You are on page 1of 1

Ứng suất cắt

Ứng suất cắt


Bởi:
Wiki Pedia

Ứng suất cắt là kết quả khi lực tác động lên sản phẩm mà gây ra biến dạng trượt của vật
liệu trên một mặt phẳng song song với hướng tác động của lực áp vào. Ví dụ như người
ta dùng kéo để cắt một tấm tôn mỏng, hay việc đột dập tôn trong chế tạo lõi thép máy
điện.

Mô tả việc bị ứng suất cắt

Dạng tổng quát

Công thức tính ứng suất cắt trung bình là:

với

τ = ứng suất cắt

F = lực tác dụng

A = diện tích mặt cắt ngang

1/1