You are on page 1of 1

Matlamat jangka pendek untuk Carrera Pc Service adalah untuk memberi tumpuan

kepada perniagaan utama iaitu pembaikian komputer. Perniagaan akan berhubung secara
langsungdengan pengguna, ini bagi mengekalkan aspek peribadi dalam mengendalikan
perniagaan dalamapa-apa cara untuk menentukan kebolehsediaan perkhidmatan yang
terbaik bagi individu disamping mengekalkan etika kerja yang tinggi.Walaupun demografik
pelanggan lebih tertumpu kepada syarikat kecil atau penggunateknologi biasa, aspek
sampingan unik perniagaan ini adalah untuk menjual beli computerterpakai dan menkondisi
semula bagi memenuhi keperluan demografik.Matlamat jangka pendek asas adalah untuk
mengiklankan kepada oranga am tentang pembukaan perniagaan baru ini, memasarkan
perkhidmatan, dan memastikan pelancaran kedai berjalan lancer dalam tempoh setahun

Matlamat jangka panjang adalah untuk mencari rakan kongsi untuk membantu
mengembangkan perniagaan.!ni bermaksud perkhidmatan tidak akan terganggu sekiranya
pemilik tunggal tidakdapat beroperasi atas sebab-sebab tertentu.Matlamat jangka panjang
juga termasuk keinginan untuk mengembangkan perniagaansebagai aliran tunai tumbuh.
Menjelang tahun-satu, perniagaan sepatutnya sudah sempurnadalam aspek pengiklanan
berterusan dan cabang perkhidmatan yang dita arkan. Menjelangtahun dua, dijangka rakan
kongs dapat beroperasi sepenuh di tapak perniagaan.