You are on page 1of 7

ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรูแ

้ กนกลาง
กลุม
่ สาระการเรียนรูภ
้ าษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน ้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2561
สารบัญ

หน้า
คานา
ทาไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ ๑
เรียนรู ้อะไรในภาษาต่างประเทศ ๑
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ ๒
คุณภาพผู เ้ รียน ๓
ต ัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู ้แกนกลาง ๘
สาระที่ ๑ ภาษาเพือการสื
่ ่
อสาร ๘
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓๖
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู ้อืน
่ ๔๔
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ ์กับชุมชนและโลก ๔๖
อภิธานศ ัพท ์ ๔๙
คณะผู จ
้ ด
ั ทา ๕๑

กลุม
่ สาระการเรียนรูภ
้ าษาต่างประเทศ
ทาไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ
ใ น สั ง ค ม โ ล ก ปั จ จุ บั น
การเรี ย นรู ้ภ าษาต่า งประเทศมี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นอย่า งยิ่งในชี วิต ประจ าวัน
เนื่องจากเป็ นเครือ ่ งมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้
ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม เข้ าใ จ เกี่ ย ว กั บ วัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ชุ ม ช น โ ล ก
และตระหนัก ถึ ง ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและมุ ม มองของสัง คมโลก
น า ม า ซึ่ ง มิ ต ร ไ ม ต รี แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ
ช่ ว ย พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต น เ อ ง แ ล ะ ผู้ อื่ น ดี ขึ้ น
เรียนรูแ ้ ละเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ก า ร คิ ด สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง
ม ีเ จ ต ค ต ท ิ ี ด
่ ีต อ ่ ก า ร ใ ช ้ภ า ษ า ต า่ ง ป ร ะ เ ท ศ
และใช้ภ าษาต่า งประเทศเพื อ ่ การสื อ ่ สารได้ รวมทัง้ เข้า ถึง องค์ ค วามรู ้ต่ า งๆ
ไ ด้ ง่ า ย แ ล ะ ก ว้ า ง ขึ้ น แ ล ะ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ ป็ น ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ้ พื้ น ฐ า น
ซึ่ ง ก าห น ดให้ เ รี ย น ตลอดห ลัก สู ต รการศึ ก ษ าขั้น พื้ น ฐาน คื อ ภ าษ าอัง กฤ ษ
ส่ ว นภาษาต่า งประเทศอื่น เช่ น ภาษาฝรั่ง เศส เยอรมัน จี น ญี่ ปุ่ น อาหรับ บาลี
แ ล ะ ภ า ษ า ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น ห รื อ ภ า ษ า อื่ น ๆ
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจ่ ะจัดทารายวิชาและจัดการเรียนรูต ้ ามความเหม
าะสม

เรียนรูอ้ ะไรในภาษาต่างประเทศ
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
มุ่งหวัง ให้ผู้เรี ย นมี เจตคติที่ดี ต่อ ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ ภ าษาต่างประเทศ
สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชี พ และศึ ก ษาต่ อ
ใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
รวมทัง้ มีความรูค ้ วามเข้าใจในเรือ ่ งราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโล

และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรร
ค์ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-
เขี ย น แลกเปลี่ย นข้อ มู ล ข่า วสาร แสดงความรู ้สึก และความคิด เห็ น ตี ค วาม
น า เส น อ ข้ อ มู ล ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เห็ น ใ น เรื่ อ ง ต่ า ง ๆ
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
 ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ก ารใช้ ภ าษ าต่ า งป ระเท ศ ต าม วัฒ น ธรรม ข องเจ้ า ข องภ าษ าค วาม สัม พั น ธ์
ความเหมื อ นและความแตกต่า งระหว่า งภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา
ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย
และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
 ภ า ษ า กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ้ อื่ น
การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการเชื่ อ มโยงความรู ้ก บ ั กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้อื่ น
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
 ภ า ษ า กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ โ ล ก
การใช้ ภ าษาต่า งประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรี ยน
ชุ ม ชน และสังคมโลก เป็ นเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานในการศึ ก ษาต่ อ ประกอบอาชี พ
และแลกเปลีย่ นเรียนรูก
้ บั สังคมโลก

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ
่ การสือ
่ สาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรือ ่ งทีฟ
่ งั และอ่านจากสือ
่ ประเภทต่างๆ
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทกั ษะการสือ ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
แสดงความรูส้ ก ึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด
และความคิดเห็นในเรือ ่ งต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และนาไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ม า ต ร ฐ า น ต ๒ .๒
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรร
ม ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า กั บ ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย
และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กบ ั กลุม่ สาระการเรียนรูอ้ ืน

ม า ต ร ฐ า น ต ๓ .๑
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชือ ่ มโยงความรูก ้ บ
ั กลุม
่ สาระการเรีย
น รู ้ อื่ น แ ล ะ เป็ น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้
และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กบ
ั ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภ าษาต่า งประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึก ษา
ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครือ่ งมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลีย่ นเรียนรูก ้ บ
ั สังคมโลก
คุณภาพผูเ้ รียน

จบชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
 ปฏิ บ ัติ ต าม ค าแน ะน าใน คู่ มื อ ก ารใช้ ง าน ต่ า งๆ ค าชี้ แจง ค าอธิ บ าย
และค าบรรยายที่ ฟั ง และอ่ า น อ่ า นออกเสี ย งข้ อ ความ ข่ า ว ประกาศ โฆษณา
บ ท ร้ อ ย ก ร อ ง แ ล ะ บ ท ล ะ ค ร สั้ น ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก ก า ร อ่ า น
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบ ั สือ
่ ทีไ่ ม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ
ที่ อ่ า น ร ว ม ทั้ ง ร ะ บุ แ ล ะ เ ขี ย น สื่ อ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม เ รี ย ง รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ
สัม พันธ์ ก บ
ั ประโยคและข้อ ความที่ฟังหรือ อ่าน จับ ใจความสาคัญ วิเคราะห์ ค วาม
ส รุ ป ค ว า ม ตี ค ว า ม แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เห็ น จ า ก ก า ร ฟั ง แ ล ะ อ่ า น เรื่ อ ง
ทีเ่ ป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 สนทนาและเขี ย นโต้ ต อบข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ตนเองและเรื่อ งต่ า งๆ ใกล้ ต วั
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ส ถ า น ก า ร ณ์ ข่ า ว / เ ห ตุ ก า ร ณ์
ป ร ะ เด็ น ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง แ ล ะ เห ม า ะ ส ม
เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ ค า ข อ ร้ อ ง ค า ชี้ แ จ ง ค า อ ธิ บ า ย แ ล ะ ใ ห้ ค า แ น ะ น า
พู ด แ ล ะ เขี ย น แ ส ด ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร เส น อ แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ จาลองหรือสถานการณ์ จริง
อย่างเหมาะสม พู ด และเขีย นเพื่อ ขอและให้ข้อ มู ล บรรยาย อธิบ าย เปรีย บเทีย บ
และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ ่ ง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ ทฟ ี่ งั และอ่านอย่างเหม
า ะ ส ม
พูดและเขียนบรรยายความรูส้ ก ึ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรือ ่ งต่างๆ
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล
 พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์
เรื่ อ งและประเด็ น ต่ า งๆ ตามความสนใจ พู ดและเขี ย น สรุ ป ใจความส าคัญ
แ ก่ น ส า ร ะ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ รื่ อ ง กิ จ ก ร ร ม ข่ า ว เ ห ตุ ก า ร ณ์
และสถานการณ์ ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ทั้ ง ใ น ท้ อ ง ถิ่ น สั ง ค ม แ ล ะ โ ล ก
พร้อมทัง้ ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 เลือ กใช้ภ าษา น้ า เสี ย ง และกิริย าท่าทางเหมาะกับ ระดับ ของบุ ค คล เวลา
โอ ก าส แ ล ะส ถ าน ที่ ต าม ม าร ย าท สั ง ค ม แ ล ะวัฒ น ธ ร ร ม ข องเจ้ า ข องภ าษ า
อ ธิ บ า ย / อ ภิ ป ร า ย วิ ถี ชี วิ ต ค ว า ม คิ ด ค ว า ม เ ชื่ อ
และที่ม าของขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้า ร่ว ม แนะน า
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
 อธิ บ าย/เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างระหว่ างโครงสร้างประโยค ข้ อ ความ
ส านวน ค าพังเพย สุ ภ าษิ ต และบทกลอนของภาษาต่ างประเทศและภาษาไทย
วิ เคราะห์ /อภิ ป รายความเหมื อ นและความแตกต่ า งระหว่ า งวิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
 ค้ น ค ว้ า /สื บ ค้ น บั น ทึ ก ส รุ ป
และแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้อื่ น
จากแหล่งเรียนรูต ้ า่ งๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
 ใช้ภาษาสือ ่ สารในสถานการณ์ จริง/สถานการณ์ จาลองทีเ่ กิดขึน ้ ในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 ใช้ ภ าษ า ต่ างป ร ะ เท ศ ใ น ก าร สื บ ค้ น /ค้ น ค ว้ า ร ว บ ร ว ม วิ เ ค ร าะ ห์
แ ล ะ ส รุ ป ค ว า ม รู ้ / ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ จ า ก สื่ อ แ ล ะ แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู ้ ต่ า ง ๆ
ในการศึก ษาต่อ และประกอบอาชี พ เผยแพร่/ประชาสัม พัน ธ์ ข้อ มู ล ข่า วสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิน ่ /ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ
 มี ทั ก ษ ะก าร ใช้ ภ าษ าต่ า งป ร ะเท ศ (เน้ น ก าร ฟั ง-พู ด -อ่ า น -เขี ย น )
สื่ อ สารตามหัว เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรี ย น สิ่ ง แวดล้ อ ม อาหาร
เค รื่ อ ง ดื่ ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล เว ล า ว่ า ง แ ล ะ นั น ท น า ก า ร
สุ ข ภ าพ แ ล ะส วัส ดิ ก าร ก าร ซื้ อ -ข าย ล ม ฟ้ าอ าก าศ ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะอ าชี พ
การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ภ า ย ใ น ว ง ค า ศั พ ท์ ป ร ะ ม า ณ ๓ ,๖ ๐ ๐ -๓ ,๗ ๕ ๐ ค า
(คาศัพท์ทม ี่ ีระดับการใช้แตกต่างกัน)
 ใช้ ป ระโยคผสมและประโยคซับ ซ้ อ นสื่ อ ความหมายตามบริ บ ทต่ า งๆ
ในการสนทนา ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ตารางวิเคราะห์ ตัวชี้วดั สาระแกนกลาง
กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5