You are on page 1of 12

PELAN STRATEGIK UNIT KESIHATAN

TAHUN 2018-2022

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 1
FOKUS Peningkatan Tahap Kesihatan Warga Sekolah
BAHAGIAN Hal Ehwal Murid
Unit/Bidang KESIHATAN

BIDANG ISU-ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN STRATEGI
DALAM STRATEGIK STRATEGIK TOV 2018 2019 2020 202 2022 (INITIATIVES)
SKKSM 1
(FUNGSI-
FUNGSI)
Kesihatan Kurangnya Meningkatkan Meningkatkan 90% tahap 70% 75% 80% 85% 90% 95% S1 – Meningkatkan
kesedaran dan kesedaran dan tahap kesedaran kesihatan tahap kesihatan
keprihatinan keprihatinan pentingnya warga murid dan kesedaran
berkaitan kesihatan murid terhadap kesihatan sekolah tentang kepentingan
di kalangan murid- kesihatan kebersihan kawasan
murid sekolah untuk
menjamin tahap
kesihatan

S2- Meningkatkan
pengetahuan pelajar
melalui info yang
didedahkan secara
langsung

S3 – Membuat
pemantauan
kesihatan dari masa
ke semasa.

S4 – Meningkatkan
kesedaran
kepentingan
penjagaan kesihatan.

PELAN TAKTIKAL
1
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID JADUAL 2
SUB UNIT Unit Kesihatan Sekolah
1. STRATEGI Meningkatkan Tahap Kesihatan Murid dan Kesedaran Tentang Kepentingan Kebersihan Kawasan Sekolah
OBJEKTIF Peratus Tahap Kesihatan Murid-Murid Meningkat Sekurang-kurangnya 5% Setiap Tahun.

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontengensi

1. Pemeriksaan Kesihatan Jabatan Mac - Nov Kementeria Semua Murid Semua Murid Jabatan kesihatan
oleh pihak Jabatan Kesihatan n Kesihatan Sihat memastikan semua
Kesihatan untuk semua pelajar mendapat
murid khidmat kesihatan
2. Pemeriksaan / Rawatan Jabatan Feb - Mac Kementeria Semua Murid Semua Murid Jabatan kesihatan
pergigian untuk semua Kesihatan n Kesihatan Sihat memastikan semua
murid pelajar mendapat
khidmat kesihatan
dan
Pemeriksaan/Rawata
n pergigian yang
sepatutnya
3. Gotong Royong Perdana Pengetua Mei - Ogos RM 500 Persekitaran Kawasan sekolah Gotong-royong
(Projek 3K) Pk Hem PCG/PIBG Sekolah bersih bebas daripada membersihkan
Ajk 3K sebarang penyakit kawasan
PIBG bawaan nyamuk persekitaraan sekolah
Semua Guru dan vector yang
Semua Pelajar lain

PELAN TAKTIKAL

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID JADUAL 2
2
SUB UNIT Unit Kesihatan Sekolah
2. STRATEGI Peningkatan Kesedaran Keperluan Penjagaan Kesihatan
OBJEKTIF Meningkatkan Tahap Kesedaran Pentingnya Kesihatan

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontengensi

1. Ceramah / Motivasi Pentadbir Feb - Sept RM 0.00 Murid menghargai Semua murid Ceramah dan
Kesihatan Guru Kesihatan kesihatan diri mengetahui teknik tayangan
Kaunselor penjagaan diri multimedia
yang betul mengenai hal
kesihatan

2. Info Kesihatan (semasa AJK Kesihatan Jan - Nov RM 0.00 Kesedaran murid Tahap kesedaran Persembahan
perhimpunan pagi dan dan AJK mengenai kesihatan dan berinformatif
papan kenyataan kesihatan) Denggi kesihatan dan kebersihan daripada murid dan
bahaya aedes persekitaran skuad denggi
meningkat sekolah berkaitan kesihatan
meningkat. dan bahaya aedes.

PELAN TAKTIKAL

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID JADUAL 2
SUB UNIT Unit Kesihatan Sekolah
3. STRATEGI Penyediaan Bilik/Sudut Kesihatan yang Bermaklumat serta Pemantauan Kesihatan dari semasa ke semasa
OBJEKTIF Memberi Kemudahan dan Keselesaan kepada petugas kesihatan memberikan rawatan kepada murid dan membuat
3
pemantauan kesihatan dari masa ke semasa.
Meningkatkan pengetahuan tentang tahap kesihatan murid

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontengensi

1. Sudutku Berinformasi AJK Unit Sepanjang RM 100.00 Sudutku Semua murid Mencari sumber
Kesihatan Tahun bermaklumat mengetahui dan kewangan yang lain
mendapatkan
maklumat dari
masa ke semasa

2. Pemantauan Kesihatan - Ajk Kesihatan Sepanjang RM 0.00 Peningkatan Kesihatan murid Pemantauan secara
- Guru Kelas
Tahun peratusan murid meningkat dan konsisten
- Guru Bertugas
yang sihat dan bertambah baik
Mingguan
ceria

PELAN TAKTIKAL

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID JADUAL 2
SUB UNIT Unit Kesihatan Sekolah
4. STRATEGI Meningkatkan Kesedaran Tentang Keperluan Kesihatan
OBJEKTIF Menambahkan ilmu pengetahuan murid dari aspek penjagaan kesihatan

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontengensi

1. Minggu Kecergasan - Ajk Kesihatan Ogos RM 200.00 Pelajar Semua murid Aktiviti senam
- Unit Koko
4
Tema : Sekolahku Sihat - Panitia PJK menghargai robik, pameran dan
(Kolaborasi dengan Unit kesihatan diri kuiz kesihatan
Koko dan Panitia PJK)

2. Ceramah / Motivasi / - Ajk Kesihatan Mac - Nov RM 0.00 Pelajar Semua murid Ceramah dan
- Pentadbir
Pameran Kesihatan menghargai mengetahui teknik tayangan
- Panitia PJK
- Kaunselor kesihatan penjagaan diri multimedia
yang betul. mengenai tajuk
kesihatan.

PELAN OPERASI

Nama Projek Pemeriksaan Kesihatan JADUAL 3
Rasional Meningkatkan Tahap Kesihatan Murid
Objektif Peratus tahap kesihatan murid-murid meningkat sekurang-kurangnya 1% setiap tahun
Tempoh Pelaksanaan Mac – November
Kumpulan Sasaran Semua Murid

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

1. Mengadakan Mesyuarat Ajk Kesihatan 1 Hari
2. Memberi makluman kepada guru-guru kelas untuk Ajk Kesihatan 1 Minggu

5
melengkapkan boring pemeriksaan gigi dan buku kesihatan
murid dan boring suntikan HPV dan Talasemia
Mengedarkan borang persetujuan menjalani kesihatan kepada Ajk Kesihatan 1 Hari
murid-murid
Pengumpulan buku kesihatan Ajk Kesihatan 7 Hari
Guru Kelas
- Lawatan dan pemeriksaan kesihatan oleh petugas Pegawai Pergigian Rawatan Pergigian (3
Pegawai Kesihatan
kesihatan minggu)
- Latihan Memberus gigi oleh Pegawai Kesihatan
Rawatan Pelalian dan
Pergigian
suntikan (3 minggu)
- Ceramah Penjagaan Pergigian
- Suntikan oleh Pegawai Kesihatan

PELAN OPERASI

Nama Projek Ceramah / Motivasi Kesihatan
Rasional Mempertingkatkan Taraf Kesihatan Murid
Objektif Semua murid mengetahui teknik penjagaan kesihatan diri yang betul
Tempoh Pelaksanaan Feb – September
Kumpulan Sasaran Semua Murid

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

1. Mengadakan Mesyuarat Pengetua 1z Hari
Pk Hem
1.1 Ucapan Pengetua
Pk Koko
1.2 Lantikan AJK
PIBG
1.3 Bincang Penyertaan murid
Guru Kesihatan
1.4 Tetapkan tarikh dan tempat
Semua guru
1.5 Tetapkan alatan
1.6 Bincang Kos
2. Persiapan Ajk Projek 1 Hari
2.1 Menyiapkan alatan yang akan digunakan dalam projek
6
2.2 Mengagihkan pelajar mengikut kumpulan
2.3 Memastikan tempat sedia ada
3. Pelaksanaan Semua Guru Feb – September
3.1 Gotong-royong Perdana dijalankan mengikut jadual yang
ditetapkan
4. Penilaian dan ‘Post Mortem’ Setiausaha Program Berkala
4.1 Penyediaan Laporan
5. Mesyuarat Laporan Program Setiausaha Program

PELAN OPERASI

Nama Projek Gotong Royong Perdana (Projek 3K)
Rasional Terdapat Kawasan yang Berpotensi Menjadi Tempat Pembiakan Nyamuk aedes
Objektif Membersihkan Persekitaran Sekolah dan Kawasan Sekolah yang Berpotensi Menjadi Tempat Pembiakan Nyamuk dan Vektor Pembawa
Penyakit
Tempoh Pelaksanaan Mei – Ogos
Kumpulan Sasaran Semua Murid

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

1. Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua 1 Hari
Pk Hem
1.7 Ucapan Pengetua
Guru Kesihatan
1.8 Pembentukan Jawatankuasa
2. Taklimat Kepada Guru dan Murid Pengetua 1 Hari
Pk Hem
Guru Kelas
3. Pelaksanaan Program Ceramah / Motivasi Pk Hem 1 Hari
Guru Kesihatan
GuruKelas
4. Pemantauan Pk Hem Berkala
Guru Kesihatan
5. Penilaian / Post Mortem Pk Hem 1 Hari
Guru Kesihatan
7
GuruKelas

PELAN OPERASI

Nama Projek Sudutku Berinformasi
Rasional Menyediakan sudut yang beriformasi dan bermaklumat
Objektif Memberikan maklumat yang berguna berkaitan kesihatn bagi menjamin kesejahteraan hidup
Tempoh Pelaksanaan Jan - Nov
Kumpulan Sasaran Semua Murid

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

1. Mesyuarat Jawatankuasa Su Kesihatan 1 Hari
AJK Kesihatan
1.1 Memaklumkan senarai dan tugas kepada AJK yang terlibat
Guru Kesihatan

2. Papan kenyataan Bekmaklumat Pengetua Sepanjang Tahun
Pk Hem
2.1 Menampal Info-info Kesihatan
Guru Kelas
2.2 Menceriakan dan memastikan papan kenyataan bermaklumat

PELAN OPERASI

8
Nama Projek Pemantauan Kesihatan
Rasional Terdapat murid yang kurang sihat yang datang ke sekolah
Objektif Meningkatkan peratusan murid yang sihat dan ceria
Tempoh Pelaksanaan Jan - Nov
Kumpulan Sasaran Semua Murid

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

1. Mengadakan Mesyuarat Pk Hem 1 Hari

2. Menjalankan Pemantauan Ajk Kesihatan Sepanjang Tahun
Guru Kelas
Guru Bertugas
Mingguan

3. Penilaian / Post Mortem Pengetua 1 Hari
Pk Hem
Guru Kesihatan

PELAN OPERASI

Nama Projek Minggu Kecergasan (Kolaborasi dengan Unit Kokurikulum dan Unit Hem)
Rasional Meningkatkan Kesedaran tentang Keperluan Penjagaan Kesihatan
Objektif Menambahkan ilmu pengetahuan murid dari aspek penjagaan kesihatan
Tempoh Pelaksanaan Ogos
Kumpulan Sasaran Semua Murid

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi

9
1. 1. Menyediakan kertas kerja Pk Hem 1 Hari
Pk Koko
2. Melapor dan menyerahkan kertas kerja kepada Pk Hem
Guru Kesihatan
Semua guru
2. 1. Mengadakan Mesyuarat Pk Hem 1 Hari
Pk Koko
2. Memaklumkan senarai dan bidang tugas kepada guru yang terlibat.
Guru Kesihatan
Semua guru
3. 1. Mengadakan program seperti yang dilaksanakan, aktiviti seperti : Ajk Kesihatan Jan - Nov
a) Senamrobik dan ‘Jalan Sihat’
b) Sukaneka
c) Ceramah Kesihatan
d) Pameran Kesihatan
e) Kuiz Kesihatan
f) Esei Kesihatan
g) Mewarna dan melukis poster
4. Penilaian dan ‘Post Mortem’ Setiausaha Program 1 Minggu
- Penyediaan Laporan
PENJANA STRATEGI (SWOT)

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru komited dan berpengalaman W1 Pelajar sedar tentang kepentingan
kebersihan kawasan sekolah
S2 Sokongan mantap daripada pihak pentadbir W2 Pelajar peka tentang penyakit berjangkit dan
LUARAN sekolah bahaya pembiakan nyamuk aedes
S3 Kerjasama yang baik daripada semua guru W3 Pelajar kurang tumpuan semasa maklumat
S4 Kerjasama yang baik daripada semua AJK disampaikan dan bersikap kurang
Kesihatan bertanggungjawab
SO WO
PELUANG (O)

01 Lokasi sekolah berdekatan dengan klinik ST1 Meningkatkan tahap kesihatan murid dan ST2 Meningkatkan pengetahuan pelajar melalui
kesihatan dan Pejabat Pelajaran Daerah kesedaran tentang kepentingan kebersihan info yang didedahkan seperti ceramah,
02 Kerjasama yang baik daripada pasukan Unit
10
Kesihatan Sekolah kawasan sekolah. pameran, poster dan dalam pengajaran dan
03 Terdapat kaunselor sekolah yang komited dan pembelajaran.
berdedikasi
04 Info semasa daripada KKM melalui media
cetak dan media elektronik
05 Terdapat banyak program kesihatan yang
dianjurkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri
ST WT (W3 + T3,T5)
CABARAN / ANCAMAN (T)

T1 Lokasi sekolah terdedah kepada persekitaran ST3 Menyediakan sudut kesihatan yang ST4 Meningkatkan kesedaran kepentingan
pembiakan jentik-jentik berinformasi dan lengkap dengan info-info penjagaan kesihatan
T2 Kurang mendapat sokongan daripada waris semasa.
kerana tahap pendidikan yang rendah Melakukan pemantauan kesihatan dari masa
T3 Pelajar tidak menghargai pemeriksaan ke semasa oleh guru kesihatan, guru kelas
kesihatan yang dijalankan dan guru bertugas mingguan
T4 Kemungkinan pelajar dijangkiti nyamuk aedes
dari rumah mereka dan di bawa ke sekolah.

SMK SERI PUTERI
JALAN SG. PARI IPOH

PELAN STRATEGIK
11
(UNIT KESIHATAN)
TAHUN
2018 - 2022

12