You are on page 1of 3

DEVI KHADGAMALA STOTRA

śrī devī sambodhanaṃ
oṃ aiṃ hrīṃ śrīm aiṃ klīṃ sauḥ oṃ namastripurasundarī,

nyāsāṅgadevatāḥ
hṛdayadevī, śirodevī, śikhādevī, kavacadevī, netradevī, astradevī,

tithinityādevatāḥ
kāmeśvarī, bhagamālinī, nityaklinne, bheruṇḍe, vahnivāsinī, mahāvajreśvarī, śivadūtī, tvarite, kulasundarī,
nitye, nīlapatāke, vijaye, sarvamaṅgaḷe, jvālāmālinī, citre, mahānitye,

divyaughaguravaḥ
parameśvara, parameśvarī, mitreśamayī, uḍḍīśamayī, caryānāthamayī, lopāmudramayī, agastyamayī,

siddhaughaguravaḥ
kālatāpaśamayī, dharmācāryamayī, muktakeśīśvaramayī, dīpakalānāthamayī,

mānavaughaguravaḥ (8)
viṣṇudevamayī, prabhākaradevamayī, tejodevamayī, manojadevamayi, kaḷyāṇadevamayī, vāsudevamayī,
ratnadevamayī, śrīrāmānandamayī,
śrīcakra prathamāvaraṇadevatāḥ
aṇimāsiddhe, laghimāsiddhe, garimāsiddhe, mahimāsiddhe, īśitvasiddhe, vaśitvasiddhe, prākāmyasiddhe,
bhuktisiddhe, icchāsiddhe, prāptisiddhe, sarvakāmasiddhe, brāhmī, māheśvarī, kaumāri, vaiṣṇavī, vārāhī,
māhendrī, cāmuṇḍe, mahālakṣmī, sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāviṇī, sarvākarṣiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvonmādinī,
sarvamahāṅkuśe, sarvakhecarī, sarvabīje, sarvayone, sarvatrikhaṇḍe, trailokyamohana cakrasvāminī,
prakaṭayoginī,

śrīcakra dvitīyāvaraṇadevatāḥ
kāmākarṣiṇī, buddhyākarṣiṇī, ahaṅkārākarṣiṇī, śabdākarṣiṇī, sparśākarṣiṇī, rūpākarṣiṇī, rasākarṣiṇī,
gandhākarṣiṇī, cittākarṣiṇī, dhairyākarṣiṇī, smṛtyākarṣiṇī, nāmākarṣiṇī, bījākarṣiṇī, ātmākarṣiṇī, amṛtākarṣiṇī,
śarīrākarṣiṇī, sarvāśāparipūraka cakrasvāminī, guptayoginī,

śrīcakra tṛtīyāvaraṇadevatāḥ
anaṅgakusume, anaṅgamekhale, anaṅgamadane, anaṅgamadanāture, anaṅgarekhe, anaṅgaveginī, anaṅgāṅkuśe,
anaṅgamālinī, sarvasaṅkṣobhaṇacakrasvāminī, guptatarayoginī,

śrīcakra caturthāvaraṇadevatāḥ sarvasaṅkṣobhiṇī. kauḷini. sarvamṛtyupraśamani. rahasyayoginī. mahākāmeśvarī. sarvaduḥkhavimocanī. sarvasaubhāgyadāyinī. sarvavyādhivināśinī. sarvādhārasvarūpe. parāpararahasyayoginī. pāśinī. sarvavighnanivāriṇī. mahāmahāgupte. śrīcakra navamāvaraṇadevatāḥ śrī śrī mahābhaṭṭārike. sarvaiśvaryapradāyinī. tripurasundarī. atirahasyayoginī. mahāmahā śrīcakranagarasāmrāṅñī. aṅkuśinī. sarvasampattipūriṇī. mahāmahārāṅñī. tripuramālinī. sarvārthasādhike. aruṇe. nigarbhayoginī. tripuravāsinī. sarvakāmaprade. mahāmahāṅñapte. mahāmahānande. sarvajṛmbhiṇī. śrīcakra ṣaṣṭāvaraṇadevatāḥ sarvaṅñe. sampradāyayoginī. sarvarañjanī. sarvasaubhāgyadāyaka cakrasvāminī. sarvasammohinī. jayinī. śrīdevī viśeṣaṇāni – namaskāranavākṣarīca mahāmaheśvarī. sarvārthasādhaka cakrasvāminī. śrīcakra aṣṭamāvaraṇadevatāḥ bāṇinī. navacakreśvarī nāmāni tripure. sarvānandamayī. sarvepsitaphalaprade. kāmeśvarī. sarvarakṣāsvarūpiṇī. sarvasiddhipradacakrasvāminī. sarvapriyaṅkarī. sarveśvarī. mahāmahāskandhe. vimale. sarvaṅñānamayī. sarvānandamayacakrasvāminī. tripurāśrīḥ. sarvaśakte. sarvākarṣiṇī. tripurasiddhe. sarvonmādinī. tripureśī. sarvadvandvakṣayaṅkarī. sarvarakṣākaracakrasvāminī. cāpinī. sarvastambhinī. mahāvajreśvarī. śrīcakra saptamāvaraṇadevatāḥ vaśinī. namaste namaste namaste namaḥ | . sarvamaṅgaḷakāriṇī. kulottīrṇayoginī. sarvāṅgasundarī. modinī. sarvahlādinī. mahāmahāśakte. tripurāmbā. sarvasampatprade. mahābhagamālinī. sarvavidrāvinī. sarvavaśaṅkarī. sarvamantramayī. śrīcakra pañcamāvaraṇadevatāḥ sarvasiddhiprade. sarvarogaharacakrasvāminī. sarvapāpahare. mahātripurasundarī. mahāmahāśaye.

phalaśrutiḥ eṣā vidyā mahāsiddhidāyinī smṛtimātrataḥ | agnivātamahākṣobhe rājārāṣṭrasyaviplave || luṇṭhane taskarabhaye saṅgrāme salilaplave | samudrayānavikṣobhe bhūtapretādike bhaye || apasmārajvaravyādhimṛtyukṣāmādijebhaye | śākinī pūtanāyakṣarakṣaḥkūṣmāṇḍaje bhaye || mitrabhede grahabhaye vyasaneṣvābhicārike | anyeṣvapi ca doṣeṣu mālāmantraṃ smarennaraḥ || tādṛśaṃ khaḍgamāpnoti yena hastasthitenavai | aṣṭādaśamahādvīpasamrāḍbhoktābhaviṣyati || sarvopadravanirmuktassākṣācchivamayobhavet | āpatkāle nityapūjāṃ vistārātkartumārabhet || ekavāraṃ japadhyānam sarvapūjāphalaṃ labhet | navāvaraṇadevīnāṃ lalitāyā mahaujanaḥ || ekatra gaṇanārūpo vedavedāṅgagocaraḥ | sarvāgamarahasyārthaḥ smaraṇātpāpanāśinī || lalitāyāmaheśānyā mālā vidyā mahīyasī | naravaśyaṃ narendrāṇāṃ vaśyaṃ nārīvaśaṅkaram || aṇimādiguṇaiśvaryaṃ rañjanaṃ pāpabhañjanam | tattadāvaraṇasthāyi devatābṛndamantrakam || mālāmantraṃ paraṃ guhyaṃ paraṃ dhāma prakīrtitam | śaktimālā pañcadhāsyācchivamālā ca tādṛśī || tasmādgopyatarādgopyaṃ rahasyaṃ bhuktimuktidam || || iti śrī vāmakeśvaratantre umāmaheśvarasaṃvāde devīkhaḍgamālāstotraratnaṃ samāptam || .