Mi ho}emo, mi

''O^ISTIMO @UPU''
mo`žemo
Organizacija @upa u srcu je
uvidjela problem divljih deponija po Mladi iz Omladinskog Pokreta @upa
@upi kao jedan od velikih su pokrenuli realizaciju projekta M ’‘ i
ograni~avaju}ih faktora razvoja, stoga hoæ}emo, mi mo`žemo’.’ Kako bi se promi-
je odlu~ila da zapo~ne akciju ''O~isti- jenilo postoje}e stanje u planu je
mo @upu''. Akcija ima za cilj da uklju~ivanje mladih kroz planirane
pokrene rje{avanje pitanja odlaganja redovne mjese~ne sastanke i osnivanje
otpada, organizovanog odvoza sme}a parlamenta mladih @upe na kojima }e se
i ~i{}enja deponija za koje budu razmatrati problemi mladih i predlagati
pristigle fotografije. aktivnosti kako unutar grupe tako i dalje
Iako je mjesna zajednica u ka lokalnim organima upravljanja. Osim
ove aktivnosti mladi }e organizovati
prethodnoj godini napravila zna~ajan anketu sa temom ''Problemi mladih u
iskorak na ovom planu, naro~ito za zajednici''
donji dio @upe smatramo da to nije Projektom je planirano i ja~anje
dovoljno stoga smo i pokrenuli akciju da poguramo aktivnosti na daljem kapaciteta mladih kroz radionicu za izradu projekata i prikupljanje sredstava u
rje{avanju problema. zajednici. Zatim su planirane akcije po{umljavanja, farbanja ograda 2 mosta u
Nadamo se da }e se u akciju uklju~iti svi po~ev od mjesne zajednice i selu Kuta, postavljnje klupa i korpi za otpatke u dvori{tu {kole.
~lanova savjeta, koji u svojim selima nijesu sa mje{tanima jo{ napravili Na kraju mladi }e u @upi organizovati kulturne ve~eri sa recitacijama, pjes-
dogovor o organizovanom odvo`enju otpada, zatim mje{tani @upe koji imaju mom i organizovanjem filmske projekcije, a bi}e izra|en i promotivni spot pro-
razvijenu ekolo{ku svijest, ali i Op{tina Nik{i}, Komunalna policija i jekta.
Komunalno Nik{i} od kojih }emo o~ekivati ~i{}enje deponija i ka`njavanje
svakog daljeg nelegalnog odlaganja otpada.
Od mje{tana @upe i ljubitelja `upske prirode o~ekujemo da se uklju~e
u akciju time {to }e poslati bar po dvije fotografije divljih deponija sa nave-
denom ta~nom lokacijom (po mogu}nosti GPS koordinatama) na mail orga-
OBNOVA VOLTICE
nizacije zupausrcu@gmail.com
Fotografije }e se prikupljati u naredna 3 mjeseca i objavljivati redevno Tokom februara su predstavnici JU Centar za konzervaciju i arheologi-
ju Crne Gore obi{li Volticu - karaulu u Starom selu. Ova aktivnost je dio plani-
sa nazivom lokacije na facebook stranici organizacije. Organizacija je rane aktivnosti Ministarstva kulture Crne Gore na projektu konzervatorskih
odlu~ila da garantuje anonimnost autorima poslatih fotografija iz razloga {to istra`ivanja, izrade konzervatorskog projekta i sprovo|enja I faze konzerva-
znamo da rje{avanje ovih problema ne}e i}i tako lako i da }e zahtijevati torskih mjera na Kuli Voltica. Bud`etom je za ovu godinu opredijeljeno je
restriktivne mjere suzbijanja bacanja otpada u korito rijeke. 50.000,00 eura, ali je vi{e nego izvjesno da }e posao ko{tati mnogo vi{e, jer
je objekat koji je od 1955 pod za{titom dr`ave u vrlo lo{em stanju.

Ugrož`en ekosistem
Gra~anice
Skoro dvije godine organizacija @upa u srcu je upozoravala
Ministarstvo ekonomije, ekolo{ku inspekciju, rudarsku inspekciju, vodovod-
nu inspekciju, komunalnu policiju i
komunalnu inspekciju da zbog
na~ina eksploatacije i odnosa
eksploatatora firme Uniprom metali
prema problemu koji je na`alost
sredinom marta kulminirao.
Otpadne vode iz jame Bio~ki stan i
povr{šinskog kopa \urakov do su u
martu ove godine probile u Ma~ak,
Gra~anicu i dalje u Liverovi}ko
jezero stvaraju}i katastrofu sli~nu
onoj koja je zadesila Maleziju prije
par godina kada je eksploatacija
Karaula Voltica
obustavljena na du`i rok.
Crvena Gra~anica Pona{anje dr`avnih organa
za neke nije za~u|uju}e, ali vi{e
~udi stav mje{tana Vasiljevi}a i naro~ito mje{tana koji su koristili izvor
Babljak u tom selu koji je prije pola godine zaga|en ovom vodom. Ovi Inicijativu o obnovi Voltice ve} dvije godine aktivno zagovaraju mjesna zajed-
mje{tani nijesu bili spremni da daju bilo kakvu izjavu za medije iako im je nica @upa i organizacija @upa u srcu, a prvi konkretni koraci su napravljeni
uni{ten `ivot-voda koju su koristili njihovi preci vjekovima. Nada i strah su pro{le godine sa posjetom Potpredsjednika Vlade Milutina Simovi}a @upi
velika bolest pojedinaca, pa se u 21. vijeku ovakve ekolo{ke katastrofe kada je ovaj problem stavljen u prvi plan.
de{avaju, a da niko nije nadle`an i po svoj prilici niko ne}e odgovarati, jer Na ovaj na~in je po~elo rje{avanje jednog zna~ajnog kulturno istori-
je Rudarski inspektor Markovi} ustanovio da je krivo otopljavanje snijega, jskog objekata @upe, kojeg je sagradio Knjaz Danilo davne 1854 godine.
a ne rudokopi i eksploatator.

1
www.zupa.today Bilten broj 3 April 2017.

Aktivnosti u @upi

@ENE MOGU COWORKING PROS-
POKRENUTI @UPU TORIJE MJESNE
8. Marta je u prostorijama Doma Carine u @upi organizovano je po prvi
put "Ve~e posve}eno `eni". Doga|aj je organizovala grupa mladih okupljenih ZAJEDNICE
oko Omladinskog pokreta @upa uz pomo} organizacije @upa u srcu i Mjesne
zajednice @upa. Ovaj doga|aj je dio projekta "Mi ho}emo, mi mo`emo" kojeg odluku da se kance-
finansira Fond za aktivno gra|anstvo. larija namijenjena za
Doga|aj je bio prilika da se skrene pa`nja na polo`aj i ulogu `ena u predsjednika MZ @upa
ruralnim oblastima. U~esnici ustupi na kori{}enje.
Poezija za 8. martÄ£ËÀÒÅ ÅÐÔÑÎÌÒÀ doga|aja su bili `ene @upe koje su Odobrenje je dao i
svojom poezijom, izvo|enjem mon- sam predsjednik MZ
odrame, kazivanjem primjera iz @upa Dragoljub
`ivota `upskih herojina, ali i anali- Radulovi}, pa }e se
zom polo`aja `ena tokom istorije i u ovim potezom u @upi
dana{njem dobu pokazali koliko svi- stvoriti i svojevrsni
jet ne bi bio isti da nije `ena. HUB prostor, odnosno
Mlade pjesnikinje An|ela Coworking prostor
Pekovi}, Teodora Radulovi}, Milena gdje }e se generisati
Mu{iki}, @ana Radulovi} i Anita nove dobre ideje i
Peri{i} su svojim stihovima istakle aktivnosti u na{oj
zna~aj `ene i prvenstveno majke u Miolje Polje Mjesnoj zajednici.
`ivotu svih nas. Ovo je prvi poznati
Mlada Jovana Mu{iki} je kroz monodramu prikazala `ivot `upske `ene i MZ @upa je nedavno u sklopu slu~aj u Crnoj Gori, a mo`da i {ire, da
sudbinu k}erke, majke, supruge i na kraju udovice u te{kom ratnom vremenu mjesne kancelarije u @upi ustupila je neka mjesna zajednica otvorila
iz crnogorske pro{losti. kancelariju na kori{}enje za potrebe svoje prostorije stvoriv{i potencijal za
Natalija Matija{evi} se u govoru osvrnula na polo`aj `ena kroz istoriju i rada nevladinog sektora u @upi. generisanje uspje{nih projekata i
naro~ito na polo`aj `ene u @upi. Kako je kazala ~injenica da `ena nikada nije Nevladina udru`enja Morakovo, @upa aktivnosti u zajednici.
bila u Savjetu mjesne zajednice govori koliko dru{tvo jo{ uvijek nije sprem- u srcu, Udru`enje gra|ana nadomak Organizacije }e srediti kance-
no da `enama prepusti zna~ajniju ulogu. rudokopa Zagrad i Zagrad lariju i nabaviti potrebnu opremu, pa
Marija Mitrovi} je prisutnima pribli`ila `ivot i smrt `upske herojine Montenegro, KUD @upa, NVO }e kancelarija biti u funkciji i samom
Milice Vojinovi} koja je svojom gordo{}u i ljubavlju prema bratu i `upskim ^vorovi}i - potomci plemena Nik{i}i, Savjetu MZ. Organizacije su
komitima pobijedila tragi~nu smrt koju su joj dodijelili austrougarski okupa- Omladinski pokret @upa i `ene @upe ustanovile i ku}ni red kori{}enja, pa
tori. Marija je na kraju recitovanjem stihova Kralja Nikole posve}enih od osnivanja imaju probleme sa }e tokom 7 dana u nedjelji svaka
"Balkanskoj carici" naglasila ulogu crnogorskih heroina u istoriji Crne Gore. kancelarijskim prostorom {to im imati svoj dan.
Na kraju je Predsjednik Mjesne zajednice @upa Dragoljub Radulovi} umnogome ote`ava rad. Zna~aj rada Jedan lijep gest koji mo`e
karanfilima priredio malo iznena|enje za prisutne dame istakav{i u govoru da Udru`enja i organizacija za @upu je zasigurno biti primjer i drugim zajed-
smatra da bi bilo bolje stanje u @upi da su je svih ovih godina unazad vodile prepoznao Savjet MZ @upa, pa je na nicama.
`ene. On je kazao da je i ovo organizovanje po~etak istakav{i da }e ba{ `ene nedavno odr`anoj sjednici donio
pokrenuti glavne stvari u MZ @upa. Dru`enje je dalje nastavljeno uz prigodan
koktel.

VELIKI LJEKAR I HUMANISTA
Otvorena poljoprivred-
U `upskom selu Morakovu, 19. Aprila 1929. godine rodio se \uza
Bulatovi} u ~estitoj selja~koj porodici. Osnovnu {kolu je zavr{io u Miolju
na apoteka Kalija
Polju, a u Nik{i}u i prvi razred gimnazije. Rat je prekinuo njegovo dalje {kolo- Nekada{nje prostorije ZZ
vanje, pa ga je nastavio tek 1944. godine, prvo u @upa opet su u funkciji, jer je novi
Bugarskoj, gdje se na{ao sa velikom grupom vlasnik Veletex nedavno otvorio
jugoslovenske djece, a zatim u Zrenjaninu i poljoprivrednu apoteku Kalija.
Vrbasu. Apoteka je opremljena svim
\uza je gimnaziju zavr{io u Vrbasu i upisao potrebnim proizvodima za `upske
Medicinski fakultet u Beogradu. Redovne studije poljoprivrednike.
zavr{ava 1957. godine, a zvanje ljekara specijal-
Osim poljoprivredne apo-
iste dobija 1968. godine. Cio svoj kratak, ali plo-
dan radni vijek provodi u Medicinskom centru u teke renovirane su i prostorije
Vrbasu, kao cijenjeni ljekar, veliki humanista i gdje je nekada bila poznata `u-
omiljeni kolega. pska kafana. Sada su te prostorije
opremljene tako da }e uskoro tu Na usluzi poljoprivrednicima
Umro je 1972. godine u svom rodnom
Morakovu. Biblioteka u @upi danas nosi njegovo biti restoran i sobe za smje{taj anga`ovanih Italijanskih stru~njaka koji
ime. uskoro treba da do|u iz Italije kako bi krenuli sa projektom formiranja
Dr \uza Bulatovi} Tekst preuzet iz stru~nog rada nastavnice vo}njaka.
Zorice Balti} Ivanovi}.

Donirano vozilo za ambulantu
Ju~e je za potrebe rada ambulante u @upi uru~en polovni automobil koji }e zna~ajno
pobolj{ati mobilnost medicinskog osoblja za potrebe stanovnika @upe. Neophodnost vozila za
ambulantu u @upi Savjet MZ je uvidio po~etkom godine, kada je i donesena odluka da se poku{a
nabaviti polovni automobil. Nakon upu}enih molbi od strane Predsjednika mjesne zajednice raznim
donatorima inicijativa je i realizovana uz podr{ku privrednika Mirka ]iprani}a i odbornika Skup{tine
op{tine Nik{i} Nikole Bezmarevi}a i Ivana Mitrovi}a. Kako je rekao predsjednik MZ @upa oni su
donirali ambulanti potrebni automobil i za njihov human gest iz Savjeta MZ izra`avaju punu zahval-
nost.
Kako dodaje Radulovi}, poslije pro{logodi{njih radova na adaptaciji ambulante, koju je finan-
sirala firma Uniprom metali, te zamjene krovne konstrukcije na objektu u kojoj se nalazi ambulana-
ta, anga`ovanja medicinske sestre u drugoj smjeni, nabavka ovog vozila }e zdrastvenu za{titu
Prepoznali inicijativu MZ @upa mje{tana @upe podi}i na jo{ ve}i nivo, posebno imaju}i u vidu razu|enost na{e mjesne zajednice.
Savjet mjesne zajednice o~ekuje i u narednom periodu podr{ku za nove inicijative koje }e
doprinijeti boljim uslovima `ivota mje{tana @upe. Posebno }e ta podr{ka biti potrebna za pokrenutu inicijativu izgradnje skromne sportske dvorane,
koja bi zna~ajno unaprijedila `ivot najmla|ih stanovnika.'' zaklju~io je Radulovi}.

2
www.zupa.today Bilten broj 3 April 2017.

Reporta`a

VE^E @UPLJANA U VRBASU
Druž`enje i pjesma @upljana

Subota je u Vrbasu 24. februara obilje`ena dru`enjem i novim poz- Radulovi} je u svom govoru zahvalio @upljanima iz Vrbasàa na toploj doro-
nanstvima na ve~eri @upljana i prijatelja @upe. Ve~e organizovano od do{lici nagla{avaju}i zna~aj povezivanja @upljana iz inostranstva sa @upl-
strane Zavi~ajnog udru`enja @upljana - Vrbas bilo je u znaku zajedni{tva i janima u @upi. On je rekao da }e mjesna zajednica i ubudu}e raditi na tom
prijateljske atmosfere koja je razbila sve predrasude o `upskoj nesaradnji. povezivanju. Prisutni su iz njegovog govora upoznati sa nekim od aktivnos-
Na poziv organizatora ovoj sjajnoj ve~eri je prisustvovao i predstavnik ti MZ iz prethodne godine, kao i sa projektom izgradnje sportske sale u
organizacije @upa u srcu. Osim predstavnika na{e organizacije pozivnica @upi. Ova inicijativa koja je potekla od MZ zahtijeva}e u~e{}e i pomo}
je bila uru~ena i pred- svih, pa je predsjednik
stavnicima MZ @upa. mjesne zajednice iskoris-
Besprekorna organi- tio priliku da pozove sve
zacija i preko 300 zvanica @upljane da se uklju~e
uglavnom `upskog pori- kako bi ova ideja bila ost-
jekla sa bogatim kulturno varena u skorije vrijeme.
umjetni~kim programom Nakon pozdravnih
upotpunili su jedno sjajno govora nastupio je bogat
ve~e koje nije organizo- kulturno zabavni program
vano u Vrbasu jo{ od sa pjesmama i igrama
2004. godine. koje su upotpunile sjajnu
Jedan od najaktivni- atmosferu u hotelu Ba~ka
jih u organizaciji @upljana u Vrbasu.
u Vrbasu Milan Mili~i} je u Nastup KUD-a
pozdravnom govoru zah- Lov}enac sa igrama iz
valio svima koji su do{li Crne Gore podigao je na
U posjeti @upljanima u Vrbasu da svojim prisustvom daju noge goste u sali dok su
podr{ku doga|aju. On je gosti u`ivali i uz zvuke
zahvalio donatorima, ve}inom `upskim firmama koje su pomogle da se gusala guslara Miljana Vujovi}a. Nakon njihovih nastupa pjeva~i Miloje
doga|aj odr`i. Bubanja i Milivoje \uri{i} su se potvrdili da izvornim crnogorskim pjesma-
Doga|aju je prisustvovao i Predsjednik Op{tine Vrbas Milan Glu{ac ma naprave dobru atmosferu koja je trajala duboko u no}.
koji se u pozdravnom govoru zahvalio na pozivu nagla{avaju}i da Op{tina Sve u svemu najva`niji je bio utisak da ovakva dru`enja fale @upljan-
Vrbas poma`e i pomaga}e sva udru`enja i organizacije koji rade u Vrbasu. ima i da ih svakako mora biti ~e{}e. Poruka je da mladi iz inostranstva i
Kao znak zahvalnosti za aktivnosti koje imaju u @upi Zavi~ajno mladi iz @upe treba da se aktivnije uklju~e i pove`u kako bi organizacija
udru`enje @upljana je uru~ilo poklon slike Mjesnoj zajednici @upa i orga- ovih doga|aja svake godine povezivala @upljane.
nizaciji @upa u srcu. Predsjednik mjesne zajednice @upa Dragoljub

NE ZABORAVITI PRIPADNOST PLEMENU `UPSKOM
@upljani ne zaboravljaju zavi~aj

taktu, tako da se saradnja svodi uglavnom na to. svoju hiperaktivnost istro{iti.
Zavi~ajno Udru`enje @upljana Vrbas iz Ta aktivnost se mora na neki na~in obuz-
Vrbasa je, kako nam je kazao u intervju njegov Kako po Vama @upa mo`e da bude bolje dati i usmeriti na prave tokove njihovog `ivota.
predsjednik Milan Mili~i}, osnovano 30.03.2001. mjesto za `ivot, kako bi ljudi dolazili, a {to A tamo gde su mladi ljudi tu su i stari zasig-
godine sa ciljem da okuplja, zbli`ava i povezuje manje odlazili? urno.
@upljane i njihove potomke. Da sa~uva i odr`i Po mom skromnom mi{ljenju, {to se ti~e
vezu sa svojom postojbinom, kao i da sa~uva od ostajanja mladih u @upi, samo jedna stvar posto- Uskoro se u organizaciji va{eg udru`enja
zaborava svoje porijeklo i pripadnost plemenu ji, a to je pru`iti im barem pribli`no uslove koje o~ekuje i odr`avanje Ve~eri @upljana u Vrbasu
`upskom. Udru`enje je osnovano kao ne pru`a ve}e mesto ili grad. gdje ste pozvali i predstavnike iz @upe. Koliko je
strana~ka i ne politi~ka organizacija. Ovo zna~ajno ovo dru`enje i povezivanje @upljana?
udru`enje krajem februara u Vrbasu organizîo î va- Prevashodno je zna~ajno zbog mladog
lo ''Ve~e @upljana'' {to j¼ e svakako biëlà a prilika, za nara{taja kako bi nastavili ~uvati svoju pripad-
ba{ kako je i naglasio gospodin Mili~i}, njihove nost. Svi mi imamo svoj indetitet, koji `elimo
bolje veze sa postojbinom i produbljivanje pri- pokazati i istaknuti, pa tako i @upljani iz Vrbasa i
padnosti plemenu `upskom. okoline. Po{to je Vrbas odavno dobio naziv Mali
Ovaj zna~ajni doga|aj nam je bio povod za Nik{i}, iz razloga {to je crnogorski narod
razgovor sa gospodinom Mili~i}em kako bi se ve}inski i dominantniji, pa dosta dr`i do svojih
sami @upljani upoznali sa udru`enjem. obi~aja, te veliku pa`nju posve}uje do svog
korena i svojih predaka. Te stoga, svi izreda sa
Poznato je da je Vrbas jedan od gradova velikom dozom po{tovanja i `elje ho}e da
Srbije gdje se doselio veliki broj @upljana. Koliko do~ekaju svoje ro|ake i zemljake svog rodnog
su oni i kako uklju~eni u rad udru`enja? kraja.
U Vrbasu su kolonizirani: @upljani, Banjani,
Vu~edolci, Golijani, Graovljani, Pivljani i [ta bi po Vama trebalo uraditi da se
Vasojevi}i. U Zavi~ajnom udru`enju @upljana oja~aju veze @upljana po svijetu?
Vrbas su aktivni samo @upljani, jer postoje i Da bi se bilo koja veza u `ivotu odr`ala i
druga udru`enja kao {to su Udru`enje oja~ala, potrebni su stalni i konstantni kontakti,
Vasojevi}a, Udru`enje Golijana, Banjsko kao i bilo koja zajedni~ka aktivnost. Da li kroz
Vu~edolsko Udru`enje, kao i Udru`enje sport, kulturu, muziku, gastronomiju ili {ta ve}.
Crnogoraca. Iz tog razloga su svi samostalni, ali Ako nema kontinuiteta, sve u `ivotu bledi, pa i
se svi oni me|usobno po{tuju, uva`avaju i odnos na{ih veza. Mada ni{ta od ovog ne mo`e
sara|uju. biti bez novca, koji je torpedo za sve, po~ev{i od
porodice, kluba, udru`enja, mesne zajednice,
Da li razvijate saradnju sa udru`enjima grada, do dr`ave.
@upljana u drugim gradovima Srbije, pa i svijeta? Stoga, moramo se svi zajedno potruditi, na
Da li u svijetu ima sli~nih udru`enja? sve na~ine, koliko ko i kako mo`e, da bi nam
[to se ti~e drugih udru`enja, konkretno za svima bilo {to bolje i lep{e.
@upljane nemam nikakvih podataka, ali Dakle, egzistencija, mesta za izlazak, kao i www.zupa.today
crnogorskih udru`enja ima jako puno i to po {to vi{e sportskih terena, bazena i tako dalje.
celom svetu. Sa njima smo u elektronskom kon- Tamo gde se omladina okuplja, tamo gde mogu

3
www.zupa.today Bilten broj 3 April 2017.

Razno

IDEALNA ZA TURIZAM, ALI GODINA PO^ELA REKORDIMA
I SA DOSTA IZAZOVA
ju}i agenciji Meanderbug koja je sa
nekoliko lokalnih stanovnika Najbolji junior Crne
napravila aran`mane, tako da su Gore za pro{lu sezonu
osim smje{taja turisti mogli probati atleti~ar AK Nik{i},
doma}u hranu i obi}i prirodne Aleksandar Mileti} postavio
predjele @upe. Sa direktorom ove je na Dvoranskom prvenstvu
Srbije za mla|e juniore u
agencije Brit Boonom smo razgo-
Beogradu dva nacionalna
varali o ideji i planovima za juniorska rekorda.
turisti~ku budu}nost ruralnih Aleksandar Mileti} na
oblasti @upe ali i Balkana. ovom prvenstvu je postavio
Po prvi put u svojoj istoriji Kompletan intervju mož`ete rekorde za juniore i seniore
@upu su u 2017. organizovano pos- pro~itati na na{šem portalu na 1.500 m sa rezultatom
jetili turisti. Oni su do{li zahvalju- zupa.today. 4:11,84 minuta, dok je ovaj
najpoznatiji `upski atleti~ar
bio uspje{an i drugog dana
SPOT ''@UPSKE sa novim juniorskim rekordom na 800 m, koji je bio u njegovom
vlasni{tvu, sa rezultatom 1:57,26 minuta.

SEOSKE IGRE'' Odli~an po~etak sezone za Aleksandra ako se ima u vidu da su
reprezentativci Crne Gore jo{ uvijek u fazi priprema.
Organizacija @upa u

BAL[A PRVI I
srcu je na svom YouTube
kanalu objavila promotivni
spot sa pro{le godine

NAGRA\ENI
odr`anih ''@upskih seoskih
igara''. Igre je organizovala
organizacija `upa u srcu
preko projekta ''Male akcije,
veliki doprinos'' koji je finan- U skladu sa predvi|enim aktivnostima Savjet mjesne zajednice @upa
siran od strane Fonda za danas je, drugu godinu zaredom, uru~io nov~anu nagradu roditeljima
aktivno gra|anstvo. Dragani i Marinku Vojinovi}, koji su 08. januara dobili sina Bal{u. Bal{a je
Organizacija je po~ela prvoro|ena beba u mjesnoj zajednici @upa u ovoj godini. Po rije~ima pred-
pripreme za odr`avanje sjednika MZ @upa Dragoljuba Radulovi}a, ove godine je ovaj human gest
drugih po redu igara koje }e podr`ao i Crveni krst Crne Gore, pa je osim nov~anog iznosa od 100 eura
najvjerovatnije biti odr`ane koji je obezbijedila mjesna zajednica, donirana i oprema i higijenski paket za
poslednji vikend avgusta. Organizacija je u procesu formiranja organiza- bebu.
cionog odbora, pa ovim putem pozivamo sve koji bi pomogli da igre ove Na ovaj na~in mjesna zajednica, ka`e Radulovi} nastoji da, kroz ovaj
godine budu jo{ bolje da se uklju~e u rad odbora. simboli~an gest, podstakne ra|anje {to ve}eg broja djece u @upi, {to je
Spot ''@upske seoske igre'' mo`ete pogledati na linku: glavni preduslov za opstanak i razvoj svakog mjesta, posebno ako se radi o
seoskom podru~ju.
https://www.youtube.com/watch?v=hScbBCtzYSE Savjet mjesne zajednice }e i u narednom periodu, kroz svoje aktivnos-
ti, dati akcenat na unapre|enju uslova `ivota za najmla|e stanovnike,
poru~io je Radulovi}.

HUMANA Promovisano kulturno bogatstvo
AKCIJA U Zagrada
@UPI Krajem Marta je u prostorijama IPC Tehnopolis odr`ano promotivno -
turisti~ko predavanje ''Davno zaboravl-
jeno kulturno istorijsko naslije|e
SRK @upa je danas tradicional- Zagrada. Predavanje je odr`ano u orga-
no, drugu godinu zaredom u Domu nizaciji NVO ^vorovi}i potomci pleme-
Liverovi}i, organizovala akciju na Nik{i}i uz podr{ku PC Tehnopolis i
dobrovoljnog davanja krvi. Akciji su NVO Turisti~ki Klaster Montenegro.
prisustvovali ~lanovi kluba, prijatelji kluba kao i zaposleni JU Dnevni cen- Sekretar NVO ^vorovi}i,
Dragoljub-Drago ^vorovi} je govorio o
tar Nik{i}! U sklopu akcije prikupljene su trideset dvije(32.) jedinice krvi! istorijatu porodice ^vorovi} i nastanku
Sve pohvale za dobru i uspje{nu organizaciju. SRK Nik{i} se zahvaljuje Crkve bratstva ^vorovi}a u Dubravi.
donatorima koju su pomogli da ova akcija bude uspje{no realizovana. Kako je rekao lokalitet Dubrava, koji je
15 kilometara udaljen od Nik{i}a, naziv

Kalendar doga|aja u 2018.
je dobio po crkvi koju je Marko ^voro,
sa sinovima, sagradio 1520.godine.
Arhitekta Vuk ^voro je govorio o
materijalu od kojeg su sagra|eni crkva i savardak, kao i na~inu gradnje i
planovima kako bi se prostor Dublja potpuno priveo turisti~koj namjeni.
Predsjednik NVO ^vorovi}i Ilija ^vorovi} se zahvalio donatorima koji su
do sada pomogli rad udru`enja izra`avaju}i nadu da }e uz njihovu pomo}
zavr{iti zapo~eto. Lokalitet je otvoren za posjete turista i znati`eljne javnosti
- Atletska trka @UPA 2018. koji }e sa lokaliteta mo}i da u`ivaju u pogledu na bogatu `upsku ravnicu.
- Biciklisti~ka trka - Trofej @upa 2018.
- Likovna kolonija ART @UPA SVI PO KNJIGU I
U 2018.
- @upske seoske igre 2018.
- Akcija po{šumljavanja Organizacija @upa u srcu je odlu~ila da i u
2018. godini nastavi sa akcijom ''Svi po
knjigu za na{u biblioteku'', pa poziva sve
- Dani ruralnih zajednica @upljane da se uklju~e u akciju i doniraju
bar jednu knjigu, kako bi upotpunili na{u
biblioteku za potrebe budu}ih generacija.

Izdava~: ''@upa u srcu'',çÈ Bilten broj 3, Tira`: 1500 komada
Izvr{šni direktor: Jovo Radulovi}

4