You are on page 1of 3

Tutorial 6: Terangkan maksud ketidaksamaan peluang pendidikan dan faktor

yang menyebabkan wujudnya ketidaksamaan tersebut dan implikasinya
terhadap sistem pendidikan di Malaysia.

Jawapan:

Maksud ketidaksamaan peluang pendidikan ialah pandangan, pemikiran dan
kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau
kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif.
Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakan individu atau kelompok
etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. Ketaksamaan telah berlaku sejak
dahulu lagi (sistem feudal). Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan
golongan istana menerima sistem pendidikan yang berbeza. Sistem ini diteruskan
lagi pada zaman penjajah dengan kebanyakan sekolah. Bandar mempunyai
kemudahan yang baik dan lengkap namun di luar bandar sebaliknya. Namun
kesannya ia telah mengakibatkan golongan pembesar me!ariskan kecerdikan
sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wujudnya ketidaksamaan
tersebut iaitu faktor kelas sosial. Pada zaman sekarang, faktor kelas sosial banyak
mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Menurut Max Weber, terdapat lima
golongan kelas sosial iaitu golongan atasan terdiri daripada orang kaya dan ahli
korporat manakala golongan kedua pula terdiri daripada orang berpendidikan tinggi,
professional dan memegang jawatan yang baik dalam organisasi. Seterusnya,
kumpulan ketiga pula terdiri daripada lulusan sekolah menengah, pemegang sijil
serta diploma. Golongan seterusnya ialah kelas pekerja iaitu pekerja kolar biru yang
berpendidikan PMR dan SPM dan golongan terakhir ialah golongan bawahan yang
tidak melalui pendidikan formal. Selain itu, faktor kelas sosial seperti tahap
persekitaran iaitu suasana tempat tinggal yang tidak lengkap, struktur kekeluargaan
yang porak peranda juga memainkan peranan penting. Suasana tempat tinggal yang
lengkap dengan kemudahan asas, fizikal rumah dan keadaan persekitaran turut
memberikan impak kepada jurang pendidikan. Struktur keluarga yang mempunyai
jumlah ahli keluarga yang kecil atau besar, kes perceraian, tahap pendidikan ibu
bapa, pengaruh luar terdiri dari masyarakat dan rakan sebaya juga memainkan
peranan terhadap pembentukan kelas sosial dalam masyarakat.

Seterusnya, faktor yang kedua ialah faktor jantina. Faktor jantina juga
memainkan peranan dalam ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia sejak dari
zaman penjajahan dahulu lagi peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat

Seterusnya ialah. taraf ekonomi keluarga yang agak rendah menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan ini wujud. Oleh sebab itu. Implikasinya terhadap sistem pendidikan di Malaysia ialah persekitaran fizikal murid dan sosio budaya yang kurang merangsang murid untuk belajar kerana masih ramai ibu bapa di kawasan pedalaman yang kurang mementingkan pendidikan anak-anak. Kebanyakkan murid perempuan dan lelaki lebih cenderung untuk memilih mata pelajaran yang bersifat lebih ke arah mereka. Perbezaan ini juga dapat dilihat di institut Pengajian tinggi dan institut Pengajian Tinggi Swasta yang melahirkan lebih ramai graduan-graduan dari kalangan wanita berbanding dengan graduan-graduan lelaki. Seorang penyelidik. dan juga institusi pengajian tinggi seperti di politeknik. tidak hairanlah jika golongan wanita yang terpaksa bersaing sesame sendiri bagi meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi berbanding golongan lelaki kerana kuota kemasukan bagi golongan lelaki ke pusat pengajian tinggi ataupun menceburi bidang perguruan sangat terbuka luas. Aminah Ahmad (2000) menyatakan bahawa penglibatan wanita menggalakkan tetapi masih wujud segreagasi mengikut gender terutamanya dalam pendidikan sekolah menengah teknik atau vokasional. murid yang tinggal dalam lingkungan pelbagai etnik pula secara tidak langsung akan dapat belajar bahasa etnik lain saling menerima dan saling menghormati antara satu sama lain. Walaubagaimanapun. Begitu juga dalam bidang perguruan. Hal ini kerana kebanyakkan daripada pelajar lelaki cenderung menamatkan pengajian formal mereka terlebih awal untuk bekerja menampung pendapatan keluarga. Oleh itu. Namun begitu. Murid yang berasal daripada keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang rendah akan menghadapi masalah dari segi . Mereka juga akan sentiasa bersaing di dalam pelajaran dan secara tidak langsung akan meningkatkan lagi motivasi diri mereka. Hal ini kerana mereka yang tinggal di dalam lingkungan satu etnik yang mempunyai budaya dan Cara berfikir yang sama kurang mendapat pendedahan tentang etnik lain. mereka mempunyai kurang persaingan dengan etnik yang lain menyebabkan mereka tidak beranggapan pendidikan tidak penting bagi anak-anak mereka. ketidaksamaan jantina sudah lama wujud kerana bidang ini mempunyai bilangan wanita yang lebih ramai berbanding golongan lelaki.tinggi lebih diutamakan untuk golongan lelaki sahaja buktinya kemasukan pelajar ke sekolah lebih dimonopoli oleh pelajar lelaki. pada masa kini dapat dilihat suatu perbezaan yang ketara iaitu bilangan bagi pelajar lelaki yang bersekolah di sekolah menengah kurang jika dibandingkan dengan pelajar perempuan.

Hal ini akan menyebabkan murid-murid yang berasal dari keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang rendah akan terus ketinggalan di belakang.pembiayaan. Walaubagaimanapun. murid yang berasal dari keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang lebih tinggi tidak akan mempunyai sebarang masalah berkaitan pembiayaan serta kurang menghadapi masalah kemudahan dan kelengkapan pembelajaran. kemudahan belajar yang selesa serta kurang kelengkapan belajar seperti buku rujukan dan sebagainya. Malah ibu bapa menghantar mereka menghadiri kelas-kelas tambahan yang berbayar di luar waktu sekolah sebagai ulang kaji bagi mereka. .