You are on page 1of 49

SULIT*

PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
STPM 2010
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN948/2
JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PERAKAUNAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
KERTAS
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP 2 PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN
PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN TIGA JAM
JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN PERCUBAAN JPNP PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR 2010

Arahan kepada calon :

Jawab Soalan 1 dan mana-mana tiga soalan yang lain.


Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.
Percukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan, kecuali yang sebaliknya dinyatakan.
Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung ( ).

Kertas soalan ini terdiri daripada 9 halaman bercetak.

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
1. Maklumat berikut diambil daripada buku Alam Elit Sdn Bhd.
Alam Elit Sdn Bhd

Kunci kira-kira pada 30 September 2009

2009 2008
RM RM
Aset Tetap 4,320,000 3,600,000
Pelbagai Aset 2,082,000 1,800,000
Susut nilai terkumpul 2,238,000 1,800,000

Aset Semasa
Stok akhir 462,000 150,000
Akaun Belum Terima 165,000 145,000
Tunai di bank ― 150,000
627,000 445,000
Liabiliti Semasa
Akaun Belum Bayar 288,000 420,000
Dividen dicadangkan 6,000 60,000
Overdraf bank 200,000 ―
494,000 480,000

Aset atau liabiliti semasa bersih 133,000 (35,000)


2,371,000 1,765,000

Ekuiti Pemilik
Saham modal biasa 1,200,000 1,200,000
Rezab pendapatan 571,000 565,000
1,771,000 1,765,000
Liabiliti jangka panjang
Pinjaman 600,000 ―
2,371,000 1,765,000

Maklumat tambahan :-

1. Jualan bagi tahun 2009 dan 2008 masing-masing berjumlah RM1,800,000 dan
RM1,200,000. Semua jualan adalah secara kredit dengan tempoh kredit selama 30 hari.

2. Kos jualan bagi tahun 2009 dan 2008 masing-masing terdiri daripada 77% dan 75%
daripada jualan.

3. Dividen dicadangkan mewakili dividen bagi tempoh semasa.

4. Berikut adalah baki pada 30 September 2007:

RM
Akaun belum bayar 150,000
Akaun belum terima 430,000
Rezab Pendapatan 505,000
Stok akhir 160,000
Jumlah aset 2,020,000

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(a) Anda dikehendaki menghitung nisbah-nisbah bagi tahun 2009 dan 2008.

(i) Nisbah semasa


(ii) Niisbah cepat
(iii) Pusing ganti inventori
(iv) Pusing ganti akaun belum terima
(v) Pulangan atas jualan
(vi) Pulangan atas aset
(vii) Pulangan atas ekuiti
(viii) Hutang atas aset
[8]
(b) Terangkan persamaan dan perbezaan yang terdapat antara analisis penyata
kewangan menggunakan nisbah dengan analisis penyata sumber dan penggunaan dana.

[4]
(c) Bagi setiap yang berikut, berikan 1 contoh beserta catatan pelarasan yang
diperlukan.

Pelarasan bagi mengiktiraf hasil terakru.

(i) Pelarasan bagi mengiktiraf belanja terakru.


(ii) Pelarasan bagi mengiktiraf hasil daripada penerimaan terdahulu.
(iii) Pelarasan bagi mengiktiraf belanja daripada bayaran terdahulu.
(iv) Pelarasan bagi peruntukan.
[5]
(d) Yang berikut ialah perkara-perkara tentang prosedur dan ciri-ciri prinsip perakaunan
serta urus niaga perniagaan. Bagi setiap perkara, nyatakan prinsip perakaunan yang
berkaitan selain kos sejarah.

(1) Penyediaan laporan tentang operasi berterusan pada masa tertentu.

(2) Amalan perakaunan asas akruan.

(3) Melaporkan perkara-perkara signifikan yang memberikan kesan kepada

keputusan.

(4) Mengabaikan fenomena perubahan harga.


(5) Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran.
(6) Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran.
(7) Menjelaskankaedah susutnilai yang digunakan dalam laporan kewangan.
(8) Menggunakan kaedah perakaunan yang sama bagi urus niaga yang serupa.
(9) Membuat catatan urus niaga apabila barang atau servis ditukar dengan tunai
atau dituntu dengan tunai.
(10) Semua perkara signifikan yang berlaku selepas tarikh kunci kira-kira perlu
dilaporkan.
(11) Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan.
(12) Muhibah direkodkan dan dilunaskan.
(13) Andaian bahawa nilai ringgit sekarang boleh membeli bilangan barang yang
sama seperti sepuluh tahun yang lalu.
(14) Semua belian aset tetap yang kurang daripada RM25 direkodkan sebagai
belanja.
(15) Bayaran sewa terdahulu diredkodkan sebagai belanja bayar dahulu.
(16) Penggunaan nota kaki untuk penjelasan lanjut.
[8]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
2. Encik Raja tidak menyimpan rekod yang lengkap untuk perniagaannya dan berikut
adalah butir-butir yang diperolehi.

(a) Ringkasan Akaun Bank perniagaan:

Baki pada 1.1.2009 6 300 Pemiutang 112,900


Penghutang 148 875 Gaji 9 500
Kelengkapan 510 Elektrik dan air 1 950
Insurans 2 650
Belanja Am 215
Belian kelengkapan 2 500
Sewa 3 900
Ambilan 11 500

(b) Aset dan liabiliti perniagaan pada 1 Januari 2009 termasuk yang berikut:.

Penghutang RM10 500, pemiutang RM8 400, inventori RM15,100, belanja am


terakru RM30, dan sewa dibayar terdahulu RM400.

(c) Sebahagian tunai yang diterima daripada pelanggan tidak dibankkan tetapi
dimasukkan ke dalam laci. Wang daripada laci ini telah digunakan untuk membayar
berikut::-

Belanja am RM165, pemiutang RM1 200 dan ambilan RM520.

(d) Baki tunai dalam laci pada 1 Januari 2009 adalah RM280 dan pada 31 Disember
2009 adalah RM350.

(e) Ambilan inventori oleh Encik Raja adalah RM600.

(f) Pulangan belian pada tahun 2009 adalah RM750.

(g) Semua barangniaga dijual pada kos tambah 40% kecuali untuk inventori pada 1
Januari 2009 yang telah dijual pada kos tambahan 30%.

(h) Hutang lapuk pada tahun 2009 adalah sebanyak RM1 500.

(i) Nilai bersih kelengkapan pada 1 Januari 2009 adalah RM8 200. Sebuah
kelengkapan lama dengan nilai bersih RM750 telah dijual pada awal tahun 2009.
Nilai bersih kelengkapan pada 31 Disember 2009 adalah RM9 500.

(j) Baki pemiutang pada 31 Disember 2009 adalah RM9 200.

(k) Sewa yang dibayar adalah RM200 sebulan tetapi mulai 1 Mac 2009 sewa itu telah
meningkat kepada RM300 sebulan.

(l) Nilai inventori pada 31 Disember 2009 adalah RM10 350.

Dikehendaki:

(a) Penyata pendapatan untuk tahun berakhir 31 Disember 2009. [14]

(b) Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2009 bagi Encik Raja. [11]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
3. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2009, Kelab Renang Beserah merekodkan semua
penerimaan dan pembayaran seperti berikut:

RM RM
Penerimaan tunai Pembayaraan tunai
Yuran keahlian makan 18 280 Penyelenggaran dan pembaikan 960
Yuran masuk 6 000 Surat Khabar dan Majalah 250
Jamuan Makan Malam 14 000 Sewa 1 300
Pertandingan Larian Pantai 41 000 Kerusi tetamu 5 700
Sewa Alatan 2 000 Kerja membaiki bangunan pentas 16 600
Gaji 9 450
Belanja am 450
Belanja jamuan makan malan 26 800
Alatan baru kelab 670
Baki tunai di tangan 19 100
81 280 81 280

Maklumat tambahan:
i. Pada 31 Disember 2008 sebahagian daripada aset dan liabiliti Kelab adalah seperti
berikut:
RM RM
Tunai di bank 4 230 Bangunan Pentas 36 000
Alatan Kelab 2 420 Pinjaman jangka panjang 21 500
Perabot 13 400

ii Kelab merancang untuk membina sebuah kolam renang. Pertandingan Larian Pantai
yang telah diadakan bertujuan untuk mengumpul wang bagi tujuan tersebut. Sebanyak
RM 41 000 telah berjaya dikumpul.
iii. Pada awal 2009, yuran ahli yang masih belum diterima berjumlah RM 600 dan di
akhir tahun jumlah yuran yang masih belum diterima adalah RM 1 800 . Yuran ahli
bagi tahun 2009 yang dikutip terlebih dahulu di tahun 2008 berjumlah RM 1120 dan
sejumlah RM 1 080 yuran tahun 2010 dikutip dalam tahun 2009
iv. Sejumlah RM 125 sewa alatan bagi tahun lepas telah termasuk ke dalam akaun
“Sewa Alatan”. Pada 31 Disember 2009 sejumlah RM 130 sewa masih belum diterima.
v. Item Penyelenggaraan dan Pembaikanan adalah termasuk RM 350 bayaran untuk
membeli satu set meja dan kerusi kecil untuk minum kopi.
vi. Jumlah yang terhutang kepada pembekal akhbar dan majalah telah bertambah
daripada RM 185 di awal tahun 2009 kepada RM 115 di hujung tahun tersebut.
vii. Jumlah sewa adalah termasuk RM 330 belanja sewa tahun lepas , jumlah yang sama
juga masih terhutang dihujung tahun 2009
viii. Di awal tahun 2009, gaji yang belum berbayar berjumlah RM 510. Dihujung tahun
yang sama , gaji yang belum berbayar berjumlah RM 480.
ix. Belanja am yang belum berbayar di hujung tahun 2008 berjumlah RM 165 dan
sebanyak RM 192 lagi masih belum berbayar pada hujung tahun 2009.
x. Susut nilai pada kadar 20% setahun atas kos hanya dikenakan kepada bangunan
pentas sahaja.

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
xi. Selain daripada ativiti biasa kelab, Kelab Renang Beserah juga mengendalikan
sebuah Kafe yang menjual makanan dan minuman bagi kemudahan ahli-ahlinya.
Berikut adalah maklumat berhubung dengan aktiviti Kafe tersebut:
Tahun
1 Jan 2009 2009 31 Disember 2009
Stok makanan dan minuman 1 800 - 2525
Pemiutang makanan dan minuman 400 - 675
Penghutang makanan dan minuman 250 - 200
Bayaran ke atas akaun makanan dan - 5725
minuman
Penerimaan bagi akaun makanan dan - 14 600
minuman
Gaji pekerja kedai makanan dan - 1900
minuman

xii. Derma telah diterima daripada ahli-ahli kelab dalam bentuk berikut:
RM
Saham Bernilai 5 500
Wang tunai berjumlah 2 125
Wang tunai daripada derma itu digunakan sebagai tambahan kepada dana untuk
membina kolam renang.

Dikehendaki:
a. Sediakan Akaun Perdagangan, Akaun pendapatan dan Perbelanjaan untuk tahun
berakhir 31 Disember 2009
[13]
b. Sediakan Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2009
(Tunjukkan semua penghitungan dan jadual-jadual yang menyokong penyata-penyata
yang disediakan.)
[12]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
4. Miabatrisa Berhad sebuah syarikat tempatan yang mengeluarkan alat ganti kereta
sejak 5 tahun yang lalu di Puchong Selangor. Sepanjang tempoh tersebut penyata
kewangannya hanyalah terdiri daripada Kunci Kiira-kira dan Penyata Untung Rugi . Pihak
pengurusan bercadang untuk membuat Penyata sumber dan Penggunaan Dana mulai
tahun kewangan 2009.

Berikut adalah Kunci Kira-Kira Miabatrisha Berhad pada 31 Disember 2008 dan 2009

.
31 Disember 2008 31 Disember
2009
RM (000) RM (000)
Harta milik bebas (nilai 70 000 84 000
buku)
Loji dan mesin (nilai buku) 213 600 240 800
Peralatan (nilai buku) 4 200 4 900
Bank 8 730 -
Akaun Belum terima 35 000 32 700
Inventori 70 000 67 400
401 530 429 800

Syer biasa 130 000 140 000


Premium Syer 40 600 50 100
Rizab Am 100 000 106 000
Untung tertahan 34 740 37 400
Debentur 7% 27 000 23 000
Overdraf bank - 7 400
Akaun Belum Bayar 40 600 48 200
Dividen dicadang 24 400 10 600
Cukai belum bayar 30 200 33 100
427 540 455 800

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2009

RM (000)
Untung sebelum cukai 41 660
Tolak: Cukai 13 600
Untung cukai selepas 28 060
Tolak: Dividen dicadang 19 400
8 660
Pindahan ke rizab am 6 000
2 660
Untung tertahan pada 31 Disember 2008 34 740
Untung tertahan pada 31 Disember 2009 37 400

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Untung sebelum cukai yang ditunjukkan adalah selepas mengambil kira perkara-perkara
berikut:
1 Sebuah mesin mempunyai nilai buku RM 1010 000 telah dijual dengan harga RM 860
000. Mesin tersebut dibeli pada tahun 1992 dengan harga RM 2 610 000
2. Peralatan yang dibeli pada tahun 1994 dengan harga RM 910 000 telah dijual dengan
harga RM 450 000. Susut nilai terkumpul peralatan tersebut sebelum jualan adalah
RM 610 000

3. Inventori yang bernilai RM 120 000 telah dijual dan direkodkan sebagai jualan pada
30 September 2009. Walau bagaimanapun, inventori itu masih belum dihantar kepada
pelanggan dan termasuk kira dalam inventori pada 31 Disember 2009

4. Susut nilai bagi tahun 2009 adalah seperti yang berikut:


Loji dan mesin RM 24 080 000
Peralatan RM 1 900 000

Dikehendaki:
a. Sediakan penyata sumber dan penggunaan dana bagi Syarikat Miabatrisha Berhad
dengan menggunakan pendekatan modal kerja . Tunjukkan perubahan modal kerja bagi
tahun berakhir 31 Disember 2009.
[18]
b. Walaupun terdapat banyak urusniaga yang member kesan kepada aliran tunai namun
terdapat urusniaga yang tidak memberi kesan kepada aliran tunai . Berikan tiga contoh
urus niaga yang tidak member kesan kepada aliran tunai.
[3]

c. Apakah kelebihan menggunakan Penyata Sumber dan Penggunaan Dana jika


dibandingkan dengan menggunakan Kunci Kira-Kira.
[4]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
5. Syarikat Tirana Berhad mempunyai modal dibenarkan 4 000 000 unit saham biasa
bernilai RM 1.00 tiap-tiap satu. Sebanyak 2 000 000 unit saham telah diterbitkan dan
berbayar penuh. Lembaga Pengarah telah memutuskan untuk menerbitkan 1 000 000 unit
saham lagi pada harga RM 1.50 tiap-tiap satu unit dibayar seperti berikut:

RM
30 Sept 2009 Tarikh akhir permohonan diterima 0.25
1 Okt 2009 Tarikh perumpukan termasuk premium 0.75
1 Dis 2009 Panggilan pertama 0.20
1 Feb 2010 Panggilan kedua 0.30
1.50

Permohonan untuk 1600 000 saham biasa telah diterima yang mana 100 000 unit saham
telah ditolak dan wang permohonan dikembalikan. Permohonan selebihnya telah
diumpukkan pada nisbah 2:3, wang lebihan permohonan dibawa ke hadapan untuk bayaran
semasa perumpukan.

Kedua-dua panggilan telah dibuat pada tarikh yang ditetapkan . Seorang pemegang 30 000
unit saham telah gagal membayar kedua-dua panggilan. Saham saham tersebut telah
dirampas dan telah diterbit semula pada 1 Mac 2010 pada harga RM 0.80 seunit.

Kehendaki:

a. Sediakan semua catatan jurnal bagi setiap urus niaga di atas .

[18]

b. Nyatakan dua urus niaga (selain daripada penerbitan syer ) bagi setiap yang berikut:

i. Rizab Modal

ii. Rizab Hasil [4 ]

c. Nyatakan Fungsi Premium syer [3]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
6. Berikut adalah Imbangan duga Perniagaan Naqib pada 30 Jun 2009. Imbangan
duga yang disediakan itu tidak seimbang . Anda diminta untuk menyelaraskan perbezaan
yang wujud. Yang berikut adalah baki-baki akaun dalam Imbangan duga yang telah
disediakan oleh Perniagaan Naqib.

Debit Kredit
Aset Tetap pada kos 90 000
Peruntukan susut nilai asset tetap 46 500
Akaun Kawalan Pemiutang 9750
Akaun Kawalan Penghutang 14 400
Akaun Tergantung 1110
Untung bersih 18 000
Stok barang niaga 21 000
Modal 52 500
Bank 2460
127 860 127 860
Setelah melakukan semakan , perkara-perkara berikut telah dikenalpasti dan ditemui;

1. Jumlah belian dalam buku belian bagi bulan Ogos telah terkurang sebanyak
RM 225
2. Tiada catatan dibuat untuk bayaran balik yang dibuat kepada En Ali sebanyak
RM 1965 kerana barang rosak. Catatan hanya dibuat dalam akaun pulangan
masuk sahaja.
3. Belian secara tunai sebanyak RM750 daripada pemiutang Lim dalam bulan Mei
2008 telah didebit ke dalam akaun kawalan Pemiutang.
4. Belanja sewa RM 260 bagi bulan April telah didebitkan ke dalam akaun kawalan
Penghutang
5. Baki debit akaun bank telah terlebih sebanyak RM2 430
6. Caj bank yang dikenakan sebanyak RM 680 tidak direkod dalam buku
perniagaan.
7. Bayaran cek berjumlah RM 6 480 untuk belian peralatan baru pada bulan Jun
2009 tidak direkod dalam buku akaun.
8. Tiada catatan dibuat dalam buku tunai perniagaan tentang jualan tunai pada
bulan Mei 2008 sebanyak RM 1837 , tetapi wang yang diterima itu telah
dibankkan.
9. Diskaun sebanyak RM 375 yang diberi sepanjang tahun berakhir 30 Jun 2009
tidak direkod di dalam buku.
10. Bayaran dengan cek berjumlah RM 1095 untuk belian alat tulis direkod dengan
betul dalam buku tunai tetapi tidak direkod ke dalam lejar nominal
11. Kerani akaun tidak menolak baki sebanyak RM 1170 yang terhutang oleh Paul
dalam akaun kawalan penghutang daripada baki yang dihutang kepadanya
dalam akaun kawalan pemiutang.

Dikehendaki:

i. Sediakan catatan jurnal bagi setiap urus niaga di atas [11]

ii. Sediakan Imbangan Duga terlaras pada 30 Jun 2009 [9]

iii. Sediakan penyata pelarasan untung bersih bagi tahun berakhir 30 Jun
2009 [5]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
1. (a) Nyatakan kesan negatif yang mungkin wujud daripada setiap situasi berikut
dan berikan cadangan untuk mengatasinya.
(i) Pengurus kewangan yang menandatangani baucer pembayaran
mengandaikan bahawa kerani jabatan akaun telah menyemak invois
dan dokumen.
(ii) Kerani yang menerima wang daripada pemiutang juga menjalankan
tugas perekodan.
(iii) Syarikat Terus Maju mengamalkan sistem perakaunan berkomputer
di gudang. Oleh itu, Pengarah Urusan syarikat berpendapat semakan
inventori fizikal tidak perlu dilakukan kerana pembaziran sumber.
(iv) Bahagian pengeluaran Syarikat Komtas membuat pembelian bahan
mentah terus daripada pembekal yang menawarkan tawaran
istimewa.
(v) Seorang pengurus jualan yang telah berkhidmat 17 tahun di sebuah
agensi pelancongan sering mendapat tiket penerbangan percuma dari
syarikat penerbangan.
[10 markah]

(b) Syariakat Rajhni Berhad adalah pengeluar meja dan kerusi sekolah. Syarikat
Rajhni mempunyai kapasiti tempahan jualan sebanyak 5,000 set ( satu meja
dan satu kerusi) setiap tahun.

RM
Buruh diperlukan 450,000
Bahan digunakan 300,000
Gaji pengarah 60,000
Gaji pekerja am 33,000
Pengiklanan 17,000
Bekalan pejabat am 2,500
Susutnilai peralatan pejabat 5,000
Susut nilai kilang 350,000
Insurans kilang 7,500
Cukai harta kilang 4,000
Penyelia buruh kilang 78,000

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Dikehendaki :-
(i) Bagi setiap item kos yang dilibatkan oleh Syarikat Rajhni, nyatakan
(dengan tanda X) pengelasannya mengikut beberapa istilah kos seperti
berikut :-
Item Kos Kos Kos Kos Kos Kos tak
Berubah tetap tempoh langsung langsung

(ii) Berapakah jumlah kos yang diperlukan untuk mengeluarkan satu set pada
tahap 5,000 unit ?
[15 markah]
2. Todds Enterprise menganggarkan kos dan belanja untuk empat bulan seperti
berikut :

September Oktober November Disember


RM RM RM RM
Jualan 1,052,000 1,118,000 1,304,000 1,282,000
Belian bahan mentah 408,000 424,000 468,000 456,000
Buruh langsung 281,000 284,000 291,500 293,000
Overhed 368,000 412,000 433,500 422,500

Anda diberikan maklumat tambahan yang berikut :

a. 30% daripada belian bahan mentah akan dibayar pada bulan belian selepas
menolak diskaun 5%. 40% daripada belian bahan bulan dibayar pada bulan
berikut dan bakinya selepas dua bulan. Belian pada bulan Julai dan Ogos
ialah RM393,000 dan RM374,000 masing-masing
b. 35% daripada jualan akan dikutip pada bulan jualan, selepas menolak
diskaun 5%. 35% lagi akan dikutip pada bulan berikut dan bakinya dikutip
pada bulan ketiga selepas menolak hutang lapuk 3% atas jumlah jualan.
Jualan untuk bulan Julai dan Ogos adalah RM992,000 dan RM1,013,000
masing-masing.
c. 65% daripada jumlah upah dibayar pada bulan yang sama dan bakinya
sebanyak 35% pada bulan yang berikut. Jumlah upah untuk bulan Ogos
adalah RM279,500.
d. 75% daripada jumlah overhed dibayar pada bulan yang sama dan bakinya
25% pada bulan berikut. Jumlah overhed untuk bulan Ogos adalah
RM326,000.

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
e. Sebuah mesin akan dibeli pada bulan September, berkos RM125,000. Kos
ini dibiayai melalui pinjaman dari bank dan akan dijelaskan dalam tempoh
setahun melalui ansuran bulan termasuk faedah sebanyak 10% setahun.
Bayaran ansuran bermula Oktober. Mesin ini dijangka boleh diguna selama 4
tahun dan susutnilai dikira mengikut kaedah garis lurus. Syarikat ini juga
mempunyai sebuah mesin yang kosnya RM375,000 dan juga mempunyai
usia guna selama 4 tahun. Mesin ini juga menggunakan kaedah garis lurus
untuk mengira susut nilai. Caj susutnilai termasuk dalam belanja overhed.
f. Baki overdraf pada akhir bulan akan dikenakan faedah 18% setahun. Faedah
ini dikenakan / dibayar serta merta selepas ianya berlaku.
g. Baki bank pada 1 September ialah RM83,000

Dikehendaki :
(i) Sediakan Belanjawan Tunai bulanan untuk tempoh September hingga
Disember 2009.
[21 markah]
(ii) Jelaskan empat kegunaan belanjawan tunai.
[4 markah]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
3. (a) Perindustrian Malcom Bhd. beroperasi dalam sebuah kilang yang terbahagi
kepada empat jabatan: Jabatan Pemesinan dan Jabatan Pemasangan
merupakan jabatan pengeluaran manakala Jabatan Penyelenggaraan dan
Jabatan Kuasa memberi perkhidmatan. Kos-kos yang dianggarkan bagi
tahun hadapan adalah seperti berikut :

Kos tidak langsung

Jabatan
Pemesinan Pemasangan Penyelenggaraan Kuasa
RM RM RM RM
Bahan tak langsung 2,982 4,828 1,330 1,520
Buruh tak langsung 7,068 9,162 22,820 6,730

Kos-kos tidak langsung yang perlu dibahagikan :

RM
Sewa dan kadar bayaran 14,260
Pengawasan 6,600
Susutnilai loji 16,500

Maklumat-maklumat berikut diperolehi :

Jabatan
Pemesinan Pemasangan Penyelenggaraan Kuasa
Bilangan pekerja 20 40 10 5
Ruang (meter persegi) 1,500 2,500 500 100
Nilai loji (RM ‘0000) 6,500 2,500 1,200 800
Jam buruh langsung 1,600 2,400
Jam mesin 5,540 1,160
Jam pnyelenggaraan 900 300
Unit kuasa digunakan 2,100 600 300

Dikehendaki :
(i) Mengagihkan kos-kos tidak langsung di atas antara keempat-keempat
jabatan dengan menunjukkan asas agihan yang anda gunakan.
[8 markah]
(ii) Agihkan semula kos-kos jabatan perkhidmatan kepada kedua-dua jabatan
pengeluaran.
[3 markah]

(iii) Kira kadar penyerapan overhed Jabatan Pemesinan berasaskan jam mesin
dan kadar penyerapan overhed Jabatan Pemasangan berasaskan jam buruh
langsung
[2 markah]
(iv) Terangkan istilah-istilah berikut :
(1) penyerapan overhed
(2) overhed terkurang serap dan overhed terlebih serap
[2 markah]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(b) Sempena musim permulaan sekolah Syarikat Canggih Maju Berhad yang
mengeluarkan pakaian seragam sekolah telah mengambil beberapa langkah
untuk meningkatkan pengeluarannya.
Untuk meningkatkan pengeluaran, syarikat memperkenalkan program insentif
kepada pekerjanya mulai Oktober 2009. Kadar bayaran tambahan sebanyak
RM12 sepasang dibayar kepada pekerja yang dapat menyiapkan lebih daripada
40 pakaian seragam sebulan. Pekerja yang menyiapkan 40 pasang pakaian atau
kurang akan menerima upah asas sahaja. Berikut aalah maklumat yang
diperolehi selepas sebulan program dijalankan.

Pekerja Unit Keluaran


Ali 42
Bala 37
Chantek 40
Diane 45
Elly 39

Dibawah adalah jadual caruman KWSP, SOCSO dan potongan cukai berjadual
yang dikenakan ke atas setiap pekerja.

Caruman Majikan Pekerja


KWSP 11% 9%
SOCSO 3% 3%
Potongan cukai berjadual 2%

Dikehendaki :

(i) Hitung jumlah upah yang ditanggung bagi bulan Oktober 2009 serta tentukan
amaun upah langsung dan upah tak langsung.
[5 markah]

(ii) Hitung amaun yang perlu dibayar kepada setiap pekerja bagi bulan Oktober
2009.
[5 markah]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
4. Syarikat Cosy Wrap menjual tiga jenis tuala yang diberi nama soft, warm dan silky.
Syarikat beroperasi di dua tempat, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Maklumat berikut
berkaitan dengan tahun berakhir 30 September 2009.

Jenis tuala Soft Warm Silky


Harga jualan seunit RM 30 RM 42 RM 60
Harga belian seunit RM 21 RM 27 RM 39
Jualan (unit)
Pulau Utara 45 000 30 000 16 000
Pulau Selatan 15 000 30 000 24 000
Bilangan pesanan
Pulau Utara 20 000 15 000 5 000
Pulau Selatan 6 000 10 000 8 000
Kos overhed pemasaran dan Kos berubah Kos tetap Asas
pengagihan pangagihan
Jualan dan pengagihan 128 000 320 000 Bilangan
pesanan
Pengiklanan 208 000 416 000 Unit jualan
Pentadbiran 336 000 168 000 Nilai Jualan

Dikehendaki :

(a) Sediakan akaun untuk menunjukkan untung atau rugi bagi setiap jenis tuala dan
jumlah untung atau rugi bagi setiap pulau dengan menggunakan kaedah pengekosan
serapan. (12)

(b) Sediakan akaun bagi Pulau Utara sahaja dengan menggunakan prinsip
pengekosan marginal untuk menunjukkan caruman bagi setiap jenis tuala dan jumlah
untung atau rugi bagi pulau tersebut. (6)

© Bagi Pulau Utara sahaja, kira peratus berikut untuk setiap satu daripada tiga jenis
tuala.

(i) margin untung kasar


(ii) caruman (7)

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
5. (a) Syarikat Pra u mengeluarkan alat pengukur digital yang dinamakan Tontaw.
Kos piawai bagi seunit Tontaw adalah seperti berikut:

Bahan mentah : 2 liter pada harga RM 4 seliter


Buruh langsung: 40 minit pada kadar RM18 sejam
Overhed pengeluaran : Overhed berubah pada RM 6 sejam buruh langsung
Overhed tetap dengan kadar serapan RM 21 sejam buruh langsung.

Maklumat tambahan bagi tiga bulan berakhir 30 September 2009 menunjukkan:

1. Buruh langsung yang dibelanjawankan ialah RM 3 000 000


2. Overhed pentadbiran dan jualan untuk tempoh belanjawan tersebut ialah
RM 7 500 000.
3. Barang siap dipindah dari kilang ke jabatan pemasaran pada harga pindahan kos
tambah tokokan 20%.
Harga jualan dibelanjawankan untuk seunit Tontaw ialah RM 104

Dikehendaki : Sediakan penyata pengeluaran dan penyata pendapatan yang


dibelanjawankan untuk tiga bulan berakhir 30 September 2009 berdasarkan pengeluaran
250 000 unt Tontaw. (10)

(b) Pengeluaran sebenar Tontaws dan hasil dan kos yang berkaitan untuk tempoh
belanjawan adalah seperti berikut:

Tontaws yang dihasilkan 256 000 unit


Bahan digunakan 550 000 liter
Kos bahan RM 2 090 000
Buruh langsung 187 500 jam
Kos buruh RM 3 656 250
Belanja overhed :
Pengeluaran RM 3 650 000
Pentadbiran dan jualan RM 7 200 000
Harga jualan seunit. RM 107.50

Dikehendaki: Kira varians berikut:

(i) volum jualan


(ii) harga jualan
(iii) penggunaan bahan
(iv) harga bahan
(v) kecekapan buruh
(vi) kadar buruh (6)

© Sediakan suatu penyata untuk menyelaraskan untung dibelanjawankan dengan


untung sebenar. (9)

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
6 (a) Syarikat Darwell Product yang sedang beroperasi pada kapasiti 80%
mempunyai akaun untung rugi berikut :

RM’000 RM’000
Jualan 2 400
Tolak : bahan mentah 750
Buruh langsung 300
Overhed berubah 150
Overhed tetap 800 2 000
Untung 400

Syarikat baru menerima tawaran luar negeri yang memerlukan separuh daripada kapasiti
untuk tahun depan. Tawaran ini perlu diterima penuh atau ditolak dengan harga yang
ditetapkan 10% lebih rendah daripada harga semasa.

Lembaga pengarah menyenaraikan tiga pilihan berikut yang perlu dipertimbangkan.

1. Tolak tawaran tersebut dan teruskan jualan seperti asal.


2. Terima tawaran dengan membahagikan kapasiti sama rata antara jualan luar
negeri dan jualan tempatan dan kurangkan tawaran tempatan mengikut kapasiti.
3. Terima tawaran dan kekalkan tawaran tempatan dengan bekerja lebih masa yang
memerlukan kos pada 150% daripada kos biasa.

Beri nasihat yang sesuai kepada lembaga pengarah dengan sokongan kiraan. (10)

(b) Syarikat Supersmooth Pen mengeluarkan dua jenis pen yang dinamakan standard
dan Deluxe. Syarikat sedang berusaha untuk berunding dengan pelanggan dan akauntan
syarikat telah menyediakan jadual kos dan hasil berikut untuk tahun lepas.

Standard Deluxe
Jualan 60 000 30 000

Buruh langsung 20 000 18 000


Kos operasi mesin 12 000 3 400
Sewa dan insurans 12 400 52 400 5 580 30 580
Keuntungan 7 600 (580)

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Siasatan selanjutnya menunjukkan :

1. Sewa dan insuran merupakan kos tetap yang diagihkan antara keluaran mengikut
asas penggunaan bahan.
2. Tahun lepas syarikat menjual 5 000 unit Standard dan 2 000 unit Deluxe. Tiada
stok disimpan.
3. Tahun lepas syarikat menggunakan 8000 jam mesin untuk menghasilkan Standard
dan 1000 jam mesin untuk menghasilkan Deluxe. Jam mesin maksimum yang ada
ialah 10 000.
4. Permintaan maksimum yang dijangka ialah 7 000 unit Standard dan 3 200 unit
deluxe.

Dikehendaki :
(i) Hitung titik pulang modal dalam unit dan nilai ringgit untuk kedua-dua pen bagi
tahun lepas. (6)
(ii) Hitung untung atau rugi bersih jika kemudahan pengeluaran digunakan untuk
mengeluarkan pen standard. (5)
(iii) Hitung campuran terbaik untuk kedua-dua keluaran bagi memaksimumkan untung
syarikat dengan mengambilkira had kapasiti pengeluaran yang sedia ada. (4)

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Skema Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM Perakaunan Kertas 1 2010 

1 (a) 

  Nisbah‐nisbah    2009    2008   


 
i  Nisbah semasa      ½    ½ 
Aset semasa  627 000  445 000   
Liabiliti semasa  494 000  489 000 
  = 1.269 : 1  = 0.927 : 1 
ii  Nisbah cepat      ½    ½ 
Aset semasa – stok  627 000 – 462 000    445 000 – 150 000   
Liabiliti semasa  494 000  480 000 
  = 0.33 : 1  = 0.615 : 1 
Atau  Atau   
Aset semasa – stok  627 000 – 462 000 
Liabiliti semasa ‐  494 000 – 200 000 
overdraf  = 0.561 : 1 
 
iii  Pusing ganti inventori      ½    ½ 
KBDJ  1 386 000    900 000   
Purata stok  (150 000 + 462 000) ⁄ 2   (160 000 + 150 000) ⁄ 2 
= 4.53 kali setahun  = 5.81 kali setahun 
iv  Pusing ganti ABT      ½    ½ 
Jualan kredit  1 800 000    1 200 000   
Purata ABT  (165 000 + 145 000) ⁄ 2  (145 000 + 150 000) ⁄ 2 
  = 11.61 kali setahun  = 8.14 kali setahun 
Atau      
Jualan kredit  1 800 000  1 200 000 
ABT akhir  165 000  145 000 
  10.91 kali setahun  8.28 kali setahun 
v  Pulangan atas jualan      ½    ½ 
Untung bersih  12 000  x  100    120 000  x  100   
Jualan   1 800 000  1 200 000 
  = 0.67%  = 10% 
vi  Pulangan atas aset      ½    ½ 
Untung selepas cukai  12 000 x 100    120 000 x 100   
Purata aset  2 865  + 2 245 ⁄ 2  2 245 + 2020 ⁄ 2 
  = 0.47%  = 5.63% 
Atau     
Untung bersih   12 000 x 100  120 000 x 100 
Jumlah aset  2 865 000  2 245 000 
  = 0.42%  = 5.35% 
vii  Pulangan atas ekuiti      ½    ½ 
Untung bersih  12 000 x 100    120 000 x 100   
Ekuiti  1 771 000  1 765 000 
  = 0.68%  = 6.8% 
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
viii  Hutang atas aset  ½    ½
Hutang     1 094 000 x 100  480 000 x 100   
Aset  2 865 000  2 245 000 
  = 38.18%  = 21.38% 
  = 0.38 : 1  = 0.21 : 1 
 
                8 markah 

1 (b) 

Persamaan  Perbezaan 
PSPD  Penyata Kewangan ‐ Nisbah 
- disediakan  untuk  mengukur  - penyata sumber untuk  - untuk melihat pencapaian 
prestasi  melihat perubahan   
  kedudukan kewangan   
‐        disediakan  berasas  penyata    - melibatkan satu period  ‐    melibatkan satu titik masa 
yang sama  perakaunan 
 
Maksimum 4 markah 

1 (c) 

(i) Pelarasan bagi mengiktiraf hasil terakru.


Contoh : faedah belum terima

Faedah belum terima xx /


Hasil faedah xx /

(ii) Pelarasan bagi mengiktiraf belanja terakru.


Contoh : faedah belum bayar

Belanja faedah xx /
Faedah belum bayar xx /

(iii) Pelarasan bagi mengiktiraf hasil daripada penerimaan terdahulu.


Contoh : sewa diterima terdahulu

Sewa diterima xx /
Sewa diterima terdahulu xx /

(iv) Pelarasan bagi mengiktiraf belanja daripada bayaran terdahulu.


Contoh : insurans bayar dahulu

Insuran prabayar xx /
insurans xx /

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(v) Pelarasan bagi peruntukan.
Contoh : susutnilai / hutang lapuk

Belanja susutnilai / xx /
belanja hutang lapuk
Susutnilai terkumpul / xx /
Peruntukan hutang lapuk
Maksimum 5 markah

1 (d)

Prinsip Perakaunan
1 Tempoh berkala . tempoh perakaunan /
2 Pemadanan / pengiktirafan hasil /
3 Pendedahan penuh /
4 Unit kewangan malar / kestabilan nilai wang /
5 Usaha berterusan /
6 Konservatisme /
7 Pendedahan penuh /
8 Konsistensi / ketekalan /
9 Pengiktirafan hasil / asas tunai /
10 Pendedahan penuh /
11 Entiti berasingan /
12 Pemadanan /
13 Unit kewangan malar / kestabilan nilai wang /
14 Kematerialan /
15 Akruan / pemadanan /
16 Pendedahan penuh /

16 x ½ =8 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
2. 

Encik Raja 
Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 
Stok awal      15100 /  Jualan (145 530 + 19630)  165160 2 ½

Belian (115 650 – 600)  115050  2     
½

pulangan  (750)  / 114 300    


Stok akhir    (10350) /   
KBDJ      119050
Uuntung kasar      46110 /   
      165160 165160
7 markah 

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 

Gaji  9500 /  Untung kasar  46110 


Elektrik & air  1950 /     
insurans  2650 /
Belanja am (215‐30+165)  350 //     
Sewa (3900 + 400 – 900)  3400 //     
Hutang lapuk  1500 /     
Pelupusan   240 //
Susutnilai kelengkapan  450 //     
Untung bersih  25970 //     
  46110     46110 
                      7 markah 

Jalan kerja: 

Modal awal 

Bank   6300
Penghutang   10500
Pemiutang  (8400)
Stok awal 15100
Belanja am terakru  (30)
Sewa terdahulu  400
Tunai 280
Kelengkapan   8200
  32350
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
 

Akaun kawalan pemiutang 

Bank  112900   Baki b/b  8400 


Tunai  1200 belian 115650 
Pulangan   750      
Baki h/b  9200      
  124050     124050 
 

Akaun kawalan penghutang 

Baki b/b  10500   Bank  148875 


jualan  165160   Hutang lapuk  1500 
    Tunai  1955 
  Baki h/b 23330 
  175660     175660 
 

Akaun kelengkapan 

Baki b/b  8200 Pelupusan  750 


Bank   2500   susutnilai  450 
    Baki h/b  9500 
  10700     10700 
 

Akaun pelupusan 

kelengkapan  750   Bank   510 


    Untung rugi  240 
  750     750 
 

Akaun Tunai 

Baki b/b  280   Belanja am  165 


Penghutang  1955   pemiutang  1200 
  Ambilan  520 
    Baki h/b  350 
  2235     2235 
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
 

Kunci Kira‐kira pada 31 Disember 2009 

Aset tetap        Ekuiti pemilik   
kelengkapan    9500 /// Modal  32350  2
    (+) untung bersih  25970  /
Aset semasa      58320 
Tunai   350    ///  (‐) ambilan   (12620)  45700 //
Sewa terdahulu  900  /  
Stok akhir  10350    /  Liabiliti semasa   
Bank  10470    /  Pemiutang     9200 ///
Penghutang   23330  45400 ///  
    54900   54900
                       11 markah 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
 

3.   Jalan Kerja 

  Akaun Alatan Renang          Ak. Sewa Alatan   
Baki  2420  /  Baki h/b  3090 Baki b/b 125 / Baki  130 /
b/b  h/b 
Bank  670  /        P&P  2005 / Bank  2000  /
  3090      3090       2130     2130 
      2 x ¼          4 x ¼   
 

                   
  Ak. Gaji  Ak Majalah dan Akhbar 
Bank  9450  /  Baki  510 /    Bank   250 /  Baki b/b  185 /
b/b 
Baki  1080  /  P&P  9420 /    Baki h/b  215 /  P&P  280 /
b/b 
  9930      9930       465     465
      4 x ¼  4 x ¼ 
 

  Akaun Sewa      Akaun Belanja Am
Bank   1300  /  Baki  330 /    Bank  450 /  Baki b/b  165 /
b/b 
Baki  330  /  P&P  1300 / Baki h/b 192 / P&P  477 /
h/b  
  3300      3300       642     642
      4 x ¼  4 x ¼ 
 

  Akaun Yuran        Ak Kawalan Penghutang   
Baki  600  /  Baki  1120 /    Baki b/b  250 /  Bank  14600 /
b/b  b/b 
P&P  19520  /  Bank  18 280 /    Jualan  14550 /  Baki h/b  200 /
Baki  1080  /  Baki  1800 /      14800     14800
h/b  h/b 
  21200      21200          
      6 x ¼  4 x ¼ 
 

  Ak. Kawalan Pemiutang         
Bank  5725  /  Baki b/b  400 /       
Baki b/b  675  /  Belian  6000 /    
  6400      6400    
      4 x ¼         
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
 

Kelab Renag Beserah 
Akaun Perdagangan Kafe Makanan  dan Minuman bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 
 
  RM     RM   
Stok Awal  1800 /  Jualan  14550  // 
(+) Belian  6000 //
  7800
(‐) Stok Akhir  2525 /       
Kos Jualan  5275        
  9275        
Gaji pekerja kafe  1900 /
Untung Kafe  7375 /       
  14550     14550   
    8 x ½=4     
 
 

Kelab Renang Beserah
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 
 
  RM    RM   
Pendapatan         
Yuran masuk  6000   
Yuran Ahli      19520  /// 
Sewa Alatan Renang      2005  // 
Derma      5500   
Untung Kafe  7375   
      40400   
Pebelanjaan         
Penylenggaraan dan pembaikan   610       
Suratkhabar dan majalah  280 //    
Sewa  1300  //     
Pembaikan peralatan elektrik  16600       
Gaji  9420  //     
Rugi Jamuan Makan malam  12800 //    
Belanja am  477  //     
Susut nilai bangunan  7200  //  46687   
Kurangan / Defisit      8287  / 
  18 x ½=9       
 
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Kelab Renang Beserah 
Kuci Kira‐kira pada 31 Disember 2009 
  RM RM RM 
Kenderaan      36000       
(‐) susut nilai kenderaan      7200  /  28800   
Alatan Renang          3090  // 
Perabot (13400+350+5700)  19450  //
Pelaburan saham          5500  / 
          56840   
Aset Semasa             
Stok  2525  
Penghutang makanan dan minuman      200       
Bank      4250  /     
Tunai      19100  /     
Yuran terakru/tertunggak  1800 /  
Tunai Kafe (14600‐5725‐1900)      6975  //     
Tunai kolam renang      3125  //     
Sewa terakru      130  /     
  38105  
(‐) Liabiliti semasa   
Pemiutang makanan dan minuman  675           
Yuran terdahulu  1080  /         
Akhbar dan majalah terakru  215  /         
Sewa terakru  330 /  
Gaji terakru  192  /         
  480  /  2972       
Modal kerja          35133   
  91973 
Dibiayai oleh:             
Modal  34635  //
(‐) Defisit          8287   
  26348 
Liabiliti jangka panjang          44125  // 
Tabung kolam renang          21500  / 
Pinjaman          91973   
    24 x ½ =12       
 
 
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
4.  Jalan Kerja 

  Ak Harta milik bebas        Ak Loji dan Mesin   
Baki b/b   70 000  /  Baki  84 000  /   Baki b/b  213 600 /  Pelupusan  1 010 /
h/b 
Bank  14 000            Bank  52 290 /  S/nilai  24 080 /
  84 000      84 000           Baki h/b  240 
800
2 x ¼                265 890   4 x ½  265 
    890
 
 

  Ak Pelupusan Loji dan Mesin        Ak Peralatan   
Loji dan  1 010  /  bank  860 /   Baki b/b  4 200 /  Pelupusan  300 /
Mesin 
      UR  150     Bank  2 900 /  s/nilai  1 900 /
  1 010      1 010         Baki /b  4 900
2 x ½            4 x ¼  7 100     7 100
 

  Ak Pelupusan  Ak Cukai 
Peralatan 
Peralatan  300  /  Bank  450  /   Bank  10700 /  Baki b/b  30 200  / 
UR  150            Baki h/b  33100 /  UR  13600  / 
  450      450  43800 43800 
2 x ½                  4 x ¼     
 

  Ak Dividen
Bank  33 200  /  Baki b/b  24 400 /       
Baki h/b  10 600  /  UR  19400 /       
  43 800      43 800        
               
      4 x ¼         
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
 

4a.                                                                 Mia Batrisha Berhad
Penyata Sumber dan Penggunaan Dana bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 
 
  RM(000)   RM(000)   
Sumber daripada operasi     
Untung bersih sebelum cukai (41660‐120)    41540  // 
 Tambah: Item bukan alir tunai       
                Susut nilai Peralatan  1 900 /     
               Susut Nilai Loji dan mesin  24 080 /    
               Rugi Pelupusan Loji dan mesin 150 // 26130   
    67670   
Tolak: Untung Pelupusan Peralatan    150  // 
    67520   
Sumber‐sumber lain     
Terbitan Syer biasa  10 000 /     
Premium syer  9 500 /     
Jualan Loji dan Mesin  860 /     
Jualan Peralatan  460 / 20820   
    88340   
Tolak: Penggunaan dana       
Belian Harta Milik Bebas  14 000 //     
Belian Loji dan Mesin  52 290 ////    
Belian Peralatan   2 900 //     
Penebusan Debentur  4 000 ////    
Bayar Dividen  33200 ////    
Bayar Cukai  10700 // 117090   
Pengurangan Modal Kerja    28750   
     
Perubahan modal kerja diwakili oleh:       
Bank    8730  / 
Akaun Belum Terima    2300  / 
Inventori    2720  // 
Overdraf bank  7400  / 
Akaun Belum Bayar    7600  / 
    28 750   
  36 x ½ = 18     
 
 

4b  Urusniaga yang tidak member kesan kepada  Alir tunai 
1.  Terbitan saham bonus  
2  Pindahan ke Rizab 
3  Penilain semula aset 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
4  Perolehan asset tanpa tunai – tukar beli
5  Pertukaran Debentur ke saham 
   
  Mana – mana 3 jawapan yang betul                    [3 markah ] 
 

4c.  Penyata Sumber dan Penggunaan Dana  Kunci Kira‐kira 


1.  Menunjukkan aliran dana antara dua  Menunjukkan kedudukan kewangansyarikat pada 
tempoh  akhir sesuatu tempoh  
2.  Mendedahkan secara terperinci sumber  Tidak  menunjukkan bagaimana dana syarikat 
dana dan penggunaanya  telah diperoleh dan penggunaanya 
3.  Menunjukkan  sejauh mana dana syarikat  Tidak menunjukkan sejauhmana dana syarikat 
digunakan  secara berkesan  digunakan 
4.  Boleh digunakan sebagai asas untuk  Tidak boleh digunakan sebagai asas untuk 
merancang proses penggunaan dana  merancang proses penggunaan dana. 
untuk tempoh akan dating. 
Terima jawapan lain  , pasangan jawapan mesti betul untuk dapat 1 markah bagi setiap pasangan 
jawapan yang betul . [ 4 markah] 
 

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
 

5a.

2009 Debit Kredit


(RM) (RM)
Sept 30 Permohonan 250 000 /
Modal saham biasa 250 000 /
(Menerbitkan saham biasa pada premium)

Bank 400 000 /

Permohonan 400 000 /


(Menerima wang permohonan)

Permohonan 25 000 //
Bank 25 000 /
(merekod pemulangan balik wang saham yang
ditolak)

Permohonan 125 000 /


Perumpukan 125 000 /
(Menerima baki wang permohonan)

Okt 1 Perumpukan 750 000 /


Modal Saham Biasa 250 000 /
Premium saham 500 000 /
(Merekod perumpukan saham biasa)

Bank 625 000 //


Perumpukan 625 000 /
(merekod terimaan wang daripada perumpukan)

Dis 1 Panggilan Pertama 2 00 000 /


Modal syer Biasa 200 000 /
(Merekod Panggilan Pertama)

Bank 194 000 /


Panggilan tertunggak 6 000 /
Panggilan pertama 200 000 /
( Merekod terimaan wang panggilan pertama)

Feb1 Panggilan Kedua 300 000 /


Modal syer Biasa 300 000 /
(Merekod Panggilan Kedua)

Bank 291 000 /


Panggilan tertunggak 9 000 /

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Panggilan kedua 300 000 /

( Merekod terimaan wang panggilan kedua)

Modal Saham Biasa 30 000 /


Rampasan Syer 30 000 /
( Merampas syer-syer yang tidak dibayar)

Rampasan Syer 15 000 /


Panggilan pertama 6 000 /
Panggilan kedua 9 000 /
Memindahkan baki akaun panggilan pertama dan kedua
ke akaun rampasan syer

Rampasan Syer 30 000 /


Modal syer biasa 30 000 /
Menerbitkan semula syer dirampas)

Bank (30 000 x 80 sen) 24 000 /


Rampasan Syer 24 000 /
Menerima wang permohonan daripada saham biasa yang
diterbitkan semula)

Rampasan 9 000 /
Premium syer 9000 /
( memindahkan baki akaun rampasan syer ke akaun
premium syer)

36 x ½= 18markah

5b.

Rizab Modal
i. Penilaian semula asset tetap
ii. Rizab penggantian asset
iii. Rizad Penebusan Modal Modal/ Debentur? Syer Keutamaan
iv. Rizab Berkanun
Mana-mana 2 jawapan yang betul – 2 markah

Rizab Hasil
i. Untung tertahan/ Untung Pengasingan/ Untung tidak diagih
ii. Rizab Am
iii. Rizab Penyamaan dividen
iv. Kumpulan wang pesaraan
Mana-mana 2 jawapan yang betul – 2 markah

5c

Fungsi Premium Syer


i. Penebusan syer keutamaan

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
ii. Terbitan syer bonus
iii. Penyusunan semula modal- menghapuskan rugi terkumpul
iv. Menghapuskan diskaun syer
Mana-mana 3 jawapan yang betul -3 markah

6a. Perniagaan Naqib

Butir Debit Kredit


RM RM
1. Belian 225 /
Akaun Kawalan Penghutang 225 /
(Merekod blain terkurang catat sebanyak RM 225)

2 Ak Tergantung 1965 /
Bank 1965 /
(Merekod bayaran balik kepada penghutang)

3 Belian 750 /
Akaun Kawalan Pemiutang 750 /
Merekod belian tunai didebit ke Akaun Kawalan
Pemiutang)

4. Sewa 260 /
Akaun Kawalan Penghutang 260 /
Merekod sewa didebit ke Akaun kawalan
penghutang)

5. Ak. Tergantung 2430 / /


Bank 2430
(Merekod bank terlebih catat)

6. Caj bank 680 /


Bank 680 /
(Merekod caj bank)

7. Peralatan 6480 /
Bank 6480 /
(Merekod belian peralatan baru)

8. Bank 1837 /
Jualan 1837 /
(Merekod jualan tunai)

9. Diskaun diberi 375 /


Akaun kawalan penghutang 375 /
(Merekod diskaun diberi tertinggal catat)

10. Alat tulis 1095 /


Ak Tergantung 1095 /

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(merekod belanja alat tulis)

11. Akaun kawalan pemiutang 1170 /


Akaun kawalan Penghutang 1170 /
(Merekod catatan kontra)
22 x ½ = 11

b.   

Perniagaan Naqib
Imbangan duga pada 30 Jun 2009
Debit Kredit
Aset Tetap pada kos 96480 //
Peruntukan susut nilai asset tetap 46 500 /
Akaun Kawalan Pemiutang 9 555 //
Akaun Kawalan Penghutang 12595 //
Akaun Tergantung 2190 //
Untung bersih 16 452 /
Stok barang niaga 21 000 /
Modal 52 500 /
Bank 7 258 //
132 265 132 265
14 x ½ =7
 

Kiraan: 
Ak. Kwln Pemiutang  9750  + 225 + 750 – 1170  
Ak Kwln Penghutang  1440 – 260 – 1170 ‐ 375 
Ak. Tergantung  1110 – 1965 – 2430 + 1095
Bank  2460 – 1095 ‐2430 + 1837 – 680 ‐ 6480
 

c.    

Perniagaan Naqib
Penyata pelarasan untung bersih bagi tahun
berakhir 30 Jun 2009

Untung bersih 18 000


(+ ) Jualan tunai 1 837 /
19 837
(-) Belanja :
Sewa 260 /
Belian 225 /
Belian 750 /
Diskaun diberi 375 /
Alat tulis 1 095 /
Caj bank 680 / 3 385
Untung bersih terlaras 16 452

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
/ x ½ maksimum 3 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Skema Jawapan

1. (a)
(i) Kesan Negatif Perekodan urusniaga mungkin tidak tepat, berlakunya
penipuan oleh kakitangan sendiri dan akan merugikankan
syarikat
Cadangan Penyemakan bebas/ pengasingan tugas / kelulusan
(ii) Kesan Negatif Kesilapan dalam mencatat @ kehilangan yang tidak
boleh dikesan
Cadangan Pengasingan tugas
(iii) Kesan Negatif Tidak dapat menguji inventori yang wujud dalam gudang
seperti yang direkod dalam computer.
Cadangan Mewujudkan semakan inventori secara fizikal.
(iv) Kesan Negatif Pembelian inventori yang berlebihan, meningkatkan kos
penyimpanan
Cadangan Kelulusan
(v) Kesan Negatif Pegawai mudah terdedah kepada sogokan/menerima
faedah/ ganjaran dari pihak luar, ini mungkin
menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam
pembuatan keputusan
Cadangan Pusingan tugas / cuti tahunan

* setiap kesan negative 1 markah


* setiap cadangan 1 markah

(b) (i)
Kos Kos tetap Kos Kos Kos tak
berubah tempoh langsung langsung
Buruh X X
Bahan X X
Gaji pengarah X X
Gaji pekerja am X X
Pengiklanan X X
Bekalan pejabat am X X
Susutnilai peralatan X X
pejabat
Susutnilai kilang X X
Insurans kilang X X
Cukai harta kilang X X
Penyelia buruh kilang X X
22 x ½ = 11 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(b) (ii)
Kos pengeluaran = bahan + buruh + overhed
= 450,000 + 300,000 + 350,000 + 7,500 + 4,000 + 78,000
¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼
= RM1,189,500 ½

Kos pengeluaran / per unit = RM1,189,500


5,000 unit ½

= RM 237.90 1

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
2. (i)

September Oktober November Disember


Baki awal 83,000 25,446 (61,404) (116,798)

Penerimaan
Jualan 349,790 ½ 371,735 ½ 433,580 ½ 426,265 ½
Penghutang 591,271 609,625 641,573 720,347
1 1 1 1

1,024,061 1,006,806 1,013,749 1,029,814

Pembayaran
Belian 116,280 ½ 120,840 ½ 133,380 ½ 129,960 ½
Pemiutang 254,125 1 261,630 1 277,400 1 298,680 1
Upah 280,475 ½ 282,950 ½ 288,875 ½ 292,475 ½
Overhed 347,735 1 390,583 1 417,708 1 423,083 1

998,615 1,056,003 1,117,363 1,144,198


Lebihan / kurangan 25,446 (49,197) (103,614) (114,384)

Ansuran pinjaman - (11,456) ½ (11,458) ½ (11,458) ½


Faedah overdraf (749) (1,726) (1,888)
½ ½ ½

Baki akhir 25,446 (61,404) (116,798) (127,730)

Jumlah 21 markah

(ii)
Perancangan ½ Keperluan tunai ½
Kawalan ½ Sisihan ½
Pembuatan ½ Pembiayaan kekurangan ½
keputusan Pelaburan lebihan – asset, pelaburan lain
Koordinasi ½ Dengan lain-lain belanjawan ½
1. modal
2. bahan
3. buruh
Pembiayaan ½ Untuk kekurangan – Pinjaman ½
Pelaburan ½ Untuk lebihan ½
* Pilih mana-mana 4 untuk 4m

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
3. (a) Penyata menunjukkan agihan Kos tidak langsung dan kos jabatan
perkhidmatan kepada Jabatan Pengeluaran

Kos-kos Pemesinan Pemasangan Penyelenggaraan Kuasa


Bahan tak 4,828 ¼ 1,330 ¼ 1,520 ¼
langsung 2,982 ¼
Buruh tak 7,068 ¼ 9,162 ¼ 22,820 ¼ 6,730 ¼
langsung
Sewa dan kadar 4,650 ¼ 7,750 ¼ 1,550 ¼ 310 ½
bayaran (m2)
Pengawasan (bil. 1,760 ¼ 3,520 ¼ 880 ¼ 440 ½
Pekerja)
Susutnilai loji 9,750 ¼ 3,750 ¼ 1,800 ¼ 1,200 ½
(nilai loji)
26,210 29,010 28,380 10,200
Agihan kos 7,140 ½ 2,040 ½ 1,020 ½ -
Jabatan Kuasa
(unit kuasa)
33,350 31,050 29,400

Agihan Kos 22,050 ½ 7,350 ½ -


Jabatan
Penyelenggaraan
Jumlah kos 55,400 ½ 38,400 ½ -

* Agihan – (1/2 x 7 ) maksimum 3 markah

(iii) Kadar Penyerapan O/H Jabatan Pemesinan (jam mesin) = RM55,400


5,540 jam ½

= RM10 per jam mesin ½

Kadar Penyerapan O/H Jabatan Pemasangan (jam buruh)= RM38,400


2,400 jam ½
= RM16 per jam buruh ½

(iv) (1) Penyerapan O/H :- agihan kos tidak langsung atau O/H kepada kos seunit
keluaran supaya harga jualan dapat ditentukan. 1
(2) Overhed terlebih serap :- Overhed yang diserap mengikut kadar penyerapan
pra tentu lebih daripada overhed yang sebenar berlaku. ½
Overhed terkurang serap :- Overhed yang diserap mengikut kadar penyerapan
pra-tentu kurang daripada overhed sebenar yang berlaku. ½

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(b)
Nama Jumlah Upah Upah tak
upah langsung langsung
(RM) (RM) (RM)
Ali 504 504 70.56 1

Bala 480 444 103.20 1

Chantek 480 480 67.20 1

Diane 540 540 75.60 1

Elly 480 468 79.20 1

Nama Upah KWSP (9%) Socso(3%) Cukai (2%) Jumlah


RM RM RM RM RM
Ali 504 45.36 15.12 10.08 70.56
Bala 480 43.20 14.40 9.60 67.20
Chantek 480 43.20 14.40 9.60 67.20
Diane 540 48.60 16.20 10.80 75.60
Elly 480 43.20 14.40 9.60 67.20

Nama Jumlah bayaran


(RM)
Ali 433.44 1
Bala 412.80 1
Chantek 412.80 1

Diane 464.40 1
Elly 412.80 1

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
4. (a)Penyata Pendapatan Pulau Utara (Pengekosan Serapan)

Soft Warm Silky Jumlah


RM ‘000 RM’000 RM’000 RM’000
Jualan 1,350 / 1 260 / 960 / 3 570 /
Tolak : Belian 945 / 810 / 624 / 2 379 /
Untung kasar 405 / 450 / 336 / 1 191 /
Tolak : Belanja
Jualan dan pengagihan 140 / 105 / 35 / 280 /
Pengiklanan 175.5 / 117 / 62.4 / 354.9 /
Pentadbiran 101.25 / 94.5 / 72 / 267.75/
Untung Bersih (Rugi) 11.750 / 133.5/ 166.6/ 288.75/
Markah max 6

Penyata Pendapatan Pulau Selatan (Pengekosan Marginal)

Soft Warm Silky Jumlah


RM ‘000 RM’000 RM’000 RM’000
Jualan 450 / 1 260 / 1 440 / 3 150 /
Tolak : Belian 315 / 810 / 936 / 2 061 /
Untung kasar 135 / 450 / 504 / 1 089 /
Tolak : Belanja
Jualan dan pengagihan 42 / 70 / 56 / 168 /
Pengiklanan 58.5 / 117 / 93.6 / 269.1 /
Pentadbiran 33.75 / 94.5/ 108 / 236.25 /
Untung Bersih (Rugi) 0.75 / 168.5/ 246.4/ 415.65 /
Markah max 6

(b) Penyata Pendapatan Pulau Utara (Pengekosan Marginal)

Soft Warm Silky Jumlah


RM ‘000 RM’000 RM’000 RM’000
Jualan 1,350 1 260 960 3 570
Tolak : Belian 945 810 624 2 379
Untung kasar 405 450 336 1 191
Tolak : Belanja berubah
Jualan dan pengagihan 40 / 30 / 10 / 80 /
Pengiklanan 58.5 / 39 / 20.8 / 118.3 /
Pentadbiran 67.5 / 63 / 48 / 178.5 /
Caruman 239 / 318 / 257.2/ 814.2 /
Tolak : Belanja tetap
Jualan dan pengagihan 100 / 75 / 25 / 200 /
Pengiklanan 117 / 78 / 41.6 / 236.6 /
Pentadbiran 33.75/ 31.5 / 24 / 89.25/
Untung bersih (Rugi) 11.75 133.5 166.6 288.35
Markah max 6

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
© Margin untung kasar = untung kasar / jualan /

Soft 405 x 100% = 30% /


1350

Warm 450 x 100% = 35.71% /


1260

Silky 336 x 100% = 35% /


960

Caruman = caruman / jualan /

Soft 11.75 x 100% = 0.87% /


1350

Warm 133.5 x 100% =10.6% /


1260

Silky 166.6 x 100% =17.35% / markah max 7


960

5. (a) Penyata pengeluaran dan penyata pendapatan yang dibelanjawankan untuk


tiga bulan berakhir 30 September 2009 /

RM’000 RM’000
Jualan 26 000 /
Tolak : kos pengeluaran
Bahan mentah 2 000 /
Buruh langsung 3 000 /
Overhed pengeluaran berubah 1 000 /
Overhed pengeluaran tetap 3 500 /
Jumlah kos pengeluaran 9 500
Tambah : tokokan 1 900 / 11 400
Untung kasar 14 600
Tambah : untung kilang 1 900 /
Jumlah hasil 16 500
Tolak : overhed jualan dan pentadbiran 7 500 /
Untung bersih 9 000 /

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(b) (i) Varians volum jualan = SP ( BQ – AQ ) /
= 104 ( 250 000 – 256 000 ) //
= 624 000 (Memuaskan) /

(ii) Varians harga jualan = AQ ( SP – AP ) /


= 256 000 ( 104 – 107.50 ) //
= 896 000 (Memuaskan) /

(iii) Varians penggunaan bahan = SP ( SQ – AQ ) /


= 4 ( 256 000 X 2 – 550 000 )//
152 000 (Tidak Memuaskan) /

(iv) Varians harga bahan = AQ ( SP – AP) /


= 550 000 ( 4 – 3.80 ) //
= 110 000 ( Memuaskan ) /

(v) Varians kecekapan buruh = SR ( SH – AH ) /


= 18 ( 256 000 X 2/3 – 187 500 ) //
= 303 000 ( Tidak memuaskan ) /

(vi) Varians kadar buruh = AH ( SR – AQ ) /


= 187 500 ( 18 – 19.50 ) //
= 281 250 ( Tidak Memuaskan ) /

© penyata untuk menyelaraskan untung dibelanjawankan dengan untung


sebenar.

Keuntungan dibelanjawankan RM 9 000 000//


Tolak : Varians tidak memuaskan
Varians bahan RM 90 000 /
Varians buruh 656 000 /
Varians overhed tetap 160 000 /
Varians overhed berubah 24 000 / 920 000
Tambah : Varians memuaskan
Varians jualan 1 520 000 /
Varians overhed pentadbiran dan jualan 300 000 / 1 820 000
Keuntungan sebenar 9 899 750 //

Max 9 markah

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
6. (a) Pilihan 1, untung kekal RM 400 000. /
Pilihan 2, untung ialah RM 550 000.
Pilihan 3, untung ialah RM 943 750.

Pilihan yang terbaik ialah terima tawaran luar negeri dan bekerja lebih masa //
kerana ia mendatangkan untung paling tinggi.////

Pilihan 2 Jualan Tawaran Jumlah


Tempatan luar negeri
RM’000 RM’000 RM’000

Jualan 500 X 2400 500 X 2400 x 90 2 940


800 / 800 100 /
Tolak : kos berubah
Bahan mentah 1000 x 750 937.50/
800
Buruh langsung 1000 x 300 375.00/
800
Overhed berubah 1000 x 150 187.50/
800
Overhed tetap 800.00/
Untung 550.00/

Pilihan 3 Jualan Tawaran Jumlah


Tempatan Luar negeri
RM’000 RM’000 RM’000

Jualan 2400 / 500 X 2400 x 90 3750


800 100 /
Tolak : kos berubah
Bahan mentah 1300 x 750 1218.75/
800
Buruh langsung 300 x 300 x 150 + 1000 x 300 543.75/
800 100 800
Overhed berubah 1300 x 150 243.75/
800
Overhed tetap 800.00
Untung 943.75/

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
(b) Standard Deluxe
Harga jualan seunit 60 000 = RM 12 seunit / 30 000 = RM 15 seunit /
5 000 2 000

Tolak : Kos berubah


Bahan mentah 8 000 = RM 1.60 seunit / 3 600 = RM 1.80 seunit /
5 000 2 000
Buruh langsung 20 000 = RM 4.00 seunit / 18 000 = RM 9.00 seunit /
5 000 2 000
Kos operasi mesin 12 000 = RM 2.40 seunit / 3 400 = RM 1.70 seunit /
5 000 2 000

Jumlah kos berubah RM 8.00 seunit RM 12.50 seunit

Caruman seunit RM 4.00 seunit RM 2.50 seunit

(i) Titik Pulang Modal = Kos Tetap / caruman seunit

12 400(/) / 4 = 3 100 unit / 5 580(/) / 2.50 = 2 232 unit /

3 100 X 12 = RM 37 200 / 2 232 x 15 = RM 33 480 /


Markah max 6

(ii) Kuantiti pengeluaran = 5 000 unit Masa pengeluaran = 8 000 jam


Masa pengeluaran seunit = 5/8 (/)
Pengeluaran dalam masa 10 000 jam = 6 250 unit (/)

Jualan 6 250 x 12 75 000 /


Tolak : bahan mentah 8/ 5 X 6 250 10 000 /
buruh langsung 4 x 6 250 25 000 /
kos operasi mesin 12/ 5 x 6 250 15 000 /
sewa dan insurans 12 400 + 5 580 17 980 //
Keuntungan 7 020 //

(iii) Standard Deluxe


Unit / jam mesin 5/8 = 0.625 / 2.0 /
Caruman seunit RM 4.00 / RM 2.50 /
Caruman sejam mesin RM 2.50 / RM 5.00 /
Keutamaan pengeluaran kedua / pertama /

Permintaan maksimum Deluxe 3 200 unit /


Masa pengeluaran yang diperlukan 3 200 x ½ = 1 600 jam /
Jam mesin yang ada untuk pengeluaran Standard 10 000 – 1 600 = 8 400jam /
Pengeluaran Standard 5/8 x 8400 = 5 250 unit /
Campuran terbaik ialah 3 200 unit Deluxe(//) dan 5 250 unit Standard.(//)

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/