You are on page 1of 3

Geografi 2 Rikard Flinkfeldt

Landskapsanalys och Slottegymnasiet


Miljökonsekvensbeskrivning

Centralt innehåll
 Samhällsplanering i ett rumsligt perspektiv kopplat till befolkningsutveckling och
befolkningsprognoser, markanvändningsfrågor och hållbar utveckling.

 Lokalisering av bebyggelse och infrastruktur samt olika perspektiv på hållbar utveckling.


Miljökonsekvensbeskrivning, regionalpolitik, fysisk planering och andra planeringsformer och
metoder som samhället kan använda för att påverka och styra rumslig utveckling.

 Samhällets sårbarhet och resiliens. Platsers och regioners sårbarhet inför naturgivna risker och hot.
Risker och hot förknippade med det moderna samhällets specialisering inom teknik-, energi- och
varuförsörjning samt hur sådana risker och hot kan förebyggas och bemötas.

Typ: 1) Enskild skriftlig inlämning.


2) Grupparbete muntlig redovisning

Material: Lärobok Geografi 1 och 2


Flyg- och satelitbilder över Ljusdal:
- http://www.hitta.se
- https://earth.google.com
GIS Ljusdal:
- http://swp.cartesia.se/ljusdal/default.aspx
Historiska kartor
- https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/search.html
Fältstudier
Miljökonsekvensbeskrivningar

Uppgiftsbeskrivning:

1) Landskapsanalys:
Undersökningsområdet (UO) utgör en radie av ca 20 km kring ljusdalstätort. Din
uppgift är att besvara följande frågor:

 Vilka landskapstyper kan du identifiera inom UO.


 Vilka är mest värdefulla/attraktiva?
 Vilka landskapsförändringar har UO genomgått över tid? Finns spåren av
dessa förändringar finns kvar i landskapet idag?
 Hur har värdet på landskapet/attraktionen förändrats över tid? Vad är
orsaken?
 Beskriv hur UO,s energilandskap ser ut. Vad är utnyttjat idag ? Vilken
potential finns.
 Vilket energilandskap är önskvärt/ej önskvärt där du väljer att bo.
Motivera.
 Hur tror du att landskapet i UO kommer att förändras på 50 års sikt. Vilka
konfliktytor kommer att finnas mellan att bevara respektive exploatera?
Motivera.
 Vilka områden skulle du vilja avsätta som naturreservat respektive
kulturreservat om du fick bestämma. Motivera.
Rikard Flinkfeldt
Slottegymnasiet

2) MKB:

 Gör en sammanfattande beskrivning av projektet.


 Visa på risker för naturmiljön och kulturmiljön, lyft särskilt fram
värdefulla områden.
 Finns alternativ? Vilket förordas, -varför
 Är informationen saklig eller vinklad (Tendens). Ge exempel
 Finns felaktigheter: Medvetna eller omedvetna
 Vilka brister kan du upptäcka i beskrivningen. Varför har dessa
utelämnats?
 Vilka synpunkter finns, vem står bakom dessa, hur har dessa bemöts?
Rikard Flinkfeldt
Slottegymnasiet

Bedömning:

Betygsnivå E C A
Kunskapskrav Eleven identifierar och Eleven identifierar och besvarar, Eleven identifierar och besvarar, med
besvarar, med viss säkerhet med viss säkerhet och med säkerhet och med hjälp av lämpliga
och med hjälp av en lämplig hjälp av lämpliga metoder och metoder och lämplig teknik,
enkel metod och lämplig lämplig teknik, geografiska geografiska frågor.
teknik, geografiska frågor. frågor.
Kunskapskrav I arbetet använder eleven med I arbetet använder eleven med I arbetet använder eleven med
viss säkerhet det omgivande viss säkerhet det omgivande säkerhet det omgivande landskapet
landskapet som landskapet som som informationskälla för geografiska
informationskälla för informationskälla för data.
geografiska data. geografiska data.
Kunskapskrav Eleven samlar in och bearbetar Eleven samlar in och bearbetar Eleven samlar in och bearbetar med
med viss säkerhet data samt med viss säkerhet data samt säkerhet data samt värderar dem med
värderar dem med enkla värderar dem med enkla nyanserade omdömen. I värderingen
omdömen. omdömen. I värderingen drar drar eleven välgrundade slutsatser
eleven enkla slutsatser om hur om hur resultatet kan leda till
Dessutom presenterar eleven resultatet kan leda till fördjupning inom området.
med viss säkerhet och på ett fördjupning inom området.
strukturerat sätt sitt resultat Dessutom presenterar eleven med
Dessutom presenterar eleven säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt
med viss säkerhet och på ett resultat.
strukturerat sätt sitt resultat.

Kunskapskrav Eleven ger exempel på och Eleven ger exempel på och Eleven ger exempel på och diskuterar
diskuterar översiktligt diskuterar utförligt samhällets utförligt och nyanserat samhällets
samhällets behov av rumslig behov av rumslig information. behov av rumslig information.
information.
Eleven redogör också utförligt Eleven redogör också utförligt och
Eleven redogör också för hur rumsliga data samlas in, nyanserat för hur rumsliga data samlas
översiktligt för hur rumsliga bearbetas och presenteras. in, bearbetas och presenteras.
data samlas in, bearbetas och
presenteras. Dessutom redogör eleven Dessutom redogör eleven utförligt och
utförligt för hur rumsliga data nyanserat för hur rumsliga data kan
Dessutom redogör eleven kan användas för att påverka och användas för att påverka och styra
översiktligt för hur rumsliga styra samhällets arbete med att samhällets arbete med att uppnå en
data kan användas för att uppnå en hållbar utveckling samt hållbar utveckling samt för
påverka och styra samhällets för samhällsplaneringens ansvar samhällsplaneringens ansvar och
arbete med att uppnå en hållbar och möjligheter att stärka möjligheter att stärka samhällets
utveckling samt för samhällets resiliens. resiliens.
samhällsplaneringens ansvar
och möjligheter att stärka
samhällets resiliens.

Kunskapskrav Eleven bearbetar med viss Eleven bearbetar med viss Eleven bearbetar med säkerhet data i
säkerhet data i datormiljö med säkerhet data i datormiljö med datormiljö med hjälp av enkla
hjälp av enkla statistiska hjälp av enkla statistiska statistiska metoder samt framställer
metoder samt framställer med metoder samt framställer med med säkerhet tematiska kartor utifrån
viss säkerhet enkla tematiska viss säkerhet tematiska kartor grunderna i geografiska
kartor utifrån grunderna i utifrån grunderna i geografiska informationssystem och visualisering i
geografiska informationssystem och karta.
informationssystem och visualisering i karta.
visualisering i karta.