You are on page 1of 2

ABSTRAK.

Tujuan kajian dijalankan untuk mengenalpasti keistimewaan dan keunikan alatan muzik dalam
sosial dan budaya di daerah Semporna. Kajian ini mengemukakan beberapa objektif kajian iaitu
mengenalpasti jenis-jenis alatan muzik kaum Bajau di Semporna. Objektif yang kedua untuk
mengkaji usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat Semporna bagi melancarkan sektor
pelancongan. Objektif yang ketiga pula adalah, mengkaji sumbangan alatan muzik kaum Bajau
ini kepada masyarakat. Kajian ini di jalankan di Semporna. Kaedah kajian yang digunakan ialah
pemerhatian, soal selidik dan temubual. Data yang dikumpul melalui kajian soal selidik yang
melibatkan 30 orang responden yang terlibat secara rawak. Responden dikehendaki menjawab
satu set soalan selidik yang berkaitan dengan sosial dan budaya bagi bidang pelancongan.
Sebelum hasil dapatan awal, masyarakat Semporna terutama sekali kaum bajau telah
memberikan kerjasama yang padu semasa kajian ini dijalankan. Hasil dapatan akhir, kajian ini
telah membuktikan bahawa alatan muzik kaum Bajau ini mampu menarik minat pelancong dari
dalam dan luar negara.

.PENGHARGAAN.Saya menjulang sepenuh penghargaan kepada guru Matapelajaran Pengajian Am. Pelbagai ilmu yang dapat saya rungkai sepanjang saya menyiapkan tugasan ini.Saya turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu saya secara langsung atau tidak langsung sepanjang proses merealisasikan tugasan ini berjalan. Alhamdulilah.dapat saya menyelesaikan kerja khursus ini dengan penuh jayanya. Saya berharap tugasan saya ini memberi banyak ilmu kepada pembaca. di atas kesudian beliau memberi tugasan ini kepada saya dan bantuan yang diberikan untuk menyelesaikan kerja khursus ini.syukur ke hadrat Allah SWT dengan limpah dan kurnianya.