You are on page 1of 7

i

j

Foederatio Intemationalis PUERl CANTORES XXXN Congressus Internationalis Cracoviae 10-15 Julii 2007

G.O. Fonds g',4',2',Mix.,Trompette g' Pos. Fonds g',4'

Rec. Flutes g', Gamba g'

P. Fonds 16',g',4', Bombarde 16'

MISERICORDIAS DOMINI

Music: Henryk Jan Botor

J = 80'- 90'

Soprano

~ ~ 1
,
"l I
'fl
f
:
fl I ... ,....., - I~ n.J . .,. . .,.
J tJ GOf r r I r r r r r t r r I I I
<
J i3- 0 ,-.. ... o. J ~ ~.,,_ .. ~ ..
:
- -
.
.
-d .g .... .._.., .... '--"'" ... -v - Alto

Tenor

Bass

Organ

Pedals

5 *

S.

~ ~. _I f~ ~ .~I l .l I I -
, ......
Mi-se-ri-cor - di-as Do-mi - ni in ae -ter- num.can - ta - bo
1'1 I f
«. '--.:v '-"
Mi-se-ri-cor - di-as Do-mi - ni in ae - ter - nun:u:an - ta - b~
'} I f ... ... I I I I I
, - _.... -
Mi-se-ri-cor - di-as Do-mi - ni in ae - ter-num.can - ta - bo
f. ,.,. I ... l .- - I
·
·
-
Mi-se-ri-cer - di-as Do-mi - ni in ae - ter-num.can - ta - bo
* .~ ,_., ~ .I"-I!!!!. l~ _7 ~~
~. I
.) ...... r 1-! h _/ ~I J r "r I
~ .. "fT
· --
·
./
:
-.f -.f ... ~ ~ ... ~ -.f v A.

T.

B.

Ped.

2

fin

S.

9 e
" ~ 1 l_ ~ ~ ~ I
, r
Mi-se-ri-cer - di-as Do - mi-ni in_ ae - ter - nUIl£311 - ta - boo
I I ... to. k _l _l I
t. --- ......._....
Mi-se-ri-cor - di-as Do - mi-ni in_ ae - ter -num.can - ta - boo
I"} I
V
Mi-se-ri-cer - di-as Do - mi-ni in_ ae - ter -numcan - ta - boo
••• j I I n
·
·
I' r
Mi-se-ri-cer - di-as Do - mi-ni in_ ae - ter- - numcan - ta - boo
"l 1 ___ ~ ~ • .~. • 1f#" ,._------.J. ~
I' I J ~ -"1d
- -J J J J
~ ~..--:;;:' ~ -
~ - - ...,-r
·
·
,
·
·
",~ .... .... ~ ~ ... ... • • fine A.

T.

B.

Org.

Ped,

13

S.

", 1"1 I
'!J
fI I
t.J SOLO
..«, I J
') ",,,,
1.eon - fi - te -mi= ni Do - mi - no Quo - ni - am bo - nus quo-ni-am
2.Qui fe-cit mi - ra - bi - Ii - a mag - na..___ so - Ius quo - ni - am
·
·
legato I.jl r:l -
~ I I I I .I I I I I I I I - nJJ.-
, J I L j_ 1 J l 1 1 J ~I I I I I I I
Posmf -
J. ..J ~.J. ..bJ~.JJ J_J_ 1 J1JJ oJ J
1
·
·
I I I
·
· A.

T.

B.

Org.

Ped.

3

18

Da S al fine

S.

.~ fl ..
~
,},
"
'} I I I J ~ f 'IIff ~ ~
~ .....
in e - ter-nwn mi-se-ri-cor-di- a e - jus. 3.Qui - a in hu-mi-Ii-
in e - ter-nwn mi-se-ri-cor-di- a e - jus.
·
·
fl I --.J ~J .J.Jd ,....,.J '-i,.J---.J nJ
•••
:
~ I I I e I Rec I
< d .J J~) nJ F=;rn.rn mp
J I I
:
I r r
- Anche 16' ,Fond 4'
:
v A.

T.

B.

Org.

Ped.

Da.S.al fine

22

S.

,,- ') I
"
ill
~
'} I I I I""'" I I _A.
,; r
ta - te nos-tra me-mor fu- iL._ nos - tri quo-ni-am in ae-ter-nwn mi-se-ri-eor-di- a
·
·
_. • ~ ~J!: . .p.. -{r .. I _L J I J III ,....,
:
'IV iir I I
~ .J JJJ .JJ
I I I i:1 I I I I
·
·
iir r ~l .... ....... .... I r ~I
":i
·
· A.

T.

B.

Org.

Ped.

4

28

DaS al fine

S.

" '"l f ..
,
'1 f
tJ) f 11ff _lL
11 I --..
~ • • I
e - JUS. Con-fi - te - mi-ni Do-mi-no do - mi - no - rum
:
J Pos I r::J, r1
'1 L I I I J I I I , I
41 I - I I I I , , ..I..J I 1 I I '-JI I

.J. r J ~ j)J .):, J.J.J J .J J J J--JJ~J
I
:
r ......._ _.; I I f,__l

·
· A.

T.

B.

Org,

Ped.

Da.S.al fine

33

Da Sal fine

S.

" "l f ..
41
"l L
41
"ll I I I I k
, I
quo - ni - am in e - ter - num mi - se-ri-cor - di- a e - jus.
·
·
J "J-J~.J J .J .cl r-1~ r:1 1---J JJ.J.
"l f f r 1
, I I , , I I I I
< ~J J-- ~J .d. J e ~
.0...
- ofF -
:
'~f
·
·
I v A.

T.

B.

Org.

Ped

Da.S.al fine

A.
"'.
t T.
,:
B. 1

"

1

5

37

S.

~ J !
..
J I
,
1\ I 1 ~ ~ ~ _l
V •• ~ I I
I 5.Glo _ ri - a Pa - tri et Fi- II 0 et Spi - ri - tu-i San - cto Glo - ri - a Pa-tri et
·
·
Rec ,,-....
~ ~ J...~lrii J. -----.
"II 1 I
4 r I I r . rr' rr r U I ~ I r~r

""P 1
,1 _J Jil 1 J J- J j I
_j_ ~ -
·
·
1 1 I I I~' I
""P
: Org.

Ped.

42

DaS at fine

S.

~ fl I ..
t)
1\ I
t) f
~ L L J J .~ mf ~
.
') F~ I ..
1 - Ii - 0 et Spi - ri - tu-i San - cto. 6.Si - cut e - rat in prin-ci - pi - 0
·
·
I'" __ Pos JJ:JJ_ n1
~. rl
I ~ _[Q_.J J ~ =:i J 1 J.J
fl L
.
.. L J I I I """'01 -"1 I .... .....
< nd iJnJ J 11~ ""P +Flute 2'
I J ..0.. ~ #: -, ~
'TT
·
·
~
:
... 4t V' v .. 4t I I A.

T.

B.

Org.

Ped.

Da.S. al fine

~~~~----- ... _ ... ,----_ . .-. __ --.--_-_ ...

6

47

S.

~ '} I
41
f} I
...
'} I I rr-.
, et nunc eL_ sem - per, et in se - cu-Iae
·
·
I I r:J I r--t n.J I ~
41 I , ...._. I d I ~~~. ~"!'"
~ ... f =- J .J ..L J f':) • :::
·
·
I
~
: A.

T.

B.

Org.

Ped.

Da.S.al fine

Ped.

IiiiiiiiIooo.I Da.S. al fine

'} I

-

I

....• ~

"!"'.

. ==--

J

.. =- =-

Org.<

J ).

~.-

o 1rP-

Henryk Jan Botor

Urodzil si~ w 1960 r. w Tychach. Nauk~ gry na fortepianie pobieral najpierw prywatnie pod kierunkiem Ewy Szymiczek-TuszyDskiej, p6Zniej w szko.lach muzycznych w Tychach i Bielsku-Bialej pod kierunkiem Barbary Bock, Aleksandry

Debnickiej oraz Marii Swierczek-Niedziela. .

UkofIczyt Akademie Muzyczna w Krakowie z n~pujllC}'llli dyplomami: Wychowania Muzycznego (1984r.), kompozycji w klasie prof. Marka Stachowskiego (1989r.) oraz organOw w klasie prof. MirosJawy Semeniuk-Podrazy (z WYT6roZnieniem 1989r.). W 1988 r. pobieral nauke improwizacji u Jana Jongepiera w Holandii oraz w Letniej Akademii Organowej w Haarlem pod kierunkiem Hansa HaselbOcka i Andersa Bondemana

W 1997 roku zdobyt I nagrode na konkursie kompozytorskim ; Vox Basilicae Calisiensis ; w Kaliszu za utw6r na chor a capella. Rowniez w 2002 roku zdobyl I nagrode na Konkursie Kompozytorskim w Miko.lowie za Koncert na organy, orkiestre smyezkowa, dwie trll!>ki i perkus.k;. W 2004 roku zdobyl ill nagrode na Mi~odowym Konkursie Kompozytorskim " Muzyka Ogrodowa" w Krakowie.

W swym dorobku kompozytorskim posiada utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, organowe, choralne oraz piesni, Oprocz tego dokonal transkrypcji na organy utwor6w innych kompozytor6w, oraz wielu opracowan koledowyeh w tym piesni liturgicznych wykonywanych w Rzymie z okazii urodzin i 25-cio lecia Pontyflkatu Ojca Swietego Jana Pawls. n przez Narodowa Orkiestre Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic i Ch6r Polskiego Radia z Krakowa. Komponowal muzyk~ liturgiezna oraz opracowywal . pieSni na cher i orkiestre symfoniczna na Ingres Arcybiskupi Kardynala Stanislawa Dziwisza, oraz na ~ Ojca Swi~ego Benedykta XVI w Polsce w 2006 roku.

Szczeg6lnie interesuje go orkiestra symfoniczna z jej niewykorzystana jeszcze kolorystyka przy konwencjonalnym uzyciu instrument6w. Jego zainteresowania obejmuja rowniez muzyke filmowa, Wykorzystano jego muzyke w filmach dokumentalnych ' Jerzego Ridana pt. "Imie moje Kinga" oraz "Pielgrzymi". W Akademii Muzycznej w Krakowie uczy improwizacji fortepianowej i organowej.

Koncertowal w Polsce, Holandii, Niemczech oraz Meksyku, wykonujac rowniez wlasne kompozycje i improwizacje.

WSr6d jego recitali znalazly si~ rowniez koncerty zlozone z samych improwizacji na zadane tematy. Bra! r6wnieZ udzial w nagraniach plytowych swoich kompozycji i improwizacji.

Was born in 1960 in Tychy. After taking pianolessons in Music. Schools he went on to study in the Academy of

Music in Krak6w. He graduated from the Academy of Music with degrees in Musical Education 1984, Composition under Prof. Marek Stachowski (pupil of Krzysztof Penderecki) 1989 and Organ under Prof. Mirosls.wa Semeniuk-Podraza with distinction 1989. In 1988 he took improvisation classes from Jan Jongepier in the Netherlands and took part in the Summer Organ Academy in Haarlem under Hans Haselbock and Anders Bondeman.

In 1997 he received :first prize at the "Vox Basilicae Calissiensis" Composing Competition in Kalisz for an a cappella choir piece. Also in 2002 he was awarded another first prize at the Composing Competition in Miko.l6w for the Concerto for Organ, string orchestra, two trumpets and percussion. In 2004 he received the third prize at the International Composing Competition "Muzyka Ogrodowa"(Garden Music) in Krak6w. Among his achevements as composer are symphonic pieces, chamber pieces, piano and organ works, pieces for choir and songs. He has transcnbed compositions for organ and is the author of many liturgical music transcriptions including song performed in Rome at occasions such as the Pope John Paul II's birthday, the Anniversary of the Pope's Pontificate by the Polish Radio Katuwice Symphony Orchestra and the Krak6w Radio Choir.

His works include pieces of liturgical music and songs for choir and orchestra composed for the Archepiscopal Ingress of Cardinal Stanislaw Dziwisz. As well as for the Pope Benedict XVI's pilgrimage to Poland in 2006 (Holy Mass at the Krak6w Blonia). His particular interest is the symphony orchestra with its unexploredpotential within the conventional use of instruments. He is also interested in film score music. His compositions have been used in Jerzy Ridan's documentary films "Imie moje Kinga"(''My name is Kinga") and "Pielgrzymi" ("Pilgrims").Botor teaches piano and organ improvisation at Academy of Music in Krak6w. His concerts took place in Poland, Germany, Netherlands and the Mexico. Featuring also Botor's own compositions and improvisations. Among his recitals have been concerts consisting of only improvised pieces.

Henryk Ian Botor belongs to the Polish Composers Association.

HENRYK JAN BOTOR TeL +48 605 103 946 www.botor.com.pl