You are on page 1of 4

Úloha 1: Kvalita měření vysokých napětí

Zadání
Jedna skupina zhotoví stupnici elektrostatického voltmetru C 196 do 30 kV, druhá
provede kalibraci 50 kV rozsahu panelového kilovoltmetru pomocí metrologicky navázaného
měřidla. V průběhu cvičení se obě skupiny vystřídají.

A) Zhotovení stupnice voltmetru 30 kV


Zhotovte stupnici elektrostatického voltmetru EV s rozsahem do 30 kV pomocí
měřícího kulového jiskřiště o průměru koulí 100 mm. Doskoky jiskřiště se vyberou tak,
aby korigovaná efektivní přeskoková napětí
𝛿 𝑏
𝑈= 𝑈𝑛𝑚 , 𝛿 = 2,89 , 𝑏𝑛 = 101,3 𝑘𝑃𝑎, 𝜗𝑛 = 20 ℃
√2 273 + 𝜗
pokryla alespoň 6-ti body rozsah 30 kV. Pro každý doskok d (mm) se alespoň třikrát změří
výchylka α (mm) na stupnici EV při přeskoku. Graf U = f (α) se použije ke zhotovení
stupnice ve skutečné velikosti. Doporučené doskoky jsou: 5, 6, 8, 9, 10 a 12 mm.

Unm [kV]........... amplituda napětí při normálních atmosférických podmínkách (tabelováno)


U [kV] ............. efektivní hodnota napětí po korekci na skutečné atmosférické podmínky
δ [ - ] ............... poměrná hustota vzduchu
b [kPa] ............ atmosférický tlak
ϑ [°C] .............. teplota vzduchu
α [mm] ............ výchylka na stupnici elektrostatického voltmetru

B) Kalibrace kilovoltmetru 50 kV
Kalibraci 50 kV rozsahu panelového kilovoltmetru proveďte porovnáním s
metrologicky navázaným elektrostatickým voltmetrem Trüb-Täuber do 100 kV. Z
provedeného měření vytvořte kalibrační tabulku (bude obsahovat údaje obou měřidel, chybu a
nejistotu měření). Ke stanovení standardní nejistoty měření proveďte řadu opakovaných
měření při jedné nastavené hodnotě napětí (nejistota typu A), využijte kalibrační list
navázaného přístroje a proveďte kvalifikovaný odhad hlavních složek nejistoty typu B. Jako
výsledek zpracujte rozšířenou nejistotu měření.

Použité přístroje
Elektrostatický panelový kilovoltmetr EV
Elektrostatický kilovoltmetr Trub Tauber S196 – rozsah 50 kV
Kulové jiskřiště průměr 100 mm
Naměřené hodnoty
Měření probíhalo pří teplotě 20,7 °C, tlaku 987,7,3 hPA a vlhkosti 12,2%.

A)
d [mm] Unm [kV] U [kV] α1 [mm] α2 [mm] α3 [mm] αA [mm]
5 16,8 11,5 33 30 28 30,3
6 19,9 13,7 43 41 42 42,0
8 26 17,9 66 63 64 64,3
9 28,9 19,9 79 77 74 76,7
10 31,7 21,8 88 88 92 89,3
12 37,4 25,7 110 105 111 108,7
tabulka 1

Příklad výpočtu pro d = 5 mm


(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 ) 33 + 30 + 28
𝛼= = 𝑐𝑚 = 30,3 𝑚𝑚
3 3
𝑏 98,77
𝛿 = 2,89 = 2,89 ∗ = 0,971
273,9 + 𝜗 273,9 + 20,7
𝛿 0,971
𝑈= 𝑈 = ∗ 16,8 𝑘𝑉 = 11,5 𝑘𝑉 (Pozn. 16,8 kV je vrcholová hodnota přeskokového napětí)
√2 𝑛𝑚 √2
34.0
Stupnice kV-metru
33.0
32.0
31.0
30.0
29.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
U [kV]

18.0
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

0 30
U [kV]

Kalibrace kilovoltmetru 50 kV
Hodnoty pro výpočet nejistoty A

Nastavená hodnota [kV] Skutečná hodnota [kV]


20 17
30 29
40 40
50 50,1
tabulka 2

Nastavená Naměřená Nastavená Naměřená


hodnota [kV] hodnota [kV] hodnota [kV] hodnota [kV]
29 50,1
29,5 50
29,3 50
30 29 50 49,9
29 50
29,2 49,8
28,9 50,1
29,4 50
29,5 49,9
29,1 50
střední hodnota 29,19 střední hodnota 49,98
nejistota typu a 0,071 nejistota typu a 0,029
nejistota typu b 0,304 nejistota typu b 0,304
kombinovaná kombinovaná
0,312 0,305
nejistota c nejistota c
tabulka 3

1. Výpočet nejistot měření:


Nejistota A:
𝑛
1
𝑥̅ = ∑ 𝑥𝑖 = 29,190 𝑘𝑉
𝑛
𝑖=1

= 0,071 𝑘𝑉

Nejistota B:
Třída přesnosti Np1 = 0,5 kV, nejistota odečtu = 0,3 kV
𝑁𝑝1 0,5
𝑢𝑏1 = = = 0,25
2 2
𝑁𝑜𝑑𝑒𝑐𝑡𝑢 0,3
𝑢𝑏2 = = = 0,173
√3 √3

𝑢𝑏 = √𝑢𝑏1 2 + 𝑢𝑏2 2 = √0,252 + 0,1732 = 0,304