You are on page 1of 20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

Minggu Bidang Topik Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:


& Pembelajaran Murid dibimbing untuk Murid berupaya untuk Standard Prestasi
Tarikh

(i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000: B1D1E1(a)


NOMBOR DAN Nombor Bulat Hingga 1.1 Menama dan menentukan nilai (a) Membaca sebarang nombor Menyatakan sebarang
OPERASI 10 000 nombor yang diberi dalam perkataan. nombor bulat hingga 10
(b) Menyebut sebarang nombor 000.
yang diberi dalam bentuk
angka.
(c) Memadan angka dengan namanya
dalam perkataan

1 (ii) Menentukan nilai nombor hingga B1D2E1 (a)


10 000: Menunjukkan kuantiti
2 Jan (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor bagi nombor
- yang disebut dengan menggunakan
4 Jan objek, gambar, garis nombor dan 1ank
a 4:1
(b) Memadankan kumpulan objek
dengan nombor
(c) Menyusun kumpulan objek, kad
gambar 1ank ad angka mengikut
tertib menaik dan tertib menurun.

(d) Membandingkan dua nombor


dan menyebut sebarang nombor yang B1D2E1 (d)
terletak diantaranya. Membandingkan dua
(e) Menyatakan nombor sebelum dan nombor dan menyatakan
selepas bagi suatu nombor yang diberi nombor sebelum, selepas
dan diantaranya.

2 NOMBOR DAN Nombor Bulat Hingga 1.2 Menulis nombor (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 B2D1E1
OPERASI 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Menulis nombor dalam
7 Jan perkataan. perkataan dan angka
- (ii) Menulis dalam perkataan sebarang
11 Jan nombor hingga 10 000 yang diberi dalam
bentuk angka.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

1.3 Melengkapkan sebarang (i) Membilang nombor dalam B1D1E1(b)


rangkaian nombor lingkungan 10 000 secara: Membilang nombor seribu-
(a) seribu-seribu seribu, seratus-seratus,
(b) seratus-seratus sepuluh-sepuluh, satu-satu,
(c) sepuluh-sepuluh dua-dua, tiga-tiga hingga
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, hingga sembilan-sembilan secara
Sembilan-sembilan secara tertib menaik menaik dan menurun.
dan menurun.

(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian B1D2E1 (c)


nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribu- seribu Melengkapkan sebarang
(b) seratus-seratus rangkaian nombor.
(c) sepuluh-puluh
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, hingga
sembilan-sembilan
secara tertib menaik dan menurun.

NOMBOR DAN Nombor bulat hingga 1.4 Menentukan nilai tempat (i) Menamakan nilai tempat bagi B2D2E1
OPERASI 10 000 bagi sebarang nombor setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 10 000. Menyatakan nilai tempat
(ii) Menyatakan nilai digit bagi dan nilai digit bagi
sebarang nombor hingga 10 000. sebarang nombor bulat
(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai hingga 10 000.
3 digit bagi sebarang nombor
dengan menggunakan abakus
14 Jan 4:1.
-
18 Jan
(iv) Mencerakinkan sebarang nombor B2D2E2
dalam:
(a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa Mencerakinkan sebarang
(b) bentuk panjang yang nombor hingga 10 000.
menunjukkan nilai setiap digit
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

1.5 Melengkapkan pola nombor (i). Menerangkan pola bagi satu urutan
nombor yang diberi.
(ii). Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang diberi.

1.6 Membundarkan sebarang (i) Membundarkan sebarang nombor B3D2E1


nombor hingga 10 000 kepada puluh dan ratus dan Membundarkan sebarang
ribu yang terdekat. nombor bulat hingga
(ii) Mengenalpasti nombor yang mungkin 10000 kepada puluh, ratus
4 diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 dan ribu yang terdekat
yang telah dibundarkan kepada puluh,
21 Jan ratus dan ribu terdekat.
-
25 Jan
1.7 Menganggarkan (i). Memberi anggaran bilangan objek yang B3D3E1
munasabah dengan; Menganggarkan bilangan
(a) menyatakan kuantiti objek “lebih daripada” dan
(b) menggunakan perkataan “lebih “kurang daripada” sesuatu
daripada” dan “kurang daripada”. kuantiti.

NOMBOR DAN Tambah dalam 2.1 Menambah (i) Menambah sebarang dua nombor B3D1E1
OPERASI lingkungan 10000 sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul Melakukan operasi asas
semula. tambah bagi sebarang dua
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga nombor-
hingga empat digit dengan
nombor bulat hingga 4 digit
5 mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh tanpa dan dengan
28 Jan (b) puluh ke ratus mengumpul semula dan
- (c) ratus ke ribu hasil tambahnya hingga 10
1 Feb (d) sa ke puluh dan puluh ke ratus dan 000.
ratus ke ribu,hasil tambahnya hingga 10
000

(iii) Menambah sebarang dua nombor


dengan menggunakan abakus 4:1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

(iv)Menambah sebarang dua nombor dengan B5D1E2


pelbagai strategi pengiraan. Menyelesaikan projek
matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai
strategi.

2.2 Menambah sebarang tiga (i) Menambah sebarang tiga nombor B3D1E1
nombor hingga empat digit tanpa Melakukan operasi asas
mengumpul semula. tambah bagi sebarang dua
hingga tiga nombor-
nombor bulat hingga 4 digit
tanpa dan dengan
mengumpul semula dan
hasil tambahnya hingga
10000.

6 (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga


B3D1E1
empat digit dengan mengumpul semula
Melakukan operasi asas
4 Feb dari :
tambah bagi sebarang dua
- (a) sa ke puluh
hingga tiga nombor-
8 Feb (b) puluh ke ratus
nombor bulat hingga 4 digit
(c) ratus ke ribu
tanpa dan dengan
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus
mengumpul semula dan
ke ribu, hasil tambahnya hingga 10 000.
hasil tambahnya hingga
(iii) Menambah sebarang tiga nombor
10000.
dengan menggunakan abakus 4:1

(iv)Menambah sebarang tiga nombor dengan B5D1E2


pelbagai strategi pengiraan. Menyelesaikan projek
matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai
strategi.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

B4D1E1
NOMBOR DAN Tambah dalam 2.3 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat Menyelesaikan masalah
OPERASI lingkungan 10000 tambah matematik tambah yang diberi yang melibatkan
(ii) Menyelesaikan masalah harian penambahan dua hingga
yang melibatkan penambahan tiga tiga nombor.
nombor.

NOMBOR DAN Tolak dalam 3.1 Menolak sebarang dua nombor (i) Menolak sebarang dua nombor B3D1E2 (a)
OPERASI lingkungan 10000 hingga empat digit tanpa mengumpul Melakukan operasi asas
semula. tolak bagi sebarang 2
nombor bulat hingga 4
(ii)Menolak sebarang dua nombor digit.
hingga empat digit dengan
mengumpul semula dari: B3D1E2 (b)
(a) puluh ke sa Menolak berturut-turut dua
7 (b) ratus ke puluh nombor daripada sebarang
(c) ribu ke ratus nombor hingga 10 000
11 Feb (d) ribu ke ratus, ratus ke puluh dan puluh tanpa dan dengan
- ke sa mengumpul semula.
15 Feb

(iii) Menolak sebarang dua nombor B5D1E2


dengan menggunakan abakus 4:1 Menyelesaikan projek
matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan
(iv). Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan pelbagai
pelbagai strategi pengiraan. strategi.

8 NOMBOR DAN Tolak dalam 3.2 Menolak berturut-turut dua (i) Menolak berturut-turut dua nombor
OPERASI lingkungan 10000 nombor daripada sebarang daripada sebarang nombor hingga
18 Feb nombor 10 000 tanpa dan dengan mengumpul
- semula.
22 Feb
(ii) Menolak berturut-turut dua nombor
daripada sebarang nombor hingga
10 000 dengan menggunakan abakus 4:1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

(iii) Menolak berturut-turut dua nombor B5D1E2


dengan pelbagai strategi pengiraan. Menyelesaikan projek
matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai
strategi.

3.3 Menyelesaikan masalah tolak (i) Mereka cerita berdasarkan ayat B4D1E2
sebarang dua nombor matematik tolak yang diberi Menyelesaikan masalah
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan
yang melibatkan penolakan dua dua nombor.
nombor

NOMBOR DAN Darab 4.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Membina dan menyebut kumpulan
OPERASI operasi darab
sama banyak menggunakan:
(a) objek,
(b) gambar,
(c) garis nombor
(ii) Menulis ayat matematik tambah
berulang:
(a) tiga-tiga
(b) enam-enam
9 (c) tujuh-tujuh
(d) lapan-lapan
25 Feb (e) sembilan-sembilan
- (iii) Menulis ayat matematik darab apabila
1 Mac diberi kumpulan tiga-tiga, enam-enam,
tujuh-tujuh, lapan-lapan, sembilan-
sembilan berbantukan:
(a) Objek,
(b) Gambar,
(c) Garis nombor

(iv). Menulis operasi darab yang sama


jawapannya dengan operasi darab yang
diberi dengan mengubah susunan nombor
yang didarabkan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

NOMBOR DAN Darab 4.2 Melengkapkan ayat matematik (i) Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan,
OPERASI darab sembilan, 100 dan 1000 dengan
berpandukan:
(a) objek konkrit,
(b) gambar,
(c) garis nombor
(ii) Melengkapkan ayat matematik
10 darab yang melibatkan sifir tiga,
tujuh, lapan, sembilan 100 dan 1000.
4 Mac
-
8 Mac
4.3 Menyatakan operasi darab (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga, B3D1E3
secara spontan enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan Menyatakan hasil operasi
1000 mengikut: asas darab secara spontan
(a) Tertib menaik melibatkan sifir tiga, enam,
(b) Rawak tujuh, lapan, sembilan, 100
(c) Salah satu daripada dua nombor yang dan seribu.
didarab untuk memberi hasil darab
tertentu.
(ii) Menunjukkan hasil darab dengan
menggunakan abakus 4:1.

4.4 Mendarab dua nombor (i) Mendarab sebarang dua nombor, dua B3D1E4 (a)
digit dan satu digit: Melakukan operasi darab
(a) Tanpa mengumpul semula bagi sebarang dua nombor
(b) Dengan mengumpul semula bulat 2 digit dan 1digit, 3
11 digit dan 1-digit tanpa dan
dengan mengumpul
11 Mac (i) Mendarab sebarang dua nombor, tiga semula.
- digit dan satu digit:
15 Mac (a) Tanpa mengumpul semula B3D1E4 (b)
(b) Dengan mengumpul semula Melakukan operasi darab
(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga bagi sebarang nombor
digit, dengan 10, 100 dan 1000 hasil hingga tiga digit dengan
darab tidak lebih 10 000. 10, 100 dan 10 000, hasil
darab tidak melebihi
10000.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

(iii) Mendarab sebarang dua nombor dengan B5D1E2


pelbagai strategi pengiraan. . Menyelesaikan projek
matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai
strategi.

4.5 Menyelesaikan masalah harian (i) Mereka cerita berdasarkan ayat B4D1E3
matematik darab yang diberi. Menyelesaikan masalah
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang pendaraban dua nombor.
melibatkan pendaraban dua nombor.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

NOMBOR DAN BAHAGI 5.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-
OPERASI operasi bahagi. Tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-
lapan,dan sembilan-sembilan dengan
menyatakan kumpulan yang
12 diperoleh dengan menggunakan:
(a) objek,
18 Mac (b) gambar.
- (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan
22 Mac aktiviti:
(a) pengumpulan,
(b) pengongsian,
(c) tolak berturut-turut,
(d) songsangan operasi darab.

5.2 Melengkap ayat matematik (i) Melengkapkan ayat matematik yang


13 Bahagi. melibatkan pembahagian dengan
tiga, enam,,tujuh, lapan, dan
1 Apr sembilan berpandukan:
- (a) objek,
5 Apr (b) gambar,
(c) garis nombor.
(ii) Melengkapkan ayat matematik
bahagi yang melibatkan sifir tiga,
enam, tujuh,lapan, sembilan, 100 dan
1000
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

5.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara B3D1E5
secara spontan. spontan dengan tiga, enam, tujuh, Menyatakan hasil operasi
lapan,,sembilan, 100 dan 1000 mengikut: asas bahagi secara spontan
(a) tertib menaik, melibatkan sifir tiga, enam,
(b) rawak, tujuh, lapan, Sembilan , 100
(c) salah satu daripada dua nombor yang dan
dibahagi untuk memberi hasil bahagi 1 000
tertentu.
(ii) Membahagi dengan menggunakan
abakus 4:1

5.4 Membahagi dua nombor. (i) Membahagi sebarang dua nombor, B3D1E6
dua digit dengan satu digit: Melakukan operasi bahagi
(a) tanpa baki, bagi
(b) berbaki. a) Sebarang dua nombor, 2
(ii) Membahagi sebarang nombor hingga digit dan 1 digit.
10 000 dengan satu digit: b) sebarang nombor
(a) tanpa baki, hingga 10 000 dengan
(b) berbaki. 1 digit
(iii) Membahagi sebarang nombor Tanpa dan dengan
14 hingga 10 000 dengan 10, 100 dan mengumpul semula
1000. c) Sebarang nombor
8 Apr hingga 10 000 dengan 10,
- 100 dan 1 000.
12 Ap
(iv) Membahagi sebarang dua nombor B5D1E2
dengan pelbagai strategi pengiraan. Menyelesaikan projek
matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai
strategi.

5.5 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat B4D1E4


harian. matematik bahagi yang diberi. Menyelesaikan masalah
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang bahagi yang melibatkan
melibatkan pembahagian dua nombor. pembahagian dua nombor
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

NOMBOR DAN PECAHAN 6.1 Menamakan pecahan wajar. i) Mengenal dan menentukan pecahan B2D3E1
OPERASI wajar, penyebutnya hingga 10. Menamakan pecahan wajar
yang penyebutnya hingga
10

(ii) Mengenal dan menentukan pecahan B2D3E2


sebagai sebahagian daripada satu Menyatakan pecahan
kumpulan menggunakan: daripada satu dan daripada
15 satu kumpulan
(a) objek,
15 Apr (b) gambar.
-
19 Apr
(iii) Menyatakan pecahan setara bagi B3D4E1
pecahan wajar yang penyebutnya Menyatakan pecahan setara
hingga 10. bagi pecahan wajar,
penyebutnya hingga 10

(iv) Menukar pecahan wajar kepada B3D4E2


bentuk termudah, penyebutnya Menukarkan pecahan wajar
hingga 10. kepada bentuk termudah,
penyebutnya hingga 10

NOMBOR DAN PERPULUHAN 7.1. Mengenal perpuluhan hingga (i) Menamakan pecahan perseratus. B2D4E2
OPERASI dua tempat perpuluhan. a) Menamakan sebarang
nombor perpuluhan sifar
perpuluhan sifar satu
16 hingga sifar perpuluhan
sembilan sembilan
22 Apr berdasarkan lorekan petak
- seratus.
26 Apr

(ii ) Menukar pecahan perseratus kepada B3D5E1


perpuluhan. a) Menukar pecahan
perseratus kepada
perpuluhan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

(i) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu B2D4E2


hingga sifar perpuluhan sembilan a) Menamakan sebarang
sembilan dengan betul nombor perpuluhan sifar
perpuluhan sifar satu
hingga sifar perpuluhan
sembilan sembilan
berdasarkan lorekan petak
seratus

(ii) Melorek gambarajah mengikut B3D5E2


perpuluhan yang diberi. a ) Melorek dan menulis
sifar perpuluhan sifar
satu hingga sifar
perpuluhan sembilan
sembilan.

7.2. Menulis perpuluhan (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga B3D5E2
sifar perpuluhan sembilan sembilan a ) Melorek dan menulis
apabila disebut, dan mengikut lorekan sifar perpuluhan sifar
17 pada gambarajah. satu hingga sifar
perpuluhan sembilan
29 Apr sembilan
-
3 Mei 7.3. Membandingkan nilai (i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga B3D5E3
perpuluhan dua tempat perpuluhan , dengan a) Membandingkan nilai
berpandukan petak seratus, garis nombor perpuluhan hingga dua
dan gambarajah. tempat perpuluhan
berpandukan
gambarajah.

18 NOMBOR DAN PERATUS 8.1 Mengenal peratus. (i) Menama dan menyebut peratus. B2D5E1
OPERASI (ii) Mengenal simbol peratus. a) Menyatakan peratusan
6 Mei (iii) Menukar pecahan perseratus kepada daripada lorekkan petak
- peratus. seratus.
10 Mei (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus
yang diberi. B1D3E1
a) Mengenal symbol
peratus.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

8.2 Menulis peratus (i) Menulis satu hingga seratus peratus B3D6E1
mengikut sebutan dan lorekan petak a) Menulis satu hingga
seratus. seratus peratus mengikut
sebutan dan lorekkan
petak seratus

WANG 9.1 Menentukan nilai wang hingga (i) Menyatakan gabungan beberapa keping B2D6E1
NOMBOR DAN RM1000. wang yang memberikan jumlah nilai yang a) Menyatakan gabungan
OPERASI tertentu hingga RM1000. wang yang memberi nilai
yang tertentu hingga
RM1000.

(ii) Mewakilkan nilai wang dengan


menggunakan abakus 4:1.

9.2 Menambah nilai wang. (i) Menambah dua nilai wang yang B3D1E7
melibatkan: Menambah nilai wang yang
19 (a) ringgit, jumlahnya tidak melebihi
(b) ringgit dan sen, RM1 000
13 Mei dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.
-
17 Mei (ii) Menambah tiga nilai wang yang
melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen,
dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.

9.3 Menolak nilai wang. (i) Menolak sebarang nilai wang hingga B3D1E8
RM1000 yang melibatkan: Menolak nilai wang hingga
(a) ringgit, RM 1 000.
(b) ringgit dan sen.

(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang


daripada sebarang nilai wang hingga
RM1000 yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgit dan sen.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

9.4 Mendarab nilai wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu B3D1E9
digit yang melibatkan: Mendarab nilai wang
20 (a) ringgit, dengan satu digit hingga RM
(b) ringgit dan sen, 1 000.
20 Mei dan hasil darabnya dalam lingkungan
- RM1000.
24 Mei
9.5 Membahagi nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor B3D1E10
satu digit dalam lingkungan RM1000 yang Membahagi nilai wang
melibatkan: dengan satu digit hingga RM
a) ringgit, 1 000.
b) ringgit dan sen.

9.6. Menyelesaikan masalah harian (ii) Mereka cerita berdasarkan ayat B4D1E5
yang melibatkan wang. matematik tambah, tolak, darab dan Menyelesaikan masalah
bahagi yang melibatkan wang. tambah, tolak, darab dan
bahagi yang melibatkan
wang hingga RM 1000
B5D1E1
Menyelesaikan masalah
tambah, tolak, darab dan
bahagi yang melibatkan
wang hingga RM 1000
21 B5D1E2
Menyelesaikan projek
10 Jun matematik yang diberi
- mengikut prosedur dengan
14 Jun menggunakan pelbagai
strategi
B6D1E1
Mencipta kaedah atau idea
baru menggunakan
teknologi multimedia bagi
memudah cara urusan
harian.
ATAU
Menggunakan logik
matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat
dan jelas dengan rakan
sebaya, guru atau komuniti.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

(iii) Menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan operasi tambah, tolak, darab
dan bahagi yang berkaitan dengan wang.

SUKATAN DAN MASA DAN WAKTU 10.1 Menyatakan waktu dalam jam i. Menyatakan waktu dalam jam dan minit.
GEOMETRI dan minit. ii. Membaca dan merekod waktu semasa,
sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti.
iii. Membina jadual aktiviti harian.
22
B2D7E2
17 Jun 10.2 Mengenal kalendar i. Membaca dan memahami kalendar. Menyatakan waktu dan
- memahami kalendar.
21 Jun
10.3 Menyatakan perkaitan dalam i. Menyatakan perkaitan antara unit masa B2D7E1
waktu. melibatkan : Menyatakan perkaitan di
a) Minit dengan saat. antara unit ukuran
b) Minggu dengan hari. melibatkan
c) Bulan dengan tahun. masa

10.4 Menambah masa. i. Menambah hingga tiga masa melibatkan : B3D1E11


a) Jam dengan jam, Menambah dua hingga tiga
b) Minit dengan minit, unit ukuran melibatkan unit
23 c) Jam dan minit, yang yang sama dan
d) Minit dan saat. berbeza
24 Jun masa
-
28 Jun 10.5 Menolak masa. i. Menolak masa melibatkan : B3D1E12
a) Jam dengan jam, Menolak unit ukuran
b) Minit dengan minit, melibatkan unit yang sama
c) Jam dan minit, dan berbeza
d) Minit dan saat. masa

24 10.6 Mendarab masa. i. Mendarab masa melibatkan : B3D1E13


a) Jam, Mendarab dan membahagi
1 Jul b) Minit, unit ukuran dengan nombor
- dengan nombor satu digit. satu digit melibatkan unit
5 Julai yang sama dan berbeza.
Masa
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

10.7 Membahagi masa. i. Membahagi masa melibatkan : B3D1E13


c) Jam, Mendarab dan membahagi
d) Minit, unit ukuran dengan nombor
dengan nombor satu digit. satu digit melibatkan unit
yang sama dan berbeza.
Masa

10.8 Menyelesaikan masalah i. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik B4D1E6


harian. tambah, tolak, darab dan bahagi yang Menyelesaikan masalah
melibatkan masa dan waktu. tambah, tolah, darab dan
bahagi yang melibatkan
25 ii. Menyelesaikan masalah harian yang ukuran
melibatkan operasi tambah, tolak, darab Masa
8 Jul dan bahagi berkaitan dengan masa dan
- waktu. B6D1EI
12 Jul Mencipta kaedah atau idea
baru menggunakan
teknologi multimedia bagi
memudah cara urusan
harian

SUKATAN DAN PANJANG 11.1 Menukar unit panjang i. Menukar unit melibatkan meter dan B2D7E1
GEOMETRI sentimeter Menyatakan perkaitan di
antara unit ukuran
melibatkan panjang

26 11.2 Menambah panjang i. Menambah hingga tiga ukuran panjang B3D1E11


yang melibatkan Menambah dua hingga tiga
15 Jul a) meter unit ukuran yang melibatkan
- b) sentimeter unit yang sama dan berbeza
19 Jul c) meter dan sentimeter panjang

11.3 Menolak panjang i. Menolak panjang yang melibatkan B3D1E12


a) meter Menolak unit ukuran
b) sentimeter melibatkan unit yang sama
c) meter dan sentimeter dan berbeza panjang
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

11.4 Mendarab panjang i. Mendarab panjang yang melibatkan B3D1E13


a) meter Mendarab dan membahagi
b) sentimeter unit ukuran dengan nombor
27 c) meter dan sentimeter satu digit melibatkan unit
yang sama dan berbeza
22 Jul panjang
-
26 Jul
11.5 Membahagi panjang i. Membahagi panjang yang melibatkan
a) meter
b) sentimeter
c) meter dan sentimeter
dengan nombor satu digit

11.6 Menyelesaikan masalah harian i. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik B4D1E6
yang melibatkan panjang tambah, tolak, darab dan bahagi yang Menyelesaikan masalah
melibatkan panjang tambah, tolak, darab dan
bahagi yang melibatkan unit
ii. Menyelesaikan masalah harian yang ukuran
28 melibatkan operasi tambah, tolak, darab a) meter
dan bahagi yang berkaitan dengan b) sentimeter
29 Jul panjang c) meter dan sentimeter
-
2 Ogos B6D1EI
Mencipta kaedah atau idea
baru menggunakan
teknologi multimedia bagi
memudah cara urusan
harian

29 SUKATAN DAN JISIM 12.1 Menukar unit jisim . (iv) Menukar unit melibatkan kilogram dan B2D7E1
GEOMETRI gram. Menyatakan perkaitan di
5 Ogos antara unit ukuran
- melibatkan
7 Ogos a) masa
b) panjang
c) jisim
d) isipadu cecair.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

12.2 Menambah jisim. (i) Menambah hingga tiga jisim yang B3D1E11
melibatkan: Menambah dua hingga tiga
(a) Kilogram, unit ukuran melibatkan unit
(b) Gram yang sama dan berbeza
(c) Kilogram dan gram a) Masa
b) Panjang
c) Jisim
d) Isi padu

B3D1E12
12.3 Menolak jisim (i) Menolak jisim yang melibatkan: Menolak unit ukuran
(a) Kilogram melibatkan unit yang sama
(b) Gram dan berbeza
(c) Kilogram dan gram, a) Masa
b) Panjang
c) Jisim
d) Isi padu

12.4 Mendarab jisim (i) Mendarab jisim yang melibatkan: B3D1E13


(a) Kilogram Mendarab dan membahagi
(b) Gram unit ukuran dengan nombor
(c) Kilogram dan gram, satu digit melibatkan unit
dengan nombor satu digit. yang sama dan berbeza
a) Masa
b) Panjang
30 c) Jisim
d) Isi padu
19 Ogos
-
23 Ogos 12.5 Membahagi jisim (i) Membahagi jisim yang melibatkan: B3D1E13
(a) Kilogram Mendarab dan membahagi
(b) Gram unit ukuran dengan nombor
(c) Kilogram dan gram satu digit melibatkan unit
dengan nombor satu digit yang sama dan berbeza
a) Masa
b) Panjang
c) Jisim
d) Isi padu
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

B4D1E6
12.6 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat Menyelesaikan masalah
harian yang melibatkan jisim. matematik tambah,tolak,darap dan tambah, tolak,darab dan
bahagi yang melibatkan jisim. bahagi yang melibatkan unit
ukuran
31 (ii) Menyelesaikan masalah harian yang a) Masa
melibatkan operasi tambah, b) Panjang
26 Ogos tolak,darab dan bahagi yang berkaitan c) jisim
- dengan jisim. d) Isi padu
30 Ogos
B6D1E1
Menggunakan logik
matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat
dan jelas dengan rakan
sebaya, guru atau komuniti

SUKATAN DAN ISI PADU CECAIR 13.1 Menukar unit liter dan milliliter i. Menukarkan unit melibatkan liter dan B2D7E1
GEOMETRI milliliter Menyatakan perkaitan di
antara unit ukuran
melibatkan
d. isi padu cecair
32
13.2 Menambah isi padu cecair i. Menambah hingga tiga isi padu cecair B3D1E11
1 Sept melibatkan : Menambah dua hingga tiga
- a) Liter unit ukuran melibatkan unit
6 Sept b) Mililiter yang sama dan berbeza
c) Liter dan milliliter d. isipadu

13.3 Menolak isi padu cecair i. Menolak isi padu cecair yang melibatkan : B3D1E12
a) Liter Menolak unit ukuran
b) Mililiter melibatkan unit yang sama
c) Liter dan milliliter dan berbeza
d. isipadu

33 13.4 mendarab isi padu cecair i. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan B3D1E13
a) Liter Mendarab dan membahagi
9 Sept b) Mililiter unit ukuran dengan nombor
- c) Liter dan milliliter dengan nombor satu satu digit melibatkan unit
13 Sept digit yang sama dan berbeza
d. isipadu
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

13.5 Membahagi isi padu cecair i. Membahagi isi padu cecair yang B3D1E13
melibatkan : Mendarab dan membahagi
a) Liter unit ukuran dengan nombor
b) Mililiter satu digit melibatkan unit
c) Liter dan milliliter dengan nombor satu yang sama dan berbeza
digit d.Isi padu

13.6 Menyelesaikan masalah i. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik B4D1E6


harian yang melibatkan isi tambah, tolak, darab dan bahagi yang Menyelesaikan masalah
padu cecair melibatkan isi padu cecair tambah, tolak, darab dan
34 bahagi yang melibatkan unit
ii. Menyelesaikan masalah harian yang ukuran
16 Sept melibatkan operasi tambah, tolak, darab, d. Isi padu
- dan bahagi yang berkaitan dengan isi
20 Sept padu cecair B6D1E1
Menggunakan logik
matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat
dan jelas dengan rakan
sebaya, guru atau komuniti

SUKATAN DAN RUANG 14.1 Mengenal pelbagai jenis (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, B1D4E1
GEOMETRI prisma prisma segiempat tepat, dan prisma Menamakan prisma dan
35 segitiga. poligon

29 Sept (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian- B2D8E1


- bahagian prisma: permukaan, tapak, bucu, a) menyatakan ciri-ciri
27 Sept dan sisi. prisma dan bukan prisma
b) mengenalpasti poligon
sekata dan bentuk
bulatan

36 14.2 Membandingkan prisma dan (i) Membandingkan prisma dengan bukan B2D8E1
bukan prisma prisma berdasarkan ciri-cirinya a) menyatakan ciri-ciri
1 Okt prisma dan bukan prisma
- b) mengenalpasti poligon
4 Okt sekata dan bentuk
bulatan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3

14.3 Mengenal bentuk dua dimensi (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan B6D1E1
38 dan bentuk polygon sekata: Mereka cipta model
pentagon, heksagon, heptagon dan daripada bentuk-bentuk-
14 Okt oktagon. bentuk 3D secara inovatif
- dan menerangkan model
18 Okt (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk yang terbina.
separuh bulatan dan bentuk polygon
sekata.

39 14.4 Mengenal pasti paksi simetri (i) Mengenalpasti dan melukis paksi simetri B3D7E1
20 Okt bagi bentuk dua dimensi Mengenal pasti paksi simetri
- bagi bentuk 2D atau
25 Okt gambarajah

SUKATAN DAN PERWAKILAN 15.1 Mengumpul, mengelas dan (i) Mengumpul data berdasarkan situasi B3D8E1
GEOMETRI DATA menyusun data. harian. Membaca dan mengumpul
data.
(iii) Mengelas dan menyusun data
menggunakan jadual. B6D1E1
40 Mencipta kaedah atau idea
baru menggunakan
28 Okt teknologi multimedia bagi
- memudah cara urusan
1 Nov harian.
ATAU
Menggunakan logik
matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat
dan jelas dengan rakan
sebaya, guru atau komuniti.