You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 418 • 29. ožujka 2013. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

BRAAD
inicijativa

Sretan Uskrs! RAZGOVOR

brigadir
Željko Dadić,
zapovjednik
Vojni poligon “Gašinci”
20. HRVCON ISAF

Obuka po POSLJEDNJIM
NATO standardima

Obuka za posade BOV-a AMV 8x8

Profesionalni izazov
i zadovoljstvo
ISSN 1330 - 500X PRINTED IN CROATIA

NASLOVNICA_418.indd 7 3/27/13 2:55 PM

2 broj 418 / 29. ožujka 2013.

SADRŽAJ
4 Obuka za posade BOV-a AMV 8x8 16 Razgovor
Profesionalni izazov i zadovoljstvo Brigadir Željko Dadić, zapovjednik 20. HRVCON ISAF
8 VIJESTI MORH 18 HRZ i PZO
Ministar obrane u posjetu Remontnom zavodu ZzP-a BRAAD inicijativa
10 Vojni poligon “Gašinci“ 20 VIJESTI IZ OSRH
Obuka po posljednjim NATO standardima Obljetnica 93. zb i sjećanje na poginule branitelje
12 Uskrsna poruka vojnog biskupa 22 NATO NOVOSTI
Kršćanin je čovjek velike uskrsne nade Znatan napredak u Afganistanu
14 OSRH 24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE
Narednik Siniša Horvat i razvodnik Željko Medved Novi ScanEagle za Afganistan
- najbolji dočasnik i vojnik veljače

4 broj 418 / 29. ožujka 2013.
“Trebamo osposobiti pojedince koji će znati sigurno upravljati i rukovati, pozna-
vati taktičko-tehničke osobine i mogućnosti vozila s ciljem sigurnog svladavanja broj 418 / 29. ožujka 2013.
5 10 broj 418 / 29. ožujka 2013.
Poligon je posjetio i prvi dočasnik Zapovjedništva
Američke kopnene vojske za Europu (USAREUR) ča- broj 418 / 29. ožujka 2013.
11
svih zapreka u terenskoj ili cestovnoj vožnji, u dnevnim i noćnim uvjetima”, snički namjesnik David S. Davenport Sr. koji je tom
prigodom kazao: “Poligon je fantastičan, obuka koju
istaknuo je voditelj obuke, natporučnik Srećko Čakarić vojnici prolaze danas je nevjerojatna. No osobito me
impresionira činjenica da će vaši dočasnici ovdje ste-
čeno znanje prenijeti svojim postrojbama“
Obuka za pOsade bOV-a aMV 8x8 Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT Vojni poligon “gašinci“ Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Josip KOPI

spremnosti. Treba znati svoje reakcije, kao i
Pješačka pukovnija u pro- moguće protivničke“.
gramima obuke primjenjuje REflEKSNo-SitUAcijSKA gAđANjA
posljednje NATO standar- Nakon kratkog promatranja konvoja u akciji,
zaputili smo se prema drugom dijelu poligona.
de i naučene lekcije OSRH Refleksno-situacijska gađanja se provode na
Novi ciklusi obu- iz misija i vježbi. Novi odgovarajućem strelištu ograđenom nasipima,
kao i u poznatom shooting-houseu i u tzv.
ke za vozače i za- će smjer omogućiti brže, kinosali. Stoga su polaznici podijeljeni u dvije
povjedNike vozila učinkovitije i racionalnije skupine koje se izmjenjuju. Prvo posjećujemo
strelište. Sve se, među nasipima, metama i
počiNju svaka tri stvaranje instruktorsko- gumama, odvija u pravom vojničkom redu.
Posebna se pozornost posvećuje mjerama
mjeseca. posljed- obučavateljskih kadrova na sigurnosti: svaki će polaznik tijekom obuke
Nja je održaNa razini cijeloga HKoV-a. ispucati oko 3000 metaka. Polaznici su po-
zorno probrani ulaznim testiranjem. Od njih
tijekom ožujka, a Trenutačno su aktivnosti se traži iznatprosječna brzina, preciznost i ra-
NjeziN praktičNi na poligonu u Gašincima u znovrsnost, koja se očituje u tome da svatko
rabi čak pet vrsta naoružanja: jurišne puške
dvotjedNi dio Na znaku dva obučna ciklusa: VHS, AK-47 i H&K G-36, kratku strojnicu Ero
i pištolj HS2000. Prolazi se tridesetak različitih
poligoNu sredi- šestotjedne obuke obuča- situacija.
šta za obuku i vatelja refleksno-situacij- Sve pod nadzorom ima voditelj obuke, nat-
Ubrzo nakon prolaska kontrolne točke na po- odnosi na međunarodne misije, ali sigurno poručnik Mato Troha. „Riječ je o specifičnom
doktriNu logisti- skih gađanja i trotjedne ligonu „Gašinci“, defender se zaustavlja. Izlazi- imaju primjenu i u Hrvatskoj. Obuka podrazu- obliku obuke koja mora biti što realnija i zato
ke zzp-a “glavica“ obuke obučavatelja za mo. Iako je sredina ožujka vrijeme je snježno
i vjetrovito. Uokolo primjećujemo pripadnike
mijeva sve situacije u kojima se konvoj može
naći, a najkompliciranije su zasjeda i nailazak
smo bili rigorozni u izboru kandidata. Oda-
brani su visoko motivirani. Kao voditelj sam
u požegi. obuč- konvoj-operacije... Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, ali i na IED. Vrijeme dodatno otežava situaciju. vrlo zadovoljan svojim instruktorima koji rade
brojne vojnike drugih postrojbi. Sa svih strana Instruktori promatraju i ocjenjuju reakcije i stručno i sigurno“.
Nu skupiNu su čuje se pucnjava i brujanje motora vozila.... napredak polaznika tijekom cijele obuke. Još Netom nakon što je prošao nekoliko situaci-
uglavNom čiNili Nije riječ o nekoj velikoj vježbi, nego o in-
tenzivnom obučnom danu. U društvu smo
ima vremena do završnog ocjenjivanja, ali po-
laznici, poput poručnika Maria Stančića iz Pu-
ja, za mišljenje pitamo polaznika, skupnika
Nedeljka Tomaševića (GMTBR) koji ističe da
gromovi, a ovo načelnika stožera Pješačke pukovnije ZOD-a kovnije Vojne policije, već sada slažu dojmove. je obuka odlično pripremljena i povećava pri-
pukovnika Ivana Galovića i pripadnika njegove „Evo upravo idemo u ophodnju i organizaciju jašnja znanja na novu razinu.
je i Njihova svo- postrojbe. Još u Zapovjedništvu poligona pu- check-pointa. Radimo po sustavu predava- Posljednja etapa je poznati shooting-house.
jevrsNa pripre- kovnik Galović nas je upozorio da je pukovnija onica-teren. Obuka je intenzivna, zahtjevna Ondje interakcija ima prednost nad pojedi-
u 2013. ušla s vrlo zgusnutim i modificiranim i raznovrsna:uči se o IED-ima, ophodnjama, načnim djelovanjem. Vojnici ulaze u manjim
ma za skorašNju kalendarom obuke. Težište je, uz specijalističku konvojima, komunikaciji, navigaciji…Za jednu skupinama, poanta je da ne možeš biti si-
vježbu u kojoj će vojnu obuku pojedinaca, sada i na obukama
obučavatelja, ključnih ljudi koji će znanje i
konvoj-operaciju treba kombinirati različita
znanja. Terenske uvjete treba podnijeti, kakvi
guran koja te meta čeka u prostoriji. Ima li
je uopće? Čeka li te prijatelj ili neprijatelj?
se prvi put kori- standarde dobivene od instruktora Obučne god bili. To je u opisu vojničkog poziva. Kad se Naoružan ili nenaoružan? Upad u zgradu se
bojne Pješačke pukovnije prenijeti u svoje sve završi, uvjeren sam da ću nakon povratka može promatrati s improvizirane galerije sa
stiti patrijama... postrojbe. u postrojbu uspjeti provesti odgovarajući pro- žičanim, prozirnim podom. Kratki upad zavr-
Razdoblje od polovice veljače pa sve do kraja gram obuke“, zaključuje poručnik. šava i razgovaramo s desetnikom Damirom
ožujka u znaku je dva obučna ciklusa koja Njegov kolega iz VP-a, skupnik Alan Benović, Jakopovićem (GOMBR). „Obuka? Do sada sve
smo obišli na Gašincima: šestotjedne obuke zadovoljan je što ga je postrojba nominirala za pet, dinamično, ali i naporno! Dugo sam

Obuka pO pOSLJEDNJIM
obučavatelja refleksno-situacijskih gađanja , za budućeg obučavatelja, te naglašava visoku u vojsci, ali ovdje ima mnogo elemenata koji

Profesionalni izazov i zadovoljstvo
kao i trotjedne obuke obučavatelja za kon- kvalitetu obuke i činjenicu da su u njoj imple- su potpuno novi. Osobito je zanimljivo što
voj-operacije. Svaka skupina ima po desetak mentirana iskustva iz misija. koristimo više vrsta naoružanja. Ipak, osobno

NATO sTANdArdimA
polaznika iz operativnih postrojbi: Gardijske Obuka obučavatelja traži probrani instruktor- mi je najdraži „stari“ AK-47“.
oklopno-mehanizirane brigade, Gardijske mo- ski kadar, a u Pješačkoj pukovniji ga ne manjka. Na kraju posjeta pukovnik Galović istaknuo
torizirane brigade, Pukovnije Vojne policije i Riječ je o iskusnim ljudima, kojima je zvanje je da će sve što usvajaju polaznici i ono što
Vojnoobavještajne bojne. Tu su i polaznici iz instruktora nadogradnja znanja i sposobnosti. će usvajati budući biti vrlo brzo aktualno.
Pješačke pukovnije, koji će dodatno osnažiti in- Tom profilu odgovara instruktor narednik Saša Naime Pješačka pukovnija u programima
struktorski kadar postrojbe. Riječ je uglavnom Hlevnjak. Naglaske obuke iznio je u nekoliko obuke primjenjuje posljednje NATO-ove
o zapovjednicima i prvim dočasnicima vodova. riječi: „Za uspješnu konvoj-operaciju najbitnija standarde i naučene lekcije OSRH iz mi-
je priprema koja podrazumijeva prethodne sija i vježbi. Novi će smjer omogućiti brže,
KoNvoj oPERAcijE drilove. Treba se znati što, tko, gdje i kako radi, učinkovitije i racionalnije stvaranje instruk-
Posjećujemo konvoj dobro poznatih Humveeja. zapovjednik u svojem planiranju ne smije ništa torsko-obučavateljskih kadrova na razini
Konvoj-operacije uglavnom su tema koja se prepustiti slučaju ili izići na cestu bez potpune cijeloga HKoV-a. n

HV 418_04_07.indd 4-5 3/27/13 2:19 PM HV 418_10_11.indd 10-11 3/27/13 2:19 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj.vlahovic@gmail.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić (gordana.jelavic@yahoo.com)
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2013.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_418_02_03.indd 2 3/27/13 2:53 PM

broj 418 / 29. ožujka 2013.
3

28 VOJNA OPREMA 44 DOMOVINSKI RAT
Tržište tjelesne zaštitne opreme Pokušaj uvođenja izvanrednog stanja u Hrvatsku -
Oduzimanje oružja TO-a SR Hrvatske i organizacijsko-
30 VOJNA LOGISTIKA
-formacijska dogradnja JNA prema planu Jedinstvo-3
Održavanje oklopnih vozila
46 FilateliJa
32 RATNA MORNARICA
marke - podsjetnici na tehničke izume
Aktivni mornarički radari (II. dio)
47 VEKSILOLOGIJA
36 RATNO ZRAKOPLOVSTVO
Vojne zastave iz vremena Marije Terezije
Dassaultov Mirage 2000
48 multimedija
42 Podlistak
Zanimljivosti iz Canona, EOS 100D i EOS 700D
Razvoj viteških redova

16 broj 418 / 29. ožujka 2013.
Stekli smo iznimno veliko povjerenje kod pripadnika Afganistanske nacionalne armije. broj 418 / 29. ožujka 2013.
17 18 broj 418 / 29. ožujka 2013. broj 418 / 29. ožujka 2013.
19
Nije se to dogodilo preko noći, rezultat je to dugogodišnjeg rada naših mentorskih
timova, njihove stručnosti i želje da pomognu

RazgovoR Silvia Filošević HRZ i PZO Jure Stipić

Što je najznačajnije što ovaj ju- će se pružati u svim segmentima prostora, a što se izravno reflektira na
bilarni 20. kontingent ostavlja u InIcIjatIva potIče InteroperabIlnostI sudjelujućIh koji mogu poboljšati nadzor, a poboljšanje sigurnosti zračnog prostora Međusobnom razmjenom podataka
naslijeđe budućim kontingenti- zemalja I zemalja nato saveza s cIljem učInkovItI- samim tim i zaštitu zračnog u regiji. Budući da je riječ o regional- o situaciji u zračnom prostoru ze-
ma? prostora partnerskih zema- nom pristupu sustavu zapovijedanja, malja NATO saveza i partnerskih
Pripadnici 20. HRVCON-a, svojim su je zaštIte zračnog prostora uz manja Izdvaja- lja. U tom pogledu RH intencija je stvaranje jednog regionalnog zemalja, uz sigurnost poboljšala bi
profesionalnim radom i predanošću je deklarirala potporu operativnog NATO središta (NATO CRC) se njihova suradnja, koordinacija i
Glavni je cilj naših
ovdje u Afganistanu u prošlih šest
nja materIjalnIh sredstava... projektima nabavom i koje bi imalo zadaću razmjene radarske sposobnost. Inicijativa utječe na
nasljednika nasta-
viti istim putem u mjeseci dokazali i pokazali zašto su ugradnjom opreme u slike partnerskih zemalja uključenih u višu razinu suradnje i povjerenja
Koji su njegovi glavni ciljevi? to dugogodišnjeg rada naših mentor- izgradnji čvrstih i naše Oružane snage tako cijenjen sa- Balkanski regionalni pristup protuzrač- DosaDašnje aktivnosti operativna središta, BRAAD inicijativu kroz ASDE filtar sa partnerskih zemalja, te na opti-
Treba naglasiti da su naši afganistan- skih timova, njihove stručnosti i želje dobrih prijateljskih i veznik i koalicijski partner koji i ovdje i noj obrani - BRAAD (Balkan Regional U samom početku na prvim sastanci- te mentoriranjem zemljama NATO saveza. Svojim aktiv- malnu uporabu raspoloživa zrač-
ski prijatelji prepoznali naša htijenja da pomognu. partnerskih odnosa u međunarodnim okvirima vrlo visoko Approach to AirDefence) je multina- ma zemlje sudionice (BiH, Crna Gora, i obučavanjem nostima HRZ i PZO BRAAD inicijativom nog prostora. Od ove se inicijative
da ih razumijemo i da im u granica- kotira. Vjerujem kako će svojim djelo- cionalna inicijativa koju je pokrenuo Makedonija, uključujući Albaniju i Hr- stručnog osoblja pridonosi kvalitetnijem procesu priklju- očekuje kvalitetnija potpora miru i
ma svojih mogućnosti pomognemo. U 21. kontingentu su i dvije vanjem budući kontingenti nastaviti analitički Odjel NATO saveza za protu- vatsku) predstavile su trenutačne spo- za elementarne čivanja partnerskih zemalja u NATO/ viša razina učinkovitosti u kriznim
Osobito sam ponosan što smo u dosa- nove sastavnice, NPCC i CFC. pridonositi svekolikom ugledu naših zračnu obranu. Podržavaju je agencije sobnosti svojih ratnih zrakoplovstva i dužnosti u su- NATINAMDS u budućnosti. situacijama te smanjivanje mogu-
dašnjim djelovanjima, ovdje mislim i Što su njihove zadaće? OS i naše domovine Hrvatske, na po- NC3A (NATO Consultation, Command protuzračnih obrana. To su prije svega stavu nadzora Međusobnom razmjenom podataka o ćih incidenata u prekograničnom
na sve prijašnje kontingente, izgradili U sastavu 21. HRVCON-a nalaze se te nos svih nas. and Control Agency), NAMSA (NATO operativne i tehničke sposobnosti kao i i zaštite zrač- situaciji u zračnom prostoru zemalja području, te optimiziranje i fleksi-
čvrste i prijateljske odnose s partner- dvije nove sastavnice. NPCC (National Maintenance and Supply Agency), NAC- posjedovanje temeljne opreme za nad- nog prostora. NATO saveza i partnerskih zemalja, uz bilnost u uporabi zračnog prostora...
skim vojskama. Bili smo i ostajemo Police Coordination Centre - Savjet- Jednom prigodom ste rekli da je MA (NATO ACCS Management Agency) zor zračnog prostora. Razmatrale su Potpora će se sigurnost poboljšala bi se njihova surad-
predani zajedničkim ciljevima, uvje- nički tim) u sustavu je Uprave Joint U razgovorima sa snaga ovoga kontingenta u ljudi- i NCSA/NPC (NATO Communications se potrebe i usklađivanja nacionalnih očitovati i pre- nja, koordinacija i sposobnost. Inicijativa
reni smo u uspjeh operacije ISAF, u Operations, a u sastavu ANSF OPS zapovjednicima u ma. Što to konkretno znači i kako and Information System Support zahtjeva u pogledu sustava za zapovi- nošenjem vla- utječe na višu razinu suradnje i povje- Cilj projekta je pomoći u nabavci radara
brigadir Željko Dadić, sretniji i prosperitetniji Afganistan. Odjela (Afghanistan Security Forces). C2 sustavu ISAF-a objašnjavate činjenicu da su Hr- Agency / NATO Programming Centre. jedanje i nadzor. U ovom se području stitih iskustava renja partnerskih zemalja, te na opti- za pokrivanje zračnog prostora struč-
osjećamo respekt i
zapovjednik 20. HRvCoN iSAF Tako je glavni cilj naših nasljednika Unatoč nazivu sastavnice (NPCC AT),
zahvalnost za naš
vati itekako dobro prihvaćeni, BRAAD inicijativa uključuje koordina- želi postići kompatibilnost među susta- u aktivnostima malnu uporabu raspoloživog zračnog nom pomoći, koordinacijom, suradnjom
nastaviti istim putem u izgradnji čvr- ona nije zadužena samo za savjetova- doprinos u osiguranju kako u okviru ISAF-a tako i kod ciju balkanskih i zemalja NATO saveza vima uključenim u BRAAD inicijativu, izrade protu- prostora. Od ove se inicijative očekuje i posredovanjem.
stih i dobrih prijateljskih i partnerskih nje NPCC-a (operativnog središta), već mira i stabilnosti u ANA-e i lokalnog stanovništva? s ciljem razvoja sposobnosti protuzrač- te komunikacijsku opremu zemlja –zrak zračne studije, kvalitetnija potpora miru i viša razina Izrada studije vodi se kroz BRAAD
odnosa. je zbog zainteresiranosti Zapovjedniš- Afganistanu. S punim Da, to sam već u nekoliko prigoda ista- ne obrane. Potiče se interoperabilnost –zemlja i zemlja – zemlja (G-A-G i G-G) opremanju i učinkovitosti u kriznim situacijama inicijativu i predstavlja se kao projekt
tva ISAF-a za stanje u Odjelu za pla- pravom možemo reći knuo. To temeljim ponajprije na činje- sudjelujućih zemalja i zemalja NATO potrebnu za provedbu zračnih operacija. stavljanju te smanjivanje mogućih incidenata u u sklopu inicijative Pametne obrane
Kako procjenjujete suradnju sa niranje i operacije (u Upravi za sigur- da smo kompatibilni nicama njihova dosadašnjeg iskustva iz saveza s ciljem učinkovitije zaštite Suradnjom se nastoji poboljšati sposob- u opera- prekograničnom području, te optimizi- (Smart Defense). Republika Hrvatska je
savezničkim snagama u okviru nost MUP), čitav taj odjel u djelokrugu s našim partnerima iz misija te stručnosti i osposobljenosti što zračnog prostora uz manja izdvajanja nost motrenja regionalnog zračnog tivnu ranje i fleksibilnost u uporabi zračnog prihvatila zahtjev Republike Makedonije
velike ISAF obitelji

Bili smo i ostajemo predani
ISAF-a, a kako s pripadnicima je rada NPCC AT. Iz ovoga je vidljivo su je pokazali na obuci i završnoj vježbi materijalnih sredstava. prostora. U skladu s time gradio se upo- prostora. za “sponzorskom” zemljom u postupku
ANA-e koje mentoriraju i savje- da je riječ o izuzetno odgovornoj za- prije upućivanja u područje operacije. Partnerske zemlje uključene u BRAAD zajednički pristup i mogućnost rabu nabave MRC-a (MASE Remote Console).
tuju hrvatski pripadnici? daći i to je potvrda koliko uvažavanje Moje početno povjerenje opravdali su inicijativu su Bosna i Hercegovina, Crna implementacije nabavkom bu- U tijeku su aktivnosti provedbe obuke
Možemo biti ponosni na svoja po- i povjerenje imamo kod naših koali- svojom profesionalnošću i odgovornim Gora i Makedonija. Uz njih su uključene četiri radara za nadzor zrač- dućih osoblja partnerskih zemalja u sustavu
Cilj inicijative je regionalno uvezi-
stignuća, znajući da smo mi relativ- cijskih partnera preuzimajući vodeću ponašanjem u izvršavanju dobivenih i zemlje članice NATO saveza, Albani- nog prostora koji bi trebali biti radar- za zračno motrenje. U Središtu za obuku
vanje i razmjena podataka putem
no mlada država koja je u povijesno ulogu u ovom dijelu. redovitih, ali i neplaniranih zadaća. Svi- ja, Grčka, Italija, Mađarska, Slovenija i smješteni u Albaniji (Fushe), skih su- „Rudolf Perešin“ u Zemuniku u tijeku

zajedničkim ciljevima
ASDE (Air Situation Data Exchange)
vrlo kratkom vremenu od zemlje Druga je nova pozicija Tim za trening ma je znano da su Hrvati najprihvaće- Hrvatska kao vodeća zemlja inicijative. Makedoniji (Turtel), Crnoj Gori stava koji je tečaj Radarska tehnika na kojem su
filtra i MRC (MASE Remote Console).
primateljice mirovnih snaga postala u CFC-u (Consolidated Fielding Cen- niji kod lokalnog stanovništva, mogu s Iako malo poznata široj javnosti, BRAAD (Vrsuta) i BiH (Jahorina). će nabaviti četiri pripadnika Vojske Crne Gore. U
To će pridonijeti kvalitetnijoj radar-
čimbenik globalne stabilnosti i sigur- tre), težišna zadaća je temeljna vojnič- potpunom sigurnošću reći da je to zbog inicijativa se izgrađuje i unapređuje već Stručne osobe iz HRZ-a i PZO-a i zemlje su- skladu s tim i za pripadnike OS Repu-
skoj pokrivenosti i nadzoru zračnog
nosti, što smo od vojske dragovoljaca ka obuka s pripadnicima ANA-e. poštivanja i uvažavanja kulturoloških treću godinu. Do sada je održano Hrvatske kontrole zračne plovidbe, dionice. blike Makedonije izrađen je dinamički
prostora, a što se izravno reflektira
postali članica NATO saveza. Postali Ona će se provoditi na poligoni- razlika što su domaćini prepoznali. Sve šest radnih sastanka ili aktivnosti BRAAD inicijative ocijenili plan obučavanja. U tijeku su pripreme
na poboljšanje sigurnosti zračnog
smo pouzdan saveznik koji i ovdje u ma KMTC-a (Kabul Military Tra- je to rezultat kvalitetne i dobre predu- radionica. su korisnima za Republiku Hrvatsku, a svrha prostora u regiji.
za daljnju realizaciju “Air Surveillance
Afganistanu ravnopravno, rame uz ining Centre). Ovu poziciju smo putne obuke u našoj domovini. Bila HRZ i PZO kao nositelj aktivnosti svojim inicijative Pre-acquision Study”. Partnerskim se
Pripadnici 20. HRVCON-a su svojim profesionalnim radom i predanošću ovdje u Afganistanu rame, s koalicijskim partne- prije svega dobili zahvaljujući mi je čast zapovijedati 20. hrvatskim je angažmanom u ovom projektu preu- Svrha inicijative zemljama pruža potpora putem nauče-
u proteklih šest mjeseci dokazali i pokazali zašto su naše Oružane snage tako cijenjen save- rima izvršava sve preuzete
zadaće. U razgovorima sa
izvrsnim ocjenama rada na-
ših mentorskih timova.
kontingentom. zeo najaktivniju ulogu u vođenju
pojedinih projekata.
je regionalno uve-
zivanje i razmjena Planovi i razvoj
nih lekcija čime se pridonosi učinkovi-
tijoj uspostavi sustava nadzora zračnog
znik i koalicijski partner koji i ovdje i u međunarodnim okvirima vrlo visoko kotira. Hrvati su zapovjednicima u C2 susta- Je li sudjelovanje u operaci- U sklopu regionalnog podataka putem Hrvatska je određena kao zemlja do- prostora.
vu ISAF-a osjećamo respekt ji ISAF ispunilo vaša oče- pristupa BRAAD ini- ASDE (Air Situation maćin za ugradnju ASDE (Air Situation Zbog složenosti zadaća i djelotvorne
najprihvaćeniji i kod lokalnog stanovništva i mogu s potpunom sigurnošću reći da je to zbog i zahvalnost za naš doprinos kivanja i koje uspomene cijativi prihvaćena Data Exchange) filtra i Data Exchange) filtara prema BiH i Cr- implementacije BRAAD inicijative
poštivanja i uvažavanja kulturoloških razlika što su naši domaćini prepoznali... u osiguranju mira i stabilno- nosite iz Afganistana? je stručna potpora MRC (MASE Remote Con- noj Gori. Rok implementacije je 2013. u partnerske zemlje, a budući da je
sti u Afganistanu. Sve je to po- Postignuti rezultati i ocjene HRZ-a i PZO-a sole). To će pridonijeti kva- godina. Na taj će način zemlje partneri RH vodeća zemlja u tom projektu, u
tvrda da smo na dobrom putu koje smo dobili tijekom ove partnerskim ze- litetnijoj radarskoj pokri- dobivati reduciranu sliku događanja u HRZ-u i PZO-u je osnovan stalni tim
Krajem ožujka u Hrvatsku su se iz operacije ISAF Kako biste ocijenili prošlih šest zahtjevne zadaće, prenositi znanja i u izgradnji naših OS koje operacije daju mi razlog da mljama. Potpora venosti i nadzora zračnog zračnom prostoru, osim podataka koji su za praćenje i koordinaciju aktivnosti

BRAAD inicijAtivA
mjeseci u Afganistanu? iskustva jačajući afganistanske spo- odlikuje profesionalnost budem zadovoljan. Spoznaja klasificirani NATO oznakama tajnosti. unutar inicijative. Tim je sastavljen
vratili pripadnici 20. kontingenta. Uspješno su priveli
Kao zapovjednik a i svi pripadnici kon- sobnosti. Na taj smo način, provodeći i stručnost u izvršavanju da sam sudjelovao u doprinosu Ovom se inicijativom planira kvalitetniji od stručnih i iskusnih visokih časni-
kraju svoje sudjelovanje u operaciji te predali dužnosti tingenta na kraju naše misije možemo u praksi pristup Shohna ba Shohna zadaća. S punim pravom osiguranja mira i stabilnosti u nadzor zračnog prostora u mogućim Re- ka s tri cjeline koje koordiniraju spe-
svojim nasljednicima. O razdoblju provedenom u Af- biti ponosni što smo postignućima – rame uz rame, djelatno podupirali možemo reći da smo kom- Afganistanu kao dio velike ISAF negade situacijama, tj. misli se na civilni cifične aktivnosti kao što su obuka,
ganistanu, zadaćama koje čekaju njihove nasljednike, i ugledu koji su svojim djelovanjem glavnu misiju ISAF-a – prijenos od- patibilni s našim partnerima obitelji čine me ponosnim. Ipak, zrakoplov ili platformu namijenjenu za operativna uporaba i komunikacijski
suradnji s drugim nacijama i pripadnicima afgani- u ISAF-u gradili prethodni hrvatski govornosti za stabilnost i sigurnost iz velike ISAF obitelji. najveća dobit u ovoj operaciji jest terorističke aktivnosti. sustavi. Čelnik tima i odgovorna osoba
kontingenti i sami pridonijeli svojim Islamske Republike Afganistan na nje- Posebno bih istaknuo iznimno stjecanje novih iskustava koja mo- Republika Hrvatska je također prihva- za BRAAD inicijativu je bojnik Darko
stanskih snaga sigurnosti prije samog povratka u
predanim radom. I mi smo u složeni zine snage sigurnosti. veliko povjerenje koje smo ste- žeš dobiti samo radeći u jednom tila ponuđenu vodeću ulogu u BRAAD Blažinčić, časnik za uporabu i nadzor
domovinu razgovarali smo sa zapovjednikom 20. mozaik hrvatskog djelovanja u Afga- kli kod pripadnika Afganistan- multinacionalnom okruženju te inicijativi za izradu “Air Surveillance zračnog prostora u Odjelu A-3 koji je
HRVCON-a, brigadirom Željkom Dadićem. nistanu ugradili i svoj prilog. Poka- Hrvatski se kontingent smanju- ske nacionalne armije. Nije se provjera vlastitih sposobnosti radeći pre-acquision study” za tri partnerske ujedno i sudjelovao na svim do sada
zali smo da smo sposobni provoditi je s dolaskom sljedeće rotacije. dogodilo preko noći, rezultat je s kolegama iz partnerskih zemalja. n zemlje (BiH, Crnu Goru i Makedoniju). BRAAD aktivnostima. n

HV 418_16_17.indd 16-17 3/27/13 2:20 PM HV 418_18_19.indd 18-19 3/27/13 2:21 PM

Poštovani pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i djelatnici Ministarstva Poštovani vojnici, mornari, dočasnici, časnici, generali i admirali, pripadnici Oružanih
obrane Republike Hrvatske, snaga RH u operacijama i misijama potpore miru, kadeti, državni službenici i namještenici,
VO pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske,
uime Ministarstva obrane Republike Hrvatske i svoje osobno želim vam sretan i
blagoslovljen Uskrs. upućujem vam iskrene čestitke u povodu najvećeg kršćanskog blagdana
– Uskrsnuća Isusova!
Kristovo nam uskrsnuće govori da sve ono što u životu radimo dobro i savjesno ima
uzvišeni smisao. Toga smo potpuno svjesni danas, a mnogi od vas bili su svjesni U vrijeme kada se suočavamo s raznim poteškoćama moram istaknuti ljudskost, toplinu,
i tijekom Domovinskog rata, kada nam je vjera u pravednost našeg cilja dala odlučnost, optimizam i istinske vrijednosti koje krase hrvatskog vojnika. Upravo je ove
presudnu hrabrost i odlučnost. Oni koji su u toj vjeri dali svoje živote, uvijek će biti vrijednosti potrebno razvijati i sačuvati. Iznimno sam ponosan na pripadnike Oružanih
u našim uspomenama. Upravo ih se u dane uskrsnih blagdana sjećamo s osobitim snaga RH u zemlji i svijetu koji su od naših saveznika prepoznati kao dobri vojnici i pouz-
poštovanjem, uvjereni u plemenitost i uzvišenost njihove žrtve. dani partneri u misijama i operacijama potpore miru te u savezničkim zapovjedništvima.
Želim da vam slavljenje najvećega kršćanskog blagdana udahne optimizam, U očekivanju Uskrsa s posebnim poštovanjem prisjećamo se svih onih koji su svoje živote
nadu, snagu i vjeru u budućnost, kako onima koji će biti sa svojim obiteljima tako ugradili u mir i slobodu Lijepe Naše za miran i sretan život svih građana Republike Hrvatske.
i onima koji će zbog službe i zadaća biti odvojeni od njih, pa i daleko od Domovine. U vrijeme iščekivanja blagdana koji pronosi nadu i vjeru u pobjedu dobrog, razmišljamo o
Na kraju želim da nam Uskrs svima zajedno bude nadahnuće za još bolje izvršenje poticajima za nadolazeće vrijeme koje nam daje snaga poruke Uskrsa. U tom duhu želim
naših zadaća i razvoj profesionalnih i međuljudskih odnosa. Slijedimo li to na- vam miran i sretan Uskrs ispunjen zdravljem, vjerom i radošću.
dahnuće, naše će Oružane snage i dalje biti ponos hrvatskih građana, ali i cijelom
slobodoljubivom i demokratskom svijetu. S osobitim poštovanjem,

ministar obrane NAČELNIK GS OSRH
Ante Kotromanović general-pukovnik dr. sc. Drago Lovrić

HV_418_02_03.indd 3 3/27/13 2:54 PM

4 broj 418 / 29. ožujka 2013.

Obuka za posade BOV-a AMV 8x8

Profesionalni
HV 418_04_07.indd 4 3/27/13 2:32 PM

“Trebamo osposobiti pojedince koji će znati sigurno upravljati i rukovati, pozna-
vati taktičko-tehničke osobine i mogućnosti vozila s ciljem sigurnog svladavanja broj 418 / 29. ožujka 2013.
5
svih zapreka u terenskoj ili cestovnoj vožnji, u dnevnim i noćnim uvjetima”,
istaknuo je voditelj obuke, natporučnik Srećko Čakarić

Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

Novi ciklusi obu-
ke za vozače i za-
povjednike vozila
počinju svaka tri
mjeseca. Posljed-
nja je održana
tijekom ožujka, a
njezin praktični
dvotjedni dio na
poligonu Sredi-
šta za obuku i
doktrinu logisti-
ke ZzP-a “Glavica“
u Požegi. Obuč-
nu skupinu su
uglavnom činili
Gromovi, a ovo
je i njihova svo-
jevrsna pripre-
ma za skorašnju
vježbu u kojoj će
se prvi put kori-
stiti Patrijama...

izazov i zadovoljstvo
HV 418_04_07.indd 5 3/27/13 2:32 PM

Bit će zapovjednik vozila i gleda unaprijed. prema vježbi koja će biti na proljeće i u kojoj će se Gromovi prvi put koristiti Patrijama. obuci i pripre- je prvi dio u vojarni “Predrag Matanović“ u Petrinji obuke. naglašava nezaobilazne mjere sigurnosti.instruk- pristiže sve više borbenih oklopnih vozila AMV upravljati i rukovati. kaže zamjenik zapovjednika 2. koju uglavnom 8x8 (Patria). „Naravno je održana od 25. tori. Posebno nam mehanizirane satnije Gromova natporučnik Davor dvotjedni dio na poligonu Središta za obuku i dok. ke osobine i mogućnosti vozila s ciljem sigurnog čine Gromovi. Naravno. atraktivniji je ipak praktični Zapovjedne satnije u bojni Tigrovi. Dugo godina je u pješaštvu i ovo mu je novi izazov u karijeri. zapovjednik mi dokumentacije“. Pred nama je nešto poput blatnog bazena. ožujka 2013. 6 broj 418 / 29. te pripadnici obučne skupine. Dio obuke koji smo pratili na poligonu bio je među Kristijan Živković iz 1. dok HV 418_04_07. natporučnik Srećko Čakarić. vožnji. satnije koji ističe da se svi znaju. Njegove riječi potvrđuje nadnarednik trinu logistike ZzP-a “Glavica“ u Požegi. ožujka. Jurišević. Posljednja moraju znati samostalno provoditi preventivne brigade s kojima dijele vojarnu u Petrinji. kaže voditelj Tigrovi nam puno pomažu u svemu. S nama su obučavatelji. Novi ciklusi obuke za vozače i zapovjed. Posade i vozila se moraju dokazati vozeći na njemu. s time da preglede i osnovno održavanje vozila“. Tigrova je manje jer su se oni ranije posobljava sve veći broja vojnika koji će se njima svladavanja svih zapreka u terenskoj ili cestovnoj počeli koristiti Patrijama i težište obuke je sada i služiti. Obučnu skupinu uglavnom su činili pripadnici Gromova iz Gardijske motorizirane brigade Obuka za posade BOV-a AMV 8x8 Kako u Gardijsku motoriziranu brigadu HKoV-a “Trebamo osposobiti pojedince koji će znati sigurno najatraktivnijima. poznavati taktičko-tehnič. veljače do 15.indd 6 3/27/13 2:32 PM . tako usporedno teče i obuka koja os. prijatelji su i kolege i inače si pomažu na poslu“. bio teoretski. Nadalje ljudi na njihovim kolegama iz Gardijske motorizirane nike vozila počinju svaka tri mjeseca. u dnevnim i noćnim uvjetima.

baš kao i njegove Zanimljivi su dojmovi novog vozača iz reda pa nadnarednika Miljenka Purgara. Napokon. Inače je godinama bio tenkist i to ne se mijenja i nadograđuje. a instruktori upozoravaju na pogreške bi se isprobalo izvlačenje pomoću vitla. Prilazimo Purgaru i pitamo ga o netom učinjenom hrvatskim inačicama. nego za što Nije niti napravljena za to. broj 418 / 29. Iskušenja su zanimljiva i zahtjevna. koje se ne i propuste. ožujka 2013. “Patria ne može proći gdje može tenk. Što se tiče vožnje.indd 7 3/27/13 2:32 PM . “Vitlo je odlično. da iskustva. 7 im se blatna voda penje do metra visine. zapravo je cilj svakog vozača da se obuči ne samo za nju. pa nagib i konačno stepenasti teren. kaže Bančić. Jedva čekam prvu vježbu“! Kod svih vozila potrebno je vrijeme da bi se posada i obučenosti“. Polaznici su oduševljeni da je vozim. Kvalitetni poligon i isto takva potpora požeškog obučnog logističkog središta pružaju sve uvjete da obuka ide brzo i glatko. od osam kotača funkcionira kao posebno tijelo i Nakon blatnog bazena vrijeme je za kratki predah. Svaki pravi profesionalci“. koje raste s razinom iskustva više vozila. sionalno zadovoljstvo. ona mi je sve veće profe- da se obuči ne samo za nju. zapovjednika kolege razvodnike Antu Dunđera (Gromovi) i Ivana Gromova. Vojnici izmjenjuju Pratimo i namjerni ulazak u najveću dubinu. Uspješno sam je prošao i bilo je uzbudljivo. pozornika Elvisa Marića. kontinuirano ali Patria je…strašna! Ispunila mi se želja odgovara. Tu na scenu stupa eki. zapravo je cilj svakog vozača zaboravlja. Vozila kreću na off- road vožnju. Ipak. Vozačkog instruktora razvodnika Da- smije propustiti u obuci. prvi dio obučnog dana je gotov. vozilo se bez prevelike buke i poteškoća izvlači. poslu. a vojnici na raščlambu. ali se sigurnost posada i vozila niti u jednom trenutku ne dovodi u pitanje. Zanimljivi su dojmovi novog vozača iz reda Gromova. pozornika Elvisa Marića. Gregića (Tigrovi) obučili finski stručnjaci na prvim ove obuke bio sam na obuci za Humvee. I u ta. niela Bančića (Gromovi) još su. njime. Vozilo je i dalje glavna tema. „Radi se izvrsno. obukom i kolegama. a dečki su kvim uvjetima za Patrije nema problema. Vozila idu na pranje i provjeru. Jedva čekam prvu vježbu“! n HV 418_04_07. uigrala“. kaže dočasnik koji je iznimno zadovoljan Vrijeme je za drugi dio obuke. „Prije ove obuke bio sam na obuci za Humveeje. oklop je oklop. nego za što više vozila. ugodno me iznenadilo“. Na malom području vozilo prelazi veliki uspon. “Prije desetine za izvlačenje u Logističkoj satniji Tigrova. „I dandanas vozilo pokazuje Uspješno sam je prošao i bilo je uzbudljivo. ali Patria je…strašna! Ispunila mi se želja da je vozim. nešto novo u svojim mogućnostima.

kazao je mi- nazočili su mu i predsjednik i Sjedinjenih Američkih Država. kontraadmiralom Antom Urlićem strojeva. dom i zalaganjem znatno nosnog dijaloga i suradnje među zemljama jugoistočne Europe. brigadir nju i opremanju Oružanih snaga sastanak veleposlanika i voj. motora. te u osiguranju partnera RACVIAC-a sa sadašnjim njegovim statusom i trenutačnim izazo. optoelektronika) te radionice OJI Regionalna sigurnost i suradnja Vojni izaslanik SAD-a odlikovan u RACVIAC-u Redom hrvatskog trolista U vojarni „Vitez Damir Martić“ Odlukom predsjednika Republike benih sposobnosti.U posjetu su također bili i obnašatelj zamjenikom načelnika GS OSRH za planove nica za održavanje specijalnih i inženjerskih dužnosti glavnog inspektora obrane. od čega svakako treba istaknuti suradnju na istraživanju događaja povezanih sa sigurnošću letenja u kojima su sudjelovali civilni i vojni zrakoplovi. pomoćnik ministra obrane Zoran na prigodnoj svečanosti uručio mi. Izražavajući zadovoljstvo potpisanim sporazumom. topničkog i pješačkog oružja. EU-a i UN-a.  20. od. vojni izaslanik Republike Hrvatske za dostizanje nih izaslanika akreditiranih u SAD-a u Republici Hrvatskoj. standarda spremnosti obrane vla- Republici Hrvatskoj. potpisali su mini- star Ante Kotromanović i direktor Agencije Omer Pita. Zapovjed. Sastanak likovan je Redom hrvatskog tro. načelnik GS Uime Predsjednika Republike. 8 Foto: Josip KOPI broj 418 / 29. Sporazum čija je svrha podrobnije utvrđivanje sadržaja. Sigurnost i razvoj međusobno su isprepleteni starstva obrane Republike pojmovi. Calvin Carlsen. akademsku. istaknuo ulogu brigadira Carlsena OSRH general-pukovnik Drago brigadiru Carlsenu odlikovanje je u opremanju hrvatskih Oružanih Lovrić. mandata u Republici Hrvatskoj. Ministar je tom prigodom rekao značajne financijske potpore za vima i planovima za budućnost. ministar Kotromanović je rekao kako je ovaj dokument temelj za dostizanje najviših svjetskih standarda sigurnosti zračnog prometa te važan korak prema usklađivanju s pravnim okvirom za stvaranje jedinstvenog europskog neba. sti za sudjelovanjem u zajedničkim a uz diplomatske predstavnike bene suradnje Republike Hrvatske vojnim operacijama”. kao i u projektima bena suradnja je bila izni- bilateralne i multilateralne suradnje zemalja regije. a predviđena je i razmjena podataka o izvršenim nadzorima sigurnosti. Među ostalim su definirana područja usklađivanja zajedničkog djelovanja. OJI neprofitnu organizaciju u regionalnom vlasništvu. ši je na zavidnu razinu nim mirovnim operacijama i misijama pod okriljem NATO-a. prezentirao je ministru radionice za specifič. snaga novim naoružanjem i voj- Drča i drugi. podignuv- globalne sigurnosti. Viktor Koprivnjak na sredstva (sredstva veze i telekomunikacije.Vlahović na razvoj hrvatskih obram- Sporazum MORH-a i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo S ciljem osiguranja najvišeg stupnja sigurnosti zračnog prometa u Republici Hrvatskoj 14. Posebno je RH Ivo Josipović. uvjeta i načina suradnje u obavljanju zajedničkih poslova u zračnom prometu.RACVIAC. zadaćama Remontnog zavoda. višegodišnji proces transformacije u međunarodnu neovisnu. godine uspješno završilo da je brigadir Carlsen tijekom svog opremanje i obuku. brigadni i resurse. nistar Kotromanović. nom tehnikom. Cilj sastanka bilo je upoznavanje predstavnika zemalja članica i nistar obrane Ante Kotromanović. utjecao na razvoj bilateralne Na početku sastanka predsjednik Josipović je dao osvrt pod nazivom „Regi. fokusirana ponajprije D.  Naglasio je također i hrvatsku potporu i sudjelovanje u regionalnim sigur. i savjetnik ministra obrane za vojna pitanja sustav MILES. ra. obrambene suradnje Mini- onalna sigurnost i suradnja“. je ožujka potpisan Sporazum Foto: Josip KOPI o suradnji između Ministarstva obrane i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. je ožujka održan Hrvatske Ive Josipovića. Američko-jadranskoj povelji (A-5 inicijativa). agregata i opreme ciljališta te s misijama i stra za materijalne resurse. general-bojnik Mate Ostović sa Ministar je također upoznat s radom radio- potporu. te na obučava- u Rakitju 18. mna. direktor RACVIAC-a Branimir Mandić. s misijom jačanja sigur. i unapređenju bilateralne obram. stite domovine kao i standarda je organiziralo Središte za si. general Drago Matanović. “U tom razdoblju. ožujka 2013. Govoreći o ulozi Hrvatske u postizanju obrane SAD-a. u čijoj bi provedbi civilno-vojna suradnja i usklađenost trebali imati temeljnu ulogu. slobodno reći. Kao jedno od područja suradnje MORH-a i Agencije istaknut je nadzor usklađenosti vojnih objekata i opreme kojima se koristi za civilni zračni promet. strateškog partnerstva. naša obram- Foto: Josip KOPI RACVIAC-u. Središte je 2011. istaknuo je doprinos Oružanih snaga RH u međunarod. u okviru čega je predviđeno formiranje zajedničkih radnih skupina.indd 8 3/27/13 2:34 PM . mogu nosnim inicijativama: Forumu ministara obrane jugoistočne Europe (SEDM). ožujka Remontni zavod Zapovjedništva za nik ZzP-a. OJI HV 418_08.  pomoćnik mini. VIJESTI IZ MORH-a Ministar obrane u posjetu Remontnom zavodu ZzP-a Ministar obrane Ante Kotromanović posjetio je kapetan bojnog broda Jerko Letica. za održavanje bojnih vozila i raketnih sustava. lista za izuzetan doprinos razvoju kompatibilnosti i interoperabilno- Foto: Davor KIRIN gurnosnu suradnju. naglasio je Predsjednik izrazivši uvjerenje da područje jugoistočne Hrvatske i Ministarstva Europe može postati potpuno stabilno.

brigadiri Županić i Brajković izrazili su veliko povjerenje u pripadnike kontingenta koje se temelji na viso koj obučenosti i stručnoj pripremljenosti pripadnika kontingenta za izvršenje svih zadaća u sklopu misije KFOR. U obraćanjima pripadnicima 12. studenog 2012. 10. 9 Foto: Tomislav BRANDT broj 418 / 29. kada je u kampu HRVCON-a spuštena hrvatska zastava i time je okončano sudjelovanje pripadnika OSRH u UN-ovoj misiji na Golanskoj visoravni. Podsjetio je također kako je Nakon što je pozdravio postrojene pripadnike kontingenta. Puljizević Dvanaesti hrvatski kontingent u misiji KFOR Iz 91. Kontingent se sastoji od 20 pripadnika OSRH. te ministra obrane Ante Kotromanovića o brzom povlačenju pripadnika OSRH iz misije na Golanskoj visoravni. Predaja dužnosti 10. zrakoplovne baze. bojnik Mile Vukičević. Avion s 97 pripadnika koji su u misiju upućeni 21. sigurnosnih razloga jer smo procijenili da ratna zbivanja u Siriji mogu neral-pukovnik Drago Lovrić. kontingent OSRH vratio se iz misije UNDOF Svi pripadnici 10. u svom kratkom obraćanju zahvalio je svim pripadnicima kontingenta na sudjelovanju i hrabrosti. kontingenta. ge. Time je uspješno provedena Odluka predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapo- vjednika OSRH Ive Josipovića. kontingenta bit će upućen u područje operacije idućih dana. OJI HV 418_09. sletio je u Zrakoplovnu bazu Pleso u večernjem satima. L.171 Sh. Lovrić je rekao: „Odluka o vašem povlačenju iz misije donesena je iz Pripadnike kontingenta dočekali su načelnik Glavnog stožera OSRH. zapovjednik 91. „Glavni je cilj bio da se svi živi i zdravi vrate u domovinu i to smo uspjeli.“ rekao je bojnik Vukičević.. ožujka 2013. Bila mi je izuzetna čast biti s vama i predstavljati našu zastavu. bili su predstavnik Zapovjedno- operativnog središta GS OSRH brigadir Nikola Županić i izaslanik zapo- vjednika HRZ-a i PZO-a. 18. načelnik stožera HKoV-a. ožujka. kontingenta OSRH koji su se nalazili u misiji Foto: Tomislav BRANDT UNDOF na Golanskoj visoravni. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a 16. ožujka vratili su se u Republiku Hrvatsku. Na ispraćaju u vojnom objektu „Lučko“. Zapovjednik 10. HRVCON-a obavljena je 17. zaključio je general Lovrić. ako bi trebalo. zamjenik cijama potpore miru je najvažniji kriterij prema kojem se donose odluke načelnika GS OSRH za operacije. a koji je razmješten na području kampa Bondsteel u Ferizaju/Uroševcu.  Ostali dio snaga 12. prevoženje ljudi i tereta. ponovno otišao – ako bih opet išao s vama. general operacija povlačenja i premještanja te povratka u Hrvatsku trajala šest dana i provedena je u četiri faze. brigadni general Mate Pađen i drugi. kontingenta. Temeljna je zadaća hrvatskog kontingenta u operaciji KFOR. zrakoplovne baze brigadir Darko Brajković. o sudjelovanju ili povlačenju iz operacija“. većinom iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Protuzračne obrane s dva višena- mjenska helikoptera Mi . Zapovjednik 12. HRVCON-a je bojnik Tomi- slav Pušnik pripadnik Eskadrile transportnih helikoptera 93. a operacijom je zapovijedao Glavni stožer Oružanih snaga čiji se operativni tim nalazio na terenu te neposredno rukovodio i koordinirao svim aktivnostima. Tijekom ce- remonije predaje dužnosti. brigadni general ugroziti vašu sigurnost – a sigurnost pripadnika Oružanih snaga u opera- Mladen Fuzul. profesionalna i obučena vojska koja je u stanju provesti svaku zadaću“. pripadnicima HRVCON-a uručene su medalje UN-a za uspješno sudjelovanje u misiji UNDOF.indd 9 3/27/13 2:35 PM . I sutra bih. je ožujka upućen prvi dio snaga dva- naestog hrvatskog kontingenta na četiri mjeseca u mirovnu operaciju NATO-a KFOR (Kosovo Force) na Kosovu. zapovjednik ZzP-a general-bojnik Mate Ostović. „Vaš siguran i organiziran povratak u Republiku Hrvatsku još je jedan dokaz da smo odgovorna.

Vojni poligon “Gašinci“ Pješačka pukovnija u pro- gramima obuke primjenjuje posljednje NATO standar- de i naučene lekcije OSRH iz misija i vježbi. 10 broj 418 / 29. Trenutačno su aktivnosti na poligonu u Gašincima u znaku dva obučna ciklusa: šestotjedne obuke obuča- vatelja refleksno-situacij- skih gađanja i trotjedne obuke obučavatelja za konvoj-operacije. Obuka po POSLJEDNJIM NATO standardima HV 418_10_11.. učinkovitije i racionalnije stvaranje instruktorsko- obučavateljskih kadrova na razini cijeloga HKoV-a.indd 10 3/27/13 2:37 PM . Novi će smjer omogućiti brže.. ožujka 2013.

Još u Zapovjedništvu poligona pu. Na kraju posjeta pukovnik Galović istaknuo torizirane brigade. ski kadar. žičanim. kovnik Galović nas je upozorio da je pukovnija onica-teren.. Vrijeme dodatno otežava situaciju. metama i gumama. Prvo posjećujemo strelište. defender se zaustavlja. Gardijske mo. Tom profilu odgovara instruktor narednik Saša Naime Pješačka pukovnija u programima struktorski kadar postrojbe. preciznost i ra- znovrsnost. Jakopovićem (GOMBR). imaju primjenu i u Hrvatskoj. osobno polaznika iz operativnih postrojbi: Gardijske Obuka obučavatelja traži probrani instruktor. Riječ je uglavnom Hlevnjak. poanta je da ne možeš biti si- vojnu obuku pojedinaca. Refleksno-situacijska gađanja se provode na odgovarajućem strelištu ograđenom nasipima. Davenport Sr. dinamično. šava i razgovaramo s desetnikom Damirom ožujka u znaku je dva obučna ciklusa koja Njegov kolega iz VP-a. među nasipima. ali sigurno poručnik Mato Troha. odvija u pravom vojničkom redu. ožujka 2013. a najkompliciranije su zasjeda i nailazak brani su visoko motivirani. ali po.. obliku obuke koja mora biti što realnija i zato mo. Pješačke pukovnije. Ima li obučavatelja. navigaciji…Za jednu skupinama. ima vremena do završnog ocjenjivanja. Radimo po sustavu predava. Prolazi se tridesetak različitih situacija. je obuka odlično pripremljena i povećava pri- pukovnika Ivana Galovića i pripadnika njegove „Evo upravo idemo u ophodnju i organizaciju jašnja znanja na novu razinu. Tu su i polaznici iz instruktora nadogradnja znanja i sposobnosti. zapovjednik u svojem planiranju ne smije ništa torsko-obučavateljskih kadrova na razini Konvoj-operacije uglavnom su tema koja se prepustiti slučaju ili izići na cestu bez potpune cijeloga HKoV-a. Naglaske obuke iznio je u nekoliko obuke primjenjuje posljednje NATO-ove o zapovjednicima i prvim dočasnicima vodova. gdje i kako radi. kvalitetu obuke i činjenicu da su u njoj imple. Vojnici ulaze u manjim kalendarom obuke. Posljednja etapa je poznati shooting-house. za budućeg obučavatelja. broj 418 / 29. Pukovnije Vojne policije i Riječ je o iskusnim ljudima. Svaka skupina ima po desetak mentirana iskustva iz misija. „Obuka? Do sada sve smo obišli na Gašincima: šestotjedne obuke zadovoljan je što ga je postrojba nominirala za pet. će usvajati budući biti vrlo brzo aktualno. odnosi na međunarodne misije. ušla s vrlo zgusnutim i modificiranim i raznovrsna:uči se o IED-ima. Polaznici su po- zorno probrani ulaznim testiranjem. prozirnim podom.indd 11 3/27/13 2:37 PM . te naglašava visoku u vojsci. napredak polaznika tijekom cijele obuke. Ipak. načnim djelovanjem. vrlo zadovoljan svojim instruktorima koji rade brojne vojnike drugih postrojbi. Izlazi. snimio Josip KOPI spremnosti. skupnik Alan Benović. Nedeljka Tomaševića (GMTBR) koji ističe da načelnika stožera Pješačke pukovnije ZOD-a kovnije Vojne policije. Obuka podrazu. Težište je. Kao voditelj sam Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. kojima je zvanje je da će sve što usvajaju polaznici i ono što Vojnoobavještajne bojne. Oda- i vjetrovito. check-pointa. ključnih ljudi koji će znanje i znanja. Uokolo primjećujemo pripadnike naći. Kad se Naoružan ili nenaoružan? Upad u zgradu se bojne Pješačke pukovnije prenijeti u svoje sve završi. sada i na obukama konvoj-operaciju treba kombinirati različita guran koja te meta čeka u prostoriji. za mišljenje pitamo polaznika. Od njih se traži iznatprosječna brzina. koji je tom prigodom kazao: “Poligon je fantastičan. „Riječ je o specifičnom ligonu „Gašinci“. kratku strojnicu Ero i pištolj HS2000. ali ovdje ima mnogo elemenata koji kao i trotjedne obuke obučavatelja za kon. ophodnjama. ali i na IED. kao i moguće protivničke“. riječi: „Za uspješnu konvoj-operaciju najbitnija standarde i naučene lekcije OSRH iz mi- je priprema koja podrazumijeva prethodne sija i vježbi. učinkovitije i racionalnije stvaranje instruk- Posjećujemo konvoj dobro poznatih Humveeja. čuje se pucnjava i brujanje motora vozila. uz specijalističku konvojima. Posebna se pozornost posvećuje mjerama sigurnosti: svaki će polaznik tijekom obuke ispucati oko 3000 metaka.. kakvi je uopće? Čeka li te prijatelj ili neprijatelj? standarde dobivene od instruktora Obučne god bili. koja se očituje u tome da svatko rabi čak pet vrsta naoružanja: jurišne puške VHS. nego o in. Poligon je posjetio i prvi dočasnik Zapovjedništva Američke kopnene vojske za Europu (USAREUR) ča. U društvu smo laznici. poput poručnika Maria Stančića iz Pu. Treba znati svoje reakcije. Terenske uvjete treba podnijeti. Iako je sredina ožujka vrijeme je snježno mijeva sve situacije u kojima se konvoj može smo bili rigorozni u izboru kandidata. AK-47 i H&K G-36. postrojbe. zaključuje poručnik. To je u opisu vojničkog poziva. koristimo više vrsta naoružanja. No osobito me impresionira činjenica da će vaši dočasnici ovdje ste- čeno znanje prenijeti svojim postrojbama“ Domagoj VLAHOVIĆ. komunikaciji. su potpuno novi. 11 snički namjesnik David S. skupnika tenzivnom obučnom danu. Sve pod nadzorom ima voditelj obuke. Refleksno-situacijska gađanja Nakon kratkog promatranja konvoja u akciji. ja. obuka koju vojnici prolaze danas je nevjerojatna. Obuka je intenzivna. Sve se. Još Netom nakon što je prošao nekoliko situaci- Nije riječ o nekoj velikoj vježbi. Konvoj operacije drilove. ali i naporno! Dugo sam obučavatelja refleksno-situacijskih gađanja . mi je najdraži „stari“ AK-47“. kinosali. zaputili smo se prema drugom dijelu poligona. kao i u poznatom shooting-houseu i u tzv. zahtjevna Ondje interakcija ima prednost nad pojedi- u 2013. koji će dodatno osnažiti in. Treba se znati što. Sa svih strana Instruktori promatraju i ocjenjuju reakcije i stručno i sigurno“. oklopno-mehanizirane brigade. Novi će smjer omogućiti brže. tko. Stoga su polaznici podijeljeni u dvije skupine koje se izmjenjuju. Osobito je zanimljivo što voj-operacije. uvjeren sam da ću nakon povratka može promatrati s improvizirane galerije sa postrojbe. u postrojbu uspjeti provesti odgovarajući pro. već sada slažu dojmove. n HV 418_10_11. a u Pješačkoj pukovniji ga ne manjka. Kratki upad zavr- Razdoblje od polovice veljače pa sve do kraja gram obuke“. nat- Ubrzo nakon prolaska kontrolne točke na po.

Previše smo stvari naučili napamet pa ih onako rutinski ponavljamo i ne mareći o njegovu pravom značenju i sadržaju. no valja priznati da mnogi nisu baš duboko uronili u njegovo poznavanje. Odgovori na njih u bitnome određuju životni smjer ljudi kroz cijelu povijest. ožujka 2013. a ono bar u životu kršćana.. No svjesni smo. Kršćanin je čovjek ve HV 418_12_13. 12 broj 418 / 29. nego se pretočilo u trajno stanje duha i duše. Sveti Otac Franjo. Ponukani apostolskim pismom Benedikta XVI. Poziva vjernike da polazeći od „žeđi za Bogom. Tu vjeru njezini članovi prihvaćaju i od nje žive. nesigurnost. o nama. pozvao u život. težnju ponovno navijestiti Krista suvremenom čovjeku. nego i svakog čovjeka. Sveti Otac Benedikt XVI. o sebi. a nama ga je moguće prihvatiti samo u našem neponovljivom danas. odakle dolazimo i kamo idemo? Pa zašto živimo? Čini se da kršćaninu nije teško odgovoriti. Ali možda upravo ta lakoća odgovora poziva na oprez. „Kriza“ je danas najprisutnija riječ u govoru svih izvješća. Tako je i danas. koji nadilazi vrijeme. To je vjera Crkve. gospodarskoj. slavi kalendarski spomen na temeljni događaj povijesti spasenja. da bi ga se moglo. Tom je prigodom Papa naglasio želju Crkve još od vremena Koncila da se mora ponovno uroniti u Kristovo otajstvo. nastavlja Papa. veliki dio vjernika. ali danas to nažalost vidimo svakoga dana oko nas. Zašto živimo? Živimo jer nas je milosrdni i dobri Bog stvoritelj darujući nam najljepši i najvredniji dar. Uskrsna poruka vojnog biskupa Kršćanski svijet. a s dahom života darovao nam je i dio sebe. Kada se osvrnemo na stvarno stanje u svijetu.“ U desetljećima koja su prošla. Crkva. smatra najvažnijim „u čitavoj Crkvi oživjeti pozitivnu napetost. ljudi ponavljaju govor o krizi: socijalnoj. i to najčešće samo kao kalendarska proslava blagdana. ne samo nas koji već pripadamo zajednici Kristovih učenika. svijet bez Boga. ako ne svakog čovjeka. u doba Koncila moglo se znati iz nekih tragičnih stranica povijesti. A kakav će biti i što nam je „budućnost“? Što drugo ako ne zajedništvo s Bogom koji nam je darovao „od svoga“ duha. Tu vjeru Crkva svjedoči i naučava. posljednjim smislom života“ tako vidljivom u suvremenom svijetu. Ali u stvarnosti. živi. pa se slijedom toga sadržaji vjere nisu ni mogli pretočiti u čvrste životne stavove temeljem kojih se potom djeluje. stoga i postojimo. a da se pritom ne žrtvuje sadašnjost. Postavljena pitanja nedjeljivo su vezana uz druga sudbinska pitanja kao što su: tko smo. Stoga i jesmo. tj. čineći svijet u kojem se živi Božjim svijetom. odasvud vrišti praznina. usmjeravajući na pravi odgovor glede oba pitanja postavljena na početku. I kako nas uči vjera. Mediji bruje. Papa Benedikt XVI. i dok slavimo. U vjeri odjekuje vječno prisutni Bog. niti je se drži vezanom za prošlost. Što bi značio život. Toj se radosti ovih dana pridružuje i činjenica da je izabran novi poglavar Katoličke crkve. iznova djelotvorno ponuditi suvremenom čovjeku. Tako je i s duhovnošću. da nam valja uložiti mnogo truda i odgovoriti na Kristov poziv širenja Radosne vijesti kako uskrsno slavlje ne bi ostalo samo datost uskog kruga ljudi. besmisao. financijskoj… Mogli bismo nabrojati sva područja ljudskoga života i čovjekova djelovanja i naišli bismo gotovo uvijek na isto stanje. vlastiti život žive poput hodočasnika koji vode brigu o onome što je bitno. Valja učiniti sve kako bi i u našem dobu vjera zablistala u svoj svojoj istini i ljepoti. život počinje u vremenu i nema kraja. u apostolskom pismu Porta fidei prigodom otvaranja Godine vjere o tome jasno progovara. radujući se. a drugo u konačnici ozbiljnog promišljanja o čovjeku. kao odgovor na sudbinska pitanja. Mijenja se ali se ne oduzima. možda i jest kadar izrecitirati ovaj sadržaj. uzelo je maha duhovno opustoše- nje. pita- mo se: Zašto i za što živimo? Prvo je pitanje u polazištu. Tako jest na formalnoj razini.indd 12 3/27/13 2:37 PM . Tako bi trebalo biti u stvarnom životu. Porta fidei (Vrata vjere).

tako da svatko uzmogne osjetiti snažnu potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi neprolaznu vjeru. slavi. dakle smrtnik. u vršenju karizmi i službi na koje su bili pozvani. Ali polazeći upravo od iskustva pustinje. 15). često izraženi na implicitan ili negativan način. od Boga preobražen život i tako pokazati put“. 13. 8). Vjerom su. 13). No on je i uskrsnik. vidljiva zajednica njegova milosrđa. br. Kršćanin je čovjek velike uskrsne nade. žeđi za Bogom. Istodobno želimo da svjedočanstvo života vjernika bude sve vjerodostojnije. Lk 11. Redovničke i župne zajednice. ožujka 2013. Življena vjera otvara srce Božjoj milosti koja oslobađa od pesimizma. od te praznine možemo iznova otkriti radost vjerovanja. ispovijedali ljepotu nasljedovanja Isusa Krista gdjegod su bili pozvani dati svjedočanstvo svojeg kršćanstva: u obitelji. 8). Tako u suvremenom svijetu postoje nebrojeni znaci. rekao je Papa. A u pustinji postoji potreba prije svega za ljudima vjere koji sami svojim ži- votom pokazuju put prema Obećanoj zemlji i tako odražavaju budnom nadu. evangelizirati znači svjedočiti jedan novi. Smrt nije posljednja riječ čovjekova života. u ovoj Godini. ostaje u njemu kao znak konačnog pomirenja s Ocem (Porta fidei.indd 13 3/27/13 2:37 PM . znati iznaći način da javno ispovjede Vjerovanje (Porta fidei. broj 418 / 29. 13 Praznina se raširila posvuda. živi i moli. jednako kao što je to i Katekizam Katoličke crkve. ni novca. „Danas više no ikada. u našim kućama i u našim obiteljima. br. Kršćanin je čovjek. ni kruha. predstavivši slikovito Godinu vjere kao putovanje u pustinjama suvremenog svijeta na koje treba ponijeti samo ono osnovno: ni štapa. koje su dokumenti Drugog vatikanskog koncila svijetli izraz. posljednjim smislom života. njezinu bitnu važnost za nas. br. ni dvije haljine – kao što kaže Gospodin apostolima šaljući ih u misiju – već Evanđelje i vjeru Crkve. objavljen prije dvadeset godina. 20) a Crkva. u javnom životu. po- bjeđuje moć zla (usp. Kršćanin za vrijeme ovozemaljskog života čvrsto stoji na zemlji ali s pogledom uprtim u nebo. muškarci i žene svih životnih dobi. Po vjeri živimo i mi: svakodnevnim priznavanjem Gospodina Isusa. osobito u ovoj Godini (Porta fidei. čija su imena upisana u Knjigu života (usp. prisutna u našem životu i povijesti (Porta fidei. ni torbe. Mi sa čvrstim pouzdanjem vjerujemo da je Gospodin Isus pobijedio zlo i smrt. Istim se tim pouzdanjem povjeravamo njemu: On. prisutan među nama. Ponovno otkriti sadržaje vjere koju se ispovijeda. zacijelo će. 9). zadaća je koju svaki vjernik mora osobno ispuniti. u svom zvanju. 9. tijekom stoljeća. Otk 7. Stoga slavi Uskrs kao Kristov i svoj vlastiti blagdan. Imat ćemo priliku ispovijedati vjeru u Uskrslog Gospodina u našim katedra- lama i u crkvama u cijelom svijetu. kao i sve stare i nove crkvene stvarnosti. U pustinji se iznova otkriva vrijednost onoga što je bitno za život. br. Sretan Uskrs! k velike uskrsne nade HV 418_12_13. te razmi- šljati o samom činu vjere.

Proglašenje za najboljeg dočasnika i vojnika veljače u cijelosti je prošlo u znaku Hrvatske kopnene vojske! Narednik Siniša Horvat i razvodnik Željko Medved. nagrade i pohvale. koja je kasnije postala bojna u sastavu Gardijske motorizi- rane brigade. organiziran u povodu Godine vojnika i dočasnika koji provodi Dočasnički odbor na razini OSRH. Pripremali smo se za veliku vježbu koja je na programu u svibnju. Mi smo vojnici.indd 14 3/27/13 2:38 PM . za najbo- lje na u OSRH proglašeni su nakon što su uspjeh ostvarili kao vojnici najbrojnije grane. vodu 2. satnije 2. ali nama to nije smetalo. Sudjelovao je u dvije međunarodne misije. bojne. nisam mislio da ću ga dobiti niti na razini HKoV-a. jedna cjelina koja daje sve od sebe“. Vremenski uvjeti su bili teški. ožujka dobili priznanja od načelnika GS OSRH general-pukovnika Drage Lovrića. Izbor za vojnika i dočasnika mjeseca. OSRH Narednik Siniša Horvat i ra najbolji dočasnik Narednik Siniša Horvat rođen je 1971. koji su 19. ISAF i UNDOF. dodajući da rad vojnika mora biti mjerljiv i glavni uvjet za napredovanje. dočasnici i vojnici. koja se za Gro- move od početka godine itekako intenzivirala. vrijeme nam ne znači ništa! Prednost je što svi. gardijske brigade. Uručujući priznanja za dočasnika i vojnika mjeseca. nastavlja se. Potom je bio pripadnik 3. „Priznanje me je izne- nadilo. general Lovrić je zahvalio nagrađenima na njihovu radu i činjenici da su svojim primjerom pokazali kako se gradi Hrvatska vojska. časnici.“ rekao je načelnik GS-a. ožujka 2013. „Nadam se da ćete nastaviti ovako. Govorio nam je o obuci tijekom veljače. 81. gardijske bojne i 2. u sastavu MUP-a. Najboljima u veljači je progla- šen dvojac koji je uz iskazane vještine i profesionalizam učinio i više no što od njih traže njihova ustrojbena mjesta i opis posla HV 418_14_15. Sve je kod njega sada u znaku broja 2: dočasnik je u 2. godine i u obranu RH se uključio na samom početku 1991. djelujemo kao jedan tim. gardijske brigade. štoviše da će vas priznanje potaknuti da budete još bolji. 14 broj 418 / 29.

jedina mu je želja postati dočasnikom. ne samo u veljači 2013. za razvod- nika Medveda je bio dodatno otežan snijegom i ostalim nepovoljnim vremenskim uvjetima. u srpnju 2005. gardijske brigade. No napravio sam sve što sam sa svojom desetinom trebao napraviti da se vježbe uspješno održe“. te vođu i zapovjednika iznimne kvalitete. koji u vježbama najčešće priprema sredstva i sustave veze za nadzorne motritelje i suprotnu stranu.“ kaže razvodnik. koji je na Slunju svakodnevica. stvari jedno- stavno idu svojim tijekom.indd 15 3/27/13 2:38 PM . satniji bojne Gromovi Gardijske motorizirane brigade. Terenski posao. vojnički izgled. uz iskazane vještine i profesionalizam. oboji- ca „potegnuli“ i više no što od njih traže njihova ustrojbena mjesta i opis posla. Uz temeljnu dužnost. 15 i činjenici da su svojim primjerom pokazali kako se gradi Hrvatska vojska. n HV 418_14_15. Na aktualnu dužnost poslužitelja sredstava veze u zapovjednom vodu SBO-a dolazi početkom 2008. kako stoji u obra- zloženju njegova izbora. „Na poligonu uvijek ima posla. narednik Horvat je uz svoju te- meljnu dužnost zapovjednika desetine u veljači obnašao i dužnost zapovjednika voda u 2. prepoznao je činjenicu da su. Posebno se istaknuo tijekom priprema za provedbu vježbi na zemljištu postrojbi gardijskih brigada i time im omogućio odgovarajuće uvjete. Zašto baš narednik Horvat i razvodnik Medved? Dočasnički odbor na razini OSRH. „Tijekom veljače isprepleo se niz različitih aktivnosti. Što dalje nakon priznanja koje ga je iznenadilo kao i narednika Horvata? Medved je skroman. postupanje. ulazi u sastav 1.. ožujka 2013. za što ima potrebne kvalifikacije. točnije u Središtu za temeljnu obuku ZOD-a. Bitno je i što je naš časnički i dočasnički lanac vrlo kvalitetan. No vrijedi napomenuti i da su. koji ih je potvrdio kao najbolje u veljači. te je izrazio nadu da će ih priznanje potaknuti da budu još bolji Domagoj VLAHOVIĆ. tijekom veljače je obnašao i dočasničku dužnost zapovjednika desetine veze u Zapovjednom vodu. snimio Josip KOPI at i razvodnik Željko Medved ik i vojnik veljače Razvodnik Željko Medved rođen je 1984. provedbe i nadzora u obuci. nego kroz cijelu karijeru u OSRH. Između ostalog. No kad se priviknete na intenzivan rad. Nakon selekcijske obuke u Puli. Predstavio se kao dočasnik najviših standarda s izraženim smislom za organizaciju vremena i ravnotežu između planiranja. nikad nije dosadno. ponašanje. godine. odnos prema nadređenima i stega kod narednika Horvata kvaliteta koja traje. Uz sve to razvodnik Medved je radio i kao instruktor engleskog jezika pripadnicima SBO-a. Razvodnik Medved je poslužitelj sredstava veze na poligonu „Eugen Kvaternik“. General Lovrić je zahvalio nagrađenima na njihovu radu broj 418 / 29.

. rezultat je to dugogodišnjeg rada naših mentorskih timova. sobnosti. Na taj smo način. nistanu ugradili i svoj prilog. ožujka 2013. HRVCON ISAF Bili smo i ostajemo predani zajedničkim ciljevima Pripadnici 20. kontingenta. zapovjednik 20. 16 broj 418 / 29. mozaik hrvatskog djelovanja u Afga- HRVCON-a. provodeći kraju svoje sudjelovanje u operaciji te predali dužnosti tingenta na kraju naše misije možemo u praksi pristup Shohna ba Shohna svojim nasljednicima. I mi smo u složeni zine snage sigurnosti. Stekli smo iznimno veliko povjerenje kod pripadnika Afganistanske nacionalne armije. Hrvatski se kontingent smanju- zali smo da smo sposobni provoditi je s dolaskom sljedeće rotacije. O razdoblju provedenom u Af. zadaćama koje čekaju njihove nasljednike. prenositi znanja i mjeseci u Afganistanu? iskustva jačajući afganistanske spo- vratili pripadnici 20. HRVCON-a su svojim profesionalnim radom i predanošću ovdje u Afganistanu u proteklih šest mjeseci dokazali i pokazali zašto su naše Oružane snage tako cijenjen save- znik i koalicijski partner koji i ovdje i u međunarodnim okvirima vrlo visoko kotira. Uspješno su priveli Kao zapovjednik a i svi pripadnici kon. HV 418_16_17. Krajem ožujka u Hrvatsku su se iz operacije ISAF Kako biste ocijenili prošlih šest zahtjevne zadaće. njihove stručnosti i želje da pomognu Razgovor brigadir Željko Dadić. Nije se to dogodilo preko noći.indd 16 3/27/13 2:39 PM .. Hrvati su najprihvaćeniji i kod lokalnog stanovništva i mogu s potpunom sigurnošću reći da je to zbog poštivanja i uvažavanja kulturoloških razlika što su naši domaćini prepoznali. biti ponosni što smo postignućima – rame uz rame. domovinu razgovarali smo sa zapovjednikom 20. u ISAF-u gradili prethodni hrvatski govornosti za stabilnost i sigurnost kontingenti i sami pridonijeli svojim Islamske Republike Afganistan na nje- stanskih snaga sigurnosti prije samog povratka u predanim radom. Poka. i ugledu koji su svojim djelovanjem glavnu misiju ISAF-a – prijenos od- suradnji s drugim nacijama i pripadnicima afgani. brigadirom Željkom Dadićem. djelatno podupirali ganistanu.

kontingentom. kotira. je to rezultat kvalitetne i dobre predu- Afganistanu ravnopravno. cijskih partnera preuzimajući vodeću ponašanjem u izvršavanju dobivenih no mlada država koja je u povijesno ulogu u ovom dijelu. iz velike ISAF obitelji. Iz ovoga je vidljivo velike ISAF obitelji su je pokazali na obuci i završnoj vježbi ANA-e koje mentoriraju i savje. već mira i stabilnosti u ANA-e i lokalnog stanovništva? odnosa. Vjerujem kako će svojim djelo- ma svojih mogućnosti pomognemo. niji kod lokalnog stanovništva. zahvalnost za naš nastaviti istim putem u izgradnji čvr. a kako s pripadnicima je rada NPCC AT. i povjerenje imamo kod naših koali. nosite iz Afganistana? sti u Afganistanu. broj 418 / 29. Odjela (Afghanistan Security Forces). Nije se provjera vlastitih sposobnosti radeći dogodilo preko noći. Je li sudjelovanje u operaci- vu ISAF-a osjećamo respekt ji ISAF ispunilo vaša oče- i zahvalnost za naš doprinos kivanja i koje uspomene u osiguranju mira i stabilno. žeš dobiti samo radeći u jednom kli kod pripadnika Afganistan. U 21. svojim su profesionalnim radom i predanošću Glavni je cilj naših nasljednika nasta. Ipak. da smo kompatibilni nicama njihova dosadašnjeg iskustva iz savezničkim snagama u okviru nost MUP). poštivanja i uvažavanja kulturoloških postali članica NATO saveza. Bili smo i ostajemo Police Coordination Centre . Afganistanu kao dio velike ISAF patibilni s našim partnerima obitelji čine me ponosnim. C2 sustavu ISAF-a objašnjavate činjenicu da su Hr- osjećamo respekt i Tako je glavni cilj naših nasljednika Unatoč nazivu sastavnice (NPCC AT). da je riječ o izuzetno odgovornoj za. n HV 418_16_17. kontingentu su i dvije vanjem budući kontingenti nastaviti Osobito sam ponosan što smo u dosa. pridonositi svekolikom ugledu naših dašnjim djelovanjima. zapovjednicima u C2 susta. na po- na sve prijašnje kontingente. mogu s čimbenik globalne stabilnosti i sigur. pravom možemo reći knuo. vati itekako dobro prihvaćeni. razlika što su domaćini prepoznali. Svi- vrlo kratkom vremenu od zemlje Druga je nova pozicija Tim za trening ma je znano da su Hrvati najprihvaće- primateljice mirovnih snaga postala u CFC-u (Consolidated Fielding Cen.Savjet. kontingent ostavlja u naslijeđe budućim kontingenti- ma? Pripadnici 20. ali i neplaniranih zadaća. zadaće. izgradili U sastavu 21. Postali Ona će se provoditi na poligoni. rame uz ining Centre). tre). nički tim) u sustavu je Uprave Joint U razgovorima sa snaga ovoga kontingenta u ljudi- reni smo u uspjeh operacije ISAF. a u sastavu ANSF OPS zapovjednicima u ma.indd 17 3/27/13 2:39 PM . što smo od vojske dragovoljaca ka obuka s pripadnicima ANA-e. NPCC i CFC. izgradnji čvrstih i naše Oružane snage tako cijenjen sa- Treba naglasiti da su naši afganistan. ona nije zadužena samo za savjetova. hrvatskim rima izvršava sve preuzete izvrsnim ocjenama rada na. najveća dobit u ovoj operaciji jest Posebno bih istaknuo iznimno stjecanje novih iskustava koja mo- veliko povjerenje koje smo ste. znajući da smo mi relativ. je zbog zainteresiranosti Zapovjedniš. S punim Da. NPCC (National skim vojskama. nove sastavnice. Ovu poziciju smo putne obuke u našoj domovini. s koalicijskim partne. Spoznaja i stručnost u izvršavanju da sam sudjelovao u doprinosu zadaća. tuju hrvatski pripadnici? daći i to je potvrda koliko uvažavanje Moje početno povjerenje opravdali su Možemo biti ponosni na svoja po. HRVCON-a nalaze se te nos svih nas. Postignuti rezultati i ocjene tvrda da smo na dobrom putu koje smo dobili tijekom ove u izgradnji naših OS koje operacije daju mi razlog da odlikuje profesionalnost budem zadovoljan. partnerskih odnosa u međunarodnim okvirima vrlo visoko da ih razumijemo i da im u granica. ovdje u Afganistanu u prošlih šest viti istim putem u mjeseci dokazali i pokazali zašto su Koji su njegovi glavni ciljevi? to dugogodišnjeg rada naših mentor. potpunom sigurnošću reći da je to zbog nosti. svojom profesionalnošću i odgovornim stignuća. uvje. ožujka 2013. S punim pravom osiguranja mira i stabilnosti u možemo reći da smo kom. Bila rame. u Operations. rezultat je s kolegama iz partnerskih zemalja. Sve je to po. njihove stručnosti i želje dobrih prijateljskih i veznik i koalicijski partner koji i ovdje i ski prijatelji prepoznali naša htijenja da pomognu. čitav taj odjel u djelokrugu s našim partnerima iz misija te stručnosti i osposobljenosti što ISAF-a. To temeljim ponajprije na činje- Kako procjenjujete suradnju sa niranje i operacije (u Upravi za sigur. čvrste i prijateljske odnose s partner. ovdje mislim i Što su njihove zadaće? OS i naše domovine Hrvatske. 17 Silvia Filošević Što je najznačajnije što ovaj ju- bilarni 20. U razgovorima sa ših mentorskih timova. multinacionalnom okruženju te ske nacionalne armije. redovitih. Što to konkretno znači i kako sretniji i prosperitetniji Afganistan. dvije nove sastavnice. skih timova. Afganistanu. težišna zadaća je temeljna vojnič. Sve smo pouzdan saveznik koji i ovdje u ma KMTC-a (Kabul Military Tra. Jednom prigodom ste rekli da je predani zajedničkim ciljevima. prije svega dobili zahvaljujući mi je čast zapovijedati 20. HRVCON-a. doprinos u osiguranju kako u okviru ISAF-a tako i kod stih i dobrih prijateljskih i partnerskih nje NPCC-a (operativnog središta). prije upućivanja u područje operacije. to sam već u nekoliko prigoda ista- tva ISAF-a za stanje u Odjelu za pla.

Crna implementacije nabavkom Gora i Makedonija. želi postići kompatibilnost među susta- ciju balkanskih i zemalja NATO saveza vima uključenim u BRAAD inicijativu. To su prije svega and Control Agency). NAMSA (NATO operativne i tehničke sposobnosti kao i Maintenance and Supply Agency). HRZ i PZO Inicijativa potiče interoperabilnosti sudjelujućih zemalja i zemalja NATO saveza s ciljem učinkoviti- je zaštite zračnog prostora uz manja izdvaja- nja materijalnih sredstava. Italija. uključujući Albaniju i Hr- analitički Odjel NATO saveza za protu. Crnoj Gori Iako malo poznata široj javnosti. Albani. Potpora BRAAD inicija HV 418_18_19. te komunikacijsku opremu zemlja –zrak ne obrane. Podržavaju je agencije sobnosti svojih ratnih zrakoplovstva i NC3A (NATO Consultation. posjedovanje temeljne opreme za nad- MA (NATO ACCS Management Agency) zor zračnog prostora. ožujka 2013.. Mađarska. U ovom se području BRAAD inicijativa uključuje koordina. 18 broj 418 / 29. Hrvatska kao vodeća zemlja inicijative. su korisnima za Republiku Hrvatsku. Razmatrale su i NCSA/NPC (NATO Communications se potrebe i usklađivanja nacionalnih and Information System Support zahtjeva u pogledu sustava za zapovi- Agency / NATO Programming Centre. prostora. Makedoniji (Turtel). jedanje i nadzor. Crna Gora. a HRZ i PZO kao nositelj aktivnosti svojim je angažmanom u ovom projektu preu- zeo najaktivniju ulogu u vođenju pojedinih projekata. šest radnih sastanka ili aktivnosti BRAAD inicijative ocijenili radionica. Grčka.indd 18 3/27/13 2:39 PM . Command protuzračnih obrana.. Dosadašnje aktivnosti noj obrani . vatsku) predstavile su trenutačne spo- zračnu obranu. saveza s ciljem učinkovitije zaštite Suradnjom se nastoji poboljšati sposob- zračnog prostora uz manja izdvajanja nost motrenja regionalnog zračnog materijalnih sredstava. s ciljem razvoja sposobnosti protuzrač. cionalna inicijativa koju je pokrenuo Makedonija. ma zemlje sudionice (BiH. Slovenija i smješteni u Albaniji (Fushe). BRAAD (Vrsuta) i BiH (Jahorina). nog prostora koji bi trebali biti ja. Do sada je održano Hrvatske kontrole zračne plovidbe. U sklopu regionalnog pristupa BRAAD ini- cijativi prihvaćena je stručna potpora HRZ-a i PZO-a partnerskim ze- mljama. U skladu s time gradio se Partnerske zemlje uključene u BRAAD zajednički pristup i mogućnost inicijativu su Bosna i Hercegovina. Potiče se interoperabilnost –zemlja i zemlja – zemlja (G-A-G i G-G) sudjelujućih zemalja i zemalja NATO potrebnu za provedbu zračnih operacija. Uz njih su uključene četiri radara za nadzor zrač- i zemlje članice NATO saveza. Balkanski regionalni pristup protuzrač.BRAAD (Balkan Regional U samom početku na prvim sastanci- Approach to AirDefence) je multina. inicijativa se izgrađuje i unapređuje već Stručne osobe iz HRZ-a i PZO-a i treću godinu. NAC.

„Rudolf Perešin“ u Zemuniku u tijeku ASDE (Air Situation Data Exchange) stava koji je tečaj Radarska tehnika na kojem su filtra i MRC (MASE Remote Console). zračne studije. Čelnik tima i odgovorna osoba Republika Hrvatska je također prihva. za daljnju realizaciju “Air Surveillance inicijative Pre-acquision Study”. a što se izravno reflektira na koji mogu poboljšati nadzor. ka s tri cjeline koje koordiniraju spe- negade situacijama. Budući da je riječ o regional. n HV 418_18_19. noj Gori. sustavi. ožujka 2013. časnik za uporabu i nadzor inicijativi za izradu “Air Surveillance zračnog prostora u Odjelu A-3 koji je pre-acquision study” za tri partnerske ujedno i sudjelovao na svim do sada zemlje (BiH. za pokrivanje zračnog prostora struč- u aktivnostima malnu uporabu raspoloživog zračnog nom pomoći. (Smart Defense). nja. Crnu Goru i Makedoniju). za zračno motrenje. To će pridonijeti kva. očekuje kvalitetnija potpora miru i za elementarne čivanja partnerskih zemalja u NATO/ viša razina učinkovitosti u kriznim dužnosti u su. situacijama te smanjivanje mogu- stavu nadzora Međusobnom razmjenom podataka o ćih incidenata u prekograničnom i zaštite zrač. malja NATO saveza i partnerskih lja. prostora. a budući da je sole). te optimiziranje i fleksi- nog prostora. U Središtu za obuku vanje i razmjena podataka putem skih su. prostora. implementacije BRAAD inicijative MRC (MASE Remote Con. uz sigurnost poboljšala bi je deklarirala potporu operativnog NATO središta (NATO CRC) se njihova suradnja. Svojim aktiv. Od ove se inicijative stručnog osoblja pridonosi kvalitetnijem procesu priklju. Od ove se inicijative očekuje i posredovanjem. skladu s tim i za pripadnike OS Repu- skoj pokrivenosti i nadzoru zračnog dionice. malnu uporabu raspoloživa zrač- i obučavanjem nostima HRZ i PZO BRAAD inicijativom nog prostora. Potpora će se sigurnost poboljšala bi se njihova surad- očitovati i pre. u litetnijoj radarskoj pokri. prekograničnom području. nih lekcija čime se pridonosi učinkovi- zivanje i razmjena Planovi i razvoj tijoj uspostavi sustava nadzora zračnog podataka putem Hrvatska je određena kao zemlja do. dobivati reduciranu sliku događanja u HRZ-u i PZO-u je osnovan stalni tim venosti i nadzora zračnog zračnom prostoru. NATINAMDS u budućnosti. Tim je sastavljen Ovom se inicijativom planira kvalitetniji od stručnih i iskusnih visokih časni- nadzor zračnog prostora u mogućim Re. zrakoplov ili platformu namijenjenu za operativna uporaba i komunikacijski terorističke aktivnosti. te na opti- te mentoriranjem zemljama NATO saveza. osim podataka koji su za praćenje i koordinaciju aktivnosti jativa klasificirani NATO oznakama tajnosti. a poboljšanje sigurnosti zračnog prostora Međusobnom razmjenom podataka samim tim i zaštitu zračnog u regiji. o situaciji u zračnom prostoru ze- prostora partnerskih zema. te optimizi. za “sponzorskom” zemljom u postupku rabu nabave MRC-a (MASE Remote Console). te na opti. Rok implementacije je 2013. misli se na civilni cifične aktivnosti kao što su obuka. suradnjom izrade protu. tj. BRAAD aktivnostima. Inicijativa utječe na ugradnjom opreme u slike partnerskih zemalja uključenih u višu razinu suradnje i povjerenja operativna središta. Na taj će način zemlje partneri RH vodeća zemlja u tom projektu. nom pristupu sustavu zapovijedanja. prostora. blike Makedonije izrađen je dinamički prostora. U tijeku su pripreme na poboljšanje sigurnosti zračnog Svrha prostora u regiji. situaciji u zračnom prostoru zemalja području. koordinacija i sposobnost. bu. koordinacijom. ASDE (Air Situation maćin za ugradnju ASDE (Air Situation Zbog složenosti zadaća i djelotvorne Data Exchange) filtra i Data Exchange) filtara prema BiH i Cr. unutar inicijative.. NATO saveza i partnerskih zemalja. će nabaviti četiri pripadnika Vojske Crne Gore. U tijeku su aktivnosti provedbe obuke dućih osoblja partnerskih zemalja u sustavu Cilj inicijative je regionalno uvezi- radar. U To će pridonijeti kvalitetnijoj radar- zemlje su. a što se izravno reflektira plan obučavanja. Partnerskim se Svrha inicijative zemljama pruža potpora putem nauče- je regionalno uve. uz bilnost u uporabi zračnog prostora. BRAAD inicijativu kroz ASDE filtar sa partnerskih zemalja. u partnerske zemlje. broj 418 / 29. Cilj projekta je pomoći u nabavci radara stitih iskustava renja partnerskih zemalja. kvalitetnija potpora miru i viša razina Izrada studije vodi se kroz BRAAD opremanju i učinkovitosti u kriznim situacijama inicijativu i predstavlja se kao projekt stavljanju te smanjivanje mogućih incidenata u u sklopu inicijative Pametne obrane u opera. 19 Jure Stipić će se pružati u svim segmentima prostora. za BRAAD inicijativu je bojnik Darko tila ponuđenu vodeću ulogu u BRAAD Blažinčić. koordinacija i projektima nabavom i koje bi imalo zadaću razmjene radarske sposobnost. U tom pogledu RH intencija je stvaranje jednog regionalnog zemalja. Republika Hrvatska je tivnu ranje i fleksibilnost u uporabi zračnog prihvatila zahtjev Republike Makedonije upo..indd 19 3/27/13 2:39 PM . Inicijativa nošenjem vla. godina. utječe na višu razinu suradnje i povje.

a na infopultu „Kako postati skup. zrakoplovnog savjetodavnog tima (Air Advisory Team) iz sastava 20. Za šestoricu njih iz 93. Obilježavanju tehnike PZO pukovnije. zra- koplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni „Lučko“. koji se potvrđuju u svim tijela su naknadno razmijenjena i pokopana na zadaćama i aktivnostima što su im povjerene. U timu se na- lazilo jedanaest pripadnika HRZ-a i PZO-a. Zapovjednik 93. a doček je održan u 91. ožuj- ka iz operacije potpore miru ISAF. zb i 7. obljetnicu postrojbe te 20 razgledati muzej starih letjelica te tehniku i godina stradanja hrvatskih branitelja koji su pogi- sredstva iz sastava 93. Foto: Davor Kirin VIJESTI IZ OSRH Obljetnica 93. ožujka 1993. kako je istaknuo. Debeljak i kod Spomen-obilježja u Škabrnji. vojni bi- nagradne igre. a zapovjednik tima. brigadir Miroslav Kovač. zrakoplovna baza HRZ-a i PZO-a 21. Juraj Jezerinac. stručnost. General Ščuri je tom prigodom zahvalio pripadnicima 6. poginulim braniteljima odalo je izaslanstvo 93. 21. zb nazočili su načelnik Stožera Za najmlađe posjetitelje organizator je priredio HRZ-a i PZO-a. zb novoj postavi i rasporedu pozicija unutar grupe. u bazu koja danas predvođeno zapovjednikom Lučanom. stima razvoja karijere u sustavu OSRH. brigadir Kovač je službe za odnose s javnošću i izdavaštvo dijelili posebnu zahvalnost i poštovanje ovom prigodom su materijale i davali informacije o mogućno- uputio poginulim braniteljima pripadnicima baze. Posjetitelji su imali prigodu 2013. ožujka Dan otvorenih vrata u 93. Cijeli program svojim jedna od glavnih snaga HRZ-a. zrako- potencijal. ožujka vojarni „Zemunik“. Bio je to ima sposobnost prenošenja znanja i na druge jedan od najtragičnijih događaja Domovinskog rata partnerske zemlje. obilježila je 21. iskustvo i profesionalizam plovne baze dugo vremena se nije znala sudbina. ožujka 2013. te uime Zapovjednog operativ- nog središta GS OSRH bojnik Željko Madžar. dišnjice za upravljanjem osobljem i Samostalne Uime zapovjednika HRZ-a i PZO-a. a zapovjednik tima je bio pukovnik Davor Tretinjak. zb pukovnik na prostorima zadarskog bojišta kada je u žestini Karol Lučan istaknuo je kako je snaga ove baze neprijateljskog napada u obrani crta dostignutih u promoviranju pilotskih vještina i vrhunske u operaciji Maslenica u Škabrnji stradalo deset osposobljenosti te s ponosom istaknuo visoki hrvatskih branitelja. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a. Ivom Topalovićem te mjesnim kovnije održan je na mjesnom groblju Sukošan. program koji su izveli piloti eskadrila iz baze Podsjetio je na vrijeme osnutka i početka djelo- u Zemuniku pokazujući vrhunsko umijeće i vanja baze koja je. u Škabrnji u obrani stajanci vojarne prikazan je i dio sredstava i dostignutih crta u VRO Maslenica. Misu zadušnicu služio je Susret sjećanja na desetoricu poginulih hrvatskih vojni ordinarij Juraj Jezerinac u zajedništvu s voj- branitelja.Bio je to ujedno njihov prvi nastup u koja se razvila. njezinih djelatnika. zahvaljujući stručnosti i profesi.  OJI HV 418_20_21. nim kapelanom o. brigadni general Dražen Ščuri i zapovjednik 91. a ujedno i zamjenik zapovjednika 93. dosadašnji zapovjed- pripadnik Oružanih snaga RH!“ djelatnici Sre- nici baze te pripadnici postrojbi smještenih u bazi. onalnosti njezinih djelatnika. bila i ostala osposobljenost u letenju. zrakoplovne baze a na nuli od 18. brigadir Darko Brajković. u kojoj je započe- nastupom zaokružila je akrobatska grupa „Krila lo sustavno školovanje hrvatskih vojnih pilota i Oluje“. zb je organizirala 23. domobranske pu. pukovnik Tretinjak istaknuo je da su pripadnici tima sve zadaće odradili profe- sionalno pa su tako na najbolji mogući način predstavljali Republiku Hrvatsku i Oružane snage RH. Karačić Povratak 6. načelnik Stožera. kontingenta OSRH vratili su se 21. do 23. zrakoplovnog savjetodavnog tima na uspješno završenoj misiji potpore miru u Afganistanu. zrakoplovne baze. župnicima Sukošana-Debeljaka i Škabrnje. sukošanskom groblju. 20 broj 418 / 29. zb Dvije tisuće zadrana na i sjećanje na danu otvorenih vrata poginule branitelje U povodu obilježavanja Dana postrojbe 93. Počast  M. kao i svim dosadašnjim zapovjednicima i pripadnici- Foto: Robert Ribarić Najzanimljiviji dio dana bio je atraktivni letački ma koji su svojim radom pridonijeli njezinu ugledu. Dočeku su nazočili zapovjednik HRZ-a i PZO-a. mons. obljetnice 93. pripadnike 93. zrakoplovnog savjetodavnog tima iz operacije ISAF Pripadnici 6.indd 20 3/27/13 2:47 PM .

te predstavnika udruga proi. Polaznici su je dr. do 17. Juraj Jezerinac predvodio je misu u kapeli sv. sc. predvođen trenerom Simonom i neuništivim HV 418_20_21. Očekuje se juriš na novi naslov! nika u kategoriji 35+ osvojila je momčad MORH-a! U skupini su pobije. jest obučiti polaznike. aktualnom izdanju amaterske košarkaške lige KOALA. vještinu i znanje tako da u uvjetima bojišnice u pa. za samostalnu primjenu u Novim dvorima. U kategoriji 45+ sudjelovalo je jedanaest momčadi. do 15. Velike pohvale na prikazanoj igri i primjernom ponašanju momčad MORH-a dobila je od mnogih po- znavatelja košarke u Zadru koji su pratili ovaj do sada najbolje organizirani veteranski turnir u regiji. te riječi zahvale brigadnog generala Slavena Zdilara. izaslanstva Ratne škole. predavanjima i praktičnim ra- vinskog rata. Crne Gore i Hrvatske. Naslov pobjed. Vinka Morovića. MORH je imao predstavnika i u ovoj konkurenciji i osvojio treće mjesto. ažuriranja i izvješćivanja o stanju MI klase VII u stacionarnim i terenskim uvjetima. do 22. Cilj i zadaća tečaja na spomenik poginulim braniteljima Domo. U MORH-u posebno vrijedi istaknuti najboljeg igrača turnira Davora Marcelića te Marka Šamanića i Igora Pericu. čuvanje. nost. praćenja. Tri kola prije kraja 19 muških (8 u kategoriji 35+ i 11 u kategoriji 45+) te 7 ženskih iz Italije. načelnik Odjela za izobrazbu i doktrinu službi potpore uručio je potvrde polaznicima. a pobjednik je momčad Fortunala iz Zagreba. Dvadeset tri polaznika u potpunosti su svladali plan i znici i djelatnici Ratne škole „Ban Josip Jelačić“. zaštitnika hrvatske domovine i Ratne škole. Inače MORH. 21 Obuka za rukovatelje Završena obuka za materijalnom imovinom borbenog spasioca Obuka za rukovatelja MI klase VII provodila se od 4. sposoban je procijeniti vitalne funkcije ozlijeđenog. Josipa. Nastupilo je 26 ekipa. Bosne i Hercegovine. generalom Slavenom Zdilarom.M. Josipa dom na modelima (lutkama). regularnog dijela osigurao je mjesto u doigravanju među četiri od ukupno Slovenije. dr. Pukovnik Antun Mikić. ožujka u požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike. ožujka u Zadru u dvorani Krešimira Ćosića održan je II. obuke i instruktora koji sudjeluju u provedbi obuke. Obuku je uspješno završilo sedam polaznika. a vojni ordinarij mons. VLAHOVIĆ dili Sonik-Puntamiku 47:30 i  Domžale 59:54 te Mostar 50:41. broj 418 / 29. OJI OJI MORH osvojio MASTERS Od 15.indd 21 3/27/13 2:47 PM . Voditelj obuke stožerni narednik Goran Kajinić kazao je da je svih sedam polaznika u potpunosti svladalo plan i program obuke te zadovoljilo sve uvjete za dobivanje potvrde o osposobljenosti. sc. skladištenje. zna otvoriti venski grada Zaprešića. zna osigurati prohodnost dišnih puto- Željka Turka. Srbije. gradonačelnika iznimno zadovoljni pristupom i stručnošću voditelja Željka Turka. U Visokoj školi za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić“. program obuke te zadovoljili sve uvjete za dobivanje predvođeni zapovjednikom Škole brigadnim licencije. A. D. Obilježen blagdan Sv. 19. a obučeni su za samostalno planiranje. poražen u poluzavršnici upravo od Fortunala. kao i način vođenja. zaštitnika Ratne škole “Ban Josip Jelačić“ U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 11. nakon uvodnog kovnik Zdenko Kosina uručio je polaznicima potvrde predavanja dekana prof. put te poslati zahtjev za medicinskom evakuacijom i zišlih iz Domovinskog rata. uz prigodno obraćanje kontraadmirala Ante Urlića. predavanje o banu Josipu Jelačiću održala o završenoj obuci za borbenog spasioca. su ožujka u Borbeni spasilac je vojnik koji ima dodatnu sposob- Zaprešiću svečano obilježili blagdan Svetog Josi. zaustaviti krvarenje. me. Na poziv gradonačelnika grada Zaprešića. Na kraju je završilo +16 (55:39). dati infuziju. Cvijeće je položeno i na obiteljsku grobnicu Jelačićevih. Igralo se po propozicijama „pasarele“ 4 x 7 minuta. te provođenja mjera zaštite ljudi i povjerenih materijalnih sredstava. va. Agneza Szabo. položila su cvijeće pripremiti ozlijeđenog za transport. ožujka 2013. pola. Finalnu utakmicu protiv Splita momčad MORH-a odigrala je na vrlo visokoj razini. ožujka provedena je obuka za borbenog spasioca. te pokazne vježbe Počasno-za. govorom obratio se i zamjenik načelnika GS OSRH za planove i resurse kontraadmiral Ante Na kraju obuke zamjenik zapovjednika Središta pu- Urlić. 20 momčadi. štitne bojne GS OSRH. održavanje. kapetanom pukovnikom Davorinom Gregurićem vrlo uspješno „gura“ i u đunarodni MASTERS turnir košarkaških veterana. rukovanje. pri- jem. mirovnim operacijama može provesti osnovnu trijažu Nakon prijama kod gradonačelnika Zaprešića ranjenih vojnika. a prigodnim stečenih znanja i vještina u realnim situacijama.

Prvi posvetio prije svega nedavnom boravku u Afga. 22 broj 418 / 29. rekao je ističući sigurnosti rekao je kako su one do sada pokazale da znaju obavljati svoj posao. Govoreći o afganistanskim snagama i većinu sigurnosnih operacija“. Govoreći o Afganistanu istaknuo je kako sti ondje obavljaju hrabro i vješto”. tajnik estonskom predsjedniku. foto NATO Znatan napredak u Afganistanu Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen kako je uloga ISAF-a već sada postala uglavnom svoju je redovitu mjesečnu konferenciju za medije savjetodavna. kazao je estonski predsjednik. je važno imati na umu da NATO u svakom trenutku Istaknuo je i kako je predanost te zemlje Savezu mora biti spreman odgovoriti na buduće sigurnosne vidljiva i u činjenici da je Estonija jedna od rijetkih izazove”. upozorio je Rasmussen dodajući kako su ipak afganistanske snage u ovome trenutku jače no što su ikada bile. „ Ovo je prilika afganistanskom narodu da preuzme kontrolu nad sigurnošću a i nad vlastitom sudbinom“. način. Podsjetio je kako su izabrana lokalna vijeća uložila u razvoj uz pomoć donator- skih sredstava. nagla- sio je Rasmussen. članica koja se drži preporuka Saveza pa izdvaja dva sjetio je sjedište NATO-a gdje se susreo s glavnim posto svog bruto domaćeg proizvoda na obranu. smatra.indd 22 3/27/13 2:48 PM . Taj je zadatak. kako je istaknuo. a u to vjeruju i građani Afganistana s kojima je razgovarao. a svoje dužno. Rekao je i kako očekuje da će afganistanske snage još više jačati i u učinkovito- sti i u iskustvu. tajnikom Andersom Foghom Rasmussenom koji Estonski predsjednik zahvalio je glavnom tajniku je tom prigodom zahvalio na predanosti Estonije na lijepim riječima te kazao kako uvijek s radošću savezničkoj kolektivnoj sigurnosti i operacijama te dolazi u NATO. ožujka 2013. i nakon tog roka“. vidljiv znatan sjednikom Karzaijem te ostalim visokim duž- napredak. stoga sigurnost. no na- kon ovog posjeta mogu reći da je vidljiv znatan pomak. „Tijekom posljednjih šest godina više sam puta posjetio pokrajinu Helmand. Napomenuo je kako je Doprinos Estonije savezničkoj kolektivnoj sigurnosti i operacijama Estonski predsjednik Toomas Hendrik Ilves po. Govoreći o pokrajini Helmand kazao je kako je ondje vidljiva promjena koja se tiče lokalnih vlasti. čovjek Saveza u Afganistanu se susreo i s pred- nistanu. „ Odlučni smo u namjeri da ih u tome podržimo do 2014. a koju je nazvao – obranom za budućnost. kazao je glavni tajnik napominjući kako vjeruje. Rasmussen je rekao i kako mu je helmandski premijer kazao da je sigurnost njihov prioritet te da sve više građana vjeruje u svoju vojsku i policiju. Podsjetio je i kako „Nemamo razloga vjerovati da će svijet biti mirnije je Estonija vodeća zemlja kada je u pitanju cyber mjesto jednom kad se ISAF-ova akcija dovrši. moguće ispuniti ako im se pruži odgovarajuća obuka te omoguće specijalne vještine među kojima i – logistika. Istaknuo je i kako je Savez na pri- na doprinosu misiji u Afganistanu. a tiče se i obuke te asistencije. a provode nosnicima. da je to prilika koja se mora iskoristiti. gdje je. “ Vaše trupe služe mjeru operacije ISAF pokazao kako je u mogućnosti rame uz rame s NATO kolegama i to u jednom od odgovoriti na višestruke prijetnje i to na uspješan najzahtjevnijih dijelova Afganistana. „ Iduće dvije godine neće biti lake“. rekao je glavni Estonija ostaje predana toj zemlji do samoga kraja. a izazov je u tome da taj dobar posao nastave i dalje obavljati. HV 418_22_23. upravljanje i održavanje. NATO NOVOSTI Anita Končar. Afganistanska vojska i policija zaduženi su za sigurnost tri četvrtine pokrajine.

a dan će se održati predsjednički izbori. HRVCON-a vratila se 23. je ožujka osjećaj odgovornosti od vitalnog značenja za održana primopredaja između 20. miru i blagostanju“.Filošević Saveza smatra i kako će rješavanje tih izazova zahtijevati rad. Ključno je da poslije i ostalih 146 pripadnika. HRVCON-a brigadir Tuškan je rekao kako je 20. HRVCON-a brigadiru „Afganistanski je narod okusio slobodu i vidio Kreši Tuškanu. ožujka 2013. predanost te potporu cjelokupne međunarodne zajednice. vjerujemo da ćemo to i vidjeti“. Pozdravljajući nazočne. stručno izvršavao svoje zadaće te da će pripadnici novoga kontingenta dati svoj maksimum razvoja. a nakon sastanaka u Kabulu i Hel. svojoj zemlji i jedni drugima. s posebnim naglaskom na položaj i pripadnicima 20. Predajući hrvatsku zastavu zapovjedniku 21. vladavine prava te zaštite i slobode ljud. HRVCON-a brigadir Željko Dadić istaknuo je kako je ovaj kakav ona napredak može donijeti. različitih sredina i etničkih skupina. naroda i to posebice tijekom iduće godine jer ožujka iz operacije ISAF. HRVCON ISAF nastaviti Afganistana u budućnosti će se stoga morati tim putem pridonoseći tako i nadalje ugledu koji Republika Hrvatska ima u Afganistanu suprotstaviti ne samo snažnoj afganistanskoj i cjelokupnoj međunarodnoj zajednici. u taj proces budu uključene sve strane te da U Zračnoj luci Pleso u Zagrebu sam ishod bude prihvatljiv za afganistanski dočekao ih je zapovjednik ZOS-a. Neprijatelji kontingent ostvario vrhunske rezultate te kako se nada da će i 21. 23 Primopredaja između 20. HRVCON profesionalno i gurnosne naravi. rekao je zinih Oružanih snaga u okviru glavni tajnik dodajući kako zna da to neće biti NATO saveza i pred međunarod- lako. narod“. HRVCON-a zaželio sretan povratak u domovinu. Istaknuo je i kako je ta generacija ujedinjena energijom i odlučnošću te dugoročnom vizijom Afganistana kao demo- kratske i stabilne zemlje. ugleda Republike Hrvatske i nje- mandu. jednom pokazali profesionalnost pravo priča o Afganistancima koji preuzimaju i stručnost u obavljanju zadaća odgovornost te uzimaju svoju zemlju natrag u u operaciji ISAF te na taj način svoje ruke. suočava s mnogim izazovima koji nisu samo si. HRVCON-a u operaciji ISAF upravo to poruka koju je čuo od skupine mladih afganistanskih vođa i to muškaraca i žena koje je susreo u Kabulu. kazao je Rasmussen napominjući kako je takav U kampu Mike Spann u blizini grada Mazar-e-Sharifa na sjeveru Afganistana. rekao je glavni tajnik. no svi su pripadnici mlađe generacije koja pomaže oblikovati sutrašnji Afganistan“. knuo da su pripadnici OSRH još Napomenuo je i kako je priča o tranziciji za. “ Upravo to moramo vidjeti u iduće dali svoj doprinos promicanju dvije godine. Pozdravljajući pripadnike hrvatskih kontingenata u vojsci. zapovjednik 21. Prva skupina od 119 pripadni. kako bi i dalje na najbolji mogući način predstavljali OSRH u operaciji ISAF te pripadnicama skih prava.indd 23 3/27/13 2:48 PM . 14. rekao je profesionalnom pristupu i predanosti u obavljanju zadaća te razumijevanju i predanosti Rasmussen. Rekli su mi i ovo – Afganistan je naša zemlja i naša odgovornost. rekao je dodajući da je to najbolji način brigadni general Ivan Jurić koji za održavanjem stabilnosti u Afganistanu. Primopredaji budućnost. Prvi čovjek S. Istaknuo je kako ti mladi teže novom su nazočili afganistanski general Faroq te predstavnici nacionalnih kontingenata kao i brojni načinu života. i 21. broj 418 / 29. drugi visoki uzvanici. a ne povratku u tamnu prošlost. Foto: Tomislav BRANDT „ To će zahtijevati i angažman afganistanog ka 20. no da ipak može biti učinjeno. a tiču se upravljanja državom. nom zajednicom. Napomenuo je i kako se Afganistan koje hrvatski pripadnici iskazuju prema afganistanskim kolegama. hrvatskog kontingenta u operaciji ISAF. a ne samo NATO-a. zahvalivši se na prema slobodi. žena i slobodu medija u toj zemlji. Oni su predani Ustavu. kao je u prigodnom obraćanju ista- i za daljnju potporu međunarodne zajednice. Različitih su profesija – iz javnog i privatnog sektora. već i težnjama afganistanskog naroda operaciji ISAF general Faroq istaknuo je važnost hrvatskog angažmana. zapovjednik 20. „ Oni dolaze iz različitih dije- lova zemlje. i 21. HV 418_22_23.

Sur- uključivati ophodnju. Riječ je o taktičkom besposadnom poput Aerosonde suočeni s određe- pulzijski sustav temelji se na CODAD konfiguraciji s sustavu ScanEagle koji je Insitu u nim operativnim poteškoćama. čuvanje. posebice nakon Osnovna su brodograđevna obilježja duljina trupa naručeni novi besposadni sustavi. poznata i pod projektnim imenom Type 056. primopredano je tijekom svečanosti održane u šangajskom brodogradilištu Hudong-Zhdonghua Shipyard.US om (Mid-Endurance Unmaned Air zadaćama temeljne obrane dok će specifične zadaće SOCOM). Nove će korvete zamijeniti u prvom redu brze jurišne brodove (Fast Attack Craft . da je njegova forma na određeni (Controlable Pitch Propellers) te bočnim stabilizatori- ma. Pro. kojim su mama u Afganistanu. vjerojatno je da će nove korvete također zamijeniti i 28 starih fregata klase Type 053 te još nepoznat broj drugih starijih ratnih brodova koji su svojedobno bili namijenjeni isključivo jednoj vrsti Na temelju zahtjeva Američkog za.. što su određeni besposadni sustavi veća od 90 m i maksimalna istisnina od 1440 t.FAC) klase Type 037-II. Temeljno naoružanje korveta sastoji se od glavnog topa kalibra 76 mm. pratnju i protupod. dok sustav za nadziranje čini radar Type 362A namijenjen pretraživanju zraka i morske površine te dva I-band navigacijska radara. Ministarstvo obrane SAD-a System). M. Reconnaissance) platfor- morničko djelovanje. sklopilo je tijekom veljače novi ugo.indd 24 3/27/13 2:52 PM . Na krmenom dijelu smještena je sletna paluba na- mijenjena helikopteru tipa Z-9. ožujka 2013. Osim što će zamijeniti brodove klase Type 037-II. lokalno označeno kao fregata. Doplov od 3500 nm procijenjen je pri brzini od 16 čv. vor s tvrtkom Insitu INC. Druga bi korveta uz već spomenutu trebala ući u operativnu upotrebu kineske mornarice tijekom 2013. CPP-om nudio američkim oružanim snagama. veljače ove godine službeno je dostavljena Ratnoj mornarici NR Kine. Novi Sc za Af vojna tehnika // novosti Dostava prve korvete Type 056 Prva korveta klase Jiangdao. Nove povjedništva za specijalne operacije je na povećane zahtjeve za MEUAS- korvete klase Jiangdao namijenjene su ponajprije (Special Operations Command . dvjema osovinama. Posebnost tog ugovora je u činjenici ma vijcima s promjenjivim usponom krila tzv. suradnji s tvrtkom Boeing razvio i po. PTIĆ GRŽELJ HV_418_24_27. ISR-om (Intelligence. a godišnja proizvodnja temeljila bi se na četirima Foto: OKB Sokol brodovima od ukupno 30 plovila koja bi bila dostav- ljena do 2020. Radar Type 344 namijenjen je za uprav- ljanje paljbom glavnog topa. Nova narudžba za ScanEagle odgovor zadaća ili ograničenim borbenim operacijama. 25. Noseći ozna- ku 582. 24-cijevnog protuzračnog raketnog sustava malog dometa FL-3000 te lansera četiriju projektila brod-brod. dva. 24 broj 418 / 29. veillance. prvo plovilo u klasi. dvama dizelskim motorima. a postiže najveću brzinu od oko 25 čv.

gažiranje dodatnog besposadnog za njihovu sveobuhvatnu logistič. a tadašnja procjena vrijed- način ostavljena otvorena za an. a koristio bi buduće krstareće projektile koje donosi znatno bolje performanse. će one biti slične performansama izraelskog tona (Altius) bude razvijen i manji besposadni sance) zadaća nadzora i izviđanja iz zraka tre. s velikim na projektu surađuje i tvrtka Tranzas iz Sankt I. riječ je o letjelici mase do pet tona. ožujka 2013. je elektrooptičkim i infracrvenim Izvorni projekt podmornice uključuje šest cijevi vertikalnog tegrator koji u odnosu na ScanEagle senzorima. opredajnikom kompatibilnim s L3 dimenzija dosad izgrađena na navozima DSME-a. uz isporuku letjelica zadužena i nosti KSS-III iznosila je oko 800 milijuna američkih dolara. Sukladno zadnjim najavama.56 milijardi dolara. Pogonski blok činit obrane Ruske Federacije ugovor za razvoj dva- predstavnika tvornice OKB Sokol riječ je o će dva turboelisna motora. godine. južnokorejska je vlada dodijelila koncernima DSME i Hyundai Heavy Industries (HHI) ugovor za izradu glavnog projekta koji sadržava znatna unapređenja u odnosu na svoje prethodnike. Opremljen je vide. te bi prvi probni letovi trebali privlači pozornost i prema izloženoj maketi dizajn letjelice i integriranje raznih sustava. točnije njemačke kompanije za razliku od posljednje koja će biti građena isključivo korištenjem domaće. Nova klasa podmornice bit će podmornica najvećih boravka u zraku i nošenja tereta. PTIĆ GRŽELJ Predstavljen Altius Prigodom posjeta ministra obrane Ruske rasponom krila. U prosincu 2007. zvoj obaju prototipova trebao bi biti okončan po zemaljskim ciljevima. Sukladno dosadašnjim najavama. Ra- bao imati sposobnost i za napadna djelovanja od njega.indd 25 3/27/13 2:52 PM . to je besposadni sustav RQ-21A In. SKENDEROVIĆ HV_418_24_27. Prema dostupnim izjavama zličita senzorska oprema. Sposoban je letjeti na lansirnog sustava. visini iznad 5340 m te u zraku može razvija tvrtka LIG Nex1. Surveillance. Korejska vlada je u svibnju 2009. Lansirni sustav isporučit će tvrtka posebice u smislu autonomije ostati do 24 sata. Reconnais. ali se pretpostavlja kako da uz razvoj besposadnog sustava mase do pet ISR-a (Intelligence. Predstavnici OKB ju besposadnih sustava u vrijednosti od 33 MALE (Medium Altitude Long Endurance) Sokol zasad ne navode druge tehničko-taktič. civilna tvrtka Insitu INC koja je I. ugovorom je definirano da Communicationovim ROVER III/IV najveće postignuće za koncern tijekom 2018. 25 vi ScanEagle broj 418 / 29. besposadnog sustav Heron TP odnosno bolje sustav mase do jedne tone (Inokodjets). početi tijekom 2015. odlučila odgoditi početak gradnje za dvije godine. korejske tehnologije. operativnost prve podmornice sustava koji razvija Insitu INC. sklopile s Ministarstvom sustava Altius. milijuna američkih dolara. ScanEagle opremljen u klasi očekuje se tijekom 2022. očekuje se gradnja ukupno devet novih velikih konvencionalnih podmor- nica spomenutog programa. ali ujedno i Usto. kad se očekuje je operater besposadnih sustava pokretnim videoterminalom. podmornice Foto: USMC KSS-I te KSS-II koje su građene po licencijama. Tako je dogovoreno besposadnom sustavu koji bi uz obavljanje ke podatke o Altiusu. SKENDEROVIĆ M. Doosan. Gradile su ih strane. s dva vertikalna stabilizatora Peterburga koja je zadužena za razvoj kon- Federacije tatarstanskoj tvornici OKB Sokol u obliku slova V te aerodinamički oblikovanim trolne postaje za besposadni sustav. završetak gradnje prve podmornice u klasi. Obje su predstavljen je dizajn novog besposadnog trupom u kojem bi trebala biti smještena ra. Vrijednost ugovora iznosi 1. za Afganistan Ugovorena gradnja podmornica KSS-III Ratna mornarica Južne Koreje krajem prosinca prošle godine dodijelila je korejskom brodograđevnom koncernu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ugovor o gradnji i dostavi prvih dviju podmornica projektne oznake KSS-III (Korean Submarine Third Phase) kojoj su trenutačno nadje- nuli naziv klase Jangbogo-III. a ku potporu. tvrtke tijekom 2011. Sam dizajn Altiusa Uz tatarstanski OKB Sokol koji je zadužen za do kraja 2014.

to je prva konvertiplan letjelica koja kako je Project Zero razvijen unutar svega smatra se da je tako znatno olakšana tran- koristi elektromotore odnosno svi njezini glavni šest mjeseci te da su prvi probni letovi za. zicija letjelice iz vertikalnog u horizontalni sustavi koriste električni pogon. te će zamijeniti klasu protupodmorničkog naoružanja. Očekuje se kako će svih osam kođer na navozima tvrtke ST Marine. ST Electronics ophodnih brodova biti potpuno operativno ophodnih brodova Fearless ukupno je činilo isporučit će. Također. čv postižu dizelskim motorima i vodomlaznim ma potrebne dokumentacije započeli su opremanju i dostavi nove klase ophodnih bro. će integraciju preostalih komponenti. kad su uglavnom samo let i obratno. SKENDEROVIĆ HV_418_24_27. singapurskoj mornarici omogućiti poduzima- arless time će okončati svoj operativni vijek na. od kojih je 11 još uvijek aktivno. vojna tehnika // novosti Novi singapurski ophodni brodovi Singapursko ministarstvo obrane potpisalo Brodovi su duljine 55 m. ožujka 2013. na kojoj se gondole s motorima nalaze na vrhu letjelice. AgustaWestland ne navodi više tehničkih detalja o letjelici ni o baterijama koje se koriste za pogon elektromotora. 12 plovila. ST Marine izvršit M. 26 broj 418 / 29. na modelu Project Zero motori se nalaze koji se provode unutar tvorničkog kruga u tali- je o novoj konvertiplan (tiltrotorskoj) letjelici u samoj strukturi krila. Za razliku od počeli tijekom 2011. Temeljno im se naoružanje sa. ugraditi te integrirati temeljni do 2020. borbeni sustav. dok se jedino navode njezine okvirne mogućnosti u smislu postizanja maksimalne brzine od 500 Foto: AgustaWestland km/h te maksimalnog vrhunca leta do 7500 m. a brzinu veću od 20 zvoj projekta ophodnog broda kao i pripre- Engineering ugovor o projektiranju. Singapore Benoi Yard tvrtke ST Marine koja zadaća te učinkovitije provoditi misije zaštite Izgrađeni su tijekom devedesetih godina. započeli su prvi letovi nološki demonstrator svoje nove letjelice. siječnja s domaćim konzorcijem ST simalne istisnine 500 t. PTIĆ GRŽELJ Project Zero . Novi ophodni stoji od glavnog topa kalibra 76 mm. Financijska vrijednost ugovora nije otkrive. Project Zero u toj je fazi letnih testiranja bez ljudske posade. Riječ krila.7 mm te protuzračnog i unaprijeđenim borbenim sustavima te inte- Singapura od 2016. okomita stabilizatora u obliku slova V. je dio konzorcija ST Engineering. a brodovi će se graditi u brodogradilištu nje širokog spektra pomorskih sigurnosnih nakon više od 20 godina provedenih u službi. griranim komunikacijskim paketom koji će ophodnih brodova Fearless. Brodovi klase Fe.indd 26 3/27/13 2:52 PM . ali se najavljuje kako će daljinsko upravljanje uskoro zamijeniti prvi probni piloti u kabini letjelice. novi koncept integriranja motora u struktu- koliko velikih novina za taj tip zrakoplova.električni konvertiplan Tvrtka AgustaWestland početkom ožujka po konvertiplan letjelice AgustaWestland AW609 isprobavana polijetanja i slijetanja te lebdenja prvi je put svjetskoj javnosti predstavila teh. širine 8. Tijekom 2012. gradnji. odmah nakon potpisivanja ugovora. Prije Predstavnici tvrtke AgustaWestland navode ru krila: mogu se rotirati za 90 stupnjeva i svega. Ra- je 30. Klasu jedna od tvrtki u konzorciju. Novina su i dva mala janskom mjestu Cascina Costa. Nadalje. propulzorima. Nova dova koju će činiti osam plovila.6 m te mak. ta. I. obalne crte. Posebno hvale koja zasad nosi naziv Project Zero i donosi ne. četiriju klasa ophodnih plovila bit će opremljena brodovi bit će dostavljani ratnoj mornarici strojnica kalibra 12. godine.

Vikramaditya (izvornog imena Admiral Gruškov) na istisnina od oko 45 500 tona. koji je 2010. preuzimanje vora iznosi 84 milijuna eura. a vrijednost ugo- za industrijsko-tehnološki razvoj). nja iznosi 520 kg. Vojnici imaju do lipnja 2013. Tvrtka Rheinmetall je 7. Sea Harrier. stav za opremanje vojnika te povećava mogućno- konzorcija EADS. Surveillance. veljače prvi probni let španjol- Gladius skog besposadnog sustava Atlante. maksimalni vrhunac leta je kom ljeta ponovo prođe primopredajnu pokusnu svega 273. od čega može sača zrakoplova klase Kijev (Projekt 1143.2 m. dok u zraku može bora. Brzinu 6000 m. gotovo četiri godine nakon procjenjuje se da bi u aktivnoj službi Indijske izvornog plana te odgođen nakon što je tijekom ratne mornarice mogao ostati do 2045. VLAŠIĆ Altitude Long Endurance) ka- tegoriju besposadnih sustava. Brod je napustio rusku koje se sastoji od četiriju parnih turbina. a paluba će primati pokusnih plovidbi iznosi 120 dana. a izvodi ih zrakoplove MiG-29K. Rheinmetall je u siječnju 2013. vili su kako će službena dostava obnovljenog no. pokusne plovidbe u rujnu 2012. 27 Poletio Njemačka Atlante Foto: Rheinmetall vojska S piste aerodroma Rozas blizu špa- dobila njolskoga grada Luga obavljen je 28. ovom slučaju njemačkom pješaku. Ka- mješovita rusko-indijska posada. kao i promjenu borbenog zrakoplova. širinu 31 m i gaz 8.1 m. pokrenuo španjolski nft) sad je u inačici IdZ-ES (Erweitertes System). s jednako toliko osovina i pro- prema Bijelome moru iako je prema vremenskim pelera. u suradnji s tvrtkom Cassidian aktivne uloge u umreženom ratovanju. došlo do kvara M.indd 27 3/27/13 2:52 PM .4 MW. istisnina iznosi 38 000 tona. a njemačka je vlada prvu sti i sposobnost njihova preživljavanja. danju i noću. no zbog iznimno loših vremenskih uvjeta naoružanje sastojat će se od osam CADS-N-1 Kas- to je odgođeno. Temeljno prije. SKENDEROVIĆ luku Severdvinsk 8. godine ugovor o ra. broj 418 / 29. uz duljinu preko km. primio narudžbu CDTI (Centro para el Desarrollo poznatoj i kao Gladius. Cilj je upoznati 31 Helix i HAL Dhruv. zvoju sustava IdZ-ES. dok standardna ta. ukupne I. Za te zadaća Atlante će biti opremljen elektrooptičkim i infracrvenim senzorskim paketom i bit će sposoban za izvršavanje zadaća u svim meteo uvjetima. s primarnom zadaćom obavljanja ISR-a (Intelligence. a pri brzini krstarenja od 18 čvorova ima planovima trebao započeti ispitivanja dva tjedna autonomiju od 13 500 nautičkih milja. Svaki se sustav sastoji od de. kotlovima u strojarnici. u desetina odnosno 600 vojnika. ožujka Njemačkoj vojsci set kompleta i namijenjen je opremanju pješačke Riječ je o dosad najznačajnijem (Bundeswehr) predala prvu seriju nove izvedbe desetine. za uvježbavanje s novim sustavom (do odlaska u području besposadnih sustava kog vojnika budućnosti IdZ (Infanterist der Zuku. Atlante spada u MALE (Medium seriju naručila 2012. te se zaputio snage 104. Spominje se mogućnost nošenja i lasera za označavanje zamaljskih ciljeva što znatno širi opseg njegovih zadaća. najnapredniji su- Spain koja je dio velikog europskog Rheinmetall dobila je 2006. Španjolska kani koristiti Atlan- te i za civilne potrebe. Uz vojne. plovidbu poslije obavljenih popravaka na parnim od 32 čvora postiže uz propulzijsko postrojenje viti do 20 sati. sežnost modernizacije samog nosača zrakoplova. Sam brod doživio je znatne indijske članove posade s funkcioniranjem nosača strukturne promjene. u Afganistan). T. HAL Tejas. ožujka 2013. IdZ-ES sveobuhvatan je za novih 60 kompleta za opremanje još šezdeset Tecnológico Industrial – Središte inovativni sustav koji omogućava korisniku. PTIĆ GRŽELJ HV_418_24_27. za razna vladina ministarstva i agencije Moguća dostava nosača radi nadzora državnog područ- ja i granica odnosno za zadaće zrakoplova INS Vikramaditya traganja i spašavanja. godine. Najveća Visoki dužnosnici Indijske ratne mornarice obja. na trima od osam parnih kotlova koji pokreću masa Atlantea prilikom polijeta. Tvrtka Gladius je. četiri parne turbine. Program njemač.4). Planirani ulazak u aktivnu službu sustava i naoružanja. S obzirom na razinu i op- Foto: Cassidian Indijske ratne mornarice bio je zakazan za 9. Ukupno predviđeno trajanje svih htan sustava za blisku borbu. Reconnaissance) letova u svrhu nadzora i izviđanja iz zraka. vremena španjolskom razvojnom projektu opreme za vojnika budućnosti. prema proizvođaču. prosinca prošle godine. Maksimalni dolet iznosi 400 biti održana do kraja ove godine nakon što tije. INS Glavne su značajke nosača zrakoplova maksimal- nositi do 100 kg “korisnog” tere. lipnja 2012.

prije svega na Sjedinjene Američke Države koje su bile s većim brojem vojnika uključene u operacije u Iraku i Afganistanu VOJNA OPREMA Jedan od segmenata tržišta vojne opreme čija je komercijali- zacija posljednjih godina u znatnom po- rastu tržište je tje- lesne zaštitne opre- me. godine to je tržište vrijedi- lo 1.5 milijardi do- lara. trebalo narasti na 2. 28 broj 418 / 29.4 milijarde dolara. Dio tržišnog kolača svakako bi mogao pripasti i hrvatskoj obrambenoj industri- ji koja na svjetskom tržištu vojne opreme ima više konkuren- tnih proizvoda Tržište tjelesne zaštitne opreme HV_418_28_29. ožujka 2013. 2012. Prema analitičkoj kući SDI.indd 28 3/27/13 2:51 PM . Najveći udio na tržištu tjelesne zaštitne opreme otpada na Sjevernu Ameriku. dok bi do 2022.

a kumula. Najveći dio rasta naglašenije suradnje među vladama pojedinih zemalja te generirat će Kina.5%.4 milijarde litete. Tvrtka 8.indd 29 3/27/13 2:52 PM . broj 418 / 29. objavljena 2010. dok je Strategija modernizacije američke vojske tržište je tjelesne zaštitne opreme. godine dosegnulo vrijednost Hrvatska tvrtka Šestan Busch nije najveći.4 milijarde Tržište laganog oklopa čini oko 43. osobne zaštite za kopnene postrojbe. Na začelju se nalaze Latinska Lockheed Martin`s Advanced Technology Center. Vrijedi spomenuti Sjeverne Amerike vrijediti oko 1. upotrebi naprednih balističkih materijala u izradi Američke Države koje su bile s većim oklopa kao i integraciji IC noćnih ciljnika u kacige. tržištu nudi seriju zaštitnih kaciga za različite namjene. Osim navedenih.04 da i u tom segmentu obrambene potrošnje dolazi do sve milijarde dolara). Trenutačne su inovacije orijentirane prema izradi laganijeg štitne opreme otpada na Sjevernu oklopa. Iza integrirao tjelesni elektronički sustav. Foto: BAE Systems noj industriji koja na svjetskom tržištu vojne opreme ima više konkurentnih proizvoda. je jedan od proizvođača najkvalitetnijih zaštitnih kaciga tivna vrijednost tržišta lakog oklopa na svijetu. e Pedviđa se da će tržište tjelesnog oklo- pa rasti po stopi od 3. godine eksplicitno naglasila poboljšanje Prema analitičkoj kući Strategic De. fence Intelligence (SDI) to je tržište 2012. dok trebale bi ostvariti znatno veći rast u je britanska kompanija PPSS proizvela laganu i prozračnu sljedećem desetljeću tako da bi nji. očekuje manji pad na 1. no svakako od 1. smanjuje vojne proračune u segmentu izdvajanja za zračne snage i oklopna vozila te usmjerava sredstva u programe i sektore gdje je moguća brza implementacija tehnologije kao što je opremanje vojnika. mogao pripasti i hrvatskoj obrambe- HV_418_28_29. pna kumulativna vrijednost svih triju rezultat vlastitog istraživanja i razvoja. Dio tržišnog kolača svakako bi strukturi kalote. Asortiman proizvoda tog tržišta čine tri segmenta: lagani tje- rasti na 2. Istodobno. 29 Pripremio Hrvoje BARBERIĆ. Modeli su po segmenata tržišta tjelesnog oklopa svojim karakteristikama visoko na ljestvici globalne kva- trebala bi dosegnuti 19.5 milijardi Inovacije dolara.89% godišnje.4 milijarde dolara. Dupont itd. perspektiva smanjenja oružanih snaga uz bolje opremanje sljednjih godina u znatnom rastu vojnika.4% godišnje. prije svega na Sjedinjene za žene. teškog oklopa dolara 2013. zatim Unequal sjevernoameričkog kontinenta slije. među kojima su Francuska. Technologies koji je patentirao kompozitnu tehnologiju di Europa s 360 milijuna dolara te koja omogućuje proizvodnju tankih. tekstila spojenih kompozitnim nitima koji su s vremenom postajali relativno deblji i teži kako bi udovoljili zahtjevu Tržišni potencijal kupaca za povećanom zaštitom korisnika.1%. Potvrda pozitivnog trenda razvoja tržišta može se pronaći i u odluci američkog Jedan od segmenata tržišta vojne ministarstva obrane iz početka 2012. da Hrvatski primjer bi 2022. Lagani oklop pogo- dećeg desetljeća trebao bi uslijediti dan je za zaštitu vojnog osoblja u ratnim situacijama zbog blagi rast tržišta po prosječnoj stopi svoje lagane strukture koja se sastoji od konvencionalnih od 4.4% tržišta. Iako se lesni oklop. teški tjelesni oklop te zaštitna oprema za glavu. povećanju fleksibilnosti. zatim prema razvoju oklopa Ameriku. Niz zemalja. kojom je najavljena opreme čija je komercijalizacija po. spomenimo samo kacigu bez vijčanih priključaka u dolara. trebalo na. uštede i premostio tehnološki jaz. dok bi do 2022. godine. tijekom slje. tkaninu nazvanu Cut-Tex Pro koja nositelja može zaštiti od hova tržišta mogla vrijediti oko 609 reznih ozljeda. n Amerika i Afrika s 24 odnosno 30 mi- lijuna dolara potrošnje na taj segment vojne opreme.03 milijarde dolara. No. a opreme za zaštitu glave 22. 34. brojem vojnika uključene u operacije Trenutačno su najinovativniji proizvođači tjelesne zaštit- u Iraku i Afganistanu. Najveći udio na tržištu tjelesne za. ožujka 2013. te dvije regije materijale koji omogućuju vojniku veliku pokretljivost. Kao primjer može se sku razinu korištenja tjelesne zaštitne navesti partnerstvo tvrtke Intelleflex Corporation s centrom opreme. Izraelski Fibrotex proizveo je zaštitne dolara potrošnje.4 milijarde dolara. Sarkar Defence. godine vrijedilo 1. Njemačka i Velika Britanija. Prodaja na tom ne opreme britanski Cosworth koji je u zaštitnu opremu tržištu iznosi 819 milijuna dolara. Indija i Rusija čije među velikim kompanijama kako bi se postigle financijske oružane snage imaju razmjerno ni. laganih i fleksibilnih azijsko-pacifička regija s 234 milijuna zaštitnih materijala. na tržištu tjelesne zaštitne odnosno 610 milijuna dolara (u isto opreme nalazi se još niz respektabilnih proizvođača kao što vrijeme procjenjuje se da će tržište su Vestguard. uku. To potvrđuju brojni ugovori o prodaji i opre- e u sljedećem će desetljeću iznositi oko manju oružanih snaga i agencija diljem svijeta.

ali i proračunskim (prosječne starosti 13 godina). među ostalim i tenkove M1 Abrams vojne opreme. da je prosjek starosti američke flote troškovi istraživanja i Defence Inteligence očekuju da će tr. BVP rezovima na području obrane u nizu Distribucija po Bradley (prosjek 10 godina) te tran- zemalja što je dovelo do otkazivanja kontinentima sportere M-113.1 mi.2% oklopnih vozila 14 godina. vojne industrije udru. uključene u dugotrajne operacije u uključuje usluge njihova održavanja. narasti na pet milijardi partnerstava među i vozila otpornih na mine i zasjede je se stoga modernizacija znatnog dolara. Održavanje tenkova Leopard 2 VOJNA LOGISTIKA OdržavanjE oklopnih vozila Tijekom 2012. Indije i Rusije za HV_418_30_31. gurnosnim prijetnjama na pojedinim gmentu. u zajedničke projekte borbena vozila pješaštva na koja će pretrpio veliko trošenje. Najznačajniji udjel tržišta čini Sje. Analitičari vojnoindu. Za njim slije. ožujka 2013.1 milijardu vojnoindustrijskim (Mine Resistant Ambush Protected . Azija i Europa također bi trebale zau- Foto: US DoD duljenja korištenja postojeće opreme. ali i ske SAD-a i Kanade na koje otpada 29% i 13%. uključujući pnih vozila generiran je trošenjem 12.indd 30 3/27/13 2:51 PM . Najveći se udjel tržišta usluga odr. Očeku- razvoja kao i rast broja žište do 2018. na 7. Iraku i Afganistanu (Kanada u znatno popravka i remonta vrijedilo 4.5% i taktička vozila s američke oružane snage. planovima Kine. Rast usluga održavanja oklo. zeti značajan dio tržišta s udjelima od zatim tehnološkim inovacijama.2% udjela. kompanijama MRAP) s 17. de tržište održavanja tenkova s 28. živanje je više zemalja žavanja oklopnih vozila predviđa za manjem opsegu). uz činjenicu strijskog sektora kompanije Strategic kako bi se podijelili otpadati čak 42% tržišta. a do 2022. velik je broj vozila lijardu dolara. prije svega zahvaljujući rastućim unutarnjim i vanjskim si. godine globalno je tr. i smanjenja novih narudžbi te pro. 30 broj 418 / 29. Još jedan trend prisu. čak 43% svjetskog tržišta u tom se. verna Amerika koja uključuje voj. Budući da su dvije zemlje žište održavanja oklopnih vozila koje tan u tom segmentu točkama globusa. dijela oklopnih vozila koja koriste dolara.

a umjesto toga ministarstva obrane niza zemalja istraživanja i razvoja kao i rast broja partnerstava među odlučuju se na modernizacije posto. Za njim slijede tržište održavanja tenkova s 28. dok je veliki vanje je više zemalja u zajedničke Lockheed Martin stvorio partnerstvo s tvrtkama Ultra projekte kako bi se podijelili troškovi Electronics. Curtiss Wright. a u Austriji Ulan.BVP-a (2017. 31 bena vozila pješaštva na koja će otpadati čak 42% tržišta. ožujka 2013.2% i vozila otpornih na mine i zasjede Hrvoje BARBERIĆ modernizacijom njihovih oružanih snaga. Španjolska kompanija jećih flota vozila.Canada. velik je broj vozila pretrpio veliko trošenje. Kanada je krajem 2012. vanje. Thales UK. narasti na 7. Remont američkih tenkova M1 Abrams HV_418_30_31. Kolumbija je istodobno objavila kupnju 24 komada oklo- pnog vozila LAV III od tvrtke General Dynamics Land Systems . No. je primjer zajedničko ulaganje singapurske tvrtke ST Ki- gmentu vojne industrije udruži. godine globalno Bliski istok zajedno će zauzeti tek 15% tržišta. CTA International. vojna industrija trpi i neugodne vijesti kao što je prošlogodiš- nja objava Austrije da umjesto najavljene modernizacije svojih oklopnih vozila otpiše velik dio flote nakon što je izračunala da time godišnje štedi oko 20 milijuna eura. Santa Barbara i austrijska Steyr Daimler Puch još su kra- jem osamdesetih razvile borbeno vozilo pješaštva koje u Objava ugovora Španjolskoj nosi naziv Pisaro. veliku važnost ima rezanje troškova i otka- zivanje planiranih kupnji. Naravno. Defence Support Group. pnih vozila koje uključuje održa- vanja borbenih vozila. Afrika. Westwire.Canada modernizirati 550 oklo- pnih vozila LAV III uz opciju za dodatnih 80. MTL i Caterpillar UK radi zajedničkog razvoja više projekata. 42%. Najveći se udjel tržišta usluga održavanja oklopnih vozila predviđa za bor- broj 418 / 29. U svjetlu proračunskih rezova. Prema zapadnim analitičarima.1 milijardu dolara te se oče- se skok na čak 48%). popravak i remont vrijedilo šaštva . godine predviđa je 4.1 doživjeti znatan rast jer taj tip vozila milijardu dolara može biti korišten u različite svrhe. n Najznačajniji udjel tržišta čini Sjeverna Amerika koja uključuje vojske SAD-a i Kanade na koje otpada čak 43% svjetskog tržišta u tom segmentu. Meggitt. Nedavni Još jedan trend prisutan u tom se. vojnoindustrijskim kompanijama. u siječnju ove godine je Republika Kongo objavila da će kupiti od Rusije taktička vozila GAZ-233036 Tigr. tržište usluga održavanja oklo- Najveći udjel globalnog tržišta održa. TKE. taj će segment tržišta kuje da će do 2022. Budući da su dvije zemlje uključene u dugotrajne ratne operacije u Iraku i Afganistanu (Kanada u znatno manjem opsegu).indd 31 3/27/13 2:51 PM . osim tržišta usluga održavanja nastavljene su i akvizicije novih oklopnih vozila. Moog. uz činjenicu da je prosjek starosti američke flote oklopnih vozila 14 godina. Latinska Amerika i Tijekom 2012. godine objavila da će General Dynamics Land Systems . SCISYS. netic s tvrtkom DSO National Laboratories. Rheinmetall Defence. Austrijska odluka istodobno je i svojevrsno upozorenje vojnoindustrijskom sektoru da se u kalkulacijama prihoda u budućnosti ne oslanja bezuvjetno na prihode od usluge održavanja. Tako od najavljenih ugovora vrijedi spomenuti njemačku prodaju 30 vozila Dingo 2 tvrtke Krauss-Maffei Wegmann Saudijskoj Ara- biji. čine us- luge održavanja borbenog vozila pje.

visokorezolucijske integracijske tehnike. ne generatore. Podržao ga je Laboratorij za primije- band aktivnih faznih radara – po jed. procesne algoritme. uključujući bila je u tome da će SAD i Ujedinjeno je odgovornost za je Obrambeni laboratorij za znanost testnu “kolijevku” (postolje). Vodeću je odgovornost za testiranje njenu fiziku Sveučilišta John Hopkins nog za svaku zemlju. forme radarskih valova. (transmitere). 32 broj 418 / 29. Na. iskorištena postojeća izgradnju britanskog ARTIST demon. i Laboratorij Lincoln s MIT-a (Ma- Kraljevstvo. stva obrane (MoD). ožujka 2013. poslova. procesore i. britanskog ministar. prije svega zbog razvoja određen je Obrambeni bila tvrtka QinetiQ. Međutim. Temeljna premisa ARTIST-a BAE Systems preuzeo ne. ispitivanja koji su komplementarni i procesnu arhitekturu kao i signalno- pridruženim part- vi malog radarskog odraza u gustom ili nerima. tehnologije i tehnika za procjenu po. signalima kao i mjerne podatke o tora za čiji je smještaj Systems preuzeo je odgovornost za karbida kao i visokonaponski GaAs tehnikama njihova procesiranja. Technology Laboratory – DSTL). identifikaciju pravih i lažnih ciljeva “ugrađen” je u projekt kodnog naziva ARTIST Aktivni morna HV_418_32_35. laboratorij za znanost pridruženim partnerima. uskopojasne i srednjo-pojasne val- pristup ključnim tehnikama i tehnolo. U ime potrebnih tzv. grame i na iskustvu onih drugih. niskoleteći cilje. zajednički razvijene gijama i dopustio da dvije partnerske monstrator “uveo” novu generaciju radarske prijamnike kao i digitalnu zemlje unapređuju svoje razvojne pro. višenamjenskih S. takva suradnja mogla bi ubrzati i procesor signala. magne- umanjenje mogućih tehnoloških rizika demonstratora priliku za znatno smanjenje troškova trone i uređaje za obradu podataka. u suzbijanju novonastalih prijetnji i dobila tvrtka QinetiQ. Vodeću je odgovor. Roke Manor Resear- usmjeren je na istraživanje. BAE kompozitni materijali poput silicijeva ru. razvoj i britanskog ARTIST druge razvojne programe i usto pružiti ch isporučio je prijamnike. zasićenom okruženju. nology Integrated System Testbed) nost za testiranje dalje. ARTIST demonstra. zajedno sa svojim ssachusetts Institute of Technology). Podržao ga je Laboratorij za primijenjenu fiziku Sveučilišta John Hopkins i Laboratorij Lincoln s MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) RATNA MORNARICA Projekt ARTIST (Advanced Radar Tech. Takvo je stanje Systems i Roke Manor Riječ je jednostavno o smanjenju broja Na američkoj je strani Lockheed kulminiralo u usporednom testiranju Research. U ime britanskog ministarstva obra. jednokratnih inženjering Martin preuzeo glavnu odgovornost. Takav stav omogućio je brz postojeća MESAR 2 kabina i antena. obradu signala. dvaju naprednih. tvrtkama BAE koje je već završio jedan od partnera. Na američkoj je strani Lockheed Martin preuzeo glavnu odgovornost. dizajnu. radarske kontrole. razvojni inženjerski model odnosno sustava. hardve. postojeću Kraljevstvo aktivno dijeliti informacije izgradnju britanskog i tehnologiju (Defence Science and opremu za čiju su izradu korišteni o arhitekturi sustava. predajnike tehniku za predobradu procesiranog Niz naprednih tehnologija za ublažavanje mogućih smetnji. prilagođavanje aktivnih digitalnih polja. SAD i Ujedinjeno kao nadzorni element britanskog ARTIST demonstratora do. digi- talno formiranje širine radarskog snopa. prijenos kontrolnih uzoraka. prije svega.indd 32 3/27/13 3:16 PM . strator kapitalizirao je postojeći S4R Science and Technolo- ili nadogradnje postojećih radarskih gy Laboratory – DSTL). trenutačni dinamički raspon. izbjegavanjem određenih elemenata dok je QinetiQ vodio brigu i razvijao zajedno sa svojim ugroza kao što su brzi. BAE Systems za svoj je de. (galij-arsen) T/R moduli. kao nadzorni element određen njegove ključne značajke. BAE Systems ritme te na koncu i podatke s različitih MESAR 2 kabina i stratora za čiji je smještaj iskorištena isporučio je američkim partnerima antena testiranja. algo. tvrtkama Američki ARTIST tehnološki demon- i tehnologiju (Defence državanja budućih mornaričkih radara BAE Systems i Roke Manor Research.

ožujka 2013.indd 33 3/27/13 3:16 PM . 33 Igor SPICIJARIĆ Kombinacija AMDR radara i raketnih razarača Arleigh Burke (DDG-51) III. po narudžbi USN-a. dio) narički radari HV_418_32_35. Foto: US Navy (II. Zaključak studije bio je da je integrirani dual-band radarski sustav (dvofre- kvencijski S-band i X-band) najbolje tehničko rješenje potrebno za učinkovito izvršavanje zadaća integrirane protuzračne i protubalističke zadaće. broj 418 / 29. generacije (serije) determinirana je na temelju tehničke studije međuodnosa radar/trup broda provedene 2009.267 m veličina antene koja se može instalirati na razarače tipa DDG 51. Studija je pokazala da je dijametar od 4.

demonstratora na ispitnom poligonu Systems je pred. ot- tehnološka demonstratora ARTIST vorene arhitekture kon zaključenja testnih ispitivanja u Sustav UK ARTIST bio je u siječ- bila 2010. niskoleteće manevrirajuće biti točno informirana o BMD-u srod- ciljeve (protubrodski raketni projek. demonstratora kao BMD-ove razvojne izazvanog okruženjem (potonji su godine kao združena inicijativa na- testovi uključivali balističke ciljeve. godine. Riječ je bila borbenih sustava (Surface Combat i za promicanje ciljeva sredinom 2010. predviđanja UK ARTIST od 2007. Oživotvorenje spome- ARTIST ponajprije bio usmjeren na valova odabran kao nutih implementacija zahtijevalo je prikupljanje informacija i tehnoloških temelj za daljnji razvoj razvoj alternativih strategija pretra. starstva obrane kako bi vlada mogla tačima). Ta su zapravo o prvoj vježbi protubalistič- Systems Center) na Wallops Island. vjereno u lipnju 2010. su britanske tvrtke BAE Systems i QinetiQ RATNA MORNARICA Francuska je uz Radar AMDR tijekom tetsiranja Foto: Northrop Grumann signala. Missile Defence . Nakon skalabilnost dizajna radare. ke raketne obrane Mornarice SAD-a Virginia. za nadzor zračnog prostora i praćenje je centra na Wallops Islandu lansiran mansi kroz čitav radni svibnju iste godine. vezan s britanskim testnim progra. sukcesivno prolazila identične serije će se moći i dalje razvijati te uspješ. završena u ožujku politiku ili zahtjev za ugradnju BMD stiranja i procjene obaju tehnoloških 2011. godine surađivao združenog MDC/DSTL stownu. te na hardvera i softvera. s načelima tzv. Oba su radara ciljeva na velikim udaljenostima koji raketni projektil tipa Terrier-Oracle vijek tih sustava. i praćenja balističkih ciljeva. Rad na razvoju brodova prilikom detekcije. SAD.indd 34 3/27/13 3:16 PM . U razvoju naprednog radarskog sustava sudjelovale 34 broj 418 / 29. Velika Britanija. poboljšavanje konstruirati taktički radar sposoban Prema scenariju vježbe. Ti su nosivog ometanja. godine instalirana na tes. godine uključen u vježbu tne tornjeve u Centru za ispitivanje ključne značajke nim testiranjima praćenja satelitskih Atlantic Trident 2011. Nakon početne faze obrana) sposobnosti. nadzora obavljena su ciljana mjerenja pod. potom vraćena svojim proizvođačima manse i tehnološka Britanski znanstveno-inženjerski tim u Cowesu. apostrofirane su kao Virginiji. eksperimenta u kojima je kao “meta i provedbom inicijalnih ispitivanja alnog umanjenja) te mom UK ARTIST postao je za BAE za praćenje” poslužila međunarodna usklađenost sustava u proizvođačevim pogonima dva su Systems vrlo interesantan nedugo na. fizička mjerenja den je u suradnji s domaćim Centrom uspješni testovi pokazali punu funk- ometanja i performansi obaju rada. je s MDC-om na razvoju sposobnosti razvojnog tima s posebnim naglaskom satelitskog praćenja. živanja. BAE sposobnosti na svoje ratne brodove. Zajedničko testiranje obaju tehno. iz NASA-ina loških demonstratora započelo je u postojećih perfor. nim tehnologijama te tehnološkoj Prva je faza Eksperi- tili) te posebno “stresno” naglašene arhitekturi takvih sustava. Međutim. formiranje novog tipa radar- HV_418_32_35. održanoj u vodama Atlantika. sposobnosti praćenja satelita prove. Protubalistička obrana jedan je od Sampsonova hardvera važnijih zadataka nove generacije radara opcija za poboljšanja sposobnosti ra. i procesor signala. njegove prila- Eksperimentiranja stavljenim na to da godbe te implementacije u tehnološki Iz britanske je perspektive program je BMD tip radarskih demonstrator. no podupirati buduće BMD (Ballistic stičku prijetnju i poslužio za provje- trebnih za rješavanje početnih procje. nju 2011. svemirska postaja (ISS). Riječ je o uspješno provede. preko MDC-a sponzorirala je čitavu Wallops završeni su početkom 2011. uključivanja tih sposobnosti u druge i njihovu obradu. BMD programa britanska vlada nije imala službenu ćih mlaznih zrakoplova. temeljenu na tehnologiji Modularnost dara Sampson MFR kao i mogućnosti skih valova i procesiranja signala kao tvrtke Roke Manor Research. u dva odvojena sklapanja obiju zasebnih instalacija (mogućnost funkcion. postojeće tehnologije testiranja dala nadu britanskim znan. i za neprekidno stvenicima i stratezima koji su uspjeli (USN). To je prvi put pro- koncu. Program te. dodatni aspekt po.protubalistička ru sposobnosti američkih Aegis BMD na i kalibracija. ožujka 2013. godine. osnovanim još 2003. Premda mentalnog Sampson scenarije praćenja napada niskolete. te razvoj tehnoloških demonstratora. stavio privremeno seriju tehničkih i znanstvenih studija Oba su testna uzorka radara ARTIST dostignute perfor. koji je “glumio” neprijateljsku bali- statičkih i dinamičkih ispitivanja po. mjenske industrije i britanskog mini- ciljeve “pokrivene” smetnjama i ome. i Moore. za raketnu obranu (Missile Defence cionalnost UK ARTIST tehnološkog ra protiv posebnih ciljeva i ometanja Center – MDC).

(Radar Suite Controller – RSC) koji služi za integraciju obaju nim na to da je BMD tip radarskih nih ciljeva i prepoznavanje balističkih radara i njihovo spajanje s brodskim borbenim sustavom. morskog ili klimatski prou- nim projektilima. Taj posao. SAD-a (USN) fokusirala je svoju pa. praćenje zrač.indd 35 3/27/13 3:16 PM . i X-band) najbolje tehničko rješenje potrebno za učinkovito za vlastiti zahvat cilja). ožujka 2013. radarske Laboratory – DSTL). potaknuli su i MDC da po. AMDR programa. egzo. ljučujući BMD detekcijske. Mornarica kao što su vrlo mali. uključio je ske sustave tako da će moći detekti. kodnim nazivom ACAT 1D pokrenut zahtjevnim uvjetima kopnenog. prepoznavanje “praznina”. visokoenergetski četveroplošnog S-band radara (AMDR-S) za prostorno pretra- performanse i tehnološka predviđa. niskoleteći. BAE Systems preuzeo je odgovornost smjernice za radar Sampson MFR koji sposobnosti zahtijevane za BMD znat. U ime britanskog ministarstva obrane (MoD). S druge strane Atlantika. radarskog odraza kakvi su npr. u vježbama biti isporučen u američka brodogra. zbog zadaća protuzračnog ratovanja (AAW). godine. generacije (serije) determinirana je na temelju projektila mamaca. eliminacije smetnji (svih vrsta prirodnih i tehničkih radarskih čajnija financijska sredstva za budući Razvoj AMDR radara ometanja). demonstratora dobila tvrtka QinetiQ. procesnu arhitekturu kao i signalno-procesne algoritme HV_418_32_35. Tako zamišljen. Pod missile). troplošnog X-band radara (AMDR-X) namijenjenog nja združenog MDC/DSTL razvojnog osigurati dugodometni nadzor. šavanju i prevladavanju tehnoloških Kombinacija AMDR radara i raketnih razarača Arleigh Burke va raketnog projektila. a prema izvorima iz BAE od najmanje 2000 km na nominalnoj jektila. radara za zračnu i raketnu obranu u objema svojim inačicama. osiguravanje dovoljnog razvoj Sampsonova hardvera. Systemsa. površinskih prijetnji i ugroza. Roke Manor čitavu seriju hardverskih i softverskih rati. zahtijeva se povećana osjetljivost i znatno veća sposobnost čine ozbiljno planirati i izdvajati zna. za izgradnju britanskog ARTIST demonstratora za čiji je će ugraditi na razarače Type 45. po narudžbi USN-a. 51. Prema rana tako da svoj vrhunac dosegne razrađenom programu prvi će AMDR Vodeću je odgovornost za testiranje britanskog ARTIST početkom 2012. ličina antene koja se može instalirati na razarače tipa DDG u ožujku 2011. prije svega. sposobne za vrlo precizan i smrtonosan napad u mogu usporediti s balističkim raket. BAE Systems tilima i AMDR radarom koji je pred. BAE Systems za svoj je demonstrator “uveo” novu i prateće sposobnosti. godine. zročenog ometanja. ASCM projektili. puni “paket” AMDR-a sastojat će se od je predstavio privremeno dostignute viđen kao napredni. snazi isijavanja. izvršavanje zadaća integrirane protuzračne i protubalističke Prva je faza Eksperimentalnog zarača klase Arleagh Burke (DDG-51) zadaće. radarsko-senzor. uočava Pomorska zračna i raketna tehničke studije međuodnosa radar/trup broda provedene sku sinkronizaciju (kad radar aktivno obrana i definira ih u dokumentu Ini. re). da bi se moglo uspješno suprotstaviti prijetnjama razvoj i eksperimente kao dio Eksperi. nosu na trenutačno korištene radar. (FY19) i predviđen je za ugradnju na nor Research. žnju na razvoj tzv. broj 418 / 29. supersonični ciljevi malog mentalnog Sampson BMD programa. ASCM i LACM (land attack cruise objekata koji se po radarskom odrazu (Air and Missile Defence Radar). tvrtkama BAE Systems i Roke Ma- se realizirati korištenjem Sampsono. za znanost i tehnologiju (Defence Science and Technology sve dotad ostvarene nadogradnje i Prema tvrdnjama iz USN-a. uk.267 m ve- Sampson BMD programa završena bude opremljena navođenim projek. Spomenute “praznine” (DDG-51) III. magnetrone i uređaje modifikacija koje će se morati realizi. koor. Najnovije su generacije krstarećih projektila sobnost detekcije i praćenja manjih tj. Zaključak studije bio je da je in- “reagira” i prati informacije drugih cijalne sposobnosti Združenih snaga tegrirani dual-band radarski sustav (dvofrekvencijski S-band radara ili satelita kako bi se pripremio (objavljen u svibnju 2006. pratiti i podupirati sve operativne Research isporučio je prijamnike. Namjera USN-a je da treća serija ra. godine pridruženim partnerima. procesor signala. predajnike (transmite- diniran također s MDC-om. aktivni radar koji će moći istodobno živanje. 2009. atmosfersku detekciju. procesore i. Međutim. vih instalacija u britanskom Cowesu. n valova odabran kao temelj za daljnji projektila. kao nadzorni element određen je Obrambeni laboratorij BAE Systems prethodno je potvrdio generacije razarača klase DDG-51). Studija je pokazala da je dijametar od 4. generaciju forme radarskih valova. Druga prostora za samoobranu od zračnih i je faza eksperimentiranja bila plani. no nadmašuju radarsku osjetljivost i smještaj iskorištena postojeća MESAR 2 kabina i antena. nadzorne širinu frekvencijskog područja u od. godine). moderni krstareći protubrodski Spomenute aktivnosti uključuju spo. dok je QinetiQ vodio brigu i razvijao rati kako bi radar mogao imati domet budućih naprednih balističkih pro. zajedno sa svojim satelitske detekcije i praćenja koje će dilišta tijekom fiskalne 2019. Istodobno. mjere za neutralizaciju sadašnjih i za obradu podataka. za pretraživanje horizonta te opreme radarskog kontrolera tima s posebnim naglaskom stavlje. 35 Testiranja su obavljanja na poligonu Wallops Foto: BAE Systems platforme. detekciju bojne glave od drugih dijelo. DDG-123 (prva plovna jedinica iz III. diskriminacijsku je razvoj programa namijenjenog rje.

listopada 1990. ožujka 2013. Očekuje se da će zadnje inačice ostati u službi još dvadesetak godina Mirage 2000 razvijen je kao izrav. u početku je bio zaki. listopada 1990. Francuske su zračne snage. nosjeda Mirage 2000C i 30 dvosjeda 2000-5 bio je razvijen na temelju ina- “suvremenika” označio povratak na Vizualno se ta inačica za preobuku Mirage 2000B. napredni sustav elektroničkih Dassaultov Mirage 2000 HV_418_36_41. za razliku od većine svojih Mirage 2000C. izostanku Pitotove cijevi na nut zbog “problematičnog” pulsno izostanku Pitotove zrakoplove ugrađeni i jači motori vrhu radoma te četirima trakastim doplerskog radara Thomson-CSF cijevi na vrhu radoma M53-P2 te su mogli nositi i poluakti. ivici vertikalca. Novi je kom- te četirima trakastim RDM. Za 2000-5. Prvi su primjerci za je prosječan uspjeh kod kuće i na prvi let obavljen Francuske zračne snage raspoređeni Jačanje izvoza međunarodnom tržištu. Mirage 2000 je. antenama na radomu. nim radarom RDI. a njezin je 1978. S metka na napadnoj što je sustav zamijenjen poboljša. Druga je genera­cija glavni korisnik. Ta je kombinacija s Thales VEM 130F head-up disple- Miragea 2000 te ujedno bile i njegov dovela do zrakoplova koji je imao jom. može raspoznati po Samo je prvih 37 zrakoplova bilo stranog tržišta. njih su ukupno napravljena 124 jed. obliku metka na napadnoj ivici ver- druge strane. čice Mirage 2000C s ciljem osvajanja čistu delta konfiguraciju te spojio vr. 36 broj 418 / 29. ožujka borbi. lovca bila Mirage sjeda prototipa poletio je 10. la Mirage F1. Mirage F1 postigao 2000-5.indd 36 3/27/13 2:49 PM . Mirage de Chasse ½) Cigognes u Dijonu. impresivne sposobnosti u zračnoj ni nasljednik Dassaultova mode. Prvi od četiri jedno. vodile razvoj Matra Super 530D. u 1/2 lovačku eskadrilu (Escadron Druga je generacija lovca bila Mirage je odmak od Dassaultove klasične godine. a njezin je prvi let obavljen 2000-5 bio je razvijen delta konfiguracije. Mirage na temelju inačice naprotiv. godine. godine. kao vo radarski vođene zrak-zrak rakete plet avionike činio poboljšani kokpit antenama na radomu i u primjeru Rafalea. no označio 24. Vizualno se ta inačica hunske aerodinamičke performanse novoj anteni u obliku opremljeno radarom RDM prije no može raspoznati po novoj anteni u s odličnim fly-by-wire sustavom. 24. U poboljšane su tikalca. Mirage 2000 indijskog ratnog zrakoplovstva RATNO ZRAKOPLOVSTVO Zrakoplov Mirage 2000 dokazao se kao višenamjenska platforma i stekao popularnost među svojim pilotima.

Antilope 5 radarom za praćenje konture terena i vanja rakete ako se nalazi u opasnom mogućnost korištenja raketa MICA unutarnjim potpuno integriranim sustavom elektronskih pro- okruženju. godine naručio 24 jednosjeda 2000P i dva 2000DP. Nova poznavanje ciljeva. Mirage 2000N je inačica nosila i aktivno radarski vo. raketa Super 530D. će i ta inačica biti povučena iz naoružanja do kraja desetljeća. godine i Miragei su još u upotrebi. modernizirano čica 2000-5F dodatno modernizi. premještena Glavno mu naoružanje čini nuklearna krstareća raketa ASMP. ožujka 2013. Isporuka je počela 1985. lovačke Matra Magic 2. ragea 2000C. svi su poboljšani Mirage 2000N opremljen je dvostrukim inercijskim sustavom ili da se povuče odmah nakon ispalji. godine ugovo- rio s Dassaultom modernizaciju vrijednu 140 milijuna dolara. najvjerojatnije protumjera te novi multimodalni ra. da napadne nekoliko ciljeva istodobno u Luxeuil. godine 37 francuskih Mi. sve to radi dovođenja zrakoplova cilju na najmanjoj Od 1993. Njegovo glavno oružje. jurišne mogućnosti razvio dvije specijalizirane inačice za napa- pretraživanje (track while scan). dar Thales RDY koji je imao otprilike Stariji su primjerci isporučeni u SF1 dvostruko veći domet od starog radara standardu. 37 Foto: Dassault Aviation broj 418 / 29. Od 2006. a noviji SF1 C standard Specijalizirane inačice i mogućnost praćenja do osam ciljeva donio je poboljšani radar s 15 posto Dassault je na temelju Miragea 2000B koji ima ograničene u modu rada za istodobno praćenje i većim dometom i modom rada za pre. de na kopnene ciljeve: Mirage 2000N i 2000D. stalno navode i omogućavaju pilotu li koja je sredinom 2011. većinom iz 5. neće biti zamijenjeno novim MICA ER/IR kakve koristi 2000-5F. no sve je odgođeno zbog nedostatka novca. Naknadno je narudžba jednosjeda sma- njena na 10 komada. nutačno nalaze u 1/2 lovačkoj eskadri. Budućnost inačice Mirage 2000C u Francuskoj nije najizvjesni- ja. optimiziran je za nošenje nuklearnog oružja i predviđa se da đene rakete MICA EM koje se samo. Trenutačno se ina. na SF1 IR standard koji uključuje vođenja. IR s infracrvenim sustavom vođenja tumjera. te su napredniji u odnosu na stare mogućoj visini. HV_418_36_41. točnije u Pe- 0 ruu koji je 1982. posebice nakon opremljene dvije eskadrile bazirane u (Multifunction Informa- Foto: Dassault Aviation Mirage je našao kupca i u Južnoj Americi.indd 37 3/27/13 2:49 PM . Peru je 2009. godine proizvedeno je ukupno 75 pri- eskadrile u Orangeu. Dijonu (1/2 Cigognes i 2/2 Cote d’Or). Od 1987. Pripremio Vedran SLAVER tion Distribution System) koji podržava Link 16 standard i vjerojatno je da će to biti jedna od zadnjih modifikacija jer je plan Francuskih zračnih snaga da Mirage 2000-5F koristi do kraja ovog desetljeća. mjeraka Miragea 2000N koji su tijekom vre- je u inačicu Mirage 2000-5F kojom su ra datalink terminalom MIDS mena osuvremenjivani. Svi se francuski Miragei 2000-5 tre.

ali od svi su stariji primjerci dovedeni na 82. potpuno od 25. i još su vođenih raketa AS-30L i američkih namijenjen upotrebi s vođenim bom- uz mogućnost korištenja ASMP-a. završena 1995. modernizacija pod oznakom R3. nakon prvog leta Mirage 2000-01 u Istresu (južna Francuska). nje se odustalo u korist modernizacije u Gebel el Basuru i K-2 standard što je završeno do kraja Mersha Maruthu cegovinom. Važnija potrebna prilikom izvršavanja suvre. Thales Damocles MP. svi dvosjeda 2000BM. čak četiri vrste. krstareće rakete SCALP-EG.. Francuske su zračne snage uz Mira. i samo je 30 zrakoplova na vođenih bombi GBU-12 i GBU-14. Osnovni element te modernizacije bila je raketa ASMP- A. Iako ima naziv sličan prethodnici. Nedugo zatim doživio bama Paveway II i III. Svi su raspore. 16 i 24 Pa- ciljeva s drugih platformi. ožujka 1978. do 2001. Precizni udar Proizvodnja Miragea 2000D trajala je Mirage 2000N bio je previše specijali. HV_418_36_41. presretači u sastavu je i borbenu upotrebu u rujnu 1995. jednosjeda Mirage vom pa je razvijena inačica 2000D operativna od 2001. Premda je izvana sličan nazvane “projekt nakon R2” koja je 1998. Planirana je i kon što je 1993.indd 38 3/27/13 2:49 PM . zaključno s inačicom kraju modernizirano. ASMP-A je zapravo potpuno novi projektil sa znatno većim dometom i većom agilnošću. RATNO ZRAKOPLOVSTVO što je sredinom devedesetih jedan sru- šen nad Bosnom i Hercegovinom. mogućnost nošenja konvencionalne podvjesnim ciljničkim spremnikom. Do- bili su sustav za otkrivanje lansiranja PZO raketa DDM ugrađen u stražnje dijelove nosača naoružanja pod krili- ma. godine i obuhva- ziran te mu je nedostajala raznolikost U prosincu 1981. odnosno 2000EM i četiri koja je prvi put poletjela 19. Na. eskadrile bazirane kad je debitirao nad Bosnom i Her. proizvodnja završena. ožujka 2013. uvijek u upotrebi kao vođenih bombi. Ona je obuhvatila Premda nikad nisu bili opremljeni kože” bitno drukčiji. Od srpnja 1988. lama i znatno poboljšanim obram. godine i prerasla je u dugotrajan projekt. inačici 2000N. veway (GBU-24 zapravo ima dvostruki Foto: Dassault Aviation Mirage 2000-5 za Grčku tijekom sastavljanja u pogonu Dassault Aviation u mjestu Bordeaux-Mérignac. godine. s HOTAS kontro. 2000N K-2 bio i podvjesni ciljnički spremnik. 38 broj 418 / 29. veljače boljšani navigacijski sustav. i 1988. a uključuje po- oružanjem. primjerka Miragea 2000N. Važan je dodatak vođenih bombi GBU-12. no program je fizički počeo dobili su sposobnost upotrebe laserski Zrakoplov ih je do danas promijenio tek 2009. laserski što znači da su ovisili o označivanju benim sustavom. Mirage 2000D je “ispod aktualna od 2004. 10. Modernizacija pod oznakom K3 započela je 2003. godine te R2 koja je preciznog udara konvencionalnim na. Mirage 2000D razvijen integrirani obrambeni sustav Eclair te su građeni u K-2 standardu s komplet. Egipat je postao prvi ulogom imale i izraženu potrebu za je modernizacijska faza R1 koja je izvozni korisnik menih zadaća.. Francuske zračne snage planirale su modernizirati 50 zrakoplova. đeni u eskadrilu 2/4 La Fayette. ge 2000N s njegovom specifičnom tila je ukupno 86 primjeraka. posebice sposobnost naručivši 16 konvencionalnim jurišnim zrakoplo. od 1993. Isporučeni su između je s osnovnim ciljem nošenja laserski podvjesni ciljnički spremnik ATLIS II nim konvencionalnim sposobnostima 1986. 1991. jugozapadna Francuska Probni pilot Jean Coureau.

presretači u sastavu 82. 39 Mirage 2000-5 Mk2 moderan je višenamjenski borbeni avion sposobnosti zrak-zrak i integriranje podvjesnog ELINT spremnika Thales ASTAC čime bi se zamijenio Mirage F1CR u elektroničkom izviđanju. ši- s tom inačicom 2/7 Argonne koja je friranim radiom Thales Thomrad. Maruthu. 2000TH. dok je u sklopu modernizacije pod nazivom 2000D u upotrebi sve do 2030. je na kraj desetljeća kako bi se oslobo. boljšanja obrambenog sustava. pomaknuta korisnika kad je 1982. odobren tek 2011. Planira se poboljšanje koplovi isporučeni. poboljša. nim radarom RDM+ i raketama Matra isporučenih Indiji popeo na 59 primjeraka. Damocles. datkovni modem u svrhu primanja Super 530D. Ugovorom iz počelo je 2012. operirajući prvo iz i 1988. Nahar i datalinkom kompatibilnim sa sustavom GATR. jednosjeda i šest dvosjeda kojom se ukupni broj Miragea kodirane radiouređaje. uvođenje ASTAC spremnika za. Godine 2010. 3/3 Ardennes smještene Emirati: integriranim modularnim sustavom za elektro- u Nancy-Ocheyu te 3/11 Corse koja ničko ratovanje Theles/Elettronica IMEWS koji obuhvaća se nalazi u Džibutiju.indd 39 3/27/13 2:49 PM . nosačem s ugrađenom infracrvenom kamerom sustav vođenja: laserski i GPS) te po. 2000BM. 1999. Zrakoplovi su tije- Uz Mirage 2000-5 i 2000N. Izvoz Potrebe misije u Afganistanu također Unatoč jakoj konkurenciji F-16. 2/3 dijelova opreme koje su zahtijevali Ujedinjeni Arapski Champagne. Mi- su dovele do poboljšanja sposobnosti rage 2000 postigao je solidan izvozni pružanja bliske zračne potpore koja uspjeh. poboljšani po. te sto. jednost mu je veća od 2 milijarde dolara. Indija je postala jedan od najvećih raketa zrak-zrak R-73 te ciljnički sustav na kacigi DASH. podvjesnim spremnikom za obilježavanje ciljeva Litening bijom 2011. uključujući i djelovanja motritelja i MIDS/Link 16 datalink. Mirage 2000-9 opremljen je nizom specifičnih Mirageom 2000D: 1/3 Navarre. dernizaciju. jednosjeda 2000H i četiri dvosjeda iako nekoliko godina spreman. i još su uvijek u upotrebi kao i raketama AGM-142 Popeye te još jednim nepoznatim Solenzare na Korzici. Peta je eskadrila sustave za elektronske protumjere Spirale i Eclair. mljenu motorom M53-P2. godine tijekom sukoba u Kargilu. naručeno 36 Indija priprema i veliki modernizacijski projekt koji je. prvi zra. Isporučeni su između 1986. Na kraju je došla i treća narudžba za četiri bombe GBU-49 Enhanced Paveway. Indijski su Miragei 2000 u nekoliko navrata upotrijebljeni podataka o cilju od prednjih zračnih U prosincu 1981. a potom s Krete. inačica da Mirage 2000EM i četiri dvosjeda kom vremena poboljšani i danas su opremljeni izraelskim 2000D imala je veliku ulogu nad Li. i nije se čekao početak 1998. ciljničkim spremnikom namijenjena obuci.. eskadrile precizno vođenim oružjem ugrađenim u sklopu projekta Francuska namjerava zadržati Mirage bazirane u Gebel el Basuru i Mersha Crystal Maze. isporučeni 1988. sastavu Ujedinjenih Arapskih Emirata. godine. izvozni korisnik naručivši 16 jednosje. Egipat je postao prvi u borbi protiv pakistanskih snaga. jednosjeda i 12 dvosjeda) i modernizacija 30 starijih Foto: Dassault Aviation Četiri su borbene eskadrile naoružane Miragea. sljedeće je godine hvatna modernizacija obuhvaća 52 zrakoplova koja bi Foto: Dassault Aviation Foto: Dassault Aviation Foto: Snecma Kokpit inačice Mirage 2000-5 Mk2 Motor M53 zaslužan je za dobre performanse HV_418_36_41. dogovorena je nabava 32 nova Miragea 2000-9 (20 sveobuhvatne modernizacije. Nakon što su 1985. a vri- dila financijska sredstva za proizvod. broj 418 / 29. Ta sveobu- nju Rafalea. ožujka 2013. Na Nedvojbeno je najmodernija inačica Mirage 2000-9 u kraju. Dassault je za potrebe izvoza naručeno još šest primjeraka 2000H i tri 2000TH koji su je uključivala laserski/GPS vođene razvio posebnu inačicu 2000E opre. Project Legend Mirage dobio mogućnost korištenja ruskih ga planira njegovu sveobuhvatnu mo.

indd 40 3/27/13 2:49 PM . RDY-2 Mirage je našao kupca i u Južnoj koji obuhvaća sustave zračnih snaga. Emiratski Mi. Naknadno je narudžba Eclair kupovine novih borbenih zrakoplova parametre za istodobno lansiranje do jednosjeda smanjena na 10 koma. Isporuka je počela 1985. tvrtka Hindustan Aeronautics Ltd sastavu Ujedinjenih modernizaciju vrijednu 140 milijuna (HAL) u suradnji s Dassaultom i Tha. 2000-9 opremljen PGM 500 i PGM 2000 Al Hakim. 40 broj 418 / 29. a na Americi. Stoga je razvijen srednjeg dometa Rafale Derby. Brazil je 2005. šest rageom 2000 u obliku inačice 2000-5 dernizacija će obuhvatiti ugradnju i 12 dvosjeda) i mod. dvosjeda 2000DAD i osam izvidničkih pokazao se dobrim potezom. dvo. sustav za koje su zahtijevali da 2000EG i četiri dvosjeda 2000DG do dodatnih nastojanja da se Mirage Ujedinjeni Arapski elektroničko ratovanje i sposobnost Emirati: integriranim naručena 1985. radar RDY-2. struki višenamjenski displej u ko. Mirage ragei mogu nositi TV vođene bombe sjeda 2000-5DDA kao zamjenu za MIL-STD-1553B. databus Miragea. Katar je naprednog navigacijskog sustava. Usporedno sa smanjenjem broja Miragea 2000 u sastavu Francuskih zračnih snaga. godine ugovorio s Dassaultom dvosjeda 2000B). na tržištu se nude polovni primjerci za prodaju ili najam. Korisnici nove generacije lesom. naručio devet 2000-5EDA i tri dvo- novog borbenog računala. Elettronica IMEWS Miragea 2000 u sastavu Francuskih pnenim i pomorskim ciljevima. no sve je odgođeno zbog ne. za elektronske polovni primjerci za prodaju ili na. najmodernija inačica i Miragei su još u upotrebi. poboljšani radar RDY-2 s novim mo- guće još i raketa MICA i Python V te ratovanje Theles/ Usporedno sa smanjenjem broja dovima rada za djelovanje prema ko- “pametno” streljivo velikog dometa. Svi mogu 2000 pretvori u pravi višenamjenski nošenja do četiri rakete zrak-zrak modularnim susta. nedosta- kpitu. a bava 32 nova Miragea Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) na. Time bi se krug korisnika Miragea 2000 mogao još proširiti RATNO ZRAKOPLOVSTVO trebala ostati u službi do 2025. Prva bi dva primjerka trebala Ugovorom iz 1998. Za Nedvojbeno je da. godine vio 12 polovnih francuskih Miragea provedbu projekta teškog 800 mi. točnije u Peruu koji je 1982. Miragea 2000 dogovorena je na- biti modernizirana u Francuskoj. a mo. dolara. kojima bi zamijenio Mirage III naba. godine umjesto veća prijetnja može se vezati i odrediti i dva 2000DP. Arapskih Emirata. koristiti protubrodske rakete Exocet borbeni zrakoplov. godine. dostatka novca. četiri radarski vođene rakete MICA Foto: MBDA Mirage 2000D ispušta vođenu bombu produženog dometa AASM HV_418_36_41. Mo. osam od njih za koje utvrdi da su naj- godine naručio 24 jednosjeda 2000P protumjere Spirale i jam. vom za elektroničko AM39. Mirage F1. je nizom specifičnih U Europi je Grčka odabrala osnovni Unatoč izvoznom uspjehu. 2000-9 (20 jednosjeda ručili su 22 jednosjeda 2000EAD. ernizacija 30 starijih jednosjeda 2000RAD. ožujka 2013. tak kapaciteta zrak-zemlja doveo je radarskog zračenja (RWR). novi prijamnik za otkrivanje dijelova opreme Mirage 2000E. Peru je 2000 (deset jednosjeda 2000C i dva lijuna dolara zadužena je domaća Mirage 2000-9 u 2009. točnije 36 jednosje. Pokušaj oživljavanja interesa za Mi- ostalih 50 u pogonima HAL-a. na tržištu se nude može otkriti do 24 zračna cilja.

godine. nom borbom. godine u Istresu u Francuskoj. krstareće rakete SCALP na primjer nošenje krstareće rakete anteni u obliku metka na napadnoj ivici vertikalca. Prvi je primjerak moder. i protubrodske rakete Exocet AM39. te naoružanjem u obliku MICA EM šenamjenske mogućnosti kao što je Vizualno se ta inačica može raspoznati po novoj i IR raketa. im je zadaća i dalje povezana sa zrač. šifriranim 2007. Međutim. Pregradnje su obavljene u Grčkoj u dularnim sustavom za elektroničko Prvi je 2000-9 poletio 2001. dogovorena je nabava 32 nova Ujedinjeni Arapski Emirati i Grčka. Brazil je 2005. Te su sposobnosti dopunjene nove primjerke počeo isporučivati od digitalnim sustavom za elektronič.besplatni telefon 0800 200 500 HV_418_36_41. SCALP-EG zajedno s punim tovarom izostanku Pitotove cijevi na vrhu radoma te četirima Sva su poboljšanja dovela do zadnje od šest raketa MICA.d. Nudimo Vam realizaciju stambenog kredita uz fiksnu kamatnu stopu 2. a pogonima tvrtke Hellenic Aerospace ratovanje Theles/Elettronica IMEWS prvih je devet primjeraka stiglo u Abu Dhabi u travnju 2003. raketama Black Shaheen koje su izvedene iz SCALP raketa. Cjelokupna je isporuka i modernizacija završena niziran 2005. trakastim antenama na radomu. skim sustavom Thales Totem 3000. INS/GPS navigacij. Novi su Miragei postali ke protumjere (ICMS 3). Grčko se zrakoplovstvo ugovorom dvosjeda) i modernizacija 30 starijih nosačem s ugrađenom infracrvenom kamerom Nahar i data- sklopljenim 2000. zin je prvi let obavljen 24.99—4. godine umjesto kupovine novih borbenih zrakoplova kojima bi broj 418 / 29. pojačanim operativni u prosincu 2009. a Dassault je protumjere Spirale i Eclair. bez jamaca i depozita. listopada 1990. ciljničkim spremnikom Damocles. 41 zamijenio Mirage III nabavio 12 rabljenih francuskih Miragea 2000 (deset jed- nosjeda 2000C i dva dvosjeda 2000B) EM. Miragea 2000-9 (20 jednosjeda i 12 radiom Thales Thomrad.hr . generacije Miragea 2000. Mirage 2000-9 opremljen linkom kompatibilnim sa sustavom GATR koji je u upotrebi u za 15 novih Miragea 2000-5Mk2. te mogućnost prijevremene otplate kredita bez naknade! wuestenrot. Industry. a glavna Druga je generacija lovca bila Mirage 2000-5. godine. Ugovorom iz postojeća korisnika Miragea 2000: 1998. ožujka 2013. uvođenjem Mirage 2000-5 bio je razvijen na temelju inačice potpuno novim “staklenim” kokpitom novog softvera SEG-52 dobili su i vi. godine. n SVOJ U SVOME Do vlastitog doma u jednom potezu! Financiranje otkupa stanova u suradnji Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i Wüstenrot stambene štedionice d. od je nizom specifičnih dijelova opre. godine odlučilo Miragea. te za pregradnju me koje su zahtijevali Ujedinjeni prilikom polijetanja od 17 500 kg te je naoružan krstarećim deset starih zrakoplova u tu inačicu. Mirage 2000C s ciljem osvajanja stranog tržišta. Arapski Emirati: integriranim mo. godine. 2007. a nje- stajnim trapom. Mirage 2000-9 ima povećanu najveću dopuštenu masu toga pet dvosjeda.. koji obuhvaća sustave za elektronske godine.99 % cijelo vrijeme otplate kredita.indd 41 3/27/13 2:49 PM . Mirage 2000-9 u sastavu Ujedinje- Za nove su se inačice odlučila dva već nih Arapskih Emirata. odnosno Nedvojbeno je najmodernija inačica inačica 2000-5Mk2 i 2000-9. UAE-u.

a ime je dobio po germanskom pleme- Viteški redovi postojali su i prije zavr. službujuću braću: obrtnike. Ivana. perja- nike i tzv. Neposredno su skih careva ikada. Naziv su dobili po nekadaš- – ratnici koji su prihvatili čeličnu stegu (desno) bio je jedan od njem Solomonovu hramu pokraj kojeg crkvenih redova. ožujka 2013. Prvi takav red pala u križarske ruke. čiji su pri. a križarski knez nički karakter. Red sv. godine. 42 broj 418 / 29. norum). Templi Salomonis. Pojava templara ti Sepulcri Hierosolymitani).. padnici nazvani sepulkralci po svom muslimana latinskom nazivu (Ordo Equestris Sanc. su odmah nakon osvajanja Jeruzalema 1119. nošen Svetoj zemlji. svećenike. većinu meta saracenskih i beduinskih bandi– pripadnika ovog reda činili su vitezovi Ivan II. osnovan je novi viteški red s te- 1099. Dodatne probleme počelo je raditi i Bizantsko Carstvo pod vodstvom Ivana II. tek sveden na neposrednu stra. Osim što su se zavjetovali na redovničku stegu. Komnena. bolesnika i hodočasnika u Edese. Ime je dobio po germanskom plemenu Teutonaca Podlistak KRIŽARSKI R AT O V I RAZVOJ VITE Unatoč nesumnjivoj učinkovitosti viteških redova. templari su svoje članstvo žu Kristova groba. Slično red. Osnovani Istodobno s reorganizacijom Ivanovaca. Njihova karakteristična odjeća bio menskih stanovnika ranjenika. Teutonski vitezovi i bizantski POVRATAK Najkasnije je. te borbu protiv musli- mana. od 1118. te je primijenili na svoj najvećih bizant. Komnen templari. već u prvom redu vladar nove istoimene na području Sirije i Palestine. kuhare i sve ostale koji su omogućavali svakodnev- no funkcioniranje reda. do 1120. godine kao viteški Baldwin od Boulog. vojničke reorganizacije reda sv. došlo do nu Teutonaca (Ordo domus Sanctæ šetka I. nastojali su reorganizirati svoju vojnu taktiku kako bi bili učinkovitiji u sukobu sa znatno bolje organiziranim i taktički vođenim Seldžucima. Ivana osnovan grofovije. Bili su ustrojeni i bili podređeni „branitelju Svetog groba“ Uspješnim ratnim organizirani po uzoru na crkveni red kampanjama opet Godefroyu od Bouillona. im se nalazilo sjedište: Fratres militae vojnički način života. liječnike. 1198. bolničari je viteški red Svetog groba. Kako bi mogli obnašati koji su pohodili Jeruzalem i bili stalna konkretne zaštitarske dužnosti. od Poitiersa postao je Ivanovcima. godina poslije. nea postao je prvi Bili su stalna posada snažnih utvrda palestinskom gradu Acri gdje je imao kakvu vojnu ulogu. mir na Bliskom istoku nije se uspostavio nakon završetka I. križarskog rata. cistercita. jer su ga činili ponajprije kovit. preko uobičajenih oklopa tog vreme- ziv hospitalci. viteški red sastavljen isključivo od vitezova njemačkog govornog područja osnovan je najkasnije. Mariæ Theutonicorum Lerosolimita- osnovan je 1070. te imali iznimno važnu ulogu kontrolirajući humanitarnu. siro- maštvo i vrline. Edesa je postala prva na. zbog čega su dobili na. koja je pala u ruke i svećenici. križarskog rata. koji je želio povratiti ranije izgubljena bizantska područja važniji bili vitezovi. Na slici važnu ulogu u obrani križarskih posje- gore prima počasti ar- je upravo s primarnim ciljem liječenja da. Postali su Ivanovci. Konkretniju vojničku. Prvobitno je bio razmješten u red sv. s temeljnom zadaćom čuvanja meljnom zadaćom zaštite hodočasnika Kristova groba. U početku nisu imali ni. ali relativno malobrojni viteški Antiohije Raymond europski vitezovi i njihovi vazali. Sepulkralci su bili prvi vojnički učin. osnovan viteški red sastavljen isključivo od vi- tezova njemačkog govornog područja. među kojima su naj- HV_418_42_43. administratore. a članovi reda dijeljeni su na tri bolje rečeno zaštitarsku ulogu dobio križarska država kategorije – naoružani borci. borbeni viteški red. godine. samo što su zadržali svoj rat- je osnažio carstvo.indd 42 3/27/13 2:52 PM . Nakon što je Edesa uskoro je. Gotovo pedeset je crni plašt s bijelim križem. Ivana. 1198. Po uzoru na njih njegov vazal dijelili na vojnike.

Do 28. a malobrojni II. ožujka 2013. Naprimjer pravila templarskog reda strogo su zabranjivala pojedinačne borbe. ujedinjenih pod nekakav složeniji sustav zapovijedanja ili bilo kakav oblik složenije vojne hijerarhije. već su grada Edesse i započele opsadu koja je sukobi između muslimana i križara završila 24. Imad ad-Din Zengi je krajem 1444. Razumljivo. koji je želio povratiti rani. Stjecajem okolnosti. mana u grad. njihova vojna struktura svojom veličinom i unutarnjom organizacijom nadi- lazila je uobičajenu feudalnu vojsku. Takvu vojnu or- ganizaciju i način borbe donijeli su sa sobom križari. Imad ad-Din Zengi. U to je vrijeme jedino Bizant imao organiziranu vojnu strukturu za čije su potrebe postojali odgovarajući propisi i standardizirani taktički postupci. slika Gustavea Dorea) strateški važnu luku u tom gradu. a napad bez zapovijedi dopušten je samo onda kada se zbog razvoja situacije nije moglo čekati. stanovnici koji su preživjeli masakr je izgubljena bizantska područja. Komnen i čvr- ni Ugarske od Kumana. Anžujski. prosinca prodorom musli- nastavljeni. Antiohije Raymond od Poitiersa postaje kon pada križarskih država na Bliskom bizantski vazal. ali je svoju sti vladar Kraljevine Jeruzalem Fulk povijesnu ulogu odigrao najviše u tzv. Po svemu sudeći templari su od Bizantinaca prihvatili vojne propise. Uslijedio je pokolj gotovo jednak onome koji su križari izvršili osvajajući Jeruzalem Marinko OGOREC ITEŠKIH REDOVA Vojna reorganizacija templara Feudalni društveni sustav uvjetovao je stvaranje vojne strukture utemeljene isključivo na vazalno-seniorskim odnosima feudalaca (seniora) i njihovih vazala. Komnena. To je u praksi onemogućilo formiranje velikih oružanih snaga. Takvu situaciju iskoristio je atabeg plemena. mir na fovije Edesse. n HV_418_42_43. Dodatne probleme počelo je raditi i jednak onome koji su križari izvršili u Bizantsko Carstvo pod vodstvom Ivana osvajanju Jeruzalema. bizantski car Ivan II. Knez odvedeni su u roblje. tako velika organizacijska struktura zahtijevala je i odgova- rajuće propise kojih se strogo morao pridržavati svaki njezin pripadnik. istoku Teutonski viteški red je preselio iste godine (1143. iako smanjena intenzite. broj 418 / 29. kojeg nasljeđuje supruga pruskom križarskom pohodu s ciljem Melisende i malodobni sin Baldwin pokrštavanja Starih Prusa i baltičkih III. Bliskom istoku nije se uspostavio na. te ih uobličili u vlastiti vojni pravilnik (La Regle du Temple). Uslijedio je pokolj gotovo ta. Nakon pada Jeru- zalema grob je posjećivalo sve više hodočasnika iz Europe (gore. Na. No unatoč osnivanju i nesumnjivoj te pokrenuo kampanju osvajanja gro- učinkovitosti viteških redova. Zengijeve snage došle su pod zidine kon završetka I.) umiru ambiciozni u Transilvaniju kako bi pomogao obra.indd 43 3/27/13 2:52 PM . uspješno završio op. Iz istih je razloga način ratovanja bio bez ikakvih složenijih vojnih formacija i borbenih postroja. da bi se postigla željena učinkovitost. Sepulkralci su bili viteški red čija je zadaća bila čuvanje Kristova groba. studenog 1144. 43 sadu grada Edese. On je od skupine individualnih ratnika ubr- zo stvorio respektabilni ratni stroj. Mosula i Aleppa. križarskog rata. ali nakon ustrojavanja templara.

odnosno tri vojne oblasti Zapovijed o oduzimanju naoružanja. Oružane snage travnju i početkom svibnja 1990. i mirnodopska komponenta imala zadaću ovisno o situaciji. Tako načelnik Generalštaba Oružanih snaga (GŠ predsjednik Slobodan Milošević osigurao je je 5. vojna oblast (prema mirnodopskom OS) SFRJ general pukovnik Blagoje Adžić. s granicama republika. godine. potpisao Crne Gore. čije cjelokupno naoružanje hrvatske Teritori- Vojvodini i Kosovu bilo je u suprotnosti su zone odgovornosti dijelom bile sukladne jalne obrane i smjestile ga u skladišta pod s tadašnjim saveznim Ustavom iz 1974. sc. S obzirom na to da stava zapovijedanja snagama TO-a. je i preustroj Oružanih snaga SFRJ koje su sjeverna Dalmacija).. ustroju). od kraja 1988. imale dvije zakonski ravnoprav. antibi. lju. Davor Marijan u knjizi Slom Titove armije su metodama – mitinzima i tzv.. Beogradu (Slavonija) i Vojnopomorske obla. Odlukom Skupštine SR onemogućiti strategijsko iznenađenje. Liku. godine. načkim izborima održanim u Hrvatskoj u goslavenske federacije. vojne oblasti (VO) vim Ustavom Republike Srbije donesenim cijom republička vodstva isključena iz su. Gorski kotar.). Ante NAZOR. ožujka 2013. vazduhoplovstva i protivvazdušne obrane su u Predsjedništvo SFRJ uz predstavnika protivno Ustavu SFRJ iz 1974. Ukidanje (de facto) autonomije da je umjesto dotadašnjih šest armija. odnosno Sjeverozapadno vojište Kao rok njezina izvršenja određen je 20. ali su zadržani gla. vlasti SFRJ odmah reagirale i.. – 123. Sloveniji. a je očito zahtijevao nadopunu plana bila Srbije. upućena reagirala. tek malu jezgru po raznim “štabovima”. TO”. (VO) na kopnu (+ Vojnopomorska oblast te nosno o “Čuvanju naoružanja i municije mne pokrajine. podređene (RV i PVO)”. 3. kontrolu nad polovicom njegovih članova. svibnja do 12 sati. prema kojem se Jugoslavija sastojala od imala tri vojišta. Hrvatskoj i te Sloveniju.). Kordun i Banovinu dođe li do sve izvjesnijeg oružanog raspleta jugoslavenskim republikama. od- šest republika i dvije spomenute autono. a teritorij Hrvatske suglasnosti Predsjedništva SFRJ. vojne oblasti sa sjedištem u Dan nakon zapovijedi o oduzimanju (“čuva- Istodobno sa spomenutim političkim do. “Komandi HV 418_44_45. Ostali je dio Hrvatske podije. JNA nadzorom Jugoslavenske narodne armije. bez znanja i Srbije postavljeni prosrpski predstavnici SR zapovjedništvima JNA. Događaji grebu. ravnatelj Centra Nakon što su preuzeli vlast u Srbiji. rokratskom revolucijom – preuzeli vlast armiju (JNA) i republičke teritorijalne obra. – 1992. Razoružavanjem Hr- lim jugoslavenskim republikama. obuhvatila sjeverozapadnu Hrvatsku. “Komandama 1. 28.indd 44 3/27/13 2:49 PM . srbijanski podijeljen među više zapovjedništava. a SR Srbija političku dominaciju nad osta. svibnja 1990. i 5. ožujka 1989. tako sa srbijanskim vodstvom. Takvo je stanje definirano no. političke krize u Jugoslaviji. DOMOVINSKI RAT dr. 44 broj 418 / 29. vatske JNA je osigurala potpunu nadmoć u Srbiji izazvali su reakciju u zapadnim Istru. gađajima. Vojvodini i Kosovu TO je bila ratna vojska koja je u miru imala je pobjeda “hrvatske opcije” na višestra- oduzet je status konstitutivnih jedinica ju. koja je 14. no savezna tijela na to nisu Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana. Spomenutom su reorganiza. Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA STANJA U H Oduzimanje oružja TO-a SR Hrvatske i organizacijsko-formacijska dogradnja JNA prema planu Jedinstvo-3 sovi njihovih predstavnika u kolektivnom SFRJ centralizirane su u ustrojstvenom i Na rezultate izbora u Hrvatskoj vojne su Predsjedništvu SFRJ (osam članova: šest zapovjednom pogledu. prema planu “Jedinstvo”. svibnja 1990. te Vojno pomorske oblasti (VPO) i Ratnog u rujnu 1990. protuzakonito je. ne komponente: Jugoslavensku narodnu – JNA i raspad Jugoslavije 1987. ljen između 1. 2008. oduzele gotovo pokrajina). i u autonomnim pokrajinama Vojvodini i ne (TO). Jedan od događaja koji početkom 1989. u dogovoru predstavnika republika i dva autonomnih rijalnih organizacija JNA je povećan. Vojvodine i Kosova. koje su. sa sjedištem u Za. sredinom osamdesetih potaknut sti sa sjedištem u Splitu (jadranska obala i Blagoje Adžić je 15. No. kao i dotad). JNA je bila savezna vojska čija je Plan “Jedinstvo”potom je nadopunjavan Kosovu te u SR Crnoj Gori (krajem 1988. O tome detaljnije piše di odani Miloševićevoj politici nasilnim od 1969. nju”) naoružanja hrvatske Teritorijalne obrane. str. Opseg vojno-terito. (Zagreb. 107. (prema ratnom ustroju).

1. lap PVO. mtbr. vojne oblasti iz svog sastava. ppoab. vojne oblasti” uputio zapovijed za organi. a 2. K izvršiti u objektu regulisano ovom naredbom. ku vojnika i starešina “SVETICE” i strelište 5. čv (vod veze “A”). mbr.2. vojni sud i vojno tužilaštvo II varijante formacije za novoformirane i preformirane . (9. lad PVO. ič. inžb. inžb (četa “A”). Formiranje korpusa dovršiti do kraja juna Mostar. cije po sledećem: vođenje i komandovanje jedinicama TO u dio je general potpukovnik Milan Ružinovski. 1990. zacijsko-formacijsku dogradnju JNA po planu Knin) preformirati 221. 5. . ič i pozb “A” klasifikacije. 1. svibnja 1990. 10. 1990. vanih jedinica i Uprave inžinjerije izradiće mb. okbr – Banja Luka preformirati iz “B” čABHO. 1990. formaciji iz “B” u “A” klasifikaciju sastava: inžinjerijskom bataljonu imati jednu četu branu grada Zagreba. okb. Komanda stana. U sastav Komande 10. mpoap. 06. had. op. godine. vojne oblasti” zaprimila ju je kacije. sastava: mad. a. čv (vod veze “A”). U 3. mtb. mb. 257. 04.) mm i pozb “A” Na osnovu stavova i zadataka saveznog nizovanog bataljona obezbeđuje Vojnopo. inžp. bataljon veze (sa če. i 152. i čVP – “A” nizonu Knin.2. vojna i Dugo Selo. inžb. mtb. mtbr Brčko. 123. map. 1. K ABHO “R” klasifikacije. mb “R” klasifikacije. Smeštaj komande 10. . okb. ič. vv. okb. mbr i ulazi u sastav vac i Knin do 10. vojna oblast i to: me. okb. na osnovu predloga u “A” klasifikaciju sastava: vazdušnom prostoru. korpus . pbr Zrenjanin. 2. odelenje za izlaganje situacije u 4.Komanda. 6. i 2. vojnoj oblasti. 151. Njezin sadr. broj 418 / 29. vojne oblasti. bvp (sa četom “A”). Ljudstvo i tehniku za mehanizovani i oklopni . mtbr (sa mtb “A”). krize u Hrvatskoj i Sloveniji: Ljudstvo za formiranje oklopnog bataljona mb. a formirati 10. Zadatak realizovati do 31. daje 1. ENJA IZVANREDNOG U HRVATSKU oblast prema rasporednom nalogu Uprave Ljudstvo za formiranje 140. III uprava GŠ OS. mb. had. 06. ožujka 2013. HV 418_44_45.3.3. hanizovani bataljon iz 506. jedinice.622.Komanda. Komande vojnih oblasti dostaviće Tehniku uzeti iz okb 327.pozb i k-da stana “B” klasifikacije. inžb (sa jed. 613. godine.2. Selo rasformirati u miru i ratu. ič. Mehanizirani bataljon predislocirati u gar- bez tč. 671. mtbr “B” klasifika. mpoad. ČV 4. U sastav 10. lsard PZO i pozb “A” klasifikacije. čVP. N A R E Đ U J E M br. okbr – Jastrebarsko. čVP. za ruko- “Jedinstvo-3”. Komanda. i 5. Spomenutu zapovijed proslije. 16. lsard PVO. a mehanizovanog u gar. okb. 60. automobilska četa. U Vojnopomorskoj oblasti. 1990. preklasificirati Smeštaj oklopnog bataljona izvršiti u gar. K Komande odbrane grada Zagreba. rasformirati od. 140. U 5. okb formirati u garnizonu Derventa. izlazi iz sastava 32. Smeštaj bataljona obezbediti u garnizonu .Komanda. 10. korpusa ulazi poligon za obu. ič. Komanda stana. a oklopni bataljon iz 395. 45 5. žaj navodi na zaključak da je “preklasifikaci. i 2. 1990.Komanda. mtbr iz “B” u “A” klasifikaciju sastava: nizonu Benkovac. mb “A” klasifikacije garnizon Dugo Selo Predaju tehnike izvršiti u garnizonu Benko. a tehnika . ič. godine. izveštaje o formiranju jedinica kako je to obezbediti iz svog sastava. lasrd PVO. . mbr obezbeđuje oklopno-mehanizovanih jedinica – prilog Komanda 5. mtbr – Pula. Komande 5. san. č. Formiranje jedinica izvršiti do 20. a njegov smeštaj regulisaće sa Komandom sljedećeg dana. mpoad. had. 329. godine. 140. nizon Karlovac.Komanda. 4. Komanda stana. mtb. “R” klasifikacije. Republički štab TO SR Hrvatske. ABHO “R” klasifikacije. vojna oblast. inžb. gradu Zagrebu formiraće gradski štab TO. Uprave oklopno-mehanizo- . sekretara za narodnu odbranu. a ljudstvo “Vrapčanski potok”. preformirati po novoj (vod veze “A”). vod VP i vod bataljon obezbeđuje 1. mbr i ulazi u sastav 32. a “Komanda 5. 05. mtbr. . ulazi u sastav 140. “A” klasifikacije. 2. čv (vod veze “A”). 1. mtb. 1. pontb . “A” klasifikacije. izlazi iz sastava 31. lad PVO. okb i vv “A” klasifi. mbr “A” klasifikacije sastava: neposredna priprema JNA za oružani rasplet vABHO – “R” klasifikacije.indd 45 3/27/13 2:49 PM . okb. godine. U 1. vABHO “R” klasifikacije. vod ABHO “R” klasifikacije. mb “R” klasifikacije Varaždin 1. pontb. mb. mtbr “B” klasifikacije preformirati u jom” jedinica iz “B” u “A” klasifikaciju započela nom četom “A”). 31. mbr Zagreb. . na sednici morska oblast iz mehanizovanog bataljona . i 2. mbr kao 2. 1. trebalo bi biti 122. 6. i 140.Komanda stana “B” klasifikacije. ugraditi organ za garnizonske poslove. čv. . 140. mpoad. a za formiranje meha. VO. okb. mbr. mbr “R” klasifikacije – garnizon Dugo klasifikacije. a u 139. okbr. 2. čVP i vod Vojnog saveta od 27. shad 120 (vjerojatno je greška. vojnoj oblasti. vezi organizacijsko-formacijske dogradnje Tehniku za formiranje mehanizovanog i Brigadu razmestiti u garnizonima Zagreb JNA po planu “Jedinstvo-3” oklopnog bataljona obezbeđuje 1. tom veze “A”). klasifikacije.pozb i Komanda stana “B” klasifikacije. 1.

na omotnici prvog dana. u najkraćem i vojnih saveza. tisak. nakladnicima kataloga. po jedan komplet svakoga novog HC2 . predmetom interesa trgovaca maraka. zvojem oružanih snaga prikazani na jest češka poštanska putem Međunarodnog ureda UPU. od 250 država i samostalnih teritorija. Baveći se zrakoplov- od svakoga izdanja poštanskih ma. 1871. stoljeća vizualno (49 FDC još su uvijek dostupni kod izda- nas broji više od 800 tisuća različitih marke Alanda (tema: izu­ slika u bakrorezu) i tekstualno opisuje vača maraka. nu primjenu. Zbog ke iz ov e se ri je pr od e su hrvatske mar poštanskom prometu. izdanja poštanskih maraka. ob a Ivo Aščić go va ca m ar ak tom interesa tr (Liptovsky sv. Morse. tiskov.) koji je po- đene količine za potrebe razmjene. Sva izdanja poštanskih maraka na temu različitih poštanskih maraka koje pri- neke od članica. četiri uredništvima svjetskog filatelističkog bran je posebice našao svoju primjenu marke Hong Konga 2005. 1617. 56 različitih tehničkih konstrukcija. koja pod­ su izravno ili neizravno povezani s ra- sjeća na tehničke izume hrvatski izdavač maraka razmjenjuje. UPU posjeduje možda i najveću zbirku izdanjima izravno po­ ve­ vae (Novi strojevi) tiskanom u Veneciji Filatelistički proizvodi prigodni list i poštanskih maraka na svijetu koja da. Na slici početkom 17. mar­­ka Helikopter Aero anticipirajući tehničke izume koji će poštanskim markama koje izdaje više a.. mlinovi. Izumelj električnog telegrafa “Otkriće baruta u drevnoj Kini” Samuel Morse na na marki Hong kambodžanskoj Konga iz 2005. po jedan pri. zajedno s određenim komple. izumitelja u kartografiji.. To su pogonski strojevi Tako su/je primjerice na: četiri marke Radi promidžbe poštanskih maraka Ovim tipom helikoptera na vodu i vjetar.indd 46 3/27/13 2:50 PM . suvremenika. Mikulaš.Venecija. iz ove serije prodane pa su one sada tom svakog izdanja. Sredinom svibnja 1994. njezin naziv ne nalazi na U svome djelu Faust Vrančić (Šibenik. mjerodavnom za poštanske usluge do. marki iz 2001. Spomenuti izdavači maraka Za neku državu ili samo­ ke koje prikazuju hrvatske tehničke Zbog popularnosti teme Europa i izu- obvezno dostavljaju obavijest UPU-u stalni teritorij znatan izume: padobran Fausta Vrančića i ma te češće uporabe maraka u poštan- o svakome novom izdanju poštanskih broj ljudi vjerojatno ni­ mehaničku olovku Slavoljuba Penkale. Jedna od najnovijih poš­ poslije te godine vidjet će se da su cionarima i filatelistima S nacionalnim javnim operatorima tanskih maraka. nim agencijama i dr. Velike Britanije 1994.) Machinae No. prikazan motiv Gerardusa Mer- maraka dostavlja se najvažnijim slovačke. prikazana tiska. “Homo volans” (Leteći čovjek). 46 broj 418 / 29. prikazana me- Republike Hrvatske. izdanja poštanskih maraka. u oružanim snagama većine zemalja velika otkrića u drevnoj Kini – barut. 1922. godine čak 48 europ- slučaju pojave krivotvorenih maraka Finske. a njezinu je inačicu moguće U skladu s obvezama koje proizlaze iz stavlja se odgovarajući broj primjeraka naći gotovo u svakom džepu naših akata Svjetske poštanske unije (UPU) određenih izdanja poštanskih maraka. Najzanimljiviji izum svakako je dicinska otkrića. koja izdaje marke skih poštanskih uprava izdalo je 85 u poštanskom prometu na području od 1984. catora. ko­ristile su se oružane ger. u Zagrebu. ministarstvu njera Slavoljuba Eduarda Penkale i telegrafskog (Morseova) koda. ovlašteni izdavač tehničkih izuma osim što su pokazatelji kazuju velike svjetske izume. FilateliJa Hrvatski izumi na marke I Z U M E omotnici prvog T E H N I Č K E dana iz 1994. HP Sredinom svibnja 1994 . stvom Penkala je izgradio i zrakoplov raka njezine članice izdvajaju odre. ožujka 2013. plovila i ba. i dr. maraka. autonomne pokrajine Tijekom 1994. U skladu s tim poštanskoj marki ili na 1551. izdana gotovo svi važniji svjetski izumi koji zemalja članica UPU-a (192 članice) 6.Zagreb. n HV 418_46_47. Također u mi).Heli Baby prikazana tek u novije vrijeme doživjeti praktič. izumitelj električnog telegrafa zacijama i institucijama. ožujka 2013. skom prometu obe su hrvatske marke kada ne bi saznao da se maraka. HPT je izdao dvije mar. serije jest “mehanička olovka” inže. u seriji Eu.). Padobran Fausta Vrančića vlastite konstrukcije (1910. Doda li povijesti i razvoja ljudske civilizacije maraka preko UPU-a obavještava se tome broju marke izdane prije ili postale su iznimno zanimljivi kolek­ sve zemlje o krivotvorenim markama. belgijskoj marki iz mjerak svakoga izdanja poštanskih sna­ge bivše države Čeho­ padobran ili kako ga Vrančić naziva 1994. Za potrebe promidžbe Drugi izum prikazan na marki iz iste marki Kambodže prikazan Samuel u europskim i međunarodnim organi. kompas i proizvodnja papira. mogućem roku. PODSJETNICI N A T je izdao dvije marke ko je pri- Eu ro pa – iz um i. zanim s markom. letio na vojnom vježbalištu Kajzerica promidžbe i predstavljanja izdavača ropa – izumi. Pado. u seriji us ta Vr an či ća i m eh aničku olovku Sla- ke izume: padobran Fa e uporabe maraka u kazuju hrvatske tehnič ro pa i iz um a te če šć popularnosti teme Eu ane pa su sada predme- voljuba Penkale. . .

Knjiga je simbol Blažene Djevice Marije. 1750. zlatnih kljunova i kandži. pukovnije koja je imala stožer u Petrinji. stoljeću. rata prema jednostavnijem uzorku jednobojne zastave samo sa znakom postrojbe VEKSILOLOGIJA Vojne zastave iz vremena Marije Terezije Prvi propisi koji su ujednačavali vojne zastave u Habsburškoj Monarhiji. Središte za odgoj i Zastavni je rukav dobiven posuvraćivanjem si- samo s razlikom u plamičcima uz rubove. 2008. bez vanjskih natpisa i pletera. u Središtu Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. saznanja o nastanku i uporabi zastave. nego zastave “austrijskog” trašnji obrub). a u desnoj i carsku jabuku u lijevoj. br. godine nim zastavama u Hrvatskom povijesnom muzeju.Hrvatske vojske te se pojavljuje na mnogim vanjska ruba obrubljene plamičcima naizmjenič. orao u kan. objema stranama zastavnog polja – dvoglavog noj kosoj gredi tri srebrne ptice) i Medici (u zlatnom Nadolje okrenut mač simbolizira spremnost na orla. Zastave za pje. prema sačuva. koji su obuku vojnika Muzil vog zastavnog polja. siječnja 1992. pukovnijske zastave je grb Franje I. obuku pješaštva – Pula koje je djelovalo do 2007. odnosno obuke.. ispred karte Republike godine. HPM/PMH 1636) zastavica dizajna sličnog raskoljen. Monarhije bile su propisane istovjetne zastave. Ornament starohrvat- Taj je novi izgled zastava prvi put formalno pro. Franjo I. a ispod znaka “‘MUZIL’ PULA”. HV 418_46_47. kao jedan od šačke pukovnije propisane su veličine 140×180 strijskoj odnosno budućoj austrougarskoj vojsci. u crvenom simbola i nacionalnih boja u ovoj zastavi. S njima su izrađivane 1995. (iz zbirke Hrvatskog povijesnog znak izrađivana je i siva okružen zlatnom ogrlicom Reda zlatnog runa štit: sno nacionalnih i ideoloških muzeja. vojnim zastavama i oznakama. pukovnijska žute boje temeljnog polja zastave.) s jedne i MT “HV”. Temeljni je izgled zastava kakve je propisala Marija Terezija uvelike utjecao na buduće zastave na širem području nekadašnje Monarhije. Na stražnjoj je strani ostaju zastave tog temeljnog Središta izrađen 1998. uz Zastava II. Novi je znak no žuto-crno-bijelo-crveno. Inv. a pripadala je nekoj od bojni II.indd 47 3/27/13 2:50 PM . naravno.) prva bojna u pukovniji nosi Leibfahne s razlikom u inicijalima. Carska osobna zastava bijele je boje džama drži zlatno žezlo i srebrni mač zlatnog drška duž obruba ispisano “SREDIŠTE ZA OBUKU I u skladu s tadašnjom praksom u cijeloj Europi.1748. bijele carske zastave na zrakastom medaljonu tipa u uporabi sve do kraja godine.“MUZIL PULA”.znatiji simbol grada Pule.com.. Vjerojatno su na objema stranama žute zastave crni je dvoglavi Mađarskoj sve do danas. od složenijih uzoraka korištenih na početku Domovinskog broj 418 / 29. 47 Foto: Branko Šenk. sredinom 1995. uz desni rub okomito “SOOV”. U au.vojnika – Pula ustrojeno 4. U sredini se nalazi crno obrubljen i odgoj vojnika – Pula. st. Lijevo i desno na kri. crno i sivo šahiran 6×8. banske pukovnije Petrinja oko nisu zabilježene. kao i ispravke te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelokupne povijesti zastava naših postrojbi. Češka (u crvenom uspravljeni srebrni okrunjeni lav rici u cijeloj regiji. Iznad znaka crnim je slovima terfahne svaka. Grb na naličju ODGOJ VOJNIKA”. s tri strane obrubljena žutim lima inicijali MT. bijele odnosno žute boje zastavnog polja. uz najvažnijih simbola Hrvatske općenito i posebice cm. na prsima izmjene “dinastičkih” odno. dok ostale bojne nose po dvije Regimen. desno Ugarska (raskoljeno. Riječ je o zastavi prijelaznog tipa. postaje Središte za obuku “mađarske” zastave. Središte za modela. s nimbusima iza glava nadvišenih carskom koj i Slovačkoj.Pula. Uz novi krunom iz koje vise dvije plave vrpce. Središte za obuku i odgoj na njima crveno-bijelo-zeleni.je vrijeme vjerojatno izrađena i ova zastava. ali samo sa četiri srebrne grede i u crvenom iz zelenog okru. unu. ali zasad jezika. Tako se u vrijeme Sedmogodišnjeg rata znak u obliku trokutastog štita sa zaglavljem. a postojale i zastave pripa- habsburški orao. Na prednjoj strani bijele odnosno zastave u budućoj Austriji i više inačica. a u to njenog trobrijega izrasta srebrni dvostruki križ) i poglavara pa i položajne zastave u ratnoj morna. – 1763. dajućeg izgleda. pa tako i suvremena zastava Zastava se čuva u zbirci zastava Glavnog stožera dvostrukog repa) te u okrunjenom štitiću Austrija Predsjednika Republike Hrvatske slijedi jednak Oružanih snaga Republike Hrvatske. najpo- Dok pukovnijska zastava ima jednak prikaz na Terezije: raskoljen Lotaringija (u zlatnom na crve. je 95×195 cm. carska zastava na stražnjoj strani ima prikaz pet crvenih kugli i u plavoj kugli tri zlatna ljiljana). n zastava u uporabi. godine. . izgrađena u I. a osjeća se sve do danas Željko Heimer Već u vrijeme Rata za austrijsko naslijeđe (1740. (1756. Tijekom njegova postojanja. s tri promjene stila likovnih prikaza i prilagodbe heral.godina XX. obrazac. pojavljuju se u vrijeme vladanja carice Marije Terezije. ispred nje nadolje okrenut mač i . Na njima su inicijali FC otvorena bijela knjiga. Uz prvi su znak ikonografski prikaz Majke Božje s malim Isusom Monarhije 1918. crvenog donekle i vojne zastave u Češ. ožujka 2013. Na njih se nastavljaju i zastave državnih znakom. obrubima. (Maria Theresia) s druge strane štita. muzeju. Veličine (u crvenom srebrna greda). pa tako i zasta- ve hrvatskih postrojbi. s crveno-bijelim kvadratima uz rubove.) koriste gotovo identične zastave. pulska Arena. godine koja stoji gazeći zmiju na kugli iznad oblaka (Maria tipski izravno povezane vojne svijetloplave zastavice u Immaculata). uz grb i trobojnicu. Za postrojbe iz ugarskog dijela pozamanterijskim resama oko 4 cm duljine. banske skog pletera dobio je svoje mjesto devedesetih pisan u naredbi iz 1754. obranu uz miroljubive namjere. supruga Marije Središnji je element znaka pulska Arena. zil” – Pula siva je sa žutim tropletnim obrubom kao Centar za odgoj i obuku vojnika-mornara – čini se da na području Hrvatske nisu korištene te odmaknutim od samih rubova zastave (tzv. molimo javite na zastavehv@ gmail. No. U zaglavlju bijeli natpis (osobnu zastavu) i Regimenterfahne (pukovnijsku (Franciscus Coregens. Zastava Središta za odgoj i obuku vojnika “Mu. Unaprijed zahvaljujemo. dičkih elemenata sastavnica habsburških zemalja. od kraja 1999. tj. Zastava tog tipa čuva se u Hrvatskom povijesnom znanja. fotografije Hrvatske bijelo-crveno šahirane prikazana je je vojni rok provelo više od 70 000 vojnika. uz lijevi rub zastavu).

upravo taj SLR najmanji u klasi PowerShot SX270 HS spoj su ra. (besplatno za demo verziju). Riječ je o dvama novi.” navodi se u dijelu više poduzeća iz jednostavnog li vas sigurnosne kamere ili vas jednog od niza postova na facebo. a u suradnji s još dvoje studenata. Njihovo je kućište tografiranja. To bi moglo dovesti do sivnom PR kampanjom. SX280 HS i SX270 nih filtara. posebice ako je u nekim prostorima. okruženja i prizora koje izoštra- tetima iz SLR svijeta. tričnih krugova kako bi se postigao zadani/ ku. Razlika je što ono IS STM. “Istodobno je riječ o šali i o nečem privatnosti. denog kafića. EOS 100D i EOS 700D Canon je nedavno predstavio snimanja Full HD videozapisa svoje novitete u svijetu digital. EOS 700D i va u devet točaka. Sigurnosni stručnjaci populacija. izradio i pod nazivom Ozzle postavio lentin Solina predstavio svoju igru za iOS na distribucijsku platformu za iOS uređaje uređaje Ozzle kojom je uspješno obranio (App Store). Ona omogućava brzu AF senzorom od 18 megapiksela opcija za kreativne korisnike. Canon tvrdi kako je Modeli Powershot SX280 HS i držati i do dubine od 40 meta- poznatih modela 600D i 650D. Igra se temelji na pomicanju i rotaciji lop- Sama igra inovativna je logička slagalica tica u raznim smjerovima unutar koncen- koja konceptom podsjeća na Rubikovu koc. EF-S 18-55 f/3. 48 broj 418 / 29. teško da se može znati Viewa: Google Glass nepoželjan je da bilo tko snima naš prostor ili snima li uređaj. omogućava igranje traženi oblik. kao i ekran fokusa ugrađenog u novi objektiv vodootporno. No. Nećemo dopustiti koristi. počevši od vrlo jednostavnih podlogu i ostale popratne audiovizualne zadataka do onih izrazito teških i izazovnih. upoznat kao što je upoznata mlađa fić iz Seattlea – i to prilično agre.5-cen- objektiv namijenjen onima koji prema tvrdnjama Canona ima slikati uz upotrebu optičkog sta. u manualnom načinu rada ili s ne fotografije. a korisnici ih EOS 100D. DIGIC 6 i 20x optičkog zuma. Igru je moguće instalirati na iPho- U završnom je radu pod naslovom Izrada ne i iPad uređaje po cijeni od 0. također od bilizatora slike i bešumnog STM PureColor. snimiti u Full HD rezoluciji ili od 12.” riječ o laiku koji s gadgetima nije Prvi se na to nedavno odlučio ka. povezivanje s tri inča koji je moguće koristiti također automatski prepoznaje Oba aparata imaju širokokutni umreženim uređajima (prije sve- pod kutovima. EOS 100D.99 dolara logičke igre za iOS uređaje opisana pro. HS. CMOS AF II senzor. efekte. društvene mreže. za razliku od nje. snima bilo koja osoba bez vašeg ok stranici kafića The 5 Point Cafe. dok je uvid u cedura izrade igre koju je Valentin Solina njezino funkcioniranje dostupan na mrež- osmislio.com.6 18 megapiksela. završni rad. Nudi mogućnost vrstu prizora koje zatim može 25-milimetarski objektiv. timetarski (tri inča) LCD zaslon tek ulaze u svijet ozbiljnijeg fo. takvoj regulaciji okrenuti mnogo na to da je velika razlika snimaju šaju kao idioti. MOBILNE APLIKACIJE Zagrebački student diplomirao igrom za iPhone Na Tehničkom je veleučilištu u Zagrebu Vedranom Perhočem i Vladimirom Manzi- student stručnog studija informatike Va. HV_418_48_49. noj adresi jellyfame. dok SX280 HS dolazi s Wi-Fi opremljen je hibridnim CMOS te istodobno nudi širok raspon nove tehnologije i procesora funkcijom. kod modela SX270 HS može iz- EOS 700D. osjetljiv na dodir te dijagonale 18-55mm. a sve to uz zabavnu zvučnu na više razina. te dvama PowerShot mogu obogatiti paletom kreativ- modelima. ožujka 2013. nom. Kad se Google Glass ne korištenja gadgeta iz Mountain vrlo ozbiljnom. čak četiri aparata automatskim prepoznavanjem i objektiv. multimedija Zanimljivosti iz Canona.1 megapiksela i 7.5-5. CMOS ga pisačima) i cloud servisima. “Barem i analitičari smatraju kako će se niza neugodnih situacija s obzirom ćemo spriječiti ljude da se pona. Predstavljen je također i Njegov najmlađi brat. razmjenu fotografija. Google Glass zabranjen i prije početka prodaje Počele su i prve službene zabra. upload na i ekranom osjetljivim na dodir od Automatskim načinom rada Snimaju Full HD videozapise. ljude u njemu bez dopuštenja. razloga što je riječ o dosad nevi. đenom potencijalu narušavanja znanja i dopuštenja.indd 48 3/27/13 2:48 PM . dodao je u intervjuu vlasnik nave. nasljednik dobro od tri inča.

ožujka 2013. HTC-ov je glavni problem taj što kao primjer kršenja patenata više ne je dio tehnologije dio Qualcomm čipova nalaze u prodaji. nego mjesto za entuzijaste. Čeka vas gomila. dok s druge strane gubi ljevstvo i SAD iduća poprišta jer Nokia bitku na ionako minijaturnom polju i tamo namjerava pokrenuti postupke. Naravno. Izgleda da su Ujedinjeno Kra. D. literatura… sve to. koje koriste u praktički svim uređajima. broj 418 / 29. aktivirali bi se “obram- je Apple predao zahtjev za patentom naziva Pro. čak tišće Samsung kad je riječ o Android njih 40. u prostoru ili ga na neki drugi način zaštititi. Vlahović HV_418_48_49. beni mehanizmi”. S u dva slučaja. platforme Windows Phone. turizacija uređaja odnosno pokušaj da se u što senzori za položaj. konzultant. Novosti. i još mnogo više. a Nokia ima pripremljen jedne strane. video- klipovi. Novi iPhone znat će padati Cijela je priča započela prije dvije i pol godine kad uređaj zaključi da pada.indd 49 3/27/13 2:48 PM . stručni tekstovi. Naime. Nokia je dovršetka slučaja oglasio se tek s tim u znatnoj prednosti. ratovi i vojna tehnologija. ali potencijalno i tehnike poput manje kućište ugura što više komponenti što korištenja GPS-a ili senzora kamere. Do koju je koristio bez dopuštenja. godine. HTC traži odštetu na tržištu vlastitim inovacijama. Podsjetimo se kako kako HTC sad mora poštovati njegovo Nokia i HTC već duže vrijeme odmjeruju intelektualno vlasništvo i natjecati se snage i na sudovima. bitan jer se uređaji koji su navedeni jima.strategypage. a za- nimaju ga vojske. Riječ je o mehanizmu koji bi se trebao aktivirati Među obrambenim mehanizmima spominje se kad korisnik slučajno ispusti uređaj i što je bolje pomicanje mase unutar uređaja. a kad odnosno prouzročiti povećanje uređaja. ona pruža brz i lak pristup svemu što se događa u vezi s vojničkim temama.. akcelerometri. forum. ali prava gomila podataka. Senzori bi može otežati ugradnju zaštitnog mehanizma prikupljali podatke koje obrađuje procesor. tu je na Strategypageu. tective Mechanism for an Electric Device odno. od površine uređaja i mnogi drugi. Oni bi trebali ili promijeniti orijentaciju uređaja sno Zaštitni mehanizam za elektronički uređaj. američki vojni analitičar. ali je i danas vrlo svježa i aktualna! Tko nije čuo za Strategypage.com Stranica postoji još od 1999. uređajima. mogućem početku primjene takve tehnologije poznavanja položaja odnosno brzine kretanja pa još nema govora. neka ga bez brige uvrsti u Favorites. igre. Posrnulom divu iz Finske licencirani Osim ako HTC ne licencira tehnologiju su patenti značajan izvor prihoda.. autor knjiga i dizajner strateških igara. 49 Pripremio Ivan HORVAT HTC-u zabrana prodaje uređaja u Njemačkoj Nokia je na sudu u Mannheimu uspjela Tajvanska kompanija pak smatra da dobiti spor s HTC-om oko patenta u vezi je patent o kojem je riječ potpuno ne- s uštedom energije u mobilnim uređa. Veliki će problem biti minija- se u patentu spominju žiroskopi. web-info www. odizanje folija moguće zaštiti uređaj od posljedica pada. fotografije. kompaniju žestoko pri- čitav portfolio različitih patenata. kako kaže urednik stranice Jim Dunnigan (70). o Mehanizam stoga mora imati mogućnost pre. Nemojte da vas zavara naizgled neugledan dizajn stranice! Strategypage nije šminkerski site. povijest.

HV 418_50_51. siječnja 2014. lipnja 2013. vojni izaslanik RH u Ruskoj • engleski jezik STANAG 2222 ili brojem 1. 50 broj 418 / 29. engleskom i ruskom dana od datuma objave natječaja u • posebna vojna znanja (NČI ili ZSŠ) jeziku za radno mjesto pod rednim Hrvatskom vojniku. brigadir Predviđeno vrijeme početka dužnosti: rednim brojem 2. brigadir kat NATO/EU . ožujka 2013. Razgovor je koncipiran tako ALCPT 85 u  SR Njemačkoj  i časnik za vezu  da se kandidatima postavljaju pitanja • poznavanje ruskog jezika u govoru u Zapovjedništvu za operacije u vezana uz posao kojim bi se bavili u i pismu Potsdamu sa sjedištem u Berlinu slučaju odabira te poznavanje situaci- Predviđeno vrijeme početka dužnosti: • osobni čin: bojnik je u zemlji za koju su se prijavili. surse. Uprava za ljudske re- međunarodne obrambene suradnje. i razgovor na • VSS 1. VRLO TAJNO. kolovoza 2013. hrvatskom. u Sjedinjenim Američkim Državama Za kandidate koji ispunjavaju uvjete sa sjedištem u Washingtonu provest će se individualni razgovor Rok za podnošenje prijava je 14 • osobni čin: bojnik na hrvatskom. 10 000 3. su: Ministarstvo obrane Republike 1. kolovoza 2013. vojni izaslanik RH u Ujedinjenoj • engleski jezik STANAG 2222 ili procedura imenovanja na dužnost Kraljevini Velike Britanije i Sje. pomoćnik vojnog izaslanika RH Zagreb. 1. te sigurnosni certifi- • osobni čin: pukovnik. njemačkom i engleskom • posebna vojna znanja (ZSŠ ili RŠ) jeziku za radno mjesto pod rednim • engleski jezik STANAG 2222 ili 4. • radno iskustvo na poslovima Hrvatske. • posebna vojna znanja (NČI ili ZSŠ) • njemački jezik ALCPT 85 Kandidati za koje se pokreće 2. i 3. Sarajevska cesta 7. pomoćnik vojnog  izaslanika  RH  brojem 4. razgovor na hrvatskom i Federaciji sa sjedištem u Moskvi ALCPT 85 engleskom jeziku za radno mjesto pod • osobni čin: pukovnik..indd 50 3/27/13 2:50 PM . REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE raspisuje INTERNI NATJEČAJ za odabir kandidata za vojnodiplomatske dužnosti 1. • VSS Posebna stručna znanja i kriteriji • posebna vojna znanja (ZSŠ ili RŠ) poželjni kod odabira kandidata: Prijave s dokazima za ispunjavanje • engleski jezik STANAG 2222 ili • vojnodiplomatska izobrazba. ALCPT 80 moraju posjedovati važeći nacio- verne Irske i Irskoj sa sjedištem u Predviđeno vrijeme početka dužnosti: nalni sigurnosni certifikat stupnja Londonu 1.SECRET. navedenih uvjeta zainteresirani ALCPT 85 • međunarodni tečajevi iz područja kandidati mogu dostaviti na adre- Predviđeno vrijeme početka dužnosti: diplomacije.

5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv.Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv. Tiskana i audio-video izdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu. P.o. Zemunik u Zadaru.Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www. Juraj” .indd 51 3/27/13 2:50 PM . Matanović u Petrinji. te kantinama tvrtke “Pleter-usluge d. Juraj” . P.”: HVU-1. vojarna Croatia i hotel Zvonimir u Zagrebu. Knin 1 u Kninu. kantina Gašinci u Đakovačkoj Satnici.hrvatski-vojnik.o. Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak . Lora 2 u Splitu i u hotelu Rakitije u Rakitiju.hr HV 418_50_51.5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja . Požega 1 u Požegi. Bosut u Vinkovcima.

hr HV_418_52.hrvatski-vojnik. Snimio Tomislav BRANDT www.indd 52 3/27/13 2:47 PM .