You are on page 1of 1

Agenda Mesyuarat KurikulumBil 4/2017

Tarikh : 12 November 2017 (Ahad)


Masa : 2.30 petang
Tempat : GhurfahAsSyura

Agenda mesyuarat:
i. Perutusanpengerusi
ii. 5 minit PPPM
iii. Membentangdanmengesahkanminitmesyuarat yang lalu
iv. Perkaraberbangkit
v. PeperiksaanAkhirTahunTingkatan 1, 2dan 4 tahun 2017
vi. PentaksiranBerasaskanSekolah (PBS) Tingkatan 1,2 dan 3 tahun 2017
vii. Penyediaan PILL PeperiksaanAkhirTahun 2017 bagiTingkatan 1, 2 dan 4
viii. LaporanPerbelanjaanPanitia 2017
ix. Review
-Program PeningkatanPrestasiPanitia 2017
x. PerancanganPanitia 2018
a. Tentatif guru dantingkatan yang akandiajarpadatahun 2018
b. PenyediaanPerancanganStrategik 2018
-PelanTaktikaldanPelanOperasi
c. AnggaranPerbelanjaanPanitia
xi. Hal-hal lain