You are on page 1of 2

MOBALIK SIYA MOBALIK SIYA

Sa halayo didto sa bungtod S’ya nagalingkod; Sa halayo didto sa bungtod S’ya nagalingkod;
Giduol S’ya sa mga tinun-an kay pangutan-on Giduol S’ya sa mga tinun-an kay pangutan-on
Unsay ilhanan sa Imong pagbalik, Unsay ilhanan sa Imong pagbalik,
Unsay Imong ikaingon; Unsay Imong ikaingon;
Magbantay mo nga dili mahisalaag gayud; Magbantay mo nga dili mahisalaag gayud;
Kay daghan ang motungha nga mga mini na Kay daghan ang motungha nga mga mini na
Cristo; Cristo;
Makadungog kamo ug gubat ug kaguliyang, Makadungog kamo ug gubat ug kaguliyang,
Kini mahitabo gayud apan dili pa mao ang Kini mahitabo gayud apan dili pa mao ang
kataposan, kataposan,
Kay kuhaon sa Dios ang Iyang mga katawhan. Kay kuhaon sa Dios ang Iyang mga katawhan.

Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit, Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit,
Ang trumpeta sa Dios patunggon ra sa Ang trumpeta sa Dios patunggon ra sa
manulunda manulunda
Ang nangamatay naa kang Jesus mabanhaw Ang nangamatay naa kang Jesus mabanhaw
unya unya
Sakgawon uban kanila didto sa langit Sakgawon uban kanila didto sa langit
Mobalik S’ya, mobalik S’ya, Mobalik S’ya, mobalik S’ya,
Mobalik ang Ginoo, Mobalik ang Ginoo,

Ug unya moabot ang dagkong mga kasakitan; Ug unya moabot ang dagkong mga kasakitan;
Ang adlaw mo-ngitngit, mga bitoon ug ang Ang adlaw mo-ngitngit, mga bitoon ug ang
bulan; bulan;
Mangatay-og ang gahum ug mga butang didto Mangatay-og ang gahum ug mga butang didto
sa kawanangan, sa kawanangan,
Ug dunay kagulanan sa tanang kanasuran Ug dunay kagulanan sa tanang kanasuran
May dagkung dinagook sa balod sa kadagatan; May dagkung dinagook sa balod sa kadagatan;
Maglibog ang tanan mahadlok ug panguyapan, Maglibog ang tanan mahadlok ug panguyapan,
Sa kalisang sa mga panhitabo sa tibook Sa kalisang sa mga panhitabo sa tibook
kalibutan, kalibutan,
Mag andam ka karon kay duol nang katapusan Mag andam ka karon kay duol nang katapusan

Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit, Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit,
Ang trumpeta sa Dios patunggon ra sa Ang trumpeta sa Dios patunggon ra sa
manulunda manulunda
Ang nangamatay naa kang Jesus mabanhaw Ang nangamatay naa kang Jesus mabanhaw
unya unya
Sakgawon uban kanila didto sa langit Sakgawon uban kanila didto sa langit
Mobalik S’ya, mobalik S’ya, Mobalik S’ya, mobalik S’ya,
Mobalik ang Ginoo, Mobalik ang Ginoo,

Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit, Ang Ginoo gayud ang manaog gikan sa langit,
Ang trumpeta sa Dios patunggon ra sa Ang trumpeta sa Dios patunggon ra sa
manulunda manulunda
Ang nangamatay naa kang Jesus mabanhaw Ang nangamatay naa kang Jesus mabanhaw
unya unya
Sakgawon uban kanila didto sa langit Sakgawon uban kanila didto sa langit
Mobalik S’ya, mobalik S’ya, Mobalik S’ya, mobalik S’ya,
Mobalik ang Ginoo, Mobalik ang Ginoo,