Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.

Lêi nãi ®Çu Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nh hiÖn nay , bÊt kú mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi còng coi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ lµ môc tiªu quan träng cÇn ®¹t ®îc . Nhng ®Ó ®¹t ®îcmôa tiªu quan träng ®ã ®ßi há chÝnh phñ ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch , chiÕn lîc phï hîp vµ hiÖu qu¶ ®Ó sö dông tèi ®a nh÷ng nguån lùc hiÖn cã cña ®Êt níc m×nh , ®ång thêi ph¶i kÕ thõa vµ ph¸t triÓn nh÷ng tinh hao cña thÕ giíi . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× thÞ trêng tµi chÝnh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng , sù lín m¹nh cña thÞ trêng tµi chÝnh nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia vµ cu¶ c¶ thÕ giíi . Chñ thÓ quan träng cña thÞ trêng tµi chÝnh lµ Ng©n hµng , nã cã mÆt trong tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . V× thÕ muèn mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn th× ®ßi hái b¶n th©n hÖ thèng Ng©n hµng còng ph¶i æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bëi nÕu nã kh«ng æn ®Þnh th× nã sÏ ph¸ vì sù æn ®Þnh trong c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ tõ ®ã dÉn ®Õn lµm suy gi¶m nÒn kinh tÕ . TÝn dông lµ mét trong ba nghiÖp vô c¬ b¶n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®ã lµ: NhËn tiÒn göi , ho¹t ®éng tÝn dông, trung gian thanh to¸n , h¬n n÷a nã lµ nguån sinh ra lîi nhuËn nhiÒu nhÊt cho Ng©n hµng th¬ng m¹i v× thÕ mµ muèn hÖ thèng Ng©n hµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn th× ®ßi hái chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông còng ph¶i æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ . XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ :

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao ch©t lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi ”. Víi thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi , mét Chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Gia L©m cïng víi sè liÖu thèng kª tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y em hy väng r»ng m×nh sÏ ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ nµo ®ã cña m×nh vµo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò nghiªn cøu gåm: Ch¬ngI : TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· héi Chñ NghÜa . Ch¬ngII: Thùc tr¹ng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t &Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vÒ chÊt lîng tÝn dông . Ch¬ngIII: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi trong nh÷ng n¨m tríc m¾t . Qua chuyªn ®Ò nµy em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c C«, B¸c, Anh , ChÞ phßng tÝn dông vµ c¸c phßng ban kh¸c cña Chi nh¸nh . §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Lôc DiÖu To¸n ®· gióp ®ì em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Sinh viªn

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. TrÇn Quang Huy

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

3

sö dông vèn cña lÉn nhau mét c¸ch t¹m thêi vµ dùa trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ tin tëng. 4 .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tÝn dông. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn lµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n chñ yÕu trong tÊt c¶ c¸c muèi quan hÖ kinh tÕ. lóc nµy b¶n th©n mçi chñ thÓ kinh tÕ kh«ng thÓ tù ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn cña m×nh mµ hä ph¶i dùa vµo c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh¸c ®Æc biÖt lµ C¸c tæ chøc tÝn dông th«ng qua quan hÖ tÝn dông míi cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña m×nh. nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn bao nhiªu th× tèc ®é quay vßng cña ®ång tiÒn cµng nhanh bÊy nhiªu. Kh¸i niÖm . 1. Tõ c¬ së h×nh thµnh ®ã ta cã thÓ ®u ra mét kh¸i niÖm chung vÒ quan hÖ tÝn dông nh sau : TÝn dông lµ quan hÖ vay mîn. 1. Tõ kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ thÊy tÝn dông kh«ng ph¶i lµ quan hÖ mua b¸n . 1. chØ x¶y ra trong thêi gian nhÊt ®Þnh vµ ph¶i ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tin tëng lÉn nhau. Nãi chung ®øng trªn mçi gãc ®é kh¸c nhau ngêi ta sÏ cã c¸ch hiÓu kh¸c Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Ch¬ng I TÝn dông ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa I .1. ChÝnh v× thÕ ta cã thÓ nãi c¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña quan hÖ tÝn dông chÝnh lµ sù tin tëng vµ nhu cÇu vÒ vèn trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸. kh¸i niÖm vÒ tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt cña tÝn dông.1.Líp NH 41A.1. tÝn dông vµ vai trß cña tÝn dông tong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

. chÝnh v× thÕ mµ theo LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña ViÖt nam ®· ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ ho¹t ®éng tÝn dông nh sau: “ Ho¹t ®éng tÝn dông lµ viÖc tæ chøc tÝn dông sö dông vèn tù cã.2. Dï ®øng trªn quan ®iÓm nh thÕ nµo ch¨ng n÷a th× b¶n chÊt ho¹t ®éng tÝn dông kh«ng hÒ thay ®æi: Trong quan hÖ tÝn dông ngên cho vay chØ nhêng quyÒn sö dông vèn cho ngêi ®i vay trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh chø kh«ng nhêng quyÒn së h÷u vµ ngêi ®i vay ph¶i hoµn tr¶ l¹i cho ngêi cho vay khi ®Õn h¹n ®· tho¶ thuËn . Sù hoµn tr¶ nµy kh«ng chØ lµ sù b¶o tån vÒ mÆt gi¸ trÞ mµ cßn ®îc t¨ng thªm díi h×nh thøc l·i suÊt.Trong quan hÖ tÝn dông kh«ng cã sù vËn ®éng cña quyÒn së h÷u mµ chØ thay ®æi quyÒn sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh .1. vèn huy ®éng ®Ó cÊp tÝn dông ” .Líp NH 41A. 1. cho thuª tµi chÝnh .Gi¸ c¶ trong quan hÖ tÝn dông chÝnh lµ l·i suÊt tÝn dông. nhau vÒ tÝn dông . Trong ®ã cÊp tÝn dông lµ viÖc tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn ®Ó kh¸ch hµng sö dông kho¶n tiÒn víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ b»ng nghiÖp vô cho vay . 5 .Ngêi cho vay nhËn ®îc thu nhËp díi h×nh thøc l·i suÊt . chiÕt khÊu . .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. L·i suÊt lµ gi¸ c¶ cña quyÒn sö dông vèn trong mét thêi gian Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . §Æc ®iÓm cña quan hÖ tÝn dông XuÊt ph¸t tõ c¬ së h×nh thµnh còng nh kh¸i niÖm vÒ quan hÖ tÝn dông ta cã thÓ ®a ra mét sè ®Æc ®iÓm vÒ quan hÖ tÝn dông nh sau: . b¶o l·nh Ng©n hµng vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c .

Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ tham gia vµo qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn . nhÊt ®Þnh.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiÒn tÖ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ. Khoa häc c«ng nghÖ. Lao ®éng. ®iÒu nµy ®îc lý gi¶i ë trªn nh÷ng khÝa c¹nh sau: 1.2.Quan hÖ tÝn dông ®îc dùa trªn yÕu tè tin tëng . .1.Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Muèn th¾ng ®îc ®èi thñ c¹nh tranh ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®îc ba yÕu tè ®ã lµ : Vèn.2. Gi¸ c¶ trong quan hÖ tÝn dông kh«ng ngang b»ng víi gi¸ trÞ mµ gi¸ c¶ trong quan hÖ tÝn dông lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ quyÒn sö dông vèn trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh . Trong qu¸ tr×nh ®ã ph¸t sinh t×nh tr¹ng t¹m thêi nhµn rçi vµ t¹m thêi thiÕu vèn ë c¸c doanh nghiÖp còng nh toµn bé nÒn kinh tÕ . 6 . Khi nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi th× quan hÖ tÝn dông còng ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn . 1.Thêi gian ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi÷a ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay. Trong nÒn kinh tÕ thi trêng mçi doanh nghiÖp ®Òu muèn ®îc thÓ hiÖn vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn th¬ng trêng . NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn bao nhiªu th× kÐo theo thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ còng ph¸t triÓn mét c¸ch thÝch øng.Líp NH 41A. VËy t¹i sao quan hÖ tÝn dông l¹i cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. mäi quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸ lµ yÕu tè cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh s¶n suÊt . trong ®è cã thÓ nãi Vèn lµ yÕu tè nÒn t¶ng h×nh Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

thµnh nªn hai yÕu tè cßn l¹i. v©y dùng nhµ xëng v. Do ®ã quan hÖ tÝn dông ®îc h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan trong chÝnh nhu cÇu cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .2. c¸c doanh nghiÖp nãi riªng .v. Ng©n hµng sÏ lµ tæ chøc tµi chÝnh trung gian cung cÊp nghiÖp vô ®ã .2.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 1. NÕu cã vèn th× mçi doanh nghiÖp sÏ mua ®îc m¸y mãc thiÕt bÞ . Nhng râ rµng lµ víi sè vèn tù cã cña m×nh th× b¶n th©n mçi doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®îc tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo còng xuÊt hiÖn tîng: “ T¹m thêi thõa vèn” vµ “ T¹m thêi thiÕu vèn “ 1. . ®µo t¹o ®îc ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n ngµy cµng cao h¬n. 7 . §iÒu nay ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trong tõng chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ . §ång thêi hä còng thuª ®îc lao ®éng . ®ång thêi lµ ngêi ®iÒu hoµ vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu gãp phÇn lµm æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ .2.v. Thõa ë ®©y víi nghÜa lµ tæ chøc . chÝnh v× thÕ mµ trong nguån vèn cña doanh nghiÖp lu«n tån t¹i hai nguån chÝnh ®ã lµ Nî vµ Vèn chñ së h÷u.Líp NH 41A. chØ cã quan hÖ tÝn dông ra ®êi míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ nãi chung .ChÝnh phñ : Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n viÖc thu chi x¶y ra kh«ng ®ång thêi.2.1. th«ng thêng c¸c kho¶n thu nhËp th× t¹p trung theo Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ®¬n vÞ ®ã cã mét lîng vèn nhµn rçi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. “T¹m thêi thõa vèn”.

.. Mét phÇn cña c¸c phÇn thu nhËp nµy kh«ng chØ tiªu dïng ngay mµ cßn ®Ó dµnh tiªu dïng trong t¬ng lai .Nguån vèn nhµn rçi tõ níc ngoµi: Mçi quèc gia v× lÝ do nh lµ muèn tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ hay lµ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho nªn kinh tÕ còng nh æn ®Þnh ®ång tiÒn trong níc hä thêng gi÷ mét kho¶n tiÒn t¹i c¸c Ng©n hµng ë níc ngoµi ®Ó giao dÞch hay mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ hoÆc cã mét lîng vèn dåi Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Cha ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vµ tr¶ l·i suÊt Ng©n hµng . 8 . tiÒn thëng.C¸c doanh nghiÖp : Nguån thu cña c¸c doanh nghiÖp vµ nguån chi cña c¸c doanh nghiÖp cã sù kh«ng thèng nhÊt vÒ mÆt thêi gian v× nh÷ng lý do: Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ®· tiªu thô ®îc . ®Þnh kú cßn c¸c kho¶ chi th× ®îc ph©n bæ dÇn dÇn nªn trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ xuÊt hiÖn sè tiÒn nhµn rçi tõ Ng©n s¸ch nhµ níc .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. §iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp lu«n cã mét lîng vèn nhµn rçi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.Líp NH 41A. C¸c quü cha ®îc sö dông . Dù tr÷ cña doanh nghiÖp . Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . . phô cÊp. c¸c c¸ nh©n trong x· héi sÏ nhËn ®îc phÇn thu nhËp cña m×nh díi c¸c h×nh thøc : tiÒn l¬ng.. TiÒn cha ph¶i tr¶ do mua chÞu hµng ho¸. lîi nhuËn thu ®îc . PhÇn tiÒn ®Ó dµnh nµy h×nh thµnh lîng vèn tiÒn tÖ nhµn rçi rÊt lín trong nÒn kinh tÕ ..C¸ nh©n ngêi tiªu dïng: Trong ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh . L¬ng cña c¸c c«ng nh©n cha ®Õn h¹n tr¶.

cha thu ®îc tiÒn nhng ®· ®Õn thêi h¹n ph¶i thanh Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ChÝnh nh÷ng lÝ do ®ã ®· t¹o nªn mét lîng vèn nhµn rçi kh«ng nhá cã thÓ sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Vµ ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trong tõng chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ . Th¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng më réng dÉn ®Õn mçi quèc gia ®Òu cã mét tµi kho¶n cña m×nh ë níc ngoµi ®Ó giao dÞch .Líp NH 41A.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.C¸c doanh nghiÖp : Nh ta ®· biÕt c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn tuÇn hoµn lu«n chuyÓn vèn kh¸c nhau . ThiÕu vèn ë ®©y víi nghÜa lµ tæ chøc ®¬n vÞ ®ã thiÕu lîng tiÒn mÆt t¹m thêi ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ tríc m¾t ®ßi hái ph¶i chi tiÒn mÆt . 1. c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh sèng cßn ®èi víi lîi Ých cña quèc gia mµ t nh©n kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn .ChÝnh phñ: §ãng vai trß lµ mét chñ thÓ lín ®iÒu hµnh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc .2. 9 . nhng ®«i khi NSNN kh«ng ®ñ v× cha ®Õn h¹n thu thuÕ dÉn ®Õn sù thiÕu vèn ®Êu t ChÝnh phñ ph¶i ®i vay . “ T¹m thêi thiÕu vèn”.2. Nguån vèn ®Çu t chÝnh phñ lÊy tõ Ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN). dµo mµ kh«ng ®ªm ®Çu t tiÕp . . ChÝnh phñ thêng ®Çu t vµo c¸c dù ¸n lín nh c¬ së h¹ tÇng .2. §ång thêi mçi doanh nghiÖp l¹i lµ mét thùc thÓ së h÷u kh¸c nhau cho nªn lu«n tån t¹i hai nhãm doanh nghiÖp nµy thõa vèn th× doanh nghiÖp kh¸c thiÕu vèn v× cha b¸n ®îc hµng.

Chøc n¨ng vµ vai trß cña tÝn dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Hai nhu cÇu nµy cã ®Æc ®iÓm chung lµ ®Òu nh»m tho¶ m·n nhu cÇu hiÖn t¹i cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ vµ nã x¶y ra trong thêi gian ng¾n. Chøc n¨ng cña tÝn dông. Tõ sù ph©n tÝch ë trªn ta thÊy trong nÒn kinh tÕ lu«n tån t¹i hai nhu cÇu cho vay vµ ®i vay . DÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu ®îc vay vèn. . 2. to¸n c¸c kho¶n nî . 10 . 2. ngêi cho vay vÉn cã quyÒn së h÷u ®èi víi kho¶n tiÒn cho vay cßn ngêi ®i vay chØ cã quyÒn sö dông ®èi víi kho¶n tiÒn ®îc vay trong kho¶ng thêi gian tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. Nh×n tæng thÓ tÝn dông cã hai chøc n¨ng: .. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò “ T¹m thêi thõa vèn “ vµ “ T¹m thêi thiÕu vèn “ th× quan hÖ tÝn dông ra ®êi vµ nã kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. ph¶i tr¶ l¬ng .1. Dïng tiÒn ®Ó x©y dùng c¸c chØ Sinh viªn: TrÇn Quang Huy ..Gi¸m ®èc vµ kiÓm so¸t b»ng ®ång tiÒn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy dÉn ®Õn nhu cÇu vay tiªu dïng cña c¸ nh©n . .Líp NH 41A. Kh¸c nhau ë cho vay vµ ®i vay lµ quyÒn së h÷u.C¸ nh©n: Ngêi tiªu dïng ®«i khi cã nh÷ng kho¶n ph¶i chi bÊt thêng hoÆc nh÷ng kho¶n chi tiªu ngoµi kh¶ n¨ng tµi chÝnh t¹m thêi cña hä nhng hä cã kh¶ n¨ng bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt ®ã trong t¬ng lai .Huy ®éng vµ ph©n phèi nguån vèn tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi díi h×nh thøc cho vay.

BÊt kú mét quèc gia nµo muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ còng cÇn ph¶i cã mét nguån vèn ®Çu t lín ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ. thíc ®o ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý doanh nghiÖp víi c¸c môc tiªu: Sö dông vèn hiÖu qu¶ . Nhng ®Ó cã lîng vèn ®Çu lín nh vËy th× chØ cã quan hÖ tÝn dông víi ®¸p øng ®îc ®iÒu ®ã bëi quan hÖ tÝn dông sÏ tËp trung huy ®éng mäi nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµ ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Thø hai. t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. TÝn dông huy ®éng. TÝn dông gãp phÇn n©ng cao møc sèng cña d©n c. chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. liªn tôc. Thø ba.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nhê ho¹t ®éng tÝn dông mµ c¶ hai nhãm doanh nghiÖp ®Òu ®îc tho¶ m·n vÒ vèn vµ dÉn ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra mét c¸ch th¬ng xuyªn.Líp NH 41A. Vai trß cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét nhãm “ t¹m thêi thiÕu vèn “ vµ muèn t×m kiÕm nguån vèn nhµn rçi kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu hiÖn t¹i. TÝn dông lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra thêng xuyªn liªn tôc. tËp trung vèn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ. 2. Mét trong nh÷ng vÝ dô ®iÓn h×nh ®Ó minh chøng cho ®iÒu nµy lµ th«ng qua quan hÖ tÝn dông mµ nh÷ng ngêi cã Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . nguån vèn ®îc sö dông mét c¸ch tèi ®a. 11 .2. hîp ph¸p vµ hîp lÖ. Trong mét thêi ®iÓm trong nÒn kinh tÕ lu©n tån t¹i hai nhãm doanh nghiÖp: Mét nhãm “ t¹m thêi thõa vèn “ vµ muèn sö dông sè vèn nhµn rçi nµy ®Ó kiÕm lêi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Thø nhÊt. tiªu.

®iÖn tho¹i v. . Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng tÝn dông th× ho¹t ®éng cho vay ®ãng vai trß quan träng vµ chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng tµi s¶n vµ nã còng lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho Ng©n hµng. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . . øng víi mçi tiªu thøc kh¸c nhau ngêi ta ph©n lo¹i cho vay kh¸c nhau. chñ yÕu lµ ho¹t ®éng tÝn dông ®Ó ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ.Líp NH 41A.1. Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng bao gåm c¸c nghiÖp vô: Cho vay.Theo h×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay.1. . cho thuª tµi chÝnh. . Nhµ níc th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.Theo kú h¹n nî.Theo lo¹i h×nh tiÒn tÖ. b¶o l·nh. Nh ta ®· biÕt c¬ cÊu kinh tÕ ®îc quyÕt ®Þnh bëi c¬ cÊu ®Çu t mµ tÝn dông l¹i quyÕt ®Þnh ®Õn c¬ cÊu ®Çu t. Bëi hä cã thÓ sö dông ph¬ng thøc vay tr¶ gãp. ph¬ng tiÖn ®i l¹i. Thø t. C¸c h×nh thøc tÝn dông Ng©n hµng. 12 . Theo kú h¹n nî.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Ho¹t ®éng cho vay.1. 3.Theo ph¬ng ph¸p hoµn tr¶ . 3.Theo môc ®Ých sö dông vèn. 3.v. ta cã thÓ dùa trªn nh÷ng tiªu thøc sau: . chiÕt khÊu. thu nhËp thÊp nh÷ng ngêi tµn tËt ®· cã ®îc nhµ ë.

. ng©n hµng thêng cho c¸c h·ng vay ng¾n h¹n bæ xung t¹m thêi vèn ho¹t ®éng. Hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt hoÆc d÷ tr÷ ®Ó b¸n.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. C¸c kho¶n cho vay nh vËy tËn dông ®îc chu kú tiÒn mÆt th«ng thêng trong mét h·ng kinh doanh nh sau: 1. 2. 4. Lµ lo¹i cho vay cã kú h¹n díi 1 n¨m vµ ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n. TiÒn mÆt ®îc chi dïng mua dù tr÷ nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm hoÆc thµnh phÈm. TiÒn mÆt thu vÒ( ngay khi b¸n hµng hoÆc thu tõ c¸c kho¶n b¸n chÞu) vµ ®îc dïng ®Ó tr¶ c¸c kho¶n vay ng©n hµng. 3.Cho vay ng¾n h¹n.. Hµng ®· b¸n(thêng lµ b¸n chÞu). Kho¶n cho vay ng¾n h¹n chñ yÕu tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng sau: + Cho vay mua hµng dù tr÷. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Trªn thùc tÕ cho tíi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø II. cho vay trung h¹n.Líp NH 41A. Tõ tríc tíi nay. C¸c kho¶n cho vay nµy chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó tµi trî cho viÖc mua hµng dù tr÷ nh nguyªn liÖu th« . Theo kú h¹n nî cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i(NHTM) ®îc ph©n lµm ba lo¹i: Cho vay ng¾n h¹n. ng©n hµng chñ yÕu tËp trung cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp díi h×nh thøc c¸c kho¶n cho vay mang tÝnh tù thanh to¸n (self-liquidating loans). 13 . cho vay dµi h¹n .

kú h¹n cña c¸c kho¶n vay b¾t ®Çu ®îc tÝnh tõ khi h·ng cÇn vèn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu mua hµng. Do vËy h·ng cÇn c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n vµo cuèi mïa xu©n vµ mïa h¹ ®Ó mua v¶i vµ thuª thªm c«ng nh©n nh»m t¨ng s¶n lîng ®Ó ®¸p øng hµng ho¸ cho ngêi b¸n lÎ trong giai ®o¹n tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 12 . kÕt thóc(cã thÓ trong vßng tõ 60 ®Õn 90 ngµy) khi h·ng thu ®îc tiÒn b¸n hµng vµ nhËp vµo tµi kho¶n ®Ó tr¶ nî cho Ng©n hµng. Trong trêng hîp nµy. §©y lµ nh÷ng kho¶n cho vay ng¾n h¹n ®èi c¸c h·ng kinh doanh víi kú h¹n kÐo dµi tõ vµi ngµy ®Õn 1 n¨m. 14 . Th«ng thêng c¸c kho¶n vay vèn lu ®éng ®îc sö dông ®Ó ®¸p øng møc s¶n xuÊt vµ nhu cÇu tÝn dông trong thêi kú cao ®iÓm cña chu kú kinh doanh. C¸c kho¶n vay vèn lu ®éng thêng ®îc dïng ®Ó mua hµng dù tr÷ hoÆc mua nguyªn vËt liÖu. Th«ng thêng c¸c kho¶n cho vay vèn lu ®éng ®îc ®¶m b¶o b»ng c¸c kho¶n ph¶i thu hoÆc thÕ chÊp b»ng hµng tån kho vµ Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Ng©n hµng cña h·ng lËp ra mét h¹n møc tÝn dông thêi h¹n tõ 6 ®Õn 9 th¸ng cho phÐp h·ng s¶n xuÊt quÇn ¸o cã thÓ rót tiÒn trong suÊt giai ®o¹n nµy.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. + Cho vay vèn lu ®éng. Quy m« cña h¹n møc tÝn dông ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së dù tÝnh vÒ lîng vèn lín nhÊt mµ h·ng cã thÓ sÏ cÇn t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong suèt thêi h¹n cña hîp ®ång tÝn dông.Líp NH 41A. Do ®ã chóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gÇn gièng víi c¸c kho¶n cho vay tù thanh to¸n nh ®· ®Ò cËp ë trªn. VÝ dô mét h·ng s¶n xuÊt quÇn ¸o dù ®o¸n r»ng nhu cÇu ®èi víi quÇn ¸o häc sinh vµo mïa thu vµ quÇn ¸o Êm vµo mïa ®«ng lµ rÊt lín.

Khi giai ®o¹n x©y dùng kÕt thóc. mua vËt liÖu x©y dùng vµ gi¶i phãng mÆt b»ng. nhµ ë. Mét h×nh thøc cho vay ng¾n h¹n cã b¶o ®¶m phæ biÕn trong ng©n hµng th¬ng m¹i lµ cho vay hç trî c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c toµ nhµ v¨n phßng. Trong thùc tÕ chØ khi C«ng ty x©y dùng ch¾c ch¾n cã mét cam kÕt cho vay thÕ chÊp ®Ó tiÕp tôc tµi trî dµi h¹n cho c¸c dù ¸n sau khi kÕt thóc giai ®o¹n x©y dùng th× ng©n hµng míi thùc hiÖn c¸c kho¶n cho vay x©y dùng ng¾n h¹n. + Cho vay ng¾n h¹n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. C¸c kho¶n cho vay nµy cung cÊp vèn cho bªn thi c«ng ®Ó thuª c«ng nh©n. kh¸ch hµng sÏ ph¶i chÞu l·i suÊt th¶ næi trªn lîng tiÒn thùc tÕ hä ®· sö dông. c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Kho¶n lÖ phÝ cam kÕt ®îc tÝnh trªn phÇn tÝn dông thuéc h¹n møc kh«ng sö dông vµ ®«i khi tÝnh trªn toµn bé gi¸ trÞ cña h¹n møc. 15 . MÆc dï thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh kÐo dµi nhng c¸c kho¶n cho vay l¹i mang tÝnh t¹m thêi. ®Ó lÊy tiÒn thanh to¸n cho c¸c kho¶n vay x©y dùng ng¾n h¹n. GÇn ®©y mét vµi ng©n hµng ®· cho vay víi thêi Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Sè d bï tiÒn göi bao gåm lîng tiÒn göi tèi thiÓu b¾t buéc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së quy m« h¹n møc tÝn dông vµ mét lîng tiÒn göi b¾t buéc bæ xung b»ng mét tØ lÖ phÇn tr¨m quy ®Þnh trªn tæng lîng tÝn dông mµ kh¸ch hµng thùc sö dông. trung t©m th¬ng mai. Ng©n hµng thêng yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i cã sè d bï tiÒn göi. bªn thi c«ng thêng vay thÕ chÊp dµi h¹n tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c. thuª thiÕt bÞ x©y dùng.Líp NH 41A.

C¸c ng©n hµng lín nhÊt thêng s½n sµng cho vay ®èi víi ngêi kinh doanh chøng kho¸n v× nh÷ng kho¶n cho vay nµy cã chÊt lîng cao. ViÖc b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n thêng diÔn ra khi ng©n hµng ®Çu t gióp ®ì kh¸ch hµng trong viÖc mua l¹i c«ng ty kh¸c.Líp NH 41A. ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ®Ó t¨ng quy m« vèn kinh doanh hiÖn cã. hoÆc hç trî doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t míi. thêng ®îc ®¶m b¶o b»ng chøng kho¸n ChÝnh phñ do nhµ kinh doanh chøng kho¸n n¾m gi÷. cung øng vèn cho viÖc x©y dùng vµ ho¹t ®éng trong giai ®o¹n ®Çu cña c«ng tr×nh. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . cæ phiÕu c«ng ty vµ c¸c giÊy nî cña ChÝnh phñ. Nh÷ng ngêi kinh doanh chøng kho¸n ChÝnh phñ vµ chøng kho¸n t nh©n thêng cÇn sù hç trî vèn ng¾n h¹n ®Ó mua chøng kho¸n míi vµ duy tr× danh môc ®Çu t chøng kho¸n hiÖn cã cho tíi khi c¸c chøng kho¸n nµy ®îc b¸n hoÆc ®Õn h¹n thanh to¸n. Mét h×nh thøc tÝn dông kh¸c thuéc lo¹i nµy lµ cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc ng©n hµng ®Çu t. gióp ®ì C«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n lÇn ®Çu. 16 . + Cho vay kinh doanh chøng kho¸n. chØ lµ vay qua ®ªm hoÆc vµi ngµy. Khi ng©n hµng b¸n chøng kho¸n míi cho c¸c nhµ ®Çu t trªn thÞ trêng vèn th× kho¶n vay cïng víi l·i sÏ ®îc hoµn tr¶. Hç trî cho ho¹t ®éng b¶o l·nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu . H¬n n÷a nhiÒu kho¶n vay kinh doanh chøng kho¸n cã kú h¹n rÊt ng¾n. Nhê vËy ng©n hµng cã thÓ nhanh chãng thu håi vèn hoÆc cho vay c¸c kho¶n míi víi l·i suÊt cao h¬n nÕu thÞ trêng tÝn dông trë nªn c¨ng th¼ng. h¹n kh¸ dµi 5 ®Õn 7 n¨m.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . nhµ s¶n xuÊt sÏ cã thÓ chuyÓn hµng cho ngêi b¸n lÎ vµ göi ®¬n thanh to¸n cho ng©n hµng. Lóc ®Çu hÇu hÕt c¸c kho¶n vay nh vËy cã kú h¹n 90 ngµy vµ sau ®ã nã cã thÓ ®îc t¸i gia h¹n víi thêi gian mét th¸ng hay vµi th¸ng. Sau khi b¸n ®îc hµng ho¸. §Þnh kú ng©n hµng sÏ cö c¸n bé ®Õn kiÓm tra hµng ho¸ trong kho cña ngêi b¸n lÎ ®Ó x¸c ®inh lîng hµng ®· ®îc b¸n vµ lîng hµng tån kho. NÕu ®¸p øng c¸c yªu cÇu tÝn dông. C¸c ng©n hµng hç trî ngêi tiªu dïng trong viÖc mua tr¶ gãp xe m¸y. néi thÊt vµ c¸c hµng ho¸ l©u bÒn kh¸c b»ng c¸ch tµi trî cho c¸c kho¶n ph¶i thu mµ ngêi b¸n nh÷ng hµng ho¸ nµy sÏ nhËn ®îc sau khi hä ký hîp ®ång b¸n tr¶ gãp. + Cho vay kinh doanh b¸n lÎ. §Ó cã ®îc kho¶n tÝn dông nµy ngêi b¸n lÎ ph¶i ký hîp ®ång b¶o ®¶m an toµn cho phÐp ng©n hµng cã quyÒn së h÷u hµng ho¸ trong trêng hîp hä kh«ng thÓ thanh to¸n kho¶n vay. §èi víi ngêi kinh doanh m« t«.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. chÊt lîng cña vËt thÕ chÊp vµ thêi h¹n cña mçi kho¶n vay. Hîp ®ång tr¶ gãp sÏ ®îc ng©n hµng cña ngêi b¸n lÎ xem xÐt. Ng©n hµng sÏ cÊp tÝn dông cho ngêi b¸n lÎ ®Ó hä cã thÓ yªu cÇu h·ng s¶n xuÊt chuyÓn hµng. ®å néi thÊt vµ c¸c hµng ho¸ l©u bÒn kh¸c Ng©n hµng cã thÓ tµi trî dù tr÷ tån kho th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Sau ®ã. ®å dïng gia ®×nh. ngêi b¸n lÎ sÏ göi sÐc tíi ng©n hµng ®Ó thanh to¸n dÇn kho¶n nî cho ng©n hµng. ng©n hµng sÏ mua nh÷ng hîp ®ång nµy víi mét møc l·i suÊt thay ®æi tuú theo chÊt lîng tÝn dông ngêi vay vèn. 17 .Líp NH 41A. ti vi.

Tµi s¶n chñ yÕu ®îc dïng ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c kho¶n vay bao gåm c¸c kho¶n ph¶i thu. Hîp ®ång kÕ ho¹ch sµn th¬ng bao gåm mét kho¶n dù phßng tæn thÊt tÝn dông. + Cho vay trªn tµi s¶n. 18 .Líp NH 41A. Mét c¸ch kh¸c ng©n hµng cã thÓ cho vay tíi 40% gi¸ trÞ hµng tån kho hiÖn Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ng©n hµng cã thÓ buéc thu håi hµng vµ tr¶ mét phÇn hoÆc toµn bé sè hµng ®ã cho nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thu håi sè vèn cho vay. NÕu c¸n bé ng©n hµng x¸c ®Þnh thÊy bÊt kú mét hµng ho¸ nµo ®· ®îc b¸n mµ ng©n hµng kh«ng nhËn ®îc tiÒn thanh to¸n th× c¸n bé ng©n hµng sÏ yªu cÇu ngêi b¸n lÎ viÕt ngay sÐc tr¶ tiÒn cho sè hµng ho¸ ®ã. nguyªn vËt liÖu hoÆc thµnh phÈm tån kho. Khi dù phßng tæn thÊt tÝn dông ®¹t tíi møc ®Þnh tríc.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. hoÆc trªn gi¸ trÞ hµng tån kho. ngêi b¸n lÎ sÏ ®îc giam trõ mét phÇn sè l·i cña hîp ®ång tr¶ gãp. Ngµy cµng chiÕm mét tû träng lín trong tæng cho vay ng¾n h¹n. NÕu ngêi b¸n lÎ kh«ng thanh to¸n ®îc. tÝch luü c¸c kho¶n l·i thu ®îc khi ngêi vay tr¶ tiÒn. Ng©n hµng cho vay theo mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh trªn gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi kho¶n ph¶i thu. nh÷ng kho¶n cho vay trªn tµi s¶n lµ kho¶n tÝn dông ®îc ®¶m b¶o b»ng c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n cña h·ng ®îc dù tÝnh sÏ chuyÓn thµnh tiÒn mÆt trong t¬ng lai. Quy m« cña quü dù phßng sÏ gi¶m nÕu cã bÊt cø kho¶n vay nµo kh«ng ®îc hoµn tr¶. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. VÝ dô ng©n hµng cã thÓ s½n sµng cho vay mét kho¶n tiÒn b»ng 70% kho¶n ph¶i thu trªn tµi kho¶n thanh to¸n v·ng lai cña doanh nghiÖp.

x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ cã thêi gian thu håi vèn nhanh. 3. + Cho vay tµi trî ho¹t ®éng mua l¹i c«ng ty.2. t¹i cña doanh nghiÖp gåm hµng ho¸ ®ang b¸n hoÆc hµng ho¸ trong kho. 19 . c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ. c¸c thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn v©n t¶i cã quy m« lín.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. §èi víi hÇu hÕt nh÷ng kho¶n vay ®îc thÕ chÊp b»ng c¸c kho¶n ph¶i thu hay hµng tån kho doanh nghiÖp ®i vay vÉn cã quyÒn së h÷u ®èi víi c¸c tµi s¶n ®ã. lo¹i cho vay nµy chñ yÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu dµi h¹n nh: X©y dùng nhµ ë.Líp NH 41A. Lo¹i cho vay nµy tµi trî cho c¸c lo¹i: + Cho vay kú h¹n mua thiÕt bÞ vµ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. c«ng nghÖ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m. + Cho vay theo dù ¸n.1. Khi thu håi ®îc c¸c kho¶n ph¶i thu hoÆc b¸n ®îc hµng doanh nghiÖp sÏ chuyÓn mét phÇn tiÒn mÆt thu vÒ tíi ng©n hµng ®Ó tr¶ nî tiÒn vay. Theo môc ®Ých sö dông vèn vay. . lo¹i tÝn dông nµy chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. .Cho vay dµi h¹n. Lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n tõ 5 n¨m trë lªn.Cho vay trung h¹n. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . + Cho vay lu«n chuyÓn. Tuy nhiªn ®«i khi quyÒn së h÷u còng ®îc chuyÓn sang cho ng©n hµng ®Ó h¹n chÕ rñi ro khi mét sè kho¶n nî kh«ng ®îc thanh to¸n nh dù tÝnh. x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi.

Cho vay s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. xe vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng kh¸c. . tæn thÊt cã thÓ x¶y ra cho Ng©n hµng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. viÖc thanh to¸n b»ng thÎ ®ang ®îc chó träng nhng cha thùc sù ph¸t triÓn. cho vay s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. chiÕm tû träng lín trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i.Cho vay tiªu dïng: Lµ lo¹i cho ®èi víi c¸c c¸ nh©n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng mua s¾m nhµ cöa. Ho¹t ®éng cho vay bao gåm: Cho vay tiªu dïng. ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro. 20 .Líp NH 41A. mÆt kh¸c ®èi v¬i ng©n hµng viÖc cã b¶o ®¶m ®èi víi c¸c kho¶n vay cña doanh nghiÖp t¹o Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . . 3. ViÖc b¶o ®¶m ®èi víi kho¶n vay lµ rÊt cÇn thiÕt bëi mét mÆt víi doanh nghiÖp sÏ ph¶i cã ý thøc h¬n trong kinh doanh vµ tr¶ mãn nî.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®· xuÊt hiÖn ë níc ta nhng ¸p dông cßn rÊt h¹n chÕ bëi møc sèng trung b×nh cña ngêi d©n cha cao. Trong cho vay. Lµ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸.3. ng©n hµng thêng yªu cÇu c¸c kho¶n cho vay ph¶i cã b¶o ®¶m. hiÓu biÕt cña ngêi d©n vÒ lo¹i h×nh tÝn dông nµy cha nhiÒu. Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng rÊt ph¸t triÓn ë c¸c níc ¢u Mü.1. Ho¹t ®éng cho vay nµy ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt sím vµ rÊt ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Theo h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay.

1. cÇm cè hoÆc b¶o l·nh mµ dùa trªn uy tÝn cña chÝnh kh¸ch hµng hay ngêi ta cßn gäi lµ tÝn chÊp.1. nöa n¨m hoÆc mét n¨m. 21 . Kú h¹n hoµn tr¶ cã thÓ hµng th¸ng. . tr¶ dÇn trong suèt kú h¹n thùc hiÖn hîp ®ång.Cho vay cã b¶o ®¶m. gèc vµ l·i theo ®Þnh kú. hµng quý . Cho vay tr¶ mét lÇn: Lµ lo¹i cho vay tr¶ mét lÇn theo kú h¹n ®· tho¶ thuËn.. Theo ph¬ng thøc nµy ta cã thÓ ph©n lo¹i cho vay thµnh hai lo¹i: . . 3.. Lµ viÖc cÊp tÝn dông kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp..5 Theo lo¹i h×nh tiÒn tÖ.Cho vay tr¶ gãp: Lµ lo¹i cho vay mµ kh¸ch hµng ph¶i hoµn tr¶ vèn. 3. nªn t©m lý yªn t©m h¬n vµ gi¶m rñi ro. Lµ mét lo¹i h×nh tÝn dông ®îc cÊp ph¸t trªn c¬ së cã tµi s¶n thÕ chÊp. cho vay b¶o l·nh.Líp NH 41A. cho vay thÕ chÊp.Cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.Cho vay b»ng ngo¹i tÖ. Kh¸ch hµng ®îc ng©n hµng cho vay theo h×nh thøc nµy thêng lµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng cña ng©n hµng cã uy tÝn vµ ®é tin cËy cao. cÇm cè hoÆc cã sù b¶o l·nh cña bªn thø 3. Cã nhiÒu lo¹i b¶o ®¶m vµ do ®ã còng cã nhiÒu lo¹i cho vay theo h×nh thøc b¶o ®¶m kh¸c nhau nh cho vay cÇm cè. .4 Theo ph¬ng thøc hoµn tr¶. Theo h×nh thøc nµy ta cã thÓ ph©n lo¹i cho vay thµnh cho vay cã b¶o ®¶m vµ kh«ng cã b¶o ®¶m.

Cho thuª tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª tµi s¶n gi÷a bªn cho thuª lµ tæ chøc tÝn dông víi kh¸ch hµng thuª. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª. hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô ®· cam kÕt víi bªn nhËn b¶o l·nh. . Trong thêi h¹n cho thuª c¸c bªn kh«ng ®îc ®¬n ph¬ng tõ bá hîp ®ång.Cho vay b»ng néi tÖ. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . kh¸ch hµng mua l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®«ng thuª. ë ViÖt nam ho¹t ®éng nµy ®· ph¸t triÓn nhanh chãng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ nã ®· trë thµnh nguån quan träng ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn ®îc c«ng nghÖ míi. giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c cña ngêi thô hëng tríc khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Kh¸ch hµng ph¶i nhËn nî vµ hoµn tr¶ cho tæ chøc tÝn dông sè tiÒn ®· ®îc tr¶ thay. 3.3 Ho¹t ®éng b¶o l·nh Theo quy chÕ vÒ b¶o l·nh Ng©n hµng cña Ng©n hµng nhµ níc ViÕt nam ban hµng ngµy 25/08/2000.4 Ho¹t ®éng chiÕt khÊu ChiÕt khÊu lµ viÖc tæ chøc tÝn dông mua l¹i th¬ng phiÕu .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 3. 22 . b¶o l·nh Ng©n hµng lµ cam kÕt b»ng v¨n b¶n cña tæ chøc tÝn dông( bªn b¶o l·nh) víi bªn(nhËn ®îc b¶o l·nh) cã quyÒn vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh.Cho vay b»ng vµng.Líp NH 41A. 3. .2 Ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh(Leasing).

giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®· ®îc chiÕt khÊu tríc khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Bíc1: Ph©n tÝch tríc khi cÊp tÝn dông. c¸c phßng ban cã liªn quan trong Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn khi tµi trî cho kh¸ch hµng. §©y lµ bíc quan träng nhÊt. II. Ho¹t ®éng chiÕt khÊu t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i chñ yÕu ®îc tiÕn hµnh víi tr¸i phiÕu Chinh phñ hoÆc tr¸i phiÕu . kú phiÕu cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh. 23 . cho vay vµ thu nî ®èi víi kh¸ch hµng.Líp NH 41A. §ã chÝnh lµ c¸c bíc(hoÆc néi dung c«ng viÖc) mµ c¸n bé tÝn dông. ph©n tÝch. ChiÕt khÊu lµ mét nghiÖp vô ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt sím trªn thÕ giíi. Trong ho¹t ®éng nµy cã mét ho¹t ®éng ®¸ng chó ý ®ã lµ ho¹t ®éng t¸i chiÕt khÊu. Ho¹t ®éng tÝn dông cã nhiÒu nghiÖp vô nh vËy nhng trong chuyªn ®Ò nghiªn cøu nµy ta chñ yÕu ®i s©u nghiªn cøu ho¹t ®éng cho vay ng¾n h¹n cña Ng©n hµng. §Ó chuÈn ho¸ qu¸ tr×nh tiÕp xóc. Ho¹t ®éng t¸i chiÕt khÊu lµ viÖc mua l¹i th¬ng phiÕu. quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng cña ph©n tÝch tÝn dông. Néi dung chñ yÕu lµ thu thËp vµ sö lý Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . V× vËy tõ giê trë ®i ta thèng nhÊt mét thuËt ng÷ tÝn dông ng¾n h¹n lµ ®Ó chØ ho¹t ®éng cho vay ng¾n h¹n. Quy tr×nh ph©n tÝch tÝn dông cña Ng©n hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. nªn ho¹t ®éng nµy mÆc dï ®· xuÊt hiÖn nhng cha ph¸t triÓn m¹nh. T¹i ViÖt nam do viÖc kÐm ph¸t triÓn trong viÖc ph¸t hµnh vµ lu th«ng c¸c th¬ng phiÕu còng nh c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c. c¸c Ng©n hµng thêng ®Æt ra quy tr×nh ph©n tÝch tÝn dông.

kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn vµ nguån ng©n quü. c¸c chøng kho¸n cã gi¸. quyÒn së h÷u c¸c tµi s¶n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸c cã liªn quan ®Õn ngêi vay. 24 . ®ång thêi Ng©n hµng còng Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . qua c¸c trung t©m th«ng tin hoÆc t vÊn). t¹o kh¶ n¨ng thu håi nî khi kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng sinh lêi.§¸nh gi¸ c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng lµ mét c«ng viÖc quan träng mµ Ng©n hµng cÇn ph¶i lµm bëi v× th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ c¸c kho¶n nî mµ Ng©n hµng biÕt ®îc t×nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Khi ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña kh¸ch hµng th× Ng©n hµng tËp trung vµo: Ng©n quü. mét ®iÒu quan träng ®èi víi Ng©n hµng lµ ph¶i xö lý ®îc c¸c th«ng tin ®ã. th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng bao gåm n¨ng lùc sö dông vèn vay vµ uy tÝn.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. th«ng qua c¸c b¸o c¸o cña ngêi vay trÝnh cho Ng©n hµng. lµm sao ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tÝn trung thùc cña nh÷ng th«ng tin mµ Ng©n hµng cã ®îc. hµng tån kho. tµi s¶n cè ®Þnh.§¸nh gi¸ tµi s¶n cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng sÏ cã ®îc nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng cña m×nh. qua cac b¹n hµng chñ nî kh¸c cña ngêi vay. Néi dung ph©n tÝch chñ yÕu cña bíc nµy lµ ph¶i tËp trung vµo: . mua hoÆc t×m kiÕm th«ng tin qua c¸c trung gian(qua c¸c c¬ quan qu¶n lý. . B»ng c¸c ph¬ng ph¸p nh : pháng vÊn trùc tiÕp. viÖc ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña kh¸ch hµng lµ ®iÒu quan träng ®èi víi Ng©n hµng bëi v× tµi s¶n(mét phÇn hoÆc tÊt c¶) cña kh¸ch hµng lu«n ®îc coi lµ vËt ®¶m b¶o cho kho¶n vay.Líp NH 41A.

Thiªn tai. NÕu Ng©n hµng giµnh ®îc vÞ trÝ quan träng nhÊt th× nã dÔ dµng thu ®îc nî h¬n lµ c¸c vÞ trÝ kh¸c. hay n¨m.C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ: Cã thÓ thÊy nghÜa vô cña kh¸ch hµng ®èi víi Ng©n hµng ®Òu x¶y ra trong t¬ng lai v× thÕ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng trong t¬ng lai ®îc Ng©n hµng ®Æc biÖt quan t©m ph©n tÝch.Ph©n tÝch luång tiÒn: Th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh hoÆc dù b¸o dßng tiÒn thùc nhËp quü(gåm: dßng tiÒn nhËp quü tõ ho¹t ®éng kinh doanh. .Líp NH 41A. ®ã lµ do t¸c ®éng cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ. 25 . khñng ho¶ng kinh tÕ vïng. .. dßng tiÒn nhËp quü tõ ho¹t ®éng ®Çu t. dßng tiÒn nhËp quü tõ ho¹t ®éng bÊt thêng) vµ dßng tiÒn thùc xuÊt quü( gåm: dßng tiÒn xuÊt quü thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. Thêi h¹n cµng dµi. gi¶i ng©n hîp lý. Tõ ®ã Ng©n hµng cã thÓ thiÕt lËp kÕ ho¹ch thu nî. nhãm tû lÖ sinh lêi ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña ngêi vay trong viÖc ®¸p øng tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ kh¶ n¨ng t¹o lîi nhuËn cña ngêi vay.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. . c¸c thay ®æi bÊt thêng trong ®êi sèng chÝnh trÞ.. sù sa sót ®ét ngét cña ngµnh. dù ®o¸n cµng khã chÝnh x¸c. biÕt ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong c¸c chñ nî. n©ng cao chÊt lîng kho¶n vay.Sö dông c¸c tû lÖ nh: Nhãm tû lÖ thanh kho¶n. dßng tiÒn xuÊt quü thùc hiÖn ®Çu t. quèc gia. quý. lµm thay ®æi c¸c Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . dßng tiÒn xuÊt quü thùc hiÖn ho¹t ®éng bÊt thêng) Ng©n hµng cã thÓ biÕt ®îc t×nh tr¹ng ng©n quü cña kh¸ch hµng trong th¸ng.

c¸c quy ®Þnh. NÕu c¸c th«ng tin ph¶n ¸nh chiÒu híng tèt cho thÊy chÊt lîng tÝn Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . l·i suÊt. c¸c lo¹i b¶o ®¶m. Néi dung cña hîp ®ång tÝn dông gåm nh÷ng kho¶n môc chÝnh lµ: Hä tªn. dÉn ®Õn gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. KÌm theo viÖc cÊp tÝn dông. Hîp ®ång tÝn dông lµ v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p luËt x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña hai bªn trong quan hÖ tÝn dông. B¬c 2: X©y dùng vµ ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. Qu¸ tr×nh nµy cho phÐp ng©n hµng thu thËp thªm th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. Bíc 3: Gi¶i ng©n vµ kiÓm so¸t trong khi cÊp tÝn dông. 26 . kÕ ho¹ch gi¶i ng©n. ®Þa chØ cña kh¸ch hµng..Líp NH 41A. c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ph¶i c©n nh¾c kü lìng tríc khi ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. cã dÊu hiÖu lõa ®¶o hoÆc lµm ¨n thua lç hay kh«ng?.. môc ®Ých sö dông vèn. Hîp ®ång tÝn dông lµ v¨n b¶n viÕt ghi l¹i tho¶ thuËn gi÷a ngêi nhËn tµi trî(kh¸ch hµng) vµ ng©n hµng. Sau khi hîp ®ång tÝn dông ®· ®îc ký kÕt. ®óng tiÕn ®é kh«ng? Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã nh÷ng thay ®æi bÊt lîi g×. tÝnh to¸n ban ®Çu.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. ng©n hµng kiÓm so¸t kh¸ch hµng sö dông tiÒn vay cã ®óng môc ®Ých. phÝ. ®ång thêi ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kho¶n cña c¸c luËt. So vËy. sè lîng tÝn dông. víi néi dung chñ yÕu lµ ng©n hµng cam kÕt cÊp cho kh¸ch hµng mét kho¶n tÝn dông(hoÆc h¹n møc tÝn dông) trong mét kho¶n thêi gian vµ l·i suÊt nhÊt ®Þnh. ng©n hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng nh tho¶ thuËn. thêi h¹n tÝn dông. ®iÒu kiÖn thanh to¸n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c.

. khi thÊy cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o an toµn tÝn dông. cè t×nh nî nÇn d©y da. Ng©n hµng cã thÓ yªu cÇu kh¸ch hµng bæ xung tµi s¶n thÕ chÊp. dông ®ang ®îc b¶o ®¶m. tøc lµ sö dông c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ®îc ®Ó thu håi ®îc kho¶n nî.. gi¶m l·i hoÆc cho vay thªm. ng©n hµng thêng ¸p dông ph¬ng ¸n khai th¸c. hoÆc lµm ¨n yÕu kÐm kh«ng cßn ph¬ng c¸ch cøu v·n. §©y còng lµ qu¸ tr×nh ng©n hµng thu thËp thªm c¸c th«ng tin bæ sung cho c¸c th«ng tin ë bíc 1 vµ ra quyÕt ®Þnh cô thÓ nh»m ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c kho¶n tÝn dông xÊu.Trêng hîp kh¸ch hµng cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. Bíc 4: Thu nî hoÆc ®a ra c¸c ph¸n quyÕt tÝn dông míi.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. b¸n c¸c tµi s¶n thÕ chÊp.. gi¶m sè tiÒn vay. . ng©n hµng ¸p dông ph¬ng ¸n thanh lý. bao gåm gia h¹n nî. song vÉn kiªn quyÕt t×m c¸ch kh¾c phôc ®Ó tr¶ nî. tíc ®o¹t c¸c kho¶n tiÒn göi. .Trêng hîp kh¸ch hµng cè t×nh lõa ®¶o ng©n hµng. Quan hÖ tÝn dông kÕt thóc khi ng©n hµng thu håi hÕt gèc vµ l·i. bao gåm phong to¶.Líp NH 41A. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Ngîc l¹i khi c¸c kho¶n vay bÞ ®e do¹ Ng©n hµng cã c¸c biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi. ngõng gi¶i ng©n nÕu bªn vay vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông. Ng©n hµng ®îc quyÒn thu håi nî tríc h¹n.. 27 . Ngoµi nh÷ng kho¶n tÝn dông ®îc ®¶m b¶o tr¶ ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cßn cã nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i t×m ra nguyªn nh©n ®Ó kÞp thêi ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh míi liªn quan ®Õn tÝn an toµn cña tÝn dông.

quy m«. III. tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ hîp lý. Nh ta ®· biÕt mçi quan ®iÓm kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau vÒ chÊt lîng tÝn dông. ®Æc biÖt lµ dÞch vô tÝn dông v× nã lµ mét nguån tµi trî quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Kh¸ch hµng lµ ®èi tîng sö dông c¸c dÞch vô cña ng©n hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông. ChÝnh v× thÕ víi kh¸ch hµng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng c¸i hä quan t©m ®Çu tiªn lµ l·i suÊt. Tuy vËy ®Ó ®a ra mét kh¸i niªm ®óng vÒ chÊt lîng tÝn dông kh«ng ph¶i lµ dÔ. 1. ph¬ng thøc gi¶i ng©n vµ ph¬ng thøc thu nî cña kho¶n tÝn dông mµ ng©n hµng cung cÊp cã tho¶ m·n nhu cÇu cña hä hay kh«ng. Môc tiªu cña hä lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cña m×nh hay nãi cô thÓ h¬n lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ sö dông cña kho¶n vèn vay. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu cña Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. sèng cßn ®èi víi tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng. 28 . bëi lÏ mçi kh¸i niÖm ®a ra ®ßi hái ph¶i chØ ra nã xuÊt ph¸t tõ ®©u trªn quan ®iÓm nµo. lµm sao ®Ó c¸c thñ tôc ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh gän. kú h¹n. nhng còng lµ n¬i chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt.Líp NH 41A. ChÝnh v× thÕ vÊn ®Ò chÊt lîng tÝn dông lµ vÊn ®Ò quan träng.1. 1. ChÊt lîng tÝn dông theo quan ®iÓm cña kh¸ch hµng. ChÊt lîng tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi ng©n hµng. NÕu tÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy ®Òu ®¸p øng ®îc nhu Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

cho vay. ph¬ng thøc gi¶i ng©n. Do ®ã theo quan ®iÓm cña kh¸ch hµng th× chÊt lîng tÝn dông lµ: Sù tho¶ m·n nhu cÇu cña hä vÒ kho¶n tÝn dông trªn c¸c ph¬ng diÖn. V× thÕ theo quan ®iÓm cña Ng©n hµng th× chÊt lîng tÝn dông víi c¸c yÕu tè cÊu thµnh c¬ b¶n ®ã lµ møc ®é an toµn cña tÝn dông vµ kh¶ n¨ng sinh lêi do ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i. thêi h¹n.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. cÇu cña kh¸ch hµng th× kho¶n tÝn dông ®ã ®îc coi lµ cã chÊt lîng tèt vµ ngîc l¹i. VÒ nguyªn t¾c ®¸nh ®æi gi÷a rñi ro vµ lîi nhuËn th× møc ®é rñi ro cña lÜnh vùc ®Çu t cµng cao th× sÏ cã kh¶ n¨ng sinh lîi cµng cao vµ ngîc l¹i. quy m«.. Mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c nhµ ®Çu t lµ ph¶i c©n nh¾c gi÷a møc ®é an toµn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi. 29 . Còng nh bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo trong nÒn kinh tÕ Ng©n hµng còng ph¶i ho¹t ®éng kinh doanh lµm sao ®Ó ®em l¹i cµng nhiÒu thu nhËp cho chñ së h÷u th× cµng tèt. cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n.2 ChÊt lîng tÝn dông theo quan ®iÓm cña ng©n hµng. H¬n n÷a ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ ho¹t ®éng chøa nhiÒu rñi ro bëi lÏ sè tiÒn ng©n hµng cho vay cã tíi h¬n 50% lµ Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Nhng ®iÒu rÊt kh¸c cña Ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµ Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®¬n vÞ kinh tÕ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi 3 nghiÖp vô c¬ b¶n: NhËn göi. ph¬ng thøc thu nî. l·i suÊt. 1. Mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ lîi nhuËn hay mèi quan hÖ gi÷a an toµn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi lµ mèi quan hÖ biÖn chøng.Líp NH 41A..

Ng©n hµng lµ ngµnh dÞch vô ®· cã lÞch sö tån t¹i vµ ph¸t triÓn hµng tr¨m n¨m. 30 . V× thÕ nÕu nh Ng©n hµng kh«ng c©n nh¾c thËn träng th× sÏ l©m vµo t×nh tr¹ng “ MÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n “..Líp NH 41A..3 ChÊt lîng tÝn dông theo quan ®iÓm cña x· héi. Nã lµ ngµnh mang l¹i cho giíi Ng©n hµng siªu lîi nhuËn song ®ång thêi nã còng lµ ngµnh chÞu nhiÒu rñi ro. §èi víi Ng©n hµng.sÏ ®îc tiÕn hµnh vµ gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. 2.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. nguån vèn ngoµi vèn chñ së h÷u. ®Çu t ph¸t triÓn theo chiÒu s©u. Nh vËy ®øng trªn quan ®iÓm cña x· héi ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông th× chÊt lîng tÝn dông lµ: Sù ®¸p øng cho môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi mµ c¸c kho¶n tÝn dông cña Ng©n hµng ®em l¹i. c¸c ho¹t ®éng nh t¸i s¶n xuÊt më réng. mét kho¶n tÝn dông cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao khi kho¶n tÝn dông ®ã ®Õn h¹n thanh to¸n th× sÏ hoµn tr¶ ®Çy ®ñ vèn gèc vµ l·i. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Mét trong nh÷ng rñi ro ®¸ng sî ®èi víi Ng©n hµng lµ rñi ro tÝn dông vµ nã còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh g©y ra t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng. Do ®ã theo quan ®iÓm cña Ng©n hµng chÊt lîng tÝn dông ®îc hiÓu lµ: ChÊt lîng tÝn dông lµ mét thuËt ng÷ ph¶n ¸nh møc ®é an toµn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng. 1. Th«ng qua c¸c kho¶n tÝn dông mµ Ng©n hµng cung cÊp cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ. b»ng chøng lµ ®· x¶y ra nh÷ng cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

tæ chøc kinh tÕ cha tho¸t khái t tëng bao cÊp.gióp doanh nghiÖp tr¸nh khái ®îc nh÷ng rñi ro kh«ng ®¸ng cã. víi Ng©n hµng Trung ¦¬ng. VÒ phÝa Ng©n hµng: Ng©n hµng th¬ng m¹i gièng nh c¸c nhµ kinh doanh: bá vèn cña m×nh ra vµ mong muèn thu ®îc lîi nhuËn vµ thu håi vèn. NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®ang trong thêi kú qu¸ ®é ®Ó chuyÓn sang mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng. tù kiÕm lîi nhuËn lêi ¨n lç chÞu.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. t duy vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cßn nhiÒu h¹n chÕ. do ®ã viÖc lµm ¨n cña c¸c doanh nghiÖp cã nguy c¬ dÉn ®Õn rñi ro lµ rÊt lín. Nh vËy ®¶m b¶o chÊt lîng cho c¸c kho¶n vay vµ cho vay b¶n th©n nã ®èi víi Ng©n hµng ®· lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt. V× thÕ ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông Ng©n hµng kh«ng chØ lµ ngêi cung cÊp vèn cho c¸c doanh nghiÖp mµ Ng©n hµng cßn ph¶i lµ ngêi hiÓu râ h¬n ai hÕt vÒ lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. cã nh thÕ th× Ng©n hµng míi më réng ®îc c¸c dÞch vô cña m×nh nh dÞch vô t vÊn... v× thÕ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng tÝn dông kh«ng chØ ®èi lµ cÇn thiÕt ®èi víi Ng©n hµng. 31 . B¶n th©n mçi doanh nghiÖp. víi kh¸ch hµng mµ cßn ®èi víi toµn x· héi n÷a. chÞu tr¸ch nhiÖm víi kh¸ch hµng. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Do vËy mµ Ng©n hµng kh«ng thÓ kh«ng cÇn ®Õn sù an toµn víi c¸c kho¶n vay. trªn thÕ giíi.. §Æc biÖt ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ë ViÖt nam hiÖn nay kh«ng cßn lµ c¸i bãng cña Ng©n hµng Trung ¦¬ng mµ ®· vµ ®ang dÇn trë thµnh mét chñ thÓ kinh doanh ®éc lËp.Líp NH 41A.. Cã thÓ nãi bÊt kú mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi còng cã thÓ l©m vµ t×nh tr¹ng ®ã.

nã võa lµ yÕu tè kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho Ng©n hµng duy tr× ho¹t ®éng mµ cßn gióp Ng©n hµng ph¸t triÓn. VÒ phÝa nhµ ®Çu t: Kh¸ch hµng cña Ng©n hµng cã hai lo¹i: Ngêi göi tiÒn vµ ngêi vay tiÒn. Ng©n hµng sÏ ®i ®Õn chç tù huû diÖt chÝnh m×nh. ®ãng gãp ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi.Líp NH 41A. 32 . Cuèi cïng ph¶i lµm sao cho kho¶n tÝn dông ®ã ®em l¹i lîi nhuËn cho hä ®Ó hä cã thÓ trang tr¶i chi phÝ vµ cã l·i. NÕu xÐt trªn quan ®iÓm toµn x· héi th× vÊn ®Ò chÊt lîng tÝn dông còng lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. NÕu ®i ngîc l¹i môc tiªu trªn. Bëi thÕ b¶n th©n ngêi vay tiÒn coi vÊn ®Ò chÊt lîng tÝn dông lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ ngµy cµng ph¶i ®îc n©ng cao. Nh vËy. mµ ®èi víi hä chÊt lîng tÝn dông chÝnh lµ sù tho¶ m·n cña hä vÒ kho¶n tÝn dông ®ã. Bëi mét ®ång vèn cña Ng©n hµng cho vay nã lµ ®Çu mèi trong tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ. nÕu ngêi sö dông vèn ®ã hiÖu qu¶ th× còng ®ång nghÜa víi viÖc nã co hiÖu qu¶ ®èi víi Ng©n hµng vµ x· héi bëi nã sÏ gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. Ngêi göi tiÒn th× hä quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng mµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi chÊt lîng cña c¸c kho¶n tÝn dông v× vËy ®èi víi hä n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nh÷ng kho¶n tiÒn göi cña hä vµo Ng©n hµng. H¬n n÷a sù xôp ®æ cña Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . cã thÓ thÊy môc tiªu n©ng cao chÊt lîng cho vay lµ ®iÒu kiÖn tèi u cÇn thiÕt cho mçi Ng©n hµng. Ngêi vay tiÒn lµ ngêi trùc tiÕp sö dông gi¸ trÞ sö dông cña c¸c kho¶n vèn vay Ng©n hµng.

Líp NH 41A. 3. 3. VÒ mÆt lý luËn c¸c Ng©n hµng chØ cho ngêi nµo vay nÕu ®a ra ®îc yªu cÇu xin vay hîp lÖ. tõ ®ã cã thÓ g©y nªn t×nh tr¹ng Ng©n hµng kh«ng thu håi ®îc vèn. phï hîp víi chñ tr¬ng cña Nhµ níc. V× thÕ m«i trêng kinh tÕ x· héi cã ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng.1 M«i trêng kinh tÕ x· héi. C¸c kho¶n ký th¸c trong nÒn kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh thêng chao ®¶o biÕn ®éng m¹nh so víi c¸c kho¶n ký th¸c trong mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh. hÖ thèng Ng©n hµng sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ nã cã thÓ lµm cho nÒn kinh tÕ l©m vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i trÇm träng vµ sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn toµn bé x· héi.1. Nh©n tè kh¸ch quan. ®Þa ph¬ng. Mét yÕu tè hiÓn nhiªn ¶nh hëng ®Õn chÝnh s¸ch tÝn dông cña Ng©n hµng lµ ®êng lèi chñ tr¬ng cu¶ Quèc gia. Nãi ®Õn m«i trêng kinh tÕ x· héi lµ nãi ®Õn tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc gia vµ thÕ giíi. Nh ta ®· biÕt mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ho¹t ®éng trong x· héi. Mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh sÏ dÉn ®Õn mét chÝnh s¸ch tÝn dông tù do so víi mét nÒn kinh tÕ lÖ thuéc vµo c¸c biÕn ®éng thêi vô vµ chu kú. NhiÒu ngêi vay ®· lµm ¨n ph¸t ®¹t trong nh÷ng giai ®o¹n thÞnh vîng nhng trong giai ®o¹n suy tho¸i vèn cã thÓ bÞ tiªu tan. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 3. lîi nhuËn cã thÓ bÞ gi¶m sót. 33 .1. Lý do chñ yÕu ®Ó Ng©n hµng ®îc tån t¹i lµ nh»m phôc vô c¸c nhu cÇu tÝn dông cña céng ®ång x· héi. Nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Do ®ã vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng tÝn dông còng ®îc c¶ x· héi quan t©m. hîp ph¸p vµ lµnh m¹nh vÒ kinh tÕ.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy viÖc vËn dông thùc thi c¸c bé Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 3.1. 34 . NÕu ®Çu t tÝn dông vît qu¸ khèi lîng cÇn thiÕt. HiÖn nay níc ta cã nhiÒu bé luËt. M«i trêng ph¸p lý. BÊt kú mét nÒn kinh tÕ nµo muèn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn th× còng cÇn cã mét hµnh lang ph¸p lý thÝch hîp. ViÖc hoµn chØnh c¬ chÕ. Nãi ®Õn m«i trêng ph¸p lý lµ nãi ®Õn tÝnh ®ång bé cña hÖ thèng ph¸p luËt. thÓ hiÖn tÝn dông cña ngµnh ®óng víi LuËt Ng©n hµng. Møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng quy ®Þnh quy m« vµ khèi lîng ®Çu t tÝn dông. chÕ ®é cña m×nh. ®ång thêi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh chÊp hµnh ph¸p luËt vµ tr×nh ®é d©n trÝ. tÝnh ®Çy ®ñ. n©ng cao d nî. Ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ v× vËy nã còng chÞu ¶nh hëng cña hÖ thèng Ph¸p luËt nhÊt lµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. ®Èy tû lÖ t¨ng trëng tÝn dông vît qu¸ møc t¨ng trëng kinh tÕ trªn ®Þa bµn ®Òu ph¶i tr¶ gi¸ cho sù nãng véi. tÝnh thèng nhÊt cña c¸c v¨n b¶n díi luËt. hµnh lang ph¸p lý chÝnh lµ bµn tay h÷u h×nh cña Nhµ níc t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ nh»m híng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®óng môc tiªu.2. kh«ng phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi chÊt lîng tÝn dông. phï hîp víi thùc tiÔn lµ mét ®iÒu quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. NhiÒu Ng©n hµng th¬ng m¹i do nãng véi më réng ®Çu t.Líp NH 41A. tuy nhiªn vÉn cßn cã nhiÒu bÊt cËp cha s¸t víi thùc tÕ g©y ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng nãi riªng.

3 Tr×nh ®é qu¶n lý. Møc ®é chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc quan ®iÓm t©m lý cña ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng ra sao? Hä cã ®Çy ®ñ ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm tr¶ nî ®èi víi kho¶n vay hay vÉn mang nÆng t tëng bao cÊp tr«ng chê nguån Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng hay kh«ng? §iÒu nµy cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cho sè phËn mãn vay. ChÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tèt hay xÊu. luËt ®· cã nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ t¹o ®îc hµnh lang ph¸p lý ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ vÊn ®Ò cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. Do vËy. 35 . tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n vay vèn. NÕu doanh nghiÖp kinh doanh trªn ®µ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ th× vèn vay Ng©n hµng ch¾c ch¾n sÏ ®îc hoµn tr¶ ®óng h¹n cho Ng©n hµng c¶ gèc vµ l·i.1. 3. n¨ng lùc. t¬ng lai ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ë møc nµo? Dù ¸n. chÊt lîng tÝn dông Ng©n hµng chÞu nhiÒu chi phèi tõ b¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng vay vèn. chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.Líp NH 41A. Trong khi c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý vèn cña m×nh th× Ng©n hµng sö dông vèn cña m×nh díi h×nh thøc gi¸n tiÕp: §ã lµ giao vèn cho doanh nghiÖp kh«ng ®îc trùc tiÕp qu¶n lý vèn cña m×nh mµ th«ng qua h×nh thøc gi¸m s¸t doanh nghiÖp vay vèn.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.

n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh tèt. t×m c¸ch t¹o dùng vµ ph¸t triÓn thÕ m¹nh riªng cña m×nh. Bëi vËy nÕu Ng©n hµng nµo kh«ng nhËn thøc ®îc ®iÒu nµy.2 Nh©n tè chñ quan cña Ng©n hµng. ®¶m b¶o tr¶ nî Ng©n hµng vµ cã lîi nhuËn cho doanh nghiÖp lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 3. Tr×nh ®é qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ë møc ®é nµo? §· ®¸p øng ®îc møc ®é nµo trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn thêi. Chóng ta ®øng tríc mét thùc tr¹ng chung lµ xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi.Líp NH 41A. kh«ng tù ®æi míi. tr×nh ®é hiÓu biÕt cña ®éi ngò c¸n bé cña Ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ trêng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng mãn vay cña Ng©n hµng. ®Æt Ng©n hµng tríc nh÷ng th¸ch thøc míi. võa t¹o ®iÒu kiÖn cã c¬ héi míi cho Ng©n hµng võa lµm s©u s¾c thªm qu¸ tr×nh c¹nh tranh. Mét doanh nghiÖp trë nªn hng thÞnh ph¸t triÓn trong khi mét doanh nghiÖp kh¸c lµm ¨n thua lç suy xôp .. cã híng ®i vµ chÝnh s¸ch tÝn dông thÝch Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Nh vËy cã thÓ nãi viÖc qu¶n lý sö dông vèn vay sao cho cã hiÖu qu¶. vèn ®îc cÊp .. N¨ng lùc. Xu thÕ nµy ngµy cµng h×nh thµnh râ rÖt mµ nÐt næi bËt lµ nÒn kinh tÕ quèc tÕ thÞ trêng ®ang trë thµnh mét kh«ng gian trung cho tÊt c¶ c¸c níc. b¶o tån vµ ph¸t triÓn vèn vay th× chÊt lîng ®Çu t tÝn dông cña Ng©n hµng sÏ cao vµ ngîc l¹i. 36 . ®îc u ®·i. Nh÷ng doanh nghiÖp cã tr×nh ®é qu¶n lý tèt. C¸c thÞ trêng tµi chÝnh ë ph¹m vi ho¹t ®éng dêng nh kh«ng biªn giíi. Sù kh¸c biÖt nµy cã nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ tr×nh ®é. chÊt lîng qu¶n lý.

®Ó cã mét kho¶n vay tèt th× cÇn ph¶i cã nhiÒu ®iÒu. Bªn c¹nh ®ã c¸c yÕu tè kh¸ch quan nh thiªn tai.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. c¸c kho¶n vay kh«ng thu håi ®îc. Th«ng qua viÖc ®µo t¹o vµ lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc.. trong ®ã chiÕn lîc con ngêi gi÷ vai trß chñ ®¹o. Trong khi ®ã cã nh÷ng c¸n bé tÝn dông gian dèi trong thÈm ®Þnh tÝn dông cña Ng©n hµng ®¸nh gi¸ sai tµi s¶n thÕ chÊp. th× b¶n th©n Ng©n hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh cho hiÖn tîng chÊt lîng tÝn dông bÞ gi¶m. ngµy cµng cã uy tÝn. ®Ò suÊt cho vay vµ theo dâi qu¶n lý thu nî cña kh¸ch hµng. cã tinh thÇn tËp thÓ v× lîi Ých cña Ng©n hµng th× Ng©n hµng ®ã cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy c¸n bé tÝn dông lµ ngêi. kh¸ch hµng gÆp khã kh¨n dÉn tíi thua lç.Líp NH 41A. dÞch ho¹. trùc gi¸c nh¹y bÐn s¾c s¶o. Nh vËy. bëi hä chÝnh lµ ngêi trùc tiÕp nhËn hå s¬. 37 . Ngoµi mét b¸o c¸o tµi ch×nh v÷ng m¹nh cÇn cã ®éi ngò c¸n bé tÝn dông v÷ng vÒ kü thuËt nghiÖp vô. Thùc tÕ cho thÊy r»ng. nh¹y. l¬ lµ sù gi¸m s¸t ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó Ng©n hµng gÆp rñi ro. nÕu Ng©n hµng cã ®éi ngò c¸n bé nhanh. Trong ®ã vai trß cña c¸n bé tÝn dông cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng cña c¸c mãn vay. c¬ chÕ chÝnh s¸ch.. thiÕt lËp mét c¬ chÕ tæ chøc thÝch hîp th× c¸c Ng©n hµng b¾t ®Çu mét qu¸ tr×nh c¶i thiÖn chÊt lîng tÝn dông. thÈm ®Þnh. nguån lùc quan träng nhÊt cña c¸c Ng©n hµng khi t×m nguyªn nh©n nî qu¸ h¹n. s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. hîp th× sÏ khã lßng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. gi¶m Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

4. Ba nguyªn t¾c tÝn dông trªn h×nh thµnh mét quy luËt néi t¹i cña tÝn dông. 4. mét Ng©n hµng. thiÓu c¸c rñi ro ®Ó ngµy mét n©ng cao uy tÝn cña m×nh trong x· héi.2 Nhãm chØ tiªu ®Þnh lîng. chÕ ®é. Trªn thùc tÕ cho thÊy.Vèn vay ph¶i ®îc hoµn tr¶ ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng kú h¹n cam kÕt.2. 38 . hoÆc mét trong ba nguyªn t¾c Êy bÞ coi nhÑ. mét doanh nghiÖp. Nhãm chØ tiªu ®Þnh tÝnh. thÓ lÖ tÝn dông cña Ng©n hµng. quy chÕ. Nhãm chØ tiªu nµy nh»m ®¸nh gi¸ t×nh hinh.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 4. . ®æ bÓ mét dù ¸n.1 Tû lÖ nî qu¸ h¹n. cuèi quÝ hoÆc cuèi n¨m. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ph¸ s¶n. 4.Vèn vay ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých. .Vèn vay ph¶i ®îc ®¶m b¶o b»ng gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ t¬ng ®¬ng.1. Khi cho vay vèn Ng©n hµng ph¶i tu©n thñ 3 nguyªn t¨c ®ã lµ: . C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông. Lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a nî qu¸ h¹n vµ tæng d nî cña Ng©n hµng th¬ng m¹i t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. thêng lµ cuèi th¸ng. Khi nãi ®Õn chÊt lîng tÝn dông chóng ta ph¶i xem xÐt ®Õn chÊt lîng tu©n thñ nghiªm ngÆt c¶ ba nguyªn t¾c trªn.Líp NH 41A. hoÆc qu¸ nhÊn m¹nh nguyªn t¾c nµy xem nhÑ nguyªn t¨c kia sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. mét khi c¶ ba nguyªn t¾c Êy.

ChØ tiªu nµy thêng ®îc sö dông khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Trªn thùc tÕ phÇn lín c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n lµ c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.Nî qu¸ h¹n theo nguyªn nh©n. dÔ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n . sÏ cã nguy c¬ mÊt vèn. Do ®ã nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lu«n tån t¹i. do ®ã tÝnh an toµn lµ yÕu tè quan träng bËc nhÊt ®Ó cÊu thµnh chÊt lîng cho vay. 39 . Ng©n hµng cã tû lÖ nî qu¸ h¹n cao sÏ bÞ ®¸nh gi¸ lµ chÊt lîng cho vay thÊp. mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× nã sÏ vi ph¹m nguyªn t¾c cho vay quan träng nhÊt cña Ng©n hµng vµ nã bÞ chuyÓn sang nî qu¸ h¹n víi l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt b×nh thêng. cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro gåm c¶ nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan. Nguyªn t¾c quan träng nhÊt cña cho vay lµ sù hoµn tr¶. cã nghÜa lµ tÝnh an toµn thÊp. cã kh¶ n¨ng mÊt vèn lín. Nguyªn nh©n chñ quan lµ do sù yÕu kÐm cña b¶n th©n Ng©n hµng th¬ng m¹i. rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét tÊt yÕu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. hoÆc kh«ng muèn tr¶ nî. rÊt khã tr¸nh khái. Nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ do kh¸ch hµng vay kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®îc. Ph©n tÝch chÊt lîng th«ng qua chØ tiªu nî qu¸ h¹n cÇn chó ý nh sau: . Nhng nÕu Ng©n hµng th¬ng m¹i cã nhiÒu kho¶n nî qu¸ h¹n hay tû lÖ nî qu¸ h¹n qu¸ cao sÏ gÆp khã kh¨n trong kinh doanh. Khi mét kho¶n vay kh«ng ®îc hoµn tr¶ ®óng h¹n nh ®· cam kÕt. thËm chÝ lµm ph¸ s¶n mét Ng©n hµng. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. cã kh¶ n¨ng thu håi hay kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. suÊt sö dông vèn vay = HiÖu suÊt sö dông vèn vay = Tæng d nî Tæng Tæng vèn huy ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt Ng©n hµng cho vay ®îc bao nhiªu trªn mét ®ång vèn huy ®éng.2. . Tû lÖ sö dông môc ®Ých. 40 .Líp NH 41A. Gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n lµ m«t quan t©m thêng trùc cña tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i lµm. 4. nî qu¸ h¹n trªn 180 ngµy. vèn sai môc = Sè tiÒn vay sö dông sai Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .2 HiÖu suÊt sö dông vèn vay. . HiÖu d nî. gãp phÇn më réng vµ t¨ng cêng sù æn ®Þnh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Môc ®Ých cña Ng©n hµng lµ lµm sao t¹o ra ®îc nhiÒu kho¶n tÝn dông lµnh m¹nh vµ cã hiÖu qu¶.Nî qu¸ h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ cã tµi s¶n thÕ chÊp hay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp. 4.2.Nî qu¸ h¹n theo thêi gian: Nî qu¸ h¹n díi 180 ngµy. Do Ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i cho c¸c kho¶n tiÒn mµ Ng©n hµng ®i vay nªn Ng©n hµng cÇn tËn dông hÕt søc c¸c kho¶n vèn huy ®éng ®Ó t¹o ra lîi nhuËn bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i.3 Tû lÖ sö dông vèn sai môc ®Ých. song viÖc quan träng nhÊt lµ chÊt lîng cho vay.

4. V× vËy lîi nhuËn t¨ng hµng n¨m. Tû lÖ sö dông vèn sai môc ®Ých cµng cao th× chÊt lîng cho vay bÞ ®¸nh gi¸ cµng thÊp vµ ngîc laÞ. V× vËy mçi chØ tiªu ®a ra ph¶i ®îc xem xÐt trong mèi quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kh¸c. lîi nhuËn do ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i chiÕm mét tû träng lín trong tæng thu nhËp cña Ng©n hµng. cã nh vËy míi ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng tÝn dông vµ cã ph¬ng ¸n ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.. Nh ®· ®Ò cËp. NÕu nh sö dông vèn sai môc ®Ých th× ®iÒu ®ã chøng tá cã hµnh vi lõa dèi Ng©n hµng vµ kho¶n cho vay nµy cã nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cao. Chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Gia L©m tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. 5. ®iÒu ®ã chøng tá chÊt lîng cho vay ®· ®îc t¨ng lªn hoÆc Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· më réng c«ng t¸c cho vay.. Chi nh¸nh ®· ®a ra tiªu chuÈn chÊt lîng trong mét Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A. 41 .2. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi lµ mét Chi nh¸nh cña hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn. chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. ChÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi. chi phÝ cña ChÝnh phñ. chÝnh s¸ch l·i suÊt. ChØ tiªu nµy còng chØ lµ chØ tiªu t¬ng ®èi v× nh ta biÕt lîi nhuËn ®îc thu tõ nhiÒu nguån vµ nã cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh: ChÝnh s¸ch thu nhËp. Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c vay vèn Ng©n hµng lµ ph¶i sö dông vèn ®óng môc ®Ých nh ®· tho¶ thuËn.4 ChØ tiªu lîi nhuËn.

Líp NH 41A. ( Tiªu chuÈn chÊt lîng cña quy tr×nh tÝn dông ng¾n h¹n trang bªn ). Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 42 . quy tr×nh tÝn dông ng¾n h¹n riªng cho m×nh dùa trªn lý thuyÕt tæng qu¸t vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.

Tiªu chuÈn chÊt lîng cña quy tr×nh tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi. phÝ thÊp . thñ tôc ®¬n gi¶n tiÖn lîi. 1. L·i suÊt. ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi Ng©n hµng nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng theo qui ®Þnh. 43 . Gi¶i ng©n ®óng theo hîp ®ång tÝn 3. Phôc phô nhanh nhÊt.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Cã th¸i ®é tiÕp híng dÉn phôc ®¸o. Th¸i ®é phôc vô v¨n minh lÞch sù tËn t×nh chu ®¸o.Líp NH 41A. ®óng vµ ®ñ lîng tiÒn vµ thêi gian theo hîp ®ång tÝn dông ®· ký . Thêi gian xÐt duyÖt kh«ng qu¸ 10 ®îi. Tiªu chuÈn chØ tiªu I. L·i xuÊt phï hîp víi thÞ trêng ®¶m b¶o Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ®ãn 2. 2. 4. cho ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng cã hiÖu qu¶. dông víi kh¸ch hµng. vô kh¸ch hµng chu 3. §¶m b¶o cung øng 4. phï hîp.Kh¸ch hµng mong 1.

Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Thêi h¹n cho vay. ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. 2. Theo giíi h¹n tÝn dông trong LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông( tæng d nî cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng vît qu¸ 15% vèn tù cã cña Ng©n hµng. trõ trêng hîp ®èi víi nguån vèn cho vay tõ uû th¸c cña ChÝnh phñ. c¸c tæ chøc. II. Thêi h¹n cho vay ®èi víi quy tr×nh tÝn dông ng¾n h¹n tèi ®a 12 th¸ng. 1. Møc cho vay. c¸ nh©n) Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 1. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 44 . 3. 3.Líp NH 41A. Ph¸p luËt yªu cÇu. 2.

theo quyÕt ®Þnh 80/Q§-H§QT ( hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 15/10/2002 ) cña NH§T&PT ViÖt Nam.1. chi nh¸nh ®îc quy ®Þnh nh sau: Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Chi ®iÕm 3 ®æi tªn thµnh Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ x©y dùng khu vùc 3 thµnh phè Hµ Néi.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Ch¬ng II T×nh h×nh tÝn dông ng¾n h¹n cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vÒ chÊt lîng tÝn dông. HiÖn nay. kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t & ph¸t triÓn b¾c hµ néi. I. Chi nh¸nh ®æi tªn thµnh Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn huyÖn Gia L©m thuéc Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn thµnh phè Hµ Néi vµ ®Õn th¸ng 8 n¨m 2000 th× ®æi tªn thµnh Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn khu vùc Gai L©m.Líp NH 41A. 45 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. §Õn n¨m 1990. TiÒn th©n cña Chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi lµ tõ Phßng cÊp ph¸t 3. 1. lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c Hµ néi. §Õn n¨m 1981. trùc thuéc Së Giao DÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ( NH§T&PT ViÖt Nam ). 1. sau chuyÓn thµnh Chi ®iÕm 3 ng©n hµng KiÕn ThiÕt thµnh phè Hµ Néi thuéc ng©n hµng KiÕn ThiÕt ViÖt nam . Khi ®ã Chi ®iÕm 3 gåm 25 c¸n bé phô tr¸ch cÊp ph¸t vèn cho 2 huyÖn Gia L©m vµ §«ng Anh.Bé Tµi ChÝnh.

.Tªn gäi t¾t b»ng tiÕng Anh: BIDV Northern Hanoi Branch.Tªn giao dÞch quèc tÕ b»ng tiÕng Anh: Bank for investment and development of vietnam.Tªn ®Çy ®ñ b»ng tiÕng ViÖt: Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu T & Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi. . 46 .Líp NH 41A. . tõ khi cã ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng th× Chi nh¸nh NH§T&PT B¾c Hµ Néi cã nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n vµ thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. . . Tr¶i qua h¬n 39 n¨m ho¹t ®éng víi bao th¨ng trÇm. Chi nh¸nh NH§T&PT B¾c Hµ Néi ®· tr¶i qua nh÷ng chÆng ®êng g¾n liÒn víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng hÕt søc vÎ vang cña d©n téc. Tõ n¨m 1994 trë vÒ tríc.ThÞ trÊn Gia L©m Gia L©m .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. ho¹t ®éng trong c¬ chÕ bao cÊp.TP Hµ Néi. northern hanoi branch. sau nhiÒu lÇn ®æi tªn vµ ®îc bæ sung vÒ chøc n¨ng.ViÕt t¾t: Chi nh¸nh NH §T&PT B¾c Hµ Néi.Trô së: Sè 558 §êng NguyÔn V¨n Cõ . nhiÖm vô song vÒ b¶n chÊt th× Chi nh¸nh NH§T&PT B¾c Hµ Néi vÉn lµ mét ng©n hµng quèc doanh ®ãng vai trß phôc vô cho sù nghiÖp ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc.Gäi t¾t: CN B¾c Hµ Néi. g¾n liÒn víi nh÷ng chuyÓn m×nh cña ®Êt níc. Chi nh¸nh cã nhiÖm vô cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch nhµ níc vµ vèn tÝn dông h×nh thµnh tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çu t vµ x©y Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . NhÊt lµ tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y. .

47 . cè g¾ng kh¾c phôc mäi khã kh¨n vµ ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng. thÕ m¹nh cña ®éi ngò c¸n bé cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµnh nghÒ.Líp NH 41A. MÆc dï møc t¨ng trëng tÝn dông h»ng n¨m t¨ng lªn nhng tû lÖ nî qu¸ h¹n cña chi nh¸nh l¹i rÊt thÊp.song Chi nh¸nh ®· phÊn ®Êu nç lùc..Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. ®Þa ®iÓm n»m qu¸ s©u so víi trôc giao th«ng quèc lé. Qua h¬n 7 n¨m thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ ho¹t ®éng. Mét trong Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Chi nh¸nh ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n nh c¸n bé. Tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y.. Thêi gian ®Çu khi thùc hiÖn chuyÓn ®æi.. thÞ phÇn h¹n hÑp do c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn. Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp to lín cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. Chi nh¸nh ®· cã nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn phï hîp nh»m huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi tõ d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Ó ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu sö dông vèn cña kh¸ch hµng. nh©n viªn cha quen víi c¬ chÕ míi. chi nh¸nh ®Æc biÖt quan t©m tíi møc t¨ng trëng tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông. dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh theo kÕ ho¹ch chØ ®Þnh cña nhµ níc h»ng n¨m. v× vËy. hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ cña khu vùc Gia L©m. møc t¨ng trëng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn b×nh qu©n h»ng n¨m trªn 10%. Bªn c¹nh ®ã. Chi nh¸nh chuyÓn h¼n ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ theo chÕ ®é bao cÊp cña nhµ níc sang ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.

ph¬ng ch©m ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh lµ coi dù ¸n ®Çu t. nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña ng©n hµng lµ chiÕn lîc kh¸ch hµng. 48 . ¾c t¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh. víi nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh ®¸ng khÝch lÖ ®ã chi nh¸nh ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸.Líp NH 41A. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Song chóng ta cã thÓ hy väng r»ng. Chi nh¸nh NH§T&PT B¾c Hµ Néi sÏ vît qua mäi khã kh¨n. ChÝnh v× vËy mµ chi nh¸nh gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng ®Õn víi chi nh¸nh ngµy cµng nhiÒu h¬n. Qu¸n triÖt chØ ®¹o cña NH§T&PT ViÖt Nam: “LÊy hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu ho¹t ®éng cña ng©n hµng”. Trªn c¬ së quan hÖ hîp t¸c hiÖu qu¶ cïng cã lîi. cho c¸c ng©n hµng còng nh c¸c doanh nghiÖp trong níc. b»ng sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng. Cã thÓ nãi. ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ c¬ héi hîp t¸c kinh doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. MÆc dï trong mÊy n¨m gÇn ®©y vÉn cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc cho nÒn kinh tÕ níc ta. híng mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vµo viÖc phôc vô vµ n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng. hiÖn ®¹i ho¸ cña Thñ ®« nãi riªng vµ cña c¶ níc nãi chung. hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc. cïng c¸c doanh nghiÖp th¸o gì khã kh¨n. thö th¸ch ®Ó trô v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng vµ ®ãng gãp tÝch cùc h¬n n÷a vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. TrÇn Huy kiÓm to¸n hµnh néi bé . M« h×nh ho¹t ®éng mµ Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®ang x©y dùng lµ : M« h×nh Tæng c«ng ty ( Mét lo¹i h×nh c«ng ty ®Æc biÖt chuyªn ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc Tµi chÝnh – Ng©n hµng ) . ®øng ®Çu lµ mét Gi¸m ®èc vµ hai phã Gi¸m ®èc . Ng©n hµng bao gåm 70 c¸n bé c«ng nh©n viªn . Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn b¾c Hµ Néi – Trô së ®ãng t¹i 558 §êng NguyÔn V¨n Cõ Gia L©m .Hµ néi . 1. VÒ tæ chøc Chi nh¸nh ®îc chia thµnh c¸c phßng ban sau: 2 GG Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Phã Gi¸m ®èc thø nhÊt Phã Gi¸m ®èc thø hai Phßn g giao dÞch §øc Giang Phßn g qu¶n lý kinh doan Phßn g tÝn dông dÞch vô Phßn g Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßn g kinh tÕ ®èi ngo¹i Tæ ng©n quü 49 Phßn Phßn Phßng g g KiÓm Tæ ®iÖn tra vµ Sinh viªn: chøc Quang to¸n. . HiÖn nay m« h×nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam híng tíi lµ : Trë thµnh tËp ®oµn Ng©n hµng – Tµi chÝnh ®a n¨ng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh vµ t¨ng cêng héi nhËp quèc tÕ .2 C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi.Líp NH 41A.

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 50 . lµ yÕu tè ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Ng©n hµng ®· triÖt ®Ó khai th¸c nguån vèn tõ nh÷ng kho¶n tiÕt kiÖm nhá cña d©n c cho ®Õn c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n cña nh÷ng doanh nghiÖp lín kÕt hîp víi nhiÒu gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch thÝch hîp. qua h¬n 7 n¨m ho¹t ®éng . T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y.052 triÖu ®ång. quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña Ng©n hµng. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn B¾c Hµ néi ®· g©y dùng ®îc uy tÝn trong d©n c vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c doanh nghiÖp lín.Líp NH 41A. Trªn thùc tÕ víi viÖc më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng ngµy cµng phong phó víi nhiÒu lo¹i tiÒn göi(c¶ néi vµ ngo¹i tÖ). Ho¹t ®éng huy ®éng vèn lu«n ®îc Ng©n hµng coi träng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Do vËy nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng ®· t¨ng liªn tôc qua nhiÒu n¨m. KÓ tõ n¨m 1995 l¹i ®©y. 2. cho tõng thêi h¹n vµ h×nh thøc l·i suÊt t¬ng øng.1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Ngoµi ra Chi nh¸nh cßn cã hai Quü tiÕt kiÖm sè 7 vµ Quü tiÕt kiÖm sè 8 thuéc Phßng giao dÞch §øc Giang. t¹o ®iÒu kiÖn kh¬i t¨ng nguån vèn huy ®éng ®Æc biÖt lµ nguån vèn cã thêi h¹n dµi nh»m phôc vô cho ®Çu t ph¸t triÓn dµi h¹n cña ®Êt níc . 2. N¨m 2000 nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng ®îc lµ : 97.

t¨ng 163.624 triÖu ®ång. N¨m 2000 huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¹t 30. Sè d tiÒn göi huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ cã sù t¨ng trëng cao vµo cuèi n¨m lµ do doanh nghiÖp cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Chi nh¸nh víi c¸c kho¶n tiÒn thu b¸n hµng .382 triÖu ®ång t¨ng 62.894 triÖu ®ång .83 % so víi cïng kú n¨m 2001.. t¨ng 2.Líp NH 41A. Chi nh¸nh më réng ®îc quan hÖ víi nhiÒu kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp lín trong vµ ngoµi ®Þa bµn nªn lîng tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng m¹nh .518 triÖu ®ång .280 triÖu ®ång .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.22% so víi cïng kú n¨m 2000. b»ng 109. tiÒn thu khèi lîng c«ng tr×nh ®îc thanh to¸n v¸o thêi ®iÓm cuèi n¨m . N¨m 2001 ®¹t 33. Cã ®îc ®iÒu nµy do Chi nh¸nh ®· ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cô thÓ lµ : .898 triÖu ®ång t¬ng ®¬ng 202. nhng nã ®· cho thÊy sù cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ nh©n viªn Chi nh¸nh trong c«ng t¸c huy ®éng vèn víi nguån vèn huy ®éng cã nh÷ng tiÕn bé vît bËc .§èi víi nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: N¨m 2002. n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc .330 triÖu vµ b»ng 164. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .45 % so víi cïng kú n¨m 2000. 51 . N¨m 2001 nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng ®îc lµ: 159. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trªn ®©y tuy cßn khiªm tèn so víi ho¹t ®éng cña mét Ng©n hµng th¬ng m¹i. N¨m 2002 nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng ®îc lµ: 323.

Chi nh¸nh võa ®éng viªn kh¸ch hµng còng duy tr× sè d tiÒn göi võa tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng míi nh ph¸t tê r¬i . biÕn ®éng theo tiÕn ®é mïa vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Nguån tiÒn göi lín tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ chñ yÕu tËp trung ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.. Bªn c¹nh ®ã . C«ng ty TNHN §Ìn h×nh orion Hanel . giíi thiÖu c¸c dÞch vô tiÖn Ých cña Ng©n hµng t¹i c¸c doanh nghiÖp míi vµ c¸c khu d©n c . b»ng 259. 52 .Líp NH 41A. tËn t×nh . chu ®¸o . t¨ng 86. C«ng ty cÇu 12 hoÆc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nh : C«ng ty kim khÝ Th¨ng Long . kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng sai sãt khi ®îc kh¸ch hµng gãp ý . Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng cñng cè vµ x©y dùng lßng tin ®èi víi ngêi d©n b»ng nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c tèi ®a c¸c nguån vèn nhµn rçi cña d©n c nh th¸i ®é t¸c phong cña c¸c c¸n bé giao dÞch t¹i quÇy ®· ®îc ®æi míi : khiªm tèn. Chi nh¸nh ®· ®Çu t n©ng cÊp trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt khang trang.39 % so víi cïng kú n¨m 2001. lÞch sù .943 triÖu ®ång . C«ng ty cÇu 5 Th¨ng Long.. bµn ghÕ Sinh viªn: TrÇn Quang Huy ..§èi víi nguån tiÒn göi d©n c.461 triÖu ®ång . N¨m 2002 ®¹t 120. ®Çy ®ñ tiÖn nghi nh: pan« th«ng b¸o l·i suÊt . §©y lµ nguån vèn cã chi phÝ huy ®éng thÊp nhng tÝnh æn ®Þnh kh«ng cao .. v¨n minh ... . nh· nhÆn . c¸c Tæng c«ng ty lín nh Tæng C«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû.

23% so víi nm 2001. §iÒu nµy chøng tá nguån tiÒn göi cña d©n c lµ mét nguån v« cïng quan träng cña Ng©n hµng.. trùc thuéc Së Giao DÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ) víi l·i suÊt cña nguån vèn ®iÒu chuyÓn Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . . Nguån tiÒn huy ®éng trong d©n c lu«n chiÕm tû träng cao t 40 ®Õn 50% trong tæng nguån huy ®éng .335 triÖu ®ång . tñ quÇy giao dÞch . hÖ thèng m¸y tÝnh giao dÞch nhanh chãng víi kh¸ch hµng ..902 triÖu ®ång. 53 .Nguån vèn ®iÒu chuyÓn tõ cÊp trªn: MÆc dï b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch mÒn dÎo còng nh nh÷ng biÖn ph¸t huy ®éng hîp lý mµ nguån vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh ®· liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m nhng kÕt qu¶ mµ Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc trong c«ng t¸c huy ®éng vèn vÉn cßn rÊt khiªm tèn .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ Chi nh¸nh lu«n ph¶i nhËn vèn ®iÒu chuyÓn tõ Ng©n hµng cÊp trªn ( Do Chi nh¸nh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc . Lo¹i nµy cã sè d lu«n æn ®Þnh bÒn v÷ng vµ t¨ng trëng ®Òu . Do vËy nguån vèn huy ®éng tõ d©n c ®· t¨ng kh¸ nhanh: N¨m 2000 ®¹t 53. t¨ng 35.Líp NH 41A. N¨m 2001 ®¹t 88. N¨m 2002 ®¹t 151. t¨ng 62.542 triÖu ®ång b»ng 166.360 triÖu ®ång.433 triÖu ®ång b»ng 170. nguån vèn huy ®éng t¹i chç cña Chi nh¸nh cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu vay vèn ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng .61% so víi cïng kú n¨m 2000 .

63% . Xu híng hiÖn nay .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.. Nguån vèn mµ Chi nh¸nh nhËn ®iÒu chuyÓn tõ Ng©n hµng cÊp trªn lu«n chiÕm tû träng cao trong tæng nguån vèn cña Chi nh¸nh. Cô thÓ : n¨m 2000 nguån vèn nµy chiÕm 58. phï hîp víi nhu cÇu sö dông vèn .Ph¸t hµnh c«ng cô nî ( kú phiÕu . bé hay quèc gia cho nªn nguån vèn thu ®îc do ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî qua c¸c n¨m .Líp NH 41A.2 Ho¹t ®éng sö dông vèn. §Æc biÖt do biÕn ®éng cña tû gi¸ mµ tû träng tiÒn göi ngo¹i tÖ ®· t¨ng lªn vµ b»ng néi tÖ l¹i gi¶m. tr¸i phiÕu ). Sè vèn nhËn ®iÒu chuyÓn cña Chi nh¸nh t¨ng qua tõng n¨m theo sù t¨ng trëng cña d nî tÝn dông mµ nguån tù huy ®éng cha ®¸p øng ®ñ . n¨m 2001 chiÕm 64. c¸c Ng©n hµng chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m nguån vèn víi chÊt lîng cao. 2..28% trong tæng nguån . . lu«n cao h¬n so víi l·i suÊt nguån Chi nh¸nh tù huy ®éng . 54 . n¨m 2002 chiÕm 61. êng ®îc sö §©y lµ nguån mµ dông khi ng©n hµng cã nhu cÇu ®Çu t nÕu xÐt vÒ chi phÝ nã cao h¬n tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ thm¹nh vµ ®Æc biÖt lµ phôc vô nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu vèn theo mïa vô hay tµi trî cho c¸c dù ¸n lín . V× vËy mµ c¸c Ng©n hµng thêng ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî nh tr¸i phiÕu . chøng chØ tiÒn göi. N¨m 2000 c¬ cÊu vèn huy ®éng cã nh÷ng chuyÓn biÕn .23% . lµ kh«ng ®Òu Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ®Æc biÖt cña ®Þa ph¬ng .

Ho¹t ®éng tÝn dông. Ho¹t ®éng sö dông vèn cña Ng©n hµng chñ yÕu lµ nghiÖp vô tÝn dông cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c nh mua b¸n kinh doanh ngo¹i tÖ .11% so víi cïng kú n¨m tr- Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 600 tû n¨m 2002 trong khi ®ã th× d nî cña Chi nh¸nh ®¹t n¨m 2000 lµ 230 tû .046 triÖu ®ång.. Bªn c¹nh viÖc coi träng c«ng t¸c huy ®éng vèn th× viÖc sö dông vèn lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt sèng cßn cña bÊt cø Ng©n hµng nµo . mÆc dï gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá . n¨m 2002 ®¹t gÇn 833 tû VND (kÓ c¶ ngo¹i tÖ d nî ®¹t 435. N¨m 2001 tæng íc. Nhng víi nç lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh .chØ chiÕm tû träng nhá. VÒ quy m« d nî cña Ng©n hµng trªn ®Þa bµn so víi c¸c Ng©n hµng b¹n lµ t¬ng ®èi cao .Líp NH 41A. Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ trong nh÷ng n¨m võa qua.. ®Çu t chøng kho¸n .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. c¸c Ng©n hµng trªn ®Þa bµn cã d nî tÝn dông vµo kho¶ng trªn díi 170 tû n¨m 2000 . t¨ng 205. N¨m 2002 .330 triÖu ®ång b»ng 189.12% so víi cïng kú n¨m tríc. -Tæng d nî.748 triÖu ®ång .794 triÖu ®ång . t¨ng 397. b»ng 191. Trong nh÷ng n¨m võa qua .418 triÖu ®ång. n¨m 2001 gÇn 436 tû . tæng d nî ®¹t 832. N¨m 2000 tæng d nî ®¹t 230. 55 .

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.84% so víi cïng kú n¨m 2000. d nî ng¾n h¹n lµ 184.40% .239 triÖu ®ång. b»ng 175.723 triÖu ®ång . vµ n¨m 2002 lµ 77. qui ®æi ). So víi tæng d nî th× d nî ng¾n h¹n chiÕm tû lÖ rÊt cao : N¨m 2000 lµ 80.68% so víi cïng kú n¨m 2000. sè d cßn l¹i cuèi n¨m nhá . t¨ng 140. Cô thÓ : N¨m 2000 ®¹t 45. b»ng 242. §ã lµ t×nh tr¹ng chung ë c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn nay .Líp NH 41A. b»ng 198.860 triÖu ®ång. b»ng 169. 56 .55% so víi cïng kú n¨m 2001 . + TÝn dông trung dµi h¹n còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m.972 triÖu ®ång.43% . NÕu n¨m 2000 . Trong tæng sè thu nî c¸c lo¹i h×nh thu nî th× thu nî tõ cho vay ng¾n h¹n lµ chñ yÕu . N¨m 2002 cho vay trung dµi h¹n ®¹t 187. t¨ng 320.074 triÖu ®ång . T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh lµ kh¸ tèt .962 triÖu ®ång. t¨ng 76. n¨m 2001 lµ 74. n¨m 2001 ®¹t 110. Tuy nhiªn . Trong c¬ cÊu d nî gåm : + TÝn dông ng¾n h¹n. Tuy Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . nÕu so s¸nh víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c trªn ®Þa bµn néi thµnh Hµ Néi quy m« d nî cña Ng©n hµng vÉn cßn thÊp .786 triÖu ®ång.934 triÖu ®ång . t¨ng 65.36 % so víi cïng kú n¨m 2001 . N¨m 2002 d nî tÝn dông ng¾n h¹n lªn ®Õn 644.091 triÖu ®ång. c¸c kho¶n cho vay hÇu nh thu ®îc trong n¨m .16% .695 triÖu ®ång th× n¨m 2001 d nî tÝn dông ng¾n h¹n lªn ®Õn 324.

68 % so víi n¨m 2000 .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. n¨m 2001 chiÕm 22. T¹i Ng©n hµng riªng n¨m 2002 tû träng tÝn dông trung dµi h¹n so víi tæng d nî gi¶m lµ do tèc ®é t¨ng trëng cña tÝn dông ng¾n h¹n qu¸ nhanh so víi tèc ®é t¨ng trëng cña tÝn dông trung dµi h¹n . Trong toµn ngµnh môc tiªu dµi h¹n híng tíi lµ 40 ®Õn 60 % .5 % ) trong khi tû lÖ nµy ë mét sè Ng©n hµng kh¸c trong cïng ngµnh lµ vµo kho¶ng 30 % . t¹o nguån t¨ng trëng tÝn dông æn ®Þnh vµ ®ãng gãp nhiÒu h¬n vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸.Líp NH 41A. d nî tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh chiÕm tû lÖ t¬ng ®èi thÊp trong tæng d nî (giao ®éng trong kho¶ng 19 % ®Õn 23 % trong 3 n¨m 2000 . hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc(CNH_H§H) . Theo nguån sè liÖu tõ Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam : Tû träng tÝn dông trung dµi h¹n n¨m 2000 lµ 55.25 % n¨m 2001 lµ 53 % . Nhng ®Õn n¨m 2002 .36 % so víi n¨m 2001) . Chi nh¸nh ®· t×m ®îc c¸c ®èi t¸c vay vèn trong n¨m 2001 khiÕn n¨m nµy cã tèc ®é t¨ng trëng d nî tÝn dông rÊt cao . n¨m 2002 chiÕm 22. b»ng 242. d nî tÝn dông trung dµi h¹n cã t¨ng trëng cao nhng nãi chung ®· chËm l¹i so víi n¨m 2001 ( chØ b»ng 169. Nh vËy trong nh÷ng n¨m tíi Ng©n hµng cÇn t×m nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng dÇn tû träng tÝn dông trung vµ dµi h¹n . Cô thÓ n¨m 2000 chiÕm 19. Mét phÇn lµ ®· khai th¸c triÖt ®Ó Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .84 % .46 % . 57 . 2002 . Trªn ®Þa bµn c¸c Ng©n hµng b¹n tû lÖ nµy lµ vµo kho¶ng 40 ®Õn 45% . nhiªn . Do ¸p dông chiÕn lîc kh¸ch hµng míi . 2001.

HÇu hÕt c¸c dù ¸n trung dµi h¹n t¨ng trëng ®Òu lµ dù ¸n ®Çu t th¬ng m¹i . kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn tõ n¨m tríc . N¨m ChØ tiªu D nî trung dµi h¹n Tû träng trong tæng d nî Sè tuyÖt ®èi 2000 45723 19.84 % _ 2001 110962 25. h¬n n÷a n¨m 2001 cã biÕn ®éng m¹nh vÒ tû gi¸ nªn c¸c doanh h¹n chÕ vay trung vµ dµi h¹n .56 % 76972 Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . §èi víi c¸c dù ¸n chuyÓn tiÕp c¸c n¨m tríc ®· gi¶i ng©n thªm ®îc 130 tû VND ( c¶ ngo¹i tÖ quy ®æi ) .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.779 triÖu ®ång (kÓ c¶ ngo¹i tÖ quy ®æi ) . 58 .46 % 65239 2002 187934 22. (b¶ng t×nh h×nh d nî trung vµ dµi h¹n trang bªn) B¶ng 1: T×nh h×nh d nî trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh §¬n vÞ: TriÖu ®ång.Líp NH 41A. ®· gi¶i ng©n ®îc 99.825 triÖu ®ång . N¨m 2002 Chi nh¸nh ®· triÓn khai ký kÕt hîp ®ång tÝn dông trung vµ dµi h¹n víi 30 dù ¸n víi tæng 254.

36 % . 2. sè lîng c¸c ®¬n vÞ ®îc b¶o l·nh còng nh doanh sè b¶o l·nh còng t¨ng lªn nhanh chãng . duy tr× kh¸ch hµng cò vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng míi cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi . b»ng 164.3 2. N¨m 2001 .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. N¨m 2002 . Ho¹t ®éng b¶o l·nh. cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc b¶o l·nh vµ chÝnh s¸ch më réng thÞ trêng .5 % so víi cïng kú n¨m 2001.. ChÊt lîng b¶o l·nh tèt ..2. sè d b¶o l·nh ®¹t : 48.68 % 69.3.Líp NH 41A.197 triÖu ®ång. §iÒu nµy ngµy cµng kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña Ng©n hµng trªn thÞ trêng . b¶o l·nh tiÒn øng tríc . 2.594 triÖu ®ång t¨ng 31. B¶o l·nh lµ mét nghiÖp vô míi ®îc ¸p dông t¹i Chi nh¸nh tõ n¨m 1995 vµ ®îc më réng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng nh b¶o l·nh dù thÇu .1 Ho¹t ®éng kh¸c. b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång . b¶o l·nh chÊt lîng hîp ®ång . ®Õn nay cha cã rñi ro ®¸ng tiÕc nµo x¶y ra . Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Cho tíi nay . Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. 59 Sè t¬ng ®èi _ 142. BiÕn ®éng so víi n¨m tríc Nguån sè liÖu : B¶ng c©n ®èi nguån vèn kinh doanh _ Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ Héi.394 triÖu ®ång.3. sè d b¶o l·nh ®¹t : 79.

. II. MÆc dï míi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 9 n¨m 2000 nhng bíc ®Çu ®· ®¸p øng ®¬c nhu c©ï cña kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh vµ nay ®· t×m ®îc nhiÒu ®èi t¸c míi tin cËy . MÆt kh¸c nã gãp phÇn lµm s«i ®éng c¸c ho¹t ®éng t¹i Chi nh¸nh . Nh vËy sau gÇn 40 n¨m ho¹t ®éng .Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. trë thµnh mét Chi nh¸nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ .Líp NH 41A. Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng . më réng ®èi tîng kh¸ch hµng lµ ngêi níc ngoµi.. lµ Chi nh¸nh ®Çu tµu cña Së Giao DÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam.T×nh h×nh huy ®éng vèn ng¾n h¹n. doanh nghiÖp liªn doanh . c¸c ViÖt kiÒu . cã vèn ®Çu t níc ngoµi . 1. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh t¨ng trëng nhanh chãng lµm t¨ng uy tÝn cho Ng©n hµng vµ sè lîng kh¸ch hµng ngµy cµng më réng . Nh ta ®· biÕt nguån Chi nh¸nh huy ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông lµ rÊt nhá cßn nguån vèn Chi nh¸nh nhËn ®iÒu chuyÓn lµ tíi qu¸ 60 % tæng nguån . 60 . Thanh to¸n quèc tÕ : N¨m 2001 lµ n¨m thø hai Chi nh¸nh thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ . cung cÊp dÞch vô khÐp kÝn cho kh¸ch hµng vµ qua ®ã gãp phÇn quan träng trong t¨ng trëng tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông ngo¹i tÖ vµ tiÒn göi kh¸ch hµng . Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

N¨m 2002 nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng ®îc lµ323.36 % so víi tæng nguån .Líp NH 41A. b»ng 72 % so víi tæng nguån. NÕu so s¸nh nguån vèn ng¾n h¹n n¨m 2002 so víi nguån vèn ng¾n h¹n n¨m 2001 th× nguån vèn ng¾n h¹n n¨m 2002 t¨ng 120. 382 Tû träng 100% N¨m 2002 Sè tiÒn 323. trong ®ã nguån vèn ng¾n h¹n chiÕm tû träng kh¸ cao vµ ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c n¨m nh sau: Trong n¨m 2000 tæng nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng lµ: 97.320 triÖu ®ång .2 % so víi tæng nguån . N¨m 2000 ChØ tiªu Sè tiÒn Tæng 97. N¨m 2001 nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng ®îc lµ 159. B¶ng 2. 61 . Nhng kh«ng v× thÕ mµ ta kh«ng nh¾c ®Õn sù nç lùc cè g¾ng cña Chi nh¸nh trong viÖc tù huy ®éng nguån vèn .052 triÖu ®ång trong ®ã nguån vèn ng¾n h¹n lµ 67.865 triÖu ®ång t¬ng øng t¨ng 108 % .280 triÖu ®ång. 280 Tû träng 100% Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .382 triÖu ®ång. T×nh h×nh huy ®éng vèn ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh §¬n vi : TriÖu ®ång. b»ng 69.0 25 Tû träng 100% N¨m 2001 Sè tiÒn 159.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. trong ®ã nguån vèn ng¾n h¹n lµ 232761 triÖu ®ång . trong ®ã nguån vèn ng¾n h¹n lµ 111.896 triÖu ®ång . b»ng 70.

Nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n cña Chi nh¸nh còng kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m : N¨m 2000 nguån vèn ng¾n h¹n lµ 67.896 .5 19 28% ( Nguån b¸o c¸o cña Chi nh¸nh ) Qua ba n¨m ta thÊy nguån vèn mµ Chi nh¸nh tù huy ®éng ngµy cµng t¨ng lªn ( N¨m 2000 nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng lµ 97.22 % so víi n¨m 2000 . 761 72 % Trung dµi h¹n 29.Líp NH 41A. Nh ta ®· biÕt nguån vèn ng¾n h¹n cña Ng©n hµng chñ yÕu lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña c¸c doanh nghiÖp . t¨ng 66.025 triÖu ®ång.. n¨m 2001 lµ 159.83 % so víi n¨m 2001).64 % 47.36 % 111.3 20 69. n¨m 2002 lµ 232. hiÖu qu¶ h¬n . ®Õn n¨m 2001 lµ 111.761 triÖu ®ång t¨ng 108 % so víi n¨m 2001 . ®iÒu nµy chøng tá sù cè g¾ng nç lùc rÊt lín cña Chi nh¸nh .280 triÖu ®ång b»ng 202.320 . coi Ng©n hµng lµ trung gian thanh to¸n trong tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ th× lîng tiÒn göi Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .2 % 232. Do ®ã nguån vèn ng¾n h¹n cña Ng©n hµng t¨ng lªn nhanh chãng qua c¸c n¨m lµ hîp víi xu thÕ hiÖn nay. 62 .382 b»ng 164. 896 70. n¨m 2002 lµ 323. NÕu c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng n¨ng ®éng h¬n.4 23 29.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.8 % 90..7 05 30. tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c . Ng¾n h¹n 67.21 % so víi n¨m 2000.

72 3 trän g 100 % 80. 63 .4 3% 22.9 34 trän g 100 % 77.Líp NH 41A.7 48 324.4 6% N¨m 2002 Tû Sè tiÒn 832.7 94 644.6 95 45. Nãi ®Õn tÝn dông ng¾n h¹n vµ ®Æc biÖt lµ nãi ®Õn cho vay ng¾n h¹n th× ®©y lµ ho¹t ®éng chiÕm tû träng rÊt lín cña Chi nh¸nh .5 4% 25. v× thÕ mµ lîng tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c t¨ng lªn .T×nh h×nh cho vay ng¾n h¹n. ChØ tiªu N¨m 2000 Tû Sè tiÒn Tæng 230.1 6% 19.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Ngoµi ra t©m lý cña ngêi d©n còng ®· cã nhiÒu thay ®æi so víi thêi bao cÊp hä kh«ng cã t tëng gi÷ tiÒn mÆt nhiÒu n÷a.7 86 110.8 60 187. Ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tíi trªn 70 % so víi tæng d nî .4 18 D nî ng¾n h¹n D nî trung vµ dai h¹n ( Nguån b¸o c¸o cña Chi nh¸nh) 184. 2.8 4% N¨m 2001 Tû Sè tiÒn 435. thanh to¸n cña c¸c doanh nghiÖp sÏ ngµy cµng t¨ng. B¶ng 3 t×nh h×nh tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh §¬n vÞ: TriÖu ®ång.5 7% Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .9 62 trän g 100 % 74.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cña Chi nh¸nh chiÕm mét tû träng rÊt cao trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng , cô thÓ n¨m 2000 d nî tÝn dông ng¾n h¹n lµ 184.695 triÖu ®ång chiÕm 80,16 % so víi tæng d nî , n¨m 2001 d nî tÝn dông ng¾n h¹n lµ 324.786 triÖu ®ång chiÕm 70,54 % so víi tæng d nî , n¨m 2002 d nî tÝn dông ng¾n h¹n lµ 644.860 triÖu ®ång, chiÕm 77,43 % so víi tæng d nî . Mét c©u hái ®Æt ra lµ t¹i sao d nî tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh l¹i cao ®Õn nh vËy ? §iÒu nµy ®îc gi¶i thÝch nh sau: + NÕu theo nguyªn t¾c rñi ro kú h¹n th× Chi nh¸nh cã tû träng d nî ng¾n h¹n cao th× sÏ h¹n chÕ ®îc rñi ro kú h¹n v× nÕu kú h¹n cµng dµi th× kh¶ n¨ng gÆp rñi ro cµng cao . + Tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y Chi nh¸nh míi thùc sù chuyÓn ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, do ®ã viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng míi cßn h¹n chÕ , nhÊt lµ viÖc t×m kiÕm , ký kÕt c¸c hîp ®ång tÝn dông dµi h¹n . + MÆt kh¸c Chi nh¸nh míi chuyÓn sang kinh doanh ®éc lËp cho nªn nÕu më réng ho¹t ®éng tÝn dông dµi h¹n th× Chi nh¸nh sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thÈm ®Þnh còng nh viÖc huy ®éng nguån vèn ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng tÝn dông

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

64

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. + H¬n n÷a, ®Ó tµi trî cho mét hîp ®ång tÝn dông dµi h¹n th× ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i cã mét nguån vèn t¬ng ®èi æn ®Þnh, vµ ph¶i cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tèt. Nhng ®iÒu nµy víi Chi nh¸nh cßn h¹n chÕ bëi v× nguån vèn mµ Chi nh¸nh nhËn ®iÒu chuyÓn cña cÊp trªn cßn rÊt cao (chiÕm tíi trªn 60% tæng nguån vèn), nguån vèn nhËn ®iÒu chuyÓn nµy ph¶i chÞu l·i suÊt cao h¬n nguån vèn tù huy ®éng, do ®ã nÕu Chi nh¸nh ký kÕt nhiÒu hîp ®ång tÝn dông dµi h¹n, x¶y ra rñi ro th× Chi nh¸nh sÏ gÆp ph¶i tæn thÊt rÊt to lín . 3. §èi tîng kh¸ch hµng cã quan hÖ víi Chi nh¸nh. Mét ®iÒu næi bËt trong quan hÖ tÝn dông cña Chi nh¸nh lµ : Kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh hÇu hÕt lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng , cã quan hÖ l©u n¨m víi Chi nh¸nh . Cho nªn nãi ®Õn kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh (N¨m 2000 d nî tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm 99,58 % so víi tæng d nî , n¨m 2001 chiÕm 95,51 % , n¨m 2002 chiÕm 88% ) c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. C¸c c¸ nh©n vay vèn chiÕm tû träng rÊt thÊp. Nguyªn nh©n lµ do víi doanh nghiÖp Nhµ níc cã quan hÖ truyÒn thèng l©u n¨m víi Ng©n hµng , Ng©n hµng cã thÓ cho vay mµ kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp , nhng ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lu«n ®ßi hái tµi s¶n thÕ chÊp , cÇm cè . H¬n n÷a, nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,t×nh h×nh kinh tÕ biÕn ®éng m¹nh trªn thÕ giíi do c¹nh tranh gay g¾t trªn

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

65

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. thÞ trêng , hµng lËu , hµng nh¸i nhiÒu... NhiÒu doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh l©m vµo khã kh¨n ®æ bÓ. Sau khi doanh nghiÖp vay Ng©n hµng tr¶ nî th× gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n . Khi Ng©n hµng xiÕt nî ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp , th× Ng©n hµng vÊp ph¶i rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh: Gi¸ c¶, quyÒn së h÷u , thÞ trêng tiªu thô... Do vËy Chi nh¸nh thêng ng¹i cho vay ®èi tîng nµy. Do vËy tû träng cho vay víi ®èi tîng ngoµi qu«c doanh kh«ng cao . Mét c©u hái ®Æt ra lµ ®èi tîng kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc th× mÆt m¹nh cña nã lµ g× ? vµ mÆt h¹n chÕ cña ®iÒu ®ã lµ g× ?. Nh ®· ph©n tÝch ë trªn th× ®iÒu mµ Ng©n hµng yªn t©m ®èi víi ®èi tîng nµy lµ sù an toµn , viÖc gi¶m thiÓu thêi gian t×m hiÓu vÒ kh¸ch hµng , gi¶m thiÓu rñi ro ®¹o ®øc , ...Nhng mÆt kh¸c còng chÝnh v× ®iÒu ®ã mµ ®èi tîng kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh trë nªn ®¬n ®iÖu , kh«ng khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng còng nh thÕ m¹nh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c . MÆt kh¸c nãi ®Õn doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , bëi v× ®· cã rÊt nhiÒu bµi b¸o nãi vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc . NÕu so s¸nh tÝnh n¨ng ®éng gi÷a doanh nghiÖp quèc doanh (DNQD) víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh th× doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh n¨ng ®éng h¬n , thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

66

. V× vËy chÝnh tû lÖ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh qu¸ cao nªn nã võa lµ thÕ m¹nh vµ còng lµ ®iÓm yÕu cña Chi nh¸nh . thu thËp th«ng tin . th× Chi nh¸nh cÇn më réng quan hÖ tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong t¬ng lai . C¸c doanh nghiÖp cÇn vèn lu ®éng lín nh C«ng ty may §øc Giang. lîi nhuËn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Trong nh÷ng n¨m qua do doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cho nªn viÖc thu nî cña Chi nh¸nh gÆp nhiÒu thuËn tiÖn . C«ng ty may 10 . sù thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng cßn rÊt thÊp .. C«ng ty cÇu 14. C«ng ty TNHH ORION HANEL.. nhanh h¬n . C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 120. do ®ã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cßn kÐm .. T tëng Ø l¹i. Víi nh÷ng kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cÇn vèn ®Çu t trung vµ dµi h¹n. ph©n tÝch thÞ trêng lu«n lµ vÊn ®Ò lín ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc . tøc c¸c doanh nghiÖp truyÒn thèng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nh: C«ng ty cÇu 12. tû lÖ nî qu¸ h¹n rÊt thÊp . C«ng ty cÇu 5 Th¨ng Long. 67 . quan hÖ víi Chi nh¸nh chñ yÕu trong lÜnh vùc tÝn dông ng¾n h¹n . tiÕp cËn thÞ trêng .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. V× vËy ®©y lµ nh÷ng ®èi tîng kh¸ch hµng Chi nh¸nh cÇn quan t©m gi÷ mèi quan hÖ tèt ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n trong t¬ng lai. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A. quan liªu bao cÊp cßn tån t¹i rÊt lín trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc.

khai th¸c ®îc hÕt thÕ m¹nh cña mäi kh¸ch hµng . 68 .C¸c chØ tiªu thÓ hiÖn chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n .Líp NH 41A. 4.. khi ®ã Chi nh¸nh sÏ cho c¸c ®èi tîng nµy vay vµ gi÷ sæ tiÕt kiÖm . B¶ng 4: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n §¬n vÞ : TriÖu ®ång N¨m 2000 N¨m2001 N¨m2002 Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ChØ cã më réng ®èi tîng kh¸ch hµng nµy th× Chi nh¸nh míi tËn dông ®îc hÕt thÕ m¹nh cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ . kú phiÕu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ tr¸i phiÕu kho b¹c Nhµ níc .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Chi nh¸nh muèn ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng th× kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn ®èi tîng kh¸ch hµng nµy. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh mÆc dÇu chiÕm tû träng nhá nhng nã sÏ lµ chiÕn lîc kh¸ch hµng trong t¬ng lai cña Chi nh¸nh . Khi ®Õn h¹n thanh to¸n .. rót ngay th× kh«ng ®îc hëng l·i hoÆc chØ nhËn ®îc phÇn nhá . kh¸ch hµng sÏ rót tiÒn tr¶ nî ng©n hµng mµ kh«ng bÞ thiÖt do rót tríc thíi h¹n. kú phiÕu tr¸i phiÕu cña hä nh vËt thÕ chÊp . §èi tîng vay ng¾n h¹n lµ d©n c : §©y lµ c¸ nh©n cã tiÒn göi tiÕt kiÖm hoÆc tr¸i phiÕu . mµ sæ tiÕt kiÖm cña hä cha ®Õn h¹n . Khi nhu cÇu ®êi sèng ph¸t sinh nh lµm nhµ mua xe . cíi vî.1 T×nh h×nh nî qu¸ h¹n . 4.

Trong nh÷ng n¨m võa qua Ng©n hµng ®· tÝch cùc gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay vµ thu nî ®Çy ®ñ vµ ®óng tiÕn ®é.14 126 4 455 Sè tiÒn Tû trän g so víi tæn gd nî ( %) 0.38 0.17 Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Tû trän ChØ tiªu Sè tiÒ n g so víi tæn gd nî Nî qu¸ h¹n Nî qu¸ h¹n tõ TÝn dông ng¾n h¹n Nî qu¸ h¹n tõ tÝn Dông trung – dµi h¹n ( Nguån b¸o c¸o tæng kÕt kinh doanh cña Chi nh¸nh ) Sè liÖu tõ b¶ng trªn cho thÊy tæng nî qu¸ h¹n t¹i Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m qua lµ t¬ng ®èi thÊp so víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh kh¸c.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.19 118 7 0. n¨m 2000 lµ 314 triÖu ®ång . Trong khi ®ã tû lÖ nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng lµ díi 1 % vµ liªn tôc gi¶m trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y . b»ng 0. 69 562 0. Nî qu¸ h¹n tõ nh÷ng kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n nh×n chung lµ thÊp .Líp NH 41A.1 183 2 645 Sè tiÒn Tû trän g so víi tæn gd nî ( %) 0.14 876 314 ( %) 0.08 .22 0. s¸t sao kiªn quyÕt trong viÖc thu håi nî qu¸ h¹n khã ®ßi cßn tån ®äng.24 809 0.29 0.

chê kÕ ho¹ch Nhµ níc hoÆc khèi lîng thanh to¸n cña chñ ®Çu t . vÉn ph¸t sinh nî qu¸ h¹n . Tèc ®é xö lý nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng cßn chËm lµ do khã kh¨n trong viÖc ph¸t m·i tµi s¶n thÕ chÊp còng nh cho vay mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp . C¸c doanh nghiÖp nµy vay ng¾n h¹n chñ yÕu lµ ®Ó bæ xung vèn lu ®éng cho c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng . cã khi kÐo dµi hµng n¨m liÒn . n¨m 2002 lµ 645 triÖu ®ång .14% . do vËy c¸c doanh nghiÖp khã cã thÓ tr¶ nî ®îc ®óng h¹n. n¨m 2001 lµ 455 triÖu ®ång b»ng 0. Sè kh¸ch hµng cã nî qu¸ h¹n còng kh«ng lín .1% . Ng©n hµng ®ang tÝch cùc gi¶m nî tån ®äng tõ nh÷ng n¨m tríc ®Ó l¹i . b»ng 0. Trong t×nh h×nh ®ã Chi nh¸nh duy tr× ®îc tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp lµ c¶ mét cè g¾ng kh«ng nhá .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Tû träng nî qu¸ h¹n gi¶m lµ do d nî t¨ng nhanh . % tæng d nî ng¾n h¹n . §èi víi Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn cã sè lîng kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p rÊt lín . Tuy nhiªn vÒ tû träng nî qu¸ h¹n gi¶m nhng vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng lªn.Líp NH 41A. Nh÷ng kho¶n ®Çu t ®Õn ®îc tµi kho¶n cña doanh nghiÖp thêng c¶ mét thêi gian dµi . HÇu hÕt c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n ®Òu Ýt cã c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n kÐo dµi vµ nî khã ®ßi ph¶i xö lý . viÖc gi·n nî hay khoanh Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Nhng thêi gian ph©n bæ kÕ ho¹ch cña Nhµ níc thêng lµ rÊt l©u hoÆc lµ phô thuéc chÆt chÏ vµo t×nh h×nh tµi chÝnh cña bªn B . 70 .

nî . §ã lµ cè g¾ng kh«ng nhá cña tËp thÓ Chi nh¸nh Ng©n hµng . §©y lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng .052 2001 435.382 2002 832. C¸c kho¶n nî khã ®ßi lµm gi¶m thu nhËp cña Ng©n hµng . Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y .418 97. kh«ng ph¸t sinh nî khã ®ßi míi . gièng nh tªn gäi cña nã .280 71 Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ChÝnh v× vËy c¸c Ng©n hµng lu«n mong muèn duy tr× tû lÖ nµy cµng thÊp cµng tèt . Ng©n hµng còng kh«ng ®îc tù ý quyÕt ®Þnh mµ ph¶i chê chØ thÞ cña cÊp trªn. 4. c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· ®îc cÊp trªn xem xÐt duyÖt vµ xö lý. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn.748 159.Líp NH 41A. HiÖu suÊt sö dông vèn = B¶ng :5 HiÖu suÊt sö dông vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Tæng d nî Tæng nguån vèn 2000 230. Tæng d nî.2. nã ®· tiÒm Èn kho¶n tÝn dông mµ Ng©n hµng cã thÓ sÏ mÊt kh«ng .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Trong nî qu¸ h¹n ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn Nî khã ®ßi . . kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi . Chi nh¸nh ®· phÊn ®Êu xö lý hÕt nî tån ®äng trong nh÷ng n¨m tríc ®Ó l¹i .794 323.

gãp phÇn to lín vµo viÖc n©ng cao thu nhËp cho Ng©n hµng. huy ®éng HiÖu suÊt sö 2.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c chÊt lîng tÝn dông cña Chi nh¸nh th× chóng ta cÇn kÕt hîp chØ tiªu nµy víi c¸c chØ tiªu kh¸c n÷a . NÕu nh chÊt lîng tÝn dông tèt th× nh÷ng kho¶n cho vay sÏ ®îc thanh to¸n ®óng h¹n . cã nh thÕ chóng ta míi ®a ra ®îc ph¬ng ¸n hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông mét c¸ch thùc chÊt. chøng tá Ng©n hµng ®· sö dông rÊt hiÖu qu¶ ®ång vèn huy ®éng ®îc. 72 .3 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông.Líp NH 41A.58 dông vèn ( Nguån : B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy hiÖu suÊt sö dông vèn cña Ng©n hµng qua c¸c n¨m lµ rÊt cao . Nh ®· tr×nh bµy ë phÇn nî qu¸ h¹n ta thÊy trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh nî qóa h¹n cña Chi nh¸nh lµ rÊt thÊp nhÊt lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n cã tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp h¬n nhiÒu so víi Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . nî qu¸ h¹n Ýt .73 2. 4. Nhng nÕu chØ dùa vµo chØ tiªu nµy ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông th× cha ®ñ vµ cã phÇn cha chÝnh x¸c v× trong tæng nguån vèn cña Chi nh¸nh th× cã tíi h¬n 60% lµ nguån vèn nhËn ®iÒu chuyÓn tõ cÊp trªn do ®ã mµ chØ tiªu nµy chØ ph¶n ¸nh mét phÇn nµo ®ã chÊt lîng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh. Thu nhËp lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông.37 2.

60 100 77.78% .86 9 100 % 96.8 10 8.6 9 73.4 35 46. ChÝnh ®iÒu nµy dÉn tíi thu nhËp cña Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m qua lµ rÊt kh¶ quan.0 6 18.2 48.8 7 60.6 79 37.60 5 20. B¶ng: 6 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2000 Tû ChØ tiªu trän Sè tiÒn g so víi tæng thu nhËp (%) Sè tiÒn N¨m 2001 Tû trän g so víi tæn g thu nhË p Tæng thu nhËp Thu tõ cho vay Ng¾n h¹n Trung vµ dµi h¹n 26.Líp NH 41A.385 (%) 100 % 96.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.7 4 17.22 0 6.9 26 16.51 8 26.3 2 Sè tiÒn N¨m 2002 Tû trän g so víi tæng thu nhËp (%) 3 3 1 (Nguån b¸o c¸o cña Chi nh¸nh) Tõ b¶ng trªn ta thÊy thu tõ ho¹t ®éng cho vay chiÕm tû träng rÊt lín n¨m 2000 lµ 77. 73 .3 23 4.1 27.8 73 20.3 8 78. n¨m 2001 lµ Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . nî qu¸ h¹n tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n.4 8 23.

b»ng 60. 74 . n¨m 2002 lµ 96. Thu nhËp chñ yÕu cña Chi nh¸nh ®îc t¹o ra tõ ho¹t ®éng cho vay. Mét tû träng cao so víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c. c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c trªn ®Þa bµn 89%. n¨m 2001 lµ 20.Líp NH 41A..323 triÖu ®ång . Trong tæng thu tõ ho¹t ®éng cho vay ta thÊy thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tû träng rÊt cao cô thÓ: N¨m 2000 lµ 16.§iÒu ®ã cho thÊy ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng chñ yÕu trong c¸c ho¹t ®éng cho vay vèn.48% so víi tæng thu tõ ho¹t ®éng cho vay. T¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ë ViÖt nam. n¨m 2002 lµ 37. Tû träng nµy cao mét phÇn lµ do Ng©n hµng cha tham gia sö dông vèn vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t nh ®Çu t vµo tr¸i phiÕu ChÝnh phñ hoÆc göi Ng©n hµng kh¸c kinh doanh ngo¹i tÖ . §iÒu nµy ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh. dÞch vô tiÖn Ých.38%. trong khi xu híng hiÖn nay cña c¸c Ng©n hµng hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi lµ t¨ng dÇn tû träng thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng trung gian . ®ã lµ d nî tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tíi trªn Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . b»ng 73.220 triÖu ®ång .. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông chiÕm tû träng lín nh thÕ khiÕn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro.74% so víi tæng thu tõ ho¹t ®éng cho vay.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.06 % so víi tæng thu tõ ho¹t ®éng cho vay.69% . 96. tû träng nµy vµo kho¶ng 44%. b»ng 78. hoÆc më réng dÞch vô trung gian.810 triÖu ®ång.

Do sù tÝnh to¸n ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh thêng mang tÝnh chñ quan cña kh¸ch hµng nªn trong khi thùc hiÖn kh¸ch hµng thêng gÆp rñi ro do thùc tÕ Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Cho nªn nhiÒu khi doanh nghiÖp chØ cÇn gÆp rñi ro trong mét th¬ng vô lµm ¨n nµo ®ã cã thÓ g©y ra tæn thÊt ®Õn vèn vay Ng©n hµng.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n 5.Líp NH 41A. §Ó ho¹t ®éng ®îc ngoµi sè vèn tù cã Ýt ái . Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn . nhng còng chÝnh v× lý do nµy mµ Chi nh¸nh dÔ gÆp ph¶i rñi ro h¬n bëi v× Chi nh¸nh ®· kh«ng tËn dông ®îc sù ®a d¹ng ho¸ ®Ó tr¸nh rñi ro. c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu dùa vµo vèn vay ng©n hµng . 5.1 Nhãm nh©n tè tõ phÝa kh¸ch hµng. NÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi nªn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu khan hiÕm vèn .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. nh×n chung nÕu kh¸ch hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× Ng©n hµng cho vay . 75 . 70% tæng d nî. kh«ng nªn “cho trøng vµo mét ræ”. ®óng víi Chi nh¸nh thuéc Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn ViÖt nam. Môc tiªu mµ Chi nh¸nh cÇn phÊn ®Êu lµ dÇn tiÕn tíi tû lÖ gi÷a d nî tÝn dông ng¾n h¹n vµ d nî tÝn dông trungvµ dµi h¹n ngµy cµng hîp lý h¬n. Vèn vay Ng©n hµng sö dông trong c¸c doanh nghiÖp nhiÒu khi kh«ng gi÷ ®óng tÝnh chÊt lµ nguån vèn bæ xung mµ nã chiÕm tû träng chñ yÕu trong vèn lu ®éng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña nhiÒu doanh nghiÖp .

trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng muèn thµnh c«ng trong kinh doanh th× doanh nghiÖp ph¶i cã kiÕn thøc qu¶n trÞ kinh doanh kh«ng thÓ chØ cã lßng nhiÖt t×nh vµ sù chÞu ®ùng gian khæ.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. + N¨ng lùc qu¶n lý kinh doanh cña kh¸ch hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ . 76 .Líp NH 41A. chÊt lîng s¶n phÈm kÐm . m¸y mãc . xo¸ nî nÕu cã ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. + NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng theo kÞp sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ. + Kh«ng Ýt chñ doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n vay vèn Ng©n hµng kh«ng chØ kÐm vÒ n¨ng lùc kinh doanh mµ cßn kÐm vÒ t c¸ch ®¹o ®øc . Cã thÓ ®a ra mét sè nguyªn nh©n nh sau: + Sù yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é kü thuËt . kh«ng dù ®Þnh . tranh thñ chiÕm dông vèn lÉn nhau v× lý do nµo ®ã chËm trÔ trong thanh to¸n tiÒn hµng cho nhau còng lµm cho Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . gi¸ thµnh cao . thiÕt bÞ l¹c hËu lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng thÊp . NhiÒu kh¸ch hµng dïng tiÒn vay cña Ng©n hµng ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh«ng ®óng nh ph¬ng ¸n ®· xÐt duyÖt khi cho vay. thua lç trong kinh doanh. + C¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÒ vèn . dÉn ®Õn hµng ho¸ ø ®äng . MÆc dï Nhµ níc u ®·i rÊt nhiÒu nhng nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc sö dông vèn vay kh«ng cã hiÖu qu¶ bëi hä cã t©m lý tr«ng chê . vÉn quen lµm ¨n theo kiÓu bao cÊp nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao . Ø l¹i Nhµ níc nh khoanh nî .

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. nhiÒu doanh nghiÖp vay vèn Ng©n hµng kh«ng cã thu nhËp ®Ó tr¶ nî buéc ph¶i chuyÓn sang nî qu¸ h¹n. 5.2 Nhãm nh©n tè tõ phÝa Ng©n hµng. MÆc dÇu Chi nh¸nh ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong nh÷ng n¨m qua , ®Æc biÖt lµ trong thêi kú ®æi míi, nhng Chi nh¸nh vÉn cßn mét sè mÆt cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu so víi thùc tÕ . + Trong hai môc tiªu an toµn vµ sinh lêi th× Chi nh¸nh cßn qu¸ coi träng môc tiªu an toµn vµ ®iÒu nµy sÏ kh«ng phï hîp v× ngµy nay theo xu híng më cöa héi nhËp th× ®ßi hái mçi Ng©n hµng ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh cña m×nh , ®ång thêi còng ph¶i më réng c¸c mèi quan hÖ cña m×nh víi nhiÒu ®èi tîng kh¸ch hµng , cã nh vËy míi tËn dông khai th¸c ®îc mäi tiÒm n¨ng kh¸ch hµng, më réng ho¹t ®éng kinh doanh chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. + §èi tîng kh¸ch hµng chñ yÕu cña Ng©n hµng lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, cßn kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm tû träng rÊt nhá . Tuy cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã nhiÒu rñi ro, nhng còng kh«ng v× thÕ mµ bá lì c¬ héi kinh doanh ®èi víi hä. ChÝnh hä sÏ lµ nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng mµ Chi nh¸nh cÇn khai th¸c trong t¬ng lai, nÕu muèn ngµy cµng cã vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn th¬ng trêng.

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

77

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. + Chi nh¸nh míi më réng qui m«, ®éi ngò c¸n bé trÎ chiÕm tû lÖ rÊt cao (cã tíi 70% lµ ®éi ngò c¸n bé cã ®é tuæi díi 30 tuæi) ®iÒu nµy lµ thÕ m¹nh vµ còng lµ ®iÓm yÕu cña Chi nh¸nh bëi lÏ ®éi ngò c¸n bé trÎ ngoµi tÝnh n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn ra th× kinh nghiÖm l¹i lµ vÊn ®Ò cßn nhiÒu bÊt cËp. + Kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t taÞ Chi nh¸nh ®«i khi cßn mang tÝnh hîp lý ho¸ thñ tôc vµ viÖc kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn kho¶n vay cßn nhiÒu h¹n chÕ . + Tr×nh ®é thu thËp th«ng tin ph©n tÝch th«ng tin ®èi víi Chi nh¸nh cßn nhiÒu h¹n chÕ , h¬n n÷a ®iÒu kiÖn n¬i lµm viÖc vµ sè lîng c¸n bé cßn h¹n chÕ nªn viÖc më réng kh¸ch hµng ®èi v¬Ý Chi nh¸nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Chi nh¸nh cha cã chÕ ®é ®·i ngé , thëng ph¹t hîp lý víi c¸n bé ë vÞ trÝ kh¸c nhau víi n¨ng lùc vµ cêng ®é lµm viÖc kh¸c nhau. 5.3 C¸c nh©n tè kh¸c. NÒn kinh tÕ chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc ®ang trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh , ®æi míi vµ hoµn thiÖn. S¶n xuÊt kinh doanh trong níc ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi hµng lËu vµ hµng ngo¹i . C¸c doanh nghiÖp chuyÓn híng vµ ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng theo kÞp víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch vÜ m« .

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

78

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. HÖ thèng ph¸p luËt quèc gia víi c¸c bé luËt vµ v¨n b¶n díi luËt cha ®îc ®Çy ®ñ , ®ång bé, hîp lý còng nh m«i trêng ph¸p lý cho kinh doanh tÝn dông cha ®îc hoµn thiÖn nªn kh«ng ®¶m b¶o ®îc m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh cho c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ . MÆt kh¸c sù thay ®æi trong LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ Ng©n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. III. Nh÷ng u ®iÓm vµ tån t¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cña Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi. 1. Nh÷ng u ®iÓm. Cïng víi sõ ph¸t triÓn toµn diÖn cña Chi nh¸nh , ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Doanh sè cho vay ë Chi nh¸nh cã møc t¨ng trëng râ rÖt n¨m sau lu«n cao h¬n so víi n¨m tríc , quy m« d nî kh«ng ngõng t¨ng trëng . Chi nh¸nh ®· ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn t×m thÞ trêng , ®a d¹ng ho¸ nhiÒu lo¹i h×nh kh¸ch hµng , ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh cho vay v¬Ý c¸c møc l·i suÊt kh¸c nhau. C¬ cÊu cho vay kh«ng chØ bã hÑp trong khu vùc quèc doanh mµ cßn më sang cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. TÝn dông ng¾n h¹n ®¸p øng nhanh chãng nhu cÇu vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n . MÆc kh¸c thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm c¸c v¨n b¶n liªn quan ®· khiÕn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

79

Nghiªn cøu . c¸c kho¶n vay míi hÇu nh kh«ng ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. Tuy ®éi ngò c¸n bé cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ c¸n bé trÎ nhng sù liªn kÕt gi÷a c¸c c¸n bé rÊt chÆt chÏ . Tû lÖ nî qu¸ h¹n rÊt thÊp vµ cã xu híng gi¶m qua tõng n¨m. t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp . ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng tõ nhiÒu nguån th«ng tin . quy chÕ còng nh quy tr×nh nghiÖp vô do cÊp trªn ban hµnh .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu nh»m x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông phï hîp víi tõng kh¸ch hµng . c¸c quy ®Þnh . Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . ®éi ngò c¸n bé trÎ cïng víi sù n¨ng ®éng nh¹y bÐn cña m×nh vµ sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c¸n bé l·o thµnh ®· t¹o ra ®îc mét m«i trêng lµm viÖc hÕt søc hiÖu qu¶ . ChÊt lîng thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý mãn vay ngµy mét n©ng cao . ®oµn kÕt cïng ph¸t triÓn. Thùc hiÖn kiÓm tra tríc trong vµ sau khi cho vay . n©ng cao vai trß kiÓm tra néi bé . tû träng cao so víi c¸c lo¹i h×nh ®Çu t kh¸c. t¨ng cêng gÆp gì .Nh÷ng tån t¹i. Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn nghiªm tóc LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. 80 .Líp NH 41A. n©ng cao chÊt lîng tÝn dông còng nh gi¶m thiÓu thêi gian vµ thñ tôc duyÖt vay . 2. th¬ng chiÕm tíi trªn 70% tæng thu nhËp . n¾m b¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . mét tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say.

C«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý mãn vay cßn h¹n chÕ. Chi nh¸nh chñ yÕu tËp trung cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Mét trong nh÷ng lý do lµ Chi nh¸nh ®· qu¸ chó träng vµo môc tiªu an toµn. kh«ng chØ ®Ó më réng h¬n n÷a tÝn dông trong t¬ng lai mµ cßn nh»m thu hót thªm nh÷ng ®èi tîng kh¸ch hµng míi .Líp NH 41A. trong lÜnh vùc míi nh»m t¨ng thÞ phÇn cña Chi nh¸nh. §©y lµ mét h¹n chÕ mµ Chi nh¸nh cÇn t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc. §èi tîng cho vay cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cho nªn ®«i khi v× qu¸ th©n quen mµ trong kh©u thÈm ®Þnh cho vay Chi nh¸nh ®· bá qua nhiÒu bíc. Nh ph©n tÝch ë phÇn ®èi tîng kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh ta thÊy Chi nh¸nh hÇu nh chØ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. kh«ng nh÷ng thÕ Chi nh¸nh míi më réng quy m« . ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng kho¶n cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 2. 81 . ®Æc biÖt lµ trong thêi ký hiÖn nay. viÖc tiÕp cËn t×m kiÕm kh¸ch hµng cßn nhiÒu bÊt cËp. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trong mét vµi n¨m qua th× ho¹t ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh còng cßn mét sè mÆt tån t¹i nh sau: 2. §iÒu nµy ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i thËn träng h¬n.§èi tîng cho vay cña Chi nh¸nh cßn ®¬n ®iÖu .1.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.2. ®iÒu nµy sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng cña mãn vay.

Cho vay trung vµ dµi h¹n cã møc ®é rñi ro kú h¹n cao h¬n so víi cho vay ng¾n h¹n nhng bï l¹i nã l¹i ®em l¹i thu nhËp lín cho Chi nh¸nh. nhng vÒ sè tuyÖt ®èi nã vÉn cßn cao. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . C¬ cÊu d nî cña Chi nh¸nh cha hîp lý. 2.Líp NH 41A. h¬n n÷a Chi nh¸nh chñ yÕu cho vay ®èi víi doanh nghiÖp quèc doanh . H¬n n÷a. MÆc dÇu Chi nh¸nh ®· cè g¾ng phÊn ®Êu gi¶m tèi ®a tû lÖ nî qu¸ h¹n.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Muèn duy tr× ®îc ®iÒu nµy th× ®ßi hái b¶n th©n Chi nh¸nh ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý mãn vay.3. XuÊt ph¸t tõ ph©n tÝch ë phÇn nî qu¸ h¹n ta thÊy tû lÖ nî qu¸ h¹n cña Chi nh¸nh thÊp lµ do møc t¨ng trëng cña d nî rÊt cao. §iÒu nµy ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i phÊn ®Êu t×m kiÕm dù ¸n ®Çu t . cho thÊy trong c¬ cÊu d nî cña Chi nh¸nh th× d nî tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tíi trªn 70% . Nh ph©n tÝch ë phÇn t×nh h×nh cho vay. hä lµ ®èi tîng kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh cho nªn hä ®îc hëng nh÷ng ®Æc ©n rÊt lín . më réng d nî tÝn dông ng¾n h¹n cho phï hîp víi Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam. kh«ng ph¶i kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n nµo còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. §iÒu nµy lµ mét h¹n chÕ cña Chi nh¸nh.4. v× ®èi víi Ng©n hµng ®Çu t th× d nî trung vµ dµi h¹n sÏ chiÕm tû träng cao h¬n so víi d nî ng¾n h¹n. 82 . Mét c©u hái ®Æt ra lµ nÕu trong t¬ng lai Chi nh¸nh më réng ®èi tîng kh¸ch hµng th× tû lÖ nµy cã ®îc duy tr× m·i kh«ng. 2. thùc hiÖn ®óng c¸c quy chÕ tÝn dông.

®iÒu nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn thu nhËp cña Ng©n hµng . më réng thÞ trêng. NÕu Chi nh¸nh muèn kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng th× ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i xóc tiÕn c«ng t¸c Marketing. 83 . t×m kiÕm kh¸ch hµng .Líp NH 41A. ®iÒu nµy lµ hoµn toµn phï hîp trong ng¾n h¹n nhng xÐt vÒ l©u dµi th× kh«ng phï hîp.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.5. §©y lµ mét mÆt h¹n chÕ cña Chi nh¸nh. Nguån vèn Chi nh¸nh tù huy ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho vay cßn rÊt thÊp chñ yÕu lµ nhËn vèn ®iÒu chuyÓn tõ cÊp trªn. nã lµ do tríc ®©y Chi nh¸nh ho¹t ®éng chñ yÕu lµ theo chØ ®Þnh cña cÊp trªn. 2. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Bëi v× nÕu nh Chi nh¸nh cø nhËn vèn ®iÒu chuyÓn cña cÊp trªn th× sÏ ph¶i chÞu l·i suÊt cao. Do ®ã khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi trong thêi gian ng¾n Chi nh¸nh cha ®¸p øng nhu cÇu hiÖn t¹i. t¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu vèn trong t¬ng lai.

Chi nh¸nh ®· x©y dùng ®Þnh híng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2005 nh sau: 1. khu ®«ng ®óc d©n c. • VÒ m¹ng líi: Më réng m¹ng líi ho¹t ®éng. • VÒ s¶n phÈm: Ngoµi s¶n phÈm truyÒn thèng nh huy ®éng vèn vµ cho vay ng¾n. quy ®Þnh cña ngµnh vµ b¶o ®¶m cã l·i. t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp. thanh to¸n ®iÖn tö. ph¬ng híng cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam nãi chung vµ cña Chi nh¸nh nãi riªng. dµi h¹n cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ. m¸y rót tiÒn tù ®éng. c¨n cø vµo mét sè tån t¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. thÞ trÊn. t nh©n. Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi. ®¶m b¶o thùc hiÖn theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ níc . ®óng thÓ chÕ . Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. c¸c dÞch vô uû th¸c. tËp trung ®Èy m¹nh dÞch vô mang tÝnh tiÖn Ých cao nh: DÞch vô ng©n hµng t¹i nhµ. 84 . trung. ký göi vµ ®¹i lý. thu dÞch vô. 2. Ph¬ng híng ho¹t ®éng.Líp NH 41A. XuÊt ph¸t t môc tiªu . thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.Môc tiªu phÊn ®Êu cña Chi nh¸nh ®Õn n¨m 2005 . • T¨ng trëng thÞ phÇn trªn ®Þa bµn vÒ huy ®éng vèn. c¸ thÓ víi bíc ®i hîp lý th«ng qua nghiÖp vô ng©n hµng b¸n lÎ. • An toµn vµ hiÖu qu¶: Ho¹t ®éng kinh doanh tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng. • VÒ kh¸ch hµng: Phôc vô tèt c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. më réng kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp trong khu chÕ xuÊt. I.®Þnh híng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi. khu c«ng nghiÖp.

. t¨ng cêng c«ng t¸c marketting. • PhÊn ®Êu t¨ng trëng tæng tµi s¶n b×nh qu©n 25%/n¨m. ®ßi hái chÊt lîng cao h¬n vµ mong muèn nhËn ®îc gi¸ trÞ lín h¬n cho ®ång tiÒn mµ hä bá ra. Hä cã sù lùa chän réng h¬n.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. • Huy ®éng vèn ®¹t t¨ng trëng b×nh qu©n 40%/n¨m.C¸c kh¸ch hµng cµng trë nªn “ kh¾t khe” h¬n vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. 1. nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng sö dông c¸c s¶n phÈm cña Ng©n hµng ngµy cµng thay ®æi nhanh chãng . 85 . II. dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng . x©m nhËp ngµy cµng s©u h¬n vµo c¸c bé phËn kinh doanh cña doanh nghiÖp. • Lµ mét trong nh÷ng Ng©n hµng cã chÊt lîng ho¹t ®éng cao c¶ vÒ huy ®éng vèn. chÊt lîng dÞch vô . gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m tíi. • D nî tÝn dông t¨ng trëng b×nh qu©n 25%/n¨m. X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý nh»m ®a d¹ng ho¸ ®èi tîng cho vay cña Chi nh¸nh. • Ho¹t ®éng kinh doanh an toµn. V× vËy . qu¶n trÞ ®iÒu hµnh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh.Líp NH 41A. hiÖu qu¶ vµ cã l·i .. ng©n hµng x©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng hîp lý. chÊt lîng tÝn dông . c¸c nh©n viªn cña Ng©n hµng ®ång thêi lµ nh©n viªn marketing võa cung øng s¶n phÈm dÞch vô võa qu¶ng b¸ h×nh Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . • Lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®Çu trong ch¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ cña NH§T&PT ViÖt Nam Chi nh¸nh sÏ nhanh chãng ¸p dông c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô míi tiÕn t¬Ý giao dÞch mét cöa nhanh chãng thuËn lîi an toµn hiÖu qu¶. §Õn n¨m 2005 tæng tµi s¶n ®¹i 2000 tû ®ång. Ngµy nay kinh tÕ cµng ph¸t triÓn .

ý thøc ®îc vai trß cña m×nh trong chiÕn lîc kinh doanh chung cña Ng©n hµng. Khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn . ChÝnh v× thÕ viÖc n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng nã ¶nh hëng ®Õn quy m« vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng. phong c¸ch phôc vô còng nh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô cña Ng©n hµng ®Ó thÝch øng víi ®iÒu ®ã . ph©n tÝch lîi thÕ c¹nh tranh t×m kiÕm thÞ trêng . ¶nh cña Ng©n hµng lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu kh«ng chØ ®èi víi Chi nh¸nh mµ cßn ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ . Ng©n hµng nªn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn tr¸ch c«ng t¸c tiÕp thÞ . Mét c©u hái lín ®Æt ra ®èi víi Chi nh¸nh lµ ®Ó gi¶i ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn mét c¸ch kh¶ thi th× Chi nh¸nh cÇn lµm nh÷ng g× ?. Chi nh¸nh muèn lµm ®îc ®iÒu nµy ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i cã mét tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh. am hiÓu thÞ trêng cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch chiÕn lîc hîp lý. giao tiÕp tèt am hiÓu lÜnh vùc Ng©n hµng vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña Ng©n hµng. 86 . VÊn ®Ò thu hót kh¸ch hµng. ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng . ngµy mét më réng thÞ phÇn kinh doanh cña m×nh lµ mét vÊn ®Ò lín . n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Ta cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy nh sau : 1. Lµm nh thÕ nµo ? Dùa vµ ®©u?. ®êi sèng cña ngêi d©n cµng cao th× nhu cÇu cña hä còng ®îc t¨ng nªn.1 Chi nh¸nh cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c tiÕp thÞ. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A. ®iÒu nµy ®ßi hái Ng©n hµng còng lu«n ph¶i thay ®æi .

møc ®é sö dông s¶n phÈm cña Chi nh¸nh. §Ó chÝnh s¸ch l·i suÊt cã hiÖu qu¶. L·i suÊt lµ mét yÕu tè quan träng ®èi víi mçi kho¶n vay.2 Thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t h¬n n÷a ®Ó cho c¸c kho¶n tÝn dông cña Chi nh¸nh hÊp dÉn h¬n nh»m më réng ®èi tîng cho vay cña Chi nh¸nh. ChÝnh s¸ch l·i suÊt ngµy nay nh mét c«ng cô ®Ó Ng©n hµng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong viÖc thu hót kh¸ch hµng. còng nh tiÕp cËn kh¸ch hµng míi giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh. Ngoµi ra Ng©n hµng cã thÓ t¨ng cêng c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng nh: TÆng quµ . cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vÒ l·i suÊt cho Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A. Ng©n hµng cã thÓ rót ®îc kinh nghiÖm tõ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña hä.. tõ viÖc tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng. NÕu nh Ng©n hµng ®a ra mét chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý th× sÏ cã lîi cho kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng. khuyÕn m¹i. chóc tÕt. Ng©n hµng nªn më réng c¸c møc l·i suÊt theo thêi gian vµ ®èi tîng kh¸ch hµng. 1. Mét trong nh÷ng c¸ch mµ Ng©n hµng cã thÓ tiÕp cËn s©u vµo kh¸ch hµng lµ viÖc Ng©n hµng tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng lín .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. ®ßi hái Ng©n hµng ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ c¸c møc khung l·i suÊt tÝn dông h¬n n÷a ®Ó kh¸ch hµng lùa chän phï hîp vµ cã lîi cho Ng©n hµng. héi nghÞ kh¸ch hµng truyÒn thèng.còng ®em l¹i cho kh¸ch hµng mét h×nh ¶nh míi vÒ Ng©n hµng. nã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng vµ cña Ng©n hµng. qui m« mãn vay . Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc ®Ó Ng©n hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh víi kh¸ch hµng . 87 ..

§èi víi nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng : Chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh . 1.. 88 .Líp NH 41A. Lµm sao cho chÝnh s¸ch cña Chi nh¸nh ®èi víi nhãm kh¸ch hµng nµy kh«ng ph¶i lµ ®Ó h¹n chÕ hä khi hä gÆp khã kh¨n. ®©y lµ nhãm kh¸ch hµng ®· quan hÖ víi Chi nh¸nh l©u dµi nªn viÖc t×m hiÓu vÒ kh¸ch hµng ®èi víi Chi nh¸nh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò träng t©m. Do ®ã mµ ta cã thÓ chia kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh thµnh hai nhãm chÝnh lµ: Nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ Nhãm kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh..3 Chi nh¸nh cÇn ph©n lo¹i kh¸ch hµng ra tõng nhãm vµ cã chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi tõng nhãm kh¸ch hµng. ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. . t vÊn cho nhãm kh¸ch hµng nµy vÒ chiÕn lîc kinh doanh còng nh vÒ chiÕn lîc Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . vµ l·i suÊt u ®·i tháa ®¸ng cho c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng mµ vÉn tu©n theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ ph¸p luËt. mµ ph¶i lµ ngêi cøu vít hä khi hä gÆp khã kh¨n. mµ vÊn ®Ò träng t©m lµ lµm sao Chi nh¸nh ph¶i cñng cè nhãm kh¸ch hµng nµy vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. vµ còng lµ nhãm kh¸ch hµng ®em l¹i cho Ng©n hµng nhiÒu lîi nhuËn nhÊt. V× thÕ Chi nh¸nh cÇn ph¶i n©ng ®ì . Kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh chñ yªó lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng( c¸c doanh nghiÖp quèc doanh).Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. kh¸ch hµng míi . §©y lµ nhãm kh¸ch hµng ®· cïng Ng©n hµng tr¶i qua nh÷ng thêi kú khã kh¨n. xem xÐt s¶n phÈm cña hä cã phï hîp víi nhu cÇu hiÖn t¹i hay kh«ng.

. Sau ®ã b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý cña m×nh Chi nh¸nh cã thÓ thiÕt lËp mèi quan hÖ lµm ¨n. hiÓu vÒ ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh .. kú h¹n tr¶ nî. Râ rµng lµ ®Ó thu hót ®èi tîng kh¸ch hµng nµy Chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng u tiªn nhÊt ®Þnh nh: vÒ l·i suÊt u ®·i . v× thÕ cã thÓ nãi ®©y lµ nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña Chi nh¸nh trong t¬ng lai . §èi víi Chi nh¸nh nhãm kh¸ch hµng nµy cßn rÊt míi mÎ. tËn dông ®îc lîi thÕ cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång tÝn dông.§èi víi nhãm kh¸ch hµng lµ nh÷ng doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. ®Ó hä ngµy mét thÝch øng h¬n víi c¬ chÕ thÞ trêng. VËy ®Ó thu hót nhãm kh¸ch hµng nµy Chi nh¸nh ph¶i lµm g×? ChÝnh s¸ch ®èi víi nhãm kh¸ch hµng nµy nh thÕ nµo? §èi víi nhãm kh¸ch hµng míi ®iÒu tríc tiªn Chi nh¸nh cÇn lµm sao ®Ó hä biÕt vÒ Chi nh¸nh.Líp NH 41A. thñ tôc. th«ng qua c¸c hîp ®ång tÝn dông. bëi v× nÕu lµm ®îc ®iÒu nµy hä sÏ ph©n t¸n ®îc rñi ro. 89 . ViÖc më réng nhãm kh¸ch hµng nµy kh«ng ph¶i lµ më réng trµn lan mµ ph¶i cã chon läc. §èi víi bÊt kú mét Ng©n hµng nµo. Do ®ã Chi nh¸nh ngoµi viÖc cñng cè ph¸t triÓn kh¸ch hµng truyÒn thèng th× còng ph¶i më réng nhãm kh¸ch hµng nµy. song song víi viÖc ®Ò ra nh÷ng u ®·i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy Chi nh¸nh cÇn t¨ng cêng h¬n c«ng t¸c kiÓm so¸t trong viÖc x¸c minh nguån gèc cña kh¸ch hµng. hä kh«ng thÓ kh«ng ®a d¹ng ho¸ ®èi tîng kh¸ch hµng cña m×nh .. lÜnh Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . s¶n phÈm.

Kh«ng ph¶i ®èi víi kh¸ch hµng nµo Chi nh¸nh còng lµm nh nhau. T¨ng cêng c«ng t¸c t×m kiÕm nguån tµi trî kh¸c nh : Nguån tµi trî tõ cÊp trªn..Líp NH 41A. Mét ®iÒu lu«n ®Æt ra ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ nguån vèn ®Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo mµ doanh nghiÖp muèn lµm. nhÊt lµ quü ®Çu t ph¸t triÓn. Ng©n hµng còng vËy hä muèn thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc cña m×nh th× hä còng ph¶i cã tiÒn. t×nh h×nh kinh doanh cña hä trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Do ®ã chóng ta kh«ng thÓ x©y dùng nh÷ng chiÕn lîc mµ kh¶ n¨ng m×nh kh«ng lµm ®îc. Râ rµng lµ ®èi víi mçi kh¸ch hµng th× Chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng c¸ch xem xÐt ph©n tÝch kh¸c nhau .TÝch cùc ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®em l¹i lîi nhuËn cao.. vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng. Kh«ng ph¶i Ng©n hµng thùc hiÖn ®óng quy Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. .. VËy muèn cã ®îc nguån vèn ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc nµy th× Chi nh¸nh ph¶i lµm g×? . kh¸ch hµng kh¸c th× coi träng mÆt kh¸c. 90 . .. 2 Thùc hiªn ®óng vµ linh ho¹t quy tr×nh tÝn dông ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý mãn vay. kú phiÕu.4 Nguån vèn ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng ho¹t ®éng trªn. 1. mµ mçi kh¸ch hµng Chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng mÆt coi träng kh¸c nhau.. Ng©n hµng ®Ò ra chiÕn lîc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh th× chiÕn lîc ®ã míi cã tÝnh kh¶ thi cao ®îc. tõ ®¬n vÞ kh¸c trong ngµnh.§a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng. nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu .TrÝch lËp c¸c quÜ hîp lý . Kh¸ch hµng nµy th× coi träng mÆt nµy .

lîi nhuËn cña dù ¸n ®em l¹i nhiÒu hay Ýt. §Æc biÖt lµ ®èi víi dù ¸n trung vµ dµi h¹n nªn tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c yÕu tè sau: . 2. Do ®ã ®Ó thÈm ®Þnh ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng ph¶i tËp trung vµo viÖc xem xÐt dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi hay kh«ng. ®éi ngò c¸n bé ®iÒu hµnh. tr×nh tÝn dông th× ®· lµ tèt mµ ®ßi hái Chi nh¸nh cÇn ph¶i thùc hiÖn linh ho¹t quy tr×nh tÝn dông.1 §èi víi nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng :Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy ®ã lµ nhãm kh¸ch hµng nµy ®· cã quan hÖ l©u dµi víi víi Ng©n hµng v× thÕ mµ nh÷ng th«ng tin vÒ nguån gèc t c¸ch ph¸p nh©n.ThÈm ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n theo c¸c yªu cÇu . d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp.Líp NH 41A. c¸c dßng tiÒn cña dù ¸n ra sao.ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt: ph¶i ®¸nh gi¸ quy m« cña dù ¸n . vÒ tr×nh ®é qu¶n lý . Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp. cã phï hîp víi n¨ng lùc cña doanh nghiÖp hay kh«ng(vÒ vèn.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. . mÉu m· thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. gi¸ c¶. quy c¸ch s¶n phÈm . kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu. . ViÖc thùc hiÖn linh ho¹t quy tr×nh tÝn dông cã liªn quan mËt thiÕt ®èi víi nhãm kh¸ch hµng mµ Ng©n hµng quan hÖ. lµ nh÷ng th«ng tin ®· quen víi Ng©n hµng. 91 . tµi s¶n thÕ chÊp. s¶n phÈm cña nã cã thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ trêng hay kh«ng ?. Ph¶i xem xÐt mÆt c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ. lao ®éng).ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn thÞ trêng: Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm .

c¸c ph¬ng thøc hoµn tr¶ vèn vay. tû suÊt hoµn vèn néi bé(IRR). 92 . . cã tinh thÇn Ø l¹i vµo Ng©n hµng. Ng©n hµng kh«ng chØ lµ ngêi cung cÊp vèn cho kh¸ch hµng.. V× thÕ mµ viÖc lµm ¨n víi nhãm kh¸ch hµng nµy sÏ rÊt dÔ nÕu nh Ng©n hµng tØnh t¸o linh ho¹t h¬n trong viÖc kiÓm so¸t kho¶n vay. nh»m n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt tÝn dông. chÝnh s¸ch l·i suÊt Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . gi¸ thÞ trêng. §èi víi nhãm kh¸ch hµng nµy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i chó träng h¬n ®Õn viÖc kiÓm so¸t kho¶n vay.. Ng©n hµng nªn t¨ng cêng h¬n n÷a vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé tÝn dông. Ng©n hµng nªn dïng ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t nh: Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng(NPV). kh«ng tÝch cùc thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. nªn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh.Líp NH 41A. thêi gian hoµn vèn cã chiÕt khÊu ..Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. thµnh lËp héi ®ång thÈm ®Þnh cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n lín. ®Æc biÖt lµ trong vµ sau qu¸ tr×nh gi¶i ng©n bëi v× ®©y lµ nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng cho nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn viÖc v× qu¸ th©n quen ®èi víi Ng©n hµng mµ kh¸ch hµng cã thÓ sö dông vèn sai môc ®Ých. §Ó ph©n tÝch ®é nh¹y bÐn cña dù ¸n ®èi víi nh÷ng biÕn ®éng t¬ng lai cña l·i suÊt. dÔ dÉn ®Õn thua lç ph¸ s¶n .. kÕ ho¹ch thu nî phï hîp. cã kÕ ho¹ch gi¶i ng©n thÝch hîp. ®Ó Ng©n hµng cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng kho¶n tÝn dông víi kú h¹n phï hîp. mµ Ng©n hµng còng ph¶i lµ ngêi gi¸n tiÕp thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n cña kh¸ch hµng.ThÈm ®Þnh vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ néi dung kinh tÕ tµi chÝnh.

93 .Líp NH 41A. dßng tiÒn ra cña dù ¸n vµ míi tr¸nh ®îc nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .. am hiÓu thÞ trêng . ®iÒu tra kh¶o s¸t vÒ kh¸ch hµng.. §Ó gi¶i ph¸p nµy cã hiÖu qu¶ Ng©n hµng ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô . 2. chiÕm dông vèn cña Ng©n hµng. c¸c kiÕn thøc thùc tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp còng nh cña Ng©n hµng. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy Ng©n hµng ph¶i thu thËp vµ sµng läc nh÷ng th«ng tin . Cßn sau khi gi¶i ng©n Ng©n hµng ph¶i kiÓm so¸t viÖc sö dông vèn cña kh¸ch hµng b»ng c¸ch qu¶n lý nh÷ng ho¸ ®¬n mua b¸n hµng ho¸. §©y lµ nhãm kh¸ch hµng míi cho nªn ®iÒu quan träng ®Çu tiªn ®èi víi Ng©n hµng lµ ph¶i biÕt ®îc chÝnh x¸c nguån gèc xuÊt xø cña kh¸ch hµng. xem xÐt cÈn thËn hå s¬ xin vay nhÊt lµ vÒ ph¬ng diÖn ph¸p lý. thÝch hîp. Kh«ng nh÷ng thÕ Ng©n hµng ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng am hiÓu thÞ trêng . 2. §©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó x¸c ®Þnh mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. NÕu nh Ng©n hµng kh«ng coi träng mÆt nµy th× rÊt dÔ bÞ lõa bëi nh÷ng c«ng ty ma ®îc dùng nªn ®Ó lõa bÞp vay vèn.2 §èi víi nhãm kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. B»ng nh÷ng biÖn ph¸p cña Ng©n hµng lµm sao cho ®ång tiÒn kh«ng bÞ sö dông sai môc ®Ých. kh«ng thu håi ®îc. V× vËy mµ viÖc xem xÐt kh¸ch hµng vÒ t c¸ch ph¸p nh©n lµ rÊt quan träng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.Cã lµm tèt ®îc ®iÒu ®ã th× Ng©n hµng míi kiÓm so¸t ®îc dßng tiÒn vµo.. §ã lµ viÖc tríc khi gi¶i ng©n. hoang phÝ .3 TÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p . c¸c hîp ®ång x©y dùng..

Xö lý tèt nî qu¸ h¹n lµ yªu cÇu bøc thiÕt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i. n¨ng ®éng trong c«ng t¸c . do ®ã Chi nh¸nh cÇn thêng xuyªn båi dìng. n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn. 94 .Líp NH 41A. thÕ hÖ giµ truyÒn ®¹t kinh nghiÖp cho thÕ hÖ trÎ. Chi nh¸nh ph¶i cã chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi viÖc ®µo t¹o. Ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng cung cÊp vèn cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cµng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro h¬n. 3 T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý vµ xö lý nî qu¸ h¹n. ph¶i tæ chøc ®îc c¸c ®ît tËp huÊn nghiÖp vô. VËy ®Ó cã ®îc ®éi ngò nh thÕ th× cÇn ph¶i cã chÕ ®é ®µo t¹o hîp lý. gióp Ng©n hµng th¬ng m¹i tån t¹i vµ c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng kh¸c. thiÕt lËp c¸c quü ®Ó khuyÕn khÝch viÖc häc hµnh .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Tuy nhiªn tõ ph¸t sinh nî qu¸ h¹n ®Õn thêi ®iÓm thanh lý mét mãn vay lµ c¶ mét qu¸ tr×nh xö lý phøc t¹p. ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé. ph¶i cã sù liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a thÕ hÖ giµ vµ thÕ hÖ trÎ . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng bÊt cø mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng tiÒm Èn rñi ro. ®ång thêi lµm c«ng t¸c nµy tèt sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. Nî qu¸ h¹n lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh râ chÊt lîng tÝn dông vµ lµ dÊu hiÖu b¸o tríc kh¶ n¨ng thiÖt h¹i ®èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i. bëi nã lµ ®Çu n·o cña c¸c tæ chøc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n Chi nh¸nh cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: Thø nhÊt: T¨ng cêng ng¨n chÆn nî qu¸ h¹n ph¸t sinh. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . §èi víi bÊt kú mét Ng©n hµng nµo th× ®éi ngò c¸n bé còng rÊt quan träng.

Ng©n hµng nªn n©ng cao c«ng t¸c kiÓm tra. thiªn tai. Thùc tr¹ng nµy lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n lóng tóng cho c¸n bé tÝn dông. c¸c quy chÕ tÝn dông. chÕ ®é tÝn dông hiÖn hµnh vµ gi¶i quyÕt cho vay theo ®óng quy tr×nh c«ng viÖc. ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc. c«ng t¸c tæ chøc kh¸ch hµng cã biÕn ®éng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §Ó ng¨n chÆn ph¸t sinh nî qu¸ h¹n Chi nh¸nh cÇn tËp trung lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau: . V× vËy trong thùc tÕ gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Th«ng thêng nî qu¸ h¹n x¶y ra khi ph¸t sinh dÊu hiÖu: Ngêi vay sö dông mãn vay sai môc ®Ých. V× vËy. tµi s¶n thÕ chÊp thay ®æi. tr¶ l·i . Nh÷ng mãn nî ®· ghi trªn hîp ®ång nhng trong thùc tÕ cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan lµm ph¸t sinh nî qu¸ h¹n.Líp NH 41A. gèc. 95 .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. kh«ng kÞp thêi theo tho¶ thuËn. ®Ó thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c thÓ lÖ. kh«ng ®Çy ®ñ. hµng tån kho cao. nî trong thanh to¸n t¨ng lªn. chÕ ®é tÝn dông. thÓ lÖ vÒ tÝn dông ®îc bæ xung vµ thay ®æi phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ . Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . chÕ ®é thÓ lÖ tÝn dông th× ngoµi viÖc gi¸o dôc ®µo t¹o ý thøc cho c¸n bé tÝn dông..Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy chÕ cho vay . hoÆc cã sù thay ®æi ban l·nh ®¹o.. khã lêng tríc ®îc nh÷ng néi dung trong v¨n b¶n ph¸p quy m©u thuÉn lÉn nhau. chiÕn tranh. kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ. c¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông khã cã thÓ n¾m v÷ng ®îc hÕt nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy. cã chÕ ®é thëng ph¹t nghiªm minh râ rµng.. Khi cÊp tÝn dông Ng©n hµng mong muèn kh¸ch hµng hoµn tr¶ nî ®óng h¹n .

toµn diÖn th× viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm tr¶ nî hîp lý sÏ chuÈn x¸c h¬n. lµm thay ®æi kÕ ho¹ch tr¶ nî nh c¸c yÕu tè m«i trêng x· héi.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Ng©n hµng nªn cïng víi doanh nghiÖp bµn b¹c . lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ cña Ng©n hµng nãi riªng. 96 . ®iÒu nµy sÏ n©ng cao nghiÖp vô c¸c c¸n bé tÝn dông vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. kinh. Khi ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò cÇn dùa trªn quan ®iÓm tæng thÓ. quyÕt ®Þnh mét thêi gian tr¶ nî hîp lý tr¸nh trêng hîp Ng©n hµng thu nî cha hiÓu râ hÕt khã kh¨n cña doanh nghiÖp hoÆc doanh nghiÖp ®· cã kh¶ n¨ng tr¶ nî song cha thuËn lîi cho viÖc tr¶ nî. ®Ó phï hîp h¬n víi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp. Ng©n hµng cÇn x¸c ®Þnh kú h¹n tr¶ nî hîp lý víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.. Con ngêi lµ nh©n tè quan träng trong mäi tæ chøc.. §èi víi c¸n bé tÝn dông khi tÝnh to¸n thêi ®iÓm tr¶ nî.Líp NH 41A. Mäi ho¹t ®éng dï ë lÜnh vùc Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n. ViÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã nç lùc tõ c¶ hai phÝa Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. .X¸c ®Þnh kú h¹n tr¶ nî hîp lý Khi quyÕt ®Þnh cho vay ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n x¶y ra. . ngoµi viÖc tÝnh mét c¸ch chuÈn x¸c dùa trªn nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy nªn quan t©m ®Õn c¸c mÆt t¸c ®éng kh¸ch quan ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh cña doanh nghiÖp .

kh¶ n¨ng chi tr¶ vµ th¸i ®é cña kh¸ch hµng tr¶ nî. Dï m¸y mãc thiÕt bÞ. cã kiÕn thøc hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ thÞ trêng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ng©n hµng còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong vÊn ®Ò xö lý tµi s¶n thÕ Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . §èi víi lÜnh vùc kinh doanh Ng©n hµng. mét kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng tèt th× yÕu tè ®Çu tiªn lµ ngêi c¸n bé tÝn dông. C¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i lµ ngêi cã chuyªn m«n. Khi nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa kh«ng thùc hiÖn ®îc th× Ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó sö lý c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. Còng nh nhiÒu Ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c.Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n víng m¾c trong viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÕ chÊp. nµo còng ph¶i th«ng qua t¸c ®éng cña con ngêi. Kh¶ n¨ng thu håi nî qu¸ h¹n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. §Ó tr¸nh thiÖt h¹i lín cho Ng©n hµng. c«ng nghÖ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u ch¨ng n÷a nhng kh«ng cã sù chØ ®¹o cña con ngêi th× còng trë nªn v« nghÜa. Ng©n hµng cÇn lµm tèt nh÷ng nhiÖm vô sau: . cã dÊu Ên cña con ngêi.Líp NH 41A. hiÓu biÕt s©u s¾c thùc lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. cÇm cè b¶o l·nh. nÕu yÕu tè con ngêi ®îc xem träng vµ sö dông ®óng ®¾n sÏ gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo sù thµnh c«ng cña Ng©n hµng vµ ngîc l¹i. c¸c biÖn ph¸p cña ng©n hµng. tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. Thø hai: CÇn xö lý nî qu¸ h¹n triÖt ®Ó vµ linh ho¹t.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ngêi ®i vay. am hiÓu kh¸ch hµng. §Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. dù b¸o ®îc nh÷ng biÕn ®éng kinh tÕ trong t¬ng lai. 97 .

chÊp( ®Æc biÖt lµ quyÒn sö dông ®Êt). cÇm cè.. nî qu¸ h¹n t¹i Chi nh¸nh chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá trong tæng d nî. qua nhiÒu kh©u vµ c«ng ®o¹n mÊt nhiÒu thêi gian. . thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c Ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn.Líp NH 41A.. kh«ng ph¸t sinh nî qu¸ h¹n míi. 98 . cã xu híng gia t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. ®ång thêi nã còng gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng khã kh¨n vÒ hÖ thèng ph¸p lý ®· vµ ®ang bÞ ¸ch t¾c. b¶o l·nh. §©y lµ mét thµnh c«ng cña Chi nh¸nh. Nî qu¸ h¹n cã xu híng t¨ng cïng víi sù t¨ng trëng cña d nî. ®ã lµ tèc ®é xö lý nî qu¸ h¹n cßn rÊt chËm. Ng©n hµng nªn ph¸t triÓn dÞch vô cho thuª tµi s¶n v× ngêi vay vÉn cã thÓ gi÷ nguyªn quyÒn së h÷u tµi s¶n.§Ó gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. §©y lµ vÊn ®Ò Chi nh¸nh cÇn ph¶i gi¶i quyÕt trong nh÷ng n¨m tíi . Ng©n hµng nªn: Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Nh ®· ph©n tÝch ë ch¬ng II . dÔ t×m ®îc thÞ trêng tiªu thô khi cã x¶y ra nî qu¸ h¹n. cÇm cè. Ng©n hµng nªn lùa chän tµi s¶n ®¶m b¶o phï hîp víi c¶ hai bªn Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. bëi nh÷ng lý do sau: + Cha cã mét c¬ chÕ phï hîp trong viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp. chñ yÕu nî qu¸ h¹n trªn tæng d nî gi¶m lµ do d nî t¨ng trëng m¹nh chø kh«ng ph¶i lµ Ng©n hµng ®· xö lý ®îc c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. + Thñ tôc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp cßn nhiÒu víng m¾c. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp.TÝch cùc xö lý c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n ®ang tån ®äng còng nh c¸c tµi s¶n thÕ chÊp. Tuy nhiªn vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi t¹i Chi nh¸nh còng cßn tån t¹i mét sè bÊt cËp.

Ng©n hµng cÇn ph©n tÝch tõng lo¹i nî qu¸ h¹n.Líp NH 41A. t¹o ®iÒu kiÖn tr¶ nî Ng©n hµng. t×m nguån tr¶ nî cho ng©n hµng. mét mÆt tÝch cùc häc hái c¸c Ng©n hµng b¹n cã kinh nghiÖm trong viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp. lµm sao thu håi vèn ®îc nhanh. môc ®Ých cña Ng©n hµng lµ ph¶i cïng doanh nghiÖp tr¶i qua thêi kú khã kh¨n tiÕp tôc cho doanh nghiÖp vay vèn ®Ó kh«i phôc s¶n xuÊt kinh doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. §èi víi nh÷ng kho¶n nî cã kh¶ n¨ng thu håi : Ng©n hµng kh«ng nªn dïng nh÷ng biÖn ph¸p qu¸ m¹nh lµm cho doanh nghiÖp ®· khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n thªm. NÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®ã cßn triÓn väng th× Ng©n hµng nªn Ng©n hµng nªn ¸p dông biÖn ph¸p kh«i phôc. Ng©n hµng nªn xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ thùc chÊt ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ng©n hµng nªn ®«n ®èc doanh nghiÖp b¸n hµng. + Khi ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. ®Æc biÖt lµ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt. + T¨ng cêng c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý mãn vay sau khi gi¶i ng©n ®Ó gi¶m sù gia t¨ng cña nî qu¸ h¹n. Cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i nî . 99 . + T¨ng cêng phèi hîp cïng c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó xö lý tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè. nî khã ®ßi ®Ó t×m nguyªn nh©n ph¸t sinh. Trong trêng hîp nµy Ng©n hµng nªn quan t©m vµ tham gia s©u h¬n vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . trªn c¬ së ®ã ph©n thµnh nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi vµ nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi.

tèc ®é ph¸t triÓn s¶n phÈm cña Ng©n hµng còng nh c¸c ngµnh kh¸c kh«ng ngõng t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. c¬ cÊu nhu cÇu vµ c¬ cÊu ngêi tiªu dïng còng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ngµy mét phï hîp h¬n víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu d nî hîp lý. Ng©n hµng cÇn thu håi vèn ngay vµ khi thÊy cã nh÷ng biÓu hiÖn ch©y ú. Cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ khoa häc – kü thuËt. Ng©n hµng nªn thµnh lËp tæ thu nî gåm mét sè c¸n bé cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c. h¹ gi¸ b¸n . S¶n phÈm ngµy nay cã chÊt lîng cao h¬n c¸c s¶n phÈm cò cïng lo¹i . Ng©n hµng nªn phèi hîp víi C«ng ty qu¶n lý nî . b»ng c¸ch cè vÊn cho ®¬n vÞ ®ã trong viÖc ra quyÕt ®Þnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. C¸c ng©n hµng ®Òu mong muèn dùa vµo kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó t¹o ra Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.1 Sù cÇn thiÕt cña gi¶i ph¸p. §Ó ®Èy nhanh tèc ®é thu nî th× bªn c¹nh viÖc tÝch cùc chñ ®éng cña c¸n bé tÝn dông. ph¸t triÓn m¹ng líi tiªu thô vµ t¨ng cêng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o . §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông vèn sai môc ®Ých. cã mèi quan hÖ réng vµ ®Æt díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc ®Ó cã ®iÒu kiÖn theo dâi s¸t sao doanh nghiÖp. §èi víi c¸c kho¶n nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi mµ ph¶i dïng ®Õn biÖn ph¸p xö lý b»ng tµi s¶n thÕ chÊp... Ngµy nay trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa häc – kü thuËt. lõa ®¶o th× kiªn quyÕt chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt.Líp NH 41A. c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó xö lý tµi s¶n thÕ chÊp theo ®óng ph¸p luËt. 100 . 4. tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó thu nî. 4.

Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ trêng tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng lµ rÊt cao. ®ång thêi lµ ph¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó t¹o ra nhu cÇu míi. bÊt cø mét ng©n hµng nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc ®Òu ph¶i lµm sao cho s¶n phÈm cña m×nh ngµy mét thÝch øng h¬n víi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. víi mong muèn thu hót lîi nhuËn tèi ®a. 4. tõ ®ã t¹o nªn tÝnh hiÖu qu¶ cña mãn vay cao h¬n dÉn ®Õn kh¶ n¨ng thu håi cao h¬n.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. bëi nã lµ nÒn t¶ng cña chiÕn lîc Marketing hçn hîp. V× vËy. Cã thÓ nãi ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh lµ mét nhu cÇu kh«ng tÊt yÕu ®èi víi bÊt cø mét ng©n hµng nµo trong c¬ chÕ thÞ trêng. ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu. Kh«ng nh÷ng thÕ viÖc ®a d¹ng ho¸ cßn lµm cho ng©n hµng tËn dông ®îc mäi tiÒm lùc cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. chiÕn lîc s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng lµ mét vò khÝ s¾c bÐn trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng.Líp NH 41A. tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. nhiÒu s¶n phÈm ®éc ®¸o. 101 . Mét ®iÒu mµ ta cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh lµ chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®èi víi ng©n hµng rÊt quan träng. t¹o cho kh¸ch hµng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän h¬n. Bëi v× nhê cã ®a d¹ng ho¸ mµ ng©n hµng cã thÓ ph©n t¸n ®îc rñi ro. ChÝnh v× thÕ Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh ®Ó lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña c¸c s¶n phÈm ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. gi¶m ®îc rñi ro tÝn dông. ChØ khi x©y dùng ®îc chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®óng ®¾n th× Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .2 TÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi , chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng míi cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn hiÖu qu¶. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ph¶i ®¸p øng thùc sù nh÷ng mong ®îi cña kh¸ch vÒ s¶n phÈm cña ng©n hµng ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lîi cña ng©n hµng. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng trong thêi gian dµi. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu ®Æt ra trong ho¹t ®éng kinh doanh cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®ång bé c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - Ph¶i ®¸nh gi¸ s¶n phÈm hiÖn cã. §Ó cã mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm tèt ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i tù ®¸nh gi¸ vÒ toµn bé s¶n phÈm cña m×nh. S¶n phÈm ®øng ®îc trªn thÞ trêng tíi møc nµo? CÇn c¶i tiÕn hoÆc thay thÕ s¶n phÈm míi kh«ng? - Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: §æi míi s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng cñng cè më réng thÞ trêng , sÏ t¨ng doanh sè ho¹t ®éng, t¨ng thu nhËp. Trong s¶n phÈm míi, tÝnh ®éc ®¸o cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, v× nã cã kh¶ n¨ng t×m ra kho¶ng trèng trªn thÞ trêng tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, do ®ã cã thÓ th©m nhËp dÔ dµng vµo thÞ trêng. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm mét mÆt nh»m khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng cña thÞ trêng trong sö dông s¶n phÈm cña ng©n hµng, mÆt kh¸c nh»m h¹n chÕ rui ro §Ó cô thÓ ho¸ néi dung ho¹t ®éng cña chÝnh s¸ch s¶n phÈm, ng©n hµng cÇn lµm ®îc nh÷ng ®iÒu sau ®©y: Mét lµ: C¸c ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn ph©n chia thÞ trêng thµnh nh÷ng “®¬n vÞ” ®o¹n thÞ trêng theo tiªu thøc lùa chän

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

102

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. – ph©n ®o¹n thÞ trêng ®Ó cã kh¶ n¨ng hiÓu râ nhu cÇu , còng nh ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i h×nh kh¸ch hµng, trªn c¬ së ®ã ®a ra chÝnh s¸ch s¶n phÈm cô thÓ, phï hîp víi tõng giai ®o¹n cña thÞ trêng Hai lµ: Nghiªn cøu s¶n phÈm – tøc lµ thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm, nghiªn cøu xem s¶n phÈm mµ ng©n hµng cung øng ra thÞ trêng ®îc kh¸ch hµng sö dông b»ng sù tho¶ m·n nhu cÇu hay b»ng sù gîng Ðp? Ba lµ: Nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm. Mét chu kú sèng cña s¶n phÈm tr¶i qua 4 giai ®o¹n: TriÓn khai – T¨ng trëng – ChÝn muåi – Suy tho¸i. Mçi giai ®o¹n cña chu kú sèng cña s¶n phÈm ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng ph¶n øng thÝch hîp. Nh vËy nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ s¶n phÈm vµ nghiªn cøu s¶n phÈm míi thÝch hîp víi tõng giai ®o¹n chu kú s¶n phÈm, ®Ó khai th¸c tèt hiÖu qu¶ cña s¶n phÈm cung øng. Bëi vËy, cÇn chÈn ®o¸n chÝnh x¸c chu kú sö dông cña s¶n phÈm ng©n hµng, ®Ó ®Þnh híng cho viÖc thiÕt kÕ vµ ®a ra s¶n phÈm míi. Bèn lµ: Nghiªn cøu “chu kú” kh¸ch hµng. Do ®Æc ®iÓm mèi quan hÖ l©u dµi gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, c¸c ng©n hµng thêng nghiªn cøu chu kú kh¸ch hµng lµm c¬ së cho chÝnh s¸ch dµi h¹n. Muèn hiÓu ®îc “ chu kú” kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm dÞch vô cÇn ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo ®Æc tÝnh ho¹t ®éng, s¶n xuÊt – kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi doanh nghiÖp mang tÝnh thêi vô. §èi víi c¸c kh¸ch hµng lµ tÇng líp d©n c ph¶i ph©n biÖt kh¸ch hµng theo ®é

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

103

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. tuæi ®Ó biÕt khi nµo kh¸ch hµng cÇn göi tiÒn, khi nµo cÇn vay tiÒn hay c¸c dÞch vô kh¸c cÇn cung øng. N¨m lµ: Nghiªn cøu néi dung chÊt lîng cña s¶n phÈm ng©n hµng, v× díi con m¾t kh¸ch hµng chÊt lîng lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu .Ng©n hµng ph¶i thêng xuyªn thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng, ®Ó cã sù c¶i tiÕn s¶n phÈm, ®a ra s¶n phÈm tèt nhÊt, phï hîp nhÊt ®Õn víi kh¸ch hµng. Ngµy nay m«i trêng kinh doanh cña Ng©n hµng rÊt thuËn lîi cho viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cho vay ®Çu t nh»m thu hót kh¸ch hµng, t¨ng quy m« tÝn dông, ph©n t¸n rñi ro. Ng©n hµng nªn ¸p dông nhiÒu h×nh thøc cho vay ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n ®ång tµi trî , cho vay tiªu dïng, tÝn dông thuª mua (cho thuª tµi chÝnh) v× víi h×nh thøc thuª mua kh«ng ®ßi hái vèn tù cã cña doanh nghiÖp ph¶i lín nh trong cho vay trung vµ dµi h¹n, kh«ng ®ßi hái tµi s¶n thÕ chÊp. H¬n n÷a m¸y mãc thiÕt bÞ phï hîp víi yªu cÇu sö dông cña bªn thuª nªn doanh nghiÖp ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra, kh¶ n¨ng tiªu thô nhanh, s¶n xuÊt kinh doanh sÏ cã hiÖu qu¶. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt nam hiÖn nay m«i trêng kinh doanh cßn cha æn ®Þnh, gÆp nhiÒu khã kh¨n rñi ro rÊt lín, v× vËy nh÷ng kho¶n tÝn dông thêng giµnh cho nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong nhiÒu n¨m liÒn. Cho nªn ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh míi thµnh lËp cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn lµ rÊt khã, còng v× thÕ h×nh thøc tÝn dông

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy - Líp NH 41A.

104

5. 105 .. Sù cÇn thiÕt. §iÒu quan träng cña nguån vèn ®iÒu chuyÓn lµ Chi nh¸nh ph¶i chÞu mét l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt cña nguån Chi nh¸nh tù huy ®éng. Ngµy nay ®· cã rÊt nhiÒu Ng©n hµng thµnh lËp c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh (leasing) nh : C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam . 5. nguån vèn Chi nh¸nh nhËn ®iÒu chuyÓn tõ cÊp trªn lµ rÊt lín nã chiÕm trªn 60% tæng nguån vèn.1. Trong c¬ chÕ thÞ trêng vÊn ®Ò gi¶m chi phÝ huy ®éng vèn t¨ng doanh thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ®Ó t¨ng lîi nhuËn lu«n lµ vÊn ®Ò lµm ®au ®Çu c¸c nhµ Ng©n hµng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng lµ rÊt gay Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . §ã lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®Çu trong lÜnh vùc nµy vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh trong nh÷ng n¨m qua. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt nam .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ sang c¬ chÕ thÞ trêng th× gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®· ®îc rÊt nhiÒu ng©n hµng thùc hiÖn . thuª mua ®· vµ ®ang lµ lo¹i h×nh tÝn dông hÊp dÉn ®èi víi c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. vµ dêng nh nã lµ mét quy luËt tÊt yÕu ®èi víi bÊt cø ®¬n vÞ kinh tÕ nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng. Nh ta ®· biÕt..Líp NH 41A. §Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng.

muèn ngµy mét ph¸t triÓn h¬n th× kh«ng thÓ cø tr«ng chê m·i vµo nguån vèn ®iÒu chuyÓn tõ cÊp trªn ®îc mµ ph¶i t×m cho m×nh mét nguån vèn rÎ h¬n. TÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p. t×m cho m×nh mét híng ®i thÝch hîp. thÝch hîp h¬n víi nhu cÇu cña m×nh. §Ó gi¶i ph¸p nµy thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®ßi hái Chi nh¸nh cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau: 5. 106 .Líp NH 41A. Tõ n¨m 1995 Chi nh¸nh míi thùc sù chuyÓn sang ho¹t ®éng ®éc lËp cho nªn viÖc tù huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu cña m×nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.2. Nhng kh«ng v× thÕ mµ Chi nh¸nh cø sö dông m·i nguån vèn ®iÒu chuyÓn tõ cÊp trªn víi l·i suÊt cao. C«ng t¸c huy ®éng vèn lµ mét phÇn quan träng trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng.2. g¾t. v× nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn quy m« vµ sù æn ®Þnh cña nguån vèn ng©n hµng.1 T¨ng cêng c«ng t¸c Marketing.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Cho nªn viÖc n©ng cao c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i trong c¬ chÕ thÞ trêng. n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng nh»m thu hót nhiÒu kh¸ch hµng göi tiÒn vµo Chi Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . 5. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t & Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi còng vËy. mçi Ng©n hµng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng ®ßi hái Ng©n hµng ®ã ph¶i cã tÝnh ®éc lËp tù chñ cao.

qu¶ng c¸o.2 §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng.2. ®ång thêi Ng©n hµng còng lµ mét lÜnh vùc ®Çu t hiÖu qu¶. chøng chØ tiÒn göi.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. kú phiÕu. nh¸nh. ®¨c biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp víi nh÷ng kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÒn göi thanh to¸n. hä lu«n coi Ng©n hµng lµ trung gian thanh to¸n cho tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n cña hä.. §èi víi Chi nh¸nh Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .. an toµn ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn t¹m thêi nhµn rçi cña doanh nghiÖp. tiÕp thÞ. 5. 107 . Ngµy nay ®· cã rÊt nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn nh : Thu hót tiÒn göi tiÕt kiÖm.. doanh nghiÖp lµ ®èi tîng cung cÊp cho Ng©n hµng mét nguån vèn dåi dµo nhÊt v× c¸c doanh nghiÖp lµ ngêi sö dông c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng nhiÒu nhÊt. thanh to¸n. ph¸t hµnh tr¸i phiÕu . §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i ngµy mét ®æi míi ph¬ng thøc ho¹t ®éng. mçi h×nh thøc cã nh÷ng thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ riªng ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i c©n nh¾c x¸c ®Þnh cho m×nh mét h×nh thøc huy ®éng phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. nh»m t¹o ra mét h×nh ¶nh an toµn trong con m¾t cña doanh nghiÖp. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng lu«n lµ mét c¸ch thøc ®Ó c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i n©ng cao hiªu qu¶ huy ®éng vèn v× chØ cã ®a d¹ng ho¸ th× Ng©n hµng míi tËn dông ®îc hÕt thÕ m¹nh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. V× thÕ c¸c Ng©n hµng cÇn khai th¸c tèi ®a nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp nh»m t¹o ra mét nguån vèn æn ®Þnh cho m×nh.Líp NH 41A..

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Con ngêi lµ nh©n tè quan träng trong mäi tæ chøc . Chi nh¸nh nªn më réng ho¹t ®éng nµy trong t¬ng lai. 108 . nÕu Ng©n hµng n©ng l·i suÊt huy ®éng nªn qu¸ cao mµ kh«ng c©n nh¾c cho phï hîp víi l·i suÊt cho vay th× Ng©n hµng sÏ bÞ lç. 6.2. Gi¶i ph¸p chung: Thêng xuyªn båi dìng vµ ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Mäi ho¹t ®éng dï ë lÜnh vùc nµo còng ph¶i th«ng qua t¸c ®éng cña con ngêi.3 X¸c ®Þnh chÝnh s¸ch l·i suÊt huy ®éng hîp lý. nÕu yÕu tè con ngêi ®îc xem träng c¹nh tranh vµ còng ph¶i phï hîp víi l·i suÊt cho vay nh»m ®¶m b¶o cho Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . c«ng nghÖ cã hiÖn ®¹i ®Õ ®©u ch¨ng n÷a nhng nÕu kh«ng cã sù t¸c ®éng chØ ®¹o cña con ngêi th× còng trë nªn v« nghÜa.Líp NH 41A. L·i suÊt huy ®éng lµ gi¸ c¶ cña nh÷ng kho¶n vèn mµ ng©n hµng huy ®éng cho nªn nÕu Ng©n hµng ®a ra mét l·i suÊt cao h¬n ®èi thñ c¹nh tranh th× sÏ huy ®éng ®îc nhiÒu vèn h¬n. Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¨c Hµ néi viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu kú phiÕu cßn Ýt. lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ cña Ng©n hµng nãi riªng. 5. §iÒu quan träng ®èi víi Ng©n hµng lµ ph¶i lµm sao x¸c ®Þnh mét l·i suÊt huy ®éng ®ñ chiÕn th¾ng ®èi thñ ng©n hµng ho¹t ®éng cã l·i. §èi víi lÜnh vùc kinh doanh Ng©n hµng. Nhng ngîc l¹i l·i suÊt huy ®éng còng lµ chi phÝ cña Ng©n hµng. Dï m¸y mãc thiÕt bÞ .

§Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông . V× thÕ viÖc thêng xuyªn båi dìng vµ ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®èi víi bÊt cø tæ chøc nµo trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.Líp NH 41A. 109 . §Æc biÖt lµ ngµy nay c«ng nghÖ cµng hiÖn ®¹i bao nhiªu th× ®ßi hái tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng cµng cao bÊy nhiªu . am hiÓu kh¸ch hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. ho¹t ®éng cña nã cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. YÕu tè con ngêi vµ c«ng nghÖ lµ nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh cña bÊt kú mét tæ chøc nµo. cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ thÞ trêng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. th× yÕu tè ®Çu tiªn cÇn ph¶i nãi ®Õn lµ ngêi c¸n bé tÝn dông. hiÓu biÕt s©u vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh doanh nghiÖp. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Chi nh¸nh nªn ®Ò ra chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ ch¨m lo viÖc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé víi nh÷ng c«ng viÖc nh sau: Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . vµ ®îc sö dông ®óng ®¾n sÏ gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo sù thµnh c«ng cña mét Ng©n hµng. dù b¸o ®îc nh÷ng biÕn ®éng kinh tÕ trong t¬ng lai. ChÝnh v× thÕ mµ ngêi c¸n bé ng©n hµng ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é hiÓu biÕt rÊt réng vÒ lÜnh vùc kinh tÕ. Ngêi c¸n bé tÝn dông ph¶i lµ ngêi cã chuyªn m«n tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh cã nhiÒu kh¸c biÖt so víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng kh¸c .

Mét gi¶i ph¸p dï cã hay ®Õn ®©u còng sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nÕu nh tiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty ®ã kh«ng cho phÐp. ph¶i cã chÝnh s¸ch thÝch hîp trong viÖc trÝch lËp c¸c quü nh quü ®Çu t ph¸t triÓn. bëi tiÒm lùc tµi chÝnh cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tÝnh kh¶ thi cña bÊt kú mét gi¶i ph¸p nµo.Líp NH 41A.. tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé.. vµ ph¶i lµm sao g¾n chÆt tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông ®èi víi kho¶n vay. quü phóc lîi.. ChÝnh v× thÕ ®Ó gi¶i ph¸p nµy kh¶ thi ®ßi hái Chi nh¸nh cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi viÖc ®µo t¹o c¸n bé. ngîc l¹i cÇn cã biÖn ph¸p xö lý thÝch ®¸ng ®èi víi nh÷ng c¸n bé tÝn dông thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm.Cã thÓ nãi bÊt kú mét gi¶i ph¸p nµo ®a ra còng ph¶i dùa trªn nÒn t¶ng tµi chÝnh cña chÝnh ®¬n vÞ ®ã . . .MÆt kh¸c Chi nh¸nh còng cÇn t¨ng cêng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Ó cã nguån tµi trî cho viÖc thùc hiÖn gi¶i ph¸p. Kh«ng ngõng båi dìng n©ng cao kiÕn thøc. 110 . Ngµy nay c¸c ng©n hµng rÊt coi träng viÖc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn. cã ®Æc ®iÓm chung vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh hoÆc lo¹i h×nh doanh nghiÖp.Chuyªn m«n ho¸ c¸n bé tÝn dông: Mçi c¸n bé tÝn dông sÏ ®îc giao mét nhãm kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh. quü khen thëng.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.Cã chÕ ®é khen thëng ®·i ngé hîp lý ®èi víi c¸n bé tÝn dông: §èi víi nh÷ng c¸n bé tÝn dông cã n¨ng lùc lµm viÖc hiÖu qu¶ th× Chi nh¸nh cÇn cã chÝnh s¸ch khen thëng kÞp thêi .. lµm thÊt tho¸t vèn . . nguån vèn dµnh cho viÖc ®µo t¹o trong c¸c Sinh viªn: TrÇn Quang Huy ..

chØ ®Ó tån t¹i nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n thùc sù cã hiÖu qu¶. chÝnh trÞ. doanh nghiÖp lµ rÊt lín. mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi. Quan hÖ tÝn dông cña Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu yªó tè kinh tÕ. III. BÊt kú mét tæ chøc nµo nÕu lµm ®îc ®iÒu nµy th× sÏ cã lîi thÕ lín trong c¹nh tranh. nh÷ng doanh nghiÖp thùc sù lµ cÇn thiÕt cho ph¸t Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . do ®ã mét m«i trêng ph¸p lý ®ång bé vµ hoµn thiÖn gióp cho ng©n hµng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh cã hiÖu qu¶ h¬n . ph¸p luËt. ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng Ng©n hµng. • S¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp vµ t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy. Quèc héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn söa ®æi vµ hoµn thiÖn mét sè luËt kh¸c cã liªn quan bªn c¹nh LuËt Ng©n hµng nhµ níc vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông nh LuËt doanh nghiÖp. LuËt ®Çu t. ph¸p lý v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng nh cña Ng©n hµng. LuËt ph¸ s¶n. c¸c quy ®Þnh vÒ thÕ chÊp . LuËt b¶o hiÓm . x· héi. kiÕn nghÞ ®èi víi ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc.. c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Ó t¹o m«i trêng kinh tÕ. hoµn thiÖn ®ång bé c¸c bé luËt.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 111 . Nhµ níc cÇn ph¶i kiªn quyÕt s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc..Líp NH 41A.ViÖc nµy cã t¸c dông ®¶m b¶o cho quan hÖ tÝn dông ®îc dùa trªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c. b¶o l·nh.. • Ban hµnh.

112 . triÓn kinh tÕ. cÇn tËp trung vµo viÖc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. ViÖc chÊn chØnh c«ng t¸c kiÓm to¸n còng ph¶i ®i ®«i víi viÖc n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c kiÓm to¸n. t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé ng©n hµng cã nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé chuÈn mùc cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. §©y lµ mét biÖn ph¸p nh»m huy ®éng c¸c nguån lùc tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau tham gia vaß ph¸t triÓn kinh tÕ. t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông. Trong viÖc nhanh chãng tæ chøc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp. • Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n chÆt chÏ. xÐt duyÖt hå s¬ xin vay vèn cña c¸c kh¸ch hµng ®îc chÝnh x¸c h¬n. qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ph¶i ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh thùc tÕ ®ång thêi viÖc thu thËp th«ng tin cña kh¸ch hµng còng ph¶i ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi vµ chÝnh x¸c. mét mÆt gióp Ng©n hµng trong kh©u thÈm ®Þnh. MÆt kh¸c th«ng qua viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n chÆt chÏ còng tiÕn hµnh t vÊn cho kh¸ch hµng lµm thÕ nµo ®Ó vay ®îc vèn cña Ng©n hµng vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc. Nhµ níc cÇn thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n chÆt chÏ . s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. Qua ®ã t¨ng cêng tÝnh hiÖu lùc ph¸p lý. Muèn vËy.Líp NH 41A. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Nhµ níc nªn sím ban hµnh quy chÕ tµi chÝnh.

• Sím cñng cè hÖ thèng ®µo t¹o cña ngµnh ®Ó båi dìng. 113 . ®µo t¹o c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao phï hîp víi yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ trêng. • §Èy m¹nh viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty mua b¸n vµ xö lý nî.Líp NH 41A. chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng Ng©n hµng. lo¹i bá c¸c Ng©n hµng ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶. • Ph¸t triÓn trung t©m th«ng tin kh¸ch hµng. • Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thanh tra cã tÝnh ®éc lËp cÇn thiÕt ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn xö lý kiªn quyÕt c¸c vi ph¹m. cÇm cè vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông. ®Ó gi¶i quyÕt sè nî tån ®äng cña ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn nay. ViÖt nam cÇn cã mét hÖ thèng Ng©n hµng ho¹t ®éng Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . • Ng©n hµng Nhµ níc cÇn ®a ra nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ râ rµng vÒ viÖc trÝch lËp c¸c quü dù phßng rñi ro. §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc cÇn xo¸ nî hoÆc cÊp bï cho nh÷ng Ng©n hµng cã nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n v× nh÷ng lý do kh¸ch quan . • Ng©n hµng Nhµ níc vµ ChÝnh phñ cÇn cã mét ch¬ng tr×nh hiÖu qu¶ ®Ó quy ho¹ch vµ c¬ cÊu l¹i hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. • T¨ng cêng hiÖu lùc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. • Ng©n hµng Nhµ níc nªn ban hµnh c¸c th«ng t liªn tÞch ®Ó híng dÉn xö lý tµi s¶n thÕ chÊp. c¸c møc trÝch lËp còng nh danh môc néi dung cÇn trÝch lËp ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông chñ ®éng trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò cña m×nh .

Chi nh¸nh kh«ng ®îc tù ý khoanh nî vµ xo¸ nî ®èi víi nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n vµ khã ®ßi. hiÖu qu¶ ®ñ søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ khu vùc. viÖc nµy ph¶i do Ng©n hµng cÊp cao quyÕt ®Þnh trªn c¬ së quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ héi ®ång xo¸ nî. vµ Ph¸t triÓn ViÖt Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Do vËy nh÷ng n¨m tíi. Lµ Ng©n hµng Trung ¬ng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng §Çu t Nam. Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam nªn trÝch lËp quü dù phßng rñi ro trªn c¬ së tÝnh to¸n rñi ro cña c¸c Chi nh¸nh trong toµn hÖ thèng vµ ®Ó bï ®¾p rñi ro cã hiÖu qu¶. ViÖc gi¶i quyÕt nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n chËm ch¹p còng mét phÇn còng lµ do thiÕu sãt cña c¸c Ng©n hµng cÊp trªn. bï ®¾p nh÷ng kho¶n mÊt m¸t cña Chi nh¸nh trong thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó Chi nh¸nh nhanh chãng c©n ®èi t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh . nh÷ng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam nªn ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh vÒ viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi ®Ó gióp t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i Chi nh¸nh lµnh m¹nh h¬n .Líp NH 41A. lµnh m¹nh. 114 .

lµ mét biÖn ph¸p ®Ó Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi më réng ho¹t ®éng cña m×nh. t¨ng thªm lîi nhuËn. quyÕt t©m thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh. t¨ng doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña Ng©n hµng. Song bªn c¹nh nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong ho¹t ®éng kinh doanh. t¹o lËp mét vÞ thÕ v÷ng vµng trong c¹nh tranh. tríc tiªn lµ ph¸t triÓn tÝn dông ng¾n h¹n .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 115 . sau lµ ®Ó thu hót vµ më réng kh¸ch hµng. cïng ®Êt níc bíc vµo thÕ kû XXI. KÕt luËn. an toµn vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn. ®Ó trë thµnh ®¬n vÞ kinh doanh ®¹t lîi nhuËn cao trong hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. Trong xu thÕ ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng Ng©n hµng trªn thÕ giíi. tiÕn tíi n©ng cao uy tÝn vµ lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ®· cã nhiÒu nç lùc. Chi nh¸nh cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n trong viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n. kû nguyªn cña th«ng tin vµ khoa häc c«ng nghÖ. ®©y lµ ®èi tîng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò. tríc lµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®îc huy ®éng. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . cè g¾ng vît qua mäi trë ng¹i. §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô.Líp NH 41A. Chi nh¸nh vÉn cßn vÊn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt vÒ tÝn dông ng¾n h¹n. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ Néi cÇn ph¶i nç lùc thËt nhiÒu th× míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Chóng ta ®ang bíc vµo kû nguyªn míi.

tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n cña Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m tíi. chuyªn ®Ò ®· hoµn thµnh víi môc ®Ých: Lý gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ chÊt lîng tÝn dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. trªn c¬ së sè liÖu vµ t×nh h×nh thùc tÕ. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy . Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu.Líp NH 41A. chuyªn ®Ò ®· kh¶o s¸t vµ t×m ra nh÷ng tån t¹i chñ yÕu. 116 .

................ 3 1............... TÝn dông ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa...............................1 Kh¸i 3 1................... 9 vay ................. niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ......................................................Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp... nãi ®Çu: ................................................ Trang........... I.............. 3 1........... Lêi ....................... C¸c 3....................................... 9 n¨ng h×nh vµ thøc vai tÝn ®éng trß cña dông tÝn Ng©n cho dông ....................... 8 hµng ........... 4 2....................................................... 117 ........... Chøc 3....................1 Ch¬ng I............Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt cña tÝn dông ......Líp NH 41A..... tÝn dông vµ vai trß cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .....2 Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ............................1 Ho¹t ............................................. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy ................................... Môc lôc........ ..........

........................................................ 18 III.. Kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông ................ 21 1............ .........1............ 17 II....................................... Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông .. ChÊt lîng tÝn dông theo quan ®iÓm cña Ng©n hµng .4 Theo ph¬ng thøc hoµn tr¶ ..........1..........................1 Theo kú h¹n nî ...........................................................................3 Theo h×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay ........... 118 ............................. 3................. ....................................... 22 1..2..1.................................... 16 3... 9 3.1.................. 21 1....................... ChÊt lîng tÝn dông theo quan ®iÓm cña kh¸ch hµng ...................................................5 Theo lo¹i h×nh tiÒn tÖ .1.................................. 17 3.........Quy tr×nh ph©n tÝch tÝn dông cña Ng©n hµng ........................................ 21 1.......... 15 3...........................chÊt lîng tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi ng©n hµng .2 Theo môc ®Ých sö dông vèn vay ................2 Ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh ............3........ ...3 Ho¹t ®éng b¶o l·nh .......................Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 15 3..Líp NH 41A........... ...........23 Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .................... 16 3.............1.............. ChÊt lîng tÝn dông theo quan ®iÓm cña x· héi .................................................... 16 3........4 Ho¹t ®éng chiÕt khÊu ...................................... .. 23 2....

...... 31 Ch¬ng II t×nh h×nh tÝn dông ng¾n h¹n cña chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn B¾c hµ néi............................... 40 Sinh viªn: TrÇn Quang Huy ............................. 28 4............ ........... 25 3............ 25 3.................................................... 119 ....... ................................................1 Nhãm chØ tiªu ®Þnh tÝnh ............ 33 1.............................................. ChÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi............................... 33 2..............................................................................2 Nhãm chØ tiªu ®Þnh lîng .. i..................................................... 37 2....... 37 2............Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.......................................2 Ho¹t ®éng sö dông vèn ................ .........................1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn .................................. 29 5. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi ...................... ............ 27 4.......... T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y ........................................................ C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông ........Líp NH 41A............................................ .........2 Nh©n tè chñ quan cña Ng©n hµng .................................... Nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông ............................................. 28 4............................... 3.................. kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi ....... .............. ............1 Nh©n tè kh¸ch quan ....

.................................................. 58 Ch¬ng iii: mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi.................................................................... 61 Sinh viªn: TrÇn Quang Huy ................ 54 5.......................... §èi tîng kh¸ch hµng cã quan hÖ víi Chi nh¸nh .......3 Nhãm nh©n tè kh¸c .................................... 43 ii........ 50 5................... 57 1........................ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi ....... ....................... 44 1................ Nh÷ng tån t¹i ........... C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n ........... .. 54 5.Líp NH 41A..................................... T×nh h×nh huy ®éng vèn ng¾n h¹n ... 2......................... ........................................57 2..... ®Þnh híng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi ................. 46 3.............................................................2 Nhãm nh©n tè tõ phÝa Ng©n hµng ......Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp............................. 120 ............1 Nhãm nh©n tè tõ phÝa kh¸ch hµng ........................................................... T×nh h×nh cho vay ng¾n h¹n ............... C¸c chØ tiªu thÓ hiÖn chÊt lîng tÝn dông .......................3 Ho¹t ®éng kh¸c .......... ... 47 4......... nh÷ng u ®iÓm vµ tån t¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cña chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi ............. ................ I............................... 57 IiI.......................................... 44 2......................................... Nh÷ng u ®iÓm ............. 55 5.................................................. ....

........................................................ 121 .......... KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam ................. 61 2.................................................. X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý nh»m ®a d¹ng ho¸ ®èi tîng cho vay cña Chi nh¸nh .................... 69 4................................................................... Môc tiªu phÊn ®Êu cña Chi nh¸nh ®Õn n¨m 2005 ..... .... §Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng ....................... 66 3.............. 62 1................ ..... 81 1.............. ............ 1.................... Sinh viªn: TrÇn Quang Huy ............. ................... Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m tíi . mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn b¾c hµ néi ...................Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp... 83 3............... T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý vµ xö lý nî qu¸ h¹n ..................... KiÕn nghÞ ®èi víi ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc ................................. Ph¬ng híng ho¹t ®éng ............................... 77 6.... 62 2.. 61 II... KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ................... Gi¶i ph¸p chung: Thêng xuyªn båi dìng vµ ®µo t¹o ®Ó n¨ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn .........Líp NH 41A................. 84 KÕt luËn.............. Thùc hiÖn ®óng vµ linh ho¹t quy tr×nh tÝn dông ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý mãn vay ........... §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ngµy mét phï hîp h¬n víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu d nî hîp lý ...................... 74 5............................................. 79 iii................................... 81 2......... Tµi liÖu tham kh¶o.......

Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp Chñ biªn: TS. Quy tr×nh tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi. T¹p trÝ thêi b¸o kinh tÕ. 8.6.NXB Tµi ChÝnh.NXB Thèng kª. Ng©n hµng th¬ng m¹i qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô T¸c gi¶: TS.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn B¾c Hµ néi. Lu ThÞ H¬ng 6. 17. 15. 9. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 5. Phan ThÞ Thu Hµ . TiÒn tÖ Ng©n hµng vµ thÞ trêng tµi chÝnh T¸c gi¶: Frederic S. NguyÔn H÷u Tµi (chñ biªn).5. LuËn v¨n tèt nghiÖp T¸c gi¶: Lu H÷u Dòng Tµi ChÝnh C«ng 40 7.Hoµng Xu©n QuÕ (chñ biªn). Bµi gi¶ng: Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ cña thÇy gi¸o §Æng Ngäc §øc.7. Bµi gi¶ng: Tµi chÝnh doanh nghiÖp cña c« gi¸o Lu ThÞ H¬ng. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n vµ xö lý th«ng tin trong c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i T¸c gi¶: Lª §øc L÷ 3.TS. Bµi gi¶ng: NghiÖp vô Ng©n hµng th¬ng m¹i cña c« gi¸o Phan ThÞ Thu Hµ. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt Tµi chÝnh tiÒn tÖ .Líp NH 41A. NguyÔn ThÞ Thu Th¶o. NghiÖp vô Ng©n hµng trung ¬ng .11 n¨m 2001 Sè 1.3 n¨m 2002 Sè 1.4.Rose .TS.2. Mishkin 4. 12. 122 . Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ T¸c gi¶: NguyÔn V¨n Tr©u 2.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 13.2 n¨m 2003 10. 16. Qu¶n trÞ Ng©n hµng th¬ng m¹i cña (Commercial bank managerment) Peter S.10. T¹p chÝ Ng©n hµng Sè 1. 11. Tµi liÖu tham kh¶o 1. 14.7.8 n¨m 2000 Sè 3. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 123 . X¸c nhËn cña ®¬n vÞ thùc tËp Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A.

Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 124 .

125 .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .Líp NH 41A.

Líp NH 41A.Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 126 . Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

127 .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.Líp NH 41A. Sinh viªn: TrÇn Quang Huy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful