You are on page 1of 6

Republika ng Pilipinas

Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon IV-A CALABARZON
Sangay ng Lipa
Sangay ng Lungsod ng Lipa

DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA FILIPINO

I. Layunin
a. Nalalaman ang kahulugan ng pangatnig at mga uri nito.
b. Naipapaliwanag ng malinaw ang pangatnig.
c. Nakalilikha ng mga pangungusap gamit ang pangatnig.

II. Paksang Aralin
Paksa: Pangatnig
Sanggunian:Internet
Kagamitan: pantulong na visual.

III. Pamamaraan:
Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral
A. Panimulang Gawain
Magandang umaga sa inyo! Magandang umaga din po!
Bago tayo magsimula,sumandali
muna nating ipikit ang ating mga
mata,damhin natin ang prisensya ng
Panginoon sa pamamagitan ng isang
panalangin.
(mananalangin ang guro....)
Amen! Amen!
Okay,paki ayos muna ang inyong mga
upuan at pakipulot ng mga kalat. (pupulutin ng mga mag aaral ang kalat)
Maaari na kayong umupo. Salamat po!
Sino ang liban ngayon? Wala po!
Mabuti kung ganon.
B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak
May inihanda akong
panimulang gawain para sa
pagtuklas ng ating aralin. May
nakatalang pangungusap sa
pisara , sa bawat numero ay
may dalawang kaisipan na
inyong pag uugnayin gamit
ang mga salitang nasa
kabilang pisara. Sagot:

1. Sina Jaydon _____ Marky ay matalik At
na magkaibigan.
2. Kailangan natin ang isang magaling na Upang
lider _____ maisaayos an gating bansa.
3. Maaari siyang mapahamak _____ Kapag
hindi sya sumunod sa kanyang mga
magulang.
4. Ako nga ba ang mahal mo _____ siya O
na kanina pang nakatitig sayo.
5. Hindi na tayo tutuloy _____ malakas Sapagkat
na ang ulan.

At kapag
o
upang sapagkat

Ngayon ay may nahinuha na ba kayo?
Pag-uugnay sa dalawang kaisipan o
Ano ang sa tingin nyo ang ating paksa?
pangungusap.
Maaari, sa inyong nakaraang pag- aaral
Mam nasa bahagi po iyan ng pananalita.
alin ba ang may kahulugan ng pag-
Ito ay ang Pangatnig.
uugnay ng mga kaisipan?

Tama! Mahusay

3. Pagtatalakay

Pangatnig - ito ay kataga, salita o
grupo ng mga salitang nagpapakita ng
pagkakaugnay ng isang salita o kaisipan
sa isa pang kaisipan.
Halimbawa: at, ni, kapag, upang, para,
kaya, nang.

Kagaya n gating isinagawa kanina ,
maaari bang magbigay kayo ng mga
Pupunta ako sa bayan kapag sumama
sarili nyiong halimbawa ng pangungusap.
ka.

May ibat –ibang mga uri ng pangatnig.
1. Pamukod- ginagamit sa pagbubukod o
pagtatangi gaya ng; o,ni,maging at man.

Halimbawa: ikaw man o ako ay hindi
maghahangad na siya ay mabigo.

2.Panubali- nagsasabi ito ng pag-
aalinlangan gaya ng;kung, kapag, pag
,sakali.
Halimbawa; kung uulan , hindi matutuloy
an gating palatuntunan.
3. Paninsay- kapag sinasalungat ng
unang bahagi ng pangungusap ang
ikalawang bahagi nito. Gaya ng ngunit,
datapwat, subalit, bagaman, kahiman,
kahit.

Halimbawa; Nakatakda syang umani ng
tagumpay kahit maraming naninira sa
kanya.

4. Pananhi- nagbibigay ito ng dahilan o
katuwiran para sa pagkaganapp ng kilos.
Ang mga ito ay dahil sa, sanhi sa,
sapagkat. Mangyari.
Halimbawa; Namaos sya dahil sa
matagal na pagkakatalumpati.

5. Panapos- nagsasabi ito ng nalalapit na
katapusan ng pagsasalita, gaya ng
upang, sa lahat ng ito, sa di- kawasa , sa
wakas, at sa bagay na ito.

Halimbawa;sa di-kawasa ang pulong ay
tinapos na.

6. Panlinaw- ginagamit ito upang
ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng
isang banggit.

Halimbawa; Nagkasundo na ang mag-
asawa, kung gayon magsasama na
silang muli.

7. Panimbang- ginagamit sa
pagpapahayag ng karagdagang
impormasyon at kaisipan, gaya ng ;at-
saka, pati, kaya , anupat.

Halimbawa; Sina Jose at Pedro ay
nagtungo sa bukid.

8.Pamanggit- gumagaya o nagsasabi
lamang ng iba tulad ng; daw ,raw, sa
ganang, akin/iyo, di- umano.

Halimbawa; Sa ganang akin, ang iyong
plano ay mahusay.

9. Panulad- tumutulad ng mga
pangyayare o gawa tulad ng; kung
sino,siyang, kung ano, siya rin, kung
gaano, siya rin.

Halimbawa; Kung anong mga
nangyayare noon ay siya ring
mangyayare ngayon.

4. Paglalahat

Ngayon ano nga ulit ang pangatnig?

Isa isahin muli ang mga uri ng pangatnig.

5. Paglalapat

Indibidwal na Gawain pumili ng kahit
anong paksa, gumawa ng isang
sanaysay att salungguhitan ang mga
pangatnig na ginamit.

IV. Pagtataya

Panuto:Punan ang patlang ng wastong
pangatnig.

maging datapwat daw

sakaling ngunit kung gaano

1. Maganda nga ang kaibigan mo _____
suplada naman.
2. Nanalo pa ring musa si Rosa _______
may mga kaibigang bomoto sa kalaban
niya.
3. Hindi tayo makakahuli ng maraming
isda ______ lumitaw ang buwan.
4. Walang diprensiya sa akin ______ si
Jose ang magwagi sa paligsahan.
5. Magsisipag _____ ang mga taga-
Ilokos.

Takdang Aralin;

1. Ano ang pang- abay?
2. Ano ang mga uri ng pang-abay?
Halimbawa; kung uulan , hindi matutuloy
an gating palatuntunan.

3. Paninsay- kapag sinasalungat ng
unang bahagi ng pangungusap ang
ikalawang bahagi nito. Gaya ng ngunit,
datapwat, subalit, bagaman, kahiman,
kahit.

Halimbawa; Nakatakda syang umani ng
tagumpay kahit maraming naninira sa
kanya.

4. Pananhi- nagbibigay ito ng dahilan o
katuwiran para sa pagkaganapp ng kilos.
Ang mga ito ay dahil sa, sanhi sa,
sapagkat. Mangyari.

Halimbawa; Namaos sya dahil sa
matagal na pagkakatalumpati.

5. Panapos- nagsasabi ito ng nalalapit na
katapusan ng pagsasalita, gaya ng
upang, sa lahat ng ito, sa di- kawasa , sa
wakas, at sa bagay na ito.

Halimbawa;sa di-kawasa ang pulong ay
tinapos na.

6. Panlinaw- ginagamit ito upang
ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng
isang banggit.

Halimbawa; Nagkasundo na ang mag-
asawa, kung gayon magsasama na
silang muli.

7. Panimbang- ginagamit sa
pagpapahayag ng karagdagang
impormasyon at kaisipan, gaya ng ;at-
saka, pati, kaya , anupat.

Halimbawa; Sina Jose at Pedro ay
nagtungo sa bukid.

8.Pamanggit- gumagaya o nagsasabi
lamang ng iba tulad ng; daw ,raw, sa
ganang, akin/iyo, di- umano.
Halimbawa; Sa ganang akin, ang iyong
plano ay mahusay.

9. Panulad- tumutulad ng mga
pangyayare o gawa tulad ng; kung
sino,siyang, kung ano, siya rin, kung
gaano, siya rin.

Halimbawa; Kung anong mga
nangyayare noon ay siya ring
mangyayare ngayon.

4. Paglalahat

Ngayon ano nga ulit ang pangatnig?