You are on page 1of 5

FORMAT MUDAH MENYEDIAKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH

Nama pengkaji : _______________________________________
Nama Panitia : _______________________________________
Tajuk Kajian : _______________________________________

MEREFLEK

Saya mengajar di kelas....................................... bagi mata pelajaran ........................................ ............

Masalah utama bagi murid saya ialah ....................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid / semakan latihan murid/ keputusan ujian/
temubual/analisis head count/ analisis item ( sekurang-kurangnya daripada dua sumber data) dalam kelas
semasa saya mengajar
.....................................................................................................................................................................
Analisis yang didapati daripada ..........................................................................................seperti
berikut : ..............................................................................................................................................................
........
Berikut analisis /contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan

ujian ....................................................................................................................................................................

..

Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka tidak ......................................................

Masalah ini berlaku juga berpunca daripada saya

kerana..................................................................................

FOKUS KAJIAN

Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan /menguasai kemahiran
…………………

(a) ……………………………………………………………………………………………………………………

(b) ……………………………………………………………………………………………………………………

Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk, murid akan terus.......................................................

Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana .............................................................

Bagi mengatasi masalah ini, saya akan mencuba .............................................................................................

................................................................................................................................................................................

Tujuan/objektif kajian :-
Secara amnya akan dapat .............................................................................................................................
Secara khususnya :-
1. Murid .................................................................................................................................................

2. Murid ............. ...................................................................................................................................

3. Guru ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ............... MERANCANG Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini...................... ( Tarikh………………………………................................................................................................................................................. ........... ................................................................................................................................ iii............................................................................ Langkah 2 : ...................................) Langkah 1 : .............................................................................................................. Aktiviti 3 : ……………………………………….................................................................. Apa yang penting setiap aktiviti/ tindakan/intervensi yang akan dijalankan perlu dipejelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci..................... ............... Aktiviti 1 : ……………………………….....) Langkah 1 : ............................. ii.............................................................................................. Projek PdP Jenis perancangan Terancang (Kaedah PdP Mengubah suai cara /kaedah mencipta cara baru untuk yang sedia ada.............................................................................. Pelaksanaan tindakan yang akan saya dijalankan ialah :- i..................................... ( Tarikh……………………………….................................................... * bilangan aktiviti dan langkah yang akan dijalankan bergantung kepada masalah .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Langkah 2 : ..................... Langkah 3 : ................................ Bilangan aktiviti/intervensi bergantung kepada masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya....................................... Aktiviti 2 : ………………………………………...................................... .................................. Langkah 2 : ..... ...................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................) Langkah 1 : ...................................................................... ............................................. 2.... ........................................................................................................................................................................ orang pelajar daripada ...................................................................................... ( Tarikh………………………………........................................... Kajian ini melibatkan .......................................... ... (inovasi PdP guru terhasil menyelesaikan dari sini) masalah) Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah : 1.........................

........................... ) Langkah 1 : ................................................................................................................................................... ...... Langkah 2 : ..................................... ................ nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari) Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut ……………………………………......dan tindakan yang akan diiambil untuk menyelesaikan masalah......................................... ...................................................................... (tindakan) Catat segala tindakan Tindakan yang diambil mungkin dan buat refleksi melibatkan beberapa masa PdP biasa........................................................................................... Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini………………………………........................................................................................................... waktu pembelajaran (mesti dilaksana oleh guru sendiri..........................................………………………………………………………………………...................................................................................................................................... ........................................................... yang penting dalam kawalan guru sebagai pengkaji) (Semasa menulis laporan ini................................................................ Langkah 2 : .......................................... Langkah 3 : .......... bagi setiap aktiviti Dalam waktu pembelajaran atau di luar semasa pelasanaan............................................. ( Tarikh ………………………) Langkah 1 : .... ( Tarikh :....) Langkah 1 : …………..................................................... Aktiviti 1 : ………………………………........………………………………………………… Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Aktiviti 2 : ……………………………………….. BERTINDAK Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Melaksanakan perubahan................................................................................................................................................………………………………………………………………………............................................. ( Tarikh …………………….………………………………………………… Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Aktiviti 3 : ………………………………………............................................................………………………………………………… Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ………………… ........... Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini……………………………….......................................……………………………………………………………………….............. Langkah 2 : ........ ................................ Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/ aktiviti ini………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................... .............................................................................................................................................................. .............................. ............. ........

.....................................................................................................................merupakan kaedah yang ........................................... Penilaian sama semasa peringkat maka bolehlah disebarkan kepada mesti dilakukan untuk menilai awal(pemerhatian tingkah laku guru-guru lain................................................................. ...................................................................................... ............................................................................................... keberkesanan TINDAKAN......…………………………………………………………………………………………………………………………… MEMERHATI Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Membuat penilaian keberkesanan proses tindakan dan mengukur pencapaian objektif kajian................................................................................................................................... saya mendapati.......................Dapatkan data sekali lagi Dokumentasi penting................................................................. keputusan ujian/ temubual/analisis head count/) analisis item (Semasa menulis laporan ini............................................................................................................... Sekiranya membuat pemerhatian semasa Gunakan cara mengutip data yang program tindakan tersebut berjaya..... ............................................................................................................................. Jika tidak berjaya.......................... teknik ................................................... Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang ....................................................................................................................................................................................................................... Pemerhatian boleh dilakukan oleh Guru membuat renungan atau guru sendiri sebagai penyelidik refleksi terhadap kajian yang telah atau guru juga boleh meminta dilakukan sama ada berjaya atau Laporan juga ditulis di peringkat ini............................................ Oleh itu..................................................................................................................................... saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid.................................................................. ............................................................................. murid / semakan latihan murid/ perlu dirancang semula........ ................................................................................. ............... yang diperkenalkan kepada murid ............................... Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini................................... nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari) Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan.......................................... ........... sesi pengajaran guru ...................... ........................................................................................................ ................................................................................. saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan .. ................................................... .............................. bantuan daripada guru lain untuk tidak ...........

.............................................. ................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................