You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 420 • 26. travnja 2013. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

JF-17 Thunder
put k zrelosti

RAZGOVOR

brigadir
Krešo Tuškan,
zapovjednik
21. HRVCON-a
u operaciji ISAF

Vojni poligon “Gašinci”

Instruktori dostojni
članice NATO-a

Hrvatski tim
Operacija ISAF
PRINTED IN CROATIA
ISSN 1330 - 500X

jedini osposobljeni za savjetovanje
u letačkim zadaćama

NASLOVNICA_420.indd 7 4/24/13 10:47 AM

2 broj 420 / 26. travnja 2013.

SADRŽAJ
4 Razgovor 12 Rt Kamenjak
brigadir Krešo Tuškan Štit 2013 - združena vježba s bojnim gađanjem
zapovjednik 21. HRVCON-a u operaciji ISAF ciljeva u zračnom prostoru
6 7. AAT (Air Advisory Team) 14 OSRH
Hrvatski tim - jedini osposobljeni za savjetovanje Skupnica Valentina Malović i razvodnik Mijo Pavić
u letačkim zadaćama - dočasnica i vojnik ožujka
9 VJEŽBALIŠTE “GAKOVO” 16 VIJESTI IZ OSRH
Uspješan MIKS Oružanih snaga i medija Discovery Channel snima hrvatske kanadere
10 Vojni poligon “Gašinci” 17 Ekološka akcija
Instruktori dostojni članice NATO-a OSRH po drugi put u akciji “Zelena čistka
- jedan dan za čisti okoliš“

4 broj 420 / 26. travnja 2013. broj 420 / 26. travnja 2013.
5 6 broj 420 / 26. travnja 2013. broj 420 / 26. travnja 2013.
7

rAZGOVOr Lada PuLjIzeVIć, snimio Tomislav BRANDT 7. AAT (Air Advisory TeAm) Lada PuLjizević, snimio Tomislav BRANDT

U ožujku je u područje operacije ISAF faze u kojoj se ISAF nalazi te procesa NakoN šest timova koji su radili u kabulu, ovo je prvi savjetNički tim koji radi Bojnik Boris Panić, časnik za ocje­
u Afganistanu razmješten 21. hrvatski prijenosa operativnih zadaća i odgovor- u mazar-e-sharifu. također prvi su koalicijski tim koji je dobio postavljeNje u njivanje borbene spremnosti iz Za­
kontingent, preuzevši zadaće od svojih nosti na afganistanske snage sigurnosti. Warehous napuštamo zbog tranzicije ISAF-a i uku- povjedništva HRZ­a PZO­a jedan
prethodnika. Iako je u novim oklonosti- U sklopu toga došlo je do reorganizacije pnog smanjivanja snaga na području operacije, ali ovoj postrojbi i za ove zadaće - do sada su ih obavljali isključivo pripadNici je od 11 pripadnika 7. AAT­a (Air
ma došlo do reorganizacije sudjelovanja
naših pripadnika i kontingent je brojča-
i našeg sudjelovanja u samoj operaciji.
Treba napomenuti kako je za nas takvo
i zato što smo grupirali svoje snage na području
Regionalnog zapovjedništva Sjever, ovdje u Mazar-e
američke vojske, dok su im raNiji hrvatski timovi dolazili kao ispomoć. Advisory Team) koji su u ožujku
ove godine došli iz Hrvatske kako bi
no smanjen njihove aktivnosti u potpori smanjivanje snaga olakšavajući faktor. - Sharifu. Budući da se ovdje nalazi glavnina naših time su hrvati postali većiNska Nacija u postrojbi i jediNi osposobljeNi za u Mazar­e­ Sharifu, kao savjetnici,
operacije i mentoriranju afganistanskih Zadaća Hrvatske je pružiti svu logističku snaga, operativno je opravdano da naš zapovjednik pridonijeli osposobljavanju pilota
snaga se nastavljaju jednako kvalitet- i ostalu potporu postrojbama koje su pod i nacionalni potporni elementi budu smješteni uz savjetovaNje u letačkim zadaćama... i letačkog osoblja Afganistanskog
no i profesionalno. Posjet novinarsko- zapovijedanjem ISAF-a, pa ukoliko je njih, na sjeveru. ratnog zrakoplovstva (Mazar­e­
fotografskog tima Hrvatskog vojnika broj i raštrkanost takvih postrojbi manja Sharif Air Operations Detachment).
Afganistanu i našim pripadnicima bila i naša je zadaća time olakšana. 7. AAT nalazi se u sastavu 438.
je prigoda i za razgovor sa zapovjed- AEAG (Air Expeditionary Advisory
nikom našeg kontingenta, brigadirom U tijeku je proces zatvaranja kam- Group ­ Zrakoplovna ekspedicijska
Krešom Tuškanom te aktivnostima koje pa Warehouse u Kabulu u kojem su savjetnička grupa) Detachment 3, a
ih očekuju. tijekom proteklih deset godina bili na pitanje o poslovima pripadnika
i pripadnici hrvatskih OS. Je li i to tima, bojnik Panić koji je ovdje u
21. HRVCON je prije nešto više dio reorganizacijsko-tranzicijskog funkciji časnika za sigurnost lete­
od mjesec dana stigao u područje procesa ISAF-a? nja, kaže: “AAT obučava i savjetuje
operacije ISAF, preuzeo dužnosti Tako je. Do zatvaranja Warehousa dolazi Afganistansko ratno zrakoplovstvo
i počeo ispunjavati svoje zadaće. zbog tranzicije ISAF-a i ukupnog sma- (AAF) za provedbu letačkih operaci­
Kakvu ste situaciju zatekli? njivanja snaga u području operacije, tako ja, zrakoplovno održavanje i opslu­
Pripreme za upućivanje u Afganistan tra- da se cijeli taj kamp zatvara i predaje na živanje helikoptera tipa Mi­17, što
jale su oko šest mjeseci i ovisno o specifič- upravljanje Afganistanskim snagama si- se provodi na zemlji i u zraku. To
nosti zadaća trajale su za neke postrojbe gurnosti. U skladu s time kamp bi trebao se postiže obukom i savjetovanjem
više, za neke manje, no mi smo svi bili biti zatvoren do 1. svibnja ove godine. kroz svakodnevne organizacijske
u potpunosti pripremljeni za sve što nas Kamp Warehouse odnosno kamp Cobra, funkcije, razvojem planova obuke i
očekuju u području operacije. U pogle- što je naziv za hrvatski dio kampa je razumijevanjem vladavine prava i
du zadaća i uvjeta njihova odrađivanja prvi kamp u koji su se hrvatske postroj- doktrina. Krajnji je cilj uspostaviti
i suradnje s partnerima za nas nije bilo be smjestile prilikom prvog razmještaja uvjete za profesionalno, potpuno
nikakvih iznenađenja. Besprijekorno smo 2003. godine i do sada je ondje uvijek bila neovisno i operativno sposobno su im raniji hrvatski timovi dolazili AAT obučava i savje- predznanja i s različitim zrakoplov­
započeli i obavljamo naš posao, a jedino naša vojna policija te ostale postrojbe koje Afganistansko ratno zrakoplovstvo, kao ispomoć. Time su Hrvati postali tuje Afganistansko nim znanjima. Bojnik Panić objaš­
su iznenađenje bili vremenski uvjeti: u su radile u tom području, prije svega na koje može samostalno ispuniti sa­ većinska nacija u postrojbi i jedini ratno zrakoplovstvo njava: “Ima među njima iskusnih
dolasku nas je zatekla snježna mećava, razvoju Afganistanskih snaga sigurno- dašnje i buduće zahtjeve sigurnosti osposobljeni za savjetovanje u letač­ (AAF) za provedbu pilota koji su školovani prije dva­
a zatim su se u kratkom vremenu smje- sti kao što su: Škola vojne policije, Škola Afganistana.“ kim zadaćama. letačkih operacija, desetak godina i njima ne treba
zrakoplovno održa-
njivale kiše i visoke temperature. logistike, Škola topništva, i sl. Od 2006. Nakon šest timova koji su radili u Zrakoplovstvo je izrazito tehnička obuka letenja, ali im treba obuka
vanje i opsluživanje
Kabulu, ovo je prvi savjetnički tim struka i ljudi koji se njime bave tre­ helikoptera tipa osvježavanja stručnih znanja koja

Zadaće nastavljamo obavljati
koji radi u Mazar­e­ Sharifu. Također baju imati visoku razinu tehničkog Mi-17, što se provodi su s vremenom zanemarena. Ima
prvi su koalicijski tim koji je dobio obrazovanja i brojna predznanja. No na zemlji i u zraku. To i onih koji su prošli obuku u Afga­
brigadir Krešo Tuškan, postavljenje u ovoj postrojbi i za ove pripadnici afganistanske postrojbe se postiže obukom i nistanu, certificirani su, ali nikada
zadaće ­ do sada su ih obavljali isklju­ koju hrvatski savjetnici mentorira­ savjetovanjem kroz nisu radili svoj posao ili su izašli iz
zapovjednik 21. HRVCON-a svakodnevne orga-
čivo pripadnici Američke vojske, dok ju dolaze s različitim stupnjevima svih propisanih razdoblja trenaže
u operaciji ISAF nizacijske funkcije, pa njihovo znanje treba podići na
razvojem planova višu razinu. Mi ih pokušavamo do­

po najvišim profesionalnim i vojnim standardima
obuke i razumijeva-
vesti do podjednake razine znanja i
njem vladavine prava
i doktrina. Krajnji je operativnih sposobnosti. Osim toga,
cilj uspostaviti uvjete ponekad problem nastaje i zbog ne­
za profesionalno, dovoljnog znanja engleskog jezika.

Hrvatski tim
potpuno neovisno i U helikopteru treba brzo reagirati
operativno sposobno i zna biti malo nezgodno kada je
U skladu s ranije donesenom odlu- godine je to bilo i mjesto nacionalnog Afganistansko ratno u helikopteru, za vrijeme leta, da
zrakoplovstvo, koje
Smanjivanje broja pripadnika našeg kontingenta poSljedica je tranzicij- kom ovaj je kontingent za razliku
od prethodnih, imao manji broj
zapovjednika u operaciji ISAF.
Warehouse napuštamo zbog tranzicije može samostalno
bismo se sporazumjeli potreban
prevoditelj.”
Ske faze u kojoj Se iSaf nalazi te proceSa prijenoSa operativnih zadaća i pripadnika. Odražava li se sma- ISAF-a i ukupnog smanjivanja snaga ispuniti sadašnje i
buduće zahtjeve si-
Temeljna zadaća savjetničkih timo­
njenje broja pripadnika na učin- na području operacije, ali i zato što smo va je obuka i savjetovanje pripad­
odgovornoSti na afganiStanSke Snage SigurnoSti. u Sklopu toga je došlo kovitost HRVCON-a? grupirali svoje snage na području Re-
gurnosti Afganistana
nika Afganistanskog ratnog zrako­
do reorganizacije i našeg Sudjelovanja u Samoj operaciji. SpoSobni Smo i Ne odražava. Sposobni smo i spremni gionalnog zapovjedništva Sjever, ovdje plovstva. Ponekad se savjetovanje
Spremni provoditi Sve ono što je u našim redovitim zadaćama i dalje iSpu-
provoditi sve ono što spada u naše
redovne zadaće i dalje ispunjavajući
u Mazar-e-Sharifu. Budući da se ovdje
nalazi glavnina naših snaga, operativno jedini osposobljeni za savjetovanje provodi i operativnim zadaćama,
koje uključuju prijevoz tereta,
njavajući najviše profeSionalne i vojne Standarde... najviše profesionalne i vojne standar- je opravdano da naš zapovjednik i naci- hrane, osoba i poginulih pripadni­
de. Smanjivanje broja pripadnika našeg
kontingenta posljedica je tranzicijske
onalni potporni elementi budu smješteni
uz njih, na sjeveru. n u letačkim zadaćama ka Afganistanske narodne vojske
(ANA). U Afganistanu je, religijski

HV 420_04_05.indd 4-5 4/23/13 10:29 AM HV 420_06_08.indd 6-7 4/23/13 10:49 AM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj.vlahovic@gmail.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić (gordana.jelavic@yahoo.com)
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2013.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_420_02_03.indd 2 4/24/13 9:44 AM

broj 420 / 26. travnja 2013.
3

18 DOČASNICI HRZ i PZO 32 NOVE TEHNOLOGIJE
Karika bez koje se ne može Besposadna površinska plovila
20 VIJESTI IZ OSRH 37 VOJSKE SVIJETA
Prvi samostalni letovi i trenaža pilota na Airtractorima Budućnost je već počela
22 NATO NOVOSTI 42 Podlistak
Trodnevni službeni posjet Japanu Pohod Lavljeg Srca
24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 47 VEKSILOLOGIJA
Predstavljen Bell 407GT Habsburške vojne zastave do dualizacije
28 RATNO ZRAKOPLOVSTVO 50 DUHOVNOST
JF-17 Thunder - put k zrelosti Istinski pastir svih

10 broj 420 / 26. travnja 2013. Strijelac je isprobao i težu inačicu gađanja nadnarednik broj 420 / 26. travnja 2013.
11 12 broj 420 / 26. travnja 2013.
Kao i prethodnih i ove je godine tijekom provođenja
vježbe posvećena maksimalna pozornost zaštiti
U provedbi vježbe sudjelovalo je više od 650 pripadni-
ka OSRH, a za potrebe vježbe na poligon je dopre-
broj 420 / 26. travnja 2013.
13
Petar PavlOvić mljeno više od 150 sredstava borbene i neborbene
Metisom podupirući oružje zidom od vreća s okoliša. Naime rt Kamenjak je zaštićeno područje
tehnike. Direktor vježbe bio je brigadir Blaž Beretin,
pijeskom i vlastitim ramenom što obvezuje na poštivanje svih visokih ekoloških
S POVRS-om gađam još od njegov zamjenik pukovnik Dragomir Gović, a nositelj
standarda i mjera zaštite okoliša
1994., no i danas je to izazov, organizacije vježbe Pukovnija PZO, HKoV-a
svaki mjesec i svaku godinu.
Vojni poligon “gašinci” Vojnik za protuoklop treba Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Josip KOPI Rt KamenjaK Leida ParLov, snimio Davor Kirin, Stjepan BriGLJEviĆ
imati neke predispozicije, ali
se svakoga dana treba na-
dograđivati, uvijek ima nečeg precizni iz Svih oružja Provjera i ocjenjivanja paljbene obuče- Inače je u provedbi vježbe sudjelova- radnicima te predstavnici lokalne vlasti.
PriPremno gađanje obučne bojne Pješačke Pukovnije ZoD-a iZ PovrS-a novog. Što mi je najzanimlji- Stižemo i do protuoklopa. Druga oružja, druga skupina instruktora. U sklopu ove intergran- nosti i uvježbanosti pripadnika postrojbi lo više od 650 pripadnika OSRH iz GS Kao i prethodnih i ove je godine tijekom
i minobacača ocijenjeno je iZvrSnim. no viSok PoStotak PogoDaka i vije? Pa, i danas mi je prva Gađanje iz Metisa (9K115) gledali smo tek kraće vrijeme, jer se
odvijalo na izdvojenoj lokaciji. Ipak, bilo je zanimljivo: strijelac je
ske, združene vježbe Protuzračne obrane HKoV-a te provjera
usklađenosti i koordiniranog djelovanja
OSRH-a, HKoV-a, Zapovjedništva za
obuku i doktrinu, HVU-a, HRZ i PZO,
provođenja vježbe posvećena maksimal-
na pozornost zaštiti okoliša. Naime rt
generacija, tj. Maljutke, naj-
ne čuDi jer je riječ o inStruktorima, iSkuSnim DočaSnicima zanimljivija, njihovo je ručno isprobao i težu inačicu gađanja podupirući oružje malim zidom od provedena su bojna postrojbi u terenskim uvjetima bili su HRM-a, Zapovjedništvo za potporu, Kamenjak je zaštićeno područje što ob-
vreća ispunjenih pijeskom, ali i vlastitim ramenom. Sve protiče ciljevi vježbe Štit 2013 koja je uspješno Pukovnije PZO, bojne PZO Gardijske vezuje na poštivanje svih visokih eko-
koji Svoje Znanje trebaju PrenoSiti na Druge... vođenje prilično zahtjevno.
u redu i brzo se vraćamo na početnu točku. Glasovite Maljutke
gađanja ciljeva u zrač- provedena na rtu Kamenjak kod Pule. motorizirane brigade i Gardijske oklo- loških standarda i mjera zaštite okoliša.
(9K11) su spremne. Prvo se, raketama 9M14M, gađa s tzv. ze- nom prostoru lakim Riječ je o vježbi gađanja ciljeva u zrač- pno-mehanizirane brigade, Pukovnije Tijekom vježbe ostvarena je i odlična
maljskog pulta. Zanimljivo je biti među promatračima. Tko zna nom prostoru, najvećoj i najsloženijoj veze, bojne NBKO, Pukovnije vojne suradnja s lokalnom zajednicom što

InstruktorI dostojnI
koliko su puta svi nazočili sličnim gađanjima ili ih provodili, no prijenosnim raketnim obučnoj aktivnosti postrojbi protuzračne policije, Logističke pukovnije, Vojnoo- je potvrdio i načelnik općine Medulin
Nedavni posjet Pješačkoj pukovniji ZOD-a na poligonu “Gašinci“,
na kojemu su njihove aktivnosti najčešće, bio je izrazito zanimljiv.
i dandanas ih ovakvi događaji potpuno zaokupljaju. Postupci i
rezultati prate se vrlo pozorno.
sustavom Strijela 2M i obrane. Održava se već devetnaestu go-
dinu zaredom a ovogodišnja se provodila
bavještajne bojne, Bojne za specijalna
djelovanja, Središta za borbenu obuku
Goran Buić koji je kazao kako je vojska
na Rtu Kamenjak dobrodošla. U sklopu
Naime pripadnici Pukovnije odrađivali su pripremno gađanje Najzanimljivije su pokretne mete. Kao i fiksne udaljene su na Igla, a nakon nekoliko od 8. do 12. travnja. Slunj te pješačka i inženjerijska pukov- vježbe pripadnici OSRH-a radili su na
protuoklopnim vođenim raketnim sustavima (POVRS) i lakim oko 2000 metara. Postotak pogodaka je iznimno visok i praćen U sklopu ove intergranske, združene nija i pripadnici Ministarstva unutarnjih uređenju pristupne ceste do poligona.
minobacačima Obučne bojne, a uoči skorašnjeg dolaska novog
godina ponovno su pro-

članIce nato-a
pljeskom, ali sigurno nikoga ne čudi. Ipak je riječ o instrukto- vježbe provedena su bojna gađanja poslova. Za potrebe vježbe na poligon Inače, prema riječima zapovjednika
“kontingenta” mladih vojnika na specijalističku obuku. Narav- rima. U istom stilu gađanje ide i dalje, instruktori i pogodci su vedena i topnička ga- ciljeva u zračnom prostoru lakim prije- Kako su bojna gađanja evakuacija kopnenim i zračnim putem je dopremljeno više od 150 sredstava HKoV-a generala Repinca vježba Štit
no, osim protuoklopne i minobacačke, Pukovnija će obučavati i nosnim raketnim sustavom Strijela 2M ciljeva u zračnom i drugi, zbog čega je vježba Štit 2013 borbene i neborbene tehnike. Direktor 2103 svojevrstan je uvod u još jednu
vojnike drugih specijalnosti. đanja na vučenu metu. i Igla. Nakon nekoliko godina ponovno prostoru najviši i bila znatno složenija i sveobuhvatnija vježbe bio je brigadir Blaž Beretin, nje- veliku vježbu Spremnost koja bi se
precizni hici Maljutkama s vozila polo M 83 najzahtjevniji dio
Strogo utvrđena pravila
pogađali su tenkove u same kupole Uz to su prikazani i su provedena i topnička gađanja na vu-
čenu metu. Uz to su prikazani i razni posla pripadnika
od prethodnih.
Kako su bojna gađanja ciljeva u zračnom
gov zamjenik pukovnik Dragomir Gović,
a nositelj organizacije vježbe Pukovnija
trebala održati u svibnju na kojoj će i
druge sastavnice OSRH-a pokazati svoju
Sustavi čija je vatrena moć prilično velika zahtijevaju odgovarajuće razni drugi postupci drugi postupci koji se mogu dogoditi u PZO-a, vježbi je pret-
hodilo višemjesečno
prostoru najviši i najzahtjevniji dio posla PZO, HKoV-a. obučenost. General Repinc je napome-
mjere sigurnosti te provjeru i tehnike i ljudi. Iako je riječ o instruk- nekoj realnoj borbenoj situaciji kao što pripadnika PZO-a, vježbi je prethodilo Prema riječima zamjenika načelnika GS nuo i kako je obuka koja će se provoditi
torima Obučne bojne, dočasnicima s iskustvom iz Domovinskog
koji se mogu dogoditi je napad na PZO postrojbu u hodnji,
uvježbavanje
višemjesečno uvježbavanje u vojarnama OSRH-a kontraadmirala Ante Urlića svi ove kao i ona koja je provedena
u vojarnama
rata, na gađanju sve teče prema strogo utvrđenim pravilima. Ljudi u nekoj realnoj borbe- nailazak na zapreku, medicinska i na vojnim i na vojnim poligonima. Naime prema koji su sudjelovali u ovoj vježbi pokazali prošle gdine znatno intenzivi-
se postrojavaju na strelištu za POVRS i dobivaju dnevnu zapovijed poligonima riječima zapovjednika HKoV-a general- su veoma dobre rezultate i sposobnost rana u odnosu na prethodno
od svojih časnika. Prvi su na redu minobacači - M 57 i M 84, kalibra noj situaciji kao što je bojnika Dragutina Repinca da bi vojnik da izvrše zadaću onako kako treba. razdoblje te najavio kako će
60 milimetara.Uporaba takvih minobacača danas je rijetka, no nije
slučajno što ih Pukovnija priprema. Naime budući da će poslužitelji
napad na PZO postroj- ispalio raketu prethodno na simulatoru
mora ispaliti nekoliko tisuća raketa kako
“Pokazali ste kako se ispravno provodi
obuka, što znači dobro obučen vojnik te
biti još intenzivnija i sveo-
buhvatnija. n
tog oružja u svojoj naobrazbi morati naučiti raditi sa svim kalibri- bu u hodnji, nailazak bi se na temelju ostvarenih rezultata što u sustavu obrane znači PZO, kazao je
ma, počevši od 60, preko 82 pa sve do 120 milimetara, objašnjava kvalificirao za ispaljenje bojne rakete. čestitajući sudionicima vježbe, izaslanik
nam satnik Goran Petrik, zamjenik zapovjednika Obučne bojne.
na zapreku, medicinska “Sve obučne aktivnosti kao i ovo što smo načelnika GS OS RH-a kontraadmiral
Zajedno pratimo gađanje, kao i veći broj časnika iz zapovjedniš- evakuacija kopnenim i vidjeli ovdje tijekom vježbe pokazuje da Urlić.
tva Pukovnije. Nakon početnog sporijeg tempa i upucavanja, sve su sve radnje odrađene kako treba te da Uz kontraadmirala Urlića i generala
ide brže. Ciljevi su na više od 1100 metara i “stradavaju“ od kiše zračnim putem i dru- imamo dobre strijelce”, kazao je general Repinca vježbu su pratili i zapovjednici
mina M 73, koje popularno zovu “klipovima kukuruza“. Let jedne
mine traje oko 15 sekundi. Napravljen je i korak naprijed jer se
gi, zbog čega je vježba Repinc. Napomenuo je i da su svi drugi
sudionici vježbe kao što je logistika, veza,
svih grana i drugi visoki časnici OSRH-a,
vojni izaslanik SAD-a za ratnu mornari-
gađalo i dimnim minama s ciljem onemogućavanja protivnikova isti, samo se oružje mijenja: prvo Fagot (9K111) pogađa mete Štit 2013 bila znatno HRM.... odlično odradili svoj posao. cu kapetan korvete Robert Woods sa su-
promatranja. na 1800 m, a za kraj se čuva vozilo POLO M-83 s Maljutkama.
Između dva ispaljivanja koristimo se prilikom za kratki razgovor Letovi raketa 9M14P1 do meta, starih tenkova udaljenih od 1800
složenija i sveobuhvat-
s instruktorskim dvojcem. Nadnaredniku Zvonku Buniću osobito do 2100 metara, traju petnaestak sekundi, a strijelci pogađaju nija od prethodnih...
je drago što je gađanje pokazalo da je M 84, minobacač hrvatske i same njihove kupole.
proizvodnje, kvalitetno oružje. Njegov kolega narednik Josip Matić Iako se gađalo nekoliko sati, vrijeme je proletjelo. Zapovjednik
podržava obuku sa svim kalibrima minobacača, a šezdesetice će biti Pješačke pukovnije pukovnik Stjepan Krešić postrojava instruk-
dobar početak na putu prema drugim, težim tipovima minobacača. tore i zaključuje: “Svi ste danas radili za ocjenu izvrstan.Viđeno
je posljedica intenzivnog i dugotrajnog rada“. Za Hrvatski vojnik
gađanje je započelo minobacačima ističe da je razina znanja njegovih instruktora apsolutno dostojna
M 57 i M 84 kalibra 60 mm članice NATO-a, stoga je Pukovnija potpuno spremna za obuku
koju će provoditi. n

Štit 2013
Obuka za strOjnicu brOwning

združena vježba s bojnim gađanjem
Tijekom boravka naše ekipe u Gašincima u tijeku je bila
još jedna aktivnost Obučne bojne Pješačke pukovnije,

_
Obuka obučavatelja za rukovanje teškom strojnicom
Browning. Njome će časnici i dočasnici postrojbi HKoV-a
(Vojna policija, GMTBR, GOMBR) biti osposobljeni za ruko-

ciljeva u zračnom prostoru
vanje i održavanje strojnice, ali i organizaciju i provedbu
svih vježbi i gađanja. Pod zapovijedanjem natporučnika
Aleksandra Bašića, obuka moderno koncipirana i prva
te vrste, počela je 4. i završila 19. travnja.

HV 420_10_11.indd 10-11 4/23/13 10:58 AM HV 420_12_13.indd 12-13 4/23/13 11:18 AM

UVODNIK
U broju koji je pred vama možete pročitati razgovor sa zapovjednikom 21. HRVCON-a u operaciji ISAF
VO brigadirom Krešom Tuškanom, kao i reportažu o zrakoplovnom savjetničkom timu koju su djelatnici
naše redakcije napravili tijekom nedavna posjeta Afganistanu. Premda je u sklopu tranzicijske faze u
kojoj se nalazi ISAF i prijenosa operativnih zadaća i odgovornosti na Afganistanske snage sigurnosti
naš kontingent brojčano smanjen, njihove su zadaće i dalje iznimno odgovorne. O tome najbolje svje-
doči i reportaža o zrakoplovno-savjetničkom timu koji nakon šest timova koji su svoju zadaću obavljali
u Kabulu provodi mentoriranje u Mazar-e-Sharifu. To je prvi koalicijski tim koji je dobio postavljenje u
ovoj postrojbi za zadaće koje su do sada isključivo obavljali pripadnici američke vojske dok su im raniji
hrvatski timovi dolazili u ispomoć. Na taj su način Hrvati postali većinska nacija u postrojbi i jedini
osposobljeni za savjetovanje u letačkim zadaćama.
Donosimo vam i reportažu s vojnog poligona u Gašincima na kojem su pripadnici Pješačke pukovnije
ZOD-a proveli pripremno gađanje iz POVRS-a i minobacača te još jednom pokazali iznimnu sposobnost
u rukovanju povjerenim im sredstvima.
Na rtu Kamenjak provedeno je bojno gađanje ciljeva u zračnom prostoru postrojbi HKoV-a te provjera
usklađenosti i koordiniranog djelovanja postrojbi u terenskim uvjetima što je bio i glavni cilj provedene
vježbe Štit.
Nadamo se da će niz stručnih tekstova pobuditi vaše zanimanje kao i tekstovi naših stalnih rubrika...
Uredništvo

HV_420_02_03.indd 3 4/24/13 9:45 AM

4 broj 420 / 26. travnja 2013.

rAZGOVOR

brigadir Krešo Tuškan,
zapovjednik 21. HRVCON-a
u operaciji ISAF
Zadaće nastavljam
po najvišim profesionalnim i vojn
Smanjivanje broja pripadnika našeg kontingenta posljedica je tranzicij-
ske faze u kojoj se ISAF nalazi te procesa prijenosa operativnih zadaća i
odgovornosti na Afganistanske snage sigurnosti. U sklopu toga je došlo
do reorganizacije i našeg sudjelovanja u samoj operaciji. Sposobni smo i
spremni provoditi sve ono što je u našim redovitim zadaćama i dalje ispu-
njavajući najviše profesionalne i vojne standarde...

HV 420_04_05.indd 4 4/24/13 10:39 AM

broj 420 / 26. travnja 2013.
5

Lada Puljizević, snimio Tomislav BRANDT

U ožujku je u područje operacije ISAF faze u kojoj se ISAF nalazi te procesa
u Afganistanu razmješten 21. hrvatski prijenosa operativnih zadaća i odgovor-
kontingent, preuzevši zadaće od svojih nosti na afganistanske snage sigurnosti. Warehous napuštamo zbog tranzicije ISAF-a i uku-
prethodnika. Iako je u novim oklonosti- U sklopu toga došlo je do reorganizacije pnog smanjivanja snaga na području operacije, ali
ma došlo do reorganizacije sudjelovanja i našeg sudjelovanja u samoj operaciji. i zato što smo grupirali svoje snage na području
naših pripadnika i kontingent je brojča- Treba napomenuti kako je za nas takvo Regionalnog zapovjedništva Sjever, ovdje u Mazar-e
no smanjen njihove aktivnosti u potpori smanjivanje snaga olakšavajući faktor. - Sharifu. Budući da se ovdje nalazi glavnina naših
operacije i mentoriranju afganistanskih Zadaća Hrvatske je pružiti svu logističku snaga, operativno je opravdano da naš zapovjednik
snaga se nastavljaju jednako kvalitet- i ostalu potporu postrojbama koje su pod i nacionalni potporni elementi budu smješteni uz
no i profesionalno. Posjet novinarsko- zapovijedanjem ISAF-a, pa ukoliko je njih, na sjeveru.
fotografskog tima Hrvatskog vojnika broj i raštrkanost takvih postrojbi manja
Afganistanu i našim pripadnicima bila i naša je zadaća time olakšana.
je prigoda i za razgovor sa zapovjed-
nikom našeg kontingenta, brigadirom U tijeku je proces zatvaranja kam-
Krešom Tuškanom te aktivnostima koje pa Warehouse u Kabulu u kojem su
ih očekuju. tijekom proteklih deset godina bili
i pripadnici hrvatskih OS. Je li i to
21. HRVCON je prije nešto više dio reorganizacijsko-tranzicijskog
od mjesec dana stigao u područje procesa ISAF-a?
operacije ISAF, preuzeo dužnosti Tako je. Do zatvaranja Warehousa dolazi
i počeo ispunjavati svoje zadaće. zbog tranzicije ISAF-a i ukupnog sma-
Kakvu ste situaciju zatekli? njivanja snaga u području operacije, tako
Pripreme za upućivanje u Afganistan tra- da se cijeli taj kamp zatvara i predaje na
jale su oko šest mjeseci i ovisno o specifič- upravljanje Afganistanskim snagama si-
nosti zadaća trajale su za neke postrojbe gurnosti. U skladu s time kamp bi trebao
više, za neke manje, no mi smo svi bili biti zatvoren do 1. svibnja ove godine.
u potpunosti pripremljeni za sve što nas Kamp Warehouse odnosno kamp Cobra,
očekuju u području operacije. U pogle- što je naziv za hrvatski dio kampa je
du zadaća i uvjeta njihova odrađivanja prvi kamp u koji su se hrvatske postroj-
i suradnje s partnerima za nas nije bilo be smjestile prilikom prvog razmještaja
nikakvih iznenađenja. Besprijekorno smo 2003. godine i do sada je ondje uvijek bila
započeli i obavljamo naš posao, a jedino naša vojna policija te ostale postrojbe koje
su iznenađenje bili vremenski uvjeti: u su radile u tom području, prije svega na
dolasku nas je zatekla snježna mećava, razvoju Afganistanskih snaga sigurno-
a zatim su se u kratkom vremenu smje- sti kao što su: Škola vojne policije, Škola
njivale kiše i visoke temperature. logistike, Škola topništva, i sl. Od 2006.

jamo obavljati
vojnim standardima
U skladu s ranije donesenom odlu- godine je to bilo i mjesto nacionalnog
kom ovaj je kontingent za razliku zapovjednika u operaciji ISAF.
od prethodnih, imao manji broj Warehouse napuštamo zbog tranzicije
pripadnika. Odražava li se sma- ISAF-a i ukupnog smanjivanja snaga
njenje broja pripadnika na učin- na području operacije, ali i zato što smo
kovitost HRVCON-a? grupirali svoje snage na području Re-
Ne odražava. Sposobni smo i spremni gionalnog zapovjedništva Sjever, ovdje
provoditi sve ono što spada u naše u Mazar-e-Sharifu. Budući da se ovdje
redovne zadaće i dalje ispunjavajući nalazi glavnina naših snaga, operativno
najviše profesionalne i vojne standar- je opravdano da naš zapovjednik i naci-
de. Smanjivanje broja pripadnika našeg onalni potporni elementi budu smješteni
kontingenta posljedica je tranzicijske uz njih, na sjeveru. n

HV 420_04_05.indd 5 4/24/13 10:39 AM

.indd 6 4/24/13 10:40 AM .. Hrvatski tim jedini osposobljeni za savjetovanje u letačkim zadaćama HV 420_06_08.do sada su ih obavljali isključivo pripadnici Američke vojske. 6 broj 420 / 26. dok su im raniji hrvatski timovi dolazili kao ispomoć. AAT (Air Advisory Team) Nakon šest timova koji su radili u Kabulu. Time su Hrvati postali većinska nacija u postrojbi i jedini osposobljeni za savjetovanje u letačkim zadaćama. travnja 2013. Također prvi su koalicijski tim koji je dobio postavljenje u ovoj postrojbi i za ove zadaće . 7. ovo je prvi savjetnički tim koji radi u Mazar-e-Sharifu.

AEAG (Air Expeditionary Advisory Group . 7. a na pitanje o poslovima pripadnika tima. pa njihovo znanje treba podići na razvojem planova višu razinu.” ispuniti sadašnje i Temeljna zadaća savjetničkih timo­ buduće zahtjeve si- gurnosti Afganistana va je obuka i savjetovanje pripad­ nika Afganistanskog ratnog zrako­ plovstva. potpuno neovisno i U helikopteru treba brzo reagirati operativno sposobno i zna biti malo nezgodno kada je Afganistansko ratno u helikopteru. Također baju imati visoku razinu tehničkog Mi-17.indd 7 4/24/13 10:40 AM . AAT-a (Air Advisory Team) koji su u ožujku ove godine došli iz Hrvatske kako bi u Mazar-e. No na zemlji i u zraku. Ima prvi su koalicijski tim koji je dobio obrazovanja i brojna predznanja. za vrijeme leta. pridonijeli osposobljavanju pilota i letačkog osoblja Afganistanskog ratnog zrakoplovstva (Mazar-e- Sharif Air Operations Detachment). dok ju dolaze s različitim stupnjevima svakodnevne orga. Time su Hrvati postali tuje Afganistansko nim znanjima. 7 Lada Puljizević. broj 420 / 26.Zrakoplovna ekspedicijska savjetnička grupa) Detachment 3. certificirani su. zrakoplovno održavanje i opslu­ živanje helikoptera tipa Mi-17. snimio Tomislav BRANDT Bojnik Boris Panić. ali im treba obuka vanje i opsluživanje Kabulu. To i onih koji su prošli obuku u Afga­ postavljenje u ovoj postrojbi i za ove pripadnici afganistanske postrojbe se postiže obukom i nistanu. cilj uspostaviti uvjete ponekad problem nastaje i zbog ne­ za profesionalno.do sada su ih obavljali isklju­ koju hrvatski savjetnici mentorira­ savjetovanjem kroz nisu radili svoj posao ili su izašli iz čivo pripadnici Američke vojske. Bojnik Panić objaš­ koje može samostalno ispuniti sa­ većinska nacija u postrojbi i jedini ratno zrakoplovstvo njava: “Ima među njima iskusnih dašnje i buduće zahtjeve sigurnosti osposobljeni za savjetovanje u letač­ (AAF) za provedbu pilota koji su školovani prije dva­ Afganistana. AAT nalazi se u sastavu 438. koje bismo se sporazumjeli potreban može samostalno prevoditelj.Sharifu. travnja 2013. dovoljnog znanja engleskog jezika. što se provodi na zemlji i u zraku. Osim toga. razvojem planova obuke i razumijevanjem vladavine prava i doktrina. što se provodi su s vremenom zanemarena. hrane. da zrakoplovstvo.“ kim zadaćama. kaže: “AAT obučava i savjetuje Afganistansko ratno zrakoplovstvo (AAF) za provedbu letačkih operaci­ ja. Mi ih pokušavamo do­ obuke i razumijeva- vesti do podjednake razine znanja i njem vladavine prava i doktrina. koje uključuju prijevoz tereta. U Afganistanu je. desetak godina i njima ne treba zrakoplovno održa- Nakon šest timova koji su radili u Zrakoplovstvo je izrazito tehnička obuka letenja. svih propisanih razdoblja trenaže nizacijske funkcije. letačkih operacija. kao savjetnici. Krajnji je cilj uspostaviti uvjete za profesionalno. bojnik Panić koji je ovdje u funkciji časnika za sigurnost lete­ nja. religijski HV 420_06_08. To se postiže obukom i savjetovanjem kroz svakodnevne organizacijske funkcije. kao ispomoć. čas­nik za ocje­ njivanje borbene spremnosti iz Za­ pov­jed­ništva HRZ-a PZO-a­ jedan je od 11 pripadnika 7. potpuno neovisno i operativno sposobno su im raniji hrvatski timovi dolazili AAT obučava i savje. Krajnji je operativnih sposobnosti. predznanja i s različitim zrakoplov­ Afganistansko ratno zrakoplovstvo. ovo je prvi savjetnički tim struka i ljudi koji se njime bave tre­ helikoptera tipa osvježavanja stručnih znanja koja koji radi u Mazar-e. Ponekad se savjetovanje provodi i operativnim zadaćama. osoba i poginulih pripadni­ ka Afganistanske narodne vojske (ANA).Sharifu. ali nikada zadaće .

ali istodobno po­ afganistanskim doma- štujemo njihovu kulturu. travnja 2013. HRVCON-a vo taj dobar odnos koji imamo i su­ ovdje nismo došli mijenjati ih niti te dobre odnose nastavljaju graditi. O njihovoj koje su obično vrlo niskog rizika i vrijednosti najbolje ne razlikuju se od zadaća bilo kojeg govori rečenica boj- drugog prijevoza. Bit tivnu sposobnost na višu razinu. 7. ali mi s njima do snaga nije pancirka sada nismo imali apsolutno nika­ ili naše oružje. nego upra­ sti među nama kao partnerima. bude prebačeno godinama i pripadnici s mjesta gdje je poginuo na mjesto 21. i oni poštuju nas.indd 8 4/24/13 10:40 AM . jedan od prioriteta Tradicija dobrih od- da tijela poginulih budu pokopana nosa i prepoznavanja unutar 24 sata. i zbog toga je izni­ Hrvata u Afgani- mno bitno da tijelo poginulog. Mi smo visokopro­ upravo taj dobar fesionalna vojska i profesionalno odnos koji imamo i sustavno njegujemo s ih mentoriramo. Mi godinama i pripadnici 21. u stanu građena je određenom roku. HRVCON-a te dobre gdje će biti pokopan. stavno njegujemo s afganistanskim mijenjati način na koji rade. To su zadaće odnose nastavljaju graditi. njihovu ćinima“ religiju. mi O njihovoj vrijednosti najbolje govori domaćinima. AAT (Air Advisory Team) i kulturološki.“ na kraju našeg razgovora: “Stvarnu je u poštovanju. No u šali nam često znaju reći kako su Hrvati samo želimo podići njihovu opera­ rečenica koju bojnik Panić izgovara odbjeglo afganistansko pleme. u međusobnom Tradicija dobrih odnosa i prepoznava­ zaštitu naših snaga ne predstavljaju poštivanju i odnosu ravnopravno­ nja Hrvata u Afganistanu građena je pancirka ili naše oružje. nika Panića na kraju Govoreći o kulturološkim razlikama našeg razgovora: bojnik Panić ističe: “Kulturološke “Stvarna zaštita naših razlike su velike. 8 broj 420 / 26. nego kvih problema.“ n HV 420_06_08.

važnost tečaja za medijske šavši između dvije sukobljene strane. predstavnici HRT-a na čelu s v. pridružile su se i kolege vježbe prezentaciju o tečaju održao je iz Bosne i Hercegovine i Makedonije. operacija NATO-a. istaknuvši kvalitetu i izlagani nizu incidenata. Pravilnik o odnosima s javnošću NATO-a (NATO Public su ga OSRH i Hrvatska radiotelevizija OSMVO-a pukovnik Ivica Plejić. zapovjednik daće. a sigurno 28 nastavnih tema i 11 vježbi a svi je da će posrednu korist od su polaznici naglasili njegovu visoku tečaja imati i javnost kojoj kvalitetu i realnost. često se na. će suradnja vojske i medija Završna vježba tečaja održana je 18. UN-a i EU-a. Iskusni nje hrvatske medijske kuće. ravna. novinarima i snimatelji. instruktorski su tim Potom su se gosti uputili na teren. omogućiti točno i pravo- travnja. Vjež. Iskustva medijskih djelatnika vanje u kriznim situacijama (MIKS) zapovjednik HKoV-a general-bojnik koji su godinama izvješćivali iz kriznih i ratnih područja proveden je na vojnom vježbalištu “Ga. svih medijskih organizacija. snimio Davor Kirin VJEŽBALIŠTE “GAKOVO” Uspješan MIKS Oružanih snaga i medija Kao i u dosadašnjim slučajevima tečaj Medijsko izvješćivanje u kriznim situacijama uspješno je pripremio novinare za rad u uvjetima u kojima se odvijaju moderne vojne operacije Izvješćivanje o kriznim istuacijama dio je svakodnevice Peti po redu tečaj Medijsko izvješći. zapovjednik ZOD. upućuju na potrebe njihove bolje pripreme za ovakve za- kovo” od 9. Nakon vježbe svim sudio- balište “Gakovo” postalo je krizna en. kao i Affairs Policy) također preporučuje medijskim organizaci- i imao je međunarodnu komponentu.  Uoči postupcima prilikom suradnje s vojnim organizacijama. teljice programa Mirjanom Rakić.d. organizatori iz OSMVO-a pobrinuli su OSRH i HRT jedini su u re- se za poštivanje svih mjera sigurnosti. ma iz Hrvatske. jama da djelatnike obučavaju u “procjeni rizika i osnovnim Sudionicima. Tečaj Medijsko izvješćivanje u kri. uz posred. te nu suradnje OSRH i središ- psihička i fizička izdržljivost. travnja.indd 9 4/24/13 10:40 AM . travnja 2013. gdje činili djelatnici HRT-a i Obučnog sre. OSRH general-pukovnik Drago Lovrić. No čini se da su ZOD-a HKoV-a (OSMVO). do 19. je ubrzo počela zamjena zarobljenika obučne skupine. je posebni scenarij s igračima uloga nih postrojbi i nazočnost novinara iz Evakuirao ih je helikopter međunarodnih snaga. njave u kojoj su bili ugroženi i predstavnici medija. djelatnike. S druge strane. u ovom slučaju i to na temelju iskustava iz misija i Mi-171Sh HRZ-a i PZO-a. broj 420 / 26. nicima tečaja obratili su se klava u kojoj se komuniciralo isključivo general Lovrić i ravnateljica na engleskom jeziku. giji koji zajednički provode Tečaj se sastojao od sedam modula. 9 znim situacijama (MIKS) organizirale su OSRH i Hrvatska radiotelevizija Domagoj VLAHOVIĆ. dobro naučili kako treba reagirati i uskoro su se našli na sigurnom. Nije trebalo dugo čekati da dođe do svađe i puc- dišta za međunarodne vojne operacije između sukobljenih strana. ovakav projekt. Dragutin Repinc. Organizirale a brigadir Blaž Beretin. n HV 420_09. Pripremljen ništvo neutralnih vojnika međunarod. ali i visoku razi- Provjeravane su njihove reakcije. Novinari su bili Rakić. njegov voditelj bojnik Željko Mauhar. Njoj su nazočili i načelnik GS dobno informiranje.

Naime budući da će poslužitelji tog oružja u svojoj naobrazbi morati naučiti raditi sa svim kalibri- ma. No visok postotak pogodaka i ne čudi jer je riječ o instruktorima. preko 82 pa sve do 120 milimetara. a uoči skorašnjeg dolaska novog članice NATO “kontingenta” mladih vojnika na specijalističku obuku. Ljudi se postrojavaju na strelištu za POVRS i dobivaju dnevnu zapovijed od svojih časnika. Ciljevi su na više od 1100 metara i “stradavaju“ od kiše mina M 73. Njegov kolega narednik Josip Matić podržava obuku sa svim kalibrima minobacača. zamjenik zapovjednika Obučne bojne.. objašnjava nam satnik Goran Petrik. Instruktori Nedavni posjet Pješačkoj pukovniji ZOD-a na poligonu “Gašinci“. Zajedno pratimo gađanje. Let jedne mine traje oko 15 sekundi. Iako je riječ o instruk- torima Obučne bojne. Pukovnija će obučavati i vojnike drugih specijalnosti. Narav- no. iskusnim dočasnicima koji svoje znanje trebaju prenositi na druge. bio je izrazito zanimljiv. 10 broj 420 / 26. Naime pripadnici Pukovnije odrađivali su pripremno gađanje protuoklopnim vođenim raketnim sustavima (POVRS) i lakim minobacačima Obučne bojne. koje popularno zovu “klipovima kukuruza“. kvalitetno oružje. dočasnicima s iskustvom iz Domovinskog rata. a šezdesetice će biti dobar početak na putu prema drugim.Uporaba takvih minobacača danas je rijetka. težim tipovima minobacača. Strijelac je isprobao i težu inačicu gađanja Metisom podupirući oružje zidom od vreća s pijeskom i vlastitim ramenom Vojni poligon “Gašinci” Pripremno gađanje Obučne bojne Pješačke pukovnije ZOD-a iz POVRS-a i minobacača ocijenjeno je izvrsnim. kalibra 60 milimetara. osim protuoklopne i minobacačke. Gađanje je započelo minobacačima M 57 i M 84 kalibra 60 mm HV 420_10_11. no nije slučajno što ih Pukovnija priprema. travnja 2013. počevši od 60. kao i veći broj časnika iz zapovjedniš- tva Pukovnije.M 57 i M 84. minobacač hrvatske proizvodnje. Napravljen je i korak naprijed jer se gađalo i dimnim minama s ciljem onemogućavanja protivnikova promatranja. Između dva ispaljivanja koristimo se prilikom za kratki razgovor s instruktorskim dvojcem.indd 10 4/24/13 10:41 AM . na kojemu su njihove aktivnosti najčešće. Prvi su na redu minobacači . sve ide brže. Strogo utvrđena pravila Sustavi čija je vatrena moć prilično velika zahtijevaju odgovarajuće mjere sigurnosti te provjeru i tehnike i ljudi. Nadnaredniku Zvonku Buniću osobito je drago što je gađanje pokazalo da je M 84. na gađanju sve teče prema strogo utvrđenim pravilima. Nakon početnog sporijeg tempa i upucavanja..

Glasovite Maljutke (9K11) su spremne. Druga oružja. njihovo je ručno isprobao i težu inačicu gađanja podupirući oružje malim zidom od vođenje prilično zahtjevno. odvijalo na izdvojenoj lokaciji. Stižemo i do protuoklopa. Zanimljivo je biti među promatračima. uvijek ima nečeg Precizni iz svih oružja novog. U istom stilu gađanje ide i dalje. tj. ali se svakoga dana treba na- dograđivati. 11 Petar Pavlović S POVRS-om gađam još od 1994. Postotak pogodaka je iznimno visok i praćen ce NATO-a pljeskom. no i dandanas ih ovakvi događaji potpuno zaokupljaju. travnja 2013. gađa s tzv. ali i organizaciju i provedbu svih vježbi i gađanja. i danas mi je prva Gađanje iz Metisa (9K115) gledali smo tek kraće vrijeme. i završila 19. Postupci i rezultati prate se vrlo pozorno. Ipak je riječ o instrukto- rima. jer se generacija. Zapovjednik Pješačke pukovnije pukovnik Stjepan Krešić postrojava instruk- tore i zaključuje: “Svi ste danas radili za ocjenu izvrstan. a za kraj se čuva vozilo POLO M-83 s Maljutkama. Njome će časnici i dočasnici postrojbi HKoV-a (Vojna policija.Viđeno je posljedica intenzivnog i dugotrajnog rada“. GMTBR. stoga je Pukovnija potpuno spremna za obuku koju će provoditi. n Obuka za strojnicu Browning Tijekom boravka naše ekipe u Gašincima u tijeku je bila još jedna aktivnost Obučne bojne Pješačke pukovnije. a strijelci pogađaju i same njihove kupole. Najzanimljivije su pokretne mete. ali sigurno nikoga ne čudi.. bilo je zanimljivo: strijelac je zanimljivija. Tko zna ori dostojni koliko su puta svi nazočili sličnim gađanjima ili ih provodili. obuka moderno koncipirana i prva te vrste. snimio Josip KOPI imati neke predispozicije. travnja. HV 420_10_11. Letovi raketa 9M14P1 do meta. naj. no i danas je to izazov. Kao i fiksne udaljene su na oko 2000 metara. vreća ispunjenih pijeskom. GOMBR) biti osposobljeni za ruko- vanje i održavanje strojnice. Nadnarednik broj 420 / 26. raketama 9M14M. Sve protiče u redu i brzo se vraćamo na početnu točku. Vojnik za protuoklop treba Domagoj VLAHOVIĆ. Što mi je najzanimlji. Iako se gađalo nekoliko sati. vrijeme je proletjelo. ali i vlastitim ramenom. svaki mjesec i svaku godinu. traju petnaestak sekundi. druga skupina instruktora. Prvo se. samo se oružje mijenja: prvo Fagot (9K111) pogađa mete na 1800 m. počela je 4. Ipak. Maljutke. Pod zapovijedanjem natporučnika Aleksandra Bašića. vije? Pa. Obuka obučavatelja za rukovanje teškom strojnicom Browning.indd 11 4/24/13 10:41 AM . ze- maljskog pulta. Za Hrvatski vojnik ističe da je razina znanja njegovih instruktora apsolutno dostojna članice NATO-a. starih tenkova udaljenih od 1800 do 2100 metara. instruktori i pogodci su Precizni hici Maljutkama s vozila POLO M 83 pogađali su tenkove u same kupole isti.

a nakon nekoliko od 8. vježbi je pret- hodilo višemjesečno prostoru najviši i najzahtjevniji dio posla nekoj realnoj borbenoj situaciji kao što pripadnika PZO-a. najvećoj i najsloženijoj prijenosnim raketnim obučnoj aktivnosti postrojbi protuzračne sustavom Strijela 2M i obrane. Nakon nekoliko godina ponovno prostoru najviši i bila znatno složenija i sveobuhvatnija najzahtjevniji dio Uz to su prikazani i su provedena i topnička gađanja na vu- čenu metu. nom prostoru lakim Riječ je o vježbi gađanja ciljeva u zrač- nom prostoru. imamo dobre strijelce”. složenija i sveobuhvat- nija od prethodnih. združene vježbe Protuzračne obrane HKoV-a te provjera usklađenosti i koordiniranog djelovanja provedena su bojna postrojbi u terenskim uvjetima bili su ciljevi vježbe Štit 2013 koja je uspješno gađanja ciljeva u zrač. provedena na rtu Kamenjak kod Pule. vježbe provedena su bojna gađanja vedena i topnička ga.. odlično odradili svoj posao. Naime prema poligonima riječima zapovjednika HKoV-a general- noj situaciji kao što je bojnika Dragutina Repinca da bi vojnik napad na PZO postroj. ispalio raketu prethodno na simulatoru mora ispaliti nekoliko tisuća raketa kako bu u hodnji. Napomenuo je i da su svi drugi sudionici vježbe kao što je logistika. travnja 2013. nailazak na zapreku. Održava se već devetnaestu go- dinu zaredom a ovogodišnja se provodila Igla.. zbog čega je vježba Repinc. i Igla. medicinska i na vojnim i na vojnim poligonima. vježbi je prethodilo koji se mogu dogoditi je napad na PZO postrojbu u hodnji.. ciljeva u zračnom prostoru lakim prije. uvježbavanje višemjesečno uvježbavanje u vojarnama u vojarnama u nekoj realnoj borbe. kazao je general gi. Štit 2013 bila znatno HRM. nosti i uvježbanosti pripadnika postrojbi ske. Štit 2013 _ HV 420_12_13... na zapreku.indd 12 4/24/13 1:34 PM . združene godina ponovno su pro. Uz to su prikazani i razni posla pripadnika od prethodnih. Kako su bojna gađanja evakuacija kopnenim i zračnim putem nosnim raketnim sustavom Strijela 2M ciljeva u zračnom i drugi. U sklopu ove intergranske. Naime rt Kamenjak je zaštićeno područje što obvezuje na poštivanje svih visokih ekoloških standarda i mjera zaštite okoliša Rt Kamenjak Provjera i ocjenjivanja paljbene obuče- U sklopu ove intergran. Kako su bojna gađanja ciljeva u zračnom razni drugi postupci drugi postupci koji se mogu dogoditi u PZO-a. travnja. zbog čega je vježba Štit 2013 đanja na vučenu metu. medicinska “Sve obučne aktivnosti kao i ovo što smo evakuacija kopnenim i vidjeli ovdje tijekom vježbe pokazuje da su sve radnje odrađene kako treba te da zračnim putem i dru. Kao i prethodnih i ove je godine tijekom provođenja vježbe posvećena maksimalna pozornost zaštiti okoliša. nailazak bi se na temelju ostvarenih rezultata kvalificirao za ispaljenje bojne rakete. veza. 12 broj 420 / 26. do 12.

a nositelj organizacije vježbe Pukovnija PZO. radnicima te predstavnici lokalne vlasti. prema riječima zapovjednika je dopremljeno više od 150 sredstava HKoV-a generala Repinca vježba Štit borbene i neborbene tehnike. na pozornost zaštiti okoliša. HKoV-a Leida Parlov. HRZ i PZO. U provedbi vježbe sudjelovalo je više od 650 pripadni- ka OSRH. pno-mehanizirane brigade. kazao je čestitajući sudionicima vježbe. Zapovjedništvo za potporu. vojni izaslanik SAD-a za ratnu mornari- cu kapetan korvete Robert Woods sa su- _ združena vježba s bojnim gađanjem ciljeva u zračnom prostoru HV 420_12_13. obučenost. poslova. Kamenjak je zaštićeno područje što ob- Pukovnije PZO. bojne NBKO. Uz kontraadmirala Urlića i generala Repinca vježbu su pratili i zapovjednici svih grana i drugi visoki časnici OSRH-a. Bojne za specijalna Goran Buić koji je kazao kako je vojska djelovanja. nje. što znači dobro obučen vojnik te buhvatnija. HVU-a. a za potrebe vježbe na poligon je dopre- mljeno više od 150 sredstava borbene i neborbene broj 420 / 26. njegov zamjenik pukovnik Dragomir Gović.indd 13 4/24/13 1:34 PM . Stjepan BRIGLJEVIĆ Inače je u provedbi vježbe sudjelova. Direktor vježbe bio je brigadir Blaž Beretin. veliku vježbu Spremnost koja bi se gov zamjenik pukovnik Dragomir Gović. snimio Davor Kirin. Naime rt HRM-a. loških standarda i mjera zaštite okoliša. Vojnoo. izaslanik načelnika GS OS RH-a kontraadmiral Urlić. HKoV-a. General Repinc je napome- Prema riječima zamjenika načelnika GS nuo i kako je obuka koja će se provoditi OSRH-a kontraadmirala Ante Urlića svi ove kao i ona koja je provedena koji su sudjelovali u ovoj vježbi pokazali prošle gdine znatno intenzivi- su veoma dobre rezultate i sposobnost rana u odnosu na prethodno da izvrše zadaću onako kako treba. n što u sustavu obrane znači PZO. Pukovnije Tijekom vježbe ostvarena je i odlična veze. bojne PZO Gardijske vezuje na poštivanje svih visokih eko- motorizirane brigade i Gardijske oklo. vježbe pripadnici OSRH-a radili su na nija i pripadnici Ministarstva unutarnjih uređenju pristupne ceste do poligona. travnja 2013. lo više od 650 pripadnika OSRH iz GS Kao i prethodnih i ove je godine tijekom OSRH-a. trebala održati u svibnju na kojoj će i a nositelj organizacije vježbe Pukovnija druge sastavnice OSRH-a pokazati svoju PZO. Logističke pukovnije. Pukovnije vojne suradnja s lokalnom zajednicom što policije. U sklopu Slunj te pješačka i inženjerijska pukov. razdoblje te najavio kako će “Pokazali ste kako se ispravno provodi biti još intenzivnija i sveo- obuka. Središta za borbenu obuku na Rtu Kamenjak dobrodošla. je potvrdio i načelnik općine Medulin bavještajne bojne. HKoV-a. Direktor 2103 svojevrstan je uvod u još jednu vježbe bio je brigadir Blaž Beretin. Za potrebe vježbe na poligon Inače. Zapovjedništva za provođenja vježbe posvećena maksimal- obuku i doktrinu. 13 tehnike.

Čestitajući general razvodnik Pavić. najbolju dočasnicu i Vojnoobavještajne bojne HKoV-a i prva je žena pro- glašena dočasnicom ili vojnikinjom mjeseca. učiti i ulagati u sebe. Naime 5. vojnici i U prostorijama Glavnog stožera OSRH u vojarni skupnicu i razvodnika potvrdio je Dočasnički odbor dočasnici. temelj i jezgra „Croatia“ načelnik GS-a general-pukovnik Drago na razini OSRH. u Oružanim sna- gama RH je od 2006. ožujka. Najzanimljiviji joj je alpinistički dio. se kući iz postrojbe redovnom autobusnom vojnoli- HV 420_14_15. Skupnica Malović je pripadnica vojske“. sjela na vlak i otišla u Koprivnicu na selekcijsku obuku“. godine i uskoro će steći uvjete da postane časnica. sjeća se skupnica. jer ste vi. Odradila sam noćnu smjenu. travnja 2013. „Zahvaljujem vam što ste pokazali put dru- djelatnik Zapovjedništva za potporu koji je stekao jedno od dva velika priznanja. Naime do diplome iz ekonomije je dijeli još samo obrana diplomskog rada. opisuje vrlo skromno: “Spletom okolnosti našla sam se na pravom mjestu u pravo vrijeme. gima. nekad vojnikinja. Nakon nekog vremena u protuzračnom okružju uhvatila se svojeg civilnog zvanja. koja mi je bila na desetak minuta od kuće. vojnici i dočasnici. temelj i je na dužnosti medicinske tehničarke. Sudjelovala je i u mirovnoj misiji UNDOF a trenutačno je na dužnosti u VOB-u. jer ste vi. kad je pružila pomoć unesrećenim civilima. 14 broj 420 / 26. Voli izazove. zaključio je general Lovrić. je travnja primio skupnicu Valentinu Ma- lović i razvodnika Miju Pavića. samo trebaš znati što želiš. OSRH Skupnica Valentina Malović Dočasnica VOB-a. prvi svečanosti proglašenja Lovrić im je poželio samo najbolje u budućoj vojnoj karijeri. vraćajući pokrenutoj u sklopu Godine vojnika i dočasnika. skupnica Va- ka OSRH za mjesec ožujak jezgra vojske“. prvi je raspored imala u 1.“ “Zahvaljujem vam što ste Skupnica Valentina Malović i ra dočasnica i pokazali put drugima. kazao je general Lovrić 19.indd 14 4/24/13 1:37 PM . Budućnost OSRH ovisi o ljudima poput vas i vašem radu. pripadnik Bojne za opskrbu. medicinske tehničarke u bojni Vuko- vi Gardijske motorizirane brigade. gardijskoj brigadi na lako prijenosnim raketnim sustavima u bitnici PZO-a. akciju i adrenalin i zato speci- fična dinamika čini VOB pravom postrojbom za nju. prekinula sam četverogodiš- nji stalni radni odnos u bolnici. je ožujka. lentina Malović je nominirana i zahvaljujući jednom Kao i u prethodna dva mjeseca u ovoj inicijativi konkretnom događaju. “Da bih stupila u OSRH. Htjela sam nositi maskirnu odoru. najbolje dočasnice i vojni. Smatra da vojska pruža mnoštvo moguć- nosti. dok je Drago Lovrić na prigodnoj vojnika OSRH za mjesec ožujak. Budućnost OSRH ovisi o ljudima poput vas i Uz iznimne rezultate i profesionalnost koju pokazu- vašem radu. prihvatila sam nešto što mi je puno dina- mičnije. Nakon što je završila selekcijsku obuku. Događaj od 5.

ić i razvodnik Mijo Pavić a i vojnik ožujka nijskom relacijom. osobito rad sa psima. profesionalnost i stručnost. Odnedavno je raspoređen u VSK u Doljanima. mislim da vojnik mora tako razmišljati. Voli svoj posao. postala 2. U ZzP dolazi 2010. pridonio osiguranju svih skim i vremenskim uvjetima. ta je nesebičnost i prepoznata u njegovoj nomi- naciji. Moramo biti dostojni poziva koji smo prihvatili“. Također tijekom teško ozlijeđenim osobama do dolaska pirotehničkog pregleda kompleksa sa- civilne prve pomoći. koji je poduzeo odmah osiguranju VOB-ove Obuke timova za nakon sedmodnevnog obavljanja stra- dubinski nadzor u ekstremnim planin. gardijska brigada.indd 15 4/24/13 1:37 PM .vodiča su sudjelovala dva civilna vozila. žarske službe. godine kao vojnik-vodič pasa u Bojni za opskrbu i radi u vojno-skladišnom kompleksu u Čerkezovcu. 15 Domagoj VLAHOVIĆ. više no uspješno obavljao svoju temelj- išla na tešku prometnu nesreću u kojoj nu vojničku dužnost. s pozivom na selekcijsku obuku. broj 420 / 26. n HV 420_14_15. kod mjesta Zvečaj na. između ostalog bio je i manipulant u bitnici samohodnih višecijevnih lansera raketa. bio je među najboljim polaznicima i pohvalio ga je zapovjednik Centra. Ostavio sam svoj dotadašnji poziv i stupio u OSRH“. Sretan je kad može pomoći i kolegama iz skladišnog kom- pleksa. uvjeta za sigurnu i propisnu provedbu Razvodnik Mijo Pavić je tijekom ožujka pregleda.. strijelca. skupnica moinicijativnim je dodatnim angažira- se u drugoj polovici ožujka iskazala u njem i naporom. prijavio sam se na natječaj za djelatnu vojnu službu. I inače. uz pomoć dvojice kolega. I on se prisjetio svojih početaka: “Dosta vremena nakon što sam odslužio vojni rok. Mijenjao je dužno- sti. “Idem ukorak s vremenom i korak ispred sviju. poznat je među kolegama i nadređenima kao vojnik besprijekor- nog vojničkog izgleda. snimio Josip KOPI Razvodnik Mijo Pavić Prvi kontakt s OSRH imao je kao ročnik 2001. Nadalje. travnja 2013. zaključuje razvodnik. Tijekom obuke u Centru za obuku služ- benih pasa Pavić je pokazao izvanredne rezulta- te. ponašanja i fizičke spreme. pristupila u Vojnoskladišnom kompleksu Hrvat- pružanju neophodne prve pomoći trima ski ždral u Doljanima. Radio sam kao zaštitar i jednog dana je zazvonio telefon. Odmah pasa u okviru stražarskog osiguranja je. Nisam mnogo razmišljao. želio bih postati instruktor u Obučnom centru. Uz marljivost. a prva mu je postrojba kao aktivnom vojniku 2007.

16 broj 420 / 26.indd 16 4/24/13 1:38 PM . generacije. travnja u Protupožarnoj eskadrili (PPE) 93. pukovnik Friderik Škamlec. VIJESTI IZ OSRH DISCOVERY CHANNEL SNIMA HRVATSKE KANADERE Televizijska kuća Discovery Channel započela je ska novinarska ekipa rukovodila se brojem 19. a do kao i postav Vojnog muzeja Slovenske vojske. tehnološki razvoj te izdavačku i nakladničku djelatnost u potpori Slovenske vojske. cjene pri izboru Hrvatske u prezentaciji aviona Canadair CL-415“. operacija koje hrvatske protupožarne posade zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni “Zemu. razine bojnik-pukovnik.  Z. brigadirom Ivanom Zelićem 16. Svih petnaest ispitanika uspješno je položilo ispit za vođenje protuoklopnih vođenih raketa I. pukovnik Ivan Galović polaznicima je uručio potvrde o uspješno položenom ispitu. Snimanje se obavlja štanja “vodenih bombi“ u odnosu na ostale za serijal World’s Top Five koji će biti emitiran svjetske posade. “Već u prvom kontaktu osjetili smo pozitivne Novinarskoj ekipi Discovery Channel’s demonstri. a njih osam je zadovoljilo kriterije i za polaganje ispita za stjecanje VSSp. sada je 1107 polaznika završilo izobrazbu. OJI Polaznici Zapovjedno-stožerne škole posjetili Sloveniju Polaznici 21. a nakon kratkog upoznavanja s trenažerima proveden je ispit. Dio je to pro- grama školovanja s ciljem upoznavanja izobrazbe i obuke u susjednim zemljama. Pri izboru Hrvatske za snimanje popularnog televizijskog serijala britan. vojne operacije u Afganistanu. specijalnost protuoklopna (11C) za dužnost ciljač (operator I. su dojmovi iz Zemunika novinara Discovery Channela. razvoj. travnja 2013. Ispitu je pristupilo petnaest djelatnika koji su za- dovoljavali tražene kriterije. obrazovanje i osposobljavanje. Zapovjedno-stožernu školu Slovenske vojske. vibracije s hrvatske strane i vrlo brzo smo ran je rad hrvatske posade i tehničke mogućnosti riješili administrativne procedure. do 19. znanstveno-istraživačku djelatnost. posebice u zemljama koje su članice NATO saveza. Zadaća Zapovjedništva je vojna izobrazba i osposobljavanje osoblja za popunu zapovjednih i drugih dužnosti Slovenske vojske. su travnja posjetili u Mariboru. M. razvoj. Škola je smještena u Mariboru. U tijeku je transformacija samog Zapovjedništva i formiranje Centra vojnih škola. tijekom ove godine. a svoja iskustva iz gašenja zam i nadasve prepoznatljiva osposobljenost požara prezentirali su im zapovjednik PPE bojnik hrvatskih posada potvrđuje naše dobre pro- Davor Turković i glavni inženjer održavanja tehnike u Eskadrili natpo. Od 2009. bili ručnik Matko Rušev. Karačić Polaganje ispita za vođenje protuoklopnih vođenih raketa U Pješačkoj pukovniji HKoV-a u Đakovu od 15. odnosno polaganje za pro- mjenu vojno-stručne specijalnosti (VSSp). borbe- nog roda Pješaštvo. Domaćin posjeta bio je zapovjednik Zapovjedno-stožerne škole Slovenske vojske brigadir Tomaž Kladnik.stožernoj školi Slovenske vojske“. Lovašen HV 420_16. godine i nositelj je izobrazbe za časničke Zadro“ prikazan je film a obišli su Kadetnicu koja je sagrađena 1856. obrazovanje Tijekom posjeta Mariboru polaznicima Zapovjedno-stožerne škole “Blago i osposobljavanje od 1993.  Načelnik Stožera Pješačke pukovnije. visoki profesionali- u zadarskom kanalu. Osim toga zaduženo je za doktrinu. izvode na kanaderima s obzirom na to da nik” snimanje reportaže o hrvatskim kanaderima zbog blizine obale izvode najveći broj ispu- i protupožarnim posadama. generacije. travnja prvi je put provedeno polaga- nje ispita za vođenje protuoklopnih vođenih raketa I. generacije). naraštaja Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro“ sa za- povjednikom Škole. U završnom dijelu prezentacija bojnik Miran Kristovič održao je predava- Brigadir Kladnik održao je prezentaciju na temu“ Školovanje časnika u nje o operativnom planiranju na razini NATO-a koristeći se iskustvima Zapovjedno. Škola je u sastavu Zapovjedništva za doktrinu. Prvi sati Canadaira CL-415 uzimanjem i ispuštanjem vode rada su jako dojmljivi. Foto: Zdravko LOVAŠEN Uvodnu prezentaciju održao je načelnik Zapovjedništva za doktrinu.

koja se po drugi put održava u Hrvatskoj. od dvije tone otpada. U ekološku akciju “Zelena čistka.. Karlovac. Biokovo. Tom je prigodom Pred- godine aktivno uključile te pridonijele sjednik pohvalio organizatore ove hva- uspješnom ostvarenju akcije. broj 420 / 26. inače. već godi- sklopu akcije uklonjeno je i očišćeno nama aktivno sudjeluju u akcijama oko 1000 m² površine i uklonjeno više čišćenja okoliša i pritom posebno tre- od 100 m³ raznog otpada. dovito sudjeluju u prijevozu olupina kao i prošle godine. Dupci više tisuća sudionika i u skladu s tim veliki broj okolici Zadra gdje je prikupljeno više kod Omiša) dok ronioci HRM-a redo- očišćenih odlagališta. koja se u most akciji su se pridružili i kadeti sklopu globalnog pokreta Lets Do OSRH gdje su u društvu predsjedni- It-World Cleanup 2013 po drugi put ka RH i vrhovnog zapovjednika OSRH održava u Hrvatskoj. snimio Josip Kopi Ekološka akcija OSRH po drugi put u akciji “Zelena čistka-jedan dan za čisti okoliš“ Oružane snage Republike Hrvatske su se kao i prošle godine aktivno uključile te pridonijele uspješnom ostvarenju ekološke akcije “Zelena čistka. uključio veliki broj volontera.jedan dan za čisti okoliš“. U Oružane snage RH. 17 Svemirka Miočić. a vrhunac akcije je čišćenje našlo se puno staklenih boca. odnosno lokacija diljem Hrvatske (Vinkovci.indd 17 4/24/13 1:39 PM . Zadarskoj županiji na lokaciji Šumica planinskih i teško pristupačnih terena pa organizatori iz Udruge Žmergo očekuju odaziv između Donjeg Zemunika i Mostara u u Hrvatskoj (Dinara. s ciljem gomili otpada koji su izvukli s mor. o smanjenju stvaranja te posebno o Osijek. zrakoplovne baze u Zemu- podizanja svijesti o ulozi ljudi u stvaranju i nači. Pripadnici HRZ-a čistili su pak otpad u starih automobila i krupnog otpada s izviđača. obuku koji su čistili podmorje lučice godinu od 2011. površine otprilike tisuću m2. Knin) sudje.. Tako su 19. liš” provodi se u sklopu globalnog pokreta Let’s do Oceanografskog instituta u Splitu. Ive Josipovića čistili i prikupljali Republike Hrvatske su se kao i prošle različiti otpad. sportskih društava. željeza. Na lokacijama Grada Zagreba-Savski jedan dan za čisti okoliš“. Ive Josipovića čistili i prikupljali različiti otpad. kao i sve sudionike. U Također pripadnici Eskadrile helikop- it! i svjetske akcije World Cleanup 2013. tera iz 93.jedan dan za čisti oko. n HV 420_17. i Oružane snage dr. travnja 2013. U akciju se diljem Hrvatske. Pripadnici HKoV-a. travnja pripadnici kopnene te poručio kako se u Hrvatskoj treba vojske uz pomoć mehanizacije na više više brinuti o zaštiti okoliša. lovali u čišćenju divljih odlagališta. raznih udruga i sl. odlaganju otpada. vito čiste podmorje diljem Jadrana. staroga godina s helikopterima MI-8 MTV re- divljih odlagališta. niku više puta u posljednjih nekoliko nu odlaganja otpada. skog dna. ba spomenuti raščišćavanje zaostalih ruševina iz Domovinskog rata koje Hrvatska ratna mornarica uključila se na području grada Vukovara pripad- s dva tima ronilaca Flotile i Središta za nici kopnene vojske provode već treću Kampanja “Zelena čistka . HRM-a i HRZ-a čistili su u brojnim hrvatskim gradovima a u Zagrebu su se akciji pridružili i kadeti OSRH gdje su u društvu predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OSRH dr. Ogulin. automobilskih guma i ostalog. levrijedne akcije.

me- snike . Te se zadaće cioniranje ljudi i prije svega odnose na opsluživanje i odr- zrakoplovne teh. Nakon srednje grani HRZ-a i PZO-a škole. srodne srednje tehničke škole kao što su strojarstvo. a osobito u vrijeme Domovinskog rata.. Zbog jednostavnijeg predstavljanja doča- HV 420_18_19. elektrotehnika. dodatno se stručno bez kojih jedinstve. kandidati i kandidatkinje koji uđu u postrojbe HRZ-a i PZO-a. funkcioniranje ljudi i zrakoplovne tehnike nužan je trokut koji čine pilot.tehničare u hatronika.indd 18 4/24/13 1:41 PM . žavanja zrakoplovne tehnike. zrakoplovni odgovarajuće predznanje koje se najčešće tehničari su veći. neuporabljivim. bili i ostali nezaobilazna karika u provedbi ukupnih zrakoplovnih zadaća. travnja 2013.. Zbog toga je potrebno jednoga od ova tri predstaviti dočasnike – tehničare u grani elementa čini sustav HRZ i PZO bez kojih jedinstveni trokut ne može funkcionirati. Za normalno kut koji čine pilot. te radarski sustavi. informatika i sl. Izostanak u HRZ-u i PZO-u. služivanje i održavanje zrakoplovne teh- vito časnici u HRZ-u nike. I dok su piloti redovito časnici tehničar. stječe zrakoplovno-tehničkom izobrazbom u srednjim zrakoplovnim školama. Izostanak jednoga od ova tri elementa čini sustav ne- stvo i zrakoplovni uporabljivim. postoje i određeni preduvjeti za rad na takvim dužnostima. I S obzirom na to da su dočasnici HRZ-a i PZO-a najvećim dijelom fokusirani na op- dok su piloti redo. zrakoplovno zrakoplovno sred. dočasnici su Za normalno funk. sredstvo i zrakoplovni tehničar. U HRZ-u i PZO-u to su različiti tipovi i vrste aviona i nike nužan je tro. osposobljavaju. helikoptera. ni trokut ne može To je temeljni preduvjet za kvalitetno ob- funkcionirati. elektronika. našanje dodijeljene im dužnosti. a nakon usvajanja potrebnih znanja imaju mogućnost postati dočasnici. 18 broj 420 / 26. DOČASNICI HRZ i PZO Karika bez koje se ne može U nastajanju grane HRZ i PZO. Prije svega to je i PZO-u. Zbog škole imamo u Velikoj Gorici i Zadru koje su “najpoželjnije“ za daljnje osposobljavanje toga je potrebno i profesionalni razvoj ali nisu isključene ni predstaviti doča. zrakoplovni tehničari su većinom dočasnici. Takve nom dočasnici.

popravcima zrakoplovne tehnike u drugom Dočasnici iz te skupine su ospo. nja naših dočasnika s dočasnicima partner- nih znanja za održavanje i funkcioniranje skih zemalja NATO saveza na svim poljima zrakoplovne tehnike. ekspertima koji su uz vojna znanja dosegnu- PNIK do čina li i razinu potrebnih tehničkih i specifičnih NAREDNIK. Svoje čina ČASNIČKOG NAMJESNIKA. travnja 2013. oniranje HRZ-a i PZO-a. te UNDOF na Golanskoj visoravni. Konstantno i kvalitetno sudjelovanje zrakoplovnog doča- sničkog kadra u tim operacijama potvrda je u kojima se dobivaju potrebni certifikati. ISAF u Afganistanu. preventivni vanja zrakoplovne tehnike i neza- pregledi i slično). prvih dočasnika. drugom stupnju održavanja Tako se sustavno upućuju na različite oblike vojnog i stručnog osposobljavanja unutar OSRH ili inozemstvu. PZO-a podijelit Drugu dočasničku skupinu čine dočasnici od ćemo u dvije čina NADNAREDNIKA do čina ČASNIČKOG skupine. Te se duž. Osim tih dužnosti. Uključeni žavanja (otkrivanje manjih kvarova i njihova su u upravljanje procesima održa- otklanjanje. Dočasnici iz prve doča. nosti uglavnom obnašaju u zrako. (otkrivanje manjih kvarova i nji. znanja nužnih za redovito funkcioniranje Dočasnici iz te skupine su os- posobljeni za duž- nosti zrakoplovnih i Drugu dočasničku skupinu čine do- radarskih tehničara. To su redoviti procesi HRZ-a i PZO-a. potpora letenja. Riječ je o od čina SKU. stupnju održavanja. dužnosti kontrolora ZTOiO (zrakoplovno- Svoje dužnosti mogu obnašati sa. središtima bojne ZMiN. pripremama i sudjelovanjem u međunarod- preventivni pregledi i slično) nim vojnim operacijama kao što su operacija KFOR na Kosovu. Obnašaju radarskih tehničara. tehničkom opsluživanju i održavanju). njihova kvalitetnog rada. potpora letenja. Te Riječ je o ekspertima koji su uz se dužnosti uglavnom obnašaju u zrako. te poslužitelja. NAMJESNIKA. Jedan od dočasnika odnosno dozvole za održavanje zrakoplovne iz sastava HRZ-a i PZO-a je rekao: “Znak da tehnike. Dočasnici iz ove skupine su Prvu skupinu iskusni dočasnici raspoređeni na odgovorni- čine dočasnici jim i najzahtjevnijim dužnostima. operateri / dispečeri na uz nadzor iskusnijih i obučenijih radarskom sustavu FPS-117 u operativnim dočasnika viših činova. Uključeni su u upravljanje procesima održavanja zrakoplovne tehnike Prvu skupinu čine dočasnici od i nezaobilazni u složenijim pregledima i čina SKUPNIK do čina NAREDNIK. vojna znanja dosegnuli i razinu plovnim eskadrilama i radarskim postajama potrebnih tehničkih i specifičnih ili na mjestima gdje su potrebna znanja u znanja nužnih za redovito funkci- “jednostavnijim” oblicima korisničkog odr. smo na pravom putu je ravnopravna surad- ra konstantno i dinamično usvajanje potreb. Ovu skupinu dočasnika karakterizi. obilazni u složenijim pregledima i sničke skupine tijekom cijele karijere imaju popravcima zrakoplovne tehnike u mogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja. a što im omogućava i provedbe zadaća te sustavu izobrazbe“. obučenijih dočasnika viših činova. časnici od čina NADNAREDNIKA do te poslužitelja. n HV 420_18_19. za- mostalno. Do- dužnosti mogu obnašati časnici iz ove skupine su iskusni samostalno. te stalna suradnja i sinteza u potrebna znanja u “jednostavnijim” radu s časnicima na svim razinama u HRZ- oblicima korisničkog održavanja u i PZO-u. Treba posebno istaknuti njihov doprinos u hova otklanjanje.indd 19 4/24/13 1:41 PM . Također su važna karika sobljeni za dužnosti zrakoplovnih i u lancu vođenja i zapovijedanja. 19 Prvi dočasnik HRZ-a i PZO-a. ali u pravilu ih obnašaju povjednika desetina. broj 420 / 26. njihova je zadaća obu- plovnim eskadrilama i radarskim čavanje i osposobljavanje mlađih kolega postajama ili na mjestima gdje su dočasnika. ali u pravilu ih dočasnici raspoređeni na odgovor- obnašaju uz nadzor iskusnijih i nijim i najzahtjevnijim dužnostima. časnički namjesnik Mario Mateljić snike HRZ-a i prelazak u višu dočasničku skupinu.

Prvim samostalnim letovima na vremena kazao kako mu je tijekom avionu Airtractor AT-802 A/F prethodila je rata bilo drago posjećivati hrvatske temeljna obuka. 17. a pripadnici na 8000 sobljavanju osoblja s ciljem postizanja više razine sigurnosti metara. kako bi se prisjetili i odali počast TRENAŽA PILOTA NA AIRTRACTORIMA nikad zaboravljenim suborcima te U Protupožarnoj eskadrili (PPE) 93. Juraj Jezerinac. prvenstvo pripad- TO-a usmjerena je na povezivanje Bosne i Hercegovine. a specifičnost obuke na ovom tipu protupožarnih aviona jest E. je travnja održano 14. travnja uspješno su provedeni prvi samo- Mons. Najbolji veteran bio je natporučnik Željko- tečaj proveden Frano Letonia iz Zapovjedništva za obuku i doktrinu. Pripadnice OSRH natjecale su se u trčanju na 6000 metara. (“na plovcima“). Crne nika OSRH u krosu. radarske seniori prvo je mjesto pripalo kadetu Anti Joviću s tehnike i sklopova. U Središtu za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin” u vojarni “Zemunik” 9. principima rada suvremenih radarskih Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski“. prvenstvo stup zračnoj obrani u regiji. a obu. Prvi ovakav brigade. U kategoriji žena pojedinačno. narednica jative koju promovira NATO-ov koncept Pametne obrane.K. Makedonci na obuci Navedenim obukama i trenažama osigurava se potrebni letački kadar za protupožarne avione za zadaće gašenja požara iz zraka. obljetnica 1. zajedničkom treniranju i ospo. Prvo mjesto u ekipnoj kategoriji muških natjecatelja osvojila je ekipa (rano upozorenje) ali i potencijalnih ušteda za sudionike inici. instrumentalnog i noćnog letenja slijedi poticati da ostanu na visini svog osposobljavanje rada s vodom kao i gašenja požara kao vrhunac u obuci pilota poziva te slaviti misu sa svećeni.indd 20 4/24/13 1:41 PM . uređaja te za samostalnu uporabu mjerne opreme u radar. je travnja započeo dvotjedni tečaj Radarska tehnika za pripadnike Oružanih snaga Republike Makedonije. Valentina Županić iz Pukovnije veze osvojila je prvo mjesto. travnja 2013. protupožarnih zrakoplova. 13. a nakon završetka navigacij- branitelje na terenu. VIJESTI IZ OSRH 22. hrvatskog gardijskog zdruga. Intencija NA. zrako- obilježili 22. M. travnja okupili su se pripadnici 1. natjecanju te naglasio kako je fizička sprema važan padnici Vojske čimbenik u svakodnevnoj zahtjevnoj obuci i provo- Crne Gore. motorizirane brigade. svibnja. Naime već tradicionalno drugu subotu nakon Uskrsa pripadnici Zdruga i njihovi gosti okupe se na mi- PRVI SAMOSTALNI LETOVI I snom slavlju koje je ovaj put predvodio mons. Makedonije i Albanije u područjima razmjene podataka Gardijske motorizirane brigade HKoV-a. motorizirana bojna Vukovi Gore. Po. HGZ-a U crkvi Sveta Mati Slobode na misi za poginule i umrle pripadnike. 20 broj 420 / 26. a u svom sastavu PPE u Zemuniku raspolaže sa 6 Canadaira CL-415 i 5 Airtractora AT-802 A/F. Jezerinac je prvu misu za stalni letovi na Airtractoru AT-802 A/F kojima pripadnike Hrvatske vojske služio se piloti osposobljavaju za gašenje požara iz prije dvadeset i jednu godinu u bazi zraka. zapovjednik Gardijske godine. OJI OJI HV 420_20_21. Protupožarni piloti također provode i u Rakitju gdje su u to vrijeme bili i trenažne letove u sklopu priprema za ovogo- pripadnici od kojih je kasnije nastao dišnju protupožarnu sezonu koja započinje 1. đenju složenih vježbi. o situaciji u zračnom prostoru. HG Zdrug pa je prisjetivši se tih 15. Inicijativu je osmislilo i pripremilo međunarodno osoblje NATO-a. a domaćin prvenstva bila je 1.U kategoriji mlađi laznici se osposobljavaju u osnovama radiolokacija. je u ožujku ove Izaslanik načelnika GS OSRH. što postoje samo jednosjedi te nema klasičnog načina obuke kao na ostalim tipovima aviona u HRZ-u i PZO-u na kojima pilot leti s nastavnikom letenja što obuku čini iznimno zahtjevnom i od prvih letova podrazumijeva punu samostalnost pilota u donošenju i procjeni odluka za vrijeme leta. hrabriti ih i skog. Tečaj se provodi u sklopu BRADD inicijative (Balkan Regional Approach to Air Defence) koja predstavlja multinacionalni pri- 14. a podržavaju je NATO tijela i pripadnika OSRH u krosu agencije u čijoj su domeni navedene aktivnosti. roditelji i rodbina poginulih i umrlih pri- padnika.M. Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. obljetnicu ove elitne plovne baze HRZ i PZO u vojarni “Zemunik” postrojbe. Nakon stečenog iskustva na AT-802 A/F piloti cima koji su također bili uključeni se sukladno potrebama Eskadrile upućuju na obuku na AT-802 A Fire Boss u duhovnu skrb branitelja. U selu Rizvanuša u blizini Gospića 17. brigadir Boris Šerić pozdravio ku su uspješno je sve sudionike te im čestitao na sudjelovanju u završili pri. brojni suborci iz drugih postrojbi te brojni civilni dužnosnici. U kategoriji stariji seniori prvo je mjesto osvojio pozor- skoj tehnici i nik Zoran Bertek iz Gardijske oklopno-mehanizirane dr.

je travnja Inače. Na retros. održana je pokazna pilotskog osoblja s iskustvom gašenja požara iz zraka. povjednika OSRH o izvanrednom promaknuću u čin bojnika prestizanja s bilo koje strane. godine sve do preminuća NATO uručio je zapovjed. operatera i davatelja usluga nego i obuke OSRH. koji se na Par Šafran-Berberović zajedno je mjere u povodu potpune izložbi predstavljaju izborom ulja izlagao na skupnim izložbama još integracije OSRH u sustav i akrila na platnu. M. Uručeni su i izvodi iz Odluke Predsjednika RH i vrhovnog za. broj 420 / 26. Tomislavu Kasumoviću. travnja u Aix. Obalne straže RH i Pomorske policije MUP-a u nadzoru pomorske en-Provence u Francuskoj na međunarodnoj konferenciji “Aerial granice kojem su nazočili zapovjednik HRM-a komodor Robert Hranj. Marika Šafran već dugi niz otvorena zajednička izložba slika godina uz slikarstvo piše i poeziju U Pukovniji Vojne polici. ke Pukovnije VP. središta ZMIN-a Split u području Makedonija. a Osman pukovnika Josipa Beljana. je travnja održan sastanak o suradnji PZO-a bojnik Davor Turković sudjelovao je 10. te dvadesetak portre. godišnjice umjetnič. Uz izložbeni dio i iskorištavanje postojećih kapaciteta i sposobnosti već izgrađene infra- predavanja o najnovijim dostignućima i tehnologijama protupožarne strukture. Pohvaljeno je i je autonomnost umjetničkog nagrađeno osam časnika. čitom posvećenošću koloristici. fran-Berberović govorio je i kog i Đuru Vujčića te izvodi iz Odluke zapovjednika HKoV-a o povjesničar umjetnosti Zo- redovnom promaknuću u čin narednika Marku Tabaku i dodjele ran Batušić naglasivši kako čina skupnika Iliji Marušiću i Igoru Jalševcu. satniku Siniši Mariću. Firefighting Conference“ u organizaciji Tangent Linka. izričaja svakog od njih rasla u OJI zajedništvu. uključujući i uporabu kapaciteta zrakoplova Obalne straže opreme i tehnike sudionici su imali prigodu pratiti i demonstracije RH i ZMIN-a u nadzoru pomorske gašenja požara iz zraka. Riječ o struč. uz Zlatku Pavunu i naredniku Marku Tabaku. Sastanak je održan radi unapređenja suradnje uz maksimalno protupožarne zaštite i gašenja požara iz zraka. M. Poticajne kih i životnih partnera.indd 21 4/24/13 1:41 PM . 21 konferencija o Obalna straža RH i gašenju požara iz Pomorska policija o zraka u francuskoj nadzoru pomorske granice Zapovjednik Protupožarne eskadrile 93. slobodan ulaz. “Travanj 1963-2013“. tu nije bilo ni nadmetanja. kao i na niz nik Pukovnije VP pukovnik iz njezinih ciklusa “Djetinjstva“ i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Mijo Validžić u nazočno. i 11. Nikola” u Splitu 10. individualnog djelovanja umjetnič. a Hrvatska je vježba zajedničkog djelovanja uz uspješnost u zaštiti i gašenju požara tijekom protupožarne sezone Obalne straže RH. inozemstvu. Obalne straže RH u sklopu redovite znavanje ne samo proizvođača. a poseban dio konferencije iskorišten je i granice RH. Izložba se može razgledati do kraja pripadnicima PVP-a. Izložbu je otvorio akademik Tonko Berberović za svoj umjetnički rad djelatnika Zapovjedništa PVP te pohvaljenih i nagrađenih. Red hrvatskog pletera dodijeljen je bojniku mjer u hrvatskoj likovnoj zajednici travnja u radno vrijeme Galerije Jadranku Karlušiću. Kako bi se predstavnici za razmjenu iskustava kroz naučene lekcije iz dosadašnjih operacija MUP-a upoznali s mogućnostima gašenja velikih šumskih požara. zb i Sektorskog operativnog navrata sudjelovala u gašenju požara u drugim zemljama (Grčka. stožernom naredniku upornog kreativnog supostojanja u “Zvonimir“. matskim divezitetom i osobnošću. te redovno promaknuće u čin satnika O djelovanju umjetnika Ša- Dejana Džidića i Sinišu Marića. “365 rečenica“ neke od stihova na kovanja. Iz zadnje objavljene zbirke svečanost uručenja odli. od 10 do 18 sati. zrakoplovne baze HRZ-a i U vojarni “Sv. Izrael). ska umjetnica Marina Bažulić. pohvaljenim i nagrađenim su bračni par Berberović rijetki pri. u Galeriji Ministar. zapovjednik Obalne straže RH kapetan bojnog broda Marin Stošić i nom susretu predstavnika više od 20 zemalja svijeta iz područja dr. čijem bogatom slikarskom suživo. travnja 2013. te- kog djelovanja. akademskih slikara Marike Šafran te je do sada objavila tri zbirke po- je 9. četrdesetak slika Marike Šafran Osmana 2011. promaknuća i po. četiri dočasnika i tri vojnika. Maroević ne krijući oduševljenje odlikovan je i Redom Danice hrvat- Zapovjednik se obratio nazočnima prigodnim govorom te česti. mili su mnoga priznanja. pektivi dugogodišnjeg zajedničkog i otvaranju izložbe govorila je dram- ticajnih mjera za pripadni. tao svim odlikovanim. djelatnicima Pukovnije VP stva obrane “Zvonimir“ 9. “Abeceda“. Za svoje djelovanje pri- sti načelnika Stožera PVP ta i aktova Osmana Berberovića. može se vidjeti od 1959. u čin natporučnika Maria Osreč. viđenim i pritom istaknuvši kako ske s likom Marka Marulića. otoka Šolte i Visa. Crna Gora.K. promaknutim. ni S. obilježenom razli- HV 420_20_21. Bila je to prigoda i za bolje upo. je travnja održana i Osmana Berberovića pod nazivom ezije. OJI Odlikovanja. promaknuća IZLOŽBA “TRAVANJ 1963-2013“ i poticajne mjere U povodu 50. Bosna i Hercegovina. Eskadrile avio- prepoznata i kao zemlja koja je sa svojim zračnim snagama u više na 93. godine.

Glavni tajnik i japanski premijer raz. putem provo- đenja međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima kojima se potiče mirno rješenje sukoba. foto NATO Trodnevni službeni posjet Japanu Prvi glavni tajnik NATO-a koji je službeno posje- tio Južnu Koreju Anders Fogh Rasmussesn prvi je glavni tajnik NATO-a koji je službeno posjetio Južnu Koreju. Riječ je o deklaraciji u kojoj Japan i NATO navode dije- ljene strateške interese u promociji globalnog mira. ovo je bio prvi službeni posjet Japanu aktivnosti Sjeverne Koreje koje su ozbiljna suzdrži od daljnjih provokacija. stoga s Južnom Korejom dijeli iste vrijednosti i pristup sigur- nosti. a tijekom posjeta 2014. “Današnji su sigurnosni izazovi globalnog karaktera i u mnogim je slučajevima suradnja ključna da bi se s njima i nosili”. Deklaracijom je stoga naznačena i suradnja u upravljanju u kri- HV 420_22_23. posjetio je i Južnu Koreju. istaknuo je dodajući kako NATO-u trajna uloga u Aziji nije cilj. U svom se govoru dotaknuo i situacije koja se tiče Sjeverne Koreje. NATO NOVOSTI Anita Končar. a Japan je naš dugovječni globalni piratstvu te cyber napadu. a uoči boravka u toj zemlji prijetnja regionalnom i međunarodnom miru. glavnoga tajnika. kao i područja koje se tiču rodne zajednice. kazao je kako je uvjeren da će upravo taj dokument partnerstvo učiniti još snažnijim. Tijekom svog posjeta istaknuo je kako je NATO demokratski sa- vez. rekao je Rasmussen.”Dijelimo iste vrijednosti i iste sigurnosne izazove. 22 broj 420 / 26. sigurnosti i stabilnosti. stvu s Japanom. naglasio je Rasmussen. mlja uporno krši rezolucije Vijeća potpisao je i Zajedničku političku deklaraciju govarali su i o Sjevernoj Koreji. Savez s globalnim par. Sjeverne Koreje da zaustave de- tnerima. je još jednom ponovio kako – NATO osuđuje te je pozvao Pyongyang da se Inače. “Pozivam vlasti globalne perspektive. a u toj je zemlji boravio tri dana.indd 22 4/24/13 1:44 PM . Što se Deklaracije tiče. Još Japanskom nacionalnom press-klubu. Dijelimo i zajedničku želju za suradnjom”. Rekao je to glavni tajnik NATO-a iskoristio je prigodu kako bi Japanu zahvalio razvoj oružja za masovno unište- Anders Fogh Rasmussen u svom govoru u na njihovu doprinosu u Afganistanu te izrazio nje”. Rasmussen je istaknuo kako je taj dugotrajni odnos razumljiv budući da su Savez i Japan – istomišljenici. pružanja pomoći u katastrofama. pa je tako još jednom naglasio da ta zemlja nastavlja prkositi volji međuna- Današnji NATO je novi NATO. no ima želju za suradnjom s njiho- vom regijom. a Rasmussen sigurnosti Ujedinjenih naroda s japanskim premijerom Shinzom Abeom. To je NATO znim situacijama. travnja 2013. Prvi čovjek Saveza stabilizirajuće akcije i prekinu partner. “Svjesni smo da smo u današnjem svijetu povezani i da naša sigurnost može biti ugrožena izazovima koji nadilaze granice”. Govoreći o partner. rekao je glavni tajnik. stabilnosti i prosperiteta. U toj nadu da će se ta potpora nastaviti i nakon je jednom ponovio i kako ta ze- je zemlji boravio tri dana. terorizmu.

Glavni tajnik čestitao na sporazumu Srbije i Kosova Čestitam svim stranama na konstruktivnom pristupu u prona- laženju trajnog rješenja u dijalogu na relaciji Beograd – Priština. Isto tako sporazum će dati novi za- mah u euroatlantskim integraci- jama zapadnog Balkana. a o toj će se temi razgovarati i u sjedištu NA- TO-a. HV 420_22_23. kazao je prvi čovjek Saveza. Naime izaslanstva tih dviju zemalja. rekao je glavni tajnik NATO-a. no u konačnici i uspješan. predvođena premijerima. Bombaški napad u Bostonu osudio je i cijeli hrvatski državni vrh.”Ponekad je bilo i teško. a što je naša zajednička vizija“. “Uvjeren sam da ovaj spo- razum znači velik korak naprijed za regionalni mir i sigurnost. ista- knuo je kako će Savez nastaviti osiguravati sigurno okruženje u cijelom Kosovu . broj 420 / 26. a koji su prošloga tjedna usuglasila izaslanstva Srbije i Kosova u Bruxellesu. travnja 2013. rekao je Rasmussen dodajući kako je proces bio dugotrajan. no sve su se brige čelnika ovih država ipak izdignule iznad tih poteškoća“. 23 Bombaški napad u Bostonu Troje je ljudi poginulo. riječ je o terorizmu.indd 23 4/24/13 1:44 PM . Istaknuo je i kako će vlada angažirati sve potrebne resurse kako bi se u istrazi otkrili počinitelji. “Bit ćemo spre- mni poduprijeti provedbu ovog najnovijeg sporazuma“. Američki je predsjednik o bombaškom napadu kazao kako – kad god se bombe koriste za napad na civile.”Zadovoljan sam i NATO-ovim doprinosom na sklapanju ovog povijesnog sporazuma“. osudio i glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. istaknuo je Rasmussen. a više od 150 ozlijeđeno od posljedica ekspolozije dviju bombi na cilju maratona u Bostonu. prepoznati što je ovim sporazumom u Bruxellesu i uči- njeno. Govoreći o ulozi NATO-a. Tim je riječima glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen komentirao parafiranje sporazuma o normalizaciji odnosa. Taj je teroristički čin.kao što je to činio i do sada. Moje su misli s građanima Bostona i svima u Sjedinjenim Američkim Državama“. u europskoj su prijestolnici nazočila novom krugu pregovora o stupnju autonomije za zajednicu srpskih općina na sjeveru Kosova. On je u svom priopćenju izjavio kako je duboko šokiran eksplozijama te je izrazio duboku sućut obiteljima i voljenima onih koji su poginuli. kao i međunarodna zajednica. kako ga je nazvao i sam američki predsjednik Barack Obama. rekao je dodajući kako je uvjeren da će cijela regija. “Svima ozlijeđenima želim brz oporavak.

88 m. Američki proizvođač helikoptera Bell lakim naoružanim višenamjenskim mogućnosti superkrstarenja. Riječ je o tehno.indd 24 4/24/13 9:43 AM . Podmornica trenutačno prolazi brodograđevne pokusne plovidbe kao i temeljita ispiti- vanja svih brodskih ali i oružanih sustava. U skladu s ugovorom potpisanim početkom 2010. izgradnja i dostava podmornica u vrijednosti 3. Peterburga je krajem ožujka objavilo vijest kako će prva od šest dizelsko-električnih podmornica klase Varšavjanka (Project 636M) izgrađena za potrebe vijetnamske ratne mornarice biti dostavljena tijekom 2013. rena arhitektura” za integriranje ra- borbeni radijus je 2000 km. Uz prvu podmornicu HV_420_24_27.zrak pa uz ruske Predstavljen Be projetile može nositi i kineske poput PL-10.26 m. Otvorenost arhitekture motore WS-15 snage 180 kN s dodatnim izgaranjem). PL-12C/D i PL-21. Helicopter tijekom ožujka je predsta. helikopterima. Prototip je prozvela kineska tvrtka Chengdu Aircraft Industry Group. oznake HQ-182 položena je u kolo- vozu 2010. raspon helikopter Bell 40GT. koji je dosad prošao pro. Iz onog što je prikazano vidljivo je kako je riječ o letnim testiranjima novog prototipa J-20.SKENDEROVIĆ htio odgovoriti zahtjevima tržišta za elektroptičkih senzora koji se mogu Ruske podmornice za Vij Rusko brodogradilište Admirality iz St. i to ruski projektil srednjeg dometa R-77 pa je u takvoj konfiguraciji prvo proveden niz zemaljskih testiranja nakon čega su krajem ožujka započeli i probni letovi. vojna tehnika // novosti Foto: CMR Razvoj Moćnog zmaja O novim koracima kineske zrakoplovne industrije svjedoče fotografije koje su se krajem ožujka pojavile u zrakoplovnoj javnosti. ces certifikacije i nalazi se u opera.zrak.2 milijarde dolara trenutačno se odvija u ritmu dostave jednog plovila godišnje dok bi svih šest podmornica trebalo biti dostavljeno do kraja 2016. Maksimalni vrhunac leta je 20 000 m. a maksimalna težina ne” inačice komercijalnog helikoptera Bell 407GX navodi se njegova “otvo- na polijetanju 25 tona. prema ugovornim terminskim planovima. koji ujedno služi kao tehnološki demonstrator za pojedine sustave. i porinuta u kolovozu 2012. koji Kinezi nazivaju i Moćni zmaj. raspon kanarda je 7. stealth odlike ili smanjena radarska zamjetljivost. Bell 407GX.45 m. Odnose se na razvoj novog kineskog višenamjenskog borbenog aviona zadnje generacije J-20. Težina praznog aviona je 17 tona. Kineski Zmaj slijedi tehnološke trendove koje je prije dvadesetak godina postavio američki F-22 Raptor. koji bi ujedno mogao jetanja i slijetanja s kratkih pista. J-20 ima ukupno četiri bočna nosača za projektile zrak . novim tehnološkim demonstratorom odnosi se prije svega na integriranje I. travnja 2013. maksimalni dolet iznosi 5000 km. 24 broj 420 / 26.62 m dok visina aviona iznosi loškom demonstratoru “militarizira. Integriranje i testiranje oružnih sustava upućuje na to da pro- gram razvoja J-20 u razmjerno kratkom vremenu pravi velike korake naprijed. Prema trenutačno dostupnim vio svoj novi laki naoružani izvidnički biti kao jedan od nasljednika naoru- tehničkim podacima duljina trupa aviona iznosi 21. odnosno krase ga tzv. a cijeli projekt razvoja u sklopu Kineskog ratnog zrakoplovstva nosi naziv Project 718. Kobilica prve podmornice u klasi imena. zličitih sustava prema zahtjevima dok je maksimalna brzina koju može postići 2. Bell navodi kako je s naručitelja.5 M (uz kineske tivnoj uporabi. Kao jednu od temeljnih prednosti 4. superpokretljivosti u zraku te poli. žanog izvidnika OH-58 Kiowa Warrior. krila 12. s novim evidencijskim brojem (2002). Vidi se također kako na jednom od bočnih nosača nosi projektil zrak .

Indijska vlada planira nastavak koja se mogu postaviti na vanjskim različite tipove zadaća. Bell navodi kako mercijalnog prethodnika i Bell 407GT 28A. Planirana je izgradnja četiriju korveta u klasi. broj 420 / 26. se mogu lako skinuti čime se nastoji od standardnog brodograđevnog čelika. Specifičnost posljednje dvije korvete jest nadgrađe od kompo- reli.62 mm ciju instrumentacije. postiže se propulzijskim su- za Vijetnam Klasa Hà NOi stavom temeljenim na četiri dizelska motora Pielstick 12 PA6 STC. 18 Rapid kalibra 76. povećan borbeni domet te pramčanih torpednih ci.42B HV_420_24_27. gradnje druge serije od osam plovila pod oznakom Project bočnim nosačima. ronjenja: 350 m -Trup. M. dok bi posljednji brod trebao biti primljen u operativnu službu tijekom 2016. oznake SS-N-27 Sizzler) terska paluba i pripadni hangar namijenjeni helikopteru M. Zasad su u ponudi L-3 Wescam pons System) kalibra 70 mm. UWP piloni ukupne mase plovila za razliku od prve tri koje su izgrađene turele. pomaknut je za kolovoz ove godine. dva lansera i podvodne ciljeve.Posada: 53 člana na brodu te NKB (nuklearno-kemijsko-biološku) borbenu smanjene radarske zamjetljivosti trupa plo. morskih mina protupodmorničkih raketa. ožujka u Kolkati svečano je porinuta treća korveta klase Kamorta (Project 28 . 25 Porinuta treća indijska korveta P28 U brodogradilištu indijske tvrtke Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) 26.P28) imena INS en Bell 407GT Kiltan namijenjena protupodmorničkoj borbi a za potrebe in- Foto: Bell dijske ratne mornarice.Maksimalna dubina -Posadu čine 106 mornara i 17 časnika Podmornice klase Varšavjanka su unaprije. te na. duljina 109 m i širina 13. travnja 2013. omogućiti iskoristivost helikoptera za korvete očekuje se u 2014. .SKENDEROVIĆ -Standardna istisnina 2500 t. . površinske jevi kalibra 533 mm. značajnu redukciju buke i vibracija 636) a uključuju moderniziranu tehnologiju . navođena raketna zrna I. -Temeljno naoružanje čini pramčani top Oto Melara Super mogućnost napada na kopnene. zitnog materijala.2 mm. tvrtke Larsen & Toubro za protubrodsku i protupodmorničku borbu Kalibra 3M54 (NATO -Standardno obilježje navedenih korveta bit će helikop- u priobalnim vodama. derivati RBU-600 te lanseri najtiših na tržištu a posebno su projektirane te krstarećih projektila torpeda. nadgrađe te jarbol sadrže značajku smanjene đene inačice podmornica klase Kilo (Project .Naoružanje: šest spremnost vila i akustičnosti.Doplov: 6000 Nm radarske zamjetljivosti. PTIĆ GRŽELJ tipa Westland Sea King Mk. a ulazak u službu prve korvete predviđen za lipanj 2012. Porinuće posljednje ti različite kombinacije naoružanja. Smatraju se jednima od torpeda. Uz to Bell 407GX može nosi. Poput svog ko. transferima. -Maksimalna brzina 25 čv. PTIĆ GRŽELJ ili 12. nositi u žirostabiliziranoj nosnoj tu.7 m.7 mm). raketni sustav Klub-N.Istisnina: 2 300 t -Doplov od 3540 Nm postiže se pri brzini od 18 čv fazama gradnje i opremanja. APKWS (Advance Precision Kill Wea. nice u različitom kalibru (7. glass cockpit konfigura. Gotovo 90% plovila sadrži opremu domaće proizvodnje se na tim UWP pilonima (Universal će u pilotskoj kabini imati Garmin ili one izrađene pod licenciranim ugovorima i tehnološkim Weapons Pylon) mogu nositi stroj. G1000H tzv. vlaknima ojačane plastike radi smanjenja MX-15DI i FLIR Systems 230-HD vođeni projektili Hellfire. druga i treća se nalaze u različitim .indd 25 4/24/13 9:43 AM . svaki snage 4270 kW u klasi.

uz mo- situ INC. Tijekom svečanosti primanja u Osnovne brodograđevne karakteristike službu najavljena je gradnja dodatnih bodova klase C-154 su duljina 27. je izviđanja i nadzora iz zraka. A namijenjen je za obavljanje ISR Integrator razvija kao generacijskog nasljed. vodama upravo zahvaljujući superkavi- tirajući vijci Arneston Surface Drive tirajućim vijcima. što je odnosi na dulju autonomiju boravka u zraku sustava. Nadalje u mumbajskom brodogradilištu tvrt. nego i integracija tor u odnosu na ScanEagle donosi nekoliko sečna testiranja na moru tog STUAS (Small i uporaba sustava za lansiranje i prihvat le. performanse iznad mora. Surveillance. Integra- RQ-21A Integrator čime su započela višemje.46 pet plovila opremljenih vodomlaznim m te istisnina 75 t što upućuje na trup propulzorima. travnja 2013. gućnost nošenja “korisnog” tereta do 27 kg. Projekt presretača klase izrađen od brodograđevne marnizira- C-154 u potpunosti su izradili domaći ne slitine. Prvi presretač za indijsku Ob aln Indijska Obalna straža primila je u brodograđevni stručnjaci uz savjetodav- operativnu službu 22. Predmet testi. (ASD). Propulzijski sustav čine dva HV_420_24_27. 26 broj 420 / 26. Tvrtka Insitu INC. plovilo ima izrazitu sposobnost uprav- ke Bharati Shipyard Limited. Projektiran je 15 naručenih interceptora – plovila za zadaće presretanja pri velikim brzi- presretača nakon službene dostave nama. 19. ophodnju u blizini obale. besposadni sustav RQ-21A težina na polijetanju mu je 61 kg. ske zadaće niskog intenziteta. traganju i lo nosi oznaku C-154 a izgrađeno je spašavanju te pomorski nadzor. Temelj ljanja jednako u plitkim kao i dubokim propulzijskog sustava čine superkavi. to se prije svega Tactical Unmanned Air System) besposadnog tjelice te upravljačke postaje na brodu. Plovi. kojim se američke oružane snage uspješno ožujka prvi put lansiran besposadni sustav ranja nije bila samo letjelica i njezine letne koriste proteklih nekoliko godina. Riječ je o taktičkom besposadnom bilo znatno složenije napraviti nego na kopnu. vojna tehnika // novosti Napreduju testiranja Integratora S palube amfibijskog broda USS Mesa Verde (Intelligence. Maksimalna sustavu koji je razvila američka tvrtka In. (LPD 19) Američke ratne mornarice.indd 26 4/24/13 9:43 AM . pomor- krajem prosinca prošle godine. značajnih pomaka naprijed. i veću nosivost “korisnog” tereta. veljače prvi od nu pomoć ruskih kolega. Reconnaissance) nika svog besposadnog sustava ScanEagle.

te novu generaciju Iako se zasad ne navodi konkretno. PTIĆ GRŽELJ HV_420_24_27. integracija novih oružnih sustava što se prototipu najnaprednijeg Eurofightera i to o njego. pojedinačne snage aluminijskog broda klase Ghannatha. nji 15 brodova presretača. imena Al brodova koji će u odnosu na izvornu klasu duljine 1630 kW upareni s već spomenutim Bazam (P 302) opremljena kutijastim lanserima za 25 m biti produljeni za 1. značajno poboljšanu funkcional- Cassidian nastavlja s višemjesečnim testiranjem nost mrežnih sustava i njihovu interoperabilnost sa hidrauličnog sustava. ugovor vrijedan tvrtke Rolls-Royce a kojima će postizati brzine veće Plovilo je opremljeno najmodernijom više od 253 milijuna dolara za gradnju 12 brzih od 35 čv. beni brodovi naoružani raketama bit će izgrađeni u đeno u ADSB-ovu brodogradilištu u Mussaffahu. poboljšani senzorske sustave.2 m. Maksimalna brzina četiri protubrodska vođena projektila MBDA Mar. mornarice Ujedinjenih Arapskih Emirata.5 m pa će biti opremljeni ASD sustavom. IPA 8 (Instrumented Production Aircraft 8). SKENDEROVIĆ prvog pretprodukcijskog prototipa višenamjenskog Captor E AESA (Active Electronically Scaning Array) borbenog aviona Eurofighter Typhoon II.avion. Završno sklapanje aviona provedeno je poboljšano radno sučelje čovjek . 27 Završeno Foto: Cassidian sklapanje U zraku može ostati dulje od 24 sata. krajem ožujka je završeno sklapanje Eurofightera est mjeseci. Building (ADSB) osigurala je 2009. Novi bor. opremom. električnih instalacija.8 m a najnaprednijeg duljina trupa iznosi 2. bi zemaljska testiranja Eurofightera IPA 8 trebala I. travnja 2013. broj 420 / 26. poboljšanu u tvorničkom pogonu njemačke tvrtke Cassidian. UAE tijekom 2014. uprav. odnosno Tranche III serije odlikovat će integracija novog I. M. nove računalne sustave s koja je dio velikog konzorcija EADS (European Aero. SKENDEROVIĆ Protubrodska inačica Ghannathe Foto: US Navy Ob alnu stražu Na međunarodnoj vojnomornaričkoj izložbi NAV- DEX prikazana je protubrodska inačica brzog jevoza trupa uz ugradnju dodatnog naoružanja. upravljivost avionom. koja je ujedno i nositelj temeljnog projekta. Temeljno naoružanje broda te modernizaciju postojeće flote od 12 plovila ratne izvela je projektnu modifikaciju trupa i već izgradila ima karakteristiku srednjeg dometa. odnosno očekuje se elektrooptičkim i infracrvenim trupom aviona. Riječ je o radara. PTIĆ GRŽELJ forma a preostalih šest i dalje će imati funkciju pri. očekuje se kako pilotske kacige s integriranim prikaznikom. Raspon krila iznosi 4. brodova bit će modificirano kao minobacačka plat. jačim dizelskim motorima MTU 12V 2000 M93 koja se postiže je 35 čv a posadu te Mk2/N. dostava skladu s modificiranim projektom Ghannatha dok Sukladno potpisanom ugovoru dostava se plovila preostalih 14 plovila očekuje se do će 12 postojećih brzih brodova za prijevoz trupa odvija prema terminskim planovima. ljačkih sustava te integriranih obrambenih sustava. a posljednji sredine 2014. a bit će raspoređeni Ghannatha biti podijeljeno u dvije podklase: šest bi brod trebao ući u operativnu službu mornarice duž indijske obale. Švedska brodograđevna tvrtka Swede Ship komunikacijskom i navigacijskom aluminijskih ophodnih brodova klase Ghannatha Marine. Borbeni avion Eurofighter Typhoon II rom za utvrđivanje udaljenosti. M. te njihovo povezivanje s kokpitom kako bi prvi probni let trebao biti u idućih dvana- senzorima. Više od 80% sredstava namijenjeno je gradnji novih 12 dizelska motora. naprednije obrambene sustave. prva tri plovila dok će preostalih devet biti izgra- Sukladno potpisanom ugovoru o grad.indd 27 4/24/13 9:43 AM . novom generacijom softvera i s više procesorske i nautic Defence and Space). Nakon sklapanja aviona memorijske snage. Uz to će imati značajno na svijetu. sustavima na zemlji. Brodograđevna tvrtka Abu Dhabi Ship te upareni s vodomlaznim propulzorima serije FF čini 12 mornara i zapovjednik broda.zrak srednjeg voj zadnjoj Tranche III seriji. koji je ovoga trenutka dometa Meteor te navođene aviobombe PaveWay/ ujedno jedan od najnaprednijih borbenih aviona Enhanced Paveway IV. Poput svog prethodnika i Integrator je za Eurofightera obavljanje ISR zadaća opremljen Spajanjem desnog krila i okomitog stabilizatora s započeti do kraja ove godine. prije svega odnosi na projektil zrak . te s laserskim senzo.

onaj ono što JF-17 razdvaja od druge ge.rekao je brigadni general brigadir Mahmood. No od osam aviona koju od tada su se brojevi udvostručili. smo sa serijskom proi- smo odlučili koja će to eskadrila biti. Korist za siranog aviona. Sada smo iskoristili za uho- davanje proizvodnih imamo dvije eskadrile JF-17: 16. fino operativna a 26. Nije među prvih pet ali je u Zahvaljujući progra- standardima treće generacije lovač. “Pro- Ujedinjenom Kraljevstvu Pakistansko izvodnju smo započeli ratno zrakoplovstvo je imalo tek jednu s malom predserijom eskadrilu s oko dvadesetak JF-17. 28 broj 420 / 26. na iz bloka 1 i bloka 2 obrana zemlje ili sve ipak završava na atrak- nom zrakoplovstvu. američ.za tzv.indd 28 4/24/13 9:41 AM . Zaključili zrakoplovstva smo da neki sustavi jedno od prvih stranih korisnika F-16 nisu toliko “technici- Fighting Falcona pilotska kabina JF-17 an-friendly” pa smo ih ipak podsjeća na jedan drugi lovački odlučili napraviti više neracije lovačkih aviona jest i njegov mogućnosti i ne iskorištavaju njihov avion . ostati isti” nalazimo kod druge generacije lovač. rekao je Je li JF-17 do danas dosegnuo razinu opera- sklapanja . Performanse su mu industriju solidne. tivnom letačkom programu? Odgovore smo Hibridni i se. u jed. nešto malo na potražili od pripadnika Pakistanskog ratnog elektronički sustav elektroniku i nešto na Iako je Pakistansko ratno zrakoplovstvo održavanje. graničnih vrijednosti samog početka pa je za JF-17 odabran sku detaljno ga testirati. različite vrste zaštita ali nisu jeftini no zrakoplovstvo kih aviona. Naime. Khalid Mahmood. Moderni nom trenutku Zmaj aviona i motor će mehanički upravljački sustavi kakve elektronički upravljački sustavi nude Pakistansko rat. eska. onih koje bi JF-17 trebao ili barem nisu bili prije petnaestak je ozbiljno razmatralo zamijeniti. granici letnih za kut dok su druga dva. puni aerodinamički potencijal. zvodnjom 42 aviona iz Što se broja aviona tiče. elektroničkim sustavima hibridnom Osim naprednog sučelja čovjek-stroj ko lete na samoj je samo jedan kanal elektronički. ne nude pilotima nikakav godina kada je započeo razvoj JF-17. “technician friendly”. procesa i za procjenu drilu “Black Panthers” i 26. za nagib i HV_420_28_31. dok su druga dva mehanički RATNO ZRAKOPLOVSTVO JF-17 Thunder put k zrelosti Dvije godine prisutnosti na najvećim zrakoplovnim manifestacijama doni- jele su mu reputaciju dobro izbalan. nabavu Gripena pa je tim oblik zaštite od prekoračenja “Smanjenje troškova je bilo prioritet od tehničara i pilota poslan u Šved. Naime. Isto vrijedi za senzore i ska zrakoplovna naoružanje a cijena mu je dva do tri industrija napredo- vala je s 25% udjela u puta manja od konkurencije. Zbog ljački sustav. proizvodnji školskog kog F-16 ili ruskog MiG-29. toga ih oni nevolj. uglavnom se svodi na proizvodne proce. Šesnaesta je potpuno sti aviona . U usporedbi s modernim elektroničkim sus- tavima hibridnom je samo jedan kanal elektronički. tivne zrelosti da bi mu se mogla povjeriti programa JF-17 u Pakistanskom rat. oko 40 JF-17 bloka 1 a uskoro ćemo leti a još ih je nekoliko iz Bloka 1. Tako je napadnog kuta i G jednostavniji i jeftiniji hibridni uprav- Gripen dijelom postao svojevrsna opterećenja. u završnim fazama bloka 2”. Nakon toga započeli Uskoro ćemo formirati treću ali još ni. U usporedbi s modernim inspiracija u razvoju Thundera. mu JF-17 pakistan- kih aviona. hibridni upravljački sustav. eskadrilu operativnih mogućno- “Black Spiders”. ima dvojaku ulogu: podešavanje aviona. Kada je aviona K-8 Karako- JF-17 debitirao pred očima svjetske rum na gotovo 50% zrakoplovne javnosti na zrakoplov. Smanjenje troškova je bilo prioritet od samog početka pa je za JF-17 odabran jed- nostavniji hibridni upravljački sustav. preobuku i operativno usavršavanje. prve započeti i s proizvod- njom 50 aviona iz proizvodne serije. zamjenik direktora “Razlika između avio. udjela u proizvodnji nom velesajmu Farnborough 2010 u lovačkog aviona. travnja 2013.švedski Gripen.

Dodatna potvrda robusnosti smanjenoj inačici radara KLJ-10 razvijenog za kineski J-10. Bio je to tehnološki U integraciji naoružanja JF-17 je donio veliku fleksibilnost. “Imamo mogućnost nošenja četiri nikakvih problema. Gorivo bitnije od raketa Provjereni pogon i Primarni senzor za zračnu borbu na JF-17 je radar KLJ-7 fleksibilno naoružanje nadzora tako da je rukovanje potpu.indd 29 4/24/13 9:41 AM . izjavio je Zhu Zeng. Kako je JF-17 nema FADEC (potpuni elektronički polijetao i slijetao u borbenim konfi. skuplji od postojećeg hibridnog. možemo ga certificirati u razdoblju na svim podvjesnim točkama. ruskom motoru hmood. standardu. istaknuo je general Mahmood. Budući da je riječ o digitalnom od dvije godine”. u Pakistanu. nology (NRIET). inačici provjerenoga i pouzdanosti motora RD-93 proizlazi Prema brošuri proizvođača domet mu je usklađen s dometom motora RD-33 iz MiG-a 29? “Letjeli iz testiranja provedenih na aerodro. 29 Brigadni general Khalid Mahmood. SD-10 standardnu lovačku konfiguraciju JF-17 čine dvije HV_420_28_31. većoj od 2000 metara gdje je JF-17 SD-10 ali smo odlučili da nam to ne odgovara. Klimov RD-93. koji je razvio Nanjing Research Institute of Electronic Tech- Kakvi su zaključci korisnika o po. Osim dvije ali ima određeni oblik elektroničkog do 30 stupnjeva C. rekao je Mahmood. 1760 uklanja potrebu za ponovnim “ožičavanjem” predstavnik kineskog proizvođača zra. Prema dostupnim informacijama riječ je o gonskoj grupi JF-17. Imamo tim inženjera i probnih pilota koji možemo ponuditi moderni elektronički čine zasebnu grupu tako da se sve obavlja u Pakistanskom upravljački sustav koji je samo 10% ratnom zrakoplovstvu”. Vrlo je robustan. radarski navođene rakete SD-10 od kojih dvije čine standar- smo 7000 sati i s motorom nismo imali mu smještenom na nadmorskoj visini dnu lovačku konfiguraciju. rekao je general Ma. minimum za nadzor napadnog kuta i “Imamo kompletan računalni kod (source code) za upravljački G opterećenja putem letnog računala. u čajno napredovala pa danas kupcima zemlji. digitalni) guracijama pri temperaturama od 25 dodatne rakete”. aviona svaki put kada se dodaje novo naoružanje. Možemo kupiti bilo koje naoružanje Međutim tehnologija je od tada zna. na svjetskom tržištu i integrirati ga na JF-17 samostalno. no bezbrižno”. mali avion zaključili smo da nam je gorivo važnije od dvije nadzor radnih parametara. zamjenik direktora programa JF-17 u Pakistanskom ratnom zrakoplovstvu Napisao i snimio Tomislav MESARIĆ pravac mehanički. travnja 2013. koplova CAC na China Airshowu. broj 420 / 26. sustav i za borbeni sustav. Za sada Ono što dodatno pridonosi fleksibilnosti JF-17 kada je u pi- je “na crtaćoj ploči” ali ako ga netko tanju integracija novog naoružanja je 1760 standard sučelja želi.

Mahmooda kvalifi- cirana je za zadaće tegriran sustav za elektroničku borbu dežurnog dvojca u koji prema riječima Group Captaina mirnodopskim i rat- Ahsana nije kineskog podrijetla. Ona je te. Prema brošuri bombama LS-6 moguće je unaprijed definirati rutu leta kako bi se napad izveo iz manje branjenog pravca. detektora približava- nja rakete (MAWS). Sustav se sastoji od središnje upravljačke jedinice i četiri podsustava. sustav je vrlo prilagodljiv U integraciji naoru- i može ga se u potpunosti integrirati s žanja JF-17 je donio drugim podsustavima kao što su RWR veliku fleksibilnost ili MAWS (oni bi bili u funkciji okidača). održavanje JF-17. “Većina problema s JF-17 može nositi “pametne bombe”. Su. eska- podkrilnim podvjesnim točkama i 800 drila i prema riječima litara na podtrupnoj podvjesnoj točci. koji nam omogućava ovisnu uporabu. No kabina JF-17 podsjeća i potpuno nova raketa CM-400AKG tehničari mogli reći kada je u pitanju za kompleksnije scenarije odnedavno na jedan drugi lovački namijenjena gađanju ciljeva na zem. lansera IC i radar- skih mamaca i ometača. “Imamo stav dolazi s cjelokupnim zemaljskim nacionalni Mod V IFF paketom opreme koja je ključna za ne. Na posljednjem zrakoplovstva mogli reći kada je u pi- skidati puno panela režime i kao takva je ključna za precizno China Airshowu uz JF-17 je prikazana tanju bila pilotska kabina toliko su i (slika dolje). ponajprije za “gradnju” bojno presretanje” podatkovnih baza o signalima protiv- ničkih radarskih/PZO sustava i izradu tehnika za njihovo ometanje. No do danas nije potvrđeno rabi održavanjem starije generacije lova- “Trenutačno se koristimo kombinacijom (slika sasvim desno) li je Pakistansko ratno zrakoplovstvo ca kao što je F-7 proizlazi iz lokacije zapadnih i kineskih pametnih bombi ali za obilježavanje ciljeva se još uvijek oslanjamo na druge zrakoplove”. Kada se koristi za protubrodske misije zaista ni da je trenutačno certificirana Kombinacija bombi važnije komponente JF-17 može nositi do dvije rakete C. brigadnog generala Za samoobranu JF-17 ima potpuno in. (slika desno).indd 30 4/24/13 9:42 AM . travnja 2013. Pilotska gađanje bombama opće namjene. Na Airshowu China 2012 avion je predstavljen s ometačem KG-300G ali još uvijek nije potvrđeno je li to taj kojim se koristi Pakistansko ratno zrakoplovstvo. HV_420_28_31. tehničar u slučaju obrane (SEAD) JF-17 nosi dvije bra.švedski Gripen lji. za nošenje na JF-17. Za misije senzor inercijalna platforma uvezana s jednom mjestu kako potiskivanja protivničke protuzračne Lakši posao za tehničare GPS prijamnikom (INS/GPS). detektora radarskog ozračenja (RWR). Kit se sastoji od repnog modula za na- vođenje i nosnog modula s laserskim senzorom (LT-2 i neke inačice LS-6) od- nosno modula s rasklopivim krilcima na tijelu radi povećanja doleta (neke inačice LS-6). Pre- ma brošuri. Za gađanje ciljeva na tlu primarni je pojedinih sustava na 802A dometa oko 180 km. Koliko su piloti Pakistanskog ratnog meljni preduvjet za CCIP/CCRP ciljničke kvara ne bi morao zilske rakete MAR-1. avion . Kod JF-17 su skupljene naj. nim uvjetima. Na posljednjem China Airshow-u JF-17 je predstavljen s laser- ski navođenom bombom LT-2 i nekoliko inačica GPS i laserski/GPS navođenih bombi iz porodice LS-6 kineske tvrtke Luoyang Opto-electro Technology De- velopment Centre (LOEC). po- put američkog JDAM sustava obična “glupa” bomba pretvara u “pametnu”. RATNO ZRAKOPLOVSTVO toplinski navođene rakete PL-5EII i dva Jedina operativna ili tri podvjesna spremnika s gorivom eskadrila koja danas kapaciteta 1000 litara na unutarnjim rabi JF-17 je 16. 30 broj 420 / 26. rekao je Mahmood. Obje vrste bombi dolaze u formi kita kojim se.

Pre. ma dostupnim informacijama radni “Na temelju prethodnog iskustva svake godine definiramo nik Babar Ali. inženjer iz ureda za JF-17 vijek JF-17 je trenutačno 3000 sati ali logističke zahtjeve a primjereno potrošnji rezervnih dijelova u Pakistanskom ratno zrakoplovstvu to je podložno promjenama ovisno o u prethodnom razdoblju dijelove naručujemo unaprijed kako koji je proveo 10 godina karijere odr. eskadrila koje koriste F-7 što nam je potvrda dwa pregledu. Kada je riječ o ljudstvu u tehničkom s prediktivnim konceptom održavanja. HV_420_28_31. život”. jagnostičkim sustavom koji bilježi više avion je vrlo jednostavan za letenje. ku novih pilota. nikada ne možete u žavajući avione na stajanci. Za JF-17 probleme sa “zdravstvenim stanjem” za preobuku koristiti naprednim simulatorom. kao npr. To mu daje prilično dobar znak da kako tehničar u slučaju kvara ne bi niji.iznad 95%. rezolutan je Mahmood. Rezultat je isto ili kraće Minimalna logistička Nema “dvosjeda” vrijeme međuletnog pregleda nego za iznenađenja Prema tradicionalnom razmišljanju dvosjedna ina- F-7 koji ima puno manje sustava od JF.u ovom slučaju 1. “Svaki 100-satni pregled je jeniti kada diferencijalni tlak dosegne smo pravilno odlučili”. Redovno održava. Prema Alijevim riječima. Isto vrijedi 1200 sati što mu je kraj radnog vijeka i za komponente za koje se očekivalo i onda ga se baca”. Nakon njega sve se resetira i avion će filtar uskoro morati zamijeniti”. “Ovaj eskadrile koje koriste F-7. Kada je u pitanju održavanje motora potpunosti eliminirati iznenađenja iz logističkog sustava ali vim riječima. JF-17 je avion čica lovca je temeljni preduvjet za uspješnu preobu- 17. jednog ili dva panela”. broj 420 / 26. Nakon svakog leta tehničar se putem laptopa spaja s avionom odlučili skupiti najvažnije komponente Taj je pregled zahtjevniji od temeljnog i može vidjeti kako vrijednost diferencijalnog tlaka raste s pojedinih sustava na jednom mjestu 100-satnog a 800-satni je najzahtjev. rekao je Ali i dodao da je pouzdanost do prvoj razini “dubine” odnosno tehničar dima svakih 100 sati. sve komponente koje se Ali objašnjava kako motor “živi zaseban ih možete smanjiti. Kod JF-17 smo tako dok avion ne dosegne 400 sati. trendu trošenja zmaja aviona. bi iznenađenja bila minimalna.7 itd. rekao je pukov.6 pa na 0. Naravno. dva puta godišnje”. malo zahtjevniji od prethodnog i sve određenu vrijednost . 31 određenih komponenti.indd 31 4/24/13 9:42 AM . travnja 2013. rekao je Ali. da će se kvariti odnosno trošiti brže nego ostale. Po njego. nalaze se na RD-93 je 600 sati s redovitim pregle. n ne mora prethodno skidati neku kom. Upravo zbog toga smo ga razvili prema imamo oko 170 ljudi dok ih u eskadrili lom i uvijek će tehničaru upozoriti na konceptu da nam neće trebati dvosjed već ćemo se sa 16 JF-17 imamo oko 120. niji od F-16. Mi to činimo pomnom analizom trendova moraju učestalije provjeravati. No. Nakon remonta sada bila neočekivano dobra . mogao naručiti novu. “Dat ću vam je. Za rabimo isti koncept održavanja kao za komponenti kako bi ovaj pravodobno sada ne obučavamo pilote koji izlaze iz akademije F-16”. 0. dodao je pukovnik.5 na 0. logistički sustav funkcionira s minimalnim iznenađenjima. stvo dvosjedna inačica JF-17 uopće nije u igri. za Pakistansko ratno zrakoplov- sastavu i to je smanjeno u odnosu na Opremljen je sveobuhvatnim samodi. “U eskadri. “Međuremontni interval motora potrošnje rezervnih dijelova i modificiranjem njihovih zaliha nakon svakih 100 sati leta. ali zato uspješno obučavamo vrlo mlade pilote iz nje JF-17 temelji se na 100-satnom dan primjer: filtar goriva mora se zami. čak jednostav- lama F-7 u prvom stupnju održavanja od 600 parametara s 300 ms interva. može raditi još 600 sati do ukupno ponentu da bi došao do nje. Na pitanje je li logistički morao skidati puno panela već bi sve kreće takoreći od nule i tako do kraja sustav sada već dovoljno sazrio pukovnik je odgovorio da komponente pojedinog sustava bile iza radnog vijeka”.

Dok su tzv. Stingray izraelske tvrke Elbit Systems doseže brzinu veću od 45 čv NOVE TEHNOLOGIJE U nerazvijenome području tehnoloških plovila robotska plovila imaju vodeću poziciju u odnosu na raznorodna površinska plovila kao i kopnena vozila. besposadna podvodna plovila odnosno ronilice godinama u službi.indd 32 4/24/13 9:40 AM . površinska robotska brza plovila tek započinju svoj razvoj i plovidbu morima i oceanima Besposadna površinska p HV_420_32_36. travnja 2013. 32 broj 420 / 26.

Pretpostavlja se kako su spo- ne mornarice dogodio se u listopadu ove vrste plovila. Prije nekoliko godina američka ratna mornarica kao stručnjake na novi smjer promišljanja Tvrtka Rafael Advanced Defense i obalna straža izvršili su evaluaciju Protectora u zadaćama poput svojih zračnih dvojnika unatrag Systems posjeduje projekt kao i domovinske sigurnosti no još uvijek nije definirano hoće li nekoliko godina a stvaraoci robotskih sposobnost proizvodnje jednog od doći do nabave ovoga plovila. velikih brzina. korisnici Protectora upravo izraelska ratna mornarica kao i Cole klase Arleigh Burke američke rat.indd 33 4/24/13 9:40 AM . istodobno gotovo nemoguće uočiti predviđaju uporabu oklopnih ploča i opremanje sjedalima koja nja brzih robotskih plovila ne iznena. 33 Foto: Elbit Systems broj 420 / 26. Rafael je u su. Pripremila Maja PTIĆ GRŽELJ Samoubilački napad na razarač USS đuje da su upravo izraelske tvrtke po. Postavlja se pi. U projektiranju brzih i vrlo brzih ratnih i Singapuru radarske zamjetljivosti a koji je plovila kojima upravlja posada. portfoliju. postojeća pravila i regulative Što se tiče samoga razvoja i projektira. Strojnica ima mogućnost uparivanja u blizini razarača ophodnju vršilo na. oružano robotsko plovilo? Bez obzira nadzire iz kopnene stanice ili s ma.62 mm povezane na stabilizirano postolje te elektroop- tanje bi li uopće došlo do napada da je oni su nešto više od samih dronova tičkog sustava Toplite. stavile standarde za razvoj i primjenu mornarica Republike Singapur.USV) 7. Sustav zvučnika omogućava prijenos glasovnih upozorenja i na odgovor. (Unmanned Surface Vehicle . Korisnici ovoga plovila su sigapurska i izrael­ ska ratna mornarica te nekoliko anonimnih korisnika HV_420_32_36. naredbi. no njihov identitet 2000. Poznato je kako su apsorbiraju energiju a koja omogućavaju ugodniju plovidbu Foto: Rafael a Izraelska tvrtka Rafael razvila je i robotsko plovilo Protector a plovila u suradnji s tvrt­ kama BAE Systems i Lockheed Martin. a njima se upravlja ili ih se barem s elektrooptičkim sustavom ili se njome upravlja neovisno. Temeljno naoružanje Protectora jednog desetljeća. Iako je od napada prošlo više od govorno područje ova plovila naziva za sada ostaje nepoznat. brzih plovila nastoje upozoriti na njih takvih plovila u svome poslovnom Specijalnost robotskih brzih plovila jest svojstvo postizanja kao na značajan segment u aktivno. travnja 2013. Iako anglosaksonsko menuto plovilo nabavile i druge zemlje. Nadalje. elektrooptikom. sjećanja na njega besposadnim površinskim plovilima sastoji se od jedne strojnice Mini-Typhoon Mk 49 kalibra još uvijek su prisutna. spomenuti je napad naveo tičnog broda. omo- stima ratnih mornarica. Činjenica da plovilom ne upravlja posada. radnji s kompanijama BAE Systems gućava takvu vrstu dizajna i projektiranja koji ne uključuje i Lockheed Martin razvio projekt poštivanje postojeće regulative i pravila o ljudskoj sigurnosti Protector u Izraelu robotskog plovila Protector male i potrebnom komforu.

nosi mali Center-Carderock Division and Mari- intenziteta. lanser signalnih raketa. sigurnosti i potreb­ Force – besposadno morsko površinsko Zapravo. danas je svoj interes proširila i na robotska plovila. uvelike na strani Silver Marlina. bespilotnih površinskih plovila je ame. plovilom ne upravlja vlaknima što ga čini vrlo otpornim na Američka ratna mornarica je u suradnji nja kao pomoć temeljnim borbenim posada. Postiže 12 čv. Traži se brzina Zato robotska plovila imaju platfor- mu na značajno manjem trupu što im omogućava izvođenje ekstremnijih manevara u plovidbi kao i postizanje impresivnih brzina u odnosu na ugra- đenu snagu te činjenicu da su zapravo nezamjetljivi na radarskom zaslonu.ny vrsta korisnog tereta uključujući elektrooptiku. QST-35 je dimenzijski veće nije samo brzo plovilo već posjedu. U pogledu korisne nosivosti 6 sati te postizanja maksimalne brzine nautics Defense Systems koji postiže od 2500 kg. Elbit Systems nude rješenje u obli. Izvanredno držanje na valovitome moru te dvodnevna autonomija čine Silver Marlin idealnim robot­ 34 skim plovilom namijenjenom domo­ vinskoj sigurnosti ili borbenim broj 420 / 26. mogućnost zaštite luka ali i djelova. nosti teglja tereta velike mase. Poznato je da rabi za raznorodne korisne terete i moguć- postiže brzinu do 45 čv dok je doplov dvije specijalne inačice. ima autonomiju od oko 6 sati. Činjenica da trup plovila izrađen od plastike ojačane do 74 km od obale. uključuje poštivanje dio korisne nosivosti u odnosu na Silver time Applied Phisics razvila besposad- hvaljujući korisnoj nosivosti od 2500 postojeće regulative Marlin a upravo 150 kg istisnine se no površinsko plovilo USSV-HTF (Un- kg. Iako moguće izvršiti velik broj borbenih Specijalnost plovila postizanje brzina većih od 45 QST-35 postiže značajno manju mak- zadaća od protuminskog djelovanja robotskih brzih čv. postiže 35. do prikupljanja obavještajnih podata. Jedan od najvećih svjetskih korisnika 8165 kg a navodno je projektiran kao To zorno prikazuje plovilo Silver Mar. Littoral) modular­no dalji­n­ski upravlj­ano površinsko plovilo namijenjeno priobalnim vodama tijekom pokusne plovidbe Sentry. posjeduje autonomiju do 15 sati ka. Duljinom trupa od trooptičkih senzora. simalnu brzinu u odnosu na QST-33. QST-33 ima mogućnost plovidbe na Nadalje. se s matičnog broda ili obale. QST-33 i QST. nom komforu Američka plovila plovilo . razglas te mikrovalnu podatkovnu vezu HV_420_32_36.62 mm. robotsko plovilo razvijeno u njemačkoj Foto: Atlas Elektronik tvrtki Atlas Elektronik. zadaćama visokog intenziteta NOVE TEHNOLOGIJE pri velikim brzinama posebno na ne- mirnom moru. Seastar ima brzina. plovilo od QST-33 i primarno se rabi za je trup značajnih dimenzija kojim je Kupci koji zahtijevaju od robotskih artiljerijsku obuku zemlja-zemlja. omogućava moguća posljedice prevrtanja. razglasa te strojnice trupa 17 m. travnja 2013. ispitna platforma američkoj mornarici lin tvrtke Elbit Systems koji također rička ratna mornarica. Sve to omogućeno je za. manned Sea Surface Vehicle-High Tow sati te doplov do 555 km. Duljine 11 m i istisninom od 6000 t. laserskog daljino. do 40 čv. Seastar mjera i označivača. plovila jest svojstvo ku plovila nazvanog Stingray. autonomiju do tra implementaciju robotskih plovila Iako je američka ratna mornarica dugi niz godina rabila specijalizirana daljinski upravljana plovila. kalibra 7.indd 34 4/24/13 9:40 AM . Jednako tako u obavljanju zadaća postizanja velikih maksimalnu brzinu od 50 čv dok je a upravljanje plovilom je moguće čak i domovinske sigurnosti. Plovilo ima autonomiju od oko 10 i pravila o ljudskoj nalazi u masi elektrooptičkog tereta. Nadzor plovila QST-33 vrši brzinu i do 45 čv. Jedan od najznačajnijih predstavnika robotskih plovila u postizanju velikih brzina je plovilo Seastar tvrtke Aero. omogućava smještaj elek. obilježje velike brzine je ka.velike vučne sile) istisnine rakteristično za izraelske projektante. Također ima mogućnost nošenja različitih Foto: dmna. Iako je s američkim Naval Surface Warfare takvu vrstu dizajna i grupama tijekom operacija visokog projektiranja koji ne značajka brzine impresivna. od 48 sati. Na slici je prikazan MUSCL (Modular Unmanned Surface Craft. američka mornarica razma- do 926 km iz čega proizlazi autonomija stanjima mora od 1 do 5.

Posjeduje rabi u kontejnerskoj formi. Jedno od se plovilo može opremiti. uporabu i povratak. Plovilo ima mogućnost opremanja nekoliko inačica. travnja 2013. ASV-9500 je projektiran ugovor za razvoj i projektiranje plovila neprijatelja s cijelim nizom oružja. Predviđeno je da kada spo. Naprednija inačica ovoga plovila je ASV-9500. pri čemu je uspješno Iako uvođenje robotskih plovila u flote svjetskih mor- benog broda. postiže brzinu od 7. plovila koja se mogu rabiti na dubinama do 200 m. Tije. Senzori na plovilu uključuju tegljeni sonarski sustav što i samo ime pretpostavlja. kao platforma drugih daljinski upravljanih podvodnih kojim bi se upravljalo s obalnog borbe. Ovo poluuronjivo plovilo ima autonomiju do 30 dana te cernu General Dynamics dodijeljen on. prikuplja deroga a upravljanje je vršeno pomoću se uvidjeti konstantan.indd 35 4/24/13 9:40 AM . Smanjenjem brzine za 50% autonomija se uvećava za gotovo dva puta. brod i ostatak flote. Hidrografska istraživanja Osim protubrodskog i protupodmorničkog djelovanja. Čišćenje mina Poput američke ratne mornarice. tvrtka Autonomous Surface Vehicles razvija a djelovalo bi kao protupodmorničko i 148 Javelin uz modularni teret kojim daljinski upravljane ciljeve naziva Fast Marine Target protubrodsko ratno sredstvo. svjetske ratne mornarice i obalne straže često provode i hidrografska istraživanja. Serija plovila Sam razvijena je i izgrađena u protupodmorničkom djelovanju imena ASW-USV. sonarom te plovila i njihovim konvencionalnim on koja uključuje tri koncerna Radix vitlima. Trenutačno su Izrael i Singapur jedine one pojave i oslanjajući se na spome.7 mm. Dok projekti robotskih plovila poput Interceptora nemaju mogućnost ukrcaja ljudi. Sea Fox-II ima mogućnost ukr- caja ljudi. sustav obuhvaća karakteristike triju robotskih plovila a pronalazi ubojita sredstva.6 čv što je značajno manja brzina od drugih plovila no odlikuje se autonomijom od oko 48 sati. upravljati na udaljenosti i do 10 km od nadzorne stanice. korisnog tereta do 1360 kg. krstarice USS Gettysburg klase Ticon. 2007. njemačka ali i švedska Kraljevska ratna mornarica su veteranski korisnici ro- botskih plovila koristeći ih ponajprije za opasne zadaće čišćenja mina. Posjeduje dizajn temeljen na gumenjaku s tvrdim dnom što ga čini jednostavnim za brzo porinuće. sonarom promjenjive dubine bila ostvariva uporabom satelita ali te strojnicom kalibra 12. Švedska mornarica u tu svrhu od 1982. Marine.4 m dok oružjem čine Interceptor 2007 idealnom platformom za borbu protiv piratstva kao što ima mogućnost odvraćanja piratskog napada na brod u određenom dometu. što ga čini iznimno svestranom platformom koja se može rabiti čak i u slučaju klasičnog vrlo brzog porinuća. Brzina koju postiže FMDT je dovoljna za mogućih rješenja General Dynamicsa. Vrlo velika nastao je zajedničkom inicijativom International kao projekt Interceptor brzina ovog plovila uz opciju opremanja nesmrtonosnim punog imena Spartan Scout Advan. vraća se na matični bio opremljen bočnim sonarom AN/ plovilima i nesumnjivo drugi će slijediti njihov primjer. ričkom sektoru. Projekt ASW-USV dolazi iz tvrtke Marine Robotic Vessels opcija korisnog tereta uključuje i vodeni top. Ova bi operacija ASQ-24. Trup plovila duljine je 6. borbenim zadaćama. ograničenu operativnost do stanja mora 6 a propulzijski sustav sastoji se dva dizelska Njemačka ratna mornarica rabi sustav Troika od 1980. projektirana i manja inačica Spartan obuku mornaričkih časnika za borbu protiv istodobno doduše još uvijek u razvoju. plovi preko horizonta i okončala pokusnu plovidbu s raketne narica ne odražava tempo i energiju svojih robotskih rabi vlastite senzore u praćenju poten. doduše spor napredak u morna- informacije o tim prijetnjama kada se prijenosnog računala na brodu. rabi plovilo Sam-1 (Self-Propelled Acustic/Magnetic Mine Tvrtka General Dynamics razvila je robotski gliser duljine 11 m namijenjen Sweeper). Plovilo ASV-6000 tvrtke Autonomous Surface Vehicles. inačica u redovima kopnenih i zrakoplovnih snaga može cijalnih prepreka i prijetnji. Spartan Scout može djelovati na je operativno do stanja mora 6. Još jedno vrlo brzo robotsko plovilo ske komunikacije. nog broda LCS (Littoral Combat Ship) mlja-zemlja AGM-114 Hellfire i FGM. Zbog toga je kon. 35 Foto: Elbit Systems broj 420 / 26. Također je Drone (FMTD). i alternativno putem klasične brod. Usporedbom s nekim od više navedenih plovila. korisna nosivost ASV-6000 iznosi skromnih 300 kg ali kao dodatak svojoj površinskoj floti ced Concept Technical Demonstrati. Kao motora i vodomlazna propulzora. uključujući Sam-3 koji se lako smješta i tegljenim te sonarom promjenjive dubine a postiže najveću brzinu od 40 čv. Northrop Grumman i Raythe. na je na moru. ispita. zato može biti opremljen elektrooptikom. kom tih ispitivanja Spartan Scout je zemlje koje izvode ustaljene zadaće i operacije robotskim nute informacije. nazvan je Scouta koja ima mogućnost nošenja višestrukih napada brzih malih plovila te se njime može ASW-USV. menuto plovilo djeluje s obalnog bor. izvodi HV_420_32_36. Lockheed Martinovim projektilima ze. Nadalje. to nije slučaj s plovilima serije Sea Foto: General Dynamics Fox tvrtke Northwind Marine.

Naprimjer. Troika je rabljena u ne. Rana nastojanja švedske i njemačke mornarice važan su temelj za nadolazeći razvoj robotskih plovila u Europi NOVE TEHNOLOGIJE čišćenje i nadzire se s broda nami. postiže maksi. spomenuti Inspector. interferometrijski sonar namijenjen borbenom djelovanju. uključujući čišćenje mina u SAAB i inspektor tvrtki ECA.Može Sam te ih značajno nadogradili u se. projektom tvrtke Kockums imena razvoju s daljinski upravljanog po. Jedna od zna. vila u Europi. n Foto: US Navy HV_420_32_36. tvrtka kroči unaprijed u ći.indd 36 4/24/13 9:41 AM . raketnom krstaricom besposadnom upravljanju. Saab je tako. tvrtka ECA je težina od 400 kg koja uključuje do na slici tijekom pokusne đer opremio plovilo svom potrebnom razvila drugo plovilo imena Jetstar 100 kg korisne nosivosti. biološ. ke. konfiguraciju plovila ovisno o zada- svoja besposadna površinska plovi. upravljanih protuminskih plovila. kao i autonomiju od šest dubinomjer namijenjen kartiranju vještina rabljenih u razvoju sustava dana. nu brzinu od 12 čv te ima doplov od zadaćama u pličini te širokopojasni kumsa preuzeli su mnoštvo znanja i 3333 km. travnja 2013. Scout razvili su Radix smještaj potrebne navigacijske opre. Plovilo nosi podvodni profil koji la. 36 broj 420 / 26. U toj se ulozi djelovanja kao što može rabiti jed- omogućeno istodobno zapovijedanje Robotsko plovilo Spartan mogu ukrcati i do devet mornara uz no od ECA-inih K-StER daljinski čak trima plovilima. uz smještaj elektrooptičke opreme. besposadno podvodno plovilo koje je malnu brzinu od oko 20 čv. magnetometar. Iako je ovo plo­vidbe u suradnji s opremom i elektronikom namijenjeno koji svojim oblikovanjem podsjeća plovilo jedno od najmanjih prikaza. obalne straže i provedbe zakona kao i Surface Drone) koji postiže maksimal. Northrop Grum­ čajki plovila Piraya je njegova mala man i Raytheon. radiološke te nuklearne senzore. Plovilo postiže 45 čv a kuvajtskim vodama nakon operacije Tvrtka Saab je također uložila znatna svojstvo ukrcaja modularnog kori- Pustinjska oluja 1991. Prikazan me te opreme za nadzor. USS Gettysburg klase Ova rana nastojanja švedske i nje. sredstva u istraživanje dronova te je snog tereta omogućava korisniku Švedska mornarica je modernizirala uključena u razvoj robotskih plovila. značajki ovoga plovila jest da njime se rabiti u zadaćama protuminskog gmentu autonomnog nadzora čime je može upravljati i posada. na komercijalni jet-ski te može rabiti nih u ovome osvrtu. Štoviše Ticonderoga mačke mornarice važan su temelj njime povezano užetom. vodećih projekata u Europi je plo- koliko iznimno važnih zadaća tijekom vilo Inspector razvijen u francuskoj godina. Jedna od zanimljivih projektnih velikih površina morskog dna. Uz Marine. omogućava otkrivanje objekata is- Piraya koji je namijenjen zadaćama vršinskog drona (Remote-Controlled pod morskog dna. Jedan od trenutačno klase Lindau. za nadolazeći razvoj robotskih plo- jenjenog protuminskom djelovanju Piraya može nositi kemijske. Stručnjaci Koc.

nički razvijena za potrebe njemačke HV_420_37_41. Razmatrajući iskustva iz operacija u zano je na gornjoj slici nju novih borbenih vozila pješaštva od 2015. Višenamjenska će inačica slu- kon kraja Hladnog rata.indd 37 4/24/13 9:39 AM . Njemački paketi za modernizaciju postojećih i grad. ća kombinaciju novoproizvedenih no ugovoru s nekoliko obuci. 16 višenamjenskih vozila. Vrijednost tallom razvoj niza sustava kojima se les Norway i Vinghøg koje pokrivaju dijela projekta koji se odnosi na sama poboljšava zaštita njemačkih vojnika. i letjelice. 146 novih i moderniziranih CV-90 Jedno od njih prika. dolara. Od ukupno 146 vozila. Projekt obuhva. suklad. U lipnju te CV-90 i modernizaciju i pregradnju tvrtki. Projekt dodatno Afganistanu. komunikacijske sustave. uključuje besposadna kopnena vozila snježnim skandinav­ za obrambenu tehnologiju i nabavu je Glavni podugovarači su tvrtke Kon. Norveška tre. Kao i većina drugih i to se područje vojne teh- nologije najčešće promatra kroz oružane snage SAD-a. je u Norveškoj obilje. No projekti razvoja i opremanja aktualni su i kod nekih drugih vojno relevantnih država… Godina 2012. Njemački federalni ured na vježbi u tipičnim za svoje dvije mehanizirane bojne. travnja 2013. Tha. vezu i naoružanje. godine norveški je parlament objavio postojećih vozila te modernizaciju svoja borbena vozila ugovor s BAE Systems Hägglunds naoružanja. biti borbena vozila pješaštva. 21 izvidničko i 4 vozila namijenjena žena najvećim projektom nabave na. broj 420 / 26. 16 vozila borbene podvozju tenka Leopard 2 su zajed- vozila pješaštva CV-90 nabavljenih inženjerije. elemente projekta koji se odnose na vozila CV-90 iznosi oko 750 milijuna Dio se odnosio na modernizaciju četiri računala. (BPz 3) Büffel. 15 za. do 2017. ugovorio s Rheinme- gsberg Defence & Aerospace. 74 će vozila za izvlačenje Bergepanzer 3 Kako je objavljeno. Cilj je dostava ukupno pješaštva CV-90. Norvežani će. razne kopnene senzore i skim uvjetima u travnju 2011. sredinom 1990-ih. modernizirati žiti za razne logističke zadaće. Ta vozila temeljena na nutačno posjeduje 103 borbena povjednih vozila. 37 Vedran SLAVER VOJSKE SVIJETA BUDUĆNOST Foto: Forsvaret JE VEĆ POČELA U posljednjih godinu do dvije svjedoci smo značajnih aktivnosti i postignuća u razvoju i nabavi kotačnih i gusjeničnih vozila te inih oružnih sustava kopnenih vojski.

Foto: Bundeswehr VOJSKE SVIJETA Njemački BOV-ovi Puma zamijenit će 30 godina stare Mardere i nizozemske vojske i namijenjena su izvlačenju. Paket sadrži dijelove namijenjene optimizaciji balističke zaštite protiv projektila raketnih bacača i lakog protuoklo- pnog oružja. S njih se upravlja daljinski upravljanim elementima GRCP-a te se analiziraju podaci sa senzorskog bloka na Wieselu. mina i improviziranih eksplozivnih naprava. ojačanu podnicu vozila s dodatnom protuminskom zaštitom te zaštitnim elementima za postavljanje na bočne strane vozila radi zaštite od udara eksplozivnih naprava. Komponenta pojačavanja zaštite sna- ga je sustav za čišćenje putova od eksplozivnih naprava imena German Route Clearance Package (GRCP). Ovisno o zadaći to vozilo te- HV_420_37_41. To su vozilo za otkrivanje. djeluje kao radar koji pro- dire kroz tlo i kao detektor metala. uništavanje eksplozivnih naprava. tj. te zapovjedno i transportno vozilo. Sva- ki od sedam naručenih sustava sastoji se od po četiri specijalizirana vozila. Zapovjedna komponenta je bazirana na kotačnom oklopnom vozilu Fuchs 1A8 koje je opremljeno radnim sta- nicama. 38 Foto: Bundeswehr broj 420 / 26. Unutar GRCP sustava vozilo koje detektira eksplo- zivne naprave je daljinski upravljano oklopno vozilo Wiesel.indd 38 4/24/13 9:39 AM . travnja 2013. Büffel modernizacijski paket je izve- den tako da posadi vozila osigura učinkovitu zaštitu protiv balistič- kih prijetnji. Za uništavanje eksplozivnih naprava služi daljinski upravljano vozilo MW 240 Mini Mi- neWolf kojim se već koristi švicarska vojska. popravljanju i vuči teških gusjeničnih vozila. Opremljeno je senzorom s dvostrukim načinom rada.

Njemačka je u procesu osnaživanja svoje va- trene moći nabavom borbenih vo- zila pješaštva Puma. Rheinmetall i Kra- uss-Maffei Wegman su predali prva vozila Bundeswehru što je označilo početak serijske proizvodnje. Transportnu ulogu imaju logistička vozila Multi FSA tvrtke Rheinmetall MAN Military Vehicles. Prema objavi Iveca ugovor pokriva početnu narudžbu od 200 primjeraka vojnih kamiona s pogonom 8x8 s linije tvrtke Astra koja je dio Iveco Defence Vehicles. raznim dodacima za utovar i istovar tereta. Neke od komponenti njemačkog sustava za broj 420 / 26. U jeku Iveco u Francuskoj Nedugo nakon ruskog ugovora za LMV. 39 čišćenje putova od eksplozivnih naprava GRCP-a su. Potreba za povećanjem vatrene moći BVO-a proizlazi djelomice iz činjeni- ce da nizozemska vojska više nema tenkove u svom sastavu. protuminskom dodatne bitnice vučenih haubica ili buldožerskom ralicom. Usporedno uz navedene projekte po- većanja sigurnosti snaga. Ova će logistička vozila biti dostavljena s djelomično oklopljenim ka- binama. slijeva: Fuchs 1A8.indd 39 4/24/13 9:39 AM . Još početkom prosinca 2010. Integrira- M777A2 kalibra 155 mm/39 ni videosustav omogućava posadi u zapovjednom vozilu stalni nadzor nad djelovanjem MW240. daljinski uprav- Foto: Bundeswehr ljani Wiesel i specijalna robotska ruka žine šest tona može biti opremljeno Australska će vojska nabaviti robotskom rukom. mogućnošću priključenja prikolica te dio s dizalicama za izvlačenje drugih vozila. Foto: Isoli HV_420_37_41. Ugovor predviđa nabavu do 2400 dodatnih vozila. travnja 2013.gov. Za sada je njemačka vojska naručila 406 ovih borbenih vozila koja će zamijeniti 30 godina stare Mardere. Promjene u Nizozemskoj i Australiji Nizozemska je okrenuta poboljšanju sposobnosti svojih relativno novih Foto: defence.au borbenih vozila pješaštva CV9035. Iveco je ostva- rio uspjeh i u Francuskoj dobivši ugovor za dostavu višenamjenskih vojnih vozila.

Prema u Afganistanu od 2007. 40 Foto: Rheinmetall broj 420 / 26. Sa- vučene haubice M777A2. radi se na iznalaženju novih vrsta stre- ljiva koje bi popunile protuoklopne sposobnosti u određenim taktičkim situacijama. Nadalje ssion Weapon.SAD-a. tvrtkom Textron Systems Canada za kopnenih snaga. o nabavci če- tiri bitnice s 35 haubica M777A2. objavljeno da će umjesto planiranih samohodnih haubica australska vojska dobiti do- datne dvije bitnice. povećati njihovu ske nose oznaku C16 Automatic gre. Nizo. stava vlastitih snaga za pregradnju opreme kojom se koriste i saveznici tehnologija (slika ske automatskim bacačima granata. Kako CV9035 ima razmjerno velik top od 35 mm koji se može povećati na kalibar od 50 mm. je planirana od 2013. Prema navede- BOV-ova Guarani 2013. S obzirom na to da su iste haubice u naoružanju australskog glavnog Kanađani moderni. Kanada je zapo. Kanadska se vojska đer trebala imati i pozitivni učinak zemci su okrenuti i remontira tenkove Leopard koje zapravo već koristila ovim vozilima na proračun jer su manji troškovi poboljšanju svojih je nabavila od Nizozemaca. Dostava pregrađenih vozila pa je tako još jedna zemlja koja ima dolje desno) u sklopu projekta Close Area Suppre. a Brazilci razvoju kovske satnije s po 19 tenkova do dodatnim oklopom. U prosincu saveznika . odnosno 19 vu- čenih haubica M777A2 kalibra 155 mm/39. U travnju iste godine objavljena je odluka o velikom smanjenju obram- benih troškova koja je uključivala i ukidanje posljednje dvije tenkovske bojne. travnja 2013. u Büffele. ubojitost i olakšati pokretljivost uz nade Launcher System. tenkove Leopard U prosincu 2010. je ista njemačka tvrtka dobila povećanje interoperabilnosti voj. Odluka bi tako. I Australija je donijela određene promjene u planovima nabave. ih od Bundeswehra i opremivši ih (slika dolje lijevo). je objavila da je dobila podvozje tenkova Leopard 2 iz sa- Kanada također prati trend nabave domaćih i stranih ugovor za opremanje kanadske voj. računa se na ziraju i remontiraju istodobno osiguranje oklopne zaštite. bio 60 tenkova Leopard 2A6. (slika gore). od 300 automatskih bacača kalibra vojske i odabir tima predvođenog boljšati sposobnost preživljavanja 40 mm koji u sklopu kanadske voj. Rheinmetall će opremiti kanadsku vojsku automatskim bacačima granata CASW VOJSKE SVIJETA Hladnog rata imala je gotovo 1000 tenkova i činili su okosnicu oruža- nih snaga. Tako je u listopadu 2012. 2011. i ugovor za dostavu vozila za izvlače- ski dviju zemalja.indd 40 4/24/13 9:39 AM . do 2014. Usporedno s time RheinmetalI nom ugovoru Kanada će iskoristiti Više kanadskih ugovora koji su kombinacija Canada Inc. tip oružja. Ugovor pokriva više stavni je dio modernizacije kanadske Kanada kao i saveznici nastoji po. slila Rheinmetall da modernizira nje BPz3 Büffel. U poslijehladnoratovskom razdoblju broj je brzo smanjen te je 2011. posudivši BOV-ova CV9305 obuke i održavanja za samo jedan planu trebalo je uspostaviti tri ten. Ova se odluka nastavlja na onu donesenu 2009. opremanje s 500 taktičkih oklopnih Foto: Defensie Foto: LAAD HV_420_37_41.

milijardi dolara. Nudimo Vam realizaciju stambenog kredita uz fiksnu kamatnu stopu 2. odlučeno je da vatrenim stanicama i mogu se pre- nabaviti veliku količinu talijanskih zbog nedovoljne otpornosti na mine će ih biti najviše 358 voziti transportnim avionima C-130 lakih oklopnih vozila Iveco LMV što i improvizirane eksplozivne naprave. (slika gore) Hercules.5 uključuje i proizvodnju u Rusiji od Bivše vodstvo ruske vojske je svo. Novi su pogo- M1117 Armored Security Vehicle. 41 ophodnih vozila s opcijom nabavke Brazil kombinira još dodatnih 100 primjeraka. Tako je 2010. nabavu lakih desantnih gusjeničnih LMV Rusi nazivaju Cursor 9.hr . rudžbu Argentine za 14 vozila. Riječ Iveco je sredinom 2011. broj 420 / 26.7 više LMV-a od prvotno ugovorenih temeljenih na univerzalnom podvo. oklopnih vozila konfiguracije 6x6 teži- Promjene u ruskom promišljanju Svoju inačicu lakih ne više od 20 tona. VBTP-MR je porodica ožujku 2016. nastavio Foto: army.5 milijardi dolara. Iako su planovi sobnosti. mm REMAX. bez jamaca i depozita. travnja 2013.99 % cijelo vrijeme otplate kredita. ni namijenjeni proizvodnji kotačnog Prvih 47 primjeraka je planirano oklopnog vozila VBTP-MR Guarani na- dostaviti u 2014. obuhvaća 2044 vozila ukupno 1775 primjeraka u vrijedno. te mogućnost prijevremene otplate kredita bez naknade! wuestenrot. No u na kotačna vozila no objavilo je i vatrene stanice s topom 30 mm UT- međuvremenu je u siječnju ove go. Program je vrijedan oko 2.d. informaciju da su krenuli u razvoj 30BR izraelske tvrtke Elbit Systems dine objavljeno da se neće nabavljati porodice gusjeničnih oklopnih vozila i domaće stanice sa strojnicom 12. VBTP-MR je dobio i na- 358. Odabrane su sti od oko 1. objavljen pomalo za ruske zračnodesantne snage. biti opremljena daljinski upravljanim žavali kudikamo veće iznenađujući podatak da će Rusija se to vozilo nije smatralo adekvatnim brojke. Prije njihove nabave sadr. nose do 11 vojnika te mogu vozila. već će se potrebe oružanih snaga zju imena Armata.besplatni telefon 0800 200 500 HV_420_37_41. dok bi završetak stalog u zajedničkom projektu s brazil- proizvodnje svih 500 trebao biti u zadovoljiti domaćim ekvivalentom skom vojskom.indd 41 4/24/13 9:39 AM .99—4.lv je o vozilu koje je optimizirana ina. pod imenom Tigr. Vozila imaju amfibijske spo- vih kotačnih i gusjeničnih oklopnih borbenih vozila pješaštva BMD-4M Ris. jedobno objavilo da će dati težište s proizvodnjom do 2030. uspješan poslovni niz osnivanjem čica američkog kotačnog oklopnjaka podružnice u Brazilu. n SVOJ U SVOME Do vlastitog doma u jednom potezu! Financiranje otkupa stanova u suradnji Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i Wüstenrot stambene štedionice d. Pogon osiguravaju Ruski Tigr kao nadopuna su donijele i odluku da se ipak ide u oklopnih vozila Iveco domaći dizelski motori FPT Industrial Rusija također radi na uvođenju no.

nije pružio jači otpor. Barbarossa. međutim stjecaj okolnosti išao im je HV_420_42_43. pa su križari zauzeli Konyu sredinom svibnja. Papa Klement III. Podlistak Treći križarski rat je možda najpoznatiji iz cijelog serijala tih Pohod Lavljeg ratova. Na njegov se apel prvi odazvao njemački kralj Fridrik I. po nekim povijesnim analima s čak oko 100 000 vojnika. Naravno stvarnost i povijesne činjenice odstupaju od filmski izgrađenih stereotipa Novi. Nakon što je prezimio u Adrianopolju. ponajprije zbog velike pozornosti koja mu je posvećena u filmskoj industriji. uputio je apel svim europskim vladarima za novi kri- žarski pohod kojim će se povratiti sveti grad Jeruzalem u kršćanske ruke. Krenuo je u pohod iz Regensburga početkom svibnja 1189. što je svakako pretjerano za to povijesno razdoblje. travnja 2013. ovladavši pri tome Ga- lipoljem.indd 42 4/24/13 1:45 PM . HV 419). Utapljanje vojskovođe Približavanje velike vojske križara za- brinulo je Saladina i njegove vojskovo- đe. Barba- rossa je sa svojom vojskom nastavio u ožujku iduće godine pohod prema Jeruzalemu. 42 broj 420 / 26. Konijski emir Kilij Arslan II. R AT O V I reotipa i predrasuda koji se po­vezuju s tim razdobljem. Prikupio je iznimno veliku vojsku. Nai- me poraz križara u bitki kod Hattina i pad Jeruzalema u ruke Saracena duboko su uznemirili Europu. Treći križarski rat je neposredni rezultat sloma Kraljevine Jeruzalem i pada Jeruzalema pod Saladinovu vlast (vidi podlistak. S druge strane upravo Srca je holivudsko viđenje tog sukoba u velikoj KRIŽARSKI mjeri pridonijelo izgradnji raznih ste.

kralj Filip vratio se sa svojom vojskom križarski rat bio završen. i ponovno ga izgradili kao jaku utvrdu. koja je u to vrijeme bila pod vlašću zauzeti Ascalon u kojem su prezimili Saracena. Nakon ovog nakon zauzimanja Acre u Francusku. lipnja 1190. njih oko 5000 predvođenih Barbarossi. n (slika desno) HV_420_42_43.indd 43 4/24/13 1:45 PM . Jaffe. Bitka je počela kada su Saraceni izne- barossa se utopio pod do danas potpuno nada napali križare na hodnji prema nerazjašnjenim okolnostima. Naime 10. a mnogi su se demo. Pustolovni Rikard iskrcao se tijekom Nakon nekoliko neuspješnih napada plovidbe na Siciliju koju je zauzeo po. gore desno iz knjige Velike francuske nakon čega među muslimanima do- kronike. travnja 2013. Nakon bitke križari su uspjeli Acre. tvoreni kružni borbeni postroj u kojem August. koji su svaki sa svojom vojskom su prvu i drugu vrstu činili kopljanici. Saraceni su se povukli s razivši lokalnog vladara Tancreda. a templari sasvim gore. kolovoza 1192. nije ušao i grad Jeruzalem koji je ostao došlo do bitke kod Arsufa. od stanovnika Acre dobili su mogli su nesmetano obilaziti religijska ključeve grada. nanosili osjetne gubitke Saracenima. a prema Svetoj Zemlji krenuli pomor. pa je 2. pješaštvo je napravilo za- Lavljeg Srca i francuski kralj Filip II. kršćanski hodočasnici Rikard Lavljeg Srca i francuski kralj Filip II. došao samo mali broj vojnika. pretrpjeli koje su izgubile više od 7000 ratnika. nog sporazuma. uvjetima. Rikardu da konsolidira konjaništvo. na križare. Teritorij koji je ostao pod nadzorom križara obuhvaćao je samo priobalni pojas Palestine (do Okrunjenje Rikarda Lavljeg Srca na 15 km u dubinu kopna) od Beiruta do slici iz XIII. te gro- misterioznim oklonostima prilikom foviju Tripoli u kojoj su ivanovci držali prijelaza rijeke Salef u Ciliciji (slika utvrdu Krak des Chevaliers. Križarski su gubici bili manji od 800 ralizirani vratili kućama. racenskim konjaništvom. ruj- Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. XIV. križarskog pohoda obnovljena je Kra- a Rikard je nastavio pohod prema Je. Rikard u bitci kod lazi do razjedinjenja. stoljeća (na stranici lije. a u proljeće su nastavili pohod prema nim sinom Fridrikom Švapskim. Stoga je do ljudi. u kojoj Rikard i Filip se križarsko pješaštvo sukobilo sa sa- U međuvremenu su se križarskom po. ali bez unošenja spasilo od masovnog pokolja koji je naoružanja i pod točno definiranim inicirao engleski vladar i koji je do. što je dalo vremena u križarskoj vojsci. pri čemu je 7. Očuvanju križarskih državica veo do rascjepa među križarima (slika pogodovala je Saladinova smrt 1193.). su teške gubitke. a kamoli uspješno riješio. Nažalost to ih nije mjesta u Jeruzalemu. dio pogubljenje svih 2700 zarobljenika. sličan način zauzeo i Cipar. zatim napustio Palestinu. Iako su nim udarom potuče Saladinove snage. st. Udružene snage križara započele su kao u Jeruzalem i pripremio na opsadu. Sukladno odredbama mirov- von Carolsfelda iz 1832. Tom prilikom došlo je do bitke kod Jaffe 5. opsadu Acre koja je osvojena 13. u Saladinovim rukama. djelo Juliusa Schnorra Tortosu. Sjevernije su sačuvali Antiohiju i vo). broj 420 / 26. ali u njezin sastav ruzalemu. Njegova Arsufu. Nakon toga produžio je plovidbu prema Acri pokraj Mir i odlazak iz Palestine koje se već iskrcala vojska Filipa Augu. što je Saladin iskori. ljevina Jeruzalem. Bitku je prvo prihvatilo kri- je smrt rezultirala panikom i kaosom žarsko pješaštvo. nakon čega je Rikard zapovje. Zahvaljujući hodu priključili engleski kralj Rikard I. Saladin se sa svojim snagama povu- sta. čvrstoj stegi. godine). snaga da bi opsadu uopće uspostavio. sredinu strijelci i samostrijelci koji su skim putem preko Sredozemnog mora. te dinastijskih i Jaffe kako ga je vidio Gustave Dore plemenskih sukoba. te na teškim gubicima. rujna 1991. sklopio mir sa Saladinom. stio i svojim snagama iznenadno napao uspostavi borbeni postroj u liniji i snaž- potpuno nespremne križare. Fridrik Barbarossa utopio se pod okolicu s lukom Saint Simeon. a ali i dubokih nesuglasica s Rikardom. na 1192. čime je III. tijekom Pobjeda snažnim udarom prelaska preko rijeke Salef u Ciliciji Bar. Jeruzalemu. srpnja Međutim Rikard nije imao dovoljno 1191. križari uspjeli odbiti napad. 43 Marinko OGOREC na ruku.

isto tako je vjerojatno naroda u Republici Hrvatskoj o srpskoj au. To se moglo postići ratno stanje. pred. jer je (Kronologija rata 1989. Mi smo znali za scenarij koji je vodilo u ponor građanskog rata i ne samo postajama u Dalmaciji i Lici. kolovoza. O tome je najbliži suradnik Slobodana Miloše- naoružanja na hrvatsku policiju. na po. Naoružani srpski pobunjenici risavom Jovićem. travnja 2013. Zagreb. sc. među Sinja i Knina) zapucali iz pješačkoga gućila tamo rad redovnih organa unutraš. Njezin krajnji cilj su najprije javili da je vojska na ulicama Kni. unatoč tome i Radio Knin i Tanjug taljnije me obavještava o događajima. kolovoza 1990. Potom su srpski ekstremisti u večernjim redovnu dužnost na osiguranju mira.. jer za to nema nikakvih razloga. a potom i u Sloveniji. Srpskim ekstremistima to je po. Upoznao sam ga da se šire stvo da sačuva mir. zapisao: Hrvatskoj. sam razgovarao dva puta s predsjednikom Hrvatskoj nego i u Jugoslaviji. a onda poslova RH da preuzme oružje namijenjeno – u Benkovcu. hoće hitno da dođe. A osim Pozivam srpsko pučanstvo u Hrvatskoj da na kninskom području. rulja u Gračacu prodrla u općinu i onemo. kolovoza 1990. jedino agresijom Srbije i JNA na Republiku to demantirao. kako bi se izazvala intervencija izjavio da će vojska intervenirati ako jedan U Nikšiću koristim još malo odmora. Žesto- bio je zamišljena “srpska“ područja u Hrvat.indd 44 4/24/13 1:46 PM . nego da bi to bio definitivan Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA STANJA U H Prilozi za raspravu o početku “balvan revolucije“. zbivaju u Hrvatskoj ne teku baš sasvim po naoružanih građana srpske narodnosti uoči O spomenutim događajima na Hrvatskoj scenariju. Danas i srpskog naroda u Hrvatskoj. Pozivam hrvatsko pučan- “ratnog stanja“. Pojava Hrvatsku. 17. toga upoznao sam ga i s tim da je riječ i o sluša glas onih razboritih među sobom kakvi menjem zapriječili su glavne prometnice tome da su dva vojna aviona presrela heli. Metež koji građanskog rata. “Usložnjava“ se u Hrvatskoj. Gospodin Jović me je u drugom vića i srbijanski predstavnik u Predsjedništvu ukloniti barikadu. pa i ne samo u pobuna Srba. Kninu i Gračacu – nisu nas su uvidjeli da je to odveć suludo i da bi to pričuvnom sastavu MUP-a RH u policijskim iznenadili. da ne nasjedaju iz unutrašnjosti Hrvatske prema Dalmaciji.. razgovoru obavijestio da vojska nije dobila SFRJ Borisav Jović u svom dnevniku. 1998. Započela je “balvan revolu. zaposjeli prometnice glasine da je vojska već u pokretu. trebala vojska nastupiti. Vjerojatno je po prvom scenariju nelegalnog “izjašnjavanja (plebiscita) srpskog televiziji govorio je 17. To znači da događaji koji se žanu pobunu protiv hrvatske vlasti. DOMOVINSKI RAT dr. pod datum cija“. pripremao metež u Hrvatskoj. provokatorima i onima koji ih izvan Hrvatske Pokušaj hrvatske policije da uspostavi red prema tome onemogućili su organe unu. s namjerom stvaranja kaosa u Republici nikakav nalog za pokret i da general koji je 17. stvari – Srbi u Hrvatskoj se digli na noge. kod Civljana (iz. 28). koja je došla njih poslova. su 17. protuustavno djelovanje putem samostalnosti. Ante NAZOR. 44 broj 420 / 26. De- dijela Srba u Hrvatskoj protiv demokratski Međutim. kolovoza 1990. su mi se obraćali ovih dana. pa prema tome služilo kao neposredan povod za proglašenje Predsjedništva Jugoslavije gospodinom Bo. Točnije. sna i Hercegovina. dručju na kojem se. na i da se tobože bratimi s narodom i da je ko reaguju na ponašanje nove hrvatske vlasti skoj pripojiti Srbiji. ako bi Hrvatska krenula predsjednik Skupštine općine Knin proglasio koja najavljuje i već sprovodi mere koje Srbi ne HV 420_44_45. A malo kasnije sam Tanjug je dijela Srba u Hrvatskoj eskaliralo je u oru. uz potporu srbijanskih ide za tim da se sruši demokratska vlast slom mogućnosti suživota hrvatskog naroda državnih službi i JNA. situacija – to je njegov uobičajeni izraz. ravnatelj Centra U kolovozu 1990. koptere Ministarstva unutrašnjih poslova. pripremala oružana u Hrvatskoj. a balvanima i ka... kolovoza 1990. str. da ne bude uznemireno. To je početak oružane pobune ovlaštenje i da to uzmem kao da nije rečeno. sjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman: trebalo objaviti takvo izvanredno stanje da tonomiji“.. JNA. i kraj Jugoslavije. Suština izabrane hrvatske vlasti. Hrvatska – Bo- satima 20. pozivaju na nekakve referendume i na neka- i osigura mir na tom području spriječila je trašnjih poslova Hrvatske da obavljaju svoju kve ustanke. Zove Pera JNA i smijenila demokratski izabrana vlast čovjek u Hrvatskoj padne nije za to imao Gračanin.-1998. navela je Ministarstvo unutarnjih Događaji koji su se zbili danas u tri općine bi bilo opravdanja za nastup vojske.

. zabranu srpskih kulturnih in. pa ih je kontrola leta. str.) srpski ekstremisti za naciona. itd. Her. zabranu nom o općenarodnoj obrani. a Tuđman im preko specijalaca. Molim Vas Između redova mi kaže da sam ih ja postakao nipulacija da je armija na bilo koji način lepo ovo je nedozvoljivo. sekretarijata za narodnu obranu pukovnik referendum. kratskih promjena Republički sekretarijat za Pripremaju se za referendum o srpskoj autono. jer su krenuli sa Skupštine SR Srbije od 28. je u Kninu predsjednik opštine Babić proglasio Opačić (registrirao ga je na početku demo- stitucija. ma u Hrvatskoj otpočela posle mog prijema Vuk Obradović dao je ciničnu izjavu. predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske (30. Čuo je za proglašenje “ratnog Jugoslavije“. helikop. Tuđman je uputio depešu na moju adresu koja 18. zadatak da spriječi bratoubilački rat u nisati ako i jedan jedini čovek pogine.. Iz Stare Pazove se spremaju i optuživanja JNA? helikoptera hrvatskoga MUP-a. određeno Ustavom SFRJ i Saveznim zako- Zovem Adžića. komandu glavne punktove i institucije. Primjerice. te Republici Crnoj Gori 1988. mere koje Srbi ne prihvataju: zabranu ćirilice. valjda po istom pitanju. postupajući po javiti mu se. glasnogovornik Saveznog hrvatske vlasti su odlučne da Srbima ne dozvole počinje time da je pobuna u srpskim opština. da je vojska izašla na ulice i preuzela pod svoju pravosuđe i upravu SR Hrvatske. „Migovi“ nisu uzletali... lizam prozivali i Ivicu Račana i Stipu Šuva.. Dobro je da se uplašio.. da su na “mitinzima“ Srba u je zakonske mjere poduzet će se i u drugim satanizacije JNA. čiji je predsjednik bio Jovan tabli i putokaza.. To svakako nije isto. 1996.. Tuđman ra.. utvrđene prije dolaska HDZ-a i F. Ko koga plaši i zašto ne znam. Hrvatskoj prije konstituiranja višestranačkog slučajevima eventualnog samovoljnog pona- Prenosim to Tuđmanu. (Stjepan. Dakle. 1990.. sljedeći dan. kolovoza 1990. Kaže Mesić Hrvatskog sabora i proglašenja F. zanemarujući da su smjernice nove (predsjednik Tuđman u razgovoru s Jovićem scenariju sačinjenom u Beogradu da se obori srpske politike. Hrvatska – Bosna i Hercegovina. ratno stanje.) i prisilili ih legalna hrvatska vlast. Bosanska krajina preti da će kud novinaru takve informacije? I zašto? Da li svibnja 1991. su letjeli mimo najavljene i odobrene mar- Obećao sam mu da ću pogledati o čemu se radi i bodana Miloševića u Srbiji od 1986.indd 45 4/24/13 1:46 PM . zove me delegacije Srba iz Hrvatske pre nekoliko dana. je “najava otcepljenja od milicijskom sastavu. 18. status konstitutivnih jedinica jugoslavenske vojnu uniformu kojom raspolažu. dijela Hrvata (to će potvrditi referendum 19. da se grad brani na barikadama. “anti. Ili se pravi lud. itd. 178-179) Tuđmana i Stipe Mesića da su avioni Rat- Vojni su avioni „MIG“ presreli dva naša heli. o tenkovima iz Slovenije jima je Vojvodini i Kosovu “de facto“ oduzet koji samovoljno oblače i zloupotrebljavaju nema ni govora. je u pitanju Tuđmanov scenario dramatizacije Sukladno Kadijevićevoj “istini“ o vraćanju cegovina takođe. Jedino što se u toj Jovićevoj rečenici u svim opštinama (srpskim). Borisav Jović tvr. (Kronologija rata krvoproliće“. ožujka 1989. Kragujevac.) proizlazi da skoro autonomnim pokrajinama Vojvodini i Kosovu na polazni aerodrom.). može uzeti kao točno. str. nog zrakoplovstva presreli tri helikoptera koptera i prisilili ih da se vrate i slete. Tuđmana na vlast u Hrvatskoj (uspon Slo. Kaže. lim./1989.. Radi se po Tuđman. Armija će taj se uplašio.“ projekta. a. jesmo li mi demokratski na pobunu. se pridružiti Kninskoj. Tko zna šta je srpskih kulturnih institucija“. iako službeno nije noćas pokupio oružje namenjeno rezervnom vratila se u kasarnu jedna jedinica sa redovne bilo prezentirano. Iz razgovora s Veljkom Kadijevićem birokratske revolucije“ i smjena vodstva u propisima. skidanje ćiriličnih U TV dnevniku studija Beograd objavljuju da društvo Zora. koju Taman što je otišao Pera Gračanin. jer je to zaista bila želja velikog se digao na noge. Poslednji dani SFRJ. najavu otcepljenja od Jugoslavije. On dalje šizi. Nadležne komande i ništa nije istina. ovom prilikom ističe da JNA ima. Najoštri- Očigledno Tuđman sprovodi utvrđenu politiku federacije. tenkovi di da je za pobunu Srba “kriv“ predsjednik Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske iz Slovenije kreću prema Hrvatskoj. siječnja miji u Hrvatskoj. preti krvoproliće. šrute. 45 prihvataju: zabranu ćirilice. 29) HV 420_44_45. na slijetanje na aerodrom Lučko. u 1989. da idu u Knin. zapravo novog velikosrpskog spominje dva helikoptera. op. Franje O čemu se radi? – pitam ga. Nije točan ni podatak koji navodi Jović bilo kojem dijelu Jugoslavije. Opšta je gužva. Savezni sekretarijat za narodnu obranu i op. Obrovac nije dao. prisilila na prekid leta i povratak (“ministar obrane“ SFRJ.) je zvao Adžića. Pita se ot. op. član Predsjedništva SFRJ iz Hrvatske. rukovodilaca Republike Hrvatske dr. Helikopteri Jedva sam ga ućutkao.). Zovem opet Adžića. Sav uzbuđen. zaciju stanja u Hrvatskoj. Nisu točne izjave vršimo legalnu vlast! (Borisav Jović. mjere protiv pojedinaca iz rezervnog sastava odobrene maršrute. on i ovo demantuje. 1998. ko rekao i ko koga laže? Hrvatskoj je tada djelovalo Srpsko kulturno Zagreb. Ništa više. a. oružje građanima. travnja 2013. ali više od toga nema ništa. među osta- ovaj mu je navodno rekao da će vojska interve. je prenio Tanjug: Gruba je insinuacija i ma- ENJA IZVANREDNOG U HRVATSKU Tuđman telefonom. ko. jer jedan čovjek može uvek i ko zna da “hrvatska vlast najavljuje i već sprovodi zadatak bezuvjetno izvršiti onako kako je čijom krivicom da pogine.-1998. broj 420 / 26. Tuđmana za šanja pripadnika JNA i Teritorijalne obrane. a. i oružjem ako treba. narod vežbe. „“zmeđu redaka“. izuzev u Obrovcu. a svibnja 1990.). odluke štabovi oružanih snaga poduzmaju odlučne teri su vraćeni telenalogom. a Knin je još ranije podelio stanja“. Zaboravio je da pobuna Srba dolazi uključena u tobožnji scenarij za destabili- izabrana vlast ili nismo? Nama se ne da da posle njegovog dolaska na vlast. On kaže da je rekao “ako nastane skidanje ćiriličnih tabli i putokaza.

na. filatelističkom smislu. Europa – Paklenica. i dvije prigodne omotnice markama je obris kraljice. na Heinrich von Kleist (1777. poštanskim markama. često mogu prepoznati po. HPT je 13. lazi natpis Republika Hrvatska. obljet. Relkovića (1732. 100.). hrvatska je Marke su izdane u arcima i sustava unaprijed plaćanja poštarine. te se upo- cije. i privrednoga stanja slavonskih seljaka. u u Beču Antuna Gu veterinarskom institut Ivo Aščić oacije” dok je srca. Relkovića i A.admiral iz 1795. Karol Wojtyla (1920. Kombinacijom dizajna. imala Splićanka Mira Mihelič. godine marke poznate su i po tome što su do prostoru i vremenu. gdje je bio zarobljen i države ili oznaku nominalne vrijednosti Mini šahovnica na poštanskih maraka. Ovaj hrvatski natpis je na hrvatskoj maraka i čije je zanimanje za marke liku ulogu u književnom stvaralaštvu pjesnik je rano stupio u vojsku te je marki iz serije zna- sustavno. vele ti si lipo studenta na Vojnom “Slavonijo. pustio u promet seriju od šest varadinskoj Tvrđi iz koje bježi i živi 13 su brojne nagrade na različitim među.. obljetnica rođenja književni.-1914.vog dana. u članku je kratki imale dva crvena ili bijela kvadratića a Hrvatske i književnosti dali su i svjet. zaštite i sl. travnja 2013. se između ostalog odužile i izdavanjem (1756. pa je zbog toga. uz or it a” te ks t je ko ji se nalazi na marki enita.G. Relkovićevo prosvjeti- države. marke nacionalna obilježja maraka RH u nekoliko navrata izdao znao sa suvremenim europskim pro- mogu postati zaštitini znak (brand) neke Republike Hrvatske marke s motivima hrvatskih pjesnika svjetiteljstvom. bit će i Kr vatske književnosti”.) stoji natpis “I vojnika i pjesnika Mati st av a Ma to ša (1 87 3. stoji Pavao II. 150. drugih). zemljo plem do k na m ar ki bi vš eg je Antuna Relkovića. 500.indd 46 4/24/13 1:49 PM . Odora ratne mornarice Ujedinjenog Kraljevstva . Vladimir Nazor ponajprije na poboljšanje društvenoga osim u književnost ljivosti poštanskih maraka Republike 1999. 450. zatočen u Frankfurtu na Odri. meniti Hrvati “Petar na području drugih država koje su im sudjelovao u Sedmogodišnjem ratu štansku marku i prije negoli vide naziv Šegedin” iz 2009. unije. na marke E Relkovića i A. obljetnicu rođenja A. markama. načina tiskanja. na: 200. -1914. (2005.). Ondje je (valutu). Barakovića i 50.. n HV 420_46_47. 100. marki podsjeća na U tom je smislu izdavač poštanskih imao vremena čitati i učiti.G. obljetnicu prema odobrenju Svjetske poštanske jeziku najočitiji je dokaz po. Između ostalih maraka.). nema obvezu pisanja naziva dr. rođenja Mate Balote.-1813. Jedina država na svijetu koja Književnost na hrvatskom Matoša. vele ti si podsjeća na nacionalna obilježja Repu. stojanja hrvatske zajednice obljetnicu rođenja Jurja žave na poštanskim markama je Velika u bližoj i daljoj prošlosti. bit će i Kroacije”. zloga oko uvođenja poštanske reforme pjesnicima.. 46 broj 420 / 26. moć definirati hrvatsku najpoznatija slovenska prvog dana (FDC) i list pr- Na hrvatskim markama se od 1991. Književnici hr. lipnja Zbog dezerterstva zatvoren je u petro- ževnika..-1763.A. Hrvatske je postojala u određenom ca na marki Republike S obzirom na zanimljive bi- Slovenije iz 2012. osvrt na M. i brojnih na Gustava Matoša (1873. zemljo plemenita. Dan bijelog štapa i dr. perfora.) osvajale 1998. Gorana Kovačića 1993. Vjekoslav Klaić 1999. obljetnica smrti književnika Ivana teljstvo poštuje Boga i cara i odnosi se Iako egzaktno istraživanje prepoznat. Matoša I SA N J jednoj od dvije omotnice MEDIJ Z A P prvog dana iz 1998.). svrstana i u temu Hrvatske nije provedeno (bar koliko nacionalnih obilježja nica smrti književnika Ivana Gučetića Na marki bivšeg studenta na Vojnom je dostupno javnosti). natpis “I dok je srca. marki vojnika i pjesnika Matije Antuna Osobe koje zanima dizajn poštanskih “Svi smo odgovorni?” vatskog podrijetla imali su također ve.G. prije svega zbog povijesnih ra. obljetni- Britanija. obljetnicu smrti nalne vrijednosti najvažnijie su oznake Matije Antuna Relkovića. poštanskih maraka “Istaknuta pera hr. godina u inozemstvu. Mar- narodnim natjecanjima ke su izdane u spomen Natpis naziva države i oznaka nomi. ografije dvojice hrvatskih nedavno u svome minijaturnom izdanju Svoj doprinos u promociji pjesnika. marki Velike Britanije iz vojnik i pjesnik na 2009. obljetnica društva hrvatskih knji. književnost određenim od 20 maraka a izdane su Umjesto naziva države na njezinim oblicima i vrstama.-1798. koje se moraju nalaziti na poštanskim Vojnik i pjesnik 125. Zahvaljujući znamenitim cu smrti Milana Begovića. veterinarskom institutu u Beču Antu- (npr.) – papa Ivan ka Josipa Eugena Tomića 2003. s prepoznatljivim zapadnonjemačkoj likom obrisa kraljice marki iz 1961. država čiji su se likovi našli na stranim lipo uzorita” tekst je koji se nalazi na blike Hrvatske.. renomiranih organizatora. ponekad i mini šahovnicu što svakako ski poznati spisatelji s područja drugih “Slavonijo. naciju kao zajednicu koja spisateljica i prevoditelji. Matoša. hrvatske marke 2002. FilateliJa “Istaknuta pera hrvatske književnosti” s likovima pjesnika i vojnika M. u (50.).A.

talja u grbovima ucr. Zastavni je rukav dobiven prikazuje crnog orla s austrijskim crveno-bijelo. Krajiška pješačka pukovnija) i HR Zastava Zapovjedništva Zbornog područja Bjelo. M 1869) u skladu s te. koji gube titulu careva na pješačkoj zastavi. ritorijano-političkim šaku s dva uzdignu- U austrijskoj vojnoj terminologiji ove se zastave promjenama u državi.1993. mogu razlikovati. čime nastaje za hvatanje plijena. Još 1991. broj 420 / 26. Taj se propis već 1806. / No. mijenja orla (pa tako postoji M autora. Unaprijed zahvaljujemo. krune) u sredini i ispred nje raskriljeni smeđi da se složeni jozefinski grb na prsima orla zamje. kao što će i kasniji zadržava se opći izgled. ali je crna zastava s tim kratica postrojbe pa se zastave pojedinih postrojbi oslikanim. M 1856. OZ Bjelovar provela je nekoliko Infanterie Regiment Numero). što je područje OSRH – Varaždin. Svaki je od 10 štitova okrunjen ljeća povremeno mije. takvi bi grbovi na manjim ko središnjeg dijela štita vijori se trobojna vrpca Svetog Rimskog Carstva i postaju carevi Austrije.(Slunjske) prema propisu cara Franje I. Ranije 1994. preustrojem ranijeg Zapovjedništva 2. dužine 70 do 80 cm iako su bile jednakog likovnog glavlju je štita ispisano zlatnožutim “ZBORNO kao i ispravke i ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelokupne povijesti zastava naših postrojbi. Iako su Zastava je izrađena raspoređuju svaki u svoj mali štit na krilima orla tijekom sljedećeg sto. bljenom pravokutniku na nalijepljenom komadu pod sobom podrazumijeva i hrvatske zemlje. u podnožju u luku “BJELOVAR“. / Nro i broj (Leichte koji stoga simbolizira i hrvatske zemlje južno od 1991. tj. ta prsta s krunicom i nazivaju modelom M 1806.R. Željko Heimer U Napoleonskim ratovima značajno se mijenja sta. prekida vatre i zaustavljanja širenja agresije vali). npr. virtu. od Zapovjedništvo ZP Bjelovar osnovano je u veljači platna u dva reda ispisan je uljanom bojom crni 1836. naime pro. austrijskog korišten na zastavi tije- Ovaj propis uvodi i još jednu novinu. da su se promjene de. ti Save.Preustrojem OSRH 15. tj. vjerojatno 1995. konjaničkim zastavama bili suviše sitni. s tri strane obrubljena žutim pozamanterijskim re- sama oko 4 cm dužine VEKSILOLOGIJA Habsburške vojne zastave do dualizacije Status habsburških monarha koji se značajno mijenja u Napoleonskim ratovima očitovao se i u vojnim zastavama tako da se složeni jozefinski grb na prsima orla zamjenjuje 1804. nije neobično Zastava Ordinärfahne 4. Bjelovarske husarske pukovnije pisuje da se u uglu zastave ispisuje ime. stičkim grbovima Habsburga.(Infanterie Regiment Numero) alne sljednice Napoleonovih Ilirskih provincija. posuvraćivanjem zelenog zastavnog polja. Bljesak i Oluja. krajiške pješačke pukovnije bilježeno da je taj znak izrađeni (M stoji za njemački Muster). saznanja o nastanku i korištenju zastave. tako da s povijesnim hrvatskim grbom (šahirani štit bez Ova se promjena očituje u vojnim zastavama tako su na njima u potpunosti izostavljeni. ne kada je izrađivan i odgovarajućom krunom (tako je ugarski okrunjen njani zemaljski grbovi nadlaktični znak jedna- krunom sv. i Otkos 10. listopada i broj pukovnije ili L. rieregiment. (koje su nazivane konjanički standardi) bile su Znak u obliku polukružnog štita svjetlije zelene Dodatne informacije o zastavama postrojbi OS RH. Postrojbe ZP Bjelovar sudjelovale trebale su imati natpise GIR No (Grenz-Infante. molimo javite na zastavehv@ gmail. I. se prikazuje i grb Kraljevine Ilirije. zborno Za razliku od pješačkih zastava koje su bile relativ. zastave konjaničkih postrojbi čini jednom od relativno rjeđih okomitih zastava. Zastava sa znakom orla čuva se u zbirci 47 Foto: Branko Šenk. a veličine je 100×210 cm. No kako se čini.sc. obrubljen je zlatnožutim tropletom. rišten je drugačiji znak do kraja Monarhije – raskoljen u tri polja s dina. ožujka 1996. područja Bjelovar su i u operacijama Maslenica. hrastovo lišće.indd 47 4/24/13 1:49 PM . U za. Pre- tus habsburških monarha. Postrojbe mobilizirane na području Hrvatske Zapovjedništvo Zbornog na Hrvatsku.iz 1806. Strijela 91 se natpisi nisu uvijek stavljali i zastave sačuvane zastavama nakon dualizacije.com. godine i moguća rekonstrukcija zastave kom Domovinskog rata. crvenim grbom. Stjepana. znakom izrađena 2006. 2008. jedno- stavnim zlatnim grbom koji prikazuje crnog orla s austrijskim crveno-bijelo-crvenim grbom dr. zastavama. Uvođenjem malih štitova na krilima orla PODRUČJE“. operativne zone Bjelovar ustrojene 15. ZP Bjelo- No (Husarenregiment. godišnjice OSRH. natpis. Nije za- modeli nositi oznaku godine propisa po kojem su Dapače. ko- i uvodi se novi prsni štit koji će ostati u uporabi 1836. Značajne promjene uočavaju se i na vojnim manjih uspješnih akcija – Orkan 91. Zastave su ponovno u nekim detaljima promijenje. Osim ugarskog grba koji u povodu 15. Austrije i Lorene.orao žutog kljuna i blijedih kandži u položaju njuje 1804. jednostavnim zlatnim grbom koji ne nakon Napoleonskih ratova 1816. širine između 63 i 70 cm i boje. var tamno je zelena zastava sa znakom u sredini var većinom je obuhvaćeno u novo VI. koje su tako ažurirane. godi- uokolo prsnog štita. like Hrvatske. prikaza.Rgt.zastava u uporabi. HV 420_46_47. U oba gornja kuta u crno obru. Zemaljski grbovi sada se prvi put svjetskog rata. koji “prešutno“ predstavlja i u štitovima na krilima kog izgleda nepoznatog hrvatske zemlje). n no velikih dimenzija. fotografije gotovo upola manje. Husarska pukovnija). koje su uvelike pomogle uspostavi u Hrvatskoj su bez njih (ili se natpisi nisu saču. postavljenim okomito na širinu zastave. M 1859. koji prikazuje krajobraz. travnja 2013. zastava Glavnog stožera Oružanih snaga Repub. obrazac koji će se zadržati praktično do kraja 1. odnosno tavale na postojećim.Inf.

Opremljen je stražnjom ka- merom s 13 megapiksela s velikim mogućnostima snimanja. svojim prijateljima. ovisno o vrsti. glas ili pokrete kako bi omogućio upravljanje zaslonom bez potrebe za aktivacijom uz dodir prsta te omogućuje lakše obavljanje zadataka.indd 48 4/24/13 9:37 AM . Primjerice. travnja 2013. prikazuje lokaciju na glas. Map My korisnicima aplikacije. Očekivani početak prodaje u Hrvatskoj predviđen je u istom terminu. prikaziva- nja i uređivanja fotografija... Značajka “Air View” prikazat će fotografije i poslati elektroničku poštu uz prelazak prsta iznad zaslona. Svakako. HV_420_48_49. rutu kojom pro. “Samsung Smart Pause” omogućuje kontroliranje zaslona pogledom i još mnogo toga. prijeđenu udaljenost. Dakako. po. a o svemu će zinu (trenutačnu. tanim i spremljenim rutama ili Putem GPS-a aplikacija prati br. Maloprodajna cijena u slobodnoj prodaji iznosit će 5 799. opcija “natjecanje” gdje možete tvorit će vaš pametni telefon u pratiti svoj napredak na već ucr- najboljeg suputnika za trening.00 kuna dok će cijena u tarifnim pake- tima mobilnih operatera biti niža. Galaxy S4 je dovoljno pametan da prepo- znaje vaše lice. ”Air Gesture” korisnicima omogućuje promijeniti glazbeni zapis koji trenutačno sluša- ju tako što će mahnuti rukom iznad zaslona. Ride je jedna od aplikacija koja predak vožnje ili trčanja možete će biti vrlo korisna osobama koje S toplijim danima vrijeme je za stvorena aplikacija Map My Ride dijeliti na najpopularnijim druš. multimedija Samsung Galaxy S4 stiže u Hrvatsku Samsung Electronics u Hrvatskoj po- nosno je predstavio željno iščekivani Samsung GALAXY S4. Galaxy S4 prvi je ure- đaj na svijetu sa zaslonom Full HD Super AMOLED koji fotografije pri- kazuje u njihovu najboljem izdanju. se bave sportom profesionalno ili trčanje ili biciklizam za što je i koja će vam olakšati treniranje. MOBILNE APLIKACIJE Map My Ride App – za biciklizam i trčanje Ova besplatna aplikacija pre. Zanimljiva je rekreativno. Sav na. Prodaja uređaja Samsung Galaxy S4 na globalnoj razini započinje 27. tvenim mrežama. za vožnju biciklom karti. trav- nja u 10:00 sati. bilo bi praktično nabaviti držač za trošnju kalorija. Njegov veliki zaslon od 5 inča ima 441 ppi za besprijekornu kvalitetu prikaza. 48 broj 420 / 26. maksimalnu i vas obavijestiti simpatičan ženski prosječnu). iPhone ili Android telefon kako bi lazite pa sve podatke može dijeliti podatke imali pred sobom na vid- u stvarnom vremenu s drugim ljivom mjestu.

Sučelje je. Vlahović HV_420_48_49. 49 Pripremio Ivan HORVAT Windows 8 update vraća Start izbornik i još nešto Novi val informacija o Windowsu 8. performansi. Za pojačani doživ- je dovoljno nasloniti na zid. a praktično je što su svi izlagači grupirani po zemljama iz kojih dolaze. Nadalje oni koji se ne sjećaju ASDA-e iz 2011. navodno bi trebalo ispuniti očekivanja mnogih. Vjerojatno je da bi je veći broj naših čitatelja želio posjetiti. web-info adriaticseadefense.1 donosi i povratak Start gumbića na koji smo svi toliko navikli. Ne može se reći da dizajn pršti atraktivnošću. Pixel HD-om. Tu su i fotogalerija te videogalerija.com Na dan izlaska ovog broja Hrvatskog vojnika u Splitu će završiti vojno-zrakoplovna izložba ASDA. no odmah vam je dostupan link koji će vas odvesti na njihove službene web-stranice. travnja 2013. proizvođač Philips televi. Ono što je poznato iz postojećih varijanti neke će stvari biti popravljene. godine mogu pročitati svojevrsni podsjetnik na prvo izdanje izložbe. Za vrhunsku sliku brine se zajn televizora na stalku ili zidnom 1. odnosno TV uređaju spušta zora predstavio je najnoviji model iz se produljenim dijelom prema pod- linije DesignLine. a televizor je Full HD s vršinom koja seže sve do poda i koju aktivnim 3D-om. Ovaj se efekt izvrsno na- zbog čega se izvrsno uklapa u mo. Nova ASDA slijedi za dvije godine. modelu. Osim vrhunskih lozi. no još se mnogo toga može dogoditi u međuvremenu. D. Philipsov TV PDL-8908 prozirno staklo sve više dolazi do odlikuje nekonvencionalan dizajn izražaja. Naravno isti je izvor napo. prednja strana ovog uređaja izrađena Zvučnici su usmjereni prema zidu na je od komada stakla bez okvira koji koji se televizor naslanja. no zato ćete naići na sve informacije koje su vam potrebne o izložbi. dio korisnika borio se s averzijom prema novom izgledu i novom načinu rada. sustava jest kako će Blue sasvim sigurno donijeti više menuo da će konačni izgled sustava možda i izostaviti (ili mogućnosti prilagodbe. com. Možda ih barem malo može utješiti web-stranica adriaticseadefense. kao i di- rektno bootanje izvan Metro sučelja.4 GHz dual-core procesor s Perfect nosaču zamijeniti sa staklenom po. a kako je uzorak sve rjeđi i rjeđi. ali nije u mogućnosti. staklu. Osvježenje Windows 8 operativnog sustava. bez ikakvih nedoumica. broj 420 / 26. te pogledati fotogaleriju. Dok su se mnogi naviknuli na nove načine upravljanja sustavom. dopunjuje s Ambilight osvjetljenjem derne životne prostore. Uzorak crne boje na zvuk reflektira i kreira stereoscenu. dodati) određene opcije pa ne treba odmah imati visoka krojeno uglavnom imajući u vidu upravljanje dodirom. a očekivanja. čiji se izlazak očekuje krajem tekuće godine. Da bi se to moglo pojaviti kao opcija potvrdili su izvori kojima raspolaže poznata blogerica Mary Jo Foley. Oni nisu detaljno pred- stavljeni. Phillips TV Design Line – umjetnost dizajna TP Vision.indd 49 4/24/13 9:37 AM . pa i ignoriranje Metro sučelja po kojem je Windows 8 OS i postao kontroverzan. tako da se prekriva ekran. Cijela ljaj tu je i trostrani XL AmbiLight. Philipsovi koje je također prisutno na ovom dizajneri su odlučili standardni di.

omeđen suhozidom. a kršćanska zajednica prevareni smo i dandanas nas Pronašla sam nažalost nama neobična. postoji nepodudarnost između Boga i škrtca. vama ključanicu Gospodina. ne susreće na napetim licima glasovi udaljenosti. kojemu je život vrijeme Peruu utemeljio pokret otvoren tijekom noći bdjeli kako bi ih AVILSKA darivanja. ljubi. To može činiti ljudi iz bogatih zemalja. dana: Čovjek je prevaren. slika Pastira odmah doziva i bježi. Postoji. nazvao ga je: Pokret sluga obranili od nepoželjnih vukova pokazuju. I Abbe Pierre reče jednoga za čekanje! Upravo suprotno od i ponašanjem neke kršćanske BENEDIKT XVI. život zadobiva novi okus i Sam Isus razrješuje zagonetku. nepodudarnost između Boga i oholice Istinski pastir svih Pastir! To je slika iz života. Ovo Ovo je središnja Kalkute. a sve pod se duhovna zvanja: jer onaj tko ovce. MERTON vuka gdje dolazi. vraćajući se s pašnjaka. Nije istina: ne čini nas života u Isusovo vrijeme: ovčinjak sam sama sebi zvati koliko god hoće: egoist blagostanje sretnima. nedostaje nam nešto. Navečer su očiju. se. očišćen žrtvom života. logici Evanđelja! prizora kliče: Ja sam pastir dobri nemojte nikada neshvaćenost.indd 50 4/24/13 1:51 PM . slaviti misu! Jer moje (Iv 10. Postoje najamnici. A govoreći: Ja sam pastir dobri. poteškoće – govorio je prepoznaju njegov glas oni koji je primijetio radost koja se više Leon Bloy – jesu zla progonstva. je dati život. To je u njegova poziva. Dobila sam pastiri bili smatrani prezrenom Duh Božji će se Odmah nam se nameće pitanje: zadatak čistiti podove i namještati kategorijom. Na zapadu nedostaju siromašnih Trećega svijeta. svelo na vrijeme uživanja. Na do ovaca (Iv 10. Piše majci kako Isus uzima pastira kao kada započne. klicala je: Boga. ono što je bio veliki ograđeni prostor. Najamnik – koji nije pastir vaše srce. danas zajednice. onoga što mi govorimo. blagostanja mogućnost da osjete prostor i zvao svoje ovce. donositi Boga. DUHOVNOST fra LeonMarko Medo Rizmaul Iv 10. nedostaje i kaže: Draga mama. prava nepodudarnost između Boga i egoista. je onaj koji daje život i utoliko nika: ljudima pomažu herojske duše: u svima bolesti. patnje. smisao svoga života. 50 broj 420 / 26. poslana sam sliku svoga poslanja: pa ipak su te slaviti misu nam Netko! u bolnicu za gubavce. 11-12). Društvo koje je život nas čini sretnima je dobrota. čuje glas Pastira i spreman i nije vlasnik ovaca – kad vidi Dominique Lapierre. Zašto? život postaje veličanstveno i Tko tvrdoglavo misli na sebe. TH. ovisnosti. Francuz. pobjeđujući silu egoizma. dakle. Svi Gospodinov glas? Koja je boja kuća drugačija od naše kuće. život su od Boga ljubljeni. vašeg privatnog Današnje vrijeme puno je Kada se živi darivajući sami Isus nam to jasno daje do znanja. ostavlja ovce napisao je uzbudljivu knjigu o Ali. vrlo siromašne ljude kojima zaboravi ovu istinu! Muke. Kako je ova početi buditi kao postoje prezrene kategorije. sve narode svije. beskrupuloznih manipulatora sebe. trgovci laži. Isus zbog ovoga se bojite ljudi. jedne mlade redovnice. ako živi s Očito je problem duhovnih knjige je znakovit: Grad radosti. Ali pred Bogom ne kako je moguće prepoznati bolesničke slamarice. Da Boga onoga osjeća ponašanje društva koje je se nastavlja varati govoreći da bismo je razumjeli moramo se okružuje. neće nikada moći priznati Boga sam dolazi od i altruizam i svakoga dana je Sveta Terezija Avilska. Činjenice nam to svima. TEREZIJA pratili svoje ovce u ovčinjak i Boga. dirljiva scena: Ako se bojite duhovna zvanja jer smo na ponuditi mladima iz civilizacije svaki je pastir ulazio u ograđeni ljubavi. travnja 2013. najamnik je i nije mu njegovu iskustvu u slamovima i ideju života kao hoda. Kakve li radosti! Jedan sat manje zvanja povezan sa stavovima Bogom i od Boga. Istodobno obraćaju da bi dali svoj život. Ondje je pronašao putovanju smo: jao onome tko su ključne riječi: pastir dobri zadaća sveće. razvod radost služenja siromasima. a one prvenstvo. jer Bog je Onaj koji daruje cijeloga sebe. iščeznula ispred ne čuje. koji hodi za Njim? danas mogu nekome darovati. Cilj: i lopova. u namjeri da zagospodare na putu milosrđa i ljubavi rađaju Pastir dobri život svoj polaže za ta kako bi ušli u čitavim čovjekom. hvala Ja sam pastir dobri: dakle postoje i razbit će u taj među nama tko nasljeduje ti jer si mi dala život da ga i ja i zli pastiri. Naslov čula zvonjavu zvona. nemorala. samo ako i on Jer narod poznaje solidarnost zauzeto iščekivanje susreta. Ali nismo sretni: usamljenost. 27-30 Tko se brine samo kako sakupiti što više stvari neće nikada moći priznati Boga. 14). nasilja. Ujutro. tuga i nervoza su Nedavno je objavljeno pismo i poznajem svoje i mene poznaju problemi ovog našeg vremena. svetišta i pozvati ljudima koji ne biraju sredstva moguće je posvuda biti sretan. su ga slijedile jer su poznavale nikada postati braka: prvi smo na ljestvici kako bi u ovom iskustvu pronašli boju njegova glasa ili znak svećenici… Ako egoizma. blagostanje i zabava donose dana kada osvrnuti na palestinski način U svijetu egoista Pastir može sreću. HV 420_50_51. Primijetite Ali što nam nedostaje? Ne misionarke Milosrđa. nemojte prvo mjesto stavili blagostanje. Da. postaje odmah alergično na je živio među Indijancima u SV. gorostas u vama Kristova glasa? I dakle tko je od našega života! Mama. krinkom velike brige za čovjeka. kada bi jer je Bog beskrajni altruizam. Nedavno je jedan misionar koji pastiri.

V. a aranžman Mario Božić. 51 Snimanje spota za pjesmu “Kraljica mora” darskim arhipelagom. riječkom svetištu Majke Božje na Trsatu te istoimenom motornom jedrenjaku “Kraljica mora” tijekom plovidbe za- hrvatskim mornarima koji su tijekom naše povijesti čuvali i očuvali hrvatski Jadran koji danas baštinimo“. broj 420 / 26. Spot je sniman na nekoliko atrak- tivnih jadranskih lokacija. osim što je vrlo brzo zauzela visoka mjesta na brojnim top-listama radiopostaja diljem Jadrana. a premijerno emitiranje očekuje se u svibnju.P. Spot se radi u produkciji Odjela multimedijal- nih sadržaja i Odjela hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva SSOJI MORH-a.indd 51 4/24/13 1:51 PM . HV 420_50_51. Tekst pjesme potpisuje hrvatski branitelj Anđelo Koić. proglašena je i himnom Udruge pomorskih kapetana sjevernog Jadrana. vodi- telj Klape. travnja 2013. glazbu Alfredo Šaina. inače školskom brodu Ministarstva pomorstva. ističe Marko Bralić. prometa i infrastruk- ture na kojem se ujedno provodi i praktična izobrazba budućih mladih pomoraca. Nova pjesma “Kraljica mora“. “Pjesma je za- pravo molitva mornara Majci Božjoj Kraljici Mora. koju predstavljamo hrvatskoj javnosti s uspomenom i zahvalnošću prema svim Snimateljska ekipa MORH-ove Sa- mostalne službe za odnose s javno- šću i izdavaštvo i Klapa Hrvatske ratne mornarice “Sveti Juraj“ ovih su dana snimali spot za njihovu najnoviju pjesmu “Kraljica mora“.

com HV_420_52. Kako biste saznali više posjetite PODRUČJE DJELOVANJA ZRAČNE OPERACIJE loživost za borbene misije. veću fleksibil. – danas i iza 2040. www. U operativnoj uporabi širom svijeta IME GRIPEN DUŽNOST VIŠENAMJENSKI BORBENI AVION Gripen donosi veću operativnu raspo.saabgroup.gripen. onda zaista aviona.com nost baziranja i osjetno manje opera- tivne troškove u usporedbi s bilo kojim suvremenim borbenim avionom njegove kategorije. www.indd 52 4/23/13 11:09 AM . Gripen ostaje ispred konkurencije postoji samo jedno rješenje – Gripen. Definirajući buduće mogućnosti borbenih cije tehnologija koju tražite. BUDUĆNOST JE GRIPEN AKO JE BORBENI avion nove genera. KAKVA GOD BILA VAŠA PROŠLOST.