You are on page 1of 11

HARI RABU MINGGU 8

TARIKH 28 Mac 2018 MASA 7.30am -8.50am ARAS PEMIKIRAN


SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PERNIAGAAN 2 Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 4 - JIRIM DAN BAHAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK TEORI KINETIK JIRIM
EMK
PERUBAHAN KEADAAN JIRIM Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
1.  Menerangkan teori kinetk jirim I-THINK
STANDARD 2.  Menyatakan tga keadaan jirim Peta bulatan Peta pokok
PEMBELAJA
RAN 3.  Menyatakan nama proses semasa perubahan keadaan jirim Peta buih Peta tt
4. Menerangkan haba diserap atau dibebaskan semasa perubahan
Peta dakap Peta alir
keadaan jirim
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan 3 teori kinetk jirim STRATEGI PAK 21
KRITERIA
2. Menyatakan 3 keadaan jirim Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN
3. Menyatakan 3 proses perubahan keadaan jirim Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan beberapa konsep jirim yang telah dipelajari
semasa tngkatan 1 Membanding beza Mereka cipta
menjalankan aktvit role play untuk menunjukkan keadaan Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 Pelajar
zarah-zarah dalam jirim Membuat keputusan Mentafsir
Pelajar menerangkan 3 keadaan jirim dan nama proses bagi setap Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 perubahan keadaan jirim.
Membuat ramalan Mencipta analog
Pelajar menerangkan haba diserap atau dibebaskan semasa berlaku
AKTIVITI 3 perubahan keadaan jirim. Menilai Menjana idea

PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan.


PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
……………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

TARIKH 28 Mac 2018 MASA 12.30pm -1.50pm ARAS PEMIKIRAN


SUBJEK FIZIK TINGKATAN 5 SAINS TULEN Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 2 - KEELEKTRIKAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK KUASA DAN TENAGA ELEKTRIK
EMK
Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
1.  Mendefinisi Kuasa elektrik dan Tenaga Elektrik I-THINK
STANDARD 2.  Menerangkan hubungan antara kuasa (P) voltan (V) dan arus (I) Peta bulatan Peta pokok
PEMBELAJA
RAN Peta buih Peta tt
3. Merangkan hubungan antara tenaga (E), voltan (V), Arus (I) dan
masa (t). Peta dakap Peta alir

MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir


1.  Mendefinisi Kuasa dan Tenaga Elektrik STRATEGI PAK 21
KRITERIA 2.  Menyelesaikan 2 masalah berkaitan kuasa elektrik dan tenaga Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN elektrik Role play Lain-lain:
Hot seat
Pelajar mendefinisikan kuasa elektrik dan tenaga elektrik dengan KBAT
SET INDUKSI menggunakan maklumat yang terdapat pada label peralatan
elektrik. Membanding beza Mereka cipta

Pelajar menerangkan kuasa dan tenaga elektrik berdasarkan aktvit Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 yang dijalankan Membuat keputusan Mentafsir

Pelajar menerangkan hubungan antara kuasa, voltan dan arus serta


AKTIVITI 2 hubungan antara tenaga, voltan , arus dan masa dengan Menghubungkait Mengkategori
menerbitkan formula-formula kuasa elektrik.
Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
……………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

HARI RABU MINGGU 8


TARIKH 28 Mac 2018 MASA 11.10am-11.50am ARAS PEMIKIRAN
SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PSV 1 Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 3 - KETURUNAN DAN VARIASI Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK VARIASI
EMK
VARIASI SELANJAR Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
VARIASI TIDAK SELANJAR Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menyatakan maksud Variasi I-THINK
PEMBELAJA 2.  Menyatakan dua jenis Variasi Peta bulatan Peta pokok
RAN 3.  Menerangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar Peta buih Peta tt
4. Menyatakan faktor yang menyebabkan variasi Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan definisi variasi STRATEGI PAK 21
KRITERIA 2. Menyatakan 2 jenis variasi Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN
3. Menyatakan 2 perbezaan variasi selanjar dan varasi tak selanjar Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan beberapa konsep Variasi yang telah dipelajari
Membanding beza Mereka cipta
Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 Pelajar menjawab soalan lathan.
Membuat keputusan Mentafsir
Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 Pelajar membincangkan jawapan lathan bersama-sama guru.
Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
……………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan
HARI RABU MINGGU 8
TARIKH 29 Mac 2018 MASA 12.30pm - 1.50pm ARAS PEMIKIRAN
SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PRINSIP AKAUN Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 4 - JIRIM DAN BAHAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK TEORI KINETIK JIRIM
EMK
PERUBAHAN KEADAAN JIRIM Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menerangkan teori kinetk jirim I-THINK
PEMBELAJA 2.  Menyatakan tga keadaan jirim Peta bulatan Peta pokok
RAN
3.  Menyatakan nama proses semasa perubahan keadaan jirim Peta buih Peta tt
4. Menerangkan haba diserap atau dibebaskan semasa perubahan Peta dakap Peta alir
keadaan jirim
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan 3 teori kinetk jirim STRATEGI PAK 21
KRITERIA Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN 2. Menyatakan 3 keadaan jirim
3. Menyatakan 3 proses perubahan keadaan jirim Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan beberapa konsep jirim yang telah dipelajari
semasa tngkatan 1 Membanding beza Mereka cipta
Pelajar menjalankan aktvit role play untuk menunjukkan keadaan Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 zarah-zarah dalam jirim
Membuat keputusan Mentafsir
Pelajar menerangkan 3 keadaan jirim dan nama proses bagi setap Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 perubahan keadaan jirim.
Membuat ramalan Mencipta analog
AKTIVITI 3 Pelajar menerangkan haba diserap atau dibebaskan semasa Menilai Menjana idea
berlaku perubahan keadaan jirim.
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan.
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
…… Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

HARI RABU MINGGU 8


TARIKH 29 Mac 2018 MASA 11.10am - 12.30pm ARAS PEMIKIRAN
SUBJEK SAINS TINGKATAN 3 JAUHARI Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 3 - SISTEM PERKUMUHAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK SISTEM PERKUMUHAN MANUSIA
EMK
1. ORGAN-ORGAN PERKUMUHAN Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
2. SISTEM URINARI Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menyatakan definisi sistem perkumuhan I-THINK
PEMBELAJA 2.  Menyatakan organ-organ perkumuhan Peta bulatan Peta pokok
RAN 3.  Menyatakan hasil-hasil perkumuhan Peta buih Peta tt
4. Menerangkan sistem urinari manusia Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan 3 organ perkumuhan manusia STRATEGI PAK 21
KRITERIA Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN 2. Menyatakan 3 hasil perkumuhan
3. Menyatakan 3 proses dalam sistem urinari manusia Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan mengapa manusia menghasilkan air kencing
dan peluh berdasarkan pengetahuan sedia ada. Membanding beza Mereka cipta
Pelajar melihat simulasi komputer yang menunjukkan proses yang Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 berlaku dalam sistem perkumuhan manusia.
Membuat keputusan Mentafsir
Pelajar menyatakan organ perkumuhan yang terlibat dan hasil Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 perkumuhan yang disingkirkan dari badan manusia
Membuat ramalan Mencipta analog
Pelajar menerangkan proses yang berlaku dalam sistem urinari Menilai Menjana idea
AKTIVITI 3 manusia

PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan.


PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
…… Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan
HARI SELASA MINGGU 6
TARIKH 30 Mac 2018 MASA 7.30am - 8.10am ARAS PEMIKIRAN
SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PSV 1 Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 4 - JIRIM DAN BAHAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK ATOM
EMK
STRUKTUR ATOM Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
ZARAH-ZARAH SUBATOM Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menyatakan definisi atom I-THINK
PEMBELAJA 2.  Menerangkan struktur atom Peta bulatan Peta pokok
RAN 3.  Menyatakan 3 zarah subatom Peta buih Peta tt
4. Menyatakan ciri-ciri 3 jenis zarah subatom Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan 2 ciri struktur atom STRATEGI PAK 21
KRITERIA Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN 2. Menyatakan 3 zarah subatom
3. Menyatakan 2 ciri zarah-zarah subatom Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan unit asas bagi jirim bagi menjana idea
tentang atom. Membanding beza Mereka cipta
Pelajar melihat simulasi komputer tentag atom dan Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 membincangkan struktur atom Membuat keputusan Mentafsir
Pelajar menyatakan 3 zarah subatom serta menerangkan ciri-ciri Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 setap zarah subatom
Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
…………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

TARIKH 30 Mac 2018 MASA 8.50am - 9.30am ARAS PEMIKIRAN


SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PRINSIP AKAUN Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 4 - JIRIM DAN BAHAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK ATOM
EMK
STRUKTUR ATOM Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
ZARAH-ZARAH SUBATOM Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menyatakan definisi atom I-THINK
PEMBELAJA 2.  Menerangkan struktur atom Peta bulatan Peta pokok
RAN 3.  Menyatakan 3 zarah subatom Peta buih Peta tt
4. Menyatakan ciri-ciri 3 jenis zarah subatom Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan 2 ciri struktur atom STRATEGI PAK 21
KRITERIA
Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN 2. Menyatakan 3 zarah subatom
3. Menyatakan 2 ciri zarah-zarah subatom Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan unit asas bagi jirim bagi menjana idea
tentang atom. Membanding beza Mereka cipta
Membuat inferens Menginterpretasi
Pelajar melihat simulasi komputer tentag atom dan
AKTIVITI 1 membincangkan struktur atom Membuat keputusan Mentafsir

Pelajar menyatakan 3 zarah subatom serta menerangkan ciri-ciri Menghubungkait Mengkategori


AKTIVITI 2setap zarah subatom Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
REFLEKSI …………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
…………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

TARIKH 30 Mac 2018 MASA 11.10am - 12.30pm ARAS PEMIKIRAN


SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PERNIAGAAN 2 Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 4 - JIRIM DAN BAHAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK ATOM
EMK
STRUKTUR ATOM Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
ZARAH-ZARAH SUBATOM Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menyatakan definisi atom I-THINK
PEMBELAJA 2.  Menerangkan struktur atom Peta bulatan Peta pokok
RAN 3.  Menyatakan 3 zarah subatom Peta buih Peta tt
4. Menyatakan ciri-ciri 3 jenis zarah subatom Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan 2 ciri struktur atom STRATEGI PAK 21
KRITERIA Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN 2. Menyatakan 3 zarah subatom
3. Menyatakan 2 ciri zarah-zarah subatom Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan unit asas bagi jirim bagi menjana idea
tentang atom. Membanding beza Mereka cipta
Pelajar melihat simulasi komputer tentag atom dan Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 membincangkan struktur atom
Membuat keputusan Mentafsir
Pelajar menyatakan 3 zarah subatom serta menerangkan ciri-ciri Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 setap zarah subatom
Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan CATATAN:
REFLEKSI
…………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan
TARIKH 27 Mac 2018 MASA 7.30am - 8.10am ARAS PEMIKIRAN
SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PERNIAGAAN 2 Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 3 - KETURUNAN DAN VARIASI Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK VARIASI
EMK
VARIASI SELANJAR Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
VARIASI TIDAK SELANJAR Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menyatakan maksud Variasi I-THINK
PEMBELAJAR 2.  Menyatakan dua jenis Variasi Peta bulatan Peta pokok
AN 3.  Menerangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar Peta buih Peta tt
4. Menyatakan faktor yang menyebabkan variasi Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan definisi variasi STRATEGI PAK 21
KRITERIA
2. Menyatakan 2 jenis variasi Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN
3. Menyatakan 2 perbezaan variasi selanjar dan varasi tak selanjar Role play Lain-lain:
Hot seat
Pelajar menyatakan beberapa perbezaan yang terdapat dalam KBAT
SET INDUKSI sifat-sifat fizikal semua pelajar dalam kelas
Membanding beza Mereka cipta
Pelajar menyatakan definisi variasi berdasarkan aktvit sifat fizikal Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 dan menyatakan contoh-contoh lain variasi Membuat keputusan Mentafsir
Pelajar membincangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 beserta contoh Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
NILAI MURNI
Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
…………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

TARIKH 27 Mac 2018 MASA 1.10pm - 2.30pm ARAS PEMIKIRAN


SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PRINSIP AKAUN Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 3 - KETURUNAN DAN VARIASI Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK VARIASI
EMK
VARIASI SELANJAR Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
VARIASI TIDAK SELANJAR Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan

STANDARD 1.  Menyatakan maksud Variasi I-THINK


PEMBELAJAR
AN 2.  Menyatakan dua jenis Variasi Peta bulatan Peta pokok
3.  Menerangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar Peta buih Peta tt
4. Menyatakan faktor yang menyebabkan variasi Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan definisi variasi STRATEGI PAK 21
KRITERIA
2. Menyatakan 2 jenis variasi Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN
3. Menyatakan 2 perbezaan variasi selanjar dan varasi tak selanjar Role play Lain-lain:
Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan beberapa perbezaan yang terdapat dalam
sifat-sifat fizikal semua pelajar dalam kelas Membanding beza Mereka cipta

Membuat inferens Menginterpretasi


Pelajar menyatakan definisi variasi berdasarkan aktvit sifat fizikal
AKTIVITI 1 dan menyatakan contoh-contoh lain variasi
Membuat keputusan Mentafsir

Menghubungkait
Pelajar membincangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar Mengkategori
AKTIVITI 2 beserta contoh Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
NILAI MURNI
Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
……… Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan
TARIKH 27 Mac 2018 MASA 9.30am -10.50pm ARAS PEMIKIRAN
SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PSV 1 Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 3 - KETURUNAN DAN VARIASI Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK VARIASI
EMK
VARIASI SELANJAR Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
VARIASI TIDAK SELANJAR Sains &Tek Tek. Mak & kom
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Kreatf & Inovatf Pend. Kewangan
STANDARD 1.  Menyatakan maksud Variasi I-THINK
PEMBELAJAR 2.  Menyatakan dua jenis Variasi Peta bulatan Peta pokok
AN 3.  Menerangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar Peta buih Peta tt
4. Menyatakan faktor yang menyebabkan variasi Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1. Menyatakan definisi variasi STRATEGI PAK 21
KRITERIA
2. Menyatakan 2 jenis variasi Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN
3. Menyatakan 2 perbezaan variasi selanjar dan varasi tak selanjar Role play Lain-lain:
Hot seat
Pelajar menyatakan beberapa perbezaan yang terdapat dalam KBAT
SET INDUKSI sifat-sifat fizikal semua pelajar dalam kelas Membanding beza Mereka cipta
Pelajar menyatakan definisi variasi berdasarkan aktvit sifat fizikal Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1
dan menyatakan contoh-contoh lain variasi Membuat keputusan Mentafsir
Pelajar membincangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 beserta contoh Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
NILAI MURNI
Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku nota/lathan Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
CATATAN:
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
…………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan
TARIKH 26-Mar-18 MASA 8.10am -9.30am ARAS PEMIKIRAN
SUBJEK FIZIK TINGKATAN 5 SAINS TULEN Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 2 - KEELEKTRIKAN Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK DAYA GERAK ELEKTRIK DAN RINTANGAN DALAM
EMK
1. Daya Gerak Elektrik (D.G.E) Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
2. Rintangan Dalam Sains &Tek Tek. Mak & kom
Kreatf &
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Pend. Kewangan
Inovatf
STANDARD 1.  Mendefinisi Daya Gerak Elektrik I-THINK
PEMBELAJA 2.  Membezakan antara D.G.E dan beza keupayaan Peta bulatan Peta pokok
RAN 3. Menerangkan rintangan dalam Peta buih Peta tt
4. menyelesaikan masalah D.G.E dan rintangan dalam Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1.  Mendefinisi Daya Gerak Elektrik STRATEGI PAK 21
KRITERIA Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN 2.  Menyatakan 2 perbezaan D.G.E dengan beza keupayaan
Role play Lain-lain:
3. Menyelesaikan 2 masalah D.G.E dan Rintangan dalam Hot seat
KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan beberapa konsep bagi beza keupayaan
Membanding beza Mereka cipta
1. Pelajar melihat simulasi komputer tentang daya gerak elektrik Membuat inferens Menginterpretasi
dan rintangan dalam
AKTIVITI 1
2. Palajar mendefinisikan D.G.E dan Rintangan dalam Membuat Mentafsir
berdasarkan simulasi komputer yang diperhatkan keputusan
Pelajar membincangkan penyelesaian masalah berkaitan D.G.E Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 dan rintangan dalam Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM nota/lathan
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
…………………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

TARIKH 26-Mar-18 MASA 9.30am -10.50am ARAS PEMIKIRAN


SUBJEK SAINS TINGKATAN 3 JAUHARI Mengingat Menganalisis
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK PERBINCANGAN SOALAN UJIAN
EMK
Kreatf &
STANDARD PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Inovatf Pend. Kewangan
PEMBELAJA 1.  Menyatakan konsep-konsep Sains dalam bab 1-bab 3 I-THINK
RAN 2.  Memperbaiki pemahaman konsep Sains Peta bulatan Peta pokok
Peta buih
KRITERIA MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Peta pelbagai alir
berganda
KEJAYAAN Menyatakan 3 konsep sains dalam setap bab STRATEGI PAK 21
KBAT
SET INDUKSI Pelajar membincangan jawapan ujian bulanan satu bersama
guru. Membanding beza Mereka cipta
Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 Pelajar menyatakan konsep Sains yang ditanya dalam soalan Membuat
ujian. Mentafsir
keputusan
Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 Pelajar membuat pembetulan.
Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM nota/lathan
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal

…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan


REFLEKSI
…………………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan

TARIKH 26-mac-18 MASA 11.10am - 12.30pm ARAS PEMIKIRAN


SUBJEK SAINS TINGKATAN 4 PRINSIP AKAUN Mengingat Menganalisis
TEMA BAB 3 - KETURUNAN DAN VARIASI Memahami Menilai
Mengaplikasi Mencipta
TAJUK VARIASI
TAJUK VARIASI
EMK
Nilai murni Kelestarian global
SUB TAJUK
Sains &Tek Tek. Mak & kom
Kreatf &
PADA AKHIR PdPc MURID DAPAT: Pend. Kewangan
1.  Menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetk dalam Inovatf
STANDARD pelbagai bidang I-THINK
PEMBELAJA 2.  Menerangkan kepentngan pembiakbakaan dalam tanaman Peta bulatan Peta pokok
RAN dan ternakan Peta buih Peta tt
Peta dakap Peta alir
MURID DIKATAKAN BERJAYA SEKIRANYA: Petabuih berganda Peta pelbagai alir
1.  Menyenaraikan 3 sumbangan penyelidikan genetk STRATEGI PAK 21
KRITERIA 2. Menyatakan 2 kepentngan pembiakbakaan dalam Pembentangan Gallery walk
KEJAYAAN pertanian
Role play Lain-lain:
3. Menyatakan 2 kebaikan dan keburukan Penyelidikan Hot seat
genetk KBAT
SET INDUKSI Pelajar menyatakan beberapa konsep Penyelidikan genetk yang
telah dipelajari. Membanding beza Mereka cipta
Membuat inferens Menginterpretasi
AKTIVITI 1 Pelajar menjawab soalan lathan. Membuat Mentafsir
keputusan
Menghubungkait Mengkategori
AKTIVITI 2 Pelajar membincangkan jawapan lathan bersama-sama guru.
Membuat ramalan Mencipta analog
PENUTUP Pelajar menyatakan kriteria kejayaan. Menilai Menjana idea
PENILAIAN Soal jawab/kuiz Pemerhatan Pembentangan lathan/laporan amali
NILAI Baik hat Bertanggungjawab Ketekunan Kerjasama
MURNI Keadilan Bersyukur Sabar Lain-lain:
Buku Gambar/cerita Internet/vle frog Powerpoint
BBM nota/lathan
Buku teks Lcd projektor Modul hebat: Radas makmal
…………………. Murid mengusai objektf dan diberi lathan pengayaan
REFLEKSI
…………………. Murid tdak menguasai objektf dan diberi lathan pengukuhan