You are on page 1of 36

Anexa 1

CONŢINUT
PLAN DE AFACERE

1

1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

1. Numele complet al firmei:
2. Coordonatele întreprinderii <precizaţi adresele complete, numerele de telefon/fax, e-mail>:

 Sediul social: …………
 Sediul operaţional: ………….
 Puncte de lucru:…………..
 Birouri:. ………….
 Secţii de producţie:. ………….
3. Codul unic de înregistrare:
4. Forma juridică de constituire:
5. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent:
7. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:
8. Activitatea Codului CAEN pentru care se solicită AFN (alocație financiară nerambursabilă) este:

(Bifați în tabel răspunsul corect. Un singur răspuns. Se completează OBLIGATORIU.)
Domeniul de activitate

Producție 25 puncte

Programare IT cod CAEN 6201 25 puncte

Industrii creative* – fără cod CAEN 6201 20 puncte

Servicii 15 puncte

Comerț și alte activități 15 puncte

*Industriile creative sunt: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul,
muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, jocurile și jucăriile, TV &
radio.

Lista codurilor CAEN industrii creative: https://www.resurse-financiare.ro/single-
post/2017/05/25/Industriile-creative-punctate-de-programul-Startup-Nation

9. Valoarea capitalului social:

2

10. Persoană de contact:

11. Asociaţi, acţionari principali:

Persoane fizice Adresa completă şi telefonul Naţionalitatea Părţi din capital (%)

12. Categorie IMM

Micro

Mica

Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii.

Notă: Următoarele anexe NU trebuie completate pentru evaluarea de la proba practică a
programului de inițiere de Competențe Antreprenoriale. Se vor completa ulterior pentru
participarea la concursul de planuri de afacere care vizează obținerea de finanțare
nerambursabilă.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează,
semnează şi se urcă cu browse.

Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii (Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează,
semnează şi se urcă în aplicaţie )

Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie

Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.

3

opțiunea aleasă/optținuile alese (a se vedea tabelul anterior): *Exemple de teme de inovare socială: 4 .1 Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit? Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN. tehnologii sau 5 puncte servicii* Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2 şi eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor Implementarea de soluţii TIC (tehnologia 5 puncte informaţiei şi comunicaţiilor) în procesul de producţie. Pentru concursul de planuri de afacere care vizează obținerea de finanțare nerambursabilă se poate opta pentru mai multe variante (măsuri).2.2. Planul de afacere conţine măsuri concrete care vizează Inovarea socială* 5 puncte Consolidarea cercetării şi/sau inovării prin derularea 5 puncte de activităţi specifice (obținerea sau deținerea unui brevet de invenție) Dezvoltarea durabilă prin produse. Se completează OBLIGATORIU) Pentru evaluarea de la proba practică a programului de inițiere de Competențe Antreprenoriale se bifează un singur răspuns. prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrări Niciuna din precizările de mai sus 0 puncte Descrieți. STRATEGIE În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:  2.2.3. VIZIUNE.… (Bifați în tabel răspunsul corect. furnizare de bunuri.  Produsul 1. pe scurt.3…  Serviciile 1.

nediscriminarea etc.  crearea și consolidarea de parteneriate. alpinism utilitar. de mediu etc.).  metode inovatoare de combatere a discriminării. din care: LEI Profit LEI Număr de salariaţi Număr persoane 5 . metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite.  dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate. biodiversității.  aplicarea de mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii publice. rețele și platforme de colaborare între centrele de sprijinire a afacerilor și incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel național/ regional/ local pentru susținerea grupului țintă POCU și a oricăror persoane interesate.  valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse. pe cât posibil. culturale. inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice. obiective cuantificabile!  La ce cifră de afaceri/profit?  La ce număr de angajaţi?  Ce veți produce/comercializa?  Care va fi piața țintă?  Cu ce tehnologie?  Care va fi gama completă de activități oferită? Obiective (Indicatori ţintă) UM 2019 2020 2021 Cifra de afaceri. livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc. prin intermediul unor activități comerciale vizând servicii sociale. eficienței energetice. atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea. (de ex.  2.  activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse.2 Care este viziunea afacerii? Unde vreți să ajungeți într-un interval de 3 ani? Fixaţi-vă. cu resurse privind înființarea și dezvoltarea afacerilor. rezistenței la dezastre. îngrijire bătrâni. prevenirii și gestionării riscurilor. *Dezvoltare durabilă: Afaceri dedicate protecției mediului. peisagistică..

capacitate de muncă.3 Care este declarația de misiune?  Cine sunteți?  Ce faceți?  Pentru cine faceți?  Cum faceți?  2. cunoştinţe de management şi marketing.). 6 . după schema SMART. experienţa în domeniu ca angajat al unor firme din domeniu. locaţia proiectului. 2.  2. Identificarea punctelor tari cu măsuri de îmbunătăţire/dezvoltare/consolidare Identificarea punctelor slabe cu măsuri de eliminare Identificarea oportunităţilor cu măsuri de dezvoltare/fructificare Anticiparea ameninţărilor cu măsuri de diminuare/reducere/contracarare  2. financiar. Se vor menționa minim șase aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari. relaţii. comercial. resurse umane. flexibilitate etc. capital. Care sunt „punctele slabe” care vă fac vulnerabil în fața concurenței? Care sunt oportunităţile şi amenințările din mediu? În această secţiune veți face analiza SWOT a afacerii dumneavoastră. Este de dorit ca evidenţierea punctelor tari şi slabe să se facă la nivel de funcţie a firmei (ex. cercetare-dezvoltare). marketing.7 Care vă sunt obiectivele pe termen lung? Menționați obiective cunatificabile. pregătire în domeniu. oportunități și amenințări. producţie. cunoştinţe de piaţă.5 Care sunt „punctele tari” care vă determină să credeți că veți avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice.4 Care sunt valorile care stau la baza afacerii? Cum veți atinge obiectivele?  2.6 Care vă sunt obiectivele pe termen scurt? Formulați obiectivele pe baza analizei SWOT. puncte slabe.

− recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar. − amenajare spaţiu. asigurare cu utilităţi. elaborare proiecte tehnice necesare. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚIE  3. sanitare etc). echipament. diferenţiere. achiziţionarea de utilaje.8 Care este strategia concurențială pentru care veți opta? (de ex. nişă). − aprovizionare cu materii prime. mărfuri. mobilier. activități care nu au un caracter în sine repetitiv). Realizați lista de activității a proiectului. probe tehnologice. acorduri. dominare prin costuri. − acţiuni de promovare a produselor/serviciilor.10 Dimensionarea investiției  3. asigurarea condiţiilor tehnico-economice. materiale.9 Care sunt factorii critici de succes pentru domeniul afacerii?  2.2 Activităţile necesare implementării proiectului (identificați activitățile referitoare la investiția inițială. obţinere avize. − punere în funcțiune echipamente. Argumentați răspunsul. 7 .  2. autorizaţii necesare implementării proiectului. produse finite. 2. instruire personal. Exemplu de activități care dau structura proiectului: − asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere.10 Care este avantajul competitiv al afacerii? 3.1 Obiectul investiţiei Justificați necesitatea și prezentați fiecare element de investiție care va fi trecut în tabelul de la 3.

selecție potenţial alegerii (echipamente. valoare chirie. suprafaţă închiriată.  3. branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente):  În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii parametrii ai contractului de închiriere (proprietar. etc).4 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi  Adresa la care va fi implementat proiectul:  Acces la drumurile naţionale/judetene şi mijloacele de transport:  Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:  Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente.5 Structura de finanţare a proiectului de investiţii 8 . perioadă de închiriere.3 Alegerea principalilor furnizori pentru activitățile din proiectul de investiții Nr Criterii Furnizori Descriere Valoare Obiectul investiţiei Tip/ ofertă Motivația a . clădiri. bucăţ i furnizorulu estimată crt reabilitări / construcţii i i . etc.) şi adrese (RON) Notă: Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului  3. 3.

9 . Fără TVA Sursa de finanţare RON % Credite bancare AFN (Alocație financiară nerambursabilă) Alte surse (aport propriu) TOTAL valoare de investiţie 100%  3.6 Graficul de realizare a investiţiei  Realizați graficul de realizare a investiţiei (program detaliat pe faze de implementare a proiectului şi pe activităţi).7 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare. stabiliți duratelor acestora în funcție de resursele implicate. stabiliți dependențele dintre activități. Data estimată de începere a activităţilor de realizare a proiectului propus: Data estimată a terminării activităţilor de realizare a proiectului propus: Data estimată a începerii producţiei la capacitatea maximă: Graficul Gantt Luna în care se va implementa Durata Activitate prevăzută L L L L L L L L L L L L de realizare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  3. Listați activitățile în ordinea realizării lor.

beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile. Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract. înaintea intrării în vigoare a acordului de  3. În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului. din care L L L L L L L L L L L L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total valoare Mod de finanţare Surse proprii Credit AFN(Alocație financiară nerambursabilă) Total surse  3.9 Resurse umane  Management 10 .8 Grafic de implementare valoric – fără TVA Durata de implementare Total fără Activitate necesară TVA.

dacă e cazul 11 . TOTAL Notă: Organigrama poate fi ataşată. Funcţia în societate şi Studii/Specializări cu principalele Experienţa în Nume şi prenume Vârsta impact asupra afacerii responsabilităţi pe domeniu propuse scurt  Reprezentant legal Nume si prenume: M/F vârsta:  Personal Detaliere pe activităţi: Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 ….

Pentru concursul de planuri de afacere care vizează obținerea de finanțare nerambursabilă se poate opta pentru mai multe variante. adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa noul mers al afacerii (dacă este cazul)?  Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de supraveghere a personalului angajat)?  Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată. Se completează OBLIGATORIU) Pentru evaluarea de la proba practică a programului de inițiere de Competențe Antreprenoriale se bifează un singur răspuns.  Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului: (Bifați în tabel răspunsul corect. premiere. 799/2014 Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.  Cine este angajatul ”cheie”. Planul de afacere conduce la crearea de noi locuri de muncă Loc permanente în cadrul întreprinderii de Punctaj pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 5 puncte normă întreagă) creat în plus față de cele două obligatorii Punctaj pentru crearea de locuri de muncă 5 puncte pentru persoane defavorizate/ absolvenți după anul 2012/ șomeri Planul de afacere respectă doar condiția minimală 0 puncte (două locuri de muncă) munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri: * definite conform Hotărârii de Guvern nr. penalizare)? 12 .

execuţie  3.10 Dimensionare investiție Tipul societății Plătitoare de TVA Neplătitoare de TVA ATENTIE! Plătitor de TVA vs.ro/articol_45473/Start-up-Nation-Cand-e-mai-bine-s%C4%83-fii- pl%C4%83titor-de-TVA.avocatnet.conducere .  Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?  Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului: 2019 2020 2021 Total. Neplătitor de TVA https://www.html Dimensionare investiţie 13 . din care: .

/ Cheltuieli Bucăţ TVA . aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale 4 Instalaţii/echipam ente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie 5 Instalaţii de încălzire sau 14 . conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare 3 Mobilier. cu excepţia vehiculelor simbol G. inclusiv echipamente IT 2 Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială. investiţie r unitara totală TVA TVA eligibil Cr fara a Codul de t.Nr Element de Numă Valoare Valoarea Valoarea Valoarea Valoare . nedeductib deductibil clasificar operationale i lei il e Denumire ACTIVE CORPORALE 1 1 Echipamente tehnologice*.

ambarcaţii fluviale de agrement. elevatoare. remorci și semiremorci. spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ 7 Autoturisme. motociclete. șalupe maritime pentru călători. autobuze. rulote cu sau fără motor. microbuze. aparate de zbor. climatizare SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 ACTIVE CORPORALE 2 6 Spaţii de lucru. platforme. biciclete. doc plutitor. Kart. mopede. încărcătoare. ATV. izoterme și frigorifice. SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 15 .

francize. 10 Brevete de inventie.ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 8 Salarii. inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE 16 . 9 Pagină web pentru prezentarea și promovarea activităţii inclusive cheltuieli de promovare on-line si cheltuieli înregistrare fără hosting. chirii. utilități. etichetare ecologică 11 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale 12 Consultanţă 13 Software-uri necesare desfăşurării activităţii.

pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. CHELTUIELI 1 ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2 14 Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilo r obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului. SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 + 2 TOTAL GENERAL Procent echipamente tehnologice Se calculeaza astfel: si software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL Procent active corporale 1 Se calculeaza astfel: SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2- SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE 17 .

pe scurt.se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la producator / furnizor că bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani. 18 . din H. si 2. Criterii aferente investiției Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală 5 puncte cu 40% din valoarea planului de afacere Caracter inovativ al investiției* 5 puncte Punctaj pentru cofinanţare afacere din fonduri 5 puncte proprii (suma minimă investită 10% din total buget) Niciuna din precizările de mai sus 0 puncte Justificați. Pentru concursul de planuri de afacere care vizează obținerea de finanțare nerambursabilă se poate opta pentru mai multe variante. CHELTUIELI 2) Procent active necorporale si alte Se calculeaza astfel: cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 . sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.6. Se completează OBLIGATORIU) Pentru evaluarea de la proba practică a programului de inițiere de Competențe Antreprenoriale se bifează un singur răspuns. opțiunea aleasă (a se vedea tabelul anterior): *Caracter inovativ al investiției .La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile.3. (Bifați în tabel răspunsul corect.SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2) Notă: . -* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.2.G.1. 2. Deținerea unui brevet de invenție este o altă modalitate de justificare a caracterului inovativ al investiției.

 3. performanţe. 19 . comisioane. în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs. MARKETINGUL AFACERII  4. căror nevoi răspund.în cazul serviciilor. adaos comercial.2 Parametrii economici ai produsului (cost unitar. garanţie.  4. utilităţi. reparaţii etc). . marja importatorului etc) pe grupe de produse. . dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare. precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare. caracteristici tehnice. preţ vânzare unitar.în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică. etc. descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora. transport.1 Produsul Descrierea exactă a produselor/serviciilor: . taxe.11 Plan de finanţare a proiectului a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii: Sursa de finanţare RON % CU TVA Ajutor de minimis Aport propriu TOTAL valoare de investiţie 100% 4.în cazul comerţului.

electro-casnice. cu amănuntul. dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr.7 Clienții potențiali  Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi. de clienţi potenţiali. anuală. stagnare. cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe. regională. structura acestora (% pe fiecare grupa) si numarul pe fiecare grupa de clienti Anul 2019 Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii. societăţi comerciale. progres lent. internaţională etc.p.). etc. fizic şi valoric). comercianţi. agricultori etc. evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)  4. RON Total (principalii) clienţi Produsul Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 RON % 1 RON 1 Clienţ 2 20 . – cu detalii. expansiune rapidă).  4. căror nevoi se adresează: de ex.4 Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală.)  Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali. naţională. alimentaţie. cu ridicată.  4. birotică.5 Tendinţele actuale ale pieţei (care sunt tendinţele actuale ale pieţei produsului/serviciului/ dumneavoastră – declin. de sezon.3 Segmentul de piaţă (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă. mărime d. turism etc. vestimentaţie.: (cerere zilnică.).  4.v.d. 4.6 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. cum aţi identificat clienţii potenţiali.

precum şi cereri de ofertă/pre-contracte de la potenţialii clienţi 21 . LEI Total (principalii) clienţi Produsul Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 RON % 1 RON 1 Clienţ 2 i 3 Total piaţă Notă: se pot ataşa studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire. LEI Total (principalii) clienţi Produsul Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 RON % 1 RON 1 Clienţ 2 i 3 Total piaţă Anul 2021 Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii. 3 i Total piaţă Anul 2020 Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii.

creşterea cheltuielilor cu salariile forţei de vânzări.8 Ipoteze care au stat la baza dimensionării vânzărilor (cantităţi şi preţuri medii pe fiecare grupă de produse). argumente şi fundamentări ale creşterilor anuale de vânzări pe fiecare grupă de produse. etc)  Care este politica de încasare pe fiecare grupă de clienţi?  Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei? 22 . creşterea cheltuielilor directe asociate depozitării.  Cuantificaţi eforturile necesare creşterii volumului de vânzări (ex:creşterea cheltuielilor cu promovarea. transportului şi desfacerii. RON Cantitate- Pret mediu  Prezentaţi principalele ipoteze de lucru. 2019 2020 2021 Produs/Serviciu 1 RON Cantitate Pret mediu Produs/Serviciu 2 RON Cantitate Pret mediu Produs/Serviciu n. 4.

Total active.11 Politica produsului 23 . avantaje/dezavantaje. etc ( %) Produs 1 Produs 2 Produs 3  4. grad de piaţă i oferite pieţei localitatea tehnologizare.10 Reacția concurenței  Menționaţi cum credeţi ca vor reacţiona concurenţii dvs. total Ponderea pe produse/servici firmelor şi salariaţi. Profit. nivel preţuri şi calitate.9 Concurenţi potenţiali  Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora: Grupă Denumirea firmei/ Vechime pe piaţă. tip şi număr clienţi. CA. la apariţia pe piaţă a produselor/serviciilor aferente proiectului  4. 4.

13. etc) precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente. reţea de magazine specializate. la domiciliul clientului. pliante. mijloace de transport necesare şi modul de asigurare al acestora. determinarea efectuării de acțiuni). etc. 24 . − identificarea publicului ţintă: segmentul sau segmentele de piaţă vizate. dacă aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc:  4. lansare oficială. prin magazine proprii. tip de garanţii şi servicii prestate. dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi. forme de prezentare din punct de vedere al greutăţii/dimensiunilor. daca veţi face export. broşuri):  Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor − stabilirea obiectivelor (de exemplu: creșterea gradul de cunoaștere a produsului (mărcii).).  Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului. ambalaje.12 Politica de distribuţie Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de desfacere(%) afaceri( % )  La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor dumneavoastră: cu ridicata. spaţii de depozitare necesare şi modul de asigurare a acestora.: publicitate online.  Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate (forţa de vânzare. influențarea deciziilor.  4. cu amănuntul. Activităţi de promovare a vânzărilor  Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.

procesul de producţie .  Estimaţi costurile anuale de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.2 Organizarea fluxului de producţie 25 . cum se asigură resursele umane. modul de asigurarea al promovării. ANALIZA OPERAŢIONALĂ  5. depozitare produse finite. − formularea. Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe 2019 2020 2021 categorii de cheltuieli (RON)  Monitorizarea rezultatelor promovării 5. − alegerea mediilor promoţionale.1 Modul de funcţionare şi organizare a afacerii  Descrieţi modul în care se asigură principalele funcţii ale societăţii (ex: asigurarea gestiunii financiare.etapele de bază. transport. evaluarea şi realizarea mesajului. − determinarea bugetului de promovare al firmei. care urmează a fi utilizate.  5. vânzare produse finite) menţionând pentru fiecare timpul şi resursele necesare (activele necesare. aprovizionării cu materii prime şi materiale. personalul necesar).

mijloace de transport din punct de vedere al specializării şi capacităţii de transport. etc. menţionând cerinţele procesului de producţie – personal necesar.  5.  5.  Descrieţi pe scurt fluxul de producţie. suprafeţe productive/depozitare alocate.5 Principalii furnizori de materii prime Furnizori Forma Cantitatea anuala şi % Valoarea anuala a Frecvenţa juridică şi în total necesar achiziţiilor aprovizionării localitate aprovizionare materie (RON) şi termene de primă plată Materie primă/servici u Materie primă/servici u Materie primă/servici u 26 . echipamente/utilaje necesare din punct de vedere al gradului de specializare /automatizare şi al capacităţii de producţie. pentru fiecare din etapele mari.4 Regimul de lucru  Se vor preciza cel puţin următoarele elemente: − număr de zile lucratoare/ an: − număr de schimburi/zi: − număr de ore/schimb:  5.3 Descrierea procesului tehnologic  Descrieţi pe scurt procesul tehnologic (principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie prima până la realizarea produselor finite).

IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. acordurile şi autorizaţiile necesare şi menţionaţi perioada de timp necesară obţinerii acestora precum şi cheltuielile aferente obţinerii.291 .2931-2935) III.Notă: Anexați oferte de la furnizorii de materii prime principale. (Dacă a fost elaborat se poate ataşa un Studiu de Impact) 6. şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte  Precizaţi avizele.290) II.  rd.1. Perioada Denumirea elementului A B 2019 2020 2021 ACTIVE IMOBILIZATE I. cine va asigura transportul.  5. PROIECŢII FINANCIARE  6.6 Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea.281 .7 Impactul asupra mediului  Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul. 201 + 1 203 + 205 +206+ 2071 +4094+ 208 -280 . IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3 27 .  5. Bilanț previzionat Nr. etc. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 211 + 212 + 2 213 + 214 + 215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 .

301+302+303+321+322+/-308+323+326 5 +327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-391. 9 05+06+07+ 08) CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.4428**+444** +445 +446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** .TOTAL (rd. INVESTIŢII (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE .392- 393-394-395-396-397-398 . 471) 10 DATORII SUMELE CARE TREBUIE 11 PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. TOTAL (rd.496+5187) III.din ct. CREANŢE (ct. (ct.508+5113 +5114-591-595-596-598) IV. 04 + 09) G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 14 PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 28 . 09 +10-11) TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 (rd.4428 II.501+505+506 +507+din 7 ct.267*296*+4092+411+413+418+425 6 +4282 +431**+437**+4382+441**+4424+din ct.508+ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* .491 . 01+02+ 4 03) ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI ct.495 .169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII 12 CURENTE NETE (rd. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 (din ct.296*) ACTIVE IMOBILIZATE . 161 + 162 + 166 + 167 + 168 .

Venituri înregistrate în avans (ct. 1012) 19 2. REZERVE DIN REEVALUARE(ct.Subvenţii pentru investiţii 16 2. 1011) 20 Alte elemente de capitaluri proprii (ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408 +419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441*** +4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453*** +455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519 VENITURI ÎN AVANS (rd. capital subscris vărsat (ct. REZERVE (ct. din care: 18 1. SOLD D 25 117) VI.17+18). 1031) 21 III. din care: 15 1. 129) 28 CAPITALURI . 18+21+22+23+24. PROFITUL SAU SOLD C 26 PIERDEREA EXERCIŢIULUI SOLD D 27 FINANCIAR (ct.. 121) Repartizarea profitului (ct.capital subscris nevărsat (ct.TOTAL (rd. 472) 17 CAPITAL ŞI REZERVE I. PROFITUL SAU SOLD C 24 PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 106) 23 V. UN AN (ct.). CAPITAL (rd. 29 25+26-27-28) 29 . 105) 22 IV.

TOTAL PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) 19 (RD. Cifra de afaceri netă VENITURI DIN EXPLOATARE 2 (ct.2+3 Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale 5 consumabile aferente activităţii desfaşurate 6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 7 Chirii 8 Utilităţi Costuri funcţionare birou.2 Contul de profit și pierdere AN AN AN 2019 2020 2021 1 1. 6. Cheltuieli de marketing.17-18) 20 VENITURI TOTALE RD.4+17) 21 CHELTUIELI TOTALE (RD.5-12) 14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 15 Profit ( RD.13+18) 30 .701+702+703+704+705+706+707+708) 3 Alte venituri din exploatare (ct.4-13) 16 Pierdere (RD.13-4) 17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL 18 CHELTUIELI FINANCIARE . 9 Reparaţii/Întreţinere 10 Asigurări Impozite.751+758+7815) 4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd. Impozitul pe 11 profit 12 Alte cheltuieli 13 TOTAL CHELTUIELI( RD. taxe şi vărsăminte asimilate.

20-21) 24 Pierdere (rd.3. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 23 Profit ( Rd. Fluxul de numerar (Cash-flow) 202 202 2019 0 1 CASH-FLOW L L L L L L L L L1 L1 1 2 3 4 5 6 L7 8 9 0 L11 2 Sold iniţial disponibil (casă şi I bancă) Intrări de lichidităţi A (1+2+3+4) 1 din vânzări 2 din credite primite alte intrări de numerar (aport 3 propriu. etc.) Alocaţie Financiară 4 nerambursabilă Total disponibil (I+A) Utilizari numerar B din exploatare Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente 1 activităţii desfaşurate 31 .21-20)  6. 22 18.

Servicii cu terţii. Salarii (inclusiv 2 cheltuielile aferente) 3 Chirii 4 Utilităţi Costuri funcţionare birou. 5 Reparaţii/Întreţinere 6 Asigurări Impozite. Cheltuieli de marketing. taxe şi 7 vărsăminte asimilate 8 Alte cheltuieli Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea C totală a proiectului) D Credite rambursări rate de credit scadente dobânzi şi comisioane Plăţi/încasări pentru impozite şi E taxe (1-2+3) 1 Plăţi TVA 2 Rambursări TVA Impozit pe 3 profit/cifră de afaceri F Dividende Total utilizări numerar G (B+C+D+E+F) 32 .

Flux net de H lichidităţi (A-G) I Sold final I disponibil (I+H)  6. beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și software-ul necesar desfășurării activității. 7.2 Grafic de rambursare / plată Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere plata rambursare plata rambursare plata rambursare Suma solicitată Atenție!!! La prima cerere de plată/rambursare.2 Prezentați modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore GRILA DE ACORDARE A PUNCTAJULUI PENTRU PROBA PRACTICĂ (REDACTARE ȘI SUSȚINERE PLAN DE AFACERE) Nr. Criterii Punctaj Punctaj maxim obținut 33 .1 Riscuri majore identificate  riscuri de piaţă  riscuri financiare  riscuri legislative  7. Crt. RISCURILE AFACERII  7.

Domeniul de activitate principal: A 1 Producție 25 2 Programare IT . strategie 7 34 . prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrări Planul de afacere conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii C 10 Punctaj pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 5 normă întreagă) creat în plus față de cele două obligatorii 11 Punctaj pentru crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate/ absolvenți după anul 2012/ 5 șomeri Alte criterii aferente investiției: D 12 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 5 40% din valoarea planului de afacere 13 Caracter inovativ al investiției 5 14 Punctaj pentru cofinanţare afacere din fonduri proprii 5 (suma minimă investită 10% din total buget Evaluarea planului de afacere E 15 Viziune. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute 5 de CO2 şi eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor 9 Implementarea de soluţii TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) în procesul de producţie. furnizare de 5 bunuri. tehnologii sau servicii.cod CAEN 6201 25 3 Industrii creative 20 4 Servicii 15 5 Comerț și alte activități 15 Planul de afacere conţine măsuri concrete care vizează B 6 Inovarea socială 5 7 Consolidarea cercetării şi/sau inovării prin derularea de 5 activităţi specifice 8 Dezvoltarea durabilă prin produse.

a procesului tehnologic 3  Furnizorii 2 20 Proiecţii financiare 8  Estimarea vânzărilor 2  Estimarea cheltuielilor 2  Estimarea veniturilor 2  Estimarea profitului 2 Estmările se fac pe o perioadă de trei ani 21 Riscurile afacerii 5  Identificarea principalelor riscuri 3  Modalități de minimizare a primelor trei riscuri 2 majore 22 Calitatea susținerii planului de afacere 10  Calitatea prezentării și susținerii 6  Modul de răspuns la întrebări 4 Notă: 35 .  Declarația de misiune 1  Analiza SWOT 2  Factorii critici de succes pentru domeniul afacerii 2  Avantajul competitiv 2 16 Prezentarea proiectului de investiție 8  Obiectul și valoarea investiției 3  Locație proiect și modul de asigurare cu utilități 2  Graficul de realizare a investiției 3 17 Resurse umane 5  Pregătirea profesională. pe scurt. experienţa și abilităţile 3 întreprinzătorului  Pregătirea profesională și experienţa personalului 2 18 Marketingul afacerii 12  Descrierea produsului/serviciului 2  Segmentul de piață 2  Clienții potențiali 2  Concurenții 2  Politica de distribuție 2  Strategia de promovare 2 19 Analiza operaţională 5  Descrierea.

E) este de 100 de puncte.D se iau în calcul câte un singur criteriu îndeplinit pe secțiune (punctaj maxim 40 puncte).Pentru secțiunile A.. D.Punctajul total pentru proba practică (secțiunile A. . C. .Pentru secțiunea E (Evaluarea planului de afacere) punctajul maxim acordat este de 60 de puncte.B. 36 . B.Punctajul minim acceptat pentru proba practică este de 60 de puncte.C. .