You are on page 1of 4

Contabilitatea veniturilor1.

Conţinutul şi structura veniturilor

Venitul reprezintă sumele încasate sau de încasat de la alte persoane juridice sau fizice subformă de
majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propriu, cu
excepţia sporurilor pe seama aporturilor depuse de proprietarii întreprinderii.În componenţa venitului
nu se includ sumele încasate în numele persoanelor terţe, de exemplu,cum sînt taxa pe valoarea
adăugată, accizele, încasările globale obţinute de întreprindere dinînsărcinarea organizaţiilor terţe de la
comercializarea produselor sau mărfurilor acestora, deoareceaceste sume nu constituie un avantaj
economic al întreprinderii şi nu influenţează capitalul al acesteia.Taxa pe valoarea adăugată şi accizele
nu se consideră ca venituri ale întreprinderii, întrucîtacestea sînt încasate în numele organelor de stat şi
se varsă în buget.În dependenţă de sursele de intrare, veniturile se împart în două grupe Venituri din
activitatea operaţională.Venituri din activitatea neoperaţională.Veniturile din activitatea operaţională
cuprind sumele rezultate din activitatea de bază aîntreprinderii, şi anume veniturile din vînzări !
încasările din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor,operaţiile de barter, contractele de
construcţie"alte venituri operaţionale ! sumele primite sau de primit din ieşirea #vînzarea,
sc$imbul%activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor, arenda curentă, precum şi
subformă de amenzi, penalităţi, despăgubiri, recuperări de daune materiale rezultate demodificări ale
metodelor de evaluare a activelor curente.&in veniturile din activitatea neoperaţională fac parte sumele
primite sau de primit din altefeluri de activităţi ale întreprinderii veniturile din activitatea de investiţii,
în a căror componenţă intră sumele rezultate dinieşirea şi reevaluarea activelor pe termen lung ale
întreprinderii, sumele încasate dinvînzarea activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe,
dividendele calculate,dobînzile, sumele diferenţelor din reevaluarea activelor pe termen lung ieşite,
veniturile dinoperaţiunile cu părţile legate"veniturile din activitatea financiară, care cuprind sumele
rezultate din transmiterea înfolosinţa altor persoane juridice şi fizice, pe un termen mai mare de un an,
a activelor nemateriale şi materiale pe termen lung, valoarea activelor intrate cu titlu gratuit,
veniturisub formă de diferenţe de curs valutar, subvenţii de stat, prime, premii şi sume
sponsorizate,sume conform contractelor de neincludere în concurenţă etc."venituri excepţionale la care
se referă sumele primite de la organele de stat, companiile deasigurări, persoanele juridice şi fizice sub
formă de recuperare a pierderilor din calamităţi, perturbări politice şi alte evenimente excepţionale.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1.1 DEFINITII
Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale
datoriilor care se concretizeaza în cresteri ale capitalului propriu, altele decât din
contributii ale actionarilor.
Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale

Definitia cheltuielilor include pierderile. Pierderile sunt raportate de regula. creantele. în contul de profit si pierdere. bunurile si serviciile primite în schimbul bunurilor si serviciilor furnizate. Câstigurile sunt prezentate. care se concretizeaza în reduceri ale capitalului propriu. Ele reprezinta cresteri ale beneficiilor economice si. Veniturile din activitatile curente se pot regasi sub diferite denumiri. ele nu sunt considerate ca structura distinct. cum ar fi numerarul. redevente si chirii. dobânzi. De exemplu. comisioane. Definitia veniturilor include atât venituri din activitati curente. Câstigurile includ. Prin urmare. cum ar fi vânzari. amortizarea. definitia cheltuielilor include si pierderile nerealizate. o întreprindere poate furniza bunuri si servicii unui creditor în scopul lichidarii unei datorii legate de un credit în derulare. Ele se regasesc sub forma iesirilor sau scaderii valorii activelor. sumele rezultate în urma cedarii activelor imobilizate. la valoarea neta. Prezentarea câstigurilor în contul de profit si pierdere se realizeaza de obicei distinct deoarece cunoasterea existentei acestora este importanta pentru procesul decizional. de exemplu. cât si câstiguri din orice alte surse. din acest punct de vedere. datorita importantei cunoasterii existentei si valorii acestora în procesul decizional. De asemenea. de asemenea din lichidarea datoriilor. cele rezultate din cedarea activelor imobilizate. salariile. totodata si câstigurile nerealizate. Definitia veniturilor include. cum ar fi cele rezultate din cresterea cursului de schimb valutar în cazul unor împrumuturi pe care întreprinderea le-a contractat în valuta. Pierderile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice si. . cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament si cele rezultate din cresterea valorii contabile a activelor imobilizate. Definitiile veniturilor si cheltuielilor surprind caracteristicile lor esentiale. exclusiv veniturile aferente. ele nu sunt privite ca structuri separate. Veniturile pot rezulta. prezentarea pierderilor se efectueaza distinct. la valoarea neta. Prin urmare. Câstigurile reprezinta alte elemente care corespund definitiei veniturilor si pot aparea sau nu ca rezultat al activitatii curente a întreprinderii. nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli. De exemplu. de exemplu. În categoria pierderilor sunt incluse. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari. Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea valorii diferitelor tipuri de active. precum si acele cheltuieli care apar în procesul desfasurarii activitatilor curente ale întreprinderii. de regula. stocurile si imobilizarile corporale. De obicei. nu difera ca natura de venituri din activitatea curenta. cum ar fi numerarul sau echivalentele de numerar. exclusiv cheltuielile aferente. Pierderile reprezinta alte elemente care corespund definitiei cheltuielilor si care pot aparea sau nu pe parcursul desfasurarii activitatilor curente ale întreprinderii.datoriilor. din acest punct de vedere. cheltuielile care apar în cursul activitatilor curente includ costul vânzarilor. dar nu specifica criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi înregistrate. dividende. de exemplu.

De exemplu. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . în cazul altor întreprinderi activitati extraordinare. Elementele care. se foloseste adesea distinctia între acele elemente de venituri si cheltuieli care sunt rezultatul activitatilor curente ale întreprinderii si cele care nu sunt rezultatul acestor activitati.Veniturile si cheltuielile se pot gasi în Contul de profit si pierdere în diferite moduri astfel încât sa furnizeze informatia relevanta pentru procesul decizional. Aceasta distinctie se realizeaza plecându-se de la prezumtia ca sursa unui element de venituri sau cheltuieli este relevanta în procesul de evaluare a capacitatii întreprinderii de a genera în viitor numerar si echivalente de numerar. În procesul de separare a cheltuielilor si veniturilor în functie de caracterul lor curent sau extraordinar este necesara analiza naturii si a activitatii întreprinderii. pentru unele întreprinderi sunt rezultatul unor activitati curente pot reprezenta.