You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

BORANG MAKLUM BALAS KERJAKURSUS

Nama : NURUL SYAFIQAH BINTI ZULKIFLI Angka Giliran: 2012202340032

Kod: MTES3023 Nama Kursus: PENAAKULAN MATEMATIK
3
Pensyarah : EN. NOR HAWAN BIN MISIRAN, DATIN ZAITUN BT OTHMAN, PN AZIZAH BT HJ. TENGAH

Tarikh Hantar : 8 SEPTEMBER 2017 Tarikh Terima :

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tanda tangan Pelajar : Tarikh : 8 / 9 / 2017

Perincian Maklum Balas Kerja Kursus
Pemeriksa Moderator (jika berkaitan)

Kekuatan : Kekuatan :

Aspek yang boleh diperbaiki : Aspek yang boleh diperbaiki :

Tandatangan: Tarikh: Tandatangan: Tarikh:

Pengesahan Pelajar
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki
dan fahami.

Catatan (jika ada)

Tanda tangan Pelajar: Tarikh:
\