You are on page 1of 15

www.yargiyayinevi.

com
www.YDS.net – www.akindil.com

1. Bu soruda, “Tarih boyunca Malta’nın konumunun 4. Bu soruda, “ Mayaların astronomi alanında


Malta’ya büyük bir stratejik önem yetenekli olduklarını ve bu yeteneklerini hem
kazandırdığından ve Finikeliler, Romalılar …….. hem de dinsel amaçlar için
,Fatımiler ve Sicilyalıları ……devletler..” cümlesini kullandıklarından” bahsedilmektedir. Bu cümleyi
tamamlayacak doğru seçenek, “kapsayan,içeren” doğru biçimde tamamlayacak seçenek “pratik”
anlamına gelen “C” seçeneğidir. anlamına gelen “C” seçeneğidir.
A) shifting : değiştiren A) ambigious : belirsiz
B) suffering : acı çeken E Ğ İ T İ M B) decisive : kesin
C) including : kapsayan, içeren C) practical : pratik
D) asserting : iddia eden D) adhesive : yapışkan
E) operating : işleyen, çalışan E) hindering : engelleyici
D İ L
A K I N

5. Bu soruda “ Amazon yağmur ormanlarının


2. Bu soruda, “Hayvan kurban edilmesinin dinin bir kesildiğinden” bahsedilmektedir .Buna göre doğru
parçası olarak, bir hayvanın öldürülme…………. ” seçenek “D” seçeneğidir.
cümlesini doğru şekilde tamamlayacak olan A) picked up : öğrenmek
seçenek, “ritüel, dini tören” anlamına gelen “E” B) carried over : devam etmek
seçeneğidir. C) sent for : çağırmak
A) steady : sabit D) cut down : kesmek
B) proper : düzgün E) keep out : dışarıda tutmak
C) rational : rasyonel, mantıklı
D) urgent : acil
E) ritual : ritüel, dini tören
E Ğ İ T İ M

6. Bu soruda “ Clean, fresh drinking water.. “ ifadesi


bir tanım, açıklama yaptığından geniş zaman;
“over the last decades” zaman ifadesi ise present
perfect tense (has/have V3) seçeneğine
D İ L

3. Bu soruda, “koyunları ve keçileri görünüşleri götürecektir. Buna göre doğru cevap “C”
bakımından birbirlerinden ……. zor olabilir“ ifadesi seçeneğidir.
A K I N

tamamlayacak “ayırt etmek” anlama sahip fiil “A”


seçeneğindeki “distinguish” fiilidir.
A) distinguish : ayırt etmek
B) ignore : görmezden gelmek
C) reveal : ortaya çıkarmak 7. Bu soruda herhangi bir geçmiş zamana ait bir
D) adjust : ayarlamak kahraman ya da zaman ifadesi olmadığından;
E) estimate : tahmin etmek spesifik bir durumdan bahsedildiğinden, ilk boşluk
için present perfect tense (has/have V3) tercih
edilir. Doğru cevap “D” seçeneğidir.

1 1. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

8. Bu soruda “half of, a third of, one fourth of “ gibi 16. Bu soruda boşluktan önce “reforestation is
miktar ifadeleri “of” almalıdır, “attain fiilinin edatı increasing” ifadesi ile olumlu anlam verilmektedir.
from” dur. Doğru cevap “B” seçeneğidir. Bu olumlu anlam, boşluktan sonra da sürdürüldüğü
için, doğru cevap (A) seçeneğidir.

9. Bu soruda “designed” fiili ile kullanılabilecek en


uygun edat “for” dur. Doğru cevap “D”
seçeneğidir.
17. Bu cloze test sorusunda “ortak yönleri olmak”

E Ğ İ T İ M
anlamına gelen “have in common” fiili vardır. Buna
göre “B” seçeneği doğru cevaptır.
10. Bu soruda, boşluktan önceki “not just” ifadesi ile
cümlenin sonunda yer alan “as well” ifadesi bizi

D İ L
doğru cevaba götürecektir. Buna göre doğru cevap
“C” seçeneğidir.

A K I N
18. Bu soruda “benzerlik” anlatmak için kullanılan
“gibi” anlamındaki “like” kullanılmalıdır. Buna göre
doğru cevap “D” seçeneğidir.
11. Bu soruda ”would not have become” kiplik yapısı,
şart cümlesi için bir ipucu olacaktır. Buna göre
ardından isim/Ving yapısı takip eden, olmasaydı
anlamına gelen “But for” “B” seçeneği doğru
cevaptır. 19. Bu soruda bir zaman cümleciği bağlacı olan
“when” kullanılmalıdır. Doğru cevap “C”
seçeneğidir.

12. Bu bağlaç sorusunda, ilk cümledeki “have not been


against ” ifadesi, ikinci cümlede “actually” ifadesi
ile düzeltilmiştir. Doğru cevap “C” seçeneğidir.
20. Bu cloze testte “terörizmin tanımı” yapılarak,
genel bilgi verilmiştir. Kullanılan zaman yapısı geniş
ve gelecek zaman ağırlıklıdır. Buna göre tek
13. Bu soruda zarf cümleciğinde yer alan “inefficient gelecek zaman yapısı “E” doğru cevaptır.
methods, long before the Renaissance” ifadeleri
ile ana cümledeki “efficient production, in the
17th century” ifadeleri arasında zıtlık olduğundan
doğru cevap “D” seçeneğindeki “Though”’dur.
E Ğ İ T İ M

21. Bu soruda sebep-sonuç anlatmak için kullanılan


“so+sıfat / zarf / miktar+that” yapısı vardır. Doğru
cevap “A” seçeneğidir.
D İ L

14. Bu soruda, iki parçadan oluşan ve cümle başında


kullanılan “the more, the more” yapısı
kullanılmalıdır. Buna göre “C” seçeneği doğru
A K I N

22. Bu soruda “Dört temel endüstriyel ve ekonomik


cevaptır.
……vardır” denilmektedir. Cümleyi tamamlayacak
uygun sözcük “kısım, bölüm, parça” anlamına
gelen "segments" sözcüğüdür.Diğer seçenekler;
15. Bu soruda boşluktan sonra verilen “progressed”
recessions: durgunluklar,
ifadesi ile, “-dıkça” anlamı veren “as” zarfının
fluctuations: dalgalanmalar, cautions:uyarılar,
kullanımı, anlamsal olarak tercih edilmelidir. Ayrıca
faults:hatalar anlamlarını taşımaktadırlar. Doğru
her iki cümlede de paralel anlam olduğu için zıtlık
cevap (D) seçeneğidir.
bağlaçları elenerek doğru cevap olan (D) tercih
edilmelidir.

1. Deneme Çözümleri 2
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

23. Bu soruda örnek vermek için kullanılan, ardından 30. Soru kökünde verilen cümle yarım bir cümledir,
isim/Ving takip eden “such as” kullanılmalıdır. “focus on” fiilini takip edecek yapı isim
Doğru cevabımız “C” seçeneğidir. cümleciğidir. Edatlardan sonra “wh- veya how-“
ile başlayan bir isim cümleciği geleceğinden, doğru
cevap “A” seçeneğidir.
24. Bu soruda “içeren,kapsayan” anlamına gelen
“involving” doğru cevaptır. Diğer seçenekler;
creating: yaratan, 31. Bu soruda şart cümleciği yapısı vardır “so long as”
assessing: değerlendiren, bağlacı ile verilen cümlenin zamanı geniş zaman

E Ğ İ T İ M
surviving: hayatta kalan, olduğundan ana cümlede “present kiplik”
promoting: destekleyen anlamlarını kullanılmalıdır, ayrıca “in the region” ifadesinin
taşımaktadırlar. Buna göre doğru cevap “D” karşılığı bulunmalıdır. Buna göre doğru cevap “B”
seçeneğidir. seçeneğidir.

D İ L
A K I N
25. Bu soruda bir sıfat cümleciği yapısı vardır, 32. Bu soruda “as soon as“ zaman bağlacı vardır,
boşluktan sonra gelen cümle “üçüncü sektörü” cümleler arasında zaman uyumu aranmalıdır, buna
tanımlamaktadır, boşluktan sonra gelen cümle göre içinde hareket bildiren bir fiil bulunduran “D”
yarım olduğundan uygun seçenek “which”dir. Not: seçeneği doğru cevaptır.
Virgülden sonra that gelmez. Buna göre doğru
cevap “E” seçeneğidir.
33. Bu soruda “genellikle bitkiden gıda üretimiyle
ilişkilendirilmesine rağmen” cümlesindeki “it”
referans ifadesi “agriculture” ifadesine atıfta
26. Bu soru da ise “concentrate” fiilini tamamlayan bulunmaktadır. “Ziraat çok çeşitli besin üretimini
“on” edat sorulmaktadır. Doğru cevap “A” kapsamaktadır.” Buna göre doğru cevap “B”
seçeneğidir. seçeneğidir.

34. Bu soruda sıfat cümleciği vardır. Virgülden önce


27. Bu soruda “although” ile başlayan zarf cümleciği gelen “in the beginning of the 19th century”
verilmiştir. Ayrıca soru kökünde “in some cultures” zaman ifadesi “when “ sıfat cümleciği ile
ifadesi verilmektedir. Bu durumda "bazı tanımlanmaktadır. Buna göre, soru kökünü
toplumlarda şöyle iken, diğerlerinde durum budur" tamamlayan doğru cevap “E” seçeneğidir.
şeklinde bir tamamlayıcı uygun olacaktır. Bundan
dolayı (C) seçeneği en uyun seçenektedir.
E Ğ İ T İ M

28. Bu soruda “animizmin inanç sistemleri ile ilgili 35. Bu soruda bir isim cümleciği yapısı vardır. Soru
olduğundan” bahsedilmektedir, bu tanım kökündeki “It” zamirinin karşılığı cümle içinde
cümlesini tamamlayacak cümle, “inanç yoktur, "It" zamiri “A” seçeneğindeki “that”
sistemlerini” açıklayan, ve konu bağlantısını da cümleciğine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru
D İ L

sağlayan sıfat cümleciği olan “D” seçeneğidir. cevap “A” seçeneğidir.


A K I N

36. Bu soruda “as” bağlacı “çünkü, için” anlamına


29. Bu soruda, tam zıtlık yapısı verilmiştir. Soru gelmektedir. “Bakteriyel hastalıklar yakın temasta
kökündeki “ with a simplified insight”, “most oldukça bulaşıcı olduklarından” ifadesi en doğru
detailed conceptions” iki farklı özneyi; “different biçimde “hükümetlerin insanları uyardığından”
aspects”, “just refers” ifadeleri cümleler arasındaki bahseden “B” seçeneği ile tamamlanır. Sebep
zıtlığı göstermektedir. Doğru cevap “B” sonuç ifadelerinde, sebep cümlesinde “as”
seçeneğidir. olumsuz bir durum verdiğinde “infectious” gibi
,ana cümlede “bir önlemden” bahsedilebilir:
“warn people” gibi.

3 1. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

37. Soru kökündeki ilk cümlenin yüklemi “will have to 45. Bu soruda verilen “in the beginnings of the 17th
be made in the law” “yapılması gerekecektir” ; ve century” ifadesi bizi paragrafın başındaki “1607”
“before” bağlacı ise “önce” olarak çevrilmiştir. tarihine götürecektir.”settled permanently”
Doğru cevap “D” seçeneğidir. ifadesi “decisively settled” ifadesini
karşılamaktadır. Buna göre “Britanyalı
kolonistlerin ilk defa kesin olarak Amerika’ya
yerleştiklerini” belirten “B” seçeneği doğru
38. Bu soruda cümlenin yüklemi “spread” , “yaymıştır” cevaptır.
olarak ve “by travelling” ise “seyahat ederek”

E Ğ İ T İ M
olarak çevrilmelidir. Doğru cevap “B” seçeneğidir.
46. Bu soruda, paragrafın genelde ne ile ilgili olduğu
sorulmaktadır. Paragrafa göre “sömürge
döneminin ilk safhaları, 17. Yüzyılın ilk yarısına

D İ L
39. Bu soruda cümlenin yüklemi “are of the opinion ” , kadar yerleşimcilerin çeşitliliği” anlatılmaktadır.
“görüşündedir” olarak ve “should be first Buna göre doğru cevap “D” seçeneğidir.

A K I N
implemented” ise “öncelikle uygulanması 47. Bu soru kökündeki “antik medeniyetler hakkında
gerektiği” şeklinde çevrilmelidir.Doğru cevap “C” çok fazla bilgi olmasına rağmen” ifadesi, “
seçeneğidir. Despite the wealth of available of information,
40. Verilen cümlenin fiili “olumsuz etki yapmıştır” the exact reasons that brought such civilizations
ifadesidir, bu ifadenin doğru çevirisi “ had an to fade away stil remain untouched” cümlesi
adverse effect” olarak verilmiştir. Ayrıca, içinde yer almaktadır. Buna göre “antik
“1970’lerin ortasında” ifadesi de “in the mid- medeniyetler hakkında çok fazla bilgi olmasına
1970s” ile eşleşecektir. Buna göre doğru yanıt “C” rağmen, onların yok olmasına neden olan
seçeneğidir. faktörlerin çözülmediğini” belirten “E” seçeneği
doğru cevaptır.

41. Bu sorudaki yüklem “reddetti” , “rejected” olarak ;


“tamamen” ise “completely“ olarak 48. Doğru cevap olan "E" seçeneğindeki bilgiyi,
çevrileceğinden doğru cevap “C” seçeneğidir. parçadaki “all of which dominated their
neighbouring territories, mostly by military
power” cümlesinden elde edebiliriz.

42. Bu sorudaki yüklem “baskısı altındadır” , “is under


pressure” olarak ; cümlenin öznesi “İngiltere’deki
hükümet” ise “In Britain the government“ olarak 49. Parçadaki “the Germans never have become
çevrileceğinden doğru cevap “D” seçeneğidir. assimilated, which falsifies conventional insight”
ifadesi “ bizi daha önceki medeniyetlerin kültürel
E Ğ İ T İ M

kimliklerinin olmaması yüzünden yok olduklarını


43. Soru kökündeki “colonists in America” ifadesi kanıtlıyor” bilgisine ulaştırır. Buna göre doğru
“1650’ler öncesinde sayı ve milliyet olarak yavaş cevap “C” seçeneğidir.
D İ L

yavaş arttığını” belirten “C” seçeneği ile


tamamlanmalıdır.
A K I N

50. Parçadaki “the great Egyptian civilization couldn’t


44. Parçadaki “the Puritans, English protestants who have disappeared in just a decade or the Roman
opposed to Church of England, travelled across Empire mustn’t have collapsed due to conquests
the Atlantic Ocean” cümlesinden, bu sorunun of the Goths” ifadesine göre, doğru cevap “ bu
cevabı olan E şıkkındaki “her toplumun ekonomik medeniyetlerin yok oluşlarının tarihsel kayıtlarla
sebeplerle Amerika’ya yerleşmediğini” ifadesini açıklanamayacağını” belirten “C” seçeneğidir.
çıkartabiliriz.

1. Deneme Çözümleri 4
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

51. Soru kökündeki “Köleliğin, antik Yunanlıların 56. Bu soru kökünde ise “ bir konu üzerinde
politik anlayışı ile çelişmesine rağmen” ifadesini, uzlaşmazlığın var olduğu” söylenmektedir.
parçadaki “Greek political philosophy discussed “Scholarly opinion diverges as to whether these
the instution of slavery , but it never became a increases will continue or whether human
serious matter and was a condition granted by longevity is approaching to its limit” ifadesine
law or religion” ifadesi ile örtüştürdüğümüzde göre, “insan ömrünün sınırlarının gelecekte ne
doğru cevabın “köleliğin yasalarla sağlandığı ve olacağını” söyleyen "E" seçeneği doğru cevap
insanların bunu kabul edilemez görmediğini” olacaktır.
belirten "B" seçeneği olduğunu görürüz.

E Ğ İ T İ M
57. Doğru cevap (A) seçeneğidir. Paragrafın son
52. Bu soruda “antik dönemlerde kölelik” ile ilgili bir
cümlesinde yazar, “but it is quite clear that
bilgi istenmektedir. İstenilen bilgi paragrafın giriş
immortality is a delusion …” cümlesinde bu

D İ L
kısmında verilmiştir. “its validity as a system of
seçeneği destekleyen bilgiyi vermektedir. Çeldirici
labor was never seriously questioned” ifadesine
seçenek olarak (B) düşünülmüştür. Ancak bu

A K I N
bakarak “antik dönemlerde köleliğin,onu
seçenekteki “from very early times” ifadesi bu
benimseyen milletler arasında bir tartışma
seçeneğin elenemesine neden olmaktadır. Doğru
konusu olmadığını” belirten “A” seçeneğine
cevap “A” dır.
ulaşılabilir.

58. Bu soruda paragrafın ne ile ilgili olduğu


sorulmaktadır. Buna göre paragrafın tamamını
53. Bu soruda “batılı toplumlarda kölelik” ile ilgili bir
kapsayan, en genel cümle seçilmelidir. “bir insanın
çıkarımda bulunmamız istenmektedir. “Except for
ortalama yaşayabileceği yıl sayısındaki
the two hundred year period of western
gelişmelerden bahseden ” belirten “A” seçeneği
plantation slavery, free and slave labor
doğru cevaptır.
customarily worked side by side …..” ifadesine
bakarak, E seçeneğinde verilen “köleliğin uzun bir
dönem sürdüğü ve köleler ile ücretli işçilerin
59. Bu paragraf sorusundaki “following the discovery
birlikte çalıştığını belirten” seçeneğinin doğru
of gunpowder” soru kökü, barutun bulunmasının
olduğunu görebiliriz .
sonrasına atıfta bulunmaktadır. “the emergence of
gunpowder transformed warfare radically”
cümlesine göre, “basit aletlerle savaşmanın
54. Bu soruda ise “antik hükümetler ve dinsel
durduğu ve savaş sanatlarında büyük
kurumlar” ile ilgili bir bilgi istenmektedir. “No
değişikliklerin geldiğini” belirten “A” seçeneği
attempt to abolish it was made by any ancient
doğru cevaptır.
government. Nor did any ancient religious body,
even Christianity, challenge the right of its
E Ğ İ T İ M

believers to own slaves” ifadesine bakıldığında


“antik hükümetler ve dinsel kurumların antik
60. Bu soruda “ çoğu insana göre atom bombası” ile
dönemlerdeki köleliğin ve uygulamalarının
ilgili bir bilgi sorulmaktadır. Parçadaki “Most of us
karşısında durmadıklarını” belirten “D”
D İ L

consider the atomic bomb as the final phase


seçeneğinin doğru olduğu görülmektedir.
warfare has achieved” ifadesine göre, “ birçok
A K I N

insanın atom bombasını en ölümcül silah olarak


sıralamasından” bahseden “E” seçeneği doğru
55. Bu sorudaki “in the early stages of the 1900s ”
cevaptır.
zaman ifadesi ile parçadaki “through the first half
of the 20th century” ifadesini eşleştirebiliriz.”
“which profuced astonishing advances in life
61. Bu soruda “medya ve terörizm gibi araçlar” ile
expentacy ” ifadesine göre doğru cevap “yaşam
ilgili bir bilgi sorulmaktadır. Paragrafın son
süresi şaşırıcı bir şekilde artmıştır” diyen "B"
bölümünde “ which today’s governments use to
seçeneğidir.
eliminate their opponents” ifadesini karşılayan
seçenek “C” seçeneğidir.

5 1. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

62. Bu soruda paragrafın ne ile ilgili olduğu sorulmaktadır. 69. Bu soruda ise “in accordance with” “regards” ile,
Buna göre paragrafın tamamını kapsayan, en genel “is likely to continue” “will probably persist” ile
cümle seçilmelidir. “İlk zamanlardan beri silahların karşılandığından doğru cevap “D” seçeneğidir.
gelişiminin aşamalarından bahseden “C” seçeneği
doğru cevaptır.
70. Bu soruda “forecast” “it has been predicted”
ifadesi ile, “may either rise sharply or fall
63. Bu soruda boşluktan sonra verilen “ in this area , dramatically” ifadesi ise “may be considerable
them” ifadeleri “E” seçeneğindeki “lower down in rises or steep decline “ ile karşılanmaktadır.Buna

E Ğ İ T İ M
the valley” ifadesine atıfta bulunmaktadır.Buna göre göre doğru cevap “D” seçeneğidir.
boşluğa “başka bir bölge” gelmelidir.Bu yüzden doğru
cevap “E” seçeneğidir.

D İ L
71. Bu soruda “ almost none in common” ifadesi
64. Bu soruda, boşluktan sonraki “So they thought” “little in common” ile, “were wrong” ifadesi

A K I N
ifadesi bizi D seçeneğindeki “they said they were “wasn’t true at all”, ile karşılandığından doğru
properly insured” ifadesine götürecektir. Ayrıca yine cevap “B” seçeneğidir
boşluktan sonraki “insurance company” ifadesi
konuyu belirlememize yardımcı olacaktır. Buna göre
doğru cevap “D” seçeneğidir.
72. Bu paragraf tamamlama sorusunda boşluktan
sonraki cümlede “with these methods” ifadesiyle
“Roma mimarisinin kullandığı metotlardan”
65. Konuşmada boşluktan sonra gelen “ Yes, do that .” bahsedilmektedir. Boşluğu takip eden cümlelerde
ifadesini konu ve üslup olarak karşılayacak “columns” ifadesinin verilmiş olması bu
seçenek, “I will give orders” ifadesinin bulunduğu metotlardan birinin “columns” olduğunu
“B” seçeneğidir. göstermektedir. Buna göre doğru cevap olarak
“B” seçeneğidir.

66. Boşluktan sonra gelen “ neither” ifadesi “C” 73. Bu soruda boşluktan sonraki cümle de “either”
seçeneğindeki iki önleme atıfta bulunmaktadır. ifadesi ile iki şeyden bahsedildiği
Doğru cevap “C” seçeneğidir. anlaşılmaktadır.Paragraf incelendiğinde bu iki
şeyin “Indo-European ve Funno Ugric” dil
grupları olduğu anlaşılacaktır. Buna göre bu iki dil
grubundan bahseden “A” seçeneği doğru cevaptır.
E Ğ İ T İ M

67. Bu soruda boşluktan sonra verilen cümlede


konuşmacı fikir ayrılığı içerisinde olup bilgi
düzeltmesi yapmaktadır. Bu yüzden, boşluktan
sonra verilen anlamın tersini söyleyen "A" şıkkı 74. Bu soruda paragrafın ilk cümlesi boş bırakılmıştır.
D İ L

doğru cevaptır. Paragrafı kapsayacak en genel cümle aranmalıdır.


Bu paragraf “ilk insandan modern insana
inançlardan” bahsetmektedir. Buna göre en genel
A K I N

cümle “C” şıkkındadır.

68. Bu soruda “standardizes” ifadesi “regulates” ile;


“provides ” ifadesi de “supplies”, “continuous”
75. Bu soruda boşluktan önceki kısımda genel olarak
ifadesi “ongoing” ile karşılandığından doğru cevap
“Mona Lisa” tablosundan bahsedilmektedir,
“B” seçeneğidir.
boşluktan sonra ise tablodaki resmin detaylarından
bahsedilmektedir. Bu iki bölüm arasına geçiş
sağlayacak cümle “B” seçeneğinde verilmiştir.
Buna göre doğru cevap “B” seçeneğidir.

1. Deneme Çözümleri 6
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

76. Bu paragrafta “bizlerin kendimizi eski kuşaklardan


daha zeki gördüğümüz ve geçmiş günümüz
arasında kıyaslama” yapılmaktadır. "I." cümle de
“bilgisayarların sınırları kaldırdığı ve ticareti
kolaylaştırdığından “ bahsettiğinden bu cümlede
konu bağlantısı yoktur. Buna göre “B” seçeneği
doğru seçenektir.

E Ğ İ T İ M
77. Bu paragrafta ise “II.” cümle haricindeki tüm
cümleler “Asya Kaplanlarının ekonomik
büyümesinden” bahsetmektedir. Buna göre doğru

D İ L
cevap “B” seçeneğidir.

A K I N

78. Bu paragrafta “ deniz aşırı uçakların avantaj ve


dezavantajlarından” bahsedilmektedir. Ancak “V.”
cümlede “Avrupa’daki domuz gribi vakalarından”
bahsedilmektedir. Buna göre doğru cevap “E”
seçeneğidir.

79. Bu soruda “I.” cümle dışında, paragrafın tamamı


“antropoloji’nin bölümlerinden” bahsetmektedir .
Buna göre “arkeolojik bulgulardan” bahseden “A”
seçeneği doğru cevaptır.

80. Dördüncü cümlede verilen “this combination”


ifadesi ikinci cümledeki “acidic combination”
ifadesine atıfta bulunmaktadır. Bu yüzden
paragrafa ait bir cümle değildir. Doğru cevap "C"
olarak seçilmelidir.
E Ğ İ T İ M
D İ L
A K I N

7 1. Deneme Çözümleri
www.yargiyayinevi.com
www.YDS.net – www.akindil.com

1. Bu soruda fiil bilgisi ölçülmektedir, “Bilim 4. Bu soruda zarf bilgisi ölçülmektedir.“ İstilacıları takip
adamları, bütün türler içinde 230.000’nin deniz eden yerleşimciler sonraki birkaç on yıl boyunca
yaşam türleri olduğunu ……………., ama toplamı Aztek kültürünü ve dilini bastırmayı ve ……………. yok
bu miktarın on katı olabilir. ” cümlesini etmeyi başardılar.” cümlesini tamamlayacak seçenek
tamamlayacak doğru seçenek “hesaplamak” “ en sonunda” anlamına gelen “ultimately” zarfıdır.
anlamına gelen “E” seçeneğidir. Ayrıca verilen Buna göre doğru cevap “D” seçeneğidir.
sayısal ifadeler de bizim için bir ipucu olabilir. A) fiercely : şiddetli

E Ğ İ T İ M
A) refute : çürütmek B) coincidentally : tesadüfen
B) deny : inkar etmek, reddetmek C) abnormally : anormal bir şekilde
C) overcome : üstesinden gelmek, aşmak D) ultimately : en sonunda
D) demand : talep etmek E) fortunately : iyi ki
D İ L

E) estimate : hesaplamak, tahmin etmek


A K I N

5. Bu soruda “ Otuz yıl öncesinin aksine, bugün


petrol ihracatları Nijerya ihracatının yaklaşık
2. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. “Propaganda, %80’nini ……….tadır. ” cümlesini tamamlayacak
fikirlerin, resimlerin ve sembollerin ……..’dir. sözcük “oluşturmak, toplamını oluşturmak”
Cümlesini tamamlayacak isim, “manipulasyon, anlamına gelen “account for” ifadesidir.Buna göre
kendi çıkarları için kullanma” anlamına gelen doğru seçenek “A” seçeneğidir.
“manipulation ” kelimesidir. Buna göre doğru A) accounts for : oluşturmak
cevap “C” seçeneğidir. B) brings about : sebep olmak
A) interference : müdahale C) leads to : yol açmak
B) consideration : düşünce D) cuts off : ayırmak
C) manipulation : manipulasyon E) makes up for : telafi etmek
D) attachment : eklenti
E) collaboration : işbirliği
6. Bu soruda cümlemizin kahramanı “1945-46
yıllarında Nurnberg şehrinde yapılmış Nurenberg
3. Bu soruda sıfat bilgisi ölçülmektedir. Cümlede davalarıdır.” Kahramanımızın geçmişten olması, ilk
E Ğ İ T İ M

“Romanların tarihsel olarak bir ………..yaşam boşluk için “geçmiş zaman, V2” yi gerektirir. İkinci
sürmelerine rağmen, bugün çoğu kalıcı boşluktaki sıfat cümleciği, o zamanki askeri
konutlarda yaşamaktadır” deniyor. Cümleler mahkemeleri tanımlamaktadır, dolayısı ile bu
arasında bir zıtlık olduğunu “while“ bağlacı cümlenin de “geçmiş zaman V2” olması
D İ L

göstermektedir. Doğru cevap “göçebe” anlamına gerekmektedir. Buna göre doğru cevap “E”
gelen “nomadic” olmalıdır. Buna göre “A” seçeneğidir.
A K I N

seçeneği doğru cevaptır.


A) nomadic : göçebe
B) scarce : kıt 7. Bu soruda birinci boşluk için öncesindeki
C) controversial : ihtilaflı, tartışmalı “Throughout the last century” zaman ifadesinden
D) affluent : zengin dolayı “Present perfect Tense– has/have V3”
E) wealthy : varlıklı, zengin kullanılır. İkinci cümlede de herhangi bir “geçmiş
zaman ifadesi” olmadığından “Present perfect
Tense– has/have V3” yapısı tercih edilecektir.
Doğru cevap “D” seçeneğidir.

1 2. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

8. Bu sorudaki “intend” fiili “to” ile çalışmaktadır. 15. Boşluktan önce verilen “the lack of food or ability
Birinci boşluğa ise boşluktan önce ve sonra gelen to provide enough food” ifadeleri olumsuz anlam
iki ismi bağlamak için “of” edatı gelecektir. Doğru yaratırken, boşluktan sonra verilen “kept up with”
cevap “E” seçeneğidir. (ayak uydurabilmek) ifadesi ise olumlu anlam
vermektedir. Bu durumda iki zıt cümleyi
9. Bu soruda birinci boşluğa “için ” anlamında “for” ; bağlayacak bağlaç seçilmelidir. Seçenekler
İkinci boşluğun önündeki “eşlik etmek” anlamına arasından anlam ve yapı bakımından tek uygun
gelen “accompany” fiili “by” edatı ile çalıştığından ifade "E" seçeneğindeki “However”dır.
doğru cevap “B” seçeneğidir.

E Ğ İ T İ M
10. Bu soruda sıfat cümleciği vardır.Boşluktan önce 16. Bu sorununun girişindeki “It is quite unusual”
verilen “the first Western artist” bir sıfat cümlesi ifadesi sorunun aykırı, beklenmedik bir anlamla
ile tanımlanacaktır. Boşluktan sonra gelen çözülmesi gerektiğini bize bildirmektedir. Bundan
dolayı tezat yaratan ve sürpriz anlamlar

D İ L
“biography” bir isimdir. “Whose+isim” yapısına
işaret etmektedir. Buna göre doğru cevap “E” doğurabilecek bir şekilde sorunun tamamlanması
seçeneğidir. gerekmektedir. “food surpluses, ---- deficits.”

A K I N
Tamlamasını “rather than” ile tamamladığımızda
11. Bu soruda ilk cümlede yer alan “teknolojik fakir ülkelerin gıda fazlası sonucu ortaya
üstünlük ve sömürgeleşme için bir yarış çıkmaktadır. Bu da sorunun ruhuna uygun bir
olduğundan” bahsedilmektedir. İkinci cümlede ise anlam vermektedir. Bundan dolayı doğru cevap
“düşmanlık ve çatışmaların çok kısa bir sürede "D" seçeneğidir.
ortaya çıktığından ” bahsedilmektedir. Cümleler
arasında bir paralellik olmasından ve ayrıca iki
noktalama işareti arasına gelecek uygun bağlacın 17. Bu cloze test sorusunda zaman bilgisi
“böylece, bu yüzden” anlamına gelen ölçülmektedir. Bu cümlede herhangi bir “geçmiş
“consequently” olmasından dolayı doğru cevap zaman ifadesi” ya da “geçmişten bir kahraman”
“C” seçeneğidir. olmadığından seçilebilecek tek seçenek “A”
seçeneğindeki “has evolved” present perfect' dir.
12. Bu soruda boşluktan sonra “tanı koymak”
anlamına gelen “diagnose” fili gelmiştir. Boşluğa
ise ardından “infinitive V1” yani “yalın halde fiil” 18. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan
alan “so as to” gelmelidir. “So as to” “için” önce gelen cümlede “Bale, vals,salon dansı, ve
anlamına gelen bir bağlaçtır. Buna göre doğru tangonun klasik dans stilleri” olduğu bilgisi
cevap “E” seçeneğidir. verilmiştir. “while” bağlacı ile başlayan cümlede ise
farklı dans “türlerinden” bahsedilmektedir. Buna
13. Bu soruda “heykelcilik şekillendirilebilen ve göre “tür” anlamına gelen “genre” ifadesinin
değiştirilebilen maddelerin kullanımını içerdiği bulunduğu “B” seçeneği doğru cevaptır.Diğer
için plastik sanatlardan birisi olarak nitelendirilir.” seçeneklerin anlamları şöyledir: matters :
E Ğ İ T İ M

denilmektedir. Cümleler arasında bir paralellik konu,mesele , devotions: adama , concerns : ilgi,
olduğundan boşluğa “ için,çünkü” anlamına gelen endişe , alterations : değişiklik
“because” gelmelidir. Buna göre doğru cevap “A”
seçeneğidir.
D İ L

14. Bu soruda, ilk boşluktan sonra bir devrik cümle 19. Bu soruda “no matter” ifadesinden sonra “ bir
A K I N

yapısı gelmiştir. Yani yardımcı fiil cümle başına soru kelimesi” “wh- how” gelmelidir.Bu cümlede
çekilerek devrik bir cümle oluşturulmuştur. “Her dans, türü ne olursa olsun” ortak bir şeylere
Seçeneklerdeki tek devrik cümle yapısı “no sooner sahiptir.” denilmektedir. Boşluğa gelecek ifade
/than” yapısıdır. “As soon as – olur olmaz” anlamı “türü ne olursa olsun” yani “no matter what
veren bu yapı “B” seçeneğinde yer almaktadır. style”dır. Buna göre “C” seçeneği doğru cevaptır.
Buna göre “B” seçeneği doğru cevaptır.

2. Deneme Çözümleri 2
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

20. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. “and” 26. Bu soruyu çözerken paragrafa genel olarak bakmak
bağlacına dikkat etmeliyiz; “and” bağlacı iki paralel gerekir. Bu bir, açıklama, genel bilgi paragrafıdır ve
sözcüğü bağladığından “vücut hareketi” “body genel itibarıyla cümlelerin tensi “present” dir.
movement” ismine paralel bir sözcük tercih Ayrıca “dahası, bununla birlikte” anlamına gelen
edilmelidir.Bu durumda “esneklik” anlamına gelen “further” bağlacı da cümleler arasında paralellik
“flexibility” ifadesi doğru cevaptır. “E” seçeneği olduğunu göstermektedir.Önceki cümledeki “can
doğru cevaptır. Diğer seçeneklerin anlamları be subjective” ifadesi de bizi “A” seçeneğine
şöyledir: failure : başarısızlık , impotence: acizlik, götürür.
zayıflık , ambiguity : belirsizlik, vulnerability :
kırılganlık, hassaslık

E Ğ İ T İ M
27. Bu soruda bir sıfat cümleciği yapısı mevcuttur.
Soru kökünde verilen cümle olarak tam bir
21. Bu soruda bağlaç bilgisi sorulmaktadır. Boşluktan cümledir, ve “tektonik depremlerin dünyada
önceki cümlede “is not taken into consideration” herhangi bir yerde olacağından”

D İ L
geniş zaman yapısı vardır ; ikinci cümlede ise “may bahsedilmektedir, ancak “anywhere” yer ifadesi
occur” present kiplik yapısı vardır.Buna göre tanımlayacak sıfat cümleciğine gerek vardır.“B”

A K I N
“geniş zaman – may V1” yapısı için uygun bağlaç seçeneğinde verilmiş “where” sıfat cümleciği hem
bir koşul/şart bağlacı olan “so long as” dir. “B” yapı olarak hem de konu bağlantısını kurması
seçeneği doğru cevaptır. bakımından doğru seçenektir. “B” seçeneği doğru
cevaptır.

22. Bu cloze testde “fikir ile gerçek” arasındaki farklardan


bahsedilmektedir.İlk boşlukta “gerçeğin kanıtla 28. Bu soruda soru kökünde verilen “ their” zamirinin
desteklenebileceği ve ……… doğru” olduğundan karşılığı seçeneklerde bulunmalıdır. Ayrıca “in our
bahsedilmektedir. Buna göre “true” sıfatını modern era..” zaman ifadesinden de
tanımlayacak zarf, “deneysel olarak” anlamına gelen yararlanılmalıdır. Buna göre “E” seçeneğindeki
“empirically” dir. Doğru cevap “A” seçeneğidir. Diğer “financial dealings” ifadesi “their” ifadesini
seçeneklerin anlamları şöyledir. allegedly: iddiaya göre karşılar. Ayrıca birbirinin zıttı olan “existed for
, chiefly: başlıca , utterly : bütünüyle , abundantly : bol centuries” ve “in our modern era of..”ifadeleri
miktarda ''thought'' bağlacı gerektirir. karşılamaktadır.
“insanların ve kurumların günlük yaşamlarını
etkileyen finansal alıverişler yüzyıllardır var
23. Bu soruda “back” fiilinin edatı sorulmuştur. “back up” olmasına rağmen, onların varlığı ve önemi
desteklemek demektir. Doğru cevap “E” seçeneğidir. günümüz teknoloji, bilgi ve tüketim cağında daha
fazla açığa çıkmıştır.” denilmektedir. Doğru cevap
“E” seçeneği doğru cevaptır.

24. Bu soruda boşluktan sonraki cümlede “ gerçek ve


görüş ile ilgili ” örnek verilmektedir. “Bir cinsin, diğer
E Ğ İ T İ M

cinse yönelik tercihi bir görüşken,erkekler ve dişiler 29. Bu soruda kökünde ise “yet” ile başlayan bir bağlaç
arasındaki biyolojik farklar bir gerçektir.” Buna göre cümlesi verilmiştir.Cümleler arasında bir zıtlık
bir örneklendirme yapısı olan ve arkasından cümle aranmalıdır.Ayrıca soru kökünde verilen “his”
alan “to illustrate” yapısı doğru cevaptır. Doğru cevap zamirinin karşılığı da seçeneklerde bulunmalıdır.
D İ L

“C” seçeneğidir. Soru kökünde “ ancak, onun modern hesaplama


metotlarına olan katkıları ağırlıklı olarak
A K I N

astronomi ve matematik alanlarında yer


almaktadır.” Bu cümleyi tamamlayacak doğru
25. Bu soruda boşluktan önceki cümlede “gerçek ve
cevap “Roger Cotes edebiyat ve şiir üzerine
görüş arasındaki farkların öznel yada nesnel
çalışmalarından dolayı çok iyi bilinebilir”
olmalarına dayanmalarından” bahsedilmektedir;
cümlesidir. Bu cümlede fark etmemiz gereken
boşluktan sonraki cümlede ise “bir gerçeğinde bazı
“may/might V1…. but/yet……” yapısıdır. Buna
durumlarda öznel olabileceğinden”
göre doğru cevap “A” seçeneğidir.
bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlığı ifade
etmek için “although” bağlacı tercih edilmelidir.
Buna göre doğru cevap “C” seçeneğidir.

3 2. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

30. Soru kökünde “Amerikan rüyası teriminin birçok 35. Bu soruda öncelikle “that cümleciği” nin içi dikkate
şekilde kullanıldığı gibi” denilmektedir. Bu cümleyi alınmalıdır. Birinci cümlede “Sosyalizmin genellikle
tamamlayacak cümle “C” seçeneğinde yer ekonomik bir sistem ile ilgilidir” denilmektedir, bu
almaktadır. Bu seçenekte verilen “it” ifadesi “the cümleyi “E” seçeneğindeki “while” zıtlık yapısı ile
term American dream” ifadesine gönderme bağlayabiliriz. Özne farklılaşması ve cümleler
yapmaktadır. “essentially” “esasen” ifadesi ise arasında zıtlık gerektiren bu yapı doğru cevaptır.
önemli bir ipucudur. “ esasında bütün insanların Özneler “communism – socialism” “refers to an
sıkı çalışarak başarılı olabileceğini ileri süren bir economic system- refers to both an economic and
düşünceyi temsil etmektedir.” Hem yapı olarak political one” zıtlığı göstermektedir. Ayrıca cevapta
hem de konu bağlantısı olarak doğru cevap “C” verilen “one” ifadesi ise soru kökündeki “system”

E Ğ İ T İ M
seçeneğidir. ifadesini karşılamaktadır. Doğru cevap “E”
seçeneğidir.

31. Bu soruda bir isim cümleciği yapısı vardır.İsim

D İ L
cümleciği içinde present kiplik “should V1” yapısı 36. Soru kökündeki “Çoğu Nazi liderlerini kapsayan
vardır, bu cümleyi tamamlayacak cümle “B” Nurnberg davaları inanılmaz bir hızla

A K I N
seçeneğinde yer alan “present şart cümlesi” tamamlandı.” ifadesini tamamlayacak seçenek “II.
yapısıdır. Seçenekte “Eğer gelir dağılımı Dünya savaşının galiplerinin plandığı gibi”
eşitsizliklerden sakınalacak yada azaltılacaksa, ifadesinin verildiği “A” seçeneğidir. “II dünya
devlet yüksek gelir gruplarına yüksek oranlı savaşı galiplerinin “neyi” plandığı soru kökünde
vergiler koymalıdır.” denilmektedir. Buna göre verilmiştir. Buna göre doğru cevap “A” seçeneğidir.
hem yapı olarak hem de konu bağlantısı olarak
soru kökünü tamamlayacak cümle “B” seçeneğinde
verilmiştir. Doğru cevap “B” seçeneğidir. 37. Soru kökündeki cümlenin yüklemi “is constantly
reminded ”, “sürekli olarak hatırlatılmaktadır",
“just like everyone else” ise “aynen diğer insanlar
32. Bu soru incelendiğinde soru kökünde verilen gibi ” olarak çevrilmelidir. Doğru cevap “E”
cümlenin yarım bir cümle olduğu görülecektir.Soru seçeneğidir.
kökünün sonunda “about, hakkında” anlamına
gelen “as to” edatı bulunmaktadır. Seçeneklere
bakıldığında “D” seçeneğinin bir isim cümlesi 38. Bu soruda cümlenin yüklemi “are the species",
olduğunu ve isim cümlelerinin edatlardan sonra "are decreasing” , “türlerdir", azalmaktadır”
gelebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna göre olarak ve “so” bağlacı ise “bu yüzden” olarak
doğru cevap “D” seçeneğidir. çevrilmelidir. Cümlenin öznesi “endangered
animals” “soyu tükünmekte olan hayvanlar”
olarak çevrilmelidir. Doğru cevap “A” seçeneğidir.
33. Bu soruda, “since 1970s” ifadesinden sonra
“when” ile bir sıfat cümleciği gelmiştir,burada
E Ğ İ T İ M

“when” sıfat cümlesi, önünde yer alan özel tarih 39. Bu soruda “as” bağlacı “dıkça, dikçe” cümlenin
hakkında ek bilgi vermektedir.”Since+V2” ya da yüklemi “climbs ” , “arttıkça” olarak, ve “increases,
since+ geçmiş zaman” ifadesi” “present perfect desceases” ise “artmakta, azalmaktadır” olarak
tense have/has V3” zamanı ile kullanılmalıdır. çevrilmelidir. Doğru cevap “E” seçeneğidir.
D İ L

Buna göre hem yapı olarak hem de konu bağlantısı


olarak doğru cevap “B” seçeneğidir.
A K I N

40. Verilen cümledeki “o kadar yaygındır ki” ifadesi “is


so wide-spread” olarak “dönüşmüştür” yüklemi
34. Soru kökünde verilen “that cümleciği” tam bir “has become” olarak ve “neredeyse” ifadesi ise
cümle olduğundan bir “isim cümleciği” dir. “C” “almost” olarak verilmiştir. Ayrıca “sonra” bağlacı
seçeneğinde “Dünya Sağlık Örgütünü’ nün ise “after” ile ifade edilebilir. Doğru cevap “E”
bildirdiğinden” bahsedilmektedir. Cümlenin seçeneğidir.
nesnesi eksiktir; “has recently made known”
yükleminden sonra “that isim cümleciği”
gelmelidir. Buna göre soru kökünü tamamlayan
doğru cevap “C” seçeneğidir.

2. Deneme Çözümleri 4
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

41. Bu sorudaki yüklem “hemfikirdir” , “agree that” 47. Bu soru kökünde “ hibrit enerjili araçlara dönüşen
olarak; cümlenin öznesi “birçok araştırmacı ” ise teknoloji ” ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu
“most researchers“ olarak “aynı anda” zarfı ise , bilgiye “This is a game changing technology that
“simultaneously” olarak çevrileceğinden doğru promises to increase energy efficiency
cevap “D” seçeneğidir. substantially………reduce demand for oil from the
transportation sector.” cümlesinde ulaşabiliriz. Bu
cümleye göre “bu değişimin enerji verimliliğine
42. Bu sorudaki yüklem “tanımlarlar” , “define” olarak çeşitli gelişmeler ve ulaşım sektöründeki petrol
; ayrıca cümlenin öznesi “bazı uzmanlar” ise tüketiminde büyük bir düşüş sunacağını" belirten
“some experts“ olarak ve “olarak” ifadesi ise “as” “B” seçeneği doğrudur.

E Ğ İ T İ M
şeklinde çevrileceğinden doğru cevap “A”
seçeneğidir.
48. Bu soruda “diğer endüstrilerle kıyaslanan bir
endüstri” ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye

D İ L
43. Bu soruda, paragrafın ne ile ilgili olduğu “Over the last 30 years,many industries have
sorulmaktadır. Buna göre paragrafın tamamını either dramatically improved their energy

A K I N
kapsayan, en genel cümle seçilmelidir. “geleneksel efficiency or shifted to alternative fuel sources;
ve çağdaş feodaliteler arasındaki çeşitli transportation has been an exception.”
benzerlikler” ifadesinin verildiği “C” seçeneği cümlesinden ulaşabiliriz. Buna cümleye göre
doğru cevaptır. “ulaşımın enerji verimliliği ve alternatif enerji
kaynaklarına ilişkin ilerleme kaydetmediğini”
belirten “D” seçeneği doğrudur.

44. Soru kökündeki “genel anlamda feodalite ” ile


ilgili bir bilgi istenmektedir. Paragrafın girişinde yer
alan “in its traditional sense” “tarihsel anlayış 49. Bu soruda “hibrit araçların ortaya çıkışı sonrası”
içinde” ifadesi soru kökünü karşılamaktadır. ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye “With the
“Feudalism refers to a governmental political emergence of hybrid vehicles, the end of rapid
system in which a class of nobles held all political demand growth from this segment is probable.”
power”” cümlesine göre “Feodalite’nin, politikada cümlesinden ulaşabiliriz. Buna cümleye göre “hafif
belirli elit sosyal gruplarının gücü elinde tuttuğu hizmet araçlarının aşırı petrol tüketiminin
bir yönetim modelidir “ diyen “A” seçeneği doğru engellenebileceğini” belirten “A” seçeneği
cevaptır. doğrudur.

45. Bu soru kökünde “büyük şirketlerin bütçeleri” ile 50. Bu soruda “hibrit güçle calışan araçlar” ile ilgili bir
ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye “mega bilgi istenmektedir. Bu bilgiye paragrafın girişindeki
corporations have budgets larger than medium “hybrid power vehicles,which use highly efficent
sized nations.” cümlesinden ulaşabiliriz. Buna electric motors ……..powered by current fossil
E Ğ İ T İ M

cümleye göre “büyük şirketlerin bütçelerinin, bazı fuel consuming engines.” cümlesinden ulaşabiliriz.
belirli ülkelerinkini aştığı bir sevide olduğunu” Buna cümleye göre “hibrit güçle çalışan araçların,
belirten “E” seçeneği doğrudur. geleneksel motorları güçlendiren oldukça verimli
elektrik motorları ile çalıştığını” belirten “B”
D İ L

seçeneği doğrudur.

46. Bu soruda yazarın görüşüne göre “var olan yaygın


A K I N

bir yanlış inanç” sorulmaktadır. “generally


considered” ifadesi ile bu yaygın inanca 51. Soru kökünde “Marx ve Engels’in görüşü”
ulaşabiliriz. Bu cümle içindeki “This political ruling sorulmaktadır. “In accordance with “Communist
system is genrally considered to have ended with Manifestation” presented by Marx and Engels, a
the emergence of democracy…” ifadesine göre “ global war was essential in order to achieve
Feodalite devrinin demokrasinin doğması ile power and fulfil the communist revolution”
sonlandığını” belirten “D” seçeneği doğru cevaptır. ifadesi içinde, aradığımız bilgiyi bulabiliriz. Buna
göre “sadece bir dünya savaşı patlak verirse
komünist bir devrimin gerçekleşebileceğini”
belirten “B” seçeneği doğru cevaptır.

5 2. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

52. Soru kökünde “ ikinci dünya savaşına neden olan 58. Bu soruda, paragrafın ne ile ilgili olduğu
gerçek nedenlerle ” ile ilgili bir bilgi sorulmaktadır. Buna göre paragrafın tamamını
istenmektedir.Bu bilgiye “…… there were actually kapsayan, en genel cümle seçilmelidir. “batıl
a variety of reasons that led to the war” inancın ne olduğu ve çeşitli batıl inanç türleri”
cümlesinden ulaşabiliriz. Bu cümleye göre “aslında ifadesinin verildiği “D” seçeneği doğru cevaptır.
ikinci dünya savaşına neden olan gerçek nedenler
bir kişiden ziyade çeşitli faktörlere dayandığını ”
belirten “A” seçeneği doğrudur. 59. Soru kökünde “batıda Hristiyanlığın doğuşu ile”
ortaya çıkmış durumla ilgili bir bilgi istenmektedir.

E Ğ İ T İ M
“The emergence of Christianity in the western
53. Soruda “insanlardan ” bahseden bir bilgi world as the main religion of the period would
bulmamız istenmektedir. “However, in popular bring untold misery to those practising
culture, or for people, there is a requirement for witchcraft”……“ ifadesi içinde aradığımız bilgiyi
someone- rather than many factors- to be held bulabiliriz. Buna göre “o zamanki birçok insanın,

D İ L
accountable for” ifadesine bakarak “insanların bir büyücü oldukları yaygın görüşünden dolayı
suç için çoğunlukla faktörler ya da teoriler yerine öldürüldüğünü ” belirten “A” seçeneği doğru

A K I N
bir bireyi sorumlu tuttuklarını” belirten “D” cevaptır.
seçeneğinin doğru olduğunu görürüz.

60. Soru kökünde “büyücülük ” hakkında bilgi


54. Soru kökünde “Stalin” ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Sorunun cevabını “Witchcraft
istenmektedir. “Now it seems clear that Joseph refers to the use of supernatural or magical
Stalin might have been the actual person to be powers that are used to inflict har mor damage
blamed for in the pre-war period“ ifadesi içinde, upon members of the community” cümlesi
aradığımız bilgiyi bulabiliriz. Buna göre “Stalin’in içerisinde bulabiliriz. Buna göre "Büyücülüğün,
II. Dünya Savaşını başlatmış kişi olabileceğini” insanlar üzerinde yapılan normal ötesi ve sihirli
belirten “C” seçeneği doğru cevaptır. güçlerin kullanılmasını tanımlayan bir etiket
olduğunu" belirten “E” seçeneği doğru cevaptır.

55. Bu soruda, paragrafta açıkça ifade edilmiş bir bilgi


istenmektedir. “One argument suggests that 61. Soru kökünde “orta çağda esnasında çoğu insan
superstition is something anyone is born with, ”ile ilgili bir bilgi istenmektedir. “Many so called
and thus it is common to all individuals” ifadesine witches of this time,who for the most part were
göre “bizim mantıksız olaylara inanmak için healers using basic herbs to treat their villagers,
doğuştan bir kapasiteye sahip olduğumuzu ve were persecuted as a result of edicts from
bunları batıl inanç olarak tanımladığımızı” belirten religious leaders” ifadesi içinde aradığımız bilgiyi
“E” seçeneği doğru cevaptır. bulabiliriz.Buna göre “çoğu insanın hiçbir
bağlantıları olmamasına rağmen büyücülük
E Ğ İ T İ M

yaptıkları gerekçesiyle katledildiklerini” belirten


56. Bu soru kökünde “batıl inançlar” ile ilgili parçadan “C” seçeneği doğru cevaptır.
anladığımız sorulmaktadır. “Superstitious beliefs
vary in sort such as………….. but few are religious
D İ L

beliefs” cümlesi içinde aranılan bilgiye ulaşabiliriz. 62. Soru kökünde “günümüz” ile ilgili bir bilgiyi
Buna göre “Batıl inançların çeşitli ve çok yönlü seçeneklerde bulmamız istenmektedir. “in the
A K I N

olduğunu ancak sadece birkaçının dinsel pesent day” ifadesi “today” ifadesine karşılık
inançlarla ilişkili olduğunu” belirten “B” seçeneği geldiğinden “in the present day, yet with the rise
doğru cevaptır. of modern sciences and after the Renaissance;
the sart of rational thinking, interest to such
57. Soru kökünde “Bir Amerikan dolar banknotu” ile practices have definitely have lost public interest”
ilgili bir bilgi istenmektedir. “The United States cümlesi içinde aranılan bilgiye ulaşabiliriz. Buna
one dollar bill is widely thought to bring luck” göre “günümüzde büyücülük konsept ve trendinin
ifadesine göre “Bir Amerikan dolarının, batıl inanç popülerliğini yitirdiğini ” belirten “E” seçeneği
olarak düşünülebilecek bir örnek olduğunu” doğru cevaptır.
belirten “C” seçeneği doğru cevaptır.

2. Deneme Çözümleri 6
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

63. Bu soruda boşluktan önce verilen konuşmada 68. Bu soruda “have decided” ifadesi “have settled”
“notorious raider, merciless sailor” yani “kötü ile; “various ” ifadesi de “different”, “poorer”
ünlü akıncı ve acımasız denizci” denilmiştir, ancak ifadesi “more underfunded” ile; karşılandığından,
boşluktan sonra “kişinin yanlış bilgilendirildiği” ayıca tense uyumundan, doğru cevap “C”
söylenmektedir. Bu durumda boşluğa “Nancy’in ilk seçeneğidir.
verdiği bilginin aksi verilmelidir” ve “on the
contrary” zıtlık ifadesi ile üsteki cümleye zıt bir
bilgi verilmiştir. Bu durumda “B” seçeneği doğru
cevaptır. 69. Bu soruda “at a higher level” “as senior than” ile,
“put emotion” “regarded emotion”; ile

E Ğ İ T İ M
karşılandığından, ayrıca tense eşleşmesi de doğru
64. Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada olduğundan doğru cevap “A” seçeneğidir.
“çünkü” anlamına gelen “since” ifadesi ile bir
açıklama yapılmaktadır, bunu karşılayacak soru “E”

D İ L
seçeneğindeki “why” anlamına gelen “for what
reason” ile karşılanmaktadır. Bu durumda “E” 70. Bu soruda “after ” ifadesi “ “following” ile, “soon”

A K I N
seçeneği doğru cevaptır. ise “shortly” ile “forced to turn ” ifadesi “ “had to
turn” ile, “although ” bağlacı “ “but” ile,
karşılandığından doğru cevap “D” seçeneğidir.

65. Bu diyalogda “dil değişimine sebeb olan


faktörlerden” bahsedilmektedir. Konuşmada
boşluktan sonra gelen “ her ikisi de” anlamına 71. Bu soruda “ occurred” ifadesi “took place” ile, “the
gelen “both” ifadesi, boşluktan önce iki faktörden most savage” ifadesi “the bloodiest ” ile
bahsedildiğini göstermektedir,buna göre konu karşılandığından, ayrıca tense eşleşmesi de doğru
bağlantısını da sağlayan seçenek “B” seçeneğidir. olduğundan doğru cevap “E” seçeneğidir.

72. Bu soruda paragrafın ilk cümlesi boş bırakılmıştır.


66. Boşluktan sonraki cümlede bulunan “certainly Paragrafın konusunun “propaganda” olduğu
there are ” ifadesi “yes” anlamına gelen bir anlaşılmaktadır. Bu durumda “propaganda” ile
ifadedir. Buna göre boşluktan önce bir ilgili “en genel cümle” bulunmalıdır. “D”
“evet/hayır” sorusunun bulunduğu bellidir. Ayrıca seçeneğinde “most generally, propaganda….”
“there are” ifadesi de soru köküne işaret cümlesi ile propagandanın tanımı yapılmaktadır.
etmektedir. Buna göre “C” seçeneğinde yer alan “I Ayrıca boşluktan sonraki cümledeki “the issue”
want to know if there are” ifadesi “olup ifadesi de “propaganda” ifadesini
olmadığını bilmek istiyorum” ifadesi bizi cevaba karşılamaktadır.Buna göre hem konu hem de
götürecektir. Buna göre doğru cevap “C” zaman bağlantısını da sağlayan “D” seçeneği doğru
seçeneğidir. cevaptır.
E Ğ İ T İ M

73. Bu paragrafta “kırmızı kan hücreleri ile beyaz kan


67. Boşluktan sonraki cümlede, daha önce söylenen hücreleri birbirlerinden tamamıyla farklı
D İ L

sözle ilgili açıklama istenmektedir. Bu durumda olduğundan” bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki


konuşmanın sonundan çıkarım yapılarak doğru cümlede “diğer taraftan,beyaz kan hücrelerinin
A K I N

cevap aranmalıdır. Son cümlede konuşmacı "bazı temelde vücuda giren yabancı organizmalarla
dillerin farklı olduğunu ve daha zor olduğunu" savaşmaktan sorumlu olduğundan”
anlatmaktadır. Bundan dolayı, "D" seçeneğinde bahsedilmektedir . “While” ve “on the other
verilen “öğreneciğiniz dile bağlı” ifadesi uygundur. hand”, zıtlık bağlaçları hem öznenin
farklılaşacağını hem de cümleler arasında zıtlık
olacağını göstermektedir. Buna göre “ kırmızı kan
hücrelerinin ayrıca kandan karbondioksiti
almaktan ve oksijeni taşımaktan sorumlu
olduğunu” belirten “A” seçeneği doğru cevaptır.

7 2. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ

74. Bu paragrafta “Antik Roma' da yaşanılan temiz su 79. Bu paragrafta “demir eksikliğinin Dünyada'ki en
sorunundan” bahsedilmektedir. Boşluktan önceki yaygın besinsel bozukluk olduğundan ”
bölümde “temiz su sıkıntısının” nedenlerinden bahsedilmektedir. Ancak “V.” cümlede “diğer
bahsedilmektedir. Boşluktan sonra verilen hastalıkların kansere olan katkısı” anlatılmaktadır.
cümlede ise “ to accomplish this task”, “bu görevi Bu yüzden doğru cevap (E) seçeneğidir.
başarmak için” denilmektedir. Bu görevi başarmak
için neler yapıldığından bahsedilmektedir. “This
task” ifadesinin neyi karşıladığı seçeneklerde
bulunmalıdır. Boşluğa this task ifadesini 80. Bu paragrafta Keynes ve Adam Smith’in ekonomik
karşılayacak “Bu yüzden, Romalılar suyu su

E Ğ İ T İ M
felsefelerinin benzer olduğu anlatılmıştır. Ancak 2.
kaynaklarından ve diğer uzak kaynaklardan cümle sadece Keynes’in görüşünü anlatmakta ve
taşımak zorunda kaldılar” cümlesi gelecektir. Buna bu yüzden anlatım bozukluğuna neden olmaktadır.
göre doğru cevap “E” seçeneğidir. Doğru cevap buna göre (B)dir.

D İ L
75. Bu paragrafta genelden özele doğru bir sıralama

A K I N
izlenmiştir.”Küresel ısınma” konusu genelden
özele sıralanmıştır. Boşluktan sonra “ Venice
sinking” “Venedik’in batmasından”
bahsedilmektedir. Genelden özel bir örneğe geçiş
yapabilmek için “C” seçeneğinde yer alan
“örneklendirme” yapısı tercih edilir.Buna göre
doğru cevap “C” seçeneğidir.

76. Bu paragrafta “tropik bölge ve bu bölgede yer


alan ülkelerden” bahsedilmektedir. Ancak “IV.”
cümlede “iklim değişikliğinden ” bahsedildiğinden,
konu bağlantısı yoktur. Bu durumda “D” seçeneği
doğru cevaptır.

77. Bu paragrafta “Çin ve ABD arasındaki buzları


eriten Ping Pong Diplomasisinden”
bahsedilmektedir. Ancak “III.” cümlede “Diğer
oyunlarla kıyaslandığında tenisten daha iyi bir
oyun olmadığından ” bahsedildiğinden konu
bağlantısı yoktur. Ayrıca “III” cümle dışındaki tüm
E Ğ İ T İ M

cümleler “geçmiş zaman” yapısındadır.Bu


durumda “C” seçeneği doğru cevaptır.
D İ L

78. Bu paragrafta “kendi gücünü sağlayan ilk araçtan”


bahsedilmektedir. Ancak “I.” cümlede “malların
A K I N

taşınmasının bir ticaret alanı olmasından”


bahsedildiğinden konu bağlantısı yoktur.Bu
durumda “A” seçeneği doğru cevaptır.

2. Deneme Çözümleri 8