You are on page 1of 2

Систем крајишта на српском етничком простору у првом веку османске

власти

Наставник: Миљковић-Бојанић Љ. Ема, Мишић С. Синишаово проверити али


мислим да смо тако ставили због оптерећења

Циљ предмета:
Циљ овог предмета је да упозна докторанте са специфичним начином
функционисања оних области српског етничког простора која су била уређена као
крајишта у Османском царству.

Исход предмета:
Анализа градива, уопштавање и разумевање друштвене структуре у пограничним
областима (пример Смедеревски санџак), коју усложњава постојање одређеног
броја друштвених група српског народа које су имале специјалан статус, услед
службе које су вршили на крајишту. Такође ће пажња бити посвећена типологији и
функционалности система насеља, као и демографским кретањима у пограничним
областима.

Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Продор Османлија на Балкан и стварање система крајишта; 2. Настанак и
територија крајишта Иса-бега Исхаковића (пример крајишта старог типа); 3.
Карактеристике тимарског система у крајишту старог типа; 4. Друштвене групе у
крајишту Иса-бега 1455. године; 5. Систем насеља у крајишту Иса-бега 1455.
године; 6. Становништво крајишта Иса-бега Исхаковића 1455. године; 7. Ширење
Османске државе ка северозападу Балканског полуострва и укидање крајишта Иса-
бега Исхаковића; 8. Настанак и територија Смедеревског санџака (пример крајишта
новог типа); 9. Карактеристике тимарског система у крајиштву новог типа; 10.
Друштвене групе у Смедеревском санџаку 1459-1521; 11. Власи Смедеревског
санџака; 12. Становништво са специјалним статусом; 13. Систем насеља у
Смедеревеском санџаку 1459-1521; 14. Освајање Београда 1521. године и укидање
пограничног статуса Смедеревског санџака; 15. Основне сличности и разлике
крајишта старог и новог типа.

СИР: Израда рада на објављеној и необјављеној грађи, која се пре свега односи на
Крајиште Иса-бега Исхаковића и Смедеревски санџак.

Препоручена литература: Миљковић-Бојанић Ема, Смедеревски санџак 1476-


1566. Земља. Насеља. Становништво, Београд 2004; Миљковић Ема, Крстић
Александар, Браничево у 15. веку, Пожаревац 2007; Зиројевић Олга, Турско војно
уређење у Србији 1459-1683, Београд 1974; B. Djurdjev, Značaj podataka o Vlasima u
popisu krajišta Isa-bega Ishakovića iz 1455. godine, Godišnjak društva istoričara Bosne i
Hercegovine 15 (1968) 60-72; H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića. Sarajevo
1964; H. Inalcik, Economic and Social History of the Ottoman Empire, volume one:
1300-1600, Cambridge University Press, 1997; Зиројевић Олга, Цариградски друм од
Београда до Софије (1459-1683), Зборник Историјског музеја Србије 7, Београд
1970, 3-197; Миљковић Ема, Прилог проучавању почетака исламизације у
Браничеву 1467-1476. године, Зборник Матице Српске за историју 47-48 (1993)
125-132; Миљковић Ема, Типологија сеоских насеља у области Браничева у првом
веку османске власти (постављање проблема и правци истраживања), Браничево
кроз војну и културну историју Србије I, Зборник радова са научног скупа
Историјскoг архивa Пожаревац, св. 3, Пожаревац 2006, 29-41; Миљковић Ема,
Прилог проучавању миграција влашког становништва на српском етничком
простору у 15. веку: пример влаха нахије Кукањ, Браничевски Гласник 3/4 (2006),
85-93. Крстић Александар, Читлук Али-бега Михалоглуа у Ждрелу, БГ 1 (2002) 39-
56; Крстић Александар, Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне
Угарске у 15. и првој трећини 16. века, Историјски Часопис 52 (2005) 165-193