You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 414 • 1. veljače 2013. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

RAZGOVOR

Ante Nazor,
ravnatelj Hrvatskog
memorijalno-dokumentacijskog
centra Domovinskog rata

Žene u
Domovinskom
ratu

RATNA MORNARICA

Trendovi razvoja
modernih podmornica

Obilježena 20. godišnjica VRO Maslenica

Sa svakom pobjedom
PRINTED IN CROATIA

rastao je i ugled
ISSN 1330 - 500X

Hrvatske
NASLOVNICA_414.indd 7 1/30/13 11:59 AM

2 broj 414 / 1. veljače 2013.

SADRŽAJ
4 Razgovor 10 Obilježena 20.godišnjica VRO Maslenica
Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog Sa svakom pobjedom rastao je i ugled Hrvatske
memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata 13 GODIŠNJICA
7 VIJESTI 20. godišnjica akcije “Peruča”
Obilazak intendantskih skladišnih objekata 14 ObalnA stražA
8 Hrvatsko vojno učilište Uvijek u stanju pripravnosti
Nacionalna godišnja CREVAL/SOFEVAL konferencija 16 OSRH
9 Obučno središte za međunarodne Žene u Domovinskom ratu
vojne operacije 18 Misija ISAF
Tečaj osnova operacije potpore miru Prvi hrvatski policijski savjetnički tim

4 Osobno držim da objektivan prikaz nekog 5 10 11
broj 414 / 1. veljače 2013. povijesnog događaja ovisi o količini podataka broj 414 / 1. veljače 2013. broj 414 / 1. veljače 2013. broj 414 / 1. veljače 2013.
iz primarnih, pisanih izvora i svjedočenja
sudionika toga razdoblja

RazgovoR Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT Obilježena 20.gOdišnjica VRO Maslenica Vesna Pintarić, Svemirka Miočić, snimio Davor Kirin

Vjerujemo da se najčešće susrećete s pozitivnim ocje-
Ante Nazor, ravnatelj nama rada Centra, no ima li ipak onih koji misle
Hrvatskog memorijalno- drugačije?
dokumentacijskog centra Svjesni smo da je pred nama dugotrajan posao, jer će za priku-
pljanje i sređivanje gradiva iz Domovinskog rata trebati barem
Domovinskog rata još jedno desetljeće, a vjerojatno i više. Tek nakon toga moći
ćemo odgovoriti na brojna pitanja, koja do sada nisu znanstveno
obrađena, dijelom i zbog nedostatka, odnosno nesređenosti
gradiva. Sadržaj knjiga u izdanju našeg Centra utemeljen je na
Samo znanstveni pri- povijesnim izvorima i znanstvenim radovima, uz uvažavanje
posebnosti knjiga iz serije memoarskog gradiva, koje je često
stup omogućuje objek- subjektivno, no i u toj seriji nastojimo izbjeći neutemeljenu
interpretaciju pojedinih događaja. Dakako, unatoč provjerama
tivan prikaz prošlosti i i recenzentima, te nastojanju da neprovjerene podatke ne Počast poginulima odali su i generali Ante Gotovina i Damir Krstičević
onemogućuje pokušaje objavljujemo, može doći do pogrešaka, bilo da je riječ o nekom
podatku ili o izostavljanju nekih događaja ili osoba. Stoga smo su i ministri obrane, unutarnjih poslova i branitelja, Ante Ko-
manipulacije podacima, zahvalni svakome tko nas upozori na pogreške u našim izda- tromanović, Ranko Ostojić i Predrag Matić, saborski zastupnici,
koji su gotovo svakod- njima, kako nam se one ne bi ponavljale.
Samo znanstveni pristup omogućuje objektivan prikaz proš-
predstavnici županije i grada, ratni zapovjednik VRO Maslenica
general Ante Gotovina i drugi uzvanici. Tom je prigodom prika-
nevni u dijelu medija. losti i onemogućuje pokušaje manipulacije podacima, koji su zan film Bernarda Kotlara s autentičnim snimkama iz operacije
gotovo svakodnevni u dijelu medija. Nažalost, pojedini autori Maslenica, a zatim su se skupu obratili najviši uzvanici.
Nažalost pojedini su su upornim plasiranjem dezinformacija ili poluinformacija Župan Zadarske županije Stipe Zrilić istaknuo je kako je VRO
autori upornim plasira- utjecali na negativnu percepciju dijela javnosti prema pojedinim Maslenica bila jedna od težih i značajnijih operacija Domovinskog
događajima iz Domovinskog rata. Nerazumljiva je ideološka rata, a njezino se značenje ogleda u moralnoj snazi koju je dala
njem dezinformacija ili zaslijepljenost dijela osoba koje često nastupaju u medijima, stanovnicima ovog područja ali i cijeloj Hrvatskoj, te je stvorila
poluinformacija utjecali njihova je odgovornost za duboke podjele u hrvatskom društvu
i plasiranje teza o “dogovorenom ratu“, o “prodaji/izdaji/namjer-
uvjete za ponovno prometno povezivanje hrvatskog sjevera i juga.
Premijer Zoran Milanović kazao je kako je ova operacija bila po-
na negativnu percepciju

vjerujem da istina
nom žrtvovanju Vukovara 1991.“, o “agresiji Hrvatske na BiH“, četak kraja Domovinskog rata te kako ta pobjeda nije bila samo
o oslobodilačkoj operaciji Oluji kao “zločinačkom pothvatu“, itd. trijumf branitelja već i trijumf hrvatske države. Osvrnuvši se na
dijela javnosti prema važnost oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovi-
pojedinim događajima Surađuje li Centar sa znanstvenim ustanovama iz “Dvadeset godina nakon operacije Maslenica Hrvatska je bolja država, slo-
bodna i demokratska i ima potencijala biti važan faktor u Europi”, kazao je u
ni i Mladenu Markaču ocijenio je kako je tom presudom Hrvatska
nama susjednih ili drugih europskih zemalja? oslobođena odgovornosti te je potvrdila da je išla pravim putem.
iz Domovinskog rata...

uvijek nađe put
svom obraćanju predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OSRH Ivo Josipović
Centar je do sada učinkovitu međunarodnu suradnju postigao s Najavio je kako će se na isti način Republika Hrvatska savjesno
gospodinom Herwigom Roggemannom, voditeljem Osteuropa- preuzevši svoje obveze, ponašati i u Europi te dodao: “Pozivam
Institut der Freien Universitat Berlin, na čiji su poziv povjesni- Svečanom akademijom u zadarskom HNK-u kojoj su nazočili sve da gradimo uspješnu, otvorenu i samosvjesnu državu.”
čari i arhivisti iz našeg Centra sudjelovali na konferencijama najviši državni i vojni dužnosnici, 22. siječnja obilježena je 20. Zahvalu svim hrvatskim braniteljima na uspješnoj provedbi
u Splitu (2011.) i Berlinu (2012.). Uz to, kolegice iz Centra su- godišnjica vojno-redarstvene operacije Maslenica. operacije uputio je i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko
djelovale su na međunarodnim konferencijama i znanstvenim Središnjoj svečanosti prethodilo je polaganje vijenaca i odava-
skupovima u Poljskoj (2007.), Zagrebu (2009.), Haagu (2010.) i nje počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima u operaciji
Dubrovniku (2011.), na kojima se govorilo o mirovnim inicija- ispod središnjeg križa na zadarskom gradskom groblju te na
tivama žena u Hrvatskoj uoči rata, percepciji Domovinskog rata spomen-obilježju 3.bojne 4. gbr “Operacija Maslenica budi asOcijacije na pOnOs,
Kad se govori o znanstvenom pristupu istraživanju povijesti Domovinskog rata, jedan od najmjerodavnijih kog povijesnog događaja ovisi o količini uzeto gradivo, na zahtjev darovatelja, okupiranom području Republike Hr- u udžbenicima povijesti u Hrvatskoj, naslijeđu Međunarodnog Imotski Sokolovi u Zadru. Vijence uspjeh, dOMOljublje i OdlučnOst branitelja, nO
sugovornika je svakako Ante Nazor. Djelujući kao ravnatelj relevantne znanstvene institucije, sa suradnicima podataka iz primarnih, pisanih izvora i presnimavamo na DVD, kako bi ga on i vatske od 1991. do 1995. godine. Da- kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i humanitarnim akcijama su zajedno položili predsjednik RH
prikuplja i slaže gradivo koje nije samo temelj izdanjima Centra, nego i mnoštva sadašnjih i budućih izdanja i svjedočenja sudionika toga razdoblja. dalje imao na raspolaganju. kako, taj prioritet ne možemo ostvariti na dubrovačkom području 1991. godine. dr. Ivo Josipović, predsjednik Hrvat- hrvatsku danas čekaju nOvi izazOvi,” kazaO je
istraživanja. Dio Nazorova rada već nam je godinama dostupan na stranicama Hrvatskog vojnika, a razgovor bez suradnje s nekoliko ministarstava skog sabora Josip Leko i predsjednik predsjednik ivO jOsipOvić istaknuvši da nOvi na-
s njim prilika je da se dobije i širi uvid u mnoge aktivnosti HMDCDR-a. U kojoj vam mjeri i danas pristižu Koji su trenutačno prioritetni pro- Republike Hrvatske. Osim toga, još je Centar je kroz svoj rad a i vi osobno ste u svakom Vlade RH Zoran Milanović, potom
dosad neotkriveni dokumenti? jekti Centra? Vrlo ste aktivni u iz- niz zadaća koje djelatnici Centra sva- vašem predavanju i javnom istupu argumentirano ci- izaslanstvo Glavnog stožera OSRH raštaji iMaju zadaću učiniti hrvatsku uspješnOM,
Činjenica jest da se dio arhivskog gradiva davaštvu. Koji nas naslovi očekuju kodnevno obavljaju, a dio njih, zbog jelo vrijeme davali do znanja da su hrvatski generali na čelu s general- pukovnikom Dra-
iz Domovinskog rata još nalazi u privat- u skoroj budućnosti? Koliki je in- zahtjeva raznih hrvatskih institucija bili časni i profesionalni zapovjednici i upozoravali gom Lovrićem, izaslanstva Zadarske zeMljOM Mira i deMOkracije, ljudskih prava, pO-
Centar ulazi u osmu godinu Kao i mnogi odmakom postaje dostupnije, tako da nom vlasništvu. Tu prije svega mislim teres za vaša dosadašnja izdanja? ima prioritet pred ostalom djelatnošću. na okolnosti poduzimanja i tijeka VRO Oluja te da županije i grada Zadra, generali Ante štenja i pravednOsti, učiniti je državOM kOja sviM
postojanja i rada. Pomaže li ili se i povijest može prikazati cjelovitije. na nekonvencionalno gradivo (fotogra- Uz izdavačku djelatnost, koju smatra- O razmjerima interesa za knjige koje su nepravedno u haškom pritvoru. Oslobađajuća Gotovina i Damir Krstičević te pred-
odmaže i koliko vremenski od-
Hrvati u domovi- Nasuprot tome, kad je riječ o sjećanji- fije, videozapisi), ali i na konvencionalno mo redovitom aktivnošću Centra (u su objavljene u izdanju našega Cen- presuda hrvatskim generalima bila je i svojevrsna stavnici braniteljskih udruga. svOjiM građaniMa jaMči bOlju budućnOst
mak u povijesnom istraživanju ni i diljem svijeta, ma sudionika, što je vremenski odmak gradivo, nastalo djelovanjem instituci- pripremi su knjige dokumenata “RSK“ tra, teško je govoriti. No činjenica jest potvrda truda i istraživanja koja je provodio Centar? Svečanoj akademiji uz spomenute
oslobađajuću

Sa Svakom pobjedom raStao je i ugled HrvatSke
Domovinskog rata? od samoga događaja veći, to sjećanja ja hrvatske države ili “RSK” (zapovije- 13 i 14, te memoarsko gradivo gos- da u dijelu javnosti on postoji, o čemu Kao i mnogi Hrvati u domovini i diljem svijeta, oslobađajuću visoke državne dužnosnike nazočili
Ovisno o tome je li riječ o gradivu presudu generali- više blijede i postaju podložna tzv. na- di, izvješća, odluke itd.) i neposrednih pođe Slavice Bilić o Bedemu ljubavi, svjedoči i podatak da se nekoliko knjiga presudu generalima doživio sam prilično emotivno. Zaista, u
nastalom djelovanjem institucija hr- ma doživio knadnoj pameti. Nažalost, prikuplja- sudionika događaja (dnevnici, izvješća, odnosno odlasku majki u Beograd, u koje je objavio naš Centar (“Oluja“ dr. sc. simboličkom smislu, mnogi su je doživjeli kao konačan završe-
vatske države u tom razdoblju ili je ri- sam prilično nje memoarskog gradiva je dugotrajan pisma itd.). Evo, upravo smo tijekom su- kolovozu 1991.), kao prioritet u radu Davora Marijana iz Hrvatskog institua tak Domovinskog rata u Hrvatskoj, iako postoje još neki procesi
ječ o memoarskom gradivu, odnosno emotivno proces, tako da je teško očekivati da djelovanja u obilježavanju oslobodilačke za ovu godinu, držim sređivanje i ažu- za povijest, knjige dokumenata “RSK“ na međunarodnim sudovima koji se izravno tiču Hrvatske.
sjećanjima sudionika događaja iz toga će svi važniji sudionici Domovinskoga operacije Maslenica preuzeli 30 registara riranje postojećeg popisa poginulih bra- broj 1 i 7, te “Velikosrpska agresija na Oslobađajuća presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i
razdoblja. Naime kad je riječ o prvospo- rata biti obuhvaćeni takvim projektom. sa srpskim dokumentima, te nekoliko nitelja i civila u Domovinskom ratu te Hrvatsku 1990-ih“) nalaze u više tisuća Mladenu Markaču od životnog je značenja za same generala, a
menutom gradivu, ono s vremenskim Osobno držim da objektivan prikaz ne- zemljovida Srpske vojske Krajine. Pre- popisa poginulih hrvatskih građana na domova u Hrvatskoj i inozemstvu. u političkom smislu od golemog je značenja za Hrvatsku. Ona

HV 414_04_06.indd 4-5 1/30/13 9:55 AM HV 414_10_12.indd 10-11 1/30/13 11:15 AM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj.vlahovic@gmail.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić (gordana.jelavic@yahoo.com)
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Davor KIRIN
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2013.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_414_02_03.indd 2 1/30/13 11:55 AM

broj 414 / 1. veljače 2013.
3

20 vijesti iz osrh 42 ZAŠTITA VOJNIKA
Probijanje snježnih nanosa kod Slunja Provjera tjelesnog oklopa
22 NATO novosti 37 vojnI MUZEJI
Patrioti - isključivo u obrambene svrhe Flygvapenmuseum - muzej Švedskih zračnih snaga
24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 42 Podlistak
Južnokorejska narudžba AW159 Wildcata? Polazak prvih vojski
28 VojnA TEHNIKA 48 multimedija
Vučeno topništvo (II. dio) Započela prodaja ručnog sata budućnosti
32 RATNA MORNARICA 50 DUHOVNOST
Trendovi razvoja modernih podmornica (I. dio) Što je duša u tijelu, to su kršćani u svijetu

16 17 28 29

Foto: Raytheon
broj 414 / 1. veljače 2013. broj 414 / 1. veljače 2013. broj 414 / 1. veljače 2013. Napredni broj 414 / 1. veljače 2013.
topnički
projektil M982
Excalibur Posada lake haubice M777 američkih marinca

OSRH Izabela JakarIć VonIć, snimio Željko GaŠParoVIć VojnA TEHnIKA Pripremio Vedran SLAVER

selo, grad... U različito su vrijeme ušle u rit,... u tim smo okolnostima jako brinuli jedni za druge... iskreno
Žene u Domovinskom ratu odigrale su vojsku. Njihova prijava počinje u ljeto i otvorena srca. Turska je za potrebe zamjene zastarjelih haubica M114 od

Foto: USMC
veliku ulogu u ostvarivanju sna o samo- 1991. godine, no tek od rujna i listopa-
da primljene su u vojsku bez ikakvih Problemi s oDorama,
155 mm svoju vojsku opremila domaćim sustavom Panther
kalibra 155 mm/52 tvrtke MKEK. Prva je bitnica svojih
stalnoj Hrvatskoj. Prema podacima Mi- problema. obUkom i skromnim Uvjetima na bojištU šest Panthera dobila 2002. godine. Panther je klasične
Poseban problem bila im je odora. Neke od naših ispitanica su je same izvedbe s APU-om i automatskim punjačem. Domet iznosi
nistarstva branitelja u Domovinskom je Prihvaćanje mUških kolega kupile, neke i duže vrijeme čekale da je dobiju ili je nekako prilagodile 24 km sa starim projektilom M107 HE odnosno 40 km s
ratu sudjelovalo 23 080 žena. Taj se broj Prijava žena u dragovoljce izazivala je u unatoč prevelikom broju no najveći su problem ipak bile čizme malih ERFB-BB projektilom.
početku čuđenje i nesnalaženje, no iako brojeva. Problemi s odorama i čizmama bili su sasvim razumljivi jer Na Zapadu je trenutačno najrašireniji novi vučeni topnički
odnosi na sveukupni broj žena koji je na je u početku bilo problema s pronalaže- do tada nije bilo predviđeno da žena bude vojnik pa stoga nije bilo ni Na Zapadu je treNu- sustav M777 Light-weight Howitzer 155/39 čija je proi-
bilo koji način sudjelovao u ratu, dok se njem radnog mjesta, s vremenom su i
oni nestajali. Svaka od intervjuiranih
prikladne obuće ni odjeće za njih.
Što se tiče obuke, za nju nije bilo vremena. Rat je bio u punom jeku
tačNo NajrašireNiji zvodnja u punom zamahu. M777 je razvijen kao privatni
pothvat tadašnje tvrtke Vickers Shipbuilding and Enginee-
za borbeni sektor navodi broj od 14 194 žena u svojoj je postrojbi sudbinu dijeli- kada su se dragovoljno prijavile, pa se iskustvo stjecalo u hodu i brzini. Novi vučeNi topNički ring Limited (VSEL). Nakon provedenih testiranja odabrali
la s jednom ili dvije žene. Iako okružene Ljiljana se prisjeća kako joj je u sklopu 83. samostalnog zagrebačkog su je Američki marinski korpus i Američka kopnena vojska
osobe koji, iako se čini mali u odnosu na muškarcima sve ističu kako su odnosi bataljuna, čija je bila pripadnica, obuka trajala svega tri dana u kojoj
sustav M777 Light- kao dopunu i zamjenu za puno teže vučene haubice M198.
broj muškaraca sudionika Domovinskog bili fer i korektni, bili su ratni prijatelji. je trebala svladati osnove vojne strategije, pucanje iz trka,u ležećem weight howitZer Dijelovi sustava M777 proizvode se u Barrow-in-Furnessu,
Nije bilo razlika, odnosili su se s pošto- položaju... a odvijala se uglavnom u spavaonici...Učile su od kolega i u Ujedinjeno Kraljevstvo, dok se završno sklapanje obavlja u
rata, svakako nije zanemariv... vanjem i prijateljstvom. Možda se razlog predahu borbi. Ljiljana ističe da je o minsko-eksplozivnim sredstvima
155/39 čija je pro- Hattiesburgu, Mississippi, SAD.
krio u tome što su na terenu postali i ponešto naučila samo zahvaljujući dečkima s kojima je bila. Mnoge iZvodNja u puNoM Do konca 2012. godine knjiga narudžbi brojila je 1071 hau-
živjeli kao obitelj. Upravo tu posebnu su tek mjesecima nakon dolaska u postrojbu imale priliku proći neki bicu, od čega je bilo isporučeno oko 900 te ostvaren izvoz u
ZaMahu Australiju (35 komada) i Kanadu (37) čija ih je vojska prva

Žene u Domovinskom ratu
ubrzani oblik vojnog osposobljavanja. upotrijebila u borbi. Nacionalna garda Saudijske Arabije
Higijena je u početku bila veliki problem. podnijela je 2011. putem programa Foreign Military Sales
Na ratištu naravno nisu postojali često (FMS) zahtjev za nabavu velike količine opreme uključujući
ni osnovni higijenski uvjeti a snalazile 36 M777A2, a u listopadu 2012. objavljeno je da Australija
su se, kažu naše ispitanice, na razne namjerava kupiti još 19 tih haubica putem istog progra-
načine. Ana K. se prisjeća kad nije bilo ma. Indijsko ministarstvo obrane zatražilo je 5. studenog
tople vode grijali bi je u loncima, a kad 2012. pismom namjere nabavu 145 komada M777 zajedno
Žene za razliku od muškaraca nisu imale odlaze u rat jer netko napada, netko financirali, a ona je tada radila protiv povezanost u postrojbi ističu sve ispi- je nije bilo uopće, razbijali smo led u sa sustavom Selex Galileo Laser Inertial Artillery Pointing
vojnu obvezu u nekadašnjoj JNA pa nisu ulazi u njihov dom, njihovo dvorište, nas. Ona početkom rata dolazi u Novu tanice. Ljiljana kaže: Bili smo bliži nego potoku i grijali ga da se možemo okupati. System (LINAPS).
imale ni predznanje o ratu, pravilima netko ubija civile, a njihovi prijatelji, Gradišku kod roditelja. Noćima je, kaže, obitelj, dijelili smo posebno iskustvo. I mineralna voda bila je dobra kada nije Glavna je značajka M777 njezina masa od samo 4200 kg
ratovanja, niti o bilo čemu vezano uz braća, očevi odlaze na bojište. Intervju- sjedila pred kućom i osluškivala zvukove Odgovor za to možda jest u činjeni- bilo obične. Čak su mi za jedan Božić što je postignuto korištenjem titana i aluminijevih slitina
rat. U Domovinskom ratu poginulo je irane su podijeljene u dvije kategorije; koji su dopirali s bojišta i sirene hitne ci da su muškim kolegama žene bile dečki zajednički kupili lavor za kupanje. u konstrukciji. Sustav može ispaljivati cijeli raspon streljiva
117 žena. djevojke od 18 do 29 godina i žene od pomoći. Nešto ju je vuklo na teren. Lji- asocijacija na majke, prihvativši i ulogu 155 mm i ima najveći domet od 40 km, a može koristiti
Za ovaj članak korišteni su intervjui 36 do 44 godine. Bitno je napomenu- ljana dodaje: Kad bi se realno vratila u da ih čuvaju i brinu o njima. Same su Ponos na UsPomene i vođeno streljivo. M777 se može opremiti korisnikovim
s osam žena koje su sudjelovale na ti da su pripadnice 2. kategorije prije to stanje u to primarno emotivno stanje, više puta spomenule da su u kriznim Marija ističe svoj ponos zbog sudjelova- sustavom za upravljanje vatrom. Kanada, na primjer, ko-
razne načine u ratu te time dale svoj odlaska u rat bile u braku, te su imale koje vas dovodi negdje, to je odluka srca situacijama upravo one ostale čvrsto nja u Domovinskom ratu iako sama za risti LINAPS.
doprinos. Intervjuirane žene su uglav-
nom započele svoj ratni put na bojištu
djecu koju su ostavile kod kuće da bi
pošle u rat.
ne pameti...
Svaka ispitanica navodi neke osobne
stajati na nogama. Možemo zaključiti
da je u ratnim uvjetima solidarnost u
hrvatska historio-
grafija nije se bavila
sebe kaže da je tek mali kamenčić u mo-
zaiku stvaranja hrvatske države. Dati dio (II. dio) Laka haubica 105 mm BAE Systems razvijena je kao zamjena
za Pack Howitzer tvrtke OTO Melara u sastavu Kraljevskog

Vučeno topništVo
Žene sudionice ratnih zbivanja nisu nepoznanica u svijetu. Povijest zapadne Slavonije, a završile su ga naj- razloge po kojima su postale svjesne da grupi bila jača od rodnih razlika. Možda pitanjem žena u sebe i ne znati kako će rat završiti svima topništva i doživjela je velik izvozni uspjeh. Standardna izve-
obiluje primjerima žena koje su sudjelovale u raznim sukobima i većom hrvatskom vojno-redarstvenom Zašto žene oDlaZe U rat? je rat zaista počeo, vezane ili uz odlazak je to najbolje sažela Verica rekavši kako Domovinskom ratu. nama je na čast i hvalu. Nije toliko ni denica te haubice pod imenom L118 ima domet od 17,2 km
Značajnije se ovom
bitkama, počevši od antike pa sve do današnjih dana. Vojna povijest operacijom Olujom. Bile su aktivne na Riječ je o običnim djevojkama za koje na bojište nekog iz obitelji, ulice, nase- je ipak najvažnije bilo da smo živi, da problematikom bavila
bitno na kojem su položaju bile, dale su dok inačica s kraćom cijevi L119 ima domet od 11,5 km. To
puna je primjera žena ratnica kao Amazonke, Ivane Orleanske, pa svim poljima, od aktivnog sastava u možemo reći da je uz domoljublje jedan lja...ili neprijateljske napade na njihovo si nešto pojeo i uspio se malo odmo- marija slišković iz svoj maksimum i to im nitko ne može se oruđe prema licenciji proizvodilo u Australiji, a u SAD-u
sve do žena u II. svjetskom ratu. Prve žene koje su sudjelovale u sklopu raznih brigada, pukovnija i dese- od razloga odlaska u rat, bio društvo Udruge žene iz oduzeti, slažu se naše ispitanice. Danica se proizvodila inačica L119 pod nazivom M119. Iako je pro-
ratovima bile su prerušene u muškarce da bi mogle sudjelovati u tina, do saniteta i prehrane vojnika. Sve i prijatelji. To je lako shvatljivo uzevši Domovinskog rata bi istog trena sve ponovila. Domoljublje izvodnja oružja 105 mm Light Gun okončana, na tržištu se
bitkama. Dakako tek u 20. stoljeću postoji više primjera o ženama su one imale točno određenu zadaću u obzir njihovu mladost. Ipak, važniji te je dosad u sklopu koje ih je odvelo u rat ništa manje nije pojavio određen broj korištenih oružja s mogućnošću obnove i
koje se bore uz bok muškarcima. Žene su sudjelovale u gerilskim koju su morale izvršiti. razlog koji navode i mlađe i starije žene Udruge objavljeno ni danas. A na ono kroz što su proš- modernizacije. Kraljevsko je topništvo svoja oružja Light Gun
ratovima (Vijetnam, Južna Afrika, Cipar, Argentina) a velik broj i u Svaka žena ima svoju priču, no sam jest da su išle srcem. Išle su braniti svoj osam knjiga koje se le s ponosom nose uspomene iako ih
II. svjetskom ratu, pa se raspolaže s brojkom od nekih 800 000 žena početak, tj. odgovor na pitanje zašto su dom i po cijenu svog života. Verica ističe bave ženama u Do- ne spominju često. Umjesto zaključka, Južnoafrička je top-haubica Denel Topničko oružje u skama Omana i Ujedinjenih Arapskih dinance kalibra 105 mm. Cijev mu je ulozi topništva u sastavu Španjolske haubica u V07 konfiguraciji zajedno
koje su sudjelovale na strani Crvene armije. Primjerima žena ratnica išle u rat glasio je više-manje isto. Žene i ljutnju, ljutnju na JNA koju smo mi movinskom ratu pod ostaje za povijest činjenica o njihovoj Land systems G5 155 mm/45 razvi- sastavu Španjolske Emirata. duljine 52 kalibra, odnosno 57 ura- vojske. Kao što i sam naziv sugerira, sa sustavom za upravljanje vatrom
nazivom snaga ljubavi vojske domaća je
obiluje i hrvatska povijest no isto kao i u drugim zemljama tek od – činiti dobro. te su
hrabrosti i nesebičnosti, odlučnosti i jena kako bi se pariralo sovjetskim Denel je svoje marketinške napore čuna li se i plinska kočnica i koristi ta 155 mm/52 haubica ima APU i koji se od španjolskog originala razli- Preciznost konvencionalnog streljiva također se može unapri-
20. stoljeća o njima ima više informacija. U vrijeme II. svjetskog rata, ljubavi prema domovini zbog koje su sustavima u sastavu angolskih sna- haubica General usmjerio na zadnju inačicu G5-52 koja novo streljivo tvrtke Rheinmetall De- automatski punjač te proklamirani kuje samo u balističkom softverskom jediti dodavanjem seta za vođenje. Tvrtka ATK Systems dobila
tekst koji donosimo svojevrsni je sažetak magistarskog rada izabele jakarić vonić knjige vrijedno me- Dynamics European
žene se u Hrvatskoj formiraju u AFŽ. mag. hist. U Domovinskom je ratu, napominje, sudjelovao iznimno veliki broj žena, moarsko gradivo koje i vlastite obitelji stavile u drugi plan. U ga za vrijeme tamošnjeg rata (1966. ima cijev duljine 52 kalibra te je kao i nel Munitions. Standardni projektil domet od 31,7 km s ERFB granatom modulu. je natječajem ugovor za GPS-om vođeni set (Precision Guidan-
rat su išle srcem i željom da pridonesu do 1989.). Uvedena je u naoružanje Land Systems – Santa osnovna inačica opremljena APU-om 105 mm HE ima najveći domet od ili 41 km s ERFB-BB granatom. Špa- Švedska vojska zamjenjuje sve svoje ce Kit – PGK) koji je poznat pod oznakom M1156 i očekuje se
no do sada tu temu nitko nije sustavno istraživao. izvor su joj bila svjedočenja žena, može biti od velike Bárbara Sistemas
U Domovinskom ratU 23 080 žena uglavnom s područja zapadne slavonije, koje su bile na zapadno-slavonskom boji- koristi za znanstvena obrani i oslobađanju okupirane i napad- 1983. godine zajedno s ERFB strelji- 155 mm /52 APU SBT.
i automatskim punjačem. Denel tvrdi 24,6 km. njolska je vojska je nabavila 18 SBT vučene sustave samovoznim 6 x 6 su- skoro pokretanje maloserijske proizvodnje. Prema podacima
Žene u Domovinskom ratu odigrale su veliku ulogu u ostvarivanju štu ali i na drugim bojištima u hrvatskoj. U magistarskom je radu težište stavila istraživanja nute domovine te stoga njihovu ulogu i vom. Otada je izvezena u niz zemalja, Isprva korištena za da G5-52 ima najveći domet od 44,2 Najnovije topničko oružje u sastavu haubica u inačici V07 i naručila još 64 stavom FH-77 BW L52 Archer. Švedska ATK-a, granata opremljena tim sustavom postiže preciznost
sna o samostalnoj Hrvatskoj. Prema podacima Ministarstva obitelji, na odnos žena i muškaraca, njihovoj obuci, prehrani, osobnoj higijeni, ratovanju žrtvu u Domovinskom ratu ne smijemo zadnje u Maleziju koja je kupila 28 ko- potrebe obalnog to- km uz korištenje ERFB-BB streljiva, Španjolske vojske domaća je haubica u inačici SIAC. SIAC inačica uključuje i Norveška naručile su svaka po 24 od manje od 50 metara CEP (Circular Error Probability – vje-
branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS) u Domovinskom i posljedicama koje je sudjelovanje u Domovinskom ratu ostavilo na njihov život. zaboraviti. U hrvatskoj znanstvenoj hi- mada G5 Mk III. Denelova samovozna pništva, ta je haubica odnosno čak 58 km kad se koristi VLAP General Dynamics European Land brojna poboljšanja (u pokretljivosti, komada Archera. Vučeni prethodnik rojatnost kružne pogreške, tj. 50% ispaljenih projektila padne
je ratu sudjelovalo 23 080 žena. Taj se broj odnosi na sveukupni broj “bilo je jako emotivno. sugovornicama je bilo drago što su mogle s nekim podijeliti storiografiji žene u Domovinskom ratu kotačna haubica G6 s pogonom 6 x 6 našla mjesto i u klasič- streljivo koje povezuje plinski genera- Systems – Santa Bárbara Sistemas integraciji podsustava i povezanosti Archera FH-77B prodan je Indiji (410), unutar kruga od 50 m), a za vrijeme testiranja ostvarena je
žena koji je na bilo koji način sudjelovao u ratu, dok se za borbeni svoju priču. Divim im se. hrvatsku su išle braniti srcem i svojevrsni su mi uzor u tek su djelomično obrađene pa vjeruje- koristi isto streljivo kao i G5 te je osim noj ulozi topništva u tor (Base bleed – BB) i raketni pogon. 155 mm /52 APU SBT. Isprva kori- sa zapovjedno-komunikacijskom mre- Nigeriji (48) i Švedskoj (51). Razvijena preciznost od 21,1 m CEP koristeći 18 granata M549A1
životu.” sastavu Španjolske
sektor navodi broj od 14 194 osobe koji, iako se čini mali u odnosu na na drugoj je godini doktorskog studija i namjerava doktorirati na istu temu, ali bi
mo kako će i ovaj tekst poslužiti nekom u sastavu Južnoafričkih nacionalnih Već dugo godina Denel razvija oružje štena za potrebe obalnog topništva, ta žom). Završetak isporuke očekuje se je i naprednija inačica FH-77 BOS L52
broj muškaraca sudionika Domovinskog rata, svakako nije zanemariv. budućem istraživanju ove tematike. n obrambenih snaga našla mjesto u voj- vojske pod nazivom Light Experimental Or- je haubica našla mjesto i u klasičnoj 2013. godine. Kolumbija je kupila 13 radi prodaje Indiji.
obuhvatila sva područja na kojima su u Domovinskom ratu žene bile aktivne.

HV 414_16_17.indd 16-17 1/30/13 9:56 AM HV_414_28_31.indd 28-29 1/30/13 9:09 AM

UVODNIK
Vojna operacija Maslenica, kao i akcija Peruča koja je uslijedila odmah nakon nje, bile su veće oslobodilačke
VO operacije koje su, osim što su omogućile lakši život građanima Zadra, Sinja i njihove okolice, pokazale da
je Hrvatska vojska postala spremna sama osloboditi svoj okupirani teritorij. U spomen na te pobjedonosne
događaje u ovom broju donosimo reportaže s obilježavanja 20. godišnjice koje su okupile cijeli državni i vojni
vrh te ratne zapovjednike.
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata neumorno radi na prikupljanju arhivske
građe o Domovinskom ratu, pa u ovom broju donosimo razgovor s ravnateljem Centra o aktivnostima usta-
nove kojoj je na čelu.
Žene su u Domovinskom ratu dale golemi doprinos u obrani domovine, kako one koje su u postrojbama
aktivno sudjelovale tako i one koje su svojim predanim radom u drugim, jednako tako zahtjevnim poslovi-
ma, imale važnu ulogu. Donosimo vam tekst o njihovim iskustvima i poteškoćama s kojima su su susretale
tijekom ratnih zbivanja.
U broju pred vama je i nastavak teksta o vučenom topništvu i najraširenijem novom vučenom topničkom su-
stavu čija je proizvodnja na Zapadu u punom zamahu. Čitajte i o trendovima razvoja modernih podmornica,
njihovu razvoju i sve većoj važnosti. Zateknete li se u švedskom gradu Linköpingu, cijeli dan svakako treba
posvetiti i posjetu jednom od, po mišljenju mnogih, najljepših zrakoplovnih muzeja na svijetu – Flygvapenmu-
seumu. Za sve one koji ga nemaju prigodu posjetiti u ovom broju pročitajte koje sve zanimljivosti nudi.
Uredništvo

HV_414_02_03.indd 3 1/30/13 11:55 AM

4 broj 414 / 1. veljače 2013.

Razgovor

Ante Nazor, ravnatelj
Hrvatskog memorijalno-
-dokumentacijskog centra
Domovinskog rata

Samo znanstveni pri-
stup omogućuje objek-
tivan prikaz prošlosti i
onemogućuje pokušaje
manipulacije podacima,
koji su gotovo svakod-
nevni u dijelu medija.
Nažalost, pojedini su
autori upornim plasira-
njem dezinformacija ili
poluinformacija utjecali
na negativnu percepciju

Vjerujem da
dijela javnosti prema
pojedinim događajima
iz Domovinskog rata...

uvijek nađ
Kad se govori o znanstvenom pristupu istraživanju povijesti Domovinskog rata, jedan od najmjerodavnijih kog povijesnog događaja ovisi o količini
sugovornika je svakako Ante Nazor. Djelujući kao ravnatelj relevantne znanstvene institucije, sa suradnicima podataka iz primarnih, pisanih izvora i
prikuplja i slaže gradivo koje nije samo temelj izdanjima Centra, nego i mnoštva sadašnjih i budućih izdanja i svjedočenja sudionika toga razdoblja.
istraživanja. Dio Nazorova rada već nam je godinama dostupan na stranicama Hrvatskog vojnika, a razgovor
s njim prilika je da se dobije i širi uvid u mnoge aktivnosti HMDCDR-a U kojoj vam mjeri i danas pristižu
dosad neotkriveni dokumenti?
Činjenica jest da se dio arhivskog gradiva
iz Domovinskog rata još nalazi u privat-
Centar ulazi u osmu godinu Kao i mnogi odmakom postaje dostupnije, tako da nom vlasništvu. Tu prije svega mislim
postojanja i rada. Pomaže li ili se i povijest može prikazati cjelovitije. na nekonvencionalno gradivo (fotogra-
odmaže i koliko vremenski od-
Hrvati u domovi- Nasuprot tome, kad je riječ o sjećanji- fije, videozapisi), ali i na konvencionalno
mak u povijesnom istraživanju ni i diljem svijeta, ma sudionika, što je vremenski odmak gradivo, nastalo djelovanjem instituci-
Domovinskog rata? oslobađajuću od samoga događaja veći, to sjećanja ja hrvatske države ili “RSK” (zapovije-
Ovisno o tome je li riječ o gradivu presudu generali- više blijede i postaju podložna tzv. na- di, izvješća, odluke itd.) i neposrednih
nastalom djelovanjem institucija hr- ma doživio knadnoj pameti. Nažalost, prikuplja- sudionika događaja (dnevnici, izvješća,
vatske države u tom razdoblju ili je ri- sam prilično nje memoarskog gradiva je dugotrajan pisma itd.). Evo, upravo smo tijekom su-
ječ o memoarskom gradivu, odnosno emotivno proces, tako da je teško očekivati da djelovanja u obilježavanju oslobodilačke
sjećanjima sudionika događaja iz toga će svi važniji sudionici Domovinskoga operacije Maslenica preuzeli 30 registara
razdoblja. Naime kad je riječ o prvospo- rata biti obuhvaćeni takvim projektom. sa srpskim dokumentima, te nekoliko
menutom gradivu, ono s vremenskim Osobno držim da objektivan prikaz ne- zemljovida Srpske vojske Krajine. Pre-

HV 414_04_06.indd 4 1/30/13 1:37 PM

Osobno držim da objektivan prikaz nekog 5
povijesnog događaja ovisi o količini podataka broj 414 / 1. veljače 2013.
iz primarnih, pisanih izvora i svjedočenja
sudionika toga razdoblja

Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

Vjerujemo da se najčešće susrećete s pozitivnim ocje-
nama rada Centra, no ima li ipak onih koji misle
drugačije?
Svjesni smo da je pred nama dugotrajan posao, jer će za priku-
pljanje i sređivanje gradiva iz Domovinskog rata trebati barem
još jedno desetljeće, a vjerojatno i više. Tek nakon toga moći
ćemo odgovoriti na brojna pitanja, koja do sada nisu znanstveno
obrađena, dijelom i zbog nedostatka, odnosno nesređenosti
gradiva. Sadržaj knjiga u izdanju našeg Centra utemeljen je na
povijesnim izvorima i znanstvenim radovima, uz uvažavanje
posebnosti knjiga iz serije memoarskog gradiva, koje je često
subjektivno, no i u toj seriji nastojimo izbjeći neutemeljenu
interpretaciju pojedinih događaja. Dakako, unatoč provjerama
i recenzentima, te nastojanju da neprovjerene podatke ne
objavljujemo, može doći do pogrešaka, bilo da je riječ o nekom
podatku ili o izostavljanju nekih događaja ili osoba. Stoga smo
zahvalni svakome tko nas upozori na pogreške u našim izda-
njima, kako nam se one ne bi ponavljale.
Samo znanstveni pristup omogućuje objektivan prikaz proš-
losti i onemogućuje pokušaje manipulacije podacima, koji su
gotovo svakodnevni u dijelu medija. Nažalost, pojedini autori
su upornim plasiranjem dezinformacija ili poluinformacija
utjecali na negativnu percepciju dijela javnosti prema pojedinim
događajima iz Domovinskog rata. Nerazumljiva je ideološka
zaslijepljenost dijela osoba koje često nastupaju u medijima,
njihova je odgovornost za duboke podjele u hrvatskom društvu
i plasiranje teza o “dogovorenom ratu“, o “prodaji/izdaji/namjer-

da istina
nom žrtvovanju Vukovara 1991.“, o “agresiji Hrvatske na BiH“,
o oslobodilačkoj operaciji Oluji kao “zločinačkom pothvatu“, itd.

Surađuje li Centar sa znanstvenim ustanovama iz
nama susjednih ili drugih europskih zemalja?

nađe put
Centar je do sada učinkovitu međunarodnu suradnju postigao s
gospodinom Herwigom Roggemannom, voditeljem Osteuropa-
Institut der Freien Universitat Berlin, na čiji su poziv povjesni-
čari i arhivisti iz našeg Centra sudjelovali na konferencijama
u Splitu (2011.) i Berlinu (2012.). Uz to, kolegice iz Centra su-
djelovale su na međunarodnim konferencijama i znanstvenim
skupovima u Poljskoj (2007.), Zagrebu (2009.), Haagu (2010.) i
Dubrovniku (2011.), na kojima se govorilo o mirovnim inicija-
tivama žena u Hrvatskoj uoči rata, percepciji Domovinskog rata
uzeto gradivo, na zahtjev darovatelja, okupiranom području Republike Hr- u udžbenicima povijesti u Hrvatskoj, naslijeđu Međunarodnog
presnimavamo na DVD, kako bi ga on i vatske od 1991. do 1995. godine. Da- kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i humanitarnim akcijama
dalje imao na raspolaganju. kako, taj prioritet ne možemo ostvariti na dubrovačkom području 1991. godine.
bez suradnje s nekoliko ministarstava
Koji su trenutačno prioritetni pro- Republike Hrvatske. Osim toga, još je Centar je kroz svoj rad a i vi osobno ste u svakom
jekti Centra? Vrlo ste aktivni u iz- niz zadaća koje djelatnici Centra sva- vašem predavanju i javnom istupu argumentirano ci-
davaštvu. Koji nas naslovi očekuju kodnevno obavljaju, a dio njih, zbog jelo vrijeme davali do znanja da su hrvatski generali
u skoroj budućnosti? Koliki je in- zahtjeva raznih hrvatskih institucija bili časni i profesionalni zapovjednici i upozoravali
teres za vaša dosadašnja izdanja? ima prioritet pred ostalom djelatnošću. na okolnosti poduzimanja i tijeka VRO Oluja te da
Uz izdavačku djelatnost, koju smatra- O razmjerima interesa za knjige koje su nepravedno u haškom pritvoru. Oslobađajuća
mo redovitom aktivnošću Centra (u su objavljene u izdanju našega Cen- presuda hrvatskim generalima bila je i svojevrsna
pripremi su knjige dokumenata “RSK“ tra, teško je govoriti. No činjenica jest potvrda truda i istraživanja koja je provodio Centar?
13 i 14, te memoarsko gradivo gos- da u dijelu javnosti on postoji, o čemu Kao i mnogi Hrvati u domovini i diljem svijeta, oslobađajuću
pođe Slavice Bilić o Bedemu ljubavi, svjedoči i podatak da se nekoliko knjiga presudu generalima doživio sam prilično emotivno. Zaista, u
odnosno odlasku majki u Beograd, u koje je objavio naš Centar (“Oluja“ dr. sc. simboličkom smislu, mnogi su je doživjeli kao konačan završe-
kolovozu 1991.), kao prioritet u radu Davora Marijana iz Hrvatskog institua tak Domovinskog rata u Hrvatskoj, iako postoje još neki procesi
za ovu godinu držim sređivanje i ažuri- za povijest, knjige dokumenata “RSK“ na međunarodnim sudovima koji se izravno tiču Hrvatske.
ranje postojećeg popisa poginulih bra- broj 1 i 7, te “Velikosrpska agresija na Oslobađajuća presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i
nitelja i civila u Domovinskom ratu te Hrvatsku 1990-ih“) nalaze u više tisuća Mladenu Markaču od životnog je značenja za same generala, a
popisa poginulih hrvatskih građana na domova u Hrvatskoj i inozemstvu. u političkom smislu od golemog je značenja za Hrvatsku. Ona

HV 414_04_06.indd 5 1/30/13 1:37 PM

Da nikad nismo realne prijetnje“.“ na celom hrvatskom državnom prostoru“ željelo je. iako bi trebali priznavati ženi ciljevi su bili Zagreb “sa infrastrukturom ulicu njegova ubojice Puniše Račića! samo autoritet činjenica. koje sam nedavno dobio Oslobađajuća presuda hrvatskim Srbina“. a i industrijskim kapacitetima (“na svega 24 km jest da Knin nije ni prekomjerno ni neselektivno koje upravo pripremamo za tisak – pa neka ovo od srpskih vatrenih položaja na kordunaškom i granatiran i činjenica jest da Hrvatska Olujom bude i javna najava nove knjige dokumenata banijskom ratištu“). u nepravde. srpnja 1992. hr- stotina dokumenata koji su do sada objavljeni. nego na temelju nosti a da ima posebnu cjelovitog uvida u izvore. potvrđuje Izvješće “Ko. to nisu bili jedini primjeri Centra i nagradu za uloženi trud u pomaganju vodstva. kojom je trebalo “pobiti sve Hrvate u vijest ne piše na temelju sudskih presuda. u Izvješću “Komande 7. 5. veljače 2013. novih ulica u naseljenim mestima na području generali pobjednici. kao zapovjednici pobjednič.“ odgovor na prvostupanjsku presudu u Haagu te da “ovaj stav mora znati svaki pošteni Srbin Iznimno su potresni dokumenti “MUP-a RSK - kome u srcu leži jedinstvena Srpska država“ i Sekretarijata u Vukovaru“ . između ostaloga. Radovan Radinović. osmislio general-pukovnik prof. a predlo. “RSK“. jasno se očituje i u “Rešenju o da će generali Ante Gotovina i Mladen Markač vojne sile radi oslobađanja svog okupiranog po. od. SVK o održanom seminaru pomoćnika koman. ranja u agoniji“. ljeza. (“svega 6 km od prednjeg kraja srpske obrane“).“ Nažalost mnogi su raketama zemlja-zemlja.. No ona ne mijenja sliku povijesti. siječnja pozitivan rezultat. hrvatski zapovjednici i tadašnja hrvatska poli. ubijene su Stana Dikonić i Mar- nego na temelju cjelovitog uvida u izvore načelniku Generalštaba VJ. njegova supruga i dvoje djece) u zaista doživljavamo kao potvrdu stručnog rada preko Hrvatske. Terorističke namjere srpskoga travnju 1992. Organa bezbednosti Glavnog štaba SVK Upravi da smo vjerovali da će on dugoročno donijeti dr. (“svega nekoliko kilometara od srpskih položaja“). njegove supruge Marije generala. a u drugom dokumentu te kćerke Brigite“ u Marincima 20. “grad Karlovac kao najveća nije provela “udruženi zločinački pothvat“. iako su nost vlasti u Beogradu i Kninu. tva u okupiranom Vukovaru prema Hrvatima. samo na okupiranom godišnjih izdanja našega Centra. Sve danata za moralno-vjerske i propagandne poslo. bezbednosti Generalštaba VJ“. govorili smo i prije i poslije prvostupanjske ve korpusa“ navodi se “jedinstven stav da je ovo ljevima koji za Hrvatsku predstavljaju najviše presude generalima Anti Gotovini i Mladenu poslednja šansa Srpskom narodu da stvori jedin. ostaje nam vjerovati da istina uvijek nađe put odmazde po svim vitalnim objektima i ciljevima čak i prema hrvatskim pjesnicima kojima je. mande“ jer oni mogu gađati najveći broj ciljeva Netrpeljivost vladajućeg dijela srpskog stanovniš- čara ima veći odjek u javnosti nego sadržaj više u slobodnom dijelu Hrvatske. srpnja 1994. o raspoređivanju raketnog području istočne Slavonije “likvidirano 150 oso- studenoga 2011. a u političkom smislu od golemog Srpskim prostorima“. da je tijekom 1992.“. stanovništva iz Hrvatske. Nažalost. jedini krimen bila pisana riječ na hrvatskom Tvrdili smo da “nije sporno i ne treba sumnjati se Republiku Hrvatsku odvratiti od primjene jeziku i pismu. činjenica Među dokumentima koji još nisu objavljeni. dogodili su nim područjima Republike Hrvatske te poveza. Gore uputi prijedlog o provedbi “ujedinjenja svih vodio pod nazivom “Teška kradja puškomitra- ljima za sve ono što su pretrpjeli kao žrtve srpskih zemalja“. održane 15. Strategija je uključivala napade Opštine Vukovar“.. Nažalost. Razgovor je moralna satisfakcija generalima i njihovim obiteljima za sve ono što su pretrpjeli kao žrtve Možete li izdvojiti neki nepravde. Podsjetit ću. Njezin zaključak je glasio: “Republika Srpska tika poduzeli sve što su mogli u onakvim okol. srpnja 1994. vrednosti. Stoga oslobađajuću presudu generalima muslimanima u BiH dostavlja najvećim dijelom (ubijeni su on. odluci da se ulica Stjepana Radića preimenuje u haškog tužiteljstva. “Budač Ivana. koje je 16. svjedoče riječi s promocije mande 21. Zbog istog motiva.. od 21. korpusa Glavnom štabu SVK“ od 1993. 27. u skladu s prihvaćenom “Strategijom ubojstva Hrvata na okupiranom području. potvrđuje “Izvješće posumnjali u potrebu znanstvenoga pristupa i ili odvraćanja. štaba SVK“ predsjednicima Republike Srbije i u bunar“. promeni imena ulica i trgova i utvrđivanju imena u hrvatskoj povijesti zauvijek ostati zapisani kao dručja i dovesti je u poziciju “dugotrajnog umi. navodi “da koje govori o robovlasničkom odnosu pojedinih su sazreli uslovi za ujedinjenje dve srpske države Srba u okupiranom Vukovaru prema preostalim i na brojne dezinformacije o Domovinskom (RS i RSK) u jedinstvenu državu“ te da se pomoć Hrvatima te o ubojstvu obitelji Štefa Pakšeca ratu. Bez obzira na sudsku težinu u rasvjetljavanju presudu. gubitke i razaranja Hrvatskoj po objektima ci- to. koju je kao strategiju odmazde ona bila masovnih razmjera. Da su obranama hrvatskih generala. kako od nađenih dokumenata se to navodilo u medijima. kovarskom području iz šovinističkih pobuda. činjenica jest movinski rat? da spomenuti generali nisu zločinci. “Sisak kao petrohemijski i metalurški centar“ se incidenti i ubojstva srpskih civila. Tu ponajprije mislimo na Zagreb i Markaču.indd 6 1/30/13 1:37 PM . Rušenje i razaranje Zagreba agresija na Hrvatsku 1990-ih“. a uz suosjećanje s obiteljima žrtava. u “akciji Berak 2 – bacanje kako se to navodilo u medijima. Krajina je u stanju da nanese neprihvatljive nostima da civilne žrtve budu što manje. te Jankovcima“. Primjerice. 6 broj 414 / 1. kojem sudska presuda ili jedna rečenica politi. u Izvješću “Glavnog Novim Jankovcima. jer se po. 31. :“Premda živimo u vremenu u diviziona “DVINA“ u zoni odgovornosti te “ko. n HV 414_04_06. odnosno tezama raketa i dalekometnim topništvom. ističu se zaključci “Skupštine RSK“ na sjednici O karakteru ljudi koji su vodili istragu o tom je značenja za Hrvatsku. No ona ne mijenja sliku povijesti. a govore o ubojstvima Hrvata na vu- generalima Anti Gotovini i Mladenu cilj i svrha postojanja i delovanja SVK formi. Markaču od životnog je značenja za same ranje jedinstvene Srpske države na vekovnim Primjerice. činjenica vezanih uz Do- posebice nevino ubijenih civila.. svibnja 1992. to smo objasnili i u knjizi “Velikosrpska stvenu Srpsku državu u koju će ući svi etnički njegovu širu okolicu. očito i da trud nikad nije uzaludan. general-pukovniku ta Jozić. U posjedu smo i memoarskog gradiva Momčilu Perišiću. do- ke hrvatske vojske i policije. “RSK”. izdvojit ću one koji potvrđuju kontinuitet urbana celina i industrijski centar na Kordunu“ nosno da nije odgovorna za odlazak srpskoga isključive politike srpskog vodstva na okupira. korpusa itd. Uz to se. spomenutom strategijom “masovne vatskim nazivima i osobama iz hrvatske povijesti. Slobodanu Miloševiću i Milanu Martiću. U tom smislu navodi se da je “osnovni na uvid. ba nesrpske nacionalnosti“..“službene beleške“ da je to “zadatak ispred svih zadataka svakog i “posebni izveštaji“. Ponajviše u podlegli autoritetu institucije. jer povijest se ne piše dosad nepoznat široj jav- na temelju sudskih presuda. koja je bila naš prostori na kojim vekovima živi Srpski narod“ Hrvatska niti može niti sme prihvatiti. kolovoza 1994. u studenom 1992. Ona je moralna u Plitvicama da se skupštinama Srbije i Crne ubojstvu govori činjenica da se predmet o tome satisfakcija generalima i njihovim obite.. višecijevnim bacačima nio “Izvršni savet Opštine Vukovar“.

Istodobno OSRH i sudjelovanjem u regionalnoj suradnji podupiru realizaciju ciljeva snaga te razvoj i održavanje potreb- nih sposobnosti. vojne vježbe te zajedničko su- Republici Hrvatskoj. Ministar Kotromanović zahvalio je ministru stanka dvojica ministara razmijenila su mišljenja i Darabosu na austrijskoj potpori u procesu pri- iskustva iz brojnih područja bogate bilateralne su. Pripadnici austrijskih i potpori procesima izgradnje stabilnosti i sigurnosti. MN CS MAT). Susret je bio prigoda i za razmjenu mišljenja o stanju Razgovaralo se o iskustvima transformacija oružanih u regiji. posjetu Republici Austriji. 7 VIJESTI Obilazak intendantskih skladišnih objekata Ministar obrane Ante Kotromanović sa suradnicima 25. hrvatskih oružanih snaga zajednički djeluju u misiji Hrvatski ministar obrane nazočio je i na tradicional- UNDOF na Golanskoj visoravni. stupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Tijekom obilaska zapovjednici vojarne “Pukovnik Marko Živković“ na Plesu i “Satnik Josip Zidar“ u Velikoj i djelatnici postrojbi koje raspolažu intendantskim skladišnim objekti- Buni i obišao intendantske skladišne objekte Zapovjedništva za potporu ma upoznali su goste s radnim procedurama. a tijekom i daljnje proširivanje dinamične obrambene suradnje. brigade 209. MN CS MAT-a predavanje na Fakultetu političkih znanosti U kampu Mike Spann misije ISAF. siječnja održao načelnik Glavnog stožera OSRH general- Medalje je pripadnicima tima uručio njemački brigadir Jürgen Shick. pukovnik Drago Lovrić studentima Fakulteta političkih znano- povjednika 3. nakon čega su dužnosti američkih kolega preuzeli njemački Uz detaljan pregled regionalnih inicijativa u kojima sudje- časnici i dočasnici. problema u funkcioniranju luje Republika Hrvatska i Oružane snage. Na kraju obraćanja brigadir Shick je zahvalio pripadnicima OSRH dentima govorio o sudjelovanju OSRH u aktivnostima kao na predanom radu u operaciji ISAF i zaželio im sretan povratak obiteljima u što je zajednička obuka. suradnje i zajedničkog uvježbavanja te obuke postrojbi OJI Dodjela NATO medalja General Lovrić održao pripadnicima 1. njegova pomoćnika Viktora Koprivnjaka i surad. kao počasni gost. korpusa afganistanskih oružanih snaga. djelovanje u međunarodnim operacijama potpore miru.indd 7 1/30/13 12:42 PM .VLAHOVIĆ Posjet Republici Austriji Na poziv austrijskog ministra obrane i sporta Nor. je siječnja održana svečana podjela NATO medalja pripadnicima prvog “Regionalna obrambena suradnja” tema je predavanja koje je multinacionalnog savjetničkog tima rodova borbene potpore (1. kao i postojećim stanjem i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Osvrnuo se i na činjenicu da je 1. kandak (bojna) 209. objekata te uskladištenih tehničko-materijalnih sredstava. veljače 2013. general je stu- tima nije bilo. Regionalna suradnja u kojoj sudjeluju i OSRH jača odnose s glavnim strateškim saveznicima i partnerima. U svojem je predavanju dao pregled je u prigodnom obraćanju istaknuo kako je 4. bi daljnje nazočnosti međunarodne zajednice kao nju u mirovnim operacijama.F. Ministru su Ministra Kotromanovića. Foto: Josip KOPI broj 414 / 1. garde Minnesote. koji su područja i oblika regionalne suradnje naglašavajući višeregi- savjetovali pripadnici 1. je siječnja posjetio ZzP-a general-bojnikom Matom Ostovićem. kao i o sudjelova. radnje dviju zemalja i njihovih obrambenih sustava. brigade. mentor za. Brigadir Shick sti Sveučilišta u Zagrebu. vojno-tehničke gradišćanskim Hrvatima. te iskazivanje zajedničkog stava o potre- snaga i njihovoj profesionalizaciji. S. također predočeni potencijalni projekti modernizacije i racionalizacije u nike na Plesu je dočekalo izaslanstvo OSRH na čelu sa zamjenikom načel. vidljivo napredovao u svim područjima onalni položaj Republike Hrvatske i kompleksnost mulitila- vojnog funkcioniranja. sigurnost i povjerenje u regiji. trodnevnog boravka u Republici Austriji sastao se i s osobito na planu izobrazbe i obuke. Tema razgovora bilo je nom Časničkom balu. nika Glavnog stožera kontraadmiralom Antom Urlićem i zapovjednikom D. siječnja u trodnevnom uzvratnom me i naoružanja ASDA. MN CS MAT-a. Sudjelujući u brojnim regionalnim inicijativama i aktivnostima Republika Hrvatska jača stabilnost. OJI HV 414_07. Tijekom bilateralnog sa. no unatoč toj značajnoj promjeni. 21. MN CS MAT u prva tri teralne i bilateralne suradnje sa zemljama iz okruženje koje mjeseca u području operacije bio sastavljen od pripadnika OSRH i Nacionalne pripadaju različitim vojno-političkim savezima i inicijativama. u blizini grada Mazar-e-Sharifa na sjeveru Afga- nistana 24. za sudjelovanje u mirovnim operacijama. a istodobno se promiče i podupire puna integracija u NATO i EU. Ovom su pri- berta Darabosa ministar obrane Ante Kotromanović godom austrijski izlagači pozvani na sajam vojne opre- boravio je od 18. u Split u travnju ove godine. intendantsko-skladišnim objektima u sastavu ZzP-a.

nik Odjela za borbenu spremnost iz UzOPiO. Zaključci konferencije odredili su i plan sljedećih koraka s ciljem daljnjeg poboljšanja cjelokupnog procesa ocjenjiva- nja borbene spremnosti. raščlamba provedenih ocje- obuku (UzOPiO) Glavnog stožera OSRH 24. kao i izradi novih krovnih nacionalnih doku- menata u ocjenjivanju borbene spremnosti. odnosno spajanja FC Ma- drid i FC Heidelberg u novo zapovjedništvo kopnenih snaga (LANDCOM) Izmir u Turskoj. Hrvatsko vojno učilište Domagoj VLAHOVIĆ.indd 8 1/30/13 12:42 PM . snimio Davor Kirin Glavni ciljevi konferencije bili su prenošenje zaključaka s godišnje NATO CREVAL konferencije koja se krajem svake godine održava u Monsu. započetog u lipnju 2009. kao i drugi časnici te zapovjednici spremnosti u 2013. Završetak procesa integracije u NATO tako- đer ima vrlo značajan utjecaj na ocjenjivanja borbene spremnosti deklariranih postrojbi s obzirom na to da će se ubuduće primjenji- vati službena. Zaključci iz Monsa istaknuli su TO-ov priručnik za ocjenjivanje specijalnih u Monsu (Belgija). Konferenciju je SOFEVAL konferencija. odnosno nastavka Zaključci konferencije odredili su i plan sljedećih koraka s ciljem daljnjeg poboljšanja cjelokupnog procesa implementacije novog sustava spremnosti ocjenjivanja borbene spremnosti. Značajna pozornost posvećena je i implementaciji Hrvatskih vojnih normi te ulozi CREVAL ocjenjivača u tom procesu. Glavni ciljevi konferencije bili su prenošenje a kroz opširni program vodio je pukovnik pnenih snaga. usvajanjem “Koncepta sustava spremnosti OSRH“ “Koncepta sustava spremnosti OSRH“. n HV 414_08. je svega CREVAL ocjenjivači s certifikatom te usuglašavanje plana ocjenjivanja borbene grebu održana Nacionalna godišnja CREVAL/ NATO-a. olakšana inačica CREVAL-a. a ne light. 8 broj 414 / 1. sustav ocjenjivanja borbene spremnosti ko. Nacionalna godišnja CREVAL/SOFEVAL konferencija U organizaciji Uprave za operativne poslove i Na konferenciji su sudjelovali pripadnici snaga za Europu. NA. otvorio brigadir Stanko Paradžiković. pri. raščlamba provedenih ocjenjivanja borbene spremnosti u 2012. usvajanjem započetog u lipnju 2009. u središtu SHAPE-a. godini. OSRH. njivanja borbene spremnosti u 2012. NA. ZzP-a i BSD-a koji su. kao i izradi novih krovnih nacionalnih dokumenata u ocjenjivanju borbene spremnosti. veljače 2013.. nacionalni predstavnik OSRH Special Operations Forces Evaluation. te usuglašavanje plana ocjenjivanja borbene spremnosti u 2013. Nakon prvog dijela konferencije posvećenog zbivanjima u NATO-u. godini. TO-ova Vrhovnog zapovjedništva savezničkih sustava ocjenjivanja i veću mogućnost anga- žiranja hrvatskih ocjenjivača na ocjenjivanji- ma unutar NATO-a. NATO-ov djeluju u procesima ocjenjivanja. sudionici Nacional- ne konferencije aktivno su sudjelovali u ra- ščlambi provedenih ocjenjivanja i planiranju nadolazećih aktivnosti ocjenjivanja postrojbi OSRH. Značajna pozornost posvećena je i implementaciji Hrvatskih vojnih normi te ulozi CREVAL ocjenjivača u tom procesu. rencije koja se krajem svake godine održava za CREVAL. sve veću važnost i odgovornost nacionalnih postrojbi. CREVAL je kratica postrojbi iz HKoV-a. Dean Kranjčec. je OSRH i Inspektorata obrane MORH-a. godini siječnja na Hrvatskom vojnom učilištu u Za.. odnosno nastavka implementacije novog sustava spremnosti OSRH. dok je SOFEVAL kratica za zaključaka s godišnje NATO CREVAL konfe. ponajprije zbog aktualne transformacije Savezničkog zapovjedništva za operacije (ACO). načel- za Combat Readiness Evaluation.

EU i sl. daje značajni impuls prava. koja se aktivnije uključuju u hrvatsko organizacija. u razmjeni predavača i vojnu komponentu. operativno-planskih pro- namijenjen isključivo civilnom osoblju skom jeziku četiri tog. krizni trenuci. pravne temelje operacija Sljedeći tečaj će se racije (OSMVO). doprinosa s međunarodnim organizacijama. Anamarija instruktori i predavači OSMVO-a. potpuno civilni. Pretvaranje tečaja ekspertize (npr. NATO i EU. prati aktivnosti UN mehanizama koji se bave mirovnim vot u nekim afričkim državama. prati civilni i vojni vanjskih i europskih poslova. prema a što je najvažnije prenesena su nam među vojnicima jer se sve radi prema potrebi koordinira vanjskopolitičku potporu angažmanu razna i zanimljiva iskustva iz prve ruke pravilima vojne subordinacije koja ne Oružanih snaga RH u njima. prilagodba. Sljedeći tečaj. od ove će godine biti provoditi na engle. a možda i nekih budućih tečajeva i cesa. Ukratko. . sudjeluje u strateškom formuli. jasno je pokazao da OSMVO uspješno ujedinjava civilnu i vojnu komponentu.iskustva rada i života u mirovnim dopušta nikakve improvizacije. Novi oblik potpore miru. iz nedavno ustrojene Službe za je posebno važan bio interaktivni dio sa stajališta međunarodnih mirovnih misija i operacija mirovne misije i operacije Ministarstva tečaja gdje su djelatnici MVEP-a preni- u civilnoj. veljače 2013. analizira i daje vanjskopolitičke lično smo naučili o različitim temama. a mirovnih misija i operacija.indd 9 1/30/13 12:43 PM . Obrađene (TOOPM). Zapravo je vrlo ugodno raditi kao civil prosudbe interesa RH u misijama i operacijama. partnerskim nastavni sadržaj izrađen je na temelju a jedan ciklus traje pet radnih dana s zemljama i zemljama primateljicama.). 9 Domagoj VLAHOVIĆ Obučno središte za međunarodne vojne operacije Na tečaju je u više navrata pripremano mješovito civilno i vojno osoblje. teme UN-a. Isto je s drugim ministarstvima pekt MVO. sudjelovanje u operacijama. na tehničkoj i taktičkoj razini. se znaju određeni koraci koji se trebaju komponenti u tim misijama i operacijama. misijama i operacijama. puta godišnje.. vodstvom UN. tečaj nam je pružio osnov. Točno Jedna je od djelatnosti organizacija sudjelovanja civilnih operacijama diljem svijeta. kultura zaključila je Anamarija Džidić. Nadalje OSMVO i jem prošle godine. počet će ranju odluka o doprinosu RH mirovnim misijama i opera. OSMVO uspješno ujedinjava civilnu i akademijom. djelovanje međunarodnih središtu za međunarodne vojne ope. jasno je pokazao da mnost za suradnjom i s Diplomatskom suradnici su svjesni da mnoge međuna. ži. U tom pogledu odvojenost od obitelji. samo vojnih nego i civilnih sudionika časničke i dočasničke izobrazbe. koji je završen krajem prošle godine. Nama i europskih poslova prati sigurnosne trendove u svijetu Džidić. koji je završen kra. potpuno civilni. To kvalitetan i profesionalni standard te- nam je svojim dojmovima potvrdila i čaja tijekom svih pet dana brinuli su se Služba za mirovne misije i operacije Ministarstva vanjskih polaznica posljednjeg tečaja. Certifikat tečaja kao i drugih na- MINPRA…). n HV 414_09. pravila ponašanja i zaštite ljudskih iz drugih ministarstava (MUP. uključujući više nema potrebe da se prenošenje tih posljednji takav. Tečaj osnova operacije potpore miru Tečaj osnova operacije potpore miru rodne operacije danas podrazumijevaju Oružanih snaga RH iz MVO.. koji je od 2009. onalnih iskustava ostalim polaznicima. Za u potpuno civilni neće biti problem. preduvjet za sveobuhvatni pristup. počet će na proljeće. Obostrano je izražena spre- znanja “udvostručava“. a posljednji takav. dana s maksimalno 25 nim operacijama. pružaju dobre temelje za pripremu ne plementira u redovite nastavne planove polaznika Na tečaju je u više navrata priprema. tako da no mješovito civilno i vojno osoblje. Naime osnovna tematika ciklus traje pet radnih praćenju novih trendova u međunarod. a na engleskom jeziku četiri puta godišnje. “Tečaj je jeli dio vlastitih diplomatskih i profesi- doprinos RH u međunarodnim misijama i operacijama pod definitivno ispunio očekivanja i popri. sintezu civilnog i cjeline su pokrile i politički i vojni as- pohađanje ostalih tečajeva u Obučnom vojnog. vojnoj i razvojnoj dimenziji. Sljedeći tečaj. broj 414 / 1. i diplomate. MVEP. prednijih tečajeva iz ponude OSMVO-a mirovnih operacija konstantno se im. poglavito na proljeće ove godine i provodit će se cijama te sudjeluje u usklađivanju i dogovaranju takvog UN-a. itd. standarda UN-a i iskustva pripadnika maksimalno 25 polaznika. ispuniti da bi se prešlo na novi zadatak“. ni uvid u mirovne operacije. a jedan obuka u OSMVO-u.

kazao je u svom obraćanju predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OSRH Ivo Josipović Svečanom akademijom u zadarskom HNK-u kojoj su nazočili najviši državni i vojni dužnosnici. veljače 2013. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maslenica. izaslanstva Zadarske županije i grada Zadra. Ivo Josipović.indd 10 1/30/13 1:10 PM .pukovnikom Dra- gom Lovrićem.bojne 4. Središnjoj svečanosti prethodilo je polaganje vijenaca i odava- nje počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima u operaciji ispod središnjeg križa na zadarskom gradskom groblju te na spomen-obilježju 3. Obilježena 20. godišnjica VRO Maslenica “Dvadeset godina nakon operacije Maslenica Hrvatska je bolja država. generali Ante Gotovina i Damir Krstičević te pred- stavnici braniteljskih udruga. predsjednik Hrvat- skog sabora Josip Leko i predsjednik Vlade RH Zoran Milanović. 10 broj 414 / 1. 22. Vijence su zajedno položili predsjednik RH dr. slo- bodna i demokratska i ima potencijala biti važan faktor u Europi”. potom izaslanstvo Glavnog stožera OSRH na čelu s general. Svečanoj akademiji uz spomenute Sa svakom pobjedom rast visoke državne dužnosnike nazočili HV 414_10_12. gbr Imotski Sokolovi u Zadru. siječnja obilježena je 20.

unutarnjih poslova i branitelja. a zatim su se skupu obratili najviši uzvanici. broj 414 / 1.” Zahvalu svim hrvatskim braniteljima na uspješnoj provedbi operacije uputio je i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko “Operacija Maslenica budi asocijacije na ponos.indd 11 1/30/13 1:10 PM . veljače 2013. Župan Zadarske županije Stipe Zrilić istaknuo je kako je VRO Maslenica bila jedna od težih i značajnijih operacija Domovinskog rata. ljudskih prava. Premijer Zoran Milanović kazao je kako je ova operacija bila po- četak kraja Domovinskog rata te kako ta pobjeda nije bila samo trijumf branitelja već i trijumf hrvatske države. po- štenja i pravednosti. domoljublje i odlučnost branitelja. uspjeh. te je stvorila uvjete za ponovno prometno povezivanje hrvatskog sjevera i juga. Osvrnuvši se na važnost oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovi- ni i Mladenu Markaču ocijenio je kako je tom presudom Hrvatska oslobođena odgovornosti te je potvrdila da je išla pravim putem.” kazao je predsjednik Ivo Josipović istaknuvši da novi na- raštaji imaju zadaću učiniti Hrvatsku uspješnom. Najavio je kako će se na isti način Republika Hrvatska savjesno preuzevši svoje obveze. Ante Ko- tromanović. Svemirka Miočić. Tom je prigodom prika- zan film Bernarda Kotlara s autentičnim snimkama iz operacije Maslenica. predstavnici županije i grada. no Hrvatsku danas čekaju novi izazovi. Ranko Ostojić i Predrag Matić. otvorenu i samosvjesnu državu. saborski zastupnici. zemljom mira i demokracije. ratni zapovjednik VRO Maslenica general Ante Gotovina i drugi uzvanici. ponašati i u Europi te dodao: “Pozivam sve da gradimo uspješnu. a njezino se značenje ogleda u moralnoj snazi koju je dala stanovnicima ovog područja ali i cijeloj Hrvatskoj. 11 Vesna Pintarić. snimio Davor Kirin Počast poginulima odali su i generali Ante Gotovina i Damir Krstičević su i ministri obrane. učiniti je državom koja svim svojim građanima jamči bolju budućnost astao je i ugled Hrvatske HV 414_10_12.

kazao je ministar Kotromanović.Maslenica ‘93. kako je istaknuo. HV 414_10_12. nove. poštenja Ovo je za sve nas koji smo bili pripadnici Hrvatske vojske vrlo emotivan i pravednosti. ali obnavljajući i mnoge ranije skicirane motive stvene operacije Maslenica 21. veljače 2013. li- Glavnog stožera OSRH kontraadmiral Ante Urlić. zemljom mira i demokracije. sc. Potom je u crkvi sv. Hrvatska se ver i jug naše domovine i to nam izborila i zaslužila da se je bio cilj.indd 12 1/30/13 1:10 PM . ljudskih prava. Bilosnića. kazao je Predsjednik. Podsjetio je i na ratni put generala Feldija. ne i portreti heroja. ali i na nadahnuti i predani umjetnički rad. Ante Nazor održao je predavanje o političkim na njegovu doprinosu hrvatskoj kulturnoj baštini prilikama uoči VRO Maslenica istaknuvši kako su izloženi radovi neponovljivi do- kument vremena i slavnih dana Domovinskog rata. učiniti je državom koja svim svojim građanima trenutak. Josipa Jovića…Od umirovljenja 2002. Izloženo je četrdesetak crteža. svečanosti bio i general Ante Gotovina. Dr. godine intenzivira slikarsku aktivnost. a dio skica želeći na platno prenositi ratna razaranja i strahote.” svom obraćanju predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OSRH Ivo Josipović istaknuvši kako operacija Maslenica budi asocijacije na Ministar obrane ponos. Damira Tomljanovića Gavrana. Autor je u osvrtu na svoj rad rekao je kako su tijekom službovanja nastale brojne skice i crteži. Šime srednjih škola zadarskog područja. kao i izložba fotografija raznih autora voj palači otvorena izložba crteža i skica pod nazivom nastalih tijekom Domovinskog rata na prostoru Za- “Ratna priča” autora general-pukovnika u mirovini darske županije. jedan od zapovjednika operacije. kazao je u konačne pobjede i slobode. godišnjica VRO Maslenica istaknuvši kako su oni po- kazali snagu i odlučnost Ratni zapovjednik te osigurali slobodnu i operacije Maslen- europsku Hrvatsku. Bila je to akcija koja nas razvije po najvišim stan- je usmjerila dalje. 12 broj 414 / 1. Novi naraštaji imaju zadaću učiniti Hrvatsku uspješnom. slobodna i demo- dobro radili i naposljetku došli do kratska i ima potencijala biti važan faktor u Europi”. skica i portreta u tehnici grafita i olovke. kazao je ministar. To se očitovalo kroz niz ope- najviša državna izaslanstva a Domovinski rat mora racija poslije. Uz skice akcija i operacija Hrvatske vojske. “umjetnika i ratnika”. također niz iskustava koja su nam Moramo pokazati da smo omogućila da jačamo naše Oružane jedinstveni na tom putu. n Peruča. kroz sve bitke koje su ostati najbolja učiteljica slijedile do konačnog oslobađanja hrvatske budućnosti”. Također ravnatelj Hrvatskog memorijalno-do- pe Zrilić. predstavnici udruga branitelja Nazor održao je iznimno zanimljivo i povijesnim Domovinskog rata te brojni građani. “VRO Maslenica je bila iznimno važna jer je tijekom nje oslobođena i HE stupom Orkestra OSRH i klape HRM “Sveti Juraj”. poručio je Leko. dokumentima potkrijepljeno predavanje o političkim bu kontraadmiral Urlić zahvalio je generalu Feldiju prilikama u Hrvatskoj uoči operacije Maslenica. “Hrvatsku danas Ante Kotromanović čekaju novi izazovi. Pokazalo se da smo operacije Maslenica Hrvatska je bolja država. čije je rušenje brane bio strašan zločin“. a terarnih i videoradova učenika osnovnih i srednjih otvaranju su nazočili župan Zadarske županije Sti. postale su i slike u tehnici akvarela ili ulja na platnu. zadarski gradonačelnik Zvonimir Vrančić. Ante saborski zastupnici. sta. Izložbu je otvorio izaslanik načelnika je i projekt kreativne radionice . a izrađenih prema sjećanju autora i tematski vezanih za doga- đaje i sudionike Domovinskog rata. Donijela nam je dardima Europe i svijeta. nastali su Za vrijeme Domovinskog rata prestao je slikati. koji je i sam bio sudionik operacije Maslenica. Otvarajući izlož. škola. slikajući Program obilježavanja 20. stalni vod umjetnika” autora Tomislava Marijana Potom je u sklopu obilježavanja godišnjice u Kneže. Izložba će se mimohodom pripadnika ratnih postrojbi. domoljublje i odlučnost branitelja. izrazivši zadovoljstvo što je na jamči bolju budućnost”. Blage Zadre. dopuna nastavnom programu povijesti osnovnih i rom jezgrom grada Zadra. njegovih suboraca iz Domovinskog rata. kumentacijskog centra Domovinskog rata dr. Andrije Matijaša Pauka. Vijence su u spomen na poginule položila snage. “Dvadeset godina nakon naše domovine. Središnja proslava obilježavanja VRO Maslenica završila je na. sudionika moći razgledati u sljedeća dva mjeseca i ujedno je operacije Maslenica sa zadarskog područja. siječnja započeo je koji se mogu vidjeti na ovoj izložbi. Obilježena 20. “Sa ica general Ante svakim vašim uspjehom Gotovina rastao je i uspjeh Republi- “Operacija Maslenica spojila je sje- ke Hrvatske. služena misa. godišnjice vojno-redar. a euharistijsku službu predvodio je U istom je prostoru predstavljena i knjiga “Samo- kancelar zadarske nadbiskupije don Josip Lenkić. U sklopu obilježavanja predstavljen Franje Feldija. uspjeh.

prognanici su se vratili ekološkom i materijalnom štetom. broj 414 / 1. umirovljeni general OSRH Ante Gotovina. a hrvatski je vojnik opet po- u kratkom je obraćanju akciju “Peruča” kazao da je spreman obraniti svoju nazvao uspješnom. Zapovjednik akcije “Peruča” Zdravko dom kneza Domagoja s ogrlicom britanskog nosni ispust brane i tako pridonio spre. hrabrom domovinu. veljače 2013. prema Kninu. Akcijom je 27. načelnik GS OSRH general- pukovnik Drago Lovrić. ali i svim hrvatskim braniteljima brigadira Marka Nicholasa Graya. što bi uzro.indd 13 1/30/13 12:43 PM . zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković. predstav- nici braniteljskih i udruga proizišlih iz Domovinskog rata. Zahvaljujući akciji.. Tijekom svečanosti predsjednik Josipo- vić odlikovao je Redom kneza Domago. ali je bila odgovor hrvatskih branitelja na neprijateljski pokušaj okupacije tadašnje ružičaste zone. pripadnika HV-a kojeg su ne. sinjske brigade Boško Vladović i na- čelnik općine Hrvace Dinko Bošnjak. ministar obrane Ante Kotromanović. Uz čla- nove obitelji. Hrvatske elektroprivrede i drugi. godišnjice akcije Hrvatske vojske “Pe- ruča”. branitelja na neprijateljski pokušaj FOR-a nekoliko mjeseci prije akcije otvorio kovalo katastrofu s ljudskim žrtvama. što bi uzro- je odlikovao hrvatskog branitelja Ivana prijatelj je potjeran desetak kilometara kovalo katastrofu s ljudskim žrtvama. ali je bila odgovor hrvatskih Graya. prognanici “Peruča” su se vratili kućama. Škarpa podsjetio je da akcija nije bila umirovljenog brigadira Marka Nicholasa čavanju njezina potpunog razaranja. ne. On je koji su u Domovinskom ratu prido- kao vojni promatrač UNPROFOR-a ne. koja bi dovela do neposredne ugroze Sinja 20. 13 Domagoj VLAHOVIĆ. Redom hrvatskog pletera Predsjednik Sinja i okolice. nijeli slobodi i neovisnosti Hrvatske. koje je pokušao neprijatelj. koja bi dovela do neposredne ugroze sprečavanju njezina potpunog razaranja. Uime organizatora nazočne su po- zdravili predsjednik Udruge hr- vatskih branitelja Veterani 126. a hrvatski je vojnik opet pokazao da je spreman obraniti svoju domovinu. godišnjica i okolice. oslobođeno područje brane i šireg teri- torija izvan nje. i junačkom. okupacije tadašnje ružičaste zone.. Zahvalio je odlikovani- ja s ogrlicom britanskog umirovljenog ma. ministar branitelja Predrag Matić. sigurnosni ispust brane i tako pridonio te ekološkom i materijalnom štetom. snimio Tomislav BRANDT Zapovjednik akcije “Peruča” Zdravko Škarpa podsjetio je da akcija nije bila planirana. siječnja održana je središnja svečanost obilježavanja 20. planirana. a kućama. lokalne upra- ve. ne- akcije prijatelj je potjeran desetak kilo- metara prema Kninu. Svečanost je počela po- laganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomeniku poginulom hrvatskom branitelju u akciji Anti Buljanu. Zahvaljujući akciji. prijateljske postrojbe zarobile u akciji. U području postrojenja Hidroelektrane “Peruča” kod Sinja 27. siječnja 1993. te Buljana. počast poginulom odali su predsjednik RH Ivo Josipović. i 28. n HV 414_13. Predsjednik Ivo Josipović odlikovao je Re- koliko mjeseci prije akcije otvorio sigur. On je kao vojni promatrač UNPRO- koje je pokušao neprijatelj. sjajnom.

14 broj 414 / 1. Izviđanje. ObalnA stražA Uvijek u pripravnosti Zračna komponenta jedna je od nezamjenjivih sastavnica Obalne straže. u dežurstvu su uvi- jek dvije posade.indd 14 1/30/13 12:44 PM . a svi su piloti obučeni za letenje ZA OBALNU STRAŽU HV 414_14_15. veljače 2013. ZB-a Zemunik. Zračna komponenta naše Obalne straže iz sastava je Eskadrile aviona 93. brz dolazak na poziciju. pretraživanje i snimanje iz zraka samo su neke od aktivnosti zračnih snaga.

živanja terena. iz Zadra i do i najteže pretraživanje incidentu. ali tu su i letovi po pozivu na prvom nam je mjestu. Riječ je niskom letenju iznad mora. jedino što ih ograničava magla je i vjetar Piloti natporučnik Miroslav Pemica i poručnik Goran Grgić ističu kako letenje za potrebe Obalne straže nije ni lakše ni od 35 do 40 čvorova. Izviđanje.d. Zračne snage vrlo izviđanje. vidnog dijela dana mogu poletjeti u dručju koje se pretražuje. završi i nema unesrećenih. Posade su se preklapale. Piloti nam kažu kako letenje za potre- be Obalne straže nije ni lakše ni teže od letenja za primjerice snage brzog odgovora. Želja Dvije su metode pretra. snimio Tomislav BRANDT Za učinkovitost Obalne straže važ.” kaže bojnik Hasnek te dodaje kako je na moru najviše intervencija Foto: Davor KIRIN kad je bura. to nije uvijek tako. veljače 2013. od Foto: Josip KOPI djelovanje svih njezinih sastavnica. rekli su nam u Eskadrili. više od 30 sati. Zračna komponen. Prije su najudaljenije točke našeg mora mogu na otvorenom moru jer svim prekršajima i nepravilnostima nas dizali tek nakon dan-dva potrage. Brojne teže od letenja za primjerice snage brzog odgovora. Posade su se preklapale. treba donositi Bojnik Nenad Hasnek. Prošle su godine najviše letova po pozivu imali u srpnju. prvog dana leti za potrebe Obalne straže Zračna komponenta jedna je od ne. Zovu nas odmah nakon Jadrana za jedan sat. nego jednostavno ima svoje specifičnosti koje je potrebno svlada- ti tijekom obuke. godi noću. više od 30 sati. cama Obalne straže. napominju. dogodilo da se zadaća nije odradila no radi jedan let tjedno po unapri. obnašatelj čiti. pretraživanje na otvorenom moru jer ta naše Obalne straže iz sastava je nema orijentira tako da je područje Eskadrile aviona 93. pretraživanje i snimanje morskim strujama te jačini i smje- iz zraka samo su neke od aktivnosti ru vjetra. mogu letjeti u 95 posto slučajeva. napomi- dužnosti zapovjednika Eskadrile. I prošle su godine najviše letova po pozivu imali u srpnju. Zimi se najčešće traže ribari. riječima pripadnika odlično surađuju.” i kvadratna. Članovi posa- Iako su u dežurstvu dvije posade. paralelna čiti jedino iz zraka. na poziciju. pretrage teže odrediti.” do- dao je bojnik Hasnek. Prema vjetra. moru ponekad je iznimno teško uo- Bojnik Nenad Hasnek. Ako se nešto do. Puno je toga što se na moru može uo- jed određenoj ruti. a piloti su se dobro- voljno javljali za odlazak na intervenciju. među ostalog i one o HV 414_14_15. pogotovo ako je ljeto. Leida Parlov. Dvije su metode pretraživanja te. morskim nju. da će biti intervencija kad je bura tako da smo već unaprijed u pripravnosti. ili da je netko bio nedostupan. nego jednostavno ima svoje specifičnosti odluke. Upravo sve naprijed navedeno promijenila. Za primijeniti ovisi o po. a koja zamjenjivih sastavnica obalne straže će se primijeniti ovisi o području svake zemlje. ekološkom nepovoljnim meteo uvjetima tako da riječima bojnika Hasneka. paralelna i kvadratna. interesa. doći u roku od pola sata odnosno s nema orijentira tako da za čije je rješavanje nadležna Obalna no unatrag dvije godine ta se praksa pripremom su na bilo kojem dijelu je područje pretrage teže straža. Najviše ih Uvijek su u stanju pripravnosti. No. Napominje kako se prosječ. U pojedinim su akcijama bila angaži- rana i po tri zrakoplova. Siluetu čovjeka u Leti se na Pilatusima PC-9. spasi život. polijeće se u samo svitanje. Ima dosta turista koji nisu vični moru i svjesni jačine i opasnosti bure. o. Najzahtjevnije je li riječ o nesreći na moru. svi da najsretniji su kad potraga dobro su piloti. Zimi se najčešće traže ribari. Nažalost. od nje zapovjednik Eskadrile: “Mi uvijek prvog dana leti za potrebe Obalne dajemo sve od sebe. ZB-a Zemunik. s kojima prema ima tijekom ljeta. n vitije. a koja će se su često prve koje drugim sastavni- odnosno prema potrebi. situaciji na moru. gotovo i nemoguće.indd 15 1/30/13 12:44 PM . odrediti čini je postrojbom od nacionalnog dojave i mislim da je to puno učinko. pogotovo u srp. no je koordinirano i sinkronizirano brzo. Najzahtjevnije je i najteže zračnih snaga. “Povećan je promet na moru. “Sad već sa sigurnošću možemo reći. situaciji na moru. zapovjednika Eskadrile. brz dolazak koje se pretražuje. Pilatusi. ima roku od pola sata. 15 akcijama bila angažirana i po tri zrakoplova. a piloti su se dobrovoljno javljali za odlazak na intervenciju. kršenju zakona odnosno o imamo dosta intervencija. u najrazli- čitijim meteo uvjetima koji se često brzo mijenjaju. U pojedinim su broj 414 / 1. Prednost im je i to strujama te jačini i smjeru šalju informacije neovisno o tome je puno turista koji iziđu na more i po što im je matična luka Zadar. rena. Nikad se nije straže. To je obvezno da se nekom pomogne. obučeni za letenje za Obalnu stražu. metodi pretraživanja.

OSRH Žene su u Domovinskom ratu odigrale veliku ulogu u ostvarivanju sna o samo- stalnoj Hrvatskoj.” sektor navodi broj od 14 194 osobe koji. sudjelovao iznimno veliki broj žena. Vojna povijest operacijom Olujom. 16 broj 414 / 1. ali bi broj muškaraca sudionika Domovinskog rata. osobnoj higijeni. Išle su braniti svoj II. veljače 2013. ljutnju na JNA koju smo mi obiluje i hrvatska povijest no isto kao i u drugim zemljama tek od 20. Žene su sudjelovale u gerilskim koju su morale izvršiti. Prve žene koje su sudjelovale u sklopu raznih brigada. Žene i ljutnju. razlog koji navode i mlađe i starije žene ratovima (Vijetnam. pravilima netko ubija civile. U magistarskom je radu težište stavila sna o samostalnoj Hrvatskoj. stoljeća o njima ima više informacija. U vrijeme II. ratovanja. niti o bilo čemu vezano uz braća. je ratu sudjelovalo 23 080 žena. djevojke od 18 do 29 godina i žene od Za ovaj članak korišteni su intervjui 36 do 44 godine. njihovo dvorište. važniji koje se bore uz bok muškarcima. U Domovinskom ratu 23 080 žena uglavnom s područja zapadne Slavonije. dok se za borbeni sektor navodi broj od 14 194 osobe koji. Cipar. imale ni predznanje o ratu. pukovnija i dese. na odnos žena i muškaraca. svakako nije zanemariv. 117 žena. tj. svjetskom ratu. pa se raspolaže s brojkom od nekih 800 000 žena početak. a završile su ga naj- obiluje primjerima žena koje su sudjelovale u raznim sukobima i većom hrvatskom vojno-redarstvenom Zašto žene odlaze u rat? bitkama. Povijest zapadne Slavonije. Primjerima žena ratnica išle u rat glasio je više-manje isto. odgovor na pitanje zašto su dom i po cijenu svog života. bio društvo ratovima bile su prerušene u muškarce da bi mogle sudjelovati u tina. mag.. Žene sudionice ratnih zbivanja nisu nepoznanica u svijetu. netko vojnu obvezu u nekadašnjoj JNA pa nisu ulazi u njihov dom. od aktivnog sastava u možemo reći da je uz domoljublje jedan sve do žena u II. Prema podacima Ministarstva obitelji. Divim im se. njihovoj obuci. Žene u Domo Žene za razliku od muškaraca nisu imale odlaze u rat jer netko napada. Dakako tek u 20. iako se čini mali u odnosu na broj muškaraca sudionika Domovinskog rata.indd 16 1/30/13 12:44 PM . dok se za borbeni svoju priču. Argentina) a velik broj i u Svaka žena ima svoju priču. koje su bile na zapadno-slavonskom boji- Žene u Domovinskom ratu odigrale su veliku ulogu u ostvarivanju štu ali i na drugim bojištima u Hrvatskoj. Verica ističe koje su sudjelovale na strani Crvene armije. Prema podacima Mi- nistarstva branitelja u Domovinskom je ratu sudjelovalo 23 080 žena. iako se čini mali u odnosu na Na drugoj je godini doktorskog studija i namjerava doktorirati na istu temu.. Sve i prijatelji. ratovanju branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS) u Domovinskom i posljedicama koje je sudjelovanje u Domovinskom ratu ostavilo na njihov život. Taj se broj odnosi na sveukupni broj žena koji je na bilo koji način sudjelovao u ratu. a njihovi prijatelji. pa svim poljima. obuhvatila sva područja na kojima su u Domovinskom ratu žene bile aktivne. hist. Hrvatsku su išle braniti srcem i svojevrsni su mi uzor u životu. Tekst koji donosimo svojevrsni je sažetak magistarskog rada Izabele Jakarić Vonić žene se u Hrvatskoj formiraju u AFŽ. Intervjuirane žene su uglav. Taj se broj odnosi na sveukupni broj “Bilo je jako emotivno. djecu koju su ostavile kod kuće da bi nom započele svoj ratni put na bojištu pošle u rat. Ivane Orleanske. Bile su aktivne na Riječ je o običnim djevojkama za koje puna je primjera žena ratnica kao Amazonke. Južna Afrika. no sam jest da su išle srcem. prehrani. Bitno je napomenu- s osam žena koje su sudjelovale na ti da su pripadnice 2. HV 414_16_17. napominje. Sugovornicama je bilo drago što su mogle s nekim podijeliti žena koji je na bilo koji način sudjelovao u ratu. kategorije prije razne načine u ratu te time dale svoj odlaska u rat bile u braku. počevši od antike pa sve do današnjih dana. no do sada tu temu nitko nije sustavno istraživao. U Domovinskom ratu poginulo je irane su podijeljene u dvije kategorije. očevi odlaze na bojište. Ipak. U Domovinskom je ratu. te su imale doprinos. od razloga odlaska u rat. do saniteta i prehrane vojnika. stoljeću postoji više primjera o ženama su one imale točno određenu zadaću u obzir njihovu mladost. svjetskog rata. svjetskom ratu. Intervju- rat. svakako nije zanemariv. To je lako shvatljivo uzevši bitkama. Izvor su joj bila svjedočenja žena.

. Problemi s odorama i čizmama bili su sasvim razumljivi jer je u početku bilo problema s pronalaže. Te su hrabrosti i nesebičnosti. la s jednom ili dvije žene. Iako okružene Ljiljana se prisjeća kako joj je u sklopu 83. Ljiljana kaže: Bili smo bliži nego potoku i grijali ga da se možemo okupati.. do tada nije bilo predviđeno da žena bude vojnik pa stoga nije bilo ni njem radnog mjesta. Čak su mi za jedan Božić koji su dopirali s bojišta i sirene hitne da su muškim kolegama žene bile aso. no iako brojeva. kaže. Higijena je u početku bila veliki problem. Mož. U može biti od velike rat su išle srcem i željom da pridonesu koristi za znanstvena obrani i oslobađanju okupirane i napad- istraživanja nute domovine te stoga njihovu ulogu i žrtvu u Domovinskom ratu ne smijemo zaboraviti. razbijali smo led u nas. a odvijala se uglavnom u spavaonici. se prisjeća kad nije bilo tople vode grijali bi je u loncima. Na ratištu naravno nisu postojali često ni osnovni higijenski uvjeti a snalazile su se. oni nestajali. pa se iskustvo stjecalo u hodu i brzini. dale su lja. sebe kaže da je tek mali kamenčić u mo- Svaka ispitanica navodi neke osobne da je u ratnim uvjetima solidarnost u grafija nije se bavila zaiku stvaranja hrvatske države. no tek od rujna i listopa- da primljene su u vojsku bez ikakvih Problemi s odorama. u tim smo okolnostima jako brinuli jedni za druge.. to je odluka srca situacijama upravo one ostale čvrsto nja u Domovinskom ratu iako sama za ne pameti. cijacija na majke. Njihova prijava počinje u ljeto iskreno i otvorena srca. ulice. slažu se naše ispitanice. Upravo tu posebnu su tek mjesecima nakon dolaska u postrojbu imale priliku proći neki movinskom ratu ubrzani oblik vojnog osposobljavanja. obukom i skromnim uvjetima na bojištu Poseban problem bila im je odora. prihvativši i ulogu ljana dodaje: Kad bi se realno vratila u da ih čuvaju i brinu o njima. Dati dio razloge po kojima su postale svjesne da grupi bila jača od rodnih razlika. Ona početkom rata dolazi u Novu tanice. I mineralna voda bila je dobra kada nije sjedila pred kućom i osluškivala zvukove Odgovor za to možda jest u činjenici bilo obične.. kako je ipak najvažnije bilo da smo problematikom bavila bitno na kojem su položaju bile. s vremenom su i prikladne obuće ni odjeće za njih. odnosili su se s pošto. ne spominju često. 17 Izabela Jakarić Vonić. je trebala svladati osnove vojne strategije. bili su ratni prijatelji. kada su se dragovoljno prijavile. obitelj. kažu naše ispitanice.. stajati na nogama. neke i duže vrijeme čekale da je dobiju ili je nekako prilagodile Prijava žena u dragovoljce izazivala je u unatoč prevelikom broju no najveći su problem ipak bile čizme malih početku čuđenje i nesnalaženje. Nije toliko ni Značajnije se ovom na bojište nekog iz obitelji. Nešto ju je vuklo na teren... Ljiljana ističe da je o minsko-eksplozivnim sredstvima krio u tome što su na terenu postali i ponešto naučila samo zahvaljujući dečkima s kojima je bila.. pucanje iz trka. Gradišku kod roditelja. movinskom ratu pod ostaje za povijest činjenica o njihovoj nazivom Snaga ljubavi – činiti dobro. Noćima je. broj 414 / 1.indd 17 1/30/13 12:44 PM . Možda se razlog predahu borbi. Možemo zaključiti Hrvatska historio. n HV 414_16_17.. pomoći. više puta spomenule da su u kriznim Marija ističe svoj ponos zbog sudjelova- koje vas dovodi negdje. Mnoge živjeli kao obitelj. Ana K. za nju nije bilo vremena. obuka trajala svega tri dana u kojoj bili fer i korektni. samostalnog zagrebačkog muškarcima sve ističu kako su odnosi bataljuna. na razne načine. je nije bilo uopće.u ležećem Nije bilo razlika.. da si nešto pojeo i uspio se malo Marija Slišković iz svoj maksimum i to im nitko ne može Udruge Žene iz oduzeti. problema. a kad financirali. čija je bila pripadnica.ili neprijateljske napade na njihovo živi. Lji. dečki zajednički kupili lavor za kupanje. Domoljublje te je dosad u sklopu koje ih je odvelo u rat ništa manje nije Udruge objavljeno ni danas. Neke od naših ispitanica su je same Prihvaćanje muških kolega kupile. Rat je bio u punom jeku žena u svojoj je postrojbi sudbinu dijeli. pitanjem žena u sebe i ne znati kako će rat završiti svima je rat zaista počeo. ljubavi prema domovini zbog koje su moarsko gradivo koje i vlastite obitelji stavile u drugi plan. položaju. Danica Domovinskog rata bi istog trena sve ponovila. 1991. U različito su vrijeme ušle u odmorit. A na ono kroz što su proš- osam knjiga koje se le s ponosom nose uspomene iako ih bave ženama u Do.Učile su od kolega i u vanjem i prijateljstvom. U hrvatskoj znanstvenoj hi- storiografiji žene u Domovinskom ratu tek su djelomično obrađene pa vjeruje- mo kako će i ovaj tekst poslužiti nekom budućem istraživanju ove tematike. a ona je tada radila protiv povezanost u postrojbi ističu sve ispi. snimio Željko GAŠPAROVIĆ selo. veljače 2013. vezane ili uz odlazak da je to najbolje sažela Verica rekavši Domovinskom ratu. odlučnosti i knjige vrijedno me. dijelili smo posebno iskustvo. vojsku.. Svaka od intervjuiranih Što se tiče obuke. Same su Ponos na uspomene to stanje u to primarno emotivno stanje. nama je na čast i hvalu. Umjesto zaključka.. nase. godine. grad...

tečaj provesti radi koordinacije i kompatibilnosti policijskih snaga a u skladu s programskim smjernicama i vojske jer oni zajednički provode operacije. afganistanskim kolegama pružaju puno više od savjetovanja. Na čelu “Croatia“. ovo zapovjednik PAT-a. dok vojne topografije sastavnica POMLT će na ovom naprednom polaznici steći U djelokrugu rada policijske uprave timova (policijskih znanja o detaljima karte. veljače 2013. zadaća veoma složena. Mike Spann. će biti svojevrsna modernizacija i una- rak. godine pa kaže kako unutar djelokruga prikaz na planu grada. vidljiv je napredak u policije za provinciju interes za daljnju nadogradnju. uprave je general-bojnik Mohammad u blizini grada Mazar. i dočasnici provesti na osobni zahtjev generala Ahasasa. Balkh će se i obuka za rad na GPS-u. Misija ISAF Jedna od temeljnih zadaća ovog mješovitog tima.. Jedna od temeljnih zadaća ovoga mje- šovitoga tima. Savjetovanje provode na najboljih polaznika s osnovnog tečaja. oni timova (policijskih mentorskih timo. koji uz pripadnike OSRH čine četiri pripadnika MUP-a RH te dva pripadnika Uprave policije Crne Gore. nasljednik je bivših sastavnica POMLT Osim savjetničke uloge. u blizini grada Mazar-e-Shari. provest infrastrukturi. Prvi hrvatski policijski savjetnički tim puno je sredstava i rada uložio ISAF i međunarodna zajednica. jest pružanje potpore i asistiranje u savjetničk razumijevanju i implementaciji poli- cijskih zadaća. Oni su ne koriste kartama u svom radu. Poveznica su između Policijske uprave provincije Balkh i struktura ISAF-a. Ako polaznici se Afganistan prilično promijenio od rada Zapovjedništva uspješno svladaju ovaj dio te pokažu toga vremena. satnik Davor Pe. a afganistanskim kolegama pomažu u planiranju te im pružaju savjete u provedbi zadaća unutar operacije ISAF.indd 18 1/30/13 12:44 PM . Poveznica su i ujedno koordinacijsko tijelo između Policij- ske uprave provincije Balkh i struktu- ra ISAF-a. afganistanskim kolegama pomažu u planiranju te im pružaju savjete u provedbi zadaća unutar ope- racije ISAF. nac tečaja bit će planiranje operacije. 18 broj 414 / 1. nastava će se održavati tri puta tjedno po dva sata s dvanaest njih poslova. svim funkcionalnim područjima unu- tar djelokruga rada Zapovjedništva Prvi hrvatski p policije za provinciju Balkh. Mike gradnja na nedavno provedeni osnovni tečaj. kojemu je ovo već četvrta misija ske civilne policije. provoditelj tečaja. koji je nado- u hrvatskom kampu “Croatia“ . a njegov je savjetnik e-Sharifa. Tečaj će naši časnici Spann.. Naime va). pojašnjava da će se savjetnici afganistanske civilne policije. naime oni su Nadnarednik Krešimir Zrnić. Bio je savjetovanje provode kako primijeniti vojnu topografiju za na svim funkcio- pripadnik drugog hrvatskog kontin. jest pružanje potpore i asistiranje u razumijevanju i implementaciji policijskih zadaća. Njihova je je neophodno da i civilna policija stekne znanja o vojnoj topografiji. koja je ovom timu primarna zadaća. Vrhu- unutar grada Mazar-e-Sharifa. tjedana. nalnim područjima planiranje ruta za ophodnju i njihov genta još 2003. savjetnici afganistan. određi- U pripremi napredni tečaj nasljednik je bivših vanjem udaljenosti između točaka. Osnovni tečaj bavio se određivanjem ski savjetnički tim koordinata po UTM sustavu. Kako se afganistanski policajci zasad Salem Ahasas. Trajat će četiri do pet afganistanskog Ministarstva unutar. u radu vojske i policije. provincije Balkh nalazi se šesnaest ima 22 pripadnika mjesta na kojima je moguće usposta- policijskih zapovjedništava na razini i smješteni su u viti nadzorne točke. Na ovaj HV 414_18_19. određivanju mentorskih timova). Prvi hrvatski policij. a pređivanje njihova rada jer će naučiti i njegovo iskustvo je neupitno. što znače simboli distrikata te devet policijskih stanica hrvatskom kampu na karti te rad s prozirnicama. budući da fa na sjeveru Afganistana. ima 22 pripadnika i smješteni su upravo je u pripremi napredni tečaj vojne topografije. koji uz pripad- nike OSRH čine četiri pripadnika MUP-a RH te dva pripadnika Uprave policije Crne Gore.

za naše ča. a radeći s našim general Ahasas pozivom našem timu je iznimna čast raditi s timom vide na koji način mogu i bolje da mu se pridruži u obilasku policijskih Hrvatima. a cilj im je zaposliti ih još više. n HV 414_18_19. kako tima tako i afganistanske policije za koju Za naše časnike samo riječi kaže da su vrlo kooperativni.indd 19 1/30/13 12:44 PM . za naše časnike ima samo riječi pohvale. a i zbog poziva na sastanak lokalnih poglavara. snaga i Republike Hr. kako s ovim tako i s prijašnjim timovima. savjetuju afga- ki policijski ički tim tečaj nadovezat će se i tečaj radioko. Smatra da su naši pripadnici dali izniman doprinos razvoju i unapređenju policije koja je u budućnosti i više nego spremna samostalno provoditi zadaće. Velika je to čast koja je iskazana jednom hrvatskom časniku. tako i s prijašnjim Po ko zna koji put uvjerili smo se da na samoj granici s Uzbekistanom gdje timovima. Njihova je zadaća da u vojni dio tima implementiraju komponentu civilne policije. Ne kažu naši pripadnici. a nadopunjuju se razmjenom znanja i vještina koje posjeduju i jedni i drugi. pokazao je Ahasas ističe kako mu policijskog posla. prvi policijski iznimno je osposobljen. General Ahasas neizmjerno cijeni savjetnički tim u cijelosti je posvećen tom je prilikom satniku Peraku darovao svojim zadaćama koje ovdje odrađuju tradicionalnu afganistansku nošnju. Upravo pri nedavnu posjetu distriktu Kaldar. pripadnik MUP-a koji je ujedno i voditelj policijskog dijela kontingenta i kojemu je ovo prva misija. General je osobno potvrdio kako mu je iznimna čast raditi s Hrvati- ma. pohvaljena je i nagrađena i jedna policajka za koju kaže da je vrlo dobra u svom poslu te da je u posljednjih nekoliko godina učinjen znatan pomak u odnosu prema ženama. a doprinos hrvatskih Oružanih snaga i Repu- blike Hrvatske u Afganistanu neizmjerno cijeni. a satnik Perak pridružio mu se i kod podjele pohvala te na sastanku sa zapovjednikom postaje i njegovim suradnicima. Hrvati u Afganistanu zaista rade dobar je priređena dodjela pohvala i nagrada snike ima samo riječi posao. Dojmove o radu u misiji podijelio je s nama i viši policijski in- spektor Dean Čadonić. guverner i ostali dužnosnici. imaju izvrstan odnos sa svojim kolegama. vrhunski i u punom smislu te riječi kao izraz zahvalnosti za vrhunsku su. Kaže kako se s pripadnicima oružanih snaga izvrsno slažu. kako s ovim funkcionirati. suradnja je na visokoj razini. Spo- Koliko afganistanski policajci cijene Mohammad Salem sobni su za samostalno obavljanje naše časnike i dočasnike. broj 414 / 1. a zapovjedni kadar vatske u Afganistanu ističući nikoga posebno. ovdje su pravi tim. veljače 2013. General Ahasas ističe i kako su u njegovoj provinciji zaposlene i sedamdeset i tri žene koje uglavnom rade na borbi protiv nasilja nad ženama. U Kaldaru je vrlo hrvatskih Oružanih stavljaju u najboljem svjetlu kao vjero- moderno opremljena policijska postaja. dostojnog saveznika u misiji ISAF. 19 Silvia Filošević radnju. nistanske kolege i daju svoj doprinos munikacija. što boljem funkcioniranju. takozvanu šuru gdje su se sastali civilni predstavnici distrikta. žele učiti pohvale General-bojnik i rado primaju njihove savjete. a na taj način i Hrvatsku pred- pohvale. a doprinos najboljim policajcima. postaja u distriktima Hayratan i Kaldar.

snaga te omogućava simulacija različitih situacija u zračnom Riječ je o nastupnom posjetu pu. namjenom i funkcijama izdvojene konzole (MASE upoznaje sa zapovjednim kadrom Remote Console) sustava MASE. Tijekom boravka u Zemuniku pukov- nik Rauber posjetio je sve sastavnice zrakoplovne baze. upoznali su se žanih snaga RH u sklopu kojeg se s izgledom. HV 414_20_21. i plemenskog mentaliteta ljudi u Afganistan. do 18. Aziz dom eventualnog ulaska naših vojnika u dža- Dragan Oljica. zrakoplovne baze sustavom između ostalog dobiva i uvid u stanje zrakoplovnih HRZ i PZO pukovnik Karol Lučan. Po. kabineta muftije. OJI Tečaj za nadzor i upravljanje zračnim prostorom U Središtu za obuku HRZ i PZO “Rudolf Perešin“ od 14. viđeni osnovni dijelovi sakralnog dijela džamije dolf Perešin“ gdje mu je domaćin Predavači su osobitu pozornost dali iskustvima te predstavljen nužan kodeks ponašanja prigo- bio zapovjednik postrojbe brigadir i zapažanjima koje je imao muftija dr. sc.indd 20 1/30/13 12:45 PM .. Domaćini susreta i glavni predavači OSRH bili su i pripadnici Ministarstva unutar- eskadrile provode u međunarodnoj bili su imami mr. Nermin ef. sastavnice 1. Hasanović koji je s načelnikom Glavnog miju u sklopu redovitih zadaća u Afganistanu. M. središta Glavnog stožera Oružanih snaga RH. pripadnici Združenog operativnog kovnika Raubera postrojbama Oru. Predavanje se temeljilo na te. hrvatskog  kontingenta u operaciji ISAF Ratne škole “Ban Josip Jelačić“. policije 21. suradnji u obuci i provedbi među. siječnja na područje grada Slunja. 20 broj 414 / 1. kako bi pružili potporu jedinicama lokalne uprave u otklanjanju posljedica vremenske nepogode izazvane velikim količina- ma snijega i probijanju snježnih nanosa na seoskim putovima. sastavni- bili polaznici zadnjeg naraštaja u misiju ISAF u Afganistan pripadnici Vojne ce 20. NPCC-a s pripadnicima pilota kao i aktivnosti koje hrvatske džamiju. general-pukovnikom Dragom  M. voditelj Nakon završenog predavanja predavači su pro- narodnih mirovnih misija. Ovim se zapovjednik 93. prosinca 2012. pripadnicima OSRH koji su na teren upućeni iz karlovačke vojarne “Kamensko”. NPCC koje su smještene u kampu Marmal na sjeveru sebno je zanimanje gost iskazao za (National Police Coordination Center) posjetili Afganistana. model školovanja hrvatskih vojnih su 23.Karačić stožera OSRH. Mešić. NPCC u posjetu džamiji kako su pukovnici Lučan i Rauber U sklopu priprema za odlazak naših postrojbi Lovrićem posjetio 16. ef. Riječ je višenamjenskom računalnom Jörg Rauber posjetio je 24. džamije i mr.siječnja prvi je put održan tečaj Konzola sustava MASE u Njemački vojni izaslanik pukovnik sustavu NATINAMDS. a sukladno zahtjevu i u koordinaciji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i lokalnom upravom. HRVCON ISAF.Ć. siječnja sustavu za nadzor i upravljanje zračnim prostorom u integri- vojarnu “Zemunik” gdje ga je primio ranom NATO sustavu zračne obrane (NATINAMDS). Batonjić. vijesti iz osrh Njemački VIZ u Zemuniku Probijanje snježnih nanosa kod Slunja Pripadnici Oružanih snaga RH s inženjerijskim strojevima upućeni su 19. u blizini grada Mazar-e-Sharifa. Mirza ef. Polaznici obuke. Angažirana su dva radna stroja (kombinirka i dozer) s osposobljenim rukovateljima.sc. veljače 2013. Ferić-Živaljić kako bi se bilateralna suradnja nje- mačkih i hrvatskih oružanih snaga i dalje razvijala u partnerskom i prijateljskom ozračju. te zadaćama i misijama postrojbi S. Aktivnosti OSRH na slunjskom području provode se na temelju suglasnosti ministra obrane Ante Kotroma- novića. imam njih poslova RH koji čine dio zajedničkog tima. prostoru. a zanimljivost je 1. veli naše vojnike kroz knjižnicu i muzej da bi na Njemački vojni izaslanik obišao je mama o osnovama islama te prožetosti religije koncu svi ušli u molitveni dio džamije u kojem su i Središte za obuku HRZ i PZO “Ru. siječanja Islamski centar i Zagrebačku U sklopu sastavnice 1.

odnosno izvođenje kazanom terminu. nja (SOTU). Za- travnja. Pri. Godišnja se nagrada dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog HRVATSKE DRŽAVLJANE ROĐE- značenja za općinu Jasenice iz područja gospodarstva. članak 64. kada su pripadnici postrojbe stanovnicima dostavili oko milijun litara vode. a eventualnu sprije- čenost trebaju javiti Područnom od- sjeku za poslove obrane ili opravdati OBUKA ZRAKOPLOVNIH TEHNIČARA preko roditelja ili članova uže obite- ZA BELL 206 B lji. pukovniku Marinku Nekiću uručio predsjednik Općinskog vijeća Jasenica 33/02. nazočio je i zapovjednik ZzP-a general-bojnik Mate Ostović. do 17. stožernog osoblja kao i Bojne nim snagama SAD-a provedena je aktivnost za specijalna djelovanja u cjelini. a gomalj“ u Delnicama od 14. specijalnih operacija. odlukom Hrvatskog sabora. zaštite okoliša ili drugih djelatnosti.indd 21 1/30/13 12:45 PM . POZIVAMO SVE MUŠKE OSOBE noj sjednici. lipnja ove je obuka radi uspostave sustava vođenja i godine na prostorima vojarne “Drgomalj“ i Svi pozvani. stavak 2. Tako je “Procjena razvoja i ustrojavanja satnija za cilj i ove suradnje planiranje i izvođenje Ovisno o mjestu prebivališta i za- specijalna djelovanja (SOTG) BSD-a“. u kojoj borave zbog uvođenja u voj- zb i ovom će obukom dobiti potrebna znanja i vještine koja će im omogućiti neposredan nu evidenciju. godine pružena potpora u dostavi vode obiteljskim i poljoprivrednim gospodarstvima tijekom Na temelju članka 30. a prilikom dolaska pozvani uvjete za odvijanje zajedničke vojne obuke postrojbe za djelovanje i izvršavanje zada- na prostoru Republike Hrvatske. na poziv su obvezni U Središtu za obuku HRZ i PZO “ Rudolf Pere. borave u inozemstvu. znanosti. tehničkog kadra s ciljem podizanja stupnja održavanja svih tipova letjelica u sastavu HRZ-a i PZO-a. u diplomatskoj ra za helikopter Bell 206 B specijalnosti ZIM misiji ili konzularnom uredu države (zrakoplov i motor). sukladno Zakonu o obrani. gdje je zbog dugotrajnih suša tijekom 2012. tehničke kulture. odnosno sustava zapovijeda. kolovoza i rujna. Zapovjedništva za potporu dodijeljena je godišnja nagrada općine POZIV ZA UPIS Jasenice “Don Mate Nekić” za pruženu pomoć stanovnicima općine u dostavi vode tijekom ljetnih mjeseci 2012. SFG OS operacija u zračnom i kopnenom prostoru. bez obzira jesu li do- zapovijedanja. 21 REPUBLIKA HRVATSKA Općina Jasenice nagradila Bojnu MINISTARSTVO OBRANE za logističku potporu ZzP-a objavljuje Bojni za opću logističku potporu. služenja vojnog roka suspendirana nuitet stručnog osposobljavanja zrakoplovno. veljače 2013.morh. JA GODIŠTA KOJI DO SADA NISU OJI UPISANI U VOJNU EVIDENCIJU. te OJI su odazvati se. kona o obrani (Narodne novine Nagradu je zapovjedniku Bojne. Detaljnije informacije o upisima S. godine.. zdravstva. zajednička vojna obuka provela bi se u iskaznicu ili domovnicu i OIB. uime Zapovjedništva za potporu. siječnja u povodu Dana općine Jasenice. Polaznici su pripadnici 93. Riječ je o redovitom godiš- U vojarni Bojne za specijalna djelovanja “Dr. bili pojedinačni poziv ili ne.   Težište na ovakvim zajedničkim susretima Republici Hrvatskoj od 3. obavještajnom radu. Sveča. Obukom se ostvaruje konti. siječnja sposobnosti vodova za specijalna djelova. odazvati se i hrvatski državljani koji šin“ započela je obuka zrakoplovnih tehniča. Planirana muškarci moraju predočiti osobnu dislociranim lokacijama razmještaja Bojne. u sklopu bilateralne vojne suradnje s Oruža. na razvoju i podizanju taktičko-tehničkih njem upisu u vojnu evidenciju. obavljaju se u odsjecima za poslove SAD-a na radnim sastancima dogovarali su te dostizanje pune operativne spremnosti obrane. kulture. GODINE KAO I STARI- odgoja i obrazovanja. sporta. Nagrada je zahvala Bojni za izniman doprinos i postignuća na području U VOJNU EVIDENCIJU socijalnog i gospodarskog života u općini Jasenice. i 31. HV 414_20_21. Obveza upisa u voj- rad na helikopteru i opsluživanje helikoptera nu evidenciju proizlazi iz Zakona o s pripadajućim sustavima na razini njihove obrani uz napomenu kako je obveza sigurne uporabe. vojarne “Josip Jović” u Udbini. socijalne skrbi.hr. NE 1995. odnosno na ća u međunarodnom okruženju. 58/02 i 76/07 i 153/09) Martin Baričević na svečanoj sjednici Vijeća održanoj 19. broj 414 / 1. da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u Područni odsjek za poslo- Suradnja BSD-a i OS SAD-a ve obrane prema mjestu prebiva- lišta. obvezni nja i nadzora (C2).Ferić-Živaljić u vojnu evidenciju potražite na www.. do 28. Sukladno Zakonu o obrani. upisi u evidenciju padnici BSD-a te predstavnici 10.

namijenjen je uvođenja zone zabrane letenja na tom području. siječnja održana donatorska svečanost na kojoj su uručeni čekovi humanitarnim organizacijama i udrugama iz različitih zemalja. Sustav je to koji se stavlja u funk. Sav prihod manifestacije odlazi u humanitarne svrhe neprofitnim udrugama diljem svijeta. siječnja) proglašena operativnom i svoje baterije Patriot. Anđeli su dobili iznos od 9. pitanje njemačkog novinara je li pokrivena cijela ciju isključivo u obrambene svrhe i to s ciljem granica Sirije i Turske te postoji li mogućnost zaštite turskog teritorija i naroda. Rekao je kako je razvoj skim sustavom (CIS). Na manifestaciji održanoj krajem prošle godine prikupljeno je oko 185 445. te 2003. Među udrugama dobitnicama su i dvije udruge iz Hrvatske: Anđeli. jačanju turske protuzračne obrane od prijetnji iz general je objasnio kako je turska granica duga Sirije a šalje se snažna poruka savezničke solidar- nosti. NATO novosti Anita Končar. direktor Strateškog operativnog centra u Prva od šest baterija s SHAPE-u (Vrhovno zapovjedništvo savezničkih proglašena oper snaga u Europi). prošloga je tjedna u NATO-u na tu temu je o standardnom obrambenom planu NATO-a održan brifing za novinare. sjetio kako su NATO saveznici u prosincu rasa. i to nakon po Turskoj. 22 broj 414 / 1. Brigadni general zatražili da se pojačaju turske protuzrač- NATO Charity Bazaar U Bruxellesu je 28. a koje će Deakin dodajući kako je u ovom slučaju. Podsjetio je i kako su sustavi stavljena pod zapovjedništvo i kontrolu stigli u Tursku i očekuje se da će za nekoliko dana NATO-a. grada Adane protiv raketnih prijetnji. NATO- za nekoliko dana biti stavljene u funkciju. koje se razmještaju u mrežu NATO-ova zapovjedništva. ova komunikacijska i informacijska agencija (NCI) Gary Deakin još je jednom objasnio i zapovjed- gescu je podsjetila kako je to odgovor na zahtjev pružila potporu s komunikacijsko-informacij. Čekove je uime udruga primila Marijana Šundov. Njemačka i SAD ponudile (26. koji je pod- se kod Gaziantepa. a koji je dobio zeleno svjetlo u prosincu surađuju na svim razinama. njemačke kod Kahramanma. Udruge koje su se javile na javni natječaj i predstavile svoje projekte odabrane su tajnim glasovanjem na Skupštini NCB ( čine je nacionalni predstavnici svih zemalja sudionica manifestacije među njima i Hrvatske). a Udruga Srce 10 000 eura za projekt igrališta pod nazivom “Zajedno u igri“. veljače 2013. Što se mes Stavridis. već je tijekom prošlog vikenda što su Nizozemska. Tijekom manifestacije NCB sve se zemlje sudionice predstavljaju prepoznatljivim nacionalnim pro- izvodima. Lun.udruga roditelja djece tjelesnih invalida i djece s posebnim potrebama i Srce - udruga djece s poteškoćama u razvoju.”. HV 414_22_23.indd 22 1/30/13 1:33 PM .isključivo u obrambene svrhe U povodu stavljanja u funkciju sustava Patriot u operacije dio plana koji već postoji odnosno riječ Turskoj. nacionalna predstavnica Hrvatske u Skupštini NATO Charity Bazaara (NCB). On je kazao kako za sada sve teče prema planu te da u razmještanju Patriota Kao što je i najavljeno prva od šest ba- surađuje i niz stručnjaka. Nizozemska i SAD. rekao je brigadni general Gary ustupile Njemačka. Naime svake se godine u sjedištu NATO-a održava humanitarna manifestacija . a Republika Hrvatska vrlo aktivno sudjeluje u ovoj humanitarnoj manifestaciji. namijenjen za 103 djece s poteškoćama u razvoju. te jelima nacionalne kuhinje po popularnim cijenama. a nizozemske kod Adane. Odgovarajući na prošle godine.983 eura za projekt senzorske sobe namijenjen za 227 djece s poteškoćama u razvoju. foto NATO Patrioti . O kom zračnom zapovjedništvu) uz koordinaciju procesu razmještanja Patriota duž turske s Centrom kombiniranih zračnih i svemirskih granice još je jednom govorio admiral Ja- operacija (CAOC) u Eskisehiru u Turskoj. Riječ je o bateriji koju je ustupila biti u početnoj operativnoj funkciji. kako bi se sustavi uključili terija sustava Patriot. Kontrola i Nizozemska. dvije američke baterije razmjestit će NATO-a u Europi (SACEUR). ni lanac te istaknuo kako s turskom stranom Turske.22 eura. Naime kao što je tom za zračno nadziranje. “Ovo nije ništa nepoznato za prilikom podsjetila glasnogovonica NATO-a Oana nas jer smo se s ovakvim situacijama već suočili Lungescu riječ je o Patriot baterijama koje su 1991. a čiji je cilj zaštititi stanovnike zapovjedništvo bit će u Ramsteinu (Saveznič. vrhovni zapovjednik snaga baterija tiče. O naporima saveza uz postavljanje sustava Patriot govorio je britanski brigadni general Gary Deakin.NATO Charity Bazaar.

broj 414 / 1. ambasadorica Kolinda Grabar eksperata iz šest zemalja kao i planiranju Kitarović doputovala je 29. obrane.indd 23 1/30/13 1:33 PM . OJI HV 414_22_23. siječnja u petodnevni posjet Islamskoj Republici Afganistan. dr. Naglasio je i kako je plan realiziran u iznimno krat- Pomoćnica glavnog tajnika kom roku i to zahvaljujući trudu zemalja članica koje su stavile Patriot sustave na NATO-a u Afganistanu raspolaganje. “Ovo Husin Bano Ghazanfer i istaknula kako i NATO savez dijeli interes u unapređivanju polo- je demonstracija agilnosti i fleksibilnosti žaja žena u toj islamskoj zemlji te kako je važna njihova uloga u Afganistanu.5 milijuna građana. mačkoj te SHAPE sjedištu u Belgiji. Ministrica NATO snaga kao i naše spremnosti da Ghazanfer naglasila je da je u posljednjih nekoliko godina položaj žena u Afganistanu u branimo saveznike koji su pod prijetnjom”. unutarnjih poslova i Nacionalne uprave za sigurnost. stručnosti komunikacijskih Pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju. nog zapovjedništva u Ramsteinu u Nje. gdje multinacionalnog vojnog osoblja iz zrač. veljače 2013. Kolinda Grabar Kitarović razgovarala je i s afganistanskim ministrom za hadž i vjerska pita- nja te je posjetila i Ministarstvo vanjskih poslova u kojemu se sastala s glasnogovornicima ministarstava vanjskih poslova. aterija sustava Patriot ena operativnom ne obrambene sposobnosti. Prvoga dana ambasadorica Grabar Kitarović sastala se s ministricom za ženska pitanja. vidljivom napretku pa se sve više žena školuje i zapošljava. a operativne snage dostavljene u siječnju. 23 900 kilometara te da sustav nije u mogućnosti pokriti cijelo to područje. no prema njihovim pro- cjenama. Još je jednom ponovio i kako je riječ o obrambenom sustavu koji nije namijenjen za uspostavu zone zabrane letenja. brigadir Željko Dadić. postavljanjem baterija Patriot NATO će moći braniti oko 3. ju je u zračnoj luci u Kabulu dočekao zapovjednik 20. HRVCON-a ISAF. istaknuo je admiral Stavridis.

zavarivanja mopredajnog certifikata okončana je podmorničke flote. čanost polaganja kobilice održana 19. PTIĆ GRŽELJ poput aviona P-8A Poseidon (koji je naručila Američka ratna mornarica). ponajprije onima deracije. Trenutačno se traže osobe koje imaju balističkim projektilima klase Borei Borei. avioni trebali biti isporučeni do kraja 2015. prosinca 2012. Krajem 2012. naručila uku- filipinskoj obalnoj straži. Indija je u siječnju 2009. i 2003. za stručnjacima iz tehničkih područja. Radi potreba službeno je primljena u operativnu Sevmaš u Severodvinsku. te elektrike. dok bi svi preostali desetih godina prošlog stoljeća. te su najmlađi u izgrađen za Indijsku ratnu mornaricu. broda namijenjena traganju i spašavanju te nekoliko uz mogućnost dodatne narudžbe osam aviona o kojoj se još uvijek pregovara. vojna HV_414_24_27. dok je sve- za održavanjem spomenutih plovila javila se potreba službu Ratne mornarice Ruske Fe. Odabrani kandidati prošli bi jednogodišnju završna faza primopredajne pokusne Projekt četvrte generacije nuklearnih obuku na novim plovilima prije ulaska u samu službu. pomaže obnovu i moder- nizaciju filipinske obalne straže. godine godine podmornica Juri Dolgoruki djelatnika kako bi osigurala posadu za 10 novih više. postignut bilateralni vojni sporazum o jačanju međusobne suradnje. nazvana Vladimir Monomah. Jedan je od detalja navedenog sporazuma razmjena obrambenih i sigurnosnih informacija. veljače 2013. Konačnim potpisom pri. završeno obrazovanje povezano s pomorstvom. Avion P-8I Neptune je M. Očekuje se kako će novi ophodni brodovi biti dostavljeni tijekom 2014.. plovidbe uključujući ispitivanje navo. podmornica naoružanih balističkim Financiranje akvizicije tako velikih razmjera odvijalo bi đenja projektila. Obje su klase plovila izgrađene za potrebe Australske mornarice u australskoj brodograđevnoj tvrtki Tenix. mornarički ophodni avion zadnje generacije. Osnovna su obilježja pod- brodova duljina od 40 metara. kao i vojna razmjena. kao što (Projekt 955) nazvana Juri Dolgoruki službeno porinuta u brodogradilištu su inženjeri pomorstva i brodostrojarstva. ožujka 2006. 24 broj 414 / 1. Filipinska obalna straža trenutačno u svojoj floti posje- duje četiri ophodna broda duljine 56 m izvorne klase San Juan opremljena helikopterskom palubom te četiri ophodna broda duljine 35 m izvorne klase Ilocos Norte. potpornih plovila većinom američke gradnje iz sedam. Tijekom 2013. Japanska vlada od 1990. godišnjicu ruske koji posjeduju znanja iz područja mehanike. vojna tehnika // novosti Japanski Operativna služba brodovi za podmornice Ju Filipine Filipinska obalna straža zaposlit će gotovo 300 novih U nedjelju 30. Također. Objava novog ugovora DOSTAVLJEN prvi indijski P-8 o nabavi 10 novih ophodnih brodova uslijedila je nakon što je početkom srpnja 2011. u sklopu tvornice Boeing predan je prvi avion P-8I Neptune Nabavljeni su između 2000. prva podmornica iz klase strateških bit će u eksperimentalnoj upotrebi. balistički projektili Bulava također su projektni ured Rubin iz Sankt Pe- Osnovno je obilježje trupa višenamjenskih ophodnih ušli u aktivnu službu. namjenskih ophodnih brodova čija se dostava uskoro nuklearnih podmornica naoružanih Istog je dana treća podmornica klase očekuje iz Japana. bit će isporučena dodatna dva Neptunea. radi jačanja obrane u Zapadnofilipinskom moru. na 100. flota broji tri japanska pno osam aviona P-8I Neptune. Interkontinentalni projektilima klase Borei izradio je se kreditnom linijom koju bi osigurala japanska vlada. Tijekom 2013.indd 24 1/30/13 11:54 AM . terburga. godine.

Taj je test također uspješno inačica putničkog aviona Boeing 737-800. namijenjena za ISR (intelligence. godine. Posebnost je tog probnog leta činjenica kako ba je to bio prvi probni let sa SIGINT (Signals Intelligence) sen- zorskim paketom opreme. visina. još jačim laserima te ubrzanje sustava da se mogu koristiti za I. Oružane snage SR Njemačke na- projektila Bulava (NATO-ove oznake tne oznake 955A koje će nositi do mjeravaju EURO HAWK koristiti i za druge zadaće nadzora i SS-NX-30) dometa većeg od 10 000 20 balističkih projektila Bulava. VLAŠIĆ HV_414_24_27. gradnja prve modernizirane inačice uporabu očekuje se tijekom 2016. Probni je let organiziran u suradnji Oružanih snaga SR Njemačke i tvrtke Cassidian koja je dio ce Juri Dolgoruki velikog konzorcija EADS. vjerojatno koja je naručila 72 aviona P-8A Poseidon kojima namjerava zamijeniti postojeću kalibra 35 mm. siječnja 2013. a izviđanja iz zraka. okončan pa tvrtka smatra da je to dokaz sposobnosti uništava- surveillance. T. 25 Foto: Northrop Grumman Prvi let EURO HAWKA sa senzorskom opremom S piste njemačke zrakoplovne baze u Manchingu 11. mornice duljina 170 metara i širina njajućom spasilačkom komorom koja EURO HAWK je HALE (High Altitude Long Endurance – velika 13. planirana je dostava razvijenog za potrebe Američkih oružanih snaga. Svaki planirana je za kraj srpnja ove godi. zadaće traganja nja minobacačkih projektila. PTIĆ GRŽELJ Uspješan Foto: Rheinmetall test jski P-8I Neptune Foto: Boeing lasera Njemačka je tvrtka Rheinmetall tijekom studenog i prosinca 2012. veljače 2013. Drugi je test potvrdio mogućnost uništavanja besposadnih letjelica u zraku za što treba nekoliko sekundi djelovanja po cilju. Treći je test bio djelovanje na čeličnu loptu promjera 82 mm koja leti brzinom od 50 m/s. M. uspješno testirala novi visokoenergetski laserski sustav snage 50 kW. klearni pogon.5 metara. a njegovo uvođenje u inicijalnu operativnu kilometara. velika izdržljivost) besposadni sustav koji su zajednički dubine od 450 metara s posadom od va posade. mogućnost zarona do ima mogućnost smještaja svih člano.indd 25 1/30/13 11:54 AM . Tijekom šest sati leta na visini od 15 000 m pokazao je zadovoljavajuće performanse. razvili američki Northrop Grumman i europski Cassidian na 107 članova i 100 dana bez izlaska na Uz postojeće tri podmornice Projekt temelju besposadnog sustava RQ-4B Global Hawk inicijalno površinu. Planovi za budućnost predviđaju i spašavanja te protupodmorničku i protubrodsku borbu. Uz zadaće do 16 interkontinentalnih balističkih dodatnih pet podmornica projek. Testiranje je obavljeno na poligonu Ochsenboden u Švicarskoj. do 2020. Klasa Borei ukupno će sadržavati bojnih glava od kojih je svaka pro. koji su nastali modifika. cijom projektila SS-27 Topol-M. SIGINT senzorski paket proizveo je Cassidian prema specifikacijama Oružanih snaga SR Njemač- ke. Dugoročni razvojni planovi predviđaju rad na flotu mornaričkih ophodnih aviona Lockheed Martin P-3 Orion. Indija je zasad drugi razvoj novog lasera snage 60 kW te izradu hibridne paljbene naručitelj novog Boeingova mornaričkog aviona. Svaka će podmornica nositi 955. Tijekom testiranja laser je na udaljenosti od 1000 metara probio rupu u masivnoj čeličnoj gredi debljine 15 mm. na svoj je novi probni let poletio besposadni sustav EURO HAWK. I. broj 414 / 1. uz Američku ratnu mornaricu jedinice sastavljene od lasera i automatskog topa. reconnaissance) zadaće nadzora mora i priobalja. SKENDEROVIĆ projektil Bulava može nositi do šest ne. elektroničkog izviđanja. osam strateških podmornica na nu- gramirana za gađanje zasebnog cilja. SKENDEROVIĆ zaštitu područja od napada projektila kalibra 82 mm i većih. Podmornica je opremljena samoizra.

namijenjen ponajprije za protupod. Osnovne značajke suradnji s Turskom mornaricom što je rezul. Scanned Array) radarom. Ukupna masa helikoptera cinskog prijevoza. žirostabiliziranom elektrooptičkom Wildcata procjenjuje se na 560 milijuna američkih turelom te obrambenim ESM (Electronic Support dolara. 26 broj 414 / 1. traganja i spašavanja odnosno iznosi 6250 kg. vojna tehnika // novosti Foto: AgustaWestland Južnokorejska narudžba AW159 Wildcata? Tvrtka AgustaWestland na pragu je ostvarivanja zajednički predstavljale američke tvrtke Sikorsky prvog izvoznog uspjeha svojeg lakog višenamj. s četiri osnovi ugovora čije se konačno sklapanje očekuje višefunkcionalna LCD prikaznika. siječnja kako je vratilna motora nove generacije LHTEC CTS800- odabralo AW159 Wildcat kao svoj novi mornarički 4N. godine. dosadašnji motori GEM. i Lockheed Martin. RMK Marine. Južnokorejsko Pogonski blok helikoptera AW159 čine dva turbo- ministarstvo obrane objavilo je 15. senzorskom opremom: AESA (Active Electronic staWestland mogli biti isporučeni tijekom 2015. južnokorejskom natječaju bio MH-60R koji su I. ne su stalnom djelovanju u najtežim uvjetima projektirali te dizajnirali domaći stručnjaci uz istodobno osiguranje od konvencionalnih turskog vojno-brodograđevnog instituta u i asimetričnih prijetnji. skog helikoptera AW159 Wildcat. koji omogućavaju maksimal- helikopter. Vrijednost južnokorejske narudžbe nar) sonarom. antiterorističkih i obalnih zadaća. su potpisivanje ugovora između turske vlade rici. MilGem korvete su razvili. svaki s 1362 KS. traganje i spašavanje uz izvršavanje najambiciozniji je turski plan obnove flote do. Gradit će se u lokalnom brodogradilištu i prateće industrije. Za izvršavanje tijekom ove godine bit će naručeno ukupno osam zadaća Wildcat može biti opremljen bogatom helikoptera koji bi prema najavama tvrtke Agu. no ugovorni zahtjevi tra gradnju dodatnih šest korveta programa te nedostatak financijskih sredstava odgodili MilGem namijenjenih Turskoj ratnoj morna. Namijenje- maćim resursima. Propulzijski sustav sastoji u konačnom proizvodu. Program MilGem za. počeo je 1996. nu brzinu od 291 km/h i daju 36% više snage nego morničku i protubrodsku borbu. Glavni je konkurent AgustaWestlandu na Measures) paketom. godine. novih korveta opisane su istisninom 2000 t tiralo s gotovo 80% ukupnog domaćeg udjela i duljinom 99 m. SKENDEROVIĆ Nastavak MILGEM-a Turski ured za vojnu industriju (SSM) razma.indd 26 1/30/13 11:54 AM . Programom MilGem vrijednim Osnovna je namjena MilGem korveta protu- tri milijarde američkih dolara planirana je podmornička i protuzračna borba. ophodnja i gradnja do 12 površinskih borbenih plovila i izviđanje. veljače 2013. se od dva dizelska motora i plinske turbine HV_414_24_27. Na mena konfiguracija integrirane avionike. za zadaće medi. Pilotsku kabinu odlikuje suvre- za različite oblike transporta ljudi i opreme. ADS (Active Dipping So- i 2016.

broj 414 / 1.. osovinskih vo. Komora omogućava M. uz ostale. Osim navedene komore. Francu- pnih operativnih troškova tijekom cijelog radnog ska.5 m te dijametru 3. a podvodna protubrodskim projektilima SM-39 Exocet tvrtke RAM. izgrađenog objekta procjenjuje se na 10 milijuna ju ciljeva i upravljanje paljbom topova skim generatorom. međutim. pod- CODAG konfiguracije. đenima. procjenjuje se na oko mi. dubinomjerima i drugom opremom. posadu čini četiri do unutarnjeg tzv. I. lakog i i glavni top kalibra 76 mm. a vrijeme potrebno za izgradnju te moderni pramčano ugrađeni sonar. vencionalna podmornica na električni pogon rezolucije. Korištenjem obaju izvora istisnine 250 t. može se smatrati kao svoj novi zračni tanker. protubrodske projektile Harpoon brzina iznosi 12 km/h. Ovisno o konfiguraciji MBDA smještenim između vanjskog tzv. kabine i kuhinja. ne samo zračnim tanke- naručiti šest aviona A330 MRTT (Multirole Tanker rom. Indija je spremna višenamjenskim avionom. Naoružana maksimalnu brzinu veću od 29 čvo. i degausing su. Plovilo je opisano kao laka kon. presudna je bila analiza uku. dok u klasičnoj transportnoj konfiguraciji Iljušin se uzdao u činjenicu da Indijsko ratno može prevesti do 45 tona raznog materijala i vojne zrakoplovstvo već koristi šest zračnih tankera opreme. U putničkoj konfiguraciji može prevesti je natječaja koji je po drugi put pokrenut. 27 Indija odabrala novi zračni Foto: Airbus tanker Indijsko ministarstvo obrane objavilo je početkom Airbus A330 MRTT. Takva odluka rezultat tni avion. nakon 300 putnika. Osnovne dimenzije trupa očituju Temeljna je zadaća nove klase podmornica djelo- energije korvete bi trebale postizati se u duljini 33 m.indd 27 1/30/13 11:54 AM . nom krila. konfiguraciji može nositi do 130 nosila s ozlije- stupio i ruski Iljušin ponudom tankera Il-78MK. A330 MRTT može se koristiti i kao transpor- lijardu američkih dolara. u MEDEVAC (Medical Evacuation) 2005. za upravljanje i navigaciju – kontrolna kabina prototipa iznosi između 12 i 18 mjeseci. financijska vrijednost stav. i na kojem je uz tvrtku Airbus Military na. SKENDEROVIĆ Laka podmornica klase Crocodile 250 Čileanska tvrtka Vapor Industrial prikazala je specijaliziranim roniocima trosatni rad na vrlo projekt nove napadne podmornice klase Cro. PTIĆ GRŽELJ te hiperbarična komora. Airbus A330 MRTT dosad je naručilo pet Il-78MK.5 vanje u plitkim priobalnim vodama. čvrstog trupa. razvijen na bazi civilne put- siječnja kako je odabralo avion Airbus A330MRTT ničke inačice Airbus A330-200. mornica može biti opremljena sonarom visoke dova i propelera s promjenjivim uspo. Trup je podijeljen u nekoliko niske operativne troškove. zona: odjeljak s pogonskim motorom i dizel. visini 5. velikim dubinama. Podmornica ima sadržavaju. M. PTIĆ GRŽELJ HV_414_24_27. Uz opskrbu drugih aviona gorivom preko svoje Transport). vijeka. Također te misijskim modulima. je četirima torpednim cijevima namijenjenim rova. codile 250. veljače 2013. Temeljno naoružanje uključuje ima doplov 250 nautičkih milja te maksimal. za što može ponijeti 110 tona očekuje tijekom 2013. Ujedinjeno Kraljevstvo. a vrijednost ugovora čije se sklapanje tri izvlačive sonde. zemalja: Australija. što je bila prednost za Airbus. goriva. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija. prostor američkih dolara. četrnaest članova. Maksimalna dubina zarona iznosi 150 m. elektrooptičke sustave za detekci. m. teškim vođenim torpedima tipa Black Shark i sustav za blisku protuzračnu obranu nu površinsku brzinu od 9 km/h.

vojske pod nazivom Light Experimental Or. Systems – Santa Bárbara Sistemas koristi isto streljivo kao i G5 te je osim noj ulozi topništva u tor (Base bleed – BB) i raketni pogon. Isprva kori- u sastavu Južnoafričkih nacionalnih sastavu Španjolske Već dugo godina Denel razvija oružje štena za potrebe obalnog topništva. Standardni projektil do 1989. Otada je izvezena u niz zemalja. dio) Vučeno topn Južnoafrička je top-haubica Denel Land systems G5 155 mm/45 razvi- Topničko oružje u sastavu Španjolske skama Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. ta obrambenih snaga našla mjesto u voj.6 km. Napredni topnički projektil M982 Excalibur VojnA TEHNIKA (II. odnosno 57 ura- jena kako bi se pariralo sovjetskim vojske domaća je Denel je svoje marketinške napore čuna li se i plinska kočnica i koristi sustavima u sastavu angolskih sna. Denelova samovozna pništva. 28 Foto: Raytheon broj 414 / 1. i automatskim punjačem. Cijev mu je duljine 52 kalibra. km uz korištenje ERFB-BB streljiva. Denel tvrdi 24. godine zajedno s ERFB strelji.). veljače 2013. 155 mm /52 APU SBT. Španjolske vojske domaća je haubica mada G5 Mk III.2 Najnovije topničko oružje u sastavu zadnje u Maleziju koja je kupila 28 ko. ta je haubica odnosno čak 58 km kad se koristi VLAP General Dynamics European Land kotačna haubica G6 s pogonom 6 x 6 našla mjesto i u klasič. je haubica našla mjesto i u klasičnoj HV_414_28_31. Uvedena je u naoružanje Land Systems – Santa osnovna inačica opremljena APU-om 105 mm HE ima najveći domet od Bárbara Sistemas 1983. streljivo koje povezuje plinski genera. Isprva korištena za da G5-52 ima najveći domet od 44. vom. 155 mm /52 APU SBT.indd 28 1/30/13 11:52 AM . haubica General usmjerio na zadnju inačicu G5-52 koja novo streljivo tvrtke Rheinmetall De- ga za vrijeme tamošnjeg rata (1966. Dynamics European ima cijev duljine 52 kalibra te je kao i nel Munitions. dinance kalibra 105 mm. potrebe obalnog to.

komada Archera. Na Zapadu je trenutačno najrašireniji novi vučeni topnički Na Zapadu je trenu. a može koristiti i vođeno streljivo. sa sustavom za upravljanje vatrom ta 155 mm/52 haubica ima APU i koji se od španjolskog originala razli. unutar kruga od 50 m). je natječajem ugovor za GPS-om vođeni set (Precision Guidan- ili 41 km s ERFB-BB granatom. pismom namjere nabavu 145 komada M777 zajedno sa sustavom Selex Galileo Laser Inertial Artillery Pointing System (LINAPS). Glavna je značajka M777 njezina masa od samo 4200 kg što je postignuto korištenjem titana i aluminijevih slitina u konstrukciji. putem programa Foreign Military Sales (FMS) zahtjev za nabavu velike količine opreme uključujući 36 M777A2. Domet iznosi 24 km sa starim projektilom M107 HE odnosno 40 km s ERFB-BB projektilom. Tvrtka ATK Systems dobila domet od 31. HV_414_28_31. a u SAD-u se proizvodila inačica L119 pod nazivom M119. na primjer. 50% ispaljenih projektila padne integraciji podsustava i povezanosti Archera FH-77B prodan je Indiji (410). godine. Kao što i sam naziv sugerira. skoro pokretanje maloserijske proizvodnje. granata opremljena tim sustavom postiže preciznost u inačici SIAC. Vučeni prethodnik rojatnost kružne pogreške. godine knjiga narudžbi brojila je 1071 hau- bicu.2 km dok inačica s kraćom cijevi L119 ima domet od 11. objavljeno je da Australija namjerava kupiti još 19 tih haubica putem istog progra- ma. Indijsko ministarstvo obrane zatražilo je 5. Laka haubica 105 mm BAE Systems razvijena je kao zamjena za Pack Howitzer tvrtke OTO Melara u sastavu Kraljevskog pništvo topništva i doživjela je velik izvozni uspjeh. studenog 2012. Završetak isporuke očekuje se je i naprednija inačica FH-77 BOS L52 2013. Kolumbija je kupila 13 radi prodaje Indiji. a u listopadu 2012.1 m CEP koristeći 18 granata M549A1 žom). dok se završno sklapanje obavlja u 155/39 čija je pro. To se oruđe prema licenciji proizvodilo u Australiji. Nakon provedenih testiranja odabrali su je Američki marinski korpus i Američka kopnena vojska sustav M777 Light.indd 29 1/30/13 11:52 AM . godine. Hattiesburgu.5 km. tj. Nacionalna garda Saudijske Arabije podnijela je 2011. Švedska ATK-a. SIAC inačica uključuje i Norveška naručile su svaka po 24 od manje od 50 metara CEP (Circular Error Probability – vje- brojna poboljšanja (u pokretljivosti. Špa. Prva je bitnica svojih šest Panthera dobila 2002. Kanada. Razvijena preciznost od 21. kao dopunu i zamjenu za puno teže vučene haubice M198. SAD. weight Howitzer Dijelovi sustava M777 proizvode se u Barrow-in-Furnessu. a za vrijeme testiranja ostvarena je sa zapovjedno-komunikacijskom mre. Ujedinjeno Kraljevstvo. Kraljevsko je topništvo svoja oružja Light Gun ulozi topništva u sastavu Španjolske haubica u V07 konfiguraciji zajedno vojske. Panther je klasične izvedbe s APU-om i automatskim punjačem. Švedska vojska zamjenjuje sve svoje ce Kit – PGK) koji je poznat pod oznakom M1156 i očekuje se njolska je vojska je nabavila 18 SBT vučene sustave samovoznim 6 x 6 su. Nigeriji (48) i Švedskoj (51). Iako je pro- izvodnja oružja 105 mm Light Gun okončana. Prema podacima haubica u inačici V07 i naručila još 64 stavom FH-77 BW L52 Archer. veljače 2013. Mississippi.7 km s ERFB granatom modulu. M777 je razvijen kao privatni tačno najrašireniji pothvat tadašnje tvrtke Vickers Shipbuilding and Enginee- novi vučeni topnički ring Limited (VSEL). M777 se može opremiti korisnikovim sustavom za upravljanje vatrom. sustav M777 Light-weight Howitzer 155/39 čija je proi- zvodnja u punom zamahu. Standardna izve- denica te haubice pod imenom L118 ima domet od 17. Preciznost konvencionalnog streljiva također se može unapri- automatski punjač te proklamirani kuje samo u balističkom softverskom jediti dodavanjem seta za vođenje. ko- risti LINAPS. izvodnja u punom Do konca 2012. broj 414 / 1. 29 Posada lake haubice M777 američkih marinca Pripremio Vedran SLAVER Turska je za potrebe zamjene zastarjelih haubica M114 od Foto: USMC 155 mm svoju vojsku opremila domaćim sustavom Panther kalibra 155 mm/52 tvrtke MKEK. na tržištu se pojavio određen broj korištenih oružja s mogućnošću obnove i modernizacije. Sustav može ispaljivati cijeli raspon streljiva 155 mm i ima najveći domet od 40 km. od čega je bilo isporučeno oko 900 te ostvaren izvoz u zamahu Australiju (35 komada) i Kanadu (37) čija ih je vojska prva upotrijebila u borbi.

VojnA TEHNIKA Foto: MKEK Novoproizvedeni sustavi Panter u proizvodnom pogonu od 1999. M114 koji uključuje cijev 155 mm/45 tako modernizirana haubica ima ma- skih razloga modernizaciju preuzimaju vom te za osvjetlja. no i za baražnom vatrom RDM je razvio modernizacijski paket za posade. potrebe tako što će koja je. dodavanje ute- ga na krakove lafeta i ugradnju jačeg zadnjaka koji omogućuje ispaljivanje streljiva pri većem tlaku. ERFB-BB. M114 s duljom cijevi 130 mm M-46 koji uključuju ugradnju ljučujući francuski Nexter Systems. WIA je ta. klasičnim HE strelji. Druge modifikacije uključu- ju zamjenu izravnjača. no upotreba M114 korištena je u Danskoj. Nizo. razvili mo- zemljama. Iraku i Afganistanu kalibra te druge izmjene. da ima domet 22 km. odnosno 30 km naglasile su potrebu većava domet na 14. izgleda. vanjem ili zadimlja. s RAP streljivom. Filipinima i Tajlandu.indd 30 1/30/13 11:53 AM . u obliku paketa koje ugrađuje Suvremena vučna korisnik.1 km s projekti- hvaća američke haubice M101 kalibra vođenih projektila zemskoj i Norveškoj. Naravno. veljače 2013. Assisted Projectile – RAP). a sad ih dodatno modernizira. brzina paljbe i smanjilo opterećenje te zahvate radi glavni proizvođač. ali Industries Organisation razvio vučenu Indian Ordinance Factory. Ponekad uvijek će biti potrebe povećan na 22 km. Tako modernizirana HE (originalna M114 ima domet od Najčešće modernizirano oružje obu. dizajn potječe od prije Drugog svjet. Uspješne je modernizacije i smanjiti logističke haubicu HM41 u kalibru 155 mm/39 dernizacijske pakete i za ruske topove tih haubica proveo niz proizvođača uk. Modernizacijski paket tvrtke Nexter za haubicu M101 uključuje zamjenu originalne cijevi od 105 mm/23 s cijevi 105 mm/30 kakva je na njihovu LG1 Light Gun. 14. 30 broj 414 / 1. često zbog političkih odnosno ekonom. trebati manje granata nizozemski RDM Technology (više ne za postizanje cilja postoji) u suradnji s tvrtkama Royal Ordinance iz Ujedinjenog Kraljevstva te WIA Corporation iz Južne Koreje. dulje i jače cijevi čime se pove. nji najveći domet od 18.5 km s projektilom osigurat će veću pre- 105 mm i M114 kalibra 155 mm čiji ciznost i samim tim upotrebe. haubica Španjolske vojske WIA Corporation modernizirala je ve. Modernizacije za smanjivanjem dnim streljivom ili 18 km kad se koristi Soltam Systems razvio je drugačiji Starije se vučeno topništvo načelno kolateralne štete. smanjiti vjerojatnost U međuvremenu je iranski Defence Neki su proizvođači. posebice tijekom ope. Santa Bárbara Sistemas lik broj haubica M101 u konfiguraciju 155/52 SIAC HV_414_28_31.6 km). streljivo s raketnim pogonom (Rocket pristup modernizaciji M114 koji obu- može modernizirati na više načina. ali se još koriste u mnogim stradavanja civila. opremilo sustavom Borbene operacije u KH178 koja uključuje cijev duljine 34 i povezanim modifikacijama. do 2000. nom sustavu. vanjem. to jest 19. civili često vrlo blizu ugradnjom cijevi 155 mm/39 čime je plinskom kočnicom i pneumatskim ćava domet te omogućava ispaljivanje ciljevima. Koliko je po- znato ta je modernizacija prodana u barem dvjema zemljama. domet pri korištenju granate M107 HE punjačem kako bi se ostvarila veća streljiva pod većim tlakovima. među kojima i skog rata. Tvrdi se LINAPS.7 km sa standar. hvaća upotrebu cijevi u kalibru 155 Najčešće se odnosi na postavljanje racija u naseljenim kođer modernizirala i M114 u KH179 mm/33 s velikom jednokomornom područjima gdje su nove. te poboljšanja na lafetu i protutrzaj. Kako je riječ o kraćoj cijevi. ali danas je izvan lom M56 HE ili 22.3 km s M107 druge tvrtke. Zahvat po.

te preciznost od 5 do konvencijom. vrsta streljiva zabranjena Ottawskom mora označavati laserom cilj tijekom ovisno o barutnom punjenju i oružju. Naziv “general” broj 414 / 1. Također. uvijek će biti potrebe i za baražnim djelovanjem klasičnim HE streljivom te za osvjetljavanjem ili zadimljavanjem. znatno ovisi o vremenskim uvjetima preciznost od manje od 50 metara CEP (Circular Error Proba- ljiva kao što su HE. cijelog leta projektila. slabije zaštićene strane. HV_414_28_31. Uvedena je u naoru- žanje 1983. Svoj su pro. a uspješno je upotrijebljen u Iraku još gornje. Uglavnom očekuje se skoro pokretanje maloserijske proizvodnje. Moguće ni topnički projektil u obliku laserski Preciznost konvencionalnog streljiva također se može una- je da je bio zamišljen kao alternativa vođenog projektila Copperhead kalibra prijediti dodavanjem seta za vođenje. trebu za smanjivanjem kolateralne štete. sve je veći interes usmjeren označavanje cilja i pokretnih ciljeva Borbene operacije u Iraku i Afganistanu naglasile su po- razvoju preciznog vođenog topničkog također nije jednostavno jer mogu izi. Projektil ima teoretski domet od 40 do 57 km. koristila Indija (ruski Krasnopol) i SAD (Chopperhead). a relativno nedavno pojavili dobila je natječajem ugovor za GPS-om vođeni set (Precision prodana Indiji 2001. no upotreba vođenih projektila osigurat će veću preciznost i samim tim smanjiti vjerojatnost stra- davanja civilna. Tvrtka ATK Systems Soltamovoj modernizaciji M46 koja je 155 mm. Naravno. To su kasetni pro. godine. teren mogu znatno otežati zahvat i km i preciznost od 92% projektila unutar 4 metra. Denelova samovozna kotačna haubica G6 s pogonom 6 x 6 koristi se istim streljivom kao i G5. ali ga još uvijek mno. godine zajedno s ERFB streljivom. tipa laserski vođenih projektila GP1 i ostvarena je preciznost od 21. Prema Razvoj streljiva imaju domet od oko 20 km. kalibra 155/52 mm Foto: MKEK Južnoafričke haubice G-5 i G-6 na položaju cijevi kalibra 155 mm/45. Excalibur je također GPS-om vođen projektil koji bombi za napadanje oklopnih vozila s topnički projektili pate od niza tak. Otada je izvezena u niz zemalja. ći iz vidokruga motritelja. je razvio Raytheon. zadnje u Maleziju koja je kupila 28 komada G5 Mk III. 50% ispaljenih pro- osvjetljavajuće. U borbi je dosad postignut najveći domet od 36 ge zemlje koriste ili nude na tržištu).indd 31 1/30/13 11:53 AM . posebice tijekom streljiva. a za vrijeme testiranja specijalnog streljiva. (Ta je tičkih nedostataka: prednji motritelj 2007.). uz tradicionalne vrste stre. veljače 2013. postoji širok spektar Kineski NORINCO nudi najmanje dva jektila padne unutar kruga od 50 m). Laserski vođeni M549A1. bility – vjerojatnost kružne pogreške. Američka je kopnena vojska prije puno na navedeno.1 m CEP koristeći 18 granata jektili koji sadržavaju veći broj manjih GP6 kalibra 155 mm. tj. Bez obzira operacija u naseljenim područjima gdje su civili često vrlo blizu ciljevima. zadimljavajuće i i raspoloživosti prednjih motritelja. 31 Nova turska haubica Panter. se da proizvodnja nije počela. do 1989. Ukrajina i Kina. n Južnoafrička je top-haubica Denel Land systems G5 155 mm/45 razvijena kako bi se pariralo sovjetskim sustavima u sastavu angolskih snaga za vrijeme tamošnjeg rata (1966. ali i smanjiti logističke potrebe tako što će trebati manje granata za postizanje cilja. laserski vođene projektile u borbi je uspješno jekt nazvali Metamorphosis i vjeruje godina prva uvela u naoružanje vođe. granata opremljena tim sustavom postiže Danas. premda to podacima ATK-a. su se slični projektili koje su razvile Guidance Kit – PGK) koji je poznat pod oznakom M1156 i Rusija. loše vrijeme i 20 m CEP. godine.

(s balističkim i s posljednjim izvješćima iznosit će 60 krstarećim projekti- hvaljujući Mooreovu zakonu odnosno milijuna američkih dolara po jedinici. To znači da će SSNB krug udvostručuje svake dvije godine. podmorničke sile kako bi imala mo- lara u podmornica na nuklearni pogon gućnost odgovora na izazove asime- naoružanih balističkim projektilima tričnog ratovanja na otvorenom moru. uključu. ta dolara po plovilu u znači sous-marin nucléaire lanceur je revolucija nedvojbeno dovela do odnosu na oko dvije d’Engin. revoluciju u pogonu podmornica. no na podmornica klase čicu pogonskog sustava. prema nika postajala je manja i jeftinija za. dio) Trendovi razvoja modernih po HV_414_32_35. gdje je Engin (doslovno uređaj) evolucije zračno neovisnog pogona milijarde dolara po eufemizam za balističke projektile.MESMA) koji su nara u prvom desetljeću dvadesetog klase Ohio. Američka je morna- ja od nuklearnog reaktora čija cijena rica odlučna u preusmjeravanju svoje iznosi oko 100 milijuna američkih do. tom smislu.indd 32 1/30/13 12:03 PM . 32 broj 414 / 1. ne i projektila. nu- morničkim zrakoplovima naznaku klearna je energija još uvijek primarni podmorničke lokacije. veljače 2013. pogonski sustav za podmornice ame- Anaerobna je tehnika također jeftini. U što podmornici omogućuje vrlo tihu jedinici postojećih oba se slučaja N odnosi samo na ina- ophodnju u duljem razdoblju. i napadajnih podmornica Američke U navedeno preusmjeravanje uključe- ratne mornarice. koji mogu biti smješteni na integrirani godine. Jednako tako. Američka ratna mor. lima) započet će ra- načelu prema kojem se broj tranzistora spremanje oko 2029. vrijedan oko osam Anaerobni sustavi milijardi američkih Francuski ekvivalent akronima. posebno od izuma so. Anaerobna je tehnika također jeftinija od nuklearnog reaktora čija cijena iznosi oko 100 milijuna američkih dolara u podmornica na nuklearni pogon naoružanih balističkim projektilima i napadajnih podmornica RATNA MORNARICA Tehnike smanjenja akustičnog odraza autonomnog podmorničkog energet- tijekom razvoja podmornica postajale skog modula (Modul d’Energie Sous- su naprednije. U brod koji može roniti. vojna elektro. U tom pomalo zastarjelom akronimu Rezultat toga je da mnogi napredni narica imati određene s engleskog govornog područja. Za usporedbu. dva S sustavi upravljanja paljbom i oni za zahtjeve za zamjenu označavaju submersible ship odnosno obradu sonarnih podataka zahtijevaju SSBN podmornica. Slovo B označava manje prostora i jeftiniji su za ugrad. SSBN-X ballistic (misilles) odnosno balističke nju u samu podmornicu. SLNE. je u prošlosti omogućavala protupod. Sve podmornice Marine Autonome . dok N označava nuclear iznjedriti projekt (power) odnosno nuklearni pogon. ričke mornarice. Unatoč spomenutom razvoju. cijena na je prenamjena četiriju podmornica (I. u punom značenju riječi. razvili stručnjaci francuskog vojno bro- stoljeća. inicijativa mogla bi (projektile). a važno je i što Ohio Iako je zračno neovisna propulzija može odbaciti dihalicu (šnorkl) koja označila tihu. jući obje platforme dograđevnog konzorcija DCNS. štetu manjih brzina.

lansiranje raketa protiv priobalnih i kopnenih ciljeva te dostavu speci- jalnih snaga ispod morske razine. Prilikom projekti- ranja podmornice naglasak se stav- lja na tehnološke inovacije s jedin- stvenim ciljem ra- sta podmorničkih sposobnosti a Foto: BAE Systems podmornica HV_414_32_35. 33 Nova američka podmornica klase Virginia Pripremila Maja PTIĆ GRŽELJ Nakon hladnog rata postupno se širi posjedovanje podmornica. Sve veći broj zemalja istražuje mogućno- sti napada na dru- ge podmornice i po- vršinska plovila.indd 33 1/30/13 12:03 PM . veljače 2013. broj 414 / 1.

USS 2010. Dostava plovila USS California. 34 broj 414 / 1. USS Flo. Britanski nice klase Virginia posjeduju modu. godine. podmor. lipnja ce. Sve podmornice klase Ohio. uključujući i mornica na nuklearni pogon. stareće projektile Tomahawk Block IV su trenutačno u aktivnoj službi mor. Spomenuta od sredine sedamdesetih godina. mornarica nije jedina gama uz podršku tradicionalnih zadaća no svjetlo za gradnju pete podmornice mornica na nuklearni pogon klase Virgi. a Northrop Grumman Newport News. značajke obavještajnog i protuminskog vojno-brodograđevni konzorcij BAE Što se tiče projekata. ničko djelovanje. postoje naznake S9G tvrtke General Electrics koji ima spremanje oko 2029. pogon. klasi. mogu lansirati kr- niti podmornice klase Los Angeles koje Kraljevskoj ratnoj odnosno podmorničkog vijka. Prva podmornica u tvrtki General Dynamics Electric Boat i mornica na nuklearni Podvodne istisnine 7800 t. Astute namijenjene premazi samog trupa te oblik brodskog te. lipnja 2010. Systems dobio je 1. USS Michigan. Preostale su dvije nuklearni pogon klase raketne cijevi prenamijenjene: koriste Le Triomphant ih specijalne snage te služe za lansi- ranje i povratak podvodnih mamaca i robotskih ronilica koji se mogu koristiti za protuminska djelovanja kao i za izvi- đanje obalnih područja prilikom potpore specijalnih operacija. Ta će plovila s vremenom zamije..indd 34 1/30/13 12:03 PM . Jedna Mississippi. uključu- jući obje platforme (s balističkim i s krstarećim projektilima) započet će ra. Američka ratna djelovanja te potporu specijalnim sna. narice. Britanski podmornica klase Ohio. povezano s tim. Do. projektira i gradi pod- Svaka od četiriju podmornica klase mornice na nuklearni Ohio. konzorcij BAE Sys. mornarici nice pokreće tlačni vodni reaktor tipa iz torpednih cijevi kalibra 533 mm. ratnoj mornarici. Francuska ratna mornarica je rida i USS Georgia može nositi do 154 20. klase Astute namijenjene Kraljevskoj nia nastalih suradnjom brodograđevnih uvodi novu klasu pod. ujedno i Martinova UGM-133 Trident-II lansera zadnju podmornicu na balističkih projektila. pogon. Francuska je uz žanih balističkim projektilima (SSBN). veljače 2013. USS Minnesota. svjetska sila koja kao što su protubrodsko i protupodmor. zapadna država koja ričkog nuklearnog odvraćanja. rujna 2010. SSBN-X podmornica klase Virginia taj da je riječ inicijativa mogla bi iznjedriti projekt o prvoj američkoj podmornici izrađenoj Britanski Astute vrijedan oko osam milijardi američkih nakon hladnog rata. RATNA MORNARICA na nuklearni pogon klase Ohio naoru. isključena je modi. pogoniti plovilo podvodnim brzinama određene zahtjeve za zamjenu SSBN Jedan je od važnih aspekata projekta većim od 25 čvorova. na zračnim kućištima koje se spajaju operativnoj službi Kraljevske mornarice tems dobio je 1. spomenuta će klasa zamijeniti podmor- sad je sedam podmornica klase Virginia vojno-brodograđevni larne palubne strukture pripremljene nice klase Swiftsure koje se nalaze u uvedeno u operativnu službu mornari. od temeljnih zadaća koje će podmorni- Dakota i USS John Warner očekuje se do podmornice klase stičnog odraza kao što to čine tzv. USS Ohio. Šest Foto: UK MoD Podmornica klase Barracuda trebala Britanska podmornica klase Astute bi ući u sastav francuske mornarice 2017. U tom smislu. zele- ficirana inačica postojećih jurišnih pod. zeleno svjetlo kao jedinstvene cjeline. gluhi ce klase Astute imati priobalni je napad 2015. Ujedinjeno Kralje- daleko od tradicionalne uloge pružanja vstvo i SAD jedina potpore podvodnoj komponenti ame. HV_414_32_35. podmornica. Podmor. To znači o mogućoj nabavi i do 30 podmornica radni vijek kao i podmornica te može da će Američka ratna mornarica imati klase Virginia. U konačnici. To načelno znači da Američka ratna mornarica nije jedina dolara po plovilu u odnosu na oko dvije su brojne projektne značajke uvedene u svjetska sila koja uvodi novu klasu pod- milijarde dolara po jedinici postojećih podmornice klase Virginia. HMS Astute. USS North za gradnju pete kućišta omogućavaju smanjenje aku. uvela krstareća projektila Raytheon BGM-109 u operativnu službu Tomahawk u 22 od 24 izvorno Lockheed četvrtu. porinuta je 2007.

nu službu 2017. Nadalje. površine više od tri tjedna i biti na otvorenom moru oko Francuska i MESMA Očekuje se kako će prva podmornica u 240 dana bez nadopuna potrebnih zaliha. kom radnog vijeka podmornice. osobito u vezi s akustičnim odrazom i jektira i gradi podmornice na nuklearni trebalo biti u uporabi do 2027. Francuska ratna mornarica je ne. gue Portée) europskog raketnog koncer. Barracuda pretočeni su na konvencionalne podmornice klase gat razvijen za potrebe podmornica klearni pogon projektnog naziva Barra. rujna 2010. a svih bi šest jedinica “nuklearnih predaka”. Podmorni- ce pokreće tlačni vodni reaktor tipa S9G tvrtke General Electrics koji ima radni vijek kao i podmornica te može pogoniti plovilo podvodnim brzinama većim od 25 čvorova. broj 414 / 1. agre. Barracuda bit će opremljene morna. ući u operativ. koju čeka uvođenje podmornica na nu. godi. Koriste tehnička Francuska je uz Ujedinjeno Kraljevstvo istoimenoj klasi. Sukladno navodima naoružanih balističkim projektilima klase Rubis koje se nalaze u aktivnoj francuskog konzorcija. brodograđevne vještine kao i raznovrsne tehnologi- se Astute čine tlačni vodni reaktori dernizacije mornaričke nuklearne sile je razvijene za potrebe podmornica klasa Le Triomphant i tipa PWR-2 tvrtke Rolls-Royce. automatizacije što dovodi do smanjenja težine trupa što u konačnici dovodi do oslobađanja dodatnog mornicu na nuklearni pogon klase Le potrebnog broja članova posade na 60 u prostora za gorivo i streljivo. prilikom gradnje podmornica pogon.. znanja proistekla iz istraživanja provedenih za potrebe svojih i SAD jedina zapadna država koja pro. i također na Rolls-Royceove mlazne (Système de Croisière Autonome à Lon. projekt konvencionalne podmornice Kraljevske ratne mornarice koji usto službi od ranih osamdesetih. ali ričkim krstarećim projektilima SCALP u prvim dvjema zemljama.indd 35 1/30/13 12:03 PM . n Podvodne istisnine 7800 t. Suffren. 35 Foto: DCN Blok novog pogonskog sustava MESMA prije ugradnje u podmor- nicu Foto: DCN Francuska podmornica klase Le Triomphant torpednih cijevi također može lansirati Triomphant naoružanu balističkim usporedbi sa 78 na klasi Rubis. podmornice klase Virginia Foto: DCN posjeduju modularne palubne strukture pripremljene na zračnim kućištima koje se spajaju kao jedinstvene cjeline. podmornice klase Scorpène mogu djelovati ispod morske na MBDA s dometom od oko 1000 km. Zajedno Scorpène jedan je od najmodernijih projekata u svojoj klasi ne zahtijevaju ponovno punjenje tije. Znanja. a četiri se plovila već nalaze u službi tor predaje snagu na jednu osovinu. Opremljene zračno neovisnom propulzijom naziva MESMA. Tehničke karakteristike podmor- torpeda Spearfish tvrtke BAE Systems projektilima. One će zamijeniti podmornice ska brodograđevna kompanija Navantia. Sveukupno je u svijetu naručeno 14 plovila (Čile. Jedna je od zanimljivijih značajki koristi se čelik visoke čvrstoće koji omogućava neograničen 20. Scorpène koju su zajednički razvili francuski DCNS i španjol- na nuklearni pogon klase Vanguard cuda. veljače 2013. Pogonski agregati podmornica kla. ujedno i zadnju pod. gluhi premazi samog trupa te oblik brodskog odnosno podmorničkog vijka. performansama sonara. Podmornice klase Le Triomphant samo podvodne brzine od oko 25 čvorova. Indija i Brazil). nice omogućit će joj zaron na dubine veće od 350 m i održavanje kao i morske mine. podmornice na tržištu. Spomenuta kućišta omogućavaju smanjenje akustičnog odraza kao što to čine tzv. Malezija. propulzore. Suvremena dizelsko-električna podmornica Scorpene koje će se po francuskim planovima raditi na brazilskim navozima HV_414_32_35. uvela u operativnu podmornica Barracuda visoka razina broj urona na maksimalne dubine uz istodobno smanjenje službu četvrtu. Reak. s drugim podmornicama. su jedna komponenta cjelokupne mo.

pregled oklopnih mora spriječiti prodor projektila i ra. Provjera zaštitu vojnika što je čvrsto. No. Jedini je odgovor testiranje ploča koje otkriva moguće u uporabi zainteresirala je istraživače uporaba nerazarajućih. a omogućava svojstva te da u slučaju potrebe mogu koja mogu umanjiti tanje: kako testirati integritet nečega automatizirano manipuliranje ploča- uspješno zadržati metak. A takve napukline ili čak i lomovi prijenosi uređaj koji će se rasporediti S obzirom na to da je riječ o opremi Inspection System mogu smanjiti njihovu učinkovitost i na teren i gdje će obavljati posljednju koja je od velike važnosti u zaštiti (mala fotografija) degradirati balistički integritet. Namije. pa su počeli istraživati koja mah ih označava kao neprikladne. zvijeni uređaj Armor na. 36 broj 414 / 1. uzmu svoju važnu ulogu na terenu. za uspješno obavljanje njene su zaštiti od jačih puščanih Provjeru integriteta izložene opasnosti stvaranja napukli. Provjera kvalitete i integriteta oklopnih ploča u uporabi zainteresirala je istraživače u razvojno-inženjerskom središtu Picatinny Arsenal pa su za rješenje tog problema razvili Armor Inspection System ZAŠTITA VOJNIKA Toma VLAŠIĆ Provjera tjelesnog oklopa Ključni dio sadašnjeg tjelesnog oklo. odnosno sustav za pregled Otkrili su da je uporaba rendgenskog se nose unutar prsluka te pokrivaju fija) rabi oklopne oklopnih ploča. veljače 2013. tvrdo i lomljivo a da ga ma tijekom provjere te automatsko kvalitete i integriteta oklopnih ploča se ne ošteti ili uništi.indd 36 1/30/13 11:51 AM . metoda. jesu keramičke oklopne ploče koje vojske (velika fotogra. uređaja dobar način za provjeru in- prednji i stražnji dio torza. nakon skladištenja i razdoblja teren. ploča koji otkriva njavanje vojnika. Ako provjeru oklopnih keramičkih ploča života i zdravlja vojnika na terenu odnosno sustav za takva ploča u operativnoj situaciji prije no što se izdaju vojnicima i pre- važno je osigurati da postojeće ploče. Ploče su keramičke te su potencijalno tegriteta. Istraživači su postavili pi. System. ploče za zaštitu. terenu prema potrebi. neinvazivnih probleme u njihovu integritetu i od- u razvojno-inženjerskom središtu Pi. tih zadaća trebalo je razviti i poseban ploča obavlja novora- kalibara. Tjelesni oklop IOTV catinny Arsenal pa su za rješenje tog je najpogodnija za testiranje oklopnih pa IOTV američke kopnene vojske američke kopnene problema razvili Armor Inspection keramičkih ploča. n Foto: BAE Systems Foto: US Army HV_414_36. mogući su određeni Uređaj je mobilan. postavlja se na ske uporabe i dalje imaju potrebna moguća napuknuća problemi.

Ubrzo je na istom mjestu za lokalni eskadrilski muzej aviona. godine. lipnja 1911. se uporabi zadržao do prve polovine XX. glavnina je ekspona- 1916.indd 37 1/30/13 11:49 AM . veljače 2013. bio brigadir Gösta von ljeno za Švedske nju Nacionalnog muzeja zračnih pogodno za podizanje velikih šato. najljepših zrakoplovnih muzeja na svijetu – Flygvapenmuseumu Brojni su razlozi zašto je ovaj zra. u posljednjih je ne komponente zračnih snaga čiji Havilland DH60T dinu je raslo te je naposljetku 1973. pa do 1926. Zanimanje javnosti koplovni muzej podignut upravo u Malmen je bio domaća baza zrač. godine Vrhunska izvedba i primjereno odr- upravo je iznad Malmena. tristotinjak godina to mjesto zbog je zapovjednik u razdoblju od 1920. 37 Napisao i snimio Danijel VUKOVIĆ vojnI MUZEJI U prvom planu Boeing Vertol 107 (HKP 4) Flygvapenmuseum muzej Švedskih zračnih snaga zateknete li se u ŠVEDSKOM GRADU Linköpingu. Tijekom prve polovine četrdese. cijeli dan svakako treba posvetiti i posjetu jednom od. ispred muzeja. nu od starih baraka iz 1901. kad su riranih aviona prvi je put otvoren ta smještena u njegovoj unutrašnjo- HV_414_37_41. Godine 1936. Iako je nekoliko aviona izloženo osnovao i prvu letačku školu. godine donesena odluka o osniva- prostranog ravničarskog terena bilo do 1926. broj 414 / 1. a u operativnoj Jedinstvena kolekcija iz 16. tj. Moth bilo je nabav. zrakoplovne tehničke kulture i po- slijetanja. izvodio svoj letački pro. zbog tih godina prošlog stoljeća brigadir žavanje muzeja odraz je nacionalne pogodnosti prilikom uzlijetanja i Hugo Beckhammar odredio je jed. je. pionir švedskog u Kungliga Östgöta Flygflottilj. Porat koji je započeo prikupljanje i zračne snage (lokalna snaga u Malmenu. stoljeća zrakoplovstva Carl Cederström F3.. Od Sa svojih 11 prikupljenih i restau. osnovane Švedske zračne snage. do koje su se ondje obučavale. 1947. Deset primjeraka 1951. oznaka SK 9) u ra i koncentraciju oružanih snaga restauraciju letjelica. godine. aviona za obuku De za takav tip izložbe iz godine u go- Malmenu. po mišljenju mnogih. Dana baza i letačka škola mijenjaju ime 1938. razdoblju od 1931. godine nosa švedske zrakoplovne industri- gram. Naime.

indd 38 1/30/13 11:49 AM . Jedinstveni je primjerak aviona He- inkel HD 35 (SK 5) očuvan u izvan- rednom stanju. godine. odustalo se od daljnje na- bave te je tako ovaj jedini primje- rak bio određen za muzej. Ulaskom u zgradu muzeja vidi se da je podijeljen u dva velika izlož- bena prostora. a u opera- tivnoj se uporabi zadržao do 1947. Jednokrilac Nieuport IV-G u Šved- skoj je nosio oznaku M 1 i nabav- ljao se iz Francuske u razdoblju od 1912. godine. De Havilland DH60T Moth vojnI MUZEJI sti. U prvom izložbenom prostoru na samom početku u prvi plan izbija izvidnički avion Thulin G koji se nalazio u sastavu zračne komponente kopnenih snaga u raz- doblju od 1917. do 1919. Prvi je primjerak nabavljen 1925.. nakon čega je ubrzo uslijedila na- rudžba od tridesetak aviona. a ukupno je proizve- deno 16 komada tog aviona u tvor- nici Flygkompaniets Verkstäder u Malmenu. veljače 2013.. godine. Tije- kom 1919. u muzeju se nalazi prvi primjerak isporučenog aviona tog tipa koji se zadržao u operativnoj uporabi do 1933. U muzeju je posebno ista- knut ponos domaće zrakoplovne industrije svojega vremena – tre- nažni avion Tummelisa Ö 1 koji je projektirao Henry Kjellson. uklju- čujući deset komada proizvedenih po licenciji u Švedskoj. godine. radi ispitivanja performansi aviona za obuku. Replika Tummelise Ö 1 i danas se nalazi u letnom stanju za što je zaslužan švedski pilot i resta- urator Mikael Carlson. godine. a služio je za obuku i izviđanje. Poznat pod oznakom J 1. godine. ali s obzirom na to da testiranja nije za- dovoljio.II. do 1938. godine. Izložbeni je primjerak bio restauriran i posljednji put doveden u letno stanje povodom obilježava- nja pedesete obljetnice Švedskih zračnih snaga 1962. U operativnoj se uporabi zadržao do 1935. godine iz Austrije su u Stockholm na demonstraciju bila dopremljena dva lovca Phönix D. Nakon opsežne restauracije avion se u muzeju nalazi od 2010. do 1922. 38 broj 414 / 1. Bio je opremljen Thulinovim motorom i prvi je put poletio 1920. Spletom Prvi avion u službi Švedskih zračnih snaga u cijelosti izrađen od metalne konstrukcije – Ju 86K okolnosti tijekom godina se potvr- HV_414_37_41. Deset primjeraka aviona za obuku De Havilland DH60T Moth bilo je nabavljeno za Švedske zračne sna- ge (lokalna oznaka SK 9) u razdo- blju od 1931.

godine. a primjerak koji se čuva u muzeju proizveden je u Malmenu 1925. Na osnovi tog primjerka Švedska je proizvela 40 aviona. pretežno inačice mo- HV_414_37_41. veljače 2013. poznat kao J 11 Efektno osvijetljen J 35 Draken dilo kako je upravo taj primjerak jedini očuvani u cijelom svijetu. Finska je zbog vođenja Zimskog rata bila naručila dvanaest aviona. godine bio oštećen pri- likom zaustavljanja u Stockholmu radi nadopune gorivom. godine. zaplijenjen je. Budući da je rat završio prije nego se isporuka mogla realizirati. a poslije je prema li- cenciji još 16 aviona proizvedeno u Tröllhattanu. Posljednji dvokrilac u službi Šved- skih zračnih snaga bio je Fiat CR. U idućem je razdoblju uslijedila i švedska narudžba još 60 komada te su avioni zadržani u ope- rativnoj uporabi do 1945. TEHNOLOŠKI RAZVOJ Prvi avion Švedskih zračnih snaga u cijelosti metalne konstrukcije bio je bombarder Ju 86K. Godine 1936. od Njemačke je naručeno 40 komada. broj 414 / 1. Tijekom 22 godine operativne uporabe pokretali su ih razni motori. a u međuvremenu je izbio Prvi svjetski rat.42. 39 Zadnji dvokrilac u službi Švedskih zračnih snaga – Fiat CR. Švedska je zadr- žala avione.42. Budući da nije popravljen. Pod oznakom SK 1 služio je kao avion za izviđanje i dvosjed za obuku do kraja dvadesetih godina prošlog stoljeća.II koji je na putu za Rusiju 1914. Posebna je priča povezana s dvokril- cem Albatros B.indd 39 1/30/13 11:49 AM . poznatiji pod oznakom J 11.

Spoj povijesti i zrakoplovne tehnike Današnji muzej osim izložbenog prostora čine i istraživački centar i centar znanja. 70-ih i 80-ih je bio prvi zapadnoeuropski mlazni pogađanje tipova aviona po zvuku godina prošlog stoljeća. je J 21A pogonjen ljeća u kojem se pojavio određeni Viggen i drugi. godine HV_414_37_41. Ta su tri aviona uvela toliko novi- zanimljiv dječji odjel gdje je najmla. Koristio se Tako su izvedene kružne prostorije u vremena da bi se o svakom mogao razvoja zrakoplovstva i teorija leta. jetnji i opasnosti. Tunnan U njemu dominiraju “automati” za derske zadaće u duhu 50-ih. znanstveni cen. prvi helikopter u sastavu Švedskih zračnih snaga. JA 37 onica. Posebnost arhitekture di. na u svijetu vojnih aviona svojeg đima primjereno prikazana povijest sjedalom. izviđanja. 40 broj 414 / 1. Godine 1945. Inačica J 21R bila je opre- mljena turbomlaznim motorom De Havilland Goblin 3 i u naoružanje je ušla 1950.indd 40 1/30/13 11:49 AM . Vertol 44A – HKP 1. Posebno je bio prvi švedski avion avion sa životnim navikama i stan. spasilačke i protupodmorničke zadaće vojnI MUZEJI tora Bristol Mercury i Pegasus koje su nabavljane iz različitih izvora. opremljen izbacivim dardom tadašnjeg običnog čovjeka. transpor- ta te prikupljanja i obrade signala (SIGINT). s istaknu. koristio se za izvidničke. za lovačko-bombar. tj. deset. odlikovao se izvanrednim U prvom planu SAAB 37 (JA 37) Viggen U prvom planu Consolidated PBY-5A Catalina nabavljene su od Kanade 1947. Godine 1945. potisnim propelerom i stauracija i suvenirnica. obuke. knjižnica s bogatom arhivskom građom. Ko- ristio se za lovačko-bombarderske zadaće. u naoružanje Švedskih zračnih snaga ušao je J 21A pogonjen potisnim propelerom i bio prvi švedski avion opremljen izbacivim sjedalom. J 35 Draken. re. Na vrhu prostorija bačvom”. zračnih snaga ušao je u spoju duha vremena. U J 21R – inačica J 21 opremljena mlaznim motorom Švedskim je zračnim snagama taj avion nosio oznaku B 3 i koristio se za zadaće bombardiranja. naoružanje Švedskih hladnoratovskog razdoblja vidljiva razdoblje. dječji zrakoplovni odjel. 60-ih. zbog svojeg oblika nazvan “letećom aerotunel. transportne. u jela muzeja gdje su izloženi avioni iz nalazi se avion karakterističan za to tar poznat pod nazivom Flight Lab. lovac sa strelastim krilima. torpe- diranja. Primjerak koji se čuva u muzeju jedini je Ju 86K na svijetu. žili J 29 Tunnan. Impresivna je činjenica da su u muzeju zastu- pljene obje inačice pa se na jednom mjestu mogu proučavati i uspore- đivati njihova konstrukcijska i dru- ga obilježja. veljače 2013. Desetljeća su tako obilje- suvremeno opremljena predava. kojima je prikazan stambeni prostor napisati poseban članak. Prelazak s propelerom pogonjenih aviona na mlazne tvrtka SAAB izve- la je na avionu J 21. godine. Iako je motora te prilagođeni simulator i tim simbolima hladnoratovskih pri.

ostaci aviona i centar i centar znanja. Riječ je o drugom pro- totipu koji je prvi put poletio 1990. čast švedskim žrtvama iz razdoblja knjižnica s bogatom koji će biti sposoban presretati tijela osmorice članova posade nisu Hladnog rata. Prvi let Lill-Drakenom obavljen je 1952. godine. koji je zapravo pred- stavljao sedamdeset postotni mo- del Drakena. MiG-15. izložbenog prostora mno važnim pa je upravo stalnim rativnoj se uporabi zadržao sve do dijski kontakt. Cijeli je postav popra- arhivskom građom. lize elektroničkih signala (ELINT). J 32 Lansen i u letu nan iznad montirani J 35 Draken arhitekton- skog rješenja kojim se obilježava desetljeće tog aviona HV_414_37_41. godine i bio posebno namijenjen is- pitivanju naprednog sustava uprav- ljanja avionom. nakon dva sata leta prekinut je ra. bombardere na velikim visinama pronađeni. Potreba za lovcem i opsežnoj potrazi. ne. 41 SAAB 210 Lill-Draken – eksperimentalni avion korišten u razvoju aviona SAAB 35 Draken se odlikuje dobrim manevarskim i upravljačkim karakteristikama i Trenažni avion Tummelisa Ö 1 koji je projektirao pri velikim i pri malim brzinama. znanstveni centar ćen s nekoliko posebnih prostorija te slijetati na improvizirane uzlet. Kao posljednji vojni mlažnjak tvrtke SAAB posebno mjesto zauzima JAS 39-2 Gripen. godi. zani s temom. ne iznad Baltičkog mora sovjetski Flight Lab razni televizijski materijali pove- nih cesta dovela je do pojave lovca lovac MiG-15 oborio švedski DC-3. lipnja 1952. švedski konstruktor Henry Kjellson Za testiranje dotad neviđene aero- dinamičke konfiguracije korišten je tehnološki demonstrator SAAB 210 Lill-Draken. godine. godine. Tada je. a Današnji muzej osim Švedska smatra taj događaj izni- Iz­ve­den u nekoliko inačica. poznat pod nazivom u kojima se sve godine projiciraju no-sletne staze i dijelove regional. a posebno mjesto proučavana aerodinamička konfi. n J 21 Tun. U njemu su stvarno prikazani ostaci aviona DC-3 Dakota obore- nog 13. Avion u sastavu Švedskih zračnih snaga tog je dana izvršavao jednu od uo- bičajenih zadaća prikupljanja i ana- manevarskim karakteristikama. Izloženi su također J 35 Draken. broj 414 / 1. u ope.indd 41 1/30/13 11:49 AM . Unatoč dugotrajnoj čine i istraživački muzejskim postavom odana po- 1976. veljače 2013. potraga za ostacima aviona DC-3 u muzeju ima i primjerak aviona guracija dvostrukog delta krila koja koji su pronađeni 2003. Avion je u muzeju od 1999. godine nakon što je aku- mulirao 461 sat naleta. godine te su se ubrzo potvrdile dobre karakteristike nove aerodinamičke konfiguracije. objavljeno kako je 1952. U njegovu je razvoju Zajedničkim je snagama započela i novinski isječci. Spomen-obilježje aviona Douglas DC-3 Dakota TP 79001 Dio muzeja izveden je kao podmor- je. nakon 51 godi.

ali dovoljno bogat da slabjeti pomorska sila Bizanta i arap- Njegov prikaz vjero- stabilizirala se u socijalno-gospodar. br. (Venecija. 42 broj 414 / 1. Upravo su njezini interesi zahtijevali ujedinjavanje španjolskih feudalnih posjeda i državica te ubrzavali proces centralizacije dotad nepoznat u većini ostalih feudalnih zemalja Europe (de- taljnije u člancima: Bitke reconquiste /I. ožujka 2011. jednako tako postoji i veće ili manje nerazumijevanje tuđih načina prakticiranja vjere. ožujka 2011. Tako je započeo dugi ciklus križarskih ratova… Otkad čovječanstvo postoji različit je pristup vjeri i vjerskim sadržajima.indd 42 1/30/13 12:45 PM . s posljedicama koje se u određenoj feudalizma. je u Arabiji od plemena koja su naselja- velikom dijelu središnje Europe i nakon “gledatelja” bili su u vazalnom odnosu. Među najdramatičnijim su. zamišljao se razdoblju formira i poseban ratnič. i Granada 1492. Podlistak POLAZAK PRVIH Papa Urban II. kasno ili zrelo feudalno doba. stoljeća većina europskih država najviše vlastele. U tom nih talijanskih gradova na Sredozemlju je 1460. Obično su vitezo. po- jedini su vjerski ratovi imali izrazito rušilački karakter i pridonijeli su du- goročnim i radikalnim promjenama dotadašnje strukture međunarodne zajednice. stoljeća kad ga zamjenjuje za njihov daljnji razvoj. dio/ – Navas de Tolos 1212. i br. veljače 2013. Genova. kao i prodori altajskih kao spektakularni krugovima i činili su dio plemstva neke Širenje arapske moći naroda s istoka. skih država koje su stvorene velikom skom sustavu izgradnje feudalizma na. Više-manje vala taj prostor stvorio čvrstu osnovicu njega uslijedilo je razdoblje razvijenog stabilizirale su se i granice europskih za daljnju vanjsku ekspanziju. ekspanzijom Arapa u VII. i II. a tad je do rata obično vrlo malen korak. Do XI. stoljeću.) izmijenila Okolnosti pokretanja ratova francuski umjetnik ki stalež vitezova. vatrenim govorom pozvao sve vjernike u sveti rat za oslobođenje Isusova groba i svete zemlje na kojoj je izgrađen Jeruzalem. vrlo Nakon prihvaćanja islama Muhamed bio je uglavnom dovršen u zapadnoj i s mnoštvom nazočnih često i neposredno prema kraljevima. koji su naoružanje i konja. S druge strane. Pojava moć- križarski pohodi. 336 od 18. U tom su kontekstu vjerski ratovi imali obično kohezijski karakter o čemu naj- bolje svjedoči španjolska rekonkvista. Ono je trajalo gotovo do država čime su stvorene pretpostavke mjeri osjećaju do današnjih dana. na crkvenom je saboru u Clermontu u studenom 1095. Normanski su predstavili sabor vi bili usko povezani s aristokratskim pohodi prestali. bili Crkveni sabor u kraja XV. “Hrvatski vojnik”. Clermontu kako ga tzv. Nju je HV_414_42_43.. manje imućan od je odnos snaga i na moru pa počinje Jean Fouquet (gore).). Kad ta netrpeljivost preraste u nesnošljivost i krajnju ne- toleranciju dolazi do izbijanja vjerskih sukoba. Pisa i dr. kao što su različiti i načini prakticiranja vjere te izražavanja vjerskih osjeća- ja. jatno je realističniji nabavi iznimno skupu ratnu opremu. pa i netrpeljivost prema njima. No. gotovo do pojave nacije i razvoja nacionalne svijesti. 335 od 11. Proces feudalizacije događaj na otvorenom zemlje. a prema visokoj vlasteli. kon velike seobe naroda. od drugih. i VIII. Vjera je kroz povijest bila temeljni čimbenik kohezije neke društvene zajednice.

Arapi ski rat. diji je gotovo istodobno okupio nekoli- veći dio Pirenejskog poluotoka. Tipični prikaz viteza kao i vojsku Petra Amijenskog. vatrenim govorom Amijenski (Petar Pustinjak. Shvativši političku priliku za dodatnim jačanjem položaja Katoličke crkve. u kršćanske su se pao u ruke arapskih naroda koji su na zanosu brojnih dragovoljaca koji su na. vojske uključivali osiromašeni plemići. H. čime su si osigurali mostobran za Nepovezani pohodi traciji iz knjige Jamesa stupanja u “sveti rat” mogli napustiti daljnje širenje. a Petar Ami- setaka tisuća Berbera razbija perzijsku i bio iznad očekivanog – vjerski zanos. izaslanike na crkvenu sinodu u Piacenzu kako bi upozorio papu Urbana II. broj 414 / 1. uglavnom seljaci kmetovi koji su zbog 711. u masovnom vjerskom SAD-u 1914. vitezovi bezemljaši. su harale srednjovjekovnom Europom. Amijenskog i njegovih križara koji su sa sobom vodili cijele ekspanzija islamskih naroda. Nakon seldžučkog osvajanja kršćanskog svetog grada Jeruzalema 1076. Pierre l’Ermite) i s njima stigao u Köln kalifom Omarom. U svakom Talijanski slikar For. dovodi Bizant gotovo feudalni ekspanzionizam i mogućnost stanovništvu propovijedao o potrebi na rub propasti te stvara veliku državu pljačke uz unaprijed obećani oprost re. na cijeli prostor Magreba i “svete” ratnike) i krenuli u Prvi križar. Prve je respektabilnije snage u međuplemenskim sukobima. osvojenom teritoriju formirali emirat puštali svoje domove i pristupali naj. bližim vojnim formacijama očekujući nalci privučeni mogućnošću pljačke. godine posljedica. U to je vrijeme moć Katoličke crkve već bila izdignuta u odnosu na svjetovnu vlast većine europskih dr- žava pa su se njihovi vladari u prilično velikoj mjeri pokoravali autoritetu pape. (sasvim lijevo) Turci Seldžuci su nastavili osvajačke pohode u području Bizantskog Carstva i šest godina kasnije ušli i u Jeruzalem. na ilus. a intenzivno nastavljeni pod pozvao sve vjernike na sveti rat za oslo. Oni su na- kon pobjede nad bizantskom vojskom u bitki kod Mancikerta 1070. upozori papu Urbana II. njegov je početak bio sve samo tunino Matania ovako fanatici. veljače 2013. na opasnost koja prijeti cijelom kršćanskom svijetu od njihova prodora i zatražio njegovu pomoć. nastavili prodor prema jugozapadu osvojivši Perziju i Mezopotamiju te veći dio Male Azije i Sirije. na veliku opasnost koja prijeti cijelom kršćanskom svijetu Marinko OGOREC VIH VOJSKI neposredno poticala i nova vjera jer bi se protjerali islamski Mauri s Pire- KRIŽARSKI R AT O V I od nekoliko međusobno nepovezanih se dotad ratnička snaga Arapa trošila nejskog poluotoka i ujedinila katolička pohoda. Osim njih. Tijekom iduće četiri go. U strahu od ekspanzije Seldžuka. duševno poremećene osobe i vjerski Komnenov poziv slučaju. Pravi španjolska kraljevstva). Robinsona izdane u feudalnoga gospodara bez uobičajenih dine gotovo je cijeli Pirenejski poluotok le su stihijski. francuski Bekrom. (oko 15 000 ljudi) okupio na prostoru osvajački pohodi započeli su tek pod na crkvenom je saboru u Clermontu današnje Francuske redovnik Petar Muhamedovim nasljednikom Abu u studenom 1095. stoljeća započinje nova se obično opisuje u gotovo svim ratovi. jenski to je iskoristio kako bi lokalnom bizantsku vojsku. za uključenjem u “sveti rat” i “osloba- koja se proteže od Iranske visoravni zultirali su mnoštvom dragovoljaca koji đanjem Kristova groba od nevjernika”. n njima i turskih Seldžuka. započeli nakon velike pobjede nad Vi. Njegovu su vojsku. 43 Sve to je motiviralo bizantskog cara Aleksija Komnena (lijevo) da 1095. Odaziv je zastali su radi opskrbe. U okolici Kölna njeg osvajačkog razdoblja nekoliko de. kojoj je izgrađen Jeruzalem. Vrlo šaroliko “društvo” dodatno i papin odgovor ne organizirana vojna kampanja kakva je prikazao pohod Petra su nadopunjavale žene i djeca pojedinih Početkom XI. Poslije će se proširiti do su “uzeli križ” (kako se tad govorilo za Feudalac Gautier Sans-Avoir u Burgun- Pandžaba. ali i brojni krimi- podređen Omejidskom Kalifatu. bizantski car Aleksije I. Tijekom desetogodiš. Nakon pobjede u bitki kod Mancikerta 1070. a pod utjecajem španjolske rekonkviste (koja je u to vrijeme pokrenuta kako HV_414_42_43. činili zigotima u bitki kod Guadalete u srpnju križara (gore). Masovnost pohoda dodatno su ko tisuća sljedbenika i započeo pohod su osvajanje Pirenejskog poluotoka potencirali glad i brojne epidemije koje prema Jeruzalemu. godine masovno hodočašće vjernika koje se stoljećima neometano odvijalo postalo je znat- no otežano. papa Urban II. odlazak u “svetu zemlju”. među ma vođenim kroz povijest i sastojao se sljedbenika (dolje) obitelji. do Cirenaike. bođenje Isusova groba i svete zemlje na sredinom travnja 1096.indd 43 1/30/13 12:46 PM . Pripreme za Prvi križarski rat započe. Ko- mnen uputio je 1095.

je. izložene u materijalu treba stalno aktuelizovati Ustavni. To je praće- za miran. U sklo- suprotnosti s Ustavom SFRJ iz 1974. No. a normalizovanje vrlo no opravdanim narastanjem straha i osećanja snovan put rešavanja krize u zemlji“ . Nadležni državni organi i institucije u preustroja Jugoslavije. Prijetnja JNA da nom gospodarskom stanju u Jugoslaviji. o ljudima poslednjih godina iz dana u dan pogoršavala. za informisanje vojnika. bezumno. starešina i GL ljivosti su poprimale oblike najprimitivnijeg od 90 % od oko 85 % izišlih na izbore) izjasnila na službi u JNA. 25. Vremenom. održan refe. 44 broj 414 / 1. skupštine nekih federalnih jedinica. o “pot. ferenduma. sa situacijom na teritoriji lociranja i stanjem u nostrano suspendovali. s cima (komandirima četa. pa i srbijanskog vodstva s vodstvom JNA. I pored pokušaja projugoslovenskih patriotskih skoj sve se više zaoštravala. veljače 2013. demokratski i na Ustavu SFRJ . Hrvatsku proglasio neovisnom i u skladu sa razvojem dogadjaja i konkretizovati često su blokirali i. demokratske promjene činila se uvjerljivom. Posebno napominjemo da sadržaje ivici gole egzistencije. siromašenje privrede i stanovništva neminovno Dakako. Navedeni materijal potpisao je “načelnik zadataka. barem u konfederal. električnih i PTT vodova i instalacija. medjunacionalnih sukoba i nasilja.“Armija nikada nije bila usmerena pro. vrženost“ ustavu SFRJ. godine. dio) za neovisnu državu. Ante NAZOR. militantne grupe Pod vidom navodne demokratizacije jugoslo- novoga srbijanskog Ustava iz rujna 1990. Njen dalji ra. snaga da se zaustavi širenje krize. gubljenjem ljudskih života. a “pri. nesigurnosti. sc. koji i čelnici nekih političkih stranaka. na kojem se većina građana (njih više ranga. zbog smanjivanja. ture. bezakonjem i mogućnošću izbijanja gra. primaju ni minimalne lične dohotke. temelji za moguće proglašenje samostalnosti. Federaciji i republikama nisu u stanju. odnosno de facto ukidanja legitimitetom i bez njega. vreme posle II svetskog rata s pravom ponosili. a ne čitanjem. pre svega. relativno dužem vremenskom periodu. lipnja 1991. komandirima četa. kojom smo se sve domova. situacija se sve više pogoršavala. razmere. šire medjunacionalnu ljavaju fašistička i izdajnička ideologija.) bi vodilo izbijanu masovnih socijalnih eksplozija ciljem promoviranja jugoslavenstva i potrebe sa nesagledivim posledicama. Ipak. nih kolektiva i motivisanju ljudstva za izvršenje potpunim raspadom i kolapsom. u mnogim segmentima jed- samostalnom državom. situacija se će uvođenjem izvanrednog stanja zaustaviti punom raspadu i kolapsu privrede“.. uništavanjem imovine i privrednih u memoarske zapise Borisava Jovića. već je je izrazito krizna i eksplozivna. revanšizma i medjunacionalne ne- Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA STANJA U H Politički stavovi vrha JNA o rješavanju političke krize u Jugoslaviji. mržnju i pozivaju na bratoubilačke sukobe. komandantima bataljona i starešinama toga a medjunacionalne i medjurepubličke netrpe- rendum. pokazu. zvoj je teško predvidiv. očituje se u toleriranju djanskog rata. Istoga dana “Koman. da bi se osigurali pravni „U prilogu vam dostavljamo materijal name.indd 44 1/30/13 12:46 PM . iseljavanjem ljudi iz sopstvenih se ističe neutralnost JNA. pa i da 5. Mnogi pojedinci. zapravo bio u i oholo. svibnja 1991. ravnatelj Centra Od početka 1991. “na ivici egzistencije“ i zaposlenima u privredi da bi poslednjih nedjelja poprimila dramatične no hrvatsko vodstvo nije odustajalo od zamisli koji “ne primaju ni minimalne lične dohotke“. Sabor Republike Hrvatske je 25. atakuje se na JNA. u Hrvatskoj je 19. njegova očuvanja. HV 414_44_45. a dalje Vrandečić. vojne oblasti“ dostavila je podređenim sopstvenoj jedinici. Materijal se može koristiti u šovinizma. legitimni organi. Zaposleni u privredi ne odelenja za moralno vaspitanje“ pukovnik Đuro treba izlagati usmeno. Ljudi su na slaviji. Sadržaje trpeljivosti i isključivosti. postrojbama materijal s političkim stavovima Informisanje treba da doprinese jedinstvu voj. pod svaku cijenu. objekata. anar. Na temelju rezultata re. Posebno je zanimljivo zapažanje o katastrofal. zagovara anarhija i oživ- autonomija Vojvodini i Kosovu.u njemu neizvesno. sa društvenim venskog društva uporno se podstiču šovinizam. da sta- nu državu. hijom. uvid u izvore. za. Materijal umnožiti i dostaviti krajnjim korisni.. Privredni sistem i privreda Jugoslavije su pred vrha JNA u rješavanju političke krize u Jugo. godine situacija u Hrvat. ili Naša zajednička domovina. njen starešinama. pu antijugoslovenske hajke. ako se ne može postići potpuna CITAT DOKUMENTA: nu na put razarajućoj praksi primene politike samostalnost. Parolama TEZE ZA INFORMISANJE VOJNIKA U zemlji su oživele i stupile u akciju aveti proš- poput . politički i pravni sistem Federacije lipnja 1991. uporno i otvoreno. svršenog čina i razbijanja jedinstva Jugoslavije. neodgovorno sukobi (čak i oružani). (I. oštećenjima saobraćajne infrastruk- je neutemeljenost takvih “parola“ i suradnju suočena je sa opštim društvenim haosom. DOMOVINSKI RAT dr. materijal je promidžbene naravi. Političko-bezbednosna situacija u Jugoslaviji losti i na najdramatičniji način otvorena žarišta tiv bilo kog našeg naroda i narodnosti.

Kninu i na drugim mestima. mržnju i atake. zgražava se ceo civilizovani svet.Desetar Saša Božanić. Na taj način jugoslovenska mladost u redovima nje. vojno rukovodstvo. ulažu se ogromni napori da * U posebnoj bilješci zabilježeno je: Jugoslovenska narodna armija kao što nije do se jugoslovenska kriza razreši mirnim putem i . maja gu vojniku Robertu Kajbi. pripadnici zabrinutost za njenu sudbinu. godine. Armija odgova- neposlušnost i dezerterstvo. ali i situacijama mnogo više strpljenja. pored ostalog i bezbrojnim prijateljstvima širom Jugoslavije. i starešine u njenim redovima. bila usmerena protiv bilo kog našeg naroda i . jer je smatrao da se prema JNA i njenim pripadnicima odnelo je. vojnici Jonel Anka i Dragan Lukić u Jugoslovenska narodna armija je bila i ostaće sokim medjunarodnim ugledom. na nisu dozvolili da budu isprovocirani brojnim nalazi „na izvršenju jednog časnog zadatka u žalost. otvorio je vatru i pritom ranio civila jugoslavenski i narodni karakter i proglašava javno izloženih stavova. nesumnjiva je rešavanju brojnih problema. autentičnim Virovitici. broj 414 / 1. kilometrima izgradjenih i društvu podarenih puteva. veljače 2013.Vojnik Muharemi Arsim. i vojnim kolektivima. odlučno i značajnija društvena. sada. pored ovih. ludilo. stora (Knin) ostaću u JNA dobrovoljno. Ona će to i ubuduće ostati. već da je za miran. Njeno narodno i op- bezbedne zemlje. starešine. pa. nostima ispoljavaju visoku patriotsku svest. progon i i istinsko drugarstvo i prijateljstvo na delu.Vojnici Jonel Anka i Dragan Lukić. istinskim bratstvom i jedinstvom koje se i danas na selu potvrdjuje. Vama i celokupnoj jugoslovenskoj jav. hra. prvo je spasao život svome dru. To je u ovom trenutku i naj- me je angažovana na kriznim žarištima. nedavno u Splitu i mladi život vojnika podmetanjima. pod razbijačkim naletima na. Danas je ona. hrabro dovoda. činjenica da Jugoslavija postoji kao slobodna i su pri tom. kao zajednička izvršavanjem dužnosti dežurnih na prijavnici da štiti i garantuje nezavisnost i teritorijalnu oružana sila svih jugoslovenskih naroda i na. za kratko i odvažno reagovali* desetar Saša Božanić u svojim narodnim i opštejugoslovenskim bićem. oni i posle trećeg upozorenja nisu odustali od ma još značajan medjunarodno-pravni subjekt. ostao je u jedinici. od mirne i Nakov u Splitu. a zatim je otvorio medjurepubličkim sukobima. Pored ostalog nost u Pakracu. mostova i drugih objekata i nadasve cionalističkog bezumlja i bezakonja. bez najave hteli da Usprkos svim osporavanjima. koliko nasilja. Ni. . Pakracu. vojnik i otvoreno se preti njihovim porodicama. i zverstvo ispoljeni prema sopstvenoj armiji. nasrtajima. Garant toga su vojnici interes za očuvanje jedinstva Jugoslavije. zrelosti. a kada suverena zemlja i u medjunarodnim je relacija- pokazali i potvrdili svoje narodno i opštejugo. nisu poznati u novijoj istoriji. već duže vre. od zemlje i društva sa opravdano vi. Vojnici i starešine rok. Garant toga je I u uslovima teškog političkog i ekonomskog naročito oni koji pozivaju na obračun. više puta namere. triotizma i humanosti no mnogi politički lideri. vreme.* partija pozivaju se i podstiču pripadnici JNA na dužnosti u ovim uslovima koji su veoma slični Na bezumlje. Ona je to i do sada nebrojeno puta naredjenjima Predsedništva SFRJ. U svim aktiv. odgovorno. vo- Jugoslavija je. zahvaljujući zajedničke i jedinstvene države.Brojni su primeri patriotskog. ti zadatke čiji je cilj očuvanje Jugoslavije kao za rešavanje medjurepubličkih i medjunacio. na delu potvrdila. treba da iznose i pozitivne primere legalnih institucija republičkih vlasti i političkih brog i odvažnog držanja vojnika u izvršavanju iz svoje jedinice. vršeći stražarsku duž. Brojni su pozitivni primeri. odriče joj se slavensko obeležje i dokazali istinitost. sukobe širih razmera i uspešno posredovala u 3 radnika „Elektre“ iz Ptuja. u skladu sa svojom ustavnom ulogom i napadača (Marijana Derežića) u nameri ubistva da izvrši. patriotska i istorijska navrata sprečila je medjunacionalne oružane časno je vršio dužnost stražara. vojnik Muharemi Arsim u Ptuju naroda i narodnosti. Ona te zadatke može i hoće rodnosti. Medju. a naročito predanim i odgovornim narodna armija je i po Ustavu zemlje odgovorna Jugoslovenska narodna armija. iako je završio vojni zločinačko i razulareno ponašanje nacionalista put rešavanja krize u zemlji. svih jugoslovenskih naroda. Pripadnici Armije isključe struju kasarni „Dušan Kveder Tomaž“. Napadaju se vojni objekti. Plitvicama. Ako je to u interesu ljudi sa ovog pro- sta u Splitu i prizorima primitivnog divljačkog i naredjenja pretpostavljenih. vojnik Muharemi ih je odlučno upozorio. stanja u zemlji i produbljivanja krize u svim linč ljudi samo zato što su druge nacije ili vere. Na primer. Disciplinovano. U neposrednom obraćanju vojnicima. naročito u sferi medjuna. donelo Program mera i aktivnosti vatru na napadače – pripadnike MUP-a. Ona će izvršava- 1991. cionalnih odnosa. 45 negira potreba njenog postojanja. to bude trebalo i neće mi biti teško“. očuvanju naših najvećih vrednosti – ljudskih Saška Gešovskog. prisebnosti. ratnim. pripadnika JNA i uništenje vojne imovine. zrelog i odgo- provociraju i fizički napadaju vojnici i starešine narodnosti. Naime. Doma JNA u Virovitici. primitivizam slobodarski duh i poverenje u svoje starešine i i drugi slični primeri. na žalost. hrabro i odgovorno izvršavaju svoje zadatke života. spremna da narodna progresivna javnost ispoljava istinski svoje armije pokazala je u mnogim delikatnim izvrši svoje obaveze. sprečili su naoružanog celokupnost zemlje. ra civilizovano i humanistički drugarstvom i ENJA IZVANREDNOG U HRVATSKU medjusobnim poverenjem u svojim redovima. Nad divljanjima nacionali. ni ubuduće se neće parcijalno oprede- primenom demokratskih metoda. dospela do gubitka tih odlika i mnogi drugi u izvršavanju zadataka u Borovu štejugoslovensko obeležje nijednom. HV 414_44_45. domaćoj i medjunarodnoj javnosti. Iz nekih sredina i u Armiji kao celini. ljivati niti arbitrirati u medjunacionalnim i i Predsedništvo SFRJ je. vojnici Saško Gešovski i Svetlančo jedinstvena oružana sila svih jugoslovenskih društvenim rešenjima i razvojem. se okupatorskom. kada su odgovornost svih pripadnika Armije. pa i u našoj jedinici. na sednici od 9. Takvo na ustavu SFRJ i saveznim zakonima zasnovan Smiljan Tomnik iz Celja. U više . Brojni su čim neizazvano bezumlje. brojnim iskušenjima. kakvo jeste i kakvo se gradi u svim jedinicama oblastima društva. uprkos i teške društvene krize. demokratski i vornog ponašanja vojnika. nije dovedeno u pita- jedna od najneuralgičnijih točka Evrope. Selu. nosti pozanto je kako su dostojanstveno. da Armija nikada nije Borisa Frasa.indd 45 1/30/13 12:46 PM . Jugoslovenska nalnih sukoba.

U sastav u obliku srca i trokuta i sl. Velikosrpsko posezanje nje u svijetu ostvare promet od oko 20 Poštanske marke tiska. a od 1815. Gračac. kada joj car Josip II. Slunj: O stoljećima rađanoj povijesti “Lijepa naša“. vrlo su zanimljive dana “Hrvatski oslobođeni gradovi” koji i 5. 1995. tiskana u nakladi od mauzoleju u nedalekim Otavicama. FilateliJa Jedna od dvije omotnice prvog dana izdana u marke ja povodu tiska redovitih r m ac i maraka RH “Hrvatski . na to da filatelistička vrijednost maraka gotovo devet milijuna. marka iz 2008. S obali Slunjčice. dodjeljuje Glina postaje vojno i kulturno središte stičkog proizvoda: List tim veličinama i oblicima (npr.izvor i n fo oslobođeni gradovi” al ne vo jn o-re darstv en e akcije Oluja izdano je a u povodu maestr oslobođenih hrvatskih gr a- Pred Božić 1995. Slunj ponovno niče iz su Glinu tijekom akcije Oluja 6. kulminacija stradanja i progona glinskih obzirom na to da filate- Hrvatski oslobođeni gradovi listička vrijednost ma- snula barbarski pečat u srce stoljetnoga Hrvata. kolovoza Josip Runjanin na Mihanovićev tekst su zanimljivi sakupljačima poštanskih 1995. blokovima meno okupirale jugovojne postrojbe. u akciji Oluja. jači koji stoljećima pohode ova područja. pripremio akademski slikar i grafičar implementaciji zaštitnih 5. Drniš. kolovoza 1995. No rušilačka moć jugookupatora ne često premašuje nominalnu vrijednost. Tiskane su u milijun venu pobjedu hrvatskih branite lja ov iraju veličanst Ivo Aščić dodatno prom – Hrvatske. Sve marke za tisak je pridaje dizajnu. i Obrovac našao na udaru osvajačkih Glina i Obrovac).). Trnski i Jelačić. ruševina i pepela rata. Drniš: Povijest Drniša obilježili su osva- Poštanske marke kao vrijednosnice telistički proizvodi koji dodatno promo. ponekad i višestruko. a ovdje je poručnik tisak i dr. Gračac: Uz stoljeća vojnih i političkih Obrovac: Nimalo lijepa priča počinje s oslobođenih hrvatskih gradova (Hrvat. log zabilježeno: “Hrvatska Kostajnica: i stradanja. Svi navedeni elementi bodili su hrvatski branitelji 6.hrvatski grad. bila je ziranim tiskarama. kada joj beč. “Da ne zaboravi. Hrvatske Kostajnice 1776. hrvatskog Slunja govore ostaci sred. Među važnim su godinama u povijesti Glina: Od 1563. kolovoza Oluja izdano je šest različitih redovi. buđenjem srpskih pretenzija.” n HV 414_46_47. kolovoza 1995. Jugovojska je 1991.) i sl. U (dvije ili više maraka). i taj je lički gradić doživio 1991. branitelja. Tiskane su u milijunskim ponovno postaje dio svoje postojbine ono što je bio . Zbog toga se posebna prati ovo izdanje trajno je između osta. australska marka iz 2009. tvoriteljima. kod Siska Turci su potisnuti na Unu. to područje postaje me- Marke se izdaju u različitim nominal. u naletu hrvatskih krivotvoriteljima. skladao hrvatsku nacionalnu himnu maraka posebice trgovcima koji godiš. Hrvatska vojska i redarstvene Pred Božić 1995. 46 broj 414 / 1. tom turskih osvajanja. kada se ska Kostajnica. tih poštanskih maraka RH s motivima vrlo su zanimljive krivo. lentikularni povijesnog i kulturnog naslijeđa oslo. U Domovin. ponovno je u Ban- vjeskom. Nakon poraza nim vrijednostima ovisno o potrebama ka kancelarija dodjeljuje status varoši. Obrovac je ponovno elemenata Ivica Šiško. zemalja odakle potječu zbog složenog viraju veličanstvenu pobjedu hrvatskih Žalosna priča okupiranog grada i nje- tehničko-tehnološkog procesa ali i radi branitelja.indd 46 1/30/13 1:40 PM . veljače 2013. godine Hr vats ke s motiv im a poštanskih maraka filatelistički proizvodi ko ji šest različitih redovitih a izda ni su i popr atni skim nakladama dova. Na prigodnom dvojezičnom listu prvog uspijeva zatrti identitet hrvatskog bića ponekad i višestruko. ju se samo u specijali.). slijepi tisak. nakladama a izdani su i popratni fila. kanadska sutra”. uti. prvog dana “Hrvatski povelju slobodnoga grada. Oluja briše godine stagnacije pozornost pridaje dizajnu. Okupacija grada 1991. Tiskaju se u različi. mentaciji zaštitnih elemenata. tiskarskim oslobođeni gradovi” skom ratu Hrvatska Kostajnica dijeli Napoleonovih provincija ulazi 1809. 5. izradi i vrijeme velikosrpske agresije. okrugle. kolovoza 1995. godine a u povodu raka često premašuje hrvatskoga grada. arcima (četiri marke. se posebna pozornost godinu. Slunj. sudbinu područja koja su 1991. godine. vrijeme privremene okupacije.. Oslobođen u Oluji. privre. Zbog toga bura. tiskarskoj tehnici Grad koji nosi sva obilježja hrvatskog Glini su kao časnici službovali Prerado- (samoljepljive. devet maraka s pri. skoj krajini do njezina ukidanja 1873. “Ne zaboravimo i mo”.. te 1788. Posebnu pozornost filatelista gove okolice doseže vrhunac u slikama sigurnosnih razloga tiskaju se samo u privlači poodavno rasprodana marka s barbarstva počinjenog u Meštrovićevu specijaliziranim tiskarama. Oslobođen pohoda jugovojske. Gračac 6.. S obzirom motivom Drniša. Oslobođen u Oluji. vić. hrvatski arak i sl. kolovoza 1995. njovjekovnog grada-tvrđave na desnoj ni Glinu. postrojbe Republike Hrvatske oslobodile maestralne vojno-redarstvene akcije nominalnu vrijednost. izradi i imple. Prva stranica filateli- poštanskog prometa. za teritorijem Hrvatske nije mimoišlo milijardi američkih dolara. u akciji Oluja. Banske krajine (Banovine).

U doba vjerskih (danas bismo rekli u “namjenski sačuvanih najstarijih vojnih zasta. (pravokutne zastave) sada nosi i pukovnije) postaju stalne postrojbe. reorganizacijom OSRH 27. brigada ga slavi kao dan Ove goleme zastave ne mogu u u bitku. bijelog trbuha. stoljeća Još u prvoj polovici XVII. dok se tada uvede. Unaprijed odnosno kapetanove oznake – grb. zami. Trobojna zastava. neheraldičkih žavale lojalnost svojim kapetanima drugih slavonskih postrojbi iz Do- oznaka među simbole na zastava.indd 47 1/30/13 1:40 PM . pripadnik višeg plemstva. nego čina koji zlatnožuta polja. zastavica sa znakom brigade i da- funkcionalno znatno inferiornije mjenu. vojskama. domobranske pukovnije . no snage okupljene za određenu na. na primjerenom mje. stoljeća. Takvo slobodnog kraja zastave u plavom polje izrađeno je od tri međusobno XVI. od kojih je svaka sastavljena traju da su se sve te zastave razvile iz 130. Raniji istraživači vojnih zasta- velikih dimenzija. stoljeća. a prema njoj su 2006. Banere XVII. kako po. Još u prvoj polovici “25. a kao njegov promidžbenu funkciju. kom 1992. koje su zastave zadržavaju srednjovjekovni ljevine Slavonije iz 1497. pojednostavljeni prikaz grba Republike Hrvatske jasno broj 414 / 1. XX. njega.Osijek. kao i pojedno. a stu. brigade HV movinskog rata. nego se gnuta“ u određenom kraju. zuju. godine. a 100×200 cm. a svaka a kao simbol pojavljuje se još na riraju heraldički principi. Feudalna postrojba. a mobilizirana je 25. između ostalog. kod kojeg su grbovi u kru. 130. ječ o zastavi koja je izrađena vrlo trobojnog zastavnog polja. rukav dobiven je posuvraćivanjem o nastanku i uporabi zastave. brigade HV – Osijek Znak 130. ili počet.1991. stoljeća uvodi se stalnije Zastava 130. ali su zadr. Zasta- te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjeloku. riječ stijeg – ono što stoji (kao na je od kralja dobio zadaću “podići” nje natpis OSIJEK te u dnu u luku Veličina zastavnog polja je kraju krajeva i zastava. uz rub zlatnožuti troplet koji se u dručju Osijeka u sastavu Operativ- stavljaju na vozila (kola) ili na jenjena je postrojbom regularnih gornjem dijelu prekida. izrađene pješaštvo i konjaništvo. “podi. brigada HV “R“ – Osijek for- mogao nositi. svojeg podrijetla. pada.. kuna se pojavljuje i ratova u Europi. izrađivana je 1995. ispod od svojih ranijih primjera. veljače 2013. labavo organizirane u veće sastave je satnija u pukovniji nosila svoju slavonskim banovcima iz predhe- malo heraldika izlazi iz svojeg tzv. a s tri strane je obru- stavljena“ da stoji). u znakovima i zastavama mnogih si cijeli niz novih. listo- kutaste “repove“. Do tada je termin zastava s kružnim zelenim zna. ma. već krajem 1991. Zastavno ćanjem stajaćih vojski. a zapovjednik vatske. autor navodi se Zoran Holik. n HV 414_46_47. godine. a gdje se ne zone Osijek. koji bi iznad brojke crna je kuna u trku bljena zlatnim pozamanterijskim Daljnje promjene događaju se uve. Borbena djelovanja nepomične. satnije). a u potpunosti se igno. u konjaništvu su služili uglavnom bogatiji (elitniji) pripadnici društva i njihove zastave su često bogatije i složenije. ukinuta je. Pojava stajaće vojske isprva je malo “direktni sljednici mnogo boljih stan. stoljeća. Standardi postaju od određenog broja osoba. konjaništvu. i početkom Srednjovjekovni veliki penon rasko. brigade HV nastao je motivi i bojni pokliči koji imaju grupiranje – u Španjolskoj tercio. znak. pokazuju da je riječ o zastavi koja je izrađena vrlo rano. molimo javite na zastavehv@gmail. a osobito vjerski ikonografski Od XVI. brigada.com. tumom 25. između ostalog. bile odnosno renesansni izgled. privremeno postavljene velike jem dijelu zemlje. srednjovjekovnog standarda te da su malno je ustrojena 23. umjetnički izrađene. Do početka njem na svojim posjedima. Zastavni OSRH. ljenoga kraja postaje sada tipična ko. regimente (pukovi. bio BRIGADA HRVATSKE VOJSKE.10. 1991. srpnja jarbole. fotografije zastava u uporabi. pa tako i svoje pojedinačne zastave. Mobilizirana je na po- bitku nositi pojedinci. kao i 47 Foto: Branko Šenk.“ ranog zelenog znaka s otisnutim XVII. U donjem dijelu resama dužine oko 4 cm. Osim u znaku živog razdoblja. ako ga je imao ili neki drugi osobni u znaku brigade jasan je simbol Republike Hrvatske. njanička zastava. ako ga je imao ili neki drugi osobni znak. ali krajem XVI. u konjaništvu su Trobojna zastava. Većina danas sačuva- nih najstarijih vojnih zastava potječe upravo iz ovog vremena Željko Heimer Do kraja XVI. provodi na slavonskom bojištu. ih srednjovjekovni vitez u oklopu tva. a termin počinje značiti više-manje no lako konjaništvo (dragoni i kasnije replike koje se odonda rabe u voj- ulani) koristi manjom inačicom takvog to u pješaštvu pa su zastave vrlo postrojbu sastavljenu od određenog nim svečanostima Oružanih snaga penona. U znaku je nobojna maslinasto-zelena stolna složene. nalazi stilizirani grb Republike Hr. Većina danas raldičkog razdoblja. stoljeća) nostalgično sma. svoju regimentu popunio novače. Eti. u zastave se uno. listopada pravokutni i gube svoje duge tro. kao i ispravke su često bogatije i složenije. Stoga su namijenjene da više nije provodio vlast na temelju ni prikazani pojednostavljeno kao 1994. i pukovnikove odnosno kapetanove oznake – grb. organizirane snage“). Republike Hrvatske. novaka koji su novačeni u bilo ko. većih nego bi broja satnija pješaštva i konjaniš. Jed- u vrijeme renesanse postaju vrlo “regimenta“ značio ništa više nego kom brigade u sredini. značila za zastave koje su se nosile darda iz srednjeg vijeka“. stoljeća stajaće vojne organi. je stanje bilo osobito izraženo u je polju zlatnožutim ispisan datum ušivene pruge i preko njih aplici- zacije u Europi odbacuju raniji sred. a njezini pri- “stoje“ – nazivaju se standardi. za pojedinačne potrebe u bitkama individualnu zastavu. saznanja pripadnici društva i njihove zastave Hrvatske jasno pokazuju da je ri. va se danas čuva u zbirci zastava pne povijesti zastava naših postrojbi. koja je “za. osnivanja. U sredini znaka je padnici čine jezgru ustrojavanja mološki tome odgovara i hrvatska dodjeljuje suveren. 2008. stoljeća mijenjaju njovjekovni ustroj: u njemu su ma. elementima. u pravilu. ispod 5. a osobi. ili početkom 1992. Kuna u trku Glavnog stožera Oružanih snaga zahvaljujemo. crveno-bijelo-plava je trobojna prije 1993. a prikazuju. i pukovnikove rano. va upravo potječe iz ovog vremena. Zbog istog razloga pješačke preuzet iz povijesnog grba Kra- se i oblici zastava u europskim nje “družine“ (čete. regimentu ipak bi. godine VEKSILOLOGIJA Vojne zastave XVII. služile pod svojim kapetanom. a prika. Zastave drugdje legije. listopada 1991. 130. Datum u plavom Dodatne informacije o zastavama postrojbi služili uglavnom bogatiji (elitniji) stavljeni prikaz grba Republike polju također je otisnut. Pukovnik koji zlatnožuta velika brojka 130. godine. već krajem 1991. va (poč. godine.

Phonea 7 ili Palma još risno što vam pada napa. Odaberite modelima i verzijama sve pa je projekt razvijen do metnim telefonom i tu Pebble u pet različitih napravljeno da radi bez savršenstva i započele započinje “magija”. je ograničeno na svega šest sekundi. Pebble na ogrebotine. kaciju možete instalirati na iPhone poput linkova na razne fotografije ili iPad. kompatibilnost s iP. MOBILNE APLIKACIJE Recesijska aplikacija Štedite li za novi automobil. HV_414_48_49. ra. konačan iznos koji želite štujete pravila ovog malog uštediti i kada želite da vam podsjetnika. Saving stignut. propuštene nim sustavima. nje glazbom i još mnoge sa zabavom. Sat koji se povezuje s pametnim telefonom. primanja. uvijek će trebati priče- met. prilagodite zaslon. izgled sata i započnite e-mailove.3 ili novijim su više od deset milijuna kako bi se povezao s pa. s obzirom na vaša Saving Goals je prava aplika. već se stalno korisnički račun i potom se mogu pokreću iznova. Za uporabu Vine aplikacije nije držaja time što uvodi upload kratkog potreban Twitter račun. da odvojite određenu sumu Upišite svoje želje u aplikaci. dar dragoj osobi ili trebate odvojiti kroz koje dobar komad vojne opreme? razdoblje. vog vlasnika. pogreške. Korisnici lazne pozive. prikazuje do. budite sigurni ušteđevina bude sakupljena da će plan štednje biti po- i na raspolaganju. Pametni sat je. klizam. Twitter uveo upload videa Društvena mreža Twitter napravila snimati i objavljivati videoklipo- je korak dalje u dijeljenju kratkih sa.indd 48 1/30/13 11:47 AM . uglavnom sve ko. Dok god po- ju. dakako. trajanje mogućnosti samo su dio Blackberryja. Kickstarter. pred. fovi”. potpuno za iPhone 3GS te Andro- zvoj projekta. Vine filmići izgledaju kao kratki “gi- Aplikaciju Vine potrebno je insta. upravlja. novca na stranu. a jedina im je zamjerka što ih lirati na svoj uređaj. boja. multimedija Započela prodaja ručnog sata budućnosti Još u svibnju prethodne su prve dostave. Vine kreira Nova usluga nazvana je Vine i apli. link za video koji se ubacije na tvit. idom OS 2.  postoji. Bici. 48 broj 414 / 1. a sakupili se koristi Bluetoothom je prilagodljiv stilu no. 85 tisuća satova. vi. Windows pozive. dovoljni su da prva ispo. Pebble godine na stranici za nije prvi takav proizvod. als aktivirat će podsjetnik benic Colsulting i za samo svakog tjedna ili mjeseca te jedan dolar vodit će vašu vas podsjetiti kako je vrijeme ušteđevinu k cilju. Goals će izračunati koliko putovanje. cija za vas! Prema izračunu Saving Go- Aplikaciju je razvio tim Cor. kao i kati s podrškom dok je 100 tisuća dolara za ra. Tim Pebblea želio je ruka premaši brojku od otporan na vodu. kriterije koje prethodnici stavljen je prototip ruč. veljače 2013. baterije do sedam dana onog što Pebble nudi. prima poruke. Cijena od 150 dola- nog sata Pebble. no ako on videa. upload je brži. nisu. financiranje raznih pro. trčanje. kreirati Vine se ne može zaustaviti. no prvi zadovoljava sve jekata. hone i Android operativ. Dijeljenje videa trenutačno ili web-stranice.

korisnički računi u mobitelima ma. iz raznih povijesnih razdoblja. Nadalje. Nokia Lumia 820 stigla u Hrvatsku Mobilni uređaj iz Nokie koji se koristi br. u 2011. streljivu i opremi. 1. zom mrežom 4G može se nabaviti u obli.5 GHz te 1GB RAM memorije. američki časopis Guns & Ammo ima gotovo šest milijuna čitatelja svakoga mjeseca! No. su pojavljivanje još oko sigurnosne “rupe”. Izvrsno iskustvo korištenja upotpunjuje šano surfanje na 4G i ostalim mrežama memorija uređaja koja se može proširiti podupire snažan dvojezgreni procesor od do čak 72 GB. ažuriranje operativnog sustava tijekom 2012. D. a predviđanja za ili aplikacija kojim se rješavaju od 350 tisuća različitih računal. 2013.3 inčni Clear popularnijih Lumia uređaja koji dolazi s Black AMOLED zaslon osjetljiv na dodir. Stranica je posvećena široj publici. veljače 2013. 49 Pripremio Ivan HORVAT (Ne)sigurni Android uređaji 650 tisuća napada. autofokusom i LED usluga. i policijsko.com Posvećen svakojakim osobnim pucaljkama. Nokia Lumia 820 4G dio je sve bljeskalicom te pregledan 4. zabilježila je više id uređajima. možda ga i nije potrebno na- ručivati: web-stranica sasvim je dovoljna. i osobno naoružanje. Vlahović HV_414_48_49. ugrađena je kamera od 8 megapiksela s žnjim trgovinama davatelja mobilnih Carl Zeiss optikom. Olak. Zatim slijede aplikacije koje kao i QR kodovi koji prate vaše iskorištavaju naivnost korisnika kretanje s obzirom na to da se zabilježava vrijeme i mjesto sni- mljenog koda. web-info www. godinu stoji kako će se sve više ovlašteno prikupljaju korisničke iskorištavati društvene mreže te podatke te ih prodaju oglašivači. Naprimjer na naslovnici aktualnog broja je “tommy gun”. Također je vrlo bitno redovito i pravodobno Sigurnosna tvrtka Trend Micro nih napada usmjerenih Andro. Ta je tvrt.indd 49 1/30/13 11:47 AM . tako da ćete na njoj naći i podatke koje bismo mogli nazvati trivijalnim. broj 414 / 1. Za urednike nema ograničenja. možete doći i do njezine mobilne aplikacije. bogata s velikom datotekom i raznolikom multimedijom.gunsandammo. poznat iz američog doba prohibicije. Najpopularniji napadi U predviđanju napada za ovu odnose se na aplikacije koje ne. a ljubitelj ste oružja. odnosno fotografi- je. Osnove za sigurnije korištenje Androida jesu da se pazi koje se aplikacije skidaju s Google Playa jer mu sigurnost nije na toliko visokoj razini. Windows 8 operativnim sustavom. za- nima ih i lovačko. kako bi primali SMS poruke po ka zabilježila tek 1000 napada iznimno visokim cijenama. Ako vam se stranica jako svidi.

21). svakoj osobi. koja je trpjela. Evanđelje se prihvaća osobno.35) Da svi očevici njegova veličanstva (2 Pt 1. mi smo ribari… pa ipak svijet i da bi pobožni Židov. što razmotrismo i ruke naše opipaše. no ova posveta Živite tako u ti progoniš. Želio ovoga otkrića odmah je zamagljena vjere. Pavao bili su toliko uvjereni u ono što i uvjerili u njegovu bezumnost: Izvan Evanđelje se prihvaća osobno. s neba me oko podneva jednostavnim. A sveti Pavao? Dovoljno je ponovno ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja jer Bog je Ljubav. Crkva je kvasac koji je Krist stavio Evo još jedan tračak svjetlosti o Nastanak kršćanstva je povijesna unutar pakosnog svijeta. Ivan i mnogi od njegove rodbine sablaznili pozornost usmjerava na pojedinca. izići iz svoje oholosti.8) Postanimo sve više u Rim. Luka je upravo taj koji će to naglasiti mi: ‘Ja sam Isus Nazarećanin koga Upravo su se – pripovijeda Marko – s istinskim žarom). Ne može ga se sakriti u mnoštvu. upoznao je Boga.10-11). Kršćanin radi da se nalazio u Nazaretu. Sruših preponizan: i nisu htjeli povjerovati: sve po redu napisati… (Lk 1. Životu… navješćujemo i vama da đajne boli. već poro. (usp. 28. i Ivan je podnio izgon i dio čovječanstva. Što moji učenici: ako budete imali ljubavi slijedeći izmudrene priče. 4. vrli Teofile.18-19). Ne može i smrt nego zanijekati svoje iskustvo: povjerovao.’ (Dj 22. I evo. zašto me progoniš?’ Ja i svijet ga ne upozna. HV 414_50_51.21). upućeno su govorili da su više voljeli progonstvo sebe je! (Mk 3.39). doći ću k vama (Iv 14. No Luka i Pavla. što smo vidjeli očima svojim. Tako započinje ne ljubi kao Krist… ne upozna Boga.3). je danas obala Galilejskoga jezera. Mauroux Smotavši svitak. Onaj koji želi doći k Bogu ne mora se uspinjati.21). Uskrsnuće u nama. Uistinu. Krist. koja je hodala ulicama. To je Bogu dovoljno! Netko ga se sakriti u mnoštvu. 3). ali evo novosti. (Iv 13. ravnodušnima pred ovim činjenicama. kao pravi jednom dužnom tvrdnjom: Ako siromašni ljudi. Krist je zapalio jedan nas: život se živi u prvom licu.19-20) podnijela nepravednu i apsurdnu uzduž koje su Petar i Andrija susreli Ove su se riječi pokazale istinitima osudu. Isus reče: Danas se ljubi brata svoga. netko je te dokaz Božji. Bila je subota. borba. nego kao danja i briga: to se događa? Isus je pozvan da čita. katkad ne osjećamo Krista Uskrsloga. to su kršćani u svijetu Luka započinje svoje Evanđelje jednom se Damasku. Neću vas ostaviti dirljivih legendi ili poučnih bajki.16). Njegove su značenju kršćanske vjere: kršćanska Što je duša u enigma koja se može objasniti samo riječi: Kao što mene posla Otac i ja vjera nije sastavljena od lijepih priča. neposredno prije puta kršćanstvo! Velika novost započela je (usp. Gospodine?’ Reče i njegovi ga ne primiše (Iv 1. tijelu. Ono što govorimo.4). Bilo je kao da govore: Mi smo je sudjelovati na sastanku. već sići. Gdje je put za pouzdanosti svega o čemu si poučen što je vidio i čuo. Bile doista ujedinjenu. ne želi rušiti: ponekad nismo uprisutnjenje Krista dogodilo. Apostoli su. mi smo i vidjeli! Istina je.6-8). to se uistinu stvaranje kroz Ne želi zaobići običaje. Evo našeg poziva i poslanja: smo čuli. Kršćanska vjera je djelo jedne konkretne Sin Božji! (Mk 15. a zatim se iznenada vratila u Isusa? Odgovore tražimo u Evanđelju? i mi smo danas tomu svjedoci: središte života jedne male skupine Jednoga dana – pripovijeda Luka – Isus Da. su nevolje koje Uzima svitak knjige proroka Izaije i budu jedno… da svijet uzvjeruje (Iv U prvoj poslanici sveti Ivan piše: Što nisu smrtna glasno objavljuje: Duh Gospodnji na 17. je tebi. Pavao govori ono što je vidio i svoj ulazak u svijet. Danas je Crkva (Lk 1. jedni za druge. ne može se pobjeći od obveze koju stavlja pred nas: život se živi u prvom licu DUHOVNOST fra LeonMarko Medo Rizmaul Lk 1. onaj tko i vi imate zajedništvo s nama (1 Iv 1. 1 Iv 4.1. J. Međutim. No ovdje izlazi Pođite dakle i učinite mojim učenicima osobe: osobe koja je doista rođena u Iz Poslanice na površinu jedan velik problem: Gdje sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina Betlehemu. govorila kako nitko se danas nalazi put za Damask? Gdje u sve dane – do svršetka svijeta. izići iz svoje oholosti. Savle. Ne možemo ostati Damask? To je Crkva. Tko pročitati govor njegove obrane izrečen u ušima (Lk 4. punu na- Dolazak Gospodina našega Isusa Krista već sići. pod križem: Zaista.18). ja sam s vama činila znamenja. šćani u svijetu. ako zajedno s centurionom zavapimo šaljem vas (Iv 20.indd 50 1/30/13 1:41 PM . K svojima dođe (jer Evanđelje je posvećeno svima a odgovorih: ‘Tko si. ljudi. Diogenetu danas možemo susresti Krista? Gdje i Duha Svetoga. veljače 2013. dodaje: Pišem da se tako osvjedočiš o progonstvo. iznenada obasja svjetlost velika. u Jeruzalemu.21). A kakva je reakcija Crkvom kako bismo bili danas Krista čuo: Dok sam tako putovao i približavao slušatelja? Njima se prizor činio vrlo Uskrsloga. ali je ostao vjeran onome stigli smo do odgovora.1-4. 1 Iv 4. meni. Onda ćemo osjećati Riječi. okvir preskroman. upućeno je tebi. meni je… On me posla blagovjesnikom izgraditi uistinu bratsku zajednicu. 50 broj 414 / 1.14-21 Što je duša u tijelu. to su kr. u Crkvi. čista srca prepoznao pobjeći od obveze koju stavlja pred Terezija čuvaju uspomenu na junaštvo Petra je Prisutnost. o biti siromasima… (Lk 4. (Mt nikada prije nije govorio. svakoj oso- bi. svijetu da bude. lik posvetom: … naumih i ja tebi. U drugoj poslanici sveti Petar kaotičnu i bolnu Bog silazi i zbog toga onaj koji želi Uskrsloga! Zašto? Opet nam odgovara piše: Ta nismo vam navijestili snagu i doći k Bogu ne mora se uspinjati. omogućio novo Isus se ponaša dirljivom obzirnošću. upravo tamo susreće se Uskrsli Krist! No radost pokušavali razjasniti ovaj aspekt bi unaprijedio gdje je odrastao.7). Petar. koju čine žive osobe. Gospodin:Po ovom će svi znati da ste muku. Primijetimo jedan detalj: smo mi Crkva… moramo priznati da ne možemo šutjeti. ovaj čovjek bijaše kao siročad. To je Crkva. Dakle. meni. ne može se Majka Vatikanski brežuljak i Ostijska cesta siromašan duhom. dok su govorili. Što to se na tlo i začuh glas što mi govoraše: Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta znači? Ova gesta nije obična ljubaznost ‘Savle. su to poznate riječi.

5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv.hrvatski-vojnik.5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja .Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www.Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv. Juraj” .hr HV 414_50_51. Tiskana i audio-videoizdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak .indd 51 1/30/13 1:41 PM . Juraj” .

Definirajući buduće mogućnosti borbenih cije tehnologija koju tražite. www.com nost baziranja i osjetno manje opera- tivne troškove u usporedbi s bilo kojim suvremenim borbenim avionom njegove kategorije. Kako biste saznali više posjetite PODRUČJE DJELOVANJA ZRAČNE OPERACIJE loživost za borbene misije. – danas i iza 2040. U operativnoj uporabi širom svijeta IME GRIPEN DUŽNOST VIŠENAMJENSKI BORBENI AVION Gripen donosi veću operativnu raspo. www. Gripen ostaje ispred konkurencije postoji samo jedno rješenje – Gripen. veću fleksibil. KAKVA GOD BILA VAŠA PROŠLOST.gripen.com HV_414_52.indd 52 1/30/13 10:58 AM . onda zaista aviona.saabgroup. BUDUĆNOST JE GRIPEN AKO JE BORBENI avion nove genera.