1

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Curs nr. 1

Consilierea !ji orientarea pro/esionala

1. Delimitiri conceptuale.

2. Principiile consilierii Iii orientirii carie rei

3. Evolutia orientirii profesionale/ carierei

1. Delimitiri conceptuale Relatia consiliere- orientare.

Consilierea: - are caracter interpersonal, nondirectiv.

Orientarea: - presupune 0 mai mare directivitate decat consilierea, ea insearnna indrumare, directionare spre ceva.

Conform unui studiu realizat de UNESCO in 1970, in tarile care dispun de retele de orientare profesionala- chiar daca in terminologie nu apare- dualitatea orientarej consiliere este prezenta in practica.

Ti:"il"mEItII!;OI~!;OIYEIJ; fr-IJ;'~~d:,- ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE (Orientare scolara :;;i profesionala]; specialistul - CONSEILLER D' ORIENTATION TE'rmEItII!;OI~!;OIge[j[ g'lE'FmIJ:llLfl:,- BEUFSBERATUNG (Consiliere vocationala)

TE'il"mEltLi!;Ol~!;OIgEIJ,; E'llLg~E'z:Li,- VOCATIONAL GIDANCE (Orientare vocationala) :;;i VOCATIONAL COUNSELING (Consiliere vocationala]

Consilierea profesionali - acel tip de consiliere a carei terna este decizia legata de optiunea pentru 0 anume profesiunej cariera,

Orientarea profesionali - este un sistem de masuri si actiuni educationale intreprinse de factorii responsabili in vederea sprijinirii elevuluij tanarului in alegerea unei :;;colij profesiuni. Spectrul activitatilor este mai larg :;;i include: informarea, formarea :;;i alte activitati ce influenteaza factorii implicati (organe si institutii economice, scolare, etc.)

De la "profesiune" la "carieri"

D ~~l?E'F (1978) propune inlocuirea psihologiei profesiunilor cu psihologia carierei. Defineste cariera ca fiind 0 "succesiune de ocupatii, de indeletniciri :;;i

2

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

pozitii pe care le are 0 persoana in decursul perioadei active a vietii sale", in unele situatii incluzand §i functii prevocationale ale elevului respectiv postvocationale ale pensionarului activo Totodata cariera nu se rezuma numai la viata profesionala, ei include §i viata extra-profesionala,

Super considera ca psihologia carie rei este 0 disciplina de sine statatoare, conturata ca urmare a cornplexitatii sareinii de a obtine §i de a core1a informatiile psihologice despre individ cu cele despre profesii. Dupa .Jigau (2001) "psihologia carierei studiaza sistemele de relatii reeiproce existente intre individ (vazut sub aspectul trasaturilor de personalitate, aptitudinilor §i intereselor sale), sistemul de educatie §i formare profesionala initial a §i continua, exigentele muneii in diferitele profesii concrete si dinamica speciala a jocului dintre oferta si cererea de forta de munca existente pe piata muneii."

Orientarea carierei - consta din acele activitati si programe prin care indivizii sunt ajutati in asimilarea si integrarea cunostintelor, a experientei in corelatie cu:

• autointelegerea - care include cunoasterea propriei personalitati §i raportarea acesteia la personalitatile altora;

• intelegerea mecanismelor de functionare a societatii si, prin urmare, a acelor factori care contribuie la schimbarea permanenta a acesteia, incluzand aiei §i atitudinea fata de munca;

• constientizarea rolului pe care - I poate juca timpulliber in viata personala;

• intelegerea necesitatii unei multitudini de factori cu rol activ in planificarea carierei;

• intelegerea necesitatii informatiilor si a abilitatilor in obtinerea succesului si a satisfactiei in activitatile de munca, dar si in activitatile desfasurate in timpul liber;

• invatarea procesului de luare a deeiziilor in alegerea §i dezvoltarea carierei. (Klein, 2001)

Consilierea carierei este 0 forma de asistenta continua acordata individului in procesul de adaptare la mediul schimbator al muneii. Prin acest proces clientul este

3

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

ajutat sa i~i identifice interesele, preferintele pentru 0 profesie, domeniu, se verifica daca are aptitudinile necesare, se evalueaza sansele de reusita profesionala,

"l'I:.II'I~E~[~I'~1:.;I. este 0 forma de socializare sau invatare sociala prin faptul ca of era indivizilor noi experiente ~i informatii prin care pot sa-si contureze mai bine, ~i sa-si dezvolte identitatea si imaginea de sine, sa se integreze cu succes sau sa le faciliteze depasirea unor contexte critice ale vietii." (Jigau, 2001)

Conform Declaratiei Asociatiei Internationale de Orientare ~colara ~i Profesionala (AlSOP) de la Stockholm (1995), consilierea ~i orientarea sunt servicii care au menirea sa ajute tinerii ~i adultii:

~ "sa se inteleaga mai bine ~i sa se evalueze, ~ sa comunice eficient cu altii,

~ sa elaboreze planuri cu privire la propria cariera ~i la formarea adecvata

necesara,

~ sa aiba in vedere cariere alternative,

~ sa faca fata cu succes diferitelor obstacole pentru a-~i castiga locul in societate ~i pe piata muncii" (Jigau, 2001.)

Conc1uzii:

1. Literatura de specialitate tinde sa substituie denumirea clasica de orientare scolara ~i profesionala cu cea de ~1:;OI1'iL~E~EI:"~1J,; ~I:lnl:"~~~ !'dl[biJ;il"Ii!;~!<I;E~1J;1,;I; 1:I~1,;I;~~'I,;l;~I,;I;E sau cu cea de ~1:;OI1[J.~E~El:"rl:" PrE!JEl'iLd: r;lJ;rEl:"ll'"tl.

2. lntelesul actual al termenului de orientare scolara este unul mult mai largit fata de acceptiunea veche.

2. Principiile consilierii ,i orientirii carierei

Principiile sunt idei generale care determina continutul, organizarea, mijloacele ~i metodele orientarii ~i consilierii carierei. Desi in lucrarile de specialitate nu exista 0 c1asificare unica a acestor principii, ideile de baza sunt, in general, aceleasi:

1.0rientarea Iii consilierea carierei este conceputi ca 0 actiune educativi, in care se face pregitirea psihologici a elevilor/tinerilor in vederea alegerii Iii dezvoltirii carierei. Prin pregatire psihologica se intelege

4

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

insusirea unor cunostinte :;;i formarea unor deprinderi, dezvoltarea intereselor, inclinatiilor si aptitudinilor, formarea unor motivatii pentru alegerea unei cariere, formarea unor calitati de vointa :;;i caracter, dezvoltarea cunoasterii de sine, pregatirea deciziei vocationale, etc.

2. Rolul cel mai important in orientarea carie rei il are ,coala ~coala este considerata un factor central in orientarea :;;i consilierea privind cariera. Aceasta activitate se realizeaza, in primul rand prin procesul instructiveducativ. Prin formarea unei imagini despre lumea carierelor :;;i prin dezvolatarea cunoasterii de sine se pregateste optiunea vocationala.

3. Orientarea ,i consilierea privind cariera este 0 aettune permanenti. nu este 0 sarcina rezervata pentru sfarsitul unui ciclu de invatamant si realizata intr-o etapa scurta, are insa anumite etape de intensitate maxima (13-14 ani; 17-18 ani).

4. in orientarea ,i consilierea privind cariera elevul, tinirul trebuie si aibi un rol activo obiectul orientarii trebuie sa devina subiect al acesteia. Decizia privind alegerea unei cariere trebuie sa fie luata in mod autonom. 5.0rientarea ,i consilierea privind cariera presupune un acord intre Cactorul subiectiv- personalitate ,i Cactorul obiectiv- societate Acest principiu contureaza cadrul in care orientarea, planificarea are 0 baza reala,

6. Un principiu Cundamental este realizarea acordului dintre particularititile individului ,i cele ale proCesiunii Din perspectiva profesiunii trebuie luate in vedere cerintele de ordin psihologic, medical :;;i social ale profesiunii, conditiile :;;i posibilitatile pe care le of era. Din perspectiva individului relatia individ profesiune implica mai ales aptitudinile, structura motivationala, trasaturile dominante ale personalitatii. (Atitudinile sunt considerate ca fiind mai importante decat aptitudinile, deoarece pe de-o parte aptitudinile au caracter polivalent iar pe de alta parte profesiunile evolueaza si se transforma.)

7. Orientarea ,i consilierea privind cariera este 0 actiune complexi atat prin nurnarul factorilor participanti (profesori, parinti, psihologi, medici, etc.)

5

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

cat :;;i prin disciplinele care concura la fundamentarea ei teoretica :;;i la rezolvarea ei practica (psihologie, pedagogie, medicina, economie, etc.)

3. Evolutia orientirii profesionale/ carierei

In evolutia orientarii profesionale s-au succedat patru conceptii fundamentale (Javelo, Riccordi, 1966):

A Concep~ia psihojiziologicii fi aptitudinalii - pune accentul pe diagnosticarea insueirilor psihofiziologice individuale [vaz, auz, timp de reactie, etc.) :;;i a aptitudinilor. Conceptia neglijeaza 0 serie de aspecte si variabile ale personalitatii (ex. trasaturi de vointa :;;i caracter, interese, atitudini, etc.). Reprezentanti: T. Parsons, H. Munsterberg, L. Thurstone etc. Acestia au integrat orientarea profesionala in domeniul psihotehnicii [ramura a psihologiei aplicate care s-a ocupat cu studiul performantelor psihomotorii :;;i intelectuale in scopul selectiei, repartizarii :;;i acomodarii profesionale).

B. Concep~ia caracterologicii apare ca 0 reactie la conceptia fiziologica :;;i aptitudinala, Aceasta pune in prim plan interesele profesionale :;;i trasaturile caracteriale hotaratoare pentru reusita profesionala. Adeptii acestei conceptii sunt: Ed. Claparede, O. Decroly, Fr. Baumgarten etc. Acestia considera ca in activitatea de orientare profesionala trasaturile caracteriale sunt mai importante decat aptitudinile subiectilor. Se pune deci in discutie raportul aptitudini/ atitudini.

C. Concep~ia clinicii sau dinamicii sustine ca in procesul orientarii profesionale preocuparile trebuie centrate pe investigarea intereselor :;;i inclinatiilor individului, pe dezvaluirea tendintelor de evolutie ale personalitatii sale. Lipsa acestor variabile ale personalitatii ar genera fenomene de inadaptare profesionala si insatisfactii in munca. Reprezentanti: W. Stern, H. Murray etc.

D. Concep~ia psihopedagogicii educa~ivii (formativQ) inlocuieste definitiv punctul de vedere "diagnostical" din domeniul orientarii profesionale cu cea educativa, Esenta acestei conceptii sustine ideea necesitatii pregatirii elevului in vederea optiunilor sale viitoare :;;i concepe orientarea profesionala ca un proces

6

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

educativ indelungat, care urmareste realizarea unui echilibru dinamic intre aspiratiile si posibilitatile individului, cerintele profesiunilor :;;i nevoile societatii, Conceptia educativa se bazeaza pe pregatirea individului pentru autocunoastere :;;i orientare pentru optiuni profesionale realiste. Reprezentanti: H. Wallon, M. Reuchlin, D. Salade etc.

P .f'~[lI1.!' (1996) evidentiaza patru tendinte sau "valuri" in evolutia orientarii profesionale / carierei:

I. val (inceputul secolului XX.) - accentul se pune pe testarea psihometrica, consilierul are rolul unui expert care pune diagnosticul necesar pentru stabilirea ocupatiei ce i se potriveste subiectului testat. Scopul orientarii este eel al selectiei.

al II-lea val - apare ca reactie la metodele mecaniciste. In centrul orientarii se afla subiectul, accentul este pus pe client. Consilierul are rolul de a ajuta clientul in procesul de autoexplorare. Unul dintre scopurile importante ale activitatii de orientare 11 constituie desavarsirea carierei personale.

al III-lea val- se aplica principiile economiei de piata, Orientarea carierei se desfasoara in sensul facilitarii pietei ei/ sau ca 0 piata in sine. Astfel, datorita concurentei calitatea serviciilor creste. Unul dintre scopurile majore consta in a face sa functioneze sistemele educationale, cele de pregatire si plata muncii astfel Incat sa sustina cresterea economica, Consilierul actioneaza ca sfetnic ce trebuie sa ajute investitiile de capital uman.

al IV-lea val (GreE'l1. G!"[Ec&a:~ILlJ5} - are in centrul atentiei alegerea carie rei tinand seama de probleme de etica si de mediul inconjurator (la nivelul Pamantului). Consilierul trebuie sa ajute clientul ca in luarea deciziilor privind cariera sa aiba in vedere impactul alegerii sale intr-o perspectiva globala :;;i ecologica, In acest sens, consilierul are rolul unui educator.

Tendinte noi in consilierea Iii orientarea carierei:

a. Accentuarea caracterului formativ al orientarii carierei

7

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

b. lnceperea timpurie a activitatii de orientare a carierei

c. Intensificarea activitatii de cunoastere ~i respectare a cerintelor social- economice

d. Considerarea activitatilor practice ca mijloc esential de orientare

e. Considerarea informarii ca metoda eficienta de educatie a intereselor profesionale

8

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Curs nr. 2-3

Functiile, obiectivele fi factorii implicati in consilierea fi orientarea carierei

1. Functiile orientirii Iii consilierii privind cariera

2. Obiectivele consilierii Iii orientirii carierei

3. Factori implicati in consilierea Iii orientarea carie rei

1. Functiile orientirii Iii consilierii privind cariera

SIJ,;~IJ,;~~ ~E DrLi~1:l11L p 997} prezinta urmatoarele functii ale orientarii profesionale.

1. Func~ia investigatiVti- se realizeaza prin ansamblul de activitati sistematice realizate cu scopul de a obtine date cu privire la structurile de personalitate ale celor orientati :;;i pentru a cunoaste cerintele diverse lor profesiuni. 2. Func~ia informatiVti- se realizeaza de catre consilier (de obicei) si se refera

la:

cerintele diverselor scoli/ profesii, cerintele sociale, structura propriei personalitati.

Mijloace utilizate: procesul de invatamant, orele de dirigentie, vizite la intreprinderi, discutii tematice, recomandarea unor modalitati de informare independenta (emisiuni radio, T.V., brosuri, carti, reviste, ziare, etc.)

3. Func~ia formativii/ educatiVti- consta din realizarea unor actiuni care sa duca la formularea unor optiuni vocationale adecvate si realiste.

4. Func~ia de integrare socio- profesionalii [socotita de unii si principiu)este ultima etapa a pregatirii :;;i totodata 0 modalitate de verificare a succesului acestei pregatiri,

2. Obiectivele consilierii Iii orientirii carierei

Obiectivele sunt realizate de factorii implicati in aceasta activitate (Salade, Dragan, 1997).

a. L'~m.WI~~'~~1J; a~Ec:I:~rt:I;!'~~Wlr c:I:~ .i?'~r~W1ll(J;~E!IJ;!·~ raWirEllL~dWlr. IJii:iP~rI:;l~EEiPr}

9

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Metode: convorbiri, studiul preocuparilor in timpulliber, chestionare, etc.

b. C'1A.1'[LUlI:J!;'~el' ~ !'I'ld1i=Ii~'IiLI' E~UlI' d:~ p~I' o:.;UI!'ll.t.;l.~E~tl.~'~o U pUl~'~I'IL~~I:;I.~IiL~IiLV t;l:.;Ipl:.;l.t;E~Ii~Ei!t,ll' Metode: teste de personalitate, teste de aptitudini, teste de cunostinte, studiul

lucrarilor, observarea la locul de munca, activitatea pe simulatoare, etc. c. C'l,;I;llLoo;~~'~~1J,; ~l:"rEllL~~~I:IIr- t"~I:II~E~ prl:jf~;:;~I,;I;I'iLE~

Metode: studiul monografiilor profesionale, psihogramelor profesiunilor in cauza, a pliantelor, brosurilor diferitelor scoli, etc.

d. L'l,;I;llLl:IIlJ.~~~r-~ ~~rEl'iL~~W.r- !),E~~EE ~llLl:llm[~1:II i:!=1:II~~(J;~~

Metode: consultarea bancii de date despre cerintele de forta de munca in diversele sectoare, in prezent ~i in perspectiva

e. .P.AIIL~r5'1:l dE' 1:J~l:IIrcJ: I:l cJ:1.f~rE~'5'~lJIr !),l:1rEl:J,;bE~5' [trasaturi de personalitatedeziderate- potential- cerinte profesiunii- cerinte social-economice)

Dupa Herr ~~ CFlJ;ffiL~r {l5'tS;} obiectivele urmarite prin activitatea de orientare a carierei sunt:

1 . .ui5'E;!lc}~~l:iI.:r~~ pro~5'~!;[~!;[E c:t5' ~!i[I:iI.:iVi5' IJ.: d:roIZEE'~ 2 .. Dl:"zl/l:II~~'a:rE'CI ~c}I'iL~I5P~EE'~ aE'Bprl5' ~EIILE'

3. H~~tl~EI:II!IIi~rE'1J.: ~~E~!i[ribr dE' !I[tl~d. 1[1 !Jubn~C}r. Cl 1\fiIiC}d;!A~!;[E dE' ~ PE'~'r5'~E' ~~m'p!A~ ~EbE'r. [l l5'a!i[~[l~EE'E ~!A pFl:jf~;:;ECl 1:1~15'1:J~C:

4. L~bl5'r!:iJ;~'~1J,; tl~~~~rEE r I~P~E!;[IILEE

5. i5l~[lb~~E~1J,; ~lf~iVE'IIL~~~I:OW EIIL~~VEal<lil:l~E'

6 . .D~z!JI:II~~IJ,;r-i5'lJ,;f~I5A;EbE~E~·d~[~ :;.;~ w~pl:lW~!'a~E~ dIS' tldl:Jp!IJ,;FI5' ~IJ; i:!=w-flEffiLbdn

3. Factori implicati in consilierea ,i orientarea carie rei

Factorii implicati in consilierea ~i orientarea carierei pot fi grupati in doua categorii: factori psihosociali ~i factori individuali.

Factori psihosociali: familia (parinti, rude), scoala, grupul de prieteni, cere rea pietei fortei de munca, "moda profesiunilor" ~i prejudecatile legate de unele profesiuni

Familia este unul dintre cei mai importanti factori in orientarea carierei, chiar daca in ultimele decenii influenta ei scade. Cauzele acestei influente accentuate sunt:

10

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

• Parintii pot orienta de la inceput interesele copiilor, pe de-o parte prin alegerea jucariilor, prin aprecierea pozitiva sau negativa a unor activitati, iar pe de alta parte prin identificare §i imitare.

• Familia este cea care opteaza pentru anumite scoli, care ingradesc mai mult sau mai putin posibilitatile copiilor.

• Atitudinea, stilul educativ al parintilor influenteaza increderea in sine, directia §i masura ambitiilor.

• Parintii sunt cei care transmit expectantele, asteptarile sociale adecvate pozitiei lor sociale.

• Statutul socio-economic joaca un rol important in optiunea vocationala a adolescentului, tanarului, chiar daca se incearca egalizarea sanselor.

~IJ,;~IJ,;~~ ;;,;~ Or'liytlm. evidentiaza urmatoarele insuficiente ale familiei in orientarea vocationala: subiectivismul parintilor, necunoasterea suficienta nici a copilului §i nici a profesiunilor (a cerintelor), tendinta unora de a-si realiza propriile aspiratii §i idealuri prin intermediul copilului (impotriva aptitudinilor acestuia)

~coala este considerat un factor principal in orientarea carie rei.

Sistemul de invatarnant, prin i:ii~'I'~~];I;I'tI lui (tipuri de scoli, profile, nr. de locuri, etc.) determina cadrul in care se realizeaza orientarea profesionala.

Pf~~~~~ EI[J.~~'ru~!~~ ~~H~IJ,;~'~~ poate avea 0 contributie insemnata in egalizarea sanselor, dezvolta diferitele aptitudini, stimuleaza interesul, furnizeaza 0 serie de inforrnatii despre profesiuni, etc.

Totodata scoala participa in mod direct la ~!'EI,!'~!:I:J;!:5'tl 115' I:llrE5'IIL~l:J;r5' I:J; ~l:J;rE5'~~. Orientarea/ consilierea privind cariera realizata de psiholog se bazeaza pe activitatea desfasurata de profesori in scoala, Problematica orientarii carierei nu poate fi redusa la decizie. Aceasta este doar un moment important in viata tanarului, Dar acest moment este determinat intr-o mare masura de procesul de dezvoltare, formare al tanarului de pana atunci. Obiectivele pe care le are scoala in acest sens, sunt urmatoarele:

11

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

.pregatirea maturatiei vocationale (n[U:;l!'!&rlJ,;~E5' 1.'1J~IJ,;~EIJI[bIJ,;~fj; ~t3PI:l~E~tI;!'5'~ ~5'

tl~5'&5'~ filL ~~IILIJ~!EI'iL~1J: cr:5' ~1:l~1J: tl pF''"f~~EI,;I;I'iLE~" =-~!~ ~1J1'iL~E~5'IU!'1J: ~llI.d!:p~llL~~IIL~1J: ~5' lTiblJ,;!'!&n!IJ,;!'5'tl E!IL!~~!:"~fl<lilJ;~iJ.:" IJ f~~!~~iJ: ~~ ~1J~BIJ,;~Ll);

.formularea deciziei profesionale optime;

.asigurarea pregatirii, formarii pentru cariera aleasa;

.sprijin acordat in realizarea identificarii cu profesiunea aleasa.

Primele doua sunt obiective ale scolilor generale ~i ale liceelor teoretice, ultimele doua sunt specifice formelor de invatamant profesional.

Grupul de prieteni, grupul de rejerintii influenteaza optiunea vocationala mai ales prin evaluarea diferitelor tipuri de profesiuni, respectiv a diferitelor imagini de viitor prin prisma normelor culturale ~i a sistemului de valori proprii tinerilor. Daca cineva alege 0 profesiune "la moda" sau mai deosebita, castiga prestigiu in cadrul grupului. Rolul grupului este diferit in functie de varsta (la 13-14 ani influenta grupului este mai accentuata decat la 17-18 ani).

Cererea pietei jortei de muncii limiteaza ~i directioneaza optiunile vocationale ale tinerilor. Lipsa sau limitarea unor posibilitati poate deveni 0 sursa de frustrare, poate genera deceptii,

"Moda projesiunilor" lJi prejudeciitile legate de unele projesiuni deterrnina intro anumita masura alegerea unei cariere. Aceste fenomene au efecte negative asupra procesului de orientare a carierei, distorsionand interesele ~i optiunile tinerilor sau ale parintilor.

Prejudecatile legate de unele profesiuni due de asemeni la ingradirea spectrului posibilitatilor.

Factori individuali: nivelul intelectual, aptitudinile, motivatia, trasaturile dominante de personalitate.

Nivelul intelectual are un rol selectiv in orientarea vocationala: la carierele care necesita un nivel intelectual superior pot asp ira in mod real doar tineri cu capacitati intelectuale ridicate. De obicei tinerii inteligenti ajung mai devreme la maturatie vocationala,

Aptitudinile ~~P~~EIJ;~5' pot inlesni orientarea vocationala, dar identificarea si evaluarea lor necesita 0 buna autocunoastere si inforrnatii suficiente despre lumea

12

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

carierelor. Psihoprofesiogramele cup rind factorii aptitudinali strict necesari ~i auxiliari. Lipsa unor aptitudini speciale pot fi apreciate ca 0 contraindicatie. Rolul aptitudinilor &'l~I'[L~I'U.~~ in orientarea profesionala creste datorita mobilitatii profesionale (sunt utile in mai multe domenii de activitate). Cand aptitudinile se incarca de interese se forrneaza vocatia,

Motiva~ia Sunt importante mai ales trebuintele de stima si statut ~i trebuintele de autorealizare. Acestea motiveaza orientarea vocationala, pre cum ~i interesul pentru carierele care le pot satisface. La baza intereselor profesionale pot sta ~i anumite impresii, experiente personale. Idealurile ~i conceptia despre lume ~i viata influenteaza ~i ele optiunea vocationala a tanarului.

Trasaturile dominante de personalitate Acest factor are un rol deosebit mai ales in realizarea identificarii cu cariera aleasa, conditie a succesului profesional. Sunt importante: tipul de personalitate (introvesie- extraversie), independenta, rezistenta la esec, spiritul de initiativa, etc.

La acesti factori individuali ,HClldgB'r adauga ~i altele:

Aspectuljizic Anumite atribute fizice sunt esentiale pentru unele profesiuni. Statura mica impiedica un barbat sau 0 femeie sa intre in forte le politiei, 0 persoana scunda este ceruta pentru meseria de jocheu. Handicapurile fizice impun limitari in felul muncii pe care 0 poate alege persoana.

Rezultatele scotare pot fi criterii de selectie pentru anumite forme de invatamant, influentand astfel optiunea profesionala, Acest factor are ~i 0 influenta indirecta asupra orientarii vocationale, pentru ca de multe ori elevul este apreciat ~i apoi orientat doar pe baza acestor rezultate.

13

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Curs nr. 4-5

Specijicul metodologiei consilierii privind cariera

1. Lumea earierelor

2. Metode de lueru in eonsilierea earierei

1. Lumea earierelor

C~nl5'rLt ~~~I5'~E~riLl5' 1:J;~1:I:1~U~'5'~l:OIr ~E ro~lJ;rE~I:IIF 1:II~~Ptl!'15' Q;15' 1:01 pl5'r~l:OIl:1ll11iJ; fill. ~~r~!&~ ~EI5'~EE ~tl~15' Cariera nu inseamna profesie, ci travers are a vietii prin contributie profesionala, culturala, politica etc.

Pr(;jf~~~!&11l15' ~~Ptl~I5'~!& ~l:lr~d'I5'F pl5'rH[LI:;lIU·ltI.~~ I:'JI:;I5'I'CE!tl!'L]; pl5' bm.:1J,; !&IU'E prl5'gLl!~r-E ~IJ;~ ~1J,;~I!E~a:1i prtil~~[I:IIIILI:1~I5'. filL !Jl5'al5'FI5'I:l lJlrl:Olw:!&ra:r-E~ al5' I1iLljb~15' dl5' 15'J;;~~~'l5'ltI.~'a: Studiul stiintific al profesiunilor in vederea orientarii profesionale constituie domeniul pr(;jJ~~[I:OI~l:OIgEI5'~ Sbr.LFI5'fbI5'F evidentiaza patru fenomene mai semnificative ale universului profesiunilor:

• creste intelectualizarea profesiunilor,

• are loc 0 mare mobilitate :;;i transformare a profesiunilor,

• capata pondere profesiile de economisti, profesori, cele financiare, cele de organizare sociala a vietii (politice),

• are loc trecerea spre societatea informatizata.

Documente folosite in activitatea de inform are profesionali 1. Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.)

Clasificarea ocupatiilor din Romania- document oficial elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Comisia Nationala pentru Statistica care enumera ocupatiile din economie cuprinzand :;;i 0 definitie a acestora.

2. Monografiile profesionale

Monografie profesionala- studiu complex si integral al unei profesiuni, elaborat de specialisti (psihologi, medici, sociologi, ingineri, pedagogi, etc.), avand ca obiect analiza multilaterala a profesiunii din punct de vedere al cerintelor ei (medicale, psihologice, ergonomice, pedagogice, sociologice, etc.) si a

14

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

contraindicatiilor. Se utilizeaza in orientarea profesionala pentru prezentarea stiintifica a unei profesiuni.

Elaborarea unei monografii profesionale are trei etape: 1.Documentarea

2.Stabilirea contactului direct dintre cercetator si activitatea profesionala 3.Analiza relatiei om- proces de munca

Monografia profesionala cuprinde urmatoarele:

A DbEE'O~ld;;;:E /.m~'!,;[rCl: PFI:}S~[!,;[IILEE

1. Descrierea profesiunii 4. Cerinte relative la tehnica securitatii

2. Materiale, unelte ~i utilaje intrebuintate muncii ~i riscurile profesionale

3. Natura activitatii B C'E'~IIL~E' ffibE'~E~IJ,;!E'

1. Aptitudini fizice ~i fiziologice (absolut necesare, importante)

5. Profesiuni inrudite

2. Contraindicatii fizice si fiziologice C C'E'rt!IL~E' p~EIlIi:E'

1. Aptitudini intelectuale, de atentie, afectiv- volitive ~i de personalitate (absolut necesare, importante, de dorit)

2. Contraindicatii psihice (absolute, relative) D .F'r-E'9lLJ:f[r-E'1:l pr(;J~~w.llLtdJ:

E ':.J;oIIILc:l:E~EE i:i;W1W'EIJ,;~ ~~W1!ILWiffiLE!JE'

Alcatuirea profilului medical, psihologic ~i social al unei profesiuni constituie sarcina cea mai dificila intr-o monografie profesionala, Cerintele pot fi cuprinse in somatograme, psihograme ~i sociograme.

Psihograma cuprinde aptitudinile ~i insusirile solicitate intr-o profesiune.

Acestea se grupeaza in: absolut necesare, foarte importante ~i de dorit.

Pentru elaborarea unei psihograme se utilizeaza un complex de metode:

• studiul activitatii ~i a conditiilor de munca (analiza unei zile de munca, analiza secven tionala):

• studiul comportamentului muncitorului la diferitele locuri de munca;

• ancheta bazata pe chestionare, (se aplica dupa parcurgerea unor pasi, se aplica muncitorilor, sefilor directi, celor care sunt implicati in activitate,etc.);

15

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

• studiul actiunilor gresite (mijloc de reducere a pierderilor);

• invatarea meseriei.

Profesiograma - document stiintific cu valoare normativa care cuprinde cerintele de ordin fiziologic medical, psihic :;;i social pe care le necesita 0 profesiune. Este un element component al unei monografii, dar poate exista :;;i independent.

3. Profilele ocupattonale (material elaborat in cadrul proiectului Informare :;;i consiliere privind cariera)

Profilele ocupationale sunt descrieri sintetice ale unor ocupatii din Romania (cca. 450). Fiecare profil cuprinde informatii despre:

.descrierea ocupatiei, continutul .deprinderi transferabile

muncii

.unelte/ instrumente de lucru .atributii si responsabilitati .program de lucru

.mediu de activitate

.cerinte de educatie :;;i pregatire profesionala

.salarizare, avantaje

.dinamica ocupatiei pe piata

promovare,

alte

.situatii de rise

muncii

.cerinte de exercitare (medicale, .ocupatii inrudite/ specializari

psihice)

.informatii suplimentare

4. Ghid O.S.P.

Ghid O.S.P.- document, sub forma de brosura, care contine inforrnatii cu privire la scolile/ liceele/ profesiunile dintr-o anumita zona.

2. Metode de lueru utilizate in eonsilierea earierei (Cirlea, 2003):

Metode de explorare a realititii:

o observatia (spontana si neorganizata sau sistemica, organizata], Metode bazate pe aetfune:

o exercitiul

16

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

• exercitiul de dinamizare,

• exercitii de demarare a activitatii, intrare in sarcina (pentru a "sparge gheata"],

• exercitiile pentru explorarea propriului univers (de autocunoastere, de comunicare, de relationare],

• exercitiile pentru stabilirea obiectivelor ~i a unui plan de actiune in ceea ce priveste cariera;

o studiul de caz - variante (dupa Neacsu, 2001):

• metoda situatiei - prezentarea completa a cazului ~i a informatiilor necesare solutionarii acestuia,

• studiul analitic al cazului - cazul e prezentat in intregime ~i se of era 0 parte a informatiilor pentru rezolvare,

• cazul ~i datele necesare solutionarii sunt prezentate partial - accentul se pune pe descoperirea euristica a solutiilor.

o jocul de rol;

o simularea (dramatizareaj 'jucarea" unei situatii de viata cat mai apropiata de realitate;

Metode de cunoastere a individualititii persoanelor

o ~fJ.~;:;!mllLtlr!<l;~"

o IJliblJ,;~iz;1:l c:!l1:l!'~~l:;OIr fl!w.g'!rl:i!E~~I"

o IJ;U;!I:;OI wlJ,;mw!'~~lJ,;r~1J,;1

o f~·~~'!.l~ J?~EI1I:;01~l:;OIg[~ O~~~ Wtll:l~lre~!,.'B'!IL!'E" ~e~!'E" !A:~_'f~~!~ d!ApiJ: Jfgli!A: r200 ]},-

• c.fE" ffillli~!A:F'l:lrE" ~ I3p~][~U~EIIL[~l:;OIr.

• a~ P~F~I:;OII'iIII:l~E!IJ,;!~.

• a~ ~r~IJ,;!EvE!l:1!l~.

• a~ ~~IJ,;~!<I;IJ,;r:' tl pF'I:;OIg'!r~;:;~~!<I;E ~1:;OI~~r ! '1:1 ~!<I;I'iLI:;OI~~EllI.~~~I:;OIr-

Metode de comunicare orali:

17

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

o ~~irjiblJ,;~'~ F!"~"

o p~'Ulb~~'I'dil:;l.~'~U.~'~~·

o [I'IL~'~I' !.-'[IiL~

Metode ,i tehnici de marketing personal

Metode de informare

Informarea asupra profesiunilor se refera la natura activitatii, importanta sociala, conditiile de pregatire, calificare, conditiile de munca, natura solicitarilor, conditiile de salarizare, promovare :;;i perspectivele posibile.

ME"~ba;15" ~[ fflLlfi[lllJ:oE" [IIFtl~E",- in cadrul lectiilor, expuneri, conferinte, dezbateri, cursuri, explicatii, consultatii, convorbiri, intalniri cu specialisti, etc.

ME"~iJl1.t15" ~~ ffLLlfl[llI:l~E" ~~ri;5;I5",- monografii scolare :;;i profesionale, pliante ale scolilor sau firmelor, intreprinderilor, presa, rec1ame, reviste, buletine informative, lucrari de specialitate, biografii, memorii, etc.

ME"~IJI~15" ;;,;~ Il'II.ljI!IJIl:K=~ tll&aE[II ~~~tl~~,- filme, diapozitive, casete cu diverse reportaje, videofilme, emisiuni radio :;;i TV, vizite la firme, intreprinderi, universitati, targuri de diverse categorii, expozitii, muzee, etc.

MI:"~IJI~~ W!K=rl5"~~ prtl~~i~I:",- activitate in laborator si cabinete, in cercuri, in tab ere de vara, chestionare, teste, concursuri, olimpiade, lucrari practice, etc.

Metode ,i tehnici informatizate ,i de comunicare

18

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Curs nr. 6

Etapele consilierii privind cariera. Modele de consiliere

Etapa I.

• verificarea nivelului de cunostinte in domeniul orientarii scolare / carierei,

• sistematizarea informatiilor existente ~i oferirea de noi informatii,

• evaluarea nivelului de intelegere a situatiei reale. Etapa aH-a

• evaluarea forrnala si informala (observatie, teste, chestionare). Etapa a III-a

• prezentarea rezultatelor evaluarii, c1arificarea si acceptarea conceptiei despre sine, cariera,

• analiza trasaturilor, factorilor care intervin in luarea deciziei privind cariera,

• prezentarea factorilor care ar constitui oportunitati sau piedici in realizarea unei decizii eficiente,

• identificarea ~i rezolvarea aspectelor care tin de abilitatile necesare in planificarea carierei.

Etapa a IV-a

• generarea si evaluarea alternativelor in functie de punctele forte ~i slabe personale ~i de profilele ocupationale,

Etapa a V-a

• elaborarea "planului de cariera" si implementarea lui.

Modelullui Egan

1. Definirea problemei

2. Formularea obiectivelor (activarea capacitatii c1ientului de c1arifica problemele, de a genera solutii, cautarea si analiza alternativelor)

3. Planificarea actiunii (alegerea celei mai bune alternative, pregatirea actiunii)

19

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Modelul in cinci etape

1. Definirea problemei c1ientului

~ Clarificarea ecuatiei personalitatii c1ientului (nivelul abilitatilor, particularitatile dinamico-energetice ale subiectului, nevoile ~i valorile c1ientului, stilul decizional)

2. Amplificarea perspectivei

~ Schimbarea perspectivei prin care este analizat viitorul ~i inlaturarea anxietatii privind alegerea, flexibilizarea ideilor c1ientului ~i dezvoltarea noilor perspective.

3. Formularea obiectivelor

~ Focalizarea pe obiectivele de scurta durata si pe cele de lunga durata,

4. Elaborarea planului de actiune

5. Evaluarea ~i urmarirea rezultatelor

Planul de cariera

Planul de cariera poate fi definit ca 0 constructie progresiva elaborata pe parcursul scolaritatii ~i al vietii, constructie ce permite desfasurarea a nenumarate scenarii posibile (Nut, 2001). Un plan bun de cariera este acel plan care ramane deschis, modificabil in functie de oportunitatile aparute pe traseul dezvoltarii individului. Planul de cariera reflecta:

~ Interesele, aptitudinile, valorile c1ientului ~ Nivelul sau de aspiratie

~ Obiectivele pe termen scurt (cic1ul de instruire, oportunitatile de educatie ~i formare profesionala)

~ Obiectivele pe termen lung (formarea profesionala de ansamblu)

20

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Ghidurt de planiflcare a carterei]

A. GHID DE AUTOPLANIFICARE A CARIEREI

(dupa Self-Directed Career planning Guide, Information Development and Marketing Branch of Alberta Advanced Education and Career Development, 1994, Edmonton)

I. Introducere

~ Identificarea barierelor ce pot bloca activitatea de planificare a carierei ~ Evaluarea nevoilor

II. Descopera-te pe tine Insuti ~ Ocupatiile visate

~ Disciplinele scolare ~ Interese

~ Valori de munca ~ Deprinderi

III. Explorarea optiunilor

~ Profile ocupationale

IV. Luarea deciziei si formularea planului de actiune

B. MODEL DE ELABORARE A UNUI PROIECT DE CARIERA.

rl:'~l:1blJlr'tiI,;~' Prfl'iL PrlJl~r(;il;mlJ;~ Pfll:1F1:' .200::;t C'1:OI1:'Z:EU;llLl:' ~~l:OIlll:jlffiLm ~~ ~I:;OI~E(J;~G: D~z;w~~(;iI;r~tiI,; ~;:;!iI;r;:;~~l:OIr !iI;'TiLIJ,n.1:' f~lI. r;tjI/lI.!~JI:;!u~ aI:'Zivl:jI~ktn~ EriL~~~!ri~~I:'. pr'IJIE~~U~ E~l:1bl:Olrl:1~1:1 ~E Emp~l:'m~/IL~(J;~(J; !iI;/ILUE ml:'~(J;/IL~rr.L 1T~[I:OI/'ibI:J,;~ ~1:1 EIl~!TU;ml:'l'iL~: ~E~!Em~ ~I:' friL~!iI;rl:iljlJ,;rl:' 1:1

1:;OI~~pdrE~ fl:iJI11:'E dl:' mUi'lLwe) I. Cunoasterea de sine

~ Identificarea aptitudinilor, abilitatilor, capacitatilor ~i deprinderilor

transferabile)

~ Identificarea intereselor profesionale ~ Identificarea valorilor de munca

~ Identificarea unor trasaturi dominante de personalitate ~ Matricea SWOT personala

21

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

II. Profesiunile

~ Profesia ideala

~ Elemente caracteristice

III. Piata muncii

~ Asteptarile angajatorilor ~ Asteptarile angajatilor ~ ~omajul

IV. Planul de cariera ~ Ideal - Misiune

~ Dimensiunile vietii

~ Rezolvarea de probleme §i decizia privind cariera ~ Planul de actiune

V. Elemente de ego-marketing

~ Metode de a gasi oportunitatile de angajare ~ Etapele de cautare a unui loc de munca

~ Citirea core eta a unui anunt

~ Alcatuirea scrisorii de prezentare, de intentie, de rnulturnire, CV ~ Procurarea documentelor necesare solicitarii unui loc de munca ~ Prezentarea la interviu

~ Negocierea salariului

22

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Curs nr. 7- 8

Consilierea carierei asistatii de calculator

Utilizarea calculatoarelor in consilierea carierei poate reprezenta:

1. 0 alternativa independenta de consiliere,

2. un instrument integrat consilierii carierei efectuate de consilier (consilierul devine ~i un manager al unor resurse de informare)

Argumente de baza pentru utilizarea tehnologiilor informatice in consilierea cariereikJigau, 2003):

~ numarul relativ redus de specialisti ~i institutii,

~ existenta unei abordari teoretice consistente ~i cu ecou real in practica orientarii si consilierii carierei,

~ nevoia de a facilita accesul unui public din ce in ce mai numeros la oferta de

servicii,

~ impartialitate, precizie, stabilitatea structurilor de raspunsuri oferite la aceleasi cereri, operativitatea, neutralitatea raspunsului.

Avantajele ,i dezavantajele utilizirii tehnologiilor informatice in consilierea carierei:

Avantaje:

~ ameliorarea raportului numar de clienti / consilier, ~ scaderea costurilor sociale ale consilierii ~i orientarii,

~ cresterea poeibilitatilor de stocare, regasire, manipulare ~i combinare a diferitelor

seturi de variabile,

~ sporirea gradului de autonomie a beneficiarilor fata de consilieri., ~ personalizarea timpului de acces la informatii,

~ oferirea unei experiente repetabile, care faciliteaza invatarea ~i retinerea informatiilor,

23

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

~ sporirea gradului de realism al situatiilor de munca utilizate ca exemple ~i sursa

de inforrnatie,

~ furnizare de informatii intr-un mod extensiv,

~ posibilitate multipla de organizare ~i selectare a informatiilor. Dezavantaje:

~ perisabilitatea informatiilor,

~ "impersonalitatea" programelor,

~ flexibilitatea redusa a programelor,

~ incapacitatea programelor de a invata, de a se adapta etc.

~ sensibilitate redusa la diferentele individuale ale clientilor, etc.

Este recunoscuta utilitatea calculatoarelor ca instrumente de lucru in consilierea carierei, dar ele nu pot inlocui in totalitate consilierea directa.

Dimensiunile vizate in activititile de consilierea carie rei (Musca, 2003):

~ Observarea, analiza fluxurilor scolare ~i urmarirea individualizata a elevilor, ~ Documentarea ~i punerea inforrnatiei la dispozitia clientilor,

~ Acordarea sprijinului personalizat pentru cunoasterea de sine, pentru luarea deciziei, prin utilizarea unor programe cu caracter psihologic individualizat.

Clasificarea programelor de consilierea carie rei asistati de calculator:

Watts (1994) realizeaza 0 sinteza a programelor de orientare ~i consiliere a carie rei asistate de calculator existente in Comunitatea Europeana, avand diferite criterii:

Criteriu Programe
L:l&riLWlI:l~!~ I' ~IJ,; d~ Profile le de autoevaluare - chestionare de interese profesionale
- Testele psihometrice - versiuni informatizate ale testelor creion-
~Elll~
hartie, mascara capacitati intelectuale, aptitudini, caracteristici
de personalitate
CIJ;IILWlI3~!~ FeIJ,; Sistemele de cercetare docurnentara - informatii despre
IJpWlI' !Y;I'iLE~d~EiUl' posibilitati de studii ~i formare, slujbe si angajatori + motoare
de cautare sau cuvinte - cheie
Jocuri si simulari ale activitatii profesionale
Exista sisteme de punere in corespondenta prin care se realizeaza corelatii intre
profiluri individuale ~i oportunitati,
J)lL!JCl~IJ,;FeIJ,; ~~ClrE~ Programe de sprijinire a utilizatorilor in luarea deciziilor prin
~~~Ez:EEbr analiza factorilor care intervin in aceste situatii. 24

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Programele de formare pentru cautarea unei slujbe - pregatirea
Pregitirea pentru pentru a participa la interviu sau pentru a redacta 0 scrisoare
tranzitie de intentie.
Programele specializate care sprijina elaborarea unui CV sau
completarea formularelor de cautare a unei slujbe. Utilizarea Internet-ului in consilierea carierei:

Resurse oferite pentru consilierei si clienti [Carlea, 2003):

1. Paginile web - of era informatii §i instrumente de auto-evaluare

2. Adresele electronice (e-mail) - sunt utilizate pentru corespondenta client - consilier §i consilier - consilier

3. Video - conferintele - pot deveni alternative viabile pentru procesul consilierii carie rei

4. Listele de discutii - of era informatii, consulatii, schimb de resurse §i materiale pe suport electronic

5. Motoarele de cautare §i bazele de date - se utilizeaza pentru cercetare, informare, resurse, biblioteci electronice

6. Jurnalele electronice - variante electronice ale periodicelor editate de diferite organizatii

7. Simularile computerizate - permit supervizarea si dezvoltarea abilitatilor

8. Serviciul de chat - faciliteaza informarea, of era suport pentru desfasurarea sedintelor de consiliere

9. Software pentru auto-aplicare de teste, chestionare.

Dintre beneficiile serviciilor de consiliere oferite prin intermediul Internet - ului se pot aminti:

~ util in special persoanelor care din anumite motive nu solicita consiliere fata in fata si care astfel pot castiga incredere in potentialul consilierii de a-i ajuta in rezolvarea unor probleme (Griffiths, 2001)

~ of era acces la servicii profesionale persoanelor din zone rurale / defavorizate sau persoanelor a carer conditie fizica sau psihica nu permite deplasare §i contact direct (Childress, 1998).

Unele riscurile pe care le comporta utilizarea Internet - ului in consiliere:

25

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

~ lipsa unor modele teoretice sau practice ~i absenta unei cercetari coerente in domeniu (Rabasca, 2000),

~ confidentialitatea nu poate fi intotdeauna asigurata,

~ pot apare probleme tehnice care sa impiedice stabilirea contactelor sau desfasurarea procesului de consiliere,

~ dificultatea de a controla adevarata identitate a unei persoane (fie client, fie consilier) ,

~ posibilitatea de a intra in contact cu persoane care prezinta rise pentru sine sau pentru ceilalti,

Programe informatizate de consilierea carierei:

Exemple
Categorii
Jocul meseriilor (Franta, 1998)
Jocurl ,I slmulirl Planeta meseriilor si satelitii sai (Franta)
Statia spatiala (Franta)
Pfr;.!E~~ d~ 1:l1.;I;~W1 Inventarul directiilor de dezvoltare a carierei /Career Direction
~vl:l~l,l;l:lr~ Inventory - 1990
Inventarul de interese vocationale Jackson / Jackson
Vocational Interest Inventory - 1992
Investigarea intereselor ocupationale / Kuder Occupational
Interest Survey - 1993
Cautare auto-dirijata / Self - directed Search Holland
Inventarul de interese Strong / Strong - Campbell Interest
Inventory
:r~i:ii!~ Pi:ii~f:L""II'lL~~n~~ ACT- Career Planning Program (teste de aptitudini, chestionar
de interese, chestionar de evidentierea experientei in diferite
domenii de munca)
APTICOM - trei baterii de evaluare: testele de aptitudini,
chestionarul de interese si chestionarul de evaluare a
competentelor educationale de baza pentru limba materna si
matematica
Inventarul Psihologic California / California Psychological
Inventory (CPI)
Indicatorul Myers - Briggs / Myers - Briggs Type Indicator
(MBTI)
P« .... 9"rl:lm~ ~llL Instructor / Coach - program computerizat care-l ajuta pe
I:l)i-I;! IJIrl,l;~ consilier sa depisteze cauzele pentru care un client nu
c.W1IILi:iiE~E~rU~u~ inregistreaza progrese in procesul de consiliere. Este utilizat in
Canada din 1990. 26

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

PrWl~rl:lm~ d~ Olanda - Information system on education and employmant / 1-
c.li~!l:l~1:1 SEE
EIJI~rll'llJ;l~EEiPr Danemarca - MAXI-DUE
Belgia - ORIEP
Germania - COBER ( www.cober.org)
Portugalia - SIOF (www.unet.univie.ac.at)
Marea Britanie - MICRODOORS, TAP, Course Discover, UK
NARIC
t'rWlgr~fflL5' d5' Marea Britanie - Cascaid, Gradscop (www.prospects.ac.uk),
lJl~IIL~r~ fIll JIG-CAL
t:I[}f5'BpWlIlLa;5'IIL~a: Gramania - BIZ (www.a11-biz.com)
Prl:;lg"rtlfflL5' el5' i5J?Flfil-lL
pl5'llL~T!& ~!.mrEJ:i[ Marea Britanie - Decaid / Decision analysis program
~15'~Ez:EEbr (http://www.unc.eduj-gpitz/psyc135/decaid.html)
Frl:;lgrl:lfflL5' cl5' Canada - Planit
ff;}rrnr;;r.~ p5'llL~ru SUA - ISEEK (http:/ /www.iseeksolutions.org/press)
t:la:~~l:lrl5't1 ~llL~~
~~~j-b15'
Prl:;l&"rtlfflLl5' ~t.I;!l:OIrEtl~~ Germania - COMPAS, KURS,
~~ ~E~!~fflb~ Canada - Choices
'TiL~~~~l\fiLl5'dEIJ,; (http.j' /www.careerware.com/products/US/choices.html 27

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Exemple de programe informatice romcinefti de consilierea carterei:

~ Inventarul de preferinte oeupatfonale InterOPTIONS - versiunea soft a Chestionarului canadian de preferinte pentru ocupatii adaptat pentru Romania in 1997, in cadrul Proiectului Informare si Consilierea Carierei

~ Bateria de teste psihologice de aptitudini BTPAC - aplicatie soft care permite administrarea online a unei serii de probe de evaluare a aptitudinilor relevante pentru diverse domenii profesionale. BTPAC a fost elaborata de un colectiv de cercetatori, psihologi ~i informaticieni de la Catedra de Psihologie a UBB Cluj, de la Asociatia de ~tiinte Cognitive din Romania ~i firma SC Cognitrom.

~ Ghidul ocupatiilor - www.go.ise.ro Modulele speciale ale programului:

o "Absolventi" of era indicatii despre cautarea unui loc de munca, inc1usiv redactarea unui CV, prezentarea la un interviu, permite cautarea ocupatiilor inrudite, contine indrumari pentru lansarea unei afaceri pe cont propriu.

o "Alegerea ocupatiei" contine 8 proceduri diferite de selectie, destinate sprijinirii clientilor in alegerea celei mai potrivite ocupatii pentru ei lnsisi. Ocupatiile selectate au scurte descrieri, fotografii ale principalelor activitati de munca, iar in unele cazuri chiar ~i dialoguri inregistrete sonor. Modulul of era legaturi utile catre ocupatii inrudite, inc1usiv descrieri ale asernanarilor si este centrat pe persoanele cu dizabilitati,

o "Somerii'' of era idei despre abordarea situatiei somajului.

o II Modulul de formare" este conceput pentru consilierii carierei care utilizeaza programul in sedinte individuale sau de grup.

28

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Euroguidance Romania sau Centrul National de Resurse pentru Orientare Profesionali (CNROP)

o Are sediul in Institutul de ~tiinte ale Educatiei Bucuresti ~i indeplineste, la nivel national, aceleasi atributii ca ~i cele 66 de centre similare din alte 32 de tari europene.

o Scopul principal al retelei Euroguidance 11 reprezinta sprijinirea mobilitatii pentru educatie sau munca, functie de afilierea institutionala a centrului Euroguidance din fie care tara.

o in Romania, centrul desfasoara activitati care sustin mai ales mobilitatea pentru educatie.

o Finantarea Euroguidance Romania este asigurata partial de catre Comisia Europeana prin programul Leonardo da Vinci ~i partial de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii ~i Tineretului.

Programe fi portalurt europene de consilierea carterei: ~ http://europass.cedefop.europa.eu/

~ http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp

~ http://europass.cedefop .europa.eu/ europass / home / vernav / Information +and ++ Support/EURES/navigate.action

29

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Curs nr. 9

Consilierea carierei adultilor

"Piata consilierii carierei pentru adulti"

Oferta este reprezentata de:

~ Ghiduri, informatii situate in brosuri, pliante, carti, postere, ziare, web site-uri pe Internet etc. care of era informatii cu privire la locurile de munca, sfaturi pentru demararea unor initiative personale, oferte de educatie ~i formare profesionala continua etc. - se pot obtine inforrnatii, nu se realizeaza 0 consiliere propriu-

zisa;

~ Institutiile (publice ~i/ sau private) care of era servicii de informare, consiliere ~i orientare pentru toate categoriile de clienti si nevoi specifice ale acestora;

~ Institutiile (publice ~i/sau private) care au oferte de educatie ~i formare continua si servicii de informare, consiliere si orientare;

~ Institutiile care of era informare, consiliere ~i orientare, plasarea fortei de munca (in special someri) - si mai putin au in vedere pe cei care vor sa-si schimbe locul de munca, sa se recalifice etc.

Cererea este reprezentata de:

~ Persoane tinere care intra pentru prima data pe piata muncii ~i au nevoie de servicii de informare, consiliere ~i orientare;

~ Adulti someri care vor sa se angajeze;

~ Persoane angajate care vor sa-~i schimbe profesia sau locul de munca, cele care pentru a evita sornajul sau pentru promovare sunt dispuse sa se angreneze in stagii de formare continua, care au nevoie de consiliere pentru (re)orientare in meserii apropiate;

~ Alte categorii de adulti aflati in diferite situatii defavorizate cu handicap, femei, minoritari etnici, refugiati, cu calificare redusa, marne singure etc. (Jigau, 2003)

30

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Principalele prioritati ale politicilor aplicate in aria consilierii carierei adultilor pot viza categorii de obiective precum:

~ Egalitatea sanselor de acces la oferta de educatie si formare [initiala si

continua);

~ Acces nediscriminatoriu pe piata fortei de munca; ~ Echitate si pace sociala;

~ Gestionarea rationala a resurselor umane;

~ Participarea la viata comunitara ~i educatie civica;

~ Reducerea sau inlaturarea inegalitatilor ce tin de: gen, varsta, statut marital, etnie etc.

Astfel adultii pot avea nevoie de informatii cu privire la:

~ Noile cerinte ale locurilor de munca (abilitati ~i competente de baza necesare);

~ Oferta de educatie ~i formare continua existenta, dinamica ofertei pietei

muncii,

~ Institutii pub lice ~i private care of era servicii de informare, consiliere si orientare;

~ Mecanismele pietei fortei de munca, economiei, vietii sociale care au ecou asupra locurilor de munca, dezvoltarii carierei personale si ocupatiilor, in general.

Continutul serviciilor de consiliere a carierei adultilor:

.;' oferirea de inforrnatii,

.;' "pre-prelucrarea" informatiei,

.;' conturarea si analiza comuna a alternativelor existente,

.;' evaluare ~i demersuri in sensul auto- cunoasterii, ameliorarii imaginii de sine,

.;' pregatirea si sprijinirea nernijlocita pentru interviu, probele de lucru, angajarea propriu- zisa,

31

Erdei Ildiko

Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

./ consilierea pentru dezvoltarea carierei, (re)planificarea personala a prioritatilor, (re)orientarea, rezolvarea unor situatii de criza etc.

Dificultati specifice ale consilierii carierei adultilor:

A - legate de cadru, institutii, politici

./ Exista putine prilejuri form ale ~i informale de a le oferi asistenta, consiliere ~i orientare cu privire la cariera (principalele servicii: Centrele de Informare ~i Orientare din cadrul universitatilor ~i Agentiile .Judetene de Ocupare a Fortei de Munca) .

./ lntreprinderile, eel mai adesea, nu au 0 politica de dezvoltare a resurselor umane proprii (stagii de perfectionare, de pregatire pentru a face fata situatiilor de re-tehnologizare, re-orientare ~i formare in domenii apropiate pentru persoanele ce urmeaza a fi disponibilizate .

./ Institutiile ofertante de cursuri de form are continua nu-si extind, in mod sistematic, aria preocuparilor spre consilierea carierei adultilor .

./ Serviciile de consilierea carierei din agentiile de plasare a fortei de munca au in obiectiv in special somerii (mai ales persoanele aflate in aceasta situatie de mult timp).

Ca urmare a acestei situatii sunt frecvente urmatoarele cazuri:

o slujba gas ita nu este in acord cu aspiratiile, interesele, ~i nivelul de

cornpetenta;

o perioada de somaj se prelungeste;

o persoana este descurajata in cautarea unei slujbe;

o se apeleaza la alternative personale de informare, actionare - situatia poate fi rezolvata dar nu intotdeauna intr-un mod profesionist.

B - legate de specificul varstei

32

Erdei Ildiko Consilierea carierei (suport de curs) 2007-2008

Procesul specific al varstei adulte este procesul de socializare profesionala, care se desfasoara pe un continuum temporal avand urmatoarele marcaje (Niresteanu, Ardelean, 2001):

o profesionalizarea anticipatorie profesie)

o criza de la mijlocul vietii mobilizatoare sau deprimante)

o tranzitia tarzie a adultului

17-22 ani (alegerea ~i pregatirea pentru

in jur de 40 ani [bilant sever cu efecte

60-65 ani (restrangerea progresiva a

activitatii si retragerea profesionala)

Studiile de psihologia varstelor surprind diferente semnificative intre tineri si adulti in privinta conduitei generale fata de educatie ~i formare (Chiru, 2003):

Tinerii Adultii
Alegerile sunt previzibile ~i pregatite, Alegerile sunt imprevizibile ~i
nepregatite,
Se afla in situatii comune, de grup. Se afla in situatii individuale, singuri.
Au contact cu sistemul de invatarnant, Nu au legaturi cu sistemul de
invatamant.
Se afla in situatii obisnuite. Se afla in situatii neobisnuite /
extraordinare.
Li se pare normal sa ceara ajutor, Nu li se pare firesc sa ceara ajutor,
datorita lipsei de experienta. deoarece (se) presupune ca ar trebui sa
se descurce pe cont propriu.
Vad mai de grab a posibilitatile. Vad mai degraba obstacolele.
Sunt gata sa-~i asume riscul. Sunt mai putin dispusi sa- ~i asume
riscuri.
Nu au obligatii financiare. Sunt raspunzatori de standardul
financiar propriu ~i al altora.
Oferta educationala este relativ clara si Oferta educationala este neclara ~i
structurata, fluctuanta.
Frecventa obligatorie. Frecventa facultativa,
Evaluarea este regulata ~i standardizata, Evaluarea se face la intervale mai mari si

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful