You are on page 1of 3

MAKALAH

TENTANG NARKOBA DI KALANGAN PAMUDA
(PELAJAR)

KETUA : INTAN NOVIA IRFANI
ANGGOTA KELOMPOK :
 SHIVA PRATIWI SAKINAH
 LILIS PERAWATI SINURAT
 ALWI MUHAMAD NASRUDIN N
 ALDEN ZOVANA
 ERINA MEISYA

SMPN 1 KARANGTENGAH
CIANJUR

ku kituna nu nulis iasa ngabereskeun makalah anu dijudulan “Narkoba di golongan pelajar” ieu kalawan lancar. Saur Panganteur Puji sarta sukur nu nulis panjatkan kehadirat Pangeran YME luhur limpahan rahmat sarta karunia-Na ka nu nulis.Oge ka rencang-rencang sasama siswa anu parantos ngarojong ku kituna iasa ngabereskeun makalah ieu kalawan lancar sarta teu aya tahanan. .sarta infomasi ti media massa anu nyambung kalawan pembahasan makalah ieu sarta. Nu nulis ajeng.hususna haturan nu nulis. Saleresna makalah ieu tebih keneh ti saur sampurna.kalawan maos makalah ieu iasa masihan mangpaat haturan urang sadaya. Penulisan makalah ieu boga tujuan kanggo nyumponan salah sahiji pancen Makalah ieu disusun ti kenging penyusunan data-data sekunder anu nu nulis peroleh ti buku-buku ngeunaan narkoba sarta ti media mangsa anu patali jeung masalah narkoba.mangka nu nulis ngarep-ngarep kritik sarta bongbolongan ti pamaca demi perbaikan nuju arah anu mending.tak lali penyusun ucapkan hatur nuhun ka guru widang studi luhur bimbingan sarta arahan dina penulisan makalah ieu.dina perkawis ieu iasa nambahan wawasan atawa kauninga urang supados ngajauhan naon anu ngaranna narkoba anu ditinjau ti siswa.

........... Rupi Narkoba/Narkotika anu sering dipake siswa............................Mangpaat panulisan makalah.............................................................................................................................. 12 F........................................................ ii BAB I MIMITIAN ANU NGAWENGKU : A........... 1 D........................... 13 ................ 1 C......... DAPTAR EUSI HLM SAUR PANGANTEUR...... 3 B................. Usaha Pencegahan Narkoba.................................................... Tujuan Penulisan Makalah........................................................................ 4 C..... 1 B.... Cukang lantaran Sarta Faktor Naha Siswa Anggo Narkoba............ 11 E.............................................................................................. Kasang Pengker Masalah.............................................................. 10 D...................... Bahya Narkoba HaturanSiswa.................... Rumusan masalah............. Pengertian Narkoba............... Alesan Ngangge Narkoba...........................................................Kasimpulan....... 12 BAB III PANUTUP A............. 13 Bongbolongan... i DAPTAR EUSI........ 2 BAB II PAMBAHASAN : A............................................