You are on page 1of 3

Al- Matin

1. Pengertian

a. Al – Matin adalah Yang maha sangat kuat.

b. Sifat Al – Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari


kekuatan yang tidak ada taranya.

c. Hamba Al – Matin adalah hamba yang dikaruniai dan diberikan oleh Allah
mengetahui rahasia sifat kekuatan dan kekukuhan Allah yang meliputi segala
kekuatan.

2. Dalil Naqli ( Al-Qur’an dan Al-Hadist)

a. Surat Az-Zariyat ayat 58 :

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT, Dialah Maha pemberi rezeki yang


mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.”

b. Surat Al-Mujadilah / 58 : 21

Artinya : Allah telah menetapkan, “Aku dan rasul – rasul-Ku pasti menang.”
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

c. Surat Al-Anfal / 8 : 52

Artinya : (Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir’aun dan pengikut-


pengikutnya serta orang-orang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-
ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya.
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat keras siksa-Nya.

1
3. Contoh Perilaku

a. Kuat dalam menjalani cobaan, kuat dalam menjalani roda kehidupan, dan
kuat dalam mengendalikan hawa nafsu.

b. Membantu dan memberikan ketenangan hati kepada orang yang terkena


musibah.

4. Manfaat dan Hikmah

a. Pribadi

- Membuat diri lebih ikhlas dan tabah terhadap pembagian takdir darinya.

- Percaya akan janji Allah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

b. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dapat memiliki sifat positif, teguh, disiplin, dan kokoh. Sehingga tidak
mudah putus asa dan mudah bermusyawarah.

c. Lingkungan Alam Sekitar.

Untuk meneguhkan pendirian terus berusaha dan tidak putus asa, serta
bekerja sama dengan lingkungan baik di keluarga, sekolah, maupun
masyarakat sehingga menjadi kokoh.

2
Daftar Pustaka

didit-pekiringan.blogspot.com/2014/10/pengertian-al-matin-menjadikan-
pribadi.html?m=1

asysyariah.com/al-matin/

https://brainly.co.id/tugas/682072

https://brainly.co.id/tugas/675957

https://brainly.co.id/tugas/11708480

https://aryanti.co.id/14092017