You are on page 1of 8

Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 5

03 WOORD VOORAF

06 ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

06 Activiteiten, thema’s en realisaties

13 STRATEGIE, STRUCTUUR EN WERKING

14 Het VBO: woordvoerder van 28 Algemene vergadering 52 Instellingen waarin het VBO
de ondernemingen in België 30 Raad van bestuur vertegenwoordigd is op Euro-
16 Wie is wie in het VBO 32 Directiecomité pees en internationaal niveau
22 VBO-lidmaatschap biedt unieke 34 VBO-commissies en -platformen 54 VBO-publicaties: expertise op
knowhow én netwerkrelaties 38 Gewestelijke werkgeversorga- maat van de bedrijfstop
24 VBO-leden krijgen toegang tot nisaties 60 VBO – conferentiecentrum
de knowhow van een hele 40 Instellingen waarin het VBO verte-
reeks partners genwoordigd is op nationaal niveau

63 SECTORFEDERATIES

64 Effectieve leden 81 IJzer en staal Toetredende leden


64 Advies- en ingenieursbureaus 82 Kalk, kalksteen, dolomiet en 100 Audiovisuele media
65 Automobiel- en tweewieler- aanverwante producten 100 Auteurs, componisten en
industrie 83 Kleding en confectie uitgevers
66 Baksteen 84 Luchtvaartmaatschappijen 101 Beheer industriële verpakking
67 Banken, beurs, krediet en 85 Milieubeheer 101 Diamant
beleggingen 86 Papier – Fabrikanten 102 Diverse bedrijvigheden
68 Beton 87 Papier – Verwerkende bedrijven 102 Hout
69 Bouw 88 Schoonmaak 103 Keramische nijverheid
70 Cement 89 Technologische industrie 103 Leder
71 Chemie en Life Sciences 90 Textiel, hout en meubel 104 Medische hulpmiddelen
72 Energie 92 Transport en logistiek 104 Pensioeninstellingen
75 Glas 93 Verzekeringen 105 Schoeisel
76 Grafische industrie 95 Vezelcement 105 Spaarbanken
77 Handel 96 Voedingsindustrie 106 Toeristische attracties
79 Havens 98 Zandgroeven 106 Wedkantoren
80 HR-dienstverleners 99 Zeevervoer

109 INFO

110 Belgische Kamers van Koophandel


112 Buitenlandse Kamers van Koophandel & Gemengde comités in België
114 Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland
116 Hoe bereikt u het VBO?

VBO GIDS 2010-2011


Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 6

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

200% inzet om de stem van het bedrijfs-


ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

leven te laten horen


De Belgische economie heeft in 2009 haar ergste recessie sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog beleefd. Over het gehele jaar is het bruto binnenlands product met 3% terug-
gelopen. In deze bijzonder moeilijke economische context heeft het Verbond van Belgische
Ondernemingen zich voluit ingespannen om de stem van het bedrijfsleven zowel op federaal
als op Europees en internationaal vlak te laten horen. Sinds september 2009 heeft het VBO
een ruim aantal concrete initiatieven genomen om de bedrijven in deze moeilijke periode te
steunen en daarbij het ondernemerschap, de groei, de jobcreatie en de technologische inno-
vaties te blijven stimuleren. Het initiatief dat in het geheugen zal blijven, is ongetwijfeld de
nooit eerder geziene oproep ‘Laat ons ondernemen’ die het VBO en een tiental andere
werkgeversorganisaties begin 2010 lanceerden. Maar de jongste twaalf maanden werden nog
6 heel wat meer acties gevoerd op sociaal, juridisch, energie- en milieugebied en inzake inno-
vatie, O&O en uitdagingen op lange termijn.

REMEDIES OM ONS CONCURRENTIEVERMOGEN TE


HERSTELLEN
Een land dat innoveert, maar zijn kosten- in de komende legislatuur opnieuw naar 0%

1
competitiviteit verwaarloost, verspeelt eerst
zijn bedrijven, dan hun innovatiecentra en
hun laboratoria. Wil men vermijden dat ons
land de komende jaren opnieuw enkele
plaatsen verliest in de internationale rankings,
is het volgens het World Econo-
brengt, 60.000 tot 73.000 extra jobs kunnen
gecreëerd worden. Het VBO meent dat de
sociale partners aan deze doelstelling vóór

“Indien we de hoge werkloos-


heidsgraad van ons land daad-
mic Forum (WEF) hoog tijd om
werkelijk terug willen afbouwen,
de hervormingen te realiseren
noodzakelijk om ons concurren-
is loonmatiging een absolute
tievermogen te vrijwaren. Het is vereiste.”
dan ook geen toeval dat het VBO
dit punt heeft ingeschreven in zijn het einde van dit jaar concrete invulling moe-
Memorandum naar aanleiding van ten proberen te geven.
de federale verkiezingen van juni
jongstleden. Concreet pleit het De grootscheepse communicatiecampagne
VBO ervoor dat de regering en de sociale ‘Laat ons ondernemen!' wilde nadrukkelijk de
partners de nodige discipline aan de dag zou- aandacht vestigen op het echte hindernissen-
den leggen om de loonkostenhandicap ver- parcours waar de ondernemers op stuiten:
der terug te dringen. Als dat niet het geval is, 11% hogere loonkosten dan in de buurlanden,
zal de regering dwingend moeten ingrijpen,
zoals de loonnormwet van 1996 voorschrijft.
De periode vóór 1996 heeft immers geleerd
dat zonder een dergelijk kader de Belgische
loonkosten gemakkelijk ontsporen.

Het VBO meent ook dat, indien we de hoge


werkloosheidsgraad van ons land daadwer-
© Dann

kelijk terug willen afbouwen, loonmatiging 1


een absolute vereiste is. Volgens een studie
van de KU Leuven in opdracht van het VBO een energiefactuur die wel eens nog hoger
zouden er, als België zijn loonkostenhandicap zou kunnen oplopen, een recordbedrag aan

VBO GIDS 2010-2011


Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 7

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

lasten op midden- en hoge lonen. En dit lijstje Voorts werd het VBO in maart uitgenodigd vestiging van de notionele interestaftrek
is verre van compleet... Gezien deze toestand om deel te nemen aan hoorzittingen in de opdat er een einde zou komen aan de per-

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES


moet er eerst en vooral een concurrentie- Kamer over de notionele interest. Het her- manente politieke onzekerheid die niet ten
agenda worden opgesteld. De petitie die innerde er aan de grondslagen van de maa- goede komt aan onze aantrekkelijkheid in
deze campagne vergezelde, was een klinkend tregel, met name het herstel van onze het buitenland. 
succes: de werkgevers verzamelden meer concurrentiekracht, en pleitte voor een
dan 25.000 handtekeningen in twee weken. krachtig en definitief politiek signaal ter be-

VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ARBEIDSMARKT

2
Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in 2009 tegenover 69,1% in de EU-27). Om maar een begeleidingsmaatregel. Daarom
en de mismatch op de arbeidsmarkt belem- zijn prestatie te verbeteren en tot een toe- pleitte het VBO ervoor dat deze opvolging
meren het economisch herstel en de groei zou worden versterkt en uitgebreid naar alle
van de ondernemingen. In het 7de Statistisch “Om tot een duurzame arbeids- leeftijdsgroepen.
Zakboekje, dat in juni 2010 werd gepubli- markt te komen, moeten we paal Om tot een duurzame arbeidsmarkt te 7
ceerd, heeft het VBO de sociaaleconomische en perk stellen aan het oeverloos komen, moeten we ook paal en perk stellen
uitdagingen voor het najaar 2010 geobjecti- aan het oeverloos uitbreiden van verlofstel-
uitbreiden van verlofstelsels en
veerd. België scoort met zijn sterk ‘herver- sels, de stelsels van vervroegde uittreding
delende’ sociale zekerheid en fiscaliteit al
de stelsels van vervroegde uittre- progressief afbouwen, de stroefheid van ons
beter dan gemiddeld in Europa wat de ar- ding progressief afbouwen.” arbeidsrecht uitvlakken en bijkomende in-
moedebestrijding betreft, maar het scoort spanningen leveren om jongeren meer in-
minder goed voor de tewerkstelling (67,1% komstbestendige arbeidsmarkt te komen, zetbaar te maken. Wat dit laatste punt
zullen heel wat structurele hervormingen betreft, moeten de aanwervingsquota, zoals
nodig zijn. Wat de opvolging van het zoek- de startbaanverplichting, dringend vervangen
gedrag van de werklozen betreft, heeft het worden door stimulerende maatregelen.
VBO in april zijn standpunt voorgesteld aan Het VBO meent ook dat er werk moet
het Parlement. Met cijfers en feiten toonde gemaakt worden van een dynamische ar-
het aan dat de opvolging van het zoekgedrag beidsmarkt, met bijvoorbeeld degressievere
van de werklozen vruchten afwerpt, zelfs in werkloosheidsuitkeringen (8% afname voor
crisistijd leidt tot een daling van de langdu- werkloze gezinshoofden op 5 jaar, tegenover
2 rige werkloosheid, en geen sanctiemachine is, 30% in de eurozone). 

STREVEN NAAR EEN MEER EFFICIËNTE OVERHEID

3
De verschillende regeringen kwamen aan- rugkeer voor de landen van de eurozone “Een efficiëntere en beter georga-
zetten met grootscheepse herstelplannen om – en dus ook België – naar structureel ge- niseerde overheid is één van de
het hoofd te bieden aan de crisis. Daarmee zonde overheidsfinanciën is geen keuze meer, broodnodige sleutels om weer op
kon weliswaar de terugval van de activiteit tot maar een dringende noodzaak.
te veren na deze moeilijke periode.”
staan worden gebracht, maar tegelijk gingen Dit pleidooi lezen we ook in het VBO-Me-
deze plannen gepaard met een spectaculaire morandum voor de federale verkiezingen op alle niveaus is één van de broodnodige
verslechtering van de overheidsfinanciën van van juni. De boodschap is duidelijk: een effi- sleutels om weer op te veren na deze moei-
de Europese landen. Een gedisciplineerde te- ciëntere en beter georganiseerde overheid lijke periode én om de uitdagingen van mor- 

LEGENDES
1 Ontslagnemend Eerste minister Leterme en ontslagnemend minister van Financiën Reynders ontvangen uit handen van VBO-voorzitter Thomas Leysen de petitie die
door bijna 25.000 personen werd ondertekend.
2 Het project ‘Business Route 2018 for Metropolitan Brussels’, dat wordt gesteund door de werkgeversorganisaties VBO, UWE, Voka en Beci, beoogt onder meer
jobcreatie in het hoofdstedelijk gebied dat het Brusselse gewest, Halle-Vilvoorde en een deel van Waals-Brabant bestrijkt. Het project werd voorgesteld in het kader van
de vastgoedbeurs REALTY in mei jongstleden. In deze context werd ook een ‘Job Day’ op de schaal van de metropool opgezet.

VBO GIDS 2010-2011


Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 8

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

 gen voor te bereiden. Volgens het VBO gaan heidsdienst komt neer op 4 personen per
een Staatshervorming en een betere en meer 100 inwoners, terwijl het gewogen gemid-
ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

kostenefficiënte werking van de overheid delde van de aangrenzende landen 3,3 be-
hand in hand. De cijfers die het VBO recent draagt. Dat geeft een verschil van ongeveer
publiceerde in zijn Focus Efficiëntie van de 70.000 ambtenaren. Het VBO dringt erop
overheid geven dat sprekend weer: daar uit aan om zo spoedig mogelijk op alle beleids-
blijkt dat er niet minder dan 5 miljard zou niveaus een nationaal meerjarenpact te lan-
kunnen bespaard worden als onze overheid ceren dat zou moeten voorzien in een
© Dann

even efficiënt zou zijn als die van onze drie 3 slechts gedeeltelijke vervanging van de amb-
naaste buurlanden. De tewerkstelling in over- tenaren die met pensioen gaan. 

NOODZAKELIJKE SOLIDARITEIT TUSSEN DE GENERATIES


Het VBO maakt zich zorgen over de betaal- taalbaar blijft voor onze kinderen en klein- Duitsland of Zweden, de pensioenleeftijd
8

4
baarheid van onze sociale zekerheid en over
de enorme kost van de vergrijzing die snel
op ons afkomt. Als we niets doen, zou dat
als gevolg hebben dat de druk op de ar-
beidsmarkt en dus op de arbeidskosten
wordt verhoogd. De uitdagingen waar onze
kinderen, kunnen we niet tegelijk én langer
leven én minder lang werken.

In september 2009 organiseerde het VBO


een colloquium over de noodzaak van een
2de Generatiepact, dat 200 deelnemers
optrekken tot 67 jaar?

“België moet de moed


hebben om radicale hervor-
mingen door te voeren met
economie voor staat, maken het noodzake- bijeenbracht. Herman Van Rompuy, toen betrekking tot de pensioen-
lijk structurele hervormingen op gang te Eerste minister, nam er het woord, net als leeftijd.”
externe specialisten. De doelstelling was
een eerste evaluatie van het pact te ma- Een andere concrete maatregel die het VBO
ken na 4 jaar toepassing ervan. Conclu- voorstelt, is de invoering van een vrij aan-
sies? Het huidige pact gaat niet ver vullend pensioen voor werknemers, d.i. een
genoeg, aanvullende maatregelen zijn nieuw systeem waarbij de werknemer een
noodzakelijk om onze welvaart veilig te loonsverhoging of een premie kan omzet-
stellen en rekening houdend met wat ten in een stukje aanvullend pensioen in
men in andere Europese landen doet, plaats van het te laten storten op de bank-
moet België de moed hebben om radi- rekening. Voorts zou de invoering, in één of
4
cale hervormingen door te voeren met andere vorm, van een levensverwachtings-
brengen. Vandaag staat immers de welvaart betrekking tot de pensioenleeftijd of de coëfficiënt in de berekening van het pen-
van onze kinderen op het spel. Als we een vervroegde uittredingen. Waarom zou Bel- sioen gerechtvaardigd en billijk zijn. 
sociale zekerheid willen bewaren die be- gië niet, zoals Nederland, Denemarken,

ENERGIE- EN KLIMAATUITDAGINGEN AANGEPAKT

5
De in 2006 gepubliceerde studie van de Brit- moet voldoen. Het VBO is ervan overtuigd dustrie in de rest van de wereld, dat er met
se economist Nicholas Stern (gewezen hoofd- dat een verstandig en evenwichtig klimaat- andere woorden een level playing field wordt
econoom van de Wereldbank) over de gecreëerd, anders komt het concurrentiever-
impact van de klimaatverandering op de we- “De lasten van de Europese mogen van de Europese bedrijven in gevaar.
reldeconomie (The Economics of Climate
industrie moeten vergelijkbaar
Change) maakt duidelijk dat op zeer korte Overigens is voor onze ondernemingen een
termijn drastische maatregelen nodig zijn om
zijn met die van de industrie sleutelrol weggelegd op de groeimarkten van
onherstelbare schade te voorkomen. Het Kli- in de rest van de wereld.” de groene technologieën, aangezien zij de ver-
maatzakboekje 2010, gepubliceerd kort voor eiste knowhow in huis hebben op het gebied
de Internationale Klimaatconferentie van Ko- plan het tij ecologisch kan keren én kan leiden van energie-efficiëntie, reductie van de CO2-
penhagen – waaraan het VBO deelnam bin- tot nieuwe jobs, nieuwe producten, nieuwe uitstoot, en hernieuwbare energie. In dit ver-
nen de Belgische delegatie – schetst de te processen en nieuwe markten. Conditio sine band deed het VBO een oproep voor een
volgen weg en bepaalt de criteria waaraan qua non is dat de lasten van de Europese in- ambitieus plan opdat alle actoren de krachten
een kwaliteitsvol internationaal klimaatbeleid dustrie vergelijkbaar zijn met die van de in- zouden bundelen om ons potentieel op het

VBO GIDS 2010-2011


Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 9

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

vlak van energie-efficiëntie optimaal te gaan BOUWSTENEN VOOR O&O EN INNOVATIE


benutten. Het VBO identificeerde naar aanlei-

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES


6
ding van zijn Forum 'Less energy, more ef- O&O en innovatie een boost geven is een eenvoudiging in de talenregeling voor oc-
ficiency' in april 2009 een totaal (gebouwen, conditio sine qua non voor het veiligstellen trooien voorziet, en moet het innovatiefo-
industrie, wegtransport,...) theoretisch bespa- van onze economie en welvaart. In 2008 rum nieuw leven worden ingeblazen zodat
ringspotentieel van maar liefst 5,2 miljard euro waren de O&O-investeringen in België er een gecoördineerde aanpak van het
per jaar tegen 2030. Om dat potentieel te goed voor 1,92% van het bbp, een score O&O-beleid kan ontstaan.
ontsluiten, formuleerde het VBO verscheidene waarmee ons land tot het Europees ge-
denkpistes, waaronder de oprichting van een middelde (1,9%) behoort. België moet vol-
Green Bank die achtergestelde leningen tegen gens het VBO naar de kop van het Eu-
voordelig tarief zou aanbieden voor de finan- ropese O&O-peloton. In zijn Memoran-
ciering van industriële projecten ter verbete- dum naar aanleiding van de federale ver-
ring van hun energie-efficiëntie. kiezingen formuleerde het VBO een reeks

© Dann
concrete actiepistes in die zin voor de toe- 6
Tijdens een lunchdebat met federaal minister komstige verkozenen. Prioritaire voorstel-
van Energie Paul Magnette over energie-effi- len zijn de versterking van de vrijstelling In oktober 2010 zal het 7de kaderprogram-
ciëntie, stelde het VBO dat vrijwillige akkoor- van doorstorting van de bedrijfsvoorhef- ma voor Onderzoek en Ontwikkeling
den voor de ondernemingen een van de fing en een verbreding van de octrooiaf- voor het eerst geëvalueerd worden. Voor 9
hoekstenen van de Belgische strategie moe- trek. Daarnaast moet ook de kloof met het VBO is het essentieel dat men hierbij
ten zijn. Het VBO steunt ook het idee van een Frankrijk worden gedicht, waar een be- nog meer focust op de grote economische
duurzamer aankoopbeleid van de overheid, uitdagingen en het verwerven van markt-
want deze moet een voorbeeldrol spelen. Met “Op korte termijn moet er een leiderschap in nieuwe technologieën. Het
deze demarche is het zaak de innovatiecapa- versterking van de vrijstelling volstaat echter niet de investeringen in
citeit en het streven naar duurzame ontwik- O&O op te voeren; tegelijk moet ook de
van doorstorting van de bedrijfs-
keling in de Belgische bedrijven te stimuleren. samenwerking tussen universiteiten wor-
voorheffing en een verbreding den geïntensiveerd, moet meer aandacht
van de octrooiaftrek komen.” worden besteed aan de commercialisering
van innovaties en moeten de intellectuele-
lastingkrediet van 30% voor O&O-uitga- eigendomsrechten efficiënt worden be-
ven van toepassing is. Voorts moet er een schermd. België zou werk moeten maken
spoedige ratificatie komen van het Proto- van gespecialiseerde rechtbanken voor ge-
col van Londen dat in een belangrijke ver- schillen inzake intellectuele eigendom. 

De actualiteit werd ook gekenmerkt door


het debat rond de invoering van een kool- VOOR EEN AMBITIEUS EUROPA
stoftaks in België. Het VBO liet zijn stem
horen in de Centrale Raad voor het Bedrijfs- Het Belgisch voorzitterschap van de Europe- Spanje-België-Hongarije, prioriteiten die
leven (CRB) naar aanleiding van een advies-
vraag van minister Magnette. Gezien onze
sterk open economie lijkt het weinig oppor-
tuun om dit soort taks enkel in België in te
voeren. Bovendien zou een dergelijke taks
7
se Unie is ongetwijfeld een van de opmerke-
lijke feiten van de jongste twaalf maanden. De
voorbereiding van het voorzitterschap begon
in 2008 met het overzicht van een eerste in-
ventaris van de prioriteiten van het VBO.
samen met de Spaanse zusterfederatie
(CEOE) en de Hongaarse zusterfederatie
(MGYOSZ) werden vastgesteld. De drie fe-
deraties legden de klemtoon op het belang
van een duidelijk, stabiel en voorzienbaar
enkel een economisch, milieu- én sociaal suc- Daarbij komt eind 2009 de publicatie Hand wetgevend kader, en op de noodzaak om
cesverhaal kunnen zijn indien men de effec- in hand met de prioriteiten van de onderne- de concurrentiekracht van Europa te ver-
ten ervan op de index neutraliseert.  merskringen voor de voorzitterschapstrojka groten dankzij structurele hervormingen. 

LEGENDES
5 Philippe Maystadt, voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB), toonde bij zijn
3 De voorstellen en de concrete verzoeken aan de politieke wereld dienden als rode
draad tijdens het nationale verkiezingsdebat dat werd georganiseerd door het VBO, in bezoek aan het VBO grote belangstelling voor het Green Bank-concept.
samenwerking met Kanaal Z. Tijdens dit debat discussieerden 10 partijkopstukken en ruim
6 Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank, wordt ontvangen door het VBO
300 bedrijfsleiders, ondernemers en vertegenwoordigers van de bij het VBO aangesloten
sectorfederaties. en ICC België (Internationale Kamer van Koophandel). In zijn betoog beklemtoont hij de
noodzaak om de O&O-inspanningen op te voeren, om zo minder gestandaardiseerde
4 Pieter Timmermans, bestuurder-directeur-generaal van het VBO, en toenmalig Eerste producten – waarbij de factor ‘kostprijs’ minder meespeelt – op de markt te brengen en
minister Herman Van Rompuy, tijdens het VBO-colloquium over het Generatiepact. nieuwe markten met een grotere vraag te ontwikkelen.

VBO GIDS 2010-2011


Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 10

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

 In zijn Focus Europa van juni 2010 legt het van geschillenregeling (ADR). Europa moet
VBO het accent op de voornaamste uitda- bovendien een industriebeleid inzake clean-
ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

gingen voor de EU tijdens het Belgisch voor- tech ontwikkelen om zijn leidende positie op
zitterschap. We noteren vier grote beleids- de wereldmarkt te versterken.Ten slotte be-

© jj De Neyer / triptyque
lijnen: 1. voor de eurozone: economische go- pleit het VBO een snelle migratie naar een
vernance en versterkte coördinatie van het digitaal Europa, onder meer via een goede
economisch beleid; 2. een flexibele en effi- omzetting van de btw-richtlijn die de gelijke
ciënte Europese arbeids- behandeling van elektronische en papieren
markt; 3. de voltooiing van facturen waarborgt. 7

de interne markt, en 4. de
strijd tegen klimaatveran- De 8ste editie van de European Business Business Summit, de EU-China Business
dering. Daarbij komen nog Summit (EBS), met als titel ‘Putting Europe Summit en de EU-India Business Summit.
vier specifieke acties voor Back on Track’, viel samen met de start van Het VBO zal ook de eer hebben in Brussel
het Belgisch voorzitter- het Belgisch voorzitterschap. De EBS telde de halfjaarlijkse bijeenkomst van de voorzit-
schap. Het VBO eist een meer dan 2.500 deelnemers en ruim 100 ters van de werkgeversfederaties die lid zijn
spoedige goedkeuring van het ontwerp van prominente sprekers (Eerste ministers, Eu- van BUSINESSEUROPE, te organiseren. Het
octrooi van de Europese Unie, en de op- ropese commissarissen, CEO’s uit geheel Eu- VBO lanceerde ook een website (http://eu-
10 richting, op korte termijn, van een Europees ropa) die debatteerden over thema’s als presidency.vbo-feb.be/) en een elektronische
macro-economisch herstel, klimaatverande- nieuwsbrief om tijdens het voorzitterschap
“Het Amerikaanse model van ring en groene technologieën, kmo-beleid, een stand van zaken te geven van actuele
‘class actions’ is geen oplossing, wereldhandel, energie, vaardigheden, en op Europese sociaaleconomische dossiers.
kennis gebaseerde digitale industrieën. Het
er moet voorrang worden gege-
VBO maakte er de resultaten bekend van Onder coördinatie van de Commissie voor
ven aan de effectieve toepassing een op zijn vraag door Accenture en Insead Boekhoudkundige Normen heeft het VBO
van de bestaande wetgeving.” gemaakt pan-Europees onderzoek bij 250 ook actief meegewerkt aan de opstelling van
Europese CEO’s waarin gepeild werd naar een Belgisch standpunt met betrekking tot
octrooigerecht. Met betrekking tot groeps- hun visie op een nieuwe dynamiek voor het de wenselijkheid om de jaarrekeningen van
vorderingen (class actions) stelt het VBO dat oude continent (meer info: www.vbo.be en kmo’s op te stellen volgens de IFRS-normen
het Amerikaanse model geen oplossing is en www.ebsummit.eu). (International Financial Reporting Standards).
dat voorrang moet worden gegeven aan de Het VBO meent dat een vereenvoudiging
effectieve toepassing van de bestaande wet- Het VBO zal tijdens het Belgisch voorzitter- van de bestaande boekhoudrichtlijnen meer
geving, aan informatie van de consument en schap van de EU nog meer prestigieuze in het belang is van de kmo’s. 
aan het stimuleren van alternatieve wijzen evenementen opzetten, zoals de EU-Asia

ONDERNEMINGSGEEST ONTWIKKELEN EN ONDERSTEUNEN

8
De ondernemingsgeest ontwikkelen en on- Voorts werd een eerste balans opgemaakt door te onderstrepen dat er meer een be-
dersteunen zijn twee fundamentele op- van de wet van 31 januari 2009 over de roep zou kunnen worden gedaan op instru-
drachten van het VBO, want ze liggen aan de continuïteit van de ondernemingen, die ge-
basis van onze welvaart. Jammer genoeg dragen wordt door het VBO. De resultaten “De vooropgestelde 25% lastenver-
worden al te veel kandidaten die een bedrijf die in oktober werden bekendgemaakt, 6 mindering van de administratieve
willen opstarten, afgeschrikt door tal van ad- maanden nadat de wet in werking trad,
lasten in België tegen 2012 moet
ministratieve stappen. De vooropgestelde waren op zijn minst bemoedigend: in die 6
25% lastenvermindering in België tegen maanden waren 316 procedures van ge-
nauwgezet opgevolgd worden.”
2012 moet dan ook nauwgezet opgevolgd rechtelijke reorganisatie verleend, dat is vier
worden. Bovendien is er nood aan een ge- keer meer dan het aantal gerechtelijke ak- menten zoals de ondernemingsbemiddelaar
coördineerde aanpak op de verschillende koorden dat tijdens heel 2008 was verleend. of de minnelijke schikking.
beleidsniveaus met de bedrijfswereld als Het VBO maakt echter enig voorbehoud Ondernemingsgeest verwerf je al op zeer
prioritaire doelgroep. jonge leeftijd. In het kader van het DREAM
Maar ondernemers kunnen geconfronteerd Day-project, dat een brug wil slaan tussen
worden met de harde realiteit van de eco- school en beroepswereld, bracht een twin-
nomische crisis. Het VBO pleitte dan ook tigtal laatstejaarshumanioraleerlingen een
sterk voor aanpassingen aan de crisispremie kennismakingsbezoek aan het VBO. Ze wer-
om de onbillijke gevolgen voor werkgevers den ook vertrouwd gemaakt met het online
in belangrijke mate te temperen. Deze aan- informatieportaal Je eigen bedrijf (www.je-
passingen zijn nu van kracht. 8 eigen-bedrijf.be), dat in 2007 werd opgestart 

VBO GIDS 2010-2011


Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 11

ADVERTORIAL

Ethias, meer dan ooit de bevoorrechte partner van de onder-


nemingen en de gespecialiseerde makelarij
Als verzekeraar van de openbare sector verwierf Ethias een rijke knowhow waardoor de
maatschappij de bevoorrechte partner van de ondernemingen werd, zeker op het vlak
van arbeidsongevallen. Door haar doeltreffende en soepele aanpak van de schadege-
vallen, maar ook door de nadruk die Ethias legt op preventie, wordt deze maatschappij
bij zowel grote als kleine ondernemingen erg gewaardeerd. Philippe Lallemand (lid van het
Directiecomité en belast met de Collectiviteiten) en Daniel Pirotte (Directeur BOAR Col-
lectiviteiten en Ondernemingen)4 lichten de strategie van Ethias toe.

In mei 2010 zette de Europese tieel belang bij de consolidatie innoverende producten voor de vlak van veiligheid en die onze
Commissie het licht op groen en de ontwikkeling van onze ac- privésector. Om doeltreffend op verzekerden bijstaan op het ter-
voor de strategische herstructu- tiviteiten op het vlak van Verze- de noden van de ondernemin- rein. Op verzoek van onderne-
rering van Ethias. Trouw aan keringen Leven en Niet-Leven en gen te kunnen inspelen, ontwik- mingen die cliënt zijn bij Ethias
haar mutualistisch geïnspireerde dit in rechtstreekse samenwer- kelden we een bevoorrecht organiseren wij gratis vormings-
engagementen en met een ge- king met de gespecialiseerde partnership met de grote natio- sessies over veiligheid aangepast
consolideerd businessmodel makelarij. Het spreekt vanzelf dat nale makelaars die zijn gevestigd aan hun noden. We hebben ook
streeft Ethias ernaar een steeds de collectiviteiten en de onder- in de drie gewesten van het een eenheid opgericht die slacht-
belangrijker plaats te verwerven land, maar ook met verschei- offers bijstaat en stellen een psy-
op de markt van de onderne- dene regionale makelaars. In ons chologische begeleiding voor bij
mingen. land doen immers 9 van de 10 zware trauma’s. Wij zorgen ervoor
Philippe Lallemand: 2010 is voor ondernemingen een beroep op dat alles in het werk wordt ge-
Ethias een beslissend jaar ge- het makelaarsnetwerk. Zij heb- steld opdat de onderneming in
weest. In bijna twee jaar is Ethias ben een grondige kennis van de het geval er zich een arbeidson-
erin geslaagd de doelstellingen risico’s die verbonden zijn met geval voordoet zo weinig moge-
in te vullen van een strategisch de activiteiten van hun cliënten lijk tijd zou verliezen: geïnte-
herstructureringsplan dat een en beschikken over een onweer- greerd beheer van de tussenko-
rendabele groei van haar activi- legbare technische knowhow mende partijen (dokters, advoca-
teiten moet ondersteunen. Dit waardoor we elkaar zeer goed ten...), systematische controles
strategisch plan, dat werd aan- aanvullen. Een distributiestrate- van de tijdelijke arbeidsonge-
vaard door de Europese Com- gie die prima resultaten ople- schiktheid langs ons netwerk van
missie, biedt een duurzame vert: het volume van onze adviserende geneesheren, effi-
basis voor de rendabiliteit en de premies kent een gestage groei ciënte beheermodule voor de
solvabiliteit van de Groep. Het binnen dit marktsegment en we betaling van de kosten, enz. Van
opnieuw centraal plaatsen van noteren een stijging van 6,6% zeer groot belang is ook de
de activiteiten van Ethias als ver- Ethias streeft er niet alleen naar zijn voor Niet-Leven in 2009. geautomatiseerde behandeling
zekeraar van collectiviteiten en verzekerden een onmiddellijk en van de contracten en de schade-
doeltreffend antwoord te geven op
ondernemingen – een rol die het vlak van de risicodekking, maar In 2009 werden 57.989 schade- gevallen. Dankzij het software-
sinds het ontstaan van de maat- ook ieder schadegeval snel en gevallen die zich voordeden in programma Acceval kan ieder
schappij steeds bijgedragen doeltreffend af te handelen. de collectiviteiten en de onder- lid online en binnen een bevei-
heeft tot het succes van Ethias – nemingen ten gevolge van een ligde omgeving, de eigen statis-
vormt de essentie van dit plan. nemingen de eerste begunstig- arbeidsongeval behandeld door tieken raadplegen wat de
Ethias besliste ook bepaalde van den zijn van deze veranderingen. de diensten van Ethias. We stre- arbeidsongevallen betreft en in
haar vroegere activiteiten te her- De historisch bepaalde mutualis- ven er niet alleen naar onze ver- overeenstemming daarmee zijn
zien, zo zal ze in de nabije toe- tische waarden, namelijk enga- zekerden een onmiddellijk en veiligheidsbeleid aanpassen
komst bijvoorbeeld haar bank- gement en nabijheid, blijven het doeltreffend antwoord te geven Dit werkinstrument, dat een ver-
activiteit verkopen en zullen de fundament van onze relatie met op het vlak van de risicodekking, hoogde productiviteit en doel-
activiteiten op het vlak van Leven de verzekerden. Door ons op maar ook ieder schadegeval snel treffendheid garandeert, wordt
Particulieren tegen 2013 geleide- deze waarden te baseren zullen en doeltreffend af te handelen. erg op prijs gesteld door de on-
lijk aan worden stopgezet. we blijven bouwen aan een per- dernemingen. 
formante onderneming, die aan De innoverende diensten die u
De beslissing van de Europese haar onafhankelijkheid en Belgi- de ondernemingen aanbiedt op Meer informatie vindt u op:
Commissie heeft geen enkele sche eigenheid is gehecht. Een het vlak van veiligheid en risico- www.ethias.be
invloed op de betrekkingen die bewijs van het dynamisme van beheer zijn een afspiegeling van ondernemingen@ethias.be
Ethias onderhoudt met de on- ons bedrijf om steeds ten het belang en de waarde die u
dernemingen en hun referentie- dienste te staan van zijn verze- hecht aan de nabijheid.
partners, de gespecialiseerde kerden, is dat het nog steeds de D.P.: Zowel voor Ethias als voor
makelaars. marktleider is op het vlak van ar- haar cliënten is er geen beter
Ph.L.: Deze beslissingen hebben beidsongevallenverzekeringen. schadegeval dan het schadege-
geen invloed op onze positie val dat niet gebeurt. Wij beschik-
binnen de corporate market. Wel Daniel Pirotte: Met onze erva- ken dus over een preventie-
integendeel. De privéonderne- ring in de publieke sector als eenheid, die is samengesteld uit
mingen zijn voor ons van essen- ruggensteun, ontwikkelden we raadgevers van “niveau 1” op het
Guide VBO 2010 26/08/10 11:31 Page 12

ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

 en geregeld wordt bijgewerkt om een re-


ferentie-informatieplatform voor kandi-
Uitdagingen & kansen
ACTIVITEITEN, THEMA’S EN REALISATIES

daat-ondernemers te vormen.
In dezelfde optiek steunt het VBO de or- De afgelopen twaalf maanden waren voor het VBO een gelegenheid om de belangen
ganisatie van wedstrijden zoals Enterprize. van de Belgische ondernemingen in talrijke gevallen succesvol te verdedigen. Ondanks
Enterprize biedt de deelnemers, kandidaat- deze positieve balans is het VBO zich ervan bewust dat er verder werk moet worden
ondernemers, de gelegenheid hun zaken- gemaakt van een competitieve economie, een duurzame arbeidsmarkt, een efficiënte
plan volkomen vertrouwelijk door erkende overheid, intergenerationele solidariteit, de klimaatuitdagingen, innovatie, de Europese
experts te laten evalueren. Na afloop van dossiers, en de bevordering van de ondernemingsgeest en van het imago van de on-
de selectie sleept de deelnemer met het dernemingen in binnen- en buitenland.
beste zakenplan de prestigieuze titel ‘Jonge
Om tot jobcreatie te komen, moet de loonhandicap tot 0% worden gereduceerd en
moeten de sociale partners dit doel dus voor het eind van het jaar concrete invulling
ondernemer van het jaar’ in de wacht. 
geven. Het VBO zal erop toezien dat concurrentiekracht en behoud van werkgelegen-
heid prioritair zijn voor de nieuwe federale regering en in de nieuwe interprofessionele
overlegronde. Voor het VBO is het voorts essentieel dat op het gebied van O&O nog
meer gefocust wordt op de belangrijke economische uitdagingen en het verwerven van
marktleiderschap in nieuwe technologieën. Op Europees en internationaal vlak zullen
het EU-voorzitterschap en de topbijeenkomsten Europa-Azië, Europa-China en Eu-
12 ropa-India kunnen bijdragen aan het imago van ons land in het buitenland en ons han-
delsverkeer met de opkomende landen kunnen intensiveren.

ONS LAND IN HET BUITENLAND PROMOTEN LEGENDES


7 Plenaire openingszitting

Vandaag is het meer dan ooit noodzakelijk om het november in Marokko aan de prinselijke missie, met van de European Business

9
Summit. (V.l.n.r.) Rudi
potentieel van onze bedrijven in de wereld te valori- meer dan 270 zakenlui één van de grootste handels- Thomaes, gedelegeerd
seren. Daarom heeft de directie van het VBO de missies ooit. De vzw Healthcare Belgium, die werd bestuurder van het VBO;
Vincent Van Quickenborne,
jongste twaalf maanden niet nagelaten de kwaliteiten opgericht op initiatief van het VBO, was bijzonder ac- ontslagnemend minister
van onze ondernemingen te prijzen, onder meer tij- tief met het promoten in het buitenland van de voor Ondernemen en
dens de verschillende economische missies onder lei- knowhow van onze ziekenhuizen en bedrijven inzake Vereenvoudigen; Kristalina
Georgieva, Europees com-
ding van Z.K.H. Prins Filip. Opkomende landen zoals verzorgingsaanbod en medische apparatuur. missaris voor Internationale
Samenwerking; Edward
Davey, Brits minister van
“Opkomende landen zoals China, Het VBO gaf verscheidene brochures uit om ver- Werk, Consumenten en
schillende innoverende sectoren van de Belgische Postdiensten, en Philippe de
India of Brazilië bieden Belgische Buck, directeur-generaal van
economie in het buitenland te promoten. De bro-
ondernemers echte marktkansen.” chure Belgian eco-solutions leading the way geeft
BUSINESSEUROPE.

8 Tijdens de jaarlijkse
een overzicht van het brede gamma producten en
ontmoeting tussen het
China, India of Brazilië bieden Belgische ondernemers diensten van Belgische bedrijven die groene oplos- VBO en de Belgische Eu-
echte marktkansen en het is dus geen toeval dat het roparlementsleden pleitte
de werkgeversorganisatie
VBO het aantal contacten met de overheden en be- voor economisch bestuur
drijfsleiders van die landen heeft opgevoerd. Ter ge- van de eurozone, voor een
snelle concretisering van
legenheid van het bezoek aan België van de het Rapport Monti m.b.t.
Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva in ok- de Interne Markt, voor een
tober 2009 organiseerde het VBO een Economisch flexibele Europese arbeids-
markt, en voor de snelle in-
forum België-Brazilië. President Lula riep er de Bel- voering van het octrooi van
gen op hun aanwezigheid en hun activiteiten in Bra- de Europese Unie en ook
© Dann

van elektronische facturatie.


zilië te intensiveren. Enkele maanden later was het de 9
9 Thomas Leysen aan
beurt aan het VBO om in Brasilia deel te nemen aan
het woord tijdens het Bel-
de handelsmissie onder leiding van Z.K.H. Prins Filip. singen aanbieden. De gids Equipped for the future, gium China Economic and
a guide to Belgium’s top higher education programs Trade Forum (v.l.n.r.):
viceminister van Handel
Het Belgium China Economic and Trade Forum, dat in English geeft een overzicht van de Engelstalige
Zhong Shan, ambassadeur
het VBO eveneens in oktober 2009 organiseerde, programma's van onze universiteiten, management- van China in België Zhang
maakte het mogelijk de bilaterale economische ban- scholen en hogescholen, en is bedoeld om studenten Yuanyuan, Chinese vice-
president Xi Jinping, Z.K.H.
den tussen beide landen te versterken, in aanwezig- en onderzoekers uit de hele wereld naar ons land te Prins Filip en toenmalig
heid van onder meer de Chinese vicepresident en helpen aantrekken (zie in deze Gids ook de rubriek minister van Buitenlandse
Zaken Yves Leterme.
Z.K.H. Prins Filip. Voorts nam het VBO eind oktober 'VBO-publicaties'). 
deel aan de prinselijke missie in Saudi-Arabië, en eind

VBO GIDS 2010-2011