Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor

naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE. Directive 2003/55/EC of the European parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC Proiectul legii cu privire la gazele naturale Draft on the Natural Gas Law Parţial compatibil
4. Prevederile şi cerinţele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful) 5. Prevederile actului normativ naţional (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.) 6. Diferenţe 7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parţial compatibil sau incompatibil 8. Instituţia responsabilă 9. Termenul - limită de asigurare a compatibilit ăţii complete a actului naţional

Articolul 1 Domeniul de aplicare 1. Prezenta directiva stabileste reglementarile comune privind transportul, distributia, furnizarea si stocarea gazelor naturale. Ea stabileste reglementarile cu privire la organizarea si functionarea sectorului gazelor naturale, accesul la piata, criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii de transport, distributie, furnizare si depozitare a gazelor naturale si exploatarea sistemelor. 2. Reglementarile stabilite de prezenta directiva pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplica si biogazului si gazului obtinut din biomasa sau altor tipuri de gaze, în masura în care este posibil ca ele sa fie injectate si transportate în deplină

Articolul 1. Scopul Legii (1) Scopul prezentei legi este instituirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale, în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă şi cu respectarea normelor de calitate, siguranţă şi protecţie a mediului (2) Legea stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor în sectorul gazelor naturale: producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul gazelor naturale, precum şi sistemul de protecţie a drepturilor consumatorilor. Articolul 2. Domeniul de acţiune al prezentei legi Prezenta legi se extinde asupra: a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite în continuare gaze naturale;

Compatibil

siguranţa prin sistemul pentru gazele naturale.

Articolul 2 1. „întreprindere din sectorul gazelor naturale” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare, achizitionare sau depozitare de gaze naturale, inclusiv GNL, care raspunde de realizarea sarcinilor comerciale, tehnice si/sau de întretinere legate de respectivele activitati, fara a include însa consumatorii finali.

b) transportului, inclusiv a tranzitului gazelor naturale; c) distribuţiei gazelor naturale; d) furnizării de gaze naturale, inclusiv prin import şi export; e) determinării şi aprobării tarifelor reglementate la gazele naturale şi pentru serviciile prestate; f) desfăşurării activităţilor pe piaţa gazelor naturale; g) licenţierii genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale; h) protecţiei drepturilor consumatorilor; i) siguranţei şi fiabilităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; j) funcţionării sistemului gazelor naturale şi asupra pieţei gazelor naturale. întreprindere de gaze naturale persoană care desfăşoară una din următoarele activităţi: producerea, transportul, distribuţia, furnizarea, stocarea gazelor naturale şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate.

Partial compatibil La definirea noţiunii nu a fost preluată menţiunea cu privire la faptul că sintagma „întreprindere de gaze naturale” include şi noţiunea de „consumator angrosist”.

Explicaţia rezidă în faptul că, potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr. 451din 30.07.2001, în sectorul gazelor naturale activităţile de producere, furnizare, stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. Astfel ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”, statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale, în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife

Articolul 2, 2. „reţea de conducte de alimentare din amonte” reprezinta orice conducta sau retea de conducte exploatate si/sau construite ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale sau petrol sau utilizate pentru transportul gazelor naturale produse în cadrul unuia sau mai multor proiecte de acest gen catre o instalatie sau terminal de prelucrare sau catre un terminal de descarcare de coasta.

Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale.

Articolul 2, 3 „transport” reprezinta transportul gazelor naturale printr-o retea de conducte de înalta presiune, alta decât o retea de alimentare din amonte, pentru a fi livrate consumatorilor, dar care nu include furnizarea.

transportul gazelor naturale – activitatea de transmitere a gazelor naturale prin reţeaua de transport în scopul livrării gazelor naturale consumatorilor, fără a include furnizarea.

Compatibil Noţiunea de „transport al gazelor naturale” trebuie coroborată cu noţiunea de „reţea de transport”, definită în proiectul legii, după cum urmează: reţea de transport - sistem format din conducte de gaze naturale de presiune

nergelementate, a căror activitate se supune licenţierii. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului, iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Mai mult, în proiectul legii se regăseşte noţiunea de „instalaţie de utilizare”, care este situată în aval de punctul de delimitare şi care se află în proprietatea consumatorilor. Acest fapt permite delimitarea conductelor şi a instalaţiilor consumatorului de obiectele sistemului de gaze naturale, inclusiv de reţelele de gaze naturale, de transport şi distribuţie. Noţiunea de „reţea de transport” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale, în vigoare, şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii, inclusiv la acordarea licenţelor.

. Noţiunea de „reţea de distribuţie” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale. operatorul reţelelor de transport – Compatibil 4 „operator al sistemului de persoană responsabilă de exploatarea. dacă este necesar. de distribuţie şi de măsurare. definită în proiectul legii. gazelor naturale şi care este titular de licenţă cazul. distribuţia gazelor naturale – activitatea Compatibil 5 „distribuţia” semnifică Noţiunea de „distribuţie a de transmitere a gazelor naturale prin transportul gazelor naturale prin reţelele de distribuţie în vederea livrării gazelor naturale” trebuie reţelele de conducte locale sau acestora consumatorilor. de distribuţie . inclusiv la acordarea licenţelor. cu staţii de compresare. asigurarea capacităţii reţelelor de ca daca este necesar. dar fără a include după cum urmează: reţea furnizarea. Noţiunea de „operator al întreţinerea. definită asigurarea întretinerii si. Articolul 2. medie şi joasă. cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de În sistemul gazelor naturale din RM unitatea transportatoare desfăşoară activitatea de transport şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de transport. la livrarea gazelor naturale. naturale. dezvoltarea transport de a satisface pe termen lung persoană care deţine sistemului de transport într-o cererile rezonabile de transport a gazelor reţele de transport a anumita zona si. precum şi de transportatoare”.înaltă. şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii. fără a include coroborată cu noţiunea de „reţea de distribuţie”. asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru transportul gazelor naturale. daca este naturale. precum si de naturale. regionale. consumatorilor. care servesc în ansamblu la transportul şi.sistem format din conducte de gaze naturale de presiune înaltă. a interconexiunilor sale cu pentru transportul gazelor alte sisteme. după caz. dezvoltarea reţelelor de transport” reprezinta orice reţelelor de transport” persoana fizica sau juridica care transport în anumite zone şi a trebuie coroborată cu realizeaza activitatea de transport interconexiunilor cu alte sisteme de gaze noţiunea de „unitate si raspunde de exploatarea. pentru a fi livrate furnizarea. Articolul 2. în vigoare.

furnizare . asigurarea întretinerii si. şi de interconexiunile cu alte reţele de gaze naturale.Articolul 2. inclusiv partea instalaţiilor . naturale. definită ca persoană care deţine reţele de distribuţie a gazelor naturale şi care este titular de licenţă pentru distribuţia gazelor. daca este cazul. Articolul 2. inclusiv GNL. inclusiv din import. şi vânzarea sau revânzarea gazelor naturale. precum si de asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru distribuţia gazelor naturale. întrucât potrivit celor menţionate. furnizor . Compatibil Noţiunea de „operator al reţelelor de distribuţie” trebuie coroborată cu noţiunea de „unitate de distribuţie”. Articolul 2. care servesc la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare. 8 „întreprindere de furnizare” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de furnizare. Compatibil Noţiunea de „furnizor” este definită ca persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizare. daca este necesar.procurare de gaze naturale. operatorul reţelelor de distribuţie – persoană responsabilă de exploatarea. activitatea de furnizare se supune reglementării prin licenţiere în RM. a interconexiunilor sale cu alte sisteme. inclusiv revânzarea de gaze naturale. 7 „furnizare” reprezinta vânzarea. În sistemul gazelor naturale din RM unitatea de distribuţie desfăşoară activitatea de distribuţie şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de distribuţie. 6 „operator al sistemului de distributie” reprezinta orice persoana fizica sau juridica ce desfăşoară activitatea de distributie si raspunde de exploatarea. 9 „depozit de stocare” reprezintă o instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale depozit de stocare – instalaţia utilizată pentru stocarea gazelor naturale şi care este deţinuta şi/sau exploatata de o persoană. întreţinerea şi dezvoltarea reţelelelor de distribuţie în anumite zone. Compatibil Articolul 2. dezvoltarea sistemului de transport într-o anumita zona si. dacă este necesar. inclusiv a GNL.persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizarea de gaze naturale. catre consumatori. precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale transport şi de punctul de delimitare.

. definită ca persoană care deţine un depozit de stocare şi care este titular de licenţă pentru stocarea gazelor naturale. De asemenea. Articolul 2. dar cu excepţia instalaţiilor folosite pentru producere şi cu excepţia instalaţiilor destinate în mod exclusiv operatorului reţelelor de transport la desfăşurarea activităţii licenţiate. GNL utilizate pentru stocare. dar cu excepţia porţiunii utilizate pentru operaţiunile de producţie si cu excepţia instalaţiilor rezervate exclusiv pentru operatorii sistemului de transport în vederea desfasurarii activitatilor lor. după cum urmează: „stocarea gazelor naturale ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de stocare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele de stocare şi pentru injecţia. în proiectul legii a fost definită noţiunea de „stocarea gazelor naturale”. Compatibil Noţiunea de „operator al depozitului de stocare” trebuie coroborată cu noţiunea de „întreprindere de stocare”. incluzând partea instalatiilor GNL utilizate pentru stocare. 10 „operator al sistemului de stocare” reprezintă o persoană fizică sau juridică care realizează activitatea de stocare şi răspunde de exploatarea unui depozit de stocare. operatorul depozitului de stocare – persoană care este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea depozitelor de stocare.si care este deţinuta şi/sau exploatata de o întreprindere din sectorul gazelor naturale.

terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. 11 „instalaţia GNL” reprezintă un terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile de sistem şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. 12 “operator al sistemului GNL” reprezinta o persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de lichefiere a gazelor naturale sau importul. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. Articolul 2. descărcare şi re-gazificarea GNL şi este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei GNL.Articolul 2. descarcarea si re-gazificarea GNL şi răspunde de exploatarea unei instalaţii GNL. Compatibil A se menţiona că în proiectul legii se regăseşte şi noţiunea de „instalaţie GNL”. descarcarea si regazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara catre sistemul de transport. dar nu include porţiunea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. depozitarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale” Compatibil operatorul instalaţiei GNL – persoană care îndeplineşte funcţiile de lichefiere a gazelor naturale sau de import.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. instalaţie GNL . descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de re-gazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. . definită ca instalaţie GNL .

instalaţie GNL şi/sau depozit de stocare. Compatibil Noţiunea de „ancillary services” a fost transpusă în proiectul legii ca noţiunea de „servicii de sistem” Aceasta deoarece în legislaţia RM noţiunea de „servicii auxiliare” este definită ca servicii adiţionale distribuţiei sau transportului gazelor naturale. reţea de distributie. a depozitelor de stocare. Noţiunea de „sistem de gaze naturale” include şi instalaţiile de utilizare pentru raţiuni tehnice.totalitate a utilajelor de producere. la instalaţiile GNL şi/sau la depozitele de stocare. deţinute si/sau exploatate de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. acordate consumatorilor şi părţilor terţe de către unitatea transportatoare sau de distribuţie. sistem de gaze naturale . Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul legii Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului .servicii necesare pentru funcţionarea şi asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie. instalaţie GNL. distribuţie si activitatea GNL. precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. care în ansamblu formează un sistem unic. dar cu excepţia instalaţiilor destinate operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Articolul 2 15 „stocare în conductă” reprezinta stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor. cu excepţia instalaţiilor destinate cu exclusivitate operatorilor reţelelor de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. precum şi cele ale întreprinderilor înrudite. servicii de sistem . necesare pentru asigurarea accesului la transport. a reţelelor de transport şi de distribuţie. Articolul 2 14 „servicii auxiliare” reprezinta toate serviciile necesare pentru accesul la şi exploatarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie şi/sau a instalaţiilor GNL şi/sau a depozitelor de stocare.Articolul 2 13 „sistem” reprezinta orice reţea de transport. inclusiv pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Compatibil. dar cu excepţia instalaţiilor destinate exclusiv operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. inclusiv conducta de stocare şi instalaţiile acesteia pentru furnizarea de servicii auxiliare.

stocare şi. Compatibil Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale. Articolul 2 20 „întreprindere integrata pe verticala” reprezinta o întreprindere din sectorul gazelor naturale sau un grup de întreprinderi ale caror relatii reciproce sunt definite în art. după cum este definit în prezenta lege. (3) din Regulamentul Consiliului întreprindere integrată pe verticală Compatibil întreprindere sau grup de întreprinderi legate prin relaţii reciproce de control.Articolul 2 16 „sistem interconectat” reprezinta un numar de sisteme legate între ele. Articolul 2 17 „interconexiune” reprezintă o conductă de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre statele membre pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state membre. Articolul 2 19 „întreprindere integrata din sectorul gazelor naturale” reprezinta o întreprindere integrata pe verticala sau pe orizontala. minim. conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate. interconexiune . distribuţie. şi care efectuează cel puţin una din activităţile de transport. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului şi nu este necesară noţiune separată. 3 alin. . Articolul 2 18 „magistrala directa” reprezinta o conducta de gaze naturale complementara sistemului Interconectat. sistem interconectat – serie de sisteme Compatibil de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni.instalaţiile şi Compatibil echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme de gaze naturale. iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. una din activităţile de producere sau furnizare a gazelor naturale.

întreprindere integrată pe orizontală întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere. (g)* din Tratatul privind conturile consolidate2 si/sau întreprinderi asociate. Articolul 2 22 „întreprinderi înrudită” reprezinta întreprinderi afiliate. furnizare sau depozitare de gaze naturale. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrarilor de întreprinderi şi în care întreprinderea respectivă/grupul respectiv îndeplineşte cel puţin una din activităţile de transport. (3) lit. Compatibil Definiţia de întreprindere înrudită a fost elaborată reieşind din prevederile Codului civil al RM reglementând societăţile comerciale afiliate. pe baza art. transport. utilizator al reţelei de gaze naturale – persoană fizică sau juridică căreia i se prestează serviciul de transport sau de distribuţie a gazelor naturale. GNL sau stocare şi cel puţin una din activităţile de producere sau furnizare de gaze naturale. fără a depinde una de alta. distribuţie sau furnizare a gazelor naturale şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul de gaze naturale Compatibil întreprindere înrudită – societate comercială afiliată. Articolul 2 21 „întreprindere integrată pe orizontală” reprezintă o întreprindere care îndeplineste cel putin una dintre activitatile de productie. distribuţie. în sensul art. transport. (1) din acelasi document. 41 din Directiva a saptea a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983.(CEE) nr. Compatibil . 33 alin. precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale. Articolul 2 23 „utilizator de sistem” reprezintă orice persoană juridică sau fizică ce alimentează sistemul sau se alimentează din sistem. si/sau întreprinderi care apartin acelorasi actionari. sunt reunite sub o conducere unică sau sunt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane. 44 alin. întreprinderile care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţile care. distributie. în sensul art.

Articolul 2 24 „consumatori” reprezinta consumatorii angrosişti si consumatorii finali de gaze naturale. a căror activitate se supune licenţierii. ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”. precum şi întreprinderi din sectorul gazelor naturale care procură gazele naturale. potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.persoană fizică sau persoană juridică care procură şi utilizează gazele naturale în calitate de combustibil sau de materie primă şi ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze naturale. consumatorul casnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. consumator casnic – persoană fizică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează gazele naturale pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife nergelementate. stocare a gazelor naturale se supun licenţierii.2001. Noţiunea de „consumator” nu include noţiunea de „întreprindere de gaze naturale”. În opinia autorilor. Noţiunea de „consumator noncasnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că În opinia autorilor. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi este pasibilă . definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi defineşte în mod mai clar statutul de „consumator casnic”.07. Explicaţia rezidă în faptul că. 451din 30. statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale. Articolul 2 25 „consumatori casnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru propriul lor consum casnic. în sectorul gazelor naturale activităţile de producere. nr. Astfel. consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează Articolul 2 26 „consumatori noncasnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale ce nu sunt Noţiunea de „consumator casnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că pentru a procura gazele naturale. furnizare. consumator .

deoarece în mare parte gazele naturale sunt importate de la un singur producător SAD Gazprom. noţiunea de „consumator” nu include şi întreprinderile de gaze naturale.destinate propriului lor consum casnic. Articolul 2 28 „consumatorii eligibili” reprezintă consumatorii care sunt liberi sa procure gazele naturale de la furnizorul ales de ei. În sectorul gazelor naturale din RM orice consumator poate procura gazele naturale de la furnizorul ales de acesta. pentru a procura gazele naturale. gazele naturale în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice. în sensul art. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. deoarece conform proiectului legii toţi consumatorii sunt în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. 23 din prezenta Directiva. . de a defini în mod mai clar statutul de „consumator noncasnic”. Articolul 2 27 „consumatorii finali” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru uz Propriu. dar nu le procură pentru a le vinde ulterior. consumatorul noncasnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. însă. Mai mult. atât consumatorii casnici şi consumatorii noncasnici sunt persoanele care utilizează gazele naturale. inclusiv din străinătate. potrivit celor menţionate. Explicaţia rezidă în faptul că nu este necesară definirea noţiunii de consumator final în contextul în care. efectiv acest drept nu poate fi realizat.

Explicarea rezidă în faptul că pe piaţa gazelor naturale a RM nu există consumatori angrosişti. deoarece există furnizorii la tarife nereglementate. pentru diversificarea surselor şi asigurarea livrărilor câtre planificare pe termen lung – planificarea necesarului de investiţii în capacităţi de producere. în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului.Articolul 2 29 „consumatori angrosişti” reprezintă persoane fizice sau juridice. de stocare şi de distribuţie a gazelor naturale pe termen lung. în afara operatorilor sistemului de transport şi a operatorilor sistemului de distribuţie. de transport. în cazul introducerii de două noţiuni care să desemneze persoana care vinde gazele naturale la tarife nereglementate („consumator” şi „furnizor la tarife nereglementate”) s-ar putea crea confuzii cu privire la cerinţele ce trebuie îndeplinite de persoana care intenţionează să desfăşoare activitatea de procurare-vânzare a gazelor naturale. a diversificării surselor şi a asigurării livrării gazelor naturale consumatorilor. Articolul 2 30 „planificare pe termen lung” reprezintă planificarea capacităţii de furnizare şi transport a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pe termen lung. Compatibil . Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. care pot fi consideraţi ca consumatori angrosişti. care procură gazele naturale în scopul revânzării lor în interiorul sau în afara sistemului în care sunt stabiliţi. Astfel. iar activitatea de achiziţionare pentru revânzare a gazelor naturale poate fi desfăşurată de titularii licenţelor pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem.

cât si securitatea tehnică. Articolul 2 32 „siguranţa” reprezintă atât siguranţa furnizării şi a alimentării cu gazele naturale.asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al persoanelor terţe. protecţiei mediului. Articolul 2 31 „piaţa în ascensiune” reprezinta un Stat membru în care prima livrare comerciala din cadrul primului său contract de furnizare a gazelor naturale pe termen lung s-a efectuat cu maximum zece ani în urmă. întrucât RM nu este membră a UE.consumatori. Articolul 2 33 „infrastructura noua” reprezintă o infrastructură care nu a fost finalizată până la intrarea în vigoare a prezentei Directive. (2). Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. la reţelele de gaze naturale. se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod. Directiva 2003/55/CE nu are aplicabilitate directă pe teritoriul acesteia. ea nefiind membru a UE. deoarece nu este necesară. Compatibil Aceasta deoarece. se stochează. . Condiţii şi principiile de reglementare (1) În vederea asigurării securităţii energetice. întreprinderile din sectorul gazelor naturale să fie exploatate în conformitate cu principiile prezentei directive. Aceasta deoarece prevederea în cauză nu este aplicabilă Republicii Moldova. drepturilor şi intereselor consumatorilor. Pe baza organizării lor instituţionale şi luând în considerare principiul subsidiarităţii.reprezintă atât securitatea furnizării şi a livrării gazelor naturale. securitatea . statele membre iau toate masurile pentru ca. intereselor economiei naţionale. fara sa aduca atingere dispozitiilor de la alin. persoane fizice şi juridice. sigure şi durabile din punct Articolul 3. care sunt recepţionate în exploatare se consideră obiecte noi. gazele naturale se produc. în scopul constituirii unei piete competitive. se transportă. (2) Principiile fundamentale de reglementare ale prezentei legi sunt: . inclusiv la tarife transparente şi previzibile. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Orice obiecte ale sistemului de gaze naturale. cât si securitatea tehnică Compatibil Articolul 3 Obligaţiile de serviciu public si protecţia consumatorului 1.

regularitate. calitate si preţul livrarilor.crearea de condiţii optime pentru excluderea dependenţei. 2: Titularii de licenţe trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public aferente securităţii.respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea. transparente. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. transportul. inclusiv securiităţii furnizării. alin.protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. . Astfel de obligatii trebuie sa fie clar definite. obligatii de serviciu public ce pot fi legate de securitate. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. precum şi protecţiei mediului. inclusiv eficienţei energetice şi protecţiei climei Art. Prin considerarea integrala a principalelor dispoziţii ale Tratatului.promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale. inclusiv eficienta energetica si protejarea climatului. în termenul stabilit. verificabile si trebuie sa garanteze egalitatea accesului pentru companiile din . statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. „obligaţiile de serviciu public” includ obligaţiile ce incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi care se pot referi la securitate. 33. regularitate. nediscriminatorii. inclusiv securitatea furnizării. regularităţii. (1): Unitatea transportatoare trebuie k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. 2. Art. vizând interesul economic general. fără a face nici o discriminare între astfel de întreprinderi în ceea ce priveste drepturile şi obligaţiile acestora. între unitatea transportatoare sau de distribuţie şi întreprinderea de stocare de furnizorii sau producătorii de gaze naturale. . în primul rând din punct de vedere decizional. 4 din proiectul legii se regăseşte definiţia noţiunilor de „obligaţii de serviciu public” şi „management al eficienţei energetice/gestionare a cererii”. inclusiv securitatea furnizării. alin. .efectuarea de investiţii necesare extinderii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. 86. în special art. referitor la capacităţile de producere planificate sau A se menţiona că la art. Astfel. calităţii şi preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. stocarea.de vedere al mediului înconjurator în sectorul gazelor naturale. precum si protectia mediului. 28. . .

precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. tinând seama de posibilitatea ca terte parti să dorească accesul la sistem. precum si asupra costurilor de . În legatura cu securitatea furnizarii. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. destinata influenţării volumului si programării volumului de gaze naturale in scopul reducerii consumului gazelor naturale si a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienta energetica sau în alte măsuri precum contractele de alimentare cu gaze naturale intreruptibile. dupa cum se face trimitere în prezentul alineat. globala sau integrala. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. „management al eficientei energetice/gestionare a cererii” semnifică abordarea.sectorul gazelor naturale din UE la consumatorii nationali. managementul eficienţei energetice/gestionare a cererii si pentru îndeplinirea obiectivelor de protectie a mediului. daca acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente si economice opţiuni. în construcţie. statele membre pot introduce punerea în aplicare a planificarii pe termen lung. investiţiile noi pentru creşterea capacităţii de producere. calitate şi tariful de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. precum şi la protecţia mediului. asupra siguranţei alimentarii cu gaze naturale. având in vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului gazelor naturale asupra mediului. inclusiv eficienţa energetică şi protecţia climei.

în special în privinţa transparenţei referitoare la condiţiile contractuale generale. . montarea. Cel putin în privinta consumatorii casnici. A se menţiona că la art. ele pot lua masuri adecvate pentru a-i proteja pe clientii din zonele îndepartate care sunt conectati la sistemul de gaze naturale. ca exista masurile de siguranţa adecvate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare ale consumatorului. în special. Statele membre iau masuri pentru astfel încât consumatorii eligibili sa poată efectiv trece la un nou furnizor. (6) Furnizorul de ultimă opţiune încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator. recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. la informatiile generale şi la mecanismele de soluţionare a divergenţelor. Art. Condiţiile şi termenele ce trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. Statele membre iau masuri adecvate pentru protejarea consumatorilor finali si pentru a asigura un nivel ridicat al protectiei consumatorilor si se asigura. Statele membre pot desemna un furnizor de ultimă opţiune pentru consumatorii conectati la reteaua de gaze naturale. după cum urmează: serviciu universal – serviciu prestat întru asigurarea dreptului consumatorilor casnici de a li se furniza gazele naturale de o anumită calitate. la tarife rezonabile. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. alin. Articolul 45: (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege. (2) Regulamentul va cuprinde. norme cu privire la proiectarea. reglementate. furnizor de ultimă opţiune – furnizorul desemnat pentru a furniza gazele naturale în condiţii specifice. transparente şi uşor comparabile. inclusiv masuri adecvate pentru a-i ajuta sa evite deconectarea. aceste masuri le includ pe cele mentionate în anexa A. de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) – (6): (5) Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune. În acest context. 4 din proiect sunt definite noţiunile de „serviciu universal” şi de „furnizor de ultimă opţiune”. Ele garanteaza un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele aprobate de către Agenţie.distribuţie legate de acestea. 41. în special. 3.

după cum este expus mai jos. 46 au fost transpuse integral prevederile Anexei A la Directivă. deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale. alin. 46. Art. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea A se preciza şi faptul că în celelalte alineate din art.încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. inclusiv din străinătate. . La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. plata gazelor naturale.(5): (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. (3) . evidenţa consumului de gaze naturale.

alin (5): Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. în rezultatul negocierii. 5. toate instrumentele nationale si comunitare exis tente. prevederea unor stimulente economice adecvate. inclusiv capacitatea de interconexiune. Cuantumul clauzei penale este negociabil. Aceste masuri pot include. Articolul 49. consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. utilizând. protectie a mediului. dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. Statele membre pot decide sa nu Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a . dupa caz. Statele membre pun în aplicare masuri adecvate de realizare a obiectivelor de coeziune economica si sociala. în special. 4. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale. care pot include mijloace de combatere a modificarilor climatice si siguranta furnizarii. pentru întretinerea si construirea infrastructurii necesare a reţelei.contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului.

obligaţia de a raporta CE nu îi poate fi imputabilă. Articolul 4 Procedura de autorizare fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Explicaţia rezidă în faptul că RM nu este membru al UE şi. îndeplinirea obligatiilor de interes economic general impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si în masura în care dezvoltarea comertului nu este afectata astfel încât sa fie contrara intereselor comunitare. statele membre informeaza Comisia în legatura cu toate masurile adoptate pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu public. concurenta referitoare la clientii eligibili. de fapt sau de drept. inclusiv protecţia consumatorului si a mediului si în legatura cu posibilul lor efect asupra concurentei interne si internationale. indiferent daca acesta necesita sau nu a o derogare de la prevederile prezentei Directive. prin urmare. în conformitate cu prezenta directiva si cu art. orice modificare a acestor masuri. Articolul 39: (1) Autorizaţiile de construire a Compatibil . 86 din Tratat.aplice dispozitiile art. în măsura în care aplicarea acestor prevederi ar obstructiona. Statele membre notifica ulterior Comisiei. din doi în doi ani. 4 cu privire la distributie. între altele. 6. Interesele comunitare cuprind. indiferent daca aceste masuri necesita sau nu a o derogare de la dispoziţiile prezentei directive. De la intrarea în vigoare a prezentei directive.

în mod obligatoriu. De asemenea. 3. Construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale de interes naţional va fi autorizată de autorităţile administraţiei publice locale după obţinerea de către solicitant a acordului Guvernului. 17 alin.(4). În cazul în care statele membre deţin un sistem de autorizare. transportul gazelor naturale. Articolul 15: (1) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. (2) .1 milioane m3 nu se supune licenţierii. de autorităţile administraţiei publice locale.(1) se acordă persoanelor care: . furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe. în conformitate cu dispozitiile de la alin. Statele membre garanteaza ca motivele pentru care se refuza obiectelor sistemului de gaze naturale se eliberează. licenta. la solicitare. atunci ele stabilesc criteriile obiective si nediscriminatorii care trebuie îndeplinite de o întreprindere ce solicita autorizaţie pentru construirea si/sau exploatarea de instalatii de gaze naturale sau care solicita o autorizatie pentru furnizarea de gaze naturale. conducte si echipamente asociate. (3) Este interzis refuzul eliberării autorizaţiilor de construire pe motive subiective şi discriminatorii. statele membre sau orice alta autoritate competenta desemnata de acestea acorda autorizatii pentru construirea si/sau exploatarea pe teritoriul lor a unor astfel de instalatii. distribuţia gazelor naturale. (2) Procedura şi temeiurile de eliberare a autorizaţiilor de construire trebuie să fie transparente şi făcută publice. Articolul 16: (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art. în baza unor criterii obiective transparente şi nedisciminatorii. în temeiul acelorasi dispozitii. Criteriile si procedurile nediscriminatorii privind acordarea de autorizatii trebuie facute publice. permis. (3) Desfăşurarea activităţilor de comercializare a GNCV şi a GNL se efectuează în baza licenţelor de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate. consimtamânt sau aprobare) pentru construirea sau exploatarea instalatiilor de gaze naturale. concesionare. Temeiurile refuzului se comunică solicitantului. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea pot. (2) Activitatea legată de stocarea gazelor naturale în depozite de stocare cu capacitatea mai mică de 0.1. 2. sa acorde autorizatii pentru furnizarea de gaze naturale si pentru consumatorii angrosisti. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu.

depozitele de stocare. fara a aduce atingere dispozitiilor art. (3) Eliberarea. depozite de stocare. după caz. (2) Managerul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu. a) sînt înregistrate în Republica Moldova şi prezintă actul confirmativ în acest sens. 24. instalaţii de producere. precum şi autorizaţia tehnică eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale ce confirmă că dispune de personal calificat necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţă şi că reţelele de gaze naturale. c) prezintă documentele. după caz. c) să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 5 ani în domeniul energetic. sunt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege. statele membre pot refuza acordarea unei noi autorizaţii pentru construirea si exploatarea sistemelor de conducte de distributie în orice zona anume. reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art. 4. odata ce un astfel de sistem de conducte s-a construit sau este propus a fi construit în respectiva zona si daca nu este saturata capacitatea existenta sau propusa. Statele membre stabilesc o procedura prin care solicitantul poate face apel împotriva unui astfel de refuz.acordarea unei autorizatii sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului. b) prezintă raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul de cont bancar în cazul iniţierii afacerii. Motivele unui astfel de refuz sunt transmise Comisiei spre informare. d) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie. instalaţiile de producere. b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova. 17 se efectuează conform procedurilor . În scopul dezvoltarii unor noi zone alimentate si al unei exploatari eficiente în general. prevăzute de Codul penal. ce confirmă că dispune de reţele de gaze naturale.

(4) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. d) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate.stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. (5) Titularii de licenţe pentru transport. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei. b) licenţă pentru transportul gazelor naturale. (2) La licenţă se anexează. care corespund prevederilor legilor şi constituie parte integrantă a licenţei. (3) Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. în condiţiile specificate în licenţă. în mod obligatoriu. în Compatibilre cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. . Articolul 17: (1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe: a) licenţă pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate. c) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani. Termenul pentru examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale este de 15 zile. pentru transportul.

la cererea Agenţiei. licenţa poate fi sistată temporar. adoptată în temeiul legii. licenţa poate fi sistată temporar prin hotărâre judecătorească. cît şi din iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale. (3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea de către titularul de licenţă a obligaţiilor sale. sau dacă acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite. (2) Licenţa se sistează temporar prin hotărâre a Agenţiei. la cererea titularului de licenţă. fiind pusă în pericol securitatea naţională. sistarea temporară a licenţei se anulează. Hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară activităţii de întreprinzător se aplică până la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărârii definitive . Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de către Agenţie.distribuţie şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul specificat de Agenţie. În celelalte cazuri. Articolul 19: (1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului. care a dus la întreruperea furnizării gazelor naturale consumatorilor pe o perioadă mai mare decât cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate. viaţa şi sănătatea oamenilor. În caz de nerespectare a acestui termen. cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată.

în condiţiile prezentei legi. (6) Hotărârea privind sistarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi este adusă la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. . b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate. e) neachitarea plăţii regulatorii. care nu poate depăşi 6 luni. c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate.şi irevocabile (4) Agenţia va sista temporar licenţa. dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei. conform procedurii prevăzute la alin. (5) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind sistarea temporară a acesteia. (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. în termenul stabilit de Agenţie. d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii. (3). în termenul stabilit de Agenţie. În hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară a se indică termenul concret de sistarea temporară.

Hotărârea se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. c) depistarea unor date neautentice în . cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. Articolul 20: (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărâre judecătorească. adoptată în temeiul legii. (2) lit. (9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul hotărârii Agenţiei. în condiţiile legii. b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă. la cererea Agenţiei. (10) Hotărârea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărârea judecătorească corespunzătoare. (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia. sau în temeiul hotărârii instanţei de judecată care a emis hotărârea de sistarea temporară a licenţei sau a hotărârii instanţei ierarhic superioare. care se efectuează direct de către Agenţie. a) şi b).(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de sistare temporară a acesteia. după remedierea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei.

Agenţia este obligată să-şi prezinte acordul în termen . a prescripţiilor de lichidare a încălcărilor privind condiţiile activităţii licenţiate. separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. În acest caz. f) nerespectarea. taxa pentru licenţă nu se restituie. d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă.documentele prezentate Agenţiei. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii. să depună la Agenţie licenţa retrasă. cu indicarea temeiurilor retragerii. asocierea. în termenul stabilit. a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. (6) Titularul de licenţă este obligat. Articolul 21: Fuziunea întreprinderilor de gaze naturale între ele. precum şi cu alţi agenţi economici. (4) În cazul retragerii licenţei. e) neînlăturarea. în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de retragere a licenţei. (5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea cauzelor care au condus la retragerea licenţei. în mod repetat. (3) Agenţia adoptă hotărârea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă.

un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. acordul se consideră oferit. concomitent. capacitatile suplimentare avute în vedere în stadiu de proiect sau în constructie si calitatea si nivelul întretinerii retelelor. Articolul 33. precum si masurile necesare pentru a se face fata vârfurilor de cerere si deficitului de aprovizionare a unui sau mai multor furnizori. 25 alin. k): Unitatea transportatoare este obligată k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei.Articolul 5 Monitorizarea siguranţei furnizării Statele membre asigura monitorizarea problemelor legate de siguranta furnizarii. În cazul în care statele membre consideră adecvat. Această monitorizare se refera în special la echilibrul cerere/oferta de pe piata nationala. alin. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. cel mai târziu la 31 iulie în fiecare an. obligaţia de raportare a informaţiilor aferente siguranţei furnizării incumbă unităţii transportatoare. (1). de o lună şi este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. în termenul stabilit. care. referitor la capacităţile de producere planificate sau în construcţie. . Monitorizarea va fi în sarcina ANRE. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. precum si orice masura luata sau preconizata pentru abordarea lor si înainteaza imediat Comisiei acest raport. îndeplineşte funcţiile operatorului reţelelor de transport. nivelul prevazut al cererii viitoare si al rezervelor disponibile. Întrucât RM nu este stat membru al UE. (1). lit. ele pot delega aceasta sarcina autoritatilor de reglementare menţionate în art. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat. Potrivit proiectului legii gazelor naturale. un raport care sa prezinte constatarile rezultate din monitorizarea acestor aspecte. Autoritatile competente publica. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. obligaţia de a prezenta Comisiei raportul privind siguranţa furnizării nu poate fi transpusă în proiectul legii.

(1): Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport.Articolul 6 Reglementari tehnice Statele membre garanteaza definirea criteriilor de siguranta tehnica precum si elaborarea si punerea la dispozitie a reglementarilor tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si cerinţele funcţionale pentru conectarea la sistem a instalatiilor GNL. pentru o perioada de timp ce urmează sa fie Articolul 5. distribuţie. lit. alin. precum si a magistralelor directe. Articolul 7 Desemnarea operatorilor de sistem Statele membre desemnează sau solicită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care detin instalatii de transport. stocare sau . La transpunerea prevederilor art. a altor sisteme de transport sau distributie. Compatibil Articolul 33. a depozitelor de stocare. Aceste reglementări tehnice trebuie sa asigure interactiunea sistemelor si sa fie obiective şi nediscriminatorii. inclusiv privind gazele naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) şi gazele naturale lichefiate (GNL). 8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii de transmitere a informatiilor în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al reglementarilor privind serviciile societatii informationale. depozite de stocare sau instalaţiilor GNL să desemneze. k) k) aprobă reglementări tehnice specifice sistemului de gaze naturale. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. 9 din Preambulul Directivei. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. Ele trebuie sa fie notificate Comisiei în conformitate cu art.

stocare si/sau instalaţiilor GNL: (a) exploateaza. în condiţii economice. 8 . Unitatea transportatoare este obligată: a) să exploateze. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite.stabilita de statele membre luând în considerare eficienţa si echilibrul economic. Fiecare operator al sistemului de transport. instalaţii de transport. gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producţie şi/sau furnizare.10. . retehnologizeze. retehnologizarea. fiabile si eficiente. stocare si/sau de GNL sigure. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca operatorii sistemului de transport. să extindă reţelele de transport şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie. (b) se abtine sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. La exploatarea. asigura întretinerea şi dezvoltă. (1): Compatibil Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. unul sau mai multi operatori ai sistemului. de stocare si a instalaţiilor GNL funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. tinând seama de impact asupra mediului. unitatea transportatoare va aplica în mod Articolul 8 Funcţiile operatorilor de sistem 1. Articolul 33. reabiliteze. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. alin. persoanele juridice care au construit reţele de transport. În fapt. devin operatori de reţea sau unităţi transportatoare după ce obţin licenţa pentru transportul gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport.

c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. în condiţii de siguranţă. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. alin. în special în capacităţile de interconexiune. respectând standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. alin. eficienţă şi de protecţie a mediului. în condiţii nediscriminatorii. oricarui alt operator al depozitului de stocare. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. în special în favoarea întreprinderilor înrudite. 4: . întreţinerea.(c) pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de transport. Articolul 40. e) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . g) să ofere informaţii suficiente necesare utilizatorilor reţelelor de transport pentru accesul eficient la acestea. Articolul 34. (3): (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: a) operarea. oricărui alt operator al sistemului GNL si/sau oricarui alt operator al sistemului de distribuţie suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul şi stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu exploatarea eficientă si sigură a sistemului interconectat. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. f) să nu facă discriminare între utilizatorii reţelelor de transport. (d) furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. obligatoriu metodele moderne de management al eficientei energetice/cererii.

Articolul 34: (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa gazelor naturale. în conformitate cu regulile pieţei gazelor naturale. menite să asigure transportul gazelor naturale şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de gaze naturale se stabilesc printr-un regulament aprobat de Agenţie. Conditiile. (2) si sunt publicate. d) specificarea parametrilor tehnici de calitate în funcţionarea reţelelor de transport. (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale sunt: a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor la reţelele de transport a gazelor naturale.(4) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de transport a gazelor naturale asupra mediului. Reglementările respective sunt aprobate de către organul de reglementare. transparente şi nediscriminatorii. b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor de transport a gazelor naturale. 2. inclusiv reglementarile si tarifele. . inclusiv reglementari de stabilire a tarifelor pentru redeventele care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. Moldova un antreprenor nu poate adopta oarecare reglementări pentru alt antreprenor. unitatea transportatoare va desfăşura activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile normelor de construcţie şi standardele tehnice. deoarece conform legislaţiei R. e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a obiectelor sistemului de gaze naturale. pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii sistemului de transport se stabilesc. în mod nediscriminator si tinând cont de costuri. în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor unităţii transportatoare şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor de transport a gazelor naturale. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. 25 alin. Reglementarile adoptate de operatorii sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale trebuie sa fie obiective. stabilite prin lege.

În acest scop. h) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre unitatea transportatoare şi utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale. Statele membre pot solicita operatorilor sistemului de transport sa îndeplinească cerinţele minime pentru întretinerea si dezvoltarea sistemului de transport.f) stabilirea cerinţelor tehnice privind racordarea la reţelele de transport a gazelor naturale. ţinând cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale. alin. (3) Schimbul de informaţii între utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între entităţile din sistemului de gaze naturale. g) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale. 3. inclusiv capacitatea de interconexiune. (1): Unitatea transportatoare este obligată: b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport a gazelor naturale. unitatea . elaborând şi executând planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. Articolul 33. cu respectarea celorlalte norme în vigoare. c) să contribuie la securitatea furnizării gazelor naturale prin reţelele de transport adecvate şi siguranţă în funcţionarea sistemului de gaze naturale. d) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de transport.

(2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale menţionate la alin. b) asigurarea siguranţei operaţionale adecvate a sistemului de gaze naturale. întreprinderile de stocare.transportatoare răspunde de asigurare a unui serviciu de transport sigur. Operatorii sistemului de transport procura energia pe care o utilizeaza pentru realizarea activităţilor lor în conformitate cu proceduri transparente. unitatea transportatoare. nediscriminatorii şi bazate pe regulile pieţei. în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea de transport cu care este interconectată reţeaua sa. aprobate de Agenţie. fiabil şi eficient şi. (1) sunt următoarele: a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii pieţei gazelor naturale şi entităţile economice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile. inclusiv. 4. (1) Raporturile juridice dintre producători. în acest context. toţi participanţii pe piaţa gazelor naturale vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale. de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem. Articolul 31. precum şi crearea de condiţii optime . inclusiv prin echilibrarea consumului de gaze naturale şi decontarea conturilor. unităţile de distribuţie şi furnizorii gazelor naturale se stabilesc. în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale. În acest scop. fiabile şi sigure a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova.

fără discriminare.pentru efectuarea managementului congestionării reţelelor de gaze naturale. (3) În funcţie de tipul de activitate. d) asigurarea accesului reglementat. unitatea transportatoare permite unităţilor de distribuţie. e) prezentarea de informaţii exacte. în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie. cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii. al furnizorilor şi producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de gaze naturale intrate în reţeaua de transport şi ieşite din ea. furnizori şi consumatorii. furnizorilor şi consumatorilor existenţi sau potenţiali. consumatorii şi furnizori. între întreprinderile de distribuţie. corespunzător. repartizarea volumului total al gazelor naturale furnizate. c) organizarea sistemului de evidenţă a gazelor naturale prin măsurarea exactă a fluxurilor de gaze naturale intrate în reţeaua de transport în fiecare lună şi. în scopul citirii indicaţiilor. conform contractelor bilaterale de furnizare a gazelor naturale încheiate de întreprinderile de distribuţie. participanţii pe piaţa gazelor naturale încheie. la reţeaua de transport tuturor producătorilor. contracte de . contracte de furnizare a gazelor naturale. întreprinderilor de stocare. actuale tuturor participanţilor pe piaţa gazelor naturale. după caz. Totodată. unităţilor de distribuţie.

Contractele trebuie să asigure acoperirea necesităţilor de gaze naturale în anul calendaristic următor. inclusiv în fiecare oră a anului calendaristic următor. (4) Calculul lunar al fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale. În cazul în care operatorul sistemului de transport face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale. el trebuie sa fie independent cel putin în privinta formei sale juridice.asigurare a serviciilor de echilibrare în reţelele de transport şi contracte de stocare a gazelor naturale şi de prestare a serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. precum şi calculul şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de transport ţin de competenţa unităţii transportatoare şi se efectuează conform metodei stabilite de Agenţie în Regulile pieţei gazelor naturale. Condiţiile de bază ce trebuie respectate de către participanţii pieţei gazelor naturale la desfăşurarea activităţilor în conformitate cu contractele menţionate se stabilesc de Agenţie prin regulile menţionate. . Articolul 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport 1. alin (5): (5) Unitatea transportatoare nu poate deţine licenţă pentru producerea. al cantităţilor de gaze naturale procurate în conformitate cu contractele bilaterale. evidenţa volumelor de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelelor de transport. a Articolul 33.

Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de transport de întreprinderea integrata pe verticala. precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. de gestionarea cotidiana a productiei. c) de a elabora un program de conformitate. .organizarii si a luarii deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de transport. cu privire la activele necesare pentru (2) Unitatea transportatoare este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii unităţii transportatoare nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală. distributiei si furnizării gazelor naturale. (c) operatorul sistemului de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor. distribuţie sau furnizarea gazelor naturale. privind exploatarea. (1). responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere. direct sau indirect. În vederea asigurarii independentei operatorilor sistemului de transport mentionate în alin. de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. 2. independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală. b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii pe site-ul unităţii transportatoare. extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu. întreţinerea. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesiona le ale persoanelor care răspund de gestionarea operatorului sistemului de transport sunt luate în considerare într.

25 alin. reglementate indirect conform art. În special. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de transport si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. (2). (d) operatorul sistemului de transport stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport. iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. întretinerea sau dezvoltarea retelei. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. Programul enumera obligatiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv.exploatarea. Aceasta nu va permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. .

care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de transport.Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autorităţii de reglementare mentionate în art. persoanele La transpunerea . (4) – (5): Compatibil (4) Unitatea transportatoare este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate. (5) Este interzis unităţii transportatoare să facă abuz de informaţia obţinută de la persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de transport. În contextul achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi înrudite. alin. Articolul 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport 1. 16 sau oricarei alte obligaţii legale privind divulgarea de informatii. alin. Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 25 alin. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. operatorii sistemului de transport nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. fiecare operator al sistemului de transport. iar acest raport este apoi publicat. Articolul 34. Articolul 11 Articolul 33. (1) un raport care prezinta masurile luate. (1): În fapt. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. 2. stocare si/sau de GNL pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informaţiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.

stocare sau gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producere şi/sau furnizare. unităţile de distribuţie ce deservesc un număr ce depăşeşte 100 000 consumatori sunt obligate să se separe din punct de vedere juridic.14. unul sau mai multi operatori ai sistemului de distributie si iau masuri pentru ca operatorii respectivi sa actioneze în conformitate cu dispozitiile art. alin. retehnologizeze. în conformitate cu clauzele contractelor încheiate între părţi. Compatibil . Articolul 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie 1. potrivit proiectului legii. fiabil si eficient. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par.Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Statele membre desemneaza sau solicita întreprinderilor care detin sau raspund de sisteme de distributie sa desemneze. (1): (1) Unitatea de distribuţie este obligată: a) să exploateze. să extindă reţelele de distribuţie şi să presteze servicii de distribuţie a gazelor naturale la destinaţie. tinând seama de implicatiile de mediu. pentru o perioada de timp ce urmeaza sa fie stabilita de statele membre. Articolul 35. în conditii economice. Totodată. reabiliteze. luând în considerare eficienta si echilibrul economic. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. 12 . distribuţie. Fiecare operator al sistemului de distributie exploateaza. un sistem sigur. în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii reţelelor de distribuţie. (1) Unitatea de distribuţie îndeplineşte funcţiile de operator al reţelelor de distribuţie juridice care au construit reţele de distribuţie. devin operatori de reţea de distribuţie după ce obţin licenţa pentru distribuţia gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. prevederilor art. 9 din Preambulul Directivei. asigura întretinerea si dezvolta.

aprobate de Agenţie. e) să asigure accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale unitatea de distribuţie va aplica în mod obligatoriu metodele moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii. La exploatarea. 3. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. f) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . retehnologizarea. si/sau a oricarui operator al sistemului de transport si/sau operator al sistemului GNL si/sau operator al depozitelor de stocare suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul si stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu functionarea sigura si eficienta a sistemului interconectat. în special în favoarea întreprinderilor afiliate şi să prezinte utilizatorilor reţelelor de distribuţie informaţiile de care au nevoie pentru accesul eficient la reţele. Regulile pieţei gazelor naturale. 4. alin. fără discriminare. Articolul 36. stabilite . unităţile de distribuţie desfăşoară activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile documentelor normativ tehnice obligatorii. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. Fiecare operator al sistemului de distributie pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de distributie. condiţiile prevăzute în licenţă. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. Fiecare operator al sistemului de distributie furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. (3): (3) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului înconjurător. Indiferent de situatie. operatorii sistemului de distributie nu trebuie sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem.2.

prin legi. 5. În cazul în care operatorii sistemului de distributie raspund de echilibrarea sistemului de distributie a gazelor naturale, reglementarile adoptate de ei în acest scop trebuie sa fie obiective, transparente si nediscriminatorii, inclusiv reglementarile de stabilire a tarifelor pentru redevenţele care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. Conditiile, inclusiv reglementarile si tarifele, pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii de sistem se stabilesc, în mod nediscriminator si reflectând costurile, în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. 25 alin. (2) şi sunt publicate. Articolul 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie 1. În cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el trebuie sa fie independent, cel putin în privinta formei sale juridice, a organizarii si a luarii deciziilor, de alte activitati care nu sunt legate de distributie. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de distribuţie

Articolul 52, alin. (2): (2) Până la 1 ianuarie 2013: - unităţile de distribuţie care deservesc un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 pot fi concomitent şi furnizor de gaze naturale la tarife reglementate; - fiecare din unităţile de distribuţie ce deserveşte un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 va separa legal şi funcţional activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, prin reorganizare, creând două întreprinderi: de distribuţie şi de furnizare. Întreprinderile nou create vor fi succesoare a licenţelor pentru distribuţia

Compatibil. Stabilirea termenului respectiv a fost acceptată in cadrul negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a Secretariatului Comunităţii Energetice.

de întreprinderea integrata pe verticala.

şi, respectiv, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, deţinute de întreprinderea integrată pe verticală la momentul intrării în vigoare a prezentei legi. Art. 35, alin (5): (5) Unitatea de distribuţie nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea gazelor naturale. Se permite acordarea licenţei pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate întreprinderii de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care ultima prestează servicii de distribuţie pentru un număr de până la 100000 consumatori conectaţi. Articolul 35, alin. (2) : (2) Unitatea de distribuţie este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii operatorului reţelelor de distribuţie nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale; b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice; c) de a elabora un program de conformitate, care să conţină măsurile

2. Pe lângă cerinţele din alin. (1), în cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el este independent în privinta organizarii sale si a procesului de luare a deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de distributie. În acest scop se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea cotidiana a productiei, distributiei si furnizarii gazelor naturale; (b) trebuie luate masuri adecvate

pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie sunt luate în considerare într- un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent; (c) operatorul sistemului de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare, reglementate indirect conform art. 25 alin. (2). În special, aceasta va permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de distributie si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport, care nu

întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu, precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv şi de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii.

16 sau oricarei altei obligatii legale privind divulgarea de informatii. (1) un raport care prezinta masurile luate. Articolul 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie 1. Fara sa aduca atingere dispozitiilor art. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. (1) si (2) întreprinderilor integrate din sectorul gazelor naturale care deservesc mai putin de 100 000 clienti conectati. alin. (3) – (4): (3) Unitatea de distribuţie este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare menţionate în art. 25 alin. iar acest raport este apoi publicat. fiecare operator al sistemului de distributie pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de Articolul 35. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. (4) Este interzis unităţii de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la Compatibil . care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de distribuţie. Statele membre pot decide sa nu aplice alin.depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. (d) operatorul sistemului de distributie stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat.

în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. stocare si distribuţie care este independent în privinţa formei sale juridice. (a) – (d). 13 alin. 2. . operatorii sistemului de distributie nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. a organizarii si a procesului de luare a deciziilor de alte activităţi care nu au legatura cu activitatile de transport. (1) si art. Articolul 15 Operatorul combinat Reglementarile din art. stocare şi distribuţie si care îndeplineşte cerinţele menţionate la lit. Noţiunea de „operator combinat” nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gaze. deoarece ea nu el nu va exista. Aceasta cu atât mai mult cu cît în sistemul UE se înregistrează tendinţa de a renunţa la operatorii de sistem combinaţi. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. Pe piaţa gazelor naturale din RM nu există un operator combinat şi nu a fost constatată necesitatea creării acestuia. GNL. GNL. În contextul vânzarii sau achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi conexe. Aceste reglementari nu creează obligaţia de separare a detinerii activelor sistemului combinat de întreprinderea integrata pe verticala: (a) persoanele care raspund de persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de distribuţie. 9 alin. (1) nu trebuie sa împiedice activitatile unui operator combinat al sistemului de transport.vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.

gestionarea operatorului sistemului combinat nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. (c) operatorul sistemului combinat trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. de activitatile cotidiene de productie si furnizare de gaze naturale. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului combinat si sa stabileasca limite globale . În special. 25 alin. direct sau indirect.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului combinat sunt luate în considerare într. întretinerea sau dezvoltarea retelei. reglementate indirect conform art. (2). cu privire la activele necesare pentru exploatarea. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare.

prevăzute de prezenta lege. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare mentionate în art. au Articolul 9. (1) un raport care prezinta masurile luate. Articolul 16 Dreptul accesului la conturi 1. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. alin. (d) operatorul sistemului combinat stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. iar acest raport este apoi publicat. inclusiv autorităţile de reglementare mentionate în art. 25 alin. Agenţia este în drept: c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. 25 alin. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor menţionate în art. . care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent.ale nivelului de îndatorare al subsidiarei sale. inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat. (1): Compatibil În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. 20 alin. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind operatiunile cotidiene. (3). Statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport si distributie.

transport. (4) – (5). Articolul 8. Articolul 13. extrase din documentele menţionate la lit. Articolul 30: (1) Pentru a fi evitate discriminarea. conform celor prevazute în art.drept de acces la acele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. 25 alin. necesare pentru îndeplinirea functiilor lor. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. Agenţia furnizează informaţia solicitată. stocare. daca acest lucru este necesar pentru ca respectivele autoritati competente sa-si îndeplineasca atributiile. (13): (13) La cererea persoanelor fizice sau juridice. Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă. cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială. inclusiv autoritatile de reglementare mentionate în art. informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. (1): e) prezintă organizaţiilor care apără interesele consumatorilor. Statele membre pot introduce exceptii de la principiul confidentialitatii. precum şi informaţiile suplimentare necesare. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. alin. cu excepţia celei cu caracter confidenţial. cerinţele privind rapoartele contabile. Statele membre şi orice autoritate competenta desemnata de acestea. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. Compatibil Referitor la prevederile alin. Articolul 17 Separarea conturilor contabile . pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial. 17. alin. precum şi consumatorilor. (1): Agenţia: k) stabileşte. a se 2. alin. Articolul 14. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. c).

1. activitatea GNL şi activitatea de stocare aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca respectivele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sunt tinute în conformitate cu dispozitiile de la alin. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. (2) – (5). (1) din proiect. 18. transport. (2) lit. alin. e) din proiect. în conformitate cu art. adoptate în conformitate cu cea de-a patra Directiva a Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. cerinţele privind rapoartele contabile. 8. din punct de vedere legal. titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru fiecare tip de activitate practicată. (2) si (4). întocmesc. să întocmească şi să publice anual dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale. stocare. privind rapoartele contabile anuale ale anumitor tipuri de companii. (g)* din Tratat. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. 44 alin. titularii de licenţe sunt obligaţi să ţină contabilitatea în condiţiile şi modul prevăzute de prezenta lege şi să asigure separarea organizaţională pe gen de activitate desfăşurat. în conformitate cu reglementarile din legislatia nationala referitoare la rapoartele contabile anuale ale întreprinderilor cu raspundere limitata. 28 alin. (1). 3. În cazul în care întreprinderile beneficiaza de o derogare de la prezenta dispozitie pe baza art. În sistemul lor de contabilitate interna. Conturile interne vor trebui să conţină bilanţul contabil şi un cont al profitului şi pierderilor pentru fiecare activitate. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. Întreprinderile care. Totodată. alin. lit. Agenţia: k) stabileşte. distribuţie. ele trebuie sa-si tina cel putin conturile interne în conformitate cu prezentul articol. pusa la dispozitia publicului. pe baza art. (2) Ttitularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru activitatea de transport. inclusiv în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi nereglementate prin prezenta lege aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. prezinta spre verificare si publica rapoartele contabile anuale. (3) Întreprinderile care desfăşoară activităţile licenţiate pe piaţa gazelor naturale sunt obligate să supună rezultatele economico-financiare auditului. Veniturile obţinute din deţinerea cu titlu de proprietate a reţelelor de transport sau de distribuţie vor fi specificate în conturi. (4) Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii cu privire la orice tranzactie de un anumit volum menţiona că potrivit art. nu sunt obligate sa-si publice rapoartele contabile anuale pastreaza la sediul lor o copie a acestora. . în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. 2. indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic. întreprinderile de gaze subvenţionările încrucişate şi distorsionarea concurenţei.

4. pentru alte activitati din sectorul gazelor naturale. 5. ele tin conturi consolidate pentru alte activitati din afara sectorului de gaze naturale. care nu sunt legate de transport. Conturile interne cuprind un bilant si un cont de profit si pierderi pentru fiecare activitate în parte. în special. În contabilitatea lor interna. distributie. separate pentru activitatile de transport. în vederea evitarii discriminarii. întreprinderile precizeaza. distributie si depozitare a gazelor naturale cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de întreprinderi separate.naturale tin conturi realizată de întreprinderile înrudite. (2) trebuie sa verifice. Pâna la 1 iulie 2007. fara a aduce atingere reglementarilor de . ele ţin conturi. GNL si depozitare. Verificarea contabila mentionata în alin. ele tin conturi separate pentru activitatile de furnizare catre clientii eligibili si pentru activitatile de furnizare catre clientii ne-eligibili. Veniturile rezultate din detinerea retelei de transport/distributie trebuie specificate în conturi. (3) sa fie respectata. Dupa caz. ca obligatia de evitare a discriminarii si a subventiilor încrucisate mentionata în alin. subventionarii încrucisate si denaturarii concurentei. De asemenea. care pot fi consolidate.

Aceste reguli interne pot fi modificate numai în cazuri excepţionale. precum si cele pentru rata de amortizare. Statele membre asigura punerea în aplicare a unui sistem de acces al tertilor la sistemul de transport si distributie si la instalatiile de GNL pe baza publicarii tarifelor. Accesul la reţelele de transport al producătorilor. (1) si ca aceste tarife – si metodologiile. aprobate de Agenţie. 2. aplicabile tuturor clientilor eligibili. Statele membre trebuie sa se asigure ca aceste tarife sau metodologiile care stau la baza calcularii lor se aproba înainte de intrarea lor în vigoare de o autoritate de reglementare mentionata în art. instalaţiile GNL şi instalaţiile de utilizare la reţelele de gaze naturale şi de a beneficia de servicii de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile legii . instalaţiile de producere. după cum urmează: acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a racorda reţelele. furnizorii. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. aplicat în mod obiectiv si fara discriminare între utilizatorii sistemului. întreprinderile de stocare. (9): (9) Producătorii. Astfel de modificari trebuie sa fie mentionate şi justificate temeinic. alin. depozitele de stocare. inclusiv întreprinderilor de furnizare. 6. Articolul 18 Accesul terţilor 1. transparente şi nediscrimnatorii. întreprinderile de stocare. al furnizorilor şi al consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. al întreprinderilor de stocare. al unităţilor de distribuţie. a cheltuielilor si veniturilor. Compatibil A se menţiona că în priectul legii a fost definită noţiunea de „acces la reţea”. Operatorii sistemului de Articolul 33. Articolul 35. regulile de alocare a activului şi pasivului. Rapoartele contabile anuale indica prin note orice tranzactie de un anumit volum realizata de întreprinderile înrudite.contabilitate aplicabile pe plan national. (3). unităţile de distribuţie şi consumatorii au drept de acces la reţelele de transport în condiţii şi la tarife reglementate. (8): (8) Producătorii. 25 alin. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. furnizorii şi consumatorii au drept de acces la reţelele de distribuţie în condiţii şi la tarife reglementate. reguli pe care le respecta în întocmirea conturilor separate mentionate în alin. alin. în cazul în care se aproba numai metodologiile – sunt publicate înainte de intrarea lor în vigoare.

3. daca este necesar în scopul realizarii activitatilor lor inclusiv în legatura cu transportul transfrontalier. Articolul 19 Accesul la depozitele de stocare 1. d) realizarea obligaţiilor de serviciu public. b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier. precum si pentru organizarea accesului la serviciile auxiliare. (1) nu se aplica serviciilor auxiliare si depozitarii temporare care sunt legate de instalaţiile de GNL si sunt necesare pentru procesul de regazeificare si pentru livrarea ulterioara catre sistemul de transport. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (2) La desfăşurarea activităţii de stocare a gazelor naturale trebuie respectate următoarele principii: a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gazele naturale. furnizorilor şi consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. la reteaua altor operatori ai sistemului de transport. transparente şi nediscrimnatorii. Accesul la reţelele de distribuţie al producătorilor.transport au acces. întreprinderilor de stocare. e) asigurarea consumului propriu de către consumatorii. 2. aprobate de Agenţie. transparente si nediscriminatorii. Pentru organizarea accesului la depozitele de stocare. atâta timp cât ele respecta regulile concurentei din cadrul Comunitatii. (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: . iar calitatea gazelor naturale livrate Compatibil standardului naţional GOST 5542. si la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem pentru aprovizionarea clientilor. c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de transport a gazelor naturale. Aceste proceduri functioneaza în conformitate cu criterii obiective. Dispozitiile prezentei directive nu trebuie sa împiedice încheierea contractelor pe termen lung. Compatibil Articolul 40. 3. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie. zilnic şi orar cu sursele de gaze naturale disponibile. În cazul accesului negociat. Stocarea gazelor naturale (1) Persoana care desfăşoară activitatea de stocare a gazelor naturale sînt în drept să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţea. (3) si (4). statele membre pot alege una sau ambele proceduri menţionate în alin. Dispozitiile alin.

stocare în conducta si alte servicii auxiliare se negociaza cu operatorul respectiv al sistemului de depozitare sau cu întreprinderile respective din sectorul gazelor naturale. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. 4. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. (4) Drepturile întreprinderii de stocare sunt următoarele: a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale. în condiţii de siguranţă. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. întreţinerea. Contractele de acces la depozitare. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. sa negocieze accesul la depozitare sau la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. Statele membre care opteaza pentru procedura unui acces a) operarea. fie din interiorul. c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. cu anunţarea prealabilă a participanţilor pieţei gazelor naturale cu care are încheiate contracte. Statele membre solicita operatorilor sistemului de depozitare si întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sa-si publice principalele conditii comerciale pentru utilizarea depozitarii. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. b) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare Agenţiei. în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii. Partile contractante sunt obligate sa negocieze de buna credinţa accesul la depozitare.statele membre adopta masurile necesare pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. conform reglementărilor emise de Agenţie. (5) Întreprinderea de stocare a gazelor naturale nu poate deţine concomitent licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale. d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de stocare. să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată. la stocarea în conducta sau la alte servicii auxiliare. eficienţă şi de protecţie a mediului. . stocarii în conducta si a altor servicii auxiliare în primele sase luni dupa punerea în aplicare a prezentei directive si ulterior anual. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. în condiţii nediscriminatorii.

Articolul 20 Accesul la retelele de conducte din amonte 1. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem.reglementat adopta masurile necesare pentru a acorda întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale si clientii eligibili. pe baza tarifelor publicate si/sau a altor condiţii si obligaţii privind utilizarea depozitarii si a stocarii în conducta. Acest drept de acces pentru clienţii eligibili poate fi acordat astfel încât sa permita acestora încheierea de contracte de livrare cu întreprinderile concurente din sectorul gazelor naturale. indiferent de locul unde se afla acestia. fie din interiorul. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. altele decât deţinătorul si/sau operatorul sistemului sau o întreprindere înrudită. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. pot obţine accesul la reţele de conducte de alimentare din amonte. inclusiv la instalatiile care Accesul la reţeaua de transport şi distribuţie înseamnă şi a accesul la conductele de gaze naturale care aparţin unităţii de transport sau de distribuţie şi sunt situate în amonte de punctul de delimitare a patrimoniului unităţii de transport sau de . dreptul de acces la depozitele de stocare. stocare în conducta si alte servicii auxiliare.

Accesul la care se face referire în alin. 33. în conformitate cu prezentul articol. realizând o piata de gaze naturale competitiva si evitând orice abuz ce poate decurge din detinerea unei pozitii dominante.un mod acceptabil. (b) necesitatea de a evita dificultati care nu pot fi depasite într-o maniera acceptabila si care ar putea prejudicia productia eficienta.furnizează servicii tehnice legate de accesul în cauza. (1) se asigura în maniera stabilita de către respectivul stat membru în conformitate cu instrumentele legale relevante. Statele membre aplica obiectivele unui acces corect si deschis. luând în considerare siguranta si regularitatea livrarilor. precum si protectia mediului. cu excepţia acelor părţi ale acestor retele si instalatii care sunt utilizate pentru operatii locale de producţie pe amplasamentul unui teren unde sunt produse gazele naturale. capacitatea disponibila existenta sau care poate fi disponibila. curenta si viitoare. Se poate tine seama de urmatoarele: (a) necesitatea de a refuza accesul în cazul în care exista incompatibilitate de specificatii tehnice care nu poate fi rezolvata într. inclusiv productia distribuţie de patrimoniul consumatorului. . 2. Masurile sunt transmise Comisiei în conformitate cu dispozitiile art. de hidrocarburi.

Statele membre asigura existenta tuturor aranjamentelor pentru solutionarea divergentelor. (2) si numarul partilor ce pot fi implicate în negocierea accesului la astfel de retele. pentru a permite solutionarea rapida a divergentelor privind accesul la reteaua de conducte de alimentare din amonte. si (d) necesitatea de a aplica propriile legi si proceduri administrative. precum si interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de conducte de alimentare din amonte sau a principalelor instalatii de prelucrare si manipulare care pot fi afectate. în conformitate cu legea comunitara. inclusiv o autoritate independenta de partile implicate. cu privire la acordarea autorizatiilor de producere sau de dezvoltare a sistemelor de conducte din amonte.din sectoare de viabilitate economica marginala. sustinute cu documente corespunzatoare. cu privire la transportul si prelucrarea gazelor naturale. care sa aiba acces la toate informatiile relevante. (c) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile. ale detinatorului sau operatorului retelei de conducte de alimentare din amonte. . luând în considerare criteriile prevazute la alin. 3.

În cazul în care. precum si alternativa pentru care respectivul stat membru a optat în conformitate cu alin. Unitatea transportatoare poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. (2). care le sunt atribuite pe baza unor serioase dificultăţi economice si financiare legate de contractele de achizitie cu plata la livrare. într-o divergenta între tari. (1) din articolul menţionat anterior. Unitatea transportatoare este obligată să informeze Agenţia cu privire la orice caz în care unui participant pe piaţă sau solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport. şi îndeplineşte funcţia de management al congestionării reţelelor de transport. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. se consulta statul membru în cauza pentru a se asigura ca dispozitiile prezentei directive sunt aplicate unitar. În cazul unui asemenea refuz. reteaua de conducte de alimentare din amonte se afla sub jurisdictia mai multor state membre. 3 alin. Unitatea transportatoare este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de gaze naturale. (8): Compatibil (8) Unitatea transportatoare asigură accesul la reţelele de transport tuturor utilizatorilor. precum şi referitor la situaţiile de apariţie a congestiilor. astfel încât să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea la aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale. În cazul unor divergente între state. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot refuza accesul la sistem în temeiul lipsei de capacitate sau în cazul în care accesul la sistem le-ar împiedica sa-si îndeplinească obligaţiile de servicii publice mentionate în art. (2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt .4. 2. unităţile transportoare şi de distribuţie sunt obligate să extindă reţelele. se vor prezenta motive justificate în mod temeinic. Articolul 21 Refuzul accesului 1. Statele membre pot lua masurile Articolul 33. A se menţiona că potrivit art. se aplica aranjamentele de solutionare a divergentelor pentru statul membru care refuza accesul si sub jurisdictia caruia se afla reteaua de conducte de alimentare din amonte. alin. având în vedere criteriile si procedurile mentionate în art. 27. potrivit prevederilor Regulilor pieţei gazelor naturale şi Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. fără discriminare. după cum urmează: (1) Unitatea transportatoare şi cea de distribuţie sînt responsabile de extinderea reţelelor lor în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale. 37 din proiect.

Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale în cazul în care cheltuielile în cauză s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. alin (7): (7) Unitatea de distribuţie asigură accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. Unitatea de distribuţie poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. propunând modalităţile de soluţionare a acestora. Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul gazelor naturale în cazul în care cheltuielile respective au fost efectuate în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. deoarece RM nu este stat membru al UE. Articolul 35.necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale care refuza accesul la sistem motivând lipsa de capacitate sau lipsa de conectare. fără discriminare. (4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. Prevederea dată nu se aplică. Aceste masuri se adopta în cazul în care statele membre aplica dispozitiile art. 4 alin. Unitatea de distribuţie este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de distribuţie. adica . responsabile de racordarea la reţelele lor a altor titulari de licenţă sau a consumatorilor care au depus o cerere corespunzătoare. în masura în care sunt economic justificate sau daca clientul potential doreste sa plateasca aceste extinderi. 22 au Articolul 22 Noua infrastructura 1. (4). efectueaza toate extinderile necesare. (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. iar prevederile art.

2. (1) se aplica si cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente. (e) scutirea nu influenteaza negativ concurenta. de dispozitiile art. (b) nivelul de risc legat de investitie este de asa natura încât investitia sa nu se realizeze decât daca se acorda o scutire. (2). precum si modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale. 18. 3.interconexiunile dintre statele membre. . (c) infrastructura trebuie sa fie detinuta de o persoana fizica sau juridica care este separata cel putin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale caror sisteme se va construi infrastructura. functionarea eficienta a pietei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. (3) si (4) în urmatoarele conditii: (a) investitia trebuie sa întareasca concurenta în furnizarea de gaze naturale si sa sporească siguranţa furnizarii. 20 si 25 alin. 19. (d) se percep taxe pentru utilizatorii infrastructurii respective. Alin. instalatiile GNL si instalatiile de depozitare pot fi scutite. la cerere. (a) Autoritatea de reglementare fost stabilite pentru a încuraja dezvoltarea pieţei interne a gazelor naturale a UE.

în special. (c) La acordarea unei scutiri. autoritatile pertinente pot decide asupra regulilor si mecanismelor pentru gestionarea si alocarea . Totusi. capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacităţii existente. pentru o decizie oficiala. 25 poate. infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente. durata contractelor. (iii) La luarea deciziei privind conditiile de la prezenta litera se vor lua în calcul. statele membre pot prevedea ca autoritatile de reglementare sa înainteze. necesitatea de a impune conditii referitoare la durata scutirii si accesul nediscriminator la conducta de interconexiune. (1) si (2). (b)(i) Scutirea poate acoperi în întregime sau partial noua infrastructura. Acest aviz se publica împreuna cu decizia. orizontul de timp al proiectului si conditiile nationale. sa decida asupra scutirii la care se face trimitere în alin. organismului pertinent din statul membru avizul lor privind solicitarea de scutire. (ii) La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare. de la caz la caz.mentionata în art. de la caz la caz.

(e) În cazul unei conducte de interconexiune. inclusiv informatiile financiare care justifica necesitatea scutirii. (b) se fundamenteaza în mod corespunzător si se publica. Aceste informatii pot fi înaintate Comisiei în forma globala. de autoritatea competenta către Comisie. Decizia de scutire se comunica. orice decizie de scutire se ia dupa consultari cu celelalte state membre sau cu autoritatile de reglementare respective.capacitatii. În special informatiile trebuie sa cuprinda: (a) motivele detaliate pe baza carora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea. inclusiv orice conditie mentionata la lit. împreuna cu toate informatiile relevante referitoare la decizie. fara întârziere. în cazul în care aceasta nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung. (c) motivele pentru perioada de timp si partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor . permitându-se astfel Comisiei sa ajunga la o decizie bine fundamentată. (d) Decizia de scutire. 4. (b) analiza efectuata în privinta efectului asupra concurentei si a functionarii eficiente a pietei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii.

Statele membre se asigura ca consumatorii eligibili sunt: (a) pâna la 1 iulie 2004. Perioada de doua luni poate fi prelungita cu înca o luna în cazul în care Comisia are nevoie de informaţii suplimentare. (e) contributia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale. Comisia poate solicita ca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a unei scutiri. (d) în cazul în care scutirea se refera la o conducta de interconexiune. (2). Comisia păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial. deoarece nu . În realitate consumatorul nu poate beneficia de dreptul de a alege furnizorul de gaze naturale. În termen de doua luni de la primirea unei notificari. Articolul 23 Deschiderea pieţei şi reciprocitatea 1. Statele membre publica în fiecare Nu se aplică. Daca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv nu dau curs solicitarii în termen de patru saptamâni.naturale respective pentru care s-a acordat scutirea. 18 din Directiva 98/30/CE. decizia finala se ia în conformitate cu procedura mentionata la art. clientii eligibili conform celor specificate la art. rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritatile de reglementare. 30 alin. deoarece piaţa gazelor naturale este declarată 100 % liberalizată. încă din 1998.

înainte de 31 ianuarie. Statele membre adopta masurile necesare pentru a permite: (a) întreprinderilor din sectorul gazelor naturale înfiintate pe teritoriul lor sa furnizeze gaze naturale clientilor eligibili printr-o magistrala directa. (b) de la 1 iulie 2004 cel târziu. luând în considerare situaţia de pe piata si interesul comun. Pentru a se evita un dezechilibru în deschiderea pietelor gazelor naturale: (a) contractele de furnizare încheiate cu un client eligibil în sistemul unui alt stat membru nu sunt interzise în cazul în care clientul este eligibil în ambele sisteme implicate.an. toţi consumatorii. la cererea unuia dintre statele membre în care se gasesc cele doua sisteme. (2) Orice consumator are dreptul să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător şi de către un Compatibil. decât cei la tarife reglementate. să oblige partea care si-a exprimat refuzul sa execute furnizarea solicitata. Articolul 42. Comisia poate. după obţinerea autorizaţiei de construire acordată în baza legii. care se află pe teritoriul deservit. criteriile de definire a acestor consumatori eligibili. (c) de la 1 iulie 2007. 2. Articolul 24 Magistralele directe 1. (b) în cazul în care tranzactiile descrise la lit. prin intermediul conductelor directe de gaze naturale. (a) sunt refuzate deoarece clientul este eligibil numai într-unul dintre cele doua sisteme. (1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale sunt în drept să alimenteze cu gaze naturale consumatorii. toti clientii noncasnici. . În esenţă orice persoană poate construi o conductă de gaze naturale directă. (b) furnizarea de gaze naturale de catre o întreprindere din sectorul există furnizori alternativi.

(10) ale art. concesionare. Prin aplicarea prezentului articol ele raspund cel puţin pentru asigurarea furnizor. 25. Aceste autoritati trebuie sa fie complet independente de interesele industriei gazelor naturale. alin. în temeiul art. Statele membre pot decide ca eliberarea unor astfel de autorizatii de construire a unei magistrale directe sa fie conditionata de refuzul accesului la sistem. 3. alin. cu excepţia cazurilor stipulate la alin. Compatibil. pe baza dispozitiilor art. Statele membre desemneaza unul sau mai multe organisme competente pentru a îndeplini functia de autoritati de reglementare. . sau de initierea unei proceduri de solutionare a divergentelor. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate se determină şi se aprobă de Agenţie conform unor metodologii prestabilite. Cu privire la aprobarea tarifelor. 50 din proiect. 21. Aceste criterii trebuie sa fie obiective. (5).gazelor naturale oricarui client eligibil de pe teritoriul sau. de către autorităţile administraţiei publice locale în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. stocarea. transparente si nediscriminatorii. (6) şi alin. printr-o magistrala directa. Articolul 7. consimţământ sau aprobare) pentru construirea sau functionarea unor magistrale directe. Articolul 25 Autoritatile de reglementare 1. permis. are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private. (3) Autorizaţiile de construire a conductelor directe de gaze naturale se eliberează. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea stabilesc criteriile de acordare a autorizaţiilor de construire si exploatare a respectivelor magistrale pe teritoriul lor. (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare. a se menţiona şi prevederile art. (1) Sistemul de gaze naturale este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie). (3). licenta. (3) al prezentului articol şi la alin. potrivit căruia: (1) Tarifele la transportul. la solicitare. 2.

pentru a se asigura ca nu exista subventii încrucisate între activitatile de transport. d) elaborează şi aprobă. controlul privind respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi a prevederilor prezentei legi. calculate în conformitate cu metodologiile indicate la lit. c) a consumurilor aferente procurărilor de gaze naturale primare şi a gazelor naturale din import. în modul şi în limitele stabilite de lege. GNL si furnizare. inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. b) în cazurile prevăzute de prezenta lege. (c) perioada de timp necesara operatorilor sistemelor de transport si distributie pentru a realiza conexiunile si reparatiile. (1) Agenţia: a) eliberează. g) supraveghează activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale. precum şi la gazele naturale furnizate consumatorilor. stocarea. în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite de lege. în modul stabilit. depozitare. (3) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale includ: 1) componenţa şi modul de calculare: a) a costului serviciilor prestate. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. (f) condiţiile de acces la depozitare. inclusiv la tarife diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor se elaborează şi se aprobă de către Agenţie. transportul gazelor naturale. b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze naturale. (g) masura în care operatorii 10. la stocarea în conducta si la alte servicii auxiliare conform art.nediscriminarii. Articolul 8. d). f) supraveghează corectitudinea calculării de către titularii de licenţe a tarifelor reglementate la gazele naturale conform condiţiilor stipulate în licenţă. sistează temporar sau retrage licenţele eliberate. (b) oricare mecanisme de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a sistemului national de gaze naturale. e) aprobă tarifele reglementate. stocarea. 17. 19. a concurentei efective si a functionarii eficiente a pieţei. h) determină informaţia de ordin (2) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. c) exercită. pentru anumite perioade de timp. distribuţia gazelor naturale şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la preţuri nereglementate. distributie. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. d) a cheltuielilor aferente îndeplinirii . conform art. (e) separarea efectiva a conturilor. împreuna cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconexiuni. modifică. tinând cont de necesitatea de a se pastra confidentialitatea din punct de vedere comercial asupra informatiilor neagregate. licenţe pentru producerea şi/sau stocarea de gaze naturale. (d) publicarea informatiilor adecvate de catre operatorii sistemelor de transport si distribuţie privind conductele de interconexiune. utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate. în modul stabilit metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. monitorizând în special: (a) regulile privind gestionarea si alocarea capacitatii de interconeiune.

(a) – (h). n) elaborează şi monitorizează cerinţelor de securitate şi de protecţie a mediului. Aceste tarife sau metodologii trebuie sa permita realizarea investitiilor necesare în retele si instalatii GNL. Într-un economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale. Autorităţile stabilite în conformitate cu prezentul articol publica un raport anual privind rezultatele activitatilor lor de monitorizare mentionate la lit. organismului competent al statului membru tarifele sau cel putin metodologiile mentionate în respectivul alineat. respectînd confidenţialitatea acesteia. (b) furnizarea serviciilor de echilibrare. m) aprobă şi monitorizează. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate.sistemelor de transport si distributie îsi îndeplinesc sarcinile conform art. statele membre pot sa prevada ca autoritatile de reglementare să înainteze. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. 3) modul de determinare şi aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor. ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de licenţă. inclusiv a capacităţilor de producţie. pentru a asigura respectarea de către titularii de licenţe a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă optimă. pe piaţa necompetitivă. transport. exportul şi tranzitul gazelor naturale şi să contribuie la alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale la cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a capacităţilor. k) stabileşte. Autoritatile de reglementare raspund cel putin pentru stabilirea sau aprobarea. (4). precum si modificarile de la alin. (5) Titularii de licenţe sunt obligaţi să . distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. Fara sa aduca atingere alin. i) promovează transparenţa şi asigură concurenţa pe piaţa gazelor naturale. 2. j) stabileşte condiţiile de import. 2) principiile şi metoda includerii în tarif a uzurii mijloacelor fixe. înainte de intrarea în vigoare. stocare. inclusiv privind importul. cerinţele privind rapoartele contabile. inclusiv tarifele de transport si distribuţie. e) a mărimii rentabilităţii rezonabile aplicate. normele de gestionare şi atribuire a capacităţii interconexiunilor dintre sistemele de gaze naturale. precum si conditiile si tarifele de acces la instalatiile GNL. cu consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine. (h) nivelul de transparenta si concurenta. inclusiv în cazul reevaluării acestora. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea termenilor si condiţiilor pentru: (a) conditiile de conectare si de acces la retelele nationale. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. l) stabileşte. (2). procedura de achiziţie de către titularii de licenţe a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate la desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale. 3. realizate astfel încât sa asigure viabilitatea retelelor si a instalatiilor GNL. export şi tranzit al gazelor naturale. pentru o decizie oficiala. 8 si 12. (4) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul energetic.

daca este necesar. O astfel de hotarâre aplicarea mecanismelor de soluţionare a problemelor ce ţin de congestiile din reţelele de gaze naturale. precum şi regulamentele privind condiţiile obligatorii pentru participanţii pe piaţa gazelor naturale cu privire la producerea. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni în cazul în care autoritatile de reglementare doresc sa obtina informatii suplimentare. (1). Articolul 9. inclusiv cele privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. Tarifele se coordonează cu Agenţia şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. actionând în calitate de autoritate de soluţionare a divergentelor. b) să controleze aplicarea de către titularul de licenţă a tarifelor reglementate la gazele naturale. Orice parte care are o reclamatie fata de un operator al sistemelor de transport. publicat. Aceste tarife sau metodologiile sau modificarile lor se publica împreuna cu decizia adoptării oficiale. organismul respectiv are atributia fie să aprobe fie sa respinga un proiect de decizie înaintat de autoritatea de reglementare.astfel de caz. r) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor ţări pentru dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi crearea condiţiilor de concurenţă loială. furnizarea gazelor naturale şi măsurarea gazelor naturale. inclusiv justificarea sa. p) determină şi aprobă condiţiile şi modalitatea de schimbare de către consumator a furnizorului. GNL sau distribuţie cu privire la problemele mentionate în art. emite o hotarâre în termen de doua luni de la primirea reclamatiei. Aceasta perioada poate fi prelungita cu acordul reclamantului. se efectuează conform metodologiei aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial. (1). (1) În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. stocarea. . q) autorizează interconectările care se realizeaza prin investiţii private în conformitate cu un regulament aprobat în acest sens. pentru a se asigura ca ele sunt proporţionale si sunt aplicate în mod nediscriminator. Agenţia este în drept: a) să controleze dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi. (7) Stabilirea. inclusiv la cele care conţin informaţii ce prezinte Agenţiei toate informaţiile necesare acesteia în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate. distribuţia. inclusiv tarifele si metodologiile mentionate în alin. o) aprobă regulile pieţei gazelor naturale. (2) si (3). Orice respingere oficiala a unui proiect de decizie este de asemenea. GNL si distributie. 5. sa modifice termenii si conditiile. transportul. c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. 19 alin. prevăzute de prezenta lege. inclusiv pentru racordarea instalaţiilor de utilizare ale consuamtorilor la reţelele de gaze naturale. (2) si (4) poate transmite reclamaţia către autoritatea de reglementare. (6) Hotărârile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. care. Autoritatile de reglementare au autoritatea de a solicita operatorilor sistemelor de transport. aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor şi terţilor de către titularii de licenţe. 4.

Statele membre asigura luarea unor masuri adecvate. Agenţia: . h) să adopte hotărâri şi decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege. inclusiv de natura administrativa sau de procedura penala. c). g) să adopte decizii privind desemnarea titularului de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i-a fost sistată temporar sau retrasă licenţa pentru transportul. precum şi informaţiile suplimentare necesare. 8. f) să emită regulamente în domeniul gazelor naturale şi al relaţiilor dintre producător. sau atunci când autoritatea de reglementare are obligatia de a se consulta referitor la metodologia propusa. 9. furnizor. în conformitate cu dreptul lor national. 6.are caracter obligatoriu în afara cazului când este anulata ca urmare a unui apel. Statele membre iau masuri pentru a se asigura ca autoritatile de reglementare pot să-si îndeplinească îndatoririle menţionate în alin. Aceste mecanisme iau în calcul dispoziţiile Tratatului. transportul. poate sa depună plângerea spre reexaminare ulterior publicarii hotarârii sau a propunerii de hotarâre. împotriva constituie secret de stat. (1) – (5) în mod eficient si expeditiv. extrase din documentele menţionate la lit. 7. 82. Articolul 13: (1) În scopul protecţiei consumatorilor. k) să participe la forurile şi evenimentele internaţionale în domeniu. stocarea. (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. j) să constate contravenţiile administrative în domeniul gazelor naturale şi să remită procesele-verbale cu privire la contravenţiile constatate în instanţa de judecată. unitatea de distribuţie. Aceasta plângere nu are efect suspensiv. dupa cum stabilesc statele membre. (3) sau (4). control si transparenta astfel încât sa evite orice abuz ce ar putea decurge din detinerea unei poziţii dominante si orice comportament acaparator. i) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate. distribuţia sau furnizarea la tarife reglementate a gazelor naturale. în special art. e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea. Statele membre creeaza mecanisme adecvate si eficiente pentru reglementare. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. întreprinderea de stocare şi consumatori. Orice parte vatamata si care are dreptul sa depuna plângere în legatura cu o hotărâre referitoare la metodologia adoptata în temeiul alin. unitatea transportatoare. în termen de cel mult doua luni sau mai putin. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. (2).

în vederea soluţionării neînţelegerii. comunicând acest fapt părţilor interesate. adoptând decizii obligatorii pentru părţi.persoanelor fizice sau juridice raspunzatoare. Articolul 14. 11. f) soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţeaua de gaze naturale. Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia. 10. (12): (7) Neînţelegerile dintre titularii de licenţă în probleme ce ţin de competenţa Agenţiei. În caz de necesitate. 12. la sesizarea oricăreia dintre părţi. (8) Agenţia. precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. în cazul în care regulile de confidentialitate impuse de prezenta directiva nu au fost respectate. Reclamatiile mentionate în alin. în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei asupra neînţelegerii. La examinarea petiţiilor. Agenţia examinează petiţiile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale. Autoritatile de reglementare nationale contribuie la dezvoltarea pietei interne si a unui mediu concurenţial echitabil. cu expunerea motivelor pe care se . care. alin. inclusiv în cazul furnizării de gaze naturale necalitative şi prestării de servicii necalitative. va emite o decizie. sînt examinate de Agenţie. (2) Consumatorii sînt în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia. o remite spre executare părţilor implicate. În eventualitatea unor divergente transfrontaliere. decizia se ia de catre autoritatea de reglementare care are jurisdictie fata de operatorul de sistem ce refuza utilizarea sistemului sau accesul la sistem. Agenţia poate prelungi termenul stabilit cu cel mult o lună. care nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător. (7) – (10). în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării. cooperând în mod transparent între ele si cu Comisia. (5) si (6) nu trebuie sa aduca atingere exercitării drepturilor de apel conform dreptului comunitar şi national.

2. ceea ce este strict necesar pentru remedierea dificultatilor aparute pe neasteptate. RM nu e stat membru al UE. În cazul unei crize neprevazute aparute pe piata de energie sau daca este ameninţata siguranţa fizica sau securitatea persoanelor. a aparatelor sau a instalatiilor sau integritatea sistemului. Articolul 26 Masuri de salvgardare 1. autoritatea de reglementare decisivă va fi autoritatea de reglementare care reglementează activitatea operatorului care a refuzat accesul la sistem. din punct de vedere al domeniului de aplicare. un stat membru poate adopta masuri de protectie temporare. Statul membru în cauza informeaza imediat celelalte state membre cu privire la aceste masuri. (12) Deciziile şi hotărârile Agenţiei emise în temeiul prezentei legi pot fi atacate în instanţa de judecată. în Prevederile în cauză nu au fost transpuse în proiectul legii. . (9) În cazul unor dispute transfrontaliere.întemeiază decizia respectivă. Aceste masuri trebuie sa afecteze cât mai putin posibil functionarea pietei interne si nu trebuie sa depaseasca. care poate decide ca respectivul stat membru sa modifice sau sa anuleze masurile în cauza. 3. precum si Comisia. Deciziile Agenţiei sînt obligatorii pentru părţile implicate şi vor fi executate de acestea.

Daca o întreprindere din sectorul gazelor naturale se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati economice si financiare din cauza angajamentelor de plata la livrare acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de achizitie a gazelor naturale. Solicitarile trebuie sa fie însotite de toate informatiile relevante privind natura si importanta problemei. solicitarile se prezinta pentru fiecare caz în parte. Articolul 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare 1.masura în care acestea denatureaza concurenta si au efecte negative asupra comerţului într-o maniera care este de natura sa contravina interesului comun. În cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem. . Mai mult clauza respectivă nu este obligatorie. înainte sau după refuzarea accesului la sistem. Nu este necesară includerea unei astfel de prevederi în proiectul Legii. statele membre pot oferi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale posibilitatea de a prezenta solicitarea fie înainte fie dupa refuzarea accesului la sistem. se poate transmite statului membru în cauza sau autoritatii competente desemnate de acesta o solicitare pentru acordarea unei derogari temporare de la dispozitiile art. solicitarea se transmite imediat. 18. De asemenea. În functie de opţiunea statelor membre.

pentru a permite Comisiei sa ia o decizie întemeiata. Comisia poate solicita statului membru respectiv sau autoritarii desemnate de acesta sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a derogarii. 30 alin. Comisia pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere . (3). care sa tina seama de dispozitiile alin. Daca nu exista solutii alternative. oferind toate informaţiile relevante privind respectiva derogare. 2. disponibile în mod rezonabil. se adopta în mod expeditiv o decizie finala în conformitate cu procedura mentionata în art. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta poate decide acordarea derogarii.precum si privind eforturile depuse de întreprinderea respectiva pentru rezolvarea problemei. Aceste informatii pot fi transmise Comisiei într-o forma agregata. (2). Statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta înstiinteaza imediat Comisia cu privire la decizia de acordare a derogarii. Daca respectivul stat membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta nu se conformează cu aceasta solicitare în termen de patru saptamâni. În termen de opt saptamâni de la primirea acestei informari.

posibilitatea aparitiei unor dificultati serioase. La luarea deciziilor cu privire la derogarile mentionate în alin. (c) pozitia pe piata a întreprinderii din sectorul gazelor naturale si stadiul real al concurentei pe aceasta piata. 3. (g) masura în care. precum si Comisia tin seama. de următoarele criterii: (a) obiectivul crearii unei piete competitive de gaze naturale. (d) gravitatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta întreprinderile din sectorul gazelor naturale si întreprinderile de transport sau clientii eligibili. (1). inclusiv masura în care acestea tin seama de schimbarile de pe piata. (b) necesitatea de a îndeplini obligatiile de servicii publice si de a asigura siguranta furnizarii. luând în considerare dispozitiile prezentei directive. (f) eforturile facute pentru a gasi o solutie problemei respective.comercial. . în special. întreprinderea ar fi putut sa prevada. în cazul acceptarii angajamentelor de plata asumate prin contractele de achizitie cu plata la livrare în cauza. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta. (e) datele semnarii si termenii contractului sau contractelor în cauza. într-o maniera rezonabila.

4. si (i) efectele pe care acordarea unei derogari le-ar avea asupra aplicarii corecte a dispozitiilor prezentei directive cu privire la functionarea fara probleme a pietei interne de gaze naturale. sau în masura în care aceste contracte pot fi adaptate sau daca întreprinderea este capabila sa gaseasca piete de desfacere alternative. Decizia privind solicitarea de derogare referitoare la contractele de achizitie cu plata la livrare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive nu trebuie sa conduca la situatii care sa faca imposibila gasirea unor piete de desfacere alternative. viabile din punct de vedere economic. în sensul menţionat la alin.(h) gradul de conectare a sistemului cu alte sisteme si gradul de interactiune a acestor sisteme. (1). Întreprinderile din sectorul gazelor naturale carora nu li s-a acordat o derogare. Se considera ca nu este posibil sa apara dificultati serioase în nici un caz în care vânzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garantiilor minime de vânzare incluse în contratele de achiziţie de gaze naturale cu plata la livrare. nu trebuie sa refuze sau nu trebuie sa continue sa refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plata acceptate în cadrul contractelor de .

în timp util. Articolul 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate 1. Comisia publica decizia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Orice derogare de acest fel trebuie Nu este necesară includerea unor astfel de prevederi în proiectul Legii. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 23 si/sau ale art. O întreprindere de furnizare care detine un segment de piaţa mai mare de 75% este considerat drept furnizor principal. Comisia prezinta un raport de analiza asupra experientei câstigate din aplicarea prezentului articol. 5. 18 – 25. 24 din prezenta directiva. Aceasta derogare expira automat când înceteaza aplicarea a cel putin uneia din aceste conditii. Statele membre asigura respectarea dispozitiilor relevante din capitolul VI si anume art. 9. cu scopul de a permite Parlamentului European si Consiliului sa analizeze.achizitie de gaze naturale cu plata la livrare. 6. Statele membre care nu sunt conectate direct la sistemul interconectat al nici unui alt stat membru si care au un singur furnizor principal extern pot deroga de la dispozitiile art. Orice derogare acordata în temeiul dispozitiilor de mai sus trebuie sa fie sustinuta în mod corespunzator. deoarece RM nu este membru a UE. necesitatea ajustarii acestuia. 4. .

art. 24 din prezenta directiva. La data la care derogarea mentionata în alin. (1) lit. Un stat membru ce poate fi definit ca piata în ascensiune si care. statele membre la care se face trimitere în alin. 7. art. (b). 18 în privinţa serviciilor auxiliare si a depozitarii temporare pentru procesul de regazeificare precum si în privinta livrarii ulterioare catre sistemul de transport. (1) si/sau ale art. s-ar confrunta cu probleme serioase poate deroga de la dispoziţiile art. Dupa doi ani se aplica art. 13.adusa la cunostinta Comisiei. 18. 11. 4. art. (1) lit. 4. art. (1) lit. (b). 23 alin. art. definirea clientilor eligibili va avea drept rezultat o deschidere a pietei egala cu cel putin 33% din consumul anual total de gaze naturale al pietei nationale de gaze naturale. Orice derogare de acest fel trebuie adusa la cunostinta Comisiei. 12 alin. (1) si (2). 8 alin. 17. 3. (2) expira. iar după trei ani art. În cazurile în care aplicarea prezentei directive ar crea probleme serioase într-o zona . (2) pot decide sa nu aplice art. art. (c). Pâna la aplicarea art. ca urmare a punerii în aplicare a prezentei directive. (5). Aceasta derogare expira automat când respectivul stat membru nu mai poate fi definit ca piata în ascensiune. 9. 23 alin. 23 alin. 2. art. 23 alin.

art.dimensiunea si vechimea sistemului de gaze naturale din zona respectiva. în special. art. Comisia poate acorda derogarea mentionata în alin. a următoarelor criterii: .necesitatea investitiilor în infrastructuri. a caror exploatare ar fi nerentabila în conditiile unei piete concurentiale. (1) si/sau ale art. art. 18. 13. 9. art. art. statul membru poate solicita Comisiei o derogare temporara de la dispozitiile art. art. 5. pentru realizarea de progrese în respectiva zona. art. . (a) Se poate acorda o derogare pentru alte infrastructuri de gaze naturale decât infrastructura de distribuţie numai daca în zona respectiva nu s-a stabilit nici un fel de infrastructura în domeniul . 23 alin. 11.dimensiunile si caracteristicile geografice ale zonei sau regiunii respective si factorii social-economici si demografici. . 17. 24. art.limitata din punct de vedere geografic a unui stat membru. în special în ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport si a distributiei principale si în vederea încurajarii investitiilor. (4) prin luarea în considerare. . . (5). 4.perspectivele pietei de gaze naturale în cauza. 12 alin. art. 8 alin. (1) si (2). 7.nivelul si perspectivele de rambursare a investitiilor necesare.

Luxemburgul poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. 6. împreuna cu derogarile menţionate în alin. 7. Aceasta decizie. (3) si art. Orice astfel de derogare este comunicata Comisiei. Înainte de a adopta o decizie în conformitate cu dispozitiile din alin. . se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (5). 8 alin. O derogare temporara nu poate depasi zece ani de la data primei livrari de gaze naturale în zona respectiva.gazelor naturale sau daca o asemenea infrastructura exista de mai putin de zece ani. (2). (4). O astfel de derogare este revizuita înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani. 30 alin. (b) Pentru infrastructura de distributie poate fi acordata o derogare pentru o perioada de timp care nu poate depasi 20 de ani pentru infrastructura de distributie de la data primei livrări de gaze naturale în zona respectiva prin sistemul mentionat. iar orice decizie de reînnoire a derogarii pentru o noua perioada de cinci ani este adoptata în conformitate cu procedura mentionata în art. Comisia informează statele membre cu privire la solicitarile transmise în temeiul alin. (1) si (2). în condiţiile respectării confidenţialităţii informatiilor. 9 pentru o perioada de cinci ani începând de la 1 iulie 2004.

18. statul me mbru respectiv poate transmite Comisiei o solicitare privind scutirea de obligatia respectiva. 4. .8. pentru dezvoltarea si exploatarea exclusiva a retelelor de distributie din anumite zone geografice. Solicitarea este notificata. 31 alin. 11. 12. înainte de 15 martie 2002 si în conformitate cu Directiva 98/30/CE. 13. Articolul 29 Procedura de revizuire În eventualitatea în care raportul mentionat la art. fara întârziere. de statul membru catre Comisie. nediscriminator si fara obstacole – Comisia ajunge la concluzia ca anumite obligatii impuse întreprinderilor de prezenta directiva (inclusiv cele referitoare la separarea juridica pentru operatorii sistemului de distributie) nu sunt proporţionale cu obiectivul urmarit. 23 si/sau 24 din prezenta directiva pentru zonele geografice si perioadele de timp specificate în licenţele eliberate de ea. împreuna cu toate informatiile relevante necesare pentru a demonstra ca se mentin concluziile raportului privind Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii RM nu este stat membru al UE. Grecia poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. datorita modului eficient în care s-a realizat accesul la retea într-un stat membru – care creeaza un acces la retea pe deplin eficient. (3) concluzioneaza ca.

3. în propunerile de modificare a directivei. scutirea statului membru respectiv de anumite cerinte. respectivul stat membru sa pună în aplicare masuri la fel de eficiente. daca este cazul. cu conditia ca. dupa caz. transmite propunerile Parlamentului European si Consiliului în vederea modificarii dispozitiilor respective ale directivei. conform dispozitiilor din art. În termen de trei luni de la primirea unei astfel de notificari. Articolul 31 Raportarea Comisia monitorizeaza si analizeaza aplicarea prezentei directive si înainteaza Parlamentului European si Consiliului. Comisia adopta un aviz cu privire la solicitarea statului membru respectiv si. 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE. 2. un raport general Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. se aplica art. Comisia poate propune. înainte de sfârsitul primului an ce urmeaza intrarii în vigoare a prezentei directive. RM nu este stat membru al UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. RM nu este membru UE . Articolul 30 Comitetul 1. 8. Comisia este asistata de un comitet. iar apoi în fiecare an.asigurarea unui acces efectiv la reţea. În cazul în care se face referire la prezentul alineat. Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedura.

inclusiv punerea în aplicare a derogarii prevazute în art. precum si consecintele economice. (d) o examinare a aspectelor legate de nivelele de capacitate ale sistemului si siguranta furnizarii gazelor naturale în Comunitate. Acest raport acopera cel putin urmatoarele elemente: (a) experienta câstigata si progresele înregistrate în crearea unei pietei interne complet functionale de gaze naturale si obstacolele care ramân în aceasta privinta. inclusiv aspecte ale dominarii pietei. (c) masura în care cerintele referitoare la separare si la stabilirea tarifelor continute în prezenta directiva s-au bucurat de succes pentru asigurarea accesului corect si nediscriminator la sistemul comunitar de gaze naturale si a nivelelor de concurenta echivalente. concentrarea pe piata. de mediu si sociale ale deschiderii pietei gazelor naturale pentru clienti. comportamentul acaparator sau anticoncurential. (2) în vederea unei posibile revizuiri a pragului. luând în .privind progresele înregistrate. 13 alin. în special echilibrul existent si cel prevazut dintre cerere si oferta. (b) derogarile acordate conform prezentei directive.

comertului si accesului la rele al acestor terte tari. în special efectele lor asupra concurentei de . raportul mentionat în alin. inclusiv progresele înregistrate în domeniul integrarii pietei. (f) o evaluare generala a progreselor înregistrate cu privire la relatiile bilaterale cu terte tari care produc si exporta sau transporta gaze naturale. Din doi în doi ani. împreuna cu examinarea eficientei masurilor respective. Daca este cazul. (e) se acorda o atentie deosebita masurilor luate în statele membre pentru satisfacerea vârfurilor de cerere si pentru a face fata deficitelor de aprovizionare ale unui furnizor sau ale mai multor furnizori. 2. acest raport poate include recomandari si masuri de contracarare a efectelor negative ale dominării pieţei si ale concentrarii pietei. (1) cuprinde si o analiza a diferitelor masuri luate în statele membre pentru îndeplinirea obligatiilor de servicii publice. (g) necesitatea unor posibile cerinte de armonizare care nu sunt legate de prevederile prezentei directive.considerare capacitatea fizica pentru schimburi dintre zone si dezvoltarea depozitarii (inclusiv problema proporţionalităţii reglementării pieţei în acest domeniu).

raportul poate include recomandari privind masurile ce trebuie luate la nivel national pentru realizarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice sau masurile preconizate pentru prevenirea aparitiei unor obstacole pe piata. . în special în privinta standardelor serviciilor publice. .existenta accesului nediscriminator la retea. . .masura în care pietele sunt deschise în realitate concurentei efective.masura în care micile întreprinderi si gospodariile populatiei beneficiaza de deschiderea pietei. La 1 ianuarie 2006 cel târziu. Comisia înainteaza Parlamentului European si Consiliului un raport detaliat care sa prezinte progresele înregistrate în crearea pietei interne a gazelor naturale. concentrarea pietei si comportamentul acaparator sau anticoncurential. conditiile de tranzit si situatia siguranţei furnizării în Comunitate. Raportul se refera în special la urmatoarele elemente: . .pe piaţa gazelor naturale.reglementari eficiente. Daca este cazul. 3. . inclusiv aspecte de dominare a pietei.dezvoltarea infrastructurii de interconexiune.masura în care clientii îsi aleg efectiv un alt furnizor si renegociaza tarifele.

daca au fost adoptate alte masuri. în afara independentei funcţionale si a separarii conturilor. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. care sa aiba efecte echivalente cu separarea juridica.experienta câstigata în aplicarea directivei în privinta independentei efective a operatorilor de sistem în întreprinderile integrate pe verticala. în conformitate cu legea concurentei. inclusiv preturile de furnizare.existenta unui acces efectiv si nediscriminator al tertilor la depozitarea gazelor naturale. concentrarii pietei si comportamentului acaparator sau . .noile evenimente din domeniul preturilor. în legatura cu gradul de deschidere a pietelor. Când este necesar. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. si la masurile de abordare a problemelor dominarii pietei. Daca este cazul. aceste propuneri se refera. în special pentru garantarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice. în special pentru asigurarea unei independente efective si depline a operatorilor sistemului de distributie. . Daca este cazul. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic sa se asigure un acces eficient la sistem. înainte de 1 iulie 2007..

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. 3 alin. fara sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere si aplicare a directivei mentionate.anticoncurential. (1) pâna la 1 iulie 2007. Articolul 33 Punerea în aplicare 1. Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa B. 13 alin. Când statele membre adopta Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Directiva 91/296/CEE se abroga de la 1 iulie 2004. Articolul 32 Abrogarea 1. 2. 3. Statele membre pun în aplicare dispozitiile legale. 2. 13 alin. Statele membre pot amâna punerea în aplicare a art. iar necesitatea creării unui cadru juridic pentru transpunerea Directivei rezultă din obligaţiile asumate pe plan internaţional . fara sa aduca atingere contractelor încheiate conform art. Directiva 98/30/CE se abroga de la 1 iulie 2004. care continua sa ramâna valabile si sa fie puse în aplicare în conditiile directivei mentionate. Aceasta se face fara sa se aduca atingere cerintelor continute în art. (1) din Directiva 91/296/CEE. de reglementare si administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 1 iulie 2004 cel târziu. (2). RM nu este membră a UE. RM nu este membră a UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale.

durata contractului. stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă. (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale. Articolul 34 Intrarea în vigoare Prezenta directiva intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. . termenul de racordare a instalaţiei de utilizare a consumatorului. în special Directiva Parlamentului European si Consiliului1 97/7/CE si Directiva Consiliului 93/13/CE.aceste dispozitii. Contractul stipulează în mod obligatoriu identitatea şi adresa furnizorului. pentru a asigura protecţia consuamtorilor. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. condiţiile de întrerupere a furnizării Principiile UE vor fi aplicabile pe teritoriul RM după publicarea în Monitorul oficial al RM a legii elaborate pentru crearea cadrului necesar aplicării Directivei 2003/55/CE RM nu este membră a UE. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Contractul de furnizare a gazelor naturale (1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator. Articolul 35 Destinatarii Prezenta directiva se adreseaza statelor membre. De asemenea. după cum urmează: Articolul 44. ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere în momentul publicarii lor oficiale. masurile menţionate la art. mijloacele prin care se pot obţine informaţii privind toate tarifele în vigoare. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. obiectul contractului. 20003/55/CE rezultă din angajamentele asumate pe plan internaţional de RM. nivelurile de calitate. iar obligaţia de a crea la nivel intern cadrul necesar pentru aplicarea Directivei nr.identitatea si adresa furnizorului. Articolul 46. ANEXA A Masuri privind protectia consumatorului Fara sa aduca atingere normelor comunitare privind protectia consumatorului. 3 au rolul de a garanta că consumatorii: (a) au dreptul la un contract cu furnizorul lor de servicii pentru gaze care sa specifice: . în proiectul legii au fost inserate şi alte prevederi. responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului. se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie.

- serviciile furnizate, nivelul de calitate al serviciilor oferite, precum si data conectarii initiale; - daca sunt oferite, tipurile de servicii de întretinere oferite; - mijloacele prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind toate tarifele aplicabile si taxele de întretinere; - durata contractului, conditiile de reînnoire si anulare a serviciilor si contractelor, existenţa oricărui drept de retragere; - orice compensaţie şi modalităţile de recompensă care se aplica daca nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate ale serviciilor contractate; - metoda de initiere a procedurilor de solutionare a divergentelor în conformitate cu lit. (f). Conditiile trebuie sa fie corecte si bine cunoscute anterior. În orice caz, aceste informatii trebuie furnizate înainte de încheierea sau confirmarea contractului. În cazul în care contractele sunt încheiate prin intermediari, înainte de încheierea contractului se furnizeaza si informatiile de mai sus; (b) primesc o notificare adecvata referitoare la orice intentie de modificare a conditiilor contractuale, si sunt informati în legatura cu dreptul lor de retragere atunci când se transmite notificarea. Furnizorii de

gazelor naturale, precum şi de deconectare şi reconectare a instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţelele de gaze naturale, cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului, acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor prevăzute prin contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul a acestora în caz de încălcare de către furnizor a obligaţiilor sale modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale. (2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea

(2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa gazelor naturale, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi. Articolul 45. (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. (2) Regulamentul va cuprinde, în special, norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalatiile de utilizare ale consumatorului, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare

servicii informează consumatorii în mod direct în legatura cu orice crestere a tarifelor, la o data adecvata, nu mai târziu de o perioada normala de facturare dupa intrarea în vigoare a cresterii. Statele membre iau masurile necesare pentru ca consumatorii sa fie liberi sa rezilieze contractele daca nu accepta noile conditii care le-au fost notificate de furnizorul lor de servicii pentru gaze naturale; (c) primesc informatii transparente cu privire la preturile si tarifele care se aplica si în termenii si condiţiile standard, cu referire la accesul la si utilizarea serviciilor de gaze naturale; (d) li se ofera o alegere larga a metodelor de plata. Orice diferenta a termenilor si condiţiilor reflecta costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie corecte si transparente. Ele trebuie transmise într-un limbaj clar si inteligibil. Consumatorii trebuie sa fie protejati fata de metodele de vânzare incorecte sau care induc în eroare; (e) nu trebuie sa plateasca sume suplimentare pentru schimbarea furnizorului; (f) beneficiaza de proceduri transparente, simple si necostisitoare pentru tratarea reclamatiilor lor. Aceste proceduri

contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale, consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în rezultatul negocierii. Cuantumul clauzei penale este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. (6) Furnizorul de gaze naturale este obligat să prezinte consumatorului informaţii suficiente cu privire la preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele de gaze naturale. (7) Furnizorul este obligat să notifice consumatorului intenţia de a modifica contractul, precum şi faptul că acesta din urmă este în drept să rezilieze contractul în caz de dezacord. (8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor casnici, care au încheiat contract de furnizare a gazelor naturale se extind şi asupra membrilor familiei acestora care locuiesc împreună cu consumatorul. (9) Consumatorul este în drept să încheie contract de procurare a gazelor naturale cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia lor prin reţelele de transport şi distribuţie,

ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, evidenţa consumului de gaze naturale, plata gazelor naturale, deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale, examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Articolul 47. (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării

trebuie sa permita solutionarea încheind contracte pentru prestarea corecta si prompta a serviciilor de transport şi distribuţie a divergentelor, prevazându-se, în gazelor naturale. cazurile când se justifica aceasta, un sistem de rambursare si/sau compensare. Aceste proceduri trebuie sa respecte, în masura posibilitatilor, principiile enuntate în Recomandarea Comisiei 98/257/CE; (g) când sunt conectati la sistemele de gaze naturale sunt informati în legatura cu drepturile lor de a fi aprovizionati, conform legislatiei nationale aplicate, cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile.

gazelor naturale la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale. (2) Instalaţiile de utilizare ale consumatorilor nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a reţelei de gaze naturale, precum şi destabilizări în furnizarea gazelor naturale altor consumatori. Articolul 48. (1) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să întrerupă prestarea serviciilor pentru o perioadă de timp cît mai scurtă dacă a survenit una din următoarele împrejurări: a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor; b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii; c) se încalcă echilibrul între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale;

f) în legătură cu avariile sau cu lichidarea consecinţelor lor. La dispariţia circumstanţelor ce au dus la la limitarea sau întreruperea prestării .d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale. (2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării serviciilor dacă întreruperea nu este cauzată de situaţii excepţionale. sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională. survenită la scară naţională. e) în legătură cu efectuarea de racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi întreţinere care nu pot fi executate în alt mod. (3) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil.

serviciilor. (4) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea şi întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin. exploatarea. deservirea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor. dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin. (1) Titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale sînt responsabili de instalarea. (5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale. Articolul 49. întreprinderea de gaze naturale va relua în termeni cît mai restrînşi livrarea gazelor naturale.(1) şi (2).(3). .

iar dacă nu se confirmă. (4) Consumatorul: a) suportă cheltuielile pentru racordare şi pentru reconectare. utilizînd numai echipamente de măsurare verificate metrologic. .(2) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia gazelor naturale ţin evidenţa lor. se fac recalculări. b) achită. costul gazelor naturale consumate. în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi clauzele contractuale. pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Dacă reclamaţia se confirmă. care au încheiat contractul de furnizare sau de procurare a gazelor naturale. cheltuielile pentru verificare le suportă reclamantul. (3) Părţile. ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.

în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale. Calculul consumului de gaze naturale în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. 1 Art. 3 Art. 2 Art. calculat prin aplicarea sistemului pauşal. 1 Domeniul de aplicare Art. 3 Obligatiile serviciului public si protectia consumatorului Art. 4 Procedura de c) achită consumul gazelor naturale. (5) Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. Prevederea în cauză nu a fost proiectul legii Nu are caracter normativ . în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.ANEXA B Tabel de corespondenta Directiva 98/30/CE Prezenta directiva Art. 4 Art. 2 Definitii Art.

14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie .Art.Art. 7 Art. 21 Refuzul accesului . 6 Art. 11 Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Art. 11 Art. (1) Art. 18 Accesul tertilor . 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport Art. 12 Art. 9 alin. 20 Accesul la retelele de conducte din amonte Art. 22 Noua infrastructura Art. 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport Art. 19 Accesul la depozitare Art. 8 Sarcinile operatorilor sistemului de transport .16 Art. 13 Art. 14 . 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie Art. 5 Monitorizarea sigurantei alimentarii Art. 23 Art. 5 Art. 23 Deschiderea pietei si reciprocitatea . 17 Art.Art.Art. 10 Art. 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie . 18 si 19 Art. 16 Dreptul de acces la conturi Art.autorizare . 6 Reglementari tehnice Art. 8 Art. 7 Desemnarea operatorilor sistemului de transport Art. 17 Separarea conturilor Art. 15 Operatorul combinat Art.Art.Art.

31 Raportarea .Art. 24 Conductele magistrale directe Art. (2)-(3) si 22 Art. 32 Abrogarea Art. 34 Intrarea în vigoare Art. 31 Art. 27 si 28 Art. 30 Comitetul Art.Art.Art. 20 Art. 29 Procedura de revizuire . 30 Art. 25 Autoritatile de reglementare Art.Art. 35 Destinatarii Anexa A Masuri privind protectia consumatorului . 25 Art. 26 Art. 29 Art. 26 Masuri de salvgardare Art. 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare Art. 33 Punerea în aplicare Art. 24 Art. 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate . 21 alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful