You are on page 1of 5

Pirmasis pasaulinis karas

Pirmasis pasaulinis Vidurio Europos imperijų pusę stojo Osmanų imperija ir
karas – vienas iš pasaulinių Bulgarija, o į Antantės pusę – Italija, Japonija, Portugalija,
karų, vykęs 1914 m. Rumunija ir JAV. Iki karo pabaigos į jį įsitraukė 25 valstybės ir
rugpjūčio 1 d. – 1918 m. jų kolonijos, kuriose iš viso gyveno 1,35 milijardo žmonių, t. y.
lapkričio 11 d. daugiausia apie 1/4 tuometinio pasaulio gyventojų.
Europoje (taip pat Per karą sąjungininkai, vadovaujami Prancūzijos, Rusijos,
Artimuosiuose Rytuose, D. Britanijos, o vėliau Italijos ir JAV, nugalėjo Austriją-
Afrikoje ir Rytų Azijoje). Jo Vengriją, Vokietiją, Bulgariją ir Osmanų imperiją. Didžioji
metu žuvo daugiau kaip 12 dalis Pirmojo pasaulinio karo kovų vyko Vakarų fronte – ten iš
milijonų žmonių. abiejų pusių buvo įrengta apkasų ir įtvirtinimų, nusitęsusių nuo
Iš pradžių karas Šiaurės jūros iki Šveicarijos sienos.
prasidėjo tarp Vidurio Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą plačiai pradėta
Europos imperijų: iš vienos naudoti technika (šarvuočiai, lėktuvai ir orlaiviai), taip pat
pusės Vokietijos ir Austrijos- nuodingosios dujos, tačiau tai mažai paveikė padėtį frontuose,
Vengrijos, o iš kitos pusės nes juose buvo būdingas pozicinis karas. Tokiuose mūšių
Antantės valstybių – laukuose kaip prie Verdeno ir Flandrijoje žuvo milijonai
Prancūzijos, D. Britanijos, kareivių, nors karo eigai tai neturėjo esminės įtakos.
Rusijos ir Serbijos. Abi pusės Karas radikaliai pakeitė iki tol nusistovėjusią pasaulio
planavo trumpą manevrinį tvarką ir sužlugdė paskutiniąsias Europos absoliutines
karą. Ne savo noru karo monarchijas. Pirmasis pasaulinis karas prisidėjo prie Rusijos
auka tapo Belgija – į ją revoliucijos sėkmės, o Vokietijos pralaimėjimas ir
įsiveržė Vokietija, nesugebėjimas išspręsti prieštaravimų, kurie sukėlė Pirmąjį
nepaisydama šios šalies pasaulinį karą, vėliau sudarė pagrindą įsigalėti nacizmui ir
neutraliteto. Per karą į 1939 m. prasidėti Antrajam pasauliniam karui.

Valstybių gyventojų skaičius 1914 metais.975 2 .537 Prancūzija 41.925 Rusija 181.37 Austrija-Vengrija 52. Britanija 45.8 Osmanų imperija 20.5978 D. Vokietija 64.415 Italija 35. mln.

kunigas. pasipriešinimo sovietiniam 5 12 okupaciniam režimui veikėjas (mirė 1999 m. evangelikų reformatų kunigas (mirė 1968 m. habilituotas biomedicinos 7 5 mokslų daktaras (mirė 2011 m. gydytoja oftalmologė. mokytojas.) 3 24 Vaclovas Muraška. teatro ir kino aktorius (mirė 1973 m.) 8 6 Romanas Marijošius.) Jonas Lelis. vertėjas.) Marija Juozaitytė-Rudienė.) 8 7 Aleksas Mrozinskas. treneris. habilituotas biomedicinos mokslų 4 6 daktaras (mirė 2003 m.) Feliksas Bieliauskas. gydytojas pediatras (mirė 1973 m. Amerikos lietuvių visuomenės veikėja ir filantropė 6 29 (mirė 2008 m. kunigas.) 4 14 Danutė Lipčiūtė-Augienė. 2 13 pulkininkas (mirė 1985 m. teisininkas.) Stanislovas Albertas Radvila. pianistas.) Donatas Lukštaraupis. dainininkas (baritonas) (mirė 1980 m. dramaturgė 4 15 Aleksandras Kučiūnas. mokytoja.) 3 21 Stasys Jameikis. pedagogas (mirė 1987 m. skautų vadovas (mirė 1990 m. sovietinis rašytojas (mirė 1983 m. Lietuvos SSR valstybės ir visuomenės veikėjas.) 1 29 Vytautas Maželis. rašytoja. pedagogas (mirė 1969 m. Lenkijos valstybės ir Didžiosios 7 21 Britanijos visuomenės veikėjas. lakūnas. fotografas (mirė 2008 m.) Jonas Domininkas Grigaitis OP. dominikonas. dainininkas (tenoras). filosofijos daktaras (mirė 1976 m. Kas gimė Lietuvoje 1914 metais Mėnuo Diena Gimė Pranas Gaida-Gaidamavičius. teatro režisierius (mirė 1959 m.) 3 . aktorius. vienas Dominikonų 5 27 ordino Lietuvoje atkūrėjų (mirė 2012 m. režisierius (mirė 1995 2 2 m.) Ona Jaudegytė. žurnalistas.) 5 23 Petras Baublys. teologijos daktaras (mirė 1 26 2013 m. dirigentas.) Marijonas Krikštopaitis.) 2 21 Valerijus Grešnovas. Donatovas. sklandytojas.) Vincas Bazilevičius. gydytojas terapeutas.) 7 24 Jonas Dovydaitis. pianistas. pedagogas 4 23 Mykolas Frankas.) 6 12 Napoleonas Bernotas. gydytojas dermatologas venerologas. habilituota biomedicinos mokslų daktarė 3 5 (mirė 2009 m. žurnalistas. didikas.

Leonas Jasinskas. hidrotechnikos inžinierius (mirė 2005 m.) 9 26 Marius Katiliškis. pramonininkas. chemikas organikas. muzikos pedagogas ir chorvedys (mirė 2010 m.) Jonas Činga.) 12 12 Bronislovas Jurkšas. Mažosios 10 18 Lietuvos visuomenės veikėjas (mirė 2008 m. pedagogė (mirė 1993 m. antinacinio pasipriešinimo Lietuvoje dalyvis.) Vladas Bložė. veterinarijos gydytojas.) 8 29 Elena Dirsienė-Mažrimaitė.) Jonas Kabelka.) 9 16 Antanas Šapalas. lietuvių kalbininkas. chorvedys (mirė 1991 m. žodynininkas. chemijos mokslų daktaras (mirė 1978 8 24 m. baltistas. Lietuvos ateitininkų organizacijos veikėjas (mirė 1945 m. dainininkė (sopranas). mecenatas. agronomas. daktaras. vargonininkas. lingvistas. visuomenės veikėjas. filologijos mokslų daktaras. 12 10 ateitininkas (mirė 2009 m. teatro aktorius (mirė 1965 m. JAV lietuvių visuomenės 9 30 veikėjas (mirė 1995 m. Lietuvos išeivijos rašytojas (mirė 1980 m.) 4 .) 9 28 Kazimieras Simaška.) 11 22 Juozas Vincentas Danys. kunigas.) Vilius Pėteraitis.) 10 4 Juozas Samajauskas.) Dimitrijus Gelpernas. spaudos 8 25 darbuotojas (mirė 1998 m. vertėjas (mirė 11 8 1986 m. kalbininkas.

____________________________________ 2 Kas gimė Lietuvoje 1914 metais ________________________________________________ 3 5 .Turinys Pirmasis pasaulinis karas______________________________________________________ 1 Valstybių gyventojų skaičius 1914 metais. mln.