόσπαστο πίνακα που ακολουθεί,
ήτοι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΑΙΤΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ
ONOM/MO ΠΑΤΡΩ- ΑΡ.ΒΕΒ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ –
ΑΦΜ ΒΕΒΑΙΩΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΝΥΜΟ Χ.Κ. ΗΣ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣ
ΗΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ ΗΣ
129 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΕΛΗ
ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΤΑΦΗΣ 2007-2008-
ΚΑΠΑΡΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟ
ΗΛΙΑΣ 010867230 742 1-12-2011 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ 141,33
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΘΑΝΟΝΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚ. ΜΕ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΦΜ:022548154 ΛΟΓΩ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΛΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2007-2008-
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ 010867230 742 1-12-2011 2009-2010 ΓΙΑ ΤΟΝ 81,57 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2011 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ 010867230 604 27-8-2012 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 81,57 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2012 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ 010867230 813 4-10-2013 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2013 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 010867230 549 11-7-2014 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2014 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ 010867230 849 7-8-2015 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2015 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 010867230 1034 21-9-2015 ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2012 ΓΙΑ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ 010867230 813 4-10-2013 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 120,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2013 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 010867230 549 11-7-2014 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 180,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΤΑΦΗΣ 2014 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ 010867230 849 7-8-2015 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 108,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΤΑΦΗΣ 2015 ΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 010867230 1034 21-9-2015 ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ 150,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
130 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 010867230 714 4-9-2014 20,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΤΑΦΟΥ 936 ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 010867230 219 10-3-2015 15,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΤΑΦΟΥ 936 ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΗΛΙΑΣ 010867230 124 8-2-2013 20,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΤΑΦΟΥ 595 ΓΙΑ
ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 010867230 714 4-9-2014 20,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΤΑΦΟΥ 595 ΓΙΑ
ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΦΟΥ
ΚΑΠΑΡΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡ.
ΗΛΙΑΣ 010867230 219 10-3-2015 15,00 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΤΑΦΟΥ 595 ΓΙΑ
ΤΗ ΘΑΝΟΥΣΑ
ΜΥΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 199/2017.

-----------------------
131 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 23ο - Α.Δ.Σ. 200/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από
καταβολή τελών εκταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.

Ακολουθεί η εισήγηση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Με την υπ΄αριθμ.7907/20-3-2017 αίτηση, η κα Μάργαρη Μαρία του Βασιλείου
ζητά την απαλλαγή της από πληρωμή του τέλους εκταφής ύψους εκατό (100,00€) για
τον θανόντα συγγενή της (πατέρα) α΄ βαθμού, Μάργαρη Βασίλειο του Νικολάου,
που ενταφιάσθηκε στις 1-4-2011 στο κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος.
Κατόπιν η Υπηρεσία μας απέστειλε σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Κοινωνικών
Υπηρεσιών, η οποία με το αρ.πρωτ.9597/30-3-2017 υπηρεσιακό της σημείωμα μας
ενημέρωσε ότι, μετά από κοινωνική έρευνα που διενήργησε, η ανωτέρω βρίσκεται σε
κατάσταση οικονομικής αδυναμίας, καθώς είναι χήρα, άνεργη, ανασφάλιστη, μητέρα
μιας κόρης ,τα έσοδα των δύο γυναικών είναι μηδενικά και στηρίζονται στη
φιλανθρωπία των συγγενών και φίλων τους και δε διαθέτει οικονομικούς πόρους.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ 3 του Ν.3463/06, το οποίο ορίζει
ότι: με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η απαλλαγή, ή μείωση
των αναλογούντων τελών για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους,
όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, προτείνεται
η απαλλαγή της υπόχρεης Μάργαρη Μαρίας του Βασιλείου από την καταβολή
τελών εκταφής ποσού εκατό (100,00€), λόγω πιστοποιημένης οικονομικής
αδυναμίας και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Η ανωτέρω απόφαση όπως κοινοποιηθεί : 1) στο Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και
Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Εσόδων και 2)στην εισηγήτρια για γνώση και τις δικές
της περαιτέρω ενέργειες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την


εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή πήρε
αριθμό 200/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε


υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απαλλαγή από καταβολή τελών εκταφής ποσού εκατό
(100,00€) λόγω πιστοποιημένης οικονομικής αδυναμίας, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 200/2017.

-----------------------
132 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήση Μαρία


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλάκης Πέτρος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντελάκη Ευαγγελία

Τ Α ΜΕ Λ Η

Τούντας Αντώνιος Κρόκος Νικόλαος

Δούρος Σωτήριος Λάμπρου Παναγιώτης

Μπέκας Γεώργιος (Απών) Γκέλιας Δονάτος

Στάμου Δημήτριος Λύτρα Αθηνά

Κατραμάδος Σταύρος Μάρκου Χρήστος

Φράγκος Διονύσιος Σερέτης Χρήστος

Αργυρός Γεώργιος (Απών)


Τούντας Ιωάννης

Κουλοχέρης Γεώργιος
Γιαννάτος Σωτήριος

Νομικός Αντώνιος (Απών) Μπάτρης Παναγιώτης

Λίγκου Πηνελόπη Ραφτοπούλου Άννα

Τυράκης Βάϊος Μαρλαντής Χρήστος

Φύτρος Αντώνιος (Απών) Τσάκαλη Ελένη (Απούσα)

Μπασινάς Ιωάννης Τσαντήλας Χρήστος

Ίσαρης Γεώργιος Γερακόπου λος Γρηγόριος

Μωραΐτη Ιωάννα Δάρδαλης Νικόλαος (Απών)


133 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ε Υ ΡΕ ΤΗ ΡΙ Ο ΟΜ Ι ΛΗ ΤΩ Ν
Γ Ε Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ........................................................................................12, 25, 42, 53, 60, 64, 69, 73, 80, 87, 93, 99, 104
Γ Ι Α Ν Ν Α Τ Ο Σ ........................................................................................ 10, 32, 40, 51, 58, 62, 67, 71, 78, 84, 91, 95, 96, 97, 102
Γ Κ Ε Λ Ι Α Σ ...................................................................................................... 11, 41, 51, 55, 57, 59, 63, 68, 72, 78, 85, 92, 98, 103
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ .................................................................................................................................... 3, 8, 16, 28, 29, 31, 32, 37, 106
Ί Σ Α Ρ Η Σ ....................................................................................................................................................................... 85, 91, 97, 103
Κ Α Τ Ρ Α Μ Α Δ Ο Σ .................................................................................................. 9, 40, 50, 58, 62, 66, 67, 71, 77, 84, 90, 96, 102
Κ Α Τ Σ Η Σ ...................................................................................................................................................................................... 22, 23
Κ Ο Υ Λ Ο Χ Ε Ρ Η Σ ...................................................................................................... 11, 42, 52, 59, 64, 68, 72, 79, 86, 92, 98, 103
Κ Ρ Ο Κ Ο Σ ...............................................................................................................10, 41, 51, 56, 59, 63, 67, 72, 78, 85, 91, 97, 103
Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ .........................................................................10, 25, 29, 30, 41, 51, 59, 63, 68, 72, 76, 77, 78, 85, 91, 97, 101, 103
Λ Ι Γ Κ Ο Υ ....................................................................................................................... 10, 40, 51, 58, 63, 67, 71, 78, 85, 91, 97, 102
Λ Υ Τ Ρ Α ...................................................................................................................................... 51, 59, 63, 68, 72, 79, 85, 92, 98, 103
Μ Α Ρ Κ Ο Υ Χ Ρ . ...................................................................................................................................................... 8, 22, 86, 98, 103
Μ Α Ρ Λ Α Ν Τ Η Σ ....................................................................11, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 42, 52, 60, 64, 69, 73, 79, 86, 93, 98, 104
Μ Π Α Σ Ι Ν Α Σ .............................................................................................................. 10, 41, 51, 58, 63, 67, 71, 78, 85, 91, 97, 102
Μ Π Α Τ Ρ Η Σ ................................................................................................................ 11, 42, 52, 59, 64, 68, 72, 79, 86, 92, 98, 104
Μ Ω Ρ Α Ϊ Τ Η ................................................................ 10, 20, 41, 49, 51, 59, 63, 67, 71, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 97, 103
Ν Τ Ε Λ Α Κ Η .......................................................................................................3, 12, 26, 42, 52, 60, 64, 69, 73, 79, 86, 93, 99, 104
Π Ο Θ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ ..................................................................................................................................................................... 23, 24
Π Ο Υ Λ Α Κ Η Σ ............................................................................................................... 3, 11, 28, 29, 41, 52, 72, 79, 86, 92, 98, 103
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 120, 122, 125, 128, 131, 132
Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ .............................................................. 8, 9, 11, 25, 31, 42, 52, 60, 64, 68, 73, 76, 79, 86, 92, 98, 104, 119
Σ Ε Ρ Ε Τ Η Σ ............................................................................................................11, 26, 41, 52, 59, 64, 68, 72, 79, 86, 92, 98, 103
Σ Τ Α Μ Ο Υ ....................................................................................................................... 9, 40, 50, 58, 62, 66, 71, 77, 84, 90, 96, 102
Τ Ο Υ Ν Τ Α Σ Α . ....................................................................................................................................................................... 8, 9, 102
Τ Ο Υ Ν Τ Α Σ Ι . .......................................................................................................................................................................... 27, 102
Τ Σ Α Ν Τ Η Λ Α Σ ................................................................................. 12, 16, 30, 42, 53, 60, 64, 69, 73, 80, 83, 84, 86, 93, 99, 104
Τ Υ Ρ Α Κ Η Σ ............................................................................ 10, 28, 32, 40, 51, 58, 63, 67, 71, 77, 78, 91, 97, 102, 104, 105, 120
Φ Ρ Α Γ Κ Ο Σ ............................................................................................................10, 40, 50, 58, 62, 67, 71, 77, 84, 90, 95, 96, 102