You are on page 1of 5

‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة من�ش�آت و�شركات القطاع اخلا�ص م�صطحبني

معهم البطاقة ال�شخ�صية وال�سرية‬


‫للباحثني عن عمل والواردة ا�سما�ؤهم فـي الك�شوفات �أدناه بان عليهم التواجد الذاتية ولالهمية يرجى االلتزام باحل�ضور‪.‬‬
‫واهلل املوفق‬ ‫يف التواريخ واالماكن املحددة وذلك الجراء االختبارات واملقابالت لت�شغيلهم يف‬

‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫حمافظة م�سقط‬
‫‪09270767‬‬ ‫غيث بن خمي�س بن �سليم الرواحي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15048601‬‬ ‫حنان بنت حممد بن خمي�س العلوية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11850935‬‬ ‫نوال بنت حممد بن �سامل ال�شبلية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪22130966‬‬ ‫عامر بن �أحمد بن �سامل الرحبي‬ ‫‪37‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬تنمية نفط عمان‬
‫‪6571706‬‬ ‫في�صل بن علي بن حميد الغزيلي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪18787411‬‬ ‫خالد بن �سعيد بن �صالح امل�صلحي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪08331352‬‬ ‫وليد بن عبدالله بن نا�صر احلارثي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪15430419‬‬ ‫عبدالرحمن بن حارث بن عبدالله اليحيائي‬ ‫‪38‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (ميناء الفحل)‬
‫‪11135423‬‬ ‫ملياء بنت علي بن �سعيد املقبالية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪7443852‬‬ ‫خلود بنت جمعه بن خمي�س الوهيبية‬ ‫‪28‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ال�شركة العمانية للنطاق العري�ض‬ ‫‪5999191‬‬ ‫عبدالرحمن بن عبدالله بن �سيف الرقادي‬ ‫‪39‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪12929564‬‬ ‫ل�ؤي بن �سليمان بن حممد الناعبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪7508774‬‬ ‫خلود بنت جميل بن جمعه العلوية‬ ‫‪29‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬واحة املعرفة (املبنى رقم ‪)5‬‬ ‫‪14276523‬‬ ‫عبدالرحمن بن علي بن �سامل احل�ضرمي‬ ‫‪40‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪12995709‬‬ ‫حم�سن بن جمعه بن حممد الفار�سي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10517278‬‬ ‫خولة بنت بدر بن عبدالله الريامية‬ ‫‪30‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪22601302‬‬ ‫عبدالرحمن بن حممد بن خليفه احلامدي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪24903148‬‬ ‫�أمال فا�ضل حمود الربيكية‬ ‫‪1‬‬
‫‪19330518‬‬ ‫حممد بن عامر بن عبيد العربي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12133935‬‬ ‫را�شد بن جمعه بن خ�صيب ال�سيابي‬ ‫‪31‬‬ ‫الوقت‪� 8 :‬صباحاً‬ ‫‪10368979‬‬ ‫عبدالعزيز بن جمعه بن خلفان احلب�سي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪9117239‬‬ ‫�أمرية علي �سعيد الريامية‬ ‫‪2‬‬
‫‪13909953‬‬ ‫ميه بنت را�شد بن خلفان الهطالية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪19748282‬‬ ‫رقيه بنت حممد بن عمر العامرية‬ ‫‪32‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪22597768‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن �سامل احلديدي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪13139367‬‬ ‫�سلطان �سيف حمدان البلو�شي‬ ‫‪3‬‬
‫‪17922093‬‬ ‫نا�صر بن �سامل بن عمران املنجي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪15446566‬‬ ‫زيانه بنت �صالح بن حمد اليو�سفية‬ ‫‪33‬‬ ‫الوليد بن زاهر بن مرهون الداودي ‪3714511‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6530493‬‬ ‫عبدالله بن را�شد بن �صالح الها�شمي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪22384259‬‬ ‫�سناء جميل را�شد ال�شكيلة‬ ‫‪4‬‬
‫‪15238058‬‬ ‫هاجر بنت �سعيد بن حممد املخينية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪3339896‬‬ ‫زينب بنت مبارك بن �سامل اجلنيبية‬ ‫‪34‬‬ ‫�أمل بنت حممد بن �سامل الرجيبية ‪13441231‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23582943‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن نا�صر الرواحي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11594368‬‬ ‫طارق �أحمد علي اخلياري‬ ‫‪5‬‬
‫‪10192502‬‬ ‫هاله بنت حمود بن حممد احلميدية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪14897676‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سيف الرزيقي‬ ‫‪35‬‬ ‫�أميمه بنت حمد بن �سعيد اليحيائية ‪11993293‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13849516‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن عبداحل�سني العجمي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪4289261‬‬ ‫مروه علي عبدالله العلوية‬ ‫‪6‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة �شلمربجر عمان و�شركاه‬ ‫‪11954664‬‬ ‫�سامل بن �سيف بن �سعيد املقيبلي‬ ‫‪36‬‬ ‫حنان بنت حمدان بن مبارك اجلديدية ‪14598823‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9076912‬‬ ‫عز بن �أحمد بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪11352036‬‬ ‫موزه علي حممد املزروعية‬ ‫‪7‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬م�سقط (روي)‬ ‫‪11500571‬‬ ‫�سامله بنت نا�صر بن خلف الغافرية‬ ‫‪37‬‬ ‫زينه بنت م�سعود بن مرير احلب�سية ‪19878417‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3961708‬‬ ‫عزان بن علي بن جان حممد الزدجايل‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10142874‬‬ ‫ن�صر حمد �سيف ال�سابقي‬ ‫‪8‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪13328637‬‬ ‫�سامي بن �سامل بن مرهون العامري‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13342409‬‬ ‫�سامل بن عامر بن �سامل الطوقي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12739408‬‬ ‫علي بن �أنور بن فندوك الزدجايل‬ ‫‪49‬‬ ‫‪14385258‬‬ ‫يعقوب حمود حممد العربي‬ ‫‪9‬‬
‫الوقت‪� 8:30 :‬صباحاً‬ ‫‪14987286‬‬ ‫�ساميه بنت مبارك بن را�شد الرحبية‬ ‫‪39‬‬ ‫�سمية بنت �سامل بن عبدالله عبدالباقي ‪18911613‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4547002‬‬ ‫علي بن خلفان بن جمعه اجلابري‬ ‫‪50‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬أمري و�أمريمنابات لالغذية والتجارة‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪8140016‬‬ ‫�سعاد بنت نا�صر بن ربيع ال�سيابية‬ ‫‪40‬‬ ‫عايده بنت يو�سف بن �أحمد البلو�شية ‪22131392‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14602761‬‬ ‫علي بن �سليمان بن علي الوهيبي‬ ‫‪51‬‬
‫‪15351228‬‬ ‫�سعود بن �صالح بن �سعيد الغيالين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪22353498‬‬ ‫علي بن عبدالله بن علي املالكي‬ ‫‪52‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (غال)‬
‫ابراهيم بن احمد بن �سعيد العبديل ‪06453005‬‬ ‫‪1‬‬ ‫علي بن را�شد بن عبدالله الكلباين ‪13274612‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23380007‬‬ ‫عماد بن را�شد بن مرهون اجله�ضمي‬ ‫‪53‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫ا�سماء بنت �سعيد بن �سيف الدرعية ‪10443365‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10101782‬‬ ‫�سعيد بن �أحمد بن حمد املعمري‬ ‫‪42‬‬ ‫عمري بن طارق بن حاجي البلو�شي ‪12665439‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪12488143‬‬ ‫�سمريه بنت �سعيد بن ها�شل البو�سعيدية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪7196716‬‬ ‫عماد بن علي بن حارب احلو�سني‬ ‫‪54‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪4439532‬‬ ‫الأجمد بن هالل بن علي الغافري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18938666‬‬ ‫مروه بنت �سامل بن �أحمد الكندية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16900397‬‬ ‫عمر بن �أحمد بن حممد املجيني‬ ‫‪55‬‬ ‫‪10290237‬‬ ‫ابراهيم هالل حممد الهنائي‬ ‫‪1‬‬
‫�أحمد بن عبدالله بن يعقوب ال�شعيلي ‪12656078‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5387151‬‬ ‫�سميه بنت ثاين بن خليفه العلوية‬ ‫‪44‬‬ ‫يون�س بن �سيف بن �أحمد الها�شمي ‪10606486‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪11862267‬‬ ‫�شم�ساء بنت �سليمان بن حممد التوبية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪22387326‬‬ ‫عمر بن خلفان بن حميد الوهيبي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪12040044‬‬ ‫احمد حممد علي احل�ضرمي‬ ‫‪2‬‬
‫‪6754856‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن �سامل العربي‬ ‫‪5‬‬
‫‪15120829‬‬ ‫�شيماء بنت خليفه بن خلفان املعمرية‬ ‫‪46‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬حديد جمان‬ ‫‪12426531‬‬ ‫عي�سى بن �سيف بن حمد العامري‬ ‫‪57‬‬ ‫‪6274755‬‬ ‫اروى جميل يو�سف الغيالنية‬ ‫‪3‬‬
‫�أحمد بن حممد بن عبدالله ال�شحي ‪13229928‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬القرم‬ ‫‪7985513‬‬ ‫فار�س بن نا�صر بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪20216566‬‬ ‫املعت�صم نا�صر �سامل ال�سيابي‬ ‫‪4‬‬
‫‪10438443‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن علي اجلنيبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7624233‬‬ ‫�صالح بن خمي�س بن �سامل املخيني‬ ‫‪47‬‬
‫�أمريه بنت خليفه بن عبدالله ال�شملية ‪9079604‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18466676‬‬ ‫طاهر بن م�سعود بن �سيف الغداين‬ ‫‪48‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪10862881‬‬ ‫في�صل بن علي بن �سيف الغ�سيني‬ ‫‪59‬‬ ‫‪6580824‬‬ ‫اميمه �سامل �سعيد الوهيبية‬ ‫‪5‬‬
‫‪13421184‬‬ ‫طاهره بنت طالب بن مبارك املنذرية‬ ‫‪49‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪3362134‬‬ ‫قا�سم بن فريبخ�ش بن مو�سى البلو�شي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪13936945‬‬ ‫�أحمد حمد خمي�س اجلعفري‬ ‫‪6‬‬
‫‪15025121‬‬ ‫�أيوب بن حمد بن �سعيد احلب�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪15186642‬‬ ‫ق�صي بن حممد بن �سعيد �أوالدثاين‬ ‫‪61‬‬ ‫‪12838966‬‬ ‫�أحمد �سامل م�سلم العرميي‬ ‫‪7‬‬
‫جواهر بنت عبدالله بن �سعيد املقبالية ‪14059395‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9792034‬‬ ‫عادل بن �أحمد بن �سيف البطا�شي‬ ‫‪50‬‬
‫‪8439107‬‬ ‫عادل بن �سامل بن مبارك املالكي‬ ‫‪51‬‬ ‫احالم بنت خليفه بن �شنني اخلرو�صية ‪10780528‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18928673‬‬ ‫ماجد بن خلفان بن حممد الوهيبي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪03686551‬‬ ‫�أحمد عبدالقادر �سيف ال�شحي‬ ‫‪8‬‬
‫‪09564984‬‬ ‫حامت بن حمد بن �سامل ال�شبيبي‬ ‫‪11‬‬ ‫الوليد بن زاهر بن مرهون الداودي ‪3714511‬‬ ‫‪5587346‬‬ ‫ماجد بن �صديق بن الل بخ�ش الزدجايل‬ ‫‪63‬‬ ‫‪21427992‬‬ ‫�أفلح عبدالله حممد الر�شيدي‬ ‫‪9‬‬
‫‪22399914‬‬ ‫حمد بن �سامل بن حمود العوي�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6744211‬‬ ‫عايده بنت يو�سف بن عبدالرحمن الزدجالية‬ ‫‪52‬‬
‫‪13914326‬‬ ‫عائ�شه بنت خمي�س بن حممد احلو�سنية‬ ‫‪53‬‬ ‫بدريه بنت �سعيد بن حمد احلكمانية ‪04213971‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12862117‬‬ ‫ماجد بن نا�صر بن حممد الكندي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪7844992‬‬ ‫جا�سم حممد خمي�س الطار�شي‬ ‫‪10‬‬
‫‪10633891‬‬ ‫حمد بن �سامل بن علي الناعبي‬ ‫‪13‬‬ ‫�سامله بنت �صالح بن �سعيد امل�شايخية ‪18104337‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15151117‬‬ ‫مبارك بن عبدالله بن خمي�س ال�سعدي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪4701615‬‬ ‫جمعه م�سلم جمعه احلكماين‬ ‫‪11‬‬
‫دعاء بنت �أحمد بن نا�صر ال�شيبانية ‪11170564‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12937234‬‬ ‫عبدالعزيز بن �أحمد بن حممد الكلباين‬ ‫‪54‬‬
‫‪5817515‬‬ ‫عبدالله بن عياد بن �سعيد اخل�صيبي‬ ‫‪55‬‬ ‫�سامي بن �سامل بن ماجد ال�صم�صامي ‪22951859‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9128314‬‬ ‫حممد بن خلفان بن �سامل احل�سني‬ ‫‪66‬‬ ‫‪11807084‬‬ ‫جواد حممدعلي حممدجواد اللواتي‬ ‫‪12‬‬
‫زاهر بن خمي�س بن زاهر الفهدي ‪20525187‬‬ ‫‪15‬‬ ‫�سهام بنت حمدان بن حمود اليو�سفية ‪12822102‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11954434‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حممد املدين‬ ‫‪67‬‬ ‫‪01554803‬‬ ‫حبيب حممد غلوم العجمي‬ ‫‪13‬‬
‫زهره بنت عبدالله بن حميد اجلامعية ‪9736055‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3282128‬‬ ‫عبري بنت علي بن �أحمد الزدجالية‬ ‫‪56‬‬
‫‪21142109‬‬ ‫علي بن �صالح بن احمد اللزامي‬ ‫‪57‬‬ ‫عذراء بنت را�شد بن �سلمان الرا�شدية ‪19405668‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21588045‬‬ ‫حممد بن عامر بن �سعيد الرا�شدي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪13691247‬‬ ‫ح�سني علي حممد البلو�شي‬ ‫‪14‬‬
‫�سعيد بن عبدالله بن �سعيد الوائلي ‪12846847‬‬ ‫‪17‬‬ ‫عهود بنت مرهون بن خ�صيب احل�سنية ‪07478959‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23165577‬‬ ‫حممد بن علي بن خلف اوالدثاين‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2463001‬‬ ‫حمد �سليم حمد النا�صري‬ ‫‪15‬‬
‫�سمري بن �سعيد بن عبدالله املعمري ‪9259649‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15434442‬‬ ‫عمر بن جمعه بن �سامل اجلابري‬ ‫‪58‬‬
‫‪7519314‬‬ ‫عمران بن خلفان بن مبارك الو�ضاحي‬ ‫‪59‬‬ ‫غدير بنت حمد بن �سعود املع�شرية ‪09638015‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18746328‬‬ ‫حممد بن علي بن خمي�س اجله�ضمي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪03996047‬‬ ‫حمد حممد حميد اجلعفري‬ ‫‪16‬‬
‫�شم�سه بنت حممد بن �سعيد الرا�شدية ‪12178886‬‬ ‫‪19‬‬ ‫فاطمه بنت حممد بن �سلطان امل�شرفية ‪20620675‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9663866‬‬ ‫حممد بن حممود بن مبارك احل�سني‬ ‫‪71‬‬ ‫‪5083499‬‬ ‫حمود �سرحان حمود ال�سيابي‬ ‫‪17‬‬
‫طارق بن �سليمان بن حممد الهما�سي ‪13633231‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5989436‬‬ ‫عهود بنت يو�سف بن �صالح احل�سنية‬ ‫‪60‬‬
‫‪15506032‬‬ ‫فايز بن عامر بن �سامل امل�سلمي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪24519743‬‬ ‫ماجد بن علي بن �سعيد الرا�سبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22540253‬‬ ‫حممود بن �سعيد بن هديب الفار�سي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10034363‬‬ ‫خالد خمي�س عبدالله املعمري‬ ‫‪18‬‬
‫عائ�شه بنت را�شد بن �سعيد الغيثية ‪10157835‬‬ ‫‪21‬‬ ‫حممد بن خلفان بن را�شد العمراين ‪04964683‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20672031‬‬ ‫مروان بن جمعه بن عبدالله ال�صبحي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪08558797‬‬ ‫خالد �سعيد �سامل الربيكي‬ ‫‪19‬‬
‫عبدالرحمن بن علي بن �صالح احلمادي ‪12975967‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15533043‬‬ ‫فخريه بنت خمي�س بن فايل ال�سنانية‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12200754‬‬ ‫خالد نا�صر حمد الأ�شخري‬ ‫‪20‬‬
‫عبدالله بن �سامل بن حمدان احلارثي ‪12607789‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪9972684‬‬ ‫في�صل بن �سامل بن علي الكثريي‬ ‫‪63‬‬ ‫منى بنت �سعيد بن �سلطان العمرانية ‪14180573‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10236107‬‬ ‫مروان بن �سعيد بن حممد الوهيبي‬ ‫‪74‬‬
‫‪13060486‬‬ ‫في�صل بن علي بن حممد العمريي‬ ‫‪64‬‬ ‫نوره بنت عدي بن عبيد البطا�شية ‪09232189‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6044852‬‬ ‫مروان بن حممد بن �سليمان الفار�سي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1730962‬‬ ‫خمي�س را�شد حممد الفار�سي‬ ‫‪21‬‬
‫عبدالله بن �سعود بن �سامل البطا�شي ‪63965615‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وفاء بنت حممدنواز بن حممد�أمني البلو�شية ‪06147274‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22338048‬‬ ‫معاذ بن ثني بن ن�صري الهادي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1850467‬‬ ‫را�شد �سليّم �صالح النا�صري‬ ‫‪22‬‬
‫عثمان بن عبدالله بن مبارك الربعاين ‪13993148‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8124292‬‬ ‫قب�س بن عزان بن حممد اجلابري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪2154038‬‬ ‫�سامل �سعيد حميد الرا�شدي‬ ‫‪23‬‬
‫‪8309937‬‬ ‫علي بن عامر بن �سامل احلجري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12497912‬‬ ‫كرميه بنت عامر بن عبدالله احلديدية‬ ‫‪66‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ترك عمان خلدمات النفط والغاز‬ ‫‪5552848‬‬ ‫معاذ بن خمي�س بن حممد ال�سيابي‬ ‫‪77‬‬
‫‪14673115‬‬ ‫كوثر بنت عبدالله بن يو�سف الهادية‬ ‫‪67‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬الكلية الوطنية التقنية لل�سيارات ‪ -‬م�سقط‬ ‫‪20177062‬‬ ‫معيوف بن ح�سن بن معيوف العامري‬ ‫‪78‬‬ ‫‪11221929‬‬ ‫�سعود حمود علي الدرعي‬ ‫‪24‬‬
‫فرحه بنت حممد بن �سعيد الربا�شدية ‪19450633‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9776604‬‬ ‫منذر بن �أحمد بن را�شد الوهيبي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪3921886‬‬ ‫�سعيد خليفه �سامل ال�شهومي‬ ‫‪25‬‬
‫في�صل بن عبدالله بن را�شد العامري ‪12905555‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10178828‬‬ ‫ماجد بن مراد بن هارون الزدجايل‬ ‫‪68‬‬ ‫(املعبيلة اجلنوبية)‬ ‫‪03540348‬‬ ‫�سعيد �صالح علي اجلعفري‬ ‫‪26‬‬
‫ملياء بنت فا�ضل بن �سامل ال�شق�صية ‪06803988‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪9115905‬‬ ‫مازن بن �سعيد بن خلفان احلب�سي‬ ‫‪69‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪6902312‬‬ ‫منذر بن �سليمان بن �سيف املع�شري‬ ‫‪80‬‬
‫‪11161216‬‬ ‫مازن بن حممد بن هالل الرواحي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3882166‬‬ ‫منذر بن �سيف بن �سليمان الوهيبي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪25375021‬‬ ‫�سلطان �سعيد �شام�س الربواين‬ ‫‪27‬‬
‫ماجد بن علي بن مال الله ال�شحي ‪17876394‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪2906478‬‬ ‫�سليمان عبيد را�شد املعمري‬ ‫‪28‬‬
‫ماجد بن هالل بن �سليمان املعمري ‪07774716‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4273677‬‬ ‫حم�سن بن ح�سن بن حممد الزدجايل‬ ‫‪71‬‬ ‫‪12209857‬‬ ‫احمد �سعيد �سيف العامري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13524913‬‬ ‫م�ؤيد بن خالد بن �سعيد املظفر‬ ‫‪82‬‬
‫‪14575779‬‬ ‫حممد بن خليل بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10763337‬‬ ‫نا�صر بن �سليمان بن نا�صر الرحبي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪07174168‬‬ ‫�سمري معيوف �سعيّد احلارثي‬ ‫‪29‬‬
‫‪5922837‬‬ ‫حممد بن حمد بن �سعيد احلامتي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1688451‬‬ ‫ا�سحاق علي �سيف الرواحي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15547143‬‬ ‫�سيف علي �سيف ال�سيابي‬ ‫‪30‬‬
‫‪21280333‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن خلف البحري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪6844109‬‬ ‫حممد بن عي�سى بن �سعيد العلوي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11096322‬‬ ‫ا�سماعيل �سامل عبدالله الها�شمي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15548004‬‬ ‫نايف بن �سيف بن عامر املنجي‬ ‫‪84‬‬
‫‪3346704‬‬ ‫مرمي بنت �سامل بن �شمبيه البلو�شية‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5746768‬‬ ‫ن�صر بن حممد بن علي اللزامي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪9465164‬‬ ‫�سيف نا�صر هالل احلجري‬ ‫‪31‬‬
‫حممد بن �سلطان بن حممد احلجري ‪13456877‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪23010782‬‬ ‫الأزهر علي زاهر العربي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20240847‬‬ ‫�صالح حممد حلي�س الغيالين‬ ‫‪32‬‬
‫حممد بن عبدالله بن جمعه الوهيبي ‪9767008‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12119099‬‬ ‫مرمي بنت �صالح بن هالل العرميية‬ ‫‪75‬‬ ‫‪9703622‬‬ ‫اجمد �سعيد غفيل اخلاطري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17998578‬‬ ‫نواف بن حممود بن رم�ضان الزدجايل‬ ‫‪86‬‬
‫‪11770029‬‬ ‫مزنه بنت يحيى بن �سامل ال�شام�سية‬ ‫‪76‬‬ ‫‪7106051‬‬ ‫نوح بن حم�سن بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪02322423‬‬ ‫طالل �سامل م�سلم اخلنجري‬ ‫‪33‬‬
‫حممد بن عبدالله بن علي احلجري ‪10193331‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪23023626‬‬ ‫�أحمد من�صور حممد احلب�سي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪04529437‬‬ ‫طالل �سيف مربوك احلب�سي‬ ‫‪34‬‬
‫حممد بن عبدالله بن يعقوب ال�شعيلي ‪12656059‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪16245988‬‬ ‫معد بن عمر بن حممد املعدي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪13089003‬‬ ‫�أماين عمر خمي�س النبهانية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6735956‬‬ ‫نوح بن حممد بن خمي�س الرميمي‬ ‫‪88‬‬
‫‪9010448‬‬ ‫ملتزم بن مبارك بن �سامل العامري‬ ‫‪78‬‬ ‫‪13975306‬‬ ‫ه�شام بن حبيب بن �صادق البلو�شي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪6734992‬‬ ‫طالل علي �سيف الكلباين‬ ‫‪35‬‬
‫م�صطفى بن عي�سى بن حممد العجمي ‪10952294‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13597863‬‬ ‫جواهر خمي�س مبارك احل�سنية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪02111129‬‬ ‫عامر �سيف حممد الرواحي‬ ‫‪36‬‬
‫‪6360577‬‬ ‫مروان بن حمد بن �سعود ال�سيابي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪15689642‬‬ ‫مليحه بنت حممد بن نا�صر اجله�ضمية‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2270384‬‬ ‫حمد �سليمان حمد العامري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10825923‬‬ ‫هالل بن خلفان بن �سليم احلارثي‬ ‫‪90‬‬
‫‪6030396‬‬ ‫منال بنت من�صور بن نا�صر ال�صقرية‬ ‫‪80‬‬ ‫‪22747528‬‬ ‫خالد هالل حمد الرحبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4828908‬‬ ‫هيثم بن حمفوظ بن حبيب الوهيبي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪11348332‬‬ ‫عبداحلميد �ساعد �سعيد احل�ضرمي‬ ‫‪37‬‬
‫هبه بنت را�شد بن حمود الدغي�شية ‪18283934‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪15587209‬‬ ‫وليد بن �سليمان بن خمي�س الرواحي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪11601195‬‬ ‫عبدالعزيز حميد �سامل احلارثي‬ ‫‪38‬‬
‫هيثم بن �سيف بن �سعيد الق�صابي ‪14548243‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪8377272‬‬ ‫منى بنت �أحمد بن خمي�س البلو�شية‬ ‫‪81‬‬ ‫‪6754631‬‬ ‫خديجة بنت هالل بن �أحمد الربوانية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10559963‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل حممد البلو�شي‬ ‫‪39‬‬
‫يا�سني بن هالل بن حميد املقبايل ‪15278101‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4013963‬‬ ‫منري بن عبدالرحمن بن ح�سني البلو�شي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪10897214‬‬ ‫خلود حممد خايف احلارثية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14482296‬‬ ‫وهب بن �سامل بن حممد الهادي‬ ‫‪93‬‬
‫‪9711888‬‬ ‫مهند بن غريب بن حممد الوهيبي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪20850883‬‬ ‫رزان �سامل �أحمد املعولية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5841159‬‬ ‫يون�س بن �سامل بن �سيف ال�سيابي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪11473345‬‬ ‫عبدالله حمد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪40‬‬
‫‪13869048‬‬ ‫يحيى بن عمّار بن يا�سر العربي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪27713716‬‬ ‫عبدالله خمي�س �سامل الكا�سبي‬ ‫‪41‬‬
‫‪8248625‬‬ ‫يون�س بن حممد بن را�شد الكا�سبي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪13678636‬‬ ‫ميعاد بنت طالب بن خمي�س املب�سلية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪18485351‬‬ ‫زاهر �سيف نا�صر احلنظلي‬ ‫‪14‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬حديد جمان‬
‫‪9362991‬‬ ‫ناجم بن �سامل بن �سعيد الغريبي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1434937‬‬ ‫زاهر م�سعود �سامل احلب�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬القرم‬ ‫‪2253825‬‬ ‫عبدالله را�شد �سيف العلوي‬ ‫‪42‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ترك عمان خلدمات النفط والغاز‬ ‫‪27029571‬‬ ‫عبدالله �سامل عمر ال�سالمي‬ ‫‪43‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬الكلية الوطنية التقنية لل�سيارات ‪ -‬م�سقط (املعبيلة اجلنوبية)‬ ‫‪11981407‬‬ ‫نا�صر بن �صالح بن نا�صر ال�سنيدي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪9683881‬‬ ‫�سارة بنت مال الله بن �سيف الوهيبية‬ ‫‪16‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪6781323‬‬ ‫عبدالله �سيف عبدالله املخلدي‬ ‫‪44‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪8651905‬‬ ‫نوال بنت علي بن �سليمان العجمية‬ ‫‪87‬‬ ‫‪10786541‬‬ ‫�سامل �أحمد حميد ال�صارخي‬ ‫‪17‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪2900972‬‬ ‫عبدالله �شنني جمعه الفزاري‬ ‫‪45‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪7384825‬‬ ‫نورا بنت عبدالله بن �سليم الرواحية‬ ‫‪88‬‬ ‫‪28029519‬‬ ‫�سعيد را�شد �سعيد اجلابري‬ ‫‪18‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪61746871‬‬ ‫عبدالله �شريحممد عي�سى البلو�شي‬ ‫‪46‬‬
‫‪14670845‬‬ ‫اخال�ص �سامل خمي�س الهنائية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18158335‬‬ ‫هدى بنت خلفان بن حممد الهادية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪18857039‬‬ ‫�سلوى �سعيد �سامل املب�سلية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪04228238‬‬ ‫احالم بنت زايد بن خليفه الكلبانية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11253116‬‬ ‫عروه �أنور مال الله الزدجايل‬ ‫‪47‬‬
‫‪11322633‬‬ ‫العذوب �أحمد مو�سى ال�شحية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9986746‬‬ ‫هدى بنت �صالح بن �سليمان املياحية‬ ‫‪90‬‬ ‫‪9343204‬‬ ‫�سيف �سعيد �سيف اجلهوري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21554076‬‬ ‫افراح بنت علي بن خلفان اخلاطرية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7436162‬‬ ‫علي ح�سن قا�سم ال�ضباري‬ ‫‪48‬‬
‫‪9760022‬‬ ‫املعت�صم �سعيد �سامل الكندي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14411271‬‬ ‫هناء بنت يعقوب بن �سامل الوهيبية‬ ‫‪91‬‬ ‫‪20863198‬‬ ‫�شذى �سعيد خمي�س ال�سناين‬ ‫‪21‬‬ ‫‪06378254‬‬ ‫الهام بنت خليفه بن حممد ال�سيابية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2525775‬‬ ‫علي �سعيد علي اجل�شمي‬ ‫‪49‬‬
‫‪27201209‬‬ ‫الهام خلفان حممد ال�سيابية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10664952‬‬ ‫هيثم بن عبدالله بن �سامل احلب�سي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪14980754‬‬ ‫�شروق حمد فري�ش ال�صواعية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11680119‬‬ ‫اني�سه بنت جمعه بن �سعيد اجلهورية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪03294384‬‬ ‫عو�ض عبدالله �سامل ال�ساعدى‬ ‫‪50‬‬
‫‪12913806‬‬ ‫�أنوار بنت يا�سر بن خمي�س الهدابية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9197162‬‬ ‫هيثم بن علي بن نا�صر الوهيبي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪11568359‬‬ ‫�شفاء �أحمد �سعيد احلجرية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22135283‬‬ ‫�أمريه بنت �سليم بن زويد الها�شمية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02570895‬‬ ‫حممد �سامل خربو�ش الرواحي‬ ‫‪51‬‬
‫‪14553179‬‬ ‫اميان خلفان حممد احل�ضرمية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3265415‬‬ ‫وليد بن عبدالله بن مبارك ال�صبحي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪14331265‬‬ ‫عامر بن حممد بن �سعيد العمري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10161193‬‬ ‫�أميمه بنت �سامل بن حمد احلارثية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪07510652‬‬ ‫حممد �سامل خلفان املخمري‬ ‫‪52‬‬
‫‪13542455‬‬ ‫�أ�شجان عبدالله خليفه البو�سعيدية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16076165‬‬ ‫وليد بن حمفوظ بن �سامل الدغي�شي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪10358718‬‬ ‫عبدالله �سيف �سرحان الري�سي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪04078872‬‬ ‫بدريه بنت خمي�س بن غميل ال�شكرية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15332736‬‬ ‫حممد �سعيد حممد الرواحي‬ ‫‪53‬‬
‫‪14051467‬‬ ‫�أماين عبدالله �سرحان الري�سية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6035359‬‬ ‫يا�سر بن ناجم بن �سامل الدفاعي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪8992187‬‬ ‫عبدالله عبا�س علي العجمي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10945039‬‬ ‫ب�سمه بنت عبيد بن را�شد ال�شبيبية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15523218‬‬ ‫حممد طالب عبدالله الوهيبي‬ ‫‪54‬‬
‫‪14573559‬‬ ‫�أماين م�سعود �سامل املعا�صبية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8386309‬‬ ‫يا�سر بن نا�صر بن را�شد احل�سني‬ ‫‪97‬‬ ‫‪10920493‬‬ ‫عبدالله حممد حمد الغيالين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪03851915‬‬ ‫جميله بنت حميد بن �سالم العامرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24014134‬‬ ‫حممود �سامل را�شد البو�صايف‬ ‫‪55‬‬
‫‪15534701‬‬ ‫�أمل مبارك حمد ال�سليمانية‬ ‫‪10‬‬ ‫حمافظة م�سقط‬ ‫‪10586599‬‬ ‫علي حممد علي العرميي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18086848‬‬ ‫جهينه بنت �سعيد بن �سامل املجريف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25618002‬‬ ‫مدمي �سليم �سعيد احلرملي‬ ‫‪56‬‬
‫‪62250347‬‬ ‫�أمل حمب الله عبدامللك البلو�شية‬ ‫‪11‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬تنمية نفط عمان‬ ‫‪19486166‬‬ ‫عنود حممد خمي�س الرحبية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪03720435‬‬ ‫ح�سني بن م�صطفى بن حم�سن اللواتي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13723277‬‬ ‫م�سعود مبارك عبدالله العلوي‬ ‫‪57‬‬
‫‪20303727‬‬ ‫بدر بن حممد بن �سيف اخلنب�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (ميناء الفحل)‬ ‫‪21073062‬‬ ‫عيد مبارك خمي�س املهمويل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12183991‬‬ ‫حمده بنت خلفان بن �سعيد اجلهورية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4778283‬‬ ‫منال خمي�س ثويني العلوية‬ ‫‪58‬‬
‫‪18244143‬‬ ‫غدير �سعيد عبدالله البلو�شية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13948563‬‬ ‫حنان بنت نا�صر بن �سعيد الكلبانية‬ ‫‪13‬‬
‫‪10776492‬‬ ‫جرب حممد جمعه ال�شماخي‬ ‫‪13‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪23012889‬‬ ‫كوثر �سليمان عبدالله البطا�شية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪02286717‬‬ ‫خالد بن �سامل بن حمد الرحبي‬ ‫‪14‬‬
‫‪9273975‬‬ ‫نا�صر جمعه علي اجلمري‬ ‫‪59‬‬
‫‪14314688‬‬ ‫جهينه عبدالله حميد العربية‬ ‫‪14‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪6133971‬‬ ‫ماجد ثاين �سويد احلرا�صي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23324033‬‬ ‫نا�صر مرهون نا�صر ال�شكيلي‬ ‫‪60‬‬
‫‪14057334‬‬ ‫ح�سان حمدون �سعيد احلب�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9204073‬‬ ‫�أحمد عبدالله �أحمد الغماري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20103579‬‬ ‫خديجه بنت خمي�س بن م�سعود ال�شيادية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21923588‬‬ ‫نبهان حم�سن �سيف الناعبي‬ ‫‪61‬‬
‫‪8212811‬‬ ‫مبارك خمي�س �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪15393173‬‬ ‫خلود بنت �سلطان بن نا�صر النبهانية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19790807‬‬ ‫هيثم م�صبح �سليم الهطايل‬ ‫‪62‬‬
‫‪10013632‬‬ ‫خلفان دروي�ش خلفان احلوماين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10388389‬‬ ‫حممود خليفة حممد الهنائي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22272279‬‬ ‫حممد �سليم �سامل اجلنيبي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪06888522‬‬ ‫خوله بنت �صالح بن حممد ال�صبحية‬ ‫‪17‬‬
‫‪11398861‬‬ ‫زكريا علي عبدالله احلارثي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12363754‬‬ ‫مو�سى علي م�سعود اخلن�شي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12500843‬‬ ‫حممد علي �سعيد ال�صابري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪03989473‬‬ ‫رحيمه بنت عبدالله بن علي الهوتية‬ ‫‪18‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬يونيكاي و�شركائها‬
‫‪12140106‬‬ ‫زكرياء من�صور خمي�س املفرجي‬ ‫‪18‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة �شلمربجر عمان و�شركاه‬ ‫‪64719552‬‬ ‫حممد علي حممد‬ ‫‪37‬‬ ‫‪11822796‬‬ ‫ر�ضيه بنت حمد بن نا�صر الر�شيدية‬ ‫‪19‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (الوادي الكبري)‬
‫‪07436565‬‬ ‫�سامل علي مكتوم البادي‬ ‫‪19‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬م�سقط (روي)‬ ‫‪13577891‬‬ ‫حممد علي حممد الزدجايل‬ ‫‪38‬‬ ‫‪14823321‬‬ ‫رقيه بنت حامد بن حممد الهنائية‬ ‫‪20‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪19446184‬‬ ‫�سامل حممد �سامل ال�سعدي‬ ‫‪20‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪22832334‬‬ ‫حممد نا�صر عويد ال�شريقي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪17105601‬‬ ‫رقيه بنت علي بن عمر املخلدية‬ ‫‪21‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪18857039‬‬ ‫�سلوى بنت �سعيد بن �سامل املب�سلية‬ ‫‪21‬‬ ‫الوقت‪� 8:30 :‬صباحاً‬ ‫‪11226232‬‬ ‫مروج مقبول ح�سن البجالية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪05774537‬‬ ‫رقيه بنت حممد بن علي الكلبانية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10705935‬‬ ‫ابراهيم بن خلفان بن حممد العريف‬ ‫‪1‬‬
‫‪13869583‬‬ ‫عادل خمي�س علي ال�سنيدي‬ ‫‪22‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪28536603‬‬ ‫مرمي �سعيد را�شد اجلابرية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪03860171‬‬ ‫زوينه بنت �سليمان بن �سامل امل�سكرية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8888289‬‬ ‫احمد بن �صالح بن �سليمان اال�سماعيلى‬ ‫‪2‬‬
‫‪11194305‬‬ ‫عائ�شه حمود خمي�س احل�سنية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪04613382‬‬ ‫ابراهيم بن �صالح بن �سيف ال�شندودي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9699952‬‬ ‫نعيمه عامر حبيب القا�سمية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10705776‬‬ ‫زوينه بنت علي بن حممد الكندية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22332401‬‬ ‫ادري�س بن ن�صر بن �سعيد الكندي‬ ‫‪3‬‬
‫‪12517616‬‬ ‫عبدالرحمن خلفان نا�صر العلوي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19502373‬‬ ‫احمد بن حممد بن �سعود العامري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8440092‬‬ ‫هناء ح�سن يو�سف البلو�شية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪7346828‬‬ ‫زينب بنت �سعيد بن حممد الهوتية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5153614‬‬ ‫ا�سماعيل بن عبدالله بن حمد البلو�شي‬ ‫‪4‬‬
‫‪07320694‬‬ ‫عبدالرحيم احمد نا�صر الري�سي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10628907‬‬ ‫اميان بنت غدير بن �سعيد املحروقية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8599129‬‬ ‫وائل حمد �سليمان ال�شيباين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪20129053‬‬ ‫�سارة بنت �سامل بن �سيف احلو�سنية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21588931‬‬ ‫�أحمد بن �سعيد بن خمي�س العامري‬ ‫‪5‬‬
‫‪11542562‬‬ ‫فاطمه بالل �شنني املخمرية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪08071207‬‬ ‫�أحمد بن مبارك بن عبيد احليدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪09996036‬‬ ‫يزن احمد حميد امليا�سي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪10981754‬‬ ‫�ساره بنت �سامل بن دروي�ش ال�صحباين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2921351‬‬ ‫�أحمد بن عبدالله بن م�سعود العبيداين‬ ‫‪6‬‬
‫‪23032833‬‬ ‫في�صل حمود حممد احلرا�صي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22471336‬‬ ‫�أ�سعد بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10425453‬‬ ‫يو�سف �إ�سحاق يو�سف احلارثي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪18766273‬‬ ‫�سعديه بنت حممد بن خليفه الهنائية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪21453288‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن حممد الوهيبي‬ ‫‪7‬‬
‫‪23083215‬‬ ‫ل�ؤي �أحمد �سيف اجله�ضمي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪13567409‬‬ ‫ا�سمة بنت حمود بن حمد الهطالية‬ ‫‪6‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬يونيكاي و�شركائها‬ ‫‪13303701‬‬ ‫�سالمه بنت نا�صر بن حممد الغيثية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11102048‬‬ ‫�أ�سعد بن نا�صر بن خمي�س احلديدي‬ ‫‪8‬‬
‫‪11535823‬‬ ‫ل�ؤي بدر �سعيد احلب�سي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪10515733‬‬ ‫�أمةالله بنت هالل بن �سامل البو�سعيدية‬ ‫‪7‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (الوادي الكبري)‬ ‫‪11235997‬‬ ‫�سميه بنت �سليمان بن �سعيد ال�شيبانية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12855154‬‬ ‫�أجمد بن ب�شري بن �صالح املعمري‬ ‫‪9‬‬
‫‪11430047‬‬ ‫مالك �سليمان نا�صر النبهاين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪19336723‬‬ ‫�أمين بن حممد بن عامر ال�سابقي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15443555‬‬ ‫�سهري بنت حممد بن زيد اجلهورية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6107216‬‬ ‫�أنور بن خمي�س بن �سليمان الفار�سي‬ ‫‪10‬‬
‫‪20179403‬‬ ‫حممد عبدالله �سيف الهنائي‬ ‫‪31‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪24051049‬‬ ‫�أيوب بن �سامل بن جمعه ال�سيابي‬ ‫‪11‬‬
‫‪10623025‬‬ ‫بثينه بنت �سامل بن عبدالله اليحمدية‬ ‫‪9‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪18168722‬‬ ‫�شم�سة بنت علي بن فا�ضل املالكية‬ ‫‪32‬‬
‫‪8475499‬‬ ‫مرمي �سامل عبدالله احلارثية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20803679‬‬ ‫بثينه بنت �سامل بن مرهون املعمرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14510167‬‬ ‫�صفيه بنت حممد بن زهران ال�ساملية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7586607‬‬ ‫بدر بن خلفان بن �سامل الغ�سيني‬ ‫‪12‬‬
‫‪14079367‬‬ ‫منى �صالح �سامل الغيالنية‬ ‫‪33‬‬ ‫ابت�سام بنت نا�صر بن جمعه ال�سيابية ‪9996744‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪10556928‬‬ ‫ح�سناء بنت �سامل بن عبدالله ال�سلمانية‬ ‫‪11‬‬ ‫ابراهيم بن �أحمد بن رحمت البلو�شي ‪9021256‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21601109‬‬ ‫طاهره بنت ح�سن بن �سيف الوهيبية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪9947377‬‬ ‫جميل بن خليفه بن �سعيد العدوي‬ ‫‪13‬‬
‫‪22547971‬‬ ‫مهنى �سيف خمي�س الرواحي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13702092‬‬ ‫حمود بن نا�صر بن �سامل ال�صباري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13246543‬‬ ‫عائ�شة بنت بدر بن علي ال�شكيلية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪7119571‬‬ ‫جهاد بن جمعه بن غريب املنذري‬ ‫‪14‬‬
‫‪10208573‬‬ ‫ميعاد حممود حممد املياحية‬ ‫‪35‬‬ ‫ا�سماء بنت خلفان بن حمود التمتمية ‪18121599‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪19041729‬‬ ‫خال�صه بنت حميد بن �سليمان املفرجية‬ ‫‪13‬‬ ‫ا�شواق بنت ربيع بن جمعه العرميية ‪10686099‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13903275‬‬ ‫عائ�شه بنت خمي�س بن حممد الرئي�سية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪21593107‬‬ ‫حبيب بن نا�صر بن �سعيد البطا�شي‬ ‫‪15‬‬
‫‪13758745‬‬ ‫جنيه مو�سى نا�صر العربية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪09798318‬‬ ‫را�شد بن خمي�س بن حممد العربي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪04103413‬‬ ‫عزه بنت �سعيد بن عبدالله البلو�شية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12258554‬‬ ‫ح�سن بن يو�سف بن �سيف احلب�سي‬ ‫‪16‬‬
‫‪18096021‬‬ ‫ندى عبدالله �سعود العلوية‬ ‫‪37‬‬ ‫املنت�صر بن �سعيد بن نا�صر الوهيبي ‪6690655‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪7146966‬‬ ‫رياء بنت م�سعود بن �سليمان البادرية‬ ‫‪15‬‬ ‫انت�صار بنت حمدان بن مبارك الدغي�شية ‪14893114‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15359353‬‬ ‫عزيزه بنت جعفر بن خمي�س العجمية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪10863601‬‬ ‫حمد بن �إبراهيم بن حمد ال�شام�سي‬ ‫‪17‬‬
‫‪11098612‬‬ ‫نفي�س طالب �سامل احلديدي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11543391‬‬ ‫زوينه بنت را�شد بن عو�ض ال�شكيلية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13274612‬‬ ‫علي بن را�شد بن عبدالله الكلباين‬ ‫‪39‬‬ ‫‪5993553‬‬ ‫حمد بن حممد بن �ساعد الغافري‬ ‫‪18‬‬
‫‪25658393‬‬ ‫نوف حمد م�صبح ال�سابعية‬ ‫‪39‬‬ ‫اميان بنت حمفوظ بن مراد البلو�شية ‪7214627‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪20864729‬‬ ‫زياد بن فريح بن �سليمان العامري‬ ‫‪17‬‬ ‫امين بن �سليمان بن حممد احلو�سني ‪19589117‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪08138208‬‬ ‫عي�سى بن ربيع بن �صالح ال�سناين‬ ‫‪40‬‬ ‫‪17955406‬‬ ‫خالد بن �أحمد بن يعقوب الزدجايل‬ ‫‪19‬‬
‫‪12960616‬‬ ‫هاجر �سعيد جمعه املي�شانية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8097966‬‬ ‫�ساره بنت خ�صيب بن احمد العوينية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪05217412‬‬ ‫فاطمة بنت �سعيد بن عبدالله الوهيبية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪21891909‬‬ ‫خالد بن خمي�س بن �أحمد املرزوقي‬ ‫‪20‬‬
‫‪12022592‬‬ ‫هديل حممد نا�صر الوهيبية‬ ‫‪41‬‬ ‫�أحمد بن را�شد بن عبدالله اخلرو�صي ‪9900422‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪07519596‬‬ ‫�سامل بن احمد بن م�سلم ك�شوب‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8506245‬‬ ‫�أحمد بن �سامل بن �سعيد الرزيقي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11373845‬‬ ‫فاطمه بنت �سامل بن دروي�ش احلمدانية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪6773489‬‬ ‫خ�ضر بن نبيل بن حبيب‬ ‫‪21‬‬
‫‪21371189‬‬ ‫وليد عو�ض ناجم الدفاعي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪23493281‬‬ ‫�سامل بن حميد بن حممد احلامتي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22090652‬‬ ‫فاطمه بنت �سعيد بن خمي�س احل�سنية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪5229466‬‬ ‫خليل بن عبدالر�ضا بن جمعه الزدجايل‬ ‫‪22‬‬
‫‪18759586‬‬ ‫ي�سرا �سامل خمي�س العلوية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪3137565‬‬ ‫�أ�شواق بنت �سويد بن خليفه‬ ‫‪11‬‬
‫‪12548837‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن �سعيد العامري‬ ‫‪21‬‬ ‫�أفراح بنت �سامل بن خمي�س ال�شعيبية ‪13275455‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪05612666‬‬ ‫ماجده بنت خلفان بن فايل املخينية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪8280282‬‬ ‫�سامل بن حممد بن نا�صر املعمري‬ ‫‪23‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬يونيكاي و�شركائها‬ ‫‪5717504‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �أحمد املع�شني‬ ‫‪22‬‬ ‫�آ�سياء بنت �سيف بن �سعيد اليو�سفية ‪7321752‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪08367274‬‬ ‫مبارك بن نا�صر بن مبارك اجلابري‬ ‫‪45‬‬ ‫‪23465263‬‬ ‫�سعيد بن خلفان بن �سعيد الوهيبي‬ ‫‪24‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (الوادي الكبري)‬ ‫‪12178886‬‬ ‫�شم�سه بنت حممد بن �سعيد الرا�شدية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7825805‬‬ ‫بدر بن �سعيد بن مرهون احل�سني‬ ‫‪14‬‬ ‫‪07353707‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن حممد املغريي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪16703723‬‬ ‫�سعيد بن �سعيّد بن �سعيد الناعبي‬ ‫‪25‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪10141689‬‬ ‫�شيخة بنت جمعه بن ح�سن ال�شعيلية‬ ‫‪24‬‬ ‫ب�شرى بنت حممد بن علي البلو�شية ‪8318544‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪06780846‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن نا�صر اجلابري‬ ‫‪47‬‬ ‫‪9802275‬‬ ‫�سعيد بن �سليمان بن علي العامري‬ ‫‪26‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪10670402‬‬ ‫�صخر بن حممد بن يعرب ال�سيفي‬ ‫‪25‬‬ ‫ب�شرى بنت يعقوب بن �سامل عبدالباقي ‪5510716‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10471218‬‬ ‫حممد بن مرزوق بن را�شد الري�سي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪11608256‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سيف الكا�سبي‬ ‫‪27‬‬
‫‪6802629‬‬ ‫ابراهيم بن خمي�س بن �شنون البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24169886‬‬ ‫عادل بن احمد بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫ثنيه بنت را�شد بن م�سعود ال�سنانية ‪14558152‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪06622252‬‬ ‫مروى بنت عو�ض بن علي املنذرية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪8779413‬‬ ‫�سلطان بن حمد بن �سامل التوبي‬ ‫‪28‬‬
‫‪18995558‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن هالل الوهيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11223554‬‬ ‫عامر بن �سامل بن عامر امل�سروري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7748548‬‬ ‫جابر بن عّبود بن �سعيد اخل�صيبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪02898368‬‬ ‫مرمي بنت طالب بن �سليمان النبهانية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3528093‬‬ ‫�سليمان بن هالل بن �سليمان املرجبي‬ ‫‪29‬‬
‫‪21883696‬‬ ‫ا�سعد بن عي�سى بن حممد الرم�ضاين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17929679‬‬ ‫عبدالرحمن بن خمي�س بن �سامل ال�سديري‬ ‫‪28‬‬ ‫جالل بن �سعيد بن خامت اجللنداين ‪11018516‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪09609928‬‬ ‫مرمي بنت عي�سى بن بري البلو�شية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪22635131‬‬ ‫�سمري بن خالد بن خلف اليو�سفي‬ ‫‪30‬‬
‫‪22367621‬‬ ‫االزهر بن علي بن �سيف العزري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10014972‬‬ ‫عبدالرحمن بن �سامل بن حممد ال�شكيلي‬ ‫‪29‬‬ ‫جليله بنت را�شد بن �سعيد الهادية ‪16241304‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪09715798‬‬ ‫مرمي بنت حممد بن هالل البلو�شية‬ ‫‪52‬‬ ‫‪20246555‬‬ ‫�سيف بن خلفان بن �سيف ال�سيابي‬ ‫‪31‬‬
‫‪11697287‬‬ ‫اليا�س بن �سيف بن علي احلب�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13275928‬‬ ‫عبدالرحمن بن عمر بن هالل الرحمي‬ ‫‪30‬‬ ‫جمال بن مبارك بن علي ال�صواعي ‪12482027‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9857289‬‬ ‫مزنه بنت علي بن حمد امبو�سعيدية‬ ‫‪53‬‬ ‫‪9923757‬‬ ‫�شاكر بن عبدالرحيم بن �سعيد املغريي‬ ‫‪32‬‬
‫‪9251018‬‬ ‫امري بن �سامل بن �سعيد الوهيبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13600578‬‬ ‫عبدالرحمن بن حممد بن عاي�ش الها�شمي‬ ‫‪31‬‬ ‫حليمه بنت خلفان بن حممد الغ�سينية ‪3860063‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8480226‬‬ ‫منى بنت حمد بن نا�صر املحرزية‬ ‫‪54‬‬ ‫‪8865268‬‬ ‫طارق بن عبدالنبي بن علي الزدجايل‬ ‫‪33‬‬
‫‪10313416‬‬ ‫امين بن عبدالله بن ربيع البو�سعيدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17877217‬‬ ‫عمر بن خمي�س بن فايل ال�سنيدي‬ ‫‪32‬‬ ‫حنان بنت �سرور بن مرهون املعولية ‪12805596‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪09550673‬‬ ‫منال بنت �سعيد بن را�شد ال�صبحية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3399588‬‬ ‫عابد بن ر�سول بخ�ش بن عبدل البلو�شي‬ ‫‪34‬‬
‫‪22896377‬‬ ‫�إ�سحاق بن حممد بن �سعيد الغماري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪08442658‬‬ ‫عمر بن �سامل بن حميد اجلابري‬ ‫‪33‬‬ ‫حنان بنت �سيف بن عمر العامرية ‪20297607‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪6276483‬‬ ‫مي بنت را�شد بن علي النريية‬ ‫‪56‬‬ ‫‪8145303‬‬ ‫عادل بن خالد بن علي الوهيبي‬ ‫‪35‬‬
‫‪22356987‬‬ ‫�أحمد بن حمود بن حممد احل�سني‬ ‫‪9‬‬ ‫‪03283084‬‬ ‫عينيات بنت نا�صر بن مطر اال�سماعيلية‬ ‫‪34‬‬ ‫حنان بنت طالب بن �سيف الفار�سية ‪11854929‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪05278144‬‬ ‫نوال بنت دروي�ش بن حممد البلو�شية‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61874838‬‬ ‫عادل بن غالم حممد بن ولدكمال خان البلو�شي‬ ‫‪36‬‬

‫‪14‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫تابع حمافظة م�سقط‬
‫‪8568743‬‬ ‫يو�سف علي خمي�س الزعابي‬ ‫‪202‬‬ ‫‪17969385‬‬ ‫�سامل خمي�س �سامل العامري‬ ‫‪72‬‬ ‫هدى بنت الأ�سد بن حممد البلو�شية ‪13152601‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ح�سني بن خلف بن حمود ال�صبيحي ‪11166893‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬يونيكاي و�شركائها‬
‫‪15029926‬‬ ‫يو�سف حم�سن حبيب البلو�شي‬ ‫‪203‬‬ ‫‪19787735‬‬ ‫�سامل عبدالله �سعيّد الرحبي‬ ‫‪73‬‬ ‫هناء بنت عبداملجيد بن �صالح الدرمكية ‪04375518‬‬ ‫‪97‬‬ ‫خالد بن �سامل بن جمعه ال�شق�صي ‪12500819‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (الوادي الكبري)‬
‫‪24234517‬‬ ‫يو�سف حممد حمدان الديهني‬ ‫‪204‬‬ ‫‪9318292‬‬ ‫�سامل م�ؤمن علي احلارثي‬ ‫‪74‬‬ ‫هناء بنت حممد بن زهران ال�ساملية ‪18454463‬‬ ‫‪98‬‬ ‫خالد بن عبدالله بن حمد املقبايل ‪08166475‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪25533328‬‬ ‫يو�سف حممد علي القطيطي‬ ‫‪205‬‬ ‫‪10126399‬‬ ‫�سامي �سيف حممد احل�سيني‬ ‫‪75‬‬ ‫‪09938826‬‬ ‫وفاء بنت حمد بن عمر العامرية‬ ‫‪99‬‬ ‫خالد بن حممد بن �سيف اخلنب�شي ‪20303708‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪14556935‬‬ ‫يون�س عقيل حبيب العجمي‬ ‫‪206‬‬ ‫‪25433828‬‬ ‫�سعود خلفان را�شد ال�سناين‬ ‫‪76‬‬ ‫يا�سمينه بنت نا�صر بن مرزوق العنقودية ‪13498273‬‬ ‫‪100‬‬ ‫خلفان بن حمود بن خلفان احلارثي ‪14726992‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9499133‬‬ ‫�أحمد بن خالد بن هالل الربيعي‬ ‫‪10‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬املطاعم ال�سياحية العاملية‬ ‫‪19423214‬‬ ‫�سعيد �أحمد توكل باحلاف‬ ‫‪77‬‬ ‫يحيى بن نا�صر بن مبارك الريامي ‪11829979‬‬ ‫‪101‬‬ ‫را�شد بن عبدالله بن �سعد اليحيائي ‪13789371‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26576214‬‬ ‫�أحمد بن �سعيد بن �سامل امل�شريف‬ ‫‪11‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (اخلوير)‬ ‫‪03216034‬‬ ‫�سعيد حمد حميد العوميري‬ ‫‪78‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ترك عمان خلدمات النفط والغاز‬ ‫زكريا بن خمي�س بن عي�سى الكندي ‪9236206‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪72066532‬‬ ‫�أحمد بن �سيد حممد بن حممد البلو�شي‬ ‫‪12‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪21315655‬‬ ‫�سعيد حمد خمي�س العرميي‬ ‫‪79‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬الكلية الوطنية التقنية لل�سيارات (املعبيلة اجلنوبية)‬ ‫‪11748943‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سامل العلوي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20978901‬‬ ‫�أحمد بن عبدالله بن حمود ال�شبلي‬ ‫‪13‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪08680874‬‬ ‫�سعيد �سليمان نا�صر احل�سني‬ ‫‪80‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪11926149‬‬ ‫�سامل بن علي بن �سعيد ال�شق�صي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25033109‬‬ ‫�أحمد بن يحيى بن �سعيد ال�شماخي‬ ‫‪14‬‬
‫‪9054542‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن خلفان اليحيائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪02166429‬‬ ‫�سعيد �صالح �أحمد الغيالين‬ ‫‪81‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫�سامل بن علي بن عبدالله اخلرو�صي ‪14277671‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13448944‬‬ ‫�أجمد بن �سعيد بن ما�سي‬ ‫‪15‬‬
‫‪14967262‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن �سامل احل�سني‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22035661‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪10005484‬‬ ‫احمد خلفان علي البطا�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫�سامي بن مبارك بن متعب ال�شيباين ‪18990792‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18118207‬‬ ‫�أمين بن عامر بن �سليم ال�شبيبي‬ ‫‪16‬‬
‫‪17069211‬‬ ‫احالم بنت احمد بن مراد البلو�شية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13709007‬‬ ‫�سعيد حممد �سامل املقبايل‬ ‫‪83‬‬ ‫‪20821736‬‬ ‫ا�سعد �صالح حديد العرميي‬ ‫‪2‬‬ ‫�سعود بن را�شد بن م�سعود املعمري ‪24935892‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23614602‬‬ ‫�أمين بن عي�سى بن �أحمد الفوري‬ ‫‪17‬‬
‫‪9918816‬‬ ‫امنة بنت �سليمان بن علي العجمية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22383768‬‬ ‫�سلطان �سعيد من�صور الوهيبي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪11016672‬‬ ‫اجماد علي عبدالله الكلبانية‬ ‫‪3‬‬ ‫�سليمان بن يحيى بن عبدالله احلرا�صي ‪18997291‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20882979‬‬ ‫تقي بن عبداملهدي بن �سلمان العجمي‬ ‫‪18‬‬
‫‪20174487‬‬ ‫انت�صار بنت نا�صر بن �سليمان احل�سنية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9011155‬‬ ‫�سلطان �سليمان عبدالله العربي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪19828283‬‬ ‫�أمري بن �سامل بن عبيد الرحبي‬ ‫‪4‬‬ ‫�سهيل بن �سعود بن �سعيد الدغي�شي ‪12856067‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24937436‬‬ ‫ثني بن خليفه بن علي العامري‬ ‫‪19‬‬
‫‪61762117‬‬ ‫انور بن يو�سف بن ح�سني البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12706568‬‬ ‫�سلمان هالل خدا بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪19815288‬‬ ‫�أحمد �سامل خلفان ال�صارخي‬ ‫‪5‬‬ ‫�صالح بن عبدالله بن �سيف العامري ‪09976729‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14467619‬‬ ‫جمال بن هالل بن �سامل العامري‬ ‫‪20‬‬
‫‪11205094‬‬ ‫اميان بنت حمود بن �سيف اجلابرية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13101155‬‬ ‫�سليمان �أحمد �سليمان الدغي�شي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪10871675‬‬ ‫�آيه خليفه �سامل احل�سنية‬ ‫‪6‬‬ ‫عبدالعزيز بن مطر بن يو�سف ال�ساملي ‪07730702‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24339604‬‬ ‫جمعه بن نا�صر بن ربيع ال�سيابي‬ ‫‪21‬‬
‫‪15739673‬‬ ‫�إميان بنت هديب بن خلفان احلب�سية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13771656‬‬ ‫�سند فائل �سعيد الزرعي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9030603‬‬ ‫با�سمه �صالح ربيع البلو�شية‬ ‫‪7‬‬ ‫عدنان بن عبدالكرمي بن عبدالرزاق البلو�شي ‪19818003‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪9790709‬‬ ‫ح�سن بن ح�سني بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪22‬‬
‫‪7127822‬‬ ‫�أحالم بنت نا�صر بن علي ال�شماخية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13967322‬‬ ‫�سيف حمد �سيف احلميدي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪28480532‬‬ ‫بدر �سعيد نا�صر الرحبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪06568245‬‬ ‫علي بن �سامل بن علي املكتومي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5190272‬‬ ‫ح�سن بن حممد بن �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪23‬‬
‫‪3320368‬‬ ‫�أحمد بن �سامل بن حممد الهادي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2204922‬‬ ‫�شيخان �سعيد عبدالله الفهدي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪28567698‬‬ ‫بلقي�س �سليمان �سامل ال�سيابية‬ ‫‪9‬‬ ‫عمر بن علي بن را�شد املحذوري ‪21282215‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14124678‬‬ ‫ح�سني بن علي بن حميد العربي‬ ‫‪24‬‬
‫‪10240192‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن زاهر اخلنب�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24939459‬‬ ‫�صالح �صبيـّح �سعيد النوفلي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪6878421‬‬ ‫ثامر عبدالله حممد املغريي‬ ‫‪10‬‬ ‫عمر بن حممد بن �سامل املزروعي ‪04239487‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18964918‬‬ ‫حمد بن خلفان بن را�شد الغماري‬ ‫‪25‬‬
‫‪13605321‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن �أحمد الدغاري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14515505‬‬ ‫�صالح حممد م�سلم اجلعفري‬ ‫‪92‬‬ ‫‪22560966‬‬ ‫حمد �سيف حمد الها�شمي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9677985‬‬ ‫عمر بن م�سعود بن �سيف النا�صري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24336818‬‬ ‫حمد بن عبدالله بن �سعيد اخل�ضوري‬ ‫‪26‬‬
‫‪9613726‬‬ ‫�أ�سامه بن مو�سى بن داود الزدجايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪05102754‬‬ ‫�صرب حمد خريبي�ش الوهيبي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪12817776‬‬ ‫رجاء �سامل ها�شل العامرية‬ ‫‪12‬‬ ‫مازن بن عبدالله بن را�شد النعيمي ‪10084095‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪19494366‬‬ ‫حميد بن �سيف بن حميد الغ�سيني‬ ‫‪27‬‬
‫‪8662408‬‬ ‫�أمرية بنت �سليم بن خمي�س العامرية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29212431‬‬ ‫طالل حمد حميد اخلاطري‬ ‫‪94‬‬ ‫‪12691129‬‬ ‫رقيه حممداقبال ح�سني البلو�شية‬ ‫‪13‬‬ ‫مازن بن م�سلم بن �سالم الق�سيمي ‪15122192‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪20300398‬‬ ‫خ�صيب بن حمفوظ بن حمد الغداين‬ ‫‪28‬‬
‫‪19882018‬‬ ‫�أمينة بنت �سليمان بن نا�صر الغ�سينية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪08114748‬‬ ‫طالل خلفان خمي�س احل�سني‬ ‫‪95‬‬ ‫‪12335769‬‬ ‫زهراء حممود عبدالكرمي املو�سوية‬ ‫‪14‬‬ ‫حم�سن بن م�صبح بن �شنتوف الهطايل ‪25153946‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4414821‬‬ ‫خلفان بن �سعيد بن خلفان الناعبي‬ ‫‪29‬‬
‫‪22419272‬‬ ‫�أنوار بنت بدر بن هالل احلارثية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18152332‬‬ ‫عامر �سامل عامر العوي�سي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪20184428‬‬ ‫زينب �سعيد حمد الهندا�سية‬ ‫‪15‬‬ ‫حممد بن �سليمان بن �صالح الها�شمي ‪8038062‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19723317‬‬ ‫خليل بن ابراهيم بن حممد الزدجايل‬ ‫‪30‬‬
‫‪20452098‬‬ ‫بدر بن �سيف بن عامر الهادي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪25167835‬‬ ‫عامر �سرور عامر اجلابري‬ ‫‪97‬‬ ‫‪12403946‬‬ ‫�سامل جمعه �سامل الهنائي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13914261‬‬ ‫نعمان بن را�شد بن �سامل البادي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪11775621‬‬ ‫را�شد بن دروي�ش بن حمود �أوالدثاين‬ ‫‪31‬‬
‫‪9941969‬‬ ‫بدريه بنت حممد بن �شمبيه البلو�شية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23088892‬‬ ‫عبدالرحمن توفيق مرزوق الهدابي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪20275383‬‬ ‫�سامل �سعيد ابراهيم �آل عبدال�سالم‬ ‫‪17‬‬ ‫هالل بن �سعيد بن عبيد العامري ‪11069606‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12627147‬‬ ‫را�شد بن �سامل بن را�شد ال�سيابي‬ ‫‪32‬‬
‫‪15063146‬‬ ‫بدريه بنت حممد بن عبدالله الوهيبية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12809121‬‬ ‫عبدالرحمن خمي�س حميد ال�شبلي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪10715117‬‬ ‫�سلطان حممد �سامل الفار�سي‬ ‫‪18‬‬ ‫يحيى بن حممد بن ابراهيم ال�شريف ‪13398398‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪9416448‬‬ ‫�سامل بن زهران بن حممد الكندي‬ ‫‪33‬‬
‫‪9047963‬‬ ‫بلقي�س بنت عبدالرزاق بن عبدالله الهندية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21253299‬‬ ‫عبدالرحمن �سعيد �سليمان احلامتي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪21195195‬‬ ‫�صالح خمي�س بخيت ال�سرحي‬ ‫‪19‬‬ ‫يو�سف بن حممد بن عي�سى البلو�شي ‪14057507‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3473848‬‬ ‫�سامر بن الل بخ�ش بن قادربخ�ش البلو�شي‬ ‫‪34‬‬
‫‪62520522‬‬ ‫بيبكر بن حياتان بن خدادات‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20253467‬‬ ‫عبدالرحمن وين حمد الزرعي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪13666048‬‬ ‫�صالح عبدالله �صالح املحاربي‬ ‫‪20‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ال�شركة العمانية للنطاق العري�ض‬ ‫‪8680874‬‬ ‫�سعيد بن �سليمان بن نا�صر احل�سني‬ ‫‪35‬‬
‫‪12467107‬‬ ‫ثريا بنت علي بن �صفر البلو�شية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13531596‬‬ ‫عبدالله ح�سني قا�سم العجمي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10251754‬‬ ‫عبدالرحمن ربيع بالل ال�سعدي‬ ‫‪21‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬واحة املعرفة (املبنى رقم ‪)5‬‬ ‫‪19728337‬‬ ‫�سعيد بن �صباح بن را�شد الغداين‬ ‫‪36‬‬
‫‪7888808‬‬ ‫جميل بن نا�صر بن ناجم التميمي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪03647369‬‬ ‫عبدالله �سامل خليف الكلباين‬ ‫‪103‬‬ ‫‪13205905‬‬ ‫عبدالرحمن م�سعد عبدالله ال�شبنوتي‬ ‫‪22‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪14690588‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن �سعيد الناعبي‬ ‫‪37‬‬
‫‪10153288‬‬ ‫حامت بن حمدان بن خمي�س الزدجايل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24848458‬‬ ‫عبدالله �سعيد حميد ال�سيابي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪22039074‬‬ ‫عثمان خلفان حمدان التوبي‬ ‫‪23‬‬ ‫الوقت‪� 8 :‬صباحاً‬ ‫‪16008695‬‬ ‫�سعيد بن علي بن عامر ال�شنوي‬ ‫‪38‬‬
‫‪20432974‬‬ ‫حارث بن �سعيد بن نا�صر ال�شعيبي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11989654‬‬ ‫عبدالله �سعيد �سامل اجلابري‬ ‫‪105‬‬ ‫‪29377721‬‬ ‫عمر حميل �ضحي الهطايل‬ ‫‪24‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪21065424‬‬ ‫�سلطان بن علي بن �سيف العزري‬ ‫‪39‬‬
‫‪12191356‬‬ ‫ح�سن بن مو�سى بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18509087‬‬ ‫عبدالله �سعيد �سامل القنوبي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪17947333‬‬ ‫عهود نا�صر �أحمد الربيدعية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪17929843‬‬ ‫ابت�سام بنت �سيف بن �سعيد الهنائية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24178263‬‬ ‫�سلمان بن جمعه بن حمدان النهدي‬ ‫‪40‬‬
‫‪10401514‬‬ ‫حمد بن هارون بن �سكند البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪01980007‬‬ ‫عبدالله �سليمان مبارك العجمي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪24043046‬‬ ‫عو�ض �سامل حمد الوهيبي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14479589‬‬ ‫احمد بن �سامل بن عبدالله ال�شام�سي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18120189‬‬ ‫�صالح بن �سليمان بن �صالح البلو�شي‬ ‫‪41‬‬
‫‪8485497‬‬ ‫حمد بن هالل بن خالد البو�سعيدي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7759497‬‬ ‫عبدالله �صبيح حمود الفزاري‬ ‫‪108‬‬ ‫‪11256981‬‬ ‫عوف حممود جمعه احلمداين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪08703045‬‬ ‫افتخار بنت نا�صر بن حمد املب�سلية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18962277‬‬ ‫�صائب بن �صربي بن �شنون التميمي‬ ‫‪42‬‬
‫‪1510396‬‬ ‫حميد بن فايز بن حممد الزدجايل‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13584484‬‬ ‫عبدالله حممد خلفان امل�سعودي‬ ‫‪109‬‬ ‫‪18192525‬‬ ‫عي�سى عامر �سيف امل�سكري‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10384892‬‬ ‫امل بنت �سامل بن �سعيد الو�شاحية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19381492‬‬ ‫طالل بن نا�صر بن عبدالله ال�شعيبي‬ ‫‪43‬‬
‫‪22537992‬‬ ‫خديجة بنت عبدالله بن را�شد املعمرية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11452774‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله �سعيد الرا�سبي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪6146604‬‬ ‫فاطمه �سامل �ضاوي الغافرية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪05886269‬‬ ‫انوار بنت حمد بن �سليمان الهدابية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3513783‬‬ ‫عادل بن حممد بن علي البلو�شي‬ ‫‪44‬‬
‫‪13860648‬‬ ‫خلفان بن مبارك بن �سامل اليو�سفي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪26303735‬‬ ‫عبدامللك م�سعود �سلطان الها�شمي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪12017473‬‬ ‫فهمي علي �سعيد ال�سناين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪13573395‬‬ ‫اميان بنت �سامل بن حمود الفليتية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25330422‬‬ ‫عبداحلكيم بن �سامل بن حممد ال�سيابي‬ ‫‪45‬‬
‫‪10387419‬‬ ‫خلود بنت حممد بن �ساملني البلو�شية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪02720388‬‬ ‫عبيد خمي�س مو�سى الكازروين‬ ‫‪112‬‬ ‫‪12529286‬‬ ‫ملي�س �سامل عبدالله البو�سعيدية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪08596545‬‬ ‫اميان بنت �سيف بن �سعيد العلوية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13202665‬‬ ‫عبدالرزاق بن عبدالله بن عنرت احلرا�صي‬ ‫‪46‬‬
‫‪2327424‬‬ ‫خمي�س بن �سليمان بن �سعيد اال�سماعيلي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪19037425‬‬ ‫عدي �سيف نا�صر احل�سني‬ ‫‪113‬‬ ‫‪11024515‬‬ ‫ماجد �سلطان �سعيد الر�شيدي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪03278284‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن مبارك العرميي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10230142‬‬ ‫عبدالله بن جعفر بن قادر بخ�ش‬ ‫‪47‬‬
‫‪18846025‬‬ ‫خمي�س بن عبيد بن �سامل الع�شراين‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13052534‬‬ ‫عرفان عي�سى عمر الزدجايل‬ ‫‪114‬‬ ‫‪21927184‬‬ ‫حممد �أحمد حممد ال�صلتي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪5311926‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن علي ال�شملي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25201776‬‬ ‫عبدالله بن علي بن را�شد الهنائي‬ ‫‪48‬‬
‫‪2350399‬‬ ‫رحيمه بنت عبدالرحيم بن �سليمان ال�صابرية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20836735‬‬ ‫عزان طوير�ش علي الربا�شدي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪26133154‬‬ ‫حممد جمعه ثاين الهادي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14649242‬‬ ‫�أزهار بنت �سليمان بن عبدالله الرواحية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19495002‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن خلفان ال�سلماين‬ ‫‪49‬‬
‫‪5863023‬‬ ‫زاهر بن خليل بن حممد البلو�شي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪27129947‬‬ ‫على خمي�س علي العربي‬ ‫‪116‬‬ ‫‪21022591‬‬ ‫حممد را�شد خلفان العامري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10968562‬‬ ‫�أ�شجان بنت حممد بن �سامل احلجرية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10590561‬‬ ‫عدنان بن حممد بن علي اللواتي‬ ‫‪50‬‬
‫‪11917317‬‬ ‫زكريا بن را�شد بن �سعيد اجلابري‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12947443‬‬ ‫علي خمي�س علي املقبايل‬ ‫‪117‬‬ ‫‪6691516‬‬ ‫مرمي جمعه مطر الو�شاحية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪14869058‬‬ ‫�أ�صيله بنت نا�صر بن علي التوبية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4280059‬‬ ‫علي بن جمعه بن عويد الريامي‬ ‫‪51‬‬
‫‪15274416‬‬ ‫زكريا بن يحيى بن �أحمد الفوري‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11921491‬‬ ‫علي �سعيد علي امليا�سي‬ ‫‪118‬‬ ‫‪23947232‬‬ ‫م�صلح تعيب جميل العلوي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪09087861‬‬ ‫�أفراح بنت زايد بن مرزوق املحرمية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8521835‬‬ ‫علي بن �سيف بن �سعيد اجلبل‬ ‫‪52‬‬
‫‪13212663‬‬ ‫زوينة بنت حمود بن نا�صر املعمرية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪22056119‬‬ ‫علي �سلطان �سامل امل�شريف‬ ‫‪119‬‬ ‫‪12695728‬‬ ‫مالك خمي�س �سليمان الفار�سية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪03563969‬‬ ‫�أمل بنت عبدالله بن حميد الها�شمية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12773393‬‬ ‫عمار بن خلفان بن نا�صر الوهيبي‬ ‫‪53‬‬
‫‪6825847‬‬ ‫زينب بنت عبدالله بن علي الوهيبية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪274536‬‬ ‫علي عبدالله حممد البلو�شي‬ ‫‪120‬‬ ‫‪27179684‬‬ ‫نا�صر علي را�شد الغماري‬ ‫‪39‬‬ ‫‪20132439‬‬ ‫�أميمة بنت �سعيد بن عبدالله الهدابية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24248125‬‬ ‫عمار بن عبدالله بن �سلمان البلو�شي‬ ‫‪54‬‬
‫‪20384296‬‬ ‫زينب بنت مبارك بن عي�سى اخل�صيبية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪06214777‬‬ ‫علي هديب �سليمان الغيثي‬ ‫‪121‬‬ ‫‪4387296‬‬ ‫نعيمة �سيف حممد الزيدية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪21663912‬‬ ‫�أمينه بنت نا�صر بن �سيف الها�شمية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18915083‬‬ ‫عمر بن عبدالله بن عبدالر�سول البلو�شي‬ ‫‪55‬‬
‫‪13060889‬‬ ‫�سامي بن خلفان بن �سامل الندابي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪14385014‬‬ ‫علي يو�سف علي احل�سني‬ ‫‪122‬‬ ‫‪20230943‬‬ ‫ها�شل �سامل �سليم الهطايل‬ ‫‪41‬‬ ‫‪09166499‬‬ ‫�آمنه بنت حممد بن �سامل املقبالية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9852869‬‬ ‫عمر بن عبدالله بن حممد الريامي‬ ‫‪56‬‬
‫‪12756637‬‬ ‫�ساميه بنت حمد بن عبدالله احلديدية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪10631296‬‬ ‫عمّار يا�سر �سامل املقبايل‬ ‫‪123‬‬ ‫‪14107121‬‬ ‫همام حمدان خليفه العمريي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10780022‬‬ ‫بثينه بنت حممد بن علي البلو�شية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25687497‬‬ ‫عياد بن زايد بن جمعه احلديدي‬ ‫‪57‬‬
‫‪14626779‬‬ ‫�سعاد بنت يو�سف بن حمود احلب�سية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪14622199‬‬ ‫عمر خلفان عامر امل�شريف‬ ‫‪124‬‬ ‫‪26755327‬‬ ‫يحيى علي خمي�س العلوي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪02876781‬‬ ‫بدرية بنت �سليمان بن �سعيد احل�سنية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11085796‬‬ ‫غ�سان بن عامر بن مرهون الغ�سيني‬ ‫‪58‬‬
‫‪10488001‬‬ ‫�سلطان بن �سعيد بن حممد البو�صايف‬ ‫‪45‬‬ ‫‪18213747‬‬ ‫غامن �سامل علي ال�سهي‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11167187‬‬ ‫يون�س حممد م�سلم الكا�سبي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪12114908‬‬ ‫بدريه بنت هالل بن �سعيد احلب�سية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12616874‬‬ ‫فائز بن م�سلم بن فائز ال�شكيلي‬ ‫‪59‬‬
‫‪62246873‬‬ ‫�سلمه بنت �أحمدخان بن ملك مزار البلو�شية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪27036642‬‬ ‫فار�س �سامل �شطف القنوبي‬ ‫‪126‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬برادات مطرح‬ ‫‪12214498‬‬ ‫بدور بنت بدر بن حممد العامرية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19504541‬‬ ‫في�صل بن مبارك بن �سامل القنوبي‬ ‫‪60‬‬
‫‪20568377‬‬ ‫�سلوى بنت �سيف بن حممد الوهيبية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1975329‬‬ ‫فائل را�شد جعروف املخيني‬ ‫‪127‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬م�سقط (روي)‬ ‫‪7959978‬‬ ‫بدور بنت عبدالله بن را�شد املنذرية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11711452‬‬ ‫ماجد بن �سيف بن بدر الربيعي‬ ‫‪61‬‬
‫‪11605929‬‬ ‫�سمري بن يو�سف بن حممد البلو�شي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪71579375‬‬ ‫فهد عبد اخلالد �شمبيه‬ ‫‪128‬‬ ‫‪09726292‬‬ ‫ب�شاير بنت عبدالله بن �سامل املرزوقية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19740879‬‬ ‫ماجد بن عبدالله بن علي الدرمكي‬ ‫‪62‬‬
‫‪10118977‬‬ ‫�سمريه بنت �سعيد بن هالل احلب�سية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪09534038‬‬ ‫فهد حممد �سامل البادي‬ ‫‪129‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪24975939‬‬ ‫في�صل جمعه ناجم امل�شريف‬ ‫‪130‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪20249393‬‬ ‫تهاين بنت مالك بن �سعيد ال�شبلية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11037098‬‬ ‫مازن بن ا�سحاق بن رحمةالله البلو�شي‬ ‫‪63‬‬
‫‪10402184‬‬ ‫�سهام بنت �أحمد بن خلفان الرحبية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12028121‬‬ ‫ابراهيم خلفان �سعيد العلوي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22621594‬‬ ‫ثريا بنت �سليمان بن علي الهطالية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22008907‬‬ ‫مازن بن حمد بن را�شد اجلابري‬ ‫‪64‬‬
‫‪23412178‬‬ ‫�سهريه بنت يعقوب بن الل بخ�ش الزدجالية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪13563837‬‬ ‫في�صل حمد را�شد ال�شيذاين‬ ‫‪131‬‬ ‫‪14030793‬‬ ‫ثرياء بنت �سيف بن نا�صر الهنائية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10461563‬‬ ‫مبارك بن علي بن مبارك اخلرو�صي‬ ‫‪65‬‬
‫‪22416434‬‬ ‫في�صل عبدالله مبارك العربي‬ ‫‪132‬‬ ‫‪12680612‬‬ ‫ابراهيم خليل ابراهيم الفار�سي‬ ‫‪2‬‬
‫‪17255639‬‬ ‫�سهيله بنت �سامل بن حمود ال�شبلية‬ ‫‪52‬‬ ‫‪18403105‬‬ ‫ابراهيم خمي�س �شعبان البلو�شي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22275716‬‬ ‫جليله بنت حمد بن �سامل ال�سيابية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪21284721‬‬ ‫جميد بن مراد بن مريان البلو�شي‬ ‫‪66‬‬
‫‪7024871‬‬ ‫�سيف بن علي بن �سويد ال�ضنكي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪17945081‬‬ ‫قب�س �صالح خلفان الغماري‬ ‫‪133‬‬ ‫‪13996891‬‬ ‫حف�صه بنت حمد بن حممد الق�صابية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪20235382‬‬ ‫حممد بن حمد بن �سامل امل�سلمي‬ ‫‪67‬‬
‫‪8398002‬‬ ‫قي�س �سعيد �سيف احلب�سي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪12537912‬‬ ‫ابراهيم نا�صر حمد الهنائي‬ ‫‪4‬‬
‫‪6809963‬‬ ‫�صابر بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪07747213‬‬ ‫احمد �سامل عبدالله العبادي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10104914‬‬ ‫حميده بنت عبدالله بن خمي�س املعمرية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7607407‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن عنرت احلرا�صي‬ ‫‪68‬‬
‫‪6928006‬‬ ‫�صالح بن �سعيد بن علي احلب�سي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪4368822‬‬ ‫كرمي عبدالله احمد البحراين‬ ‫‪135‬‬ ‫‪13544089‬‬ ‫حنان بنت حمد بن حممد الرقي�شية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7745359‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن نا�صر االغربي‬ ‫‪69‬‬
‫‪23002722‬‬ ‫ماجد خليفه عبدالله اخل�ضوري‬ ‫‪136‬‬ ‫‪25558466‬‬ ‫ا�سحاق حممد �سامل ال�سيابي‬ ‫‪6‬‬
‫‪6241952‬‬ ‫عادل بن جمعه بن علي ال�سلماين‬ ‫‪56‬‬ ‫‪10718236‬‬ ‫احل�سني طالل �صالح ال�شكيلي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪05298219‬‬ ‫حنان بنت �سليمان بن �سعيد املعمرية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪20781882‬‬ ‫حممد بن را�شد بن �سامل الفراجي‬ ‫‪70‬‬
‫‪6663677‬‬ ‫عاكف بن عبدالغني بن من�صور الزدجايل‬ ‫‪57‬‬ ‫‪23390381‬‬ ‫ماجد خمي�س را�شد املقبايل‬ ‫‪137‬‬ ‫‪06922393‬‬ ‫خديجه بنت �سليمان بن علي املجرفية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪7993081‬‬ ‫حممد بن �سامل بن �سليمان اجلهوري‬ ‫‪71‬‬
‫‪14229151‬‬ ‫مازن حممد عبدالله الرم�ضاين‬ ‫‪138‬‬ ‫‪10343368‬‬ ‫الفي�صل را�شد �سعيد املجريف‬ ‫‪8‬‬
‫‪11756913‬‬ ‫عايده بنت خلفان بن جمعه الفار�سية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪09725496‬‬ ‫املهند خمي�س �سيف الوهيبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5047694‬‬ ‫خلود بنت خمي�س بن �سعيد البكارية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪21549913‬‬ ‫حممد بن �سامل بن حممد احل�سني‬ ‫‪72‬‬
‫‪15022157‬‬ ‫عايده بنت �سويد بن �سعيد الوهيبية‬ ‫‪59‬‬ ‫‪12975259‬‬ ‫مربوكه خمي�س �سامل الهنائية‬ ‫‪139‬‬ ‫‪09087772‬‬ ‫خليفه بن زايد بن مرزوق املحرمي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪21630326‬‬ ‫حممد بن �سبيت بن ها�شل البطا�شي‬ ‫‪73‬‬
‫‪14538883‬‬ ‫جمدي فاخر �سيف الفاخري‬ ‫‪140‬‬ ‫‪17909533‬‬ ‫امل�ؤيد حمد حممد العامري‬ ‫‪10‬‬
‫‪61954141‬‬ ‫عبدالرزاق بن حممود بن حيدر البلو�شي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12790527‬‬ ‫الوليد خمي�س مبارك ال�سيابي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14104087‬‬ ‫رجاء بنت �سعيد بن نا�صر احلرا�صية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10082297‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن جمعه ال�صابري‬ ‫‪74‬‬
‫‪9688417‬‬ ‫عبدالله بن ح�سن بن علي العجمي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪01658438‬‬ ‫حممد حمد علي احلكماين‬ ‫‪141‬‬ ‫‪17554918‬‬ ‫رحمه بنت علي بن حممد البو�سعيدية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13615258‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �سليم البو�صايف‬ ‫‪75‬‬
‫‪06958188‬‬ ‫حممد حميد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪142‬‬ ‫‪6995056‬‬ ‫اميان �سليم �سالم املنذرية‬ ‫‪12‬‬
‫‪1346577‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن خمي�س احل�سني‬ ‫‪62‬‬ ‫‪24214864‬‬ ‫امين حميد حمد احلارثي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪61623937‬‬ ‫رقيه بنت �سعود بن حممد اليحمدية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪9023143‬‬ ‫حممد بن �سيف بن �سعيد اليو�سفي‬ ‫‪76‬‬
‫‪8230418‬‬ ‫عبدالله بن عي�سى بن جمعه الزدجايل‬ ‫‪63‬‬ ‫‪11379075‬‬ ‫حممد خلفان را�شد الوهيبي‬ ‫‪143‬‬ ‫‪13952994‬‬ ‫رقيه بنت حممد بن را�شد احلكمانية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12107504‬‬ ‫حممد بن عبا�س بن �صفر العجمي‬ ‫‪77‬‬
‫‪18224471‬‬ ‫حممد خمي�س حممد امل�شريف‬ ‫‪144‬‬ ‫‪08344234‬‬ ‫�أحمد حمدان را�شد الكعبي‬ ‫‪14‬‬
‫‪8326528‬‬ ‫علي بن هالل بن علي العمري‬ ‫‪64‬‬ ‫‪27073327‬‬ ‫�أحمد را�شد حمد اجلهوري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪04544995‬‬ ‫رقيه بنت يعقوب بن حممد املعمرية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪4603084‬‬ ‫حممد بن علي بن قنرب العجمي‬ ‫‪78‬‬
‫‪12871638‬‬ ‫علياء بنت جمعه بن علي املقيمية‬ ‫‪65‬‬ ‫‪24231652‬‬ ‫حممد را�شد جمعه الغاربي‬ ‫‪145‬‬ ‫‪19067709‬‬ ‫ريهام بنت علي بن حمدان الهنائية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪22579945‬‬ ‫حممد بن عمر بن حمفوظ البلو�شي‬ ‫‪79‬‬
‫‪13844689‬‬ ‫حممد را�شد خليفه الهندا�سي‬ ‫‪146‬‬ ‫‪10655459‬‬ ‫�أحمد را�شد حميد العلوي‬ ‫‪16‬‬
‫‪7110074‬‬ ‫عمر بن خلفان بن �أحمد ال�شعيبي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪20240917‬‬ ‫�أحمد عبيد حممد الوهيبي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10182331‬‬ ‫زيانه بنت �أحمد بن حممد الهنائية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪20163824‬‬ ‫حممود بن عبدالله بن جمعه الدرمكي‬ ‫‪80‬‬
‫‪12167061‬‬ ‫عي�سى بن خلفان بن مرا�ش العامري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪18756612‬‬ ‫حممد �سامل را�شد الر�شيدي‬ ‫‪147‬‬ ‫‪10301728‬‬ ‫زينب بنت حممد بن علي العلوية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪11369625‬‬ ‫حممود بن م�صبح بن مو�سى ال�شبيبي‬ ‫‪81‬‬
‫‪27934736‬‬ ‫حممد �سعيد �سرحان العوي�سي‬ ‫‪148‬‬ ‫‪24279149‬‬ ‫�أحمد علي م�سلم الر�شيدي‬ ‫‪18‬‬
‫‪9355909‬‬ ‫عي�سى بن را�شد بن حممد امل�شريف‬ ‫‪68‬‬ ‫‪19366923‬‬ ‫�أحمد مبارك علي ال�سعدي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13028975‬‬ ‫�ساره بنت �أحمد بن عبدالله املعمرية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪22332415‬‬ ‫مروان بن احمد بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪82‬‬
‫‪8426141‬‬ ‫عي�سى بن �سعيد بن �سيف اجلرداين‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2062457‬‬ ‫حممد �سليمان عبدالله الكيومي‬ ‫‪149‬‬ ‫‪14559749‬‬ ‫�ساره بنت �سعيد بن حممد الغ�سانية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪25306258‬‬ ‫م�شعل بن عبدالله بن را�شد البدوي‬ ‫‪83‬‬
‫‪10257419‬‬ ‫حممد �سيف �سعيد العلوي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪11454004‬‬ ‫�أحمد حممد �سليمان احلو�سني‬ ‫‪20‬‬
‫‪21074261‬‬ ‫فايزة بنت مبارك بن �سامل اجلابرية‬ ‫‪70‬‬ ‫‪19466629‬‬ ‫�أحمد حممد علي العوي�سي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪04523401‬‬ ‫�سامله بنت مبارك بن خمي�س املحاجرية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪6833325‬‬ ‫م�صطفي بن �أيوب بن درحممد البلو�شي‬ ‫‪84‬‬
‫‪12766495‬‬ ‫فهد بن جمعه بن را�شد املهريي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪00479091‬‬ ‫حممد �صالح �سامل الفار�سي‬ ‫‪151‬‬ ‫‪13749421‬‬ ‫مكتوم بن را�شد بن حمد املعمري‬ ‫‪85‬‬
‫‪06390955‬‬ ‫حممد عبدالله �سيف الكيومي‬ ‫‪152‬‬ ‫‪23022816‬‬ ‫�أزهر �أحمد خمي�س املعويل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11170334‬‬ ‫�سامي بن �سيف بن عبدالله الرا�شدي‬ ‫‪46‬‬
‫‪20624093‬‬ ‫في�صل بن �سعيد بن خلفان الفزاري‬ ‫‪72‬‬ ‫‪26569879‬‬ ‫�أ�سعد مبارك ها�شل الطار�شي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12990108‬‬ ‫�سميه بنت �سعيد بن حممد ال�سعيدية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10242388‬‬ ‫منذر بن نا�صر بن حممد البو�سعيدي‬ ‫‪86‬‬
‫‪12989026‬‬ ‫كامله بنت حممد بن را�شد الأخزمية‬ ‫‪73‬‬ ‫‪09050792‬‬ ‫حممد عبدالله حممد املقبايل‬ ‫‪153‬‬ ‫‪18738433‬‬ ‫مهدي بن �سامل بن عبدالله الغزايل‬ ‫‪87‬‬
‫‪08539212‬‬ ‫حممد علي خلفان البادي‬ ‫‪154‬‬ ‫‪12256372‬‬ ‫ا�سماء �سليمان �سامل العنقودية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12449903‬‬ ‫�سميه بنت حممد بن حمد النبهانية‬ ‫‪48‬‬
‫‪5813849‬‬ ‫ملياء بنت خمي�س بن ها�شل العمريية‬ ‫‪74‬‬ ‫‪10815606‬‬ ‫�أكرم مبارك �سامل البلو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14953916‬‬ ‫�سهام بنت �سامل بن ثاين الهنائية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪25189324‬‬ ‫مهند بن مبارك بن عبدالله الكليبي‬ ‫‪88‬‬
‫‪5435327‬‬ ‫ماجد بن ح�سني بن دروي�ش العجمي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪08981492‬‬ ‫حممد علي حممد املعمري‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1694904‬‬ ‫مو�سى بن �سويد بن حممد الوهيبي‬ ‫‪89‬‬
‫‪10389625‬‬ ‫حممد عي�سى هن�شك البلو�شي‬ ‫‪156‬‬ ‫‪12013952‬‬ ‫�أجمد را�شد علي النريي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪05043502‬‬ ‫�سو�سن بنت �سرحان بن علي احل�ضرمية‬ ‫‪50‬‬
‫‪3410526‬‬ ‫ماريه بنت �سعود بن عزان العامرية‬ ‫‪76‬‬ ‫‪11256676‬‬ ‫�أمين يا�سر �سيف احلامتي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪20261878‬‬ ‫�شم�سه بنت عي�سى بن علي البلو�شية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪5980436‬‬ ‫نواف بن �سامل بن نا�صر الغداين‬ ‫‪90‬‬
‫‪10936972‬‬ ‫ماهر بن قادربخ�ش بن مهيم الزدجايل‬ ‫‪77‬‬ ‫‪22933352‬‬ ‫حممد م�سعود خلفان الرحمي‬ ‫‪157‬‬ ‫‪4675631‬‬ ‫نوح بن نبي بخ�ش بن امام بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪91‬‬
‫‪12346525‬‬ ‫حممد ها�شل عبدالله البلو�شي‬ ‫‪158‬‬ ‫‪26759861‬‬ ‫بدر را�شد عبدالله احلارثي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18589553‬‬ ‫�شيخه بنت خلفان بن حممد الفار�سية‬ ‫‪52‬‬
‫‪2374829‬‬ ‫مبارك بن �سعيد بن حميد البدوي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪07272034‬‬ ‫بدر �سعيد �سليمان ال�سعيدي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15106616‬‬ ‫�شيخه بنت عبدالله بن را�شد اخلوالدية‬ ‫‪53‬‬ ‫‪8790578‬‬ ‫هادي بن ب�شري بن الذيب البو�سعيدي‬ ‫‪92‬‬
‫‪7154125‬‬ ‫حممد بن جعفر بن عزيز اللواتي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪12690024‬‬ ‫حممد هالل حممد ال�سناوي‬ ‫‪159‬‬ ‫‪12840193‬‬ ‫هاين بن عبدالله بن م�سعود احل�سني‬ ‫‪93‬‬
‫‪11683932‬‬ ‫حممد يو�سف �أحمد العويف‬ ‫‪160‬‬ ‫‪10184054‬‬ ‫بدر �سيف �سليمان ال�سليماين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪08726703‬‬ ‫�صربة بنت جمعه بن �سعيد احلب�سية‬ ‫‪54‬‬
‫‪21240454‬‬ ‫حممد بن �سليمان بن حمد البطا�شي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪13819954‬‬ ‫بالل خمي�س بالل البلو�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪09852414‬‬ ‫�صفيه بنت حمود بن حممد النبهانية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11402404‬‬ ‫هاين بن مبارك بن عبيد احلبي�شي‬ ‫‪94‬‬
‫‪7701078‬‬ ‫حممد بن عويد بن احليف الهطايل‬ ‫‪81‬‬ ‫‪15325008‬‬ ‫حممود حمود خلفان ال�صوايف‬ ‫‪161‬‬ ‫‪11098134‬‬ ‫هزاع بن خلفان بن نا�صر الرقادي‬ ‫‪95‬‬
‫‪11669817‬‬ ‫حممود خالد حمد النوفلي‬ ‫‪162‬‬ ‫‪13356411‬‬ ‫تركي خالد علي البحري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪21581495‬‬ ‫طالب بن خمي�س بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪56‬‬
‫‪10193429‬‬ ‫حممد بن قا�سم بن �أحمد الرواحي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪12938222‬‬ ‫ثويني عبدالله را�شد النظريي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪22304421‬‬ ‫عادل بن �سعيد بن �سيف الرحبي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪24464477‬‬ ‫هيثم بن را�شد بن �سعيد الهادي‬ ‫‪96‬‬
‫‪3247203‬‬ ‫حممد بن مرهون بن ب�شران‬ ‫‪83‬‬ ‫‪15038074‬‬ ‫حممود �سامل �سليمان الربيكي‬ ‫‪163‬‬ ‫‪13820788‬‬ ‫يحيى بن علي بن �سامل اخل�صيبي‬ ‫‪97‬‬
‫‪08381998‬‬ ‫حممود �سعود خلفان البلو�شي‬ ‫‪164‬‬ ‫‪21525829‬‬ ‫جابر را�شد عبدالله احلجري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪03529338‬‬ ‫عائ�شه بنت علي بن خمي�س الق�صابية‬ ‫‪58‬‬
‫‪61859642‬‬ ‫مراد بن �سعيد بن غالم البلو�شي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪24313784‬‬ ‫جا�سم حمود م�صبح امل�شريف‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10819502‬‬ ‫عائ�شه بنت كامل بن حمود الهوتية‬ ‫‪59‬‬ ‫‪19408154‬‬ ‫يقظان بن عيد بن ف�ضيل الدرو�شي‬ ‫‪98‬‬
‫‪15386837‬‬ ‫م�شعل بن خمي�س بن �سامل اليحيائي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪08822397‬‬ ‫حممود �سلطان حممد ال�شبلي‬ ‫‪165‬‬ ‫‪22267019‬‬ ‫يو�سف بن �سليـّم بن حممد الكا�سبي‬ ‫‪99‬‬
‫‪09727856‬‬ ‫حممود م�صبح طوير�ش املخمري‬ ‫‪166‬‬ ‫‪07851271‬‬ ‫جمال علي نورحممد البلو�شي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪22095901‬‬ ‫عائ�شه بنت حممد بن �سعد املهرية‬ ‫‪60‬‬
‫‪19353403‬‬ ‫م�شعل بن �سامل بن حمد اجلابري‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1376369‬‬ ‫جمعه حممود مزار الزدجايل‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18433765‬‬ ‫عذاري بنت عبدالله بن �شمبيه البلو�شية‬ ‫‪61‬‬ ‫‪8663294‬‬ ‫يو�سف بن �سليم بن خمي�س العامري‬ ‫‪100‬‬
‫‪20197048‬‬ ‫م�شعل بن ماجد بن حمد �أوالدثاين‬ ‫‪87‬‬ ‫‪08766391‬‬ ‫مر�شد م�سعود را�شد الهطايل‬ ‫‪167‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة م�صفاة الدقم وال�صناعات البرتوكيماوية‬
‫‪10263034‬‬ ‫مروان خمي�س �سعيد الفزاري‬ ‫‪168‬‬ ‫‪19397258‬‬ ‫جهينه مبارك جميل ال�سعدية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19996401‬‬ ‫عزيزه بنت زاهر بن عبدالله املياحية‬ ‫‪62‬‬
‫‪14818732‬‬ ‫م�صعب بن �أحمد بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪22331019‬‬ ‫حامد حمد �سلطان الدرعي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪15614473‬‬ ‫عفراء بنت حمد بن �سنان املعمرية‬ ‫‪63‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬القرم‬
‫‪19631722‬‬ ‫معت�صم بن حممد بن �أحمد احلب�سي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪12643196‬‬ ‫مروان عبدالله علي املقبايل‬ ‫‪169‬‬
‫‪28254661‬‬ ‫مروه حممد احمد الغزالية‬ ‫‪170‬‬ ‫‪08615182‬‬ ‫حامد �سعيد م�صبح الرو�شدي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪19285278‬‬ ‫عفراء بنت عبدالله بن دريائي البلو�شية‬ ‫‪64‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪15384093‬‬ ‫منري بن تعيب بن بالل احل�سني‬ ‫‪90‬‬ ‫‪10271248‬‬ ‫م�شعل �صالح نا�صر الهوتي‬ ‫‪171‬‬ ‫‪24848552‬‬ ‫حبيب حممد حبيب املعمري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪15869776‬‬ ‫علي بن �سعيد بن مرهون الن�صيبي‬ ‫‪65‬‬ ‫الوقت‪� 10 :‬صباحاً‬
‫‪11699085‬‬ ‫مهند بن حممد بن �سعيد احلب�سي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪03690944‬‬ ‫م�صبح �سامل بالل الربيكي‬ ‫‪172‬‬ ‫‪13204252‬‬ ‫ح�سام �سيف عبدالله الرواحي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪06659851‬‬ ‫عهود بنت �أحمد بن عبدالله املنظرية‬ ‫‪66‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪15627439‬‬ ‫ن�سيمه بنت حممد بن دروي�ش‬ ‫‪92‬‬ ‫‪22839944‬‬ ‫م�صطفى حمد عبيد احلرملي‬ ‫‪173‬‬ ‫‪12196357‬‬ ‫ح�سان م�سعود �سليمان احل�سني‬ ‫‪43‬‬ ‫‪20846147‬‬ ‫عهود بنت �سعيد بن عامر الرحبية‬ ‫‪67‬‬ ‫ا�سعد بن �سعيد بن عبدالله اجلابري ‪10720471‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪7372078‬‬ ‫هاين بن �سعيد بن حممد امل�سكري‬ ‫‪93‬‬ ‫‪18979439‬‬ ‫م�صعب �صالح حمد الر�شيدي‬ ‫‪174‬‬ ‫‪17972921‬‬ ‫ح�سن عبود خلفان احلب�سي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪8687481‬‬ ‫عواطف بنت �سعيد بن �سيف احل�سينية‬ ‫‪68‬‬ ‫االزهر بن نا�صر بن علي امل�سعودي ‪23971827‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪8970557‬‬ ‫هبه بنت حمد بن �سيف اخل�ضورية‬ ‫‪94‬‬ ‫‪07934404‬‬ ‫مطر مبارك مطر املطاعني‬ ‫‪175‬‬ ‫‪18115942‬‬ ‫حمد حميد حمد ال�سنيدي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪06131727‬‬ ‫فاطمه بنت ابراهيم بن حممد الفزارية‬ ‫‪69‬‬ ‫�إ�سماعيل بن مبارك بن �سيف الب�سامي ‪19979716‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪15398882‬‬ ‫هالل بن حمد بن هالل اله�شامي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪20843947‬‬ ‫معت�صم جمعه �سامل ال�شهيمي‬ ‫‪176‬‬ ‫‪19454876‬‬ ‫حمد زايد �سعيد البلو�شي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪08358672‬‬ ‫فاطمه بنت حمد بن حمود اجلابرية‬ ‫‪70‬‬ ‫جمال بن خمي�س بن �سعيد النبهاين ‪18498088‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪19884998‬‬ ‫هالل بن �سعيد بن را�شد العرميي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪11881518‬‬ ‫مكتوم را�شد �سليم الكلباين‬ ‫‪177‬‬ ‫‪00438607‬‬ ‫حمد �سامل حمد ال�شهومي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪18726829‬‬ ‫فاطمه بنت �سعيد بن خمي�س احلكمانية‬ ‫‪71‬‬ ‫ح�سني بن داد حممد بن داود البلو�شي ‪12823245‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪14956613‬‬ ‫هيثم بن خلفان بن حممد اجلابري‬ ‫‪97‬‬ ‫‪12920629‬‬ ‫مالك جمال دو�شمبيه البلو�شية‬ ‫‪178‬‬ ‫‪11804813‬‬ ‫حمد حممد خليفه الربيدعي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪04812861‬‬ ‫فاطمه بنت �سليّم بن علي الرحبية‬ ‫‪72‬‬ ‫‪25128236‬‬ ‫حمود بن املر بن حممد احلامتي‬ ‫‪6‬‬
‫‪12909938‬‬ ‫وفاء بنت حماد بن حميد الهديفية‬ ‫‪98‬‬ ‫‪18037223‬‬ ‫مهلب احمد عبدالله ال�سيفي‬ ‫‪179‬‬ ‫‪02287195‬‬ ‫حمد ن�صري حمد الرا�شدي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪18787585‬‬ ‫فاطمه بنت �صالح بن �سامل احلوقانية‬ ‫‪73‬‬ ‫خلفان بن زايد بن خليفه ال�شرجي ‪15452176‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪61849644‬‬ ‫وليد بن �شريان بن جدائي البلو�شي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪09535612‬‬ ‫مهند علي �سعود �أمبو�سعيدي‬ ‫‪180‬‬ ‫‪11714214‬‬ ‫حمدان حميد حممد التعبي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪04864475‬‬ ‫فاطمه بنت عمر بن حماد ال�شنفرية‬ ‫‪74‬‬ ‫‪8094425‬‬ ‫خليفة بن عبيد بن �سعيد اجلابري‬ ‫‪8‬‬
‫‪12720701‬‬ ‫يا�سمني بنت �سنان بن مالك البطا�شية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪18038755‬‬ ‫موزه عبدالله �سليمان البلو�شية‬ ‫‪181‬‬ ‫‪9577885‬‬ ‫حمزه حمد حميد القا�سمي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪13681184‬‬ ‫فاطمه بنت يعقوب بن نا�صر احلامتية‬ ‫‪75‬‬ ‫‪10476702‬‬ ‫�سامل بن نا�صر بن �سامل الغافري‬ ‫‪9‬‬
‫‪1824833‬‬ ‫يحيى بن �صالح بن خمي�س اجلابري‬ ‫‪101‬‬ ‫‪24584249‬‬ ‫مو�سى هالل نا�صر الذهلي‬ ‫‪182‬‬ ‫‪07299616‬‬ ‫حمود �صالح عبدالله ال�شكيلي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪21908138‬‬ ‫فاطنه بنت �سامل بن �سعيد احلجرية‬ ‫‪76‬‬ ‫�سليمان بن يحيى بن �سعود الكندي ‪08313576‬‬ ‫‪10‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬بهجة الواحة‬ ‫‪9656635‬‬ ‫نادر ادري�س �صالح ال�سعدي‬ ‫‪183‬‬ ‫‪24490007‬‬ ‫حمود عامر �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪07410144‬‬ ‫فجر بنت �سعيد بن �سامل اجلابرية‬ ‫‪77‬‬ ‫عبدالعزيز بن حمدان بن هوي�شل اليعقوبي ‪13782923‬‬ ‫‪11‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬م�سقط (روي)‬ ‫‪24633723‬‬ ‫نا�صر العبد �سعيد الرواحي‬ ‫‪184‬‬ ‫‪24186439‬‬ ‫خالد �أحمد خلفان الفراجي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪08124305‬‬ ‫قد�س بنت عزان بن حممد اجلابرية‬ ‫‪78‬‬ ‫عزالدين بن عبدال�سالم بن نا�صر الرا�شدي ‪15515318‬‬ ‫‪12‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪18287328‬‬ ‫نا�صر �شام�س حممد العمري‬ ‫‪185‬‬ ‫‪14404743‬‬ ‫خالد خمي�س را�شد الغيالين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪10874761‬‬ ‫ملياء بنت �سامل بن نا�صر اخل�ضورية‬ ‫‪79‬‬ ‫علي بن خمي�س بن علي امل�شريف ‪10194788‬‬ ‫‪13‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪12030754‬‬ ‫نا�صر علي نا�صر الفهدي‬ ‫‪186‬‬ ‫‪10134566‬‬ ‫خالد �سعيد را�شد الغافري‬ ‫‪56‬‬ ‫‪05940702‬‬ ‫ماجد بن عامر بن علي القا�سمي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪13427684‬‬ ‫عماد بن مرهون بن حمد التوبي‬ ‫‪14‬‬
‫‪10372622‬‬ ‫ابراهيم مربوك �سامل الربطماين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24342185‬‬ ‫هدى حممد �سامل اخلاطرية‬ ‫‪187‬‬ ‫‪9350421‬‬ ‫خالد حممود هويدي الهوتي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪09700817‬‬ ‫ماجد بن حممد بن خمي�س ال�سنيدي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪7872601‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن علي اخلرو�صي‬ ‫‪15‬‬
‫‪10730891‬‬ ‫ا�سامه �سليمان �سعيد الفوري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13896959‬‬ ‫هالل حمد �سيف املقبايل‬ ‫‪188‬‬ ‫‪15463232‬‬ ‫خالد مهدي �سامل الغنيمي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪7620783‬‬ ‫مازن بن عبدالوحيد بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪82‬‬ ‫حممد بن حمود بن �سامل ال�سيابي ‪20215775‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪23482908‬‬ ‫ا�سماعيل علي حمد العمريي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪01828143‬‬ ‫هالل �سليمان �سامل اجلهوري‬ ‫‪189‬‬ ‫‪5651505‬‬ ‫خال�صة �سعيد حممد البو�سعيدية‬ ‫‪59‬‬ ‫‪13456582‬‬ ‫حممد بن عي�سى بن �صالح البو�سعيدي‬ ‫‪83‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن �سلطان ال�شيباين ‪08200172‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪22508686‬‬ ‫املنذر �شاكر عزيز ال�صارمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21889717‬‬ ‫هالل علي �سعيد املعمري‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1291653‬‬ ‫خليفه حمد عبدالله الزعابي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪26479144‬‬ ‫حممود بن خلفان بن زايد الهنائي‬ ‫‪84‬‬ ‫يحيى بن خليفه بن خمي�س العدوي ‪15366649‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪21981332‬‬ ‫�أحمد خلفان م�صبح الهندا�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18000927‬‬ ‫همام �سالم �سامل املحروقي‬ ‫‪191‬‬ ‫‪5989211‬‬ ‫خمي�س �سعيد �سامل الدرعي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪04792036‬‬ ‫مرمي بنت �صالح بن حميد ال�شق�صية‬ ‫‪85‬‬ ‫يعقوب بن علي بن حمد العمريي ‪21910954‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪15489775‬‬ ‫�أحمد �سامل نا�صر املحروقي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19790807‬‬ ‫هيثم م�صبح �سليم الهطايل‬ ‫‪192‬‬ ‫‪20284796‬‬ ‫خوله خمي�س عبدالله البلو�شية‬ ‫‪62‬‬ ‫‪14088222‬‬ ‫منال بنت عبدالله بن حمود البحرية‬ ‫‪86‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ال�شركة ال�سعودية للمقاوالت الوطنية‬
‫‪10494647‬‬ ‫�أحمد عبدالأمري حبيب �آل �سنان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10649535‬‬ ‫هيثم نا�صر �سليمان احلرا�صي‬ ‫‪193‬‬ ‫‪20853256‬‬ ‫دالل حميد �سويف الكلبانية‬ ‫‪63‬‬ ‫‪12472807‬‬ ‫منال بنت علي بن �سعيد البويقية‬ ‫‪87‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬غال (بناية ال�صروح الطابق الثالث)‬
‫‪8927676‬‬ ‫�أحمد عبدالله حممد الربيكي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪01860376‬‬ ‫يا�سر اليف م�شراي ال�سعدي‬ ‫‪194‬‬ ‫‪02324019‬‬ ‫را�شد حويكم مبارك ال�شيدي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪15405009‬‬ ‫ميثاء بنت ربيع بن �سامل ال�ساحب‬ ‫‪88‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪13918747‬‬ ‫�أحمد حممد خلفان الهدابي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11313604‬‬ ‫يحيى را�شد �سامل املعمري‬ ‫‪195‬‬ ‫‪17997543‬‬ ‫را�شد �سامل خمي�س اجلمري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪13782318‬‬ ‫ناجيه بنت �سيف بن �سامل الكلبانية‬ ‫‪89‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪10784705‬‬ ‫�أيوب �أحمد حممد املغريي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14656927‬‬ ‫يحيى عبدالله حمود امل�شريف‬ ‫‪196‬‬ ‫‪26647895‬‬ ‫را�شد �سعيد حممد الهادي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪14875216‬‬ ‫نعيمه بنت ثني بن مبارك ال�صورية‬ ‫‪90‬‬ ‫احمد بن �سليمان بن علي العجمي ‪07232385‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪08243873‬‬ ‫جمال جا�سم حممد الزدجايل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24438735‬‬ ‫يحيى حممد �صالح الغافري‬ ‫‪197‬‬ ‫‪22947658‬‬ ‫ربيع م�سعود �سعيـّد النا�صري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪04883201‬‬ ‫نعيمه بنت نا�صر بن علي احلارثية‬ ‫‪91‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن علي البلو�شي ‪03759795‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪22469809‬‬ ‫جمعه نا�صر خمي�س العوي�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11277022‬‬ ‫يعقوب يو�سف �سبيل البلو�شي‬ ‫‪198‬‬ ‫‪11969836‬‬ ‫ريان �سيف حميد احلب�سية‬ ‫‪68‬‬ ‫‪17597349‬‬ ‫نوال بنت نا�صر بن �سيف الهنائية‬ ‫‪92‬‬ ‫ا�سامه بن �سامل بن �سعيد النظيف �شجنعة ‪10306748‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪6392931‬‬ ‫حمد معتوق حمد ال�شكيلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪23866154‬‬ ‫يو�سف خلفان خمي�س ال�سناين‬ ‫‪199‬‬ ‫‪23603054‬‬ ‫زايد خمي�س علي ال�سنيدي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2988194‬‬ ‫نوال بنت عبدالله بن حمود ال�شق�صية‬ ‫‪93‬‬ ‫احلارث بن حممد بن علي ال�صوطي ‪21568105‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪05623544‬‬ ‫حمدان حمد �سويد البادي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12549436‬‬ ‫يو�سف �سعيد �سامل اخل�ضوري‬ ‫‪200‬‬ ‫‪00205689‬‬ ‫�سامل جمعه خمي�س العرميي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪03066344‬‬ ‫نوره بنت حمد بن �سعد اجلهورية‬ ‫‪94‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن �سعيد احلامتي ‪09486392‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪09663599‬‬ ‫حمدون حمد خلفان احلارثي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22267019‬‬ ‫يو�سف �سليـّم حممد الكا�سبي‬ ‫‪201‬‬ ‫‪09959027‬‬ ‫�سامل خمي�س حماد ال�سعيدي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪02642611‬‬ ‫هاجر بنت �سيف بن خمي�س ال�ساعدية‬ ‫‪95‬‬ ‫‪04424406‬‬ ‫بدر بن �سيف بن حمد الهنائي‬ ‫‪6‬‬

‫‪15‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫تابع حمافظة م�سقط‬
‫رحاب بنت �سليمان بن �صالح ال�شيزاوية ‪13432062‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فاطمه بنت �أحمد بن علي ال�شريانية ‪04178194‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14945379‬‬ ‫ابراهيم بن دروي�ش بن بركات الهادي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24608932‬‬ ‫م�ستهيل عبدالله حممد الكثريي‬ ‫‪79‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬بهجة الواحة‬
‫زوينه بنت جمعه بن حممد املعمرية ‪08609689‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كوثر بنت علي بن حممد احلارثية ‪12021022‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9076926‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن علي العوي�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27720558‬‬ ‫م�صطفى حمود �سيف الرواحي‬ ‫‪80‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬م�سقط (روي)‬
‫زينب بنت حميد بن خليفه الهندا�سية ‪15250675‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ليال بنت ح�سني بن يو�سف ال�شالوانية ‪15379377‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8529509‬‬ ‫احمد بن حمود بن �سيف الرواحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12592214‬‬ ‫مالك ب�سام �سيف ال�ضامرية‬ ‫‪81‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫�ساميه بنت خمي�س بن �ساملني �آل عبدال�سالم ‪13894552‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منال بنت علي بن حميد الزرعية ‪11722499‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11072946‬‬ ‫ا�سعد بن مرهون بن �سامل اليحيائي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12674454‬‬ ‫مالك نا�صر علي الفليتية‬ ‫‪82‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫�سليمه بنت خلفان بن مطر امل�سعودية ‪15232425‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منى بنت مو�سى بن حممد الوهيبية ‪10280122‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11116045‬‬ ‫املعت�صم بن حممود بن حممد الزدجايل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22401819‬‬ ‫منذر عامر �سويلم اخلاطري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪11469317‬‬ ‫حمود را�شد حمود احلارثي‬ ‫‪16‬‬
‫ماجده بنت حممد بن نا�صر املخمرية ‪07911262‬‬ ‫‪8‬‬ ‫منريه بنت حمد بن خلفان الوردية ‪12676514‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14173089‬‬ ‫امني بن طالب بن خ�صيب الوهيبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7142372‬‬ ‫من�صور خمي�س حممد ال�سنيدي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪13960115‬‬ ‫خالد جميل خمي�س املخيني‬ ‫‪17‬‬
‫مروى بنت مبارك بن بيدار ال�سعدية ‪20481666‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مها بنت يعقوب بن �سعيد ال�سيابية ‪13401863‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12606698‬‬ ‫انت�صار بنت يو�سف بن �أحمد ال�سليمية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15146106‬‬ ‫منى عبدالله دروي�ش البلو�شية‬ ‫‪85‬‬ ‫‪02182801‬‬ ‫خالد حممد علي ال�شيزاوي‬ ‫‪18‬‬
‫منريه بنت علي بن زايد العي�سائية ‪06902697‬‬ ‫‪10‬‬ ‫موزه بنت را�شد بن علي الها�شمية ‪13402781‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪9801662‬‬ ‫�إبراهيم بن را�شد بن مرهون الرواحي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18738433‬‬ ‫مهدي �سامل عبدالله الغزايل‬ ‫‪86‬‬ ‫‪18639002‬‬ ‫خالد هالل �سعيد احل�سني‬ ‫‪19‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة جنم الرثيا‬ ‫موزه بنت عبدالله بن حممد املقبالية ‪10514061‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪8923396‬‬ ‫�أحمد بن عبدالله بن مبارك امل�شريف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17632386‬‬ ‫نا�صر خلفان �ضحي ال�شبلي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪23389518‬‬ ‫خلفان حممد �سامل العوميري‬ ‫‪20‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬فندق �شاطئ �صحار ‪� -‬صحار‬ ‫نائله بنت �سامل بن �سعيد الريامية ‪12411687‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2131917‬‬ ‫�أحمد بن علي بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21045714‬‬ ‫نا�صر �سعيد علي العمري‬ ‫‪88‬‬ ‫‪8631441‬‬ ‫زهري حمد حممد اليعربي‬ ‫‪21‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫جناة بنت عبدالله بن را�شد العرميية ‪19530883‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪4403981‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن مبارك الرحبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪09028566‬‬ ‫نا�صر مبارك �سليم الزرعي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪13932116‬‬ ‫�سعيد �صالح �سعيد الكمايل‬ ‫‪22‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫ن�ضال بنت �سليمان بن عبدالله الها�شمية ‪11022309‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪6893688‬‬ ‫�أ�شرف بن خلفان بن �سامل الهادي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11802101‬‬ ‫نرج�س �سعيد حميد ال�شحيمية‬ ‫‪90‬‬ ‫‪10462073‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد املحروقي‬ ‫‪23‬‬
‫‪11129724‬‬ ‫ابراهيم بن جمعه بن عبيد املقبايل‬ ‫‪1‬‬ ‫نوره بنت احمد بن حممد احل�ضرمية ‪08567417‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪14838934‬‬ ‫�أفراح بنت عبدالله بن ابراهيم البلو�شية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23740828‬‬ ‫ن�ضال يعقوب م�سلم الدرو�شي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪9783662‬‬ ‫�صالح بخيت خلفان الرا�شدي‬ ‫‪24‬‬
‫‪13920185‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن خمي�س املريكي‬ ‫‪2‬‬ ‫هاجر بنت �سعيد بن �سامل الرواحية ‪18559583‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪6809541‬‬ ‫�أجمد بن �سعيد بن علي الوهيبي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11291324‬‬ ‫نعمة �سيف �سليمان البلو�شية‬ ‫‪92‬‬ ‫‪7256229‬‬ ‫طالل ربيع ثابت اخلويطري‬ ‫‪25‬‬
‫‪8948936‬‬ ‫احمد بن ابراهيم بن حممد البلو�شي‬ ‫‪3‬‬ ‫هدى بنت حممد بن عبدالله العلوية ‪05181505‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8316273‬‬ ‫�أمل بنت عبدالله بن حمود البلو�شية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18644116‬‬ ‫هاجر �سامل عبدالله احلن�شية‬ ‫‪93‬‬ ‫‪14075405‬‬ ‫عامر مراد نورحممد الهوتي‬ ‫‪26‬‬
‫‪22878854‬‬ ‫احمد بن جوهر بن بالل اخلالدي‬ ‫‪4‬‬ ‫وفاء بنت منني بن زايد الو�ضاحية ‪21546776‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11522571‬‬ ‫بدريه بنت �سليمان بن خمي�س القرطوبية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20311768‬‬ ‫هيثم حمدان �سامل القطيطي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪10757573‬‬ ‫عبدالرحمن �سامل عبيد الكلبانى‬ ‫‪27‬‬
‫‪7309862‬‬ ‫احمد بن خليفه بن عبيد الر�شيدي‬ ‫‪5‬‬ ‫يعقوب بن خمي�س بن �سامل اخلنب�شي ‪14887612‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪9162561‬‬ ‫بلقي�س بنت حمكوم بن مرزوق الباروت‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11855758‬‬ ‫حمود �سيف عبدالله الرا�شدي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪08923766‬‬ ‫عبدالله را�شد حممد املقبايل‬ ‫‪28‬‬
‫‪11411128‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن مبارك املعمري‬ ‫‪6‬‬ ‫حمافظة �شمال الباطنة‬ ‫‪9731719‬‬ ‫ح�سن بن مبارك بن حمدون املنجي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11150479‬‬ ‫ابراهيم عبدالله ابراهيم ال�شحي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪18940793‬‬ ‫عبدالهادي حممد علي النا�صري‬ ‫‪29‬‬
‫‪12389397‬‬ ‫احمد بن علي بن حارب البادي‬ ‫‪7‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬مركز �صحار الدويل الطبي‬ ‫‪10510765‬‬ ‫ح�سني بن مبارك بن �سعيد احل�سني‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22002159‬‬ ‫عبدالله علي را�شد الرزيقي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪09318127‬‬ ‫عالء نا�صر حمد احل�سني‬ ‫‪30‬‬
‫‪9434046‬‬ ‫احمد بن حممد بن عبيد العموري‬ ‫‪8‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪� -‬صحار‬ ‫‪12889742‬‬ ‫حليمه بنت رهينداد بن �أحمد الزدجالية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18210793‬‬ ‫�سعود احمد مبارك الفار�سي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪15295339‬‬ ‫علي ح�سن علي العجمي‬ ‫‪31‬‬
‫‪14786173‬‬ ‫احمد بن حممد بن نا�صر املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪9621434‬‬ ‫حمد بن عبدالله بن خليفه ال�شكيلي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7335393‬‬ ‫خالد �سعيد مبارك ال�سعدي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪19529739‬‬ ‫عمر �سليم علي ال�شق�صي‬ ‫‪32‬‬
‫‪11052885‬‬ ‫ادم بن خلفان بن را�شد الري�سي‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪10840313‬‬ ‫حمدة بنت عبدالله بن خلفان الهنائية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4401329‬‬ ‫خليفة حميد �صالح املطريف‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10547778‬‬ ‫فاتك زيد حممد ال�شحي‬ ‫‪33‬‬
‫‪8850466‬‬ ‫اجمد بن �سعيد بن م�صبح البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9591062‬‬ ‫ا�سيا بنت خمي�س بن �سويد اخلالدية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2145474‬‬ ‫حمود بن خمي�س بن حممد احل�سني‬ ‫‪24‬‬ ‫‪16749319‬‬ ‫مازن �سيف را�شد الفزاري‬ ‫‪101‬‬ ‫‪10216421‬‬ ‫في�صل خلفان حميد ال�شبلي‬ ‫‪34‬‬
‫‪20801591‬‬ ‫اجمد بن علي بن حممد العلوي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4687914‬‬ ‫افراح بنت �سعيد بن حممد ال�شيدية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8298362‬‬ ‫خالد بن خ�صيب بن عبيد احلارثي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8295187‬‬ ‫عي�سى خليفة ها�شل القا�سمي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪21277191‬‬ ‫في�صل حممد زايد الرواحي‬ ‫‪35‬‬
‫‪20619541‬‬ ‫امري بن عبدالله بن را�شد ال�شيدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7240411‬‬ ‫امال بنت بالل بن رم�ضان ال�شيزاوية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7421636‬‬ ‫خالد بن �سامل بن حبيب البطا�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪15587209‬‬ ‫وليد �سليمان خمي�س الرواحي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪12443422‬‬ ‫ليث علي مبارك احل�سني‬ ‫‪36‬‬
‫‪23213444‬‬ ‫ايوب بن �صالح بن حممد النوفلي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10088361‬‬ ‫امنه بنت �سعيد بن علي الكعبية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7959294‬‬ ‫خالد بن حممد بن �سعيد ال�صقري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10618882‬‬ ‫نوح حممد �سامل املنذري‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12517481‬‬ ‫ماجد خمي�س �سعيد الهنائي‬ ‫‪37‬‬
‫‪22295797‬‬ ‫با�سم بن �سامل بن جمعه الفار�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19828404‬‬ ‫اميان بنت حميد بن �سامل البادية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1564867‬‬ ‫خالد بن هالل بن حمود املرجبي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10942793‬‬ ‫هيثم حمد �سعد الوهيبي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12020189‬‬ ‫ماجد حممد خمي�س النبهاين‬ ‫‪38‬‬
‫‪8522345‬‬ ‫بدر بن نا�صر بن عبدالله ال�شحي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9889957‬‬ ‫ب�شاير بنت علي بن خلف املعمرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10863372‬‬ ‫خال�صة بنت مبارك بن خلفان العامرية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪22033436‬‬ ‫علي عامر �سامل اخل�ضوري‬ ‫‪106‬‬ ‫‪23840671‬‬ ‫مازن حم�سن حارث بني عرابة‬ ‫‪39‬‬
‫‪18296662‬‬ ‫ح�سن بن عامر بن خمي�س املقبايل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17871041‬‬ ‫ب�شرى بنت جمعه بن عبيد البدواوية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12445872‬‬ ‫خال�صه بنت �أمني بن حممد الغافرية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25696985‬‬ ‫�سليم �سامل عدمي الهطايل‬ ‫‪107‬‬ ‫‪12338077‬‬ ‫حم�سن حممد حممود العجمي‬ ‫‪40‬‬
‫‪7008536‬‬ ‫ح�سني بن علي بن عبدالله ال�شيدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7866654‬‬ ‫ب�شرى بنت عبدالله بن حمدان العامرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2868098‬‬ ‫خلفان بن �سويلم بن �سعيد املحرمي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪10677018‬‬ ‫هزاع علي حبيب الكيومي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪11206447‬‬ ‫حممد �أحمد حممد ال�شحي‬ ‫‪41‬‬
‫‪13691247‬‬ ‫ح�سني بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21717497‬‬ ‫�شريفه بنت �ضاوي بن خ�صوب القطيطية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2310838‬‬ ‫خليفه بن �سليمان بن مطر العويف‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20203308‬‬ ‫حمود عيد �ساملني ال�سعدي‬ ‫‪109‬‬ ‫‪13982045‬‬ ‫حممد جمعه �سامل الفار�سي‬ ‫‪42‬‬
‫‪10558412‬‬ ‫حماد بن را�شد بن علي البادي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5595335‬‬ ‫علياء بنت �صالح بن علي البلو�شية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9212573‬‬ ‫خمي�س بن �سيف بن حمد العامري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23647551‬‬ ‫�سلطان حممد نا�صر العويف‬ ‫‪110‬‬ ‫‪8281992‬‬ ‫حممد خلفان �سليّم ال�شكيلي‬ ‫‪43‬‬
‫‪6979078‬‬ ‫حمد بن را�شد بن م�صبح املقبايل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21057857‬‬ ‫فاطمة بنت جمعه بن مال الله املقبالية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9464424‬‬ ‫رحمه بنت �سليمان بن علي املع�شرية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪25617703‬‬ ‫مكتوم نا�صر علي احلامتي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪20894948‬‬ ‫حممد زايد �سعود اخلزيري‬ ‫‪44‬‬
‫‪9387837‬‬ ‫خالد بن �سعيد بن حممد العلوي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10929328‬‬ ‫فخريه بنت حممد بن حمدان الرو�شدية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12075991‬‬ ‫رياء بنت �سعيد بن را�شد ال�سابقية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20736546‬‬ ‫عبدالعزيز علي حممد الهطايل‬ ‫‪112‬‬ ‫‪12672853‬‬ ‫حممد �سعيد خلفان �آل عبدال�سالم‬ ‫‪45‬‬
‫‪8979773‬‬ ‫خالد بن �سيف بن علي الرئي�سي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19732651‬‬ ‫ليلى بنت علي بن حممد الفزارية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12349114‬‬ ‫زينب بنت �شمبيه بن ح�سني البلو�شية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪9600685‬‬ ‫احل�سني علي زاهراال�سماعيلي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪24266483‬‬ ‫حممد �سعيد علي البو�سعيدي‬ ‫‪46‬‬
‫‪11429049‬‬ ‫خالد بن عبيد بن جمعه ال�ضنكي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20157769‬‬ ‫مثلى بنت م�سلم بن �سليم العامرية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5516879‬‬ ‫زينه بنت بدوي بن حمود احلارثية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪11391354‬‬ ‫نا�صر طالب �سيف احلو�سني‬ ‫‪114‬‬ ‫‪12094918‬‬ ‫حممد �سليمان حمود اخلرو�صي‬ ‫‪47‬‬
‫‪21293675‬‬ ‫خالد بن علي بن حمدان النقبي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪201012433‬‬ ‫مرمي بنت جمعه بن مال الله املقبالية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8362198‬‬ ‫�سامل بن حمد بن �سامل ال�شهيمي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6248062‬‬ ‫حممد �صالح را�شد العرميي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪13743662‬‬ ‫حممد �سيف را�شد البادي‬ ‫‪48‬‬
‫‪11338601‬‬ ‫خالد بن حممد بن عبدالله الفطي�سي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8923152‬‬ ‫هاجر بنت حممد بن حمدان الرو�شدية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12496179‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن م�سعود العريني‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10538416‬‬ ‫حمد حمود طالب احل�ضرمي‬ ‫‪116‬‬ ‫‪21927338‬‬ ‫حممد مرهون حميد اجلابري‬ ‫‪49‬‬
‫‪11418087‬‬ ‫خالد بن هديب بن �سامل املريكي‬ ‫‪27‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة املر بن علي بن �سعيد النجادي للتجارة واملقاوالت‬ ‫‪8611707‬‬ ‫�سامي بن حبيب بن عبدالله احلارثي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪28399252‬‬ ‫علي حممود عبدالله العربي‬ ‫‪117‬‬ ‫‪08002098‬‬ ‫حممد نا�صر حممد اخلرو�صي‬ ‫‪50‬‬
‫‪10629141‬‬ ‫خمي�س بن �سعيد بن خمي�س املريكي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4378937‬‬ ‫�سامي بن عبدالله بن �سامل اجلرداين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪6182925‬‬ ‫حفيظة عبدالله جمعه العلوي‬ ‫‪118‬‬ ‫‪13313779‬‬ ‫خمل�ص حممد عبدالله احل�ضرمي‬ ‫‪51‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة باملنطقة ال�صناعية ب�صحار (فلج القبائل)‬ ‫‪10520303‬‬ ‫�ساميه بنت �شمبيه بن ابراهيم البلو�شية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪20822508‬‬ ‫اماين �سعيد جمعه الوهيبي‬ ‫‪119‬‬
‫‪10021368‬‬ ‫خمي�س بن عبيد بن �سعيد اخلزميي‬ ‫‪29‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪4365103‬‬ ‫مروان را�شد �سليمان احل�صار‬ ‫‪52‬‬
‫‪12961089‬‬ ‫را�شد بن حممد بن �سعيد املعمري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12965693‬‬ ‫�سعاد بنت مبارك بن بخيت البطا�شية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪9448779‬‬ ‫مرجانة خليفة �سعود ال�سنانية‬ ‫‪120‬‬ ‫‪10909618‬‬ ‫نا�صر علي ح�سن الرزيقي‬ ‫‪53‬‬
‫‪12581885‬‬ ‫ريا�ض بن �شنني بن جمعه الفزاري‬ ‫‪31‬‬
‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪8712022‬‬ ‫�سعيد بن زاهر بن عبدالله النبهاين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19402146‬‬ ‫�شيماء �سامل حممد العربي‬ ‫‪121‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪1945715‬‬ ‫�سعيد بن علي بن �سعيد الغماري‬ ‫‪45‬‬ ‫‪10868054‬‬ ‫يا�سمني حمدان �سامل احلمادية‬ ‫‪122‬‬ ‫‪22369063‬‬ ‫نواف حممد ناجم العرميي‬ ‫‪54‬‬
‫‪12735836‬‬ ‫�سامل بن خ�صيب بن حمد القريني‬ ‫‪32‬‬ ‫‪7760532‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن مبارك ال�سالمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪03961619‬‬ ‫ها�شل �سعيد م�شيمل ال�سعدي‬ ‫‪55‬‬
‫‪10592992‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سامل اخل�ضوري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8252015‬‬ ‫�سالمة بنت �ساملني بن رم�ضان الهنائية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪25126949‬‬ ‫زينب �سيف علي الدرعية‬ ‫‪123‬‬ ‫‪06734354‬‬ ‫هيثم خمي�س را�شد العي�سائي‬ ‫‪56‬‬
‫‪11179686‬‬ ‫�سامل بن حممد بن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1891225‬‬ ‫خالد بن �سامل بن �سيف الزعابي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪62037339‬‬ ‫�سمريه بنت نزر بن حممد الرئي�سية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪19015041‬‬ ‫مزون حممد عبدالله البلو�شية‬ ‫‪124‬‬ ‫‪13379995‬‬ ‫يحيى خلفان حممد العي�سري‬ ‫‪57‬‬
‫‪18974073‬‬ ‫�سامل بن حممد �سعيد امل�سلمي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1291653‬‬ ‫خليفه بن حمد بن عبدالله الزعابي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2170321‬‬ ‫�شيخان بن �سليمان بن عامر العربي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7808417‬‬ ‫منرية نا�صر م�سعود احلرملية‬ ‫‪125‬‬ ‫‪13802421‬‬ ‫يحيى نا�صر من�صور العمري‬ ‫‪58‬‬
‫‪12070652‬‬ ‫�سامل بن نا�صر بن �سامل املزروعي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10756622‬‬ ‫را�شد بن علي بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14537998‬‬ ‫�صباح بنت من�صور بن هوي�شل املحرزية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪4593321‬‬ ‫فرح �سامل خلفان ال�سيابي‬ ‫‪126‬‬
‫‪9465848‬‬ ‫�سامل بن انور بن �سعيد الفزاري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3079615‬‬ ‫�صالح بن خمي�س بن حبيب البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ترك عمان خلدمات النفط والغاز‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬بهجة الواحة‬
‫‪11843929‬‬ ‫�سعيد بن بخيت بن �سويدان البادي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1814919‬‬ ‫�سلطان بن �شنني بن �سيف النوفلي‬ ‫‪6‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬م�سقط (روي)‬
‫‪11322544‬‬ ‫�سعيد بن را�شد بن �سليمان املقبايل‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3334384‬‬ ‫طالل بن خلفان بن �سعيد الوهيبي‬ ‫‪51‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬الكلية الوطنية التقنية لل�سيارات ‪ -‬م�سقط‬
‫‪18087063‬‬ ‫�سعيد بن را�شد بن هوي�شل املعمري‬ ‫‪39‬‬ ‫‪888435‬‬ ‫�سيف بن را�شد بن �سعيد املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10896475‬‬ ‫طلحه بن دروي�ش بن عي�سى البلو�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫(املعبيلة اجلنوبية)‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪24453641‬‬ ‫�سعيد بن طالب بن تعيب املعمري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1041402‬‬ ‫�شنني بن جمعه بن �شنني الفزاري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18828765‬‬ ‫عادل بن خلفان بن �سامل البطا�شي‬ ‫‪53‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪13548711‬‬ ‫عبدالرحمن بن خمي�س بن عبيد العي�سائي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3651064‬‬ ‫عايده بنت خلفان بن نا�صر الوهيبية‬ ‫‪54‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪11837354‬‬ ‫ابراهيم �سعيد علي العي�سائي‬ ‫‪1‬‬
‫‪13695302‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن فا�ضل الربيدعي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪12055784‬‬ ‫علي بن خلف بن علي اجلابري‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪13745685‬‬ ‫ا�سراء حممد حميد البهلولية‬ ‫‪2‬‬
‫‪13243457‬‬ ‫�سعيد بن علي بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪11452099‬‬ ‫عائ�شه بنت خمي�س بن �سيف احل�سنية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪03450916‬‬ ‫ابراهيم حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪1‬‬
‫‪10258661‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن حمد ال�سعيدي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪22441511‬‬ ‫علي بن خلفان بن حميد املقبايل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10298198‬‬ ‫عبدالله بن �أحمد بن زهران الهنائي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪21702076‬‬ ‫احل�سني عبدالله حممد العبيداين‬ ‫‪3‬‬
‫‪11295337‬‬ ‫عو�ض بن جمعه بن ربيع الرو�شدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2047504‬‬ ‫عبدالله بن حمد بن خلفان احلارثي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪03346334‬‬ ‫احمد عبيد حممد املخمري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11073137‬‬ ‫ال�سبع فوير ال�سبع ال�سلطوين‬ ‫‪4‬‬
‫‪8797752‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سيف العجمي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5757712‬‬ ‫عي�سى بن �سعيد بن �سامل الفار�سي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18639227‬‬ ‫انت�صار نا�صر خلفان الر�شيدية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12077287‬‬ ‫املنت�صر نا�صر م�سهر العلوي‬ ‫‪5‬‬
‫‪18139787‬‬ ‫�سلطان بن ربيع بن خمي�س املريكي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8367006‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن حم�سن احلامتي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪03460009‬‬ ‫�أحمد خليفه مبارك النوفلي‬ ‫‪4‬‬
‫‪2906478‬‬ ‫�سليمان بن عبيد بن را�شد املعمري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪10370679‬‬ ‫غامن بن �سامل بن حممد الغيثي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4837183‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن خمي�س الرا�سبي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪12925124‬‬ ‫اماين �سعيد �صالح العرميية‬ ‫‪6‬‬
‫‪14270745‬‬ ‫فهد بن حممد بن مبارك النوفلي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4528308‬‬ ‫عبدالله بن يو�سف بن عبدالله املعيني‬ ‫‪60‬‬ ‫‪03377344‬‬ ‫�أحمد هالل حممد التميمي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03043759‬‬ ‫ان�صاف �صالح عبدالله البجالية‬ ‫‪7‬‬
‫‪20434326‬‬ ‫�سمري بن مبارك بن �سعيد الربيكي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪7934207‬‬ ‫ماهر بن �سامل بن �سيف الزعابي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9040391‬‬ ‫�أروى �سامل مبارك العامرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8511959‬‬ ‫اميان عامر حمود الرواحية‬ ‫‪8‬‬
‫‪8526452‬‬ ‫�سيف بن عبدالله بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪3784459‬‬ ‫عبدالنبي بن عبدالله بن كهور البلو�شي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪03487831‬‬ ‫�أمين �سالم مرهون املحروقي‬ ‫‪7‬‬
‫‪7945559‬‬ ‫�شهاب بن عبدالله بن حممد ال�شبلي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪24362673‬‬ ‫مبارك بن را�شد بن مبارك احلو�سني‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13761377‬‬ ‫ع�صام بن عبدالله بن غريب البلو�شي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10940235‬‬ ‫�أحمد حمد عبيد البادي‬ ‫‪9‬‬
‫‪11066633‬‬ ‫حممد بن حارب بن را�شد ال�صاحلي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8117937‬‬ ‫علي بن جمعه بن خمي�س البو�سعيدي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪18094983‬‬ ‫ثنيه خلفان مبارك البدوية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪05676235‬‬ ‫�أحمد �سعيد �سامل اليعقوبي‬ ‫‪10‬‬
‫‪18593168‬‬ ‫�صالح بن جوهر بن بالل اخلالدي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15207475‬‬ ‫حممد بن �سامل بن حمد بن م�سعود البادي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14602859‬‬ ‫جواهر را�شد �سيف املقبالية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪06602791‬‬ ‫�أحمد �سعيد حممد ال�شيزاوي‬ ‫‪11‬‬
‫‪3841496‬‬ ‫�ضحي بن �سعيد بن علي الرو�شدي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2301111‬‬ ‫علي بن حممد بن عبدالله الرحبي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪27387484‬‬ ‫جيهان حمد حممد املنجية‬ ‫‪10‬‬
‫‪27018411‬‬ ‫طالل بن حارب بن بالل اخلالدي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1033043‬‬ ‫مراد بن عبدالله بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3582503‬‬ ‫عمرو بن �سامل بن علي املع�شني‬ ‫‪65‬‬ ‫‪5588934‬‬ ‫�أروى �صالح حممد املنذرية‬ ‫‪12‬‬
‫‪10464363‬‬ ‫م�سعود بن علي بن عبيد املخمري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8776998‬‬ ‫حليمه علي فرج املطرو�شية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13084162‬‬ ‫ا�سماء علي ال�شائب احلرا�صية‬ ‫‪13‬‬
‫‪20855073‬‬ ‫عادل بن خمي�س بن خادوم الكحايل‬ ‫‪53‬‬ ‫‪9782617‬‬ ‫عي�سى بن عبدالله بن حممد البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪03559998‬‬ ‫حمد �سامل نا�صر العربي‬ ‫‪12‬‬
‫‪5916524‬‬ ‫عبدالرحمن بن خمي�س بن حممد البلو�شي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪9484856‬‬ ‫مو�سى بن عبيد بن علي البلو�شي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9716542‬‬ ‫غرور بنت را�شد بن �سيف املحي�ضرية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪13802702‬‬ ‫�آيه �سعيد عبيد �أوالدثاين‬ ‫‪14‬‬
‫‪1277398‬‬ ‫نا�صر بن �سعيد بن خلفان بن �سيف اال�شخري‬ ‫‪23‬‬ ‫‪03364092‬‬ ‫خالد �سامل علي املخمري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9867179‬‬ ‫بلقي�س �سلطان �سامل احلب�سية‬ ‫‪15‬‬
‫‪20178842‬‬ ‫عبدالعزيز بن جمعه بن را�شد الربيكي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11039214‬‬ ‫فايزه بنت �أحمد بن علي الهوتية‬ ‫‪68‬‬ ‫‪03485222‬‬ ‫خالد �سامل علي املقبايل‬ ‫‪14‬‬
‫‪10299083‬‬ ‫عبدالعزيز بن را�شد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪56‬‬ ‫‪13179092‬‬ ‫نا�صر بن علي بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪6169011‬‬ ‫فايزه بنت �سلمان بن عبدوه البلو�شية‬ ‫‪69‬‬ ‫‪18060957‬‬ ‫جواهر حممد �سعيد الفزارية‬ ‫‪16‬‬
‫‪10522012‬‬ ‫هزاع بن �سيف بن �سامل بن �سيف املعمري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12386137‬‬ ‫خديجه م�سلم جمعه ال�ساعدية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18308396‬‬ ‫ح�سني �سعيد علي املخيبي‬ ‫‪17‬‬
‫‪10056785‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن علي الربيكي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪9811017‬‬ ‫فتحية بنت جمعه بن �سويد العامرية‬ ‫‪70‬‬ ‫‪03499936‬‬ ‫زاهر �سعيد نا�صر العربي‬ ‫‪16‬‬
‫‪8834225‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن ابراهيم ال�شيدي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪4135388‬‬ ‫هالل بن عبدالله بن خلفان ال�سعيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14254729‬‬ ‫فتحيه بنت ب�شري بن علي البطا�شية‬ ‫‪71‬‬ ‫‪12953812‬‬ ‫حف�صه �أحمد ا�سماعيل البلو�شية‬ ‫‪18‬‬
‫‪23091218‬‬ ‫يون�س بن �سماعيل بن عيد البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪03469085‬‬ ‫�سعيد �سيف را�شد البادي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18919893‬‬ ‫حمد �سامل را�شد العرميي‬ ‫‪19‬‬
‫‪14945698‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن عبدالله ال�سالمي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪9328969‬‬ ‫فخرية بنت خمي�س بن �ضحي الكا�سبية‬ ‫‪72‬‬ ‫‪03348784‬‬ ‫�سيف خمي�س �سيف النا�صري‬ ‫‪18‬‬
‫‪8619302‬‬ ‫عبدالله بن �سميد بن يو�سف البلو�شي‬ ‫‪60‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬آ�سيا للقوالب احلديدية‬ ‫‪6518738‬‬ ‫في�صل بن �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪13204228‬‬ ‫حمد علي �سطان ال�ساعدي‬ ‫‪20‬‬
‫‪18639213‬‬ ‫�صفاء نا�صر خلفان الر�شيدية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10102549‬‬ ‫حمد علي حممد العوي�سي‬ ‫‪21‬‬
‫‪9335164‬‬ ‫عبدالله بن �سهيل بن �سامل اخل�ضوري‬ ‫‪61‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة باملنطقة ال�صناعية ب�صحار (فلج القبائل)‬ ‫‪6013289‬‬ ‫في�صل بن عبدالله بن يعقوب ال�شيخاين‬ ‫‪74‬‬ ‫‪03451815‬‬ ‫�صالح حممد ا�سحاق الفار�سي‬ ‫‪20‬‬
‫‪11626492‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن حممد املزروعي‬ ‫‪62‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪2796775‬‬ ‫ق�صي بن �سعود بن حممد اجلابري‬ ‫‪75‬‬ ‫‪28852506‬‬ ‫حميد مبارك عبيد ال�سعدي‬ ‫‪22‬‬
‫‪03399588‬‬ ‫عابد ر�سول بخ�ش عبدل البلو�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪05502357‬‬ ‫خالد را�شد �سعيد الها�شمي‬ ‫‪23‬‬
‫‪8680593‬‬ ‫عبدالله بن علي بن ح�سن العجمي‬ ‫‪63‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪8189303‬‬ ‫قي�س بن خمي�س بن �سويد العمري‬ ‫‪76‬‬ ‫‪03357226‬‬ ‫عبدالقادر عنرت علي العربي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10747561‬‬ ‫خالد را�شد حممد الكعبي‬ ‫‪24‬‬
‫‪12414149‬‬ ‫عبدالله بن مبارك بن وليد العربي‬ ‫‪64‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪6873397‬‬ ‫لطيفه بنت عبدالله بن مو�سى الزدجالية‬ ‫‪77‬‬ ‫‪03378346‬‬ ‫عبدالله خمي�س خليفه ال�شام�سي‬ ‫‪23‬‬
‫‪10808151‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن عبدالله اخلالدي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪11117136‬‬ ‫ماجد بن �سليمان بن حمد الرحبي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪13010613‬‬ ‫خالد �سامل عبدالله البلو�شي‬ ‫‪25‬‬
‫‪2712844‬‬ ‫احمد بن حممد بن مبارك ال�شيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪03541885‬‬ ‫عبدالله �سامل ابراهيم العبيداين‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19725837‬‬ ‫خلود عبدالله ربيع العرميية‬ ‫‪26‬‬
‫‪18298582‬‬ ‫عبدالله بن م�سعود بن زايد احلو�سني‬ ‫‪66‬‬ ‫‪8671226‬‬ ‫خالد بن �سامل بن �سيف الفزاري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7381458‬‬ ‫مالك بن حمد بن حممد الفرقاين‬ ‫‪79‬‬ ‫‪03346418‬‬ ‫علي احمد علي العربي‬ ‫‪25‬‬
‫‪10933853‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪10638713‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن جنيد البلو�شي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪00444217‬‬ ‫خمي�س حمد �سعيد اجلنيبي‬ ‫‪27‬‬
‫‪7777498‬‬ ‫خالد بن �سامل بن عبيد الو�شاحي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪03470748‬‬ ‫علي عبدالله ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18496702‬‬ ‫خمي�س �سامل علي الزرعي‬ ‫‪28‬‬
‫‪12050694‬‬ ‫علي بن خمي�س بن علي البلو�شي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪703669‬‬ ‫خليفة بن �سعيد بن را�شد البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8681932‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن عبدالله املري البلو�شي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪03380084‬‬ ‫علي عبيد �سامل العربي‬ ‫‪27‬‬
‫‪10391152‬‬ ‫علي بن حممد بن حمدان ال�شرقي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪9543756‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن �سهيل باعوين‬ ‫‪82‬‬ ‫‪10255926‬‬ ‫ذكرى متامي عبدالله العلوية‬ ‫‪29‬‬
‫خمي�س بن خادوم بن خمي�س الكحايل ‪1297159‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪03481542‬‬ ‫علي نا�صر �سامل احلامتي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪03525817‬‬ ‫را�شد �سعيد �سامل الها�شمي‬ ‫‪30‬‬
‫‪14566628‬‬ ‫علي بن حممد بن علي املعمري‬ ‫‪70‬‬ ‫خمي�س بن حممد بن عبدالله الزعابي ‪1555805‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2955789‬‬ ‫مرمي بنت را�شد بن �سعيد الوهيبية‬ ‫‪83‬‬ ‫‪03376445‬‬ ‫عمر �سامل حمد الوح�شي‬ ‫‪29‬‬
‫‪17946278‬‬ ‫عمار بن خمي�س بن حممد ال�شبلي‬ ‫‪71‬‬ ‫را�شد بن �سامل بن م�صبح ال�سعيدي ‪20922679‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3317896‬‬ ‫م�صطفى بن �سامل بن م�سكني العمريي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪14965783‬‬ ‫را�شد عو�ض خليفه اليعقوبي‬ ‫‪31‬‬
‫‪03475576‬‬ ‫فهد علي را�شد الهندا�سي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10064671‬‬ ‫رايه عبدالله خلفان العربية‬ ‫‪32‬‬
‫‪11233369‬‬ ‫عمر بن را�شد بن جميل الرو�شدي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪24173224‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11133447‬‬ ‫منذر بن حممود بن حمدان البلو�شي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪12814662‬‬ ‫مرمي حميد �سليمان املعمرية‬ ‫‪31‬‬
‫‪13029625‬‬ ‫عمران بن �سعيد بن حمد املقبايل‬ ‫‪73‬‬ ‫‪3679601‬‬ ‫�سامل بن �سيف بن خلف املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9266299‬‬ ‫مهدي بن را�شد بن �سعيد الوهيبي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪23094426‬‬ ‫رقيه �صالح �سعيد اخل�صيبية‬ ‫‪33‬‬
‫‪03395364‬‬ ‫م�شعل ح�سن عبيد البلو�شي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪01605063‬‬ ‫�سامل مبارك بخيت الربامي‬ ‫‪34‬‬
‫‪10862679‬‬ ‫غيث بن مطر بن حممد املعمري‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1605063‬‬ ‫�سامل بن مبارك بن بخيت الربامي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8401209‬‬ ‫ناجي بن احمد بن �سيف احلارثي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪7528802‬‬ ‫حممود بن حمد بن �سامل الطالعي‬ ‫‪33‬‬
‫‪3452339‬‬ ‫ليلى بنت حممد بن �سليمان البلو�شية‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1092141‬‬ ‫�سامل بن حممد علي ال عبدال�سالم‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2152507‬‬ ‫نادر بن عبدالله بن فا�ضل البو�سعيدي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪05051454‬‬ ‫�سامل مرتيف �سامل �شارب قم�صيت‬ ‫‪35‬‬
‫‪03455693‬‬ ‫مهند مبارك مرهون املعويل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1851117‬‬ ‫�سعيد �أحمد �سعيد النظريي‬ ‫‪36‬‬
‫‪8972599‬‬ ‫ماجد بن �سامل بن خلفان البادي‬ ‫‪76‬‬ ‫�سعيد بن خمي�س بن �سعيد املقبايل ‪19384216‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3081859‬‬ ‫نادية بنت جمعه بن �سالم العمريية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪03508715‬‬ ‫مو�سى حميد عي�سى الهطايل‬ ‫‪35‬‬
‫‪8159085‬‬ ‫مازن بن عبد بن �سامل اخل�ضوري‬ ‫‪77‬‬ ‫�سلطان بن �سامل بن �سلطان الزعابي ‪14061273‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪62093094‬‬ ‫نا�صر بن عبدالله بن حممد احل�ضرمي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪01017098‬‬ ‫�سعيد حميد �سيف ال�سعيدي‬ ‫‪37‬‬
‫‪03376183‬‬ ‫نا�صر خلفان �سامل �آل عبدال�سالم‬ ‫‪36‬‬ ‫‪23868055‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد العلوي‬ ‫‪38‬‬
‫‪10048317‬‬ ‫مالك بن حممد بن �ساملني البلو�شي‬ ‫‪78‬‬ ‫عبدالعزيز بن دروي�ش بن حممد البلو�شي ‪1228077‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9596363‬‬ ‫نبيل بن ن�صيب بن �سنجور اجلابري‬ ‫‪91‬‬ ‫‪12399568‬‬ ‫جنالء �سامل علي ال�شلية‬ ‫‪37‬‬
‫‪11031905‬‬ ‫مبارك بن حممد بن علي الكلباين‬ ‫‪79‬‬ ‫عبدالله بن ا�سماعيل بن مو�سى البلو�شي ‪8691771‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2531282‬‬ ‫نبيله بنت حممد بن مزار البلو�شية‬ ‫‪92‬‬ ‫‪03003093‬‬ ‫�سعيد �سعيّد �سعيد الغريبي‬ ‫‪39‬‬
‫‪03490739‬‬ ‫هزاع �سعيد عبدالله املقبايل‬ ‫‪38‬‬ ‫‪01177443‬‬ ‫�سلطان را�شد �سامل الفار�سي‬ ‫‪40‬‬
‫‪10415577‬‬ ‫متعب بن را�شد بن �سليمان ال�سعيدي‬ ‫‪80‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن عبدالله املقبايل ‪4232074‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7044862‬‬ ‫جنالء بنت عبدالله بن �شنون ال�سيابية‬ ‫‪93‬‬ ‫‪03363699‬‬ ‫يو�سف حمد خلفان املقبايل‬ ‫‪39‬‬ ‫‪22909366‬‬ ‫�سليمان علي نا�صر ال�صبحي‬ ‫‪41‬‬
‫‪14729454‬‬ ‫حممد بن ابراهيم بن علي ال علي‬ ‫‪81‬‬ ‫عبدالله بن علي بن دروي�ش الرو�شدي ‪9455996‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8457216‬‬ ‫جنمه بنت خاطر بن مو�سى الر�شيدية‬ ‫‪94‬‬ ‫‪03387548‬‬ ‫يو�سف حممد ح�سن البلو�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2377761‬‬ ‫�سميحه ح�سني �سامل املنذرية‬ ‫‪42‬‬
‫‪22878873‬‬ ‫حممد بن جوهر بن بالل اخلالدي‬ ‫‪82‬‬ ‫عبداللهنب دروي�ش بن �سعيد ال�صاحلي ‪1683056‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6629468‬‬ ‫ن�صر بن حميد بن عبدالله ال�شحي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪03526084‬‬ ‫يون�س �سامل خلفان ال�شيادي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪05828956‬‬ ‫�سيف خمي�س خلفان البادي‬ ‫‪43‬‬
‫‪12970244‬‬ ‫حممد بن ح�سن بن حممد املعمري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪2936129‬‬ ‫علي بن حميد بن علي املقبايل‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8962605‬‬ ‫ن�صر بن خلف بن حممد ال�شيدي‬ ‫‪96‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة م�سقط للعلب‬ ‫‪20832947‬‬ ‫�شذى حمفوظ �شوان البو�سعيدية‬ ‫‪44‬‬
‫‪12168382‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن را�شد الربيكي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪6614488‬‬ ‫علي بن را�شد بن �سويد القرطوبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3311996‬‬ ‫وحيدة بنت نا�صر بن عبدالله احلب�سية‬ ‫‪97‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (الر�سيل)‬
‫‪14504449‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن علي الكعبي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2083455‬‬ ‫علي بن �سامل بن علي البلو�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3352103‬‬ ‫وليد بن حممد بن �أحمد الزدجايل‬ ‫‪98‬‬ ‫‪20310925‬‬ ‫�شهاب حمد �سامل القريني‬ ‫‪45‬‬
‫‪11057656‬‬ ‫حممد بن �سامل بن دروي�ش البلو�شي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1347021‬‬ ‫علي بن حممد بن ال�شني البداعي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5458512‬‬ ‫يحيى بن �سيف بن حم�سن العامري‬ ‫‪99‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪18629342‬‬ ‫�صالح حمد ال�صغري الوهيبي‬ ‫‪46‬‬
‫عمر بن حممد بن �ساملني ال�شيدي ‪13664471‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5489677‬‬ ‫يو�سف بن مبارك بن حممد الرحبي‬ ‫‪100‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪12608988‬‬ ‫طاهر خمي�س نا�صر القرين‬ ‫‪47‬‬
‫‪6861981‬‬ ‫حممد بن �سامل بن مبارك الرو�شدي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪24615685‬‬ ‫اميمه جمعه �شنبه البلو�شية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19848274‬‬ ‫طالل حممد عبدالله العلوي‬ ‫‪48‬‬
‫‪9261654‬‬ ‫حممد بن �ساملني بن خادوم البلو�شي‬ ‫‪88‬‬ ‫ماجد بن خمي�س بن مطر العموري ‪21560834‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ال�شركة العمانية للنطاق العري�ض‬ ‫‪20955857‬‬ ‫اميان خلفان حمدان ال�شبيبية‬ ‫‪2‬‬
‫‪13225231‬‬ ‫حممد بن �صالح بن علي البلو�شي‬ ‫‪89‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن حممد ال�سعيدي ‪342179‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12835055‬‬ ‫عبداحلكيم حم�سن �سعيد ثويبت باحلاف‬ ‫‪49‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬واحة املعرفة (املبنى رقم ‪)5‬‬ ‫‪13193604‬‬ ‫اميان �سامل �سعيد الو�ضاحية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13884292‬‬ ‫عبدالله خمي�س خ�صاف ال�سناين‬ ‫‪50‬‬
‫‪9373672‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن �سعيد الري�سي‬ ‫‪90‬‬ ‫حممد بن عبدالغفور بن عبداللطيف املزروعي ‪12629053‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪11629868‬‬ ‫�أفراح حمد حمدان املعنية‬ ‫‪4‬‬
‫‪15284396‬‬ ‫حممد بن علي بن خمي�س املقبايل‬ ‫‪91‬‬ ‫‪9643242‬‬ ‫معني بن �سامل بن علي املعيني‬ ‫‪27‬‬ ‫‪04390743‬‬ ‫عبدالله علي حمود العوي�سي‬ ‫‪51‬‬
‫الوقت‪� 8 :‬صباحاً‬ ‫‪13449308‬‬ ‫بدريه �سليمان مبارك الرحبية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪01712089‬‬ ‫عبدالله حممد خمي�س الوهيبي‬ ‫‪52‬‬
‫‪10753733‬‬ ‫حممد بن مطر بن مبارك البلو�شي‬ ‫‪92‬‬ ‫منهد بن مبارك بن �شنني احلمداين ‪12620756‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪19412622‬‬ ‫متا�ضر خادوم فري�ش الغ�سانية‬ ‫‪6‬‬
‫‪21559077‬‬ ‫حممود بن جوهر بن بالل اخلالدي‬ ‫‪93‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬التمان اند �سيل فريو كروم‬ ‫‪8739112‬‬ ‫عدنان متيم �سعيد العربي‬ ‫‪53‬‬
‫‪05424492‬‬ ‫افراح بنت �سعيد بن حممد الفار�سية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10197588‬‬ ‫تهاين دروي�ش حممد الوهيبية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪00068618‬‬ ‫علي حمد ثابت العربي‬ ‫‪54‬‬
‫‪8293829‬‬ ‫مطر بن خ�صيب بن جمعه ال عبدال�سالم‬ ‫‪94‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة باملنطقة ال�صناعية ب�صحار (فلج القبائل)‬ ‫‪62002532‬‬ ‫انهار بنت طالب بن علي اليمانية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18979374‬‬ ‫جهريه جا�سم رجب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪01732506‬‬ ‫علي را�شد خلفان الكعبي‬ ‫‪55‬‬
‫‪24418571‬‬ ‫منت�صر بن احمد بن �سعيد العلوي‬ ‫‪95‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪07124174‬‬ ‫ا�سماء بنت عبدالله بن �سامل احل�ضرمية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4593387‬‬ ‫جواهر �سامل خلفان ال�سيابية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪00408004‬‬ ‫علي �سامل �سليمان الكعبي‬ ‫‪56‬‬
‫‪11129898‬‬ ‫منذر بن احمد بن �سامل العامري‬ ‫‪96‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪08169294‬‬ ‫�أمل بنت طالل بن �سيف املعمرية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14677325‬‬ ‫زيانه حممد �سعيد احلكمانية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪06512313‬‬ ‫علي �سامل علي البدواوي‬ ‫‪57‬‬
‫‪12257566‬‬ ‫نا�صر بن خمي�س بن نا�صر املعمري‬ ‫‪97‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪19317748‬‬ ‫خديجه بنت احمد بن حمد امل�سرورية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11261781‬‬ ‫�ساره خمي�س �سنجور البلو�شية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14149407‬‬ ‫عماد ابراهيم �سويري ال�سعدي‬ ‫‪58‬‬
‫‪10107199‬‬ ‫نايف بن خمي�س بن مبارك املعمري‬ ‫‪98‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن را�شد املقبايل ‪11796647‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23588281‬‬ ‫خلود بنت �سعيد بن عامر الها�شمية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪28069474‬‬ ‫�سامي يو�سف �صالح الفجري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10955061‬‬ ‫عمر عبدالله مال الله الرئي�سي‬ ‫‪59‬‬
‫‪10723622‬‬ ‫نوح بن �سعيد بن فا�ضل اخلوالدي‬ ‫‪99‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن عبدالله البلو�شي ‪2486899‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18384366‬‬ ‫دالل بنت خليفه بن حممد ال�شكيلية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8651127‬‬ ‫�سعيده �سليم جميل اليحمدية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11916756‬‬ ‫عمر حممد عي�سى ال�سيابي‬ ‫‪60‬‬
‫‪13951808‬‬ ‫وليد بن �سلطان بن �سيف الكندي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6586251‬‬ ‫اجمد بن علي بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪06523787‬‬ ‫ذكرى بنت عو�ض بن رجب بيت ح�صني‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11006899‬‬ ‫�سلوى �ساملني �سليم احلجرية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10816205‬‬ ‫فاطمه �سامل �سعيد اجلابرية‬ ‫‪61‬‬
‫‪12947598‬‬ ‫وليد بن علي بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪4167259‬‬ ‫ح�سن بن عبدالله بن علي العجمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10960691‬‬ ‫رحمه بنت حمود بن حمد الرا�شدية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19775414‬‬ ‫�سميه ابراهيم �سبيل البلو�شية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13829277‬‬ ‫فاطمه علي حمود املرزوقية‬ ‫‪62‬‬
‫‪11034795‬‬ ‫يعقوب بن حممد بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪102‬‬ ‫ح�سني بن �سعيد بن حميد بن �سعيد ال�سعيدي ‪14486562‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15552881‬‬ ‫رحمه بنت علي بن �سيف احلو�سنية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15586601‬‬ ‫�شروق فايز قر�شوب احلب�سية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪75321452‬‬ ‫ماجد ب�شري علي بيت مقبول‬ ‫‪63‬‬
‫‪12163081‬‬ ‫يو�سف بن رم�ضان بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪103‬‬ ‫خالد بن عبدالله بن خمي�س الكلباين ‪784774‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19285212‬‬ ‫رقيه بنت عبدالله بن دريائي البلو�شية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7468614‬‬ ‫�صائمه علي خمي�س البلو�شية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪09731105‬‬ ‫ماجد �صالح �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪64‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬آتكو لل�صناعات الغذائية‬ ‫‪1264445‬‬ ‫خالد بن حممد بن عبدالله العطار‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12287977‬‬ ‫ريهام بنت مبارك بن حممد اخلرو�صية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11402348‬‬ ‫طيف �سامل خلفان الطار�شية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13366718‬‬ ‫ماجد عبدالله �سعيد القريني‬ ‫‪65‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪� -‬صحار (املنطقة ال�صناعية الأولى)‬ ‫خلفان بن عبدالله بن خلفان اجلابري ‪1824322‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22670637‬‬ ‫زمزم بنت نا�صر بن حممد الرحبية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9906547‬‬ ‫علياء عبدالله خلفان ال�صبحية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18255002‬‬ ‫مازن خمي�س �سعيد ال�سناين‬ ‫‪66‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن يو�سف الفار�سي ‪348413‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20105152‬‬ ‫زينب بنت حممد بن مبارك �آل عبدال�سالم‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7570363‬‬ ‫فخريه حمود مبارك القي�ضية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17874896‬‬ ‫مازن �سعيد عبيد البو�سعيدي‬ ‫‪67‬‬
‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪385969‬‬ ‫نا�صر بن خلفان بن را�شد احلمداين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12752732‬‬ ‫�سعود بن حارب بن من�صور ال�شام�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15188646‬‬ ‫ملياء علي عبا�س البلو�شية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14922217‬‬ ‫مالك �سعيد نا�صر املعمري‬ ‫‪68‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪6497179‬‬ ‫هزاع بن ح�سن بن خمي�س الري�سي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪04033392‬‬ ‫�سمريه بنت غامن بن م�سلم ال�شرجية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12826364‬‬ ‫ماريه ح�سن عبدالله ال�سيابية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12526153‬‬ ‫حممد را�شد �سامل املنعي‬ ‫‪69‬‬
‫‪18495841‬‬ ‫احمد بن هديب بن �سامل املريكي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9893511‬‬ ‫هالل بن �سعيد بن �سيف احلو�سني‬ ‫‪12‬‬ ‫‪03889335‬‬ ‫�سهام بنت جمعه بن فا�ضل املخينية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20220242‬‬ ‫حممد مرهون جمعه الهدابي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10398921‬‬ ‫حممد �سعيد برغ�ش اجلحايف‬ ‫‪70‬‬
‫‪22918554‬‬ ‫�أحمد بن خمي�س بن م�صبح احلو�سني‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8568743‬‬ ‫يو�سف بن علي بن خمي�س الزعابي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11766893‬‬ ‫�سهام بنت خليفه بن �سعيد البو�سعيدية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15228416‬‬ ‫موزه علي ربيع بني عرابه‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11935107‬‬ ‫حممد �سعيد حارب ال�شق�صي‬ ‫‪71‬‬
‫‪11791051‬‬ ‫جوهر بن عبدالله بن خليفه العبيداين‬ ‫‪3‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬خدمات فابا التجارية‬ ‫‪04539627‬‬ ‫�شيخه بنت خمي�س بن �سامل املعا�صبية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12723056‬‬ ‫هدى فايز قر�شوب احلب�سية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7791191‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل باحلاف‬ ‫‪72‬‬
‫‪08887287‬‬ ‫خلفان بن �سعيد بن حممد املكتومي‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪� -‬صحار (فلج القبائل)‬ ‫‪13976262‬‬ ‫�شيماء بنت �أحمد بن حمد الرحبية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10482894‬‬ ‫وفاء يو�سف �أحمد البلو�شية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪09308523‬‬ ‫حممد عبدالله ح�سن البلو�شي‬ ‫‪73‬‬
‫‪10307863‬‬ ‫را�شد بن حممد بن را�شد احل�ساين‬ ‫‪5‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪16809123‬‬ ‫�صاحله بنت خلفان بن �سعيد ال�شام�سية‬ ‫‪21‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬املطاعم ال�سياحية العاملية‬ ‫‪07142212‬‬ ‫حممد عبدالله حميد الغافري‬ ‫‪74‬‬
‫‪13994047‬‬ ‫�سامل بن م�صبح بن �سليمان العلوي‬ ‫‪6‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪19006261‬‬ ‫عبري بنت �سعيد بن حممد العدوية‬ ‫‪22‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (اخلوير)‬ ‫‪02100856‬‬ ‫حممد عبدالله را�شد القتبي‬ ‫‪75‬‬
‫‪19491388‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن خمي�س املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪03787034‬‬ ‫عبري بنت عامر بن �سعيد املعمرية‬ ‫‪23‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪01753486‬‬ ‫حممد عبدالله علي ال�سعدي‬ ‫‪76‬‬
‫‪18223056‬‬ ‫�سليمان بن �سامل بن حممد ال�سعدي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15575015‬‬ ‫اميان بنت حممد بن علي البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪08447504‬‬ ‫عبري بنت علي بن �شنني العيدي‬ ‫‪24‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪18928743‬‬ ‫حممد علي عي�سى البلو�شي‬ ‫‪77‬‬
‫‪13077864‬‬ ‫�سويدان بن �سعيد بن �سامل العمريي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11782528‬‬ ‫ا�سماء بنت تعيب بن �سبيت الها�شمية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20190498‬‬ ‫علياء بنت �سعيد بن �ساملني العرفاتية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8723252‬‬ ‫ابت�سام بنت حممد بن عبدالله الرحبية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13777191‬‬ ‫حممود جمعه �سعيد ال�سناين‬ ‫‪78‬‬

‫‪16‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫حمافظة �شمال الباطنة‬
‫‪8192319‬‬ ‫خمي�س بن علي بن مبارك املحفوظي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪22098907‬‬ ‫مرمي بنت �سعيد بن خمي�س اجله�ضمية‬ ‫‪71‬‬ ‫حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري ‪18548629‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪8543005‬‬ ‫�سعيد بن علي بن ربيع الكحايل‬ ‫‪92‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬آتكو لل�صناعات الغذائية‬
‫‪2741967‬‬ ‫خمي�س بن مو�سى بن العبد ال�سالمي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19392792‬‬ ‫مو�سى بن ا�سحاق بن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪72‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن خلف الري�سي ‪18054168‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪19843451‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪93‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪� -‬صحار (املنطقة ال�صناعية الأولى)‬
‫‪25555985‬‬ ‫داود بن �سليمان بن حميد الغافري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪10889071‬‬ ‫مو�سى بن يون�س بن مو�سى البلو�شي‬ ‫‪73‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن را�شد الكلباين ‪13518314‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪9504973‬‬ ‫�سعيد علي �سعيد الهندا�سي‬ ‫‪94‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪2747248‬‬ ‫را�شد بن �سامل بن مرهون اخلنب�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12804326‬‬ ‫م�ؤيد بن طالب بن فرج املعويل‬ ‫‪74‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن �سلطان ال�شبلي ‪11177658‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪14476118‬‬ ‫�سعيد كيديه �شمل البلو�شي‬ ‫‪95‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬
‫‪858793‬‬ ‫را�شد بن �سليمان بن عبدالله املحفوظي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪20149803‬‬ ‫ناجم بن علي بن حمد العلوي‬ ‫‪75‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن حممد املقبايل ‪18636535‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪25373429‬‬ ‫�سلطان بخيت �سيف الرو�شدي‬ ‫‪96‬‬
‫‪2007522‬‬ ‫را�شد بن عامر بن �سعيد الرواحي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24812893‬‬ ‫نا�صر بن �سعود بن نا�صر العثماين‬ ‫‪76‬‬ ‫حممد بن عبيد بن را�شد ال�سريحي ‪15697945‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪13721868‬‬ ‫�سلطان بن �سيف بن حمم ال عبدال�سالم‬ ‫‪97‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪22159113‬‬ ‫�سامي بن را�شد بن علي الهنائي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪23436079‬‬ ‫نا�صر بن �سعيد بن �صالح الغافري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪12137634‬‬ ‫حممد بن علي بن خلف اجلابري‬ ‫‪228‬‬ ‫‪9410248‬‬ ‫�سلطان بن حممد بن خمي�س املقبايل‬ ‫‪98‬‬ ‫‪13058912‬‬ ‫عبدالعزيز بن علي بن �سعيد احلو�سني‬ ‫‪10‬‬
‫‪22507838‬‬ ‫�سعود بن املر بن �سامل الهنائي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪17915424‬‬ ‫ه�شام بن �سامل بن را�شد احلب�سي‬ ‫‪78‬‬ ‫حممد بن علي بن �سليمان البلو�شي ‪9991373‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪18139787‬‬ ‫�سلطان ربيع خمي�س املريكي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪14028774‬‬ ‫عبدالله بن �أحمد بن خالد ال�شرجي‬ ‫‪11‬‬
‫‪520951‬‬ ‫�سعيد بن حارب بن علي ال�صم�صا�صي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪09838942‬‬ ‫هيثم بن حممد بن �سعيد اجلرجري‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1202899‬‬ ‫حممد بن علي بن عبدالله الكعبي‬ ‫‪230‬‬ ‫‪8604974‬‬ ‫�سلطان عبد الرحمن حمدان الفار�سي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪08056166‬‬ ‫عمر بن حمد بن مو�سى البلو�شي‬ ‫‪12‬‬
‫‪2012158‬‬ ‫�سعيد بن حمد بن �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪12549863‬‬ ‫وليد بن خالد بن م�سعود ال�سعدي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪5721973‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪231‬‬ ‫‪15690016‬‬ ‫�سليمان بن خمي�س بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪23442926‬‬ ‫عمر بن حممد بن �سامل اخلنب�شي‬ ‫‪13‬‬
‫‪11477499‬‬ ‫�سعيد بن را�شد بن عامر الرواحي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪23835355‬‬ ‫وليد بن مرهون بن �سيف الب�سامي‬ ‫‪81‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد الرئي�سي ‪10822101‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪15596385‬‬ ‫�سليمان بن �سعيد بن عبدالله ال�سعيدي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪26364575‬‬ ‫فهد بن خمي�س بن �سعيد النبهاين‬ ‫‪14‬‬
‫‪24018803‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن خلف املقبايل‬ ‫‪41‬‬ ‫‪21506161‬‬ ‫وليد بن يعقوب بن خلفان العلوي‬ ‫‪82‬‬ ‫حممد بن مطر بن خلفان الو�شاحي ‪11497508‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪9024248‬‬ ‫�سليمان بن حممد بن طوير�ش ال�شبلي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪9680105‬‬ ‫ماهر بن خمي�س بن حممد الرا�سبي‬ ‫‪15‬‬
‫‪685355‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن �سعيد ال�شملي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪15366649‬‬ ‫يحيى بن خليفه بن خمي�س العدوي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪12374716‬‬ ‫حممد خمي�س ح�سن الفار�سي‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1437367‬‬ ‫�سليمان علي �سامل العجمي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪11890744‬‬ ‫حممد بن احمد بن حم�سن املعمري‬ ‫‪16‬‬
‫‪11159657‬‬ ‫�سعيد بن قا�سم بن �سعيد املزروعي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪10478425‬‬ ‫يحيى بن �سامل بن يو�سف الهنائي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪11745365‬‬ ‫حممد خمي�س علي ال�سعيدي‬ ‫‪235‬‬ ‫‪10132927‬‬ ‫�سمري بن طالب بن علي البلو�شي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪11742776‬‬ ‫حممد بن بخيت بن خمي�س املزيني‬ ‫‪17‬‬
‫‪23564731‬‬ ‫�سلطان بن نوبي بن مبارك الغافري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19794141‬‬ ‫يو�سف بن حمد بن �سعيد امل�سكري‬ ‫‪85‬‬ ‫‪12280372‬‬ ‫حممد دروي�ش حممد البلو�شي‬ ‫‪236‬‬ ‫‪20434326‬‬ ‫�سمري مبارك �سعيد الربيكي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪21293272‬‬ ‫حممد بن �سليمان بن حممد املعني‬ ‫‪18‬‬
‫‪20834229‬‬ ‫�سليمان بن الذيب بن حميد العربي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13101558‬‬ ‫يون�س بن �سيف بن خلف الفليتي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪9136847‬‬ ‫حممد عبدالله حمد البلو�شي‬ ‫‪237‬‬ ‫‪19584102‬‬ ‫�سيف بن را�شد بن علي العدواين‬ ‫‪107‬‬ ‫‪11391954‬‬ ‫م�سعود بن �سيف بن م�سعود العي�سائي‬ ‫‪19‬‬
‫‪12953334‬‬ ‫�سليمان بن خليفه بن �سليمان الرحمي‬ ‫‪46‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬جمموعة �سعود بهوان‬ ‫‪18285873‬‬ ‫حممد علي �سيف الكندي‬ ‫‪238‬‬ ‫‪10953277‬‬ ‫�سيف بن حممد بن علي اليزيدي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪12481058‬‬ ‫ه�شام بن يعقوب بن م�سلم العامري‬ ‫‪20‬‬
‫‪6609599‬‬ ‫�سليمان بن زايد بن علي اخلنب�شي‬ ‫‪47‬‬ ‫حممود بن خ�صيب بن دروي�ش املعمري ‪11346994‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪2121254‬‬ ‫�سيف �سعيد �سيف احلو�سني‬ ‫‪109‬‬ ‫‪07319893‬‬ ‫يحيى بن �سيف بن �سامل اجلابري‬ ‫‪21‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬مطرح (الوطية)‬ ‫‪08160678‬‬ ‫يعقوب بن يو�سف بن عبدالله الكحايل‬ ‫‪22‬‬
‫‪1022376‬‬ ‫�سليمان بن �سامل بن �سويلم الهنائي‬ ‫‪48‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪9176586‬‬ ‫حممود بن خلفان �ضحي الربيكي‬ ‫‪240‬‬ ‫‪15140071‬‬ ‫�شام�س خمي�س عبيد املزروعي‬ ‫‪110‬‬
‫‪251726‬‬ ‫�سليمان بن علي بن �شام�س العربي‬ ‫‪49‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫حممود بن �سعيد بن مبارك اخلن�صاري ‪11959651‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪18933524‬‬ ‫�شعيب بن حمد بن علي ال�شبلي‬ ‫‪111‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬معهد بوليغلوت عمان‬
‫‪1209416‬‬ ‫�سليمان بن م�سعود بن �سعيد احلامتي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪08647123‬‬ ‫ابراهيم بن حميد بن حممد الذهلي‬ ‫‪1‬‬ ‫مروان بن احمد بن حمدان اجلرواين ‪9572354‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪25766674‬‬ ‫�شهاب بن حمد بن حممد النعيمي‬ ‫‪112‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪� -‬صحار (مبنى جممع ال�صواري)‬
‫‪2131566‬‬ ‫�سيف بن خلفان بن �سيف الفوري‬ ‫‪51‬‬ ‫‪14646883‬‬ ‫ابراهيم بن علي بن عبدالله الف�ضلي‬ ‫‪2‬‬ ‫مروان بن حمي�س بن هالل املخمري ‪11718827‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪13483555‬‬ ‫�شهاب بن حممد بن عبدالله النوفلي‬ ‫‪113‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪1804045‬‬ ‫�سيف بن حممد بن �سامل احلامتي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10968116‬‬ ‫ادري�س بن حمدون بن رغمو�ش الدفاعي‬ ‫‪3‬‬ ‫مروان بن �سامل بن مرهون املزيني ‪13656988‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪679993‬‬ ‫�صالح بن �سامل بن �صالح البلو�شي‬ ‫‪114‬‬ ‫الوقت‪� 10 :‬صباحاً‬
‫‪23945715‬‬ ‫�صالح بن �سعيد بن حمود احلامتي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪09006617‬‬ ‫الطيب بن خمي�س بن علي البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13262451‬‬ ‫م�صبح را�شد م�صبح املقبايل‬ ‫‪245‬‬ ‫‪18120189‬‬ ‫�صالح بن �سليمان بن �صالح البلو�شي‬ ‫‪115‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪13451468‬‬ ‫عادل بن جمعه بن طالب البو�سعيدي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪07924706‬‬ ‫�أحمد بن حامد بن مهيّل املالكي‬ ‫‪5‬‬ ‫مطر بن خ�صيب بن جمعة ال عبدال�سالم ‪8293829‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪9651967‬‬ ‫�صهيب بن حممد بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪116‬‬ ‫احالم بنت عبدالله بن �صالح احلكمانية ‪16459777‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪6834787‬‬ ‫عادل بن خليفه بن �سامل الغافري‬ ‫‪55‬‬ ‫‪07280229‬‬ ‫�أحمد بن عبدالله بن كهالن النريي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1094885‬‬ ‫مطر بن �ضحي بن رام�س الربيكي‬ ‫‪247‬‬ ‫‪11222796‬‬ ‫طارق بن �سامل بن �سعيد الغيثي‬ ‫‪117‬‬ ‫�أمريه بنت حممد بن را�شد الربيكية ‪11144728‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪20253223‬‬ ‫عبدال�سالم بن �سرحان بن �شمبيه املقبايل‬ ‫‪56‬‬ ‫‪21057332‬‬ ‫�أحمد بن مبارك بن نا�صر البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7070706‬‬ ‫مطر �سامل حماد ال�سعيدي‬ ‫‪248‬‬ ‫‪10685172‬‬ ‫طارق بن عبدالله بن �سامل الو�شاحي‬ ‫‪118‬‬ ‫�أمينه بنت خمي�س بن حممد الرو�شدية ‪09057994‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪8523422‬‬ ‫عبدالكرمي بن �سليمان بن زهران ال�ساملي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪23278123‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن خليفه ال�صبحي‬ ‫‪8‬‬ ‫معاذ بن عبدالله بن �سعيد النقبي ‪13802187‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪20864894‬‬ ‫طالل بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪119‬‬ ‫خ�صيبه بنت حممد بن علي البادية ‪07358605‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪9544247‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن عبدالله املعمري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪09301049‬‬ ‫�أ�سعد بن �سامل بن علي البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6727845‬‬ ‫معت�صم عبد الرحمن مراد البلو�شي‬ ‫‪250‬‬ ‫‪6235775‬‬ ‫عادل عبدالله جمعه املعمري‬ ‫‪120‬‬ ‫عائ�شه بنت عبدالله بن عي�سى البلو�شية ‪14606811‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪27029571‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن عمر ال�سالمي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪14191708‬‬ ‫�أمين بن را�شد بن حميد املياحي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18034789‬‬ ‫منذر حمد حممد النعيمي‬ ‫‪251‬‬ ‫‪10017453‬‬ ‫عبد اجلليل بن عبيد بن را�شد الكعبي‬ ‫‪121‬‬ ‫قطرالندى بنت را�شد بن �سعيد ال�شبلية ‪10431199‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪6061162‬‬ ‫عبدالله بن علي بن را�شد احلامتي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪06470675‬‬ ‫بدر بن طالب بن علي احلمداين‬ ‫‪11‬‬ ‫مهند بن خ�صيف بن خافان احلو�سني ‪21086066‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪2456941‬‬ ‫عبد الرحمن علي عبدالله املزروعي‬ ‫‪122‬‬ ‫ليلى بنت م�صبح بن عبدالله القرينية ‪11960152‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪2330749‬‬ ‫عدنان بن �سامل بن حممد املقبايل‬ ‫‪61‬‬ ‫‪02940546‬‬ ‫بركات بن نا�صر بن حممد اللمكي‬ ‫‪12‬‬ ‫مهند بن حممد بن نا�صر الكلباين ‪11090417‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪9549164‬‬ ‫عبداجلليل بن �سعيد بن �سليمان الكحايل‬ ‫‪123‬‬ ‫‪14639239‬‬ ‫موزه بنت �سعيد بن علي الكندية‬ ‫‪8‬‬
‫‪13876457‬‬ ‫عدنان بن �سعيد بن �سامل الهطايل‬ ‫‪62‬‬ ‫‪8635281‬‬ ‫جلند بن علي بن حمد اجللنداين‬ ‫‪13‬‬ ‫مو�سى بن حارب بن فرحان املعمري ‪7028495‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪11196174‬‬ ‫عبداحلق بن احمد بن خليفه البلو�شي‬ ‫‪124‬‬ ‫نعيمه بنت ثاين بن هديب اجلبورية ‪11743923‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪23266243‬‬ ‫عزان بن علي بن عامر ال�صباحي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪07739027‬‬ ‫حامت بن ب�سام بن عبدالكرمي البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9691532‬‬ ‫م�ؤيد بن �سعيد بن علي البلو�شي‬ ‫‪255‬‬ ‫‪13199129‬‬ ‫عبدالرحمن بن ح�سن بن حممد ال�سعدي‬ ‫‪125‬‬ ‫هدى بنت �سليمان بن حميد احلو�سنية ‪14815538‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1524163‬‬ ‫علي بن خلفان بن �سعيد الرواحي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪22354786‬‬ ‫ح�سن بن �أحمد بن �سعيد البحري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7844846‬‬ ‫نا�صر بن را�شد بن عبيد العربي‬ ‫‪256‬‬ ‫‪24561941‬‬ ‫عبدالرحمن بن علي بن عبدالله املزروعي‬ ‫‪126‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ال�صناعات العربية للت�صنيع‬
‫‪27129947‬‬ ‫علي بن خمي�س بن علي العربي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪20666646‬‬ ‫ح�سن بن يو�سف بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫نا�صر بن �سامل بن �سعيد القرطوبي ‪19427298‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪22856343‬‬ ‫عبدالعزيز بن عبدالله بن �شمبية البلو�شي‬ ‫‪127‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪� -‬صحار (املنطقة ال�صناعية الثالثة)‬
‫‪641936‬‬ ‫علي بن را�شد بن مرهون اخلاطري‬ ‫‪66‬‬ ‫‪22166555‬‬ ‫ح�سني بن نا�شر بن م�سعود ال�سعدي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9283279‬‬ ‫نا�صر بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪258‬‬ ‫‪4656126‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن خلفان البادي‬ ‫‪128‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 30 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪2525775‬‬ ‫علي بن �سعيد بن علي اجل�شمي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪10900548‬‬ ‫ح�سني بن حممد بن �سامل العجمي‬ ‫‪18‬‬ ‫نواف بن دروي�ش بن عبيد البلو�شي ‪7022295‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪11855177‬‬ ‫عبدالله علي املرزوقي‬ ‫‪129‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪1364245‬‬ ‫علي بن حممد بن علي العربي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪14759176‬‬ ‫حمد بن خمي�س بن حمد احل�ضرمي‬ ‫‪19‬‬ ‫هادي بن علي بن خمي�س العجمي ‪18734378‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪11475813‬‬ ‫عبدالله بن بالل بن جمعة املعمري‬ ‫‪130‬‬ ‫ابراهيم بن خ�صيب بن �سعيد ال�سعدي ‪13792495‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪27700891‬‬ ‫عمار بن �سليمان بن حميد املقبايل‬ ‫‪69‬‬ ‫‪08743927‬‬ ‫حمدان بن را�شد بن �سليمان النقبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7373531‬‬ ‫هادي خلفان �سعيد املقبايل‬ ‫‪261‬‬ ‫‪9200828‬‬ ‫عبدالله بن ح�سن بن حممد البلو�شي‬ ‫‪131‬‬ ‫ابراهيم بن عبدالله بن خمي�س ال�شبلي ‪10487416‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪42037‬‬ ‫عمر بن �سامل بن �سليمان املعمري‬ ‫‪70‬‬ ‫‪21979468‬‬ ‫حمود بن حممد بن علي احلرا�صي‬ ‫‪21‬‬ ‫هزاع بن عبدالله بن �شنني املقبايل ‪20810028‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪17966922‬‬ ‫عبدالله بن حميد بن عبدالله الكحايل‬ ‫‪132‬‬ ‫‪12983937‬‬ ‫ابراهيم خمي�س �ضاوي الفزاري‬ ‫‪3‬‬
‫‪23108117‬‬ ‫عمر بن نا�صر بن حممد ال�سيابي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪22082752‬‬ ‫حميد بن حمد بن �سيف ال�ساملي‬ ‫‪22‬‬ ‫هالل بن حمد بن �سيف احلهوري ‪12648586‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪11474788‬‬ ‫عبدالله بن خلفان بن عبدالله القريني‬ ‫‪133‬‬ ‫احمد بن حمدان بن م�سعود احلمداين ‪7952195‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪19217226‬‬ ‫عمران بن �سيف بن �سعيد اخلاطري‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10904974‬‬ ‫خالد بن �صالح بن عبدالله اليحيائي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3471141‬‬ ‫هالل بن حممد بن بدر املعمري‬ ‫‪264‬‬ ‫‪8596812‬‬ ‫عبدالله بن را�شد بن حممد ال�سعدي‬ ‫‪134‬‬ ‫احمد بن خليفه بن عبيد الر�شيدي ‪7390862‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪13873179‬‬ ‫عمري بن نا�صر بن عبدالله الها�شمي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪7000932‬‬ ‫خالد بن مبارك بن علي العرميي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11967002‬‬ ‫هيثم بن فريوز بن عايد الهنائي‬ ‫‪265‬‬ ‫‪13730531‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪135‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن حميد الربيكي ‪5757735‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪21319195‬‬ ‫عي�سى بن �سليمان بن عي�سى املقبايل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪14699869‬‬ ‫خالد بن نا�صر بن را�شد العربي‬ ‫‪25‬‬ ‫وليد بن عبدالله بن عثمان الفزاري ‪19672247‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪12409054‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن عبدالله احلمداين‬ ‫‪136‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن �سليمان الغيثي ‪11632307‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪10249454‬‬ ‫غالب بن عبدالله بن خمي�س الغافري‬ ‫‪75‬‬ ‫‪20108482‬‬ ‫خمي�س بن �سامل بن مبارك ال�صلطي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9972449‬‬ ‫يا�سر بن �سرحان بن مظفر الري�سي‬ ‫‪267‬‬ ‫‪8914372‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن عبدالله الكعبي‬ ‫‪137‬‬ ‫احمد بن خمي�س بن عبدالله ال�شيدي ‪10021757‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪13455378‬‬ ‫فا�ضل بن عبدالله بن فا�ضل اللويهي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪08915214‬‬ ‫را�شد بن حبيب بن را�شد املعويل‬ ‫‪27‬‬ ‫يو�سف بن ابراهيم بن بيتماه البلو�شي ‪2280311‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪8608976‬‬ ‫عبدالله بن �سلطان بن علي الكندي‬ ‫‪138‬‬ ‫احمد بن را�شد بن �سعيد املقبايل ‪11445149‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪16231663‬‬ ‫فهد بن �سعود بن �سليمان العربي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪04952624‬‬ ‫زايد بن عبدالله بن نا�صر الها�شمي‬ ‫‪28‬‬ ‫يو�سف بن �سامل بن �سعيد اخلالدي ‪18010311‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪8461863‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن حممد العمراين‬ ‫‪139‬‬ ‫احمد بن را�شد بن �سيف املعمري ‪11504457‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪13074101‬‬ ‫فهد بن �سعيد بن علي الفليتي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪14120792‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن را�شد الطار�شي‬ ‫‪29‬‬ ‫يو�سف بن �سعيد بن خلفان القايدي ‪15218367‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪10808221‬‬ ‫عبدالله بن �سنان بن �سيف ال�سعدي‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1934889‬‬ ‫احمد بن �سامل بن احمد البلو�شي‬ ‫‪11‬‬
‫‪23090446‬‬ ‫في�صل بن حمد بن مطر املعمري‬ ‫‪79‬‬ ‫‪06940318‬‬ ‫�سامي بن خمي�س بن ربيع ال�شكيلي‬ ‫‪30‬‬ ‫يو�سف بن �سعيد بن را�شد بن املعمري ‪23691772‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪6564705‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن �سليمان البلو�شي‬ ‫‪141‬‬ ‫‪6120868‬‬ ‫احمد بن �سرور بن ثاين اجلابري‬ ‫‪12‬‬
‫‪2266975‬‬ ‫قا�سم بن �سعيد بن �سيف الهطايل‬ ‫‪80‬‬ ‫‪14587945‬‬ ‫�سامي بن زايد بن حبيب العربي‬ ‫‪31‬‬ ‫يو�سف بن عبدالله بن حممد املقبايل ‪13002605‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪3484131‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن يو�سف الفار�سي‬ ‫‪142‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن حممد احلمداين ‪3097781‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪15428527‬‬ ‫كامل بن هوي�شل بن تعيب اخل�صيبي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪20655473‬‬ ‫�سعود بن خليفه بن نا�صر ال�سلماين‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9471406‬‬ ‫يون�س بن را�شد بن �سعيد اخلزميي‬ ‫‪273‬‬ ‫‪13524013‬‬ ‫عبدالله بن عبيد بن عواد املرزوقي‬ ‫‪143‬‬ ‫‪11347911‬‬ ‫احمد بن �سيف بن �سعيد الكندي‬ ‫‪14‬‬
‫‪6133971‬‬ ‫ماجد بن ثاين بن �سويد احلرا�صي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪11276901‬‬ ‫�سعيد بن جمعه بن علي الكعبي‬ ‫‪33‬‬ ‫يون�س بن عبدالله بن را�شد ال�شيدي ‪20619574‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪4385165‬‬ ‫عبدالله بن علي بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪144‬‬ ‫‪11560769‬‬ ‫احمد بن �صقر بن علي اجلابري‬ ‫‪15‬‬
‫‪25195689‬‬ ‫مازن بن خمي�س بن ثاين الهاروين‬ ‫‪83‬‬ ‫‪11786565‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن حارث العربي‬ ‫‪34‬‬ ‫يون�س بن علي بن را�شد املقبايل ‪12499443‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪29328635‬‬ ‫عبدالله بن ماجد بن �سعيد الربطماين‬ ‫‪145‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن را�شد املقبايل ‪7139008‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪14626165‬‬ ‫مازن بن �سعيد بن �سامل الهطايل‬ ‫‪84‬‬ ‫‪10807214‬‬ ‫�سلطان بن غريب بن �شايف البلو�شي‬ ‫‪35‬‬ ‫حمافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪2248242‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن خلف ال�سعيدي‬ ‫‪146‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن �سليمان البلو�شي ‪12053789‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪22174244‬‬ ‫مازن بن م�صبح بن را�شد احلامتي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪19426155‬‬ ‫�سليم بن علي بن حممد احلامتي‬ ‫‪36‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬جمموعة �سعود بهوان‬ ‫‪12392577‬‬ ‫عبدالله ح�سن مبارك الفزاري‬ ‫‪147‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن حممد ال�شام�سي ‪10838951‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪2598687‬‬ ‫ماهر بن �سويد بن حميد املعمري‬ ‫‪86‬‬ ‫‪22493003‬‬ ‫�سليمان بن �سامل بن �سليمان املنذري‬ ‫‪37‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬مطرح (الوطية)‬ ‫‪9942713‬‬ ‫عبدالله علي خمي�س ال�شبلي‬ ‫‪148‬‬ ‫‪7899898‬‬ ‫احمد بن علي بن حممود الفار�سي‬ ‫‪19‬‬
‫‪1752451‬‬ ‫حممد بن جمعه بن بن �سليمان الها�شمي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5504141‬‬ ‫�سيف بن خمي�س بن حممد احلجري‬ ‫‪38‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪12697953‬‬ ‫عبدالله يو�سف الفار�سي‬ ‫‪149‬‬ ‫‪2712844‬‬ ‫احمد بن حممد بن مبارك ال�شيدي‬ ‫‪20‬‬
‫‪14858409‬‬ ‫حممد بن را�شد بن �سليمان املحفوظي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪11354715‬‬ ‫�سيف بن �سامل بن ثني العربي‬ ‫‪39‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪26819796‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن جمعه ال�شيدي‬ ‫‪150‬‬ ‫احمد بن يعقوب بن حممد البلو�شي ‪14407862‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪27937677‬‬ ‫حممد بن را�شد بن غ�صيب الهطايل‬ ‫‪89‬‬ ‫‪22577041‬‬ ‫�سيف بن �سعيد بن �سيف احلمداين‬ ‫‪40‬‬ ‫‪15548445‬‬ ‫ابراهيم بن خلفان بن عبدالله التوبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9090347‬‬ ‫عبيد خمي�س عبيد‬ ‫‪151‬‬ ‫احمد بن يو�سف بن عبدالله الب�سطي ‪11181775‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪7962193‬‬ ‫حممد بن �سعود بن زاهر الذهلي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪24478071‬‬ ‫�شبيب بن �شام�س بن �سليمان املعمري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪19406726‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن �سامل الوهيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18499892‬‬ ‫عدنان بن عبدالله بن �شمبية البلو�شي‬ ‫‪152‬‬ ‫‪14141311‬‬ ‫احمد �سامل مرهون املقبايل‬ ‫‪23‬‬
‫‪11257403‬‬ ‫حممد بن �سيف بن حممد العربي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪24037225‬‬ ‫�شهاب بن احمد بن �سعيد قيطون ال�شحري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪11287053‬‬ ‫احمد بن جمعه بن حممد اجلامعي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8972744‬‬ ‫عدنان بن مبارك بن حمدان القا�سمي‬ ‫‪153‬‬ ‫‪11547258‬‬ ‫احمد �سعيد عبدالله الزعابي‬ ‫‪24‬‬
‫‪12114735‬‬ ‫حممود بن مبارك بن �سامل العربي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪19480847‬‬ ‫�شهاب بن حمد بن حممد الر�شيدي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪22508948‬‬ ‫اليق�ضان بن �صالح بن علي اجلابري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14188744‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن خلف الري�سي‬ ‫‪154‬‬ ‫‪536653‬‬ ‫احمد علي غلوم العجمي‬ ‫‪25‬‬
‫‪945476‬‬ ‫م�صبح بن را�شد بن الفوره احلامتي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪09573675‬‬ ‫عادل بن �سامل بن علي الربيكي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪9371499‬‬ ‫�إنت�صار بنت نا�صر بن م�سلم الفورية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10933853‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪155‬‬ ‫‪9471477‬‬ ‫ا�سعد بن علي بن �سليمان ال�شيدي‬ ‫‪26‬‬
‫‪5888648‬‬ ‫م�صطفى بن را�شد بن �سيف العربي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪06901765‬‬ ‫عا�صم بن �سامل بن جمعان املعويل‬ ‫‪45‬‬ ‫‪20283564‬‬ ‫�أحمد بن خليفه بن �سيف الغاربي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9262234‬‬ ‫علي بن احمد بن عبيد اجلابري‬ ‫‪156‬‬ ‫احلارث بن عبداللهنب علي احلمداين ‪10878225‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪22846218‬‬ ‫م�صعب بن حميد بن حمد الب�شري‬ ‫‪95‬‬ ‫‪07787603‬‬ ‫عبدالرحمن بن �سعيد بن حممد احلجري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪15540344‬‬ ‫�أحمد بن را�شد بن عبيد البادي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11664816‬‬ ‫علي بن حبيب بن علي الناعبي‬ ‫‪157‬‬ ‫املعت�صم بن علي بن را�شد اخلوالدي ‪10204363‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1802439‬‬ ‫مطر بن �سامل بن �سويد املنذري‬ ‫‪96‬‬ ‫‪07967967‬‬ ‫عبدالله بن حمد بن عبدالله املقبايل‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10621443‬‬ ‫�أحمد بن �سليمان بن جمعه احل�سني‬ ‫‪8‬‬ ‫‪945387‬‬ ‫علي بن ح�سن بن خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪158‬‬ ‫الهادي بن حممود بن علي العجمي ‪19777404‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪21361209‬‬ ‫مطلق بن خمي�س بن عبدالله الزعابي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪14215805‬‬ ‫عبدالله بن حمود بن �سعيد الغافري‬ ‫‪48‬‬ ‫‪04117992‬‬ ‫�أحمد بن عبدالله بن فا�ضل ال�سليمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18905614‬‬ ‫علي بن ح�سن بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪159‬‬ ‫‪5598262‬‬ ‫اجمد بن ح�سن بن مبارك الفزاري‬ ‫‪30‬‬
‫‪23652557‬‬ ‫معاذ بن �سامل بن مبارك العربي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪22522641‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن �أحمد املعمري‬ ‫‪49‬‬ ‫‪20320318‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن �سليم املحيجري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13409983‬‬ ‫علي بن ح�سن بن علي املقبايل‬ ‫‪160‬‬ ‫‪20801591‬‬ ‫اجمد بن علي بن حممد العلوي‬ ‫‪31‬‬
‫‪12437353‬‬ ‫منذر بن م�سعود مبن م�سهر اللويهي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪16845571‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن �سعيد البادري‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20038352‬‬ ‫�أ�سعد بن حارث بن نا�صر العربي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12001964‬‬ ‫علي بن خلفان بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪161‬‬ ‫امني بن مفتاح بن مبارك املقبايل ‪20823459‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪18197461‬‬ ‫مهنا بن �سيف بن م�سعود العربي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪12447557‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن را�شد العربي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪22406614‬‬ ‫�أجمد بن خلفان بن �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8882515‬‬ ‫علي بن خمي�س بن علي ال�سيابي‬ ‫‪162‬‬ ‫‪12902839‬‬ ‫امين بن احمد بن علي الكم�شكي‬ ‫‪33‬‬
‫‪9015224‬‬ ‫مهند بن �سامل بن �ساملني البيماين‬ ‫‪101‬‬ ‫‪11109593‬‬ ‫عبدالله بن علي بن عبدالله �آل عبدال�سالم‬ ‫‪52‬‬ ‫‪18018394‬‬ ‫تغلب بن يو�سف بن �سامل ال�سيابي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7459197‬‬ ‫علي بن خمي�س بن مطر العموري‬ ‫‪163‬‬ ‫امين بن خمي�س بن حميد الكعبي ‪12682049‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪12595999‬‬ ‫مو�سى بن جمعه بن مو�سى البلو�شي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪09132712‬‬ ‫عذبي بن عبدالله بن علي العبيديل‬ ‫‪53‬‬ ‫‪22656795‬‬ ‫جابر بن علي بن �سعيد املعويل‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12333816‬‬ ‫علي بن �سامل بن حارب ال�شام�سي‬ ‫‪164‬‬ ‫�أحمد بن �سلطان بن علي املقبايل ‪10634217‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪9959679‬‬ ‫نا�صر بن خمي�س بن حميد الهنائي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪11309352‬‬ ‫علي بن جمعه بن م�سلم العبيداين‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11317974‬‬ ‫جمال بن نا�صر بن �سعيد البادي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25596303‬‬ ‫علي بن �سعيد بن حممد ال�صاحلي‬ ‫‪165‬‬ ‫با�سم بن خ�صيب بن �صالح املقبايل ‪25018719‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪6001381‬‬ ‫نا�صر بن عبدالله بن �أحمد اخلرو�صي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪20829748‬‬ ‫علي بن �سامل بن علي الغافري‬ ‫‪55‬‬ ‫‪12294964‬‬ ‫جميل بن را�شد بن جميّل الرواحي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7792239‬‬ ‫علي بن �سيف بن حممد الفتحي‬ ‫‪166‬‬ ‫‪11031892‬‬ ‫جا�سم علي عبا�س العجمي‬ ‫‪37‬‬
‫‪1012256‬‬ ‫هالل بن خالد بن حميد العربي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪07930668‬‬ ‫علي بن حممد بن علي العجمي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪04408269‬‬ ‫جيفر بن حممد بن �سليمان املعويل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10902908‬‬ ‫علي بن �صالح بن عبدالله املزروعي‬ ‫‪167‬‬ ‫ح�سن بن �سعيد بن ح�سن املزروعي ‪8204958‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪23355413‬‬ ‫وليد بن عبيد بن عامر الهطايل‬ ‫‪106‬‬ ‫‪22890252‬‬ ‫عمار بن عي�سى بن حممد الغافري‬ ‫‪57‬‬ ‫‪18676011‬‬ ‫حامت بن علي بن �سامل الرواحي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9990014‬‬ ‫علي بن عا�صم بن طار�ش البحراين‬ ‫‪168‬‬ ‫ح�سني بن ح�سن بن حممد العجمي ‪11547493‬‬ ‫‪39‬‬
‫‪16792679‬‬ ‫وليد بن مبارك بن فرج البو�سعيدي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪15364256‬‬ ‫فايز بن فرحان بن عبيد العربي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪21729747‬‬ ‫حامد بن حممد بن ها�شل الر�شيدي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11892659‬‬ ‫علي بن عبدالله بن ابراهيم النوفلي‬ ‫‪169‬‬ ‫‪1889948‬‬ ‫ح�سني �شاهني ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪40‬‬
‫‪11442743‬‬ ‫وليد بن نا�صر بن ها�شل الفالحي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪06845838‬‬ ‫في�صل بن �سامل بن را�شد البادي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪08680888‬‬ ‫ح�سن بن خمي�س بن حمد الهنائي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15606695‬‬ ‫علي بن عبيد بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪170‬‬ ‫‪9891081‬‬ ‫ح�سني علي الربيكي‬ ‫‪41‬‬
‫‪6114963‬‬ ‫يا�سر بن حممد بن خلفان الغافري‬ ‫‪109‬‬ ‫‪05529358‬‬ ‫قا�سم بن علي بن را�شد الكلباين‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15558054‬‬ ‫ح�سني بن �سامل بن علي العجمي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21876305‬‬ ‫علي بن حممد بن �سامل الري�سي‬ ‫‪171‬‬ ‫‪9454464‬‬ ‫حمد بن حميد بن علي ال�سريحي‬ ‫‪42‬‬
‫‪7531645‬‬ ‫يحيى بن �سيف بن �سعيد ال�صاحلي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪10660245‬‬ ‫ق�صي بن خمي�س بن علي البلو�شي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪07113047‬‬ ‫حمد بن حمود بن حممد احل�ضرمي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13398365‬‬ ‫علي بن حممد بن علي املعمري‬ ‫‪172‬‬ ‫حمد بن خليفة بن �ضحي العمراين ‪11459751‬‬ ‫‪43‬‬
‫‪22032748‬‬ ‫يعقوب بن �سيف بن يعقوب الذهلي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪07536965‬‬ ‫قي�س بن حممد بن نا�صر الريامي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪22534751‬‬ ‫حميد بن �سليم بن را�شد ال�سعدي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8518744‬‬ ‫علي بن حممد بن نورالدين االن�صاري‬ ‫‪173‬‬ ‫حمد بن عبدالله بن �سامل ال�شام�سي ‪22027353‬‬ ‫‪44‬‬
‫‪11277022‬‬ ‫يعقوب بن يو�سف بن �سبيل البلو�شي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪7354925‬‬ ‫لقمان بن خالد بن عبدالله الفوري‬ ‫‪63‬‬ ‫‪21082789‬‬ ‫خالد بن را�شد بن �سعيد الغ�سيني‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8683936‬‬ ‫علي ح�سن عمران الرواحي‬ ‫‪174‬‬ ‫‪9501319‬‬ ‫حمد بن علي بن حميد الغيثي‬ ‫‪45‬‬
‫‪17462161‬‬ ‫يون�س بن ن�صيب بن مبارك الهنائي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪04809587‬‬ ‫ماجد بن خلفان بن �سليّم املقبايل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪22923813‬‬ ‫داود بن �سليمان بن �سامل الريامي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10111531‬‬ ‫علي �سامل عبدالله اخلالدي‬ ‫‪175‬‬ ‫‪9994313‬‬ ‫حمد بن غريب بن م�سعود اجلابري‬ ‫‪46‬‬
‫حمافظة �شمال ال�شرقية‬ ‫‪09806733‬‬ ‫ماجد بن �سليمان بن حممد البطراين‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14176194‬‬ ‫را�شد بن خمي�س بن علي املقحو�صي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21289399‬‬ ‫علي �سيف را�شد الري�سي‬ ‫‪176‬‬ ‫‪2437625‬‬ ‫حمد بن حممد بن احمد البدواوي‬ ‫‪47‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة الغاز الوطنية‬ ‫‪01931226‬‬ ‫مال الله بن علي بن خليفه البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪18430351‬‬ ‫ريا�ض بن �أحمد بن �سعيد اجلابري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18009027‬‬ ‫علي عبدالله علي ال�سعيدي‬ ‫‪177‬‬ ‫حمدان بن يو�سف بن علي املزروعي ‪12709579‬‬ ‫‪48‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬ابراء‬ ‫‪8891122‬‬ ‫حممد بن �سامل بن عبدالله الناعبي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪08573824‬‬ ‫�سامي بن �سيف بن �سعيد الربيكي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7232811‬‬ ‫علي غريب م�سعود اجلابري‬ ‫‪178‬‬
‫‪8955431‬‬ ‫علي مبارك خمي�س املزروعي‬ ‫‪179‬‬ ‫‪1268214‬‬ ‫حمود بن �سامل بن �سليم ال�شافعي‬ ‫‪49‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪19455212‬‬ ‫حممد بن �سامل بن علي الهنائي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪23402288‬‬ ‫�سامي بن منر بن �سعيد الهطايل‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11855266‬‬ ‫عماد بن حممد بن �سامل املعمري‬ ‫‪180‬‬ ‫حميد بن احمد بن حميد القا�سمي ‪12050623‬‬ ‫‪50‬‬
‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪11161868‬‬ ‫حممد بن علي بن �سيف ال�ساملي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪22390296‬‬ ‫�سرحان بن �سليمان بن �سرحان الزكواين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪14547733‬‬ ‫عمار بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪181‬‬ ‫حميد بن خلفان بن عبدالله املعمري ‪11990309‬‬ ‫‪51‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪10232835‬‬ ‫نا�صر بن حممد بن نا�صر الفار�سي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪09472924‬‬ ‫�سعود بن عبدالله بن خمي�س الها�شمي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9786719‬‬ ‫عمر بن را�شد بن جمعه الغفيلي‬ ‫‪182‬‬ ‫خالد بن احمد بن خلفان البلو�شي ‪18971943‬‬ ‫‪52‬‬
‫ابراهيم بن �سامل بن �سيف احلارثي ‪14071299‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15003262‬‬ ‫جنيب بن �سامل بن عامر ال�سابقي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪09976237‬‬ ‫�سعيد بن حارب بن حمد الها�شمي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1016389‬‬ ‫عمر بن �سعيد بن حممد املزروعي‬ ‫‪183‬‬ ‫خالد بن احمد بن عبدالرحيم العربي ‪11724212‬‬ ‫‪53‬‬
‫حمد بن �سعيد بن �سليمان احلب�سي ‪14642068‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19589422‬‬ ‫هالل بن علي بن خليفه اخلمي�سي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪15133468‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن �سعيد املعويل‬ ‫‪33‬‬ ‫‪9357356‬‬ ‫عمر بن �سليمان بن حممد البلو�شي‬ ‫‪184‬‬ ‫خالد بن حمد بن عبدالله العي�سائي ‪8887235‬‬ ‫‪54‬‬
‫خلفان بن زايد بن خليفه ال�شرجي ‪15452176‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14542554‬‬ ‫يا�سر بن �سعيد بن �سليمان احلامتي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11572387‬‬ ‫�سعيد بن م�صبح بن �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19802138‬‬ ‫عمر بن �سيف بن نا�صر ال�سناين‬ ‫‪185‬‬ ‫‪9891019‬‬ ‫خالد بن حميد بن حممد البدواوي‬ ‫‪55‬‬
‫را�شد بن عبدالله بن را�شد البلو�شي ‪6819253‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪05255807‬‬ ‫يعقوب بن �سامل بن نا�صر ال�شهومي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪11856892‬‬ ‫�سعيد بن نا�صر بن �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12392699‬‬ ‫عمران ح�سن مبارك الفزاري‬ ‫‪186‬‬ ‫خالد بن �سعيد بن حممد ال�شيدي ‪10427462‬‬ ‫‪56‬‬
‫‪ 5‬عبد العزيز بن حمد بن العبد ال�شرجي ‪19868251‬‬ ‫‪09274911‬‬ ‫يو�سف بن نا�صر بن را�شد ال�شماخي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪22089827‬‬ ‫�سلطان بن جمعه بن �سعيد احلمداين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10034977‬‬ ‫عمربن عبدالله بن ربيع ال عبد ال�سالم‬ ‫‪187‬‬ ‫‪9387837‬‬ ‫خالد بن �سعيد بن حممد العلوي‬ ‫‪57‬‬
‫‪23421863‬‬ ‫فهد بن حمد بن �سعيد ال�شرجي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22571422‬‬ ‫يون�س بن خلفان بن علي ال�سراعي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪15330765‬‬ ‫�سليم بن خمي�س بن �سليم ال�شكيلي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪21261771‬‬ ‫غيث بن ابراهيم بن عبيد احلرملي‬ ‫‪188‬‬ ‫خالد بن �شاهني بن خمي�س ال�شيدي ‪14184028‬‬ ‫‪58‬‬
‫‪ 7‬فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلو�شي ‪04645834‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة خالد بن �أحمد و�أوالده‬ ‫‪07653815‬‬ ‫�سليمان بن علي بن ربيع القريني‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13835698‬‬ ‫فرج بن بالل بن جمعة املعمري‬ ‫‪189‬‬ ‫خالد بن عبدالله بن �سعيد الفزاري ‪7163102‬‬ ‫‪59‬‬
‫ماجد بن �سعود بن خمي�س الرا�سبي ‪25264643‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪10325259‬‬ ‫�سهى بنت ح�سن بن عبدالله البلو�شية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪8149476‬‬ ‫في�صل �سيف �سعيد الفطي�سي‬ ‫‪190‬‬ ‫خالد بن حممد بن خمي�س الفار�سي ‪17998283‬‬ ‫‪60‬‬
‫‪08626369‬‬ ‫حممد بن خالد بن حمد املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪10362962‬‬ ‫�شاذان بن زهران بن خمي�س امل�سعودي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1657328‬‬ ‫قا�سم بن ن�صيب بن خادوم البلو�شي‬ ‫‪191‬‬ ‫‪5170332‬‬ ‫خالد �سامل �سعيد الزعابي‬ ‫‪61‬‬
‫‪ 10‬هالل بن �أحمد بن نا�صر اجللنداين ‪21578399‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪10889206‬‬ ‫�شهاب بن حممد بن �سيف الرواحي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪13877304‬‬ ‫ق�صي بن �سامل بن �سعيد ال�شحي‬ ‫‪192‬‬ ‫خلفان بن �سليمان بن حممد العربي ‪3441288‬‬ ‫‪62‬‬
‫حمافظة جنوب ال�شرقية‬ ‫‪12882713‬‬ ‫ا�سحاق بن حممد بن �سليمان اله�شامي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21862651‬‬ ‫�صدام بن �سليمان بن علي العبيداين‬ ‫‪42‬‬ ‫‪11101557‬‬ ‫ل�ؤي بن احمد بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪193‬‬ ‫‪4030849‬‬ ‫خلفان بن علي بن حممد املقبايل‬ ‫‪63‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬جمموعة ال�صري‬ ‫‪9989227‬‬ ‫اجمد بن طالب بن حممد املعمري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪09757686‬‬ ‫عبدالله بن جابر بن عبدالله العلوي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11686535‬‬ ‫ماجد بن خمي�س بن �سعيد اجلهوري‬ ‫‪194‬‬ ‫‪7954396‬‬ ‫خلفان علي خلفان املعمري‬ ‫‪64‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط (روي)‬ ‫‪19448596‬‬ ‫انور بن �سامل بن حمكوم الريامي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22429598‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن �سعيد احلو�سني‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7177165‬‬ ‫ماجد بن �سلطان بن را�شد ال�شافعي‬ ‫‪195‬‬ ‫‪958536‬‬ ‫خليفة بن حمد بن �سليم ال�شبلي‬ ‫‪65‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪13934758‬‬ ‫انور بن عبدالله بن حمد املحفوظي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18907591‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪15449328‬‬ ‫ماجد بن �سويدان بن ن�صيب ال�شام�سي‬ ‫‪196‬‬ ‫خليل بن ابراهيم بن مو�سى الزعابي ‪15676736‬‬ ‫‪66‬‬
‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪25805156‬‬ ‫امين بن علي بن �صالح الرحمي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5817075‬‬ ‫عبدالله بن مدين بن عبدالله اليافعي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪15678572‬‬ ‫ماجد بن عبدالله بن مبارك ال�سالمي‬ ‫‪197‬‬ ‫خمي�س بن خلفان بن �سامل ال�شبلي ‪10269207‬‬ ‫‪67‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪27705708‬‬ ‫�أحمد بن حمد بن خلف املقبايل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14008004‬‬ ‫عبيد بن �سعيد بن عبيد احلب�سي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15228276‬‬ ‫ماجد بن علي بن جمعه اجلابري‬ ‫‪198‬‬ ‫خمي�س بن علي بن �سرحان املقبايل ‪5849719‬‬ ‫‪68‬‬
‫‪11729598‬‬ ‫جواهر بنت جمعه بن حمد الغيالنية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27171883‬‬ ‫�أحمد بن �سامل بن حميد احلمرا�شدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19424624‬‬ ‫عزيز بن خالد بن علي املعمري‬ ‫‪48‬‬ ‫‪6489546‬‬ ‫ماجد بن حممد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1297159‬‬ ‫خمي�س خادوم خمي�س الكحايل‬ ‫‪69‬‬
‫‪08544078‬‬ ‫حارث بن �سامل بن م�سلم ال�ساعدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2073808‬‬ ‫�أحمد بن �سعيد بن حميد احلامتي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪08065021‬‬ ‫علي بن احمد بن م�سلم ك�شوب‬ ‫‪49‬‬ ‫‪23707237‬‬ ‫ماجد بن نا�صر بن خلفان احلمداين‬ ‫‪200‬‬ ‫دروي�ش بن مبارك بن دروي�ش املعمري ‪1475228‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪18531012‬‬ ‫خلود بنت ابراهيم بن حاجي البلو�شية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11692501‬‬ ‫�أحمد بن علي بن نا�صر احلرملي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23556831‬‬ ‫علي بن �سعيد بن علي احلرا�صي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20799643‬‬ ‫مبارك بن خليفة بن مبارك القا�سمي‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2301636‬‬ ‫را�شد بن علي بن را�شد الو�شاحي‬ ‫‪71‬‬
‫‪13648666‬‬ ‫�سعاد بنت علي بن را�شد امل�شرفية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11400377‬‬ ‫�أ�شرف بن مبارك بن غاب�ش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11495275‬‬ ‫علي بن عو�ض بن حممد النعيمي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7717984‬‬ ‫مبارك بن رم�ضان بن مبارك املعمري‬ ‫‪202‬‬ ‫را�شد بن م�صبح بن �سامل املعمري ‪27700759‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪22414739‬‬ ‫�سو�سن بنت ناجم بن را�شد الرا�سبية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26124622‬‬ ‫�أمريبن املر بن �سامل الهنائي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10781324‬‬ ‫علي بن قا�صر بن علي الكمزاري‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5598281‬‬ ‫مبارك ح�سن مبارك الفزاري‬ ‫‪203‬‬ ‫‪9780735‬‬ ‫را�شد �صالح را�شد البلو�شي‬ ‫‪73‬‬
‫‪18224288‬‬ ‫عدنان بن حميد بن �سعيد الرا�سبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11033085‬‬ ‫�أمني بن دروي�ش بن فا�ضل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12704067‬‬ ‫عمر بن حممد بن خمي�س البادي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪8267282‬‬ ‫حمبوب بن �سلطان بن �سعيد الرحيلي‬ ‫‪204‬‬ ‫‪12456497‬‬ ‫را�شد عبدالله غدير البادي‬ ‫‪74‬‬
‫‪14291119‬‬ ‫فاطمه بنت غالب بن �سامل الها�شمية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13068887‬‬ ‫بدر بن �سامل بن عبدالله العربي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪08641097‬‬ ‫غامن بن �سامل بن فا�ضل ال�سعدي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪9417985‬‬ ‫حم�سن بن عبيد بن �سلطان الزعابي‬ ‫‪205‬‬ ‫زايد بن �سعيد بن را�شد املعمري ‪25117447‬‬ ‫‪75‬‬
‫‪13694014‬‬ ‫مروى بنت جمعه بن علي املنذرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪27157749‬‬ ‫بدر بن م�سعود بن علي ال�ساملي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪08153639‬‬ ‫غ�سان بن حميّد بن حمدون العامري‬ ‫‪55‬‬ ‫‪10520266‬‬ ‫حممد بن احمد بن �سامل الو�شاحي‬ ‫‪206‬‬ ‫‪7702858‬‬ ‫�سامل بن احمد بن عبيد اجلابري‬ ‫‪76‬‬
‫‪14194157‬‬ ‫نا�صر بن جميل بن �سليم الرا�سبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19821254‬‬ ‫جابر بن حممد بن عامر اخلاطري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11121178‬‬ ‫ل�ؤي بن نا�صر بن �سليمان احلمداين‬ ‫‪56‬‬ ‫‪11258225‬‬ ‫حممد بن احمد بن عبدالله الري�سي‬ ‫‪207‬‬ ‫�سامل بن ح�سن بن حممد البلو�شي ‪12570388‬‬ ‫‪77‬‬
‫‪02413705‬‬ ‫ندا بنت حمد بن خمي�س العرميية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15706579‬‬ ‫جا�سم بن فهد بن خمي�س العمراين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪06925371‬‬ ‫ماجد بن م�صبح بن خمي�س الكلباين‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2395227‬‬ ‫حممد بن ال�شيبة بن �سبيت املعمري‬ ‫‪208‬‬ ‫‪17995267‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن حبيب ال�شبلي‬ ‫‪78‬‬
‫‪10743046‬‬ ‫هاجر بنت حمد بن خمي�س امل�شرفية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8049835‬‬ ‫جمال بن نا�صر بن حميد املقبايل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11915065‬‬ ‫ماهر بن حديد بن ن�صيب الرا�سبي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1774113‬‬ ‫حممد بن بدر بن هالل املعمري‬ ‫‪209‬‬ ‫‪24173224‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪79‬‬
‫حمافظة ظفار‬ ‫‪2595343‬‬ ‫جمعه بن خليفه بن يزيد الهنائي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14822858‬‬ ‫مبارك بن �سعيد بن مبارك العرميي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪11381553‬‬ ‫حممد بن جمعة بن حممد املزروعي‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1279917‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن را�شد املقبايل‬ ‫‪80‬‬
‫‪14040589‬‬ ‫حمد بن حمود بن حمد اللمكي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12913028‬‬ ‫حممد بن حمدان بن عبيد البادي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20833349‬‬ ‫حممد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي‬ ‫‪211‬‬ ‫‪17924978‬‬ ‫�سامل بن عامر بن نا�صر الها�شمي‬ ‫‪81‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة امل�شروبات ال�صحية (املنطقة احلرة ب�صاللة)‬ ‫‪134098‬‬ ‫حمود بن �سعيد بن عبدالله العويف‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5088772‬‬ ‫حممد بن �سامل بن م�سعود تبوك‬ ‫‪61‬‬ ‫‪8810849‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن را�شداملقبايل‬ ‫‪212‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن حممد العي�سائي ‪10442822‬‬ ‫‪82‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة ظفار‬ ‫‪18225013‬‬ ‫حميد بن عبدالله بن حميد اجل�سا�سي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪05535427‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن عي�سى البلو�شي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7396162‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن هالل املخمري‬ ‫‪213‬‬ ‫�سامل بن حممد بن علي ال عبدال�سالم ‪1092141‬‬ ‫‪83‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪195242‬‬ ‫حميد بن حممد بن علي الرحمي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24264858‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حممد العامري‬ ‫‪63‬‬ ‫‪20236627‬‬ ‫حممد بن را�شد بن �سعيد املعمري‬ ‫‪214‬‬ ‫‪8900637‬‬ ‫�سامل جمعه �سامل املزروعي‬ ‫‪84‬‬
‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪19562876‬‬ ‫خالد بن �سامل بن خلف املقبايل‬ ‫‪23‬‬ ‫‪16640876‬‬ ‫حممد بن �سليمان بن �سكندر الناعبي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪12472507‬‬ ‫حممد بن را�شد بن عبدالله املعمري‬ ‫‪215‬‬ ‫�سحيم بن �سيف بن خلفان ال�شام�سي ‪13497777‬‬ ‫‪85‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪19741389‬‬ ‫خالد بن �سعيد بن �سيف الهما�سي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪09991692‬‬ ‫حممد بن عامر بن خليفه اخلنب�شي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10017448‬‬ ‫حممد بن را�شد بن عبيد الكعبي‬ ‫‪216‬‬ ‫�سعود بن علي بن �سليمان ال�شيدي ‪7049366‬‬ ‫‪86‬‬
‫‪8234563‬‬ ‫ابراهيم بن خالد بن عبدالله ال�شحري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7555705‬‬ ‫خلف بن نا�صر بن خلف العربي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20321485‬‬ ‫حممد بن مطر بن عبيد املقبايل‬ ‫‪66‬‬ ‫‪11393058‬‬ ‫حممد بن �سامل بن علي احلمداين‬ ‫‪217‬‬ ‫�سعيد بن احمد بن حاجي البلو�شي ‪12325316‬‬ ‫‪87‬‬
‫‪25730114‬‬ ‫احمد بن �أمني بن �سامل املاردي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2026736‬‬ ‫خليفه بن �سيف بن �سليمان الغافري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4717232‬‬ ‫حممد بن ن�صيب بن رم�ضان بيت م�ستهيل‬ ‫‪67‬‬ ‫‪14400922‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �صالح الو�شاحي‬ ‫‪218‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن مبارك اخلوالدي ‪12400527‬‬ ‫‪88‬‬
‫‪14413964‬‬ ‫احمد بن علي بن ن�صيب ال�شحري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9989213‬‬ ‫خليل بن طالب بن حممد املعمري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10533645‬‬ ‫حممود بن خمي�س بن �سامل ال�شحي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪11694765‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن مبارك اخلن�صاري‬ ‫‪219‬‬ ‫�سعيد بن عامر بن �سعيد احلو�سني ‪12603021‬‬ ‫‪89‬‬
‫‪18459904‬‬ ‫احمد ق�صي احمد عيديد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25007354‬‬ ‫خمي�س بن حمد بن خلف ال�سالمي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14034257‬‬ ‫حممود بن نا�صر بن حمدان الديهني‬ ‫‪69‬‬ ‫‪9773172‬‬ ‫حممد بن �سعيد را�شد ال�شيدي‬ ‫‪220‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن ابراهني النجادي ‪19394852‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪351006‬‬ ‫احمد حماد علي املع�شني‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1797101‬‬ ‫خمي�س بن حمد بن �سليمان اللمكي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪22463117‬‬ ‫خملد بن �سعيد بن �صالح ال�سعيدي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10053717‬‬ ‫حممد بن �سيف بن را�شد الغيثي‬ ‫‪221‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن �سعيد الرحيلي ‪6170904‬‬ ‫‪91‬‬

‫‪17‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫حمافظة ظفار‬
‫‪9909282‬‬ ‫فهد بطي مبارك اليعقوبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9294387‬‬ ‫مروه عو�ض حمد البو�سعيدية‬ ‫‪16‬‬ ‫ريا�ض بن �سعيد بن جمعه املياحي ‪12508944‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11687645‬‬ ‫بخيت حممد علي العفاري‬ ‫‪17‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة امل�شروبات ال�صحية (املنطقة احلرة ب�صاللة)‬
‫‪4318659‬‬ ‫حممود علي حممد الدرعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪23651025‬‬ ‫هند �سليم م�سلم الهديفية‬ ‫‪17‬‬ ‫�سامي بن �سامل بن �سليمان الرا�شدي ‪23443052‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12333643‬‬ ‫بخيت حممد مبخوت زعبنوت‬ ‫‪18‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة ظفار‬
‫‪11089776‬‬ ‫مطر �سامل حمد القتبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21603489‬‬ ‫و�ضحاء علي �سعيد النبهانية‬ ‫‪18‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن مرهون الريامي ‪10878666‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20776444‬‬ ‫حامد حمد ح�سن غربار زعبنوت‬ ‫‪19‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪3794279‬‬ ‫نايف عبدالله حمود املنذري‬ ‫‪10‬‬ ‫حمافظة الظاهرة‬ ‫علي بن عبدالله بن �سعيد امبو�سعيدي ‪13281632‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12640503‬‬ ‫حميد �سامل بخيت العفاري‬ ‫‪20‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬
‫حمافظة الو�سطى‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬أبو من�سا للتجارة‬ ‫حممد بن �سامل بن عنرت اجلامودي ‪25281304‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6870329‬‬ ‫حميد �سعيد احمد غربار‬ ‫‪21‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الظاهرة‬ ‫‪15396446‬‬ ‫حممد خمي�س يا�سر العربي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪06675754‬‬ ‫حميد حممد حمفوظ زعبنوت‬ ‫‪22‬‬ ‫‪6149461‬‬ ‫احمد حممد علي النهاري‬ ‫‪6‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ال�شركه الوطنية املتحده للهند�سه واملقاوالت‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪18923175‬‬ ‫حممد �سامل جمعه الكندي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19848817‬‬ ‫حميد م�سلم كندوره احلريزي‬ ‫‪23‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط‬ ‫‪19794985‬‬ ‫�أحمد بن م�سلم بن علي ك�شوب‬ ‫‪7‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪23034748‬‬ ‫حممود حمد �سعيد امل�سروري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪06870334‬‬ ‫خالد �سعيد احمد غربار زعبنوت‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11156702‬‬ ‫�أ�صيل بن حممد بن �سامل باعمر‬ ‫‪8‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪3612819‬‬ ‫ابراهيم حبيب حمدان اليعقوبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25727497‬‬ ‫حممود غريب حممد الهطايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12964137‬‬ ‫خالد حممد بلوك احلريزي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪13191174‬‬ ‫بخيت �سعيد بخيت جعبوب‬ ‫‪9‬‬
‫الوقت‪� 10 :‬صباحاً‬ ‫‪291249‬‬ ‫مطر بن عبيد بن مطر املياحي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18002017‬‬ ‫خالد حممد م�سلم �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪26‬‬
‫‪13038584‬‬ ‫احمد حميد حممد البادي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20253434‬‬ ‫بخيت �صالح بخيت معكوف زعبنوت‬ ‫‪10‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪17165748‬‬ ‫احل�سني علي حمد املعمري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26631434‬‬ ‫مظفر ربيع مظفر الغطريفي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪86357866‬‬ ‫�سامل احميد �سامل ي�سهول‬ ‫‪27‬‬ ‫‪4900419‬‬ ‫بخيت عبدالله �سلطان ثوعار‬ ‫‪11‬‬
‫�أيوب بن فا�ضل بن �سعيد الها�شمي ‪11537302‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20247219‬‬ ‫�أحمد غدير حمد املعمري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9641706‬‬ ‫م�ؤيد �سعيد جمعه الفرقاين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12249422‬‬ ‫�سامل العبد عبيدان العفاري‬ ‫‪28‬‬ ‫‪488827‬‬ ‫بدر عبدالله حممد الكثريي‬ ‫‪12‬‬
‫عادل بن حماد بن حميد العامري ‪18011819‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14897957‬‬ ‫جا�سم حممد �سامل النا�صري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28365259‬‬ ‫وليد حمد �سامل الهطايل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18990192‬‬ ‫�سامل رام�س حممد غربار زعبنوت‬ ‫‪29‬‬ ‫‪14590403‬‬ ‫متيم ثامر عو�ض ال�شريار‬ ‫‪13‬‬
‫عبدالرحيم بن حممد بن احمد البلو�شي ‪22279097‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3071814‬‬ ‫�سعيد حمود �صالح النا�صري‬ ‫‪6‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة احل�سن الهند�سية‬ ‫‪19745809‬‬ ‫�سامل ريدف احمد ثوعار‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20728327‬‬ ‫جا�سم بن م�سلم بن م�سعود العمري‬ ‫‪14‬‬
‫علوي بن مربوك بن العثه اجلنيبي ‪11993025‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6893936‬‬ ‫عبدالرحمن �سامل را�شد العلوي‬ ‫‪7‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية‬ ‫‪18725092‬‬ ‫�سامل �سعيد ح�سن احلريزي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪21263189‬‬ ‫حافظ بن �أحمد بن حممد العوائد‬ ‫‪15‬‬
‫‪11507365‬‬ ‫حممد بن �سند بن هالل الري�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3760141‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل �سيف الكلباين‬ ‫‪8‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪19564341‬‬ ‫�سامل كرميم بخيت ي�سهول‬ ‫‪32‬‬ ‫‪6938356‬‬ ‫حم بن �سامل بن �سهيل م�سن‬ ‫‪16‬‬
‫نا�صر بن تويلي بن نافع احلر�سو�سي ‪11067424‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5723382‬‬ ‫عبدالله خليفة �سامل الفار�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪19326664‬‬ ‫�سامل حممد احمد عنفني قم�صيت‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18376523‬‬ ‫حمدان بن احمد بن دلكان �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪17‬‬
‫‪14810889‬‬ ‫ن�صر بن علي بن عامر الهنائي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6896933‬‬ ‫هالل �سعيد را�شد املعمري‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪10697099‬‬ ‫�سامل حممد ال�سيد زعبنوت‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1984977‬‬ ‫ربيع رم�ضان ربيع بيت عبيدون‬ ‫‪18‬‬
‫‪23589226‬‬ ‫هيثم بن �سامل بن غامن اجلنيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬مركز �أحالم للتخفي�ضات‬ ‫‪15104659‬‬ ‫ابراهيم �أيوب يعقوب البو�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18728768‬‬ ‫�سعد علي �سامل عنفني قم�صيت‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14945468‬‬ ‫�سامل بخيت فرج الكثريي‬ ‫‪19‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬عربي‬ ‫‪19832784‬‬ ‫�أ�شرف �سامل علي امل�سكري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17995975‬‬ ‫�سعيد احمد ح�سن احلريزي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1165793‬‬ ‫�سامل بن احمد بن �سامل خمي�س العامري‬ ‫‪20‬‬
‫وليد بن �سيف بن �صالح املقبايل ‪04448486‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23107448‬‬ ‫�سعيد بن �سامل احمد احلريزي‬ ‫‪37‬‬
‫يو�سف بن را�شد بن حمدان العامري ‪11093288‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪22004608‬‬ ‫حارث حممد �شايف اخل�صيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18939565‬‬ ‫�سامل بن ح�سن بن حماد قهور املهري‬ ‫‪21‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪23489356‬‬ ‫حمد حمدان حمد العربي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪86241081‬‬ ‫�سعيد حامد �سامل دولك ي�سهول‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6686046‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن بخيت البطحري‬ ‫‪22‬‬
‫حمافظة الربميي‬ ‫‪8942558‬‬ ‫حمد �سامل �سيف الدرعي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20527641‬‬ ‫�سعيد �سامل م�سلم قم�صيت‬ ‫‪39‬‬ ‫‪12850542‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن حممد جداد‬ ‫‪23‬‬
‫‪5529611‬‬ ‫اعتماد حممد �سامل اليعقوبية‬ ‫‪1‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪ :‬اخلليج العاملية للإن�شاءات‬ ‫‪4790008‬‬ ‫�أمل �سليّم علي اخلاطرية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20247698‬‬ ‫حمدان بن حميد بن را�شد الهطايل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪05809789‬‬ ‫�سعيد �سليم �أحمد زعبنوت‬ ‫‪40‬‬ ‫‪19385659‬‬ ‫�سامل بن مبخوت بن نحي�س زعبنوت‬ ‫‪24‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة مبحافظة الربميي‬ ‫‪7225379‬‬ ‫بثينه �أحمد �سعيد املقبالية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14656665‬‬ ‫�سامل بن حمد بن �سامل الرا�شدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22805375‬‬ ‫�سعيد �سليمان �سامل باحلاف‬ ‫‪41‬‬ ‫‪21981932‬‬ ‫�سعيد بن مربوك بن �سعيد ال�شع�شعي‬ ‫‪25‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 22 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪4155219‬‬ ‫حليمه جعروف �سعيد ال�شكيلية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24200891‬‬ ‫�سامي خلفان العقاب الهطايل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5804488‬‬ ‫�سعيد حممد بخيت زعبنوت‬ ‫‪42‬‬ ‫‪12705252‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن م�سلم جداد‬ ‫‪26‬‬
‫الوقت‪� 10 :‬صباحاً‬ ‫‪3118281‬‬ ‫رايه خلفان علي النعيمية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3216034‬‬ ‫�سعيد بن حمد بن حميد العوميري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12720786‬‬ ‫�سعيد حممد �صالح غربار زعبنوت‬ ‫‪43‬‬ ‫‪62235981‬‬ ‫عامر علي احمد رعفيت‬ ‫‪27‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪18202522‬‬ ‫رايه �سليمان حمد املقر�شية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪29017902‬‬ ‫�سعيد بن �صالح بن �سعيد ال�سليمي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪05837403‬‬ ‫�سعيد حممد م�سن �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪44‬‬ ‫‪23180707‬‬ ‫عبداحلكيم بن �سعيد فرحان‬ ‫‪28‬‬
‫‪10660686‬‬ ‫النظر خالد حممد اجلهوري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3422196‬‬ ‫رجاء عبيد خمي�س الوح�شية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19749049‬‬ ‫�صالح خلفان �صالح البو�سعيدي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22008715‬‬ ‫�سعيد م�سلم احمد زعبنوت‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2130934‬‬ ‫عبداحلكيم بن م�سلم بن �سامل الكتيني الروا�س‬ ‫‪29‬‬
‫‪13573873‬‬ ‫�أحمد خمي�س �سامل العلوي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3895789‬‬ ‫رقيه عبيد م�سعود البلو�شية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6383354‬‬ ‫عثمان مطر خليفه الفهدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪05557751‬‬ ‫�سلومه ح�سن بالعاط رغبون باحلاف‬ ‫‪46‬‬ ‫‪18401926‬‬ ‫عبدالرحيم �سامل حممد النهدي‬ ‫‪30‬‬
‫‪10571426‬‬ ‫جمعه خالد م�سلم املحرزي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4459659‬‬ ‫رياء �سامل �سيف املعمرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11471247‬‬ ‫علي عبدالله علي العربي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19454581‬‬ ‫�سليمون �سامل م�سلم قم�صيت‬ ‫‪47‬‬ ‫‪14467816‬‬ ‫عبدالعزيز بن علي �سعيد العوائد‬ ‫‪31‬‬
‫‪11198272‬‬ ‫حمد �سيف حمد البادي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13256785‬‬ ‫�شيخه عبيد خمي�س الوح�شية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25325158‬‬ ‫عماد حميد �سامل اخلاطري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪90420035‬‬ ‫�سهيل �سعد �سهيل قم�صيت‬ ‫‪48‬‬ ‫‪781688‬‬ ‫عبدالله �أحمد ح�سن امل�شيخي‬ ‫‪32‬‬
‫‪2573816‬‬ ‫حميد �سليمان �سامل الكعبي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3710672‬‬ ‫عائ�شه حميد حمد الهنائية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9641706‬‬ ‫م�ؤيد بن �سعيد بن جمعه الفرقاين‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19374186‬‬ ‫�سهيل �سعيد �سهيل ثويبت باحلاف‬ ‫‪49‬‬ ‫‪6285717‬‬ ‫عبدالله بن عمر �سامل الهادي باعمر‬ ‫‪33‬‬
‫‪11123281‬‬ ‫عزيزه حميد را�شد الغافرية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25201124‬‬ ‫نوح بن �سعيد بن �سامل الهطايل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19791139‬‬ ‫�سهيل علي �سامل عنفني قم�صيت‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5145611‬‬ ‫عبدالله علي جمعان عبيد‬ ‫‪34‬‬
‫‪8875528‬‬ ‫حميد عبدالله مفتاح الزيدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪24918855‬‬ ‫�صابر �سامل احمد �سعد احلريزي‬ ‫‪51‬‬
‫‪2079502‬‬ ‫حميد عو�ض حممد املقبايل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12213322‬‬ ‫عفراء حممد �سامل اليحيائية‬ ‫‪13‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬احتاد املقاولني العمانية‬ ‫‪22071593‬‬ ‫عبدالله حممد �سعيد عك�ضه روا�س‬ ‫‪35‬‬
‫‪5424365‬‬ ‫عواطف حمدان خليفه الكلبانية‬ ‫‪14‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬نزوى‬ ‫‪988966‬‬ ‫�صالح حمد حمد غربار زعبنوت‬ ‫‪52‬‬ ‫‪15199135‬‬ ‫علي احمد م�سلم بيت فا�ضل‬ ‫‪36‬‬
‫‪3059057‬‬ ‫خمي�س را�شد حممد الكندي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18926064‬‬ ‫عامر �سامل �سهيل املهري‬ ‫‪53‬‬
‫‪6975773‬‬ ‫�سامل عبدالله �سامل املزروعي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11533552‬‬ ‫فاطمه عبدالله حممد املقر�شية‬ ‫‪15‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪25248257‬‬ ‫علي ازاد �سهيل العمري‬ ‫‪37‬‬
‫‪4592328‬‬ ‫فاطمه علي حمد اليعقوبية‬ ‫‪16‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪18282581‬‬ ‫عبدالله �صالح �سامل �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪54‬‬ ‫‪453580‬‬ ‫علي �أحمد �سعيد املع�شني‬ ‫‪38‬‬
‫‪12426297‬‬ ‫�سامل حممد عامر العلوي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11576091‬‬ ‫فاطمه حممد �سامل العلوية‬ ‫‪17‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪5249124‬‬ ‫عبدالله كرميم بخيت ي�سهول‬ ‫‪55‬‬ ‫‪6573134‬‬ ‫علي عمر الغفيلي جميل بن فا�ضل‬ ‫‪39‬‬
‫‪11066703‬‬ ‫�سيف خمي�س عبدالله العزيزي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4176452‬‬ ‫فائزه جمعه عبدالله الكلبانية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9143412‬‬ ‫املعت�صم حمود خلف احل�ضرمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5138849‬‬ ‫عبدالله حم�سن �سامل احلريزي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1006796‬‬ ‫علي م�سلم علي املع�شني‬ ‫‪40‬‬
‫‪9674941‬‬ ‫عبدالله حمدان را�شد املقبايل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5031706‬‬ ‫ليلى �سليّم مبارك الكلبانية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪27715411‬‬ ‫�أ�سعد �سامل خلف اخلاطري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22009474‬‬ ‫عبدالله حممد غاب�ش زعبنوت‬ ‫‪57‬‬ ‫‪329888‬‬ ‫علي ن�صيب �سامل بيت �سويلم‬ ‫‪41‬‬
‫‪1958902‬‬ ‫عبدالله را�شد خمي�س املقبايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3111406‬‬ ‫منريه علي حمد العليانية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25220343‬‬ ‫با�سم مو�سى نا�صر الزكواين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10017172‬‬ ‫علي �سامل احمد عنفني قم�صيت‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2141557‬‬ ‫عماد �سعيد حماد بيت �سعيد‬ ‫‪42‬‬
‫‪128609‬‬ ‫عبدالله �سامل �سعيد الهاجري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8644759‬‬ ‫نوره عامر �سليّم ال�صوافية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9673475‬‬ ‫بدر بن نا�صر بن علي احل�ضرمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19454557‬‬ ‫علي �سامل م�سلم عيدوين قم�صيت‬ ‫‪59‬‬ ‫‪21684714‬‬ ‫عوبد بن حامد بن عو�ض جعبوب‬ ‫‪43‬‬
‫‪6786357‬‬ ‫عبدالله عامر عبدالله ال�شبلي‬ ‫‪15‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة ركن اليقني العاملية‬ ‫‪9343345‬‬ ‫بدر حممد علي البحري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪05303426‬‬ ‫علي حممد �سامل زعبنوت‬ ‫‪60‬‬ ‫‪19415403‬‬ ‫حماد بن �سهيل بن �سعيد ك�شوب‬ ‫‪44‬‬
‫‪10423439‬‬ ‫عبدالله عامر حممد الغيثي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2174278‬‬ ‫جمعه بن م�سلم بن م�سعود الكندي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15590038‬‬ ‫علي م�سلم الغفيلي �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪61‬‬ ‫‪4577235‬‬ ‫حم�سن بن �سعيد بن عو�ض العامري‬ ‫‪45‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬م�سقط‬ ‫‪14022325‬‬ ‫عمار حممد عنرب احلريزي‬ ‫‪62‬‬
‫‪1496005‬‬ ‫عتيق عبيد خلفان النعيمي‬ ‫‪17‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪23257285‬‬ ‫ح�سن �سليمان خلفان املحروقي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10133423‬‬ ‫حممد احمد �سامل امل�شيخي‬ ‫‪46‬‬
‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪2463001‬‬ ‫حمد بن �سليم بن حمد النا�صري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12918245‬‬ ‫غامن حممد بخيت زعبنوت‬ ‫‪63‬‬ ‫‪5863867‬‬ ‫حممد بن ح�سن بن �سعيد ال�شحري‬ ‫‪47‬‬
‫‪10569356‬‬ ‫علي عو�ض علي ال�ساعدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14154686‬‬ ‫فائز �سامل حدادان احلريزي‬ ‫‪64‬‬
‫‪10397971‬‬ ‫علي حممد �سعيد الكعبي‬ ‫‪19‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪12126189‬‬ ‫حمد بن حممد بن اليف العربي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5810524‬‬ ‫حممد �سامل �سهيل عكعاك‬ ‫‪48‬‬
‫حمود بن �سعيد بن احمد اجله�ضمي ‪05754949‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14703347‬‬ ‫حمد جمعه �سالم الكندي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪05292727‬‬ ‫مانع مبخوت ال�شرقي �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪65‬‬ ‫‪705240‬‬ ‫حممد �سعد �سامل ال�شكيلي‬ ‫‪49‬‬
‫‪12861607‬‬ ‫ماجد را�شد خمي�س املقبايل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19431906‬‬ ‫حم�سن �سعد غا�شم يوخو�ش زعبنوت‬ ‫‪66‬‬
‫‪13765319‬‬ ‫مبارك غميل علي النعيمي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13974853‬‬ ‫�سامل بن حممد بن �سامل الرزيقي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28493025‬‬ ‫حمدان حمد �صبيح الدرعي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6260955‬‬ ‫حممد �سعيد بن �سامل ال�شنفري‬ ‫‪50‬‬
‫�سعيد بن حممد بن �سهيل جداد الكثريي ‪6349318‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19815241‬‬ ‫حمزه م�سعود �سامل الق�صابي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19370281‬‬ ‫حم�سن م�سلم �سهيل زعبنوت‬ ‫‪67‬‬ ‫‪631796‬‬ ‫حممد �سهيل احمد املع�شني‬ ‫‪51‬‬
‫‪11323743‬‬ ‫حممد خمي�س �سامل العلوي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15264672‬‬ ‫حممد �أحمد بخيت احلريزي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪7059491‬‬ ‫حممد م�سلم عبدالله العمري‬ ‫‪52‬‬
‫عبداحلميد بن �سليمان بن حميد الهطايل ‪18723823‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20510309‬‬ ‫حميد عبدالله خليفة اجلنيبي‬ ‫‪13‬‬
‫‪13712628‬‬ ‫حممد خمي�س �سامل الغيثي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8943973‬‬ ‫خمي�س مبارك خمي�س الريامي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1934167‬‬ ‫حممد ح�سن بخيت زعبنوت‬ ‫‪69‬‬ ‫‪380322‬‬ ‫م�سلم �سهيل احمد املع�شني‬ ‫‪53‬‬
‫‪230891‬‬ ‫حممد �سعيد حميد العوي�سي‬ ‫‪24‬‬ ‫عي�سي بن �سامل بن خلفان الها�شلي ‪07618107‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20178062‬‬ ‫حممد �سامل احمد زعبنوت‬ ‫‪70‬‬
‫‪12897056‬‬ ‫ماهر بن حمود بن �سامل الوهيبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪28447077‬‬ ‫داوود دهيم �سامل اجلامودي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3614941‬‬ ‫م�شعل م�سلم احمد بيت �سعيد‬ ‫‪54‬‬
‫‪12011751‬‬ ‫حممد �سعيد علي املنذري‬ ‫‪25‬‬ ‫حممد بن عبدالكرمي بن جمعه الزدجايل ‪10350299‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7428895‬‬ ‫�سيف بن �أحمد بن �إبراهيم الهنائي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9791581‬‬ ‫حممد �سامل العو�ضي العفاري‬ ‫‪71‬‬ ‫‪27246235‬‬ ‫م�ؤمن بن حممد بن علي العمري‬ ‫‪55‬‬
‫‪11542951‬‬ ‫حممود �سامل خمي�س العلوي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12045907‬‬ ‫ناجي بن خالد بن ناجي اليافعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6297584‬‬ ‫�سيف بن حميد بن حمود الهنائي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11386765‬‬ ‫حممد �سامل بخيت العفاري‬ ‫‪72‬‬ ‫‪5863848‬‬ ‫نادر بن ح�سن بن �سعيد ال�شحري‬ ‫‪56‬‬
‫‪11746929‬‬ ‫من�صور حممد �سعيد الكعبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10365176‬‬ ‫طاهر بن �سعيد بن عبدالله الدرعي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22004098‬‬ ‫حممد �سامل بخيت العويثاين‬ ‫‪73‬‬ ‫‪6710031‬‬ ‫هيثم احمد �سامل الربعمي‬ ‫‪57‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة �سيح ال�سرية للهند�سة‬ ‫‪15299516‬‬ ‫حممد �سامل �سهيل املهري‬ ‫‪74‬‬
‫‪10660789‬‬ ‫نا�صر خالد حممد اجلهوري‬ ‫‪28‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬بو�شر (العذيبة)‬ ‫‪11792353‬‬ ‫عبدالعزيز حممد حميد املفرجي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪24852378‬‬ ‫هيثم عبد العزيز بن م�سعود عل�ش الكثريي‬ ‫‪58‬‬
‫‪9369499‬‬ ‫نا�صر �سعيد مطر البلو�شي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪26756461‬‬ ‫عبدالعزيز حممد �سلمان الهنائي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14885144‬‬ ‫حممد �سامل كندوره احلريزي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪21982897‬‬ ‫ورد بن علي بن حماد بيت �سعيد‬ ‫‪59‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪13181373‬‬ ‫حممد �سامل م�سلم زعبنوت‬ ‫‪76‬‬
‫‪529819‬‬ ‫نا�صر �سيف هندي ال�سعدي‬ ‫‪30‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪14611147‬‬ ‫عبدالله بن حمد بن حممد النبهاين‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20531331‬‬ ‫يا�سر غريب بخيت بيت مربوك‬ ‫‪60‬‬
‫‪7436954‬‬ ‫علي نا�صر بريك اخلاطري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪06870142‬‬ ‫حممد �سعيد احمد غربار زعبنوت‬ ‫‪77‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬ماجد الفطيم هيرب ماركت�س‬
‫حمافظة م�سندم‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪18131864‬‬ ‫حممد �سعيد جمعان �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪78‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة ال�صاعق لأعمال التفجري واملقاوالت‬ ‫احل�سني بن علي بن را�شد الكلباين ‪05712874‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11922211‬‬ ‫عمار علي حمد اال�سماعيلي‬ ‫‪23‬‬
‫‪18472426‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪79‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪� -‬صاللة‬
‫مكان املقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة مبحافظة م�سندم ‪ -‬خ�صب‬ ‫املهلب بن حمد بن حمدان النا�صري ‪15338393‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12388151‬‬ ‫فهد �صالح �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪24‬‬
‫‪19498679‬‬ ‫حممد �سليم احمد زعبنوت‬ ‫‪80‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫�أحمد بن �سيف بن حمدان املعمري ‪08573257‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19427879‬‬ ‫في�صل �سعيد عبدالله العبديل‬ ‫‪25‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬
‫‪9179475‬‬ ‫ق�صي بن حمد بن �سامل امبوعلي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19842903‬‬ ‫حممد �سهيل �سعيد �شمه زعبنوت‬ ‫‪81‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪23345331‬‬ ‫خالد بن �سامل بن علي اجلعفري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪06408983‬‬ ‫حممد �صالح �سامل �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪82‬‬
‫خلفان بن حمد بن خلفان الكلباين ‪10959196‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9557701‬‬ ‫ق�صي بن �سامل بن عبدالله احلرا�صي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪03173689‬‬ ‫ا�صيل بن عدنان بن �سعيد بيت معطي‬ ‫‪1‬‬
‫‪03964898‬‬ ‫احمد بن حممد بن عبدالله ال�شحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26655279‬‬ ‫ماجد علي حممد الهطايل‬ ‫‪28‬‬ ‫‪05249124‬‬ ‫حممد كرميم بخيت ي�سهول املهري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪13432498‬‬ ‫الوليد بن �سعيد بن عو�ض ال�شنفري‬ ‫‪2‬‬
‫‪13751665‬‬ ‫ادري�س بن مال الله بن حممد الكمزاري‬ ‫‪2‬‬ ‫را�شد بن �سليمان بن حممد الفار�سي ‪18468511‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19383617‬‬ ‫حممد مبخوت ال�شرقي �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪84‬‬
‫�سامل بن عبدالله بن خمي�س العلوي ‪14286127‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11935107‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حارب ال�شق�صي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪21023893‬‬ ‫حامد بن بخيت بن احمد عول ال�شحري‬ ‫‪3‬‬
‫‪06430388‬‬ ‫ادهم بن نا�صر بن �سعيد ال�شرقي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪87666721‬‬ ‫حممد بن نا�صر بن �سليمان العزري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪05127432‬‬ ‫حممد مبخوت �سعيد غربارزعبنوت‬ ‫‪85‬‬ ‫‪03495623‬‬ ‫خالد بن �سهيل بن حماد حجاج املع�شني‬ ‫‪4‬‬
‫�سامي بن ق�ضيب بن نا�صر الغافري ‪10388407‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21392965‬‬ ‫حممد مبخوت �سهيل �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪86‬‬
‫‪10200148‬‬ ‫ا�سامة بن حممد بن علي الكمزاري‬ ‫‪4‬‬ ‫�سعيد بن �سيف بن حممد اجلابري ‪15076469‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4887871‬‬ ‫حممود عبدالله �أحمد ال�شيباين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪04875348‬‬ ‫�سعيد بن �سهيل بن �أحمد املع�شني‬ ‫‪5‬‬
‫‪10673024‬‬ ‫ا�سماعيل بن احمد بن حممد الكمزاري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10753433‬‬ ‫مو�سى خلفان عامر ال�شكيلي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪19731522‬‬ ‫حممد حم�سن حممد ولعيت احلريزي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪23857036‬‬ ‫طارق بن عزيز بن عو�ض ال�شحري‬ ‫‪6‬‬
‫عبداحلكيم بن حمد بن مبارك العلوي ‪13717953‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6221318‬‬ ‫حممد م�سلم �سامل العفاري‬ ‫‪88‬‬
‫‪10576062‬‬ ‫امين بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪6‬‬ ‫عبدالرحمن بن نا�صر بن خمي�س احلامتي ‪14370967‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22036128‬‬ ‫يا�سر �شام�س عامر اخلاطري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪05965381‬‬ ‫عامر بن علي بن �سامل رويه املهري‬ ‫‪7‬‬
‫‪11122306‬‬ ‫�أحمد بن علي بن �سيف البادي‬ ‫‪7‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬برج عمان‬ ‫‪13510513‬‬ ‫حممود م�سلم �سعد زعبنوت‬ ‫‪89‬‬ ‫‪04314519‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز جحوم اليافعي‬ ‫‪8‬‬
‫عبدالعزيز بن �سامل بن نا�صر اجلابري ‪11975202‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19370257‬‬ ‫خمتار م�سلم �سهيل زعبنوت‬ ‫‪90‬‬
‫‪12593498‬‬ ‫�أحمد بن ماجد بن �سعيد احلريف‬ ‫‪8‬‬ ‫عمر بن عبدالله بن حممد العامري ‪12919988‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية‬ ‫‪23020283‬‬ ‫م�سلم بخيت مدحو�س �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪91‬‬ ‫‪12867334‬‬ ‫عبدالله بن رجب بن �سامل بيت النظيف‬ ‫‪9‬‬
‫‪11119834‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن علي الكمزاري‬ ‫‪9‬‬ ‫قي�س بن �سامل بن نا�صر املعمري ‪05877742‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 25 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪05048128‬‬ ‫م�سلم بخيت م�سلم زعبنوت‬ ‫‪92‬‬ ‫‪05714901‬‬ ‫عبدالله بن عمر بن حممد املعلم‬ ‫‪10‬‬
‫‪10676527‬‬ ‫�أمين بن �أحمد بن �صالح الكمزاري‬ ‫‪10‬‬ ‫ل�ؤي بن فهد بن م�سعود املجريف ‪04073336‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪13543508‬‬ ‫عزام بن ال�سّيد بن �سامل عيدوين قم�صيت‬ ‫‪11‬‬
‫‪13039286‬‬ ‫م�سلم �سامل بخيت العفاري‬ ‫‪93‬‬ ‫‪6303169‬‬ ‫علوي بن حفيظ بن حممد باعمر‬ ‫‪12‬‬
‫‪12435911‬‬ ‫�أمين بن خالد بن را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪11‬‬ ‫مانع بن عبدالله بن �صالح النا�صري ‪13914926‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪12422321‬‬ ‫م�سلم �سامل بخيت قم�صيت‬ ‫‪94‬‬
‫‪16443654‬‬ ‫بدر بن خلفان بن بالل الكحايل‬ ‫‪12‬‬ ‫حممد بن خلفان بن حممد املنذري ‪11718246‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21924646‬‬ ‫�أحمد بن �سيف بن نا�صر الهنائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪06492801‬‬ ‫علي بن احمد بن �سيلمون الكثريي‬ ‫‪13‬‬
‫‪19417637‬‬ ‫م�سلم �سعيد م�سلم باقي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪6180457‬‬ ‫عمر بن �سعيد بن احمد عول ال�شحري‬ ‫‪14‬‬
‫‪05789639‬‬ ‫بدر بن �سيف بن حممد اجلابري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11117858‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن خلف العربي‬ ‫‪18‬‬ ‫�أ�سامه بن خلفان بن حبيب ال�شق�صي ‪06559957‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18829083‬‬ ‫م�سلم علي �سعد ال�شرفاء احلريزي‬ ‫‪96‬‬
‫‪11018516‬‬ ‫جالل بن �سعيد بن خامت اجللنداين‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6393563‬‬ ‫حممد بن عبيد بن حميد ال�سكيتي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14589227‬‬ ‫بدر بن حممد بن �سامل احلجري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4926348‬‬ ‫حممد بن بخيت بن حريز ال�شع�شعي‬ ‫‪15‬‬
‫‪20717862‬‬ ‫م�سلم حممد م�سلم معكوف زعبنوت‬ ‫‪97‬‬ ‫‪07577598‬‬ ‫حممد بن علوي بن حممد باعمر‬ ‫‪16‬‬
‫‪12206298‬‬ ‫ح�سني بن عبدالرحمن بن يو�سف الهوتي‬ ‫‪15‬‬ ‫مكتوم بن را�شد بن حممد الكلباين ‪18771495‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رائد بن �سامل بن م�سعود اجلديدي ‪24320006‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18622398‬‬ ‫م�صلح يا�سر م�سلم عيدوين قم�صيت‬ ‫‪98‬‬
‫هزاع بن طناف بن حممد العامري ‪04511568‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21827965‬‬ ‫ر�شيد بن �سليّم بن �سعيد العربي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪05133412‬‬ ‫هيثم بن ازاد بن �سامل العمري‬ ‫‪17‬‬
‫‪02612177‬‬ ‫حمود بن �سعيد بن جابر الوهيبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19708613‬‬ ‫مهدي عامر ف�ضل غربار زعبنوت‬ ‫‪99‬‬ ‫‪08696645‬‬ ‫يو�سف بن حممد بن بخيت كدو�ش ال�شحري‬ ‫‪18‬‬
‫هالل بن را�شد بن خلفان احلب�سي ‪18532914‬‬ ‫‪22‬‬ ‫زهران بن مو�سى بن علي العربي ‪09834695‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18445518‬‬ ‫ناجي حممد م�سلم �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪100‬‬
‫‪04970114‬‬ ‫حميد بن حممد بن علي احلامتي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪24326085‬‬ ‫�سامل بن حميد بن علي املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة عمان للبناء واملقاوالت‬
‫‪24100064‬‬ ‫خالد بن خلفان بن نا�صر الرا�شدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18127696‬‬ ‫وليد بن �سعيد بن �سامل الكلباين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪77893103‬‬ ‫نا�صر �سعد �سعيد العفاري‬ ‫‪101‬‬
‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة ريجن�سي الدولية‬ ‫�سعود بن نا�صر بن حممد ال�سيابي ‪10161258‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12801578‬‬ ‫نائف �سعيد العو�ضي العفاري‬ ‫‪102‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة ظفار‬
‫‪06985414‬‬ ‫خالد بن �سليمان بن عبدالله الكمزاري‬ ‫‪19‬‬ ‫�سليمان بن �سعيد بن �سليمان ال�صبحي ‪9742143‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪14095078‬‬ ‫خالد بن عيد بن مو�سى الغيالين‬ ‫‪20‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬مقر ال�شركة ‪ -‬عربي‬ ‫�سليمان بن حممد بن �سليمان العزري ‪10381257‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18862871‬‬ ‫هادي �سعيد احمد زعبموت‬ ‫‪103‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬
‫‪7371381‬‬ ‫خليفه بن حميد بن خلفان العمريي‬ ‫‪21‬‬
‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫عبداحلكيم بن خلفان بن �شغيل الرا�شدي ‪21050903‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18729404‬‬ ‫هيثم �سعيد �سامل زعبنوت‬ ‫‪104‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪18539662‬‬ ‫يحيى حممد يحيى معكوف زعبنوت‬ ‫‪105‬‬
‫‪05077359‬‬ ‫خليل بن �سامل بن �سليمان الديهني‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11200725‬‬ ‫انوار حمدان �سعيد الغريبية‬ ‫‪1‬‬ ‫عبدالرحمن بن علي بن خمي�س الغطريفي ‪08743008‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5809972‬‬ ‫خالد بن �سامل بن �سعيد ال�شحري‬ ‫‪1‬‬
‫عبدالله بن حممد بن �سعيد احل�ضرمي ‪23431575‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14747633‬‬ ‫يو�سف احمد �سامل ال�شرفاء احلريزي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ 2‬خالد بن �سعيد بن �أحمد رجحيت املهري ‪6042098‬‬
‫‪11272443‬‬ ‫را�شد بن علي بن �سامل ال�شحي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12175791‬‬ ‫�أ�صيله �سعيد حميد الزيدية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22719483‬‬ ‫يو�سف بخيت حماد احلريزي‬ ‫‪107‬‬
‫‪02848739‬‬ ‫�سامل بن علي بن �سامل احلب�سي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14270731‬‬ ‫علي بن حمد بن حمود ال�شعيلي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪06428622‬‬ ‫عامر بن احمد بن عامر العمري‬ ‫‪3‬‬
‫‪3492467‬‬ ‫�أمينه علي حمد الزكوانية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪09434913‬‬ ‫مازن بن حمد بن حممد العنربي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11964273‬‬ ‫يو�سف ح�سن بالعاط رغبون باحلاف‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ 4‬علي بن حممد بن �سامل ال�سباح باعبود ‪04736849‬‬
‫‪07436565‬‬ ‫�سامل بن علي بن مكتوم البادي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4274881‬‬ ‫جليله �سامل حممد الكلبانية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪05138381‬‬ ‫يو�سف م�سلم كندوره احلريزي‬ ‫‪109‬‬
‫‪10735446‬‬ ‫�سباع بن حممد بن عبدالله الكمزاري‬ ‫‪26‬‬ ‫حممد بن حميد بن مبارك ال�شعيلي ‪21066394‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6053224‬‬ ‫علي بن حممد بن �سعيد احلمومي‬ ‫‪5‬‬
‫‪22915857‬‬ ‫حليمه م�صبح �سعيد املجرفية‬ ‫‪5‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن حممد الرواحي ‪10881049‬‬ ‫‪17‬‬ ‫حمافظة الداخلية‬ ‫قي�س بن نا�صر بن ن�صيب بيت معد ‪5741964‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪09963636‬‬ ‫�سعيد بن علي بن �سامل القي�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6999885‬‬ ‫رايه عبدالله �سامل العلوية‬ ‫‪6‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬جممع ب�سمة االمل الطبي‬
‫‪07778931‬‬ ‫�سيف بن زيد بن �سيف اخلنزوري ال�شحي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪25550454‬‬ ‫حممد بن �سامل بن حمد ال�شعيلي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7010077‬‬ ‫حم�سن بن علي بن ناجي اليافعي‬ ‫‪7‬‬
‫‪13421624‬‬ ‫زكيه �سامل علي الزيدية‬ ‫‪7‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن خلفان اجللنداين ‪23950815‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية‬ ‫‪06768478‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �سرور ثوعار‬ ‫‪8‬‬
‫‪12652768‬‬ ‫�سيف بن �سلطان بن �سليمان احلريف‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8610232‬‬ ‫�سمريه مبارك �صالح العلوية‬ ‫‪8‬‬ ‫مروان بن حميد بن �سعيد احل�ضرمي ‪22632842‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 23 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪21228878‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن م�سعود قطن‬ ‫‪9‬‬
‫‪15007697‬‬ ‫طالب بن علي بن �سامل ال�شحي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3674122‬‬ ‫�شيخه �سعيد تعيب الهنائية‬ ‫‪9‬‬ ‫م�صطفى بن �سامل بن حممد احل�ضرمي ‪19440898‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪11448981‬‬ ‫حممد بن عقيل بن �سامل باعمر‬ ‫‪10‬‬
‫‪13093997‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن حممد الكمزاري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13448044‬‬ ‫عهود بطي مبارك اليعقوبية‬ ‫‪10‬‬ ‫م�صطفى بن علي بن حممد الرا�شدي ‪02662743‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة تاركت‬
‫‪18298582‬‬ ‫عبدالله بن م�سعود بن زايد احلو�سني‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13068146‬‬ ‫فاطمه حمد جمعه اليحيائية‬ ‫‪11‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬جممع الب�سمة الطبي‬ ‫‪9140256‬‬ ‫ا�سماء �سويد خمي�س الوائلية‬ ‫‪1‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬دائرة العمل باملزيونة‬
‫‪09419089‬‬ ‫عبداملجيد بن حممد بن عبدالله ال�شحي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪14871874‬‬ ‫فاطمه مبارك �سويلم الكلبانية‬ ‫‪12‬‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية‬ ‫‪8434177‬‬ ‫بخيته حميد متيم الهنائي‬ ‫‪2‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬
‫‪12797434‬‬ ‫علي بن حممد بن �أحمد ال�شحي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13587279‬‬ ‫مرمي �سعيد �سليّم الهنائية‬ ‫‪13‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪9202326‬‬ ‫بدور بنت �صباح بن مرزوق الهنائية‬ ‫‪3‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬
‫‪05079621‬‬ ‫علي بن نا�صر بن حميد املقاحمي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3907476‬‬ ‫منى مبارك خزام الوائلية‬ ‫‪14‬‬ ‫الوقت‪ 12:30 :‬ظهراً‬ ‫‪21779924‬‬ ‫ثرياء عبدالله علي الهنائية‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫‪10361177‬‬ ‫قحطان بن �أحمد بن قحطان الكمزاري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪12105111‬‬ ‫موزه علي �سامل املجرفية‬ ‫‪15‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪13376295‬‬ ‫جزيه ناجم عبدالله الهنائية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪04811746‬‬ ‫ابراهيم حممد �سامل احلريزي‬ ‫‪1‬‬
‫‪10930589‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن زيد الكمزاري‬ ‫‪37‬‬ ‫‪7215634‬‬ ‫نعيمة �سيف حممد البادية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5924532‬‬ ‫اميان خمي�س حمد �أمبو�سعيدية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13752175‬‬ ‫رجاء يا�سر خلفان الدغي�شية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪500121‬‬ ‫احمد �سامل احمد احلريزي‬ ‫‪2‬‬
‫‪12051696‬‬ ‫حممد بن جمعه بن خمي�س الزدجايل‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18848264‬‬ ‫نوره نا�صر �سعيد ال�سعيدية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19376616‬‬ ‫ا�سماء زايد �سعيد الريامية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14750795‬‬ ‫ريا �سامل حم�سن البيمانية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11492559‬‬ ‫احمد عي�ضع �سعد عمريت قم�صيت‬ ‫‪3‬‬
‫‪11431251‬‬ ‫نوف �سعيد �سامل املعمرية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6957486‬‬ ‫بدريه عبدالله خلفان الأغربية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9209374‬‬ ‫فاطمه حمود عبدالله احلنظلية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19715277‬‬ ‫احمد مربوك م�سلم زعبنوت‬ ‫‪4‬‬
‫‪04793619‬‬ ‫حممد بن حمد بن ح�سن القي�شي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪4986729‬‬ ‫هدى �سليمان حممد اليعقوبية‬ ‫‪19‬‬
‫‪12652843‬‬ ‫حممد بن �سلطان بن �سليمان احلريف‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20838369‬‬ ‫حتيه زهران �سعيد ال�شريقية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23351306‬‬ ‫فاطمه �سعيد خليفه الدرعية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪05303445‬‬ ‫احمد حممد �سامل زعبنوت‬ ‫‪5‬‬
‫‪10908213‬‬ ‫وجدان عبدالله حممد ال�شهومية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20559737‬‬ ‫جليله زاهر ظاهر احلو�سنية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21600464‬‬ ‫مهيله حميد حمد اخلمي�سية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5837417‬‬ ‫احمد حممد م�سن زعبنوت‬ ‫‪6‬‬
‫‪12991589‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن حممد ال�شحي‬ ‫‪41‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪ :‬النبع للتموين واالعا�شة واخلدمات‬ ‫‪8105673‬‬ ‫هدى حممد احمد البو�سعيدية‬ ‫‪11‬‬
‫‪03705061‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن حممد الكمزاري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪15113974‬‬ ‫جواهر خلفان �سعيد الدرعية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11492559‬‬ ‫احميد �سامل احمد معكوف زعبنوت‬ ‫‪7‬‬
‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الظاهرة‬ ‫‪21554887‬‬ ‫خلود جابر خلفان ال�ساملية‬ ‫‪7‬‬ ‫ا�سم ال�شركة‪� :‬شركة احللول الذكية‬ ‫‪5809789‬‬ ‫الرويعي حممد بخيت زعبنوت‬ ‫‪8‬‬
‫‪11386376‬‬ ‫حممد بن علي بن عبدالله ال�شحي‬ ‫‪43‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 26 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫مكان املقابلة‪ :‬املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية‬
‫‪10103734‬‬ ‫ريا يعقوب �سيف الرواحية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15452321‬‬ ‫النابي �سهيل بخيت �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪9‬‬
‫‪11946534‬‬ ‫حممد بن عماد بن عثمان الكمايل‬ ‫‪44‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪7113609‬‬ ‫�سهام خليفه خلف الريامية‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ املقابلة‪ 24 :‬ابريل ‪2018‬م‬ ‫‪19844607‬‬ ‫�إبراهيم �سعد م�سلم زعبنوت‬ ‫‪10‬‬
‫‪05843881‬‬ ‫حممد بن فائل بن الربك كدينان الفريد‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11502678‬‬ ‫�أحمد را�شد عبدالله الكلباين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13890412‬‬ ‫عائ�شه �سامل بطي اجلامودية‬ ‫‪10‬‬ ‫الوقت‪� 9 :‬صباحاً‬ ‫‪20729329‬‬ ‫بحاري �سعيد رام�س احلريزي‬ ‫‪11‬‬
‫‪23836962‬‬ ‫حممود بن �سامل بن �سعيد اجلابري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪4566062‬‬ ‫خالد �سامل م�صبح ال�سعيدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18775137‬‬ ‫عائ�شه علي �سليمان ال�صباحي‬ ‫‪11‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪20224203‬‬ ‫بحاري حممد ال�شرقي زعبنوت‬ ‫‪12‬‬
‫‪18774421‬‬ ‫هالل بن نا�صر بن حممد ال�سناين‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2486139‬‬ ‫خليفه را�شد �سعيد الفار�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10156088‬‬ ‫عبله �سعود بدر �آل ثاين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8313505‬‬ ‫ابراهيم يحيى �سعود الكندي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪86357777‬‬ ‫بخيت احميد �سامل ي�سهول‬ ‫‪13‬‬
‫‪14123605‬‬ ‫هيثم بن م�سلم بن �سليم العامري‬ ‫‪48‬‬ ‫‪13124827‬‬ ‫را�شد عبدالله نا�صر الفار�سي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4657082‬‬ ‫عزه �سامل عبدالله البو�سعيدية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2311048‬‬ ‫حافظ بن �سرور بن عامر التوبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12949269‬‬ ‫بخيت �سامل بخيت العفاري‬ ‫‪14‬‬
‫‪04627955‬‬ ‫يو�سف بن �صالح بن �سيف ال�سيابي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪9806236‬‬ ‫�سامل را�شد �سامل ال�شهومي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21231796‬‬ ‫فاطمه �سعيد �سامل البحرية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪45846‬‬ ‫خليفه بن خلفان بن حممد ال�شريقي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20253434‬‬ ‫بخيت �صالح بخيت معكوف زعبنوت‬ ‫‪15‬‬
‫‪13636926‬‬ ‫يون�س بن جمعه بن غريب البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8267206‬‬ ‫عبدالله �سيف �سهيل اخلاطري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11996552‬‬ ‫فوزيه حمد عي�سى �أمبو�سعيدية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15396202‬‬ ‫ر�شاد �سعيد را�شد املنذري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5249185‬‬ ‫بخيت كرميم بخيت ي�سهول‬ ‫‪16‬‬

‫‪18‬‬