You are on page 1of 6

PENGHARGAAN

Alhamdulillah hirrabbil’alamin, kami merafakkan sepenuh kesyukuran kehadratilahi dengan


limpah dan kurnianya, dapat kami menyelesaikan tugasan kerja khusus inidengan penuh
jayanya. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada Pn Adzlina Pensyarah Matapelajaran
Pengajian Malaysia (WMT 1112), di atas kesudian beliau memberi tugasan ini kepada kami.
Beliau juga banyak membantu kami sepanjang proses pembentukan tugasan ini berlaku.
Kami juga mengucapkan ribuan teima kasihkepada rakan-rakan yang banyak membantu kami
secara langsung aatau tidak langsungsepanjang proses merealisasikan tugasan ini berjalan.
Pelbagai ilmu yang dapat kamirungkai sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Sejajar
dengan anjakan paradigmadalam era globalisasi ini, begitulah dominannya peranan
mahasiswa khususnya bakal pendidik di negara ini untuk merungkai pelbagai ilmu
pendidikan di muka bumi ini. Padadewasa kini, pelbagai pembangunan dari segenap sudut
begitu pesat terbina, begitulah jugaa pembangunan dalam bidang pendidikan. Justeru itu
haruslah mahasiswa initergolong dalam orang yang sentiasa menyaingi peradaban zaman
yang begitu hebat.Sebelum kami mengundur diri terimalah serangkap mutiara kata dari kami
sebagairenung-renungan dan selamat beramal.

"Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan semuanya racun.
Tetapiadakalanya lebih berguna daripada kesenangan yang terus-menerus"

1|Page
OBJEKTIF

 Dapat menentukan amplitud dan kitaran bagi graf Sin X, Kos X, dan Tan X

 Melukis dan melakar bagi fungsi trigonometri

 Menentukan nilai maksimum dan minimum dari graf Sin X , Kos X, dan Tan X

KAEDAH

2|Page
 Kaedah yang saya gunakan dalam tugasan ialah dengan melukis serta memplotkan
trigonometri di atas kertas graf

HASIL TUGASAN
GRAF SIN

x 0 45 90 135 180 225 270 315 360


Y=1+2sin 1 2.85 2.41 0.23 -1 0.23 2.41 2.85 1

3
X
2

3|Page
3
Kitaran : 2

Maksimum : 3

Minimum : -1

GRAF KOS

x 0 45 90 135 180 225 270 315 360


Y=- 5 4.12 2 -0.12 -1 -0.12 2 4.12 5
2+3KosX

4|Page
Kitaran :1

Maksimum : 5

Minimum : -1

GRAF TAN

x 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360


1 0 0.5 - -0.5 0 0.5 - -0.5 0 0.5 - -0.5 0
Y= t
2

3
an X
2

5|Page
3
Kitaran : 2

Maksimum : -

Minimum : -

RUJUKAN
 https://www.scribd.com/document/172965256/Trigonometry
 Matematik teknologi,1998,Mazlan Mohamad Abdul Hamed,Nur'Azah Abdul
Manaf,UTM,9835201293
 Matematik SPM 1999 Zanariah Muhamad 9837006854

6|Page