You are on page 1of 32

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 1-2013

MINGGU TAJUK OBJEKTIF/ HPU/ HPK/ PENYERAPAN DAN CATATAN/ STANDART PRESTASI
HHP PENGGABUNG- BBM
JALINAN

LISAN Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: Sistem Bahasa:
1/2 Memberi arahan/ 1. Berbual dengan guna kata, intonansi Kata Nama Teks B1 DL1 E1
panduan dan nada yang sesuai berkaitan dengan Simpulan Bahasa
kehidupan harian Perbendaharaan kata
“Hari Pertama di 2. Mendengar dan memberi respon
Sekolah secara lisan tentang sesuatu yang Penyerapan:
Menengah” diperihal oleh orang lain Ilmu:
(Interpersonal dan 3. Menyatakan maksud yang tersirat Alam persekolahan
maklumat) daripada bahan yang dibaca.
Nilai: Berdikari BT T1:
HPU: 1.0, 7.0 Berhemah tinggi Unit 1 Bhg. A
HPK: 1.1, 1.2, 1.3, 7.1 Unit 1 Bhg. B
KBT:
Aras : 1.1 Aras 1(ii) a. Kecerdasan Pelbagai
1.2 Aras 2(ii) - Menyatakan perasaan
1.3 Aras 1(iv)
7.1 Aras 1(iii)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Puisi 1. Menyatakan diri-ciri pantun Sebutan dan intonasi Antologi
“Pantun Dua 2. Menjelaskan maksud pantun Pola suku kata “Kasut Kelopak jantung”
Kerat”(Nasihat) 3. Menyatakan tema dan dua
” pengajaran dalam pantun Penyerapan: Lembaran
(Estetik dan Ilmu: kesusasteraan
interpersonal) HPU: 10.0 Melayu
1. Ciri-ciri pantun HPK: 10.4, 10.5
2. Maksud Nilai: kasih sayang,
pantun ketabahan
3. Tema dan
Persoalan KBT:
a. KB - mencirikan

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa Gambar
1. Menamakan watak Golongan Kata:
Menulis Dialog 2. Menulis dialog Kata nama
Menulis Biodata 3. Mencari maklumat tentang Imbuhan
(interpersonal rakan Penyerapan: BT T1:
dan maklumat) 4. Menulis biadota Ilmu: kemasyarakatan
Unit 1 Bhg. F
HPU: 1.0 , 7.0 Nilai: Berdikai Bhg. G
HPK: (1.2), (7.1) Berhemah tinggi Bhg. H

Aras: 1.2 aras 2 (ii) KBT:
7.1 Aras 1(iii) a. Kecerdasan Pelbagai

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Gambar B2 DL1 E1
3 Membalas hujah 1. Bersoal jawab dengan rakan Kata ganti nama diri
tentang sesuatu perkara Kata ganti nama tunjuk B3 DL1 E1
“Berhemat 2. Bersoal membidas hujah Perbendaharaan kata
semasa Rakan dengan sopan BT T1:
Berbelanja” 3. Memberikan makna Penyerapan: Unit 2 Bhg. A
(interpersonal, perkataan sukar Ilmu : Perniagaan Unit2
maklumat dan 4. Menceritakan perkara Bhg. B
estetik) menarik dalam karya Nilai: Berhemah Unit 2
tinggi Bhg. C
HPU: 1.0, rasional Unit 2
HPK: 1.4 , 1.5, 1.6, 7.2 Bhg. D
KBT: Unit 2
Aras: 1.4 Aras 2 (iv) a. Kecerdasan Pelbagai- Bhg. J
1.4 Aras 2 (ii) interpersonal
1.5 Aras 3 (ii)
1.5 Aras 1 (vii)
1.6 Aras 3(i)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa;
Sajak 1. Menyatakan bentuk sajak Sebutan dan intonasi Antologi
dan ciri-ciri puisi moden. Pola suku kata “Kasut Kelopak jantung”
“Kian Kita Lupa” 2. Menjelaskan maksud sajak
(Estetik dan 3. Menyatakan tema dan Penyerapan: Lembaran
interpersonal) tiga pengajaran Ilmu: Kesusasteraan
Aspek: Melayu
1. Bentuk sajak HPU: 2.0, 10.0 Nilai: Kasih sayang
2. Maksud HPK: (2.5), (10.3, 10.5) Ketabahan
3. Tema dan
persoalan KBT:
(estetik) a. Kecerdasan Pelbagai-
verbal linguistik
b. KB – mencirikan
c. Pembelajaran
Kontekstual

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa:
Karangan 1. Membina rangka karangan Kata ganti nama diri Teks
Keperihalan berdasarkan format diberikan Kata tanya
(Interpersonal dan 2. Menulis karangan Penjodoh bilangan BT T1:
maklumat) Unit 2 Bhg. H
HPU: 7.0, 10.2 Penyerapan: Unit 2 Bhg. J
HPK: (7.2, 7.3), (10.2) Ilmu: Unit 2
Perniagaan Bhg. K
Aras: 10.2 aras 1 (ii) Unit 2
7.2 Aras 1(ii) Nilai: Bhg. L
7.3 Aras 2 (i) Nilai: Berhemah Bhg. M
tinggi
rasional

KBT:
a. KBKK– mengkategori
b. Kecerdasan Pelbagai
MEMBACA DAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Petikan B1 DB1 E1
MEMAHAMI 1. Mengeluar idea bernas . Perbendaharaan kata
4 2. Menjawab tiga soalan Bentuk Kata kerja BT T1: B2 DB1 E1
“Mutiara Hitam pemahaman dengan ayat Unit 3 Bhg. A
dari Sabah” yang gramatis. Penyerapan: Unit 3 Bhg. B
3. Memberikan makna perkataan sukar. Ilmu: Geografi Unit 2
Ekonomi Bhg. E
(Interpersonal dan HPU: 2.0, 7.0 Nilai: Kesyukuran Unit 2
maklumat) HPK: (2.1, 2.4), (7.4) Bhg. H
KBT:
Aras: 2.4 aras 2 (i) a. Natural
2.1 Aras 1 (ii)
7.4 Aras 1 (i)
7.4 Aras 2 (ii)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa; Antologi
Sajak 1. Menyatakan bentuk sajak Sebutan dan intonasi “Kasut Kelopak jantung”
2. Menjelaskan maksud sajak Pola suku kata
“Lebah dan madu” 3. Menyenaraikan 3 jenis Lembaran
(Estetik dan gaya bahasa dan contoh Penyerapan:
interpersonal) 4. Menyatakan dua nilai dan Ilmu: Kesusasteraan
1. Bentuk sajak dua pengajaran. Melayu
2. Maksud sajak Nilai: Kasih sayang
3. Gaya bahasa HPU: 2.0, 10.0 Ketabahan
HPK: (2.5), (10.3 , 10.5) Pengorbanan

4. Tema dan
Persoalan KBT:
(estetik) a. Kecerdasan Pelbagai-
verbal linguistik
b. KB – mencirikan
c. Pembelajaran
Kontekstual

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Contoh Surat Kiriman
1. Menulis surat dengan format Golongan kata: Tidak Rasmi
Karangan Surat yang betul. Imbuhan, kata majmuk, kata
Tidak Rasmi 2. Menyatakan 3 isi penting dan kerja Gambar
(Interpersonal dan menghuraikannya.
maklumat) 3. Menulis surat tidak rasmi Penyerapan: Sampul surat
dengan ayat yang gramatis. Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai: Kesyukuran BT T1:
HPU: 2.0 , 7.0. 10.0 cintai alam Unit 3 Bhg C
HPK: (2.4) , (7.4), (10.4) sekitar. Unit 3 Bhg F
Bhg G
Aras: 2.4 aras 2 (i) KBT:
7.4 aras i(i) dan Aras 2(ii) a. KB – menjana idea
10.4 aras 3(ii) b. Konstruktivisme
LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Petikan
Perbincangan 1. Mengemukakan fakta Perbendaharaan kata Gambar B1 DB1 E1
5 bahan prosa daripada teks. Golongan Kata kerja
2. Mengenal pasti isi dalam
“Manisnya perbincangan. Penyerapan:
senyumanmu” 3. Menyatakan maksud tersirat Ilmu: Sains
(Interpersonal dan berdasarkan teks. kesihatan
maklumat) Nilai: Kebersihan fizikal dan
HPU: 2.0 , 7.0 mental
HPK: (2.3, 2.4, 2.5), (7.5, 7.6) Rasional BT T1:
Unit 4 Bhg. A
Aras: 2.3 Aras 1(i), Aras 2(ii) KBT: Unit 4 Bhg. B
2.4 Aras 1(ii) a. Kecerdasan Pelbagai- Unit 4
7.5 Aras 2(ii) kinestetik Bhg. C
7.6 Aras 3(ii) b. KBKK - Unit 4
Hubungkait Bhg. E

PKJR Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa Video
Keselamatan 1. Membentangkan idea ibagi Faktor-faktor
Jalan Raya Menjelaskan masalah Ayat Tanya Penyumbang
( Penggunaan pengguna jalan raya Kepada Nahas Jalan
jalanraya dan 2. Mengemukakan soalan dan Kosa Kata: Raya
Masalahnya ) jawapan yang mudah tentang Trauma, tragis, koma
Penggunaan jalan raya Ambulans , Unit Rawatan
3. Menulis Ringkasan tentang Rapi Buku Aktiviti:
masalah nahas jalan raya di Aktiviti 1
Malaysia dan trauma akibat Ilmu
Nahas Statistik

NILAI:
PKJR Sayang akan diri dan
1.1.1 Keluarga

KBT
BCB
Pengurusan grafik

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Prosa Tradisional 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung” B2 DL1 E1
6 2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata
“Taju’ l Muluk” persoalan Lembaran
(Estetik dan 3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
maklumat) perwatakan utama dan Ilmu :
sampingan. kesusasteraan Melayu
Aspek: 4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Bertanggungjawab
1. Sinopsis pengajaran. Taat Perintah
2. Tema dan Agama
persoalan HPU: 10.0
3. Pewatakan HPK: (10.1, 10.4) KBT:
4. Nilai dan a. KB – Mengelaskan
Pengajaran b. Kecerdasan Pelbagai

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Carta
1. Menyatakan 4 isi penting Golongan kata:
Karangan 2. Menulis karangan wawancara Imbuhan, kata kerja tak
Wawancara dengan ayat gramatis transitif, Kata kerja transitif, BT T2:
(Interpersonal dan perumpamaan Unit 4 bhg E
maklumat) HPU: 2.0 , 7.0, 8.0
HPK: (2.1 , 2.3), (7.1), (8.2, 8.3) Penyerapan:
Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai: Berusaha
Bertanggung jawab

KBT:
a. KB – menjana idea
b. Kecerdasan Pelbagai

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Petikan
1. Bersoal jawab dengan rakan Ayat Tunggal Rencana B3 DL1 E1
MEMBACA DAN tentang sesuatu perkara Kata adjektif
MEMAHAMI 2. Bersoal membidas hujah Perbendaharaan kata BT T1: B3 DL1 E2
”Komputer dalam rakan dengan sopan Unit 5 Bhg A
7 kehidupan” 3. Memberikan makna Penyerapan: Unit 5 Bhg B
(Interpersonal dan perkataan sukar Ilmu: Teknologi maklumat Bhg. C
maklumat) 4. Meramalkan sesuatu perkara dan komunikasi Bhg. D
Nilai: Rasional Bhg. E
HPU: 3.0, 7.0
HPK: ( 3.1,3.2 ), ( 7.1) KBT:
a.Kajian masa depan
Aras: 3.2 Aras 1 (ii)
3.1 Aras 1 (i)
7.1 Aras 3 (iii)

PKJR Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Media 1.1
Keselamatan 1. Menyatakan dan Penanda Wacana Kad Aktiviti
Jalan Raya Menghuraikan peraturan jalan
(Berkeadaan Raya berdasarkan Sebutan dan Intonansi Buku Aktiviti
Selamat di pengetahuan dan Aktiviti 2
Jalan Raya ) pengalaman yang boleh Ilmu:
menjamin keselamatan Kebijaksanaan Kertas Sebak
semua Merancang
2 Mengulas bahan yang dibaca
Dengan menyatakan isi Nilai:
tersurat dan tersirat tentang Mematuhi
Lapan Prinsip Keselamatan Peraturan
Jalan Raya
3. Menulis catatan tentang KBT:
kepentingan Kontekstual
mengoptimumkan
keselamatan jalan raya

PKJR
1.3.1
1.3.2
1.3.3

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa; Antologi
1. Menyatakan diri-ciri pantun Sebutan dan intonasi “Kasut Kelopak jantung”
Pantun Empat 2. Menjelaskan maksud pantun Pola suku kata
Kerat(Agama) 3. Menyatakan tema dan dua Lembaran
(estetik dan pengajaran dalam pantun Penyerapan:
interpersonal) Ilmu: Kesusasteraan
HPU: 10.0 Melayu
HPK: 10.4, 10.5 Nilai: Kasih sayang
Ketabahan

KBT:
a. Kecerdasan Pelbagai-
verbal linguistik
b. KB – mencirikan
c. Pembelajaran
Kontekstual

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Petikan
1. Menyenaraikan isi penting Ayat topik dan ayat huraian Rencana
Ringkasan 2. Menulis sebuah ringkasan Ayat tunggal
(interpersonal dan 3. Menyenaraikan ayat topik dan BT T1:
maklumat) ayat huraian. Penyerapan: Unit 5 Bhg. B
Ilmu: Teknologi maklumat Unit 5 Bhg. C
HPU: 7.0, 11.0 dan komunikasi Bhg. H
HPK: (7.1), (11.1) Nilai: Rasional Bhg. I

Aras: 7.1 Aras 3(iii) KBT:
11.1 Aras1(i) a. Kajian masa
depan

8/9 LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa; Petikan cerpen
1. Menyatakan pendirian dengan Pembentukan kata adjektif Foto
MEMBACA DAN sokongan bukti Perbendaharaan kata
MEMAHAMI 2. Menyatakan sebab
2. Mengenal pasti maklumat Penyerapan: BT T1:
“Remaja Ilmu: Budaya Unit 6 Bhg A
Berwawasan” HPU: 3.0, 8.0 Nilai: Sikap Unit 6 Bhg B
(Interpersonal dan HPK: (3.3), (8.1) bermasyarakat Bhg C
maklumat) Bangga
Aras: 3.3 Aras 2 (ii)
8.1 Aras 1 (i) KBT:
a. Kecerdasan pelbagai -
muzik

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Cerpen 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata
“Kasut Kelopak persoalan Lembaran
Jantung” 3. Menjelaskan watak dan
(Estetik dan perwatakan utama dan Penyerapan:
maklumat) sampingan. Ilmu : kesusasteraan
4. Menyenaraikan 3 nilai dan Melayu
Aspek: pengajaran. sukan
1. Sinopsis Nilai: Bertanggungjawab
2. Tema dan HPU: 7.0, 10.0 Kasih sayang
persoalan HPK: (7.1), (10.1, 10.4) Kerjasama
3. Pewatakan
4. Nilai dan KBT:
Pengajaran a. KB – Mengelaskan
b. Kecerdasan Pelbagai

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa; Petikan teks B1 DT1 E1
1. Menyatakan 3 isi penting Pembentukan kata adjektif
Karangan berita 2. Menulis karangan berita Perbendaharaan kata Foto
(Interpersonal dan mengikut format
estetik) 3. Menyenaraikan makna Penyerapan:
perkataan Ilmu: Budaya BT T1:
Nilai: Sikap Unit 6 Bhg C
HPU: 8.0 bermasyarakat Unit 6 Bhg D
HPK: (8.1, 8.2, 8.5) Bangga Bhg E
KBT: Bhg F
Aras: 8.1 Aras 1 (i) a. Kecerdasan pelbagai -
8.2 Aras 1 (iii) muzik
8.5 Aras 2 (ii)
PKJR Pada akhir pembelajaran murid Tatabahasa: Media:2.1
Perlakuan Akan dapat : Rangkai kata Poster Jalan Raya Sibuk
Berisiko 1.Membuat ramalan tentang
(Mana lebih Tahap risiko berdasarkan Kosa Kata: Media 2.2
berisiko?) tingkah laku yang diberi Risiko,terma, Kad Frasa
2 .Memberikan maksud kata dan beremba-remba
Menghubungkait perkataan Media 2.3
Tersbut dengan situasi Ilmu: Kad Skala Berisiko
3. Mencatatkan maklumat Pengurusan grafik
tentang perlakuan berisiko
yang memberi kesan kepada Nilai:
pengguna jalan raya Berfikir sebelum
Mengambil risiko
PKJR
1.1.1 KBT
1.1.2 KP
Visual Ruang

10 UJIAN PRESTASI 1

11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Bahan prosa B2 DT1 E1
1. Menyatakan pendirian dengan Kata Hubung
12 Perbincangan sokongan bukti Ayat penyata
bahan prosa 2. Membuat pertimbangan Peribahasa BT T1::
tentang sesuatu perkara Unit 7 Bhg A
“Wira Bangsa” 2. Mengenal pasti maklumat Penyerapan: Unit 7 Bhg C
(Interpersonal dan Ilmu: Sejarah Bhg D Bhg E
estetik) HPU: 3.0, 8.0 Nilai: Patriotisme Bhg I
HPK: (3.4), (8.3, 8.4)
KBT:
Aras: 3.4 Aras 3 (iii) a. Kajian masa depan
8.4 Aras 2 (ii)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Prosa Tradisional 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata
“Hikayat persoalan Lembaran
Marakarma” 3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
(Estetik dan perwatakan utama dan Ilmu : kesusasteraan
maklumat) sampingan. Melayu
4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Bertanggungjawab
Aspek: pengajaran. Kasih sayang
1. Sinopsis
2. Tema dan HPU: 8.0, 10.0 KBT:
persoalan HPK: (8.4 , 8.6) , (10.1, 10.4) a. KB – Mengelaskan
3. Pewatakan b. Kecerdasan Pelbagai
4. Nilai dan
Pengajaran
PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Petikan
1. Menyatakan 3 isi penting Kata Hubung
Karangan 2. Menulis karangan laporan Peribahasa
Laporan dengan ayat gramatis Laras bahasa BT T1:
(interpersonal dan 3. Menyenaraikan isi penting Unit7 Bhg A
maklumat) daripada teks. Penyerapan: Unit 7 Bhg F
4. Menjawab latihan Ilmu: Sejarah Bhg G
Pemahaman pemahaman Nilai: Patriotisme Bhg H
Bhg I
HPU: 3.0, 8.0
HPK: (3.4), (8.3, 8.4)
KBT:
Aras: 3.4 Aras 3 (iii) a. Kajian masa depan
8.3 Aras 2 (i) b. KBKK – perbandingan
11.3 Aras 3(ii)

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Petikan
1. Membaca teks dengan Kata Seru Rencana
13 “Ibu Negara pengucapan dan intonasi Kata Tanya
Malaysia” yang betul Kata Perintah Komik
(Interpersonal dan 2. Melafazkan pantun dengan Perbendaharaan kata
maklumat) sebutan, nada dan irama BT T1::
yang sesuai Penyerapan: Unit 8 Bhg A Bhg B
Ilmu: Senibina Pendidikan Bhg D
HPU: 4.0, 12.0 alam sekitar Bhg I
HPK: (4.1), (12.1) Nilai: Kesyukuran
Kebanggaan
Aras: 4.1 aras 1(i)
12.1 aras 1(i) KBT:
a. Kajian masa depan

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Novel
Novel 1. Menyatakan sekurang- Istilah umum/ kosa kata “Hikmah”
kurangnya tiga ciri novel ayat penyata
“Hikmah” 2. Menulis sinopsis setiap bab
(Estetik dan Lembaran
maklumat) HPU: 7.0, 10.0 Penyerapan:
HPK: (7.1), (10.1, 10.4) Ilmu : kesusasteraan
Aspek: Melayu
1. Pengenalan sejarah
novel Nilai: Bertanggungjawab
2. sinopsis Kasih sayang
Patriotisme

KBT:
a. KB – Mengelaskan
b. Pembelajaran
Konstruktivisme

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Petikan
1. Mencipta pantun Kata Seru Rencana
Pantun 2. Menyenaraikan isi penting Kata Tanya
(estetik dan dalam perenggan Kata Perintah
maklumat) 3. Menulis ayat huraian Perbendaharaan kata BT T1:
4. Melengkapkan teks dengan Bidalan Unit 8 Bhg B
bidalan sesuai Bhg C
Penyerapan: Bhg E
HPU: 2.0, 12.0 Ilmu: Senibina Bhg G
HPK: (2.5), (12.5) Nilai: Kesyukuran Bhg J
Kebanggaan
Aras: 4.1 aras 1(i)
12.1 aras 1(i) KBT:
a. Kajian masa depan

PKJR Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Tatabahasa: Cakera Padat
Perlakuan 1. Mencipta skrip iklan dengan Iklan Radio
Berisiko Pengucapan dan slogan Laras bahasa iklan Di belakang
(Berjalan Yang menarik Slogan: Kepala
membelakang 2. Mengemukakan fakta sebagai Berhati-hati di jalan raya
kan lalu lintas ) Bukti untuk menyakinkan Anda mampu mengubahnya Buku Aktiviti
orang lain agar menjadi Pandu cermat jiwa selamat Aktiviti 1
pengguna jalan raya yang Ilmu: Aktiviti 2
bijak Bidang pengiklanan/
3. Menyebut faktor risiko yang Komersial
Meletakkan pejalan kaki
Dalam bahaya dan Nilai:
menerangkan kesan daripada Bertolak ansur
perlakuan berisiko mereka KBT:
KB
PKJR Mereka cipta
1.1.1
1.1.2
4.1.1

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
1. Bersoal jawab dengan rakan Kata penguat
14 MEMBACA DAN tentang sesuatu perkara Perbendaharaan kata
MEMAHAMI 2. Membuat pertimbangan untuk
”Indahnya Bumi mencapai keputusan Penyerapan: BT T1:
Kenyalang’ 3. Membaca teks dengan Ilmu: Kebudayaan Unit 9 Bhg A
(Interpersonal dan intonansi yang sesuai rakyat Sarawak Unit 9 bhg B
maklumat) Nilai: Hemah tinggi Unit 9 Bhg C
HPU: 4.0 Bhg E
HPK: ( 4.2) KBT: Bhg I
Aras: 4.2 Aras 2 (i), Aras 3(i) a. Kemahiran Teknologi
3.1 Aras 1 (i) Maklumat

GENRE
Novel Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Novel
1. Menyatan tema novel Istilah umum/ kosa kata “Hikmah”
“Hikmah” 2. Menjelaskan dan menulis ayat penyata, Susunan ayat
(Estetik dan sekurang-kurangnya 4 Penyerapan: Lembaran
interpersonal) persoalan. Ilmu :
2. Menulis sinopsis bab terpilih kesusasteraan Melayu Kamus Dewan
Aspek: Sejarah
1. Tema HPU: 2.0, 7.0, 10.0 Nilai: Kasih sayang
2. persoalan HPK: (2.0) (7.1), (10.4) Patriotisme
KBT:
a. KB – Mengelaskan
b. Kajian Masa Depan
PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
1. Menulis karangan rencana Kata penguat
Karangan dengan ayat gramatis Ayat topik dan ayat huraian
rencana 2. Menjawab soalan Perbendaharaan kata
(interpersonal dan pemahaman teks BT T1:
maklumat) 3. Menulis ayat topik dan ayat Penyerapan: Unit 9 Bhg D
huraian Ilmu: Kebudayaan Unit 9 bhg F
Pemahaman teks rakyat Sarawak Unit 9 Bhg H
HPU: 8.0, 12.0 Nilai: Hemah tinggi Bhg J
HPK: (8.1), (12.3) Bhg K
KBT:
Aras: 8.1 aras 2(i) a. Kemahiran Teknologi
12.3 aras 1(ii) Maklumat
b. Kemahiran belajar

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
Perbincangan 1. Mengemukakan fakta Kata Penegas
15 bahan prosa daripada teks. Kata Pemeri Gambar
2. Menggunakan ungkapan yang Kata Nafi
“LIMA Langkawi” bersopan dalam dialog. Perbendahaaraan kata BT T1:
(Interpersonal dan 4. Membuat pertimbangan Unit 10 Bhg A
maklumat) tentang sesuatu perkara. Penyerapan: Unit 10
Ilmu: Teknologi Bhg B
HPU: 5.0, 8.0 penerbangan dan maritim Unit 10 Bhg C
HPK: (5.1), (8., 8.8) Nilai: Keberanian

Aras: 5.1 aras 1(i) KBT:
8.7 aras 3(ii) a. Kajian masa depan
8.8 aras 3(ii)
GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Novel
Novel 1. Menyatakan watak utama Istilah umum/ kosa kata “Hikmah”
dan watak sampingan ayat penyata, Susunan ayat
“Hikmah” 2. Menjelaskan dan menulis
(Estetik dan sekurang-kurangnya 3 Penyerapan: Lembaran
interpersonal) perwatakan utama Ilmu :
2. Menulis sinopsis bab terpilih kesusasteraan Melayu Kamus Dewan
Aspek: Sejarah
1. Watak dan HPU: 2.0, 7.0, 10.0 Nilai: Kasih sayang
perwatakan HPK: (2.0) (7.1), (10.4) Patriotisme
utama /
sampingan KBT:
a. KB – Mencirikan
b. Kajian Masa Depan

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa B4 DT1 E1
Kata Penegas
Karangan 1. Menyenaraikan 3 isi penting Kata Pemeri Peta minda B4 DT1 E2
Rencana dan menghuraikannya. Kata Nafi
(Interpersonal dan 2. Menulis karangan dengan Perbendahaaraan kata BT T1: B5 DT1 E1
maklumat) ayat yang gramatis. Pepatah Unit 10 Bhg C
3. Menggunakan penanda Unit 10
wacana yang sesuai Penyerapan: Bhg D
Ringkasan Ilmu: Teknologi Unit 10 Bhg E
Pemahaman 4. Menyenaraikan isi penting penerbangan dan maritim Bhg G
dan membuat Ringkasan teks Nilai: Keberanian
5. Menjawab 5 soalan
Pemahaman KBT:
6. Melengkapkan teks dengan a. Kajian masa depan
pepatah yang sesuai b. KKBKK- susun

HPU: 8.0, 12.0
HPK: (8.8), (12.4)

Aras: 8.8 aras 3(ii)
12.4 aras 1(i)

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
Mengemukakan 1. Menggunakan kata-kata Kata sendi nama Dialog
15 pendapat/ hujah yang sesuai mengikut situasi Simpulan bahasa
2. Menyatakan pendapat Perbendaharaan kata
“Sukan dengan menggunakan ayat BT T1:
Memanah” yang gramatis Penyerapan: Unit 11 Bhg A
(Interpersonal dan 3. Membuat pertimbangan. Ilmu: Sukan Unit 11
maklumat) Nilai: Patriotisme Bhg B
HPU: 5.0 Kerajinan
HPK: (5.2)
Aras: 5.2 aras 1(i) KBT:
8.7 aras 3(ii) a. Kecerdasan Pelbagai -
8.8 aras 3(ii) Kinestetik

PKJR Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Tatabahasa: Buku Aktiviti
Pengaruh Rakan 1. Memberi pendapat dan Rangkai kata Aktiviti 1A
Sebaya Berhujah dengan intonansi Aktiviti 1B
(Pengaruh Atas Serta gaya yang sesuai dalam Sebutan dan intonansi Aktiviti 2
Tindakan Yang perbentangan -Berhujah
Kita 2. Menyatakan pendirian yang
Lakukan ) Tegas tentang pengaruh Ilmu:
positif dan pengaruh negatif Ciri-ciri rakan yang baik
rakan sebaya
3. Menulis Ringkasan tentang Nilai:
pengaruh rakan sebaya yang Rasional
berkaitan dengan perbuatan Berdisiplin
dan tingkahlaku serta kesan
yang mungkin timbul
daripada pengaruh tersebut
KBT:
PKJR KB
1.1.4 Menaakul
1.2.1 Rasional
1.2.2
1.3.4
GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa:
Novel 1. Menyatakan binaan plot Istilah umum/ kosa kata Novel
2. Menyatakan teknik plot Susunan ayat- ayat biasa “Hikmah”
“Hikmah” 3. Menyusun peristiwa Ayat songsang
(Estetik dan mengikut urutan plot
interpersonal) Penyerapan: Lembaran
HPU: 7.0, 8.0, 10.0 Ilmu :
Aspek: HPK: (7.1), (8.2), (10.6) kesusasteraan Melayu Kamus Dewan
PLOT Sejarah
1. Binaan plot Nilai: Kasih sayang
2. Teknik plot Patriotisme

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
Kata sendi nama Dialog
Pemahaman 1. Menggunakan penanda Simpulan bahasa
wacana yang sesuai Perbendaharaan kata
Ringkasan 2. Menyenaraikan isi penting BT T1:
(Interpersonal dan membuat Ringkasan teks Penyerapan: Unit 11 Bhg C
dan maklumat) 3. Menjawab soalan Ilmu: Sukan Unit 11
Pemahaman Nilai: Patriotisme Bhg D
4. Melengkapkan teks dengan Kerajinan Bhg E
simpulan bahasa yang sesuai Bhg F
KBT: Bhg G
HPU: 8.0, 12.0 a. Kecerdasan Pelbagai - Bhg H
HPK: (8.8), (12.4) Kinestetik
Aras: 9.1 aras 1(i)
12.4 aras 2(i), aras (ii),
aras 3 (i)

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
Mengemukakan 1. Menggunakan kata-kata Kata arah Dialog
16 pendapat/ hujah yang sesuai mengikut situasi Kata bilangan Pantun
2. Menyatakan pendapat Bidalan
“Pahlawan dengan menggunakan ayat Perbendaharaan kata BT T1:
Perkasa” yang gramatis Unit 12 Bhg A
(Interpersonal dan 3. Membuat pertimbangan Penyerapan: Unit 12
maklumat) 4. Membaca pantun dengan Ilmu: kesusasteraan Bhg B
nada yang sesuai Nilai: Keberanian Bhg C
Bhg D
KBT: Bhg H
HPU: 5.0 , 9.0,10.0 a. Kajian masa depan
HPK: (5.3), (9.2), (10.3) b. KBKK-penyelesaian
Aras: 5.3 aras 3(i) masalah
9.2 aras 2(i), aras 1(iii)
10.3 aras 1(v)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Novel
Novel 1. Menyatakan latar cerita Sistem bahasa: “Hikmah”
2. Menyatakan dan Istilah umum/ kosa kata
“Hikmah” menghuraikan sekurang- Susunan ayat- ayat biasa
(Estetik dan kurangnya 3 nilai dan Ayat songsang Lembaran
interpersonal) pengajaran
Penyerapan: Kamus Dewan
Aspek: HPU: 8.0, 10.0 Ilmu :
Latar HPK: (8.1, 8.6), (10.4) kesusasteraan Melayu
1. tempat Sejarah
2. masa Nilai: Kasih sayang
3. masyarakat Patriotisme

Nilai dan KBT:
pengajaran a. KB – susun atur
b. Pembelajaran
kontekstual
PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa B6 DT2 E1
1. Mencipta pantun Kata arah Dialog
Pantun 2. Menyenaraikan isi penting Kata bilangan Pantun
dalam perenggan Bidalan
Biadota Perbendaharaan kata BT T1:
(estetik dan 3. Mengesan dan membaiki Unit 12 Bhg E
maklumat) kesalahan teks Penyerapan: Unit 12
4. Menulis riwayat hidup Ilmu: kesusasteraan Bhg F
pahlawan negara Nilai: Keberanian Bhg G
5. Melengkapkan teks dengan Bhg I
bidalan sesuai KBT:
a. Kajian masa depan
HPU: 10.0, 12.0 b. KBKK-penyelesaian
HPK: (10.3), (12.5) masalah

Aras: 10.3 aras 1(v)
12.6 aras 3(iii)

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan umum B4 DL1 E1
1. Menggunakan kata-kata, Kata pascakata
17 MEMBACA DAN ungkapan dan laras bahasa Perbendaharaan kata lakonan B3 DB1 E1
MEMAHAMI yang sesuai mengikut situasi
”Internet jaringan 2. Membaca teks dengan Penyerapan: B3 DB1 E2
maklumat” sebutan. Intonansi dan gaya Ilmu: Teknologi maklumat BT T1:
(Interpersonal dan yang sesuai Nilai: Kebersihan fizikal dan Unit 13 Bhg A B3 DT1 E1
maklumat) 3. Memberi komen yang mental Unit 13 Bhg B
membina Hormat-menghormati Bhg C B3 DT1 E2
Bhg J
HPU: 6.0, 10.0 KBT:
HPK: ( 6.1), (10.1) a. Kemahiran
belajar
Aras: 6.1 aras 1(i)&(ii), aras1(iii) b. Kecerdasan pelbagai-
10.1 aras 1(i) verbal linguistik

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Cerpen 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata
“Tempang” persoalan Lembaran
(Estetik dan 3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
maklumat) perwatakan utama dan Ilmu :
sampingan. kesusasteraan Melayu
Aspek: 4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Bertanggungjawab
1. Sinopsis pengajaran. Pentingkan ilmu
2. Tema dan Kerjasama
persoalan HPU: 7.0, 10.0
3. Pewatakan HPK: (7.1), (10.1, 10.4) KBT:
4. Nilai dan a. KB – Mengelaskan
Pengajaran b. Kecerdasan Pelbagai

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan umum
1. Menggunakan penanda Kata pascakata
Perbahasan wacana yang sesuai Perbendaharaan kata Gambar
(interpersonal dan 2. Menyenaraikan isi penting
maklumat) dan membina karangan Penyerapan: BT T1:
Perbahasan Ilmu: Teknologi maklumat Unit 13 Bhg F
Pemahaman 3. Menggunakan format betul Nilai: Kebersihan fizikal dan Unit 13 Bhg G
Ringkasan 4. Menjawab soalan mental Bhg H
Pemahaman Hormat-menghormati Bhg I
5. Menulis Ringkasan berdasarkan Bhg K
gambar KBT:
a. Kemahiran
HPU: 9.0, 10.0 belajar
HPK: (9.2), (10.1) b. Kecerdasan pelbagai-
verbal linguistik
Aras: 9.2 aras 2(ii)
10.1 aras 1(i)

PKJR Pada akhir pelajaran murid akan Tatabahasa: Media 3.1
Pengaruh Rakan Dapat: Ayat Perintah Kad Warna
Sebaya 1.Membina ayat perintah untuk
(Dalam Kawalan Memberikan penegasan dan Kosa Kata Media 3.2
Saya Kesungguhan tentang idea yang Protagonis Kad situasi
Dikemukakan bagi meningkatkan Antagonis
Keyakinan seseorang berdasarkan Buku aktiviti
tindakan yang Ilmu Aktiviti 3
Dilakukan Pengurusan grafik
2. Menulis ramalan pengaruh positif dan Kesusasteraan melayu
pengaruh negatif berdasarkan situasi
3.menyatakan keputusan dan alasan Nilai
secara rasional apabila Bekerjasama
Berhadapan dengan pengaruh rakan
sebaya KBT
KB
PKJR Memberi keputusan
1.2.1 Kajian Masa Depan
1.2.2
1.3.4

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan umum
18/ Menjelaskan 1. Menggunakan kata-kata, Kata bantu
19 pendapat ungkapan dan laras bahasa Laras bahasa Gambar
yang sesuai mengikut situasi
”Taman Negara 2. Membaca teks dengan Penyerapan:
Gunung Mulu” sebutan. Intonansi dan gaya Ilmu: Geografi BT T1:
(Interpersonal dan yang sesuai Pelancongan Unit 14 Bhg A
maklumat) 3. Memberi komen yang Nilai: Patriotisme Unit 14 Bhg C
membina Kesyukuran Unit 14 Bhg G

HPU: 6.0, 9.0 KBT:
HPK: ( 6.1), (9.3, 9.4) a. KMD – analisis dan
ramal
Aras: 6.1 aras 1(ii) b. Kecerdasan pelbagai –
9.3 aras 3(i), 9.4 aras 3(iv) visual ruang

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Cerpen 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata
“Tukang Lama” persoalan Lembaran
3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
(Estetik dan perwatakan utama dan Ilmu :
maklumat) sampingan. kesusasteraan Melayu
4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Bertanggungjawab
Aspek: pengajaran. Pentingkan ilmu
1. Sinopsis Kerjasama
2. Tema dan HPU: 7.0, 10.0 Taat
persoalan HPK: (7.1), (10.1, 10.4)
3. Pewatakan KBT:
4. Nilai dan a. KB – Mengelaskan
Pengajaran b. Kecerdasan Pelbagai

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa Binaan Petikan umum
1 Mengenal pasti format Ayat Kata bantu
Surat kiriman surat rasmi Perbendaharaan kata
rasmi 2. Mengenal pasti kesalahan
(interpersonal dan ejaan dan tanda baca Penyerapan: BT T1::
maklumat) 3. Mencari tiga isi Ilmu: Geografi Unit 14 bhg B
4. Menulis karangan surat rasmi Pelancongan Unit 14
Pemahaman 5. Menjawab soalan Nilai: Patriotisme bhg D bhg E
pemahaman Kesyukuran bhg F
KBT: bhg K
HPU: 9.0, a. KMD – analisis dan
HPK: (9.3, 9.4) ramal
b. Kecerdasan pelbagai –
Aras: 9.3 aras 3(i), 9.4 aras 3(iv) visual ruang

PKJR Pada akhir pelajaran murid akan Tatabahasa Cakera
Bertindak Tegas Dapat : Kata Adjektif Padat
(Tegas dan 1.memberikan respons terhadap Iklan Hargailah
Selamat) Pihak yang telah menawarkan Kosa Kata Nyawa
Perkhidmatan yang berkualiti Peranti
Dengan memilih kata dan Trafik Buku aktiviti
Ungkaan yang sesuai Aktiviti 1
2.Menentukan makluat yang Ilmu Aktiviti 2
Bersesuaian dengan topik Inovasi Aktiviti 3
serta mengemukakan alasan
3.Membina kemahiran Nilai
komunikasi dengan Menghargai nyawa
menunjukkan sikap tegas
dakam mempromoskan produk KBT
keselamatan untuk pejalan kaki BCB
Menilai
PKJR Mengumpul
1.3.6 Maklumat
1.3.7
KB
Menjana idea

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
22 CUTI PENGGAL PERTAMA

23 CUTI PENGGAL PERTAMA

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan
Menjelaskan 1. Menggunakan kata-kata Kata ganda
24/25 pendapat yang sesuai mengikut situasi Kata majmuk
2. Menyatakan pendapat Laras bahasa BT T1:
”Belia Harapan dengan menggunakan ayat Unit 15 bhg A
Negara” yang gramatis Penyerapan: Unit 15 bhg C
(Interpersonal dan 3. Memahami dan menyatakan Ilmu: Sains Unit 15 bhg H
maklumat) maksud berdasarkan konteks kemasyarakatan
Nilai: Berdikari
HPU: 6.0, 7..0
HPK: (6.2), (7.1,7.2) KBT:
Aras: 6.2 aras 3 (i) a. Kecerdasan Pelbagai
7.2 aras 1(iv), aras 3(iii) b. Kemahiran berfikir

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa; Antologi B4 DB1 E1
Sajak 1. Menyatakan bentuk sajak Sebutan dan intonasi “Kasut Kelopak jantung”
2. Menjelaskan maksud sajak
”Hari Akhir 3. Menyenaraikan 3 jenis Penyerapan: Lembaran
Persekolahan gaya bahasa dan contoh Ilmu: Kesusasteraan
“Jangan” 4. Menyatakan dua nilai dan Melayu
(estetik dan dua pengajaran. Nilai: Kasih sayang
interpersonal) Ketabahan
1. Bentuk sajak HPU: 2.0, 10.0 Kepimpinan
2. Maksud sajak HPK: (2.5), (10.3 , 10.5)
3. Gaya bahasa KBT:
a. Kecerdasan
Pelbagai-
verbal linguistik
c. Pembelajaran
Kontekstual

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan
1 Mengenal pasti bentuk puisi Kata ganda
Membina puisi 2. Mengenal pasti kesalahan Kata majmuk BT T1:
(interpersonal dan ejaan dan tanda baca Laras bahasa Unit 15 bhg F
maklumat) 3. Membina puisi Kata hikmat Unit 15 bhg G
4. Menulis karangan rencana Unit 15 bhg H
Karangan Penyerapan: Unit 15
rencana HPU: 7.0, 10.0 Ilmu: Sains Bhg I
HPK: (7.2) (10.3) kemasyarakatan
Aras: 7.2 aras 1(iv) Nilai: Berdikari
10.5 aras 1(v)
KBT:
a. Kecerdasan Pelbagai
b. Teknologi

PKJR tatabahasa Buku Aktiviti B5 DL1 E1
Bertindak Tegas Pada akhir pelajaran murid akan Ayat Tunggal Aktiviti 4
(Kepentingan Dapat: Aktiviti 5
Bertindak Tegas) 1.Mengenal pasti dan Kosa kata:
menyatakan gambaran umum Beremba-remba
tentang situasi yang terdapat
dalam petikan Ilmu:
2.Mengemukakan idea dan Komunikasi
memberikan pendapat yang
bernas berkaitan dengan “ Nilai:
Dilema Keselamatan Jalan Bekerjasama
raya” Dengan menggunakan
bahasa yang indah ,tepat dan KBT
menarik KB
3.Menyatakan kepentingan Menjana idea
bertindak tegas dalam
menangani pengaruh negatif

PKJR
1.3.6
1.3.7

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Rencana
26 Menjelaskan 1. Menggunakan kata-kata Pembentukan perkataan
pendapat yang sesuai mengikut situasi baharu BT T1
2. Menyatakan pendapat Imbuhan awalan, akhiran, Unit 16 Bhg A
”Pengembaraan dengan menggunakan ayat sisipan, apitan Unit 16 bhg B
Misteri” yang gramatis Unit 16 bhg C
(Interpersonal dan 3. Memahami dan menyatakan Penyerapan: bhg H
maklumat) maksud berdasarkan konteks Ilmu: Kesusasteraan
Sains
HPU: 6.0, 7..0 Nilai: Berdikari
HPK: (6.2), (7.3, 7.7)
Aras: 6.2 aras 2 (i) KBT:
7.3 aras 1(v), 7.7aras 3(iii) a. KMD
b. Kecerdasan pelbagai

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi B5 DB1 E1
Prosa Tradisional 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata B5 DB1 E2
”Budi Seorang persoalan Lembaran
Bapa Angkat” 3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
(Estetik dan perwatakan utama dan Ilmu :
maklumat) sampingan. kesusasteraan Melayu
4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Bertanggungjawab
Aspek: pengajaran. Kasih sayang
1. Sinopsis
2. Tema dan HPU: 8.0, 10.0 KBT:
persoalan HPK: (8.4 , 8.6) , (10.1, 10.4) a. KB – Mengelaskan
3. Pewatakan b. Kecerdasan Pelbagai
4. Nilai dan
Pengajaran

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Rencana
1. Menulis ayat/frasa yang Kata terbitan
Petikan umum sesuai Imbuhan awalan, akhiran, BT T1
(interpersonal dan 2. Mengenal pasti kesalahan sisipan, apitan Unit 16 Bhg D
maklumat) ejaan dan tanda baca Unit 16 bhg E
3. Menulis karangan fiksyen Penyerapan: Unit 16 bhg I
Karangan fiksyen dengan ayat gramatis. Ilmu: Kesusasteraan bhg H
4. Menjawab 5 soalan Sains
Pemahaman Nilai: Berdikari

KBT:
HPU: 7.0, 10.0 a. KMD
HPK: (7.3, 7.7), (10.4,)
Aras: 7.3 aras 1(v),7.7 aras 3 (iii)
10.4 aras 2(iii)

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
1. Menggunakan kata-kata, Imbuhan pinjaman
27/28 MEMBACA DAN ungkapan dan laras bahasa Istilah umum BT T1
MEMAHAMI yang sesuai mengikut situasi Perbendaharaan kata Unit 17 Bhg A
”Pulau Percutian” 2. Membaca teks dengan Unit 17 bhg B
(Interpersonal dan sebutan. Intonansi dan gaya Penyerapan: Unit 17 bhg C
maklumat) yang sesuai Ilmu: Ekonomi
3. Memberi komen yang Geografi
membina Nilai: kebebasan
4. Bersoal membidas hujah
Rakan dengan sopan KBT:
a. Kemahiran Belajar
HPU: 1.0, 6.0, 7.0 b. KMD
HPK: (1.1), ( 6.3) , (7.4)
Aras: 1.1 aras 1(ii)
6.3 aras 3(i)
7.4 aras 1(viii)
GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Prosa Moden 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
Yuran”” 2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata
(Estetik dan persoalan Lembaran
maklumat) 3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
perwatakan utama dan Ilmu : kesusasteraan
Aspek: sampingan. Melayu
1. Sinopsis 4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Setia kawan
2. Tema dan pengajaran. Kasih sayang
persoalan
3. Pewatakan HPU: 8.0, 10.0 KBT:
4. Nilai dan HPK: (8.4 , 8.6) , (10.1, 10.4) a. KB – Mengelaskan
Pengajaran b. Kecerdasan Pelbagai
PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Peta minda
1. Menulis ayat/frasa yang Imbuhan pinjaman
Karangan sesuai Istilah umum BT T1
keperihalan 2. Mengenal pasti kesalahan Perbendaharaan kata Unit 17 Bhg F
(interpersonal dan ejaan dan tanda baca Unit 17 bhg G
maklumat) 3. Menghuraikan tiga isi Penyerapan: Unit 17 bhg I
dengan ayat gramatis. Ilmu: Ekonomi bhg J
Ringkasan 4. Membuat Ringkasan Geografi
berdasarkan gambar Nilai: kebebasan

HPU: 11.0 KBT:
HPK: (11.1) a. Kemahiran Belajar
Aras: 11.1 aras 1(i) b. KMD

PKJR Pada akhir pelajaran murid akan Tatabahasa: Buku Aktiviti
Meningkatkan Dapat: Penanda Wacana Aktiviti 1
Keselamatan 1.Menulis karangan rangsangan Aktiviti 2
Pengguna Jalan Menggunakan penanda Kosa Kata: Aktiviti 3
Raya ( Semua wacana yang bersesuaian Garisan berkembar
Orang untuk menghasilkan perenggan Had laju
mempunyai yang Koheren Nahas
Tanggungjawab) 2.menyusun maklumat berkaitan Tradegi
sikap tidak selamat pengguna
Jalan raya Ilmu:
3.Menganalisis maklumat Pendidikan Sivik
tentang keselamatan dan Dan Kewarganegaraan
perlakuan bertanggungjawab
pengguna jalan raya Nilai:
Bertanggungjawab
PKJR Menghargai nyawa
1.3.1
1.3.2 KBT:
1.3.3 KB
1.3.5 Menjana idea

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
Perbincangan 1. Mengesan kata kunci dalam Perbendaharaan kata Gambar
29 bahan prosa teks. Frasa Sajak
2. Mengemukakan idea utama
“Alam Warisan daripada teks. Penyerapan: BT T1
Kita” 3. Menyatakan maksud tersirat Ilmu: Alam sekitar Unit 18 Bhg A
(Interpersonal dan berdasarkan teks. Nilai: Kebersihan Unit 18 bhg B
maklumat) 4. Menerang maksud puisi mental dan fizikal Unit 18 bhg C
bhg D
HPU: 1.0, 7.0, 10.0 KBT:
HPK: (1.1),(7.5), (10.5) a. Kecerdasan
Aras: 1.1 aras 1(ii)&(iii) pelbagai- naturalis
7.5 aras 1(iv)
10.5 aras 2(ii)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Cerpen 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata
“trauma Embah” persoalan Lembaran
(Estetik dan 3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
maklumat) perwatakan utama dan Ilmu :
sampingan. kesusasteraan Melayu
Aspek: 4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Bertanggungjawab
1. Sinopsis pengajaran. Kasih sayang
2. Tema dan Kerjasama
persoalan HPU: 7.0, 10.0 Taat
3. Pewatakan HPK: (7.1), (10.1, 10.4)
4. Nilai dan KBT:
Pengajaran a. KB – Mengelaskan
b. Kecerdasan Pelbagai

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
1. Menulis ayat/frasa yang Perbendaharaan kata Gambar
Sajak sesuai Frasa Sajak
(interpersonal dan 2. Memilih dan menyenaraikan
maklumat) perkataan puitis daripada Penyerapan: BT T1
sajak Ilmu: Alam sekitar Unit 18 Bhg E
3. Mencatat tiga aktiviti manusia Nilai: Kebersihan Unit 18 bhg F
terhadap alam sekitar. mental dan fizikal Unit 18 bhg G

HPU: 12.0 KBT:
HPK: (12.5) a. Kecerdasan
Aras: 12.5 aras 1(iii) pelbagai- naturalis

PKJR Tatabahasa: Buku Aktiviti B6 DL1 E1
Meningkatkan Pada akhir pelajaran murid akan Aktiviti 4
Keselamatan Dapat: Ayat topik Aktiviti 5
Pengguna 1.Mengemukakan pendapat Ayat Huraian
Jalan Raya untuk memujuk pihak lain
(Sebarkan dalam meningkatkan Kosa kata:
Maklumat) keselamatan pengguna jalan
raya dengan menggunakan Peraturan
kata,ayat dan intonansi yang Undang-undang
sesuai Polisi
2.Mengenal pasti isi yang sesuai Enakmen
untuk menghasilkan risalah Akta
berdasarkan maklumat dengan Ordinan
menggunakan ayat topik dan ayat
huraian Ilmu:
3.Menyatakan maksud Perundangan
peraturan,undang—undang dan polisi
yang boleh menjamin keselamatan jalan Nilai:
raya Berhati-hati
Berhemah tinggi
PKJR: Bertanggungjawab
1.1.4
1.3.3 KBT
1.3.4 BCB
Merujuk kamus

KB
Kreativiti
30 UJIAN PRESTASI DUA

LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa B6 DL1 E2
31 Perbincangan 1. Mengesan kata kunci dalam Perbendaharran kata
bahan prosa teks. Ayat tunggal BT T1
2. Memberikan respons terntang Unit 19 Bhg A
“Belian kayu perkara yang diperkatakan Penyerapan: Unit 19 bhg B
bernilai” orang. Ilmu: Geografi Unit 19 bhg C
(Interpersonal dan 3. Menyatakan maksud tersirat Alam sekitar bhg D
maklumat) berdasarkan teks. Nilai: Kesyukuran bhg H
4. Membuat pertimbangan KBT:
tentang sesuatu perkara. a. Kajian masa
depan
HPU: 1.0, 7.0,
HPK: (1..2), (7.7)
Aras: 1.2 aras 1(iii) & aras 3(ii)
7.7 aras 1(iv)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi B6 DB1 E1
Cerpen 1. Menulis sinopsis Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menyatakan tema dan dua ayat penyata B6 DB1 E2
“Sepucuk Surat persoalan Lembaran
daripada Kawan” 3. Menjelaskan watak dan Penyerapan:
(Estetik dan perwatakan utama dan Ilmu : kesusasteraan
maklumat) sampingan. Melayu
4. Menyenaraikan 3 nilai dan Nilai: Bertanggungjawab
Aspek: pengajaran. Kasih sayang
1. Sinopsis Kerjasama
2. Tema dan HPU: 7.0, 10.0
persoalan HPK: (7.1), (10.1, 10.4) KBT:
3. Pewatakan a. KB – Mengelaskan
4. Nilai dan b. Kecerdasan Pelbagai
Pengajaran

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
1. Menulis ayat/frasa yang Perbendaharran kata
Karangan sesuai Ayat tunggal BT T1
rencana 2. Mengenal pasti kesalahan Unit 19 Bhg B
(interpersonal dan ejaan dan tanda baca Penyerapan: Unit 19
maklumat) 3. Mencari isi penting daripada Ilmu: Geografi Bhg E
teks Alam sekitar Unit 19
Ringkasan 4. Mencari tiga isi dengan Nilai: Kesyukuran bhg F
dengan ayat gramatis. Unit 19 bhg G
KBT: bhg H
HPU: 7.0, 10.0 a. Kajian masa
HPK: (7.6, 7.7), (10.6) depan
Aras: 7.6 aras 3(ii), 7.7 aras 1(iv)
10.6 aras1(vii)
PKJR Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Tatabahasa: Media 6.1
Laju dan 1. Mengemukakan idea tentang Ayat Tanya Papan tanda had laju
memecut had laju pemanduan dengan
(Kawal Kelajuan menulis karangan fakta tidak Kosa Kata: Media 6.2
Lindungi Nyawa melebihi 180 patah perkataan. Jalur derum Kad aktiviti
Anda ) 2. Mengemukakan soalan Bonggol
bertumpu aras rendah untuk Kamera perangkap had laju Buku Aktiviti:
mendapatkan maklumat. Papan tanda had laju Aktiviti 1A
3. Menyatakan akibat memecut Operasi penguatkuasaan Aktiviti 1B
Dan membezakan antara had Aktiviti 1C
laju, had laju yang ditetapkan, had laju Ilmu:
yang dicadangkan dan had laju yang Matematik (angka jarak) Kamus Dewan
bersesuaian.
Nilai :
PKJR Mematuhi undang-undang
2.1.1
2.1.5 KBT:
Konstruktivisme

32/33 LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
Perbincangan 1. Mengesan kata kunci dalam Perbendaharaan kata
bahan prosa teks. Ayat tanya BT T1
2. Memberikan respons terntang Penjodoh bilangan Unit 20 Bhg A
“Jelapang Padi perkara yang diperkatakan Unit 20 bhg B
Kita” orang. Penyerapan: Bhg D
(Interpersonal dan 3. Menyatakan maksud tersirat Ilmu: Geografi
maklumat) berdasarkan teks. Pertanian
4. Membuat pertimbangan Nilai: Kerjasama
tentang sesuatu perkara.
KBT:
HPU: 1.0, 11.0, a. Kajian Masa
HPK: (1..2), (11.1) Depan- hubung
Aras: 1.2 aras 1(vi) & aras 2(ii) kait
11.1 aras 1(i)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa; Antologi
Sajak 1. Menyatakan bentuk sajak Sebutan dan intonasi “Kasut Kelopak jantung”
2. Menjelaskan maksud sajak
”Diari lama” 3. Menyenaraikan 3 jenis Penyerapan: Lembaran
“Asap’ gaya bahasa dan contoh Ilmu: Kesusasteraan
(estetik dan 4. Menyatakan dua nilai dan Melayu
interpersonal) dua pengajaran. Nilai: Kasih sayang
1. Bentuk sajak Cintai alam
2. Maksud sajak HPU: 2.0, 10.0 Kepimpinan
3. Gaya bahasa HPK: (2.5), (10.3 , 10.5)
KBT:
a. Kecerdasan Pelbagai-
verbal linguistik
c. Pembelajaran
Kontekstual

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Bahan prosa
1. Menulis ayat/frasa yang Perbendaharaan kata
Ringkasan sesuai Ayat tanya BT T1
(interpersonal dan 2. Menyaring maklumat daripada Penjodoh bilangan Unit 20 Bhg B
maklumat) teks Unit 20 Bhg C
3. Mencari tiga isi dengan Penyerapan: Bhg D
dengan ayat gramatis. Ilmu: Geografi Bhg F
Pertanian Bhg G
HPU: 8.0 Nilai: Kerjasama
HPK: (8.1), (9.4), (12.6)
Aras: 8.1 aras 1(i) KBT:
11.1 aras 1(i) a. Kajian Masa
Depan- hubung
Kait

Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Tatabahasa:
PKJR 1. Mengenal pasti isi-isi yang Penanda Wacana
Laju dan sesuai dengan tajuk untuk
Memecut menulis surat kiriman rasmi Kosa Kata:
(Lajuk dan Impak) 2. Menyatakan makna kata yang Memecut
Sukar berdasarkan konteks Hentaman
dengan merujuk kamus
3. Menyatakan kesan utama Ilmu:
sesuatu objek akibat Hukum Fizik
perlanggaran dan Teknologi Maklumat
mengingatkan orang lain
tentang bahaya perbuatan Nilai:
memecut. Kesabaran
Bertolak ansur
PKJR
Video:
2.1.1 Apakah yang berlaku
2.1.2 Semasa Nahas Jalan Raya
2.1.7 ?

Buku Aktiviti
Aktiviti 2

34 LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan umum
Menjelaskan 1. Menggunakan kata-kata Ayat Seruan
pendapat yang sesuai mengikut situasi Perbendaharaan kata
2. Menyatakan pendapat Laras bahasa
”Sumber mineral” dengan menggunakan ayat Penyerapan: BT T1:
(Interpersonal dan yang gramatis Ilmu: Geografi Unit 21 Bhg A
maklumat) 3. Memberi komen yang Nilai: Menghargai Unit 21
munasabah jasa dan Bhg B
sumbangan Unit 21 Bhg E
HPU: 1.0 , 8.0, 10.0 KBT:
HPK: (1.2, 1.4, 1.5), (8.1, 8.2, 8.3 ), (10.1) a. Kemahiran ICT
Aras: 1.3 aras 1(iv), 1.4 aras 2(ii) b. KB- membuat
1.5 aras 3(ii)
8.2 aras 1(ii)

GENRE Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Antologi
Puisi tradisional 1. Menyatakan diri-ciri pantun Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
2. Menjelaskan maksud pantun ayat penyata
“Pantun Empat 3. Menyatakan tema dan dua Lembaran
Kerat”(Berjimat pengajaran dalam pantun Penyerapan:
cermat) Ilmu :
”Pantun Empat HPU: 10.0 kesusasteraan Melayu
Kerat”(Teka-teki) HPK: 10.4, 10.5 Nilai: Bertanggungjawab
(Estetik dan Kasih sayanag
maklumat) Kerjasama

Aspek: KBT:
1. Sinopsis a. KB – Mengelaskan
2. Tema dan b. Kecerdasan Pelbagai
persoalan
3. Pewatakan
4. Nilai dan
Pengajaran

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan umum
1. Menulis ayat/frasa yang Ayat Seruan
Karangan laporan sesuai Perbendaharaan kata BT T1:
(interpersonal dan 2. Mengenal pasti kesalahan Laras bahasa Unit 21 Bhg B
maklumat) ejaan dan tanda baca Penyerapan: Unit 21
3. Mencari tiga isi dengan Ilmu: Geografi Bhg C
dengan ayat gramatis. Nilai: Menghargai Unit 21 Bhg H
4. Menulis karangan laporan jasa dan
mengikut format sumbangan

HPU: 1.0, 8.0, 11,0 KBT:
HPK: (1.5), (8.2), (11.2) a. Kemahiran ICT
Aras: 1.5 aras 3(ii) b. KB- membuat

8.2 aras 1(ii)
11.2 aras 1(ii)
35 LISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem bahasa: Petikan umum
Menjelaskan 1. Menggunakan kata-kata Ayat biasa
pendapat yang sesuai mengikut situasi Ayat songsang BT T1:
2. Menyatakan pendapat Perbendaharaan kata Unit 22 Bhg A
”Tukang Emas” dengan menggunakan ayat Unit 22 Bhg B
(Interpersonal dan yang gramatis Penyerapan: Unit 22 Bhg C
maklumat) 3. Memberi komen yang Ilmu: Sejarah
munasabah Ekonomi
Nilai: kerajinan
HPU: 1.0
HPK: (1.6) KBT:
Aras: 1.6 aras 3(i) & (ii) a. Kecerdasan pelbagai

GENRE Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat: Sistem Bahasa; Antologi
1. Menjelaskan maksud syair Sebutan dan intonasi “Kasut Kelopak jantung”
Puisi 2. Menyenaraikan tiga jenis Pola suku kata
‘SyairWasiat gaya bahasa dan gaya bunyi Lembaran
Ayahanda Siti 3. Menyatakan tema dan tiga Penyerapan:
Zawiyah” persoalan Ilmu: Kesusasteraan
(estetik dan Melayu
interpersonal) HPU: 2.0, 10.0 Nilai: Kasih sayang
HPK: (2.5), (10.4 , 10.5) Ketabahan

KBT:
a. Kecerdasan Pelbagai-
verbal linguistik
b. KB – mencirikan
c. Pembelajaran
Kontekstual

PENULISAN Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Sistem Bahasa: Gambar
1. Menulis ayat/frasa yang Diksi dan istilah
Karangan sesuai Ayat Seruan Petikan umum
kepeihalan 2. Mengenal pasti kesalahan Ayat perintah
(interpersonal dan ejaan dan tanda baca Simpulan bahasa BT T1:
maklumat) 3. Mencari tiga isi dengan Unit 22 bhg D
dengan ayat gramatis Penyerapan: Unit 22 bhg E
4. Menyenaraikan ayat Ilmu: geografi Unit 22 bhg F
songsang daripada teks. Ekonomi

Nilai: Kerajinan
Peka terhadap
isu
HPU: 8.0, 11.0 KBT:
HPK: (8.2), (11.2), (12.6) a. Kecerdasan pelbagai
Aras: 8.2 aras 1(ii)
11..2 aras 1(ii)

PKJR Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Tatabahasa: Media 7.1
Adakah 1. Menghuraikandan mencerakinkan Geografi Kad Arahan
Pemanduan maklumat yang terdapat dalam pelan (Membaca pelan )
Susah? dengan membuat pilihan yang bijak Protokol Buku Aktiviti
Apakah yang Sebelum membuat keputusan (panggilan hormat) Aktiviti 1
sukar tentang 2. Mengemukakan soalan dan Aktiviti 2
pemanduan memberikan jawapan berdasarkan pelan Nilai: Aktiviti 3
untuk berkongsi pengetahuan dan Menghargai nyawa Aktiviti 4
pengalaman secara bertatasusila Hormat Menghormati Aktiviti 5

PKJR KBT
2.1.5 KP
2.4.1 Verbal Linguistik
2.4.2
5.1.2

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA
36
LISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Petikan umum
37 Menjelaskan murid akan dapat: Ayat Aktif
pendapat 1. Menggunakan kata- Perbendaharaan kata BT T1:
kata Unit 23 Bhg A
”Sastera yang sesuai Penyerapan: Unit 23 Bhg E
Tradisional mengikut situasi Ilmu: Kesusasteraan Unit 23 Bhg F
Warisan Budaya” 2. Menyatakan Nilai; Hargai warisan
(Interpersonal dan pendapat
maklumat) dengan KBT:
menggunakan ayat a. Kemahiran Belajar
yang gramatis b. ICT
3. Memberi komen
yang
munasabah
HPU: 2.0 , 12.0
HPK: (2.1), (12.2)
Aras: 2.1 aras 1(i)
12.2 aras 1(i)

GENRE Pada akhir pelajaran, Sistem Bahasa; Antologi
pelajar akan dapat: Sebutan dan intonasi “Kasut Kelopak jantung”
Puisi 1. Menjelaskan Pola suku kata
‘Syair maksud syair Lembaran
Kemangkatan 2. Menyenaraikan tiga Penyerapan:
Sultan Sulaiman” jenis Ilmu: Kesusasteraan
(estetik dan gaya bahasa dan Melayu
interpersonal) gaya bunyi Nilai: Setia
3. Menyatakan tema Ketabahan
dan tiga
persoalan KBT:
a. Kecerdasan Pelbagai-
HPU: 2.0, 10.0 verbal linguistik
HPK: (2.5), (10.4 , b. KB – mencirikan
10.5) c. Pembelajaran
Kontekstual

PENULISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Petikan umum
murid akan dapat: Ayat Aktif
Ringkasan 1. Menulis ayat/frasa Perbendaharaan kata BT T1:
(interpersonal dan yang Unit 23 Bhg B
maklumat) sesuai Penyerapan: Unit 23 Bhg C
2. Menyusun teks Ilmu: Kesusasteraan Unit 23 Bhg E
mengikut Nilai; Hargai warisan Bhg G
urutan
3. Membina ayat KBT:
mengikut laras a. Kemahiran Belajar
bahasa yang b. ICT
sesuai

HPU: 8.0, 11.0, 12.0
HPK: (8.4), (11.3),
(12.2)

Aras: 8.4 aras 2(i)
11.3 aras 3(ii)
12.2 aras 1(i)

PKJR Pada akhir pelajaran, Tatabahasa: Buku Aktiviti:
Adakah murid akan dapat: Frasa Aktiviti 2
Pemanduan 1. Membina maklumat Aktiviti 5
Susah? berkaitan dengan Slogan: Aktiviti 6
(Pengetahuan kemahiran Pandu Cermat Jiwa Selamat
Melalui pemerhatian yang
Pengalaman ) perlu ada Ilmu:
pada sesorang Mengendali kenderaan
pemandu
2. Mengenal pasti dan Nilai:
menggunakan Menghargai Nyawa
empat Bertanggungjawab
perkataan tentang
kesilapan KBT
pemanduan yang KB
memberi Menjana ilmu
impak dalam Kontekstual
penyampaian
3. Menulis Ringkasan
tentang cabaran
yang
dihadapi oleh
pemandu
semasa pemanduan

PKJR
2.1.5
2.4.1
5.1.2

LISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa
38 Perbincangan murid akan dapat: Ayat pasif
bahan prosa 1. Mengesan kata Perbendaharaan kata Gambar
kunci dalam
“Jasamu dalam teks. Penyerapan: BT T1
ingatan” 2. Mengemukakan Ilmu: Sejarah Unit 24 Bhg A
(Interpersonal dan idea utama. Nilai: Hormat- Unit 24 Bhg B
maklumat) 3. Membuat menghormati Unit 23 bhg F
pertimbangan
tentang sesuatu KBT:
perkara. a. Kecerdasan
pelbagai-
HPU: 2.0 , 8.0 interpersonal
HPK: (2.2), (8.5)
Aras: 2.2 aras 1(ii)
8.5 aras 2(i)

GENRE Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Antologi
Drama murid akan dapat: Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
1. Menyatakan ciri-ciri ayat penyata
“Surat untuk Ina” drama Lembaran
(Estetik dan 2. Menyatakan tema Penyerapan:
maklumat) dan dua Ilmu :
persoalan kesusasteraan Melayu
Aspek: 3. Menjelaskan watak Nilai: Bertanggungjawab
1. ciri drama dan Kasih sayang
2. Tema dan perwatakan utama Bersyukur
persoalan dan
3. Pewatakan sampingan. KBT:
4. Nilai dan 4. Menyenaraikan 3 a. KB – Mengelaskan
Pengajaran nilai dan b. Kecerdasan Pelbagai
pengajaran.

HPU: 7.0, 10.0
HPK: (7.1), (10.1,
10.4)
PENULISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa
murid akan dapat: Ayat pasif
Karangan 1. Menulis ayat/frasa Perbendaharaan kata Grafik
Perbahasan yang
(interpersonal dan sesuai Penyerapan: BT T1
maklumat) 2. Menyusun isi untuk Ilmu: Sejarah Unit 24 Bhg C
membina Nilai: Hormat- Bhg D
Syair perenggan yang menghormati Unit 23 bhg E
koheren KBT: Bhg F
3. Menulis syair a. Kecerdasan Bhg G
pelbagai-
HPU: 12,0 interpersonal
HPK: (12.4)
Aras: 12.4 aras 2(i)
&(ii)
12.5 aras 3(ii)
39 LISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa
Perbincangan murid akan dapat: Ayat majmuk gabungan
bahan prosa 1. Mengesan kata Perbendaharaan kata Laporan
kunci dalam
“Parlimen Negara teks. Penyerapan: BT T1
Kita” 2. Mengemukakan Ilmu: Ketatanegaraan Unit 25 Bhg A
(Interpersonal dan idea utama Nilai: Hemah tinggi Unit 25 Bhg B
maklumat) secara kritis dan Unit 25 bhg C
rapi KBT:
3. Membuat a. Kemahiran eknologi maklumat
pertimbangan b. KB- membanding
tentang sesuatu beza
perkara.

HPU: 2.0 , 8.0, 9.0
HPK: (2.2, 2.3, 2,4),
(8.6), (9.2)
Aras: 2.2 aras 1(ii)
2.3 aras 2(i)
2.4 aras 3(III)
8.6 aras 2(iii)
9.2 aras 1(iii)

GENRE Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Antologi
Drama murid akan dapat: Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
1. Menyatakan ciri-ciri ayat penyata
“Arah ke Mana” drama Lembaran
2. Menyatakan tema Penyerapan:
Aspek: dan dua
1. ciri drama persoalan
2. Tema dan 3. Menjelaskan watak
persoalan dan
3. Pewatakan perwatakan utama Ilmu :
4. Nilai dan dan kesusasteraan Melayu
Pengajaran sampingan. Nilai: Bertanggungjawab
4. Menyenaraikan 3 Hormat-
nilai dan menghormati
pengajaran. Kerjasama

HPU: 7.0, 10.0 KBT:
HPK: (7.1), (10.1, a. KB – Mengelaskan
10.4) b. Kecerdasan Pelbagai

PENULISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa
murid akan dapat: Ayat majmuk gabungan
Surat kiriman 1. Menulis ayat/frasa Perbendaharaan kata Laporan
rasmi yang
(interpersonal dan sesuai Penyerapan: BT T1
maklumat) 2. Menulis pantun Ilmu: Ketatanegaraan Unit 25 Bhg D
3. Mencari tiga isi Nilai: Hemah tinggi Unit 25 Bhg E
Pantun dengan Unit 25 bhg F
dengan ayat KBT: Bhg I
gramatis. a. Kemahiran eknologi maklumat
4. Menulis surat b. KB- membanding
kiriman rasmi beza
mengikut format

HPU: 9.0, 12,0
HPK: (9.2), (12.5)
Aras: 9.2 aras 1(iii)
12.5 aras 1(iii)

PKJR Pada akhir pelajaran, Ilmu: Video: B6 DT1 E1
Menggunakan murid akan dapat: Pendidikan Seni Visual Komplisai Iklan
Jalan Raya 1. Mengemukakan dan Kesusasteraan Melayu Televisyen
dengan menghuraikan idea
Selamat dan tentang kesan Nilai: Buku Aktiviti
Bertanggung membuat keputusan Belas Kasihan Aktiviti 1
Jawab (Akibat 2. Menghasilkan Kasih Sayang Aktiviti 2
Membuat serangkap pantun Aktiviti 3
Keputusan Yang empat kerat KBT Aktiviti 4A
Salah) bertemakan BCB Aktiviti 4B
keselamatan jalan raya Membaca
dengan menggunakan Mencatat
bahasa yang tepat,
indah dan menarik
3. Membaca petikan
tentang pengguna jalan
raya yang
bertanggungjawab dan
kepentingan membuat
keputusan yang betul
serta selamat di jalan
raya dengan sebutan
dan intonansi yang
betul

40 LISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa
Perbincangan murid akan dapat: Pembentukan perkataan baharu
bahan prosa 1. Mengesan kata Ayat majmuk pancangan relatif Teks ucapan
kunci dalam
“Angkasa lepas” teks. Penyerapan: BT T1
(Interpersonal dan 2. Mengemukakan Ilmu: Unit 26 Bhg A
maklumat) idea utama. Sains angkasa Unit 26 Bhg B
3. Menjelaskan Nilai: Jaya diri Bhg D
sesuatu secara Patriotisme Bhg F
spontan. Bhg G
KBT:
HPU: 2.0, 9.0, a. Kecerdasan
HPK: (2.5), (9.1) pelbagai-
Aras: 2.5 aras 3(i), (ii) logik matematik
9.1 aras 1(i) b. Kajian Masa
9.3 aras 3(i) Depan

GENRE Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Antologi
Drama murid akan dapat: Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
1. Menyatakan ciri-ciri ayat penyata
“Mendung Hitam drama Lembaran
Beralih Jua” 2. Menyatakan tema Penyerapan:
(Estetik dan dan dua Ilmu :
maklumat) persoalan kesusasteraan Melayu
3. Menjelaskan watak Nilai: Bertanggungjawab
Aspek: dan Hormat-
1. ciri drama perwatakan utama menghormati
2. Tema dan dan Jujur
persoalan sampingan.
3. Pewatakan 4. Menyenaraikan 3 KBT:
4. Nilai dan nilai dan a. KB – Mengelaskan
Pengajaran pengajaran. b. Kecerdasan Pelbagai

HPU: 7.0, 10.0
HPK: (7.1), (10.1,
10.4)
PENULISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa B6 DT1 E2
murid akan dapat: Pembentukan perkataan baharu Teks ucapan
Karangan 1. Menulis ayat/frasa Ayat majmuk pancangan relatif
Rencana yang BT T1
(interpersonal dan sesuai Penyerapan: Unit 26 Bhg C
maklumat) 2. Mengenal pasti Ilmu: Unit 26 Bhg E
kesalahan Sains angkasa Bhg H
ejaan dan tanda Nilai: Jaya diri Bhg I
baca Patriotisme
3. Mencari tiga isi
dengan KBT:
dengan ayat a. Kecerdasan
gramatis. pelbagai-
4. membina karangan logik matematik
berbentuk rencana b. Kajian Masa
mengikut format. Depan

HPU: 9.0, 12,0
HPK: (9.2), (12.5)
Aras: 9.1 aras 1(i)
11.1 aras 1(i)

41 LISAN Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa
Mempertahan murid akan dapat: Ayat Komplemen
kan 1. Mengemukakan Ayat Keterangan Pantun
Pendirian idea utama Perbendaharaan kata
secara kritis dan BT T1
”Cuti Akhir Tahun” rapi Penyerapan: Unit 27 Bhg A
(Interpersonal dan 2. Membuat Ilmu: Alam Unit 27 Bhg C
maklumat) pertimbangan persekolahan Unit 27
tentang sesuatu Nilai: Kesyukuran Bhg F
perkara. bhg G
KBT:
HPU: 3.0 , 12,0 a. Kemahiran
HPK: (3.3), (12.5) Pelbagai
Aras: 3.3 aras 2(i) b. Kemahiran Belajar
12.5 aras 2 (iii) Cara Belajar

PKJR Pada akhir pelajaran, Tatabahasa: Buku Aktiviti:
Menggunakan murid akan dapat: Ayat majmuk Aktiviti 5
Jalan Raya 1. Menyenaraikan isi Aktiviti 6
dengan Selamat tersurat Peribahasa: Aktiviti 7
dan Bertanggung dalam petikan Beringat Sebelum Kena, berjimat sebelum Aktiviti 8
jawab ( Pelumba 2. Mengemukakan habis
Jalan ) idea yang Nasi Sudah menjadi bubur
sesuai dalam Sudah terhantuk baru tergadah
perbincangan
3. Mengenal pasti hak Ilmu:
dan Hak pengguna
tanggungjawab
pengguna Nilai:
jalan raya dengan Bertanggungjawab
menggunakan
kemahiran KBT:
merancang dan BCB
kemahiran Kemahiran maklumat
membuat
keputusan

PKJR
1.3.2
1.3.4

42 GENRE Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Antologi
Ulangkaji murid akan dapat: Istilah umum “Kasut Kelopak jantung”
1. Menyatakan ciri-ciri ayat penyata
drama Lembaran
2. Menyatakan tema Penyerapan:
dan dua Ilmu :
persoalan kesusasteraan Melayu
3. Menjelaskan watak Nilai: Bertanggungjawab
dan Hormat-
perwatakan utama menghormati
dan Kerjasama
sampingan.
4. Menyenaraikan 3 KBT:
nilai dan a. KB – Mengelaskan
pengajaran. b. Kecerdasan Pelbagai
HPU: 7.0, 10.0
HPK: (7.1), (10.1,
10.4)
Pada akhir pelajaran, Sistem bahasa: Bahan prosa
murid akan dapat: Ayat Komplemen
1. Menulis ayat/frasa Ayat Keterangan Pantun
yang Perbendaharaan kata
sesuai BT T1
2. Menulis pantun Penyerapan: Unit 27 Bhg A
3. Mencari tiga isi Ilmu: Alam Unit 27 Bhg B
dengan persekolahan Unit 27 bhg C
dengan ayat Nilai: Kesyukuran
gramatis.
KBT:
HPU: 8.0, 12,0 a. Kemahiran
HPK: (8.8), (12.5) Pelbagai
Aras: 8.8 aras 3(iii) b. Kemahiran Belajar
12.5 aras 1(iii) Cara Belajar

43 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

44 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

45 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN

46 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN

47 AKTIVITI AKHIR TAHUN

48 CUTI AKHIR TAHUN