You are on page 1of 93

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ελληνική

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20.9.2017

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2130369356 – 6978900445
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Συνεδρίαση 21η Τακτική
Της 20ης Σεπτεμβρίου 2017
Ημέρα: Τέταρτη και ώρα: 20:30

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Απούσα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Φύτρος Αντώνιος – Πρόεδρος Δ.Σ.


Πουλάκης Πέτρος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Τούντας Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Δούρος Σωτήριος– Αντιδήμαρχος
Νομικός Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Στάμου Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
Μωραΐτη Ιωάννα – Αντιδήμαρχος
Τούντας Ιωάννης
Γιαννάτος Σωτήριος
Λίγκου Πηνελόπη
Τυράκης Βάϊος
Μπασινάς Ιωάννης
Ίσαρης Γεώργιος
Κρόκος Νικόλαος
Λάμπρου Παναγιώτης
Γκέλιας Δονάτος
Λύτρα Αθηνά
Μάρκου Χρήστος
Αργυρός Γεώργιος
Μπάτρης Παναγιώτης
Κουλοχέρης Γεώργιος
Ραφτοπούλου Άννα
Μαρλαντής Χρήστος
Τσάκαλη Ελένη
Τσαντήλας Χρήστος
Γερακόπουλος Γρηγόριος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ


Αργυρός Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Ντελάκη Ευαγγελία - Γραμματέας Δ.Σ.
Κατραμάδος Σταύρος
Μπέκας Γεώργιος
Φράγκος Διονύσιος
Ζήση Μαρία
Σερέτης Χρήστος
Δάρδαλης Νικόλαος

Προσελεύσεις- Αποχωρήσεις:

• Πριν από τη συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης


Θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα
Ραφτοπούλου Άννα & κα Τσάκαλη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη


υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Σμέρος Γεώργιος.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -0-
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -22- (Α.Δ.Σ. 309-330/2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕΛ. Α.Δ.Σ.
1. Λήψη απόφασης για εκλογή δύο (2) Δημοτικών
Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη
συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν
λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο. 29 309
2. Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 66.200,55€ από
κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του
Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.34/2017). 32 310
3. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 16.870,00€
από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του
Δημοτικού φόρου μηνός Μαΐου 2017, στις Σχολικές
Επιτροπές, σύμφωνα με την υπ΄αρ.253/2016 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διόρθωσε την 336/2015
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
(αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.35/2017). 44 311
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης «Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς
Παραρτήματος του 6ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος»
(αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.36/2017). 46 312
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μη υλοτομίας δέντρων που
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους
( α ρ . α π ό φ . Ε . Π Ο Ι. Ζ Ω . 0 4 6 / 2 0 1 7 ) . 47 313
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου
ο ρ ι σ τ ι κ ή ς π α ρ α λ α β ή ς τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς «Έ λ ε γ χ ο ς Π ο ι ό τ η τ ο ς
Ύδατος Δεξαμενών & Δικτύου και Μετρήσεις Ποιότητας
Κ ο λ υ μ β η τ ι κ ώ ν Υ δ ά τ ω ν ». 50 314
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού
διαγωνισμού προμήθειας αδρανών υλικών (άμμο
λατομείου & θραυστό υλικό λατομείου 3Α, ασβέστη
τσιμέντο), σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος και
προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (ψυχρής
πίσσας). 52 315
8. Λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την εκτέλεση
τ ω ν ε ρ γ α σ ι ώ ν «Σ υ λ λ ο γ ή κ α ι Α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η μ π α ζ ώ ν ». 55 316
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης λύσης της
υπ’αριθμ.πρωτ.39644/30-12-2016 σύμβασης με την
εταιρεία Π Α Ν ΙΚ Ι Δ Η Σ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΑ Κ Α Υ Σ ΙΜ Ω Ν Α.Ε.,
σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν.4412/2016. 57 317
10. Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής της υπηρεσίας «Μ ε τ α σ κ ε υ ή
α π ο ρ ρ ι μ μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν ». 59 318
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης του
συμφωνητικού της εταιρείας AMBER ENERGY Μ.ΕΠΕ
π ο υ α φ ο ρ ά τ ο δ ι α γ ω ν ι σ μ ό «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ
Υ λ ι κ ο ύ Ε ξ α ρ τ η μ ά τ ω ν κ . λ . π . ». 60 319
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης του
συμφωνητικού της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που αφορά
τ ο δ ι α γ ω ν ι σ μ ό «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ρ γ α λ ε ί ω ν γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς
τ ω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ Δ ή μ ο υ ». 62 320
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης του
συμφωνητικού της εταιρείας ΠΑΜ ΕΠΕ που αφορά το
δ ι α γ ω ν ι σ μ ό «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ρ γ α λ ε ί ω ν γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν
Υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ Δ ή μ ο υ ». 64 321
14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση
Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
202 του Ν.3463/2006. 66 322
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού
ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους
(αρ.πρωτ.26407/14-08-2017). 68 323
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού
ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους
(αρ.πρωτ.26410/14-08-2017). 71 324
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού
ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους
(αρ.πρωτ.26412/14-08-2017). 74 325
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων
ποσού 288,00€ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος του
ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΤΟΥΡ του ΤΙΜΟ για Τέλη και Δικαιώματα από
Εμποροπανηγύρεις, παζάρια & Λαϊκές αγορές. 77 326
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων
ποσού 111,53€ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος στο
όνομα ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από Τέλη
Ύδρευσης Γ΄ τετραμήνου 2013 σύμφωνα με την
304/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί
έγκρισης των πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών &
Αμφισβητήσεων έτους 2016». 79 327
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ακύρωσης – διαγραφής
βεβαιωμένης οφειλής τoυ υπόχρεου ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
Η Λ ΙΑ Σ του ΔΗΜΟΥ από τον 622/2013 Χρηματικό
κατάλογο ο οποίος αφορά επιβολή Προστίμου Ανέγερσης
αυθαιρέτου κατασκευής. 81 328
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλών από
χρηματικούς καταλόγους αναδρομικών Τ.Α.Π.-Π.Ο.Ε. &
Δ.Τ.-Π.Ο.Ε. και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται. 84 329
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων
οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και
επαναβεβαίωση όπου απαιτείται. 87 330

---- ---- --- --- ---- --- -- ---- ---- --- --- --
8 8
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : Καλησπέρα σας. Ξεκινάει η 21 η τακτική συνεδρίαση με


απόντες τον κύριο Κατραμάδο Σταύρο, ο οποίος έχει ενημερώσει για την
απουσία του, τον κύριο Μπέκα Γεώργιο, τον κύριο Φράγκο Διονύσιο, ο
οποίος επίσης έχει ενημερώσει, την κυρία Ζήση Μαρία, η οποία έχει
ενημερώσει, τον κύριο Σερέτη Χρήστο, την κυρία Ντελάκη Ευαγγελία και
τον κύριο Δάρδαλη Νικόλαο.
Παρών είναι και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αρτέμιδος
κύριος Κατσής Εμμανουήλ.
Έχουμε ένα θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης που σας έχει αποσταλεί.
Συμφωνείτε να συζητηθεί;
Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Καταρχήν, την κυρία Μπότσαρη την εκτιμάω βαθύτατα


και το ξέρει. Δεν είναι λοιπόν παρατήρηση αυτό που θα πω. Ήρθε στις
εντεκάμισι χθες η εισήγηση του εκτός ημερησίας και είναι σοβαρό θέμα.
Έχει τεχνικές εκθέσεις, έχει ανάλυση και για να το δει κάποιος θέλει
κάποια ώρα για να δει σοβαρά το θέμα. Ήρθε εντεκάμισι το μεσημέρι, το
είδα το βράδυ και δεν πρόλαβα να το δω. Με μία ματιά που του έριξα, δεν
επείγει για να το συζητήσουμε ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Νομίζω ότι
θα πρέπει να μπει πρώτο θέμα στην επόμενη κανονική συνεδρίαση για να
προλάβουμε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις στους αρμόδιους, να δούμε
τις παιδικές χαρές, τι έχει γίνει.
Είδα αυτό το χάλι της παιδικής χαράς, έτσι όπως φτιάχτηκε τελικά
στην κεντρική πλατεία του χωριού και με κάτι συρματοπλέγματα. Όλα
αυτά θα ήθελα να ειπωθούν σε μία τακτική συνεδρίαση με σοβαρότητα και
να έχω περιθώριο χρόνου ως Δημοτικός Σύμβουλος να τα ελέγξω.
Κύριε Πρόεδρε, δεν εγκρίνω να συζητήσουμε αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τούντας Αντώνιος έχει το λόγο.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ας μπει στο άλλο Συμβούλιο ως τακτικό θέμα. Δεν ξέρω
κύριε Τσαντήλα αν έστω προλάβατε να δείτε κάτι. Είναι από τα
απρόβλεπτα. Στην ουσία, είναι αυτές οι εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ των
απροβλέπτων που έχουν πάει σε κάποιες εργασίες. Δεν παίρνουμε
απόφαση τώρα, αλλά απλά σας ενημερώνω ότι ο εργολάβος ζητάει
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 9

παράταση δύο μήνες για να γίνει η φύτευση και να παραδοθεί στις 23


Νοεμβρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης έχει το λόγο.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Μία ενημέρωση θέλω να κάνω στο Σώμα. Θέλω να


ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Πολιτιστικού και τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος
είναι και αυτός μέλος σε αυτό τον καινούριο σύλλογο που έγινε. Οι
Σαρακατσαναίοι κάναμε ένα σύλλογο ο οποίος θα είναι στα πολιτιστικά
δρώμενα και θα είναι πάρα πολύ ωραία.
Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Τούντα Γιάννη ότι τα
παιδιά του είναι Σαρακατσαναίοι κατά 50%.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή επιτυχία, κύριε Μπάτρη.


Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για να κάνει μια ανακοίνωση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση στο Σώμα. Όπως θα


διαπιστώσατε απόψε κοντά μας είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος
Σμέρος Γεώργιος, ένας άνθρωπος με τεράστια διοικητική αλλά και
αυτοδιοικητική εμπειρία. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, γιατί
νομίζω στους πιο πολλούς από εμάς σε αυτήν αίθουσα είναι γνωστός, καθ'
ότι υπήρξε Δήμαρχος όμορου Δήμου επί σειρά ετών. Θα ήθελα λοιπόν να
του δώσουμε το λόγο να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό.

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.


Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Αντιδήμαρχοι, κ.κ. επικεφαλής
των παρατάξεων, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι τω ν
Τοπικών Συμβουλίων, φίλες και φίλοι πραγματικά κάθε άνθρωπος σε
κάποια φάση της ζωής του αισθάνεται ιδιαίτερα και έτσι αισθάνομαι και
εγώ απόψε που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτερο
θεσμικό όργανο στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, που είναι ο νέος
καλλικρατικός Δήμος.
Επί σειρά ετών είχα συνεργασία ως Πρόεδρος και Δήμαρχος στην
Παλλήνη με τους συναδέλφους στα Σπάτα, αλλά και στην Αρτέμιδα και
στους άλλους όμορους δήμους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα
ποικιλόμορφα προβλήματα που αντιμετώπιζε τότε η περιοχή μας και
10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 10
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

συνεχίζονται βέβαια κάποια αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν έχουν φτάσει


στην τελική δρομολόγησή τους. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που
είμαι σε μία ιστορική πόλη, αλλά παράλληλα αισθάνομαι και όμορφα γιατί
από δω ξεκίνησα τα μαθητικά μου χρόνια, εδώ τελείωσα το γυμνάσιο -
λύκειο, με αυτή τη μορφή που είχε τότε και προχώρησα μετά στις
υπόλοιπες σπουδές μου.
Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας· θέλω να πω μόνο ότι
επίσημα πλέον είμαι στο Δήμο μετά την απόφαση του Δημάρχου, τον
οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου έκανε αυτή την τιμή και είμαι
κοντά σας. Θέλω επίσης να σας δηλώσω πως με όλη αυτήν την εμπειρία
που έχω αποκομίσει στα 30 χρόνια που ασκώ διοίκηση και αυτοδιοίκηση,
σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γιατί μέχρι πρόσφατα
ήμουνα και Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, αλλά και ως διοικητής σε
ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομειακά συγκροτήματα, στο Σισμανόγλειο -
Αμαλία Φλέμινγκ και Παίδων Πεντέλης και με πολλούς από εσάς είχαμε
συνεργαστεί αυτά τα χρόνια και για το Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, θα
είμαι κοντά σας και θα δώσω τις καλύτερες δυνατές δυνάμεις μου. Δεν θα
πετυχαίνουμε πάντα το στόχο μας, όμως θα έχω συνεργασία με όλους
εσάς, όπως μου έχει δηλώσει και ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή που
ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, ότι μπορώ να συνεργάζομαι με όλους εσάς
για να μπορέσουμε έτσι να ξεδιπλώσουμε τις καλύτερες δυνατές πτυχές
των δυνάμεών μας, προς όφελος της πόλης και των πολιτών.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις σας λέω ότι την επόμενη εβδομάδα, που
θα καθορίσουμε και τις ακριβείς αρμοδιότητές μου, θα πάρετε όλοι οι
συνεργάτες φάκελο με πλήρη στοιχεία και για τις αρμοδιότητες που θα
ασκώ και ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
Εύχομαι καλή συνεργασία, ευχαριστώ ιδιαίτερα το Δήμαρχο και
όλους εσάς για την εμπιστοσύνη σας και πιστεύω να μη σας απογοητεύσω.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε.


Υπάρχουν ανακοινώσεις ή ερωτήσεις. Ο κύριος Γερακόπουλος έχει το
λόγο.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα θέμα που θέλω να συζητηθεί είναι η καινούρια


σχολική χρονιά των παιδιών μας σε όλες τις βαθμίδες. Οι εκπαιδευτικοί
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 11

που βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και οποιοσδήποτε


ασχολείται με τα παιδιά, οποιασδήποτε βαθμίδας, μιλώντας παραινετικά
τώρα και όχι για να ψέξω κανέναν, να ασχοληθούμε με την κοινωνική τους
τοποθέτηση. Είναι βασικό αυτό, γιατί τα παιδιά μας έχουν μία εντελώς
χαλαρή τάση που γίνεται αιτία κακού σχολιασμού εκ μέρους του κόσμου,
ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι εντελώς απαράδεκτη η
συμπεριφορά των παιδιών μας και δείχνει ότι είναι εντελώς χαλαρά, μέχρι
σε σημείο που δημιουργείται αντίδραση από όλο τον κόσμο όταν μπαίνουν
στο λεωφορείο. Όλες οι βρισιές σε όλες τις κλίσεις , εντελώς ανάγωγες
συμπεριφορές, κανένας σεβασμός προς τους μεγαλύτερους και τα
λεωφορεία άρχισαν ξανά να βάζουν ανακοινώσεις για να παραχωρούν τις
θέσεις. Για ηλικιωμένους ανθρώπους, που δεν μπορούν να σταθούν στα
πόδια τους, δεν υπάρχει καμία συγκίνηση από τα παιδιά και δείχνει ότι
δεν ασχολείται κανένας μαζί τους.
Αν τυχόν οι γονείς τους δεν ευκαιρούν, οι δάσκαλοι ή όσοι
ασχολούνται με το παιδί, να του κάνουν παραίνεση όχι με αυστηρό τρόπο,
αλλά με ήπιο, συμβουλευτικά. Δηλαδή ότι βγαίνεις σε μία κοινωνία και
πρέπει να έχεις μία τοποθέτηση. Η κοινωνία αυτή δεν είναι μόνο ότι
οφείλει να σου παρέχει ορισμένα πράγματα, αλλά και εσύ πρέπει να είσαι
εντάξει απέναντι σε αυτό το κοινωνικό σύνολο.
Το δεύτερο θέμα είναι ότι με αιτία τη ρύπανση που έγινε στο
Σαρωνικό, πρέπει εμείς και ο όμορος Δήμος μας η Ραφήνα, που είναι
λιμάνι και μπορεί να συμβεί σε ένας ανά πάσα στιγμή παρόμοιο γεγονός,
να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας και να είναι πλήρης η ενημέρωση
προς πάσα κατεύθυνση για να προστατεύσουμε τον Ευβοϊκό μας Κόλπο,
τον πολύπαθο, γιατί μοιραία το καλοκαίρι θα δεχτούμε όλους αυτούς τους
λουόμενους που πήγαιναν στο Σαρωνικό. Οπότε, πρέπει από τώρα να
προγραμματίσουμε ως Δήμος την υποδοχή αυτού του κόσμου και τη
διευκόλυνση που μπορεί να έχουν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που
οπωσδήποτε δεν επαρκούν με τίποτα για να δεχτούν και άλλο φόρτο.
Το τρίτο θέμα, είναι ερώτηση, το Σπάτων Μέλαθρον για το οποίο η
κυρία Πρίφτη Φανή, η ερίτιμος επικεφαλής του Τεχνικού Τμήματος, μας
είχε δείξει τη μελέτη της και τα λοιπά. Πότε θα υλοποιηθεί; Δεν είναι
σωστό Δήμοι με μικρότερη εμβέλεια από εμάς, οικονομική και
πληθυσμιακή, να έχουν μόνιμη εγκατάσταση και εμείς να περιφερόμαστε
με τις καρέκλες για να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Για μένα, δεν είναι
12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 12
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

πρέπον και σωστό. Αν μπορείτε, να με ενημερώσετε πάνω σε αυτό το


θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν, θέλω να πω ότι το ζήτημα αυτό που είπατε σε


ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μαθητών δεν αφορά άμεσα το Δημοτικό
Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα η συμπεριφορά και έχει
διάσταση σε όλα τα επίπεδα, όχι τόσο λεκτικά, αλλά και σε θέμα
βανδαλισμών στα σχολεία. Είναι κάτι που το αντιμετωπίσαμε φέτος. Είναι
ένα πολύ μεγάλο θέμα και δε θα ήθελα να δώσουμε διάσταση.
Απ’ ότι φαντάζομαι, αναφέρεστε στο Πνευματικό Κέντρο και θέλω να
ενημερώσω το Σώμα ότι το συγκεκριμένο έργο θα περάσει αύριο από το
Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή η έγκριση της προγραμματικής
σύμβασης και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αιτία της καθυστέρησης δεν
ήταν ο Δήμος. Παρ' όλα αυτά βρέθηκαν στην πορεία πράγματα τα οποία
δεν είχε διανοηθεί κανείς· για παράδειγμα, κανείς δε θα μπορούσε να
διανοηθεί ότι για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία, όπου είναι τώρα χτισμένο
το Πνευματικό Κέντρο εδώ και δεκαετίες, δεν είχαμε κτηματολόγιο στον
Δήμο. Είχαμε δύο αγνώστους και η τρίτη ιδιοκτησία ήταν στον Δήμο.
Συνεπώς, αυτό ήταν ένα διαδικαστικό κομμάτι όπου θα έπρεπε να γίνουν
οι αλλαγές και να γίνει συνένωση.
Επίσης, να σας θυμίσω ένα δεύτερο στάδιο. Η μελέτη έγινε με 23%
Φ.Π.Α., αλλά στο διάστημα αυτό και μέχρι να φτάσει για προγραμματική
σύμβαση, αλλάζει ο Φ.Π.Α. και από 23% πάει στο 24%. Ένα δεύτερο
μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αφού γύρισε πίσω και το ξαναφτιάξαμε,
αλλάζουν οι ανώτατες τιμές οικοδομικών εργασιών. Το αποτέλεσμα ήταν
να έρθει πάλι πίσω και το ξαναστέλνουμε. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν
το τελευταίο, όταν 30 Ιουλίου βγήκε νέο ΦΕΚ και άλλαζε τους όρους της
διακήρυξης. Παρ' όλα αυτά, οι υπηρεσίες κατέβαλαν κάθε δυνατή
προσπάθεια, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και με πίεση που ασκήσαμε
προς την Περιφέρεια, περνάει αύριο η προγραμματική σύμβαση.
Η δημοπράτηση και η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τον Δήμο.
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τέλος του χρόνου ο στόχος είναι να
έχουμε ανάδοχο και η κατασκευή του θα προσεγγίσει τον ένα χρόνο.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 13

Πάντως, είναι διαδικασίες που δε θα μπορούσαν να συντομευθούν


από πλευρά μας, δεδομένου ότι συναντήσαμε ένα σωρό γραφειοκρατικά
προβλήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μάρκου έχει το λόγο.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Θέλω να αναφερθώ στον Γενικό Γραμματέα και καταρχάς,


του εύχομαι καλή επιτυχία στη θέση του. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά
χρόνια και είμαι σίγουρος ότι μέσα από την αυτοδιοικητική εμπειρία που
έχει θα μπορέσει να προσφέρει στον Δήμο μας. Επίσης, επειδή συνέπεσε η
δική μου θητεία ως Δήμαρχος με τη θητεία του ως Αντιπρόεδρος του
Σισμανογλείου, όσες φορές χρειάστηκε να παρέμβω, να τον πάρω
τηλέφωνο, για να εξυπηρετήσει κάποιο συνδημότη μας, πάντα ήταν παρών,
εξυπηρετούσε και γι’ αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην εφημερίδα «Αλήθεια » στις 11-8-2017


φιλοξενήθηκε ένα άρθρο του συμπολίτη μας κυρίου Χριστόπουλου
Παναγιώτη με τίτλο: «Τι συμβαίνει στο Ναυταθλητικό Κέντρο
Αρτέμιδος; ». Αυτό είναι ένα θέμα που κατά καιρούς μας έχει απασχολήσει
πολύ έντονα και μας θέτει πολλούς προβληματισμούς.
Δοθείσης της ευκαιρίας λοιπόν και ξεκινώντας από αυτή την
επιστολή, διαπιστώσαμε ότι σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα
στο Ναυταθλητικό Κέντρο της Αρτέμιδος και το κυριότερο είναι ότι
υπάρχει μεγάλη ένταση στους χρήστες του λιμενίσκου.
Εμείς, ως αιρετοί, είμαστε εκφραστές της τοπικής κοινωνίας και
πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τόσο τις θέσεις τους, όσο και
τις απόψεις τους. Γι’ αυτό λοιπόν και ήρθαμε σε επαφή με τους
εμπλεκόμενους φορείς με το λιμενίσκο της Αρτέμιδος, όπου διαπιστώσαμε
ότι όντως υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Το συμπέρασμα που εξαγάγαμε
είναι ότι ο λόγος είναι οι κακές πρακτικές που έχετε εφαρμόσει εσείς
κύριε Δήμαρχε και η Δημοτική Αρχή σε κάποια ζητήματα, καθώς επίσης η
απραξία σε άλλα ζητήματα, που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι έχουμε ως αρχή να επαινούμε κάτι
θετικό που γίνεται στον Δήμο, για τον ίδιο λόγο θεωρούμε ότι έχουμε το
14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 14
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

δικαίωμα και την ευχέρεια να καυτηριάζουμε καθετί αρνητικό. Για το


λόγο αυτόν λοιπόν θα εξηγήσω κάποιους από τους λόγους οι οποίοι μας
οδήγησαν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι εσείς είσαστε ο λόγος που υπάρχει
αυτή η ένταση.
Στείλατε ένα έγγραφο στις αρχές Ιουνίου το οποίο θυροκολλήσατε
στην είσοδο του Ναυταθλητικού Κέντρου και ενημερώνατε τους
εμπλεκόμενους ότι συστάθηκε μία επιτροπή, της οποίας ο στόχος θα είναι
το έργο της ανάπλασης του χώρου. Μάλιστα, δείχνοντας μη γνώση της
διοίκησης, στην αρχή στείλατε ένα έγγραφο που το χαρακτήριζε ως
αλιευτικό καταφύγιο και στη συνέχεια, μετά από σωρεία αντιδράσεων των
χρηστών και των δημοτών, έγινε ορθή επανάληψη του εγγράφου και το
ονομάσατε κατά το ορθόν, που είναι Ναυταθλητικό Κέντρο Αρτέμιδος.
Ένα μήνα μετά, αν δεν απατώμαι, καλέσατε τους φορείς σε μία άτυπη
διαβούλευση στην οποία το βασικό θέμα ήταν η συζήτηση περί
ανάπλασης.
Από αυτό εδώ το σημείο προκύπτουν δύο θέματα, όπου το πρώτο
είναι το εξής· πως καλέσατε τους φορείς να συζητήσετε για ένα τόσο
σοβαρό θέμα, όταν δεν υπάρχει από πλευρά σας καμία ουσιαστική
πρόταση, καμία απεικόνιση του τι σκέφτεστε να κάνετε και καμία μελέτη
από τον Δήμο που να δείχνει τι οραματίζεστε να γίνει, παρά μόνο τους
είπατε ότι: «Σκέφτομαι να κατεδαφίσω τους χώρους των κτισμάτων και να
τοποθετήσω σε άλλο σημείο ή στην καλύτερη περίπτωση…», απ’ ότι
είπατε μετά, «…ξύλινες κατασκευές ». Όπως ήταν φυσιολογικό και
αναμενόμενο, δημιουργήθηκε μία τεράστια δυσαρέσκεια από τους
εμπλεκόμενους, μία αμφιβολία για το μέλλον τους, μία ανασφάλεια για το
αν θα μπορέσουν αύριο να λειτουργήσουν και αυτό είναι πολύ
φυσιολογικό όταν υπάρχει ως δεδομένο ότι οι χώροι που χρειάζονται οι
φορείς, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο ο ΙΟΑΘΑ και ο ΝΟΑΣ, δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση να εξυπηρετηθούν ούτε από τις
εγκαταστάσεις που υπάρχουν τώρα και πολύ περισσότερο από τις
«εγκαταστάσεις » που προτείνετε, τα κοντέινερς και τις ξύλινες
κατασκευές. Αυτό αποδεικνύεται από το έγγραφο που λάβατε και εσείς
από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, που καθορίζει τις
προδιαγραφές αυτών των χώρων για να λειτουργήσουν ομαλά τις
υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές τους αυτοί οι φορείς.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 15

Αυτοί οι δύο σύλλογοι κύριε Δήμαρχε είναι πραγματικά πάρα πολύ


σημαντικοί για την Αρτέμιδα. Αποτελούν στολίδι για την Αρτέμιδα και
μας κάνουν περήφανους κάθε φορά που συμμετέχουν σε αγώνες, είτε αυτοί
είναι εντός των συνόρων της Ελλάδος, είτε είναι εκτός. Ειδικά ο ΝΟΑΣ
επιτελεί κοινωνικό έργο, φέρνει τα παιδιά κοντά στη θάλασσα, κοντά στο
ναυταθλητισμό, τα κρατάει για να ασχοληθούν με πράγματα που
πραγματικά τους προσφέρουν και δεν τους αφαιρούν. Άλλωστε, όπως
ορίζει το καταστατικό του λιμενίσκου, ο λόγος ύπαρξης αυτού του
Ναυταθλητικού Κέντρου είναι να προάγει το ναυταθλητισμό, δηλαδή
ακριβώς τον ΝΟΑΣ.
Εσείς κύριε Δήμαρχε, δε φτάνει που δε βοηθάτε και δε στηρίζετε
αυτά τα τρία χρόνια αυτούς τους φορείς, κατά την άποψή μου και θα
αναφερθώ παρακάτω γιατί το λέω, αλλά τους οδηγείτε και σε μία τεράστια
ανασφάλεια δημιουργώντας, ίσως, πλανεμένες εντυπώσεις για πράγματα
που θα γίνουν, χωρίς όμως να υπάρχει καμία επί της ουσίας
πραγματικότητα στο τι ακριβώς θα γίνει και πως ακριβώς θα μπορέσουν
αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως πρέπει. Δε φταίτε
μόνο εσείς, αλλά φταίνε και οι γύρω σας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη
ευκολία λένε εκφράσεις που έχουν φτάσει και στα δικά μου αφτιά: «Είναι
όλα παράνομα », «Θα μπαζωθεί το λιμάνι », «Θα γκρεμιστούν όλα να
καθαρίσει ο τόπος ». Κάποιος άλλος είπε σε μένα κιόλας ότι: «Να ανοίξει
το μέρος να βλέπουμε θάλασσα ». Είναι αυτές θέσεις εκπροσώπων του
Δήμου; Δηλαδή, θα στερήσουμε το ναυταθλητισμό από τους νέους
ανθρώπους, από τα παιδιά μας, για να βλέπουν κάποιοι θάλασσα;
Ένα δεύτερο θέμα που προκύπτει και για μένα είναι πάρα πολύ
σοβαρό, είναι το πως γίνεται σε αυτή την επιτροπή να έχετε θέσει ως
Πρόεδρο τον κύριο Κατσή ο οποίος έχει έννομο συμφέρον, έχει ίδιον
όφελος και αυτό, απλούστατα, γιατί διατηρεί ακριβώς πίσω από τα κτίρια
που θα κατεδαφιστούν–αναπλαστούν κατάστημα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν
πως υπάρχει αυτή η τεράστια ανακολουθία που αφήνει ερωτηματικά.
Σε αυτό το σημείο θα κάνω μία παρένθεση. Διαπιστώσαμε πρόσφατα
ιδίοις όμμασι και μέσω του άρθρου του κυρίου Χριστόπουλου με
φωτογραφίες ότι σε τμήμα των παρτεριών που υπάρχουν έξω από το λιμάνι
και πίσω από τα κτίσματα αποψιλώθηκαν δέντρα, οι θάμνοι που υπήρχαν,
έπεσε γαρμπίλι, χαλίκι και καταστράφηκε τελείως το φυσικό περιβάλλον.
Χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε τους υπαίτιους, το λόγο που έγινε, το λόγο
16 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 16
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

που τόσο καιρό δεν το φτιάχνετε και δεν το επαναφέρετε στην πρότερη
μορφή του, σεβόμενοι ότι ίσως δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει
προσωπικό, οι διαδικασίες παίρνουν πολύ καιρό και όλα αυτά, θέλουμε
σήμερα να ζητήσουμε από το Σώμα να μας δώσετε την έγκριση για να
επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή αυτό το παρτέρι και όλη εκείνη την
πλευρά που έχει καταστραφεί. Θα το κάνει αφιλοκερδώς ο κύριος
Μαρλαντής, όπως άλλωστε και είμαι σίγουρη πως ήδη γνωρίζετε,
αφιλοκερδώς έχει κάνει όλο το πράσινο του λιμενίσκου εντός και εκτός,
επί Δημαρχίας του Γιώργου Κασίμη.
Κλείνω την παρένθεση και περιμένω την έγκρισή σας για να
συνεχίσουμε και να ξεμπλοκάρουμε αυτή την κατάσταση, που πραγματικά
έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ντόρο στην περιοχή.
Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα του λιμενίσκου, το οποίο
σίγουρα γνωρίζετε όλοι εδώ μέσα, είναι το κυμαινόμενο βάθος που κυρίως
εντοπίζεται στην είσοδο του λιμανιού, δηλαδή στην μπούκα, όπου φέτος,
που ήταν η χειρότερη περίοδος απ’ ότι πληροφορήθηκα, έφτασε σε σημείο
να μην μπορούν ούτε να βγουν, ούτε να μπουν σκάφη, με αποτέλεσμα να
μείνουν έξω ή μέσα σκάφη, να ακυρωθούν προγραμματισμένοι αγώνες και
να δημιουργηθεί μία έντονη αναστάτωση. Το περίεργο είναι ότι εδώ και
τρία χρόνια που είστε Δημοτική Αρχή δεν καταφέρατε να λύσετε αυτό το
θέμα, έστω και προσωρινά, παρόλο που σας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες και
λύσεις να το κάνετε, τις οποίες όμως τελικά δεν αξιοποιήσατε.
Όμως, πληροφορήθηκα ότι περίπου τον Ιούλιο ξεκινήσατε μία
διαδικασία για άδεια αποκατάστασης λειτουργικών βαθών της εισόδου,
την οποία θα ήθελα να μου πείτε σήμερα σε τι φάση βρίσκεται και ποιο το
χρονοδιάγραμμα, αν αυτό υπάρχει, για την έκδοσή της.
Επίσης, αν είστε εσείς αρμόδιος ή κάποιος άλλος, θέλω να με
ενημερώσετε ποιο είναι το μέγεθος των τελών ελλιμενισμού ή τελών
είσπραξης, όπως τα λέτε και με δεδομένο ότι είναι ανταποδοτικά, πως
αυτά απορροφούνται και αξιοποιούνται στο χώρο του λιμενίσκου, καθώς
επίσης τι ποσοστό από αυτά πηγαίνει σε εκείνους που πραγματικά θα
έπρεπε να πηγαίνουν, δηλαδή σε αυτούς που προάγουν το ναυταθλητισμό,
δηλαδή στους φορείς.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ πάλι στον κύριο Κατσή. Σε μί α
ανάρτηση που έκανε λίγες ημέρες πριν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης,
μεταξύ άλλων, γράφει ότι: «Εύχομαι ο Συμπαραστάτης να μην παρασυρθεί
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 17

από τα κελεύσματά σας, γιατί θα βρεθεί προ δυσμενών για αυτόν


εκπλήξεων… ». Άρα λοιπόν, κάνουμε ωμή παρέμβαση στο έργο του
Συμπαραστάτη και δεν του επιτρέπουμε να κάνει αυτό που οφείλει,
εφόσον κάποιοι άλλοι του ζήτησαν να το κάνει. Συνεχίζει γράφοντας:
«…αλλά και ευθυνών για αποσιώπηση πραγματικών εγκλημάτων κατά του
δημοσίου ». Κύριε Δήμαρχε και κύριε Κατσή, έχετε χάσει τελείως την
ψυχραιμία σας. Χρησιμοποιώ και το όνομά σας κύριε Δήμαρχε, γιατί απ’
ότι είδα είστε από τους πρώτους που δηλώσατε ότι του αρέσει αυτή η
ανάρτηση, κοινώς κάνατε «like» στην ανάρτησή του. Αν έγιναν εγκλήματα
κατά του δημοσίου, κύριε Κατσή, είναι κακούργημα και πρέπει να
επιληφθεί ο εισαγγελέας. Άρα, εσείς, που όπως δηλώνετε, τα γνωρίζετε
και μάλλον αποσιωποιείτε, αφού το ίδιο προτρέπετε να κάνει και ο
συμπαραστάτης, είστε συνένοχος κύριε Κατσή. Ελπίζω οι υπόλοιποι
σύμβουλοι της παράταξής σας και όλο το Σώμα να μη συμφωνεί σε αυτές
τις διαδικασίες. Άλλωστε βέβαια, αυτό απεδείχθη, διότι απ’ ότι είδα
κάνοντας μία αναζήτηση, που συνήθως δεν το κάνω, μόνο σε δύο από όλα
τα μέλη του συμβουλίου άρεσε, δηλαδή έκαναν «like » στην ανάρτησή σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θέλω να πω πολλά πράγματα, κυρία Ραφτοπούλου, όμως


δεν ξέρω μήπως μετά από αυτό το παραλήρημά σας ξεφύγω και
παρασυρθώ και εγώ.
Αυτό είναι ο λαϊκισμός σε όλο του το μεγαλείο. Μου θυμίζετε τις
ύαινες που πέφτουν πάνω και προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι μπορούν,
μήπως το καρπωθείτε αυτό πολιτικά. Μιας και που για όλα είμαι
υπεύθυνος, γιατί ο σκοπός είναι να πλήξετε εμένα σε όλα τα επίπεδα και
με οποιοδήποτε τρόπο, να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή στόχος μας
είναι να αναβαθμίσουμε το παραλιακό μέτωπο, που αυτό έχει φανεί
έμπρακτα με τη μία γαλάζια σημαία και με την επόμενη που θα έχουμε,
προς αξιοποίηση των παραλιών.
Αφού είστε μηχανικός, θα ξέρετε για τις ζώνες αιγιαλού, θα ξέρετε τι
μπορούμε να αδειοδοτήσουμε και τι όχι. Στα κομμάτια που δεν είχε γίνει
καμία παρέμβαση προσπαθήσαμε στα μέτρα του δυνατού να κάνουμε ήπιες
παρεμβάσεις, όπως είναι μπροστά στο φάρο. Απ’ ότι θα έχετε δει, αυτό το
κομμάτι συγκεντρώνει κάθε βράδυ πάνω από διακόσια άτομα, όπου
18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 18
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

κάθονται στα παγκάκια, βλέπουν τη θάλασσα, έχει φωτιστεί, καθώς επίσης


υπάρχει μία ντουζιέρα. Σκοπός λοιπόν ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο
περιπάτου που θα ξεκινούσε από το φάρο, με τα μέσα που έχουμε, θα
προεκτεινόταν σε αυτόν το χώρο, που προσπαθούμε με διάφορους τρόπους
να κάνουμε και μία Περιβαλλοντική Μελέτη για να μπορέσουμε να
αδειοδοτήσουμε και την παιδική χαρά στο φάρο, να φωτιστεί όλο αυτό το
κομμάτι και να φτάσουμε σε αυτό το λιμάνι, το οποίο βρίσκεται σε μί α
άθλια κατάσταση από πλευράς εγκαταστάσεων. Δηλαδή, να δημιουργηθεί
ένας τεράστιος χώρος περιπάτου από το φάρο μέχρι το λιμάνι και τις
προβλήτες του.
Τα κτίσματα τα οποία υπάρχουν αυτήν τη στιγμή γνωρίζετε πολύ
καλά ότι είναι σε άθλια κατάσταση, είναι επικίνδυνα και κάποια από αυτά
είναι ετοιμόρροπα, δηλαδή μπαίνει σε κίνδυνο ακόμα και η ζωή των
παιδιών που μπαίνουν σε αυτό τον κλωβό για να πάρουν τα σκαφάκια,
όπως επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι είναι παράνομο. Υπάρχει πρωτόκολλο
κατεδάφισης από το 1999 από την κυρία Σταθέα, η οποία ιστορία στη
συνέχεια είχε άσχημο τέλος με τη γνωστή περιπέτεια. Συνεπώς, όλες αυτές
οι εγκαταστάσεις, όπως μας έχει βεβαιώσει και η Τεχνική Υπηρεσία, είναι
παράνομες. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες
που έχω, θα έχουν την αντίστοιχη τύχη με το παραλιακό πάρκο, που στην
προκειμένη περίπτωση παραδόθηκαν οι εγκαταστάσεις για να αποφύγουμε
το πρόστιμο των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και
τώρα.
Άρα λοιπόν, γι’ αυτό έγινε η διαβούλευση και γι’ αυτό σας είπα πριν
ότι αυτά που λέτε είναι ξεκάθαρα θέμα λαϊκισμού· γιατί δεν υπάρχει καμία
ανασφάλεια, επειδή έχουμε ξεκαθαρίσει πως οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει
σε αυτόν το χώρο θα γίνει αφού πρώτα φτιαχτούν οι νέες εγκαταστάσεις.
Προτού ολοκληρωθούν οι νέες εγκαταστάσεις, δεν πρόκειται να αγγίξουμε
το παραμικρό από τους χώρους που έχουν για χρήση αυτήν τη στιγμή τα
σωματεία.
Όσον αφορά αυτό που είπατε στην αρχή για προκάτ και ξύλινα
σπιτάκια, αυτός ήταν ο σκοπός της διαβούλευσης. Ο σκοπός της
διαβούλευσης ήταν να δούμε με ποιον τρόπο, σε ποια σημεία και αν θα
έπρεπε αυτά να είναι ανεξάρτητα ή αν θα έπρεπε να είναι ένα ενιαίο
κτίριο με μία μικρή αίθουσα, σαν αυτή που υπάρχει τώρα. Έχουν γίνει
πάρα πολλές σκέψεις. Αρχικά λοιπόν είπαμε πως το σκεφτόμαστε,
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 19

ζητήσαμε από τους φορείς να μας κάνουν προτάσεις και η συζήτηση


κινήθηκε στο πλαίσιο ότι δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερους χώρους
απ’ ότι υπάρχουν τη στιγμή αυτή και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι για
ευνόητους λόγους.
Σε ό,τι αφορά το έγγραφο που είπατε ότι έστειλε η Ελληνική
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, επειδή τυγχάνει ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας να είναι γνωστός μου, δόθηκε μία απάντηση
βάσει των αιτημάτων που έθεσαν οι φορείς. Για παράδειγμα, είναι
αδύνατον να έχουμε αυτήν τη στιγμή για κάθε σύλλογο τετρακόσια
τετραγωνικά μέτρα. Ίσως είναι μία υπερβολή. Είναι χώροι που δεν έχουν
χρειαστεί ποτέ. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μία μικρή αίθουσα για κάποια
μαθήματα που θα πρέπει να κάνει ο Ναυτικός Όμιλος, αλλά σε τέτοιες
δύσκολες εποχές αυτά φαντάζουν υπερβολές. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει
να γίνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, να είναι καλαίσθητες, να είναι
πραγματικά ένα κόσμημα για αυτόν που επισκέπτεται το λιμάνι και πάνω –
κάτω να υπάρξουν τα ίδια εμβαδά. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάνει μία
μελέτη και στην επόμενη συνάντηση που θα υπάρξει με τους φορείς θ α
έχει και μία – δύο εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες είμαι σίγουρος ότι
θα αρέσουν και είναι κλάσεις ανώτερες από τις εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν τώρα, τόσο σε χώρους και σε λειτουργικότητα όσο και σε
εμφάνιση.
Για όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, για εκβαθύνσεις του
λιμανιού, εμείς αναζητήσαμε τις όποιες διαδικασίες και είναι εδώ ο κύριος
Κατσής, όπως επίσης ο Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού και
υπεύθυνος για το λιμάνι ο κύριος Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει ασχοληθεί
πάρα πολύ και μπορεί να σας ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν είναι έτσι τα
πράγματα και το γνωρίζετε πολύ καλά. Κάνετε λοιπόν χρήση αυτού και
λέτε: «Τρία χρόνια δεν κάνατε τίποτα ». Ξέρετε εσείς κάποια λύση;

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς ξέρετε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς που την ξέρετε να μας την πείτε. Δεν την ξέρω.
Προσπαθώ με όποιους χρήσιμους ανθρώπους γνωρίζω και μάλιστα, σε
φιλικό επίπεδο μέχρι και καθηγητής Πολυτεχνείου είχε έρθει, λιμενολόγος
που είναι υπεύθυνος για την COSCO, όπως επίσης έχουμε την τύχη ο
λιμενάρχης της Ραφήνας να είναι συντοπίτης μας και να θέλει να
20 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 20
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να βρούμε μία νόμιμη λύση, γιατί
αν πάρουμε το ρίσκο της παράνομης λύσης, ξέρουμε την τύχη που θα
υπάρξει. Θα υπάρξει καταγγελία από αυτούς που μας κατηγορούν ότι δεν
κάνουμε τίποτα.
Η δεύτερη σύσκεψη με τους φορείς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ή
στις επόμενες δέκα μέρες με την Τεχνική Υπηρεσία και με το Τμήμα
Δημόσιας Περιουσίας, δηλαδή με τον κύριο Στάμου και τον κύριο
Ιωαννίδη αντίστοιχα, όπου θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση, θα δοθούν
σχέδια, προδιαγραφές και θα γίνουν γνωστά τα πάντα.
Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κατσή, συμπληρωματικά.
Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι κάποια πράγματα που ερωτήθηκαν,
αλλά τα γνωρίζει καλύτερα ο κύριος Κατσής και ο κύριος Μιχαηλίδης,
όπως η εκβάθυνση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κύριος Κατσής έχει το


λόγο.

ΚΑΤΣΗΣ: Όσον αφορά τη μία σας ερώτηση για το δικό μου έννομο
συμφέρον, θα ήθελα να πω στο Σώμα και στους πολίτες που είναι εδώ ότι
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αρτέμιδος δεν έχει καμία εμπορική
δραστηριότητα στην Αρτέμιδα. Απλώς, εργάζεται.
Δε θυμάμαι τις υπόλοιπες ερωτήσεις σας. Σας αρκεί αυτό; Επειδή ο
κύριος Χριστόπουλος και η κυρία Ραφτοπούλου έχουν θίξει αυτό το θέμα,
αν θέλουν, μπορούν να μου βρουν δουλειά και να παραιτηθώ από εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού κύριος


Μιχαηλίδης έχει το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Αυτήν τη στιγμή έχω μπροστά μου ένα έγγραφο που λέει
ότι: «Ραφήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017 », το οποίο είναι από το Λιμεναρχείο
και ζητάει: «Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και κατόπιν τηλεφωνικών
επικοινωνιών με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν στην
υπηρεσία μας τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα της εν θέματι
λιμενικής εγκατάστασης, προκειμένου η υπηρεσία μας να λάβει γνώση και
να εκφράσει απόψεις για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού -
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 21

αποκατάστασης λειτουργικών βαθών λιμενίσκου Αρτέμιδος Αττικής ».


Έχουμε κάνει ενέργειες από πριν το καλοκαίρι, έχουμε στείλει το αίτημά
μας στο Λιμεναρχείο και στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και περιμένουν
να στείλουμε αυτά τα χαρτιά, καθώς επίσης έχει γίνει μελέτη από την
Τεχνική Υπηρεσία για το ποιο κομμάτι θα εκβαθύνει ακριβώς και έχει
κατατεθεί.
Αυτά, όσον αφορά την εκβάθυνση του λιμενίσκου, αν και δεν το λέω
«λιμενίσκο » εγώ, το λέω «Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο».

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χάριν συντομιας.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Προσπαθώ να μην το κόβω, γιατί θεωρώ ότι είναι


Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μιχαηλίδη, συντομεύετε λίγο, γιατί το έχουμε


πλατειάσει πολύ το θέμα και δεν έχουμε μπει ακόμα στα θέματα της
ημερησίας διάταξης.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Το αν ο Αθλητικός Οργανισμός και ο Δήμος βοηθάνε τα


σωματεία που εδρεύουν στο Ναυταθλητικό Κέντρο, μπορούν να μας το
πουν τα ίδια τα σωματεία, ο ΝΟΑΣ και ο ΙΟΑΘΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος έχει το λόγο.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου, όταν έρχεται να συζητήσει κάτι


δημόσια, πρέπει να ενημερώνεται και όχι να ακούει κουβέντες του
καφενείου, γιατί αυτά είναι κουβέντες του καφενείου.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από εσάς θα ενημερώνομαι;

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Υπήρξα Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού και θέλω να


πω ότι είναι κουβέντες του καφενείου αυτά που είπατε. Είναι κάτι σοβαρό
αυτό που είπατε;
Για τη διάνοιξη της μπούκας είχε ασχοληθεί και η προηγούμενη
Δημοτική Αρχή. Δεν επέτρεπε το Λιμεναρχείο και η Υπηρεσία Εναλίων
Αρχαιοτήτων. Απαγορεύεται να το σκάψεις. Είπε η κυρία Ραφτοπούλου:
22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 22
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

«Ας το κάνατε όπως γινόταν. Πρόχειρα», δηλαδή λαθραία και παράνομα.


Όταν παρέλαβα από τον κύριο Λεδάκη, μου είπε ότι κρατάγανε τσίλιες.
Πήγαινε ένα φορτηγό και ένας εκσκαφέας, φόρτωναν τη λάσπη στο
φορτηγό και νύχτα φυγάδευαν την άμμο και τη λάσπη για να μην τους
πιάσει το Λιμεναρχείο, γιατί θα πήγαιναν αυτόφωρο. Ο κύριος Λεδάκης
λοιπόν είχε χαρίσει τέλη ελλιμενισμού στον ΙΟΑΘΑ, γιατί είχε πει ο
ΙΟΑΘΑ ότι θέλουν να πάρουν μία αντλία για να το κάνουν μόνοι τους και
ο κύριος Λεδάκης, από τα τέλη ελλιμενισμού, τους είχε χαρίσει γύρω στις
τέσσερις χιλιάδες ευρώ. Πράγματι, πήραν μία αντλία που κόστισε χίλια
πεντακόσια ευρώ και δεν έκανε τίποτα. Σε μία σύσκεψη που κάναμε, όπου
ήμουν Πρόεδρος, είπα: «Γιατί δεν παίρνετε μία μεγαλύτερη αντλία; » και
μου είπαν: «Ναι, έπρεπε να πάρουμε μία μεγαλύτερη αντλία. Λάθος
κάναμε ». Συνεννοήθηκα με τον κύριο Δήμαρχο, ρωτήσαμε όλους αυτούς
τους προμηθευτές που έχουν αυτά τα μηχανήματα και είπε ο κύριος
Δήμαρχος να διαθέσουμε δέκα και δεκαπέντε χιλιάδες για να τους
πάρουμε ένα μηχάνημα, ώστε να μπορούν να κάνουν τη διάνοιξη της
μπούκας. Είπαν: «Πάρτε μας το μηχάνημα και θα το φροντίσουμε εμείς.
Θα βρούμε άνθρωπο». Όταν λοιπόν κάναμε τη μελέτη και ήταν να τους
αγοράσουμε το μηχάνημα, μας ήρθε προσφορά από μία εταιρεία από τη
Θεσσαλονίκη γύρω στις δώδεκα – δεκαπέντε χιλιάδες, όπου θα ήταν πάνω
σε μία πλωτή εξέδρα και θα τράβαγε την άμμο, τα φύκια. Μας είπαν
λοιπόν ότι: «Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Να μας
διαθέσει ο Δήμος προσωπικό να κάνει αυτήν τη δουλειά ». Εννοείται ότι
αυτό απαγορεύεται. Στο τέλος δεν αποφάσισαν να το εκτελέσουν μόνοι
τους και γι’ αυτό παρέμεινε αυτό.
Όταν ήμουν Πρόεδρος στον Αθλητικό Οργανισμό, ρώτησα τον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο που είναι για τα παιδιά τι ανάγκες έχουν, μου είπαν και
πήραμε απόφαση στον Αθλητικό Οργανισμό να τους αγοράσουμε δύο
ιστιοπλοϊκά σκάφη και ανταλλακτικά για τα σκάφη τους, όπως πανιά,
τιμόνια ή οτιδήποτε χρειάζονταν. Ακόμα και μία σωσίβια λέμβο, ένα
φουσκωτό με μηχανή. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς δεν ενδιαφερθήκαμε και
ότι όλη αυτή την περίοδο που είμαστε Δημοτική Αρχή δεν ενδιαφερόμαστε
για τους ναυτικούς και ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Πήραμε πολλές αποφάσεις
για να τους βοηθήσουμε.
Βέβαια, αυτά που είπαν στην κυρία Ραφτοπούλου τα λένε στα
καφενεία. Έπρεπε η κυρία Ραφτοπούλου να πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 23

ή στον Αθλητικό Οργανισμό, να ρωτήσει τι έχει κάνει ο Αθλητικός


Οργανισμός για το λιμάνι και να την ενημερώσουν.
Όσον αφορά τα τέλη ελλιμενισμού, το αν είναι ανταποδοτικά,
κάποιος από εσάς μου έστειλε ελεγκτή από το ΣΔΟΕ, εισαγγελέα, ο οποίος
έλεγξε τον Αθλητικό Οργανισμό, το γήπεδο, το λιμάνι και τα βρήκε
νόμιμα. Την απόφαση του εισαγγελέα την έχει ο κύριος Ποθουλάκης και
τη μελετάει. Τα τέλη ελλιμενισμού και τα πάντα ήταν νόμιμα.
Αυτά που λέτε είναι αηδίες και λόγια του καφενείου. Λαϊκίζετε,
μήπως επωφεληθείτε πολιτικά. Τρίχες κατσαρές, δηλαδή. Όταν ασχολείται
κάποιος με εσάς, αυτά τα αποτελέσματα έχει.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Κύριε Πρόεδρε, βάλτε λίγο τάξη, γιατί είναι απαράδεκτα
αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Κύριε Γιαννάτο, λίγο πιο κόσμια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε συζητάμε άλλο το θέμα. Έχει τελειώσει.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε καμία συζήτηση; Είπατε και εσείς διάφορα για


μένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ραφτοπούλου, μπορείτε να θέσετε ως θέμα το λιμάνι


στο Προεδρείο και να έρθει σαν θέμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΤΟΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δε φοβάμαι να σας δώσω το λόγο, αλλά έχουμε


σπαταλήσει πολύ χρόνο και έχουμε τόσα θέματα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούγονται επί προσωπικού προσβολές. Δε θα


σταματήσω. Πρέπει να μου δώσετε το λόγο.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκαν τόσα πράγματα για το λιμάνι. Το


λιμάνι το παρέλαβα εγώ.
24 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 24
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσαντήλα έχετε το λόγο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ντροπή σας να μη δίνετε το λόγο να


δευτερολογήσω και να μη δίνετε το λόγο στους φορείς που
παρευρίσκονται εδώ.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Κύριε Δήμαρχε, δώστε δύο λεπτά το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Μάρκου ή τηρούμαι τον κανονισμό ή δεν τον


τηρούμαι. Δέχτηκα μία ερώτηση, απάντησα και για κάποια κομμάτια που
δεν τα ήξερα έδωσα το λόγο στον Αντιπρόεδρο και στον κύριο Κατσή.
Έληξε. Αν θέλετε και όποιοι θέλουμε, να το βάλουμε ως θέμα σε επόμενο
συμβούλιο, να το βάλουμε με μεγάλη μου χαρά και να κουβεντιάσουμε
δώδεκα ώρες.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς καθορίζετε τις διαδικασίες του συμβουλίου;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να τηρούμε κάποιους κανονισμούς. Κάποιοι που για


κάποιες τακτικές θέλουν να δημιουργήσουν άλλο πράγμα, όχι.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι ντροπή. Αποχωρώ από το συμβούλιο. Δε


γίνεται να μην επιτρέπεται να δευτερολογούμε σε τέτοια σοβαρά θέματα
και δη, ο Δήμαρχος να καθορίζει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ραφτοπούλου, μπορείτε να θέσετε θέμα για το


επόμενο συμβούλιο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσάκαλη, ξέρετε τη διαδικασία. Βοηθείστε τη


διαδικασία.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΚΤΟΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 25

ΝΟΜΙΚΟΣ: Μιλάτε για τους φορείς, χωρίς να είναι οι φορείς εδώ. Ποιοι
φορείς είναι;

ΤΣΑΚΑΛΗ: Ο καλλικρατικός νόμος προβλέπει δευτερολογία και ο


Πρόεδρος υποχρεούται, εφόσον είμαστε μέσα στα πλαίσια…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσάκαλη δεν είναι θέμα της ημερησίας διάταξης.


Ο κύριος Πουλάκης έχει το λόγο.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Γραμματέα, να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου.


Πράγματι, η φιλία είναι αρκετά χρόνια και να σας ευχαριστήσω από
καρδιάς για την άριστη συνεργασία που είχαμε με την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή. Αν θυμάστε, σε μία εσπερίδα που είχαμε κάνει στο 2 ο
δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος για την υγεία, ενώ εμείς σας ευχαριστήσαμε
και είμαστε υποχρεωμένοι απέναντί σας, ορισμένοι σημερινοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι αποχώρησαν κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί υπερασπιστήκατε τη
Δημοτική Αρχή που είχατε συνεργαστεί ως διοικητής του Σισμανογλείου.
Δεν άρεσε σε ορισμένους και αποχώρησαν.
Προσωπικά λοιπόν, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι καλό έργο και
καλή διαδρομή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Θέλω με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον κύριο Σμέρο,


τον οποίο γνωρίζω από πολύ παλιά, όπως όλοι μας. Είναι παλιός και το
σημαντικό είναι ότι είναι επιτυχημένος αυτοδιοικητικός, όπου εκεί
ποντάρω. Έχει προσφορά και κυρίως έχει γνώση των αυτοδιοικητικών όχι
μόνο στα μεσογείτικα προβλήματα των Δήμων, αλλά και στην
ανθρωπογεωγραφία. Είναι πολύ σημαντικό για έναν Γραμματέα Δήμου η
ανθρωπογεωγραφία και η νοοτροπία του κόσμου, όπου προσπαθεί να
προσφέρει. Του εύχομαι λοιπόν καλή θητεία, αν είναι δόκιμος ο όρος και
τον καλωσορίζω.
Επί της διαδικασίας, εκτιμώ αυτή την ενημέρωση για ένα σπουδαίο
θέμα της κυρίας Ραφτοπούλου, όμως οφείλω να ομολογήσω ότι η
τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου επί της διαδικασίας είναι απολύτως
σωστή. Το λέω αυτό, γιατί έχει προβλέψει ο νομοθέτης στον εσωτερικό
26 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 26
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

κανονισμό ότι κάνεις ερώτηση ή τοποθέτηση, σου απαντάται και τέρμα.


Δεν ανοίγεις συζήτηση και έχει δίκιο που το λέει ο νομοθέτης, γιατί
αδικείται όλο το συμβούλιο. Αυτήν τη στιγμή, αν ξέραμε ότι θα
συζητήσουμε το λιμάνι, θα ήμασταν προετοιμασμένοι. Έχω πάρα πολλά να
πω και υιοθετώ την πρόταση, που μακάρι να γίνει πραγματικότητα και να
συμφωνήσει και η κυρία Ραφτοπούλου, να είναι τακτικό θέμα κύριε
Δήμαρχε για να μπορέσουμε να πούμε διάφορα, γιατί δεν είναι άσπρο –
μαύρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολική η
όξυνση.
Μετά από αυτές τις επισημάνσεις, θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις
και αν είναι δυνατόν, να μου απαντηθούν ή αν δεν απαντηθούν, θα δω τι
μπορώ να κάνω.
Τί πορεία έχει το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, το παλιό Γενικό
Πολεοδομικό; Έχει μεγάλη σημασία, που δεν την καταλαβαίνουν
ορισμένοι οι οποίοι εύκολα μας κατηγορούν μετά, όσον αφορά την
εξεύρεση σχολικών χώρων και αθλητικών χώρων, κυρίως για την
Αρτέμιδα, γιατί στην Ενότητα των Σπάτων είμαστε τακτοποιημένοι. Για να
μην είμαστε συνεχώς παράνομοι και να γίνουμε κάποτε λίγο νόμιμοι στην
Αρτέμιδα, είναι τεράστιας σημασίας το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο να μας
προσδιορίσει και να αναδείξει χώρους, τόσο για αθλητικές εγκαταστάσεις
όσο και κυρίως, για εξεύρεση χώρων σχολείων.
Δεύτερον, τι πορεία έχουν οι πράξεις εφαρμογής κύριε Δήμαρχε;
Φτιάξαμε μία επιτροπή, όμως είναι σημαντικό, γιατί ρωτάει ο κόσμος.
Τρίτον, ποια είναι η πορεία των τριών αθλητικών αποφάσεων γι α
αθλητικά έργα; Τα έχουμε ψηφίσει, τα διαφημίσατε, τα γράψατε στο
ίντερνετ, αλλά δε βλέπω φως. Οι τρεις αποφάσεις για αθλητικά έργα είναι
στη 5 γειτονιά, στο 3 ο δημοτικό, στο Γ333 334, στο Εκπτωτικό Χωριό, που
υποσχεθήκατε γήπεδο και στο Μαζαρέκο. Τι γίνεται με αυτά; Έχουν
περάσει μήνες. Θα έχουν την πορεία της αγοράς των οικοπέδων για το 7 ο
δημοτικό που ακόμα περιμένουμε, ενώ ο συνάδελφος είχε πει: «Υπέγραψε
τώρα και αύριο αγοράζουμε »;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά την πορεία του Τ.Χ.Σ., βρισκόμαστε ακόμα σε


αναμονή της εφαρμοστικής εγκυκλίου, που δεν έχει ορίσει την τιμή του
τιμολογίου για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν υπάρχει το αναλυτικό
τιμολόγιο για να προχωρήσει και να δημοπρατηθεί η μελέτη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 27

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Δηλαδή, είναι θέμα υπουργείου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον κύριο Ψυχογιό, που


είναι διευθυντής και ο κύριος Σπανούδης το παρακολουθεί στενά.
Για τις πράξεις εφαρμογής που είπατε, φαντάζομαι θα εννοείτε μία
μελέτη που περάσαμε και είπαμε για τη 12 η Πολεοδομική Ενότητα, συν τις
άλλες Πολεοδομικές Ενότητες εκατέρωθεν. Αυτό βρίσκεται στη Νομική
Υπηρεσία της Περιφέρειας, μου είπαν ότι βαίνει πολύ καλά και προφανώς
σε δέκα – δεκαπέντε μέρες, ελπίζω σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο,
θα ψηφιστεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για
να προχωρήσει. Σκοπός είναι και εκεί να δημοπρατηθεί πριν το τέλος του
χρόνου. Οπότε, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ανάδοχο πριν το τέλος του
χρόνου.
Σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Γ334, έχετε δίκιο. Είναι
η αρχαιότερη όλων των μελετών, δηλαδή από το 2015, η οποία βρίσκεται
και αυτή για προγραμματική σύμβαση. Όλα αυτά τα έργα είναι πακέτο.
Ξεκινάμε με το αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου υπογράφουμε
προγραμματικές συμβάσεις για το «Χρήστος Μπέκας » και συντήρηση
οδοποιίας 1.200.000,00 Ευρώ, για το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα εγκρίνουμε και θα αποδεχτούμε τους όρους
της προγραμματικής σύμβασης. Διαδοχικά, θα πάνε ανά δύο περίπου έργα
στα επόμενα Περιφερειακά Συμβούλια, με σκοπό να ολοκληρωθούν.
Αυτό στο Εκπτωτικό Χωριό δεν ήταν έργο για χρηματοδότηση από
την Περιφέρεια, αλλά είναι ένα έργο το οποίο είχαμε πει ότι θα κάνουμε
εμείς με χρήματα του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, έγινε μία πρόταση και μας
ζητήθηκε από την εταιρεία RETZ μαζί με το MacArthur, δηλαδή
SMARTPARK και MacArthur, μιας και το ζητήσαμε, να εξετάσουν το
ενδεχόμενο να κατασκευάσουν αυτοί το γήπεδο, προσδοκώντας βέβαια
στην αύξηση της επισκεψιμότητας του χώρου, δεδομένου ότι εκεί θα
πηγαίνουν εκατό – διακόσια παιδιά ακαδημιών ημερησίως. Συνεπώς, θα
αυξηθεί και θα τονωθεί η επισκεψιμότητα του Εμπορικού Κέντρου.
Σε ό,τι αφορά το τελευταίο που με ρωτήσατε, για το Μαζαρέκο,
έχουμε γνωμοδότηση από τον δικηγόρο που είχε γίνει η ανάθεση, έχει
γίνει η καταγραφή των ζημιών και θα προχωρήσουμε σε συνέχιση του
έργου με τη νέα εταιρεία που έχει προκύψει. Δηλαδή, ο αρχικός ανάδοχος
μεταλλάχτηκε. Υπάρχει ένα υπόλοιπο εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ,
28 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 28
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

που θα συνεχίσουμε με αυτό και θα προβούμε σε πρόσθετη


χρηματοδότηση. Βέβαια, οι ζημιές που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ
μεγάλες. Όπου φτάσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης έχει το λόγο.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελα να πω


πως όταν ήμουν Δήμαρχος παρέλαβα το λιμάνι από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού και όλο το λιμάνι είναι νόμιμο. Οι αυθαίρετες εργασίες
ταχτοποιήθηκαν από τον κύριο Τούντα Κωνσταντίνο και η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού ονόμασε το λιμάνι «Αίθουσα Τούντα».
Από εκεί πέρα, αν μερικοί επαγγελματίες δεν τους βολεύει και θέλουν
να τα γκρεμίσουν, δε θα τους περάσει. Υπάρχουν και άλλες θάλασσες.
Είναι γνωστοί. Αυτός ο αγώνας από τους ίδιους τους επαγγελματίες
γίνεται εδώ και σαράντα χρόνια.
Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω και τους συμβούλους της
Αρτέμιδος να υποστηρίζουν τα θέματα της Αρτέμιδος, όχι να τα
τορπιλίζουν και να μοιράζουν τον πληθυσμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τυράκη. Περνάμε στα θέματα της


ημερησίας διάταξης.

-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 29

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο - Α.Δ.Σ. 309/2017
Λήψ η απόφασης για εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από
τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην
Εκτελεστική Επιτροπή, όταν λειτουργεί ως Συλλογικό
Πειθαρχικό Όργανο.

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Η Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου διέπεται,
αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της, από το ρυθμιστικό πλαίσιο του
άρθρου 62 του Ν.3852/2010.
Στις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4 του Ν.3979/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 11 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/30-9-2011 Τεύχος Α΄) ορίζονται τα εξής:
«Όπου στις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Α΄143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή,
στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο δήμαρχος. Όταν
επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου,
συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της
μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».
Στο υπ’αριθμ.47472/2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Δ/νση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, αναφέρεται ότι:
«Ειδικότερα, όμως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή
επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό
όργανο, όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας εκλέγουν δύο (2) δημοτικούς συμβούλους
μεταξύ των μελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ανεξαρτήτως του
αριθμού των μελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο της θητείας των
δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου
στην Εκτελεστική Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν.3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα λοιπά συλλογικά όργανα διοίκησης του
Δήμου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής».
Κατόπιν των ανωτέρω, κ α λ ε ί τ α ι το Δημοτικό Συμβούλιο να διεξάγει τη
διαδικασία εκλογής υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή
με Διευρυμένη Σύνθεση ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο, η θητεία των οποίων
λήγει με το πέρας της θητείας της Δημοτικής Αρχής (ήτοι 31-08-2019), με αναλογική
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 ως ισχύει και να
επικυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
30 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε όλους τους Συμβούλους των


Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την
ανάδειξη των υποψηφίων μελών για τον προαναφερθέντα λόγο, οι οποίοι
προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας. Υποψήφιοι από το
σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν
επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει
δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και
τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των
παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο
πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά
την ολοκλή-ρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων μελών
που εκλέχθηκαν οι οποίοι και θα συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, στη σύνθεση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, ήτοι:

Υποψήφιοι οι κ.κ.
- Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου που έλαβε επτά (7) ψήφους
- Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία που έλαβε επτά (7) ψήφους

Ο Πρόεδρος κάλεσε στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή


των μελών από τους Συμβούλους της μειοψηφίας οι οποίοι και θα συμμετέχουν, με
δικαίωμα ψήφου, στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία
και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για
όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη
ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία
να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των μελών από τους Συμβούλους της μειοψηφίας
οι οποίοι και θα συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, στη σύνθεση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
ανήλθαν σε δύο (2).
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους Συμβούλους της μειοψηφίας, οι
οποίοι και θα συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, στη σύνθεση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 31

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε ότι από τους δύο (2)
υποψηφίους και οι δύο (2) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλέγονται και συγκεκριμένα είναι οι κ.κ.

- Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου που έλαβε εικοσιτέσσερις (24) ψήφους


- Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία που έλαβε εικοσιτέσσερις (24) ψήφους

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των


εκλεγέντων Συμβούλων της μειοψηφίας, οι οποίοι και θα συμμετέχουν στη σύνθεση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, δηλαδή ως Συλλογικό
Πειθαρχικό Όργανο, η θητεία των οποίων λήγει με το πέρας της θητείας της
Δημοτικής Αρχής (ήτοι 31-08-2019), ως εξής:

1. κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου


2. κ. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 309/2017.

-----------------------
32 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο - Α.Δ.Σ. 310/2017


Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 66.200,55€ από κατανομή
ΣΑΤΑ έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου
(αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.34/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση της Δημοτικής Συμβούλου κας Μωραΐτη


Ιωάννας:
Με την υπ’ αρ. 34/2017 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ως
γνωμοδοτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που
απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου μας
σύμφωνα με το άρθρο 41 και άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-
1985) και το άρθρο 2 της Δ4/86 Υπουργικής απόφασης Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 81/τ.Β΄/13-
02-1986) όπου ορίζονται οι αρμοδιότητές της, λαμβάνοντας υπόψη της:
α) την υπ’ αρ. 23620/11-07-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί
κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2017 για την επισκευή και τη συντήρηση σχολικών
κτιρίων στους ΟΤΑ της χώρας με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των
σχολικών κτιρίων κατά 30% και των μαθητών κατά 70% σύμφωνα με στοιχεία
σχολικού έτους 2007-8 της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής», με την οποία
κατανέμεται στο Δήμο μας ποσό 66.200,55 € για την επισκευή και τη συντήρηση
σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος
που μετά τις κρατήσεις Τ.Π.Δ. 99,45€ ανέρχεται στο ποσόν των 66.200,55€, για το
οποίο έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. 119Ε/2017 γραμμάτιο και πρόκειται να κατανεμηθεί
βάσει του αριθμού των τμημάτων των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου ως κατωτέρω:
α) Ποσό 44.133,70€, στη Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6711.006 του Προϋ-σμού
οικ. Έτους 2017.
β) Ποσό 22.066,85€, στη Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6711.005 του Προϋ-σμού
οικ. Έτους 2017.
Έχοντας υπόψη τ’ ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση και:
1) Να αποδεχθεί την κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2017 ποσού 66.300,00€ για την
επισκευή και τη συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του
Δήμου μας
2) Να κατανείμει την πίστωση ποσού 66.300,00€ και μετά τις κρατήσεις Τ.Π.Δ.
99,45€, ποσού 66.200,55€, από την κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2017 για την επισκευή
και τη συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου
Σπάτων -Αρτέμιδος σύμφωνα και με τη σχετική υπ’ αρ. 34/2017 απόφαση της
Δ.Ε.Π.
3)Να εγκρίνει την απόδοση των αναλογούντων ποσών στις υφιστάμενες Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου μας ως εξής:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 33

α) Ποσό 44.133,70€, στη Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-


Αρτέμιδος, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6711.006 του Προϋ-σμού
οικ. Έτους 2017.
β) Ποσό 22.066,85€ στη Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6711.005 του Προϋ-σμού
οικ. Έτους 2017.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : Η κυρία Μωραΐτη έχει το λόγο.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Η κατανομή ΣΑΤΑ για το έτος 2017 είναι 66.200,55


Ευρώ. Σύμφωνα με τα τμήματα και λοιπά της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, προτείνεται το ποσό των
44.133,70 Ευρώ και 22.066,85 Ευρώ για τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Παιδείας του Δήμου.
Παρακαλώ τους συναδέλφους όπως ψηφίσουν το θέμα αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Προσωπικά, στην κυρία Αντιδήμαρχο και συναδέλφισ α


έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι από τα πιο τίμια πρόσωπα, όμως μετά
από τις σοβαρότατες καταγγελίες του κυρίου Κρόκου που έκανε γι’
αυτές τις κατανομές, πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή για να μη
μας βρουν τα ίδια.

ΚΡΟΚΟΣ: Είναι άλλο πράγμα αυτό.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Εντάξει. Οπότε, ζητάω συγγνώμη αν είναι άλλο πράγμα


και δεν το έχω καταλάβει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χοντρικά, αυτό το ποσό που βλέπετε μοιράζεται ως


εξής: 2/3 στην Πρωτοβάθμια και 1/3 στη Δευτεροβάθμια.
Για να απαντήσω σε αυτό που είπατε, πλέον λειτουργούμε με
διαφορετικό σύστημα. Έχουμε προσλάβει έναν τεχνικό σύμβουλο πάνω
σε αυτά τα ζητήματα και οι κατανομές γίνονται σύμφωνα με τον αριθμό
τμημάτων, μαθητών, ειδικών συνθηκών, παλαιότητας. Λαμβάνει μία
σειρά από παραμέτρους και είναι σε απόλυτη αναλογία.
34 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος έχει το λόγο.

ΚΡΟΚΟΣ: Για την κατανομή δε θέλω να πω τίποτα. Έτσι και αλλιώς,


πάντα έτσι γινόταν· 1/3 και 2/3. Για τις Σχολικές Επιτροπές είναι αυτά,
κύριε Τσαντήλα και όχι για τα σχολεία. Είναι μετά η κατανομή προς τα
σχολεία.
Λίγες μέρες πριν, κύριε Δήμαρχε, είχατε μία συνάντηση με τους
διευθυντές των σχολείων και συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα, ένα εκ
των οποίων με παραξένεψε πάρα πολύ, γιατί είπατε ότι θα πρέπει να
πληρώνουν τα σχολεία το ρεύμα και το νερό από τα λειτουργικά έξοδα.
Γνωρίζετε τρία χρόνια τώρα που είστε Δήμαρχος ότι με τα έσοδα των
σχολείων είναι δύσκολο να πληρωθούν τα ρεύματα και τα νερά, που
πρώτη φορά αρχίζει αυτό να γίνεται.
Συζητήσατε και άλλα θέματα εσωτερικής λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών, που έχω και εκεί ενστάσεις, αλλά αν δοθεί η
ευκαιρία, μπορεί να τα πούμε και κατ’ ιδίαν.
Πάντως, να ενημερώσω και τους συναδέλφους εδώ, όσους έχουν
απομείνει βέβαια, ότι τα σχολεία δε θα αντέξουν να πληρώσουν το
ρεύμα και το νερό, όπως επίσης τα προηγούμενα ρεύματα κατά μήνα,
γιατί κάποια σχολεία, καλώς ή κακώς, που κακώς, είναι τεράστια και
καίνε πάρα πολύ ρεύμα. Ο Δήμος θα πρέπει να βοηθήσει. Τόσα
χρήματα ψηφίσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να δώσουμε προς τα
σχολεία, αλλά δεν πάνε προς τα σχολεία. Αυτά γίνονται συντηρήσεις,
επισκευές και λοιπά. Όταν λέτε να πληρωθούν από τα λειτουργικά,
αφαιρείται ένα τεράστιο ποσό από τα σχολεία. Αν νομίζετε ότι μπορεί
να λειτουργήσει έτσι, προχωρήστε το και θα το δείτε μπροστά σας
μετά. Ποτέ δεν πλήρωσαν τα σχολεία. Αν πλήρωσαν, θα ήταν πολύ λίγα
και για πολύ λίγο διάστημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν είναι ζητήματα


προσωπικών επιλογών ή πολιτικής την οποία θα καθορίσω εγώ ή ο
εκάστοτε Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Το ότι λειτουργούσαμε
μέχρι τώρα παράνομα, γιατί δεν εφαρμόζαμε αυτό που λέει ο νόμος, δε
σημαίνει ότι θα πρέπει να το διαιωνίσουμε. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 35

ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα προκύψουν στον εκάστοτε Πρόεδρο μετά


από επτά – οχτώ – δέκα χρόνια, όταν θα καλεστεί για καταλογισμούς
και θα έχει να το αντιμετωπίσει μόνος του.
Έγινε μία διεξοδική συζήτηση και απόλυτα τεκμηριωμένη.
Μάλιστα, ο κύριος Γεωργίου, ο οποίος έκανε την παρουσίαση από την
εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ», ανέφερε σημείο προς σημείο, σε ποιο νόμο και
σε ποια εγκύκλιο ορίζεται καθετί από αυτά.
Εξάλλου, νομίζω ότι από τα σχολεία δεν έχει λείψει κάτι. Είναι
συν δεκαεπτά με δεκαοχτώ χιλιάδες μηνιαίως οι πόροι από το ΤΑΠ που
έρχονται και πάνε πάλι στα σχολεία. Δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο
αυτό το ποσό. Το ότι υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες διαιωνίζονται,
δεν είναι λογική. Όταν ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να πληρώνονται ως
λειτουργικές δαπάνες και καθορίζει ποιες είναι ονομαστικά, σημαίνει
ότι αυτά πρέπει να πληρώνονται από εκεί. Εμείς θα προσφέρουμε άλλα
χρήματα επιπλέον για να καλυφθούν οι ανάγκες.
Νομίζω ότι το θέμα έληξε. Δεν είναι θέμα προσωπικής επιλογής
και δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε το αν θα τα πληρώσει ο
Δήμος. Αυτά τα πράγματα έχουν ξεκαθαριστεί. Απλά λειτουργούσαμε
χρόνια, όπως επίσης εγώ για το διάστημα αυτό, παράνομα και πρέπει
να το αποκαταστήσουμε.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας έχει το λόγο.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Όσον αφορά τη συζήτηση που έγινε, επειδή ήμουν παρών


ως διευθυντής σχολείου, ειπώθηκε στο τέλος της συζήτησης και
δεσμεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος πως για ό,τι χρειαστεί στα σχολεία,
προκειμένου να λειτουργήσουν, θα υπάρχει διαθέσιμο. Άλλωστε, τα
χρήματα που παίρνουν οι Σχολικές Επιτροπές είναι άλλη μία ΚΑΠ
ακόμα. Οπότε, επαρκούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τούντας Ιωάννης έχει το λόγο.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Αγαπητοί συνάδελφοι χαίρομαι, γιατί είναι η πρώτη


φορά που έρχεται θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για μοιρασιά ΣΑΤΑ
36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

και συζητείται επί δέκα λεπτά. Πράγματι, ερχόταν πάντα κύριε Γκέλια,
αλλά λέγαμε κατευθείαν όλοι: «Ομόφωνα».
Με τις παρατηρήσεις του κυρίου Κρόκου, αν μου επιτρέπετε κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση και να απευθυνθώ στην
κυρία Μωραΐτη, η οποία είναι υπεύθυνη της παιδείας, για την εικόνα
που πρέπει να έχει το Σώμα και τις εντυπώσεις.
Κυρία Αντιδήμαρχε, δυόμισι χρόνια είχαμε δύο Σχολικές
Επιτροπές, της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας. Άλλαξαν και
τώρα έχουμε καινούριες. Τα σχολεία φτιάχτηκαν φέτος, όπως κάθε
χρόνο. Ήθελα να ξέρω, για να ξέρει και το Σώμα, αυτοί που έκαναν τις
προσφορές τα δυόμισι χρόνια έκαναν ξανά τώρα; Πήραν οι ίδιοι που
προσέφεραν παλιά; Πήραν καινούριοι; Έχει ιδιαίτερη σημασία και σας
παρακαλώ πολύ μην πει κανείς ότι δεν έχει.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Αν θέλετε να πείτε κάτι, πείτε το.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Δε φωτογραφίζω απολύτως τίποτα. Πείτε μου ποιον


φωτογραφίζω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τούντα, συνεχίστε παρακαλώ.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Επειδή έχει σημασία για το Σώμα, επειδή εδώ δεν
ήρθαμε να κάνουμε ρητορική ή πολιτική ή λαϊκισμό, όπως είπαν
κάποιοι για κάποιους. Νομίζω ότι εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για ένα
θέμα ουσία. Μιλάμε για δημόσιο χρήμα.
Ήθελα να μάθω σε ένα επόμενο συμβούλιο, αν δεν είναι πρόχειρη
η κυρία Αντιδήμαρχος, η υπεύθυνη παιδείας σήμερα, αν όντως
συνεχίζουν οι ίδιες προσφορές από τους ίδιους εργολάβους ή αν
άλλαξαν οι εργολάβοι.
Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχουν ακουστεί
πολλά και θα σας πω τι έχει ακουστεί, γιατί δε φοβάμαι να τα πω. Έχει
ακουστεί ότι κάποιοι εργολάβοι ήταν συστηματικά οι ίδιοι. Πώς
γινόταν Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής να κάνει άτυπο διαγωνισμό, να
παίρνει τις προσφορές σπίτι της, να έχει λήξει υποτίθεται ο χρόνος του
διαγωνισμού και να δίνονται συνεχόμενες προσφορές; Είμαι εκτός
θέματος, κύριε Δήμαρχε;
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 37

Κύριε Πρόεδρε, σας βοηθάει ο κύριος Δήμαρχος και είναι


σημαντικό. Είστε νέος. Μιλάει ο κύριος Δήμαρχος δια του στόματός
σας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τούντα, αν ξέρετε κάτι, πηγαίνετε να το


καταγγείλετε. Δεν αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το πράγμα.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Είστε σίγουρος κύριε Πρόεδρε ότι δεν αφορά το


Δημοτικό Συμβούλιο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Τούντα, αν


ισχύει κάτι τέτοιο, να το καταγγείλετε.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Έχω ακούσει ότι έχει γίνει καταγγελία και έχει
εμπλακεί εισαγγελέας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει εισαγγελέας και μπορείτε να το καταγγείλετε,


αλλά όχι εδώ.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Τώρα ως τι μιλάτε; Ως Πρόεδρος;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως Πρόεδρος μιλάω. Είστε εκτός θέματος, κύριε Τούντα


και γι’ αυτό επεμβαίνω. Άμα ήσασταν εντός θέματος, δε θα επενέβαινα.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Ο κύριος Κρόκος ήταν εντός θέματος και είμαι εγώ
εκτός; Μήπως ενοχλώ κάποιους; Μιλάω για την παιδεία. Είμαι εκτός
θέματος;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ δεν είναι δικαστήριο.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Δηλαδή, αν πληρώνουν τα σχολεία ή δεν πληρώνουν


είναι μέσα στο θέμα της ΣΑΤΑ και αν κάποιοι είναι ίδιοι ή δεν είναι,
δεν είναι μέσα στο θέμα της ΣΑΤΑ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.


38 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το πρώτο είναι ότι


πήραμε από την κεντρική κυβέρνηση 66.200,55 Ευρώ ΣΑΤΑ και είπαμε
πως κάναμε την κατανομή· 2/3 στην Πρωτοβάθμια και 1/3 στη
Δευτεροβάθμια. Το ίδιο ισχύει και για το τρίτο θέμα για την είσπραξη
του δημοτικού φόρου. Πήραμε 16.870,00 Ευρώ. Όσον αφορά τα
υπόλοιπα, οι εργολάβοι, τα τιμολόγια, είναι εκτός θέματος. Πολύ
σωστά είπε ο Πρόεδρος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Κύριε Πρόεδρε, δεν τηρείται τελικά το θεσμό του


Προέδρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί το λέτε αυτό;

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Γιατί προσπαθείτε σε οτιδήποτε να υπερασπιστείτε τη


Δημοτική Αρχή και όταν μιλάει κάποιος, λέτε: «Είσαι εκτός θέματος ».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάρκου, είναι άλλο το θέμα που συζητάμε.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Προσπαθήστε να τηρήσετε το θεσμό του Προέδρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε Τούντα.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Για τις Δημοτικές Αρχές, για το δημόσιο χρήμα και τις
δημόσιες υπηρεσίες μη μου πείτε ότι δεν ακούτε διάφορα. Παντού
ακούγονται. Δεν τα λέω εγώ, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Άλλωστε, δεν τυχαίο που μας ζητάνε το πόθεν έσχες κάθε χρόνο.
Για να έχει μία εικόνα το Σώμα, την οποία θεωρώ χρήσιμη, είναι
καλό να είχαμε και εμείς μία εικόνα κυρία Μωραΐτη σε επόμενο
Συμβούλιο, γιατί δεν είστε πρόχειρη τώρα, για το ποιες ήταν οι
συνήθεις προσφορές τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια, ποιες ήταν τώρα,
ποιοι εργολάβοι έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια και ποιοι τώρα. Δεν
έχω στοιχεία, αλλά για την εικόνα του Σώματος, γιατί μπορεί να
προκύψει. Για παράδειγμα, αν δούμε «Εργολάβος Τούντας, Τούντας,
Τούντας » ή «Εργολάβος Πουλάκης, Πουλάκης, Πουλάκης », εμένα δε
μου δίνει στοιχείο για να καταγγείλω, αλλά μου δίνει μία εικόνα για να
προσέχω, κατά την ταπεινή μου άποψη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 39

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Πουλάκης έχει το λόγο.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν γίνεται καταγγελία στην αίθουσα


του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι από μόνος σας θα πρέπει να την
υποστηρίξετε και να αφήσετε τον ομιλούντα, τον Δημοτικό Σύμβουλο,
να εκφραστεί και όχι να τον φιμώνετε. Έρχεται ο κύριος Τούντας τώρα
και μας λέει πως έχει πληροφορίες, έχει ακούσει, ότι κατά καιρούς
γίνονταν οι διαγωνισμοί σε σπίτι Προέδρου, αν κατάλαβα καλά και
λέτε ότι είναι εκτός θέματος. Ας μην τον αφήνατε να ξεκινήσει τη
συζήτηση. Τη στιγμή κατά την οποία την ξεκίνησε και κάνει
καταγγελία, δεν είναι εκτός θέματος. Κάνετε λάθος. Καταγγέλλει ότι
έχει πληροφορίες, ότι έχει ακούσει, πως έχει γίνει διαγωνισμός σικέ
και αντί να του πείτε: «Μπράβο κύριε Τούντα. Σας υποστηρίζουμε.
Πείτε μας κάτι παραπάνω ή μιλήστε κατ’ ιδίαν με τον Δήμαρχο για να
καταγγείλετε το τι γνωρίζετε », του λέτε: «Σας αφαιρώ το λόγο». Αυτό
εξυπηρετεί; Γιατί; Για να μη μάθουμε αν ο Πουλάκης έχει κάνει βαβά
το διαγωνισμό; Να το μάθουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν άλλη φορά να
μη μας φιμώνετε, γιατί όταν κάποιος λέει κάτι και το υποστηρίζει κάτι
ξέρει. Ο κύριος Τούντας σήμερα αυτό έδειξε· ότι κάτι ξέρει, αλλά η
ευγένειά του δεν τον αφήνει να προχωρήσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πουλάκη, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία και


υπάρχουν κατηγορίες στον αέρα, είναι καθαρά για να δημιουργηθούν
εντυπώσεις. Δεν έχω φιμώσει κανέναν εδώ πέρα και πάντα δίνω το
λόγο. Θα σας πει και ο κύριος Τούντας ότι το λόγο τον έχει πάρει
πολλές φορές.

ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Αν τον αφήνατε κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσει, θα μας


έλεγε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα είναι να αναφερθεί σε ονόματα και με στοιχεία, ναι.


Ο κύριος Τούντας έχει το λόγο.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Ο κύριος Πουλάκης μου έδωσε το μπαλάκι και είπε ότι
έκανα καταγγελία. Θα μιλήσω ευθαρσώς. Έκανα αναφορά γεγονότων.
40 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Καταγγελία στο Συνήγορο του Δημότη ξέρω ότι έχει κάνει ο κύριος
Βλάχος Ανδρέας, αλλά αν δεν είναι καταγγελία και είναι προσφυγή
προς ψάξιμο, κρατάω μία επιφύλαξη στο σκεπτικό αυτό που ανέφερα.
Δηλαδή, ανέφερα ότι η κυρία Ζήση Μαρία, η οποία λείπει κιόλας,
έκανε άτυπο διαγωνισμό, που δεν ήταν υποχρεωμένη, δεχόταν
προσφορές, είχε βάλει καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήταν
άρρωστη, τις είχε ανοίξει σπίτι της και ενώ η καταληκτική ημερομηνία
ήταν για παράδειγμα 18 Φεβρουαρίου, στις 22 δέχτηκε και άλλη
προσφορά και στραβού διαβόλου, αυτός που έδωσε δύο – τρεις μέρες
μετά πήρε τη δουλειά. Αν αυτά είναι ψέματα, να ανακαλέσω ανά πάσα
στιγμή. Όμως, είναι γεγονότα τα οποία γνωρίζω πολύ καλά, τα
αναφέρω και αναλαμβάνω την ευθύνη του λόγου μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας έχει το λόγο.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Για να αποκαταστήσουμε τα πράγματα κύριε Τούντα,


ήμουν σε αυτήν τη διαδικασία παρών. Έγινε μία και μόνο φορά. Δεν
ήμουν μόνος, αλλά ήταν η Γραμματέας της Σχολικής Επιτροπής κυρία
Τούντα, εγώ ως Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και η κυρία
Ζήση. Πήγαμε στο σπίτι, ήταν η περίοδος που γίνονταν οι επισκευές
των σχολείων, η κυρία Ζήση αυτό το καλοκαίρι ήταν στο σπίτι όλο το
διάστημα, γιατί είχε κάποιο τραυματισμό και δεν μπορούσε να
μετακινηθεί και έγινε μία μόνο φορά. Στη Σχολική Επιτροπή στα ποσά
αυτά δε γίνεται διαγωνισμός.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Είναι σημαντικό κύριε Πρόεδρε, γιατί μπορεί να


καταγγελθώ. Επιβεβαίωσε και ο Αντιπρόεδρος ότι έγινε μία και μόνο
φορά.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Μία και μόνο φορά, αλλά δεν ήταν παράνομο, διότι
ήμασταν τρεις άνθρωποι.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. Ο κύριος Παλαβός έχει το λόγο.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 41

ΠΑΛΑΒΟΣ: Ήθελα να πω ότι μας έχει ανακοινωθεί αυτό το γεγονός


από την προηγούμενη Σχολική Επιτροπή, δηλαδή ότι πλέον τα σχολεία
θα πληρώνουν το ρεύμα και το νερό, όπου ήταν ο κύριος Γκέλιας και η
κυρία Ζήση. Κάναμε μία μελέτη και εκείνο το οποίο είδαμε από τη
μελέτη είναι ότι επειδή όντως στα περισσότερα σχολεία, νόμιμα ή
παράνομα δεν το εξετάζω, δεν είναι και δουλειά μου αυτή, ιδιαίτερα
στην Αρτέμιδα έμπαιναν σε ειδικό λογαριασμό και πληρώνονταν αυτά
τα χρήματα από τον Δήμο, αυτό το οποίο γίνεται πλέον ισοφαρίζει κατά
κάποιο τρόπο την έκτακτη χρηματοδότηση που υπάρχει και δεν την
ακυρώνει. Είναι μεγαλύτερη η χρηματοδότηση απ’ ότι πριν, αλλά τη
μειώνει.
Βασικά, κρατάω τη δέσμευση του κυρίου Δημάρχου, δηλαδή ότι δε
θα λείψει τίποτα από τα σχολεία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν με αυτό τον
τρόπο υπάρχει η ανάγκη να γίνει ένα έργο και δεν επαρκούν τα
χρήματα, γιατί πήγαν στη ΔΕΗ, ο Δήμος θα δώσει μία χρηματοδότηση
για να γίνει. Αυτό κρατάω και αυτό με ενδιαφέρει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα θα κλείσει η Αντιδήμαρχος Παιδείας κυρία


Μωραΐτη.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Με όποια σειρά τα θυμάμαι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι για


μένα προσωπικά είναι απόλυτα δεδομένο ότι από τα σχολεία, τόσο σε
έργα όσο και σε υλικές υποδομές, δεν πρόκειται να λείψει τίποτα από
τις Σχολικές Επιτροπές.
Έχουμε πλατειάσει ένα θέμα που αφορά μία κατανομή και έχουμε
φτάσει στο πόσο παίρνουμε το χαρτί. Δεν πρόκειται να λείψει τίποτα
από τα σχολεία και αυτό είναι το σίγουρο. Όπως δεν έλειψε τόσα
χρόνια, δε θα λείψει και τώρα.
Προσωπικά κύριε Τούντα, θεωρώ ότι όλες οι διαδικασίες έγιναν
σωστά, διότι εμπιστεύομαι απολύτως τις ενέργειες των συναδέλφων
τόσο πριν όσο και τώρα για τις Σχολικές Επιτροπές. Δεν είμαι αρμόδια
για να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν έχω να κάνω με την οικονομική
διαχείριση, όμως θεωρώ ότι ένα συμβούλιο που λειτούργησε αξιόπιστα
και σωστά τα προηγούμενα χρόνια, με μία υπηρεσία το ίδιο αξιόπιστη
και σωστή, το ίδιο έκανε τότε, όπως κάνει και τώρα.
42 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΕΚΤΟΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗ: Κύριε Κρόκο, δεν κάνω ποτέ λογοκρισία στις


τοποθετήσεις σας. Σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
Οποιαδήποτε υπόνοια και αν υπάρχει, μπορεί με το νόμιμο, τη
σωστή διαδικασία και σύμφωνα με τους κανονισμούς να έρθει ως θέμα
στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσει το θέμα και να
περάσουμε στην κατανομή των ποσών για να πάμε και στα υπόλοιπα
θέματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κρόκος έχει το λόγο.

ΚΡΟΚΟΣ: Δεν κατάλαβα τι είπε η κυρία Μωραΐτη. Για ποιο


συμβούλιο λέει ότι λειτούργησε τέλεια; Των Σχολικών Επιτροπών; Έχω
πει εδώ μέσα ότι ειδικά η Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας δε
λειτούργησε καθόλου σωστά και το έχω αποδείξει κιόλας.
Επίσης, είπα από την αρχή για τα χρήματα που θα δίνουν τα
σχολεία από τα λειτουργικά προς τη ΔΕΗ. Ήταν μέσα στο θέμα και όχι
εκτός θέματος, κύριε Δήμαρχε. Ήταν μέσα στις κατανομές που γίνονται
και άρα, έπρεπε να πω κάτι γι’ αυτό. Αν δίνονται τα χρήματα για το
ρεύμα, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όμως, αν αντληθούν αυτά τα
χρήματα και πληρωθούν από τα λειτουργικά, δε θα λειτουργούν τα
σχολεία όπως λειτουργούσαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κρόκο, τα χρήματα αυτά έχουν δοθεί και ξέρετε


πολύ καλά ότι έχουν δοθεί χρήματα, έχουν ανακαινιστεί τουαλέτες.

ΚΡΟΚΟΣ: Αυτά είναι επισκευαστικά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει λείψει από κανένα σχολείο οτιδήποτε έχει


ζητήσει μέχρι τώρα. Συνεπώς, θα κλείσω με αυτό που είπε ο κύριος
Παλαβός και αποτελεί δέσμευση. Το τόνισε και το επιβεβαιώνω,
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 43

δηλαδή ότι από τα σχολεία δε θα λείψει απολύτως τίποτα, όμως πρέπει


να λειτουργήσουμε με μία συγκεκριμένη διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 310/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη


την υπ΄αριθμ.369/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις
προσθήκες - μεταβολές που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2017 ποσού 66.300,00€ για την επισκευή
και τη συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας

Κατανέμει την πίστωση ποσού 66.300,00€ και μετά τις κρατήσεις Τ.Π.Δ. 99,45€,
ποσού 66.200,55€, από την κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2017 για την επισκευή και τη
συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος σύμφωνα και με τη σχετική υπ’ αρ. 34/2017 απόφαση της Δ.Ε.Π.
Εγκρίνει την απόδοση των αναλογούντων ποσών στις υφιστάμενες Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου μας ως εξής:
α) Ποσό 44.133,70€, στη Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6711.006 του Προϋ/σμού
οικ. Έτους 2017.
β) Ποσό 22.066,85€ στη Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6711.005 του Προϋ/σμού
οικ. Έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 310/2017.

-----------------------
44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο - Α.Δ.Σ. 311/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 16.870,00€ από την
απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου
μηνός Μαΐου 2017, στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την
υπ΄αρ.253/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
διόρθωσε την 336/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
(αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.35/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση της Δημοτικής Συμβούλου κας Μωραΐτη


Ιωάννας:

Με την υπ’ αρ. 35/2017 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ως γνωμοδοτικό
όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις
λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου μας σύμφωνα με τα 41 και 50
παρ. 3 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985) και το άρθρο 2 της υπ’αρ. απόφασης
Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/τ.Β΄/13-02-1986) όπου ορίζονται οι αρμοδιότητές της
λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ.253/2016 απόφαση Δ.Σ. με την οποία διορθώθηκε η υπ’
αρ.336/2015 απόφαση Δ.Σ.Σ. αποφασίζει την απόδοση του ποσού 16.870,00€ που
προκύπτει από το ποσοστό 5% της αύξησης των συντελεστών του Δημοτικού Φόρου, το
οποίο αντιστοιχεί στο 20% επ’ αυτής για τον μήνα Μάϊο 2017 να αποδοθεί στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου μας, για την ενίσχυση των κονδυλίων για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών και συντήρηση των σχολείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Για
το ποσόν έχει εκδοθεί το υπ’ αρ.116Ε/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) το Δημοτικό
Συμβούλιο καλείται για τη λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία :
Α) Να αποδεχθεί την πίστωση ποσού 16.870,00€ από την απόδοση ποσοστού 5% της
αύξησης των συντελεστών του Δημοτικού Φόρου, το οποίο αντιστοιχεί στο 20% επ’ αυτής
για τον μήνα Μάϊο 2017 και να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την
ενίσχυση των κονδυλίων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και συντήρηση των
σχολείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Β) Να εγκρίνει την απόδοση ποσού 16.870,00€ του ποσοστού επί της είσπραξης του
Δημοτικού φόρου για τον μήνα Μάϊο 2017 ως κατωτέρω:
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΟΣΟ A.Α.Υ. Κ.Α. ΠΡΟΫ-


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΜΟΥ

Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας


Εκπ/σης Δήμου Σπάτων - 11.246,67€
Αρτέμιδος

Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας


Εκπ/σης Δήμου Σπάτων - 5.623,33€
Αρτέμιδος
ΣΥΝΟΛΟ 16.870,00€ 00-6711.003
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 45

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
311/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την πίστωση συνολικού ποσού 16.870,00€ από την απόδοση ποσοστού
5% της αύξησης των συντελεστών του Δημοτικού Φόρου, το οποίο αντιστοιχεί στο
20% επ’ αυτής για τον μήνα Μάϊο 2017 και να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές
του Δήμου μας, για την ενίσχυση των κονδυλίων για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών και συντήρηση των σχολείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Εγκρίνει την απόδοση & διαθέτει την πίστωση ποσού 16.870,00€ από την
είσπραξη Δημοτικού φόρου μηνός Μαΐου 2017 ως κατωτέρω:
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
ΠΟΣΟ A.Α.Υ. Κ.Α.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫ-
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΜΟΥ

Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας


Εκπ/σης Δήμου Σπάτων - 11.246,67€
Αρτέμιδος
Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Σπάτων - 5.623,33€
Αρτέμιδος
16.870,00€ 00-6711.003
ΣΥΝΟΛΟ
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 311/2017.

-----------------------
46 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο - Α.Δ.Σ. 312/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης «Δημιουργίας Παραρτήματος του
6ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος» (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.36/2017) .

Ακολουθεί η εισήγηση της Δημοτικής Συμβούλου κας Μωραΐτη


Ιωάννας:
Με την υπ’αρ.36/2017 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ως
γνωμοδοτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται να εισηγηθεί την
ίδρυση, την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων για την καλύτερη οργάνωση
και λειτουργία της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 50
παρ. 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985) και λαμβάνοντας υπ’ όψη:
1.Το υπ’αρ.Φ.12/19930/19-6-2017 της Διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής,
σύμφωνα με το οποίο εισηγείται τη δημιουργία Παραρτήματος του 6ου
Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος, διότι ο αριθμός των εγγραφών ανέρχεται σε 37 νήπια και
11 προνήπια και το σχολείο διαθέτει μία αίθουσα διδασκαλίας
2. Το υπ’αρ.72123/03-05-2017 ΥΠΠΕΘ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών
3. Το υπ’αρ.Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/25-04-2017 ΥΠΠΕΘ της Γενικής Διεύθυνσης
Σπουδών
4. Το υπ’ αρ.25778/7-8-2017 έγγραφο της Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικής
Πολιτικής,
προτείνει ότι κρίνεται αναγκαία η λειτουργία παραρτήματος του 6ου Νηπιαγωγείου
Αρτέμιδος επί της οδού Ιωάννου Προδρόμου και Αρκαδίας στην Αρτέμιδα. Το εν
λόγω παράρτημα θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει απρόσκοπτα με την
έναρξη του σχολικού έτους 2017-18.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για τη λήψη σχετικής
απόφασης, με την οποία:
Να αποδεχθεί και να εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας παραρτήματος του 6ου
Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος, επί της οδού Ιωάννου Προδρόμου και Αρκαδίας στην
Αρτέμιδα, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει με την έναρξη του σχολικού έτους
2017-18.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
312/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας παραρτήματος του 6ου Νηπιαγωγείου
Αρτέμιδος, επί της οδού Ιωάννου Προδρόμου και Αρκαδίας στην Αρτέμιδα, το οποίο
πρέπει να λειτουργήσει με την έναρξη του σχολικού έτους 2017-18, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 312/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 47

ΘΕΜΑ 5ο - Α.Δ.Σ. 313/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης μη υλοτομίας δέντρων που
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους
(αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.046/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Τούντα Αντωνίου:


Μας διαβιβάστηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής
Προστασίας, το υπ’ αριθμ.πρωτ.20926/27-6-2017 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
«Παρακαλείσθε όπως εγκρίνετε την κάτωθι υλοτομία δένδρων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/10 (άρθ. 65-73, παρ. 1)
1)Στην οδό ΤΗΝΟΥ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ μεταξύ ΟΤ. Γ 800 & ΟΤ. Γ 362 δύο πεύκα
όπου έχουν προξενήσει ζημιά στην μάντρα της προσκείμενης σε αυτό οικίας καθώς και
στο πεζοδρόμιο, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία της υπηρεσίας μας ύστερα από
αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Δ. με αρ.πρωτ.29067 28/9/2016.
2)Στον δρόμο 20 & 43 μεταξύ των ΟΤ Γ 349 & ΟΤ Γ 362 τρία πεύκα όπου έχει
προξενήσει σοβαρή ζημιά στην μάντρα της προσκείμενης σε αυτό οικίας όπως
διαπιστώθηκε από αυτοψία της υπηρεσίας μας ύστερα από αίτηση του κ. Παυλάτου
Κανάρη με αρ.πρωτ.11506/ 18-4-2017.
3)Στην οδό Παυσανίου στην ΟΤ. Γ 32 περιοχή Σπάτων ένα πεύκο όπου έχει
προξενήσει σοβαρή ζημιά στην μάντρα της προσκείμενης σε αυτό οικίας όπως
διαπιστώθηκε από αυτοψία της υπηρεσίας μας ύστερα από αίτηση του κ. Μπερτόλη Β.
με αρ.πρωτ.39129 22-12-2016.
4) Στην οδό Ιπποκράτους μεταξύ των ΟΤ.27 & ΟΤ.26 δύο πεύκα τα οποία έχουν
προξενήσει ζημιά στα παρτέρια πού τα περιβάλουν όπως διαπιστώθηκε, από αυτοψία
της υπηρεσίας μας ύστερα από αίτηση του κ. Βλάχου Γεωργίου με αρ.πρωτ.1169 17-
01-2017.
5)Στην οδό 28'1 Οκτωβρίου 1940 και Καλλιπόλεως στον Άγιο Νικόλαο Αρτέμιδος ένα
πεύκο επί του δρόμου όπου έχει μία κλήση πού δεν κρίνεται σε βαθμό επικινδυνότητας
για την μορφολογία της περιοχής καθώς και είχε προξενήσει ζημιά σε σωλήνα
παροχής νερού του ιδιοκτήτη της γειτνιάζουσας οικίας όπου επισκευάστηκε από τον
ίδιο.
Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω προσκομίζονται φωτογραφίες για
να αξιολογηθούν πληρέστερα τα αιτήματα από την επιτροπή.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αυτοψία της υπηρεσίας δόμησης και μετά από
διαβιβαστικά με αριθ. πρωτ.16956/30 05-2017 και 18442 9/06/2017 της υπηρεσίας
μας οι άνωθεν κοπές βρίσκονται εντός κοινοχρήστου χώρου - ρυμοτομούμενων
τμημάτων».
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της, τις ανωτέρω περιπτώσεις περί
κοπής δέντρων και τις εξέτασε μία προς μια, ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
και εισηγείται στο Δ.Σ.
Τη μη κοπή δέντρων, για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 046/2017.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : Ο κύριος Μάρκου έχει το λόγο.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Θέλω να πω πραγματικά συγχαρητήρια στην


Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την απόφαση που πήρε.
Δε θα πω το ίδιο και για τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, που
κόβουμε όποιο δέντρο επειδή ράγισε μία μάντρα, γιατί το δέντρο
υπήρχε πενήντα χρόνια και τη μάντρα την έχτισαν μετά.
Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας;
48 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ο εντεταλμένος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Μου μπαίνουν και οι υποψίες, επειδή έχουμε


Σεπτέμβριο και ο χειμώνας έρχεται. Να ομολογήσω ότι όσον αφορά τα
ξύλα ούτε εγώ μπορούσα να το ελέγξω ως Δήμαρχος που πήγαιναν τα
ξύλα. Ευτυχώς που η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. αυτήν τη φορά πήρε σωστή απόφαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου έχει το λόγο.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μάρκου ότι η


Πολιτική Προστασία κόβει δέντρα όταν είναι επικίνδυνα. Το Πράσινο
κόβει τα δέντρα. Μην μπερδευόμαστε. Είναι δύο διαφορετικά. Έχετε
κάνει Δήμαρχος και το ξέρετε. Σε όσα δέντρα έχω κόψει ήμουν παρών
και είχαν προβλήματα ή είχαν ξεριζωθεί με τον αέρα. Αν ξέρετε για
κάποιο δέντρο που το κόψαμε πράγματι σαν Πολιτική Προστασία, να
μου το πείτε και θα αναλάβω το κόστος του λάθους μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τούντας Γιάννης έχει το λόγο.

ΤΟΥΝΤΑΣ Ι.: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Αντιδήμαρχο κύριο Τούντα,


που είναι και Πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.. Επειδή η απόφαση γράφει ότι η
επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα τη μη κοπή δέντρων για τους λόγους
που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Επειδή απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν έχουμε όλοι εμείς, να μας
πείτε δύο κουβέντες για το τι είπατε στα απομαγνητοφωνημένα.
Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και έχει έρθει το θέμα, το οποίο έχω
μπροστά μου.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Κύριε Τούντα, είχε φωτογραφίες. Είχε χτίσει το


μαντρότοιχο ο άλλος με τσιμεντόλιθο και είχε ραγίσει ο μαντρότοιχος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος κύριος Τούντας Αντώνης έχει το λόγο.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ήταν η υπηρεσία εκεί και συγκεκριμένα, η διευθύντρια


κυρία Βασιλοπούλου. Εξετάστηκε μία – μία η περίπτωση και οι
περισσότερες περιπτώσεις ήταν αυτό που λέει ο κύριος Μάρκου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 49

Όντως, υπήρχε ένα δέντρο, έφτιαξαν τη μάντρα εκ των υστέρων, ράγισε


λίγο. Όντως, αυτά είναι σε κοινόχρηστο χώρο. Οι συγκεκριμένες
περιπτώσεις ήταν σχεδόν παρόμοιες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η


εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 313/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την μη κοπή δέντρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους
(αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.046/2017).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 313/2017.
-----------------------
50 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο - Α.Δ.Σ. 314/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής της υπηρεσίας «Έλεγχος Ποιότητος Ύδατος
Δεξαμενών & Δικτύου και Μετρήσεις Ποιότητας Κολυμβητικών
Υδάτων».

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου:


Η Υπηρεσία εκτελέστηκε σύμφωνα με την Α.Π. 22868-26/07/2016 σύμβαση από τον
ανάδοχο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τα όσα
υπεγράφησαν μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου στη σύμβαση.
Με το Α.Π 23054/27-07-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,
ορίστηκε επιβλέπων για την παρακολούθηση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ο κ.
Γκρέκας Διαμαντής.
Η Υπηρεσία εκτελέστηκε εμπρόθεσμα και στις 21/08/2017 συντάχθηκε το
«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» και ο επιβλέπων βεβαίωσε την
καλή εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια της Α.Π. 22868-26/07/2016
σύμβασης, που αφορά την εν λόγω Υπηρεσία.
Για το αντικείμενο έχοντας υπόψη:
Τις Διατάξεις:
1. Του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
2. Του άρθρου 118 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 31
του άρθρου 22 του Ν.4441/2016
3. Του άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014
4. Του άρθρο 219 (άρθρο 200 περίπτ. α παρ.5 και άρθρο 219 παρ.4 Ν.4412/2016)
5. Το από 21/08/2017 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ», της
Υπηρεσίας
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση του από 21/08/2017
«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ», της Υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : Υπάρχουν ερωτήσεις;

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Πως μπορούμε να προμηθευτούμε τα αποτελέσματα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Κούμπης έχει όλα τα αποτελέσματα των


εξετάσεων. Έχει δύο με τρεις ιζήματος του βυθού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 314/2017.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 51

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 21/08/2017 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ»
της υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ &
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 314/2017.


-----------------------
52 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 7ο - Α.Δ.Σ. 315/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού
διαγωνισμού προμήθειας αδρανών υλικών (άμμο λατομείου &
θραυστό υλικό λατομείου 3Α, ασβέστη τσιμέντο), σκυροδέματος
και ασφαλτομίγματος και προμήθεια έτοιμου ψυχρού
ασφαλτομίγματος (ψυχρής πίσσας).

Ακολουθεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Νομικού Αντωνίου:

Σχετ: Η 87/2017 μελέτη προμήθειας.


Η παρούσα μελέτη γίνεται μετά από εντολή του Δημάρχου και αφορά την προμήθεια
αδρανών υλικών (άμμο λατομείου & θραυστό υλικό λατομείου 3Α & ασβέστη &
τσιμέντου),σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και προμήθεια ψυχρής πίσσας (έτοιμο
ψυχρό ασφαλτόμιγμα) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
του Δήμου. Η προμήθεια περιλαμβάνει και την μεταφορά και παράδοση των υλικών
στον τόπο διάστρωσής τους ή στις εγκαταστάσεις του Δήμου, η οποία (μεταφορά) θα
γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. Η εργασία διάστρωσης θα γίνεται από
συνεργεία του Δήμου.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει προϋπολογισμό 198.148,00 € χωρίς τον
Φ.Π.Α. 24% και με Φ.Π.Α. 245.703,52 € σε βάρος των Κ.Α. 30-6662.007 ποσού
60.000,00 €, Κ.Α. 25-6662.002 ποσού 5.000,00 €, Κ.Α. 45-6662.004 ποσού 4.000,00
€ για προμήθεια αδρανών υλικών, Κ.Α. 30-6662.013 ποσού 80.000,00 €, Κ.Α. 45-
6662.005 ποσού 7.000,00 € για προμήθεια σκυροδέματος, Κ.Α. 30-6662.017 ποσού
60.000,00 € για προμήθεια ασφαλτομίγματος, Κ.Α. 30-6662.011 ποσού 25.000,00 €,
Κ.Α. 25-6662.004 ποσού 5.000,00 € για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του
Δήμου, έτους 2017, συνολικού ποσού 246.000,00 €. Η προµήθεια θα
πραγµατοποιηθεί µετά από διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά οµάδα. Οι τιµές που
περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί από το εµπόριο.
Η προµήθεια θα υλοποιηθεί τµηµατικά από την ημερομηνία υπογραφής της
σύµβασης και µέχρι το τέλος της. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το
σύνολο των προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Κάθε
διαγωνιζόµενος µπορεί να συµμετέχει στον διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά
τμηματικά ανα οµάδα υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 53

Τονίζεται ότι οι ποσότητες που προβλέπονται είναι ενδεικτικές λόγω αδυναµίας


ακριβούς υπολογισµού.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας
σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού
διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:


- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- την εγγεγραμμένη στους ΚΑ . 30-6662.007 ποσού 60.000,00 €, Κ.Α. 25-
6662.002 ποσού 5.000,00 €, Κ.Α. 45-6662.004 ποσού 4.000,00 € για προμήθεια
αδρανών υλικών, Κ.Α. 30-6662.013 ποσού 80.000,00 €, Κ.Α. 45-6662.005 ποσού
7.000,00 € για προμήθεια σκυροδέματος, Κ.Α. 30-6662.017 ποσού 60.000,00 € για
προμήθεια ασφαλτομίγματος, Κ.Α. 30-6662.011 ποσού 25.000,00 €, Κ.Α. 25-
6662.004 ποσού 5.000,00 € για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο να


Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια αδρανών
υλικών (άμμο λατομείου & θραυστό υλικό λατομείου 3Α & ασβέστη &
τσιμέντου),σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και προμήθεια ψυχρής πίσσας (έτοιμο
ψυχρό ασφαλτόμιγμα), Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει προϋπολογισμό
198.148,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% και με Φ.Π.Α. 245.703,52 € σε βάρος των Κ.Α.
30-6662.007 ποσού 60.000,00 €, Κ.Α. 25-6662.002 ποσού 5.000,00 €, Κ.Α. 45-
6662.004 ποσού 4.000,00 € για προμήθεια αδρανών υλικών, Κ.Α. 30-6662.013 ποσού
80.000,00 €, Κ.Α. 45-6662.005 ποσού 7.000,00 € για προμήθεια σκυροδέματος, Κ.Α.
30-6662.017 ποσού 60.000,00 € για προμήθεια ασφαλτομίγματος, Κ.Α. 30-6662.011
ποσού 25.000,00 €, Κ.Α. 25-6662.004 ποσού 5.000,00 € για προμήθεια ψυχρού
ασφαλτομίγματος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
54 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
315/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού


διαγωνισµού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την
προμήθεια αδρανών υλικών (άμμο λατομείου & θραυστό υλικό λατομείου 3Α &
ασβέστη & τσιμέντου), σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και προμήθεια ψυχρής
πίσσας (έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα).
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει προϋπολογισμό 198.148,00 € χωρίς
τον Φ.Π.Α. 24% και με Φ.Π.Α. 245.703,52 € σε βάρος των Κ.Α. 30-6662.007 ποσού
60.000,00 €, Κ.Α. 25-6662.002 ποσού 5.000,00 €, Κ.Α. 45-6662.004 ποσού 4.000,00
€ για προμήθεια αδρανών υλικών, Κ.Α. 30-6662.013 ποσού 80.000,00 €, Κ.Α. 45-
6662.005 ποσού 7.000,00 € για προμήθεια σκυροδέματος, Κ.Α. 30-6662.017 ποσού
60.000,00 € για προμήθεια ασφαλτομίγματος, Κ.Α. 30-6662.011 ποσού 25.000,00 €,
Κ.Α. 25-6662.004 ποσού 5.000,00 € για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν
με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 315/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 55

ΘΕΜΑ 8ο - Α.Δ.Σ. 316/2017


Λήψ η απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την εκτέλεση των
εργασιών «Συλλογή και Απομάκρυνση μπαζών».

Ακολουθεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Νομικού Αντωνίου:


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 καθορίζονται τα μέτρα οι όροι και το
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) κοινώς «μπάζα».
Με τον όρο εναλλακτική διαχείριση νοούνται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς,
επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ ώστε με την επαναχρησιμοποίηση τους να
επιστρέφουν στο ρεύμα αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.
Ο Δήμος ως αντικείμενο σύμφωνα και με το ηλεκτρονικό μητρώο στις
καταχωρημένες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες του δεν περιλαμβάνονται οι
κωδικοί ΕΚΑ 17 οι οποίοι αναφέρονται στα ΑΕΚΚ καθόσον ο Δήμος και στον
κανονισμό Καθαριότητας αναφέρει ότι η απομάκρυνση των ανωτέρω (AEKK) από
οικοδομικές εργασίες γίνονται με δαπάνη και ευθύνη αυτών που τις εκτελούν.
Ο Δήμος δεν έχει άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ καθώς και την δυνατότητα
εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ Φυλής παρομοίου τύπου αποβλήτων τα οποία ο ΧΥΤΑ δεν
τα δέχεται παρά μόνον χώματα και πέτρες που περιγράφονται στον κωδικό ΕΚΑ
20.02.02 και είναι σύνηθες ως απόβλητο όταν γίνεται συλλογή από κοινόχρηστους
χώρους.
Ωστόσο περιστασιακά και παράνομα συμβαίνει η εναπόθεση ΑΕΚΚ κοινώς
«μπάζών» σε κοινόχρηστους χώρους τα οποία δημιουργούν σοβαρό περιβαλλοντικό,
αισθητικό, λειτουργικό και ουσιαστικό ζήτημα στην περιοχή και ως εκ τούτου ο
Δήμος παρόλα αυτά καλείται να τα απομακρύνει.
Λόγω του ότι τόσο οι όγκοι όσο και η συχνότητα του φαινομένου είναι περιστασιακά
παρόλα αυτά ο Δήμος καλείται να τα συλλέξει και να τα διαχειρισθεί γίνεται
κατανοητό ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών συλλογής και
απομάκρυνσης μπάζων σε κατάλληλη μονάδα διαχείρισης σύμφωνα με την
προβλεφθείσα στον προϋπολογισμό δαπάνη ύψους 24.000€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (ΚΑ: 20-6263.014), ούτως ώστε να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες.
Η ζητούμενη έγκριση σκοπιμότητας προκύπτει από τις προβλέψεις του σχετικού
νόμου. (Ν.3979/2011/Άρθρο 61/ΦΕΚ 138/ΤΑ/10.6.2011).
Η εν λόγω εργασία (παροχή υπηρεσίας) θα εκτελεσθεί µε ανοικτό διαγωνισμό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016.
56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
316/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την σκοπιμότητα για την εκτέλεση εργασιών συλλογής και
απομάκρυνσης μπάζων σε κατάλληλη μονάδα διαχείρισης σύμφωνα με την
προβλεφθείσα στον προϋπολογισμό δαπάνη ύψους 24.000€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (ΚΑ: 20-6263.014), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας απόφασης.
Η εν λόγω εργασία (παροχή υπηρεσίας) θα εκτελεσθεί µε ανοικτό
διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 316/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 57

ΘΕΜΑ 9ο - Α.Δ.Σ. 317/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης λύσης της
υπ’αριθμ.πρωτ.39644/30-12-2016 σύμβασης με την εταιρεία
ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το
άρθρο 133 του Ν.4412/2016».

Ακολουθεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Νομικού Αντωνίου:


Με την υπ’αριθμ.339644/30-12-2016 σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία
ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. το πλύσιμο των οχημάτων του Δήμου
μας. Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του πρώτου Χρηματικού Εντάλματος ζητήθηκε
από την εν λόγω εταιρεία με το υπ’αριθμ.πρωτ. 17038/30-05-2017 έγγραφο του
Γραφείου Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών να προσκομισθούν συμπληρωματικά
έγγραφα προκειμένου να προβούν στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τον έλεγχο
από το Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αγίας Παρασκευής. Τα
έγγραφα αυτά αποτελούν δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016, για τα οποία η
εταιρεία είχε υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την υποβολή της
προσφοράς της.
Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο έγγραφο του Γραφείου Εκκαθάρισης και Εντολής
Δαπανών και προσκόμισε τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν και τα οποία
εστάλησαν στο Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αγίας Παρασκευής
προκειμένου να συνοδεύσουν το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής. Κατόπιν του
ελέγχου των συμπληρωματικών προσκομιζόμενων έγγραφων της εταιρείας
ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. από το Γραφείο Επιτρόπου
διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του
Ν. 4412/2016 και ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει υπαχθεί σε κάποιον διακανονισμό
ώστε να εξαιρείται από τον αποκλεισμό (ως το άρθρο 73 παρ. 2β εδαφ. 3). Ως εκ
τούτου εκδόθηκε η υπ’αριθμ.15/29-06-2017 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την οποία το Χρηματικό Ένταλμα δεν
μπορεί να θεωρηθεί και η δαπάνη κρίνεται μη νόμιμη. Η Πράξη αυτή κοινοποιήθηκε /
επιδόθηκε στην εταιρεία προκειμένου να της γνωστοποιηθεί και να ενημερωθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος μας κάνοντας χρήση του άρθρου 133 του Ν.
4412/2016 (Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης) και με σκοπό να προβεί στην
έναρξη νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τις υπηρεσίες πλυσίματος των οχημάτων
του Δήμου μας, ζητεί να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο τη
λύση της ως άνω σύμβασης και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.
58 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
317/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη λύση της υπ’αριθμ.πρωτ.39644/30-12-2016 σύμβασης με την
εταιρεία ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 133
του Ν.4412/2016 και την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 317/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 59

ΘΕΜΑ 10ο - Α.Δ.Σ. 318/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής της υπηρεσίας «Μετασκευή απορριμματοκιβωτίων».

Ακολουθεί η εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Νομικού Αντωνίου:

Η Υπηρεσία εκτελέστηκε σύμφωνα με το υπ’αριθμ.19244/14-06-2017 συμφωνητικό


από την ανάδοχο εταιρεία Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. «ΚΑΞΕΚΩ»,
σύμφωνα με τα όσα υπεγράφησαν μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου στο
συμφωνητικό.
Με το α.π.19886/22-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, ορίστηκε επιβλέπων για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της
Υπηρεσίας ο κύριος Γεώργιος Κωστούλιας.
Η Υπηρεσία εκτελέστηκε εμπρόθεσμα και στις 08/08/2017 συντάχθηκε το
«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» και ο επιβλέπων βεβαίωσε την
καλή εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια του υπ’αριθμ.19244/14-06-2017
συμφωνητικού, που αφορά τις υπηρεσίες μετασκευής απορριμματοκιβωτίων.
Για το αντικείμενο έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
1. Του άρθρου 118 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτ. 31 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016
2. Του άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014
3. Του άρθρο 219 (άρθρο 200 περίπτ. α παρ.5 και άρθρο 219
παρ.4 Ν.4412/2016)
4. Το από 08/08/2017 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» των
αρμόδιων Επιτροπών.
5. Την υπ’αριθμ.26364/14-08-2017 βεβαίωση του επιβλέποντος.
Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
την έγκριση του από 08/08/2017 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της
Υπηρεσίας «Μετασκευή απορριμματοκιβωτίων».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
318/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 08/08/2017 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
της υπηρεσίας «Μετασκευή απορριμματοκιβωτίων», όπως αναλυτικά αναφέρεται
στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 318/2017.
-----------------------
60 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 11ο - Α.Δ.Σ. 319/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης παράτασης του συμφωνητικού
της εταιρείας AMBER ENERGY Μ.ΕΠΕ που αφορά το
διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Εξαρτημάτων
κ.λ.π.».

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Μπασινά


Ιωάννη:
5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Εξαρτημάτων κ.λ.π.»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 086/2016


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.870,86€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 72.999,87€
ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 428/37940/14-12-2016

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25/08/2017, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00πμ, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 437/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει την υπ’ αριθμ.
27226/25-08-2017 αίτηση της εταιρείας AMBER ENERGY Μ.ΕΠΕ που αφορά το
διαγωνισμό:

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Εξαρτημάτων κ.λ.π.»


Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πρόεδρος
2. ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ, μέλος
3. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, μέλος

Με την υπ’ αριθμ. 27226/25-08-2017 αίτηση της η εταιρεία AMBER ENERGY


Μ.ΕΠΕ ζητά όπως παραταθεί ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών κατά
ένα μήνα, δηλαδή ως 04-09-2017, διότι λόγω της καλοκαιρινής περιόδου οι
παραδόσεις των ειδών από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία αποθήκες
παρουσιάζουν καθυστερήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και
συγκεκριμένα το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, και αφού διαπίστωσαν ότι ισχύον όλοι
οι όροι προκειμένου να γίνει η παράταση του χρόνου παράδοσης (αιτιολογημένο
αίτημα, έγκαιρη υποβολή του αιτήματος από την εταιρεία) αποφασίζει να κάνει δεκτή
την αίτηση της εταιρείας AMBER ENERGY Μ.ΕΠΕ.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 437/2016
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Δημοτικό
Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει την παράταση του συμφωνητικού κατά ένα
μήνα, ήτοι έως τις 04-10-2017.
Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 61

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
319/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμφωνητικού κατά ένα μήνα, ήτοι έως τις 04-
10-2017 της εταιρείας AMBER ENERGY Μ.ΕΠΕ που αφορά το διαγωνισμό
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Εξαρτημάτων κ.λ.π.».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 319/2017.
-----------------------
62 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 12ο - Α.Δ.Σ. 320/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης παράτασης του συμφωνητικού
της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που αφορά το διαγωνισμό
«Προμήθεια Εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου».

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Μπασινά


Ιωάννη:
6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 050/2016, 111/2016


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.856,07€, 34.745,22€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 431/38053/14-12-2016

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22-08-2017, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00πμ, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με
το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 437/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει την υπ’ αριθμ. 26939/22-08-2017
αίτηση της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που αφορά το διαγωνισμό:

Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:


1. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πρόεδρος
2. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, μέλος
3. ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ, μέλος

Με την υπ’ αριθμ. 26939/22-08-2017 αίτηση της η εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.


ζητά όπως παραταθεί ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών κατά ένα μήνα,
δηλαδή ως 27-09-2017, διότι λόγω της καλοκαιρινής περιόδου οι παραδόσεις των
ειδών από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία αποθήκες παρουσιάζουν
καθυστερήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και
συγκεκριμένα το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, και αφού διαπίστωσαν ότι ισχύον όλοι
οι όροι προκειμένου να γίνει η παράταση του χρόνου παράδοσης (αιτιολογημένο
αίτημα, έγκαιρη υποβολή του αιτήματος από την εταιρεία) αποφασίζει να κάνει δεκτή
την αίτηση της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 437/2016
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Δημοτικό
Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει την παράταση του συμφωνητικού κατά ένα
μήνα, ήτοι έως τις 27-09-2017.
Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 63

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
320/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του συμφωνητικού κατά ένα μήνα, ήτοι έως τις 27-
09-2017, της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που αφορά το διαγωνισμό «Προμήθεια
Εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 320/2017.
-----------------------
64 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 13ο - Α.Δ.Σ. 321/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης παράτασης του συμφωνητικού
της εταιρείας ΠΑΜ ΕΠΕ που αφορά το διαγωνισμό «Προμήθεια
Εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου».

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Μπασινά


Ιωάννη:

7ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


«Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 050/2016, 111/2016


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.856,07€, 34.745,22€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 431/38053/14-12-2016

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22-08-2017, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00πμ, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με
το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 437/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει την υπ’ αριθμ. 26967/22-08-2017
αίτηση της εταιρείας ΠΑΜ ΕΠΕ που αφορά το διαγωνισμό:

Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου


Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πρόεδρος


2. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, μέλος
3. ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ, μέλος

Με την υπ’ αριθμ. 26967/22-08-2017 αίτηση της η εταιρεία ΠΑΜ ΕΠΕ ζητά
όπως παραταθεί ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών έως 30-09-2017, διότι
λόγω της καλοκαιρινής περιόδου οι παραδόσεις των ειδών από τις συνεργαζόμενες με
την εταιρεία αποθήκες παρουσιάζουν καθυστερήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και
συγκεκριμένα το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, και αφού διαπίστωσαν ότι ισχύον όλοι
οι όροι προκειμένου να γίνει η παράταση του χρόνου παράδοσης (αιτιολογημένο
αίτημα, έγκαιρη υποβολή του αιτήματος από την εταιρεία) αποφασίζει να κάνει δεκτή
την αίτηση της εταιρείας ΠΑΜ ΕΠΕ.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 437/2016
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Δημοτικό
Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει την παράταση του συμφωνητικού έως τις 30-09-
2017.
Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 65

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
321/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του συμφωνητικού έως τις 30-09-2017 της εταιρείας
ΠΑΜ ΕΠΕ που αφορά το διαγωνισμό «Προμήθεια Εργαλείων για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 321/2017.
-----------------------
66 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο - Α.Δ.Σ. 322/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση
Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του
Ν.3463/2006.

Ακολουθεί η εισήγηση της Δημοτικής Συμβούλου κας Μωραΐτη


Ιωάννας:
Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), το Δημοτικό
Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και
για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους
κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να
χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.
Στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος υπεβλήθησαν πέντε (5) αιτήσεις κατοίκων για
χορήγηση χρηματικού βοηθήματος προκειμένου να αντιμετωπίσουν έκτακτες και
σοβαρές ανάγκες διαβίωσης ως ακολούθως:

ΑΙΤΗΣΗ
A/A ΟΝΟΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 Ε.Σ 27613 30-8-2017
2 Ε.Β 22232 6-7-2017
3 Ζ.Μ 28533 6-9-2017
4 Φ.Δ 24733 27-7-207
5 Π.Β 26626 17-8-2017

Μετά από το σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής


Πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος διαπιστώθηκε η πληρότητα των
συνημμένων δικαιολογητικών. Όπως προκύπτει από τη διενέργεια Κοινωνικής
Έρευνας που πραγματοποιήθηκε αρμοδίως από Κοινωνικούς Λειτουργούς της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, τα συνημμένα δικαιολογητικά της
αίτησης και τα τηρούμενα στοιχεία στο αρχείο της Υπηρεσίας, οι παραπάνω
κάτοικοι αντιμετωπίζουν έκτακτη και σοβαρή ανάγκη για την αντιμετώπιση της
οποίας κρίνεται αναγκαία η χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
Κατά συνέπεια πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων της
έκτακτης και σοβαρής ανάγκης της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ως ακολούθως:

A/A ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε.Σ 27613 30-8-2017 400,00
Ε.Β 22232 6-7-2017 500,00
Ζ.Μ 28533 6-9-2017 500,00
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 67

Φ.Δ 400,00
24733 27-7-207
Π.Β 400,00
26626 17-8-2017
ΣΥΝΟΛΟ 2.200,00

Η προβλεπόμενη δαπάνη συνολικού ύψους 2.200,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α 00-


6733.001 οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων
σε άπορους δημότες».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης Έγκρισης Δαπάνης
για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006
και τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
322/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος
σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 και διαθέτει την πίστωση ποσού
συνολικού ύψους 2.200,00€ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6733.001
οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων
σε άπορους δημότες ».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 322/2017.

-----------------------
68 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 15ο - Α.Δ.Σ. 323/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού
ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους
(αρ.πρωτ.26407/14-08-2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Στο Π.Δ. 80/2016 καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία υλοποίησης των δαπανών ως
εξής:
Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει
και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που
είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158
του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου
(αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο
το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-
4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του
άρθρου 72 παρ. 1-δ- του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η
Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α/1959),
προκειμένου να επιστραφούν ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα,
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 276 παρ. 2 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α΄) «2. Για την
παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την
παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου…» και με τις διατάξεις του άρθρου
90 παρ 2 του Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄) όπως ορίζεται : « Η κατά του Δημοσίου
απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό
χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα
τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1165/18 του
Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό
τρίτων».
Η ταμειακή υπηρεσία εισέπραξε, στα ταμεία του Δήμου ή μέσω ΔΙΑΣ ή μέσω ΕΛΤΑ
, το συνολικό ποσό των 171,79€ από τους κάτωθι υπόχρεους αναλυτικά :
1. ποσό 79,61€ από ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α/Α57239) το
οποίο αφορά σε πληρωμή τελών ύδρευσης Γ΄ τετράμηνο 2015 δύο υδρομέτρων,
βάσει του υπ. αρ. γραμμάτιου είσπραξης Α497/14-06-2017(συν.1).
2. ποσό 21,43€ από ΑΛΕΠΟΥΔΕΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛ. (Α/Α52364) το
οποίο αφορά σε πληρωμή τελών ύδρευσης Γ΄ τετράμηνο 2013, βάσει του υπ. αρ.
γραμμάτιου είσπραξης Π21/24-09-2015(συν.2).
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 69

3. ποσό 12,62€ από ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚ. (Α/Α69000) το


οποίο αφορά σε πληρωμή τελών ύδρευσης Γ΄ τετραμήνου 2013 και Α΄ τετραμήνου
2014, βάσει των υπ. αρ. γραμματίων είσπραξης Δ20/29-2-2016 και Δ25/1-3-
2016(συν.3).
4. ποσό 7,38€ από ΜΟΥΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. (Α/Α132579) το οποίο
αφορά σε πληρωμή τελών ύδρευσης Α΄ τετράμηνο 2014, βάσει του υπ. αρ.
γραμμάτιου είσπραξης Δ25/01-03-2016(συν.4).
5. ποσό 25,28€ από ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝ. (Α/Α48396) το οποίο
αφορά σε πληρωμή τελών ύδρευσης Γ΄ τετράμηνο 2012 και Α΄ -Β- Γ΄ τετράμηνα
2013, βάσει του υπ. αρ. γραμμάτιου είσπραξης Γ50/25-9-2015 και Π24/28-9-
2015(συν.5).
6. ποσό 25,47€ από ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Α/Α58275) το
οποίο αφορά σε πληρωμή τελών ύδρευσης Α΄ τετράμηνο 2014 και Γ΄ τετράμηνο
2013, και συμψηφισμό οφειλής λόγω διπλοπληρωμής Γ΄ τετραμήνου 2009 βάσει του
υπ. αρ. γραμμάτιου είσπραξης Π60/17-11-2015(συν.6).
Στη συνέχεια και εκ παραδρομής ο εκάστοτε εκ των ανωτέρω υπόχρεο κατέβαλε εκ
νέου το ποσό των 8,55€, 21,43€, 6,05€, 4,74€, 6,15€, 5,80€ , αντίστοιχα μέσω
κωδικού εντολής πληρωμής ΔΙΑΣ το οποίο εισπράχθηκε με τα υπ’ αριθ. Δ144/04-
08-2017, Π29/30-9-2015, Δ22/1-3-2016, Δ24/1-3-16, Π23/28-9-2015, Π61/17-11-
2015, γραμμάτια είσπραξης(συν.7) προς ταμειακή τακτοποίηση, ενώ η οφειλή έχει
ήδη εξοφληθεί με την 1η καταβολή αυτών .
Η Δημοτική Ταμίας :
α) βεβαιώνει ότι η οφειλή ανά υπόχρεο εξοφλήθηκε με το αντίστοιχο διπλότυπο
είσπραξης και συγκεκριμένα:
1. Α5210/14-06-17 στο όνομα ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(συν.8)
2. Δ602/24-9-15 στο όνομα ΑΛΕΠΟΥΔΕΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛ. (συν.9)
3. Δ1287/29-2-16 και Δ1706/1-3-16 στο όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΝΙΚ (συν.10)
4. Δ1702/1-3-16 στο όνομα ΜΟΥΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (συν.11)
5. Ε26679/25-9-15 και Α690/28-9-15 στο όνομα ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΔΙΟΝ (συν.12)
6. Α1074/17-11-15 στο όνομα ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
(συν.13)
β) πιστοποιεί ότι η συνολική βεβαιωμένη οφειλή ποσού 52,72€ κατέστη με την 2η
καταβολή οφειλών ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και πρέπει να επιστραφεί
δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει τριετία από την είσπραξή της.
Έχοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω, ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη επιστροφής
χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ύψους 52,72€ ανά
δικαιούχο ως εξής :
1. επιστροφή ποσού 8,55€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. επιστροφή ποσού 21,43€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΑΛΕΠΟΥΔΕΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛ.
3. επιστροφή ποσού 6,05€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚ.
4. επιστροφή ποσού 4,74€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο ΜΟΥΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5. επιστροφή ποσού 6,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝ
70 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

6. επιστροφή ποσού 5,80€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο


ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας ή τις αναμορφώσεις αυτού, οικον. Έτους 2017,
που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, (ΑΔΑ
6ΟΒΑΩ1Χ-Π9Π) εγκρίθηκε με την 108702/39385/3-1-2017 απόφαση της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό αυτό.
Προτείνουμε την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης,
σε βάρος του ΚΑ 00-8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού
οικον. Έτους 2017.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καλείστε για την λήψη
σχετικής απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
323/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος


συνολικού ύψους 52,72€ ανά δικαιούχο ως εξής :
1. επιστροφή ποσού 8,55€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. επιστροφή ποσού 21,43€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΑΛΕΠΟΥΔΕΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛ.
3. επιστροφή ποσού 6,05€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚ.
4. επιστροφή ποσού 4,74€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο ΜΟΥΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5. επιστροφή ποσού 6,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝ
6. επιστροφή ποσού 5,80€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού 52,72€ σε βάρος του Κ.Α.00-
8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 323/2017.

-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 71

ΘΕΜΑ 16ο - Α.Δ.Σ. 324/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού
ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους
(αρ.πρωτ.26410/14-08-2017).
Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:
Στο Π.Δ. 80/2016 καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία υλοποίησης των δαπανών ως
εξής:
Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει
και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που
είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158
του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου
(αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο
το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-
4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του
άρθρου 72 παρ. 1-δ- του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η
Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α/1959),
προκειμένου να επιστραφούν ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα,
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 276 παρ. 2 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α΄) «2. Για την
παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την
παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου…» και με τις διατάξεις του άρθρου
90 παρ 2 του Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄) όπως ορίζεται : « Η κατά του Δημοσίου
απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό
χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα
τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1165/18 του
Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό
τρίτων».
Η ταμειακή υπηρεσία ως όφειλε απέστειλε στους παρακάτω υπόχρεους ειδοποιητήριο
για τέλη ύδρευσης της παροχή τους ως ακολούθως :
1. στον κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘ. ειδοποιητήριο ποσού
39,22€ με ημερομηνία λήξης 30/9/2015 το οποίο αφορά τέλη ύδρευσης Γ΄
τετράμηνου 2013 και αναφορά προηγούμενων οφειλών Β΄ τετραμήνου 2013
με προσαυξήσεις για το υδρόμετρο 06-001885.
2. στον κ. ΜΙΧΟ ΑΡΓΥΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ειδοποιητήριο ποσού 150,26€ με
ημερομηνία λήξης 30/9/2015 το οποίο αφορά τέλη ύδρευσης Α΄ τετράμηνου
2014 και αναφορά προηγούμενων οφειλών Γ΄ τετραμήνου 2013 με
προσαυξήσεις για το υδρόμετρο 411407.
72 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

3. στην κ. ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ειδοποιητήριο ποσού


48,21€ με ημερομηνία λήξης 30/9/2015 το οποίο αφορά τέλη ύδρευσης Α΄
τετράμηνου 2014 και αναφορά προηγούμενων οφειλών Γ΄ τετραμήνου 2013
με προσαυξήσεις για το υδρόμετρο 3114601.
Οι ανωτέρω υπόχρεοι προσήλθαν στο ταμείο του Δήμου και προέβηκαν στις
παρακάτω πληρωμές αντίστοιχα ο καθένας :
1. ο κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘ. στις 11/09/2015
εξόφλησε το Β΄ & Γ΄ τετράμηνο 2013 με προσαυξήσεις και άλλες οφειλές του
πληρώνοντας το ποσό των 169,20€ με αριθμό διπλοτύπου είσπραξης
Γ9312/11-09-2015 και αριθμό γραμματίου Α808/11-09-2015 (συν.1).
2. ο κ. ΜΙΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στις 13/08/2015 εξόφλησε το Γ΄
τετράμηνο 2013 με προσαυξήσεις πληρώνοντας το ποσό των 61,98€ με
αριθμό διπλοτύπου είσπραξης Α12274/13-08-2015 και αριθμό γραμματίου
Α707/13-08-2015 (συν.2).
3. η κ. ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στις 13/08/2015 εξόφλησε το
Γ΄ τετράμηνο 2013 με προσαυξήσεις πληρώνοντας το ποσό των 30,09€ με
αριθμό διπλοτύπου είσπραξης Α12268/13-08-2015 και αριθμό γραμματίου
Α707/13-08-2015 (συν.2).
Στη συνέχεια και εκ παραδρομής οι ανωτέρω κατέβαλαν εκ νέου μέσω κωδικού
εντολής πληρωμής ΔΙΑΣ τις οφειλές σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια ως
ακολούθως :
1. ο κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘ. στις 22-09-
2015 πλήρωσε το ποσό των 39,22€, και εκδόθηκε προς ταμειακή
τακτοποίηση το υπ’ αριθ. Π18/22-09-15 (συν.3) γραμμάτιο είσπραξης
ενώ η οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί με την 1η καταβολή αυτών.
2. ο κ. ΜΙΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στις 30/09/2015 πλήρωσε
το ποσό των 150,26€, εκ των οποίων τα 87,83€ εισπράχθηκαν για το
Α΄ τετράμηνο 2014 με αριθμό διπλοτύπου είσπραξης Δ839/30-09-15
και αριθμό γραμμάτιου Π30/30-09-2015 ενώ για τα υπόλοιπα 62,43€
προς ταμειακή τακτοποίηση εκδόθηκε το υπ’ αριθ. Π27/30-09-2015
(συν.4) γραμμάτιο είσπραξης ενώ η οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί με την
1η καταβολή αυτών.
3. η κ. ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στις 30/09/2015
πλήρωσε το ποσό των 48,21€, εκ των οποίων τα 18,03€
εισπράχθηκαν για το Α΄ τετράμηνο 2014 με αριθμό διπλοτύπου
είσπραξης Δ841/30-09-2015 και αριθμό γραμμάτιου Π30/30-09-2015
ενώ για τα υπόλοιπα 30,18€ προς ταμειακή τακτοποίηση εκδόθηκε το
υπ’ αριθ. Π28/30-09-2015 (συν.5) γραμμάτιο είσπραξης ενώ η οφειλή
έχει ήδη εξοφληθεί με την 1η καταβολή αυτών.
Η Δημοτική Ταμίας :
α) βεβαιώνει ότι η οφειλή ανά υπόχρεο εξοφλήθηκε με τα αντίστοιχα διπλότυπα
είσπραξης ήτοι :
1. Γ9312/11-09-2015 στο όνομα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘ. (συν.6)
2. Α12274/13-08-2015 και Δ839/30-09-15 στο όνομα ΜΙΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (συν.7)
3. Α12268/31-08-2015 και Δ841/30-09-2015 στο όνομα ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (συν.8)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 73

β) πιστοποιεί ότι η συνολική βεβαιωμένη οφειλή ποσού 131,83€ κατέστη με την 2η


καταβολή οφειλών ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και πρέπει να επιστραφεί
δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει τριετία από την είσπραξη τους.
Έχοντας υπ΄όψιν τα ανωτέρω, ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη
επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ύψους
131,83€ ανά δικαιούχο ως εξής :
1. επιστροφή ποσού 39,22€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘ.
2. επιστροφή ποσού 62,43€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΜΙΧΟ ΑΡΓΥΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
3. επιστροφή ποσού 30,18€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στη δικαιούχο
ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας ή τις αναμορφώσεις αυτού, οικον. Έτους 2017,
που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, (ΑΔΑ
6ΟΒΑΩ1Χ-Π9Π) εγκρίθηκε με την 108702/39385/3-1-2017 απόφαση της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό
αυτό.
Προτείνουμε την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης,
σε βάρος του Κ.Α.00-8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού
οικον. Έτους 2017.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καλείστε για την λήψη
σχετικής απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση;


Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
324/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
συνολικού ύψους 131,83€ ανά δικαιούχο ως εξής :
1. επιστροφή ποσού 39,22€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘ.
2. επιστροφή ποσού 62,43€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΜΙΧΟ ΑΡΓΥΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
3. επιστροφή ποσού 30,18€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στη δικαιούχο
ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού 131,83€ σε βάρος
του Κ.Α.00-8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού οικον.
Έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 324/2017.
-----------------------
74 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 17ο - Α.Δ.Σ. 325/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού
ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους
(αρ.πρωτ.26412/14-08-2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Στο Π.Δ. 80/2016 καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία υλοποίησης των δαπανών ως
εξής:
Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει
και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που
είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158
του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου
(αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές
εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο
το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-
4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του
άρθρου 72 παρ. 1-δ- του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η
Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α/1959),
προκειμένου να επιστραφούν ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα,
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 276 παρ. 2 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114Α΄) «2. Για την
παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την
παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου…» και με τις διατάξεις του άρθρου
90 παρ 2 του Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄) όπως ορίζεται : « Η κατά του Δημοσίου
απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό
χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα
τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1165/18 του
Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό
τρίτων».
Η ταμειακή υπηρεσία εισέπραξε, στα ταμεία του Δήμου ή μέσω EUROBANK το
συνολικό ποσό των 219,70€ από τους κάτωθι υπόχρεους αναλυτικά:
4. ποσό 16,66€ από MOHAMED ZAHER του MOX. (Α/Α21766) το οποίο
αφορά σε πληρωμή κλήσης από την τροχαία Αερολιμένα Αθηνών , βάσει του
υπ. αρ. γραμμάτιου είσπραξης Α64/25-01-2016 από κατάσχεση (συν.1).
5. ποσό 3,15€ από ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ. (Α/Α38785) το οποίο
αφορά σε πληρωμή κλήσεων από την τροχαία Αερολιμένα Αθηνών, βάσει του
υπ. αρ. γραμμάτιου είσπραξης Α452/1-6-2016(συν.2).
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 75

6. ποσό 199,89€ από ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ


(Α/Α4003) το οποίο αφορά σε πληρωμή τελών ύδρευσης Α΄-Β΄-Γ΄ τετραμήνου
2014 και Γ΄ τετραμήνου 2013, βάσει των υπ. αρ. γραμματίων είσπραξης
Α437/13-5-16 και Α488/30-5-16(συν.3).
Στη συνέχεια και εκ παραδρομής ο εκάστοτε εκ των ανωτέρω υπόχρεο κατέβαλε εκ
νέου το ποσό των 16,66€, 6,85€, 10,00€, 34,15€, αντίστοιχα μέσω κατάθεσης στον
τραπεζικό μας λογαριασμό στην EUROBANK ή μέσω ΔΙΑΣ το οποίο εισπράχθηκε
με τα υπ’ αριθ. Α68/25-01-2016, A557/07-07-2017, Δ87/31-5-2016 γραμμάτια
είσπραξης (συν.4) προς ταμειακή τακτοποίηση, ενώ η οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί με
την 1η καταβολή αυτών.
Η Δημοτική Ταμίας :
α) βεβαιώνει ότι η οφειλή ανά υπόχρεο εξοφλήθηκε με το αντίστοιχο διπλότυπο
είσπραξης και συγκεκριμένα :
4. Α292/25-01-16 στο όνομα MOHAMED ZAHER του MOX. (συν.5)
5. Ζ1186/1-6-2016 στο όνομα ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ.. (συν.6)
6. Ζ562/13-5-2016 και Ζ666/30-5-2016 στο όνομα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (συν.7)
β) πιστοποιεί ότι η συνολική βεβαιωμένη οφειλή ποσού 67,66€ κατέστη με την 2η
καταβολή οφειλών ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και πρέπει να επιστραφεί
δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει τριετία από την είσπραξή της.
Έχοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω, ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη
επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ύψους
67,66€ ανά δικαιούχο ως εξής :
4. επιστροφή ποσού 16,66€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
MOHAMED ZAHER του MOX.
5. επιστροφή ποσού 16,85€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ.
6. επιστροφή ποσού 34,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας ή τις αναμορφώσεις αυτού, οικον. Έτους 2017,
που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, (ΑΔΑ
6ΟΒΑΩ1Χ-Π9Π) εγκρίθηκε με την 108702/39385/3-1-2017 απόφαση της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό
αυτό.
Προτείνουμε την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης,
σε βάρος του ΚΑ 00-8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού
οικον. Έτους 2017.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καλείστε για την λήψη
σχετικής απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η
εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325/2017.
76 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος
συνολικού ύψους 67,66€ ανά δικαιούχο ως εξής :
1. επιστροφή ποσού 16,66€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
MOHAMED ZAHER του MOX.
2. επιστροφή ποσού 16,85€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ.
3. επιστροφή ποσού 34,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο δικαιούχο
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού 67,66€ σε βάρος του Κ.Α.00-
8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 325/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 77

ΘΕΜΑ 18ο - Α.Δ.Σ. 326/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ποσού
288,00€ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος του ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΤΟΥΡ
του ΤΙΜΟ για Τέλη και Δικαιώματα από Εμποροπανηγύρεις,
παζάρια & Λαϊκές αγορές.

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:


Έχοντας υπόψη,

Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει


και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που
είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ,
οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού,
αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες
αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο
66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΚ 30/19664/20-4-2011, άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ
80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού, που αναφέρονται ρητά και
περιοριστικά στο εν λόγω άρθρο (εκτός δηλαδή από εκείνες που σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του
Δημάρχου).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ 114/ Α΄/ 1959)
προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα,
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Σχετικά σας παραθέτουμε το ΙΣΤΟΡΙΚΟ αναφορικά με την υπόθεση ΒΑΣΙΛΗ
ΑΡΤΟΥΡ.
Με την αριθ. πρωτ. 23750/19-7-2017 αίτησή του, ( συν 1) ο αιτών κ. ΒΑΣΙΛΗ
ΑΡΤΟΥΡ ζητά από την Υπηρεσία μας, την επιστροφή ποσού 288€ για το πανηγύρι
της Αγ. Μαρίνας διότι δεν προχώρησε σε δραστηριοποίηση κατά την
εμποροπανήγυρη της 16-7-2017, σύμφωνα με την έκδοση σχετικής αδείας εκ του
αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.
Με το υπ΄αριθ.1019/1/65/84-Α /16-7-2017 αντίγραφο Αναφοράς του Α.Τ. Ραφήνας,
αναφορικά με την ανωτέρω εμποροπανήγυρη η οποία προσκομίσθηκε στην
Υπηρεσία μας από το αιτούντα, βεβαιώνεται ως αιτία μη άσκησης της παρεμπόδισής
άσκησης της εμπορικής του δραστηριότητας η παρεμπόδισή του από τρίτους.( συν 2)
Επίσης, με το υπ΄αριθ. 23739/19-7-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του αρμοδίου
Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο αιτών
ΑΡΤΟΥΡ ΒΑΣΙΛΗ του ΤΙΜΟ δεν δραστηριοποιήθηκε στα πλαίσια της
εμποροπανήγυρης της Αγ. Μαρίνας για την θέση 59-61 ( συν 3) της οποίας το
παράβολο είσπραξης ποσού 288€ είχε ήδη καταβάλει στον Δήμο την 10-7-2017 με
το υπ΄αριθ.Β-5977 διπλότυπο είσπραξης. (συν 4)
78 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Με το υπ΄αριθ.25464/3-8-2017 έγγραφό της, (συν 5) το αρμόδιο Τμήμα


Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας, μας
διαβιβάζει τα ανωτέρω σχετικά στοιχεία, προκειμένου το Τμήμα μας να εισηγηθεί για
την επιστροφή του Τέλους Δικαιώματος συμμετοχής επ΄ονόματι ΒΑΣΙΛΙ ΑΡΤΟΥΡ
στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Μαρίνας στις θέσεις 59-61 διότι δεν
δραστηριοποιήθηκε σε αυτήν, όπως προκύπτει κατόπιν της σχετικής αυτοψίας από το
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας και της σχετικής αναφοράς από Α.Τ.
Ραφήνας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος μας θα πρέπει να προβεί στη δαπάνη Επιστροφής
χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ανωτέρω δικαιούχο ΒΑΣΙΛΗ
ΑΡΤΟΥΡ του ΤΙΜΟ και της ΟΥΡΑΝΙ με Α.Φ.Μ. 066645197 ποσού 288,00€.
Στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 όπως ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την 108702/39385 Απόφαση της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:.60ΒΑΩ1Χ-Π9Π), προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό
αυτό και προτείνουμε την έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, της ανωτέρω
δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α.00-8261.001 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλούμε κ. Πρόεδρε,
όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την λήψη απόφασης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί
επιστροφής χρημάτων ποσού 288€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον
ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΤΟΥΡ του ΤΙΜΟ με Α.Φ.Μ. 066645197 για Τέλη και Δικαιώματα
από Εμποροπανηγύρεις, παζάρια & Λαϊκές αγορές»
Η ως άνω απόφαση να κοινοποιηθεί: 1) Στο Τμήμα Λογιστηρίου και 2) Στο Τμήμα
Εσόδων Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Δήμου μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η
εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 326/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων ποσού 288,00€ ως αχρεωσθήτως
καταβληθέντος του ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΤΟΥΡ του ΤΙΜΟ για Τέλη και Δικαιώματα από
Εμποροπανηγύρεις, παζάρια & Λαϊκές αγορές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού 288,00€ σε βάρος του
Κ.Α.00-8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού οικον. Έτους
2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 326/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 79

ΘΕΜΑ 19ο - Α.Δ.Σ. 327/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ποσού
111,53€ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος στο όνομα ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από Τέλη Ύδρευσης Γ΄
τετραμήνου 2013 σύμφωνα με την 304/2016 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου «Περί έγκρισης των πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών &
Αμφισβητήσεων έτους 2016».

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:

Έχοντας υπόψη,
Η αναγραφή συγκεκριμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει
και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουμένως
δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που
είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ,
οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού,
αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες
αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο
66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΚ 30/19664/20-4-2011, άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ
80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
(ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού, που αναφέρονται ρητά και
περιοριστικά στο εν λόγω άρθρο (εκτός δηλαδή από εκείνες που σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του
Δημάρχου).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ 114/Α΄/1959)
προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα,
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Σχετικά σας παραθέτουμε το ΙΣΤΟΡΙΚΟ αναφορικά με την υπόθεση ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.
Με την αριθ.πρωτ.5959/2-3-2017 αίτησή του, ( συν 1) ο αιτών κ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ζητά από την Υπηρεσία μας, την επιστροφή ποσού 111.53€ ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος όπως αναγράφεται στο Πρακτικό με αριθμό 55 της 8ης
συζήτησης (2-8-2016) Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων του Δήμου. (συν 2) προσκομίζοντας παράλληλα σε φωτοαντίγραφα
τα κάτωθι συνημμένα : Γ/-9209/10-9-2015, Γ/-9209/10-9-2015, Γ/-11855/27-10-
2015, Λ/-15133/30-11-2015 και Γ/-1221/18-2-2016 διπλοτύπων είσπραξης του
Δήμου. ( συν 5)
Με το υπ΄αριθ.55/2-8-2016 Πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης, η αρμόδια Επιτροπή
Φορολογικών Διαφορών αποφάσισε την μείωση κατά ποσοστό 50% επί της αξίας
κατανάλωσης και ΦΠΑ 13% της οφειλής λογαριασμού ύδρευσης ο οποίος αφορά
το Γ΄2013 , βεβαιωμένο στον 841/7-8-2015 Χρηματικό Κατάλογο είσπραξης του
80 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δήμου, το οποίο επικυρώθηκε με τη έκδοση της υπ΄αριθ.304/2016 Απόφασης


Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. (συν3)
Με το υπ΄αριθ.27435/-9-2016 έγγραφό της η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας
ενημερώνει ότι, δεν προέβη στην διαγραφή Τέλους ύδρευσης του Γ΄2013 επ΄ονόματι
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ όπως όριζε η 304/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
διότι είχε ήδη εξοφληθεί ο λογαριασμός ύδρευσης του Γ΄2013.(συν 4)
Ο Δήμος μας θα πρέπει να προβεί στη δαπάνη Επιστροφής χρημάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ανωτέρω δικαιούχο ΛΟΒΕΡΔΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με ΑΦΜ 008375025 συνολικού ποσού 111,53€.
Στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 όπως ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την 108702/39385 Απόφαση της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:.60ΒΑΩ1Χ-Π9Π), προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό
αυτό και προτείνουμε την έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, της ανωτέρω
δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00-8261-001 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλούμε κ. Πρόεδρε,


όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την λήψη απόφασης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί
επιστροφής χρημάτων ποσού 111.53€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με Α.Φ.Μ. 008375025 από Τέλη
Ύδρευσης Γ΄τετραμήνου 2013 σύμφωνα με την 304/2016 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου « Περί έγκρισης των πρακτικών της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016».
Η ως άνω απόφαση να κοινοποιηθεί: 1) Στο Τμήμα Λογιστηρίου και 2) Στο Τμήμα
Εσόδων Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Δήμου μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η
εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 327/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων ποσού 111,53€ ως αχρεωσθήτως
καταβληθέντος στο όνομα ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από Τέλη
Ύδρευσης Γ΄ τετραμήνου 2013 σύμφωνα με την 304/2016 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου «Περί έγκρισης των πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016», όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού 111,53€ σε βάρος του
Κ.Α.00-8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του Προϋπολογισμού οικον. Έτους
2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 327/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 81

ΘΕΜΑ 20ο - Α.Δ.Σ. 328/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης ακύρωσης – διαγραφής
βεβαιωμένης οφειλής τoυ υπόχρεου ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του
ΔΗΜΟΥ από τον 622/2013 Χρηματικό κατάλογο ο οποίος αφορά
επιβολή Προστίμου Ανέγερσης αυθαιρέτου κατασκευής.

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/06) το οποίο ορίζει ότι:
Άρθρο 174 διαγραφή χρεών 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις
Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς
να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι
οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα
αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ)
Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν
έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο
προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου
και για το ίδιο πρόσωπο. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου. 3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους
ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του,
μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής
ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ)
σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση
του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής
υπηρεσίας.
Συνεπώς το δημοτικό συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο, αποφασίζει για τη διαγραφή
κάθε είδους χρεών σε περιπτώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου,
μεταξύ των οποίων και στη περίπτωση που η εγγραφή στους οριστικούς
βεβαιωτικούς καταλόγους, έχει γίνει κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
Στη προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με το ιστορικό της υπ΄αριθ.38012/16/21-8-
2017 (Φ 13/09 & Φ 18/08) διαβιβαστικής προς την Υπηρεσία μας, Απόφασης
Ακύρωσης φύλλου Επιβολής Πράξης Προστίμου εκ της αρμόδιας Δ/νσης Υπηρεσίας
Δόμησης, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνει ακύρωση της οφειλής από τον υπόχρεο
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ, λόγω υπαγωγής με Α/Α δήλωσης 3526025
της κατασκευής στον Ν.4178/2013 και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ως
άνω νόμου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Μετά τα ανωτέρω απεφασίσθη η ακύρωση
του φύλλου επιβολής της πράξης Προστίμου Ανέγερσης-Διατήρησης του
82 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

υπ΄αριθ.5320/23-2-2012 για ποσό 18.000,00€ (Πρόστιμο Ανέγερσης) και για ποσό


9.000,00€ (Πρόστιμο Διατήρησης). Το ως άνω έγγραφο θεωρείται ως ουδέποτε
απεσταλμένο προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Με την παρούσα απόφαση
ακυρώνονται και τυχόν προσαυξήσεις των ως άνω ποσών ( συν 1).
Παραθέτουμε πίνακα στοιχείων οφειλέτη, αιτία και ποσό διαγραφής ως κάτωθι:

ΑΡΙΘ-
ΗΜΕΡΟ- ΣΥΝΟ-ΛΙΚΟ
ΟNOM/MO ΠΑΤΡΩ ΜΟΣ ΑΙΤΙΑ
Α.Φ.Μ. ΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ -ΝΥΜΟ ΒΕΒΑΙ- ΟΦΕΙΛΗΣ
ΒΕΒΑΙΩ-ΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΩΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
Α.Π.38012/16/21-8-
2017 ( Φ 13/09 &
ΠΡΟΣΤΙΜ
Φ18/08) ΤΗΣ
Ο
Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΕΓΕΡΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΣ ΤΗΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΟΣ 061752360 622 22-7-2013 ΟΜΙΑΣ 16.184,00€
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΠΑΤΩΝ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΕ
ΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΙΘΜ.Ε
ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΚΘ.ΑΥΤ.1
ΠΡΑΞΗΣ
3/2-4-2009
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ/ΠΕΡΑΙ
ΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟΝ Ν.4178/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε κύριε Πρόεδρε, όπως προβείτε στην λήψη
απόφασης για την διαγραφή της ως άνω οφειλής ως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης
Εσόδων και Περιουσίας για την διαγραφή της οφειλής καθώς και στο Τμήμα
Εσόδων της ιδίας διεύθυνσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η
εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 328/2017.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 83

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ακύρωση – διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής τoυ υπόχρεου
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΗΜΟΥ από τον 622/2013 Χρηματικό κατάλογο ο
οποίος αφορά επιβολή Προστίμου Ανέγερσης αυθαιρέτου κατασκευής, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στον
συνημμένο αναπόσπαστο πίνακα που ακολουθεί, ήτοι:
ΑΡΙΘ-
ΗΜΕΡΟ- ΣΥΝΟ-ΛΙΚΟ
ΟNOM/MO ΠΑΤΡΩ ΜΟΣ ΑΙΤΙΑ
Α.Φ.Μ. ΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ -ΝΥΜΟ ΒΕΒΑΙ- ΟΦΕΙΛΗΣ
ΒΕΒΑΙΩ-ΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΩΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
Α.Π.38012/16/21-8-
2017 ( Φ 13/09 &
ΠΡΟΣΤΙΜ
Φ18/08) ΤΗΣ
Ο
Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΕΓΕΡΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΣ ΤΗΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΟΣ 061752360 622 22-7-2013 ΟΜΙΑΣ 16.184,00€
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΠΑΤΩΝ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΕ
ΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΙΘΜ.Ε
ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΚΘ.ΑΥΤ.1
ΠΡΑΞΗΣ
3/2-4-2009
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ/ΠΕΡΑΙ
ΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟΝ Ν.4178/2013.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 328/2017.
-----------------------
84 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 21ο - Α.Δ.Σ. 329/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλών από
χρηματικούς καταλόγους αναδρομικών Τ.Α.Π.-Π.Ο.Ε. & Δ.Τ.-
Π.Ο.Ε. και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται .

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) το Δημοτικό
Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση διαγραφής χρεών « …… δ) Όταν η εγγραφή στους
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη
φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη
πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο» και σχετικά
σας παραθέτουμε τα εξής:
Με την υπ’αριθμ.25348/02-08-2017 αίτησή της, η κ. Μανωλίδη Δικαία-Αναστασία
του Μάρκου, με ΑΦΜ 022048020 - Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασκευής, κάτοικος Αγ.
Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Μπουμπουλίνας 41Β, ζητά (ως
εξουσιοδοτούμενη) εκ μέρους του συζύγου της Μανωλίδη Ευστράτιου του
Σπυρίδωνα με Α.Φ.Μ 017356948–Δ.Ο.Υ Αγ.Παρασκευής, (ομόρρυθμος εταίρος της
προσωπικής εταιρίας με την επωνυμία « ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» )
κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Μπουμπουλίνας 41Β, τη διαγραφή
της βεβαιωμένης στο όνομά του οφειλής συνολικού ποσού τριών χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ & σαράντα έξι λεπτών (3.935,46€)
προερχόμενης από ανείσπρακτα δημοτικά τέλη (ΤΑΠ ΠΟΕ & ΔΤ/ΔΦ ΠΟΕ) της
παροχής Δ.Ε.Η 16003468 τη χρονική περίοδο από 13/02/2009 έως 09/02/2011 βάσει
της προσκομισθείσας στην Υπηρεσία μας Κατάστασης Δ.Ε.Η Μηνός Φεβρουαρίου
2011.
Μετά από διενεργηθέντα έλεγχο στα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας
διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εταιρίας με την επωνυμία « ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΥΒΙΑ» και Α.Φ.Μ
999332375-Δ.Ο.Υ Παλλήνης, που την αναφερόμενη χρονική περίοδο είχε έδρα στα
Σπάτα Αττικής επί της οδού Κ.Α.Δημητρίου 8, σχετικά με το ηλεκτροδοτούμενο
ακίνητο (επαγγελματικός χώρος – παραγωγή αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη
παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων) με αρ. παροχής 16003468 , το
οποίο μίσθωνε από 16/02/2008 έως και 19/09/2010 στα Σπάτα, έχουν προκύψει
βεβαιωμένα ανείσπρακτα τέλη Τ.Α.Π. ΠΟΕ & Δ.Τ/Δ.Φ ΠΟΕ συνολικού ποσού
τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ & σαράντα έξι λεπτών
(3.935,46€) για τη χρονική περίοδο από 13/02/2009 έως 09/02/2011 βάσει της
προσκομισθείσας στην Υπηρεσία μας Κατάστασης Δ.Ε.Η Μηνός Φεβρουαρίου 2011.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 85

Μετά και την προσκόμιση εκ μέρους του ανωτέρω οφειλέτη των δικαιολογητικών: α)
από 21/03/2011 βεβαίωση μεταβολής εργασιών Φυσικού Προσώπου επιτηδευματία
(αλλαγή έδρας Φ.Π.), β) από 20/09/2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης αποθήκης
υπογείου μεταξύ του Μανωλίδη Ευστράτιου του Σπυρίδωνα με Α.Φ.Μ 017356948
και της εταιρείας «ΚΑΛΥΒΙΑ» Ε. Μανωλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε με Α.Φ.Μ 999332375 γ)
από 16/02/2008 ανανέωση τροποποιητικού επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ της
υπόχρεης εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ-Ε.Π.Ε» με Α.Φ.Μ 095637008 – Δ.Ο.Υ Παλλήνης, η οποία
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Καλυβιώτη τ. Ιωάννη με Α.Φ.Μ 029699820,
κάτοικο Σπάτων Αττικής επί της οδού Αγ. Δημητρίου 29, και δ) την παύση εργασιών
από 31/12/2011 της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»,
προκύπτει ότι η βεβαιωμένη οφειλή θα πρέπει να διακριθεί ανάμεσα στους
υπόχρεους-συμβαλλόμενους της από 16/02/2008 ανανέωσης τροποποιητικού
επαγγελματικής μίσθωσης, ανάλογα με το χρονικό διάστημα χρήσης της ακινήτου και
να αποσταλεί εκ νέου σχετική ειδοποίηση στους οφειλέτες με το αναλογούν στον
καθένα ποσό σύμφωνα με τη κατάσταση Δ.Ε.Η μηνός Φεβρουαρίου 2011 και
χρονική περίοδο από 13/02/2009 έως 09/02/2011 κατά την οποία προέκυψαν τα
ανείσπρακτα τέλη.
Συνεπώς η χρέωση στoυς Χρηματικούς Καταλόγους με αρ. βεβαίωσης 565 και
567/15-09-2011 ανείσπρακτων τελών Τ.Α.Π ΠΟΕ ποσού τριακοσίων εβδομήντα
τριών ευρώ & τριάντα έξι λεπτών (373,36€) & Δ.Τ/Δ.Φ ΠΟΕ ποσού τριών
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ & δέκα λεπτών (3.562,10€) ήτοι, και
συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ & σαράντα
έξι λεπτών (3.935,46€), στο όνομα της εταιρείας « ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε, πρέπει να τροποποιηθεί εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν.2130/1993 περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, του άρθρου 10 παρ.1 του
Ν.1080/1980 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.5 του Ν.1416/1984
και του άρθρου 25 παρ.13 του Ν.1828/1989, περί καθορισμού συντελεστή Δ.Φ.
ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων ή μη χώρων εντός της δημοτικής περιφέρειας του
Δήμου, ήτοι αναλυτικά ως κατωτέρω:
Α) Διαγραφή ποσού τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ & τριάντα έξι λεπτών
(373,36€) προερχόμενο από Τ.Α.Π ΠΟΕ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ-Ε.Π.Ε» ως ιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου, &
Β) Διαγραφή ποσού επτακοσίων ευρώ & εβδομήντα λεπτών (700,70€)
προερχόμενο από Δ.Τ ΠΟΕ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ-Ε.Π.Ε» για το λόγο ότι την χρονική περίοδο που υπολείπονταν της
αρχικής χρέωσης και συγκεκριμένα από 20/09/2010 – 09/02/2011 η εταιρεία
86 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

«ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» είχε αποχωρήσει από τον αναφερόμενο
επαγγελματικό χώρο.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, όπως λάβει απόφαση περί διαγραφής μέρους της βεβαιωθείσας οφειλής
όπως αναλύεται ανωτέρω, τα στοιχεία του υπόχρεου, η αιτία και το ποσό της οφειλής
που πρέπει να διαγραφεί εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ONOM/MO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Α.Φ.Μ. ΒΕΒΑΙ-
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΩΣΗΣ

Ανείσπρακτο δημοτικό ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ


ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ τέλος Τ.Α.Π. ΠΟΕ της ΣΥΝΟΛΟ: Τριακοσίων ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ παροχής Δ.Ε.Η. εβδομήντα τριών ευρώ ΟΦΕΙΛΗΣ
999332375 565 15-09-2011 16003468 σύμφωνα με ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΦΟΙ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε την κατάσταση Δ.Ε.Η & τριάντα έξι λεπτών ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ-Ε.Π.Ε» ΩΣ
( Α/Α 120120) μηνός Φεβρουαρίου (373,36€) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝ
2011 ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ανείσπρακτο δημοτικό ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ τέλος Δ.Τ ΠΟΕ της ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΗΝ
παροχής Δ.Ε.Η. ΣΥΝΟΛΟ: Επτακοσίων ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΦΟΙ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
999332375 567 15-09-2011 16003468 σύμφωνα με ευρώ & εβδομήντα ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ-Ε.Π.Ε»
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε την κατάσταση Δ.Ε.Η ΟΦΕΙΛΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ
λεπτών (700,70€)
( Α/Α 120120) μηνός Φεβρουαρίου ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟ
2011 20/09/2010 – 09/02/2011.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η
εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 329/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους αναδρομικών Τ.Α.Π.-
Π.Ο.Ε. & Δ.Τ.-Π.Ο.Ε. και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στον συνημμένο
αναπόσπαστο πίνακα που ακολουθεί, ήτοι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ONOM/MO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Α.Φ.Μ. ΒΕΒΑΙ-
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΩΣΗΣ
Ανείσπρακτο δημοτικό ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ τέλος Τ.Α.Π. ΠΟΕ της ΣΥΝΟΛΟ: Τριακοσίων ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ παροχής Δ.Ε.Η. εβδομήντα τριών ευρώ ΟΦΕΙΛΗΣ
999332375 565 15-09-2011 16003468 σύμφωνα με ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΦΟΙ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε την κατάσταση Δ.Ε.Η & τριάντα έξι λεπτών ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ-Ε.Π.Ε» ΩΣ
( Α/Α 120120) μηνός Φεβρουαρίου (373,36€) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝ
2011 ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ανείσπρακτο δημοτικό ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ τέλος Δ.Τ ΠΟΕ της ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΗΝ
παροχής Δ.Ε.Η. ΣΥΝΟΛΟ: Επτακοσίων ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΦΟΙ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
999332375 567 15-09-2011 16003468 σύμφωνα με ευρώ & εβδομήντα ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ-Ε.Π.Ε»
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε την κατάσταση Δ.Ε.Η ΟΦΕΙΛΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ
λεπτών (700,70€)
( Α/Α 120120) μηνός Φεβρουαρίου ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟ
2011 20/09/2010 – 09/02/2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 329/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 87

ΘΕΜΑ 22ο - Α.Δ.Σ. 330/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμέν ων οφειλών
ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση
όπου απαιτείται.

Ακολουθεί η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:

Έχοντας υπόψη:
Α. Την παράγρ.1 άρθρο 174 του Ν.3463/2006(ΚΔΚ) περί Διαγραφής Χρεών,
σύμφωνα με την οποία :
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται
ολόκληρα ή εν μέρει:
…… ….……. ………..…… ………...…. ……………. …………... …….…..
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή
κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς
λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή
όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο
πρόσωπο.»
Β. Την παράγρ.2 του ίδιου άρθρου:
«2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου...»
Προτείνουμε τη διαγραφή και επαναβεβαίωση των παρακάτω περιπτώσεων
επειδή με τους αναφερόμενους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, βεβαιώθηκαν
οφειλές είτε σε λάθος πρόσωπα είτε με λάθος ποσά.
Συγκεκριμένα:

1. O ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓ. με ΑΦΜ 008553497


χρεώθηκε για την κατανάλωση της παροχής ύδρευσης με ΑΜ 003-Β095-
000 σύμφωνα με τον πίνακα 1:
Πίνακας 1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛ. ΦΠΑ ΦΠΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
ΑΠΟ ΕΩΣ Μ3 ΑΡ. ΗΜ/ΝΙΑ 13% ΠΑΓΙΟΥ
4767 5102 335 1140 14/10/16 Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 748,30 96,63 1,20
5102 5437 335 158 17/02/17 Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 748,30 96,63 1,20
5437 5771 334 486 10/05/17 Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 745,00 96,20 1,20

Όμως με έγγραφό του το Τμήμα Υδραυλικών & Αποχ/κών Έργων θεωρεί ότι η
καταμέτρηση δεν γινόταν σωστά και προτείνει για τις περιόδους από το Γ’
τετράμηνο 2010 μέχρι και Α’ τετράμηνο 2016 να κατανεμηθούν τα κυβικά
σύμφωνα με τον πίνακα 2:
Πίνακας 2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΠΑ ΦΠΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
ΑΠΟ ΕΩΣ Μ3 13% ΠΑΓΙΟΥ
4735 4816 81 2010 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 76,02
4816 4897 81 2011 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 76,02 8,06 3,22
4897 4978 81 2011 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 76,02 8,06 3,22
4978 5059 81 2011 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 76,02 8,06 3,22
88 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

5059 5140 81 2012 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 56,22 6,66 1,15


5140 5221 81 2012 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 56,22 6,66 1,15
5221 5302 81 2012 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 56,22 6,66 1,15
5302 5383 81 2013 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 56,22 6,66 1,15
5383 5464 81 2013 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 56,22 6,66 1,15
5464 5545 81 2013 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 56,22 6,66 1,15
5545 5625 80 2014 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,15
5625 5705 80 2014 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,15
5705 5785 80 2014 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
5785 5865 80 2015 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
5865 5945 80 2015 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
5945 6025 80 2015 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
6025 6105 80 2016 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20

Για τις παραπάνω περιόδους έχουν γίνει οι πληρωμές του πίνακα 3:


Πίνακας 3
ΦΠΑ ΦΠΑ ΔΙΠΛ. ΕΙΣΠΡ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
13% ΠΑΓΙΟΥ ΑΡ. ΗΜ/ΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ 2010 Γ΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 18,88 6178 02/12/2011
ΥΔΡΕΥΣΗ 2011 Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 18,88 0,63 3,22 468 02/03/2012
ΥΔΡΕΥΣΗ 2011 Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 18,88 0,63 3,22 10567 11/05/2012
ΥΔΡΕΥΣΗ 2011 Γ΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 23,15 1,19 3,22 381 29/06/2012
ΥΔΡΕΥΣΗ 2012 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 9,80 0,62 1,15 24869 02/11/2012
ΥΔΡΕΥΣΗ 2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 9,80 0,62 1,15 1254 15/02/2013
ΥΔΡΕΥΣΗ 2012 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 5,00 1,15 3755 13/02/2015
ΥΔΡΕΥΣΗ 2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 5,00 1,15 15028 08/05/2015
ΥΔΡΕΥΣΗ 2013 Β-ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 5,00 1,15 22238 13/07/2015
ΥΔΡΕΥΣΗ 2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 5,00 1,15 2510 13/05/2016
ΥΔΡΕΥΣΗ 2014 Α-ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 5,00 1,15 2159 19/02/2016
ΥΔΡΕΥΣΗ 2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 5,00 1,15 2510 13/05/2016
ΥΔΡΕΥΣΗ 2014-Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 5,00 1,20 5187 27/07/2016

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε τη διαγραφή των ποσών του πίνακα 1 και -


λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των πινάκων 2 και 3- την επαναβεβαίωση των
ποσών του πίνακα 4:
Πίνακας 4
ΦΠΑ ΦΠΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
13% ΠΑΓΙΟΥ
2010 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 57,14 7,43
2011 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 57,14 7,43
2011 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 57,14 7,43
2011 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 52,87 6,87
2012 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 46,42 6,03
2012 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 46,42 6,03
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 89

2012 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 51,22 6,66


2013 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 51,22 6,66
2013 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 51,22 6,66
2013 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 51,22 6,66
2014 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 54,20 7,05
2014 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 54,20 7,05
2014 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 54,20 7,05
2015 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
2015 - Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
2015 - Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
2016 - Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 59,20 7,05 1,20
------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ο ΓΚΟΡΑΓΕΤ ΜΟΧΑΜΕΤ του ΑΒΔ. με ΑΦΜ 038101363
χρεώθηκε για την κατανάλωση της παροχής ύδρευσης με ΑΜ 001-Ε012-003
σύμφωνα με τον πίνακα 5:
Πίνακας 5
ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛ. ΦΠΑ ΦΠΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ
ΑΡ. ΗΜ/ΝΙΑ 13% ΠΑΓΙΟΥ
124 17/02/12 ΥΔΡΕΥΣΗ 2011ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α΄ΤΕΤΡΑΜ. 103,81 12,78 1,27
253 05/04/12 ΥΔΡΕΥΣΗ 2011 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Β΄ΤΕΤΡΑΜ. 116,55 13,33 3,22
471 27/06/12 ΥΔΡΕΥΣΗ 2011 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γ΄ΤΕΤΡΑΜ. 46,30 4,20 3,22
885 24/10/14 ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Α ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 36,00 4,03 1,15
12 09/01/15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Γ ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31,92 3,50 1,15
106 10/02/15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 48,09 5,60 1,15
252 17/03/15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Α ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22,68 2,30 1,15
510 18/05/15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β-ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15,40 1,35 1,15
841 07/08/15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11,76 0,88 1,15
70 25/01/16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α-ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13,32 1,08 1,15
484 21/04/16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15,92 1,42 1,15
730 28/06/16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014-Γ ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19,56 1,89 1,20
1140 14/10/16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α-ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19,56 1,89 1,20
158 17/02/17 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 155,80 19,60 1,20
486 10/05/17 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Γ-ΤΕΤΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 155,80 19,60 1,20

Όμως ιδιοκτήτης του υδροδοτούμενου ακινήτου και υπόχρεος για την κατανάλωση
της παροχής ήταν ο ΖΗΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ
03616402 από τις 28/07/1997 σύμφωνα με σχετικό συμβόλαιο πώλησης του
ακινήτου.
Οπότε προτείνουμε τη διαγραφή των ποσών του πίνακα 5 από τον ΓΚΟΡΑΓΕΤ
ΜΟΧΑΜΕΤ του ΑΒΔ. με ΑΦΜ 038101363 και την επαναβεβαίωση στον
ΖΗΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ με ΑΦΜ 03616402.
--------------------------------------------------------------------------------------
3. Ο ΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 00873092 χρεώθηκε για την
κατανάλωση της παροχής ύδρευσης με ΑΜ 13-0224-06 σύμφωνα με τον πίνακα 6:
90 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Πίνακας 6
ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛ. ΦΠΑ ΦΠΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
ΑΡ. ΗΜ/ΝΙΑ 13% ΠΑΓΙΟΥ
411 21/04/17 Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016 40,81 4,66 1,20

Όμως η παροχή είναι κοινόχρηστη και υπόχρεος για την κατανάλωση ήταν η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46-48 ΣΠΑΤΑ με ΑΦΜ
997084527.
Οπότε προτείνουμε τη διαγραφή των ποσών του πίνακα 6 από τον ΤΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 00873092 και την επαναβεβαίωση με τους αντίστοιχους
ΦΠΑ στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46-48 ΣΠΑΤΑ με
ΑΦΜ 997084527.
-----------------------------------------------------------------------------------------
4. O ΠΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ χρεώθηκε για την
κατανάλωση της παροχής ύδρευσης με ΑΜ 19-0330 σύμφωνα με τον πίνακα 7:
Πίνακας 7
ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛ. ΦΠΑ ΦΠΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
ΑΡ. ΗΜ/ΝΙΑ 13% ΠΑΓΙΟΥ
11 09/01/15 Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2013 5,00 ----- 1,15
253 18/03/15 Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2013 7,34 0,31 1,15
476 13/05/15 Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2013 12,80 1,01 1,15
842 07/08/15 Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2014 14,36 1,22 1,15
69 22/01/16 Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2014 7,60 0,34 1,15
464 19/04/16 Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2014 19,56 1,89 1,15
711 23/06/16 Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 9,16 0,54 1,20
1009 15/09/16 Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 9,16 0,54 1,20
103 03/02/17 Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 18,52 1,76 1,20
411 21/04/17 Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016 18,52 1,76 1,20
631 19/06/17 Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016 16,44 1,49 1,20

Όμως ο παραπάνω ήταν μισθωτής του υδρευόμενου ακινήτου και η ενοικίαση


διακόπηκε την 01/01/2013.
Οπότε προτείνουμε τη διαγραφή των ποσών του πίνακα 26 από τον ΠΑΣΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και την επαναβεβαίωση με τους αντίστοιχους
ΦΠΑ στην ιδιοκτήτρια του ακινήτου ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του
ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ 063053010.
------------------------------------------------------------------------------
5. O ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 016449750
χρεώθηκε για την κατανάλωση της παροχής ύδρευσης με ΑΜ 01-0012-50
σύμφωνα με τον πίνακα 7:
Πίνακας 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ13% ΦΠΑ24%
11 09-Ιαν-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Α ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 5,00 1,15
253 18-Μαρ-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β-ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 8,10 0,4 1,15
476 13-Μαϊ-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 10,20 0,68 1,15
842 07-Αυγ-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 22,68 2,3 1,15
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 91

69 22-Ιαν-16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜ ΣΠΑΤΑ 24,76 2,57 1,15


464 19-Απρ-16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014-Γ ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 24,24 2,5 1,15
711 23-Ιουν-16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α-ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 28,17 3,01 1,2
1009 15-Σεπ-16 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β-ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 28,17 3,01 1,2
103 03-Φεβ-17 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Γ-ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 25,80 2,7 1,2
411 21-Απρ-17 ΥΔΡΕΥΣΗ-2016 Α ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 25,28 2,64 1,2
631 19-Ιουν-17 ΥΔΡΕΥΣΗ-2016 Β ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 28,96 3,11 1,2
951 18-Σεπ-17 ΥΔΡΕΥΣΗ-2016 Γ ΤΕΤΡΑΜ. ΣΠΑΤΑ 29,75 3,22 1,2

Όμως μισθωτής και υπόχρεος των παραπάνω οφειλών είναι ο ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
με ΑΦΜ 125713265.
Οπότε προτείνουμε τη διαγραφή των ποσών του πίνακα 26 από τον ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 016449750 και την επαναβεβαίωση με
τους αντίστοιχους ΦΠΑ στον υπόχρεο των οφειλών ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΟ με ΑΦΜ
125713265.

-----------------------------------------------------------------------------------
Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης
Εσόδων και Περιουσίας για τη διαγραφή των ποσών και στο Τμήμα Εσόδων,
Περιουσίας & Κληρ/των της ίδιας Διεύθυνσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Τοποθετήσεις; Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η
εισήγηση και η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς
καταλόγους και την επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στους συνημμένους
αναπόσπαστους πίνακες αυτής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 330/2017.

-----------------------
92 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φύτρος Αντώνης


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλάκης Πέτρος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντελάκη Ευαγγελία (Απούσα)

Τ Α ΜΕ Λ Η

Τούντας Αντώνιος Λάμπρου Παναγιώτης

Δούρος Σωτήριος Γκέλιας Δονάτος

Μπέκας Γεώργιος (Απών) Ζήση Μαρία (Απούσα)

Στάμου Δημήτριος Λύτρα Αθηνά

Κατραμάδος Σταύρος (Απών) Μάρκου Χρήστος

Φράγκος Διονύσιος (Απών) Σερέτης Χρήστος (Απών)

Αργυρός Γεώργιος
Τούντας Ιωάννης

Κουλοχέρης Γεώργιος
Γιαννάτος Σωτήριος

Νομικός Αντώνιος Μπάτρης Παναγιώτης

Λίγκου Πηνελόπη Ραφτοπούλου Άννα

Τυράκης Βάϊος Μαρλαντής Χρήστος

Μπασινάς Ιωάννης Τσάκαλη Ελένη

Ίσαρης Γεώργιος Τσαντήλας Χρήστος

Μωραΐτη Ιωάννα Γερακόπου λος Γρηγόριος

Κρόκος Νικόλαος Δάρδαλης Νικόλαος (Απών)


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 93

Ε Υ ΡΕ ΤΗ ΡΙ Ο ΟΜ Ι ΛΗ ΤΩ Ν
Γ . Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ........................................................................................................................................................................ 9
Γ Ε Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ....................................................................................................................................................................... 10
Γ Ι Α Ν Ν Α Τ Ο Σ ................................................................................................................................................................................... 21
Γ Κ Ε Λ Ι Α Σ ..................................................................................................................................................................................... 35, 40
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ .................................................................................................... 9, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 38, 42, 48, 50
Κ Α Τ Σ Η Σ ............................................................................................................................................................................................. 20
Κ Ρ Ο Κ Ο Σ ................................................................................................................................................................................. 33, 34, 42
Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ ........................................................................................................................................................................................ 48
Μ Α Ρ Κ Ο Υ Χ Ρ . ....................................................................................................................................... 13, 23, 24, 30, 31, 38, 47, 48
Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ ......................................................................................................................................................................... 20, 21
Μ Π Α Τ Ρ Η Σ .......................................................................................................................................................................................... 9
Μ Ω Ρ Α Ϊ Τ Η ............................................................................................................................................................................. 33, 41, 42
Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ ......................................................................................................................................................................................... 25
Π Α Λ Α Β Ο Σ ......................................................................................................................................................................................... 41
Π Ο Υ Λ Α Κ Η Σ ..................................................................................................................................................................... 3, 25, 36, 39
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 8, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86, 91, 92
Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ................................................................................................................................................. 13, 19, 21, 23, 24
Τ Ο Υ Ν Τ Α Σ Α . ......................................................................................................................................................................... 8, 27, 48
Τ Ο Υ Ν Τ Α Σ Ι . ............................................................................................................................................... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48
Τ Σ Α Κ Α Λ Η ................................................................................................................................................................................... 24, 25
Τ Σ Α Ν Τ Η Λ Α Σ .................................................................................................................................................................. 8, 25, 33, 50
Τ Υ Ρ Α Κ Η Σ .................................................................................................................................................................................... 23, 28