You are on page 1of 2

Over het Keuzewiel Inlichtingen

Het Keuzewiel biedt een prachtige en efficiënte Vragen over de cursus, individuele sessies Keuze- Werken met
methode om (weer) de eigen innerlijke stem wiel en de praktijk voorToegepaste Kinesiologie en “Het Keuzewiel”
te kunnen horen en keuzes te maken die geba- NLP:
seerd zijn op de totaliteit van jezelf en je omge-
ving. Dit maakt dat gedrag en acties – die daaruit Atteke van Aar Bewustwording
voortkomen – breed gedragen worden door jou als W www.avabalans.nl via Emoties en Gedrag
persoon, en zullen leiden tot jouw succes. E info@avabalans.nl
T +31 (0)38 - 421 66 60
Wat je leert in het Keuzewiel?
• een problematische situatie in al zijn Oók voor bestellingen van de poster en/of
facetten in kaart te brengen; het boek: “Het Keuzewiel”.
• een besluit te nemen en dat in daden om te
zetten;
• ook in nieuwe situaties het Keuzewiel te
gebruiken;
• een ander te begeleiden in dit proces.

Nieuwe cursusdata
Datum: Vrijdag 22, 29 okt. en 12 nov. 2010
Tijd: 10.00 uur-17.00 uur
Inloop: 09.30 uur Atteke van Aar
Kosten: € 285,- incl. boek, koffie/thee/sap/ Atteke van Aar (1953) begon
melk en biologische soep. in 1987 metTouch for Health.
Brood zelf meenemen! Dat deed zij naast haar werk in Over de cursus
Plaats: Ohanna’s World het basisonderwijs en als klari- • Sta je voor een moeilijk besluit?
Kleine Overstraat 77, Deventer netdocente aan muziekscholen • Weet je niet hoe je een bepaald probleem
www.ohannasworld.nl en in haar privépraktijk. Sinds- kunt oplossen?
Datum: Zaterdag 6, 20 en 27 nov. 2010 dien is zij steeds bezig gebleven • Loop je steeds tegen hetzelfde aan?
Tijd: 10.00 uur-17.00 uur haar kennis en vaardigheden in Touch for Health • Vraag je je af hoe je die wens die je hebt in
Inloop: 09.30 uur enToegepaste Kinesiologie uit te breiden en te werkelijkheid kunt omzetten?
Kosten: € 285,- incl. boek, koffie/thee/sap/ verdiepen. Nadat zij een training volgde in Inter-
melk en soep. Brood zelf meenemen! culturele NLP en zich vervolgens verdiepte in het Dan is leren werken met
Plaats: Prins Bernhardstraat 44, Zwolle medicijnwiel, viel alle kennis samen en werd het het Keuzewiel iets voor jou!
www.avabalans.nl Keuzewiel geboren.
We moeten juist ook in staat zijn om de nodige Werken met Het Keuzewiel op de grond
Werken met stappen te zetten om tot daden over te gaan en Bij familieopstellingen worden je familieleden
“Het Keuzewiel” om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dan opgesteld. Door de actuele representatie van de
pas is er sprake van een oplossing. “situatie” komt de opsteller in een mentale
geestesgesteldheid, die diepe verandering(en) bij
Wanneer een situatie stagneert en je het gevoel de opsteller teweeg kan brengen.
hebt dat je niet verder komt, is het belangrijk het
geheel van álle kanten te bezien. Het Keuzewiel Ditzelfde effect kan met Het Keuzewiel worden
geeft je de nodige handvaten om alle aspecten bereikt als je het Keuzewiel op de grond uitlegt.
onder de loep te nemen en om vandaar uit tot een Je legt daarvoor een kleed met de contourafbeel-
gerichte keus te kunnen komen. ding van de het Keuzewiel op de grond en maakt
gebruik van plaatsankers.

De inhoud van de cursus Een plaatsanker is een vastlegging van een ge-
Het boek en de bijbehorende poster zijn een uit- 1. De opbouw van Het Keuzewiel. geven een op een specifieke plaats binnen het
nodiging om kennis te maken met de mogelijk- Het Keuzewiel bestaat uit acht octanten. Keuzewiel op de grond. Gelijk de opstelling van
heden, die Het Keuzewiel biedt. En deze je eigen Deze acht octanten bieden een schat aan een familielid bij familieopstellingen.
te maken. informatie, denk daarbij aan:
• medicijnwiel; Het frappante is dat mensen reageren overeen-
Het Keuzewiel is gebaseerd op vier pijlers: • leeftijdsfasen; komstig het plaatsanker. Tijdens een sessie in het
• Toegepaste Kinesiologie • emoties met hoofdcategorie; Keuzewiel is dat direct merkbaar, doordat mensen
• Interculturele NLP • basiswaarde; woorden gebruiken die perfect passen hij het oc-
• De Turbo methode • hulpwerkwoorden; tant waar ze in staan. Dit zonder dat zij besef
• Het eeuwenoude medicijnwiel van de • associsatiepunt: processtap in denken; hebben van de inhoud van het octant. Dit is onder
Hopi indianen • orientatiepunt: waar ben je op gericht; andere de kracht van het medicijnwiel.
• activiteit;
Het Keuzewiel is een veelzijdig model, dat ge- • identiteit of waar te nemen gedrag; In het boek wordt beschreven hoe je met enige
bruikt kan worden om inzicht te krijgen in een • leerthema. huisvlijt en creativiteit je eigen Keuzewielkleed
probleem en er een oplossing voor te vinden. 2. Behandeling van de octanten. kan maken.
3. Aan het werk: het doel.
Een oplossing vinden is mooi, maar daarmee zijn 4. Aan het werk: de vragen.
we er nog niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat we 5. Interne hulpbronnen. Spreekt dit je aan,
een oplossing kennen, maar vervolgens achterover 6. Aan het werk: interne hulpbronnen. dan is leren werken met
zakken en rustig wachten tot er ‘vanzelf’ iets ge- 7. Aan het werk: externe hulpbronnen. het Keuzewiel iets voor jou!
beurt?