You are on page 1of 66

Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 1 of 66

,17+(81,7('67$7(6',675,&7&2857
)257+(6287+(51',675,&72)1(:<25.


'(02&5$7,&1$7,21$/&200,77(( 
 
3ODLQWLII &LYLO$FWLRQ1RBBBBBBBBB
 
Y -85<'(0$1'
 
7+(5866,$1)('(5$7,21 &203/$,17
*(1(5$/67$))2)7+($50(' &20387(5)5$8'$1'$%86(

)25&(62)7+(5866,$1 $&7 86&† D 

)('(5$7,21 ³*58´  5,&2 86&† F 
*5823(5$7,9(86,1* 5,&2&2163,5$&< 86&
36(8'21<0³*8&&,)(5´ † G 
$5$6,6.(1(529,&+$*$/$529 
 :,5(7$3$&7 86&
(0,1$5$=$*$/$529 †† 

-26(3+0,)68' 6725('&20081,&$7,216
:,.,/($.6 $&7 86&†† 
-8/,$1$66$1*( 
',*,7$/0,//(11,80
'21$/'-75803)2535(6,'(17,1& &23<5,*+7$&7 86&

'21$/'-75803-5 †HWVHT 
3$8/-0$1$)257-5 0,6$335235,$7,212)75$'(
52*(5-6721(-5 6(&5(7681'(57+('()(1'
-$5('&.86+1(5 75$'(6(&5(76$&7 86&
 †HWVHT 
*(25*(3$3$'2328/26

5,&+$5':*$7(6,,, :$6+,1*721'&81,)250

75$'(6(&5(76$&7 '&&RGH
-2+1'2(6 
$QQ††± 
 
'HIHQGDQWV 75(63$66 '&&RPPRQ/DZ 
 75(63$6672&+$77(/6
 9LUJLQLD&RPPRQ/DZ 

 &2163,5$&<72&200,7
 75(63$6672&+$77(/6
 9LUJLQLD&RPPRQ/DZ 
 9,5*,1,$&20387(5&5,0(6
 $&7 9D&RGH$QQ†HW
 VHT 
Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 2 of 66

7$%/(2)&217(176

3DJH

1$785(2)$&7,21

, ,1752'8&7,21

,, 29(59,(:2)7+(&2163,5$&<

,,, '$0$*(6727+('1&

-85,6',&7,21$1'9(18(

3$57,(6

*(1(5$/$//(*$7,216

, 75803¶6$1'75803$662&,$7(6¶35((;,67,1*5(/$7,216+,36
:,7+5866,$$1'5866,$12/,*$5&+63529,'(')(57,/(
*5281')255866,$75803&2163,5$&<

,, 7+(&20021385326(%2/67(575803$1''(1,*5$7(7+(
'(02&5$7,&3$57<120,1((

,,, 7+(&2163,5$&<72',66(0,1$7(672/(1'1&'$7$72$,'
75803
$ 7UXPS$QQRXQFHV+LV&DQGLGDF\IRU3UHVLGHQWDQG5XVVLD%HJLQV,WV
$WWDFNRQWKH'1&&RPSXWHU6\VWHPV
% (XURSHDQ$OOLHV6RXQGWKH$ODUPWR86,QWHOOLJHQFH5HJDUGLQJ
&RPPXQLFDWLRQV%HWZHHQ5XVVLDQVDQG7UXPS$VVRFLDWHV
& :KLOH&DPSDLJQLQJIRU3UHVLGHQW7UXPS6LJQVD/HWWHURI,QWHQWWR%XLOG
7UXPS7RZHU0RVFRZ
' 7KH7UXPS&DPSDLJQ(VWDEOLVKHV)XUWKHU7LHVWR5XVVLDDQG5XVVLDQ
,QWHOOLJHQFH$JHQWV
( 5XVVLD6WHDOV0DVVLYH7URYHRI'RFXPHQWVIURPWKH'1&DV7UXPS
$VVRFLDWH%UDJV$ERXW6WROHQ'RFXPHQWV
) 7KH'1&'LVFRYHUVWKH+DFNDQG+LUHV&URZG6WULNH
* )RUHQVLF(YLGHQFH&RQILUPV5XVVLD¶V$WWDFNRQWKH'1&¶V1HWZRUN
+ 5XVVLDQV2IIHUWR$VVLVW7UXPS²DQG7UXPS$VVRFLDWHV$FFHSWWKH2IIHU
, )ROORZLQJ7UXPS7RZHU0HHWLQJ5XVVLD/DXQFKHVD0DVVLYH3XEOLF
'LVVHPLQDWLRQRI6WROHQ'1&'RFXPHQWV
- 7KH7UXPS&DPSDLJQ%ORFNV$QWL5XVVLDQ/DQJXDJHIURP%HLQJ$GGHG
WRWKH*233ODWIRUP

L
Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 3 of 66

7$%/(2)&217(176

3DJH

. $IWHUWKH7UXPS&DPSDLJQ%ORFNV$QWL5XVVLD/DQJXDJHIURPWKH*23
3ODWIRUP:LNL/HDNV%HJLQV'LVVHPLQDWLQJ6WROHQ'1&'RFXPHQWV
/ 7UXPS$VVRFLDWHV6HFUHWO\&RPPXQLFDWHZLWK5XVVLDQ$JHQWVDQG
:LNL/HDNVDV7KH\6WUDWHJLFDOO\5HOHDVH6WROHQ'1&'RFXPHQWV
0 7UXPS3XEOLFO\3UDLVHVWKH,OOHJDO'LVVHPLQDWLRQRI6WROHQ'1&
'RFXPHQWV
1 7UXPS²DQG5XVVLD²:LQ

,9 '()(1'$176¶5(3($7('())257672&29(583&217$&76:,7+
5866,$16(9,'(1&(7+(,5&216&,2861(662)*8,/7

9 7+(6,*1,),&$17+$50,1)/,&7('83213/$,17,))

&$86(62)$&7,21
&2817,
&20387(5)5$8'$1'$%86($&7 86&† $ $*$,167
5866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 
&2817,,
5,&2 86&† & $*$,167$//'()(1'$176 
$ 7KH7UXPS&DPSDLJQ:DVWKH5DFNHWHHULQJ(QWHUSULVH
% $OWHUQDWLYHO\DQGDWWKH9HU\/HDVWWKH7UXPS&DPSDLJQ:DV3DUWRIDQ
$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVH
& 5,&23UHGLFDWH$FWV
' 5,&2'DPDJHV
&2817,,,
5,&2&2163,5$&< 86&† ' $*$,167$//'()(1'$176 
&2817,9
:,5(7$3$&7 86&†† $*$,167*5823(5$7,9(
:,.,/($.6$66$1*(7+(75803&$03$,*1$1'7+(75803
$662&,$7(6 
&28179
6725('&20081,&$7,216$&7 86&†† $*$,167
5866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 
&28179,
',*,7$/0,//(11,80&23<5,*+7$&7 86&†(76(4 
$*$,1675866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 

LL
Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 4 of 66

7$%/(2)&217(176

3DJH

&28179,,
0,6$335235,$7,212)75$'(6(&5(7681'(57+('()(1'75$'(
6(&5(76$&7 86&†(76(4 $*$,1675866,$7+(*58
*5823(5$7,9(:,.,/($.6$1'$66$1*( 
&28179,,,
:$6+,1*721'&81,)25075$'(6(&5(76$&7 '&&2'($11
††± $*$,167$//'()(1'$176 
&2817,;
75(63$66 '&&20021/$: $*$,1675866,$7+(*58$1'
*5823(5$7,9( 
&2817;
75(63$6672&+$77(/6 9,5*,1,$&20021/$: $*$,167
5866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 
&2817;,
&2163,5$&<72&200,775(63$6672&+$77(/6 9,5*,1,$
&20021/$: $*$,167$//'()(1'$176 
&2817;,,
9,2/$7,212)7+(9,5*,1,$&20387(5&5,0(6$&7 9$&2'(
$11†(76(4 $*$,167$//'()(1'$176 

35$<(5)255(/,()

-85<'(0$1'


LLL
Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 5 of 66


3ODLQWLIIWKH'HPRFUDWLF1DWLRQDO&RPPLWWHH ³'1&´ EULQJVWKLV&RPSODLQWDJDLQVW7KH

5XVVLDQ)HGHUDWLRQ ³5XVVLD´ WKH*HQHUDO6WDIIRIWKH$UPHG)RUFHVRIWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQ

³*58´ WKH*58RSHUDWLYHXVLQJWKHSVHXGRQ\P³*XFFLIHU´ ³*582SHUDWLYH´ $UDV

,VNHQHURYLFK $JDODURY ³$UDV $JDODURY´ (PLQ $UD] $JDODURY ³(PLQ $JDODURY´ -RVHSK

0LIVXG ³0LIVXG´ :LNL/HDNV-XOLDQ$VVDQJH ³$VVDQJH´ 'RQDOG-7UXPSIRU3UHVLGHQW,QF

³WKH7UXPS&DPSDLJQ´ 'RQDOG-7UXPS-U ³7UXPS-U´ 3DXO-0DQDIRUW-U ³0DQDIRUW´ 

5RJHU - 6WRQH -U ³6WRQH´ -DUHG & .XVKQHU ³.XVKQHU´ *HRUJH 3DSDGRSRXORV

³3DSDGRSRXORV´ 5LFKDUG:*DWHV,,, ³*DWHV´ DQG-RKQ'RHVDQGDOOHJHVDVIROORZV

1$785(2)$&7,21

, ,1752'8&7,21

 1R RQH LV DERYH WKH ODZ ,Q WKH UXQXS WR WKH HOHFWLRQ 5XVVLD PRXQWHG D

EUD]HQDWWDFNRQ$PHULFDQ'HPRFUDF\7KHRSHQLQJVDOYRZDVDF\EHUDWWDFNRQWKH'1&FDUULHG

RXWRQ$PHULFDQVRLO,QDQG5XVVLDQLQWHOOLJHQFHVHUYLFHVKDFNHGLQWRWKH'1&¶V

FRPSXWHUV SHQHWUDWHG LWV SKRQH V\VWHPV DQG H[ILOWUDWHG WHQV RI WKRXVDQGV RI GRFXPHQWV DQG

HPDLOV5XVVLDWKHQXVHGWKLVVWROHQLQIRUPDWLRQWRDGYDQFHLWVRZQLQWHUHVWVGHVWDELOL]LQJWKH

86SROLWLFDOHQYLURQPHQWGHQLJUDWLQJWKH'HPRFUDWLFSUHVLGHQWLDOQRPLQHHDQGVXSSRUWLQJWKH

FDPSDLJQRI'RQDOG-7UXPS ³7UXPS´ ZKRVHSROLFLHVZRXOGEHQHILWWKH.UHPOLQ

 ,QWKH7UXPSFDPSDLJQ5XVVLDIRXQGDZLOOLQJDQGDFWLYHSDUWQHULQWKLVHIIRUW,Q

LQGLYLGXDOVWLHGWRWKH.UHPOLQQRWLILHGWKH7UXPSFDPSDLJQWKDW5XVVLDLQWHQGHGWRLQWHUIHUH

ZLWK RXU GHPRFUDF\ 7KURXJK PXOWLSOH PHHWLQJV HPDLOV DQG RWKHU FRPPXQLFDWLRQV WKHVH

5XVVLDQDJHQWVPDGHFOHDUWKDWWKHLUJRYHUQPHQWVXSSRUWHG7UXPSDQGZDVSUHSDUHGWRXVHVWROHQ

HPDLOVDQGRWKHULQIRUPDWLRQWRGDPDJHKLVRSSRQHQWDQGWKH'HPRFUDWLFSDUW\


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 6 of 66


 5DWKHUWKDQUHSRUWWKHVHUHSHDWHGPHVVDJHVWKDW5XVVLDLQWHQGHGWRLQWHUIHUHZLWK

86HOHFWLRQVWKH7UXPS&DPSDLJQDQGLWVDJHQWVJOHHIXOO\ZHOFRPHG5XVVLD¶VKHOS,QGHHGWKH

7UXPS&DPSDLJQVROLFLWHG5XVVLD¶VLOOHJDODVVLVWDQFHDQGPDLQWDLQHGVHFUHWFRPPXQLFDWLRQVZLWK

LQGLYLGXDOVWLHGWRWKH5XVVLDQJRYHUQPHQWLQFOXGLQJRQHRIWKHLQWHOOLJHQFHDJHQFLHVUHVSRQVLEOH

IRUDWWDFNLQJWKH'1&

 7KURXJKWKHVHFRPPXQLFDWLRQVWKH7UXPS&DPSDLJQ7UXPS¶VFORVHVWDGYLVRUV

DQG5XVVLDQDJHQWVIRUPHGDQDJUHHPHQWWRSURPRWH'RQDOG7UXPS¶VFDQGLGDF\WKURXJKLOOHJDO

PHDQV5XVVLDQDJHQWVWUHVSDVVHGRQWRWKH'1&¶VFRPSXWHUQHWZRUNLQWKH8QLWHG6WDWHVDVZHOO

DVRWKHUHPDLODFFRXQWVFROOHFWHGWUDGHVHFUHWVDQGRWKHUSULYDWHGDWDDQGWKHQWUDQVPLWWHGWKH

GDWDWR'HIHQGDQW:LNL/HDNVZKRVHIRXQGHU$VVDQJHVKDUHGWKHGHIHQGDQWV¶FRPPRQJRDORI

GDPDJLQJWKH'HPRFUDWLFSDUW\LQDGYDQFHRIWKHHOHFWLRQ5XVVLDWKURXJKPLOLWDU\LQWHOOLJHQFH

*58 RIILFHU V SRVLQJDV³*XFFLIHU´ KHUHLQDIWHUUHIHUUHGWRDV³*582SHUDWLYH´ DQG

WKURXJK:LNL/HDNVWKHQGLVVHPLQDWHGWKHLQIRUPDWLRQDWWLPHVZKHQLWZRXOGEHVWVXLWWKH7UXPS

&DPSDLJQ

 $VVWROHQ'1&LQIRUPDWLRQZDVVWUDWHJLFDOO\UHOHDVHGLQWRWKHSXEOLFVSKHUHWKHQ

FDQGLGDWH7UXPSRSHQO\SUDLVHGWKHLOOHJDOGLVVHPLQDWLRQVDQGHQFRXUDJHG5XVVLDWRFRQWLQXHLWV

YLRODWLRQVRI86ODZWKURXJKLWVRQJRLQJKDFNLQJFDPSDLJQDJDLQVWWKH'HPRFUDWLFSDUW\

,, 29(59,(:2)7+(&2163,5$&<

 5XVVLD¶V F\EHUDWWDFN RQ WKH '1& EHJDQ RQO\ ZHHNV DIWHU 7UXPS DQQRXQFHG KLV

FDQGLGDF\IRU3UHVLGHQWRIWKH8QLWHG6WDWHVLQ-XQHRI$QGZLWKLQPRQWKVDOOLHG(XURSHDQ

LQWHOOLJHQFHVHUYLFHVEHJDQUHSRUWLQJVXVSLFLRXVFRPPXQLFDWLRQVEHWZHHQ7UXPSDVVRFLDWHVDQG

5XVVLDQRSHUDWLYHVWRWKHLU86FRXQWHUSDUWV

 ,Q ODWH ZKLOH FDPSDLJQLQJ IRU 3UHVLGHQW7UXPS KLPVHOI VLJQHG D OHWWHU RI

LQWHQWWRGHYHORSDQGOLFHQVHKLVQDPHWRDQHZUHDOHVWDWHGHYHORSPHQWLQ0RVFRZ²SRWHQWLDOO\


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 7 of 66


IXOILOOLQJDGHFDGHVORQJGUHDP7KLVSURMHFWZDVWREHILQDQFHGWKURXJKD5XVVLDQEDQNXQGHU

VDQFWLRQE\WKH8QLWHG6WDWHV7KHGHDOZDVEURNHUHGE\)HOL[6DWHUD5XVVLDQpPLJUpFRQYLFWHG

IHORQDQGORQJWLPHEXVLQHVVSDUWQHURI7UXPS,QH[SODLQLQJWKHGHDOWR0LFKDHO&RKHQ7UXPS¶V

SHUVRQDODWWRUQH\6DWHUVXJJHVWHGWKDWKHZRXOGJHW5XVVLDQ3UHVLGHQW9ODGLPLU93XWLQ ³3XWLQ´ 

WR VXSSRUW WKH SURMHFW LQ DQ HIIRUW WR ERRVW 7UXPS¶V HOHFWRUDO KRSHV ³, ZLOO JHW 3XWLQ RQ WKLV

SURJUDPDQGZHZLOOJHW'RQDOGHOHFWHG,NQRZKRZWRSOD\LWDQGZHZLOOJHWWKLVGRQH

%XGG\RXUER\FDQEHFRPH3UHVLGHQWRIWKH86$DQGZHFDQHQJLQHHULW,ZLOOJHWDOORI3XWLQV

WHDPWREX\LQRQWKLV,ZLOO´

 %\HDUO\7UXPSZDVZHOORQKLVZD\WREHFRPLQJWKHIDYRULWHWRZLQWKH

*23 QRPLQDWLRQ $V 7UXPS PRYHG FORVHU WR VHFXULQJ WKH QRPLQDWLRQ WKH WLHV EHWZHHQ KLV

FDPSDLJQDQG5XVVLD¶VJRYHUQPHQWJUHZVXEVWDQWLDOO\

 ,Q)HEUXDU\UHWLUHG/W*HQ0LFKDHO7)O\QQEHJDQVHUYLQJDVDQLQIRUPDO

IRUHLJQSROLF\DGYLVRUWRWKH7UXPSFDPSDLJQ-XVWPRQWKVHDUOLHULQ'HFHPEHU)O\QQKDG

EHHQSDLGE\WKH5XVVLDQJRYHUQPHQWIXQGHGSURSDJDQGDRXWOHW5XVVLD7RGD\ ³57´ WRDWWHQG

DQGVSHDNDWLWVDQQLYHUVDU\JDODLQ0RVFRZZKHUHKHGLQHGDWWKHVDPHWDEOHDV3XWLQ

 ,Q0DUFK7UXPSKLUHG0DQDIRUWZKRKDGVSHQWWKHSUHYLRXVGHFDGHZRUNLQJ

WR DGYDQFH .UHPOLQ LQWHUHVWV DV KLV FDPSDLJQ¶V FRQYHQWLRQ PDQDJHU (YHQ DIWHU MRLQLQJ WKH

7UXPSFDPSDLJQ0DQDIRUWPDLQWDLQHGFRQWDFWZLWKDQLQGLYLGXDOWLHGWRWKH*580DQDIRUWDOVR

RIIHUHGWREULHID3XWLQFRQQHFWHG5XVVLDQUHJDUGLQJWKHFDPSDLJQ

 ,Q$SULODQRWKHUVHWRI5XVVLDQLQWHOOLJHQFHDJHQWVVXFFHVVIXOO\KDFNHGLQWR

WKH '1& $QGRQ$SULO5XVVLDQLQWHOOLJHQFHSUHSDUHG PDVVLYH DPRXQWV RI GDWDIRU

H[ILOWUDWLRQIURP'1&VHUYHUV)RXUGD\VODWHURQ$SULO7UXPS¶VIRUHLJQSROLF\DGYLVRU

3DSDGRSRXORV PHW ZLWK D .UHPOLQWLHG DJHQW ZKR LQIRUPHG 3DSDGRSRXORV WKDW WKH 5XVVLDQV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 8 of 66


³KDYH GLUW´ RQ WKH 'HPRFUDWLF SUHVLGHQWLDO QRPLQHH LQ WKH IRUP RI ³WKRXVDQGV RI HPDLOV´

3DSDGRSRXORVGLGQRWUHSRUWWKLVLQIRUPDWLRQWR$PHULFDQODZHQIRUFHPHQW5DWKHUKHUHSRUWHG

EDFNWRKLVVXSHULRUVDWWKH7UXPS&DPSDLJQUHJDUGLQJ³LQWHUHVWLQJPHVVDJHVFRPLQJLQIURP

0RVFRZDERXWDWULSZKHQWKHWLPHLVULJKW´

 %\-XQH5XVVLDKDGVWROHQWKRXVDQGVRI'1&GRFXPHQWVDQGHPDLOV2Q

-XQH5XVVLDQVFRQQHFWHGWRWKH.UHPOLQFRQWDFWHG'RQDOG7UXPS-UWRRIIHUGDPDJLQJ

LQIRUPDWLRQDERXWWKH'HPRFUDWLFSUHVLGHQWLDOQRPLQHHDV³SDUWRI5XVVLDDQGLWVJRYHUQPHQW¶V

VXSSRUWIRU0U7UXPS´7UXPS-UGLGQRWKLQJWRDOHUW$PHULFDQODZHQIRUFHPHQW5DWKHUKH

H[SUHVVO\HPEUDFHGWKHLOOHJDOSODQUHVSRQGLQJ³,ORYHLWHVSHFLDOO\ODWHULQWKHVXPPHU´

 2Q-XQH7UXPS-U0DQDIRUWDQG.XVKQHUPHWZLWKWKH5XVVLDQVLQ7UXPS

7RZHU'D\VODWHURQ-XQH*582SHUDWLYHZLGHO\GLVVHPLQDWHGDWURYHRIVWROHQ

GRFXPHQWVWRWKHSXEOLFFODLPLQJWKH\ZHUH'1&PDWHULDO

 ,Q-XO\WKH*23KHOGLWVQDWLRQDOFRQYHQWLRQ$WWKHFRQYHQWLRQWKH7UXPS

&DPSDLJQLQWHUYHQHGWRSUHYHQWRWKHU5HSXEOLFDQVIURPLQVHUWLQJDQWL5XVVLDQODQJXDJHUHJDUGLQJ

8NUDLQHLQWRWKH*23SODWIRUP'D\VODWHURQ-XO\DOVRRQWKHHYHRIWKH'HPRFUDWLF

1DWLRQDO&RQYHQWLRQ:LNL/HDNVEHJDQGLVVHPLQDWLQJVWROHQ'1&GRFXPHQWVLQFOXGLQJHPDLOV

DQGRWKHUVHQVLWLYHSURSULHWDU\GRFXPHQWVWRWKHSXEOLF

 7KURXJKRXW WKH VXPPHU DQG IDOO RI GXULQJ WKH KHLJKW RI WKH 3UHVLGHQWLDO

FDPSDLJQ 7UXPS¶V DVVRFLDWHV FRQWLQXHG WR VHFUHWO\ FRPPXQLFDWH ZLWK 5XVVLDQ DJHQWV DQG

:LNL/HDNV DV WKH\ VWUDWHJLFDOO\ GLVVHPLQDWHG LQIRUPDWLRQ VWROHQ IURP 'HPRFUDWLF WDUJHWV

%HJLQQLQJ LQ $XJXVW 6WRQH EHJDQ VHFUHWO\ FRPPXQLFDWLQJ ZLWK *58 2SHUDWLYH DQG

FRQWLQXHGWREUDJDERXWKLVFRQWDFWVZLWK$VVDQJH,QDGGLWLRQGXULQJWKLVWLPH*DWHVZKRVHUYHG

DV WKH 7UXPS &DPSDLJQ¶V GHSXW\ FKDLUPDQ DQG WKHQ OLDLVRQ WR WKH 5HSXEOLFDQ 1DWLRQDO


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 9 of 66


&RPPLWWHHPDLQWDLQHGVHFUHWFRPPXQLFDWLRQZLWKDQLQGLYLGXDOKHNQHZWREHFRQQHFWHGWRWKH

*58

 ,QWKHVXPPHUDQGIDOORI6WRQHUHYHDOHGLQIRUPDWLRQWKDWKHFRXOGQRWKDYH

KDG XQOHVV KH ZHUH FRPPXQLFDWLQJ ZLWK HLWKHU :LNL/HDNV RU 5XVVLDQ RSHUDWLYHV DERXW WKHLU

KDFNLQJRSHUDWLRQVLQWKH8QLWHG6WDWHV,Q$XJXVWRIQRERG\LQWKHSXEOLFVSKHUHNQHZWKDW

5XVVLD KDG VWROHQ HPDLOV IURP -RKQ 3RGHVWD WKH FKDLUPDQ RI 6HFUHWDU\ +LOODU\ &OLQWRQ¶V

SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ 1HYHUWKHOHVV RQ $XJXVW  6WRQH SUHGLFWHG WKDW GDPDJLQJ

LQIRUPDWLRQDERXW3RGHVWDZRXOGEHUHOHDVHGWZHHWLQJ³LWZLOOVRRQ>EH@3RGHVWD¶VWLPHLQWKH

EDUUHO´:HHNVODWHU:LNL/HDNVEHJDQUHOHDVLQJEDWFKHVRI3RGHVWD¶VHPDLOVRQDQHDUGDLO\EDVLV

XQWLO(OHFWLRQ'D\²DV6WRQHKDGSUHGLFWHG6LPLODUO\LQPLG6HSWHPEHU6WRQHVDLGWKDWKH

H[SHFWHG ³-XOLDQ $VVDQJH DQG WKH :LNL/HDNV SHRSOH WR GURS D SD\ORDG RI QHZ GRFXPHQWV RQ

+LOODU\>&OLQWRQ@RQDZHHNO\EDVLVIDLUO\VRRQ´$QGEHJLQQLQJRQ2FWREHU:LNL/HDNV

EHJDQUHOHDVLQJVWROHQHPDLOVRQDQHDUGDLO\EDVLV²DV6WRQHKDGSUHGLFWHG

 7UXPS-UDOVRVHFUHWO\FRPPXQLFDWHGZLWK:LNL/HDNV,QRQHH[FKDQJH7UXPS

-UZDVRIIHUHGDSDVVZRUGWRDQDQWL7UXPSZHEVLWH:LNL/HDNVDOVRDVNHG7UXPS-UWRKDYH

KLVIDWKHUUHWZHHWDOLQNWR:LNL/HDNV¶WURYHRIVWROHQHPDLOV)LIWHHQPLQXWHVODWHU7UXPSWZHHWHG

DPHVVDJHDERXWWKHPHGLD¶VODFNRIDWWHQWLRQWR:LNL/HDNV¶HPDLOUHOHDVHV

 7KURXJKRXWWKHIDOORI7UXPSSUDLVHGWKHLOOHJDOGLVVHPLQDWLRQRI'1&DQG

RWKHU 'HPRFUDWLF GRFXPHQWV DW YDULRXV SRLQWV PDNLQJ LW D FHQWUDO WKHPH RI KLV VSHHFKHV DQG

UDOOLHV,QGHHG7UXPSUHSHDWHGO\SUDLVHGWKHLOOHJDOGLVVHPLQDWLRQVZLWKH[FODPDWLRQVVXFKDV³,

ORYH:LNLOHDNV´


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 10 of 66


 2Q 1RYHPEHU  7UXPS ZRQ WKH 3UHVLGHQF\ RI WKH 8QLWHG 6WDWHV 7KH

UHDFWLRQLQ5XVVLDZDVMXELODWLRQZLWKDPHPEHURI5XVVLD¶VSDUOLDPHQWDQQRXQFLQJWRKLVIHOORZ

OHJLVODWRUV³,FRQJUDWXODWH\RXDOORQWKLV´

 7KH FRQVSLUDF\ FRQVWLWXWHG DQ DFW RI SUHYLRXVO\ XQLPDJLQDEOH WUHDFKHU\ WKH

FDPSDLJQRIWKHSUHVLGHQWLDOQRPLQHHRIDPDMRUSDUW\LQOHDJXHZLWKDKRVWLOHIRUHLJQSRZHUWR

EROVWHU LWV RZQ FKDQFH WR ZLQ WKH 3UHVLGHQF\ $QG LQ FDUU\LQJ RXW WKLV HIIRUW 'HIHQGDQWV

FRQVSLUHGWRGLVVHPLQDWHGRFXPHQWVVWROHQIURPWKH'1&LQYLRODWLRQRIWKHODZVRIWKH8QLWHG

6WDWHVDVZHOODVWKHODZVRIWKH6WDWHRI9LUJLQLDDQGWKH'LVWULFWRI&ROXPELD8QGHUWKHODZV

RIWKLVQDWLRQ5XVVLDDQGLWVFRFRQVSLUDWRUVPXVWDQVZHUIRUWKHVHDFWLRQV

,,, '$0$*(6727+('1&

 7KH LOOHJDO FRQVSLUDF\ LQIOLFWHG SURIRXQG GDPDJH XSRQ WKH '1& 'HIHQGDQWV

XQGHUPLQHGDQGGLVWRUWHGWKH'1&¶VDELOLW\WRFRPPXQLFDWHWKHSDUW\¶VYDOXHVDQGYLVLRQWRWKH

$PHULFDQHOHFWRUDWHVRZHGGLVFRUGZLWKLQWKH'HPRFUDWLFSDUW\DWDWLPHZKHQSDUW\XQLW\ZDV

HVVHQWLDO WR HOHFWRUDO VXFFHVV DQG VHULRXVO\ FRPSURPLVHG WKH '1&¶V LQWHUQDO DQG H[WHUQDO

FRPPXQLFDWLRQV

 $WWKHVDPHWLPH'HIHQGDQWV¶FRQGXFWUHVXOWHGLQDGUDPDWLFGURSLQGRQDWLRQVWR

WKH'1&7KHGLVVHPLQDWLRQRIKDFNHGLQIRUPDWLRQKHLJKWHQHGGRQRUV¶FRQFHUQVWKDWFRQILGHQWLDO

LQIRUPDWLRQGLVFORVHGWKURXJKWKHLUFRQWULEXWLRQVPLJKWEHSXEOLFO\GLVVHPLQDWHG

 7KH'1&DOVRSDLGPRUHWKDQDPLOOLRQGROODUVWRUHSDLUDQGUHPHGLDWHHOHFWURQLF

HTXLSPHQWDQGWRKLUHVWDIIDQGFRQVXOWDQWVWRDGGUHVVWKHF\EHUVHFXULW\IDOORXWIURPWKHKDFNDQG

GLVVHPLQDWLRQ

 )LQDOO\ EHFDXVH WKH UHOHDVHV LQFOXGHG SHUVRQDO DQG LQ VRPH FDVHV SURWHFWHG

LQIRUPDWLRQDERXW'1&HPSOR\HHVVRPH'1&HPSOR\HHVZHUHH[SRVHGWRKDUDVVPHQWDQGGHDWK

WKUHDWV2QHUHSUHVHQWDWLYHHPDLOVDLG³,KRSHDOO\RXUFKLOGUHQJHWUDSHGDQGPXUGHUHG,KRSH


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 11 of 66


\RXU IDPLO\ NQRZV QRWKLQJ EXW VXIIHULQJWRUWXUH DQG GHDWK´ 8QGHUVWDQGDEO\ WKLV KDUDVVPHQW

LPSDLUHGWKHHPSOR\HHV¶DELOLW\WRIXQFWLRQHIIHFWLYHO\LQWKHLUMREV

 :KLOH QR VXLW FDQ HYHU IXOO\ UHGUHVV WKH KDUP WKDW 'HIHQGDQWV¶ LOOHJDO FRQGXFW

H[DFWHGWKH'1&EULQJVWKLVODZVXLWWRVHHNWKHIXOOPHDVXUHRIUHOLHIXQGHUWKHODZVRIWKH8QLWHG

6WDWHV

 $FFRUGLQJO\ 3ODLQWLII EULQJV WKLV DFWLRQ WR DGGUHVV WKH LQGLYLGXDO DQG FROOHFWLYH

FRQGXFWRI'HIHQGDQWVXQGHUWKHVWDWXWHVDQGFRPPRQODZGLVFXVVHGKHUHLQ3ODLQWLIILVHQWLWOHG

WRUHOLHIIURPDOOWKRVHLQYROYHGLQWKHVFKHPH

-85,6',&7,21$1'9(18(

 7KLV&RXUWKDVIHGHUDOTXHVWLRQMXULVGLFWLRQSXUVXDQWWR86&†EHFDXVH

WKLVDFWLRQDULVHVXQGHU86&† WKH&RPSXWHU)UDXGDQG$EXVH$FW 86&††

 5DFNHWHHU ,QIOXHQFHG DQG &RUUXSW 2UJDQL]DWLRQV $FW  86& †† WKH 6WRUHG

&RPPXQLFDWLRQV$FW 86&†† FRPPRQO\UHIHUUHGWRDVWKH)HGHUDO:LUHWDS$FW 

3XE/1R6WDW WKH'HIHQG7UDGH6HFUHWV$FWFRGLILHGLQVFDWWHUHGVHFWLRQV

RI86&DQG86& DQG86&†HWVHT WKH'LJLWDO0LOOHQQLXP&RS\ULJKW$FW 

7KLV&RXUWKDVVXSSOHPHQWDOMXULVGLFWLRQRYHU3ODLQWLII¶VVWDWHODZFODLPVSXUVXDQWWR86&

† E 

 7KLV&RXUWKDVMXULVGLFWLRQRYHUWKHFODLPVDJDLQVW5XVVLDDQGWKH*58SXUVXDQWWR

86&†EHFDXVH5XVVLDLVDIRUHLJQVWDWHVHH86&† D DQGWKH*58LVDQ

³DJHQF\RULQVWUXPHQWDOLW\´RIWKHVWDWH86&† E 

 5XVVLDLVQRWHQWLWOHGWRVRYHUHLJQLPPXQLW\EHFDXVHWKH'1&¶VFODLPVDULVHRXWRI

5XVVLD¶V WUHVSDVV RQWR WKH '1&¶V SULYDWH VHUYHUV²D WRUWLRXV DFW FRPPLWWHG LQ WKH 8QLWHG

6WDWHV6HH86&† D ,QDGGLWLRQ5XVVLDFRPPLWWHGWKHWUHVSDVVLQRUGHUWRVWHDO


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 12 of 66


WUDGHVHFUHWVDQGFRPPLWHFRQRPLFHVSLRQDJHWZRIRUPVRIFRPPHUFLDODFWLYLW\XQGHUWDNHQLQ

DQGGLUHFWO\DIIHFWLQJWKH8QLWHG6WDWHV6HHLG† D 

 9HQXHLVSURSHULQWKLV&RXUWXQGHU86&† E EHFDXVHDVXEVWDQWLDO

SDUWRIWKHHYHQWVJLYLQJULVHWRWKHFODLPVRFFXUUHGLQ1HZ<RUN&LW\1<'HIHQGDQW7UXPS

&DPSDLJQ ,QF LV KHDGTXDUWHUHG DW )LIWK $YHQXH 1HZ <RUN &LW\ 1< 'HIHQGDQW

'RQDOG-7UXPS-UUHVLGHVLQ1HZ<RUN&LW\1<DQGDVXEVWDQWLDOQXPEHURIWKHPHHWLQJVDQG

LQWHUDFWLRQVPDGHLQIXUWKHUDQFHRIWKHFRQVSLUDF\DWLVVXHZHUHORFDWHGLQ1HZ<RUN&LW\1<

 9HQXHLVSURSHUIRUWKHFODLPVDULVLQJXQGHU5,&2SXUVXDQWWR86&† D 

EHFDXVH'HIHQGDQWVUHVLGHDUHIRXQGKDYHDJHQWVRUWUDQVDFWDIIDLUVLQ1HZ<RUN1<

3$57,(6

 3ODLQWLII'1&UHJLVWHUHGZLWKWKH)HGHUDO(OHFWLRQ&RPPLVVLRQDV'1&6HUYLFHV

&RUS'HP1DW¶O&RPPLWWHHLVDQDWLRQDOFRPPLWWHHDVWKDWWHUPLVGHILQHGE\DQGXVHGLQ

86&†GHGLFDWHGWRHOHFWLQJORFDOVWDWHDQGQDWLRQDOFDQGLGDWHV²LQFOXGLQJSUHVLGHQWLDO

FDQGLGDWHV²RIWKH'HPRFUDWLF3DUW\WRSXEOLFRIILFH7RDFFRPSOLVKLWVPLVVLRQWKH'1&DPRQJ

RWKHUWKLQJVZRUNVFORVHO\ZLWK'HPRFUDWLFSXEOLFRIILFLDOVDQGDVVLVWVVWDWHSDUWLHVDQGFDQGLGDWHV

E\ FRQWULEXWLQJ PRQH\ PDNLQJ H[SHQGLWXUHV RQ WKHLU EHKDOYHV DQG SURYLGLQJ DFWLYH VXSSRUW

WKURXJKWKHGHYHORSPHQWRISURJUDPVEHQHILWLQJ'HPRFUDWLFFDQGLGDWHV7KH'1&DOVRSODQVWKH

'HPRFUDWLF 3DUW\¶V SUHVLGHQWLDO QRPLQDWLQJ FRQYHQWLRQ DQG SURPRWHV WKH 'HPRFUDWLF 3DUW\¶V

SODWIRUP7KH'1&UHJXODUO\FRQGXFWVLWVEXVLQHVVYLDHPDLOKRXVHGRQVHFXUHGVHUYHUV,WDOVR

UHJXODUO\ FUHDWHV DQG PDLQWDLQV FRS\ULJKWHG PDWHULDOV RQ LWV VHUYHUV DV ZHOO DV FRQILGHQWLDO

SURSULHWDU\ GRFXPHQWV UHODWHG WR FDPSDLJQV IXQGUDLVLQJ DQG FDPSDLJQ VWUDWHJ\ WKDW DUH WKH

'1&¶VWUDGHVHFUHWV

 'HIHQGDQW5XVVLDLVDIRUHLJQVWDWHDVGHILQHGXQGHUWKHODZVRIWKH8QLWHG6WDWHV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 13 of 66


 'HIHQGDQW *58 LV 5XVVLD¶V PLOLWDU\ LQWHOOLJHQFH DJHQF\ 8SRQ LQIRUPDWLRQ DQG

EHOLHIWKH*58FUHDWHGWKHRQOLQHSVHXGRQ\P³*XFFLIHU´WRGLVVHPLQDWHVWROHQGRFXPHQWV

DQGLQIRUPDWLRQ

 'HIHQGDQW*582SHUDWLYHLVWKH5XVVLDQLQWHOOLJHQFHRSHUDWLYH V ZKRXVHGWKH

RQOLQH SVHXGRQ\P ³*XFFLIHU ´ WR GLVVHPLQDWH VWROHQ GRFXPHQWV DQG LQIRUPDWLRQ 8SRQ

LQIRUPDWLRQDQGEHOLHI*582SHUDWLYHLVD*58LQWHOOLJHQFHRIILFHU V ZRUNLQJRXWRI*58

KHDGTXDUWHUVORFDWHGRQ*UL]RGXERYR\6WUHHWLQ0RVFRZ5XVVLD

 'HIHQGDQWV-RKQ'RHDUHRWKHU5XVVLDQLQWHOOLJHQFHRIILFHUVRUDJHQFLHVZKR

SDUWLFLSDWHGLQWKHFRQVSLUDF\WRKDFNLQWR3ODLQWLII¶VFRPSXWHUVDQGGLVVHPLQDWHVWROHQGRFXPHQWV

DQGLQIRUPDWLRQ

 'HIHQGDQW$UDV$JDODURYLVDQ$]HULERUQROLJDUFKLQ5XVVLDZKRLVDFORVHDOO\RI

3XWLQ7UXPSZRUNHGZLWK$UDV$JDODURYZKRVHUYHGDVDOLDLVRQEHWZHHQ7UXPSDQG3XWLQWR

EULQJWKH0LVV8QLYHUVHSDJHDQWWR0RVFRZLQIRUZKLFK$UDV$JDODURYSDLG7UXPSPLOOLRQV

RIGROODUV'XULQJ7UXPS¶V1RYHPEHUWULSWR5XVVLDKHDQG$UDV$JDODURYUHSRUWHGO\DJUHHG

RQDQRWKHUGHDOWRH[SORUHUHDOHVWDWHRSSRUWXQLWLHVLQ5XVVLDWRJHWKHU$UDV$JDODURYUHSRUWHGO\

KDVODQGUHVHUYHGLQ5XVVLDIRUD7UXPSEUDQGHGUHDOHVWDWHGHYHORSPHQW

 'HIHQGDQW(PLQ$JDODURYLV$UDV$JDODURY¶VVRQ(PLQ$JDODURYLVDSRSVLQJHU

DQGH[HFXWLYHDWWKHIDPLO\¶VUHDOHVWDWHFRPSDQ\+HHVWDEOLVKHGDFORVHUHODWLRQVKLSZLWKWKH

7UXPSVRYHUWKHFRXUVHRIWKHLUSDUWQHUVKLSRQWKH0LVV8QLYHUVHSDJHDQW/LNHKLVIDWKHU

(PLQ $JDODURY UHPDLQHG LQ FRQWDFW ZLWK 7UXPS DQG 7UXPS -U DIWHU DQG LQWR WKH 

FDPSDLJQ7KH$JDODURYVILJXUHSURPLQHQWO\LQWKH-XQH7UXPS7RZHUPHHWLQJ GHVFULEHG

EHORZ 


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 14 of 66


 'HIHQGDQW-RVHSK0LIVXGLVDQDFDGHPLFZKRXSRQLQIRUPDWLRQDQGEHOLHIZRUNHG

LQVHYHUDOSRVLWLRQVIRUWKHJRYHUQPHQWRI0DOWD0LIVXGDSSDUHQWO\KDGDIILOLDWLRQVZLWKDYDULHW\

RIHGXFDWLRQDORUJDQL]DWLRQVDQGLQVWLWXWLRQVLQWKH8QLWHG.LQJGRPDQG0DOWD8SRQLQIRUPDWLRQ

DQGEHOLHI0LIVXGKDVVXEVWDQWLDOFRQQHFWLRQVWRWKH5XVVLDQJRYHUQPHQWDQGDFWHGDVDGHIDFWR

DJHQWRIWKH5XVVLDQJRYHUQPHQWLQKLVFRQWDFWVZLWK3DSDGRSRXORVLQ

 'HIHQGDQW$VVDQJHLVWKHIRXQGHUDQGSXEOLVKHURI:LNL/HDNV+HLVDFLWL]HQRI

$XVWUDOLDDQGUHVLGHVLQWKHHPEDVV\RIWKH*RYHUQPHQWRI(FXDGRULQ/RQGRQ(QJODQG$VVDQJH

KDVH[KLELWHGVXSSRUWIRUWKH5XVVLDQJRYHUQPHQWDQGKDVKRVWHGDWDONVKRZRQ5XVVLD7RGD\

³57´ DWHOHYLVLRQSURSDJDQGDRXWOHWIXQGHGE\WKH5XVVLDQJRYHUQPHQW

 'HIHQGDQW :LNL/HDNV LV DQ RUJDQL]DWLRQ RI XQNQRZQ VWUXFWXUH WKDW RSHUDWHV D

ZHEVLWH :LNL/HDNVRUJ RQ ZKLFK LW SXEOLVKHV OHDNHG RU VWROHQ FRQILGHQWLDO DQG FODVVLILHG

LQIRUPDWLRQ,WVUHJLVWHUHGDGGUHVVLV32%R[6DQ0DWHR&$

 'HIHQGDQW7UXPS&DPSDLJQLVDQ$PHULFDQQRWIRUSURILWFRUSRUDWLRQIRUPHGDQG

UHJLVWHUHGLQ9LUJLQLDRQ-XQHWRVXSSRUW7UXPS¶VFDQGLGDF\IRU3UHVLGHQWRIWKH8QLWHG

6WDWHV7KH7UXPS&DPSDLJQLVLQFRUSRUDWHGXQGHUWKHODZVRI9LUJLQLDDQGKDVRUKDGDQRIILFH

DW1:DVKLQJWRQ6W$OH[DQGULD9$,WVSULQFLSDOSODFHRIEXVLQHVVLV7UXPS7RZHU

)LIWK$YHQXH1HZ<RUN&LW\1<)URP-XQHWR-XQH&RUH\/HZDQGRZVNL

ZDV&DPSDLJQ0DQDJHURIWKH7UXPS&DPSDLJQ)URP0DUFKWR0D\0DQDIRUWZDV

&RQYHQWLRQ 0DQDJHU RI WKH 7UXPS &DPSDLJQ DQG IURP 0D\ WR $XJXVW KH ZDV

&DPSDLJQ&KDLUPDQRIWKH7UXPS&DPSDLJQ)URP-XQHWR$XJXVW*DWHVZDV'HSXW\

&DPSDLJQ&KDLUPDQDQGIURP$XJXVWWR1RYHPEHUKHZDVWKHFDPSDLJQ¶VOLDLVRQWR

WKH 5HSXEOLFDQ 1DWLRQDO &RPPLWWHH 0XOWLSOH VHQLRU PHPEHUV RI WKH 7UXPS &DPSDLJQ DUH


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 15 of 66


UHSRUWHGWRKDYHORQJWLPHWLHVWR5XVVLDDQGWRKDYHHQJDJHGLQIUHTXHQWFRPPXQLFDWLRQZLWK

LQGLYLGXDOVWLHGWRWKH5XVVLDQJRYHUQPHQWGXULQJWKHFDPSDLJQF\FOH

 'HIHQGDQW7UXPS-ULVWKHROGHVWVRQRI3UHVLGHQWRIWKH8QLWHG6WDWHV'RQDOG-

7UXPS)URP-XQHXQWLO1RYHPEHUZKHQ'RQDOG-7UXPSZDVD5HSXEOLFDQ

FDQGLGDWHIRUSUHVLGHQW7UXPS-UVHUYHGDVDIUHTXHQWVXUURJDWHIRUQRZ3UHVLGHQW7UXPSDQG

KDVEHHQGHVFULEHGDV³DFORVHSROLWLFDODGYLVRUWRKLVIDWKHU´DQGD³NH\SOD\HULQ>KLV@IDWKHU¶V

:KLWH +RXVH UXQ´ 7UXPS -U FXUUHQWO\ ZRUNV DV ([HFXWLYH 9LFH 3UHVLGHQW RI WKH 7UXPS

2UJDQL]DWLRQ WKH EXVLQHVV RUJDQL]DWLRQ WKDW ZDV UXQ E\ 7UXPS SULRU WR KLV LQDXJXUDWLRQ DV

3UHVLGHQWRIWKH8QLWHG6WDWHV7UXPS-UUHVLGHVLQ1HZ<RUN&LW\1HZ<RUN

 'HIHQGDQW 0DQDIRUW LV D ORQJWLPH 5HSXEOLFDQ SROLWLFDO RSHUDWLYH ZKR ZDV

&RQYHQWLRQ 0DQDJHU RI WKH 7UXPS &DPSDLJQ IURP 0DUFK WR 0D\ DQG &DPSDLJQ

&KDLUPDQRIWKH7UXPS&DPSDLJQIURP0D\WR$XJXVWZKHQKHUHVLJQHGDPLGUHSRUWV

RI KLV ZRUN ZLWK WKH IRUPHUO\ SUR5XVVLDQ JRYHUQPHQW LQ 8NUDLQH 6LQFH 2FWREHU 

0DQDIRUWKDVEHHQLQGLFWHGRQGR]HQVRIFRXQWVLQFOXGLQJPRQH\ODXQGHULQJDQGIDOVHVWDWHPHQWV

UHODWHGWRKLVZRUNIRUWKHSUR5XVVLDQJRYHUQPHQWLQ8NUDLQH0DQDIRUWUHVLGHVLQ9LUJLQLD

 'HIHQGDQW6WRQHLV7UXPS¶VORQJWLPHFRQILGDQW³>)@HZSHRSOHJRDVIDUEDFN>DV@

7UXPS>DQG@6WRQH´DQG6WRQHKDV³QXUWXUHGWKHGUHDPRID>7UXPS@SUHVLGHQWLDOUXQIRU

\HDUV´6WRQHDOVRKDVDORQJKLVWRU\ZLWK0DQDIRUW0DQDIRUWKHOSHGUXQ6WRQH¶VFDPSDLJQIRU

QDWLRQDOFKDLUPDQRIWKH<RXQJ5HSXEOLFDQVLQDQGWKHWZRFRIRXQGHGDFRQVXOWLQJILUP²

%ODFN0DQDIRUW6WRQHDQG.HOO\²LQWKHV8SRQLQIRUPDWLRQDQGEHOLHI6WRQHVHUYHGDV

DQ LQIRUPDO DGYLVHU WR 7UXPS DQG UHPDLQHG LQ FRQWDFW ZLWK KLP WKURXJKRXW WKH HOHFWLRQ

6WRQHUHVLGHVLQ)ORULGD


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 16 of 66


 'HIHQGDQW.XVKQHULV7UXPS¶VVRQLQODZDQGZDVDVHQLRUDGYLVRUWRDQGRQHRI

WKH NH\ GHFLVLRQPDNHUV IRU WKH 7UXPS &DPSDLJQ ,Q -XQH .XVKQHU ³WRRN RYHU DOO GDWD

GULYHQHIIRUWV´IRUWKHFDPSDLJQVHWWLQJXSDSHUVRQ³GDWDKXE´LQ6DQ$QWRQLR7H[DVDQG

KLULQJ &DPEULGJH $QDO\WLFD D VRFLDO PHGLD DQG DQDO\WLFV ILUP WR KHOS KLV IDWKHULQODZ¶V

FDPSDLJQ.XVKQHUUHVLGHVLQ:DVKLQJWRQ'&

 'HIHQGDQW 3DSDGRSRXORV ZDV RQH RI WKH HDUOLHVW IRUHLJQ SROLF\ DGYLVRUV WR WKH

7UXPSFDPSDLJQ+HEHFDPHDIRUHLJQSROLF\DGYLVHUWRWKH7UXPS&DPSDLJQLQ0DUFK

3DSDGRSRXORV ZDV LQ IUHTXHQW FRQWDFW ZLWKWKH 7UXPS &DPSDLJQ¶VPRVW VHQLRU RIILFLDOV LQ WKH

VXPPHU DQG IDOO RI +H UHVLGHV LQ &KLFDJR ,OOLQRLV 2Q 2FWREHU  3DSDGRSRXORV

SOHDGHGJXLOW\WRRQHFRXQWRIPDNLQJDIDOVHVWDWHPHQWWRDIHGHUDODJHQW

 'HIHQGDQW *DWHV LV D ORQJWLPH HPSOR\HH DQG EXVLQHVV SDUWQHU RI 0DQDIRUW

%HWZHHQ DQG *DWHV ZDV FORVHO\ LQYROYHG LQ 0DQDIRUW¶V ZRUN IRU WKH IRUPHU SUR

5XVVLDQ UHJLPH LQ 8NUDLQH DQG LWV VXFFHVVRU SROLWLFDO SDUW\ %HWZHHQ 2FWREHU  DQG

)HEUXDU\*DWHVZDVLQGLFWHGRQGR]HQVRIFRXQWVLQFOXGLQJPRQH\ODXQGHULQJDQGIDOVH

VWDWHPHQWVUHODWHGWRKLVZRUNZLWK0DQDIRUWIRUWKHSUR5XVVLDQJRYHUQPHQWLQ8NUDLQH2Q

)HEUXDU\*DWHVSOHDGHGJXLOW\WRRQHFRXQWRIFRQVSLUDF\DJDLQVWWKH8QLWHG6WDWHVDQG

RQH FRXQW RI PDNLQJ D IDOVH VWDWHPHQW WR D IHGHUDO DJHQW *DWHV UHVLGHV LQ 5LFKPRQG 9$

 


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 17 of 66


*(1(5$/$//(*$7,216

, 75803¶6$1'75803$662&,$7(6¶35((;,67,1*5(/$7,216+,36
:,7+5866,$$1'5866,$12/,*$5&+63529,'(')(57,/(*5281'
)255866,$75803&2163,5$&<

 7UXPS¶VDQGVHYHUDO7UXPS$VVRFLDWHV¶ORQJVWDQGLQJSHUVRQDOSURIHVVLRQDODQG

ILQDQFLDO WLHV WR 5XVVLD DQG QXPHURXV LQGLYLGXDOV FORVHO\ OLQNHG WR WKH 5XVVLDQ JRYHUQPHQW

SURYLGHGIHUWLOHJURXQGIRUDFRQVSLUDF\EHWZHHQ'HIHQGDQWVWRLQWHUIHUHLQWKHHOHFWLRQV

 7UXPS¶V%XVLQHVV&RQQHFWLRQVWR5XVVLD$VHDUO\DVWKHVWKH6RYLHW8QLRQ

SDLGIRU7UXPSWRWUDYHOWR0RVFRZWRGLVFXVVDSRWHQWLDOGHYHORSPHQWSURMHFW²DSDWWHUQZKLFK

FRQWLQXHG LQWR WKH V DQG V ,Q WKH PLGV 7UXPS QHJRWLDWHG ZLWK 5XVVLDQ

JRYHUQPHQW RIILFLDOV RYHU SRWHQWLDO UHDO HVWDWH GHYHORSPHQWV LQ 0RVFRZ %HJLQQLQJ LQ 

7UXPSHQJDJHGLQPXOWLSOHUHDOHVWDWHGHDOVZLWKWKH%D\URFN*URXSDILUPIRXQGHGDQGUXQE\

6RYLHWHPLJUHVZKRUHSRUWHGO\KDGFORVHWLHVWRWKH5XVVLDQJRYHUQPHQWDQG5XVVLDQRUJDQL]HG

FULPH,Q7UXPSQHJRWLDWHGZLWKWKH'HSXW\0D\RURI0RVFRZRYHUDSRWHQWLDOUHDOHVWDWH

GHYHORSPHQW,QWKHPLGV7UXPSSDUWQHUHGZLWKZHDOWK\5XVVLDQ&DQDGLDQEXVLQHVVPHQ

WR GHYHORS UHDO HVWDWH LQ 7RURQWR $QG LQ 7UXPS FRQWUDFWHG ZLWK WKH 5XVVLDQ 6WDQGDUG

&RUSRUDWLRQD0RVFRZEDVHGHQWLW\WKDWRZQVDQGRSHUDWHVWKH0LVV5XVVLDEHDXW\SDJHDQWWR

DOORZWKHZLQQHURIWKHSDJHDQWWRFRPSHWHLQ7UXPS¶V0LVV8QLYHUVHSDJHDQWDQDFWLRQWKDWKDG

QRW EHHQ WDNHQ VLQFH DW OHDVW ,Q 7UXPS VROG D 3DOP %HDFK )ORULGD PDQVLRQ WR D

5XVVLDQROLJDUFKIRUDPLOOLRQSURILW,Q7UXPSHVWDEOLVKHGDEXVLQHVVUHODWLRQVKLSZLWK

5XVVLDQROLJDUFK$UDV$JDODURYDFORVHDOO\RI3XWLQWREULQJWKH0LVV8QLYHUVHSDJHDQWWR5XVVLD

DQGZRUNRQSODQVWRGHYHORSD7UXPSEUDQGHGSURMHFWLQ0RVFRZ7UXPS¶VHIIRUWVWRGHYHORS

UHDO HVWDWH LQ 5XVVLD FRQWLQXHG LQWR WKH ILUVW PRQWKV RI WKH SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ $QG

WKURXJKRXWWKLV\HDUKLVWRU\7UXPSVRXJKWRXWZHDOWK\5XVVLDQEX\HUVIRUKLVFRQGRPLQLXPV

LQWKH8QLWHG6WDWHVDQGDEURDG


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 18 of 66


 $V7UXPS-UH[SODLQHGWKH7UXPS2UJDQL]DWLRQ³V>DZ@DORWRIPRQH\SRXULQJLQ

IURP5XVVLD´DQG³5XVVLDQVPDNHXSDSUHWW\GLVSURSRUWLRQDWHFURVVVHFWLRQRIRXUDVVHWV´$QG

7UXPS¶VVRQ(ULF7UXPSKDVUHSRUWHGO\VWDWHGWKDWVXEVWDQWLDOIXQGLQJIRU7UXPS¶VJROIFRXUVHV

FRPHVIURP5XVVLDQLQYHVWRUV

 0DQDIRUW DQG *DWHV¶ 8NUDLQLDQ &RQQHFWLRQV )URP XQWLO DW OHDVW 

0DQDIRUW ZDV DQ DGYLVRU WR WKH 5XVVLDQDOOLHG IRUPHU 8NUDLQLDQ 3UHVLGHQW 9LNWRU <DQXNRY\FK

³<DQXNRY\FK´ DQGKLV.UHPOLQDOOLHG3DUW\RI5HJLRQVDVZHOODVLWVVXFFHVVRUWKH2SSRVLWLRQ

%ORF,Q0DQDIRUWDOOHJHGO\KHOSHGWKH8NUDLQLDQSDUW\VHFUHWO\URXWHDWOHDVWPLOOLRQ

LQSD\PHQWVWRWZRSURPLQHQW:DVKLQJWRQOREE\LQJILUPV0DQDIRUW¶VWLHVWR<DQXNRY\FKDQG

WKH 8NUDLQH DUH VR GHHS WKDW KLV RZQ GDXJKWHU KDV VWDWHG WKDW WKH ³PRQH\ ZH KDYH LV EORRG

PRQH\´$IWHUUHSHDWHGO\GHQ\LQJWKDWKHKDGHYHUZRUNHGIRUWKH8NUDLQLDQJRYHUQPHQWRQ

-XQH0DQDIRUWUHWURDFWLYHO\UHJLVWHUHGDVDIRUHLJQDJHQWDQGUHSRUWHGPLOOLRQLQ

SD\PHQWVIURP<DQXNRY\FK¶VSDUW\EHWZHHQDQG6LQFH2FWREHU0DQDIRUW

KDVEHHQLQGLFWHGRQGR]HQVRIFRXQWVLQFOXGLQJPRQH\ODXQGHULQJDQGPDNLQJIDOVHVWDWHPHQWV

UHODWHG WR KLV ZRUN IRU WKH SUR5XVVLDQ JRYHUQPHQW LQ 8NUDLQH $GGLWLRQDO ILQDQFLDO UHFRUGV

LQGLFDWHWKDW0DQDIRUWZDVLQGHEWWR3XWLQWLHGROLJDUFK2OHJ'HULSDVND ³'HULSDVND´ E\DVPXFK

DVPLOOLRQSULRUWRMRLQLQJWKH7UXPS&DPSDLJQ

 0DQDIRUW DOVR HPSOR\HG .RQVWDQWLQ .LOLPQLN ³.LOLPQLN´ DV KLV FORVH DLGH

.LOLPQLNLVDIRUPHUOLQJXLVWLQWKH5XVVLDQDUP\ZKRLVEHOLHYHGWREHDQDJHQWRIWKH*58DQG

ZKRPWKH)%,EHOLHYHVPDLQWDLQHGWLHVWR5XVVLDQLQWHOOLJHQFHGXULQJWKH86SUHVLGHQWLDO

FDPSDLJQ .LOLPQLN ZDV LQ FRPPXQLFDWLRQ ZLWK ERWK 0DQDIRUW DQG *DWHV ZKLOH WKH\ ZHUH

VHUYLQJ LQ WKH WZR PRVW VHQLRU SRVLWLRQV LQ WKH 7UXPS &DPSDLJQ DQG DFWHG DV D PLGGOHPDQ

EHWZHHQWKHPDQG'HULSDVND


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 19 of 66


 *DWHVZDVLQGLUHFWFRQWDFWZLWK.LOLPQLNZKLOHVHUYLQJDVDKLJKUDQNLQJRIILFLDO

RIWKH7UXPS&DPSDLJQLQDQGZDVDZDUHWKDW.LOLPQLNZDVWLHGWRWKH*58

,, 7+(&20021385326(%2/67(575803$1''(1,*5$7(7+(
'(02&5$7,&3$57<120,1((

 7KHFRPPRQSXUSRVHRIWKHFRQVSLUDF\DPRQJ5XVVLDDQGWKH7UXPS$VVRFLDWHV

ZDVWREROVWHU7UXPS¶VFDPSDLJQIRUSUHVLGHQWWRLQMXUHWKH'1&DQGWRKDUPWKH'HPRFUDWLF

SDUW\¶VFKDQFHVIRUVXFFHVVLQWKHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQ7KLVFRPPRQSXUSRVHVSUDQJIURP

PXOWLSOHZHOOGRFXPHQWHGPRWLYHV

 ,Q'HFHPEHUPDVVLYHSURWHVWVEURNHRXWLQ5XVVLDLQUHVSRQVHWRDOOHJDWLRQV

RIYRWHULJJLQJDQGHOHFWLRQIUDXGLQWKH5XVVLDQSDUOLDPHQWDU\HOHFWLRQV7KRXVDQGVRI5XVVLDQV

WRRNWRWKHVWUHHWVWRSURWHVWWKHYLFWRU\RIWKHQ3ULPH0LQLVWHU3XWLQ¶VSROLWLFDOSDUW\LQRQHRI

5XVVLD¶VODUJHVWSURWHVWVVLQFHWKHIDOORIWKH8665

 &RQFHUQHGDERXWPDLQWDLQLQJSRZHUDQGH[HUWLQJFRQWURO3XWLQODVKHGRXWEODPLQJ

WKHSURWHVWVRQWKHQ6HFUHWDU\RI6WDWH+LOODU\&OLQWRQ3XWLQDVVHUWHGWKDW6HFUHWDU\&OLQWRQKDG

³VHWWKHWRQHIRUVRPHRIRXUDFWRUVLQWKHFRXQWU\DQGJDYHWKHVLJQDO´$QGKHDFFXVHGKHURI

RUGHULQJWKHRSSRVLWLRQPRYHPHQWLQWRDFWLRQ³7KH\KHDUGWKLVDQGZLWKWKHVXSSRUWRIWKH86

6WDWH'HSDUWPHQWEHJDQDFWLYHZRUN´

 $WWKHVDPHWLPH7UXPSOHIWQRGRXEWDVWRKLVYLHZVRQ5XVVLD3ULRUWRWKH

FDPSDLJQKHVSHQWQHDUO\DGHFDGHHVSRXVLQJSUR5XVVLDQDQGSUR3XWLQYLHZVSUDLVLQJ3XWLQDV

³GRLQJ D JUHDW MRE LQ UHEXLOGLQJ WKH LPDJH RI 5XVVLD´  VWDWLQJ WKDW KH ³UHDOO\ OLNH>G@

9ODGLPLU3XWLQ>DQG@UHVSHFW>HG@KLP+HGRHVKLVZRUNZHOO0XFKEHWWHUWKDQRXU%XVK´ 

DQGFKDUDFWHUL]LQJ3XWLQ¶VLOOHJDODQQH[DWLRQRI&ULPHDDV³VRVPDUW$QGKH>3XWLQ@UHDOO\

JRHVVWHSE\VWHSE\VWHSDQG\RXKDYHWRJLYHKLPDORWRIFUHGLW´ 


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 20 of 66


 'HVSLWH WKH REYLRXV SROLWLFDO ULVNV RI DVVRFLDWLQJ KLPVHOI ZLWK D IRUHLJQ GHVSRW

7UXPS FRQWLQXHG WR PDNH ODXGDWRU\ VWDWHPHQWV DERXW 3XWLQ ZHOO LQWR WKH SUHVLGHQWLDO SULPDU\

VHDVRQ+HVDLGWKDWKHZRXOGKDYHD³JUHDWUHODWLRQVKLSZLWK3XWLQ´DQGWKDWLWZDVD³JUHDW

KRQRU WR EH VR QLFHO\ FRPSOLPHQWHG E\ >3XWLQ ZKR ZDV@ VR KLJKO\ UHVSHFWHG ZLWKLQ KLV RZQ

FRXQWU\DQGEH\RQG´

 )XUWKHU7UXPS¶VVWDWHPHQWV²DVZHOODVWKHSUR5XVVLDQHQWRXUDJHZLWKZKLFKKH

VXUURXQGHGKLPVHOI²OHIWOLWWOHGRXEWWKDW7UXPSLIHOHFWHGSUHVLGHQWZRXOGDGRSWSROLFLHVWKDW

IDYRUHG5XVVLDDQG3XWLQHYHQLIWKRVHSROLFLHVFRQIOLFWHGZLWKORQJVWDQGLQJ86IRUHLJQSROLF\

DQGWKHEHVWLQWHUHVWVRIWKH8QLWHG6WDWHV7UXPSFDOOHG1$72³REVROHWH´DQGWKUHDWHQHGWRUHQHJH

RQ86WUHDW\REOLJDWLRQVDUJXHGWKDWWKH86VKRXOGQRWFRXQWHUDFW5XVVLD¶VDWWHPSWVWREHD

JOREDOSRZHUVXSSRUWHG*UHDW%ULWDLQ¶VH[LWIURPWKH(XURSHDQ8QLRQZKLOHQRWLQJWKDWLWZRXOG

³SUREDEO\´EHQHILW3XWLQDQGRSSRVHG86VDQFWLRQVIRU5XVVLD¶VDQQH[DWLRQRI&ULPHDVD\LQJ

³7KHSHRSOHRI&ULPHDIURPZKDW,¶YHKHDUGZRXOGUDWKHUEHZLWK5XVVLDWKDQZKHUHWKH\ZHUH´

 7KXV WKH 7UXPS &DPSDLJQ 7UXPS $VVRFLDWHV DQG 5XVVLD VKDUHG WKH FRPPRQ

SXUSRVHRIXQGHUPLQLQJ6HFUHWDU\&OLQWRQ¶VFDQGLGDF\XQGHUPLQLQJWKH'1&DQGWKH'HPRFUDWLF

3DUW\ DQG SURPRWLQJ 7UXPS ZKRVH SUHVLGHQF\ ZDV H[SHFWHG WR EHQHILW 5XVVLD¶V SROLWLFDO DQG

ILQDQFLDOLQWHUHVWVDQGLQWXUQEHQHILW7UXPS¶VILQDQFLDOLQWHUHVWV

 $VVDQJHDQG:LNL/HDNVDOVRVKDUHGDFRPPRQSXUSRVHLQXQGHUPLQLQJ6HFUHWDU\

&OLQWRQ¶VFDQGLGDF\DQGSURPRWLQJ7UXPS$VVDQJHKDGDORQJRIKLVWRU\FRQIOLFWVZLWK6HFUHWDU\

&OLQWRQDQG$VVDQJHSXEOLFO\VWDWHGWKDWKLVSROLF\GLVDJUHHPHQWVZLWK&OLQWRQZRXOGPDNHKHU

SUHVLGHQF\IDUPRUHSUREOHPDWLFWKDQD7UXPSSUHVLGHQF\
Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 21 of 66


,,, 7+(&2163,5$&<72',66(0,1$7(672/(1'1&'$7$72$,'75803

 ,Q D -DQXDU\ UHSRUW ³7KH ,& 5HSRUW´ WKH 86 LQWHOOLJHQFH FRPPXQLW\

FRQFOXGHG³5XVVLDQ3UHVLGHQW9ODGLPLU3XWLQRUGHUHGDQLQIOXHQFHFDPSDLJQLQDLPHGDWWKH

86SUHVLGHQWLDOHOHFWLRQWKHFRQVLVWHQWJRDOVRIZKLFKZHUHWRXQGHUPLQHSXEOLFIDLWKLQWKH86

GHPRFUDWLF SURFHVV GHQLJUDWH 6HFUHWDU\ &OLQWRQ DQG KDUP KHU HOHFWDELOLW\ DQG SRWHQWLDO

SUHVLGHQF\´)XUWKHUWKH,&5HSRUWFRQFOXGHG³,Q-XO\5XVVLDQLQWHOOLJHQFHJDLQHGDFFHVV

WR'HPRFUDWLF1DWLRQDO&RPPLWWHH '1& QHWZRUNVDQGPDLQWDLQHGWKDWDFFHVVXQWLODWOHDVW-XQH

´WKDW³E\0D\WKH*58KDGH[ILOWUDWHGODUJHYROXPHVRIGDWDIURPWKH'1&´DQGWKDWWKH

³*58UHOD\HGPDWHULDOLWDFTXLUHGIURPWKH'1&DQGVHQLRU'HPRFUDWLFRIILFLDOVWR:LNL/HDNV´

 7KLVRSHUDWLRQWRLQILOWUDWHWKH'1&VHUYHUVDQGGLVVHPLQDWHVWROHQ'1&PDWHULDO

ZDVFDUULHGRXWLQWKH8QLWHG6WDWHV5XVVLDQRSHUDWLYHVWUHVSDVVHGRQWRFRPSXWHUVHUYHUVORFDWHG

LQ 9LUJLQLD DQG :DVKLQJWRQ '& DQG VWROH LQIRUPDWLRQ ORFDWHG RQ WKRVH VHUYHUV ,W ZDV DOVR

FDUULHGRXWLQFRQFHUWZLWK$VVDQJHDQG:LNL/HDNVDQGZLWKWKHDFWLYHVXSSRUWDQGDSSURYDORI

WKH7UXPS&DPSDLJQDQGWKH7UXPS$VVRFLDWHV

 7KHFRQVSLUDWRUVZRUNHGLQWDQGHPWRDFFRPSOLVKWKHLUJRDO5XVVLD¶VLQWHOOLJHQFH

VHUYLFHVLOOHJDOO\KDFNHGLQWRWKH'1&¶VFRPSXWHUV\VWHPVDQGHPDLODFFRXQWVLQRUGHUWRVWHDO

DQG SXEOLVK WUDGH VHFUHWV LQFOXGLQJ FRQILGHQWLDO SURSULHWDU\ GRFXPHQWV UHODWHG WR FDPSDLJQV

IXQGUDLVLQJ DQG FDPSDLJQ VWUDWHJ\ 5XVVLDQ LQWHOOLJHQFH VHUYLFHV WKHQ GLVVHPLQDWHG WKH VWROHQ

FRQILGHQWLDOPDWHULDOVWKURXJK*582SHUDWLYHDVZHOODV:LNL/HDNVDQG$VVDQJHZKRZHUH

DFWLYHO\VXSSRUWHGE\WKH7UXPS&DPSDLJQDQG7UXPS$VVRFLDWHVDVWKH\UHOHDVHGDQGGLVFORVHG

WKHLQIRUPDWLRQWRWKH$PHULFDQSXEOLFDWDWLPHDQGLQDPDQQHUWKDWVHUYHGWKHLUFRPPRQJRDOV

7KHGLVFORVXUHVWRWKH$PHULFDQHOHFWRUDWHZHUHXQGHUWDNHQZLWKWKHSXUSRVHDQGKDGWKHHIIHFWRI

FUHDWLQJ GLVVHQWLRQ ZLWKLQ WKH 'HPRFUDWLF SDUW\ GLUHFWLQJ PHGLD FRYHUDJH DZD\ IURP VWRULHV

FULWLFDORI7UXPSDQGJHQHUDOO\SURPRWLQJ7UXPS¶VSUHVLGHQWLDOFDQGLGDF\


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 22 of 66


$ 7UXPS$QQRXQFHV+LV&DQGLGDF\IRU3UHVLGHQWDQG5XVVLD%HJLQV,WV$WWDFN
RQWKH'1&&RPSXWHU6\VWHPV

 2Q -XQH  7UXPS DQQRXQFHG KLV FDQGLGDF\ IRU 3UHVLGHQW RI WKH 8QLWHG

6WDWHVLQWKHOREE\RI7UXPS7RZHU%\WKHQH[WPRQWK5XVVLDKDGXQGHUWDNHQLWVF\EHUDWWDFNRQ

WKH '1& 7KH KDFNV E\ 5XVVLDQ LQWHOOLJHQFH ZHUH GLUHFWHG DW V\VWHPV LQ 9LUJLQLD DQG

:DVKLQJWRQ'&WKDWFRQWDLQHGVRPHRIWKH'1&¶VPRVWVHQVLWLYHVWUDWHJLFDQGRSHUDWLRQDOGDWD

/DWHUWKH GLVFORVXUH RI WKLV VHQVLWLYH GDWD QRW RQO\ VLJQLILFDQWO\ GLVUXSWHG WKHHOHFWLRQ VWUDWHJ\

LPSOHPHQWHG E\ WKH '1& EXW DOVR LQWHUIHUHG GLUHFWO\ ZLWK WKH '1&¶V DELOLW\ WR HIIHFWLYHO\

FRPPXQLFDWHZLWKDQGSHUVXDGHYRWHUVDQGWRUDLVHFULWLFDOIXQGVIRULWVRUJDQL]DWLRQDQGWRVXSSRUW

'HPRFUDWLFFDPSDLJQV

% (XURSHDQ$OOLHV6RXQGWKH$ODUPWR86,QWHOOLJHQFH5HJDUGLQJ
&RPPXQLFDWLRQV%HWZHHQ5XVVLDQVDQG7UXPS$VVRFLDWHV

 %HJLQQLQJLQODWH(XURSHDQLQWHOOLJHQFHDJHQFLHVEHJDQUHSRUWLQJVXVSLFLRXV

FRPPXQLFDWLRQVEHWZHHQSHUVRQVDVVRFLDWHGZLWKWKH7UXPS&DPSDLJQDQG5XVVLDQRSHUDWLYHV

LQFOXGLQJVXVSHFWHGLQWHOOLJHQFHDJHQWVWR86DXWKRULWLHV2YHUWKHQH[WVL[PRQWKVDQGWKURXJK

WKHVXPPHURIWKHVHDOOLHG(XURSHDQLQWHOOLJHQFHDJHQFLHVUHSRUWHGWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHVH

FRQWDFWVEHWZHHQ7UXPS$VVRFLDWHVDQG5XVVLDQRSHUDWLYHV

& :KLOH&DPSDLJQLQJIRU3UHVLGHQW7UXPS6LJQVD/HWWHURI,QWHQWWR%XLOG
7UXPS7RZHU0RVFRZ

 ,QWKHIDOORIDV7UXPSFDPSDLJQHGIRU3UHVLGHQWPHPEHUVRIWKH7UXPS

2UJDQL]DWLRQZHUHDFWLYHO\QHJRWLDWLQJZLWK5XVVLDQVRQD7UXPSEUDQGHGUHDOHVWDWHSURMHFWLQ

0RVFRZ²DORQJWLPHJRDORI7UXPS%\2FWREHUWKH7UXPS2UJDQL]DWLRQKDGVHFXUHGD

OHWWHURILQWHQWWROLFHQVH7UXPS¶VQDPHIRUWKHSURMHFWLQ0RVFRZ7UXPSVLJQHGWKHOHWWHURI

LQWHQW


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 23 of 66


 7KH GHDO ZDV EURNHUHG E\ )HOL[ 6DWHU D 5XVVLDQ pPLJUp FRQYLFWHG IHORQ DQG

ORQJWLPHEXVLQHVVDVVRFLDWHRIWKH7UXPS2UJDQL]DWLRQ7KHIXQGLQJIRUWKHSURMHFWZDVWREH

SURYLGHGE\9QHVKWRUJEDQNRU97%²D5XVVLDQEDQNDJDLQVWZKLFKWKH8QLWHG6WDWHV7UHDVXU\

KDVOHYHOHGVDQFWLRQV

 2Q 1RYHPEHU  LQ DQ HPDLO WR &RKHQ 6DWHU H[SODLQHG KRZ WKLV SURMHFW

ZRXOGSURPRWH7UXPS¶VSUHVLGHQWLDODVSLUDWLRQV

0LFKDHO,DUUDQJHGIRU,YDQNDWRVLWLQ3XWLQV>VLF@SULYDWHFKDLUDW
KLVGHVNDQGRIILFHLQWKH.UHPOLQ,ZLOOJHW3XWLQRQWKLVSURJUDP
DQGZHZLOOJHW'RQDOGHOHFWHG:HERWKNQRZQRRQHHOVHNQRZV
KRZWRSXOOWKLVRIIZLWKRXWVWXSLGLW\RUJUHHGJHWWLQJLQWKHZD\,
NQRZKRZWRSOD\LWDQGZHZLOOJHWWKLVGRQH%XGG\RXUER\FDQ
EHFRPH3UHVLGHQWRIWKH86$DQGZHFDQHQJLQHHULW,ZLOOJHWDOO
RI3XWLQV>VLF@WHDPWREX\LQRQWKLV,ZLOOPDQDJHWKLVSURFHVV

' 7KH7UXPS&DPSDLJQ(VWDEOLVKHV)XUWKHU7LHVWR5XVVLDDQG5XVVLDQ
,QWHOOLJHQFH$JHQWV

 )URPWKHVSULQJRIWKURXJKWKHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQKLJKOHYHODQGRWKHU

DGYLVHUVWRWKH7UXPS&DPSDLJQLQFOXGLQJ0DQDIRUW*DWHV.XVKQHU3DSDGRSRXORVDQGRWKHUV

ZHUH LQ IUHTXHQW FRQWDFW ZLWK LQGLYLGXDOV FRQQHFWHG WR 5XVVLDQ LQWHOOLJHQFH DQG WKH 5XVVLDQ

JRYHUQPHQW

 %\0DUFK3DSDGRSRXORVZDVQRWLILHGWKDWKHZRXOGEHFRPHDIRUHLJQSROLF\

DGYLVHUWRWKH7UXPS&DPSDLJQDQGWKDWDSULQFLSDOIRUHLJQSROLF\IRFXVRIWKH7UXPS&DPSDLJQ

ZDV DQ LPSURYHG UHODWLRQVKLS ZLWK 5XVVLD 2Q 0DUFK  7UXPS DQQRXQFHG WKDW

3DSDGRSRXORVZRXOGEHDPRQJWKHILUVWPHPEHUVRIWKH7UXPS&DPSDLJQ¶VIRUHLJQSROLF\WHDP

 7KHUHDIWHU 3DSDGRSRXORV IUHTXHQWO\ FRPPXQLFDWHG ZLWK D SURIHVVRU EDVHG LQ

/RQGRQQDPHG-RVHSK0LIVXG,QKLVJXLOW\SOHD3DSDGRSRXORVDWWHVWHGWKDWKH³XQGHUVWRRGWKDW

WKHSURIHVVRUKDGVXEVWDQWLDOFRQQHFWLRQVWRKLJKOHYHO5XVVLDQJRYHUQPHQWRIILFLDOV´)XUWKHU


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 24 of 66


3DSDGRSRXORVDGPLWWHGWKDWKH³UHSHDWHGO\VRXJKWWRXVHWKHSURIHVVRU
V5XVVLDQFRQQHFWLRQVLQDQ

HIIRUWWRDUUDQJHDPHHWLQJEHWZHHQWKHFDPSDLJQDQG5XVVLDQJRYHUQPHQWRIILFLDOV´

 $FFRUGLQJ WR 3DSDGRSRXORV¶ 6WDWHPHQW RI 2IIHQVH 0LIVXG ZDV LQLWLDOO\

³XQLQWHUHVWHG´ LQ 3DSDGRSRXORV EXW ³DSSHDUHG WR WDNH JUHDW LQWHUHVW´ ZKHQ 3DSDGRSRXORV ZDV

SXEOLFO\QDPHGWR7UXPS¶VIRUHLJQSROLF\WHDP$VDUHVXOW

D 2Q0DUFK0LIVXGPHWZLWK3DSDGRSRXORVLQ,WDO\

E 2Q0DUFK0LIVXGPHWDJDLQZLWK3DSDGRSRXORVWKLVWLPHEULQJLQJ
DORQJD5XVVLDQQDWLRQDOZKRZDVLQWURGXFHGDVDUHODWLYHRI3XWLQ

F 2Q$SULO0LIVXGLQWURGXFHG3DSDGRSRXORVWRDQLQGLYLGXDOKHVDLGKDG
FRQQHFWLRQVWRWKH5XVVLDQ0LQLVWU\RI)RUHLJQ$IIDLUV3DSDGRSRXORVSURFHHGHG
WRKDYHPXOWLSOH6N\SHFRQYHUVDWLRQVZLWKWKLVLQGLYLGXDOLQZKLFKWKH\GLVFXVVHG
VHWWLQJXSDPHHWLQJEHWZHHQ5XVVLDQRIILFLDOVDQGWKH7UXPSFDPSDLJQ

G 2Q$SULO0LIVXGDJDLQPHWZLWK3DSDGRSRXORVLQ/RQGRQ$WWKLV
PHHWLQJ0LIVXGWROG3DSDGRSRXORVWKDWWKH5XVVLDQVKDG³WKRXVDQGVRIHPDLOV´
WKDWFRXOGKDUP+LOODU\&OLQWRQ¶VSUHVLGHQWLDOFDPSDLJQ3DSDGRSRXORV
XQGHUVWRRGWKDW0LIVXGKDGPHWZLWK5XVVLDQRIILFLDOVLQ0RVFRZ³LPPHGLDWHO\
SULRU´WRUHOD\LQJWKLVLQIRUPDWLRQ

 ,QD1RYHPEHULQWHUYLHZZLWKDQ,WDOLDQQHZVSDSHU0LIVXGDFNQRZOHGJHG

KLV FRQWDFWV ZLWK 3DSDGRSRXORV VWDWLQJ WKDW KH PHW ZLWK KLP ³WKUHH RUIRXU WLPHV´ DQG KHOSHG

FRQQHFWKLPWR³RIILFLDODQGXQRIILFLDOVRXUFHV´

 7KH 7UXPS &DPSDLJQ ZDV DZDUH RI DQG HQFRXUDJHG WKHVH PHHWLQJV $IWHU

PHHWLQJZLWK0LIVXGDQGWKH5XVVLDQQDWLRQDORQ0DUFK3DSDGRSRXORVUHSRUWHGEDFNWR

WKH7UXPS&DPSDLJQWKDWKLVFRQYHUVDWLRQZDV³WRDUUDQJHDPHHWLQJEHWZHHQXVDQGWKH5XVVLDQ

OHDGHUVKLSWRGLVFXVV865XVVLDWLHVXQGHU3UHVLGHQW7UXPS´,QIRUPHGRIWKLVPHHWLQJ7UXPS

FDPSDLJQ 1DWLRQDO &R&KDLUPDQ 6DP &ORYLV UHVSRQGHG WKDW KH ZRXOG ³ZRUN LW WKURXJK WKH

FDPSDLJQ´DQGDGGHG³*UHDWZRUN´


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 25 of 66


( 5XVVLD6WHDOV0DVVLYH7URYHRI'RFXPHQWVIURPWKH'1&DV7UXPS
$VVRFLDWH%UDJV$ERXW6WROHQ'RFXPHQWV

 2Q $SULO  5XVVLD ODXQFKHG D VHFRQG SKDVH RI LWV F\EHUDWWDFN RQ '1&

VHUYHUVORFDWHGLQ9LUJLQLDDQG:DVKLQJWRQ'&7KLVDWWDFNZDVH[HFXWHGE\*58DJHQWVDQG

WDUJHWHG WKH '1&¶V UHVHDUFK GHSDUWPHQW GRFXPHQW UHSRVLWRULHV LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\

GHSDUWPHQWDQGRWKHUGHSDUWPHQWV8SRQLQIRUPDWLRQDQGEHOLHIKLJKUDQNLQJ5XVVLDQRIILFLDOV

RUGHUHGWKH*58DJHQWVWRLQILOWUDWHWKH'1&¶VVHUYHUVDQGWKHDJHQWVZHUHREOLJDWHGWRFDUU\RXW

WKDWRUGHU

 2Q$SULOWKH*58VWDJHGVHYHUDOJLJDE\WHVRI'1&GDWDORFDWHGRQWKH

'1&¶VVHUYHUVIRUXQDXWKRUL]HGDQGVXUUHSWLWLRXVH[ILOWUDWLRQ²RUPRUHFRPPRQO\WKHIW

 )RXU GD\V ODWHU RQ $SULO  3DSDGRSRXORV PHW DJDLQ ZLWK 5XVVLDQ DJHQW

0LIVXG$WWKHPHHWLQJ0LIVXGLQIRUPHG3DSDGRSRXORVWKDWWKH5XVVLDQV³KDYHGLUWRQ>+LOODU\

&OLQWRQ@´LQWKHIRUPRI³WKRXVDQGVRIHPDLOV´,QKLVJXLOW\SOHD3DSDGRSRXORVDWWHVWHGWKDWKH

XQGHUVWRRG0LIVXGKDG³VXEVWDQWLDOFRQQHFWLRQVWRKLJKOHYHOJRYHUQPHQWRIILFLDOV´DQG³KDGPHW

ZLWK VRPH RI WKRVH RIILFLDOV LQ 0RVFRZ LPPHGLDWHO\ SULRU WR WHOOLQJ >3DSDGRSRXORV@ DERXW WKH

µWKRXVDQGV RI HPDLOV¶´ 5DWKHU WKDQ UHSRUW VXFK LQIRUPDWLRQ WR DQ\ DXWKRULWLHV RU KDOW

FRPPXQLFDWLRQV ZLWK 0LIVXG 3DSDGRSRXORV H[FLWHGO\ HPDLOHG D 7UXPS &DPSDLJQ RIILFLDO RQ

$SULO³+DYHVRPHLQWHUHVWLQJPHVVDJHVFRPLQJLQIURP0RVFRZDERXWDWULSZKHQWKH

WLPH LV ULJKW´ +H DOVR HPDLOHG 7UXPS &DPSDLJQ 0DQDJHU &RUH\ /HZDQGRZVNL UHLWHUDWLQJ

5XVVLD¶VLQWHUHVWLQKRVWLQJ7UXPS$QGLQ0D\3DSDGRSRXORVFRQILGHGWRDQ$XVWUDOLDQ

GLSORPDWWKDW5XVVLDKDGSROLWLFDOO\GDPDJLQJLQIRUPDWLRQRQ6HFUHWDU\&OLQWRQ7KH$XVWUDOLDQ

GLSORPDW UHSRUWHG WKLV WR 86 DXWKRULWLHV 7KLV H[FKDQJH EHWZHHQ 3DSDGRSRXORV DQG WKH

$XVWUDOLDQGLSORPDWSURPSWHGWKH)%,WRODXQFKLWVFRXQWHULQWHOOLJHQFHLQYHVWLJDWLRQLQWRFRQWDFWV

EHWZHHQ5XVVLDDQGWKH7UXPSFDPSDLJQ


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 26 of 66


 7KURXJKRXWWKHFDPSDLJQDWOHDVWXQWLOPLG$XJXVW3DSDGRSRXORVFRQWLQXHG

WRKDYHFRPPXQLFDWLRQVZLWK5XVVLDQQDWLRQDOVDQGFRQWLQXHGWRUHSRUWWKRVHFRPPXQLFDWLRQVWR

7UXPS&DPSDLJQRIILFLDOVZKRHQFRXUDJHGKLPWRVHWXSDQRIIWKHUHFRUGPHHWLQJZLWK5XVVLDQ

RIILFLDOVRQEHKDOIRIWKHFDPSDLJQ,Q2FWREHU3DSDGRSRXORVSOHDGHGJXLOW\WRO\LQJDERXW

WKHVHFRPPXQLFDWLRQVZLWK5XVVLDQQDWLRQDOV

 )ROORZLQJWKHLULQLWLDODFFHVVIRUPRQWKV5XVVLDQLQWHOOLJHQFHDJHQFLHVPDLQWDLQHG

DQXQDXWKRUL]HGSUHVHQFHLQ'1&VHUYHUVORFDWHGLQWKH8QLWHG6WDWHV%\0D\5XVVLDKDG

VWROHQDODUJHDPRXQWRIVHQVLWLYHGDWDIURPWKH'1&LQFOXGLQJGRQRULQIRUPDWLRQRSSRVLWLRQ

UHVHDUFKLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJSODQQHGSROLWLFDODFWLYLWLHVDQGWKRXVDQGVRISULYDWHFRQILGHQWLDO

HPDLOV

) 7KH'1&'LVFRYHUVWKH+DFNDQG+LUHV&URZG6WULNH

 2Q$SULO'1&,7VWDIIGHWHFWHGDQGXOWLPDWHO\FRQILUPHGDFFHVVWRWKH

'1&QHWZRUNE\XQDXWKRUL]HGXVHUV

 8SRQ GLVFRYHULQJ WKH LQWUXVLRQ WKH '1& FRQWDFWHG &URZG6WULNH 6HUYLFHV ,QF

³&URZG6WULNH´ D F\EHUVHFXULW\ WHFKQRORJ\ ILUP WR LQYHVWLJDWH WKH DWWDFN DVVHVV WKH GDPDJH

GRQHWRWKH'1&¶VFRPSXWHUVDQGVHUYHUVDQGDVVLVWWKH'1&LQLWVUHPHGLDWLRQHIIRUWV

 &URZG6WULNH SHUIRUPHG IRUHQVLF DQDO\VLV RQ WKH '1&¶V FRPSXWHU QHWZRUN DQG

VHUYHUV &URZG6WULNH DOVR VHW XS D V\VWHP IRU PRQLWRULQJ WKH RQJRLQJ DWWDFN RQ 3ODLQWLIIV¶

FRPSXWHUV\VWHPDQGWRDOHUWWKH'1&WRIXWXUHDWWDFNV

 $VDUHVXOWRIWKHSHUVLVWHQFHRIWKH5XVVLDQVWDWHVSRQVRUHGLQILOWUDWLRQLQRUGHUWR

UHPRYHWKHXQDXWKRUL]HGXVHUVIURPLWVQHWZRUNWKH'1&ZDVUHTXLUHGWRGHFRPPLVVLRQPRUH

WKDQVHUYHUVUHPRYHDQGUHLQVWDOODOOVRIWZDUHLQFOXGLQJWKHRSHUDWLQJV\VWHPVIRUPRUHWKDQ

FRPSXWHUVDQGUHEXLOGDWOHDVWVHUYHUV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 27 of 66


* )RUHQVLF(YLGHQFH&RQILUPV5XVVLD¶V$WWDFNRQWKH'1&¶V1HWZRUN

 %RWK&URZG6WULNH¶VIRUHQVLFDQDO\VLVDQGWKH86*RYHUQPHQWFRQFOXGHGWKDWWKH

'1&¶V FRPSXWHU V\VWHPV KDG EHHQ KDFNHG E\ WZR LQGHSHQGHQW VRSKLVWLFDWHG 5XVVLDQ VWDWH

VSRQVRUHGDGYHUVDULHVERWKZLWKDQH[XVWR5XVVLD¶VLQWHOOLJHQFHVHUYLFHV7KHIRUHQVLFDQDO\VWV

WUDFNHGWKHKDFNLQJDFWLYLWLHVRIWKHVHDGYHUVDULHVE\DVVLJQLQJWKHPFRGHQDPHV³&R]\%HDU´

DQG³)DQF\%HDU´ZKLFKFRUUHVSRQGWRWKHPRUHZLGHO\XVHGQDPHV$GYDQFHG3HUVLVWHQW7KUHDW

 $37  DQG $GYDQFHG 3HUVLVWHQW 7KUHDW $37  UHVSHFWLYHO\  7KH ,& 5HSRUW

FRQFOXGHGWKDW³)DQF\%HDU´ZDVDFWLQJDVDQDJHQWRIWKH*58

 )RUHQVLF DQDO\VLV IRXQG HYLGHQFH WKDW &R]\ %HDU KDG LQILOWUDWHG DQG UHPDLQHG

SUHVHQWLQWKH'1&¶VQHWZRUNVLQFHDWOHDVW-XO\7KH,&5HSRUWVLPLODUO\FRQFOXGHGWKDW

WKH5XVVLDQLQWHOOLJHQFHILUVWJDLQHGDFFHVVWRWKH'1&QHWZRUNLQ-XO\&URZG6WULNHDOVR

GHWHUPLQHG WKDW &R]\ %HDU XVHG WKH VWROHQ FUHGHQWLDOV RI XVHU DFFRXQWV WR DFFHVV WKH '1&¶V

FRPSXWHUV\VWHPV

 &URZG6WULNHGHWHUPLQHGWKDWWKHREMHFWLYHRIWKH&R]\%HDUDFWRUZDVWRDFFHVV

DQG FROOHFW LQIRUPDWLRQ IURP '1& V\VWHPV WKDW ZHUH SULPDULO\ XVHG IRU FRPPXQLFDWLRQV 7KH

DQDO\VLVLGHQWLILHG&R]\%HDUPDOZDUHLQ'1&V\VWHPVSURYLGLQJHPDLOHPDLOVXSSRUWEDFNXS

VHUYHUVYRLFHRYHULQWHUQHWSURWRFRODQGFKDW

 7KH86*RYHUQPHQWFRQFOXGHGWKDW&R]\%HDUZDVDQRSHUDWLYHRIRUDVVRFLDWHG

ZLWK5XVVLDQLQWHOOLJHQFH

 7KH'1&ILUVWGHWHFWHGWKHLQILOWUDWLRQRIWKH*58RU³)DQF\%HDU´LQLWVQHWZRUN

RQ$SULO

 &URZG6WULNHGHWHUPLQHGWKDWWKH*58¶VREMHFWLYHZDVWRFROOHFWLQIRUPDWLRQDERXW

WKH'1&¶VSROLWLFDODQGUHVHDUFKDFWLYLWLHV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 28 of 66


 2Q$SULOWKH*58VWDJHGIRUH[ILOWUDWLRQVHYHUDOJLJDE\WHVRIGDWDWKDW

LQFOXGHGRSSRVLWLRQUHVHDUFKRQ'RQDOG7UXPS

 2Q LQIRUPDWLRQ DQG EHOLHI WKH *58 H[ILOWUDWHG '1& GRFXPHQWV DQG *58

2SHUDWLYHSRVWHGVRPHRIWKRVHGRFXPHQWVSXEOLFO\RQOLQH

 $FFRUGLQJWRDQDQDO\VLVRIPHWDGDWDLQRWKHUGRFXPHQWVGRFXPHQWVWKDWRULJLQDOO\

UHVLGHG RQ '1& VHUYHUV ZHUH SXEOLVKHG ZLWKRXW SHUPLVVLRQ RQ D ZHEVLWH IRXQG DW

ZZZJXFFLIHUZRUGSUHVVFRPE\*582SHUDWLYH

 )RUHQVLF DQDO\VLV VKRZV WKDW ERWK &R]\ %HDU DQG )DQF\ %HDU XVHG WKH VWROHQ

FUHGHQWLDOVRIXVHUDFFRXQWVWRDFFHVVWKH'1&¶VFRPSXWHUV\VWHPV

 ,QDGGLWLRQIRUHQVLFDQDO\VLVVKRZHGWKDWWKHKDFNHUVDFFHVVHGWKH'1&¶V9RLFH

RYHU ,QWHUQHW 3URWRFRO ³92,3´ WUDQVIHUV SHUPLWWLQJ WKHP WR PRQLWRU YRLFHEDVHG

FRPPXQLFDWLRQVVXFKDVSKRQHFDOOVDQGYRLFHPDLO

 2Q LQIRUPDWLRQ DQG EHOLHI WKH KDFNHUV LQWHUFHSWHG RU HQGHDYRUHG WR LQWHUFHSW

HPDLOVDQGYRLFHEDVHGFRPPXQLFDWLRQVZKLOHLQWKH'1&VHUYHUV

+ 5XVVLDQV2IIHUWR$VVLVW7UXPS²DQG7UXPS$VVRFLDWHV$FFHSWWKH2IIHU

 7UXPSFOLQFKHGWKH5HSXEOLFDQSUHVLGHQWLDOQRPLQDWLRQRQ0D\$ZHHN

ODWHUWKHVFKHPHZDVODXQFKHGWRGLVVHPLQDWHLQIRUPDWLRQWKDWZDVGDPDJLQJWRWKH'HPRFUDWLF

SDUW\DQGWKH'1&

 2Q-XQH$UDVDQG(PLQ$JDODURYPDGHDQRIIHURIDVVLVWDQFHIURPWKH

5XVVLDQJRYHUQPHQWWRWKH7UXPS&DPSDLJQDVHYLGHQFHGE\WKHIROORZLQJFRPPXQLFDWLRQ

*RRGPRUQLQJ

(PLQ>'HIHQGDQW(PLQ$JDODURY@MXVWFDOOHGDQGDVNHGPHWR
FRQWDFW\RXZLWKVRPHWKLQJYHU\LQWHUHVWLQJ

7KH&URZQSURVHFXWRURI5XVVLDPHWZLWKKLVIDWKHU$UDV
>'HIHQGDQW$UDV$JDODURY@WKLVPRUQLQJDQGLQWKHLUPHHWLQJ


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 29 of 66


RIIHUHGWRSURYLGHWKH7UXPSFDPSDLJQZLWKVRPHRIILFLDO
GRFXPHQWVDQGLQIRUPDWLRQWKDWZRXOGLQFULPLQDWH+LOODU\DQGKHU
GHDOLQJVZLWK5XVVLDDQGZRXOGEHYHU\XVHIXOWR\RXUIDWKHU

7KLVLVREYLRXVO\YHU\KLJKOHYHODQGVHQVLWLYHLQIRUPDWLRQEXWLV
SDUWRI5XVVLDDQGLWVJRYHUQPHQW¶VVXSSRUWIRU0U7UXPS±
KHOSHGDORQJE\$UDVDQG(PLQ(PSKDVLVDGGHG 

 6HYHQWHHQPLQXWHVODWHU7UXPS-UUHVSRQGHG

7KDQNV5RE,DSSUHFLDWHWKDW,DPRQWKHURDGDWWKHPRPHQWEXW
SHUKDSV,>ZLOO@MXVWVSHDNWR(PLQILUVW6HHPVZHKDYHVRPHWLPH
DQGLILW¶VZKDW\RXVD\,ORYHLWHVSHFLDOO\ODWHULQWKHVXPPHU

(PSKDVLVDGGHG 

 2Q -XQH  VKRUWO\ DIWHU WKH PHHWLQJ EHWZHHQ WKH 5XVVLDQV DQG 7UXPS

$VVRFLDWHVZDVVHW7UXPS-UHPDLOHG³*UHDW,WZLOOOLNHO\EH3DXO0DQDIRUW FDPSDLJQERVV 

P\ EURWKHULQODZDQGPH)LIWK$YHWK IORRU´ 7KDW QLJKW 7UXPS DQQRXQFHG WKDW KH

ZRXOG JLYH ³D PDMRU VSHHFK  GLVFXVVLQJ DOO RI WKH WKLQJV WKDW KDYH WDNHQ SODFH ZLWK WKH

&OLQWRQV´

 7ZR GD\V ODWHU RQ -XQH  WKH PHHWLQJ EHWZHHQ WKH 5XVVLDQV DQG 7UXPS

$VVRFLDWHVWRRNSODFH7KH7UXPS&DPSDLJQZDVUHSUHVHQWHGE\7UXPS¶VLQQHUFLUFOH7UXPS

-U .XVKQHU DQG 0DQDIRUW 5HSUHVHQWLQJ 5XVVLD¶V LQWHUHVWV ZHUH $JDODURY SXEOLFLVW 5RE

*ROGVWRQH.UHPOLQFRQQHFWHG5XVVLDQODZ\HU1DWDOLD9HVHOQLWVND\D$JDODURYEXVLQHVVDVVRFLDWH

,UDN\O.DYHODG]HOREE\LVW5LQDW$NKPHWVKLQDQGDWUDQVODWRU

 7UXPSDQG7UXPS-UZRXOGODWHUJRWRJUHDWOHQJWKVWRFRQFHDOWKHPHHWLQJDQG

LWVFRQWHQW)RUPRQWKV7UXPS-UDQGRWKHUVIDPLOLDUZLWKWKH-XQHPHHWLQJGHQLHGWKDWWKH\

KDG FRQWDFWV ZLWK 5XVVLDQV GXULQJ WKH FDPSDLJQ )RU H[DPSOH LQ 0DUFK ZKHQ DVNHG

ZKHWKHUKHKDGKHOGDQ\PHHWLQJVZLWK5XVVLDQVUHODWHGWRWKHSUHVLGHQWLDOFDPSDLJQ7UXPS-U


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 30 of 66


IDOVHO\VWDWHG³&HUWDLQO\QRQHWKDW,ZDVUHSUHVHQWLQJWKHFDPSDLJQLQDQ\ZD\VKDSHRUIRUP´

0RQWKVODWHULQ-XO\ZKHQFRQIURQWHGZLWKOLPLWHGLQIRUPDWLRQDERXWWKH-XQHPHHWLQJ

7UXPS-UUHOHDVHGDVHULHVRIIDOVHVWDWHPHQWVWKDWPLVFKDUDFWHUL]HGDQGRPLWWHGNH\IDFWVDERXW

WKH -XQH PHHWLQJ DQG WKH HPDLO H[FKDQJH WKDW OHG WR LW LQFOXGLQJ WKH 5XVVLDQV¶ RIIHU RI

GDPDJLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW WKH 'HPRFUDWLF SUHVLGHQWLDO QRPLQHH DQG WKH IDFW WKDW WKH HPDLO

H[FKDQJH H[SOLFLWO\ LQIRUPHG 7UXPS -U WKDW WKH 5XVVLDQ JRYHUQPHQW ZDV VHHNLQJ WR KHOS WKH

7UXPS&DPSDLJQ$FFRUGLQJWRQHZVUHSRUWV7UXPSKHOSHGFUDIWWKHILUVWRIWKHVHPLVOHDGLQJ

VWDWHPHQWVDIWHUUHMHFWLQJDQLQLWLDODWWHPSWWRIXOO\GLVFORVHWKHQDWXUHRIWKH-XQHPHHWLQJ

, )ROORZLQJ7UXPS7RZHU0HHWLQJ5XVVLD/DXQFKHVD0DVVLYH3XEOLF
'LVVHPLQDWLRQRI6WROHQ'1&'RFXPHQWV

 7KHILUVWSXEOLFGLVFORVXUHWKDWWKH5XVVLDQVZHUHLQWHUIHULQJLQWKHHOHFWLRQ

RFFXUUHGRQ-XQHZKHQWKH'1&SXEOLFO\DQQRXQFHGWKDWLWVV\VWHPVKDGEHHQKDFNHG

E\5XVVLDQLQWHOOLJHQFHDJHQFLHV

 7KHQH[WGD\RQ-XQH*582SHUDWLYHFODLPHGUHVSRQVLELOLW\IRUWKH

'1& KDFN DQG OHDNHG D '1&DXWKRUHG RSSRVLWLRQ UHVHDUFK UHSRUW RQ 7UXPS IURP 'HFHPEHU

*582SHUDWLYHDOVRGLVFORVHGWKDWKHKDGJLYHQ'1&GRFXPHQWVWR:LNL/HDNV

 7KHVWUDWHJLFGLVVHPLQDWLRQRI'1&GRFXPHQWVE\WKH*58FRQWLQXHGXQDEDWHG

WKURXJKDWOHDVW-XQHDQGHDUO\-XO\LQFOXGLQJ

D 2Q-XQH*582SHUDWLYHUHOHDVHGDEDWFKRIVWROHQ'1&GRFXPHQWV
DERXW6HFUHWDU\&OLQWRQRQHGD\DIWHU7UXPSILUHG&RUH\/HZDQGRZVNLRQ-XQH


E 2Q-XQH*582SHUDWLYHUHOHDVHGVWROHQ'1&GRFXPHQWVWRWKH
SXEOLFLQFOXGLQJUHVHDUFKRQ5HSXEOLFDQFDQGLGDWHVDQG6HFUHWDU\&OLQWRQ

F 2Q-XO\*582SHUDWLYHUHOHDVHGVWROHQ'1&GRFXPHQWVLQFOXGLQJ
'1&VWUDWHJ\GRFXPHQWVUHODWHGWRWKH'1&¶V³FRXQWHUFRQYHQWLRQ´WRWKH51&
FRQYHQWLRQ7KLVZDVRQHGD\DIWHU)%,'LUHFWRU-DPHV&RPH\DQQRXQFHGWKDW
QRFULPLQDOFKDUJHVZRXOGEHEURXJKWDJDLQVW6HFUHWDU\&OLQWRQIRUPDLQWDLQLQJD
SULYDWHHPDLOVHUYHUGXULQJKHUWLPHDWWKH6WDWH'HSDUWPHQW


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 31 of 66


- 7KH7UXPS&DPSDLJQ%ORFNV$QWL5XVVLDQ/DQJXDJHIURP%HLQJ$GGHGWR
WKH*233ODWIRUP

 2Q -XO\  GXULQJ WKH 5HSXEOLFDQ 1DWLRQDO &RQYHQWLRQ PHPEHUV RI WKH

7UXPS FDPSDLJQ LQWHUYHQHG WR SUHYHQW WKH 5HSXEOLFDQ 1DWLRQDO &RPPLWWHH


V IRUHLJQ SROLF\

SODWIRUPFRPPLWWHHIURPDPHQGLQJWKHGUDIWSODWIRUPWRLQFOXGHDFDOOIRUWKH8QLWHG6WDWHVWR

SURYLGH OHWKDO DUPV WR 8NUDLQH WR KHOS GHIHQG LWVHOI DJDLQVW 5XVVLD 7KH 7UXPS FDPSDLJQ

VXFFHHGHG LQ WKLV HIIRUW ZDWHULQJ GRZQ WKH SURSRVHG DPHQGPHQW WR VXSSRUW RQO\ ³DSSURSULDWH

DVVLVWDQFH´WR8NUDLQH

 -XVW GD\V EHIRUH WKH 7UXPS FDPSDLJQ VRIWHQHG WKH SODWIRUP¶V ODQJXDJH 7UXPS

FDPSDLJQFKDLUPDQ3DXO0DQDIRUWKDGHPDLOHG.RQVWDQWLQ.LOLPQLNKLVORQJWLPHDLGHZLWKWLHV

WRWKH*58RIIHULQJSULYDWHEULHILQJVRQWKHSUHVLGHQWLDOFDPSDLJQWR5XVVLDQROLJDUFKDQG3XWLQ

DOO\2OHJ'HULSDVND$IWHUWKHFRQYHQWLRQ.LOLPQLNUHSRUWHGO\WROGDVVRFLDWHVWKDWKHKDGSOD\HG

DUROHLQWKH7UXPSFDPSDLJQ
VVXFFHVVDWZDWHULQJGRZQWKH8NUDLQHDPHQGPHQW

. $IWHUWKH7UXPS&DPSDLJQ%ORFNV$QWL5XVVLD/DQJXDJHIURPWKH*23
3ODWIRUP:LNL/HDNV%HJLQV'LVVHPLQDWLQJ6WROHQ'1&'RFXPHQWV

 2Q -XO\  MXVW WKUHH GD\V EHIRUH WKH 'HPRFUDWLF 1DWLRQDO &RQYHQWLRQ

:LNL/HDNV UHOHDVHG LWV ILUVW PDMRU WUDQFKH RI '1& HPDLOV DQG GRFXPHQWV VWROHQ E\ 5XVVLDQ

LQWHOOLJHQFHDJHQWV7KHVHHPDLOVFRQWDLQHGQDPHVDGGUHVVHVWHOHSKRQHQXPEHUVGDWHVRIELUWK

VRFLDOVHFXULW\QXPEHUVSDVVSRUWQXPEHUVDQGRWKHULGHQWLI\LQJLQIRUPDWLRQRILQGLYLGXDOVZKR

KDG FRPPXQLFDWHG ZLWK RU GRQDWHG WR WKH '1& 7KH UHOHDVH DOVR LQFOXGHG GR]HQV RI SULYDWH

YRLFHPDLOPHVVDJHVWR'1&HPSOR\HHV

 ,Q WKH PLGVW RI WKH 'HPRFUDWLF &RQYHQWLRQ 7UXPS DQG WKH 7UXPS &DPSDLJQ

RSHQO\ FHOHEUDWHG WKLV OHDN DQG 7UXPS KLPVHOI HQFRXUDJHG 5XVVLD WR FRQWLQXH LWV KDFNLQJ

FDPSDLJQ $W D SUHVV FRQIHUHQFH MXVW ILYH GD\V OHWWHU DIWHU FRPPHQWLQJ H[WHQVLYHO\ RQ WKH

PDWHULDOVWKDWZHUHVWROHQIURPWKH'1&VHUYHUV7UXPSFDOOHGRQWKH5XVVLDQVWRFRQWLQXHWKHLU


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 32 of 66


KDFNLQJ³5XVVLDLI\RX¶UHOLVWHQLQJ,KRSH\RX¶UHDEOHWRILQGWKHHPDLOVWKDWDUHPLVVLQJ´

+HWKHQSUHGLFWHGJUHDWUHZDUGVZRXOGFRPHWR5XVVLDLIWKDWRFFXUUHGVWDWLQJ³,WKLQN\RXZLOO

SUREDEO\EHUHZDUGHGPLJKWLO\E\RXUSUHVV/HW¶VVHHLIWKDWKDSSHQV´

/ 7UXPS$VVRFLDWHV6HFUHWO\&RPPXQLFDWHZLWK5XVVLDQ$JHQWVDQG
:LNL/HDNVDV7KH\6WUDWHJLFDOO\5HOHDVH6WROHQ'1&'RFXPHQWV

 7KH XQDXWKRUL]HG UHOHDVH RI GRFXPHQWV IURP '1& VHUYHUV E\ 5XVVLD WKURXJK

:LNL/HDNVDQG*582SHUDWLYHWKURXJKWKHRQOLQHSHUVRQD³*XFFLIHU´FRQWLQXHGXQWLO

1RYHPEHUZLWKDFULWLFDOLQFUHDVHLQWKHYROXPHDQGGDPDJLQJQDWXUHRIWKHVHUHOHDVHVDV

WKHJHQHUDOHOHFWLRQEHJDQ

 )URP-XQHWR2FWREHUWKH*58DQG*582SHUDWLYHWKURXJKWKH

RQOLQH SHUVRQD ³*XFFLIHU ´ V\VWHPDWLFDOO\ UHOHDVHG VWROHQ GRFXPHQWV IURP WKH '1& RQ D

UHJXODUEDVLV0DQ\RIWKHGLVFORVXUHVZHUHWLPHGWRGLYHUWDWWHQWLRQIURPDGYHUVHSXEOLFLW\DERXW

WKH7UXPSFDPSDLJQDQGWRREVFXUHSRVLWLYHQHZVDERXWWKH&OLQWRQFDPSDLJQDQG'1&DFWLYLWLHV

±VHUYLQJWKHFRPPRQLQWHUHVWVRIWKH7UXPS$VVRFLDWHV5XVVLDDQG:LNL/HDNV

 %HJLQQLQJ LQ WKH VSULQJ RI 7UXPS¶V ORQJWLPH IULHQG DQG SROLWLFDO DGYLVRU

5RJHU6WRQHUHYHDOHGRQPXOWLSOHRFFDVLRQVWKDWKHZDVLQFRQWDFWZLWK$VVDQJHDQG:LNL/HDNV

DVZHOODV*582SHUDWLYHDERXWLQIRUPDWLRQLQWKHLUSRVVHVVLRQWKDWZRXOGEHGDPDJLQJWRWKH

&OLQWRQ FDPSDLJQ WR SURPLQHQW PHPEHUV RI WKH 'HPRFUDWLF 3DUW\ DQG WR &OLQWRQ FDPSDLJQ

FKDLUPDQ-RKQ3RGHVWD0DQ\RIWKHVHUHSRUWVIURP6WRQHRFFXUUHGZHOOEHIRUHLWZDVSXEOLFO\

NQRZQ WKDW WKH '1&¶V FRPSXWHU V\VWHPV DQG 3RGHVWD¶V HPDLOV KDG EHHQ KDFNHG E\ WKH VDPH

5XVVLDQLQWHOOLJHQFHHQWLWLHV

 2Q$XJXVWVSHDNLQJWRDORFDO5HSXEOLFDQ3DUW\JURXSLQ)ORULGD6WRQH

SUHGLFWHGWKHIXWXUHGLVFORVXUHRIKDFNHGPDWHULDOV³,KDYHDFWXDOO\FRPPXQLFDWHGZLWK$VVDQJH


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 33 of 66


,EHOLHYHWKHQH[WWUDQFKHRIKLVGRFXPHQWVSHUWDLQWRWKH&OLQWRQ)RXQGDWLRQEXWWKHUH¶VQRWHOOLQJ

ZKDWWKH2FWREHUVXUSULVHPD\EH´

 2Q$XJXVW6WRQHVDLGWKDWKHEHOLHYHG$VVDQJHKDGHPDLOVEHORQJLQJWR

6HFUHWDU\ &OLQWRQ 7KDW VDPH GD\ *58 2SHUDWLYH GLVVHPLQDWHG DQRWKHU VHW RI VWROHQ

GRFXPHQWV±WKLVWLPHFRQWDLQLQJSHUVRQDOLQIRUPDWLRQDERXW'HPRFUDWLFFDQGLGDWHV6KRUWO\

WKHUHDIWHURQ$XJXVW*582SHUDWLYHWZHHWHGDW6WRQH³7KDQNVWKDWXEHOLHYHLQWKHUHDO

*XFFLIHU´

 $OVRRQ$XJXVW*582SHUDWLYHUHOHDVHGGRFXPHQWVVWROHQIURPRWKHU

'HPRFUDWLFHQWLWLHVLQFOXGLQJVWUDWHJ\PHPRVIRUILYH+RXVHUDFHVLQ)ORULGD7KHVHGRFXPHQWV

ZHUHUHOHDVHGMXVWGD\VEHIRUHOHJLVODWLYHSULPDULHVLQWKHNH\EDWWOHJURXQGVWDWHRI)ORULGD

 %HJLQQLQJ RQ $XJXVW  6WRQH EHJDQ VHFUHWO\ FRPPXQLFDWLQJ ZLWK *58

2SHUDWLYH2Q$XJXVW*582SHUDWLYHWZHHWHGWR6WRQH³SOHDVHWHOOPHLILFDQ

KHOSXDQ\KRZLWZRXOGEHDJUHDWSOHDVXUHWRPH´

 2Q $XJXVW  DPLGVW KLV FRPPXQLFDWLRQV ZLWK $VVDQJH DQG 5XVVLDQ

LQWHOOLJHQFH6WRQHSURSKHVL]HGWKHIXWXUHGLVVHPLQDWLRQRI3RGHVWD¶VHPDLOVWZHHWLQJ³7UXVWPH

LWZLOOVRRQ>EH@3RGHVWD¶VWLPHLQWKHEDUUHO´7KHUHKDGEHHQQRSXEOLFGLVFORVXUHWKDW3RGHVWD¶V

HPDLOVKDGEHHQKDFNHGDWWKDWWLPH

 ,QPLG6HSWHPEHU6WRQHDFFXUDWHO\SUHGLFWHGRQ%RVWRQ+HUDOG5DGLRWKDW

KHH[SHFWHG³-XOLDQ$VVDQJHDQGWKH:LNL/HDNVSHRSOHWRGURSDSD\ORDGRIQHZGRFXPHQWVRQ

+LOODU\RQDZHHNO\EDVLVIDLUO\VRRQ´

 %\6HSWHPEHU7UXPS-UZDVVHFUHWO\FRPPXQLFDWLQJZLWK:LNL/HDNV

DVZHOO7KURXJKWKHVHFRPPXQLFDWLRQV:LNL/HDNVSURYLGHG7UXPS-UZLWKDSDVVZRUGWRDQ

DQWL7UXPS3$&ZHEVLWHDQGDVNHG7UXPS-UWRKDYHKLVIDWKHUUHWZHHWDOLQNWRD:LNL/HDNV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 34 of 66


ZHEVLWH FRQWDLQLQJ VWROHQ 'HPRFUDWLF GRFXPHQWV  )LIWHHQ PLQXWHV DIWHU :LNL/HDNV VHQW WKLV

UHTXHVW 7UXPS LQ IDFW GLG WZHHW ³9HU\ OLWWOH SLFNXS E\ WKH GLVKRQHVW PHGLD RI LQFUHGLEOH

LQIRUPDWLRQSURYLGHGE\:LNLOHDNV6RGLVKRQHVW5LJJHGV\VWHP´

 2Q 2FWREHU  6WRQH VWDWHG RQ 7ZLWWHU ³:HGQHVGD\ #+LOODU\&OLQWRQ LV

GRQH:LNL/HDNV´$QGRQ2FWREHU6WRQHUHLWHUDWHGWKDWKHZDVFRQILGHQW:LNL/HDNV

ZRXOGFRQWLQXHGLVVHPLQDWLQJKDFNHGPDWHULDOV³,KDYHWRWDOFRQILGHQFHWKDW#ZLNLOHDNVDQGP\

KHUR-XOLDQ$VVDQJHZLOOHGXFDWHWKH$PHULFDQSHRSOHVRRQ´

 )RXU GD\V ODWHU RQ 2FWREHU ²DQG MXVW RQH KRXU DIWHU WKH UHOHDVH RI WKH

LQIDPRXV+ROO\ZRRG$FFHVVUHFRUGLQJLQZKLFK7UXPSDGPLWWHGWRVH[XDOO\DVVDXOWLQJZRPHQ²

:LNL/HDNV UHOHDVHG HPDLOV VWROHQ IURP 3RGHVWD :LNL/HDNV FRQWLQXHG WR UHOHDVH

GRFXPHQWVVWROHQIURP3RGHVWDRQDQHDUGDLO\EDVLVXQWLO1RYHPEHU±MXVWDV6WRQHKDG

SUHGLFWHG

0 7UXPS3XEOLFO\3UDLVHVWKH,OOHJDO'LVVHPLQDWLRQRI6WROHQ'1&'RFXPHQWV

 7UXPSUHSHDWHGO\ODXGHGWKHGLVFORVXUHRIGRFXPHQWVVWROHQE\WKH5XVVLDQVDQG

HQFRXUDJHGWKHPHGLDDQGYRWHUVWRSD\PRUHDWWHQWLRQWRWKHOHDNV

 2Q-XO\7UXPSWZHHWHG³7KH'HPRFUDWVDUHLQDWRWDOPHOWGRZQEXWWKH

ELDVHGPHGLDZLOOVD\KRZJUHDWWKH\DUHGRLQJ(PDLOVVD\WKHULJJHGV\VWHPLVDOLYH ZHOO´

 2Q-XO\7UXPSWZHHWHG³,IWKH5HSXEOLFDQ&RQYHQWLRQKDGEORZQXS

ZLWK HPDLOV UHVLJQDWLRQ RI ERVV DQGWKHEHDWGRZQRIDELJSOD\HU %HUQLH PHGLDZRXOG JR

ZLOG>@´

 2Q-XO\7UXPSWZHHWHG³7KHQHZMRNHLQWRZQLVWKDW5XVVLDOHDNHGWKH

GLVDVWURXV'1&HPDLOVZKLFKVKRXOGQHYHUKDYHEHHQZULWWHQ VWXSLG EHFDXVH3XWLQOLNHVPH´

 2Q2FWREHU7UXPSWZHHWHG³9HU\OLWWOHSLFNXSE\WKHGLVKRQHVWPHGLD

RILQFUHGLEOHLQIRUPDWLRQSURYLGHGE\:LNL/HDNV6RGLVKRQHVW5LJJHGV\VWHP´


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 35 of 66


 6LPLODUO\RQ2FWREHU7UXPS-UWZHHWHG³)RUWKRVHZKRKDYHWKHWLPH

WR UHDG DERXW DOO WKH FRUUXSWLRQ DQG K\SRFULV\ DOO WKH #ZLNLOHDNV HPDLOV DUH ULJKW KHUH

KWWSZOVHDUFKWN´ 7KH OLQN LQ WKH 2FWREHU  WZHHW ZDV SURYLGHG WR 7UXPS -U E\

:LNL/HDNVYLDDSULYDWHWZHHWWR7UXPS-U¶V7ZLWWHUDFFRXQW

 $W KLV UDOOLHV 7UXPS UHSHDWHGO\ GLVFXVVHG WKH GLVFORVXUH RI GRFXPHQWV RQ

:LNL/HDNVHQWKXVLDVWLFDOO\GLUHFWLQJDWWHQWLRQWRWKRVHVWROHQGRFXPHQWVDVWKHDFFRXQWVEHORZ

UHIOHFW

D 2FWREHU7UXPSVDLG³,ORYH:LNL/HDNV´

E 2FWREHU7UXPSVDLGWKDW³:LNL/HDNVLVOLNHDWUHDVXUHWURYH´DQG³'LG
\RXVHHZKHUHRQ:LNLOHDNVLWZDVDQQRXQFHGWKDWWKH\ZHUHSD\LQJSURWHVWRUV
WREHYLROHQW´

F 1RYHPEHU7UXPSVDLG³:LNL/HDNVMXVWFDPHRXWZLWKDQHZRQH´DQG
³>,@W¶VMXVWEHHQVKRZQ>E\:LNLOHDNV@WKDW>LW¶V@DULJJHGV\VWHPZLWKPRUH
FROOXVLRQSRVVLEO\LOOHJDOEHWZHHQWKH'HSDUWPHQWRI-XVWLFHWKH&OLQWRQ
FDPSDLJQ>@DQGWKH6WDWH'HSDUWPHQW´

G 1RYHPEHU7UXPSVDLG³%R\,ORYHUHDGLQJWKRVH:LNL/HDNV´

H 1RYHPEHU7UXPSFLWHG:LNLOHDNVZKLOHFODLPLQJWKDW³&OLQWRQZDV
VHQGLQJKLJKO\FODVVLILHGLQIRUPDWLRQWKURXJKKHUPDLG´

I 1RYHPEHU7UXPS³7KH\JRWLWDOOGRZQIRONV:LNL/HDNV:LNL/HDNV´ )LQDOO\RQ1RYHPEHU²MXVWWZRGD\VEHIRUHWKHHOHFWLRQDQGDWDFULWLFDO

WLPHIRUXQGHFLGHGYRWHUV²:LNL/HDNVUHOHDVHGDGGLWLRQDOKDFNHG'1&HPDLOVZKLFKLWGXEEHG

³'1&/HDN´7KHHPDLOVLQFOXGHGDPRQJRWKHUWKLQJVLQWHUQDOGLVFXVVLRQVUHJDUGLQJ'1&

VWUDWHJ\DQGFRPPXQLFDWLRQVHIIRUWV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 36 of 66


1 7UXPS²DQG5XVVLD²:LQ

 2Q1RYHPEHU7UXPSZRQWKHHOHFWLRQWREHFRPH3UHVLGHQWRIWKH8QLWHG

6WDWHV

 ,Q0RVFRZWKHUHDFWLRQZDVMXELODWLRQ:KHQWKHQHZVRI7UXPS¶VYLFWRU\EURNH

LQ WKH 'XPD 5XVVLD¶V SDUOLDPHQW OHJLVODWRUV EXUVW LQWR DSSODXVH DQG WKH DQQRXQFHPHQW E\

9\DFKHVODY1LNRQRYDPHPEHURIWKH)RUHLJQ$IIDLUV&RPPLWWHHZDVDOPRVWGURZQHGRXWE\

FODSSLQJDQGFKHHULQJ1LNRQRYVWDWHG³7KUHHPLQXWHVDJR+LOODU\&OLQWRQDFNQRZOHGJHGKHU

GHIHDWLQWKH86SUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVDQGMXVWVHFRQGVDJR7UXPSEHJDQKLVVSHHFKDVSUHVLGHQW

HOHFW,FRQJUDWXODWH\RXDOORQWKLV´'HIHQGDQWV¶FRPPRQJRDOKDGEHHQDFKLHYHG

,9 '()(1'$176¶5(3($7('())257672&29(583&217$&76:,7+
5866,$16(9,'(1&(7+(,5&216&,2861(662)*8,/7

 7UXPS
V DGYLVHUV UHSHDWHGO\ GHQLHG WKDW PHPEHUV RI WKH 7UXPS &DPSDLJQ KDG

FRQWDFWVZLWK5XVVLDQVRU5XVVLDQRIILFLDOVDQGZKHQFRQIURQWHGZLWKHYLGHQFHWRWKHFRQWUDU\

LVVXHGIDOVHDQGPLVOHDGLQJVWDWHPHQWVDERXWWKHQDWXUHRIWKHVHFRQWDFWV)RUH[DPSOH


D 2Q-XO\7UXPS-UZDVDVNHGDERXWVXJJHVWLRQVWKDWWKH-XO\
UHOHDVHRIVWROHQ'1&HPDLOVZDVSDUWRID5XVVLDQSORWWR³KHOS'RQDOG7UXPS
DQGKXUW+LOODU\&OLQWRQ´'HVSLWHKDYLQJEHHQLQIRUPHGYLDHPDLOZHHNVHDUOLHU
WKDWWKHUHZDVVXFKDSORW7UXPS-UUHVSRQGHG³:HOOMXVWJRHVWRVKRZ\RX
WKHLUH[DFWPRUDOFRPSDVV7KH\¶OOVD\DQ\WKLQJWREHDEOHWRZLQWKLV7KLVLV
WLPHDQGWLPHDJDLQOLHDIWHUOLH«,W¶VGLVJXVWLQJLW¶VVRSKRQ\´

E 2Q-XO\MXVWZHHNVDIWHUKHSDUWLFLSDWHGLQWKH-XQHPHHWLQJ3DXO
0DQDIRUWZDVDVNHGZKHWKHUWKHUHZHUHDQ\³WLHVEHWZHHQ0U7UXPS\RXDQG
\RXUFDPSDLJQDQG3XWLQDQGKLVUHJLPH´0DQDIRUWUHSOLHG³1RWKHUHDUH
QRW7KDW¶VDEVXUG$QG\RXNQRZWKHUH¶VQREDVLVWRLW´

F 2Q1RYHPEHU7UXPSFDPSDLJQVSRNHVSHUVRQ+RSH+LFNVSURYLGHG
WKH$VVRFLDWHG3UHVVZLWKDVWDWHPHQWGHQ\LQJWKDWWKH7UXPSFDPSDLJQKDGDQ\
FRPPXQLFDWLRQVZLWKDQ\³IRUHLJQHQWLW\´GXULQJWKHFDPSDLJQ³1HYHU
KDSSHQHG7KHUHZDVQRFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWKHFDPSDLJQDQGDQ\IRUHLJQ
HQWLW\GXULQJWKHFDPSDLJQ´Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 37 of 66


G 2Q'HFHPEHU7UXPSFDPSDLJQPDQDJHU.HOO\DQQH&RQZD\ZDVDVNHG
ZKHWKHUDQ\RQHLQYROYHGLQWKH7UXPSFDPSDLJQKDG³DQ\FRQWDFWZLWK5XVVLDQV
WU\LQJWRPHGGOHZLWKWKHHOHFWLRQ"´&RQZD\UHVSRQGHG³$EVROXWHO\QRW$QG,
GLVFXVVHGWKDWZLWKWKHSUHVLGHQWHOHFWMXVWODVWQLJKW7KRVHFRQYHUVDWLRQVQHYHU
KDSSHQHG,KHDUSHRSOHVD\LQJLWOLNHLW¶VDIDFWRQWHOHYLVLRQ7KDWLVMXVWQRWRQO\
LQDFFXUDWHDQGIDOVHEXWLW¶VGDQJHURXV´

H ,Q0DUFK7UXPS-UIDOVHO\VWDWHG³'LG,PHHWZLWKSHRSOHWKDWZHUH
5XVVLDQ",¶PVXUH,¶PVXUH,GLG%XWQRQHWKDWZHUHVHWXS1RQHWKDW,FDQWKLQN
RIDWWKHPRPHQW$QGFHUWDLQO\QRQHWKDW,ZDVUHSUHVHQWLQJWKHFDPSDLJQLQDQ\
ZD\VKDSHRUIRUP´

I 2Q-XO\7UXPS-UUHOHDVHGDKLJKO\PLVOHDGLQJVWDWHPHQWDERXWWKH-XQH
PHHWLQJWKDWZDVUHSRUWHGO\FUDIWHGE\KLVIDWKHU³,WZDVDVKRUW
LQWURGXFWRU\PHHWLQJ,DVNHG-DUHG>.XVKQHU@DQG3DXO>0DQDIRUW@WRVWRSE\:H
SULPDULO\GLVFXVVHGDSURJUDPDERXWWKHDGRSWLRQRI5XVVLDQFKLOGUHQWKDWZDV
DFWLYHDQGSRSXODUZLWK$PHULFDQIDPLOLHV\HDUVDJRDQGZDVVLQFHHQGHGE\WKH
5XVVLDQJRYHUQPHQWEXWLWZDVQRWDFDPSDLJQLVVXHDWWKHWLPHDQGWKHUHZDVQR
IROORZXS«´

J 2Q-XO\7UXPS-UUHOHDVHGDQRWKHUKLJKO\PLVOHDGLQJVWDWHPHQWDERXW
WKH-XQHPHHWLQJWKDWFRQWLQXHGWRRPLWWKDWKHKDGEHHQWROGWKDWWKH
5XVVLDQJRYHUQPHQWLWVHOIZDVVHHNLQJWRKHOSKLVIDWKHU³7KHZRPDQVWDWHGWKDW
VKHKDGLQIRUPDWLRQWKDWLQGLYLGXDOVFRQQHFWHGWR5XVVLDZHUHIXQGLQJWKH
'HPRFUDWLF1DWLRQDO&RPPLWWHHDQGVXSSRUWLQJ0UV&OLQWRQ+HUVWDWHPHQWV
ZHUHYDJXHDPELJXRXVDQGPDGHQRVHQVH1RGHWDLOVRUVXSSRUWLQJLQIRUPDWLRQ
ZDVSURYLGHGRUHYHQRIIHUHG,WTXLFNO\EHFDPHFOHDUWKDWVKHKDGQRPHDQLQJIXO
LQIRUPDWLRQ6KHWKHQFKDQJHGVXEMHFWVDQGEHJDQGLVFXVVLQJWKHDGRSWLRQRI
5XVVLDQFKLOGUHQDQGPHQWLRQHGWKH0DJQLWVN\$FW,WEHFDPHFOHDUWRPHWKDW
WKLVZDVWKHWUXHDJHQGDDOODORQJDQGWKDWWKHFODLPVRISRWHQWLDOO\KHOSIXO
LQIRUPDWLRQZHUHDSUHWH[WIRUWKHPHHWLQJ´

K 2Q2FWREHU3DSDGRSRXORVSOHDGHGJXLOW\WRO\LQJDERXWKLVFRQWDFWVZLWK
0LIVXGDQGRWKHU5XVVLDQFRQWDFWVGXULQJLQWHUYLHZVZLWKWKH)%,3DSDGRSRXORV
DOVRGHOHWHGKLV)DFHERRNDFFRXQWVFUXEEHGRWKHUVRFLDOPHGLDDFFRXQWVDQG
FKDQJHGKLVFHOOSKRQHQXPEHULQDQDWWHPSWWRKLGHWKRVHFRQWDFWV


 7KH5XVVLDQJRYHUQPHQWKDVDOVRUHSHDWHGO\GHQLHGUHVSRQVLELOLW\IRULQWHUIHUHQFH

LQWKHHOHFWLRQLQFOXGLQJWKHF\EHUDWWDFNVRQWKH'1&/LNHZLVH:LNL/HDNVDQG$VVDQJH

KDYHUHSHDWHGO\GHQLHGWKDWWKHVWROHQ'1&PDWHULDOWKH\GLVVHPLQDWHGZDVSURYLGHGWRWKHPE\

5XVVLDDQGKDYHFDVWGRXEWRQZKHWKHU5XVVLDZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHF\EHUDWWDFNVRQWKH'1&


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 38 of 66


9 7+(6,*1,),&$17+$50,1)/,&7('83213/$,17,))

 7KHLOOHJDOFRQVSLUDF\LQIOLFWHGSURIRXQGGDPDJHXSRQWKH'1&7KHWLPLQJDQG

VHOHFWLYH UHOHDVH RI WKH VWROHQ PDWHULDOV SUHYHQWHG WKH '1& IURP FRPPXQLFDWLQJ ZLWK WKH

$PHULFDQHOHFWRUDWHRQLWVRZQWHUPV7KHVHVHOHFWLYHUHOHDVHVRIVWROHQPDWHULDOUHDFKDSHDN

LPPHGLDWHO\ EHIRUH WKH 'HPRFUDWLF 1DWLRQDO &RQYHQWLRQ DQG FRQWLQXHG WKURXJK WKH JHQHUDO

HOHFWLRQ

 7KHWLPLQJDQGVHOHFWLYHUHOHDVHRIVWROHQPDWHULDOVZDVGHVLJQHGWRDQGKDGWKH

HIIHFWRIGULYLQJDZHGJHEHWZHHQWKH'1&DQG'HPRFUDWLFYRWHUV7KHUHOHDVHRIVWROHQPDWHULDOV

DOVRLPSDLUHGWKH'1&¶VDELOLW\WRVXSSRUW'HPRFUDWLFFDQGLGDWHVLQWKHJHQHUDOHOHFWLRQ

 7KH SXEOLF UHOHDVH RI VWROHQ '1& PDWHULDOV ZDV HQRUPRXVO\ GLVUXSWLYH WR WKH

FRQYHQWLRQXQGHUPLQLQJWKHSDUW\¶VDELOLW\WRDFKLHYHXQLW\DQGUDOO\PHPEHUVDURXQGWKHLUVKDUHG

YDOXHV 7KH UHOHDVH FDVW D FORXG RYHU WKH FRQYHQWLRQ¶V DFWLYLWLHV LQWHUIHULQJ ZLWK WKH SDUW\¶V

RSSRUWXQLW\WRFRPPXQLFDWHLWVYLVLRQWRWKHHOHFWRUDWH

 7KH UHOHDVH RI WKLV VWROHQ PDWHULDO XSHQGHG WKH '1&¶V DELOLW\ WR FRPPXQLFDWH

HIIHFWLYHO\DPRQJVWDIIDQGZLWKPHPEHUVRIWKHSDUW\DQGEURDGHUFRPPXQLW\,WDOVRH[SRVHG

WKH'1&¶VVWDIIWRFRQVWDQWWKUHDWVE\WHOHSKRQHDQGHPDLOZKLFKZHUHXQDYRLGDEOHEHFDXVHVWDII

FRXOGQRWFKDQJHWKHLUFRQWDFWLQIRUPDWLRQZLWKWKHFRQYHQWLRQXQGHUZD\

 7KH'1&DOVRVXIIHUHGVLJQLILFDQWLQWHUUXSWLRQDQGGLVUXSWLRQRILWVSROLWLFDODQG

IXQGUDLVLQJ DFWLYLWLHV WKURXJKRXW WKH 8QLWHG 6WDWHV GXULQJ WKH FULWLFDO ILQDO PRQWKV RI WKH

SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ 6SHFLILFDOO\ WKH UHOHDVH RI SHUVRQDO DQG VRPHWLPHV HPEDUUDVVLQJ

LQIRUPDWLRQ DERXW '1& GRQRUV KDG D FKLOOLQJ HIIHFW RQ GRQDWLRQV WR WKH '1& UHVXOWLQJ LQ D

VXEVWDQWLDOORVVRILQFRPHWRWKH'1&DQGDUHGXFWLRQLQWKHRYHUDOODPRXQWVRIIXQGVWKDWWKH

'1&FRXOGH[SHQGWRVXSSRUW'HPRFUDWLFFDQGLGDWHVQDWLRQZLGH


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 39 of 66


 ,Q DGGLWLRQ EHFDXVH WKH SXEOLF UHOHDVHV LQFOXGHG SHUVRQDO DQG LQ VRPH FDVHV

SURWHFWHG LQIRUPDWLRQ DERXW '1& HPSOR\HHV LW H[SRVHG HPSOR\HHV RI WKH '1& WR LQWHQVH

IULJKWHQLQJ DQG VRPHWLPHV OLIHWKUHDWHQLQJ KDUDVVPHQW 8QGHUVWDQGDEO\ WKLV KDUDVVPHQW

LPSDLUHGWKHHPSOR\HHV¶DELOLW\WRIXQFWLRQHIIHFWLYHO\LQWKHLUMREV

 2Q -XO\ ²WKH VDPH GD\ DV WKH ILUVW :LNL/HDNV UHOHDVH RI VWROHQ '1&

HPDLOV²D'1&HPSOR\HHUHFHLYHGDYRLFHPDLOIURPDQXQNQRZQFDOOHUVWDWLQJWKDWWKHHPSOR\HH

VKRXOG EH ³H[HFXWHG´ DQG WKDW KH KRSHG WKH HPSOR\HH ZRXOG EH ³SXW LQ MDLO SXW RQ WULDO DQG

H[HFXWHGIRUEHLQJ>D@WUDLWRU´

 2Q-XO\PXOWLSOH'1&HPSOR\HHVUHFHLYHGDQHPDLOVWDWLQJ³,KRSHDOO

\RXUFKLOGUHQJHWUDSHGDQGPXUGHUHG,KRSH\RXUIDPLO\NQRZVQRWKLQJEXWVXIIHULQJWRUWXUHDQG

GHDWK´

 2Q-XO\DQHPSOR\HHUHFHLYHGDYRLFHPDLOVWDWLQJ³\RXJRWDWDUJHWRQ

\RXUEDFNEHWWHUNHHSORRNLQJRYHU\RXUVKRXOGHU>H[SOHWLYH@<RX>H[SOHWLYHV@'LH'LH'LH

'LH,KDWH\RX>H[SOHWLYH@JXWV\RX>H[SOHWLYH@<RX¶YHJRWDQDUURZRQ\RXUEDFN$QG\RXNQRZ

ZKDW"6QLSHUVDUHJRLQJWRJHW\RX<RX>H[SOHWLYHV@´

 $QRWKHUUHFHLYHGDSURIDQLW\ODGHQYRLFHPDLOZDUQLQJKLPWKDW³:H¶UHFRPLQJIRU

\RX´7KHVHWKUHDWVDVZHOODVRWKHUVDOOEHJDQDIWHU-XO\ZKHQ:LNL/HDNVUHOHDVHGWKHRYHU

VWROHQ'1&HPDLOVZKLFKFRQWDLQHGWKHQDPHVHPDLODGGUHVVHVDQGSKRQHQXPEHUVRI

WKH'1&HPSOR\HHV

 ,Q DGGLWLRQ WKH 'HIHQGDQWV¶ FRQGXFW FDXVHG HQRUPRXV GDPDJH WR WKH '1&¶V

FRPSXWHUV\VWHPVFUHDWLQJWKHQHHGWR D UHSDLUDQGUHSODFHRIWKH'1&¶VFRPSXWHUKDUGZDUH

DQG VRIWZDUH WHOHSKRQH DQG WHOHSKRQH V\VWHPV DQG EDFNXS V\VWHPV GXH WR GDPDJH IURP WKH

LOOHJDO KDFNLQJ DQG UHODWHG UHOHDVH RI VXFK LQIRUPDWLRQ E UHWDLQ VWDII DQG FRQVXOWDQWV WR


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 40 of 66


LQYHVWLJDWHWKHKDFNLQJDQG F UHWDLQVWDIIDQGFRQVXOWDQWVWRUHPHGLDWHWKHGDPDJHFDXVHGE\WKH

KDFNLQJ¶VLPSDFW

&$86(62)$&7,21

&2817,

&20387(5)5$8'$1'$%86($&7 86&† $ 
$*$,1675866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 7KH '1&¶V FRPSXWHUV DUH LQYROYHG LQ LQWHUVWDWH DQG IRUHLJQ FRPPHUFH DQG

FRPPXQLFDWLRQDQGDUHSURWHFWHGFRPSXWHUVXQGHU86&† H 

 2QLQIRUPDWLRQDQGEHOLHI5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHNQRZLQJO\

DQG LQWHQWLRQDOO\ DFFHVVHG WKH '1&¶V FRPSXWHUV ZLWKRXW DXWKRUL]DWLRQ RU LQ H[FHVV RI

DXWKRUL]DWLRQ DQG WKHUHE\ REWDLQHG DQG XVHG YDOXDEOH LQIRUPDWLRQ IURP WKRVH FRPSXWHUV LQ

YLRODWLRQRI86&† D & 6XFKLQIRUPDWLRQLQFOXGHGEXWZDVQRWOLPLWHGWRSULYDWH

SROLWLFDOO\ VHQVLWLYH FRPPXQLFDWLRQV EHWZHHQ WKH '1& DQG 'HPRFUDWLF VWDNHKROGHUV DQG

FDQGLGDWHVFRQILGHQWLDOGRQRUGDWDFRQILGHQWLDOFDPSDLJQVWUDWHJ\SODQVRSSRVLWLRQDQGSROLF\

UHVHDUFKDQGGRFXPHQWVUHJDUGLQJSODQQHGSROLWLFDOHYHQWVLQFOXGLQJIXQGUDLVHUVDQGUDOOLHV7KH

LQIRUPDWLRQZDVXVHGWRDGYDQFHWKHSODQWRGHQLJUDWHWKH'HPRFUDWLFSUHVLGHQWLDOQRPLQHHDQG

WKH'HPRFUDWLFSDUW\ GLVFXVVHGKHUHLQ DQGEROVWHU7UXPS¶VFDQGLGDF\E\VWUDWHJLFDOO\UHOHDVLQJ

WKHFRQILGHQWLDOSURSULHWDU\LQIRUPDWLRQSXEOLFO\RQOLQHLQFOXGLQJRQ:LNL/HDNV

 8SRQLQIRUPDWLRQDQGEHOLHI5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHNQRZLQJO\

FDXVHG WKH WUDQVPLVVLRQ RI D SURJUDP LQIRUPDWLRQ FRGH RU FRPPDQG DQG DV D UHVXOW RI VXFK

FRQGXFWLQWHQWLRQDOO\FDXVHGGDPDJHZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQWRDSURWHFWHGFRPSXWHULQYLRODWLRQ


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 41 of 66


RI 86& † D $ 6XFK WUDQVPLVVLRQ LQFOXGHG EXW ZDV QRW OLPLWHG WR WKH XVH RI

PDOZDUHRQ'1&V\VWHPV

 8SRQ LQIRUPDWLRQ DQG EHOLHI 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH 

LQWHQWLRQDOO\DFFHVVHGDSURWHFWHGFRPSXWHURUFRPSXWHUVZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQDQGDVDUHVXOWRI

VXFKFRQGXFWFDXVHGGDPDJHDQGORVVLQYLRODWLRQRI86&† D & RUUHFNOHVVO\

FDXVHGGDPDJHLQYLRODWLRQRI86&† D % 

 8SRQLQIRUPDWLRQDQGEHOLHI5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHNQRZLQJO\

DQGZLWKLQWHQWWRGHIUDXGWUDIILFNHGSDVVZRUGVDQGVLPLODULQIRUPDWLRQIURPWKH'1&V\VWHPV

DQG VXFK WUDIILFNLQJ DIIHFWHG LQWHUVWDWH RU IRUHLJQ FRPPHUFH LQ YLRODWLRQ RI 86& †

 D $ 

 5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHFDXVHGORVVWRRQHRUPRUHSHUVRQVGXULQJ

DRQH\HDUSHULRGDJJUHJDWLQJZHOORYHULQYDOXHDQGWKH\DOVRFDXVHGGDPDJHDIIHFWLQJ

WHQRUPRUHSURWHFWHGFRPSXWHUVGXULQJDRQH\HDUSHULRG

 7KH'1&VXIIHUHGGDPDJHDQGORVVDVDFRQVHTXHQFHRI5XVVLDWKH*58DQG*58

2SHUDWLYH¶VDFWLRQVLQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHGWRWKHFRVWRILQYHVWLJDWLQJDQGUHVSRQGLQJWRWKH

XQDXWKRUL]HG DFFHVV DQG DEXVH RI WKHLU FRPSXWHU QHWZRUNV FRQGXFWLQJ GDPDJH DVVHVVPHQWV

UHVWRULQJ DQG UHSODFLQJ FRPSXWHUV DQG GDWD SURJUDPV V\VWHPV RU LQIRUPDWLRQ WKH ORVV RI WKH

YDOXHRIWKH'1&¶VWUDGHVHFUHWVDQGWKHKDUPWRWKH'1&¶VEXVLQHVVDVGHVFULEHGDERYH7KH

'1&VHHNVFRPSHQVDWRU\DQGRWKHUHTXLWDEOHUHOLHIXQGHU86&† J 


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 42 of 66


&2817,,

5,&2 86&† & 


$*$,167$//'()(1'$176 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 'HIHQGDQWV DUH DOO ³SHUVRQV´ ZLWKLQWKH PHDQLQJ RI 86& †  $W DOO

UHOHYDQWWLPHV'HIHQGDQWVFRQGXFWHGWKHDIIDLUVRIDQ(QWHUSULVH²ZKLFKDIIHFWHGLQWHUVWDWHDQG

IRUHLJQFRPPHUFH²WKURXJKDSDWWHUQRIUDFNHWHHULQJDFWLYLW\LQYLRODWLRQRI86&† F 

$ 7KH7UXPS&DPSDLJQ:DVWKH5DFNHWHHULQJ(QWHUSULVH

 7KH7UXPS &DPSDLJQZDVD5DFNHWHHULQJ(QWHUSULVHDVWKDWWHUPLV XVHG LQ 

86&† 7KH(QWHUSULVHZDVIRUPHGE\-XQH

 7KH7UXPS&DPSDLJQKDGDQRQJRLQJRUJDQL]DWLRQDOIUDPHZRUNIRUFDUU\LQJRXW

LWVREMHFWLYHV

 $VGHVFULEHGDERYHHDFK'HIHQGDQWSDUWLFLSDWHGLQWKHRSHUDWLRQRUPDQDJHPHQW

RIWKH(QWHUSULVH

 %HFDXVHWKH7UXPS&DPSDLJQH[SHQGHGPLOOLRQVRIGROODUVRQWKHSUHVLGHQWLDO

UDFHLWDIIHFWHGLQWHUVWDWHDQGIRUHLJQFRPPHUFH

 (DFK 'HIHQGDQW FRQGXFWHG DQGRU SDUWLFLSDWHG LQ WKH DIIDLUV RI WKH (QWHUSULVH

WKURXJK D SDWWHUQ RI UDFNHWHHULQJ DFWLYLW\ LQFOXGLQJ DFWV LQGLFWDEOH XQGHU 86& † 

HFRQRPLF HVSLRQDJH DQG 86& † WKHIW RI WUDGH VHFUHWV 7KH 7UXPS $VVRFLDWHV

:LNL/HDNV DQG $VVDQJH GLUHFWHG LQGXFHG XUJHG DQGRU HQFRXUDJHG 5XVVLD DQG WKH *58 WR

HQJDJHLQWKLVFRQGXFWDQGRUWRSURYLGH:LNL/HDNVDQG$VVDQJHZLWK'1&¶VWUDGHVHFUHWVZLWK

WKH H[SHFWDWLRQ WKDW :LNL/HDNV DQG $VVDQJH ZRXOG GLVVHPLQDWH WKRVH VHFUHWV DQG LQFUHDVH WKH

7UXPS&DPSDLJQ¶VFKDQFHRIZLQQLQJWKHHOHFWLRQ


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 43 of 66


% $OWHUQDWLYHO\DQGDWWKH9HU\/HDVWWKH7UXPS&DPSDLJQ:DV3DUWRIDQ
$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVH

 $OWHUQDWLYHO\ DQG DW WKH YHU\ OHDVW WKH 7UXPS &DPSDLJQ ZDV SDUW RI DQ

$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVHFRPSULVLQJ5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYH:LNL/HDNV

$VVDQJHWKH7UXPS&DPSDLJQ$UDVDQG(PLQ$JDODURY0LVIXGDQGWKH7UXPS$VVRFLDWHVWKHLU

HPSOR\HHV DQG DJHQWV DQG DGGLWLRQDO HQWLWLHV DQG LQGLYLGXDOV NQRZQ DQG XQNQRZQ 7KH

$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVHZDVIRUPHGE\DWOHDVW-XQH)URPWKDWWLPHXQWLO1RYHPEHU

WKHPHPEHUVRIWKH$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVHZRUNHGWRJHWKHUWRIXUWKHUWKHLUPXWXDO

JRDOVRILPSURYLQJ7UXPS¶VHOHFWRUDOSURVSHFWVDQGGDPDJLQJWKH'1&

 7KH$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVHKDGDQRQJRLQJRUJDQL]DWLRQDOIUDPHZRUNIRU

FDUU\LQJRXWLWVREMHFWLYHV,QIDFWWKH$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVHFRXOGQRWKDYHFDUULHGRXW

LWV LQWULFDWH WDVN RI VKDULQJ FRQILGHQWLDO LQIRUPDWLRQ DW WKH PRPHQWV ZKHQ LW ZRXOG EH PRVW

EHQHILFLDOWRWKH7UXPS&DPSDLJQXQOHVVLWKDGVRPHVWUXFWXUHIRUPDNLQJDQGFRPPXQLFDWLQJ

JURXSGHFLVLRQV

 $VGHVFULEHGDERYHHDFK'HIHQGDQWSDUWLFLSDWHGLQWKHRSHUDWLRQRUPDQDJHPHQW

RIWKH$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVHDQGEHQHILWWHGILQDQFLDOO\IURPWKHHQWHUSULVH

 %HFDXVHWKH$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVH¶VDFWLYLWLHVDIIHFWHGHOHFWRUDOVSHQGLQJ

LQ DV ZHOO DV WKH PHGLD UHVSRQVH WR WKH SUHVLGHQWLDO UDFH LW DIIHFWHG LQWHUVWDWH DQG

IRUHLJQFRPPHUFH

& 5,&23UHGLFDWH$FWV

 (DFK 'HIHQGDQW FRQGXFWHG DQGRU SDUWLFLSDWHG LQ WKH DIIDLUV RI WKH 7UXPS

&DPSDLJQ DQG WKH $VVRFLDWLRQ,Q)DFW (QWHUSULVH WKURXJK D SDWWHUQ RI UDFNHWHHULQJ DFWLYLW\

LQFOXGLQJDFWVLQGLFWDEOHXQGHU86&† HFRQRPLFHVSLRQDJH DQG86&†

WKHIW RI WUDGH VHFUHWV 7KH 7UXPS &DPSDLJQ WKH 7UXPS $VVRFLDWHV :LNL/HDNV DQG $VVDQJH


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 44 of 66


GLUHFWHGLQGXFHGXUJHGDQGRUHQFRXUDJHG5XVVLDDQGWKH*58WRHQJDJHLQWKLVFRQGXFWDQGRU

WRSURYLGH:LNL/HDNVDQG$VVDQJHZLWK'1&¶VWUDGHVHFUHWVZLWKWKHH[SHFWDWLRQWKDW:LNL/HDNV

DQG $VVDQJH ZRXOG GLVVHPLQDWH WKRVH VHFUHWV DQG LQFUHDVH WKH 7UXPS &DPSDLJQ¶V FKDQFH RI

ZLQQLQJWKHHOHFWLRQ

 %HJLQQLQJRQRUEHIRUH-XO\5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYH

WRRNWUDGHVHFUHWVIURPWKH'1&ZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQLQWHQGLQJRUNQRZLQJWKDWGRLQJVRZRXOG

EHQHILW5XVVLD5XVVLDQLQVWUXPHQWDOLWLHVRU5XVVLDQDJHQWV

 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH DOVR FRSLHG GXSOLFDWHG GRZQORDGHG

XSORDGHGDOWHUHGGHVWUR\HGUHSOLFDWHGWUDQVPLWWHGGHOLYHUHGVHQWFRPPXQLFDWHGRUFRQYH\HG

3ODLQWLII¶VWUDGHVHFUHWVLQWHQGLQJRUNQRZLQJWKDWGRLQJVRZRXOGEHQHILWWKH5XVVLDQJRYHUQPHQW

5XVVLDQ,QVWUXPHQWDOLWLHVRU5XVVLDQDJHQWVLQIXUWKHUDQFHRIWKHLOOHJDOVFKHPH5XVVLD²DFWLQJ

WKURXJK*582SHUDWLYH²UHOHDVHGDQGWUDQVPLWWHG'1&WUDGHVHFUHWVZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQRQ

-XQH-XQH-XQH-XQH-XO\6HSWHPEHUDQG2FWREHURI(DFKUHOHDVH

FRQVWLWXWHVDVHSDUDWHDFWRIHFRQRPLFHVSLRQDJH

 %HJLQQLQJRQRUEHIRUH-XO\5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYH

UHFHLYHG ERXJKW RU SRVVHVVHG '1& WUDGH VHFUHWV NQRZLQJ WKH VDPH WR KDYH EHHQ VWROHQ RU

DSSURSULDWHGREWDLQHGRUFRQYHUWHGZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQDQGLQWHQGLQJRUNQRZLQJWKDWGRLQJ

VRZRXOGEHQHILWWKH5XVVLDQ*RYHUQPHQW5XVVLDQLQVWUXPHQWDOLWLHVRU5XVVLDQDJHQWV

 :LNL/HDNV DQG$VVDQJHDOVRFRSLHGGXSOLFDWHGGRZQORDGHGXSORDGHG DOWHUHG

GHVWUR\HG UHSOLFDWHG WUDQVPLWWHG GHOLYHUHG VHQW FRPPXQLFDWHV RU FRQYH\HG 3ODLQWLII¶V WUDGH

VHFUHWV LQWHQGLQJ RU NQRZLQJ WKDW GRLQJ VR ZRXOG EHQHILW WKH 5XVVLDQ JRYHUQPHQW 5XVVLDQ

LQVWUXPHQWDOLWLHVRU5XVVLDQDJHQWVLQIXUWKHUDQFHRIWKHLOOHJDOVFKHPH


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 45 of 66


 :LNL/HDNV DQG $VVDQJH UHOHDVHG DQG WUDQVPLWWHG '1& WUDGH VHFUHWV LQFOXGLQJ

FRQILGHQWLDOSURSULHWDU\GRFXPHQWVUHODWHGWRFDPSDLJQVIXQGUDLVLQJDQGFDPSDLJQVWUDWHJ\RQ

-XO\DQG1RYHPEHU(DFKUHOHDVHFRQVWLWXWHGDVHSDUDWHDFWRIHFRQRPLFHVSLRQDJH

 %HJLQQLQJ RQ RU EHIRUH -XO\  DQG FRQWLQXLQJ GDLO\ WKHUHDIWHU WKURXJK

1RYHPEHU:LNL/HDNVDQG$VVDQJHUHFHLYHGERXJKWRUSRVVHVVHG3ODLQWLII¶VWUDGHVHFUHWV

NQRZLQJWKHPWRKDYHEHHQVWROHQRUDSSURSULDWHGREWDLQHGRUFRQYHUWHGZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQ

DQG LQWHQGLQJ RU NQRZLQJ WKDW GRLQJ VR ZRXOG EHQHILW WKH 5XVVLDQ JRYHUQPHQW 5XVVLDQ

LQVWUXPHQWDOLWLHVRU5XVVLDQDJHQWV

 5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHDOVRFRPPLWWHGWKHDFWVGHVFULEHGDERYH

ZLWKWKHLQWHQWWRFRQYHUW3ODLQWLII¶VWUDGHVHFUHWVZKLFKDUHUHODWHGWRDSURGXFWRUVHUYLFHXVHGLQ

RULQWHQGHGIRUXVHLQLQWHUVWDWHRUIRUHLJQFRPPHUFHWRWKHHFRQRPLFEHQHILWRIRWKHUVEHVLGHV

3ODLQWLII(DFKXQDXWKRUL]HGUHOHDVHFRQVWLWXWHVDVHSDUDWHDFWRIWKHIWRIWUDGHVHFUHWV

 :LNL/HDNVDQG$VVDQJHDOVRFRPPLWWHGWKHDFWVGHVFULEHGDERYHZLWKWKHLQWHQWWR

FRQYHUW3ODLQWLII¶VWUDGHVHFUHWVZKLFKDUHUHODWHGWRDSURGXFWRUVHUYLFHXVHGLQRULQWHQGHGIRU

XVHLQLQWHUVWDWHRUIRUHLJQFRPPHUFHWRWKHHFRQRPLFEHQHILWRIRWKHUVEHVLGHV3ODLQWLII(DFK

XQDXWKRUL]HGUHOHDVHFRQVWLWXWHVDVHSDUDWHDFWRIWKHIWRIWUDGHVHFUHWV

 7UXPS WKH 7UXPS &DPSDLJQ DQG WKH 7UXPS $VVRFLDWHV IXUWKHUHG WKH FRPPRQ

JRDOV RI WKH (QWHUSULVHE\ DJUHHLQJ WKDW5XVVLDWKH*58*58 2SHUDWLYH:LNL/HDNVDQG

$VVDQJHZRXOGFRPPLWWKHSUHGLFDWHDFWVDQGIXUWKHUWKHVFKHPHDQGE\UHPDLQLQJLQFRQVWDQW

FRPPXQLFDWLRQ ZLWK 5XVVLDQ LQWHOOLJHQFH RIILFLDOV DQG DGYLVLQJ LQVWUXFWLQJ DQG SURYLGLQJ WKH

RWKHU'HIHQGDQWVZLWKLQWHOOLJHQFHUHJDUGLQJWKHWLPLQJRIWKHXQDXWKRUL]HGUHOHDVHVHQFRXUDJLQJ

FRQWLQXHGLOOHJDOKDFNLQJDQGXQDXWKRUL]HGGLVFORVXUHRIVWROHQ'HPRFUDWLFLQIRUPDWLRQDFWLYHO\


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 46 of 66


XVLQJWKHLOOHJDOGLVFORVXUHVWREROVWHU7UXPSDQGDFWLYHO\ZRUNLQJWRFRQFHDODQGFRYHUXSWKH

VFKHPHWKURXJKIDOVHVWDWHPHQWV

' 5,&2'DPDJHV

 3ODLQWLIIKDVEHHQLQMXUHGLQLWVEXVLQHVVDQGSURSHUW\E\'HIHQGDQWV¶YLRODWLRQRI

86&† F 'HIHQGDQWVFDXVHGHQRUPRXVKDUPWR3ODLQWLII¶VEXVLQHVVDVGHVFULEHGDERYH

DQGWR3ODLQWLII¶VFRPSXWHUVDQGVHUYHUV$OORIWKHVHLQMXULHVRFFXUUHGZLWKLQWKH8QLWHG6WDWHV

&2817,,,

5,&2&2163,5$&< 86&† ' 


$*$,167$//'()(1'$176 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 'HIHQGDQWVFRQVSLUHGZLWKHDFKRWKHUWRYLRODWH86&† F 'HIHQGDQWV

NQRZLQJO\ DJUHHG FRPELQHG DQG FRQVSLUHG WR FRQGXFW WKH DIIDLUV RI WKH (QWHUSULVH RU WKH

$VVRFLDWLRQ,Q)DFW(QWHUSULVHWKURXJKDF\EHUHVSLRQDJHRSHUDWLRQ(DFK'HIHQGDQWDJUHHGWKDW

WKHRSHUDWLRQZRXOGLQYROYHUHSHDWHGYLRODWLRQVRI86&† HFRQRPLFHVSLRQDJH DQG

86&† WKHIWRIWUDGHVHFUHWV 

 'HIHQGDQWV¶FRQVSLUDF\WRYLRODWH86&† F YLRODWHG† G 

 3ODLQWLIIKDVEHHQLQMXUHGLQWKHLUEXVLQHVVRUSURSHUW\E\'HIHQGDQWV¶YLRODWLRQRI

 86& † G 3ODLQWLII KDV EHHQ LQMXUHG LQ LWV EXVLQHVV DQG SURSHUW\ E\ 'HIHQGDQWV¶

YLRODWLRQRI86&† F 'HIHQGDQWV FDXVHG HQRUPRXV KDUPWR3ODLQWLII¶VEXVLQHVVDV

GHVFULEHGDERYHDQGWR3ODLQWLII¶VFRPSXWHUVDQGVHUYHUV$OORIWKHVHLQMXULHVRFFXUUHGZLWKLQWKH

8QLWHG6WDWHV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 47 of 66


&2817,9

:,5(7$3$&7 86&†† 
$*$,167*5823(5$7,9(:,.,/($.6$66$1*(7+(75803
&$03$,*1$1'7+(75803$662&,$7(6 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 (DFK'HIHQGDQWLVD³SHUVRQ´ZLWKLQWKHPHDQLQJRI86&††

 ,Q YLRODWLRQ RI 86& †  D *58 2SHUDWLYH ZLOOIXOO\ DQG

LQWHQWLRQDOO\ LQWHUFHSWHG RU HQGHDYRUHG WR LQWHUFHSW 3ODLQWLII¶V ZLUH RUDO RU HOHFWURQLF

FRPPXQLFDWLRQVE\KDFNLQJLQWR3ODLQWLII¶VFRPSXWHUV\VWHPV92,3DQGRUHPDLODFFRXQWVDQG

H[WUDFWLQJ3ODLQWLII¶VSULYDWHFRQILGHQWLDOGRFXPHQWVDQGILOHV

 ,QYLRODWLRQRI86&† F *582SHUDWLYH:LNL/HDNVDQG$VVDQJH

ZLOOIXOO\ DQG LQWHQWLRQDOO\ GLVFORVHG WKH FRQWHQWV RI 3ODLQWLII¶V ZLUH RUDO RU HOHFWURQLF

FRPPXQLFDWLRQVNQRZLQJRUKDYLQJUHDVRQWRNQRZWKDWWKHLQIRUPDWLRQZDVREWDLQHGWKURXJK

WKHLQWHUFHSWLRQRIZLUHRUDORUHOHFWURQLFFRPPXQLFDWLRQLQYLRODWLRQRI86&†

 ,QYLRODWLRQRI86&† G *582SHUDWLYH:LNL/HDNV$VVDQJH

WKH7UXPS$VVRFLDWHVDQGWKH7UXPS&DPSDLJQZLOOIXOO\DQGLQWHQWLRQDOO\XVHGWKHFRQWHQWVRI

ZLUHRUDOHOHFWURQLFFRPPXQLFDWLRQVNQRZLQJRUKDYLQJUHDVRQWRNQRZWKDWWKHLQIRUPDWLRQZDV

REWDLQHGWKURXJKWKHLQWHUFHSWLRQRIDZLUHRUDORUHOHFWURQLFFRPPXQLFDWLRQLQYLRODWLRQRI

86&†

 3ODLQWLII KDG D MXVWLILDEOH H[SHFWDWLRQ WKDW LWV ZLUH RUDO RU HOHFWURQLF

FRPPXQLFDWLRQVZHUHQRWVXEMHFWWRLQWHUFHSWLRQ

 3ODLQWLII LV D ³SHUVRQ´ ZKRVH ZLUH RUDO RU HOHFWURQLF FRPPXQLFDWLRQV ZHUH

LQWHUFHSWHGZLWKLQWKHPHDQLQJRI86&†


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 48 of 66


 $V D GLUHFW UHVXOW RI *58 2SHUDWLYH :LNL/HDNV $VVDQJH WKH 7UXPS

$VVRFLDWHVDQGWKH7UXPS&DPSDLJQ¶VDFWLRQV3ODLQWLIIVXIIHUHGLUUHSDUDEOHKDUPWRLWVEXVLQHVV

DQG SURSHUW\ DQG LV HQWLWOHG WR DQ DZDUG RI WKH JUHDWHU RI WKH DFWXDO GDPDJHV VXIIHUHG RU WKH

VWDWXWRU\GDPDJHVDQGLQMXQFWLYHUHOLHISXUVXDQWWR86&† F 7KLVKDUPLQFOXGHVEXW

LVQRWOLPLWHGWRKDUPWR'1&FRPSXWHUVDQGVHUYHUVKDUPWRWKH'1&¶VUHSXWDWLRQORVVLQWKH

YDOXHRI'1&WUDGHVHFUHWVDQGEXVLQHVVLQIRUPDWLRQDQGKDUPWREXVLQHVVDVGHVFULEHGDERYH

 ,Q OLJKW RI WKH HJUHJLRXV QDWXUH RI *58 2SHUDWLYH :LNL/HDNV $VVDQJH WKH

7UXPS$VVRFLDWHVDQGWKH7UXPS&DPSDLJQ¶VYLRODWLRQV3ODLQWLIILVHQWLWOHGWRSXQLWLYHGDPDJHV

DQGUHDVRQDEOHDWWRUQH\V¶IHHVDQGFRVWVSXUVXDQWWR86&†† E   

&28179

6725('&20081,&$7,216$&7 86&†† 
$*$,1675866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 3ODLQWLIILVD³SHUVRQ´ZLWKLQWKHPHDQLQJRI86&†† DQG D 

 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH ZLOOIXOO\ DQG LQWHQWLRQDOO\ DFFHVVHG

ZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQDIDFLOLW\WKURXJKZKLFKDQHOHFWURQLFFRPPXQLFDWLRQVHUYLFHLVSURYLGHG

QDPHO\WKH'1&¶VFRPSXWHUV\VWHPVLQFOXGLQJWKHLUHPDLOVHUYHUVWKHUHE\REWDLQLQJDFFHVVWR

ZLUH RU HOHFWURQLF FRPPXQLFDWLRQV ZKLOH WKH\ ZHUH LQ HOHFWURQLF VWRUDJH LQ VXFK V\VWHPV LQ

YLRODWLRQRI86&† D 

 $VDUHVXOWRIWKHVHZLOOIXODQGLQWHQWLRQDOYLRODWLRQV3ODLQWLIIKDVVXIIHUHGGDPDJHV

DQGDVSURYLGHGIRULQ86&†VHHNVDQDZDUGRIWKHJUHDWHURIWKHDFWXDOGDPDJHV

VXIIHUHGRUWKHVWDWXWRU\GDPDJHVSXQLWLYHGDPDJHVDWWRUQH\V¶IHHVDQGRWKHUFRVWVRIWKLVDFWLRQ

DQGDSSURSULDWHHTXLWDEOHUHOLHI


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 49 of 66


&28179,

',*,7$/0,//(11,80&23<5,*+7$&7 86&†(76(4 
$*$,1675866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 3ODLQWLII¶VFRPSXWHUQHWZRUNVDQGILOHVFRQWDLQHGLQIRUPDWLRQVXEMHFWWRSURWHFWLRQ

XQGHU WKH FRS\ULJKW ODZV RI WKH 8QLWHG 6WDWHV LQFOXGLQJ FDPSDLJQ VWUDWHJ\ GRFXPHQWV DQG

RSSRVLWLRQUHVHDUFKWKDWZHUHLOOHJDOO\DFFHVVHGZLWKRXWDXWKRUL]DWLRQE\5XVVLDDQGWKH*58

 $FFHVVWRWKHFRS\ULJKWHGPDWHULDOFRQWDLQHGRQ3ODLQWLII¶VFRPSXWHUQHWZRUNVDQG

HPDLO ZDV FRQWUROOHG E\ WHFKQRORJLFDO PHDVXUHV LQFOXGLQJ PHDVXUHV UHVWULFWLQJ UHPRWH DFFHVV

ILUHZDOOVDQGPHDVXUHVUHVWULFWLQJDFFHVVWRXVHUVZLWKYDOLGFUHGHQWLDOVDQGSDVVZRUGV

 ,Q YLRODWLRQ RI 86& † D 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH 

FLUFXPYHQWHG WKHVH WHFKQRORJLFDO PHDVXUHV E\ VWHDOLQJ FUHGHQWLDOV IURP DXWKRUL]HG XVHUV

FRQGXFWLQJD³SDVVZRUGGXPS´WRXQODZIXOO\REWDLQSDVVZRUGVWRWKHV\VWHPFRQWUROOLQJDFFHVVWR

WKH'1&¶VGRPDLQDQGLQVWDOOLQJPDOZDUHRQ3ODLQWLII¶VFRPSXWHUV\VWHPV

 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH ¶V FRQGXFW FDXVHG 3ODLQWLII VLJQLILFDQW

GDPDJHV 7KHVH GDPDJHV LQFOXGH EXW DUH QRW OLPLWHG WR GDPDJHUHVXOWLQJ IURP KDUP WR '1&

FRPSXWHUVDQGVHUYHUVORVVLQWKHYDOXHRI'1&WUDGHVHFUHWVDQGEXVLQHVVLQIRUPDWLRQDQGKDUP

WREXVLQHVVDVGHVFULEHGDERYH3ODLQWLIILVHQWLWOHGWRWKHJUHDWHURILWVDFWXDOGDPDJHVRUVWDWXWRU\

GDPDJHVDVSURYLGHGE\86&†LQDQDPRXQWWREHSURYHQDWWULDO

 3ODLQWLIILVHQWLWOHGWRDQDZDUGRIDWWRUQH\V¶IHHVDQGFRVWVDVSURYLGHGE\86&

†


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 50 of 66


&28179,,

 0,6$335235,$7,212)75$'(6(&5(7681'(57+('()(1'75$'(
6(&5(76$&7 86&†(76(4 
$*$,1675866,$7+(*58*5823(5$7,9(:,.,/($.6$1'$66$1*( 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 7KHGRFXPHQWVWKDW5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHVWROHIURPWKH'1&¶V

FRPSXWHUV\VWHPVLQFOXGHWUDGHVHFUHWVZLWKLQWKHPHDQLQJRI86&†

 6SHFLILFDOO\ WKH '1& LV LQ WKH EXVLQHVV RI VXSSRUWLQJ 'HPRFUDWLF SROLWLFDO

FDPSDLJQV DQG WKH VWROHQ GRFXPHQWV LQFOXGHG 'HPRFUDWLF GRQRU LQIRUPDWLRQ RSSRVLWLRQ

UHVHDUFKDQGVWUDWHJLFLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJSODQQHGSROLWLFDODFWLYLWLHVWKDWDOORZLWWRHIIHFWLYHO\

FDUU\RXWLWVPLVVLRQ

 7KH'1&WDNHVDQGKDVWDNHQUHDVRQDEOHPHDVXUHVWRNHHSVXFKLQIRUPDWLRQVHFUHW

,Q SDUWLFXODU WKH '1& PDLQWDLQV DQG PDLQWDLQHG WKHLU LQIRUPDWLRQ RQ VHFXUHG VHUYHUV WKDW DUH

SDVVZRUGSURWHFWHGWKH\JLYHWKHLUVWDIIWUDLQLQJVWKHLUVWDIIVLJQFRQILGHQWLDOLW\DJUHHPHQWV

 3ODLQWLII¶VWUDGHVHFUHWVZHUHUHODWHGWRSURGXFWVRUVHUYLFHVXVHGLQRULQWHQGHGIRU

XVHLQLQWHUVWDWHRUIRUHLJQFRPPHUFH

 'HIHQGDQWV5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHPLVDSSURSULDWHG3ODLQWLII¶V

WUDGH VHFUHWV 'HIHQGDQWV 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH DFTXLUHG 3ODLQWLII¶V WUDGH

VHFUHWVNQRZLQJRUKDYLQJUHDVRQWRNQRZWKDWWKHWUDGHVHFUHWVZHUHDFTXLUHGE\LPSURSHUPHDQV

'HIHQGDQWV5XVVLDWKH*58*582SHUDWLYH:LNL/HDNVDQG$VVDQJHGLVFORVHG3ODLQWLII¶V

WUDGHVHFUHWVZLWKRXWFRQVHQWRQPXOWLSOHGDWHVGLVFXVVHGKHUHLQNQRZLQJRUKDYLQJUHDVRQWR

NQRZWKDWWKHWUDGHVHFUHWVZHUHDFTXLUHGE\LPSURSHUPHDQV

 $V D GLUHFW FRQVHTXHQFH RI 'HIHQGDQWV¶ PLVDSSURSULDWLRQ 3ODLQWLII KDV VXIIHUHG

GDPDJHVIRUWKHFRVWRIPDWHULDOVORVVRIJRRGZLOODQGDWWRUQH\V¶IHHVDQGFRVWV3ODLQWLIILVDOVR


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 51 of 66


HQWLWOHGWRSXQLWLYHGDPDJHV7KHVHGDPDJHVLQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHGWRGDPDJHUHVXOWLQJIURP

KDUP WR '1& FRPSXWHUV DQG VHUYHUV ORVV LQ WKH YDOXH RI '1& WUDGH VHFUHWV DQG EXVLQHVV

LQIRUPDWLRQDQGKDUPWREXVLQHVVDVGHVFULEHGDERYH

 3ODLQWLIILVDOVRHQWLWOHGWRDSUHOLPLQDU\DQGSHUPDQHQWLQMXQFWLRQSXUVXDQWWR

86&† E 

&28179,,,

:$6+,1*721'&81,)25075$'(6(&5(76$&7
'&&2'($11††± 
$*$,167$//'()(1'$176 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 7KH 'LVWULFW RI &ROXPELD H[SUHVVO\ HPSRZHUV D SDUW\ WR UHFRYHU GDPDJHV IRU

PLVDSSURSULDWLRQRIDWUDGHVHFUHW

 7KHGRFXPHQWVWKDW5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHH[ILOWUDWHGIURPWKH

'1&¶VFRPSXWHUV\VWHPVLQFOXGHWUDGHVHFUHWVXQGHU'LVWULFWRI&ROXPELDODZDVGLVFXVVHGDERYH

DQGLQNHHSLQJZLWKWKHGHILQLWLRQRIWUDGHVHFUHWVXQGHU'LVWULFWRI&ROXPELDODZ

LQIRUPDWLRQLQFOXGLQJDIRUPXODSDWWHUQFRPSLODWLRQSURJUDP
GHYLFHPHWKRGWHFKQLTXHRUSURFHVVWKDW $ 'HULYHVDFWXDORU
SRWHQWLDOLQGHSHQGHQWHFRQRPLFYDOXHIURPQRWEHLQJJHQHUDOO\
NQRZQWRDQGQRWEHLQJUHDGLO\DVFHUWDLQDEOHE\SURSHUPHDQVE\
DQRWKHUZKRFDQREWDLQHFRQRPLFYDOXHIURPLWVGLVFORVXUHRUXVH
DQG % ,VWKHVXEMHFWRIUHDVRQDEOHHIIRUWVWRPDLQWDLQLWVVHFUHF\

'&&RGH$QQ† 

 7KLV LQIRUPDWLRQ GHULYHG DQ DFWXDO LQGHSHQGHQW HFRQRPLF YDOXH E\ UHPDLQLQJ

FRQILGHQWLDODQGSULYDWHDQGQRWEHLQJUHDGLO\DVFHUWDLQDEOHWRRWKHUV3ODLQWLIIWDNHVDQGKDVWDNHQ

UHDVRQDEOHPHDVXUHVWRNHHSVXFKLQIRUPDWLRQVHFUHWDVGLVFXVVHGVXSUDLQ&RXQW9,,,


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 52 of 66


 (DFK'HIHQGDQWGLVFORVHGUHFHLYHGDQGXVHGWKHVHPLVDSSURSULDWHGWUDGHVHFUHWV

ZLWKRXW3ODLQWLII¶VFRQVHQWNQRZLQJRUKDYLQJUHDVRQWRNQRZWKDWWKHWUDGHVHFUHWVZHUHDFTXLUHG

E\LPSURSHUPHDQV

 $V D GLUHFW FRQVHTXHQFH RI 'HIHQGDQWV¶ PLVDSSURSULDWLRQ 3ODLQWLII KDV VXIIHUHG

GDPDJHVIRUDFWXDOORVVDQGIURP'HIHQGDQWV¶XQMXVWHQULFKPHQW7KHVHGDPDJHVLQFOXGHEXWDUH

QRWOLPLWHGWRGDPDJHUHVXOWLQJIURPKDUPWR'1&FRPSXWHUVDQGVHUYHUVORVVLQWKHYDOXHRI

'1&WUDGHVHFUHWVDQGEXVLQHVVLQIRUPDWLRQDQGKDUPWREXVLQHVVDVGHVFULEHGDERYH

 'HIHQGDQWV¶PLVDSSURSULDWLRQRI3ODLQWLII¶VWUDGHVHFUHWVZDVZLOOIXODQGPDOLFLRXV

$FFRUGLQJO\3ODLQWLIILVHQWLWOHGWRH[HPSODU\GDPDJHVLQDQDPRXQWXSWRWZLFHDFWXDOGDPDJHV

DZDUGHGDVZHOODVDWWRUQH\V¶IHHVDQGFRVWV

&2817,;

75(63$66 '&&20021/$: 
$*$,1675866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 7KH'1&RZQVDQGRSHUDWHVSULYDWHFRPSXWHUVDQGDSULYDWHFRPSXWHUQHWZRUN

7KLVQHWZRUNDQGWKHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGWKHUHLQFRQVWLWXWHVWKHSURSHUW\RI3ODLQWLII

 2Q RU DERXW -XO\  5XVVLDQ LQWHOOLJHQFH DJHQWV KDFNHG LQWR WKH '1&¶V

FRPSXWHUVDQGQHWZRUN2QRUDERXW$SULO5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYH

VHSDUDWHO\ KDFNHG LQWR WKH '1&¶V FRPSXWHUV DQG QHWZRUN 7KHVH FRQVWLWXWHG WZR VHSDUDWH DQG

LQGHSHQGHQW WUHVSDVVHV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV 7KH KDFNV SURYLGHG 5XVVLD WKH *58 DQG *58

2SHUDWLYHZLWKXQDXWKRUL]HGDFFHVVWRWKH3ODLQWLII¶VSURSHUW\LQLWVQHWZRUN

 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH ¶V KDFNV LQWHUIHUHG ZLWK WKH '1&¶V

SRVVHVVRU\LQWHUHVWVLQWKHLUQHWZRUNDQGWKHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGWKHUHLQ%\PHDQVRIWUHVSDVV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 53 of 66


RQWR 3ODLQWLII¶V FRPSXWHU QHWZRUN 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH DFTXLUHG DQG

GLVVHPLQDWHGFRQILGHQWLDODQGSHUVRQDOLQIRUPDWLRQWKDWLV3ODLQWLII¶VSURSHUW\'HIHQGDQWVZRXOG

KDYHEHHQXQDEOHWRGLVFORVHWKLVLQIRUPDWLRQEXWIRUWKHLOOHJDOWUHVSDVV5XVVLDWKH*58DQG

*582SHUDWLYHWKHUHIRUHGHSULYHG3ODLQWLIIRILWVSRVVHVVRU\LQWHUHVWLQPDLQWDLQLQJWKHSULYDF\

DQGFRQILGHQWLDOLW\RILWVSURSHUW\$VDUHVXOW3ODLQWLIIKDVVXIIHUHGGLPLQXWLRQLQWKHYDOXHRILWV

SURSHUW\DQGLVHQWLWOHGWRGDPDJHV

&2817;

75(63$6672&+$77(/6 9,5*,1,$&20021/$: 
$*$,1675866,$7+(*58$1'*5823(5$7,9( 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 3ODLQWLIIWKH'1&RZQVDQGRSHUDWHVDSULYDWHFRPSXWHUQHWZRUNZLWKFRPSXWHUV

DQG VHUYHUV ORFDWHG LQ :DVKLQJWRQ '& DQG LQ 9LUJLQLD 7KLV QHWZRUN DQG WKH LQIRUPDWLRQ

FRQWDLQHGWKHUHLQFRQVWLWXWHVWKHSURSHUW\RI3ODLQWLII

 2Q RU DERXW -XO\  5XVVLDQ LQWHOOLJHQFH DJHQWV KDFNHG LQWR WKH '1&¶V

FRPSXWHUVDQGQHWZRUN2QRUDERXW$SULO5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYH

VHSDUDWHO\KDFNHGLQWRWKH'1&¶VFRPSXWHUVDQGQHWZRUN7KHVHFRQVWLWXWHGWZRVHSDUDWHDQG

LQGHSHQGHQW WUHVSDVVHV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV 7KH KDFNV SURYLGHG 5XVVLD WKH *58 DQG *58

2SHUDWLYHZLWKXQDXWKRUL]HGDFFHVVWR3ODLQWLII¶VSURSHUW\LQLWVQHWZRUN$WQRSRLQWKDVDQ\RQH

ZLWKDXWKRULW\WRGRVRSURYLGHG'HIHQGDQWVZLWKDXWKRUL]DWLRQWRDFFHVV3ODLQWLII¶VQHWZRUNV

 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH ¶V KDFNV LQWHUIHUHG ZLWK 3ODLQWLII¶V

SRVVHVVRU\LQWHUHVWVLQLWVQHWZRUNDQGWKHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGWKHUHLQ%\PHDQVRIWUHVSDVV

RQWR 3ODLQWLII¶V QHWZRUN 5XVVLD WKH *58 DQG *58 2SHUDWLYH DFTXLUHG DQG GLVVHPLQDWHG

FRQILGHQWLDO DQG SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ WKDW LV 3ODLQWLII¶V SURSHUW\ 'HIHQGDQWV ZRXOG KDYH EHHQ


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 54 of 66


XQDEOH WR GLVFORVH WKLV LQIRUPDWLRQ EXW IRU WKH LOOHJDO WUHVSDVV 5XVVLD WKH *58 DQG *58

2SHUDWLYHWKHUHIRUHGHSULYHG3ODLQWLIIRILWVSRVVHVVRU\LQWHUHVWLQPDLQWDLQLQJWKHSULYDF\DQG

FRQILGHQWLDOLW\ RI LWV SURSHUW\ $V D UHVXOW 3ODLQWLII KDV VXIIHUHG GLPLQXWLRQ LQ WKH YDOXH RI LWV

SURSHUW\DQGLVHQWLWOHGWRGDPDJHV

&2817;,

&2163,5$&<72&200,775(63$6672&+$77(/6
9,5*,1,$&20021/$: 
$*$,167$//'()(1'$176 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 'HIHQGDQWVZHUHSDUWRIDFRPPRQVFKHPHLQZKLFKWKH\FRQVSLUHGDQGFRPELQHG

WR DFFHVV ZLWKRXW DXWKRUL]DWLRQ WKH '1&¶V FRPSXWHU V\VWHPV WR VWHDO FRQILGHQWLDO LQIRUPDWLRQ

SXEOLFO\GLVVHPLQDWHWKHVWROHQLQIRUPDWLRQDQGXVHWKDWVWROHQDQGSXEOLFO\GLVFORVHGLQIRUPDWLRQ

IRUWKHFRPPRQSXUSRVHRIGHQLJUDWLQJ6HFUHWDU\&OLQWRQDQGWKH'HPRFUDWLF3DUW\DQGEROVWHULQJ

7UXPS¶V HOHFWRUDO SURVSHFWV 7KHVH DFWLRQV FRQVWLWXWHG DQ H[HUFLVH RI ZURQJIXO GRPLQLRQ RYHU

3ODLQWLII¶VFRPSXWHUVDQGFRPSXWHUV\VWHPDQGSULYDWHHPDLODFFRXQWV

 3XUVXDQWWRDQGLQIXUWKHUDQFHRIWKLVFRPPRQVFKHPH'HIHQGDQWVFRQVSLUHGWR

FRPPLWWKHXQODZIXODFWVGHVFULEHGKHUHLQLQFOXGLQJDFWVWKDWFRQVWLWXWHWUHVSDVV

 3XUVXDQWWRDQGLQIXUWKHUDQFHRIWKLVFRPPRQVFKHPHHDFK'HIHQGDQWFRPPLWWHG

RYHUWDFWVLQFOXGLQJDUUDQJLQJPHHWLQJVEHWZHHQWKHFRFRQVSLUDWRUVHQFRXUDJLQJDQGSODQQLQJ

IRUWKHVFKHPHWRRFFXUKDFNLQJLQWRWKH'1&¶VQHWZRUNVWHDOLQJWKH'1&¶VSULYDWHFRQILGHQWLDO

LQIRUPDWLRQDQGUHOHDVLQJWKDWLQIRUPDWLRQZLWKRXWSHUPLVVLRQWRWKHSXEOLF7KHVHRYHUWDFWV

FDXVHG3ODLQWLIILQMXU\DQGGDPDJHVDVGLVFXVVHGVXSUD

 $OORIWKHQDPHG'HIHQGDQWVDLGHGDQGDEHWWHGLQWKHXQODZIXODFWVGHVFULEHGKHUHLQ

DV SDUW RI DQG IXUWKHUDQFH RI D FRPPRQ VFKHPH DQG HDFKRI WKHVH 'HIHQGDQWV NQRZLQJO\ DQG


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 55 of 66


VXEVWDQWLDOO\DVVLVWHGWKHFRPPRQVFKHPHDQGZDVJHQHUDOO\DZDUHRIKLVUROHDVSDUWRIDQRYHUDOO

FRPPRQVFKHPH$FFRUGLQJO\WKHDFWLRQVRI'HIHQGDQWVFRQVWLWXWHFRQVSLUDF\WRWUHVSDVV

 $V D UHVXOW 3ODLQWLII KDV VXIIHUHG GLPLQXWLRQ LQ WKH YDOXH RI LWV SURSHUW\ DQG LV

HQWLWOHGWRGDPDJHV

&2817;,,

9,2/$7,212)7+(9,5*,1,$&20387(5&5,0(6$&7
9$&2'($11†(76(4 
$*$,167$//'()(1'$176 

 3ODLQWLII UHDOOHJHV DQG LQFRUSRUDWHV E\ UHIHUHQFH DOO SULRU SDUDJUDSKV RI WKLV

&RPSODLQWDQGSDUDJUDSKVLQWKHFRXQWVEHORZDVWKRXJKVHWIRUWKIXOO\KHUHLQ

 5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHXVHG3ODLQWLII¶VFRPSXWHUVDQGFRPSXWHU

QHWZRUNV ZLWKRXW DXWKRULW\ REWDLQHG SURSHUW\ E\ IDOVH SUHWHQVHV DQG FRQYHUWHG 3ODLQWLII¶V

SURSHUW\LQYLRODWLRQRI9D&RGH$QQ†

 5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHZLWKPDOLFLRXVLQWHQW

D WHPSRUDULO\ RU SHUPDQHQWO\ UHPRYHG KDOWHG RU RWKHUZLVH GLVDEOHG

FRPSXWHUGDWDFRPSXWHUSURJUDPVRUFRPSXWHUVRIWZDUHIURPWKH'1&¶V

FRPSXWHU RU FRPSXWHU QHWZRUN LQ YLRODWLRQ RI 9D &RGH $QQ † 

 

E FDXVHGWKH'1&¶VFRPSXWHUVWRPDOIXQFWLRQLQYLRODWLRQRI9D&RGH$QQ

† 

F DOWHUHGGLVDEOHGRUHUDVHGFRPSXWHUGDWDFRPSXWHUSURJUDPVRUFRPSXWHU

VRIWZDUHLQYLRODWLRQRI9D&RGH$QQ† 

G XVHG D FRPSXWHU RU FRPSXWHU QHWZRUN WR PDNH RU FDXVH WR EH PDGH DQ

XQDXWKRUL]HG FRS\ RI FRPSXWHU GDWD FRPSXWHU SURJUDPV RU FRPSXWHU


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 56 of 66


VRIWZDUH UHVLGLQJ LQ FRPPXQLFDWHG E\ RU SURGXFHG E\ D FRPSXWHU RU

FRPSXWHUQHWZRUNLQYLRODWLRQRI9D&RGH$QQ† 

H LQVWDOOHG RU FDXVHG WR EH LQVWDOOHG RU FROOHFWHG LQIRUPDWLRQ WKURXJK D

NH\VWURNHORJJHURQWKH'1&¶VFRPSXWHUVDQGZLWKRXWWKHLUDXWKRUL]DWLRQ

LQYLRODWLRQRI9D&RGH$QQ† 

 'HIHQGDQWV5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYHXVHGDFRPSXWHURUFRPSXWHU

QHWZRUNDQGLQWHQWLRQDOO\H[DPLQHGZLWKRXWDXWKRULW\HPSOR\PHQWFUHGLWILQDQFLDORULGHQWLI\LQJ

LQIRUPDWLRQUHODWLQJWRRWKHUSHUVRQVLQYLRODWLRQRILQ9D&RGH$QQ†

 (DFK 'HIHQGDQW NQRZLQJO\ DLGHG DEHWWHG HQFRXUDJHG LQGXFHG LQVWLJDWHG

FRQWULEXWHGWRDQGDVVLVWHG5XVVLDWKH*58DQG*582SHUDWLYH¶VYLRODWLRQRI9D&RGH$QQ

††DQG†

 $OO'HIHQGDQWV¶YLRODWLRQVRIWKHIRUHJRLQJSURYLVLRQVFDXVHG3ODLQWLIILQMXU\7KLV

LQMXU\LQFOXGHVEXWLVQRWOLPLWHGWRLQMXU\UHVXOWLQJIURPKDUPWR'1&FRPSXWHUVDQGVHUYHUV

ORVVLQWKHYDOXHRI'1&WUDGHVHFUHWVDQGEXVLQHVVLQIRUPDWLRQDQGKDUPWREXVLQHVVDVGHVFULEHG

DERYH3ODLQWLIILVHQWLWOHGWRUHFRYHUGDPDJHVDQGWKHFRVWVRIVXLWXQGHU9D&RGH$QQ†35$<(5)255(/,()

:+(5()25(3ODLQWLIIGHPDQGVMXGJPHQWDJDLQVW'HIHQGDQWVRQDOO&RXQWVDQGVHHNV

VXFKUHOLHIDVVSHFLILHGEHORZIRUDOO&RXQWVIRUZKLFKVXFKUHOLHILVSURYLGHGE\ODZ

D $ZDUGLQJ3ODLQWLIIGDPDJHVLQDQDPRXQWWREHGHWHUPLQHGLQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHGWR

DOOGDPDJHVDQGORVVHVVXIIHUHGE\3ODLQWLIIDVDUHVXOWRIWKHLOOHJDOKDFNLQJWKHIWDQG

VXEVHTXHQWUHOHDVHRI3ODLQWLII¶VFRQILGHQWLDOGRFXPHQWVDQGRU3ODLQWLII¶VUHVSRQVHWRDQG

UHPHGLDWLRQUHODWHGWKHUHWR


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 57 of 66


E $ZDUGLQJ3ODLQWLIIFRPSHQVDWRU\DQGWUHEOHGDPDJHVDVDYDLODEOHLQDQDPRXQWWREH

SURYHQDWWULDO

F $ZDUGLQJ3ODLQWLIIWKHILQDQFLDOJDLQHDUQHGE\'HIHQGDQWVDVDFRQVHTXHQFHRIWKH

YLRODWLRQVGHVFULEHGKHUHLQ

G $ZDUGLQJ3ODLQWLIIVWDWXWRU\GDPDJHVDVDYDLODEOH

H $ZDUGLQJ3ODLQWLIISXQLWLYHGDPDJHVDVDYDLODEOH

I ,VVXLQJDGHFODUDWLRQWKDW'HIHQGDQWVDFFRUGLQJWRSURRIFRQVSLUHGWRDQGGLGHQJDJHLQ

DFRPPRQVFKHPHWRHIIHFWWKHLOOHJDODQGXQDXWKRUL]HGKDFNLQJRI3ODLQWLII¶VFRPSXWHU

V\VWHPVDQGRUSHUVRQDOHPDLOVDQGWKHH[ILOWUDWLRQRIFRQILGHQWLDOLQIRUPDWLRQ

GLVVHPLQDWHGWKDWVWROHQLQIRUPDWLRQWRWKHSXEOLFDQGXVHGWKDWGLVFORVHGVWROHQ

LQIRUPDWLRQWRLPSDFWWKHHOHFWLRQIRUWKHLURZQJDLQ

J ,VVXLQJDQLQMXQFWLRQUHVWUDLQLQJ'HIHQGDQWVDQGWKHLURIILFHUVDJHQWVVHUYDQWV

HPSOR\HHVDVVLJQVDQGWKRVHDFWLQJLQDFWLYHFRQFHUWRUSDUWLFLSDWLRQZLWKWKHPIURP

D $FFHVVLQJ3ODLQWLII¶VFRPSXWHUQHWZRUNVDQGRUSHUVRQDOHPDLOVZLWKRXW

3ODLQWLII¶VDXWKRUL]DWLRQV

E (QJDJLQJLQDQ\DFWLYLW\WKDWGLVUXSWVGLPLQLVKHVWKHTXDOLW\RILQWHUIHUHVZLWK

WKHSHUIRUPDQFHRIRULPSDLUVWKHIXQFWLRQDOLW\RI3ODLQWLII¶VFRPSXWHUQHWZRUNV

RUSHUVRQDOHPDLOVDQG

F 6HOOLQJSXEOLVKLQJGLVWULEXWLQJRUXVLQJDQ\SURSHUW\RULQIRUPDWLRQREWDLQHG

IURP3ODLQWLII¶VFRPSXWHUQHWZRUNVRUSHUVRQDOHPDLOVZLWKRXW3ODLQWLII¶V

DXWKRUL]DWLRQ

G 5HPRYLQJH[WUDFWLQJRUFRS\LQJDQ\LQIRUPDWLRQRUGDWDIURP3ODLQWLII¶V

FRPSXWHUVRUSHUVRQDOHPDLOVZLWKRXW3ODLQWLII¶VDXWKRUL]DWLRQ


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 58 of 66


K $ZDUGLQJ3ODLQWLIIDOOFRVWVDQGDWWRUQH\V¶IHHVWRWKHIXOOH[WHQWSHUPLWWHGXQGHUWKH

DSSOLFDEOHODZ

L $ZDUGLQJ3ODLQWLIISUHDQGSRVWMXGJPHQWLQWHUHVWDVSHUPLWWHGE\ODZ

M $ZDUGLQJDQ\RWKHUUHOLHIDVWKH&RXUWPD\GHHPMXVWDQGSURSHU

-85<'(0$1'

3XUVXDQWWR5XOHRIWKH)HGHUDO5XOHVRI&LYLO3URFHGXUH3ODLQWLIIGHPDQGVWULDOE\

MXU\LQWKLVDFWLRQRIDOOLVVXHVVRWULDEOH

 
$SULO 5HVSHFWIXOO\VXEPLWWHG
1HZ<RUN1< 
 
V0LFKDHO(LVHQNUDIW 
0LFKDHO(LVHQNUDIW -RVHSK06HOOHUV
&RKHQ0LOVWHLQ6HOOHUV 7ROO3//& *HRIIUH\$*UDEHU
3LQH6WWK)ORRU -XOLD$+RUZLW]
1HZ<RUN1< $OLVRQ6'HLFK
 &RKHQ0LOVWHLQ6HOOHUV 7ROO3//&
 1HZ<RUN$YH1:Ɣ)LIWK)ORRU
PHLVHQNUDIW#FRKHQPLOVWHLQFRP :DVKLQJWRQ'&
 

 MVHOOHUV#FRKHQPLOVWHLQFRP
JJUDEHU#FRKHQPLOVWHLQFRP
MKRUZLW]#FRKHQPLOVWHLQFRP
DGHLFK#FRKHQPLOVWHLQFRP


 

$WWRUQH\VIRU3ODLQWLII


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 59 of 66

&(57,),&$7(2)6(59,&(

,KHUHE\FHUWLI\WKDWRQ$SULO,HOHFWURQLFDOO\ILOHGWKH&RPSODLQWZLWKWKH&OHUN

RIWKH&RXUWXVLQJWKH(&)ZKRLQWXUQVHQWQRWLFHWRDOOFRXQVHORIUHFRUG

'DWHG$SULO V0LFKDHO(LVHQNUDIW
0LFKDHO(LVHQNUDIW


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 60 of 66

(1'127(6


6WHYH*ROGVWHLQ7UXPS0D\%XLOG+RWHOVLQ86653KLOO\FRP3KLODGHOSKLD0HGLD1HWZRUN
3%& -XO\ KWWSVDUWLFOHVSKLOO\FRPQHZV WUXPSWRZHU
VHFRQGODUJHVWVRYLHWFLW\VRYLHWRIILFLDOV

$VVRFLDWHG3UHVV5XVVLDQ5HDO(VWDWH'HDOV1HYHU0DWHULDOL]HGIRU7UXPS)RUWXQH 0DUFK
 KWWSIRUWXQHFRPWUXPSUXVVLDQUHDOHVWDWH

5LFKDUG%HKDU'RQDOG7UXPS$QG7KH)HORQ,QVLGH+LV%XVLQHVV'HDOLQJV:LWK$0RE
&RQQHFWHG+XVWOHU)RUEHV%XVLQHVV 2FW$0 
KWWSVZZZIRUEHVFRPVLWHVULFKDUGEHKDUGRQDOGWUXPSDQGWKHIHORQLQVLGHKLV
EXVLQHVVGHDOLQJVZLWKDPREFRQQHFWHGKXVWOHUEGE

0RVFRZGHSXW\PD\RUVD\VVN\VFUDSHUVWREHEXLOWLQ0RVFRZ3ULPH7DVV%XVLQHVV
1HZVZLUH 0DU 

$P\'HPSVH\7UXPSYV7UXPS,QVLGH7RURQWR
VVWDUWRZHUVWUXJJOH7RURQWR6WDU $SULO
 KWWSVZZZWKHVWDUFRPQHZVJWDWUXPSYVWUXPSLQVLGHWRURQWRVVWDU
WRZHUVWUXJJOHKWPO

9HUQRQ6LOYHU (YJHQLD3LVPHQQD\D7UXPS¶V7ZR1LJKWVRI3DUWLHVLQ0RVFRZ(FKR<HDUV
/DWHU%ORRPEHUJ -XO\ KWWSVZZZEORRPEHUJFRPQHZVDUWLFOHVWUXPS
VWZRQLJKWVRISDUWLHVLQPRVFRZUHYHUEHUDWH\HDUVODWHU

7RP+DPEXUJHUHWDO,QVLGH7UXPS¶VILQDQFLDOWLHVWR5XVVLDDQGKLVXQXVXDOIODWWHU\RI
9ODGLPLU3XWLQ:DVK3RVW -XQ KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPSROLWLFVLQVLGH
WUXPSVILQDQFLDOWLHVWRUXVVLDDQGKLVXQXVXDOIODWWHU\RIYODGLPLUSXWLQGEGFDDF
DHIIEFED VWRU\KWPO"QRUHGLUHFW RQ XWP WHUP GFGGE

0LFKDHO&URZOH\:KHQ'RQDOG7UXPSEURXJKW0LVV8QLYHUVHWR0RVFRZ3ROLWLFR 0D\
$0 KWWSVZZZSROLWLFRFRPVWRU\GRQDOGWUXPSUXVVLDPRVFRZPLVV
XQLYHUVH

&DURO'/HRQQLJHWDO7UXPS¶VEXVLQHVVVRXJKWGHDORQD7UXPS7RZHULQ0RVFRZZKLOHKH
UDQIRUSUHVLGHQW:DVK3RVW $XJ KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPSROLWLFVWUXPSV
EXVLQHVVVRXJKWGHDORQDWUXPSWRZHULQPRVFRZZKLOHKHUDQIRU
SUHVLGHQWGHEHGDEHEEDDBVWRU\KWPO

1DWKDQ/D\QHHWDO5XVVLDQHOLWHLQYHVWHGQHDUO\PLOOLRQLQ7UXPSEXLOGLQJV5HXWHUV
0DU KWWSVZZZUHXWHUVFRPLQYHVWLJDWHVVSHFLDOUHSRUWXVDWUXPSSURSHUW\

'DYLG,JQDWLXV$KLVWRU\RI'RQDOG7UXPS¶VEXVLQHVVGHDOLQJVLQ5XVVLD7KH:DVKLQJWRQ
3RVW 1RY KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPRSLQLRQVDKLVWRU\RIGRQDOGWUXPSV
EXVLQHVVGHDOLQJVLQUXVVLDIEHHGEDHHEH
IDEEIHIIEBVWRU\KWPO"XWPBWHUP HIIIH

&DLWOLQ<LOHN$XWKRUFODLPV(ULF7UXPSWROGKLPDOOIXQGLQJIRU7UXPSJROIFRXUVHVFRPHV
IURP5XVVLDLQ:DVKLQJWRQ([DPLQHU 0D\ 


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 61 of 66

KWWSVZZZZDVKLQJWRQH[DPLQHUFRPDXWKRUFODLPVHULFWUXPSWROGKLPDOOIXQGLQJIRUWUXPS
JROIFRXUVHVFRPHVIURPUXVVLDLQ

$QGUHZ(.UDPHUHWDO6HFUHW/HGJHULQ8NUDLQH/LVWV&DVKIRU'RQDOG7UXPS¶V&DPSDLJQ
&KLHI1<7LPHV $XJ KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVSROLWLFVSDXO
PDQDIRUWXNUDLQHGRQDOGWUXPSKWPO

0DQDIRUWKHOSHGIXQQHOPRQH\WR86OREE\LVWVIURPSUR3XWLQ8NUDLQLDQSDUW\UHSRUWFODLPV
)R[1HZV $XJ KWWSZZZIR[QHZVFRPSROLWLFVPDQDIRUWKHOSHG
IXQQHOPRQH\WRXVOREE\LVWVIURPSURSXWLQXNUDLQLDQSDUW\UHSRUWFODLPVKWPO

0LFKDHO.UDQLVK 7RP+DPEXUJHU3DXO0DQDIRUW¶VµODYLVKOLIHVW\OH¶KLJKOLJKWHGLQ
LQGLFWPHQW:DVK3RVW 2FW KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPSROLWLFVSDXO
PDQDIRUWVODYLVKOLIHVW\OHKLJKOLJKWHGLQLQGLFWPHQWEGIH
DGIEHEBVWRU\KWPO"XWPBWHUP EEGDGDH

7RP+DPEXUJHU 5RVDOLQG6+HOGHUPDQ)RUPHU7UXPSFDPSDLJQFKDLUPDQ3DXO
0DQDIRUWILOHVDVIRUHLJQDJHQWIRU8NUDLQHZRUN:DVK3RVW -XQH 
KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPSROLWLFVIRUPHUWUXPSFDPSDLJQFKDLUPDQSDXOPDQDIRUW
ILOHVDVIRUHLJQDJHQWIRUXNUDLQHZRUNEDFEEHIF
FHIEFGBVWRU\KWPO"XWPBWHUP FF

%URRNH6LQJPDQ3DXO0DQDIRUW5LFN*DWHVLQGLFWHGE\IHGHUDOJUDQGMXU\LQ5XVVLDSUREH
)R[1HZV 2FW KWWSZZZIR[QHZVFRPSROLWLFVUHSRUWSDXOPDQDIRUW
ULFNJDWHVWRVXUUHQGHUWRVSHFLDOFRXQVHOKWPO

6RQDP6KHWK0DQDIRUW¶VILQDQFLDOWURXEOHVUDLVHQHZTXHVWLRQVDERXWZK\KHRIIHUHGWRZRUN
DVDQXQSDLGYROXQWHHUWRWKH7UXPSFDPSDLJQ%XVLQHVV,QVLGHU )HE30 
KWWSZZZEXVLQHVVLQVLGHUFRPSDXOPDQDIRUWXNUDLQHGHEWWUXPSFDPSDLJQXQSDLGYROXQWHHU


.HQQHWK39RJHO0DQDIRUW¶VPDQLQ.LHY3ROLWLFR $XJ30 
KWWSVZZZSROLWLFRFRPVWRU\SDXOPDQDIRUWXNUDLQHNLHYUXVVLDNRQVWDQWLQNLOLPQLN


'DYLG9RUHDFRV0XHOOHU'UDZV/LQHWR5XVVLDQ6S\¶V:RUN:LWK0DQDIRUWDQG*DWHV
%ORRPEHUJ 0DU KWWSVZZZEORRPEHUJFRPQHZVDUWLFOHVPXHOOHU
GUDZVOLQHWRUXVVLDQVS\VZRUNZLWKPDQDIRUWDQGJDWHV

6WDWHPHQWRIWKH2IIHQVH8QLWHG6WDWHVY*HRUJH3DSDGRSRXORV1RFU5'0
''&2FW 

+RZDUG$PRV 3DWULFN6DZ\HU5XVVLDQSURWHVWV'HFHPEHUDVLWKDSSHQHG7KH
7HOHJUDSK 'HF30 
KWWSVZHEDUFKLYHRUJZHEKWWSZZZWHOHJUDSKFRXNQHZVZRUOGQHZVHXUR
SHUXVVLD5XVVLDQSURWHVWVOLYHKWPO

(YDQ2VQRVHWDO7UXPS3XWLQDQGWKH1HZ&ROG:DU1HZ<RUNHU 0DU 
KWWSVZZZQHZ\RUNHUFRPPDJD]LQHWUXPSSXWLQDQGWKHQHZFROGZDU


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 62 of 66


6WHYHQ3LIHU7UXPSDQG5XVVLD([SHFWDFKDQJHLQWRQH%XWLQVXEVWDQFH"%URRNLQJV -DQ
 KWWSVZZZEURRNLQJVHGXEORJRUGHUIURPFKDRVWUXPSDQGUXVVLD
H[SHFWDFKDQJHLQWRQHEXWLQVXEVWDQFH

)UDQNOLQ)RHU3XWLQ¶V3XSSHW6ODWH -XO\30 
KWWSZZZVODWHFRPDUWLFOHVQHZV DQG SROLWLFVFRYHU VWRU\YODGLPLU SXWLQ KDV D SOD
QBIRUBGHVWUR\LQJBWKHBZHVWBDQGBLWBORRNVBDBORWBOLNHKWPO

$QGUHZ.DF]\QVNLHWDOWLPHV7UXPSWDONHGDERXW3XWLQ&113ROLWLFV 0DU 
KWWSZZZFQQFRPLQWHUDFWLYHSROLWLFVWUXPSSXWLQUXVVLDWLPHOLQH

3UHVLGHQWLDO&DQGLGDWH'RQDOG7UXPS3ULPDU\1LJKW6SHHFK&63$1 $SU 
KWWSVZZZFVSDQRUJYLGHR"GRQDOGWUXPSSULPDU\QLJKW
VSHHFK VWDUW WUDQVFULSW4XHU\ SXWLQ

-RKQ6DQWXFFL7UXPS6D\Vµ*UHDW+RQRU¶WR*HW&RPSOLPHQWVIURPµ+LJKO\5HVSHFWHG¶3XWLQ
$%&1HZV 'HF30 KWWSDEFQHZVJRFRP3ROLWLFVWUXPSJUHDWKRQRU
FRPSOLPHQWVKLJKO\UHVSHFWHGSXWLQVWRU\"LG 

0LFKDHO5*RUGRQ 1LUDM&KRNVKL7UXPS&ULWLFL]HV1$72DQG+RSHVIRUµ*RRG'HDOV¶
:LWK5XVVLD1<7LPHV -DQ 
KWWSVZZZQ\WLPHVFRPZRUOGHXURSHGRQDOGWUXPSQDWRKWPO

$VKOH\3DUNHU'RQDOG7UXPSLQ6FRWODQG&DOOVµ%UH[LW¶5HVXOWµD*UHDW7KLQJ¶1<7LPHV
-XQH KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVSROLWLFVGRQDOGWUXPSVFRWODQGKWPO

$OH[DQGHU0DOOLQ7UXPS&ULPHD¶V3HRSOH3UHIHU5XVVLD%XW,I+H¶V(OHFWHG3XWLQ,Vµ1RW
*RLQJ,QWR8NUDLQH¶$%&1HZV -XO\30 
KWWSDEFQHZVJRFRP7KLV:HHNWUXPSFULPHDVSHRSOHSUHIHUUXVVLDHOHFWHGSXWLQ
XNUDLQHVWRU\"LG 

&KDUOLH6DYDJH$VVDQJH$YRZHG)RHRI&OLQWRQ7LPHG(PDLO5HOHDVHIRU'HPRFUDWLF
&RQYHQWLRQ1<7LPHV -XO\ 
KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVSROLWLFVDVVDQJHWLPHGZLNLOHDNVUHOHDVHRI
GHPRFUDWLFHPDLOVWRKDUPKLOODU\FOLQWRQKWPO

'LUHFWRURI1DWLRQDO,QWHOOLJHQFH$VVHVVLQJ5XVVLDQ$FWLYLWLHVDQG,QWHQWLRQVLQ
5HFHQW86(OHFWLRQV DYDLODEOHDWKWWSVZZZGQLJRYILOHVGRFXPHQWV,&$ SGI

,G

*ORULD%RUJHU 0DUVKDOO&RKHQ'RFXPHQWGHWDLOVVFUDSSHGGHDOIRU7UXPS7RZHU0RVFRZ
&113ROLWLFV 6HSW$0 KWWSVZZZFQQFRPSROLWLFVGRFXPHQW
WUXPSWRZHUPRVFRZLQGH[KWPO FG KO HQ FW FOQN JO XV

,G

,G

,G

([HF2UGHU)HG5HJ 0DU 


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 63 of 66

 
 %ULDQ%HXWOHU'RQDOG7UXPSDQGWKH)UXLWRIWKH3RLVRQRXV7UHH7KH1HZ5HSXEOLF $XJ
 KWWSVQHZUHSXEOLFFRPDUWLFOHGRQDOGWUXPSIUXLWSRLVRQRXVWUHH

3DPHOD%URZQHWDO7UXPSDLGHVZHUHLQFRQVWDQWWRXFKZLWKVHQLRU5XVVLDQRIILFLDOVGXULQJ
FDPSDLJQ&113ROLWLFV )HE30 
KWWSVZZZFQQFRPSROLWLFVGRQDOGWUXPSDLGHVUXVVLDQVFDPSDLJQLQGH[KWPO

6KDURQ/D)UDQLHUHHWDO+RZWKH5XVVLD,QTXLU\%HJDQ$&DPSDLJQ$LGH'ULQNVDQG7DON
RI3ROLWLFDO'LUW1<7LPHV 'HF 
KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVSROLWLFVKRZIELUXVVLDLQYHVWLJDWLRQEHJDQJHRUJH
SDSDGRSRXORVKWPO

3KLOLS%XPS7LPHOLQH+RZD7UXPSDGYLVHUWULHGWRZRUNZLWKWKH5XVVLDQJRYHUQPHQW
:DVK3RVW 2FW 
KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPQHZVSROLWLFVZSWLPHOLQHKRZDWUXPSDGYLVHU
WULHGWRZRUNZLWKWKHUXVVLDQJRYHUQPHQW

6WDWHPHQWRIWKH2IIHQVHVXSUDQRWH

,G

,G

,G

,G

,G

,G

,G

,G

,G

6KDQH+DUULV)RUPHU7UXPS$GYLVHU¶V*XLOW\3OHD7LHV&DPSDLJQWR5XVVLDQ2IILFLDOV:DOO
6W- 2FW30 KWWSVZZZZVMFRPDUWLFOHVIRUPHUWUXPSIRUHLJQSROLF\
DGYLVHUWRSOHDGJXLOW\WRO\LQJWRIEL

'HSDUWPHQWRI+RPHODQG6HFXULW\DQGWKH)HGHUDO%XUHDXRI,QYHVWLJDWLRQ*5,==/<67(33(
± 5XVVLDQ0DOLFLRXV&\EHU$FWLYLW\ 'HFHPEHU DYDLODEOHDWKWWSVZZZXV
FHUWJRYVLWHVGHIDXOWILOHVSXEOLFDWLRQV-$5 $ *5,==/<67(33(
SGI

7KURXJKRXWWKLVVHFWLRQVHH'PLWUL$OSHURYLWFK%HDUVLQWKH0LGVW,QWUXVLRQLQWRWKH
'HPRFUDWLF1DWLRQDO&RPPLWWHH&URZG6WULNH -XQ 
KWWSVZZZFURZGVWULNHFRPEORJEHDUVPLGVWLQWUXVLRQGHPRFUDWLFQDWLRQDOFRPPLWWHH

'LUHFWRURI1DWLRQDO,QWHOOLJHQFHVXSUDQRWH

7KURXJKRXWWKLVVHFWLRQVHH'PLWUL$OSHURYLWFK%HDUVLQWKH0LGVW,QWUXVLRQLQWRWKH
'HPRFUDWLF1DWLRQDO&RPPLWWHH&URZG6WULNH -XQ 
KWWSVZZZFURZGVWULNHFRPEORJEHDUVPLGVWLQWUXVLRQGHPRFUDWLFQDWLRQDOFRPPLWWHH

3ULVFLOOD$OYDUH] (ODLQH*RGIUH\'RQDOG7UXPS-U¶V(PDLO([FKDQJH:LWK5RE*ROGVWRQH
7KH$WODQWLF -XO\ KWWSVZZZWKHDWODQWLFFRPSROLWLFVDUFKLYHGRQDOG
WUXPSVMUVHPDLOH[FKDQJH


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 64 of 66


,G

,G

5\DQ7HDJXH%HFNZLWK5HDG'RQDOG7UXPS¶V6XEGXHG9LFWRU\6SHHFK$IWHU:LQQLQJ1HZ
-HUVH\7,0( -XQH KWWSWLPHFRPGRQDOGWUXPSQHZMHUVH\YLFWRU\VSHHFK
WUDQVFULSW

..5HEHFFD/DL $OLFLD3DUODSLDQR:KDW:H.QRZ$ERXW'RQDOG7UXPS-U¶V5XVVLD
0HHWLQJ1<7LPHV -XO\ 
KWWSVZZZQ\WLPHVFRPLQWHUDFWLYHXVSROLWLFVGRQDOGWUXPSMUUXVVLD
PHHWLQJKWPO

-DPHV5RJHUV5XVVLDQJRYHUQPHQWDIILOLDWHGKDFNHUVEUHDFK'1&WDNHUHVHDUFKRQ'RQDOG
7UXPS)R[1HZV -XQH KWWSZZZIR[QHZVFRPWHFKUXVVLDQ
JRYHUQPHQWDIILOLDWHGKDFNHUVEUHDFKGQFWDNHUHVHDUFKRQGRQDOGWUXPSKWPO

*XFFLIHU*XFFLIHU'1&¶V6HUYHUV+DFNHG%\$/RQH+DFNHU:RUGSUHVV -XQH
 KWWSVJXFFLIHUZRUGSUHVVFRPGQF

,G

*XFFLIHU'RVVLHURQ+LOODU\&OLQWRQIURP'1&:RUGSUHVV -XQH 
KWWSVJXFFLIHUZRUGSUHVVFRPKLOODU\FOLQWRQ

*XFFLIHU)$4IURP*XFFLIHU:RUGSUHVV -XQH 
KWWSVJXFFLIHUZRUGSUHVVFRPIDT

*XFFLIHU7UXPSRFDO\SVHDQG2WKHU'1&3ODQVIRU-XO\:RUGSUHVV -XO\ 
KWWSVJXFFLIHUZRUGSUHVVFRPWUXPSRFDO\SVH

6WDWHPHQWE\)%,'LUHFWRU-DPHV%&RPH\RQWKH,QYHVWLJDWLRQRI6HFUHWDU\+LOODU\&OLQWRQ¶V
8VHRID3HUVRQDO(0DLO6\VWHP)%, -XO\ KWWSVZZZIELJRYQHZVSUHVVUHOSUHVV
UHOHDVHVVWDWHPHQWE\IELGLUHFWRUMDPHVEFRPH\RQWKHLQYHVWLJDWLRQRIVHFUHWDU\KLOODU\
FOLQWRQVXVHRIDSHUVRQDOHPDLOV\VWHP

6HDUFKWKH'1&HPDLOGDWDEDVH:LNL/HDNV -XO\$0 
KWWSVZLNLOHDNVRUJGQFHPDLOV

:KDW'RQDOG7UXPS6DLG$ERXW5XVVLDQ+DFNLQJDQG+LOODU\&OLQWRQ¶V(PDLOV1<7LPHV
-XO\ KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVSROLWLFVWUXPSFRQIHUHQFH
KLJKOLJKWVKWPO

,G

,G

,G

,G

$QGUHZ.DF]\QVNLHWDO7UXPSDGYLVHU5RJHU6WRQHUHSHDWHGO\FODLPHGWRNQRZRI
IRUWKFRPLQJ:LNL/HDNVGXPSV&11 0DU 
KWWSVZZZFQQFRPSROLWLFVNILOHURJHUVWRQHZLNLOHDNVFODLPVLQGH[KWPO


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 65 of 66


(ULF/LFKWEODX 1RDK:HLODQG+DFNHU5HOHDVHV0RUH'HPRFUDWLF3DUW\'RFXPHQWV1<
7LPHV $XJ KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVSROLWLFVGHPRFUDWLFSDUW\
GRFXPHQWVKDFNKWPO

,G

0DWW'L[RQ 0DUF&DSXWR+DFNHG'&&&GRFVGLVKRQVWUDWHJ\DQGVFDQGDOIRU)ORULGD
FRQJUHVVLRQDOFDQGLGDWHV3ROLWLFR $XJ 
KWWSVZZZSROLWLFRFRPVWDWHVIORULGDVWRU\GFFFKDFNXQHDUWKVGLUWRQSDUW\VRZQ
FDQGLGDWHV

,G

$QGUHZ%ODNH5RJHU6WRQH7UXPSFRQILGDQWDFNQRZOHGJHVµLQQRFXRXV¶7ZLWWHU
FRQYHUVDWLRQZLWK'1&KDFNHUV:DVKLQJWRQ7LPHV 0DU 
KWWSVZZZZDVKLQJWRQWLPHVFRPQHZVPDUURJHUVWRQHWUXPSFRQILGDQW
DFNQRZOHGJHVLQQRFXRXV

5\DQ*RRGPDQ+RZ5RJHU6WRQH,QWHUDFWHG:LWK5XVVLD¶V*XFFLIHUDQG:LNLOHDNV
1HZVZHHN 6HS KWWSZZZQHZVZHHNFRPKRZVWRQHLQWHUDFWHGUXVVLDVJXFFLIHU
DQGZLNLOHDNV

,G

5RJHU6WRQH-RLQV+HUDOG'ULYH'LVFXVVLQJ(OHFWLRQ%RVWRQ+HUDOG5DGLR 6HSW
 KWWSVVRXQGFORXGFRPERVWRQKHUDOGURJHUVWRQHMRLQVKHUDOGGULYHGLVFXVVLQJ
HOHFWLRQ

-XOLD,RIIH7KH6HFUHW&RUUHVSRQGHQFH%HWZHHQ'RQDOG7UXPS-UDQG:LNL/HDNV7KH
$WODQWLF 1RY30 KWWSVZZZWKHDWODQWLFFRPSROLWLFVDUFKLYHWKH
VHFUHWFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQGRQDOGWUXPSMUDQGZLNLOHDNV

'RQDOG-7UXPS #UHDO'RQDOG7UXPS 7ZLWWHU 2FW$0 
KWWSVWZLWWHUFRPUHDOGRQDOGWUXPSVWDWXV

.DF]\QVNLHWDOVXSUDQRWH

,G

7KH3RGHVWD(PDLOV:LNL/HDNV 2FW KWWSVZLNLOHDNVRUJSRGHVWDHPDLOV

/HDNV:LNL/HDNVKWWSVZLNLOHDNVRUJ/HDNVKWPO ODVWYLVLWHG$SU 

'RQDOG-7UXPS #UHDO'RQDOG7UXPS 7ZLWWHU -XO\30 
KWWSVWZLWWHUFRPUHDOGRQDOGWUXPSVWDWXV

'RQDOG-7UXPS #UHDO'RQDOG7UXPS 7ZLWWHU -XO\30 
KWWSVWZLWWHUFRPUHDOGRQDOGWUXPSVWDWXV

'RQDOG-7UXPS #UHDO'RQDOG7UXPS 7ZLWWHU -XO\$0 
KWWSVWZLWWHUFRPUHDOGRQDOGWUXPSVWDWXV

'RQDOG-7UXPS #UHDO'RQDOG7UXPS 7ZLWWHU 2FW$0 
KWWSVWZLWWHUFRPUHDOGRQDOGWUXPSVWDWXV

'RQDOG7UXPS-U #'RQDOG-7UXPS-U 7ZLWWHU 2FW$0 
KWWSVWZLWWHUFRP'RQDOG-7UXPS-UVWDWXV


Case 1:18-cv-03501 Document 1 Filed 04/20/18 Page 66 of 66


,RIIHVXSUDQRWH

,G

&KXFN7RGGHWDO+RZ7UXPSWRRNDGYDQWDJHRI5XVVLDQLQWHUIHUHQFH$PSOLI\LQJ:LNLOHDNV
1%&1HZV )HE$0 KWWSVZZZQEFQHZVFRPSROLWLFVILUVWUHDGKRZWUXPS
WRRNDGYDQWDJHUXVVLDQLQWHUIHUHQFHDPSOLI\LQJZLNLOHDNVQ

,G

,G

,G

,G

:LNL/HDNV #ZLNLOHDNV 7ZLWWHU 1RY30 
KWWSVWZLWWHUFRPZLNLOHDNVVWDWXV"ODQJ HQ

,G

3HWHU:DONHU'RQDOG7UXPSZLQV5XVVLDQSDUOLDPHQWEXUVWVLQWRDSSODXVHXSRQKHDULQJ
UHVXOW7KH,QGHSHQGHQW 1RY KWWSVZZZLQGHSHQGHQWFRXNQHZVZRUOGDPHULFDVXV
HOHFWLRQVGRQDOGWUXPSZLQVXVHOHFWLRQUXVVLDSXWLQUHVXOWDKWPO

,G

You might also like