You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA TORUŃSKA | NR 108 | 20 KWIETNIA 2018 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 25 000 EGZ. Odkryj najnowszą ofertę s.

16
www.tylkotorun.pl

Przebić szklany sufit


Taki jest Tylko Toruń

Taki cel postawiły sobie organizatorki I Regionalnego Kongresu Kobiet w Toruniu.


Monika Gotlibowska, inicjatorka wydarzenia, wierzy, że tego typu spotkania pomogą
zniszczyć dyskryminujące stereotypy

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


4-5
2 FELIETON • DZIEŃ DOBRY!
W ydawca „T ylko T oruń ” korzysta z usług i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ”
stopka redakcyjna
niem. Ten wniosek kosztował parę jednak w tę formę wydawania Redakcja „Tylko Toruń”
osób niemałe pieniądze, ale narzę- wspólnych pieniędzy zaangażo-
Odrobina luksusu
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41
dzie badawcze ciekawe. Są wątpli- wanych jest nie więcej niż 17 proc. redakcja@tylkotorun.pl
wości, czy budować jakąś ulicę? torunian. Wkrótce ogłoszone zo-
Ogłaszamy w sieci, że jutro otwar- Wydawca
staną bardzo sensowne zmiany
cie i zobaczymy, ile kierowców się w regulaminie budżetu partycy- Fundacja MEDIUM
MARCIN CZYŻNIEWSKI stawi. Pozwolić pić piwo na bul- pacyjnego, dzięki którym to zain- Redaktor naczelny
Przewodniczący Rady Miasta Torunia warze? Ciach, od weekendu moż- teresowanie powinno wzrosnąć. Radosław Rzeszotek
na. I liczymy pijących. A potem
Kilka tysięcy złotych zarobił hoteli z Paryża i Londynu. Ceny zawsze można zrzucić na oszusta. A warto, bo w dużej mierze dzię- tel. 609 119 016
oszust, który w popularnym serwi- były adekwatne do standardu, od Propozycje zgłoszone do przy- ki realizowanym z tego budżetu Sekretarz redakcji
sie internetowym oferował noclegi kilkuset złotych do nawet dwóch szłorocznego budżetu partycypa- projektom mieszka się w Toru- Łukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
w nieistniejącym hotelu w centrum tysięcy. I chętni się znaleźli. Cóż, cyjnego są całkiem na serio, nawet niu wygodniej. Może jeszcze nie
Redaktor wydania
Torunia. W tej historii ważne jest, jak widać, jest w Toruniu miejsce pomnik celtyckiego niedźwiedzia. jak w pięciogwiazdkowym hote-
Kinga Baranowska
że hotel miał być pięciogwiazd- na hotel z najwyższej półki, a jego Zgłoszono ponad 150 pomysłów lu, ale nieporównanie lepiej niż
kowy, a oszust zilustrował ofertę oferta, tym razem prawdziwa, cie- i co ważne, coraz rzadziej chcemy tam, gdzie, miejmy nadzieję, trafi Dział reportażu i publicystyki
zdjęciami wnętrz luksusowych szyłaby się sporym zainteresowa- budować ulice i chodniki. Wciąż wkrótce jego „właściciel”. Robert Kamiński
Dział informacyjny
Michał Ciechowski, Piotr Gajdowski

Nasza formuła ma przypominać „ochronkę” do prokuratury i ko- Kultura

Klub trenera Jarząbka systemową uczciwość Klubu Spor-


towego „Tęcza”. Przewidziany jest
lejne miesiące będzie chadzał mó-
wić do „szafy prezesa” o tym, czy
Michał Ciechowski
Sport

i Pawlika Morozowa mechanizm występowania o status


sygnalisty, który będzie przyznawał
na zgrupowaniu leciało przez dach
i czy zlecenie naprawy dachu odby-
Karol Żebrowski
Zdjęcia
prokurator. Za przekazanie infor- ło się zgodnie z prawem.
macji sygnalista otrzyma gwaran- Fascynujące, że jedyny pomysł, Łukasz Piecyk
mec. ŁUKASZ PŁAZA
Kancelaria Płaza i Wspólnicy cję zatrudnienia, która w pierwszej jaki nasza władza ma na promowa- Korekta
wersji projektu sięgała nawet sze- nie uczciwości, to przekupstwo. Na- Piotr Gajdowski
Ostatni pomysł z kolejnymi Wbrew praktyce doświadczo- ściu lat. Obecnie wspomina się za- prawdę tak trudno sobie wyobrazić, REKLAMA
świadczeniami dla wyborców ma- nych krajów, które duży nacisk sta- ledwie o roku, ale od zakończenia że ludzie mogą po prostu nie godzić
Justyna Tobolska
jący ich przekonać do wspierania wiają na promocję zwykłej ludzkiej postępowania karnego z udziałem się na przestępstwa? Z drugiej stro-
dobrej zmiany przypomniał mi uczciwości i promują osoby, które sygnalisty. Co w przypadku „bły- ny idealnie to współgra z całościo- (GSM 724 861 093),
o kolejnym wdrażanym pomyśle na chcą z własnej woli ujawnić niepra- skawicznej” pracy organów ścigania wym założeniem naszego systemu Iwona Zuchniak
pozyskanie informatorów u poten- widłowości. Ochrona prawna takich wcale nie musi być krótsze niż sześć skarbowego, który zakłada, że każ- (GSM 500 324 572),
cjalnych pracodawców-krymina- osób np. w USA wiąże się co najwy- lat. dy podatnik to oszust. Karol Przybylski
listów. I choć koncepcja sygnalisty żej z wysokimi karami dla zarządów I tak łatwo sobie wyobrazić sy- I tylko drepczący do prokuratury
sama w sobie nie jest zła, to pomysły firm za szykany wobec sygnalistów. tuację, gdy zagrożony zwolnieniem sygnalista będzie pod nosem nucił (GSM 665 169 292),
na wdrożenie tej instytucji już tak. To w zupełności wystarcza. pracownik postanowi pójść po hit trenera drugiej klasy Jarząbka. Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),

‘‘
Cytat numeru
Paweł Skraba
(GSM 661 903 202),
Adrian Stelmaszyk
(GSM 535 405 385)
reklama@tylkotorun.pl

Dzielić nie wolno. Skład


Studio Tylko Toruń
Dajemy sobie prawo do wyraża- Druk
nia poglądów, ale teatr sprofilo- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

wany politycznie nie ma sensu.


ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Andrzej Churski
***
dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowa-
nych w “Tylko Toruń” jest zabronione bez zgody
wydawcy.

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


DZIEJE PIERWSZEGO POLSKIEGO SŁOWNIKA • HISTORIA 3

Niezastąpiony
„Trzeba się stosować do słuchaczów, kto nie chce na
wiatr mówić” – pisał w swoim słowniku Samuel Linde.
Urodzony w Toruniu polski językoznawca obchodzi
w kwietniu swoje urodziny
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Na swój pierwszy słownik Polacy właśnie Lindemu. O wyborze tego
czekali długo. Zamierzenie udało uczonego zadecydowały przede
się zrealizować dopiero w począt- wszystkim jego językowe kompe-
kach XIX w., 300 lat po złotym tencje. Jako pracownik biblioteki
wieku literatury polskiej. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Pierwsze wydanie słownika Lindego to dziś prawdziwy bibliofilski biały kruk.
w Wiedniu miał dostęp do wielu
Samuel Bogumił Linde - polski źródeł, które mógł następnie wyko- tys. cytatów z ponad 400 pisarzy - Posiadamy w naszych zaso- Czy dziś słownik Lindego jest
językoznawca i bibliotekarz, biblio- rzystać w pracy nad dziełem swo- polskich. Jakkolwiek jest to słownik bach pierwszy, wydany w roku 1807, jeszcze wykorzystywany przez czy-
graf, tłumacz, pedagog - urodził się jego życia. jednojęzyczny, to obejmuje również tom słownika języka polskiego au- telników, czy stanowi jedynie cieka-
24 kwietnia 1771 r. w Toruniu. Był Na wydanie słownika Linde wiele słów obcych dodanych do ha- torstwa Samuela Bogumiła Linde- wostkę bibliograficzną?
również członkiem Izby Edukacyj- gromadził środki m.in. od księcia seł głównych (niemieckich, łaciń- go – mówi dr Mariusz Balcerek, - Obecnie słownik Lindego, po-
nej Księstwa Warszawskiego. Jego Adama Czartoryskiego, a nawet od skich, greckich oraz pochodzących kierownik działu informacyjno-bi- dobnie jak wszystkie inne, jest zdi-
nieprzemijającą zasługą było stwo- samego cara Aleksandra I. z innych języków słowiańskich). bliograficznego Książnicy Koperni- gitalizowany – dodaje dr Balcerek.
rzenie pierwszego słownika języka Kolejne tomy ukazywały się kańskiej w Toruniu. – Trudno dziś – Z pewnością wykorzystywany
Za swoją pracę Samuel Bogu-
polskiego. sukcesywnie. Pierwszy w roku powiedzieć, dlaczego w naszych
mił Linde otrzymał tytuł szlachec- jest przez studentów, językoznaw-
Słownik, którego autorem był 1807, ostatni w 1814. Łączny nakład zbiorach jest tylko pierwszy tom,
Samuel Bogumił Linde, został wy- pierwszego wydania słownika wy- ki oraz złoty medal z napisem: „Za ców i humanistów poszukujących
a pozostałych pięciu brak. Kolej-
dany w Warszawie w latach 1807- niósł 1200 egzemplarzy. Poszerzo- Słownik polskiego języka – Ziom- ne wydanie słownika, rozszerzo- starych znaczeń słów, które dawno
1814. Zawierał się w 6 tomach i był ne wznowienie dzieła ukazało się kowie”. ne i uzupełnione, z połowy lat 50. wyszły z użycia. Co do określenia
pierwszym jednojęzycznym słow- niemal pół wieku później. Jego au- W Toruniu przed gmachem XIX w., posiadamy już w całości. popularności słownika, to należa-
nikiem języka polskiego. Linde torem był August Bielowski. Po II Książnicy Kopernikańskiej przy Jednak ten tom z roku 1807 stano- łoby zbadać ilość cytowań w pra-
pomieścił w nim ok. 60 tys. haseł, wojnie światowej wydano reprinty ul. Juliusza Słowackiego stoi po- wi niewątpliwie jedną z najbardziej cach naukowych. Trudno powie-
z czego ok. 2 tys. stanowiły nazwy słownika dwukrotnie: w latach 50. mnik Samuela Lindego. Natomiast wyjątkowych perełek w naszych dzieć, jak duża jest to liczba. Nie
własne. i 90. w zbiorach biblioteki znajduje się zbiorach. Zainteresowanym czytel- ulega jednak wątpliwości, że dla
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Oprócz definicji haseł słownik pierwsze wydanie słownika. Jednak nikom ów tom możemy udostępnić miłośników staropolszczyzny jest
powierzyło napisanie słownika Lindego zawiera również ok. 200 tylko pierwszy tom. w czytelni na miejscu. to ciągle dzieło niezastąpione.
REKLAMA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


4 TEMAT NUMERU • KOBIECY KONGRES DEBIUTUJE W GRODZIE KOPERNIKA

#Aktywne
I Regionalny Kongres Kobiet w Toruniu ma pokazać,
że w Toruniu mieszka wiele aktywnych kobiet
Piotr Gajdowski | fot. Łukasz Piecyk
- Sto lat po tym, jak wywalczyły- wszystkim pokazać, że w Toruniu
śmy prawa wyborcze, wciąż musi- istnieje środowisko aktywnych ko-
my upominać się o swoje prawa. biet. Przekonałam się o tym, kiedy
Politycy znów próbują urządzać pojawił się mój pomysł na zorga-
nam życie, jednak zaczynamy sta- nizowanie Kongresu. Reakcja była
nowić potężną siłę. Paradoksalnie natychmiastowa. Nikogo nie trzeba
niesprzyjająca kobietom sytuacja było specjalnie namawiać, otrzy-
w kraju mobilizuje nas do aktyw- małyśmy duże wsparcie organiza-
ności - mówi Monika Gotlibow- cyjne i finansowe. Kongres może
ska, inicjatorka I Regionalnego też sprzyjać temu, by wokół niego
Kongresu Kobiet w Toruniu, któ- powstał jakiś ruch, który będzie
ry odbędzie się 13 maja w Dworze organizował kolejne edycje tej po-
Artusa. trzebnej w naszym mieście inicja-
tywy.
Będzie to okazja do porozma- I Regionalny Kongres Ko-
wiania w kobiecym gronie o po- biet wpisuje się w cykl kobiecych
lityce, nauce, tolerancji, przedsię- spotkań organizowanych dziś
biorczości, kulturze i działalności w wielu miastach Polski. Zaczęło Monika Gotlibowska: Dziś jesteśmy postrzegane wyłącznie jako matki i żony, najlepiej
społecznej. Wśród gości m.in. po- się od pierwszego Kongresu Kobiet w związkach heteroseksualnych. Chcemy to zmienić.
mysłodawczyni Ogólnopolskiego w Warszawie w 2009 r. Od tamtego kobiet w polityce, nauce, kulturze nie pamięta – że kobiety są aktyw- Clinton miała symbolicznie przebić
Kongresu Kobiet prof. Magdalena czasu powstał wokół niego ogólno- i życiu społecznym. ne w różnych przestrzeniach, choć szklany sufit: oto w największym
Środa, była pełnomocniczka rzą- polski ruch aktywizujący kobiety - Chcę, by nasz Kongres był uni- mierzą się z trudnościami, które nie mocarstwie świata kobieta zosta-
du ds. równego traktowania prof. społecznie i politycznie. To z jego wersalny, miał pozytywny przekaz, dotykają mężczyzn. Poza tym wno- ła prezydentką - niestety stało się
Małgorzata Fuszara i zastępczyni inicjatywy weszła w życie ustawa skupiał wokół siebie wszystkie ko- szą potężny wkład w życie społecz- inaczej. Szklane sufity są wszędzie,
Rzecznika Praw Obywatelskich dr gwarantująca kobietom parytet na biety niezależnie od ich poglądów. ne, podejmując szereg aktywności, nie tylko w polityce – w nauce, kul-
Sylwia Spurek. listach wyborczych. Ruch w zało- Każda z nas jest w pewnym sensie na które nie zwraca się uwagi, bo
- Zakusy obecnego rządu na żeniu jest apolityczny i skupia ko- turze, biznesie. Będziemy mówić
aktywna, więc może znaleźć dla sie- stereotypowo przypisane są właśnie o tym, dlaczego jest nas tak mało
prawa kobiet pokazały, że jest w nas biety o rozmaitych poglądach i wy- bie odpowiedni panel na Kongresie kobietom. „Świat zatrzymałby się,
siła do walki o siebie. Sukcesy czar- wodzące się z różnych środowisk. wśród piastujących wysokie stano-
– mówi Monika Gotlibowska. - Za- gdyby kobiety przestały robić to, co wiska. Nierzadko jesteśmy lepiej
nych protestów przeciw zaostrzaniu W tym roku Ogólnopolski Kongres leży nam też na tym, żeby Kongres robią - oficjalnie w domach i pracy
prawa aborcyjnego są tego dobit- Kobiet odbędzie się w Łodzi, ubie- nie kojarzył się z żadną opcją po- oraz to, co robią nieoficjalnie. Po merytorycznie przygotowane –
nym dowodem. Jednak sam protest głoroczny był w Poznaniu. To wła- lityczną, dlatego nie zabiegałyśmy godzinach. Za darmo” – zapowia- a jednak to mężczyźnie zawsze to-
to nie wszystko. Potrzeba nam ini- śnie udział w tamtym wydarzeniu o wsparcie lokalnych władz. dają organizatorki. warzyszy aura kompetencji. Kobie-
cjatyw, które zaktywizują kobiety zainspirował działaczkę społeczną Hasłem przewodnim I Regio- - Mimo patriarchatu, który ta wciąż musi udowadniać, że się
wokół wspólnych wartości. Dlatego i przedsiębiorczynię Monikę Gotli- nalnego Kongresu Kobiet jest „#ak- ogranicza nas z wielu stron, to wię- nadaje. Mówi się, że za sukcesem
I Regionalny Kongres Kobiet w To- bowską do zorganizowania lokal- tywna”. Organizatorki podkreślają, cej kobiet niż mężczyzn angażuje mężczyzny stoi kobieta, a nie wspo-
runiu nie ma być happeningiem, nego kongresu u siebie. W ramach że zamierzają zmienić stereotypo- się w działalność społeczną. Jest mina, że kobiety też odnoszą suk-
który będzie jedynie głośno wyra- wydarzenia odbędzie się sześć pa- wy wizerunek kobiety jako wyłącz- w nas potencjał – mówi Monika cesy. Chcemy po prostu, by trakto-
żał emocje i sprzeciw – mówi Moni- neli tematycznych, w których bę- nie żony, matki i gospodyni domo- Gotlibowska. - Po spodziewanym wano nas tak samo. Nic mniej, nic
ka Gotlibowska. – Chcemy przede dzie się rozmawiać m.in. o udziale wej. Chcą powiedzieć to, o czym się zwycięstwie w wyborach Hillary więcej. Tak samo.
REKLAMA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


FEMINIZM PO TORUŃSKU • TEMAT NUMERU 5

Generałowa w kapciach
Z Dorotą Bujnarowską, toruńską aktywistką, przedstawicielką feministycznej grupy „Toruńskie Dziewuchy” rozmawia Robert Kamiński
fot. Łukasz Piecyk
Nie ulega wątpliwości, że tzw. w., nie jest chyba najpodlejszym form, choć sama nie mam nic
ogólna świadomość społeczeństwa z systemów politycznych? Bywały przeciwko, jeśli ktoś powiedziałby
wzrasta. Czy dotyczy to również gorsze. o mnie np. projektant zamiast pro-
generalnego podejścia do femini- Oczywiście, wiele zmieniło się dia- jektantka. Niektóre nazwy brzmią
zmu? metralnie na lepsze. Ale nie wszyst- dla nas jeszcze dziwacznie, ale już
Myślę, że ciągle pokutują, ukorze- ko. Przykładem może być zjawisko dla naszych dzieci takie nie są. I na
niane latami, stereotypy. W świa- szklanych sufitów. tę zmianę potrzeba czasu.
domości wielu ludzi feminizm
kojarzy się z grupą agresywnych, Na czym ono polega? Czyli generał Zawacka zostanie
rozwrzeszczanych „kobietonów” Są to niewidzialne przeszkody „generałową” i nikomu za 100 lat
publicznie palących staniki. Jak- utrudniające kobietom awans. nie przyjdzie do głowy, że mowa
kolwiek powszechna świadomość Zjawisko współcześnie wszech- o żonie generała?
rzeczywiście się zwiększa, to do po- obecne. Niby nie ma między nami To tylko nazwy i odpowiedni ich
ziomu zadowalającego jeszcze nam a mężczyznami żadnych różnic sens. Kwestia edukacji młodych lu-
wiele brakuje. w kompetencjach, a jednak staty- dzi. A propos pomnika Elżbiety Za-
styki są miażdżące: kobiety awan- wackiej stojącego na ul. Podmur-
Jak wiele? sują znacznie rzadziej. Dotyczy to nej: moja córka zwróciła mi uwagę
Specjaliści mówią o 160 latach. przede wszystkim świata biznesu na pewien szczegół. Powiedziała: jest do zrobienia? dynawii, wejdzie w życie ustawa
i polityki. „Mamusiu, dlaczego pani generał
jest owinięta kocem i siedzi w kap- To samo, co w całej Polsce: pod- o równych zarobkach dla obu płci.
Aż tyle? No to my już nie doczeka-
my… Polityki? Wydawało mi się, że ostat- ciach?”. Przykład doskonale obra- noszenie świadomości kobiet.
Być może my nie, ale nasze wnu- nio jest wręcz przeciwnie. Weźmy zujący, ile jeszcze w kwestii rów- Feminizm nie jest walką przeciw Czyli to, co najtrudniej zmienić, to
ki… Taka praca jest tytaniczna. choćby premierów: Ewa Kopacz ności jest do zrobienia w naszym czemukolwiek, to odpowiedź na świadomość?
Wymaga pokoleń. Tak samo jak i Beata Szydło. kraju. Widział pan kiedyś pomnik konkretne potrzeby społeczne. To Tak. Jednak w przyszłość patrzę
pokoleń wymagało uzyskanie przez Kobieta premier to typowa ma- jakiegokolwiek generała w kap- tylko uzmysławianie kobietom, że z optymizmem. Dla moich córek
kobiety praw wyborczych. nipulacja i charakterystyczne dla ciach? mają takie same prawa jak męż- jest już na przykład oczywiste, że
naszego światka politycznego my- czyźni. Że mają prawo do samo- są wolne i mają wolny wybór. Że to
Naprawdę jest tak źle? Naprawdę dlenie oczu. Bo czy to była realna Tylko na koniu. Względnie z sza- decydowania o sobie. Że w czasie one same decydują o drodze, jaką
kobiety muszą z pełną nieustępli- władza? belką. rozmów o pracę mają prawo do- w przyszłości wybiorą: czy będą
wością dobijać się swoich praw? Otóż to. magać się takich samych zarobków wychowywały piątkę dzieci, czy też
Demokracja, z którą mamy do czy- A propos: premier czy premierka? jak mężczyźni. Wierzę, że pewnego zostaną bezdzietnymi profesorka-
nienia w pierwszych dekadach XXI Jestem zwolenniczką żeńskich A w samym Toruniu co konkretnie dnia i w Polsce, tak jak w Skan- mi fizyki.
REKLAMA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


6 WYWIAD • CZY ANDRZEJ CHURSKI ZATRUDNIŁBY JANUSZA GAJOSA?

Sława jest OK
O sławie i potencjalnym wpływie sympatii
politycznych na pracę aktorów z Andrzejem Churskim,
dyrektorem Teatru im. Wilama Horzycy rozmawia
Robert Kamiński
fot. Łukasz Piecyk
Zatrudniłby pan Janusza Gajosa? sama dla wszystkich.
Po pierwsze nie uwierzyłbym, że
tej klasy aktor szuka pracy. Jednak Wróćmy do budynku, w którym się W przeciwieństwie do
gdyby tak było, na pewno gorąco znajdujemy: czy aktorzy Horzycy polityki teatr powinien
namawiałbym dyrektora artystycz- chcą być sławni? łączyć – mówi Andrzej
nego, żeby się nad tym pochylił. Myślę, że chcieliby być rozpozna- Churski, dyrektor Teatru
walni jako aktorzy. Każdy z nich im. W. Horzycy.
Tego typu angaż niewątpliwie przy- chętnie zagrałby w teatrach, które
sporzyłby naszemu teatrowi sławy. w rankingach środowiskowych sta- ny. Wszyscy jesteśmy sumą ma- Nie sądzę. Niektórzy starsi aktorzy opcji politycznej. Tak jest pewnie
Czy pańskim zdaniem sława jest wiane są wysoko. Na pewno chęt- rzeń, wrażeń, myśli, potrzeb. Lubi- mogli mieć okresy, w których mo- w większości środowisk zawodo-
wartością samą w sobie? nie grają w filmach czy serialach. my się czasem przejrzeć w cudzych gli się uważać za sławnych. To są wych. Szczęśliwie jednak jak dotąd
Dziś jest ona raczej przypisywa- To jest po prostu ich praca. Mając oczach. Nikt nie jest wolny od sła- sprawy, o których mówię ostrożnie nie było przypadku, aby wpływało
na celebryctwu. Można ją zyskać markę i rozpoznawalność zawodo- bostek. i z dużą dozą niepewności. Jeśli nie to na spójność zespołu. Wielkim
choćby poprzez uczestnictwo w te- wą, o ciekawą pracę jest znacznie spędza się z kimś mnóstwa czasu, walorem tej grupy jest to, że jest
lewizyjnym show. Ale można rów- łatwiej. Czy w pańskim teatrze pracuje ak- jeśli się nie jest z kimś w sytuacjach ona właśnie zespołem. I to o wyso-
nież przez pół wieku ciężkiej pracy torka/aktor, której/mu sława jest granicznych, to trudno o tych spra- kiej świadomości artystycznej. Nasi
na scenie. Czyli w zabieganiu o sławę nie wi- kompletnie obojętna? Osoba, która wach mówić. Bardzo lubię ludzi, aktorzy wiedzą, że polityka nie po-
dzi pan niczego zdrożnego? skupia się wyłącznie na sztuce sa- którzy tu pracują i ostatnią rzeczą
Czy sława może być środkiem do Czym innym jest chęć poprawy winna mieć żadnego wpływu na ich
mej w sobie? jakiej bym chciał, to przypinać im pracę.
czegoś innego? swojej pozycji zawodowej, a czym Tego nie wiem. Nie jestem dyrek- jakieś łatki.
Jeśli wiąże się z autorytetem, to innym parcie na szkło. Sława jest torem artystycznym. Nie spędzam
może służyć czemuś dobremu. Je- pojęciem nacechowanym dodatnio. Od czego taka postawa zależy?
z aktorami 8 godzin dziennie. Nie- Czy dziś aktorstwo jest zawodem Od celów, jakie stawiają sobie lu-
śli jest to tylko rozpoznawalność, Osiąganie sławy ciężką pracą jest których znam wprawdzie wiele lat, powszechnie szanowanym?
to nie musi. Kiedy o czymś mó- OK. Kilka dni temu aktorka Joan- ale odpowiedzialnie na takie pyta- Mamy z tym pewien problem, dzie teatru. Jeśli z politycznych
wią Jerzy Radziwiłowicz czy Ewa na Rozkosz odebrała w Warszawie nie panu nie odpowiem. skoro aktorem może zostać każdy. kalkulacji wynika, że trzeba dzielić,
Dałkowska, to chętnie słucham, doroczną nagrodę ZASP dla najcie- Przypadki serialowe pokazują, że to politycy dzielą. Jeśli mielibyśmy
bo jestem ciekaw, co mają do po- kawszego młodego twórcy i bardzo To może inaczej: są aktorzy, którzy może to być porządnie albo hanieb- dawać sygnał, poprzez repertuar
wiedzenia ludzie, których szanuję się cieszyła, a cały teatr razem z nią. zasługują na większą sławę, niż ją nie zrobiona robota. Myślę jednak, czy sposób jego podawania, z kim
zawodowo. Myślę, że pani Joanna właśnie zro- mają? że aktor jest dziś człowiekiem cie- sympatyzujemy, to automatycznie
biła kilka pierwszych kroków do Na pewno są to dobrzy aktorzy. szącym się szacunkiem. tracilibyśmy tę część publiczno-
Wydaje się, że sława jest czymś po- przyszłej sławy, a państwo mogą ją Ci, którzy na uznanie zasługują – ści, której sympatie leżą po drugiej
wszechnie pożądanym. Ludzie chcą na scenie toruńskiego teatru oglą- po prostu je otrzymują. Są ciepło Jak pan wie, przez nasz kraj prze- stronie. Z punktu widzenia dobra
być sławni. dać. przyjmowani przez publiczność, biega obecnie pęknięcie, jakiego teatru nie ma to żadnego sensu.
Bo nie wiedzą, z czym to się wiąże. dostają ciekawe propozycje. dawno nie było. Czy biegnie ono Dzielić nie wolno. Dajemy sobie
Czy jednak integralną częścią sławy również przez pański teatr? prawo do wyrażania poglądów, ale
Jednak jest to pewna wartość. nie jest próżność? A czy są takie osoby, dla których Myślę, że tak. W ramach tego spo- teatr sprofilowany politycznie nie
Pewnie tak, ale nie wiem, czy taka Pewnie jest. Każdy jest trochę próż- sława jest przekleństwem? ru są aktorzy bliżsi tej czy innej ma sensu.

Chrońmy zwierzęta przed kleszczami


Najmniejsze mają wielkość główki od szpilki. Są jednak wielkim zagrożeniem dla naszych pupili
Michał Ciechowski
Głowa, kanały słuchowe, tułów czyli aparatu gębowego wyposażo- – podkreśla Maciej Kunkel. – płyny spot on oraz w aerozolu. - Zanim postanowimy zasto-
i podbrzusze - to te właśnie miej- nego w kolce, gryzą i wprowadza- W momencie, gdy Trzeba jednak pamiętać, że stoso- sować jakiekolwiek środki ochro-
sca u psów i kotów najczęściej ją do organizmu dwie substancje: znajdziemy na wanie środków nakraplanych łączy ny przed kleszczami, powinniśmy
wybierają kleszcze. O czym warto znieczulającą i tamującą krwawie- skórze zwie- się z koniecznością kilkudniowego skonsultować to z lekarzem wete-
pomyśleć, by bez obaw wyjść ze nie. Następnie zaczynają pobierać rzaka żerują- odstępu przy ewentualnych ką- rynarii, aby prawidłowo dobrać lek
zwierzakiem na spacer, a po po- krew i tym samym mogą oddawać cego klesz- pielach. – zaznacza ekspert.
wrocie nie martwić się o niepro- do organizmu zwierzaka niebez- cza, należy Specjalne W okresie wzmożonej
szonego na jego skórze gościa? pieczne pasożyty. Te zaś powodują go umie- obroże – aktywności kleszczy
podrażnienia skóry lub prowadzą j ę t n i e warto
Kleszcza spotkać możemy nie do poważniejszych chorób. i w miarę
tylko na łące czy w lesie. Występują - Wśród najczęściej występu- szybko
one także w dużych miastach. Na jących chorób odkleszczowych usunąć.
atak tych pajęczaków nasze zwierzę wyróżnić możemy babeszjozę, bo- Najlepiej w wer-
narażone jest głównie w ogrodach reliozę, anaplazmozę, erlichiozę użyć do tego sji za-
i w wysokich trawach. Według na- – wylicza Maciej Kunkel z Całodo- specjalnych „klesz- równo
ukowców coraz krótsze i cieplej- bowej Przychodni Weterynaryjnej czołapek”, a miejsce, w którym się dla psa,
sze zimy sprawiają, że kleszcze nie Max-Vet w Toruniu. – Jeżeli więc znajdował, dokładnie zdezynfeko- jak i kota
potrzebują wiele wysiłku, by prze- zauważymy u swojego psa lub kota wać. Samego kleszcza można zaś – działać mogą nie-
trwać do wiosny. Na łowy wycho- zachowanie odbiegające od jego zdiagnozować, czy był zarażony przerwanie nawet od 6 do
dzą już w marcu. Ich największa zwyczajów, natychmiast zgłośmy boreliozą. Test taki można wy- 8 miesięcy. Tabletki zaś, w za- więc pamię-
aktywność przypada na godziny się do weterynarza. konać w praktykach weteryna- leżności od rodzaju, zabezpieczają tać o sprawdzaniu skóry swojego
poranne i popołudniowe. Dlaczego Co u zwierzęcia powinno nas ryjnych. Szybka reakcja pozwoli naszego zwierzaka przez miesiąc pupila. Codzienna pielęgnacja, cze-
te małe pajęczaki w swoich „ata- zaniepokoić? Z pewnością zwięk- postawić diagnozę, a tym samym lub jednorazowo do dwunastu ty- sanie i głaskanie pozwoli nam wy-
kach” są aż tak skuteczne? szona ciepłota ciała, apatia i ogól- pokonać ewentualną chorobę. godni. Prawidłowo działający pre- czuć obecność kleszcza, który może
Kleszcze reagują na cień, ciepłotę na niechęć, a także zabarwiony na Zawsze jednak warto zapobie- parat ma za zadanie nie dopuścić widoczny być jako jasnobeżowe,
ciała oraz wibracje. Gdy dostaną się czerwono mocz. gać niż leczyć. Na rynku dostęp- do napicia się przez kleszcza krwi, a nawet ciemnobrązowe zgrubie-
już na ciało pupila, szukają miejsca, - Jeżeli spostrzeżemy czerwo- nych jest wiele środków przeciw- to znaczy nawet jeżeli kleszcz się nie, i w miarę szybko zareagować,
gdzie skóra jest najcieńsza i dobrze ny mocz, do lekarza powinniśmy ko kleszczom. Do wyboru mamy wbije, to powinien uschnąć lub od- udając się z psem lub kotem do le-
ukrwiona. Za pomocą hypostomu, udać się natychmiast, nawet w nocy obroże, tabletki smakowe, a także paść. karza weterynarii.
Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018
CO SŁYCHAĆ W TORUNIU? • MIASTO 7

Zobaczą efekty konsultacji Kongres azjatycki W V Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim weź-


Mieszkańcy Torunia będą mogli zapoznać się z projektami zagospodarowania
terenów zielonych na specjalnych makietach mie udział ok. 600 gości z całego świata
oprac. Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk Organizatorzy będą zabiegać o to, - Każdy, komu leży na sercu
by jak co roku kongres stał się naj- szersze spojrzenie na współczesny
między ul. Balonową a ul. Bema. bardziej znaczącym wydarzeniem świat, znajdzie tu coś dla siebie
Zgodnie z propozycjami projek- w Europie poświęconym kwe- – mówi dr Adam Marszałek, pre-
tanci uwzględnili stworzenie edu- stiom azjatyckim. zes Towarzystwa Azji i Pacyfiku,
kacyjnego placu zabaw i ścieżki, głównego organizatora kongresu.
w tym historycznej tablicy, a także Głównymi organizatorami kon- – Wydarzenie to jest ewenementem
wybiegu dla psów i elementów ma- gresu są Towarzystwo Azji i Pacyfi- na skalę światową. Nawet Minister-
łej infrastruktury. ku oraz Katedra Systemu Politycz- stwo Spraw Zagranicznych otwar-
Ostatniego dnia - w czwartek nego RP Uniwersytetu Mikołaja cie przyznaje, że nie jest w stanie
26 kwietnia o godz. 17 - na spotka- Kopernika w Toruniu. Wspoma- zorganizować przedsięwzięcia na
nie do Szkoły Podstawowej nr 14 gają je również Urząd Marszałkow- podobną skalę. U nas do wspólnych
ski, Urząd Miasta oraz Centrum rozmów zasiądą ambasadorowie
przy ul. Hallera zaproszeni zostaną Wsparcia Biznesu w Toruniu.
mieszkańcy, którzy zapoznać się Chin i Filipin, a także Korei Pół-
Kongres od lat cieszy się uzna- nocnej i Południowej, co ze wzglę-
chcą z pomysłem na rewitalizację niem i zasłużoną renomą. Każdego
Parku Tysiąclecia. du na konflikty między tymi kraja-
roku do Torunia zjeżdżają ludzie mi ma już swoją wymowę. Jest to
- Konsultacje związane z par- nauki, przedsiębiorcy oraz eksperci
kiem rozpoczęły się w 2014 r. – in- od lat znak rozpoznawczy naszych
najróżniejszych dziedzin z całego kongresów: na świecie trwają po-
formuje Magdalena Winiarska. – świata (m.in. z Rosji, Chin, Uzbeki-
Wówczas analizowane były kwestie ważne konflikty, a u nas w Toruniu
stanu, Indii, Kazachstanu, Malezji, temperatura sporów opada. Szczy-
czystości i uporządkowania zieleni. Japonii, Azerbejdżanu, Pakistanu,
W ramach rewitalizacji Parku Tysiąclecia torunianie przyjrzą się Zaproponowano także utworzenie cimy się tym, że możemy konstruk-
Wietnamu, Korei Południowej, tywnie porozmawiać z każdym.
układowi nowej fosy. cieku wodnego, uzupełnienie par- Gruzji i Kirgistanu). Nie brakuje
ku o elementy małej architektury również przedstawicieli z krajów Z pewnością i w tym roku ży-
Od czwartku 24 kwietnia przez w kaplicy przy ul. Watzenrodego. wych dyskusji nie zabraknie. Po-
dwa kolejne dni trwać będą spo- W przygotowanej propozycji i oświetlenia czy wykonanie ścieżki europejskich: Niemiec, Holandii,
przyrodniczej. Francji, Białorusi, Ukrainy, a także dobnie jak i atrakcji pokazujących
tkania, w których trakcie miesz- znajdą się m.in. miejsca na place gościom z całego świata walory na-
kańcy przyjrzą się efektom prac zabaw, zewnętrzne siłownie, tere- W ramach cyklu „Zielony Toruń ze Stanów Zjednoczonych. Zajmu-
– reaktywacja” zasugerowano rewi- ją się zagadnieniami związanymi szego regionu. Będzie zwiedzanie
projektowych zagospodarowania ny piknikowe, leśny amfiteatr, trasy z szeroko rozumianą problematyką toruńskich muzeów wraz z wypie-
talizację fosy, odsłonięcie rawelinu
terenów „Rudelki”, osiedla JAR pieszo-rowerowe czy skwer z wido-
oraz budowę ścieżki historyczno- azjatycką, a także relacjami państw kami tradycyjnych pierników oraz
oraz Parku Tysiąclecia. Jest to ko- kiem na wodę. -przyrodniczej. Mieszkańcy do- azjatyckich z Polską. Tematyka uczestnictwo w koncertach muzyki
lejny etap miejskiego programu - Uwagi, które mieszkańcy wnie- dali do koncepcji tej place zabaw, ta czyni wydarzenie unikalnym polskiej.
rewitalizacji terenów zielonych. śli do projektu podczas konsultacji, nową nawierzchnię na alejkach, w skali światowej. Z kolei dla mieszkańców Toru-
w znacznej części zostały uwzględ- monitoring i oświetlenie. W trak- Również z punktu widzenia nia przewidziano m.in. wystawę
Wszystkie trzy zadania omó- nione i znalazły odzwierciedlenie cie czwartkowego spotkania bę- dyplomacji kongres jest wydarze- znaczków północno-koreańskich
wione z mieszkańcami zostały już we wniosku projektowym o dofi- niem. Każdego roku swój udział oraz specjalną ekspozycję po-
dzie można zobaczyć projekt wraz
wcześniej, na etapie koncepcji. nansowanie zewnętrzne – tłuma- potwierdzają ambasadorzy Chin, święconą nowemu jedwabnemu
z propozycją odbudowy układu
Wówczas torunianie mogli wnieść czy Magdalena Winiarska z Urzędu Rosji, Uzbekistanu, Kazachstanu, szlakowi. Będą promocje książek,
fosy przy ul. Podgórskiej. a pokłosiem imprezy będą księgi
swoje uwagi. Teraz zmiany zobaczą Miasta Torunia. Wszyscy mieszkańcy, którzy nie Malezji, Tajlandii, Pakistanu, In-
na specjalnie przygotowanych ma- Dzień później, w środę 25 kwiet- donezji, Azerbejdżanu, Mongolii, z materiałami pokongresowymi.
będą mogli uczestniczyć w spotka- Tegorocznym gościem hono-
kietach. nia o godz. 17, spotkanie zorganizo- niach, mają możliwość przesłania Japonii.
wane zostanie w V Liceum Ogólno- Kongres rozpocznie się cyklem rowym kongresu będzie Azerbej-
Spotkanie dotyczące turystycz- swojej opinii o projektach elektro-
imprez towarzyszących już 9 maja – dżan, kraj obchodzący w tym roku,
no-rekreacyjnego zagospodaro- kształcącym przy ul. Sienkiewicza. nicznie, pod adres mailowy kon- podobnie jak Polska, 100-lecie od-
w przededniu oficjalnego otwarcia
wania terenu na tzw. osiedlu JAR Tam będzie można przyjrzeć się sultacje@um.torun.pl. Na uwagi imprezy. Natomiast część oficjalna zyskania niepodległości.
odbędzie się 24 kwietnia o godz. 17 projektowi „Rudelki”, czyli terenu magistrat czeka do 7 maja. potrwa dwa dni: 10-11 maja. (RK)
REKLAMA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


8 PROMOCJA •

Nasz wspólny sukces


Zmodernizowane lewobrzeże to wynik wieloletnich działań nie tylko radnych,
ale także mieszkańców
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Bezpieczeństwo i działania rewi- czy równe chodniki to tylko część le Podstawowej nr 17 sekcję orkie-
talizujące tereny zielone to prio- realizowanych działań w okręgu stry dętej. Zainicjowałam w „czter-
rytety dla mieszkańców Skarpy, wyborczym nr 1. nastce” budowę sali gimnastycznej.
Kaszczorka i Lewobrzeża. Choć są - Mieszkańcy bardzo często Naszej uwadze nie umknął również
mocno zróżnicowane pod wzglę- przychodzą do mnie porozmawiać zły stan ul. Łódzkiej. Dziś możemy
dem zabudowy i zwyczajów, to o rodzących się w poszczególnych się nią już chwalić.
właśnie te miejsca składają się na dzielnicach problemach – tłuma- Gdy jedne problemy są rozwią-

‘‘
okręg wyborczy zywane, rodzą się
nr 1, będący dziś inne. Radni wciąż
piękną sypialnią starają się poprawić
miasta. Tu można bezpieczeństwo za- Ireneusz Woźniak, dyrektor SP 14, wyczekuje kolejnej rozbudo-
wypocząć - uciec równo w lewobrzeż- wy placówki.
od miejskiego nej części miasta,
gwaru i ciągłego jak i w jego połu- Jednym z tego typu działań rad- na działaniach, które realnie mogły
biegu. Mieszkańcy bardzo często przychodzą do dniowo-wscho d- nej jest doprowadzenie do realiza- poprawić jakość życia mieszkańców
nim rejonie. cji programu rewitalizacji parku – dodaje Danuta Zając. – Ci korzy-
- Most gen. mnie porozmawiać o rodzących się w poszczegól- - W kwestii prac 1000-lecia, budowy placów zabaw stający z autobusów potrzebowali
Elżbiety Zawac- nych dzielnicach problemach. Proszą o interwencje drogowo-remon- i siłowni zewnętrznych. nowych przystanków, do nich zaś
kiej pozwolił towych składałam Perspektywą dla rozwoju lewej należało stworzyć równe chodni-
nam normalnie w sprawie ulic, pytają także o sposób zaangażowa- wnioski do prezy- części miasta było powstanie no- ki oraz oznakowane przejścia dla
funkcjonować denta i odpowied- wego mostu. Dogodniejsze sko- pieszych. Dla tych zaś, co posiadają
– podkreśla Da- nia się w podejmowane przeze mnie działania. nich wydziałów munikowanie z centrum sprawiło,
samochody, ubiegałam się o zwięk-
nuta Zając, radna Urzędu Miasta To- że na Rudaku i Stawkach zaczęły
powstawać nowe domy i zabudo- szenie liczby miejsc parkingowych.
klubu prezydenta runia – podkreśla Jak można zauważyć, wiele z tych
Michała Zaleskiego, zaznaczając, że czy radna. – Proszą o interwencje radna. – Wszelkie inicjatywy, takie wa wielorodzinna. Wzrost liczby
jest to jedna z najważniejszych in- w sprawie ulic, pytają także o spo- jak budowa nowej ścieżki rowero- mieszkańców zaś przełożył się na zadań zakończyło się sukcesem.
westycji minionych lat. Gdy jednak sób zaangażowania się w podejmo- wej czy placów zabaw, wraz z miesz- rozbudowę placówek oświatowych I śmiało mogę powiedzieć, że to na-
bliżej przyjrzymy się poszczegól- wane przeze mnie działania – za- kańcami próbujemy włączyć do re- i uruchomienie przedszkola, a tak- sze wspólne zwycięstwo, ponieważ
nym dzielnicom, zauważymy kil- równo społeczne, jak i kulturalne. alizacji w ramach budżetu miasta że rozwój sklepów i usprawnienie to mieszkańcy są siłą napędową na-
kanaście innych, równie ważnych Zaangażowałam się w pozyskanie na kolejne lata oraz do Wieloletnie- komunikacji miejskiej. szych działań. Bez tej współpracy
zmian. Nowy asfalt, lampy drogowe środków m.in. by utworzyć w Szko- go Planu Inwestycyjnego. - W swojej pracy skupiłam się niewiele byśmy zdziałali.

Dzielnica dla aktywnych


Parki, boiska i zewnętrzne siłownie czynią z Bydgoskiego Przedmieścia idealne miejsce dla rozwoju sportu
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
chem do zgryzienia – podkreśla korzystaniu bazy sportowej na to- – Lada moment powstaną także
prezydencki radny Witold Wa- ruńskich osiedlach. letnie baseny, do których prowa-
czyński. – Na samej ul. Bydgoskiej Na Bydgoskim Przedmieściu dzić będą nowe ścieżki rowerowe.
udało się zrealizować pomysł par- przebudowano i rozbudowano W wielu miejscach wnioskowałem
kowania skośnego. Nie ukrywam m.in. Przedszkole Miejskie nr 17. o stworzenie zewnętrznych siłow-
jednak, że wciąż wolnych miejsc - Dążyłem do tego, by poprawić ni. Jeżeli więc tylko ktoś chce sport
brakuje. m.in. warunki uprawiać, ma ku temu odpowied-
Istnieją za to liczne ścieżki ro- nią bazę.
werowe, zmodernizowane drogi Odpowiednie miejsca do zabaw
i chodniki. Pomoc w ich rewi- mają także najmłodsi. Place wciąż
talizacji mieszkańcy zawdzię- są doposażane, a wkrótce w po-

‘‘
czają radnemu, który chętnie szczególnych częściach dziel-
wspiera ich w rozwiązywa- nicy staną kolejne.
niu kwestii administra- - Coraz częściej moż-
cyjnych. To właśnie on, na zaobserwować
w imieniu mieszkańców, mieszkańców, którzy
przedkłada Radzie Mia- rano lub wieczorem
sta wszelkie inicjatywy, L
ada moment powstaną wychodzą biegać –
wnioskując m.in. o ko- dodaje Jacek Cichocki.
Jedną z inwestycji minionych lat jest parking przy legendarnej lejne stacje Toruńskie- także letnie baseny do których , – Powstały więc u nas
Od Nowie. go Roweru Miejskie- nowe ścieżki prowadzące
Tu mieści się najstarszy w Polsce nas park, który, zwłaszcza w week- go. prowadzić będą nowe ścieżki do parku, od strony To-
publiczny park miejski, najstarszy
w kraju ogród zoobotaniczny i za-
endy, torunianie bardzo chętnie
odwiedzają. A przyjeżdżają do nas
Na Bydgoskim
zlokalizowanych jest
rowerowe . ruńskiego Centrum Cari-
tas przy ul. Bydgoskiej. Jest
bytkowa zabudowa miasta. Dzięki nawet z odległych części miasta. ich najwięcej. Dzięki temu to swoista brama do parku.
działaniom miejskich radnych na Mieszkańcy mają się tu czym mieszkańcy łatwo i szybko Choć wiele zostało już
chwalić. Dzięki działaniom rad- mogą dojeżdżać do szkół, pracy zrobione, ta największa, zie-
Bydgoskim modernizowane są
nych na Bydgoskim zwiększyła się czy domu. Stacje w ubiegłym roku lona część dzielnicy wciąż wy-
osiedlowe drogi, tworzone par- stanęły m.in. przy Bibliotece UMK, maga rewitalizacji.
liczba miejsc parkingowych. Te
kingi i miejsca do rekreacji. powstały na ul. Gałczyńskiego, Tu- na skrzyżowaniach głównych ulic - Powoli już coś tam się zmie-
młodym
wima, Lindego, Słowackiego oraz dzielnicy czy przy miejskim parku. nia, jednak będziemy trzymać rękę
- Bydgoskie Przedmieście stało sportowcom - za-
na Gagarina i Sienkiewicza. Przy W obecnej kadencji radny Wa- na pulsie i z pewnością wspólnie
się dzielnicą bezpieczną i spokoj- czyński koncentruje się również na wodnikom Pomorzanina, organi- z mieszkańcami i miastem stwo-
słynnej Od Nowie zaś zbudowano
ną – podkreśla mieszkaniec Jacek zupełnie nowy parking. zwiększeniu liczby miejsc w żłob- zując im kontenery, aby spełniały rzymy tu najpiękniejszy ogród To-
Cichocki. – Duże znaczenie ma dla - Kwestie te były ciężkim orze- kach i przedszkolach, a także wy- funkcję szatni – podkreśla radny. runia.
Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018
• PROMOCJA 9

Zatrzymajmy te wspomnienia
Chełmińskie Przedmieście wkrótce będzie nie do poznania. Prezydenccy radni chcą stworzyć muzeum dzielnicy
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk

‘‘
Prace na Szosie Chełmińskiej sach, a do budżetu
wciąż trwają. Już niedługo roz- miasta wprowadzono
poczną się tam roboty kanaliza- remont kilku tamtej-
cyjne. Jedna z największych inwe- szych ulic, m.in. ul.
stycji w tej części miasta zmieni Chabrowej.
oblicze dzielnicy. O moderniza- - Mamy proble-
cjach i rozbudowach na Chełmiń- my z parkowaniem Jest to bardzo ciekawe miej-
skim Przedmieściu można by jed- również na ul. Wo-
nak mówić godzinami. dociągowej – doda- sce, które doskonale wpisuje się
je Patrycja Gulak- w ideę naszego projektu. Liczymy
O obawach związanych z po- -Lipka. – Będziemy
działem dzielnicy na pół po mo- więc wnioskować więc, że stanie się ono nie tylko mu-
dernizacji Szosy Chełmińskiej o utworzenie kolej-
mieszkańcy z radnymi rozmawiali nych miejsc do posto- zeum, ale także terenem spotkań.
już niejednokrotnie. Ci zaś inter- ju samochodów.
weniowali w tej sprawie w Miej- W ostatnim czasie ła charakter historyczny. Zmiany,
skim Zarządzie Dróg, a także u sa- na Wrzosach zmieniają się także które tu zaszły, są nieodwracalne.
mego prezydenta. Ich determinacja ulice. Nową nawierzchnię zyska- Jako radni chcielibyśmy zatrzymać
pozwoliła torunianom odetchnąć ła m.in. ul. Chabrowa. Na zmiany wspomnienia, które tu wciąż są
z ulgą. czeka także odcinek między Trasą żywe. Dlatego pomysł stworzenia
Do pierwotnego projektu roz- Średnicową a ul. Żwirki i Wigury, muzeum bardzo się nam spodobał.
budowanej Szosy Chełmińskiej gdzie przybędą nowe przejścia dla Myślę, że mieszkańcom również
udało się wprowadzić pewne zmia- Patrycja Gulak-Lipka przy budynku stacji wodociągów na toruń- pieszych. przypadnie do gustu.
ny, na którym bardzo zależało skich Bielanach, w którym powstanie nietypowe muzeum. Jedną z najciekawszych inicja- Obiekt miałby powstać w bu-
okolicznym mieszkańcom – mówi tyw, którą podniósł w rozmowach dynku stacji wodociągów na toruń-
radny prezydenckiego klubu Mar- reny leżące na wschód i na zachód ganizacji ruchu, by kierowcy mogli z radnymi Marcin Czyżniewski, skich Bielanach. Dlaczego właśnie
cin Czyżniewski. – Chodziło o to, od Szosy Chełmińskiej. komfortowo poruszać się po dziel- jest stworzenie Muzeum Chełmiń- tam?
by zapewniła sprawne połączenie - Mieszkańcy muszą czuć się nicy. Stawiamy także na niwelowa- skiego Przedmieścia. - Jest to bardzo ciekawe miejsce,
Wrzosów z centrum, nie dzie- bezpiecznie – podkreśla Patry- nie barier architektonicznych dla - Przy budowie Szosy Chełmiń- które doskonale wpisuje się w ideę
ląc jednocześnie Chełmińskiego cja Gulak-Lipka, członkini Rady osób niepełnosprawnych. skiej zniknęło kilka historycznych naszego projektu – tłumaczy Mar-
Przedmieścia na pół. Między ul. św. Okręgu Chełmińskie Przedmie- Dzięki inicjatywie radnego budynków – tłumaczy Patrycja Gu- cin Czyżniewski. – Liczymy więc,
Józefa i Długą powstaną przebicia, ście. – Duży nacisk kładziemy na Czyżniewskiego na Chełmińskim lak-Lipka. – Od wielu lat mieściły że stanie się ono nie tylko muzeum,
które ułatwią włączenie się do ru- tworzenie przejść dla pieszych, Przedmieściu zwiększyła się liczba się tam pracownie rzemieślnicze ale także terenem spotkań i integra-
chu w obu kierunkach i połączą te- wnioskujemy również o zmianę or- miejsc parkingowych na Wrzo- i usługowe. Nasza dzielnica mia- cji mieszkańców.

„Bacha” jest moja


przebudowy, prezydencki radny
zorganizował kilkanaście spotkań
z mieszkańcami, by wspólnie stwo-
rzyć odpowiednią koncepcję drogi.
- Była to jedna z najtrudniej-
Nowe ulice, chodniki i miejsca rekreacji – zmiany szych lokalnych inwestycji, jednak
niezbędna z racji znajdującego się
w okręgu wyborczym nr 4 widać gołym okiem przy niej ośrodka zdrowia – tłu-
maczy Jarosław Beszczyński. – Nad
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk sprawami mieszkańców Rubinko-
wa pochylam się całą kadencję.
Dwa etapy modernizacji, dzie- prace przebiegały dwuetapowo. Przy ul. Rydygiera powstał jedy-
siątki spotkań i w końcu jest – Nad rzeczką powstały miejsca do ny betonowy, a przede wszystkim
mieszkańcy Rubinkowa mogą rekreacji i ławki, które oświetlone profesjonalny, skatepark. Współ-
korzystać z pięknej ścieżki spa- zostały lampami LED. pracując z prezesem Spółdzielni
cerowo-rekreacyjnej nad Strugą Dotąd zaniedbany kanał zyskał Mieszkaniowej Rubinkowo, radny
Toruńską. Do tej doprowadzi zupełnie nowy wygląd. Podobnie wnioskował także o zwiększenie
m.in. wyremontowana ul. Rako- jak prowadząca do liczby miejsc parkingowych, co
wicza. O zmianach można mówić niego ul. udało się zrealizować.
także w rejonie ul. Olsztyńskiej. - Nasza współpraca zaowoco-
Jak podkreślają radni – Ja- wała m.in. budową parkingu przy
rosław Beszczyński i Jan Szkole Podstawowej nr 16 – doda-
Nowy wygląd terenów przy Strudze Toruńskiej to zasługa

‘‘
Ząbik – wszystko po to, je Zdzisław Zakrzewski, prezes
radnego Jarosława Beszczyńskiego.
by mieszkańcom żyło się SM Rubinkowo. – Do tej pory
lepiej. teren ten był w bardzo złym lawy-Grębocin. – Mówię „wspól- Jan Ząbik. – Interweniujemy także
stanie. Innym działaniem nie”, ponieważ aktywnie działamy w tematach trudnych, jak drogi. Do
O rewitalizację po- jest tworzenie chodni- wraz z radnym Janem Ząbikiem. tej pory, na nasz wniosek, udało się
pularnej „Bachy”, czy- ka od ul. Dziewulskie- Wnioskowaliśmy o drogi, chodni- zmodernizować m.in. ul. Ciecha-
li Strugi Toruńskiej,
radny Beszczyński
Mieszkańcy widzą że , go, na wysokości Szkoły
Podstawowej Specjalnej
ki i oświetlenie, co udało nam się nowską, Krośnieńską, Wymarzoną,
uzyskać. Jako rada okręgu bardzo Sopocką czy Kaliską.
zabiegał od lat. Jesz- się nimi interesujemy rozumie , - nr 19 do końca osiedla.
Przy ul. Niesiołowskie-
dużo robimy. Zawalczyliśmy o ko- Wprowadzili ład i porządek –
cze cztery lata temu misariat, a najwięcej pracy włożyli- tak w skrócie ocenić można działa-
nikt nie spodziewał ,
my te problemy ponieważ na co go powstał zaś wybieg dla
psów, wyposażony w małą
śmy w zmianę opinii o tym okręgu, nia prezydenckich radnych. I wciąż
się, że tereny przy zwłaszcza o ul. Olsztyńskiej. Teraz realizują swoje zamierzenia, wal-
kanale mogą stać dzień mamy z nimi do czynienia . architekturę i urządzenia do
tresury.
śmiało mogę powiedzieć, że jest tu cząc o kolejne modernizacje dróg,
się jednym z najchęt- bezpieczniej. nowe miejsca parkingowe czy zmo-
niej odwiedzanych przez Wiele inwestycji w ostat- Radni wyszli do mieszkańców, dernizowanie placów zabaw dla
mieszkańców miasta miej- nim czasie powstało także na organizując na ich terenie cyklicz- najmłodszych.
scem. osiedlu Bielawy i w Grębocinie. ne spotkania. Otrzymane wnioski - Nie ma w nas podziałów –
- Ścieżka pieszo-rowerowa jest - Wspólnie zbudowali- osobiście zanoszą prezydentowi. podkreślają zgodnie Jarosław Besz-
w 100 proc. moim „dzieckiem” – śmy tzw. boisko społeczne przy - Mieszkańcy widzą, że się nimi czyński i Jan Ząbik. – Działamy
podkreśla Jarosław Beszczyński, R a - ul. Olsztyńskiej, by aktywizować
interesujemy, rozumiemy te pro- wspólnie z innymi radnymi, by
radny klubu prezydenta Michała kowicza. Za- mieszkańców – tłumaczy Jan Kwiat-
blemy, ponieważ na co dzień mamy stworzyć dzielnice, w których chce
Zaleskiego. – Nad zadaniem tym nim jednak doszło do kowski, członek Rady Okręgu Bie-
z nimi do czynienia – podkreśla się mieszkać.
Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018
10 MIASTO • GRÓD KOPERNIKA NA WEEKEND MAJOWY

Zabawa w sercu starówki


Tegoroczna majówka trwać będzie 9 dni. Jakie atrakcje w tym czasie czekają na torunian?
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
„Na majówkę, na majówkę, razem a w Centrum Zamek Krzyżacki W piątek 4 maja, oprócz wie-
z mamą, razem z tatą na wędrów- zorganizowana zostanie „Rycerska lu warsztatów i wystaw, m.in.
kę” – śpiewali swego czasu harce- Majówka”. W CKK Jordanki zain- w Centrum Sztuki Współczesnej,
rze. Miejsc, w których będziemy augurowany zostanie XXV Festiwal zaplanowano także spotkania te-
się doskonale bawić, daleko szu- Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich atralno-nowocyrkowe pt. „Iluzja
kać nie trzeba. Koncert Wojciecha PROBALTICA 2018. sceniczna, pokazy i warsztaty”. Pod
Gąssowskiego, Natalii Kukulskiej, W trakcie majowych wydarzeń Krzywą Wieżą o godz. 16 zorgani-
animacje, zwiedzanie i wiele in- nie zabraknie także celebracji świąt zowana zostanie „Cicha impreza”
nych atrakcji czekają na nas w sa- państwowych. Środa 2 maja upły- w formie silent disco. Po godz. 19
mym sercu miasta. nie pod hasłem Święta Flagi Rze- w Domu Muz na ul. Poznańskiej
czypospolitej Polskiej. Oficjalne zaplanowana będzie „Potańców-
Długi majowy weekend roz- obchody zorganizowane zostaną ka dla dorosłych”, a w kościele pw.
pocznie się już w piątek 27 kwiet- o godz. 14. Pół godziny później, na Wniebowzięcia Najświętszej Marii
nia. Tego dnia Muzeum Okręgowe Rynku Staromiejskim, odbędzie się Panny zagrają Młodzi Kompozyto-
przygotuje m.in. „Piernikowe no- piknik. Tam także wysłuchać bę- rzy z udziałem Cappelli Gedanen-
walijki”, a Toruńska Orkiestra Sym- dziemy mogli koncertu Orkiestry sis.
foniczna zaprosi na koncert „The Wojskowej, Zespołu Kameralnego W sobotę o godz. 16 ponownie
American Landscape”. W Dworze Multicamerata, a na sam koniec odbędą się spotkania teatralno-no-
Artusa wystąpi Grupa Teraz z im- obejrzymy zjawiskowy, nocny po- wocyrkowe oraz drugi dzień „Ci-
prowizowanym spektaklem „Akty kaz walk rycerskich z ogniem. chej imprezy”. Wieczór będziemy
Zgonu”. Od godz. 17 na Przystani Tradycyjnie w majówkę odbędzie się Święto Tańca. W czwartek przypadać będzie mogli spędzić na Rynku Staromiej-
AZS zaplanowano II Forum Wiśla- 227. rocznica uchwalenia Konstytu- skim, wsłuchując się w nastrojowe
ne. rowany zostanie sezon turystyczny, towano wyjątkową lekcję historii – cji 3 maja. Punktualnie w południe utwory Natalii Kukulskiej.
W sobotę na Rynku Staromiej- a w CKK Jordanki dla najmłod- podczas spektaklu „Legendy toruń- odbędzie się msza św. w intencji Ostatni dzień długiego weeken-
skim trwać będzie Święto Tańca. szych zorganizowany zostanie kon- skie” będzie można dowiedzieć się ojczyzny. Po niej, na Rynku Sta- du to liczne warsztaty edukacyjne
O godz. 11, w Domu Muz przy ul. cert z cyklu „Symfonika Familijna”. m.in., jak anioł znalazł się w herbie romiejskim, nastąpi uroczystość i spektakl w Teatrze Baj Pomorski.
Podmurnej, wystawiony zostanie Dorośli coś dla siebie odnajdą pod- Torunia. wojskowa z udziałem husarii, Największą atrakcją dnia będzie
spektakl „Błażej w garderobie, czyli czas koncertu Wojtka Szczepanika Dla mieszkańców 1 maja o godz. a wieczorem koncert - recital forte- jednak koncert Wojciecha Gąssow-
przygoda w Szafolandii”, o godz. 18 Piano Solo w Dworze Artusa. 20 na Rynku Nowomiejskim wystą- pianowy „Polskie Melodie”. W śro- skiego, który po raz kolejny zapyta:
zaś w Dworze Artusa wybrzmi gala Tam także, w poniedziałek, zaj- pi argentyński gitarzysta José Luis dę, na zamkowych ruinach, nadal „Gdzie się podziały tamte prywat-
operowo-operetkowa w wykonaniu rzeć będzie można do niedostęp- Pardo. Poza bluesowymi brzmie- trwać będzie „Rycerska Majówka”, ki?”.
Sonori Ensemble. nych na co dzień sal. Po budynku niami na torunian czekają także a wieczorem w Dworze Artusa wy- Szczegółowy plan imprezy do-
W niedzielne popołudnie na oprowadzać będzie przewodnik. spektakle (Teatr Baj Pomorski, stawiona zostanie opera „Straszny stępny jest na stronie Toruńskiej
Rynku Nowomiejskim zainaugu- Dla dzieci i rodziców zaś przygo- „Historia Calineczki” o godz. 12), dwór” Stanisława Moniuszki. Agendy Kulturalnej.
PROMOCJA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


JUBILEUSZ KLUBU ZASADNICZO DYSKUSYJNEGO • MIASTO 11

Jeden mówi,
na uruchomieniu sponsorowania
społecznościowego. Żeby to przede
wszystkim nasi uczestnicy, ludzie,
którzy regularnie chodzą na nasze

reszta słucha
spotkania, zechcieli nas wspomóc
finansowo. Dzięki temu chcemy
stać się niezależni. Poza tym w ten
sposób poczucie wspólnoty przy
tworzeniu klubu będzie się umac-
niać.
Poziom spotkań jest bardzo wy-
Toruński Klub Zasadniczo Dyskusyjny skończył rok. soki. To efekt wprowadzenia twar-
Pomysłodawcy zamierzyli sobie przywrócić kulturę dych zasad, do których statutowo
obowiązani są uczestnicy. Zasad,
żywej dyskusji. W Toruniu trafili na grunt wyjątkowo których – nawiasem mówiąc –
chętnie przestrzegają.
podatny - Recepta na udany klub dys-
kusyjny okazała się nadzwyczaj
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk prosta: jeden mówi, reszta słucha
Spotykają się raz w miesiącu w ka- - Założyliśmy klub po to, by – wyjaśnia Jarosław Jaworski. – To
wiarni „Wejściówka” przy Teatrze przywrócić w Toruniu kulturę dys- wprawdzie podstawowa zasada
im. Wilama Horzycy w Toruniu. kusji off-line – mówi Mateusz Ła- komunikacji międzyludzkiej, ale
Dyskutują tematy ważkie, nieraz piński. – Żeby umożliwić ludziom spisuje się znakomicie w przy-
ciężkie gatunkowo. Sami zawiesili dyskusję na argumenty, a nie na padku naszego Klubu Zasadniczo
sobie, jeśli chodzi o poziom kul- emocje. Patrząc z perspektywy mi- Dyskusyjnego. Uczestnicy szanu-
tury dyskusji, poprzeczkę bardzo nionego roku, myślę, że się nam to ją nasze zasady. Wiedzą, czego się
wysoko. Nie zamierzają jej obni- udało. Klub jest regularnie odwie- Tu dyskutuje się zasadniczo. Ale z klasą i kulturą.
u nas spodziewać. Udało nam się
żać. dzany przez wielu gości. Na każde wypracować już pewną markę.
spotkanie przychodzi średnio 30 Mimo bardzo skrajnych poglądów
w zależności od tego, jaki pojawi - Nie chcemy pieniędzy od prezentowanych zarówno przez na-
Inicjatorami klubu są Mate- osób. W trakcie pierwszych 10 dys- się temat. Chcielibyśmy dobierać miasta – dodaje Mateusz Łapiń-
usz Łapiński i Jarosław Jaworski. kusji gościliśmy 29 panelistów. szych gości panelowych, jak i osoby
W kwestiach zasadniczych różnią Swoją działalność zamierzają osoby jak najbardziej kompetentne. ski. – Raczej zależałoby nam na pojawiające się na audytorium, za-
się bardzo. Światopoglądowo często utrzymać w dotychczasowym tem- Chcielibyśmy również rozpocząć pozyskaniu środków na przykład wsze rozstajemy się w zgodzie.
dzieli ich przepaść. Ale to właśnie pie. pozyskiwanie środków na rozwój od niezależnych sieci księgarń czy Jedno nie ulega wątpliwości: po-
owe przeciwieństwa zadecydowały - Będziemy kontynuować spo- naszej działalności. Planujemy roz- innych tego typu sponsorów. Nie mysł stworzenia przestrzeni do ży-
o powołaniu do życia klubu. tkania raz w miesiącu z przerwą budować bazę, bo póki co działamy chcemy, by nasi darczyńcy ko- wej dyskusji trafił w grodzie Koper-
Zarówno Mateusz, jak i Jarosław wakacyjną – mówi Jarosław Jawor- wolontarystycznie. jarzyli się w jakikolwiek sposób nika na niezwykle podatny grunt.
są absolwentami kierunków huma- ski. – Nasze plany obejmą przede Skoro przedsięwzięcie działa ideologiczny. Powiem wprost: nie Okazuje się, że ludzi szanujących
nistycznych UMK. Dziś swoje zain- wszystkim rozszerzenie działalno- pomyślnie i przynosi chlubę Toru- chcemy mieć powiązań finanso- etykietę jest u nas pod dostatkiem.
teresowania ogniskują w działalno- ści o zapraszanie gości spoza To- niowi, to może warto byłoby zwró- wych z ciałami, które są umocowa- Najbliższe spotkanie KZD 26
ści klubu. runia, z całej Polski. Oczywiście cić się o wsparcie do miasta? ne politycznie. Zależy nam raczej kwietnia o godz. 19.00.
REKLAMA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


12 MIASTO • CO SŁYCHAĆ W TORUNIU?

Kompleks pod chmurką Ostatni Mohikanie


Rynek księgarski w Polsce zdomi-
nowały wielkie sieci dystrybucyj-
Wszystkie wydarzenia zorganizu-
ją kameralne księgarnie z Torunia,
Rozpoczęła się budowa otwartych basenów przy ul. Bydgoskiej ne i sklepy internetowe. Księgarń Włocławka i Solca Kujawskiego.
niezależnych, które obok bestsel- Szczegółowy program imprezy
Michał Ciechowski | wiz. ComProjekt Cezary Owczarek lerów oferują ambitniejszą litera- można znaleźć na Facebooku, na
nie dokona nowych nasadzeń, za to turę, jest coraz mniej. W Toruniu fanpage’u „Toruńskie Księgarnie
wpłacił do Urzędu Miasta Torunia pozostało jeszcze kilka takich Kameralne”. Organizatorzy chcą za-
kwotę w wysokości prawie 43,5 tys. miejsc. Ich właściciele stworzyli chęcić do świadomego kupowania
zł – dodaje Anna Kulbicka-Tondel, nieformalną grupę Toruńskich książek w miejscach, które mogą
rzecznik magistratu. Księgarń Kameralnych. Właśnie pełnić ważną, kulturotwórczą rolę
Przy ul. Bydgoskiej pod trzy organizują Kujawsko-Pomorski w lokalnej społeczności.
niecki wodne robotnicy wylali be- Weekend Księgarń Kameralnych, - Księgarnie kameralne umoż-
tonowe pływy, a wcześniej postawi- który odbędzie się 20-23 kwietnia. liwiają nawiązanie więzi między
li budynek socjalny. księgarzem i czytelnikiem. Mamy
O inwestycji prezydent Michał - Ideą wydarzeń organizowa- stałych, zaprzyjaźnionych klien-
Zaleski poinformował mieszkań- nych w tych dniach przez nieza- tów, wiemy, czym się interesują,
ców m.in. na swoim oficjalnym leżne, kameralne księgarnie jest odkładamy dla nich książki i cze-
koncie na portalu Facebook. Od zachęcenie tych, którzy jeszcze nie kamy na ich kolejną wizytę – mówi
razu pojawiły się pod postem wiedzą o istnieniu tych magicznych Aldona Mackiewicz. – Nierzadko
pierwsze komentarze. miejsc, do odwiedzenia ich – zapo- właściciele księgarń niezależnych
- Stworzenie letnich basenów wiada Aldona Mackiewicz z Toruń- prowadzą je od 20-30 lat. Książ-
to dobry ruch w kierunku zaspo- skiego Antykwariatu Księgarskie- ki to ich pasja i sposób na życie,
kojenia potrzeb mieszkańców, tym go. - Małym księgarniom bardzo którym dzielą się z gośćmi. Jed-
bardziej że nad Jezioro Kamion- trudno konkurować z „tanią książ- nak żeby istnieć, księgarnia musi
Powstające baseny będą łudząco podobne do tych już istnieją- ką”, sieciowymi gigantami, skle-
kowskie z tego obszaru miasta jest sprzedawać książki. Księgarz do-
cych przy ul. Na Skarpie.
spory kawałek drogi – komentują pami internetowymi czy książką brze wie, co klienci kupią i takie
Do tej pory kompleks wodny na ce punkty sanitarne oraz przebie- torunianie. – Bardzo długo na tę in- obecną coraz częściej w marketach książki ma w ofercie. Bardzo byśmy
Skarpie był jedyną letnią wodną ralnie. westycję czekaliśmy – dodają inni. spożywczych i na stacjach benzy- chcieli pełnić rolę kulturotwórczą
atrakcją miasta. Teraz dołączą - W ramach prac po stronie wy- W budżecie na rok 2018 na zada- nowych. W Toruniu funkcjonuje i proponować ambitną literaturę.
nie to przeznaczona została kwota jeszcze kilka księgarń niezależnych. Jednak decyduje rynek. Wszystkie
do niego baseny na Bydgoskim konawcy leżeć będzie także zago-
prawie 2,4 mln zł. Chcemy przedstawić się czytelni- niezależne księgarnie, jakie znam,
Przedmieściu. Zgodnie z założe- spodarowanie całego terenu, w tym
Przypomnijmy, że już w paź- kom, zaprezentować naszą ofertę, mają autorski dobór książek, ale to
niami prace inwestycyjne zakoń- doprowadzenie przyłączy wody,
dzierniku 2016 r. miasto zorganizo- zaprosić do rozmowy, na spotkania często margines oferty. Musimy iść
czą się 15 czerwca. kanalizacji sanitarnej i energii elek-
trycznej – wylicza Magdalena Wi- wało spotkanie otwarte dla miesz- z pisarzami oraz na liczne atrakcje na kompromis pomiędzy oczeki-
niarska z Urzędu Miasta Torunia. kańców, by ci mogli zdecydować dla najmłodszych czytelników. waniami klientów a własną wizją.
Pierwsze łopaty na placu przy
– Powstaną tam chodniki, trawni- o lokalizacji basenów na Bydgo- W ramach Kujawsko-Pomor- Prowadzimy nierówną rywaliza-
ul. Bydgoskiej zostały już wbite.
ki i ścieżka rowerowa, a w pobliżu skim Przedmieściu. Udział w dys- skiego Weekendu Księgarń Kame- cję z księgarniami internetowymi.
Przy Centrum Konferencyjnym
plac zabaw, zewnętrzna siłownia kusji wzięli m.in. przedstawiciele ralnych odbędą się m.in. warsztaty Brakuje nam regulacji takich jak
Park za dwa miesiące powstaną trzy
Rady Okręgu. W trakcie spacerów „Zostań księgarzem!” (doświad- na Zachodzie, gdzie przez rok od
niecki basenowe – o głębokości 0,6 oraz boisko do piłki siatkowej.
badawczych odwiedzili trzy wska- czone księgarki pokażą uczestni- wydania obowiązuje stała cena
m dla dzieci, 1,2 m dla młodzieży W miejscu inwestycji już wy-
zane miejsca. Po licznych konsul- kom, jak prowadzić księgarnię), książki, niezależnie od tego, gdzie
i dorosłych oraz najgłębsza 1,5 m cięto 24 drzewa. Decyzja ta została
„Jak przekonać dzieci do czytania?” ją kupujemy. To jest źródło upad-
przeznaczona tylko dla dorosłych. uzgodniona z Kujawsko-Pomor- tacjach zdecydowali o wyborze
(dowiemy się, jak sprawić, by dziec- ku księgarń w Polsce. Jesteśmy jak
Ponadto wokół nich zbudowane skim Wojewódzkim Konserwato- terenu przy ul. Bydgoskiej, jako
ko polubiło książki) oraz spotka- ostatni Mohikanie – podsumowuje
zostaną drewniane budynki służące rem Zabytków. najlepszego obszaru dla tego typu
nia z lokalnymi pisarkami - Anną antykwariuszka.
do obsługi mieszkańców, mieszczą- - W tym przypadku inwestor atrakcji.
Karpińską i Katarzyną Kluczwajd. (PG)
PROMOCJA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


• PROMOCJA 13

Miejsce dla refleksji


Teraz prace zmierzające do po-
wstania monumentu koordynuje
z ramienia Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu marszałek
Piotr Całbecki.
- Po wielu rozmowach
inicjatorzy przedsięwzię-
Na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej już wkrótce stanie pomnik Pamięci Ofiar cia stwierdzili, że Toruń, jako
Zbrodni Pomorskiej 1939 dawna stolica województwa po-
morskiego, będzie najlepszym
miejscem pod lokalizację pomnika
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk – dodaje Jan Wyrowiński. – To na
terenie tego przedwojennego woje-
Tak wygląda wizualizacja wództwa zbrodnia ta się dokonała.
pomnika. Jego autorem jest Pomnik, którego powstanie do- i ojca.
Zbigniew Mikielewicz. finansowane będzie ze środków Odsłonięcie pomnika Pamięci
Urzędu Marszałkowskiego w Toru- Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 od-
niu, stanie na placu symbolicznie będzie się 2 października.
zamykającym przestrzeń dawnego - Chcemy przypomnieć o tej
miasta. okrutnej śmierci w wyjątkowym
- Decyzję o umieszczeniu mo- dniu - w 139. urodziny doktora
numentu między ul. Dąbrowskiego Józefa Władysława Bednarza - le-
a ul. Uniwersytecką podjęła Rada karza, który oddał życie za swoich
Miasta – mówi marszałek Piotr pacjentów – dodaje Piotr Całbecki.
Całbecki. – Bardzo długo na ten – Jemu również poświęcona będzie
pomnik czekaliśmy. A dzięki nie- jedna z inskrypcji na pomniku.
mu na nowo przypomnimy sobie Jednak ofiary wydarzeń roku 1939
historię ofiar antypolskiej akcji eks- to również tysiące bezimiennych
„Rozstrzelany dom” przypomni kilkanaście. Nie ma jednak tego - Idea pomnika rodziła się długo terminacyjnej z terenu wojewódz-
mieszkańcom Torunia i okolic wspólnego, ukazującego ogrom – podkreśla marszałek Jan Wyro- Pomorzan. Trzeba o nich pamiętać.
twa.
o dramatycznych wydarzeniach śmierci około 30 tys. Polaków. wiński – A jest ona odpowiedzią na Jesienią 1939 r., wkrótce po na- Miejsce pamięci poświęcone
sprzed prawie 80 lat. Pomnik au- Zmieni się to za sprawą powstają- wciąż niepełną wiedzę społeczeń- paści Niemiec na Polskę, okupan- tym, którzy zginęli, otoczone zo-
torstwa Zbigniewa Mikielewicza cego przy ul. Uniwersyteckiej tzw. stwa o wydarzeniach na Pomorzu ci przystąpili do ludobójczej akcji stanie zielenią. Sama bryła monu-
odsłonięty zostanie 2 październi- parku pamięci. Jego centralnym między wrześniem a grudniem „odpolszczenia” tej części polskich mentu stać będzie na symbolizują-
ka. Inicjatorem pomysłu jest były elementem będzie „rozstrzelany roku 1939. Pamięć należy kulty- ziem, którą przyłączono do III cej masowy grób „bliźnie w ziemi”,
wicemarszałek Senatu Jan Wyro- dom” – bryła z kamienia z wyrwą wować na różne sposoby. Jednym Rzeszy. Zaplanowane masowe która w założeniu nigdy nie zaro-
wiński, a nad pracami zmierzają- pośrodku, odsłaniającą metalową z nich jest właśnie monument pod- egzekucje ludności cywilnej po- śnie trawą. W sąsiedztwie zaplano-
cymi do realizacji projektu czuwa płytę z wyrytymi nazwami bli- kreślający skalę zbrodni. chłonęły dziesiątki tysięcy istnień. wano mniejsze kamienne obiekty.
marszałek województwa Piotr sko 400 miejscowości, w których Pomysł ten dojrzewał zarów- „Rozstrzelany dom” stanie się więc W jednym z nich kropla po kropli
Całbecki. Niemcy dokonywali egzekucji na no w Toruniu, jak i w środowisku miejscem dla refleksji, wspomnień do niewielkiej niecki kapać będzie
Polakach. Obok pojawią się nota gdańskim. To właśnie tam ogłoszo- o tych, którzy na ziemi tej zginę- woda. To symboliczne wskazanie,
W województwie pomników historyczna i fragment wiersza Zbi- no konkurs na projekt pomnika. li. W symboliczny sposób pokaże że choć od roku 1939 minęło wie-
kultywujących pamięć o ofiarach gniewa Herberta „Pan Cogito o po- Zwyciężyła koncepcja toruńskiego tragedię rodzin – zburzenie domu, le czasu, zbrodnia pomorska nigdy
zbrodni pomorskiej w 1939 r. jest trzebie ścisłości”. artysty Zbigniewa Mikielewicza. rozdzielenie dziecka od matki nie została rozliczona.

Toruńskie Technikum Informatyczne -


REKLAMA

zapisz się i bądź spokojny o przyszłość!


Dlaczego warto uczyć się w zawodzie posiłek. Istnieje też możliwość za-
technik informatyk? mieszkania w internacie. Szkoła
Zapotrzebowanie rynku pracy jest ośrodkiem egzaminacyjnym,
na specjalistów z branży IT po- w którym odbywają się egzaminy
zostaje od lat na bardzo wysokim w zawodzie. Co ważne – ta wy-
poziomie. Doradcy zawodowi nie jątkowa oferta jest także przezna-
przewidują żadnych zmian i jed- czona dla uczniów ze specjalnymi
nomyślnie twierdzą, że branża potrzebami edukacyjnymi. Od
IT jest jedną z najbardziej przy- początku działalności Toruńskie
szłościowych. Obecnie nie ma Technikum Informatyczne przyj-
już instytucji czy firmy, która nie muje do szkoły młodzież z orze-
wykorzystywałaby w swojej dzia- czeniami o potrzebie kształcenia
łalności komputerów osobistych, specjalnego. Jako jedyna szkoła
urządzeń wielofunkcyjnych, po- w regionie zatrudnia nauczycie-
łączeń sieciowych czy baz danych. li wspomagających. Wszystkie
Zdobycie dobrze płatnej pracy po informacje znajdują się na stro-
tym kierunku nie będzie stanowi- nie www.tti.ced.edu.pl. Szkoła
ło problemu. nie uczestniczy w naborze elek-
tronicznym. Zainteresowanych
Dlaczego warto uczyć się w Toruńskim uczniów i ich rodziców zaprasza-
Technikum Informatycznym? Rekrutacja trwa! my do naszej siedziby przy Szosie
Szkoła jest prywatna, a na- Chełmińskiej 70, od poniedziałku
uka w niej całkowicie bezpłatna. wodowych, oprogramowanie Mi- komputerowych lekcji multime- oraz zajęcia dodatkowe, mające do piątku od 8.00 do 17.00 oraz
Uczniowie korzystają z kom- crosoft Imagine Premium, oraz dialnych, dostarczanych przez na celu uzupełnienie lub posze- w soboty od 8.00 do 13.00. Wszel-
fortowych warunków kształce- dostęp do szkolnego Wi-Fi. Akademię, uczniowie zdobywają rzenie posiadanych przez ucznia kie informacje również pod nr tel.
nia i najnowocześniejszego pod Szkoła na bieżąco korzysta ze umiejętności i kompetencje, które wiadomości. W celu zapewnienia 56 659 66 86. Naprawdę warto!
względem technologicznym wy- wsparcia procesu dydaktycznego zostają potwierdzone stosownymi komfortu wszystkie sale dydak-
posażenia pracowni całkowicie w ramach międzynarodowego certyfikatami. To dodatkowo uła- tyczne są klimatyzowane, a w celu
bezpłatnie. Do ich dyspozycji
w trakcie zajęć jest m. in. drukar- programu Akademii Sieciowej Ci- twia oraz przyspiesza sukces na zwiększenia bezpieczeństwa bu-
ka 3D, spawarka światłowodowa, sco. Akademia ta świadczy usługi rynku pracy. dynek objęty jest monitoringiem.
laptopy i wszelkie niezbędne do edukacyjne w obszarze wykorzy- Bezpośrednia bliskość dworca
opanowania umiejętności zawo- stywania najnowszych technolo- Dlaczego to szkoła dla każdego? PKS gwarantuje młodzieży spoza ul. Szosa Chełmińska 70,
dowych oprogramowanie. Szkoła gii teleinformatycznych w oparciu Ponieważ zapewnia indywi- Torunia zdrowy sen. Uczniowie tel. 56 659 66 86,
zapewnia również gratis podręcz- o autoryzowane standardy Cisco dualizację procesu nauczania mają dostęp do kącika socjalnego, www.tti.ced.edu.pl
niki do nauki przedmiotów za- Systems; w ramach realizowanych podczas lekcji w małych grupach w którym można podgrzać sobie
Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018
14 SPORT • WIEŚCI ZE SPORTOWYCH AREN

Powrót z tarczą
sezonie.
Słowa menadżera o postawie
Chrisa Holdera nie były czcze. Au-
stralijczyk zwyciężył już w pierw-
szej swojej gonitwie w sobotnie
popołudnie, zostawiając w pokona-
Get Well Toruń po raz pierwszy w tym sezonie nym polu reprezentanta Polski Ma-
zwyciężył na Motoarenie cieja Janowskiego i Andrzeja Lebie-
dewa. W kolejnych biegach 31-latek
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk również pokazywał się z dobrej
strony i ostatecznie zebrał na swo-
Po przegranej inauguracji sezonu gli Stali Gorzów 54:35, zaś Betard
im koncie 12 punktów – najwięcej
w Gorzowie kibice z grodu Koper- zremisował 45:45 domowy mecz
spośród zawodników Get Well. In-
nika mogli mieć obawy przed do- z Unią Leszno.
mowym spotkaniem z aktualnym Zanim przejdziemy do samego dywidualne osiągnięcie znacznie
wicemistrzem Polski. Na szczęście meczu, warto wspomnieć o tym, przyczyniło się do drużynowego
okazały się one zbędne. „Anioły” co działo się w klubie z grodu Ko- zwycięstwa torunian 47:43. Wice-
zwyciężyły 47:43, a oprócz trium- pernika kilka dni przed spotka- mistrz Polski poległ w Toruniu!
fu najważniejszym wydarzeniem niem. Do Torunia zawitał w końcu - Jesteśmy zadowoleni, ale zo-
był udany występ Chrisa Holdera. długo wyczekiwany Chris Holder. stawiamy to już za sobą i patrzymy
Były kapitan „Aniołów” uporał się na to, co jest dalej – twierdzi Ja-
Czarny sport w wersji ligowej z formalnościami oraz innymi pro- cek Frątczak. – Przed nami trudne
zawitał w końcu do Torunia. Znie- blemami osobistymi i zgłosił swój spotkanie w Tarnowie z tamtejszą
cierpliwieni kibice w meczu drugiej akces do walki o miejsce w składzie. „Chrispy” wrócił w wielkim stylu! Australijczyk w meczu Unią. Kluczem do zwycięstwa bę-
kolejki pomiędzy Get Well a Betar- Taki obrót spraw oznaczał proble- z wrocławianami zdobył 12 punktów. dzie dobra i równa jazda całej piątki
dem Spartą Wrocław oczekiwali nie my dla Grzegorza Walaska, który seniorów. Nie wycofuję się z przed-
tylko wielkich emocji, ale przede w ostatnim czasie odgrywał rolę w wyborze klubu, jeżeli nie będzie człowiekiem i nie można zmieniać sezonowych słów i podtrzymuję
wszystkim zwycięstwa swoich ulu- strażaka w razie kłopotów w toruń- dla niego miejsca w składzie. Chris zasad w czasie gry. Taka była na- zdanie, że sukcesem będzie zdoby-
bieńców. Dla obu zespołów spo- skiej drużynie. przyjechał do nas w bardzo dobrej sza umowa, a ja mogę być tylko cie przynajmniej 46 punktów. Taki
tkanie było szansą na otworzenie - Z Grzesiem mieliśmy dżen- formie. Wobec kontuzji Martina wdzięczny, że Grzegorz pomógł jest nasz cel.
zwycięskiego konta w tym sezonie, telmeńską umowę – mówi Jacek Vaculika wybór padł na Stal Go- nam w pierwszej kolejce i przede Mecz w województwie małopol-
gdyż nie udało się to im w inaugu- Frątczak, menadżer Get Well To- rzów. Wzmocnienie ligowego ry- wszystkim znacznie przyczynił się skim rozpocznie się w niedzielę 22
racyjnej kolejce – torunianie ule- ruń. – Obiecaliśmy mu wolną rękę wala? Trzeba być przede wszystkim do naszego utrzymania w zeszłym kwietnia o godz. 19.

Niepewna przyszłość
ry postanowił w połowie grudnia ocenili, że podejście zawodniczek odpowiadał za trenowanie, jak bę-
pożegnać się z włoskim trenerem, do tego spotkania było skandalicz- dzie wyglądał skład i w jakich roz-
a w jego miejsce zatrudnić Miro- ne i myślę, że to całkowicie wystar- grywkach wystąpi - w tym momen-
sława Zawieracza – byłego szkole- czy za komentarz w tej sprawie. cie nie jestem w stanie tego określić.
niowca Wisły Warszawa. Zmiana Spadek stał się więc faktem. Nie Podejmiemy wszelkie działania,
Budowlane Toruń żegnają się z najwyższym nie wpłynęła jednak diametralnie wiadomo jednak, jak będzie wyglą- aby o siatkarkach z Torunia słuch
na pozycję torunianek, które ciągle dać przyszłość klubu w kolejnym nie zaginął, ale niestety nie mogę
poziomem rozgrywkowym w kraju pozostawały w dole tabeli. Pomi- sezonie i następnych latach. Zna- niczego zagwarantować.
mo tego aż do 26. kolejki ostatniej ków zapytania jest bardzo dużo… O dalszych losach klubu będzie-
Drużyna z grodu Kopernika za- kowej poprzeczka powędrowała do rundy zasadniczej Budowlane mia- - W związku z degradacją sytu- my informować na naszych łamach.
kończyła zmagania na 13. pozycji góry, a w klubie zdecydowano się ły szansę na utrzymanie się w roz- acja finansowa klubu jest bardzo
w tabeli, co niestety oznacza re- na kilka roszad w składzie. W nowe grywkach. Oprócz uzyskania do- trudna – mówi prezes. – Kto będzie (KŻ)
legację z rywalizacji ekstraklaso- zawodniczki wiarę pokładał szkole- brego wyniku w Łodzi, gdzie grały
wej. Jak taki obrót spraw wpłynie niowiec Vettori. z tamtejszym ŁKS-em, musiały tak-
na dalsze losy siatkówki żeńskiej - Naszą siłą jest drużyna – mó- że liczyć na dobre wieści z innych
w Toruniu? wił nam przed startem sezonu. – parkietów. Tak się jednak nie stało.
Nie ma z nami Rebekki Pavan i in- Toruńska drużyna przegrała 3:0,
Do krajowej żeńskiej elity nych dziewczyn, ale w ich miejsce zaś pozostałe dwie drużyny, które
siatkarskiej zawodniczki z gro- przyszły inne, które mają sprawić, walczyły o pozostanie w lidze, czyli
du Kopernika weszły w sezonie że będziemy jeszcze lepsi. Pojedyn- Legionovia i Pałac Bydgoszcz, zwy-
2016/2017. Drużyna prowadzona cza zawodniczka może mieć duży ciężyły swoje spotkania. Niemałe
przez włoskiego trenera Nicolę Vet- wpływ na zespół, lecz sama spotka- kontrowersje towarzyszą drugiemu
toriego, który objął zespół przed nia nie wygra. z wymienionych zespołów i rywali-
rozpoczęciem rozgrywek, bardzo Weryfikacją słów trenera mogły zacji w Ostrowcu Świętokrzyskim,
dzielnie radziła sobie w ligowej ry- być tylko spotkania ligowe. Niestety gdzie bydgoszczanki wygrały gład-
walizacji. Budowlane ostatecznie przebiegały one dla Budowlanych ko z wyżej notowanym przeciwni-
zostały sklasyfikowane na ósmym w sposób bardzo bolesny. Toru- kiem 0:3.
miejscu, co można było uznać za nianki potrafiły wygrać tylko trzy - Wystarczy przeczytać w inter-
świetny wynik jak na beniaminka. spośród jedenastu spotkań do koń- necie opinie kibiców KSZO – su-
Przed rozpoczęciem drugiego se- ca roku kalendarzowego. Spowodo- geruje Jarosław Hausman, prezes
zonu w najwyższej klasie rozgryw- wało to reakcję zarządu klubu, któ- Budowlanych Toruń. – Oni sami

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018


WIEŚCI OD NASZYCH SĄSIADÓW • ZA MIEDZĄ 15

Friend from Macedonia


Nauka języków obcych jest dziś obowiązkiem. Teoretycznie wiedzą to wszyscy.
Jak sprawa wygląda w praktyce, sprawdzili uczniowie SP z Łążyna II
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Program Erasmus+ umożliwia swoich umiejętności za pomocą
wymianę młodzieży z różnych internetu. Mogą na przykład po-
krajów. Korzystają na tym wszy- rozumiewać się z obcokrajowcami
scy: zawierając przyjaźnie i testu- przez Skype’a.
jąc swoje umiejętności językowe. Cudzoziemcy w czasie pobytu
w naszym kraju goszczą w domach
Na zaproszenie SP w Łążynie polskich rodzin.
II przyjechało do Polski 29 dzieci - W moim domu nocują dwie
w wieku 11-15 lat oraz 10 nauczycie- koleżanki z Macedonii – mówi Do-
li z różnych europejskich krajów: minika Przewięźlikowska, uczenni-
z Macedonii, Rumunii, Bułgarii
i Włoch. ca 7 klasy SP w Łążynie II. – Staramy
Goście poznali polskie trady- się z rodziną, by czuły się jak u nas
cje. Wzięli udział między innymi jak najlepiej. Dbamy na przykład
w zajęciach kulinarnych w toruń- o to, by obiady były dostosowane
skim Żywym Muzeum Piernika. do ich gustu. Oczywiście kluczową
Uczniowie z różnych krajów łą- sprawą jest język. Bez jego znajo-
czyli się w pary i przygotowywali mości podobne przedsięwzięcie nie
wspólnie plakaty przyjaźni. Polskie mogłoby się powieść. Im lepiej go
dzieci wykonały biało-czerwone znamy, tym lepiej możemy się z na-
serce, które jako symbol braterstwa szymi rówieśnikami poznać.
wręczyły swoim zagranicznym go- Również cudzoziemcy są z na-
ściom. szej tradycyjnej polskiej gościnno-
- Główną ideą programu jest ści bardzo zadowoleni. Podobnie
pielęgnowanie międzynarodowej jak z zawieranych u nas przyjaźni.
przyjaźni – mówi Hanna Affelt, - Podobają mi się tutejsze miasta
dyrektorka SP w Łążynie. – Chodzi i szkoły – mówi Emilija Trpkovska,
o uzmysłowienie młodym ludziom, uczennica szkoły podstawowej
naszym uczniom oraz ich rówieśni- Język angielski – kluczem otwierającym świat. Dla uczniów SP w Łążynie II jest to oczywiste.
z Macedonii. – Bardzo polubiłam
kom z innych krajów, że pomimo polskie dzieci. Mam tu mnóstwo
panującej w niektórych częściach wi Erasmus+, są również świadomi kochałam się w Polsce, w tutejszych do programu muszą sobie radzić
świata przemocy i okrucieństwa sami uczestnicy. ludziach, tradycjach, kulturze. z językiem – dodaje Hanna Affelt. przyjaciół, z którymi lubię grać
możliwa jest przyjaźń między od- - W czasie takich spotkań wi- Wiem, że zawarte obecnie przyjaź- – To oczywiste. Jednak przyznajmy, w różne gry i spędzać czas.
rębnymi kulturami. Jako gospoda- dać jak na dłoni sens zjednoczonej nie potrwają znacznie dłużej niż że w dzisiejszym świecie nie jest to Oczywiście w ramach programu
rze tego wydarzenia pokazujemy, Europy – mówi Alexia Tabaca- sam program. warunek specjalnie trudny do speł- polscy uczniowie z Łążyna II nie
że nasza młodzież jest przyjaźnie ru, 14-latka z Rumunii. – Żyjemy Osoby, które chcą wziąć udział nienia. Uczniowie naszej szkoły na ograniczają się wyłącznie do roli
nastawiona do obcokrajowców. Że w świecie, w którym właściwie nie w programie, muszą spełniać kilka przykład chętnie garną się do nauki gospodarzy. We wrześniu ubiegłego
nie ma w nas ksenofobii i nietole- ma granic – zarówno tych między warunków. Pierwszym i najważ- języków. Współczesna technika roku byli z wizytą w Rumunii. Jesz-
rancji, a jedynie otwartość i życzli- państwami, jak i tych językowych. niejszym jest samodzielność języ- czyni to zajęcie dużą przyjemno- cze w kwietniu tego roku pojadą do
wość. Znając angielski, wszędzie czujemy kowa. ścią. Jeszcze zanim wyjadą za gra- Włoch, a w kolejnych miesiącach
Idei, jaka przyświeca programo- się u siebie. Muszę przyznać, że za- - Uczniowie zakwalifikowani nicę, mają możliwość szlifowania do Macedonii i Bułgarii.
REKLAMA

Tylko Toruń . 20 kwietnia 2018