3.

0 PENGHARGAAN

Saya menghadapi cabaran untuk melaksanakan kajian ini dengan baik. Namun demikian, saya dapat melaksanakannya dengan sempurna dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua, SMK Jalan Empat, Puan Noorizan bt Mohamed yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Norhayati, guru Geografi Tingkatan 2 Inovatif, SMK Jalan Empat, Hulu Langat, Selangor. Beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang memberikan dorongan dan galakan kepada saya semasa menjalankan kajian ini. Selain itu, ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada para penduduk Kg Dato Abu Bakar Baginda, Kajang yang telah memberikan kerjasama kepada saya semasa sesi temu bual.

4.0 PENDAHULUAN

Bagi memenuhi Sukatan Pelajaran Geografi, murid Tingkatan 2 diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan. Kajian ini dijalankan selepas waktu sekolah. Murid-murid diberi peluang untuk memilih tema kajian masing-masing. Kajian ini adalah berdasarkan tematema yang dipelajari di Tingkatan 2. Saya telah memilih tajuk Migrasi Dalaman Penduduk di Kg Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Saya menyiapkan kajian dalam masa beberapa minggu. Kemudian, saya pun menulis laporan lengkap tentang kajian ini.

5.0 OBJEKTIF KAJIAN

Antara objektif kajian ini ialah: 1) Memahami konsep migrasi penduduk. 2) Mengenalpasti pola migrasi penduduk di Kg Dato Abu Bakar Baginda. 3) Menjelaskan faktor migrasi dalaman penduduk di Kg Dato Abu Bakar Baginda. 4) Menjelaskan kesan migrasi dalaman penduduk di Kg Dato Bakar Baginda. 5) Mencadangkan beberapa langkah mengurangkan kesan migrasi dalaman penduduk di Kg Dato Abu Bakar Baginda. 6) Meningkatkan rasa kesyukuran dan perasaan bangga terhadap tempat tinggal.

6.0 KAWASAN KAJIAN

Secara umumnya Kg Dato Abu Bakar Baginda terletak di dalam Mukim Dengkil, Sepang, Selangor dan berhampiran bandar-bandar seperti Putrajaya dan Kuala Lumpur. Hal ini telah menyebabkan kampung tersebut menjadi tempat persinggahan yang agak popular. Selain itu, Kg Dato Abu Bakar Baginda juga terletak berhampiran Universiti Putra Malaysia. Kampung ini boleh dikatakan kampung moden kerana terdapat pelbagai kegiatan urbanisasi yang dijalankan di kampung ini. Bentuk muka buminya merupakan tanah pamah yang rata dan berbukit-bakau. Di kampung ini, terdapat beberapa kemudahan awam yang telah disediakan oleh pihak kerajaan bagi kesenangan para penduduk. Antaranya ialah sekolah, masjid dan balai polis. Saya telah menjadikan seluruh kampung ini sebagai kawasan kajian saya.

6.1 Peta Negeri Selangor

6.2 Peta Daerah Sepang

6.3 Peta Kawasan Kajian Kg Dato Abu Bakar Baginda

7.0 KAEDAH KAJIAN

Dalam menjalankan kajian ini saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian antaranya ialah pemerhatian, rujukan, temu bual dan soal selidik. Kaedah pemerhatian ialah kaedah yang dijalankan dengan cara mengenalpasti kawasan serta memerhati keadaan di sekitar kawasan kajian dan kemudiannya mencatat maklumat yang diperolehi ke dalam bentuk lakaran dan juga catatan ringkas. Kemudiannya saya menggunakan kaedah rujukan bagi melengkapkan kajian saya. Saya telah merujuk pelbagai sumber untuk melengkapkan kerja kursus ini. Antaranya ialah internet dan buku teks. Selain itu, saya juga turut menjalankan kaedah temu bual dengan beberapa orang penduduk di sekitar kawasan kajian bagi mendapatkan penjelasan serta gambaran tentang kawasan kajian ini. Bukan itu sahaja, kaedah soal selidik juga saya jalankan. Soal selidik telah dijalankan terhadap 20 responden, dan ini bertujuan untuk mendapat maklumat yang lebih untuk melengkapkan kajian saya ini.

8.0 HASIL KAJIAN

8.1 Konsep Migrasi Penduduk
Migrasi bermaksud perpindahan atau penghijrahan penduduk dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. Migrasi biasanya berlaku kerana penduduk ingin mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Contohnya, penduduk Kg Dato Abu Bakar Baginda berpindah ke Kuala Lumpur unutk meningkatkan taraf hidup dengan gaji yang lebih baik.

8.2 Pola Migrasi Penduduk di Kawasan Kajian
1) Migrasi luar bandar ke bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk di Kg Dato Abu Bakar Baginda yang berhijrah ke bandar-bandar seperti Putrajaya dan Kuala Lumpur sama ada untuk mencari pekerjaan yang bergaji lumayan ataupun melanjutkan pelajaran di institusi tinggi sama ada awam atau swasta. 2) Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk yang berhijrah ke luar bandar setelah bersara dan melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Oleh kerana kampung ini terletak berdekatan UPM, maka banyak orang berhijrah ke sini untuk melanjutkan pelajaran.

8.3 Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian
1) Melanjutkan pelajaran Beberapa penduduk yang mempunyai keputusan peperiksaan SPM atau STPM yang cemerlang akan menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Ramai orang berhijrah ke kampung ini untuk melanjutkan pelajaran kerana berdekatan dengan UPM. Ada juga segelintir penduduk yang berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran kerana mahu memasuki universiti-universiti lain seperti UKM. 2) Peluang pekerjaan Sesetengah penduduk di kampung ini berhijrah ke bandar-bandar seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk mencari pekerjaan yang selesa dan gaji yang lebih tinggi. Ini kerana di kampung ini peluang pekerjaan amat terhad. Kegiatan urbanisasi kampung biasanya dijalankan oleh buruh asing dan sedikit sahaja penduduk yang terlibat 3) Bersara Migrasi juga dipengaruhi oleh persaraan penduduk. Mereka yang berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan akan pulang semula ke kampung ini setelah bersara. Di sini, mereka akan berehat atau melakukan pekerjaan ringan.

Peta Minda 1: Faktor yang mempengaruhi migrasi di kawasan kajian

Faktor yang mempengaruhi migrasi di Kg Dato Abu Bakar Baginda

Melanjutkan pejaran ke institusi pengajian tinggi dan universiti

Bersara

Peluang Pekerjaan

8.4 Kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian
1) Kesan positif a) Penduduk bertambah Migrasi dalaman dari bandar ke luar bandar menyebabkan bilangan penduduk di kampung ini bertambah. Apabila ada sebarang kemalangan berlaku misalnya rumah terbakar maka penduduk kampung akan bekerjasama untuk memadamkan api tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada keselamatan penduduk kampung.

b) Taraf hidup meningkat Penduduk yang berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran di universiti seperti UKM akan pulang semula ke kampung dan memperolehi pekerjaan yang bergaji lumayan seperti peguam dan hakim. Dengan itu, taraf hidup mereka meningkat.

c) Bersikap patriotisme Migrasi dalaman menyebabkan banyak orang yang berbilang kaum berhijrah ke kampung ini. Hal ini akan mewujudkan sikap patriotisme di kalangan penduduk

b) Kesan negatif a) Masalah sosial Migrasi dalaman mewujudkan masalah sosial di kawasan kajian. Antara masalahmasalah sosial yang berlaku ialah masalah penagihan dadah dan pencurian di kalangan penduduk. Hal ini biasanya berlaku di kalangan mereka yang mempunyai masalah pengangguran

b) Masalah perumahan Migrasi dalaman juga menyebabkan masalah perumahan berlaku. Apabila bilangan penduduk bertambah maka permintaan untuk rumah meningkat. Malangnya, masalah kekurangan rumah biasanya berlaku. Oleh sebab itu, beberapa penduduk kampung ini terpaksa mendirikan rumah di kawasan setinggan atau menumpang di rumah saudara mara.

c) Persaingan pekerjaan Apabila bilangan penduduk bertambah, maka persaingan pekerjaan juga berlaku. Peluang pekerjaan di kampung ini amat terhad. Oleh sebab itu, persaingan pekerjaan berlaku. Beberapa penduduk yang menghadapi masalah pengangguran akan terjebak dalam masalah sosial.

8.5 Cadangan Mengatasi kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian
1) Mewujudkan peluang pekerjaan Bagi mengatasi masalah pengangguran di kampung ini pihak kerajaan atau ketua kampung boleh mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di kampung ini. Hal ini dapat mengelakkan para penduduk daripada terjebak dalam masalh sosial.

2) Rukun tetangga dan penguatkuasaan undang-undang Pihak kampung boleh mewujudkan Rukun Tetangga untuk mencegah masalah sosial dan menjamin keselamatan para penduduk. Mereka juga boleh bekerjasama dengan pihak polis untuk menguatkuasakan undang-undang di kampung ini.

3) Membina rumah-rumah yang menjimatkan ruang Oleh kerana ramai penduduk kampung mengalami masalah akibat kekurangan rumah, pihak kerajaan haruslah membina lebih banyak rumah yang menjimatkan ruang dan berkos rendah.

9.0 RUMUSAN

Rumusan yang dapat saya katakana di sini ialah terdapat dua jenis migrasi dalaman yang ada di Kg Dato Abu Bakar Baginda iaitu migrasi luar bandar ke bandar dan bandar ke luar bandar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan kajian antaranya ialah melanjutkan pelajaran, mencari peluang pekerjaan dan bersara selepas tamat pekerjaan. Selain itu, terdapat juga kesan positif dan kesan negatif migrasi dalaman berlaku. Antara kesan positif ialah bilangan penduduk bertambah, taraf hidup penduduk meningkat dan mewujudkan sikap patriotisme manakala kesan negatif pula ialah wujudnya masalah sosial, masalah perumahan dan persaingan pekerjaan. Saya juga telah mencadangkan beberapa langkah untuk mengurangkan masalah tersebut seperti mewujudkan peluang pekerjaan, mewujudkan rukun tetangga dan menguatkuasakan undang-undang dan membina lebih banyak rumah yang menjimatkan ruang dan berkos rendah. Saya berasa berbangga kerana dapat tinggal di Malaysia yang sempurna dari segi ekonomi, politik dan keselamatan.

10.0 LAMPIRAN

11.0 RUJUKAN

1) Buku Teks Geografi Tingkatan Dua – Chong Mui Sen, Azizan b Hj Abu Samah 2) www.google.com 3) http://maps.google.com.my 4) http://www.scribd.com 5) www.mister-map.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful