You are on page 1of 2

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD

V Bratislave, 19. 04. 2018

Vážená pani ministerka,

rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie zo začiatku apríla 2018 odstránilo posledné
formálne prekážky, ktoré Ministerstvu školstva bránili podpísať zmluvu s úspešným
uchádzačom v súťaži o dodávanie služieb v rámci projektu Edunet.

Ministerstvo opakovane avizovalo, že zmluvu s víťazom tendra plánuje podpísať. Oznámilo tiež,
že v týchto dňoch prebiehajú rokovania s budúcim dodávateľom o „zlepšení podmienok
zmluvy”, keďže tie vysúťažené sú dva roky staré.

Občianske združenia Slovensko.Digital a Aliancia Fair-play si naďalej myslia, že ministerstvo


takúto súťaž nemalo vyhlásiť pred tým, než by malo preukázané, že ním zvolený centrálny
spôsob nákupu je finančne a funkčne najvýhodnejší.

Sme presvedčení o tom, že aj v dnešnej situácii ministerstvo môže, vie a dokonca musí urobiť
viac, než len snažiť sa vyrokovať lepšie zmluvné podmienky. Počas uplynulých dvoch rokov
naše organizácie opätovne ponúkali odborný dialóg o tomto projekte. Veríme, že aj tomto
momente je odborný dialóg namieste. Rozhoduje sa totiž o záväzkoch na niekoľko rokov a o
jednom z najväčších tendrov v rezorte.

Nastavenie súťaže a zmluva, ktorú ministerstvo môže podpísať, neurčujú presný rozsah
služieb, ktoré musia byť dodané. Podľa návrhu zmluvy závisí výška garantovaných platieb od
prvých dvoch objednávok.

Považujeme preto za kľúčové, aby ministerstvo malo kvalitne zmapované, koľko škôl aktuálne
využíva a do budúcna potrebuje centrálne štátne riešenie a naopak, koľko škôl a za aké ceny si
internetové pripojenie a / alebo s ním súvisiace služby zabezpečuje a chce zabezpečovať
samo, prípadne inak, pretože sa im to oplatí viac.

kontakt@slovensko.digital Slovensko.Digital, o.z.


facebook.com/slovensko.digital Staré Grunty 12, Bratislava
0910 160 880 IČO: 50158635
DIČ: 2120264674
Rovnako by malo ministerstvo získať prehľad o aktuálnych ponukách a cenách trhu, aby vedelo
kvalitne posúdiť funkčnosť a efektivitu možných kombinácií už vysúťaženého riešenia resp. jeho
častí a dnes dostupných alternatív.

Súčasťou tohto procesu by z nášho pohľadu mala byť aj snaha o zabránenie tomu, aby aktívne
školy hľadajúce výhodnejšie než centrálne riešenie na svoju aktivitu doplácali. Štátom
vysúťažené služby by totiž dostali z ich pohľadu „zadarmo”, kým vlastných dodávateľov by platili
zo svojho školského rozpočtu.

Až po identifikovaní potrieb škôl, zozbieraní aktuálnych informácií a cien, ich analýze a


porovnaní funkčnej a finančnej výhodnosti môže z nášho pohľadu ministerstvo pristúpiť k
ďalším krokom v tomto projekte. .

Myslíme si, že tento proces ako aj jeho výsledok by mali byť otvorené kontrole verejnosti.

Dovoľujeme si Vám preto navrhnúť a požiadať o zorganizovanie stretnutia, ktorého cieľom by


bolo poskytnutie spätnej väzby od všetkých zainteresovaných strán na aktuálny stav projektu a
ďalší možný postup. Navrhujeme, aby sa stretnutia zúčastnili zástupcovia:

 ministerstva školstva
 akademickej obce
 telekomunikačného trhu (veľkí národní, ale aj malí lokálni dodávatelia, uchádzači v
tendri)
 združenia SANET
 dotknutých škôl
 odbornej verejnosti a združení

Veríme, že tento široký okruh zainteresovaných strán by mohol ministerstvu poskytnúť kvalitnú
spätnú väzbu na dnešnú situáciu a pomôže nastaviť taký postup, ktorý prinesie najvyššiu
hodnotu pre školy a štát.

S pozdravom za Slovensko.Digital a Alianciu Fair-play

Ján Hargaš

Pavol Lacko

na vedomie: RNDr. Branislav Baláž, poverený riadením Sekcia informatiky a správy rezortných dát

kontakt@slovensko.digital Slovensko.Digital, o.z.


facebook.com/slovensko.digital Staré Grunty 12, Bratislava
0910 160 880 IČO: 50158635
DIČ: 2120264674