Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor

naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE. Directive 2003/55/EC of the European parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC Proiectul legii cu privire la gazele naturale Draft on the Natural Gas Law Parţial compatibil
4. Prevederile şi cerinţele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful) 5. Prevederile actului normativ naţional (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.) 6. Diferenţe 7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parţial compatibil sau incompatibil 8. Instituţia responsabilă 9. Termenul - limită de asigurare a compatibilit ăţii complete a actului naţional

Articolul 1 Domeniul de aplicare 1. Prezenta directiva stabileste reglementarile comune privind transportul, distributia, furnizarea si stocarea gazelor naturale. Ea stabileste reglementarile cu privire la organizarea si functionarea sectorului gazelor naturale, accesul la piata, criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii de transport, distributie, furnizare si depozitare a gazelor naturale si exploatarea sistemelor. 2. Reglementarile stabilite de prezenta directiva pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplica si biogazului si gazului obtinut din biomasa sau altor tipuri de gaze, în masura în care este posibil ca ele sa fie injectate si transportate în deplină

Articolul 1. Scopul Legii (1) Scopul prezentei legi este instituirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale, în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă şi cu respectarea normelor de calitate, siguranţă şi protecţie a mediului (2) Legea stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor în sectorul gazelor naturale: producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul gazelor naturale, precum şi sistemul de protecţie a drepturilor consumatorilor. Articolul 2. Domeniul de acţiune al prezentei legi Prezenta legi se extinde asupra: a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite în continuare gaze naturale;

Compatibil

siguranţa prin sistemul pentru gazele naturale.

Articolul 2 1. „întreprindere din sectorul gazelor naturale” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare, achizitionare sau depozitare de gaze naturale, inclusiv GNL, care raspunde de realizarea sarcinilor comerciale, tehnice si/sau de întretinere legate de respectivele activitati, fara a include însa consumatorii finali.

b) transportului, inclusiv a tranzitului gazelor naturale; c) distribuţiei gazelor naturale; d) furnizării de gaze naturale, inclusiv prin import şi export; e) determinării şi aprobării tarifelor reglementate la gazele naturale şi pentru serviciile prestate; f) desfăşurării activităţilor pe piaţa gazelor naturale; g) licenţierii genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale; h) protecţiei drepturilor consumatorilor; i) siguranţei şi fiabilităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; j) funcţionării sistemului gazelor naturale şi asupra pieţei gazelor naturale. întreprindere de gaze naturale persoană care desfăşoară una din următoarele activităţi: producerea, transportul, distribuţia, furnizarea, stocarea gazelor naturale şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate.

Partial compatibil La definirea noţiunii nu a fost preluată menţiunea cu privire la faptul că sintagma „întreprindere de gaze naturale” include şi noţiunea de „consumator angrosist”.

Explicaţia rezidă în faptul că, potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr. 451din 30.07.2001, în sectorul gazelor naturale activităţile de producere, furnizare, stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. Astfel ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”, statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale, în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife

Articolul 2, 2. „reţea de conducte de alimentare din amonte” reprezinta orice conducta sau retea de conducte exploatate si/sau construite ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale sau petrol sau utilizate pentru transportul gazelor naturale produse în cadrul unuia sau mai multor proiecte de acest gen catre o instalatie sau terminal de prelucrare sau catre un terminal de descarcare de coasta.

Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale.

Articolul 2, 3 „transport” reprezinta transportul gazelor naturale printr-o retea de conducte de înalta presiune, alta decât o retea de alimentare din amonte, pentru a fi livrate consumatorilor, dar care nu include furnizarea.

transportul gazelor naturale – activitatea de transmitere a gazelor naturale prin reţeaua de transport în scopul livrării gazelor naturale consumatorilor, fără a include furnizarea.

Compatibil Noţiunea de „transport al gazelor naturale” trebuie coroborată cu noţiunea de „reţea de transport”, definită în proiectul legii, după cum urmează: reţea de transport - sistem format din conducte de gaze naturale de presiune

nergelementate, a căror activitate se supune licenţierii. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului, iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Mai mult, în proiectul legii se regăseşte noţiunea de „instalaţie de utilizare”, care este situată în aval de punctul de delimitare şi care se află în proprietatea consumatorilor. Acest fapt permite delimitarea conductelor şi a instalaţiilor consumatorului de obiectele sistemului de gaze naturale, inclusiv de reţelele de gaze naturale, de transport şi distribuţie. Noţiunea de „reţea de transport” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale, în vigoare, şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii, inclusiv la acordarea licenţelor.

dezvoltarea reţelelor de transport” reprezinta orice reţelelor de transport” persoana fizica sau juridica care transport în anumite zone şi a trebuie coroborată cu realizeaza activitatea de transport interconexiunilor cu alte sisteme de gaze noţiunea de „unitate si raspunde de exploatarea. asigurarea capacităţii reţelelor de ca daca este necesar. dar fără a include după cum urmează: reţea furnizarea. inclusiv la acordarea licenţelor.sistem format din conducte de gaze naturale de presiune înaltă. asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru transportul gazelor naturale. daca este naturale. a interconexiunilor sale cu pentru transportul gazelor alte sisteme. precum şi de transportatoare”. cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de În sistemul gazelor naturale din RM unitatea transportatoare desfăşoară activitatea de transport şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de transport. distribuţia gazelor naturale – activitatea Compatibil 5 „distribuţia” semnifică Noţiunea de „distribuţie a de transmitere a gazelor naturale prin transportul gazelor naturale prin reţelele de distribuţie în vederea livrării gazelor naturale” trebuie reţelele de conducte locale sau acestora consumatorilor.înaltă. dezvoltarea transport de a satisface pe termen lung persoană care deţine sistemului de transport într-o cererile rezonabile de transport a gazelor reţele de transport a anumita zona si. pentru a fi livrate furnizarea. Noţiunea de „reţea de distribuţie” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale. precum si de naturale. . cu staţii de compresare. definită în proiectul legii. la livrarea gazelor naturale. după caz. operatorul reţelelor de transport – Compatibil 4 „operator al sistemului de persoană responsabilă de exploatarea. în vigoare. gazelor naturale şi care este titular de licenţă cazul. Noţiunea de „operator al întreţinerea. naturale. medie şi joasă. regionale. şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii. consumatorilor. de distribuţie . dacă este necesar. Articolul 2. fără a include coroborată cu noţiunea de „reţea de distribuţie”. care servesc în ansamblu la transportul şi. de distribuţie şi de măsurare. definită asigurarea întretinerii si. Articolul 2.

activitatea de furnizare se supune reglementării prin licenţiere în RM. şi de interconexiunile cu alte reţele de gaze naturale. furnizor . asigurarea întretinerii si. daca este cazul. furnizare . definită ca persoană care deţine reţele de distribuţie a gazelor naturale şi care este titular de licenţă pentru distribuţia gazelor.Articolul 2. inclusiv revânzarea de gaze naturale. catre consumatori. operatorul reţelelor de distribuţie – persoană responsabilă de exploatarea. naturale. Compatibil Noţiunea de „furnizor” este definită ca persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizare. Articolul 2.procurare de gaze naturale. Compatibil Noţiunea de „operator al reţelelor de distribuţie” trebuie coroborată cu noţiunea de „unitate de distribuţie”. 6 „operator al sistemului de distributie” reprezinta orice persoana fizica sau juridica ce desfăşoară activitatea de distributie si raspunde de exploatarea. inclusiv GNL. 8 „întreprindere de furnizare” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de furnizare.persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizarea de gaze naturale. precum si de asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru distribuţia gazelor naturale. întrucât potrivit celor menţionate. care servesc la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare. dacă este necesar. întreţinerea şi dezvoltarea reţelelelor de distribuţie în anumite zone. Compatibil Articolul 2. 9 „depozit de stocare” reprezintă o instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale depozit de stocare – instalaţia utilizată pentru stocarea gazelor naturale şi care este deţinuta şi/sau exploatata de o persoană. inclusiv din import. precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale transport şi de punctul de delimitare. a interconexiunilor sale cu alte sisteme. Articolul 2. În sistemul gazelor naturale din RM unitatea de distribuţie desfăşoară activitatea de distribuţie şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de distribuţie. dezvoltarea sistemului de transport într-o anumita zona si. daca este necesar. şi vânzarea sau revânzarea gazelor naturale. 7 „furnizare” reprezinta vânzarea. inclusiv a GNL. inclusiv partea instalaţiilor .

De asemenea. dar cu excepţia instalaţiilor folosite pentru producere şi cu excepţia instalaţiilor destinate în mod exclusiv operatorului reţelelor de transport la desfăşurarea activităţii licenţiate. după cum urmează: „stocarea gazelor naturale ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de stocare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele de stocare şi pentru injecţia. Articolul 2.si care este deţinuta şi/sau exploatata de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. definită ca persoană care deţine un depozit de stocare şi care este titular de licenţă pentru stocarea gazelor naturale. operatorul depozitului de stocare – persoană care este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea depozitelor de stocare. incluzând partea instalatiilor GNL utilizate pentru stocare. dar cu excepţia porţiunii utilizate pentru operaţiunile de producţie si cu excepţia instalaţiilor rezervate exclusiv pentru operatorii sistemului de transport în vederea desfasurarii activitatilor lor. în proiectul legii a fost definită noţiunea de „stocarea gazelor naturale”. 10 „operator al sistemului de stocare” reprezintă o persoană fizică sau juridică care realizează activitatea de stocare şi răspunde de exploatarea unui depozit de stocare. Compatibil Noţiunea de „operator al depozitului de stocare” trebuie coroborată cu noţiunea de „întreprindere de stocare”. GNL utilizate pentru stocare. .

descarcarea si regazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara catre sistemul de transport. depozitarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale” Compatibil operatorul instalaţiei GNL – persoană care îndeplineşte funcţiile de lichefiere a gazelor naturale sau de import. descărcare şi re-gazificarea GNL şi este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei GNL. . dar nu include porţiunea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. 11 „instalaţia GNL” reprezintă un terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile de sistem şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. Articolul 2. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de re-gazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport.Articolul 2. definită ca instalaţie GNL . dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. 12 “operator al sistemului GNL” reprezinta o persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de lichefiere a gazelor naturale sau importul. descarcarea si re-gazificarea GNL şi răspunde de exploatarea unei instalaţii GNL. Compatibil A se menţiona că în proiectul legii se regăseşte şi noţiunea de „instalaţie GNL”. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. instalaţie GNL .

care în ansamblu formează un sistem unic.Articolul 2 13 „sistem” reprezinta orice reţea de transport. deţinute si/sau exploatate de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. reţea de distributie. distribuţie si activitatea GNL. inclusiv pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Noţiunea de „sistem de gaze naturale” include şi instalaţiile de utilizare pentru raţiuni tehnice. Compatibil.totalitate a utilajelor de producere. dar cu excepţia instalaţiilor destinate operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. a reţelelor de transport şi de distribuţie. cu excepţia instalaţiilor destinate cu exclusivitate operatorilor reţelelor de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. instalaţie GNL. inclusiv conducta de stocare şi instalaţiile acesteia pentru furnizarea de servicii auxiliare. la instalaţiile GNL şi/sau la depozitele de stocare. instalaţie GNL şi/sau depozit de stocare.servicii necesare pentru funcţionarea şi asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie. dar cu excepţia instalaţiilor destinate exclusiv operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. necesare pentru asigurarea accesului la transport. Compatibil Noţiunea de „ancillary services” a fost transpusă în proiectul legii ca noţiunea de „servicii de sistem” Aceasta deoarece în legislaţia RM noţiunea de „servicii auxiliare” este definită ca servicii adiţionale distribuţiei sau transportului gazelor naturale. a depozitelor de stocare. servicii de sistem . Articolul 2 14 „servicii auxiliare” reprezinta toate serviciile necesare pentru accesul la şi exploatarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie şi/sau a instalaţiilor GNL şi/sau a depozitelor de stocare. acordate consumatorilor şi părţilor terţe de către unitatea transportatoare sau de distribuţie. pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Articolul 2 15 „stocare în conductă” reprezinta stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor. precum şi cele ale întreprinderilor înrudite. sistem de gaze naturale . Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul legii Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului .

Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului şi nu este necesară noţiune separată. interconexiune . iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text.instalaţiile şi Compatibil echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme de gaze naturale. (3) din Regulamentul Consiliului întreprindere integrată pe verticală Compatibil întreprindere sau grup de întreprinderi legate prin relaţii reciproce de control. una din activităţile de producere sau furnizare a gazelor naturale. şi care efectuează cel puţin una din activităţile de transport. minim. Articolul 2 17 „interconexiune” reprezintă o conductă de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre statele membre pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state membre. stocare şi. Articolul 2 18 „magistrala directa” reprezinta o conducta de gaze naturale complementara sistemului Interconectat. după cum este definit în prezenta lege. 3 alin. . sistem interconectat – serie de sisteme Compatibil de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni. conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate. distribuţie.Articolul 2 16 „sistem interconectat” reprezinta un numar de sisteme legate între ele. Compatibil Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale. Articolul 2 20 „întreprindere integrata pe verticala” reprezinta o întreprindere din sectorul gazelor naturale sau un grup de întreprinderi ale caror relatii reciproce sunt definite în art. Articolul 2 19 „întreprindere integrata din sectorul gazelor naturale” reprezinta o întreprindere integrata pe verticala sau pe orizontala.

fără a depinde una de alta. întreprinderile care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţile care. pe baza art. în sensul art. (g)* din Tratatul privind conturile consolidate2 si/sau întreprinderi asociate. utilizator al reţelei de gaze naturale – persoană fizică sau juridică căreia i se prestează serviciul de transport sau de distribuţie a gazelor naturale. 33 alin. transport. distribuţie.(CEE) nr. distribuţie sau furnizare a gazelor naturale şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul de gaze naturale Compatibil întreprindere înrudită – societate comercială afiliată. GNL sau stocare şi cel puţin una din activităţile de producere sau furnizare de gaze naturale. Articolul 2 22 „întreprinderi înrudită” reprezinta întreprinderi afiliate. sunt reunite sub o conducere unică sau sunt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane. întreprindere integrată pe orizontală întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere. Compatibil Definiţia de întreprindere înrudită a fost elaborată reieşind din prevederile Codului civil al RM reglementând societăţile comerciale afiliate. Articolul 2 23 „utilizator de sistem” reprezintă orice persoană juridică sau fizică ce alimentează sistemul sau se alimentează din sistem. Compatibil . 44 alin. (3) lit. distributie. si/sau întreprinderi care apartin acelorasi actionari. (1) din acelasi document. precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrarilor de întreprinderi şi în care întreprinderea respectivă/grupul respectiv îndeplineşte cel puţin una din activităţile de transport. în sensul art. furnizare sau depozitare de gaze naturale. transport. 41 din Directiva a saptea a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983. Articolul 2 21 „întreprindere integrată pe orizontală” reprezintă o întreprindere care îndeplineste cel putin una dintre activitatile de productie.

definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi defineşte în mod mai clar statutul de „consumator casnic”. furnizare. Astfel. nr.07. Noţiunea de „consumator” nu include noţiunea de „întreprindere de gaze naturale”. consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează Articolul 2 26 „consumatori noncasnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale ce nu sunt Noţiunea de „consumator casnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că pentru a procura gazele naturale. consumator . precum şi întreprinderi din sectorul gazelor naturale care procură gazele naturale. în sectorul gazelor naturale activităţile de producere. Noţiunea de „consumator noncasnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că În opinia autorilor. consumator casnic – persoană fizică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează gazele naturale pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife nergelementate. 451din 30. Explicaţia rezidă în faptul că. a căror activitate se supune licenţierii. potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi este pasibilă . Articolul 2 25 „consumatori casnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru propriul lor consum casnic. statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale.Articolul 2 24 „consumatori” reprezinta consumatorii angrosişti si consumatorii finali de gaze naturale. În opinia autorilor.2001. stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. consumatorul casnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale.persoană fizică sau persoană juridică care procură şi utilizează gazele naturale în calitate de combustibil sau de materie primă şi ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze naturale. ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”.

consumatorul noncasnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. . inclusiv din străinătate. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. de a defini în mod mai clar statutul de „consumator noncasnic”. în sensul art. Explicaţia rezidă în faptul că nu este necesară definirea noţiunii de consumator final în contextul în care. atât consumatorii casnici şi consumatorii noncasnici sunt persoanele care utilizează gazele naturale. potrivit celor menţionate. Articolul 2 28 „consumatorii eligibili” reprezintă consumatorii care sunt liberi sa procure gazele naturale de la furnizorul ales de ei. deoarece în mare parte gazele naturale sunt importate de la un singur producător SAD Gazprom. pentru a procura gazele naturale. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale.destinate propriului lor consum casnic. În sectorul gazelor naturale din RM orice consumator poate procura gazele naturale de la furnizorul ales de acesta. noţiunea de „consumator” nu include şi întreprinderile de gaze naturale. Articolul 2 27 „consumatorii finali” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru uz Propriu. însă. deoarece conform proiectului legii toţi consumatorii sunt în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. efectiv acest drept nu poate fi realizat. 23 din prezenta Directiva. gazele naturale în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice. dar nu le procură pentru a le vinde ulterior. Mai mult.

Explicarea rezidă în faptul că pe piaţa gazelor naturale a RM nu există consumatori angrosişti. de stocare şi de distribuţie a gazelor naturale pe termen lung. care procură gazele naturale în scopul revânzării lor în interiorul sau în afara sistemului în care sunt stabiliţi. iar activitatea de achiziţionare pentru revânzare a gazelor naturale poate fi desfăşurată de titularii licenţelor pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. Compatibil . care pot fi consideraţi ca consumatori angrosişti. deoarece există furnizorii la tarife nereglementate. în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului. în afara operatorilor sistemului de transport şi a operatorilor sistemului de distribuţie. pentru diversificarea surselor şi asigurarea livrărilor câtre planificare pe termen lung – planificarea necesarului de investiţii în capacităţi de producere.Articolul 2 29 „consumatori angrosişti” reprezintă persoane fizice sau juridice. în cazul introducerii de două noţiuni care să desemneze persoana care vinde gazele naturale la tarife nereglementate („consumator” şi „furnizor la tarife nereglementate”) s-ar putea crea confuzii cu privire la cerinţele ce trebuie îndeplinite de persoana care intenţionează să desfăşoare activitatea de procurare-vânzare a gazelor naturale. de transport. în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem. Articolul 2 30 „planificare pe termen lung” reprezintă planificarea capacităţii de furnizare şi transport a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pe termen lung. Astfel. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. a diversificării surselor şi a asigurării livrării gazelor naturale consumatorilor.

(2). în scopul constituirii unei piete competitive. Articolul 2 32 „siguranţa” reprezintă atât siguranţa furnizării şi a alimentării cu gazele naturale. protecţiei mediului. (2) Principiile fundamentale de reglementare ale prezentei legi sunt: . la reţelele de gaze naturale. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Orice obiecte ale sistemului de gaze naturale. deoarece nu este necesară. Articolul 2 33 „infrastructura noua” reprezintă o infrastructură care nu a fost finalizată până la intrarea în vigoare a prezentei Directive. statele membre iau toate masurile pentru ca.reprezintă atât securitatea furnizării şi a livrării gazelor naturale. se transportă. sigure şi durabile din punct Articolul 3. cât si securitatea tehnică Compatibil Articolul 3 Obligaţiile de serviciu public si protecţia consumatorului 1. Pe baza organizării lor instituţionale şi luând în considerare principiul subsidiarităţii. drepturilor şi intereselor consumatorilor. securitatea .asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al persoanelor terţe. intereselor economiei naţionale. persoane fizice şi juridice. se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod. întreprinderile din sectorul gazelor naturale să fie exploatate în conformitate cu principiile prezentei directive. se stochează. care sunt recepţionate în exploatare se consideră obiecte noi.consumatori. Condiţii şi principiile de reglementare (1) În vederea asigurării securităţii energetice. Compatibil Aceasta deoarece. gazele naturale se produc. fara sa aduca atingere dispozitiilor de la alin. inclusiv la tarife transparente şi previzibile. . Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. întrucât RM nu este membră a UE. Directiva 2003/55/CE nu are aplicabilitate directă pe teritoriul acesteia. ea nefiind membru a UE. Articolul 2 31 „piaţa în ascensiune” reprezinta un Stat membru în care prima livrare comerciala din cadrul primului său contract de furnizare a gazelor naturale pe termen lung s-a efectuat cu maximum zece ani în urmă. Aceasta deoarece prevederea în cauză nu este aplicabilă Republicii Moldova. cât si securitatea tehnică.

. referitor la capacităţile de producere planificate sau A se menţiona că la art. inclusiv securitatea furnizării. 2: Titularii de licenţe trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public aferente securităţii. stocarea. Prin considerarea integrala a principalelor dispoziţii ale Tratatului. transparente. regularităţii.respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea. 86. inclusiv securiităţii furnizării. regularitate. precum şi protecţiei mediului. inclusiv securitatea furnizării. inclusiv eficienţei energetice şi protecţiei climei Art. vizând interesul economic general. 33. inclusiv eficienta energetica si protejarea climatului. „obligaţiile de serviciu public” includ obligaţiile ce incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi care se pot referi la securitate. statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. Astfel de obligatii trebuie sa fie clar definite. alin. .crearea de condiţii optime pentru excluderea dependenţei.de vedere al mediului înconjurator în sectorul gazelor naturale. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. calitate si preţul livrarilor. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. 28. 4 din proiectul legii se regăseşte definiţia noţiunilor de „obligaţii de serviciu public” şi „management al eficienţei energetice/gestionare a cererii”. obligatii de serviciu public ce pot fi legate de securitate. 2. verificabile si trebuie sa garanteze egalitatea accesului pentru companiile din . prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. alin.promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale. nediscriminatorii. în primul rând din punct de vedere decizional. transportul. precum si protectia mediului.efectuarea de investiţii necesare extinderii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. Astfel. calităţii şi preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali. fără a face nici o discriminare între astfel de întreprinderi în ceea ce priveste drepturile şi obligaţiile acestora. între unitatea transportatoare sau de distribuţie şi întreprinderea de stocare de furnizorii sau producătorii de gaze naturale. Art. . regularitate. . (1): Unitatea transportatoare trebuie k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. în special art. în termenul stabilit. .protejarea intereselor legitime ale consumatorilor.

„management al eficientei energetice/gestionare a cererii” semnifică abordarea. tinând seama de posibilitatea ca terte parti să dorească accesul la sistem. daca acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente si economice opţiuni. inclusiv eficienţa energetică şi protecţia climei. asupra siguranţei alimentarii cu gaze naturale. managementul eficienţei energetice/gestionare a cererii si pentru îndeplinirea obiectivelor de protectie a mediului.sectorul gazelor naturale din UE la consumatorii nationali. investiţiile noi pentru creşterea capacităţii de producere. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. având in vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului gazelor naturale asupra mediului. În legatura cu securitatea furnizarii. globala sau integrala. statele membre pot introduce punerea în aplicare a planificarii pe termen lung. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. calitate şi tariful de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. precum si asupra costurilor de . destinata influenţării volumului si programării volumului de gaze naturale in scopul reducerii consumului gazelor naturale si a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienta energetica sau în alte măsuri precum contractele de alimentare cu gaze naturale intreruptibile. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. în construcţie. dupa cum se face trimitere în prezentul alineat. precum şi la protecţia mediului.

la tarife rezonabile. în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele aprobate de către Agenţie. În acest context. după cum urmează: serviciu universal – serviciu prestat întru asigurarea dreptului consumatorilor casnici de a li se furniza gazele naturale de o anumită calitate. în special în privinţa transparenţei referitoare la condiţiile contractuale generale. furnizor de ultimă opţiune – furnizorul desemnat pentru a furniza gazele naturale în condiţii specifice. ca exista masurile de siguranţa adecvate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. ele pot lua masuri adecvate pentru a-i proteja pe clientii din zonele îndepartate care sunt conectati la sistemul de gaze naturale. 4 din proiect sunt definite noţiunile de „serviciu universal” şi de „furnizor de ultimă opţiune”. Cel putin în privinta consumatorii casnici. delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare ale consumatorului. alin. montarea. Articolul 45: (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege. în special. transparente şi uşor comparabile. Statele membre iau masuri adecvate pentru protejarea consumatorilor finali si pentru a asigura un nivel ridicat al protectiei consumatorilor si se asigura. reglementate.distribuţie legate de acestea. A se menţiona că la art. . exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. Statele membre iau masuri pentru astfel încât consumatorii eligibili sa poată efectiv trece la un nou furnizor. aceste masuri le includ pe cele mentionate în anexa A. Ele garanteaza un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. în special. norme cu privire la proiectarea. 41. (6) Furnizorul de ultimă opţiune încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator. 3. la informatiile generale şi la mecanismele de soluţionare a divergenţelor. Statele membre pot desemna un furnizor de ultimă opţiune pentru consumatorii conectati la reteaua de gaze naturale. recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. (2) Regulamentul va cuprinde. Condiţiile şi termenele ce trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) – (6): (5) Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune. Art. inclusiv masuri adecvate pentru a-i ajuta sa evite deconectarea.

Art. deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale. inclusiv din străinătate. . (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea A se preciza şi faptul că în celelalte alineate din art. 46. alin. 46 au fost transpuse integral prevederile Anexei A la Directivă. plata gazelor naturale. după cum este expus mai jos.încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. evidenţa consumului de gaze naturale. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie.(5): (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. (3) . examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.

dupa caz. protectie a mediului. toate instrumentele nationale si comunitare exis tente. 5. prevederea unor stimulente economice adecvate. în special. în rezultatul negocierii. Statele membre pun în aplicare masuri adecvate de realizare a obiectivelor de coeziune economica si sociala. pentru întretinerea si construirea infrastructurii necesare a reţelei. Cuantumul clauzei penale este negociabil. Statele membre pot decide sa nu Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a . 4. consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract. dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. care pot include mijloace de combatere a modificarilor climatice si siguranta furnizarii. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. inclusiv capacitatea de interconexiune. Articolul 49. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale. alin (5): Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. Aceste masuri pot include.contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. utilizând.

obligaţia de a raporta CE nu îi poate fi imputabilă. statele membre informeaza Comisia în legatura cu toate masurile adoptate pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu public. Interesele comunitare cuprind.aplice dispozitiile art. De la intrarea în vigoare a prezentei directive. în conformitate cu prezenta directiva si cu art. orice modificare a acestor masuri. indiferent daca aceste masuri necesita sau nu a o derogare de la dispoziţiile prezentei directive. concurenta referitoare la clientii eligibili. Articolul 39: (1) Autorizaţiile de construire a Compatibil . între altele. 6. îndeplinirea obligatiilor de interes economic general impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si în masura în care dezvoltarea comertului nu este afectata astfel încât sa fie contrara intereselor comunitare. inclusiv protecţia consumatorului si a mediului si în legatura cu posibilul lor efect asupra concurentei interne si internationale. din doi în doi ani. în măsura în care aplicarea acestor prevederi ar obstructiona. Articolul 4 Procedura de autorizare fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Explicaţia rezidă în faptul că RM nu este membru al UE şi. prin urmare. indiferent daca acesta necesita sau nu a o derogare de la prevederile prezentei Directive. Statele membre notifica ulterior Comisiei. 86 din Tratat. 4 cu privire la distributie. de fapt sau de drept.

3.1. transportul gazelor naturale. 17 alin.(4). În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. (2) Procedura şi temeiurile de eliberare a autorizaţiilor de construire trebuie să fie transparente şi făcută publice. conducte si echipamente asociate. sa acorde autorizatii pentru furnizarea de gaze naturale si pentru consumatorii angrosisti. în baza unor criterii obiective transparente şi nedisciminatorii.(1) se acordă persoanelor care: . atunci ele stabilesc criteriile obiective si nediscriminatorii care trebuie îndeplinite de o întreprindere ce solicita autorizaţie pentru construirea si/sau exploatarea de instalatii de gaze naturale sau care solicita o autorizatie pentru furnizarea de gaze naturale. 2. (3) Desfăşurarea activităţilor de comercializare a GNCV şi a GNL se efectuează în baza licenţelor de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate. la solicitare. În cazul în care statele membre deţin un sistem de autorizare. De asemenea. Statele membre garanteaza ca motivele pentru care se refuza obiectelor sistemului de gaze naturale se eliberează.1 milioane m3 nu se supune licenţierii. în conformitate cu dispozitiile de la alin. concesionare. Temeiurile refuzului se comunică solicitantului. (2) . statele membre sau orice alta autoritate competenta desemnata de acestea acorda autorizatii pentru construirea si/sau exploatarea pe teritoriul lor a unor astfel de instalatii. de autorităţile administraţiei publice locale. Construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale de interes naţional va fi autorizată de autorităţile administraţiei publice locale după obţinerea de către solicitant a acordului Guvernului. (2) Activitatea legată de stocarea gazelor naturale în depozite de stocare cu capacitatea mai mică de 0. în temeiul acelorasi dispozitii. (3) Este interzis refuzul eliberării autorizaţiilor de construire pe motive subiective şi discriminatorii. consimtamânt sau aprobare) pentru construirea sau exploatarea instalatiilor de gaze naturale. furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe. distribuţia gazelor naturale. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea pot. în mod obligatoriu. Articolul 15: (1) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. permis. licenta. Criteriile si procedurile nediscriminatorii privind acordarea de autorizatii trebuie facute publice. Articolul 16: (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art.

În scopul dezvoltarii unor noi zone alimentate si al unei exploatari eficiente în general. (3) Eliberarea. statele membre pot refuza acordarea unei noi autorizaţii pentru construirea si exploatarea sistemelor de conducte de distributie în orice zona anume. odata ce un astfel de sistem de conducte s-a construit sau este propus a fi construit în respectiva zona si daca nu este saturata capacitatea existenta sau propusa. după caz. depozite de stocare. Motivele unui astfel de refuz sunt transmise Comisiei spre informare. ce confirmă că dispune de reţele de gaze naturale. precum şi autorizaţia tehnică eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale ce confirmă că dispune de personal calificat necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţă şi că reţelele de gaze naturale. 24. a) sînt înregistrate în Republica Moldova şi prezintă actul confirmativ în acest sens. după caz. reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art. b) prezintă raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul de cont bancar în cazul iniţierii afacerii. c) prezintă documentele. fara a aduce atingere dispozitiilor art. depozitele de stocare. instalaţii de producere. (2) Managerul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu. prevăzute de Codul penal. c) să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 5 ani în domeniul energetic. sunt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege. instalaţiile de producere. 17 se efectuează conform procedurilor . b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova. d) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie. 4.acordarea unei autorizatii sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului. Statele membre stabilesc o procedura prin care solicitantul poate face apel împotriva unui astfel de refuz.

(2) La licenţă se anexează. care corespund prevederilor legilor şi constituie parte integrantă a licenţei. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei. Termenul pentru examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale este de 15 zile. c) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale. d) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate. Articolul 17: (1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe: a) licenţă pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. în Compatibilre cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate. în condiţiile specificate în licenţă.stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. în mod obligatoriu. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani. pentru transportul. (3) Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. (5) Titularii de licenţe pentru transport. b) licenţă pentru transportul gazelor naturale. . (4) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

(3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea de către titularul de licenţă a obligaţiilor sale. Hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară activităţii de întreprinzător se aplică până la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărârii definitive . cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată. fiind pusă în pericol securitatea naţională. Articolul 19: (1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului. licenţa poate fi sistată temporar prin hotărâre judecătorească. care a dus la întreruperea furnizării gazelor naturale consumatorilor pe o perioadă mai mare decât cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate. (2) Licenţa se sistează temporar prin hotărâre a Agenţiei. cît şi din iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale. sistarea temporară a licenţei se anulează. adoptată în temeiul legii. În celelalte cazuri. la cererea Agenţiei. În caz de nerespectare a acestui termen. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de către Agenţie. sau dacă acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite. viaţa şi sănătatea oamenilor. la cererea titularului de licenţă. licenţa poate fi sistată temporar.distribuţie şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul specificat de Agenţie.

şi irevocabile (4) Agenţia va sista temporar licenţa. e) neachitarea plăţii regulatorii. care nu poate depăşi 6 luni. conform procedurii prevăzute la alin. dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei. b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate. În hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară a se indică termenul concret de sistarea temporară. (5) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind sistarea temporară a acesteia. c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate. (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. (3). d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii. în termenul stabilit de Agenţie. în termenul stabilit de Agenţie. . în condiţiile prezentei legi. (6) Hotărârea privind sistarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi este adusă la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

a) şi b). b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă. (2) lit. (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia.(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de sistare temporară a acesteia. c) depistarea unor date neautentice în . sau în temeiul hotărârii instanţei de judecată care a emis hotărârea de sistarea temporară a licenţei sau a hotărârii instanţei ierarhic superioare. (9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul hotărârii Agenţiei. (10) Hotărârea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărârea judecătorească corespunzătoare. care se efectuează direct de către Agenţie. la cererea Agenţiei. după remedierea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. adoptată în temeiul legii. Hotărârea se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. Articolul 20: (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărâre judecătorească. în condiţiile legii.

taxa pentru licenţă nu se restituie. separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. Agenţia este obligată să-şi prezinte acordul în termen . (4) În cazul retragerii licenţei. în mod repetat. Articolul 21: Fuziunea întreprinderilor de gaze naturale între ele. a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de retragere a licenţei. cu indicarea temeiurilor retragerii.documentele prezentate Agenţiei. e) neînlăturarea. (3) Agenţia adoptă hotărârea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă. (5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea cauzelor care au condus la retragerea licenţei. f) nerespectarea. asocierea. În acest caz. în termenul stabilit. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii. a prescripţiilor de lichidare a încălcărilor privind condiţiile activităţii licenţiate. d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă. (6) Titularul de licenţă este obligat. precum şi cu alţi agenţi economici. să depună la Agenţie licenţa retrasă.

Articolul 33. cel mai târziu la 31 iulie în fiecare an. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. alin. în termenul stabilit. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. precum si masurile necesare pentru a se face fata vârfurilor de cerere si deficitului de aprovizionare a unui sau mai multor furnizori. k): Unitatea transportatoare este obligată k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. de o lună şi este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. obligaţia de a prezenta Comisiei raportul privind siguranţa furnizării nu poate fi transpusă în proiectul legii. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. îndeplineşte funcţiile operatorului reţelelor de transport. nivelul prevazut al cererii viitoare si al rezervelor disponibile. concomitent. obligaţia de raportare a informaţiilor aferente siguranţei furnizării incumbă unităţii transportatoare. Potrivit proiectului legii gazelor naturale. (1). un raport care sa prezinte constatarile rezultate din monitorizarea acestor aspecte. precum si orice masura luata sau preconizata pentru abordarea lor si înainteaza imediat Comisiei acest raport. acordul se consideră oferit. capacitatile suplimentare avute în vedere în stadiu de proiect sau în constructie si calitatea si nivelul întretinerii retelelor. lit. Întrucât RM nu este stat membru al UE. Monitorizarea va fi în sarcina ANRE. 25 alin. .Articolul 5 Monitorizarea siguranţei furnizării Statele membre asigura monitorizarea problemelor legate de siguranta furnizarii. Această monitorizare se refera în special la echilibrul cerere/oferta de pe piata nationala. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. (1). referitor la capacităţile de producere planificate sau în construcţie. care. Autoritatile competente publica. În cazul în care statele membre consideră adecvat. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. ele pot delega aceasta sarcina autoritatilor de reglementare menţionate în art.

7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. alin. (1): Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. pentru o perioada de timp ce urmează sa fie Articolul 5. Compatibil Articolul 33. a altor sisteme de transport sau distributie. distribuţie. depozite de stocare sau instalaţiilor GNL să desemneze. a depozitelor de stocare. Aceste reglementări tehnice trebuie sa asigure interactiunea sistemelor si sa fie obiective şi nediscriminatorii. 9 din Preambulul Directivei. lit. k) k) aprobă reglementări tehnice specifice sistemului de gaze naturale. precum si a magistralelor directe. Articolul 7 Desemnarea operatorilor de sistem Statele membre desemnează sau solicită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care detin instalatii de transport. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. La transpunerea prevederilor art. inclusiv privind gazele naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) şi gazele naturale lichefiate (GNL). stocare sau . Ele trebuie sa fie notificate Comisiei în conformitate cu art.Articolul 6 Reglementari tehnice Statele membre garanteaza definirea criteriilor de siguranta tehnica precum si elaborarea si punerea la dispozitie a reglementarilor tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si cerinţele funcţionale pentru conectarea la sistem a instalatiilor GNL. 8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii de transmitere a informatiilor în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al reglementarilor privind serviciile societatii informationale.

în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. (1): Compatibil Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. retehnologizarea. stocare si/sau de GNL sigure. Articolul 33. (b) se abtine sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. unul sau mai multi operatori ai sistemului. în condiţii economice. asigura întretinerea şi dezvoltă. fiabile si eficiente. În fapt. 8 . retehnologizeze. La exploatarea.stabilita de statele membre luând în considerare eficienţa si echilibrul economic.10. persoanele juridice care au construit reţele de transport. gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producţie şi/sau furnizare. alin. să extindă reţelele de transport şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie. tinând seama de impact asupra mediului. Fiecare operator al sistemului de transport. devin operatori de reţea sau unităţi transportatoare după ce obţin licenţa pentru transportul gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. . stocare si/sau instalaţiilor GNL: (a) exploateaza. Unitatea transportatoare este obligată: a) să exploateze. reabiliteze. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca operatorii sistemului de transport. reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. unitatea transportatoare va aplica în mod Articolul 8 Funcţiile operatorilor de sistem 1. instalaţii de transport. de stocare si a instalaţiilor GNL funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art.

Articolul 40. oricarui alt operator al depozitului de stocare.(c) pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de transport. alin. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. g) să ofere informaţii suficiente necesare utilizatorilor reţelelor de transport pentru accesul eficient la acestea. (3): (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: a) operarea. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. în condiţii de siguranţă. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. obligatoriu metodele moderne de management al eficientei energetice/cererii. f) să nu facă discriminare între utilizatorii reţelelor de transport. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. oricărui alt operator al sistemului GNL si/sau oricarui alt operator al sistemului de distribuţie suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul şi stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu exploatarea eficientă si sigură a sistemului interconectat. e) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . Articolul 34. în condiţii nediscriminatorii. alin. respectând standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport. întreţinerea. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. în special în favoarea întreprinderilor înrudite. eficienţă şi de protecţie a mediului. în special în capacităţile de interconexiune. (d) furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. 4: .

(2) si sunt publicate. c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor unităţii transportatoare şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor de transport a gazelor naturale. menite să asigure transportul gazelor naturale şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de gaze naturale se stabilesc printr-un regulament aprobat de Agenţie. Reglementarile adoptate de operatorii sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale trebuie sa fie obiective. d) specificarea parametrilor tehnici de calitate în funcţionarea reţelelor de transport. (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale sunt: a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor la reţelele de transport a gazelor naturale. în mod nediscriminator si tinând cont de costuri. inclusiv reglementarile si tarifele. 2. Articolul 34: (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa gazelor naturale. inclusiv reglementari de stabilire a tarifelor pentru redeventele care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor de transport a gazelor naturale. Reglementările respective sunt aprobate de către organul de reglementare. 25 alin. transparente şi nediscriminatorii. . în conformitate cu regulile pieţei gazelor naturale. unitatea transportatoare va desfăşura activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile normelor de construcţie şi standardele tehnice.(4) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de transport a gazelor naturale asupra mediului. în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii sistemului de transport se stabilesc. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a obiectelor sistemului de gaze naturale. stabilite prin lege. deoarece conform legislaţiei R. Conditiile. Moldova un antreprenor nu poate adopta oarecare reglementări pentru alt antreprenor.

Statele membre pot solicita operatorilor sistemului de transport sa îndeplinească cerinţele minime pentru întretinerea si dezvoltarea sistemului de transport. h) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre unitatea transportatoare şi utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale. inclusiv capacitatea de interconexiune. (1): Unitatea transportatoare este obligată: b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport a gazelor naturale. Articolul 33. 3. cu respectarea celorlalte norme în vigoare. g) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale. alin. elaborând şi executând planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. d) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de transport. unitatea . ţinând cont de schimburile cu alte sisteme interconectate.f) stabilirea cerinţelor tehnice privind racordarea la reţelele de transport a gazelor naturale. (3) Schimbul de informaţii între utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între entităţile din sistemului de gaze naturale. c) să contribuie la securitatea furnizării gazelor naturale prin reţelele de transport adecvate şi siguranţă în funcţionarea sistemului de gaze naturale. ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale. În acest scop.

în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea de transport cu care este interconectată reţeaua sa. întreprinderile de stocare. toţi participanţii pe piaţa gazelor naturale vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale. inclusiv prin echilibrarea consumului de gaze naturale şi decontarea conturilor. fiabil şi eficient şi. unităţile de distribuţie şi furnizorii gazelor naturale se stabilesc.transportatoare răspunde de asigurare a unui serviciu de transport sigur. Operatorii sistemului de transport procura energia pe care o utilizeaza pentru realizarea activităţilor lor în conformitate cu proceduri transparente. b) asigurarea siguranţei operaţionale adecvate a sistemului de gaze naturale. În acest scop. (2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale menţionate la alin. Articolul 31. de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem. 4. (1) Raporturile juridice dintre producători. aprobate de Agenţie. precum şi crearea de condiţii optime . în acest context. în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale. nediscriminatorii şi bazate pe regulile pieţei. fiabile şi sigure a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova. inclusiv. unitatea transportatoare. (1) sunt următoarele: a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii pieţei gazelor naturale şi entităţile economice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile.

d) asigurarea accesului reglementat. contracte de furnizare a gazelor naturale. furnizori şi consumatorii. consumatorii şi furnizori. între întreprinderile de distribuţie. (3) În funcţie de tipul de activitate. la reţeaua de transport tuturor producătorilor. c) organizarea sistemului de evidenţă a gazelor naturale prin măsurarea exactă a fluxurilor de gaze naturale intrate în reţeaua de transport în fiecare lună şi. contracte de . întreprinderilor de stocare. în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie. unităţilor de distribuţie. după caz. unitatea transportatoare permite unităţilor de distribuţie. repartizarea volumului total al gazelor naturale furnizate. e) prezentarea de informaţii exacte. cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii. Totodată. furnizorilor şi consumatorilor existenţi sau potenţiali.pentru efectuarea managementului congestionării reţelelor de gaze naturale. în scopul citirii indicaţiilor. corespunzător. fără discriminare. al furnizorilor şi producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de gaze naturale intrate în reţeaua de transport şi ieşite din ea. actuale tuturor participanţilor pe piaţa gazelor naturale. conform contractelor bilaterale de furnizare a gazelor naturale încheiate de întreprinderile de distribuţie. participanţii pe piaţa gazelor naturale încheie.

asigurare a serviciilor de echilibrare în reţelele de transport şi contracte de stocare a gazelor naturale şi de prestare a serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. al cantităţilor de gaze naturale procurate în conformitate cu contractele bilaterale. inclusiv în fiecare oră a anului calendaristic următor. alin (5): (5) Unitatea transportatoare nu poate deţine licenţă pentru producerea. (4) Calculul lunar al fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale. a Articolul 33. Condiţiile de bază ce trebuie respectate de către participanţii pieţei gazelor naturale la desfăşurarea activităţilor în conformitate cu contractele menţionate se stabilesc de Agenţie prin regulile menţionate. precum şi calculul şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de transport ţin de competenţa unităţii transportatoare şi se efectuează conform metodei stabilite de Agenţie în Regulile pieţei gazelor naturale. evidenţa volumelor de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelelor de transport. În cazul în care operatorul sistemului de transport face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala. Articolul 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport 1. el trebuie sa fie independent cel putin în privinta formei sale juridice. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale. . Contractele trebuie să asigure acoperirea necesităţilor de gaze naturale în anul calendaristic următor.

distributiei si furnizării gazelor naturale. distribuţie sau furnizarea gazelor naturale. 2. c) de a elabora un program de conformitate. (1). responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de transport de întreprinderea integrata pe verticala. privind exploatarea. extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. întreţinerea.organizarii si a luarii deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de transport. de gestionarea cotidiana a productiei. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii pe site-ul unităţii transportatoare. b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective. care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu. de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. În vederea asigurarii independentei operatorilor sistemului de transport mentionate în alin. se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. (c) operatorul sistemului de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor. precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv. . cu privire la activele necesare pentru (2) Unitatea transportatoare este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii unităţii transportatoare nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală. direct sau indirect. independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală. precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesiona le ale persoanelor care răspund de gestionarea operatorului sistemului de transport sunt luate în considerare într.

nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. reglementate indirect conform art. . Aceasta nu va permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana. 25 alin.exploatarea. întretinerea sau dezvoltarea retelei. iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. Programul enumera obligatiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. (d) operatorul sistemului de transport stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse. (2). În special. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de transport si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare.

fiecare operator al sistemului de transport. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. 25 alin.Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autorităţii de reglementare mentionate în art. Articolul 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport 1. 2. operatorii sistemului de transport nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. iar acest raport este apoi publicat. În contextul achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi înrudite. stocare si/sau de GNL pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informaţiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de transport. 16 sau oricarei alte obligaţii legale privind divulgarea de informatii. Fara a aduce atingere dispozitiilor art. Articolul 34. persoanele La transpunerea . Articolul 11 Articolul 33. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. (1) un raport care prezinta masurile luate. alin. (5) Este interzis unităţii transportatoare să facă abuz de informaţia obţinută de la persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de transport. alin. (1): În fapt. (4) – (5): Compatibil (4) Unitatea transportatoare este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate.

7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura.Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Statele membre desemneaza sau solicita întreprinderilor care detin sau raspund de sisteme de distributie sa desemneze. potrivit proiectului legii. 9 din Preambulul Directivei. (1) Unitatea de distribuţie îndeplineşte funcţiile de operator al reţelelor de distribuţie juridice care au construit reţele de distribuţie. 12 . asigura întretinerea si dezvolta. un sistem sigur. alin. în conditii economice. stocare sau gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producere şi/sau furnizare. Totodată. devin operatori de reţea de distribuţie după ce obţin licenţa pentru distribuţia gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. tinând seama de implicatiile de mediu. Fiecare operator al sistemului de distributie exploateaza. prevederilor art. în conformitate cu clauzele contractelor încheiate între părţi. reabiliteze. unul sau mai multi operatori ai sistemului de distributie si iau masuri pentru ca operatorii respectivi sa actioneze în conformitate cu dispozitiile art. luând în considerare eficienta si echilibrul economic. Compatibil . Articolul 35. să extindă reţelele de distribuţie şi să presteze servicii de distribuţie a gazelor naturale la destinaţie. fiabil si eficient. distribuţie.14. unităţile de distribuţie ce deservesc un număr ce depăşeşte 100 000 consumatori sunt obligate să se separe din punct de vedere juridic. pentru o perioada de timp ce urmeaza sa fie stabilita de statele membre. în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii reţelelor de distribuţie. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. (1): (1) Unitatea de distribuţie este obligată: a) să exploateze. retehnologizeze. Articolul 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie 1.

în special în favoarea întreprinderilor afiliate şi să prezinte utilizatorilor reţelelor de distribuţie informaţiile de care au nevoie pentru accesul eficient la reţele. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. alin.2. (3): (3) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului înconjurător. operatorii sistemului de distributie nu trebuie sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. 4. condiţiile prevăzute în licenţă. e) să asigure accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. Indiferent de situatie. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. Fiecare operator al sistemului de distributie pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de distributie. stabilite . f) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . La exploatarea. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. 3. Fiecare operator al sistemului de distributie furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. retehnologizarea. reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale unitatea de distribuţie va aplica în mod obligatoriu metodele moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii. Articolul 36. si/sau a oricarui operator al sistemului de transport si/sau operator al sistemului GNL si/sau operator al depozitelor de stocare suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul si stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu functionarea sigura si eficienta a sistemului interconectat. aprobate de Agenţie. Regulile pieţei gazelor naturale. fără discriminare. unităţile de distribuţie desfăşoară activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile documentelor normativ tehnice obligatorii.

prin legi. 5. În cazul în care operatorii sistemului de distributie raspund de echilibrarea sistemului de distributie a gazelor naturale, reglementarile adoptate de ei în acest scop trebuie sa fie obiective, transparente si nediscriminatorii, inclusiv reglementarile de stabilire a tarifelor pentru redevenţele care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. Conditiile, inclusiv reglementarile si tarifele, pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii de sistem se stabilesc, în mod nediscriminator si reflectând costurile, în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. 25 alin. (2) şi sunt publicate. Articolul 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie 1. În cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el trebuie sa fie independent, cel putin în privinta formei sale juridice, a organizarii si a luarii deciziilor, de alte activitati care nu sunt legate de distributie. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de distribuţie

Articolul 52, alin. (2): (2) Până la 1 ianuarie 2013: - unităţile de distribuţie care deservesc un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 pot fi concomitent şi furnizor de gaze naturale la tarife reglementate; - fiecare din unităţile de distribuţie ce deserveşte un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 va separa legal şi funcţional activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, prin reorganizare, creând două întreprinderi: de distribuţie şi de furnizare. Întreprinderile nou create vor fi succesoare a licenţelor pentru distribuţia

Compatibil. Stabilirea termenului respectiv a fost acceptată in cadrul negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a Secretariatului Comunităţii Energetice.

de întreprinderea integrata pe verticala.

şi, respectiv, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, deţinute de întreprinderea integrată pe verticală la momentul intrării în vigoare a prezentei legi. Art. 35, alin (5): (5) Unitatea de distribuţie nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea gazelor naturale. Se permite acordarea licenţei pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate întreprinderii de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care ultima prestează servicii de distribuţie pentru un număr de până la 100000 consumatori conectaţi. Articolul 35, alin. (2) : (2) Unitatea de distribuţie este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii operatorului reţelelor de distribuţie nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale; b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice; c) de a elabora un program de conformitate, care să conţină măsurile

2. Pe lângă cerinţele din alin. (1), în cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el este independent în privinta organizarii sale si a procesului de luare a deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de distributie. În acest scop se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea cotidiana a productiei, distributiei si furnizarii gazelor naturale; (b) trebuie luate masuri adecvate

pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie sunt luate în considerare într- un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent; (c) operatorul sistemului de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare, reglementate indirect conform art. 25 alin. (2). În special, aceasta va permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de distributie si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport, care nu

întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu, precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv şi de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii.

Statele membre pot decide sa nu aplice alin. fiecare operator al sistemului de distributie pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de Articolul 35. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. (1) si (2) întreprinderilor integrate din sectorul gazelor naturale care deservesc mai putin de 100 000 clienti conectati. alin. (1) un raport care prezinta masurile luate. (3) – (4): (3) Unitatea de distribuţie este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate.depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. Fara sa aduca atingere dispozitiilor art. iar acest raport este apoi publicat. 25 alin. 16 sau oricarei altei obligatii legale privind divulgarea de informatii. (d) operatorul sistemului de distributie stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare menţionate în art. care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de distribuţie. (4) Este interzis unităţii de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la Compatibil . Articolul 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie 1.

deoarece ea nu el nu va exista. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite.vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. stocare şi distribuţie si care îndeplineşte cerinţele menţionate la lit. 9 alin. a organizarii si a procesului de luare a deciziilor de alte activităţi care nu au legatura cu activitatile de transport. Aceasta cu atât mai mult cu cît în sistemul UE se înregistrează tendinţa de a renunţa la operatorii de sistem combinaţi. (a) – (d). operatorii sistemului de distributie nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. . 2. 13 alin. GNL. (1) nu trebuie sa împiedice activitatile unui operator combinat al sistemului de transport. În contextul vânzarii sau achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi conexe. GNL. (1) si art. Aceste reglementari nu creează obligaţia de separare a detinerii activelor sistemului combinat de întreprinderea integrata pe verticala: (a) persoanele care raspund de persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de distribuţie. Pe piaţa gazelor naturale din RM nu există un operator combinat şi nu a fost constatată necesitatea creării acestuia. Noţiunea de „operator combinat” nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gaze. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. stocare si distribuţie care este independent în privinţa formei sale juridice. Articolul 15 Operatorul combinat Reglementarile din art.

acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului combinat si sa stabileasca limite globale . (2). direct sau indirect. 25 alin. În special. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. de activitatile cotidiene de productie si furnizare de gaze naturale. întretinerea sau dezvoltarea retelei. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent.gestionarea operatorului sistemului combinat nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. cu privire la activele necesare pentru exploatarea. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului combinat sunt luate în considerare într. reglementate indirect conform art. (c) operatorul sistemului combinat trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor.

25 alin. (3). au Articolul 9. inclusiv autorităţile de reglementare mentionate în art. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor menţionate în art. Agenţia este în drept: c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. . iar acest raport este apoi publicat. 25 alin. (1) un raport care prezinta masurile luate. Articolul 16 Dreptul accesului la conturi 1. Statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea. 20 alin.ale nivelului de îndatorare al subsidiarei sale. (d) operatorul sistemului combinat stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. (1): Compatibil În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. alin. prevăzute de prezenta lege. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind operatiunile cotidiene. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare mentionate în art. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport si distributie.

c). alin. Articolul 8. extrase din documentele menţionate la lit. pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial. conform celor prevazute în art. 25 alin. cu excepţia celei cu caracter confidenţial. 17. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. cerinţele privind rapoartele contabile. alin. precum şi consumatorilor. Agenţia furnizează informaţia solicitată. alin. informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe. Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. daca acest lucru este necesar pentru ca respectivele autoritati competente sa-si îndeplineasca atributiile. Compatibil Referitor la prevederile alin. cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. Articolul 17 Separarea conturilor contabile . în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. stocare.drept de acces la acele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. transport. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor. (1): Agenţia: k) stabileşte. Articolul 13. necesare pentru îndeplinirea functiilor lor. precum şi informaţiile suplimentare necesare. (4) – (5). (1): e) prezintă organizaţiilor care apără interesele consumatorilor. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. (13): (13) La cererea persoanelor fizice sau juridice. Statele membre pot introduce exceptii de la principiul confidentialitatii. Articolul 30: (1) Pentru a fi evitate discriminarea. Statele membre şi orice autoritate competenta desemnata de acestea. inclusiv autoritatile de reglementare mentionate în art. a se 2. Articolul 14.

(g)* din Tratat. titularii de licenţe sunt obligaţi să ţină contabilitatea în condiţiile şi modul prevăzute de prezenta lege şi să asigure separarea organizaţională pe gen de activitate desfăşurat. 44 alin. (2) Ttitularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru activitatea de transport. prezinta spre verificare si publica rapoartele contabile anuale. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. (2) – (5). în conformitate cu art. Întreprinderile care. alin. (4) Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii cu privire la orice tranzactie de un anumit volum menţiona că potrivit art. lit. pusa la dispozitia publicului. indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca respectivele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sunt tinute în conformitate cu dispozitiile de la alin.1. (3) Întreprinderile care desfăşoară activităţile licenţiate pe piaţa gazelor naturale sunt obligate să supună rezultatele economico-financiare auditului. În cazul în care întreprinderile beneficiaza de o derogare de la prezenta dispozitie pe baza art. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. pe baza art. 18. 8. întreprinderile de gaze subvenţionările încrucişate şi distorsionarea concurenţei. (1). Veniturile obţinute din deţinerea cu titlu de proprietate a reţelelor de transport sau de distribuţie vor fi specificate în conturi. ele trebuie sa-si tina cel putin conturile interne în conformitate cu prezentul articol. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. Totodată. alin. (2) lit. e) din proiect. din punct de vedere legal. În sistemul lor de contabilitate interna. (2) si (4). adoptate în conformitate cu cea de-a patra Directiva a Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978. activitatea GNL şi activitatea de stocare aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. întocmesc. Agenţia: k) stabileşte. să întocmească şi să publice anual dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate. . stocare. distribuţie. 3. inclusiv în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi nereglementate prin prezenta lege aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. în conformitate cu reglementarile din legislatia nationala referitoare la rapoartele contabile anuale ale întreprinderilor cu raspundere limitata. 28 alin. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. transport. nu sunt obligate sa-si publice rapoartele contabile anuale pastreaza la sediul lor o copie a acestora. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale. cerinţele privind rapoartele contabile. (1) din proiect. titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru fiecare tip de activitate practicată. Conturile interne vor trebui să conţină bilanţul contabil şi un cont al profitului şi pierderilor pentru fiecare activitate. 2. privind rapoartele contabile anuale ale anumitor tipuri de companii.

5. (3) sa fie respectata. Pâna la 1 iulie 2007. Dupa caz. ca obligatia de evitare a discriminarii si a subventiilor încrucisate mentionata în alin. separate pentru activitatile de transport. întreprinderile precizeaza. care nu sunt legate de transport. (2) trebuie sa verifice. distributie si depozitare a gazelor naturale cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de întreprinderi separate. subventionarii încrucisate si denaturarii concurentei. ele ţin conturi. În contabilitatea lor interna. în vederea evitarii discriminarii.naturale tin conturi realizată de întreprinderile înrudite. Veniturile rezultate din detinerea retelei de transport/distributie trebuie specificate în conturi. distributie. De asemenea. fara a aduce atingere reglementarilor de . Verificarea contabila mentionata în alin. în special. GNL si depozitare. ele tin conturi separate pentru activitatile de furnizare catre clientii eligibili si pentru activitatile de furnizare catre clientii ne-eligibili. ele tin conturi consolidate pentru alte activitati din afara sectorului de gaze naturale. pentru alte activitati din sectorul gazelor naturale. Conturile interne cuprind un bilant si un cont de profit si pierderi pentru fiecare activitate în parte. care pot fi consolidate. 4.

inclusiv întreprinderilor de furnizare. Accesul la reţelele de transport al producătorilor. aplicabile tuturor clientilor eligibili. aplicat în mod obiectiv si fara discriminare între utilizatorii sistemului. alin. alin. Operatorii sistemului de Articolul 33. Statele membre asigura punerea în aplicare a unui sistem de acces al tertilor la sistemul de transport si distributie si la instalatiile de GNL pe baza publicarii tarifelor. al întreprinderilor de stocare. Articolul 35. Statele membre trebuie sa se asigure ca aceste tarife sau metodologiile care stau la baza calcularii lor se aproba înainte de intrarea lor în vigoare de o autoritate de reglementare mentionata în art. Astfel de modificari trebuie sa fie mentionate şi justificate temeinic. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. (3). (1) si ca aceste tarife – si metodologiile. după cum urmează: acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a racorda reţelele. Rapoartele contabile anuale indica prin note orice tranzactie de un anumit volum realizata de întreprinderile înrudite. al unităţilor de distribuţie. furnizorii şi consumatorii au drept de acces la reţelele de distribuţie în condiţii şi la tarife reglementate. întreprinderile de stocare. (8): (8) Producătorii. 6. Aceste reguli interne pot fi modificate numai în cazuri excepţionale. aprobate de Agenţie.contabilitate aplicabile pe plan national. furnizorii. transparente şi nediscrimnatorii. instalaţiile de producere. întreprinderile de stocare. instalaţiile GNL şi instalaţiile de utilizare la reţelele de gaze naturale şi de a beneficia de servicii de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile legii . Compatibil A se menţiona că în priectul legii a fost definită noţiunea de „acces la reţea”. depozitele de stocare. precum si cele pentru rata de amortizare. unităţile de distribuţie şi consumatorii au drept de acces la reţelele de transport în condiţii şi la tarife reglementate. al furnizorilor şi al consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. 2. (9): (9) Producătorii. regulile de alocare a activului şi pasivului. 25 alin. Articolul 18 Accesul terţilor 1. a cheltuielilor si veniturilor. în cazul în care se aproba numai metodologiile – sunt publicate înainte de intrarea lor în vigoare. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. reguli pe care le respecta în întocmirea conturilor separate mentionate în alin.

precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie. transparente si nediscriminatorii. Dispozitiile alin. Dispozitiile prezentei directive nu trebuie sa împiedice încheierea contractelor pe termen lung. c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de transport a gazelor naturale. (1) nu se aplica serviciilor auxiliare si depozitarii temporare care sunt legate de instalaţiile de GNL si sunt necesare pentru procesul de regazeificare si pentru livrarea ulterioara catre sistemul de transport. d) realizarea obligaţiilor de serviciu public.transport au acces. Pentru organizarea accesului la depozitele de stocare. 3. Accesul la reţelele de distribuţie al producătorilor. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Articolul 19 Accesul la depozitele de stocare 1. furnizorilor şi consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. Aceste proceduri functioneaza în conformitate cu criterii obiective. transparente şi nediscrimnatorii. 3. (2) La desfăşurarea activităţii de stocare a gazelor naturale trebuie respectate următoarele principii: a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gazele naturale. iar calitatea gazelor naturale livrate Compatibil standardului naţional GOST 5542. (3) si (4). si la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem pentru aprovizionarea clientilor. În cazul accesului negociat. 2. Compatibil Articolul 40. statele membre pot alege una sau ambele proceduri menţionate în alin. întreprinderilor de stocare. zilnic şi orar cu sursele de gaze naturale disponibile. atâta timp cât ele respecta regulile concurentei din cadrul Comunitatii. b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier. (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: . e) asigurarea consumului propriu de către consumatorii. la reteaua altor operatori ai sistemului de transport. daca este necesar în scopul realizarii activitatilor lor inclusiv în legatura cu transportul transfrontalier. precum si pentru organizarea accesului la serviciile auxiliare. Stocarea gazelor naturale (1) Persoana care desfăşoară activitatea de stocare a gazelor naturale sînt în drept să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţea. aprobate de Agenţie.

în condiţii de siguranţă. c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar. eficienţă şi de protecţie a mediului. întreţinerea. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. conform reglementărilor emise de Agenţie. stocarii în conducta si a altor servicii auxiliare în primele sase luni dupa punerea în aplicare a prezentei directive si ulterior anual. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. . b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. (4) Drepturile întreprinderii de stocare sunt următoarele: a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale. d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de stocare. Contractele de acces la depozitare. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. (5) Întreprinderea de stocare a gazelor naturale nu poate deţine concomitent licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. în condiţii nediscriminatorii.statele membre adopta masurile necesare pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată. b) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare Agenţiei. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. 4. sa negocieze accesul la depozitare sau la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. la stocarea în conducta sau la alte servicii auxiliare. fie din interiorul. Partile contractante sunt obligate sa negocieze de buna credinţa accesul la depozitare. Statele membre solicita operatorilor sistemului de depozitare si întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sa-si publice principalele conditii comerciale pentru utilizarea depozitarii. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. cu anunţarea prealabilă a participanţilor pieţei gazelor naturale cu care are încheiate contracte. Statele membre care opteaza pentru procedura unui acces a) operarea. în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii. stocare în conducta si alte servicii auxiliare se negociaza cu operatorul respectiv al sistemului de depozitare sau cu întreprinderile respective din sectorul gazelor naturale.

altele decât deţinătorul si/sau operatorul sistemului sau o întreprindere înrudită. dreptul de acces la depozitele de stocare. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. pe baza tarifelor publicate si/sau a altor condiţii si obligaţii privind utilizarea depozitarii si a stocarii în conducta. indiferent de locul unde se afla acestia. stocare în conducta si alte servicii auxiliare. inclusiv la instalatiile care Accesul la reţeaua de transport şi distribuţie înseamnă şi a accesul la conductele de gaze naturale care aparţin unităţii de transport sau de distribuţie şi sunt situate în amonte de punctul de delimitare a patrimoniului unităţii de transport sau de .reglementat adopta masurile necesare pentru a acorda întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. pot obţine accesul la reţele de conducte de alimentare din amonte. Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale si clientii eligibili. Acest drept de acces pentru clienţii eligibili poate fi acordat astfel încât sa permita acestora încheierea de contracte de livrare cu întreprinderile concurente din sectorul gazelor naturale. fie din interiorul. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. Articolul 20 Accesul la retelele de conducte din amonte 1. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat.

33. 2. (1) se asigura în maniera stabilita de către respectivul stat membru în conformitate cu instrumentele legale relevante. în conformitate cu prezentul articol. curenta si viitoare. de hidrocarburi. realizând o piata de gaze naturale competitiva si evitând orice abuz ce poate decurge din detinerea unei pozitii dominante. cu excepţia acelor părţi ale acestor retele si instalatii care sunt utilizate pentru operatii locale de producţie pe amplasamentul unui teren unde sunt produse gazele naturale.furnizează servicii tehnice legate de accesul în cauza. (b) necesitatea de a evita dificultati care nu pot fi depasite într-o maniera acceptabila si care ar putea prejudicia productia eficienta. Statele membre aplica obiectivele unui acces corect si deschis. . luând în considerare siguranta si regularitatea livrarilor. inclusiv productia distribuţie de patrimoniul consumatorului. Masurile sunt transmise Comisiei în conformitate cu dispozitiile art. Accesul la care se face referire în alin.un mod acceptabil. precum si protectia mediului. Se poate tine seama de urmatoarele: (a) necesitatea de a refuza accesul în cazul în care exista incompatibilitate de specificatii tehnice care nu poate fi rezolvata într. capacitatea disponibila existenta sau care poate fi disponibila.

precum si interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de conducte de alimentare din amonte sau a principalelor instalatii de prelucrare si manipulare care pot fi afectate. luând în considerare criteriile prevazute la alin. sustinute cu documente corespunzatoare. Statele membre asigura existenta tuturor aranjamentelor pentru solutionarea divergentelor. în conformitate cu legea comunitara. cu privire la transportul si prelucrarea gazelor naturale. inclusiv o autoritate independenta de partile implicate. si (d) necesitatea de a aplica propriile legi si proceduri administrative. . ale detinatorului sau operatorului retelei de conducte de alimentare din amonte. (2) si numarul partilor ce pot fi implicate în negocierea accesului la astfel de retele. cu privire la acordarea autorizatiilor de producere sau de dezvoltare a sistemelor de conducte din amonte. pentru a permite solutionarea rapida a divergentelor privind accesul la reteaua de conducte de alimentare din amonte.din sectoare de viabilitate economica marginala. (c) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile. 3. care sa aiba acces la toate informatiile relevante.

unităţile transportoare şi de distribuţie sunt obligate să extindă reţelele. În cazul în care. şi îndeplineşte funcţia de management al congestionării reţelelor de transport. se vor prezenta motive justificate în mod temeinic. Unitatea transportatoare este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de gaze naturale. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Articolul 21 Refuzul accesului 1. astfel încât să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea la aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale. A se menţiona că potrivit art. reteaua de conducte de alimentare din amonte se afla sub jurisdictia mai multor state membre. fără discriminare. se consulta statul membru în cauza pentru a se asigura ca dispozitiile prezentei directive sunt aplicate unitar. 37 din proiect. după cum urmează: (1) Unitatea transportatoare şi cea de distribuţie sînt responsabile de extinderea reţelelor lor în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale. (8): Compatibil (8) Unitatea transportatoare asigură accesul la reţelele de transport tuturor utilizatorilor. În cazul unor divergente între state. (2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt . În cazul unui asemenea refuz. 2. precum şi referitor la situaţiile de apariţie a congestiilor. alin. 3 alin. 27. care le sunt atribuite pe baza unor serioase dificultăţi economice si financiare legate de contractele de achizitie cu plata la livrare. într-o divergenta între tari. (2). se aplica aranjamentele de solutionare a divergentelor pentru statul membru care refuza accesul si sub jurisdictia caruia se afla reteaua de conducte de alimentare din amonte. precum si alternativa pentru care respectivul stat membru a optat în conformitate cu alin. Unitatea transportatoare este obligată să informeze Agenţia cu privire la orice caz în care unui participant pe piaţă sau solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport. Unitatea transportatoare poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot refuza accesul la sistem în temeiul lipsei de capacitate sau în cazul în care accesul la sistem le-ar împiedica sa-si îndeplinească obligaţiile de servicii publice mentionate în art.4. (1) din articolul menţionat anterior. Statele membre pot lua masurile Articolul 33. potrivit prevederilor Regulilor pieţei gazelor naturale şi Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. având în vedere criteriile si procedurile mentionate în art.

Unitatea de distribuţie este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de distribuţie. adica . fără discriminare. Articolul 35.necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale care refuza accesul la sistem motivând lipsa de capacitate sau lipsa de conectare. deoarece RM nu este stat membru al UE. efectueaza toate extinderile necesare. Aceste masuri se adopta în cazul în care statele membre aplica dispozitiile art. Prevederea dată nu se aplică. în masura în care sunt economic justificate sau daca clientul potential doreste sa plateasca aceste extinderi. (4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. (4). 4 alin. Unitatea de distribuţie poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. iar prevederile art. responsabile de racordarea la reţelele lor a altor titulari de licenţă sau a consumatorilor care au depus o cerere corespunzătoare. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul gazelor naturale în cazul în care cheltuielile respective au fost efectuate în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. 22 au Articolul 22 Noua infrastructura 1. propunând modalităţile de soluţionare a acestora. alin (7): (7) Unitatea de distribuţie asigură accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale în cazul în care cheltuielile în cauză s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale.

20 si 25 alin. (3) si (4) în urmatoarele conditii: (a) investitia trebuie sa întareasca concurenta în furnizarea de gaze naturale si sa sporească siguranţa furnizarii. . (b) nivelul de risc legat de investitie este de asa natura încât investitia sa nu se realizeze decât daca se acorda o scutire. (2). (e) scutirea nu influenteaza negativ concurenta. 2.interconexiunile dintre statele membre. precum si modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale. 19. de dispozitiile art. 18. la cerere. (a) Autoritatea de reglementare fost stabilite pentru a încuraja dezvoltarea pieţei interne a gazelor naturale a UE. (d) se percep taxe pentru utilizatorii infrastructurii respective. instalatiile GNL si instalatiile de depozitare pot fi scutite. (1) se aplica si cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente. Alin. functionarea eficienta a pietei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. 3. (c) infrastructura trebuie sa fie detinuta de o persoana fizica sau juridica care este separata cel putin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale caror sisteme se va construi infrastructura.

25 poate. (ii) La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare. în special. orizontul de timp al proiectului si conditiile nationale. (c) La acordarea unei scutiri. statele membre pot prevedea ca autoritatile de reglementare sa înainteze. organismului pertinent din statul membru avizul lor privind solicitarea de scutire. pentru o decizie oficiala. necesitatea de a impune conditii referitoare la durata scutirii si accesul nediscriminator la conducta de interconexiune. sa decida asupra scutirii la care se face trimitere în alin. (b)(i) Scutirea poate acoperi în întregime sau partial noua infrastructura. Acest aviz se publica împreuna cu decizia. (iii) La luarea deciziei privind conditiile de la prezenta litera se vor lua în calcul. durata contractelor. de la caz la caz. autoritatile pertinente pot decide asupra regulilor si mecanismelor pentru gestionarea si alocarea . infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente.mentionata în art. (1) si (2). capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacităţii existente. Totusi. de la caz la caz.

împreuna cu toate informatiile relevante referitoare la decizie. de autoritatea competenta către Comisie. fara întârziere. (b) analiza efectuata în privinta efectului asupra concurentei si a functionarii eficiente a pietei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii. (e) În cazul unei conducte de interconexiune. (c) motivele pentru perioada de timp si partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor . Aceste informatii pot fi înaintate Comisiei în forma globala. inclusiv informatiile financiare care justifica necesitatea scutirii. În special informatiile trebuie sa cuprinda: (a) motivele detaliate pe baza carora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea. Decizia de scutire se comunica. (b) se fundamenteaza în mod corespunzător si se publica. 4. permitându-se astfel Comisiei sa ajunga la o decizie bine fundamentată. orice decizie de scutire se ia dupa consultari cu celelalte state membre sau cu autoritatile de reglementare respective. în cazul în care aceasta nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung.capacitatii. (d) Decizia de scutire. inclusiv orice conditie mentionata la lit.

(e) contributia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale. Statele membre se asigura ca consumatorii eligibili sunt: (a) pâna la 1 iulie 2004. decizia finala se ia în conformitate cu procedura mentionata la art. Articolul 23 Deschiderea pieţei şi reciprocitatea 1. Comisia poate solicita ca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a unei scutiri. (2). Comisia păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial.naturale respective pentru care s-a acordat scutirea. Statele membre publica în fiecare Nu se aplică. (d) în cazul în care scutirea se refera la o conducta de interconexiune. Daca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv nu dau curs solicitarii în termen de patru saptamâni. 18 din Directiva 98/30/CE. 30 alin. rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritatile de reglementare. deoarece nu . încă din 1998. În termen de doua luni de la primirea unei notificari. În realitate consumatorul nu poate beneficia de dreptul de a alege furnizorul de gaze naturale. clientii eligibili conform celor specificate la art. Perioada de doua luni poate fi prelungita cu înca o luna în cazul în care Comisia are nevoie de informaţii suplimentare. deoarece piaţa gazelor naturale este declarată 100 % liberalizată.

an. criteriile de definire a acestor consumatori eligibili. să oblige partea care si-a exprimat refuzul sa execute furnizarea solicitata. (b) de la 1 iulie 2004 cel târziu. (c) de la 1 iulie 2007. prin intermediul conductelor directe de gaze naturale. toti clientii noncasnici. (1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale sunt în drept să alimenteze cu gaze naturale consumatorii. Statele membre adopta masurile necesare pentru a permite: (a) întreprinderilor din sectorul gazelor naturale înfiintate pe teritoriul lor sa furnizeze gaze naturale clientilor eligibili printr-o magistrala directa. Articolul 42. . luând în considerare situaţia de pe piata si interesul comun. Articolul 24 Magistralele directe 1. În esenţă orice persoană poate construi o conductă de gaze naturale directă. care se află pe teritoriul deservit. Comisia poate. toţi consumatorii. Pentru a se evita un dezechilibru în deschiderea pietelor gazelor naturale: (a) contractele de furnizare încheiate cu un client eligibil în sistemul unui alt stat membru nu sunt interzise în cazul în care clientul este eligibil în ambele sisteme implicate. decât cei la tarife reglementate. (2) Orice consumator are dreptul să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător şi de către un Compatibil. (a) sunt refuzate deoarece clientul este eligibil numai într-unul dintre cele doua sisteme. la cererea unuia dintre statele membre în care se gasesc cele doua sisteme. după obţinerea autorizaţiei de construire acordată în baza legii. 2. (b) furnizarea de gaze naturale de catre o întreprindere din sectorul există furnizori alternativi. înainte de 31 ianuarie. (b) în cazul în care tranzactiile descrise la lit.

Aceste autoritati trebuie sa fie complet independente de interesele industriei gazelor naturale. (10) ale art. permis. (3). (1) Sistemul de gaze naturale este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie). cu excepţia cazurilor stipulate la alin. Compatibil. (6) şi alin. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea stabilesc criteriile de acordare a autorizaţiilor de construire si exploatare a respectivelor magistrale pe teritoriul lor. . sau de initierea unei proceduri de solutionare a divergentelor. alin. 50 din proiect. Articolul 25 Autoritatile de reglementare 1. Prin aplicarea prezentului articol ele raspund cel puţin pentru asigurarea furnizor. stocarea. la solicitare. (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare. pe baza dispozitiilor art. are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private. 25. de către autorităţile administraţiei publice locale în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. 2. Statele membre desemneaza unul sau mai multe organisme competente pentru a îndeplini functia de autoritati de reglementare. (3) Autorizaţiile de construire a conductelor directe de gaze naturale se eliberează. 3. licenta. în temeiul art. potrivit căruia: (1) Tarifele la transportul. alin. Cu privire la aprobarea tarifelor. a se menţiona şi prevederile art. (3) al prezentului articol şi la alin.gazelor naturale oricarui client eligibil de pe teritoriul sau. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate se determină şi se aprobă de Agenţie conform unor metodologii prestabilite. (5). Statele membre pot decide ca eliberarea unor astfel de autorizatii de construire a unei magistrale directe sa fie conditionata de refuzul accesului la sistem. Aceste criterii trebuie sa fie obiective. transparente si nediscriminatorii. consimţământ sau aprobare) pentru construirea sau functionarea unor magistrale directe. printr-o magistrala directa. concesionare. Articolul 7. 21.

(d) publicarea informatiilor adecvate de catre operatorii sistemelor de transport si distribuţie privind conductele de interconexiune. a concurentei efective si a functionarii eficiente a pieţei.nediscriminarii. monitorizând în special: (a) regulile privind gestionarea si alocarea capacitatii de interconeiune. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. (3) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale includ: 1) componenţa şi modul de calculare: a) a costului serviciilor prestate. controlul privind respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi a prevederilor prezentei legi. c) a consumurilor aferente procurărilor de gaze naturale primare şi a gazelor naturale din import. în modul stabilit. stocarea. b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze naturale. (b) oricare mecanisme de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a sistemului national de gaze naturale. pentru anumite perioade de timp. 19. (c) perioada de timp necesara operatorilor sistemelor de transport si distributie pentru a realiza conexiunile si reparatiile. d). GNL si furnizare. distributie. în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite de lege. pentru a se asigura ca nu exista subventii încrucisate între activitatile de transport. stocarea. distribuţia gazelor naturale şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la preţuri nereglementate. e) aprobă tarifele reglementate. (e) separarea efectiva a conturilor. calculate în conformitate cu metodologiile indicate la lit. utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate. la stocarea în conducta si la alte servicii auxiliare conform art. (f) condiţiile de acces la depozitare. în modul stabilit metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. tinând cont de necesitatea de a se pastra confidentialitatea din punct de vedere comercial asupra informatiilor neagregate. conform art. 17. transportul gazelor naturale. g) supraveghează activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale. precum şi la gazele naturale furnizate consumatorilor. împreuna cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconexiuni. h) determină informaţia de ordin (2) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. d) elaborează şi aprobă. sistează temporar sau retrage licenţele eliberate. depozitare. (1) Agenţia: a) eliberează. (g) masura în care operatorii 10. inclusiv la tarife diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor se elaborează şi se aprobă de către Agenţie. f) supraveghează corectitudinea calculării de către titularii de licenţe a tarifelor reglementate la gazele naturale conform condiţiilor stipulate în licenţă. Articolul 8. b) în cazurile prevăzute de prezenta lege. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. d) a cheltuielilor aferente îndeplinirii . licenţe pentru producerea şi/sau stocarea de gaze naturale. c) exercită. în modul şi în limitele stabilite de lege. modifică. inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate.

3) modul de determinare şi aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. Autoritatile de reglementare raspund cel putin pentru stabilirea sau aprobarea. (5) Titularii de licenţe sunt obligaţi să . inclusiv tarifele de transport si distribuţie. ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de licenţă. l) stabileşte. Aceste tarife sau metodologii trebuie sa permita realizarea investitiilor necesare în retele si instalatii GNL. 8 si 12. i) promovează transparenţa şi asigură concurenţa pe piaţa gazelor naturale. respectînd confidenţialitatea acesteia. pe piaţa necompetitivă. precum si modificarile de la alin. (h) nivelul de transparenta si concurenta. (4) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul energetic. e) a mărimii rentabilităţii rezonabile aplicate. a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea termenilor si condiţiilor pentru: (a) conditiile de conectare si de acces la retelele nationale. (2). m) aprobă şi monitorizează. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. transport. exportul şi tranzitul gazelor naturale şi să contribuie la alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale la cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a capacităţilor. normele de gestionare şi atribuire a capacităţii interconexiunilor dintre sistemele de gaze naturale. (4). cerinţele privind rapoartele contabile. export şi tranzit al gazelor naturale.sistemelor de transport si distributie îsi îndeplinesc sarcinile conform art. inclusiv a capacităţilor de producţie. Autorităţile stabilite în conformitate cu prezentul articol publica un raport anual privind rezultatele activitatilor lor de monitorizare mentionate la lit. n) elaborează şi monitorizează cerinţelor de securitate şi de protecţie a mediului. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. Fara sa aduca atingere alin. cu consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine. (b) furnizarea serviciilor de echilibrare. organismului competent al statului membru tarifele sau cel putin metodologiile mentionate în respectivul alineat. (a) – (h). statele membre pot sa prevada ca autoritatile de reglementare să înainteze. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. pentru o decizie oficiala. 3. Într-un economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale. realizate astfel încât sa asigure viabilitatea retelelor si a instalatiilor GNL. înainte de intrarea în vigoare. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. 2. 2) principiile şi metoda includerii în tarif a uzurii mijloacelor fixe. pentru a asigura respectarea de către titularii de licenţe a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă optimă. k) stabileşte. stocare. inclusiv în cazul reevaluării acestora. j) stabileşte condiţiile de import. precum si conditiile si tarifele de acces la instalatiile GNL. procedura de achiziţie de către titularii de licenţe a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate la desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale. inclusiv privind importul.

stocarea. pentru a se asigura ca ele sunt proporţionale si sunt aplicate în mod nediscriminator. actionând în calitate de autoritate de soluţionare a divergentelor. GNL sau distribuţie cu privire la problemele mentionate în art. se efectuează conform metodologiei aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial. organismul respectiv are atributia fie să aprobe fie sa respinga un proiect de decizie înaintat de autoritatea de reglementare. (2) si (4) poate transmite reclamaţia către autoritatea de reglementare. aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor şi terţilor de către titularii de licenţe. inclusiv la cele care conţin informaţii ce prezinte Agenţiei toate informaţiile necesare acesteia în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate. O astfel de hotarâre aplicarea mecanismelor de soluţionare a problemelor ce ţin de congestiile din reţelele de gaze naturale. p) determină şi aprobă condiţiile şi modalitatea de schimbare de către consumator a furnizorului. precum şi regulamentele privind condiţiile obligatorii pentru participanţii pe piaţa gazelor naturale cu privire la producerea. GNL si distributie. (1). furnizarea gazelor naturale şi măsurarea gazelor naturale. inclusiv pentru racordarea instalaţiilor de utilizare ale consuamtorilor la reţelele de gaze naturale. Agenţia este în drept: a) să controleze dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi. b) să controleze aplicarea de către titularul de licenţă a tarifelor reglementate la gazele naturale. Orice respingere oficiala a unui proiect de decizie este de asemenea. Aceasta perioada poate fi prelungita cu acordul reclamantului. transportul. Orice parte care are o reclamatie fata de un operator al sistemelor de transport. o) aprobă regulile pieţei gazelor naturale. emite o hotarâre în termen de doua luni de la primirea reclamatiei. daca este necesar. (2) si (3). publicat. (1) În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. Autoritatile de reglementare au autoritatea de a solicita operatorilor sistemelor de transport. distribuţia. . inclusiv justificarea sa. q) autorizează interconectările care se realizeaza prin investiţii private în conformitate cu un regulament aprobat în acest sens. (7) Stabilirea. 5. inclusiv tarifele si metodologiile mentionate în alin. Articolul 9.astfel de caz. sa modifice termenii si conditiile. 4. Tarifele se coordonează cu Agenţia şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni în cazul în care autoritatile de reglementare doresc sa obtina informatii suplimentare. (6) Hotărârile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 19 alin. care. prevăzute de prezenta lege. Aceste tarife sau metodologiile sau modificarile lor se publica împreuna cu decizia adoptării oficiale. (1). c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. r) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor ţări pentru dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi crearea condiţiilor de concurenţă loială. inclusiv cele privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate.

h) să adopte hotărâri şi decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege. întreprinderea de stocare şi consumatori. precum şi informaţiile suplimentare necesare. Aceasta plângere nu are efect suspensiv. 8. i) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate. 82. sau atunci când autoritatea de reglementare are obligatia de a se consulta referitor la metodologia propusa. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. (2). Aceste mecanisme iau în calcul dispoziţiile Tratatului. extrase din documentele menţionate la lit. 9. poate sa depună plângerea spre reexaminare ulterior publicarii hotarârii sau a propunerii de hotarâre. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. împotriva constituie secret de stat. control si transparenta astfel încât sa evite orice abuz ce ar putea decurge din detinerea unei poziţii dominante si orice comportament acaparator. stocarea. (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege. g) să adopte decizii privind desemnarea titularului de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i-a fost sistată temporar sau retrasă licenţa pentru transportul. Statele membre creeaza mecanisme adecvate si eficiente pentru reglementare. Orice parte vatamata si care are dreptul sa depuna plângere în legatura cu o hotărâre referitoare la metodologia adoptata în temeiul alin. (3) sau (4). în special art. unitatea de distribuţie. în termen de cel mult doua luni sau mai putin. c). k) să participe la forurile şi evenimentele internaţionale în domeniu. f) să emită regulamente în domeniul gazelor naturale şi al relaţiilor dintre producător. furnizor. în conformitate cu dreptul lor national. unitatea transportatoare. dupa cum stabilesc statele membre. Agenţia: . d) să obţină de la titularii de licenţe copii. j) să constate contravenţiile administrative în domeniul gazelor naturale şi să remită procesele-verbale cu privire la contravenţiile constatate în instanţa de judecată.are caracter obligatoriu în afara cazului când este anulata ca urmare a unui apel. Articolul 13: (1) În scopul protecţiei consumatorilor. Statele membre asigura luarea unor masuri adecvate. e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea. inclusiv de natura administrativa sau de procedura penala. transportul. distribuţia sau furnizarea la tarife reglementate a gazelor naturale. (1) – (5) în mod eficient si expeditiv. 7. 6. Statele membre iau masuri pentru a se asigura ca autoritatile de reglementare pot să-si îndeplinească îndatoririle menţionate în alin.

Agenţia examinează petiţiile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale. comunicând acest fapt părţilor interesate. alin. La examinarea petiţiilor.persoanelor fizice sau juridice raspunzatoare. Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia. în cazul în care regulile de confidentialitate impuse de prezenta directiva nu au fost respectate. adoptând decizii obligatorii pentru părţi. 12. va emite o decizie. în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării. inclusiv în cazul furnizării de gaze naturale necalitative şi prestării de servicii necalitative. f) soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţeaua de gaze naturale. decizia se ia de catre autoritatea de reglementare care are jurisdictie fata de operatorul de sistem ce refuza utilizarea sistemului sau accesul la sistem. precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. care. care nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător. Reclamatiile mentionate în alin. în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei asupra neînţelegerii. (2) Consumatorii sînt în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia. (12): (7) Neînţelegerile dintre titularii de licenţă în probleme ce ţin de competenţa Agenţiei. sînt examinate de Agenţie. cu expunerea motivelor pe care se . (8) Agenţia. o remite spre executare părţilor implicate. În caz de necesitate. 11. (7) – (10). cooperând în mod transparent între ele si cu Comisia. 10. Agenţia poate prelungi termenul stabilit cu cel mult o lună. Autoritatile de reglementare nationale contribuie la dezvoltarea pietei interne si a unui mediu concurenţial echitabil. în vederea soluţionării neînţelegerii. În eventualitatea unor divergente transfrontaliere. (5) si (6) nu trebuie sa aduca atingere exercitării drepturilor de apel conform dreptului comunitar şi national. Articolul 14. la sesizarea oricăreia dintre părţi.

În cazul unei crize neprevazute aparute pe piata de energie sau daca este ameninţata siguranţa fizica sau securitatea persoanelor. 2. . în Prevederile în cauză nu au fost transpuse în proiectul legii. care poate decide ca respectivul stat membru sa modifice sau sa anuleze masurile în cauza. Statul membru în cauza informeaza imediat celelalte state membre cu privire la aceste masuri. un stat membru poate adopta masuri de protectie temporare. Aceste masuri trebuie sa afecteze cât mai putin posibil functionarea pietei interne si nu trebuie sa depaseasca. autoritatea de reglementare decisivă va fi autoritatea de reglementare care reglementează activitatea operatorului care a refuzat accesul la sistem. Articolul 26 Masuri de salvgardare 1. (9) În cazul unor dispute transfrontaliere. Deciziile Agenţiei sînt obligatorii pentru părţile implicate şi vor fi executate de acestea. (12) Deciziile şi hotărârile Agenţiei emise în temeiul prezentei legi pot fi atacate în instanţa de judecată. RM nu e stat membru al UE. a aparatelor sau a instalatiilor sau integritatea sistemului. precum si Comisia. 3. din punct de vedere al domeniului de aplicare.întemeiază decizia respectivă. ceea ce este strict necesar pentru remedierea dificultatilor aparute pe neasteptate.

se poate transmite statului membru în cauza sau autoritatii competente desemnate de acesta o solicitare pentru acordarea unei derogari temporare de la dispozitiile art.masura în care acestea denatureaza concurenta si au efecte negative asupra comerţului într-o maniera care este de natura sa contravina interesului comun. Articolul 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare 1. 18. În functie de opţiunea statelor membre. De asemenea. statele membre pot oferi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale posibilitatea de a prezenta solicitarea fie înainte fie dupa refuzarea accesului la sistem. Mai mult clauza respectivă nu este obligatorie. În cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem. Daca o întreprindere din sectorul gazelor naturale se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati economice si financiare din cauza angajamentelor de plata la livrare acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de achizitie a gazelor naturale. . solicitarea se transmite imediat. Solicitarile trebuie sa fie însotite de toate informatiile relevante privind natura si importanta problemei. înainte sau după refuzarea accesului la sistem. solicitarile se prezinta pentru fiecare caz în parte. Nu este necesară includerea unei astfel de prevederi în proiectul Legii.

disponibile în mod rezonabil. pentru a permite Comisiei sa ia o decizie întemeiata. care sa tina seama de dispozitiile alin. În termen de opt saptamâni de la primirea acestei informari. oferind toate informaţiile relevante privind respectiva derogare. 2. Comisia pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere . Comisia poate solicita statului membru respectiv sau autoritarii desemnate de acesta sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a derogarii. se adopta în mod expeditiv o decizie finala în conformitate cu procedura mentionata în art. Statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta înstiinteaza imediat Comisia cu privire la decizia de acordare a derogarii. Daca nu exista solutii alternative. Daca respectivul stat membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta nu se conformează cu aceasta solicitare în termen de patru saptamâni.precum si privind eforturile depuse de întreprinderea respectiva pentru rezolvarea problemei. (3). 30 alin. (2). Aceste informatii pot fi transmise Comisiei într-o forma agregata. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta poate decide acordarea derogarii.

într-o maniera rezonabila. (g) masura în care. . (b) necesitatea de a îndeplini obligatiile de servicii publice si de a asigura siguranta furnizarii. (1). în special. (d) gravitatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta întreprinderile din sectorul gazelor naturale si întreprinderile de transport sau clientii eligibili. posibilitatea aparitiei unor dificultati serioase. La luarea deciziilor cu privire la derogarile mentionate în alin. 3. (c) pozitia pe piata a întreprinderii din sectorul gazelor naturale si stadiul real al concurentei pe aceasta piata. luând în considerare dispozitiile prezentei directive. (f) eforturile facute pentru a gasi o solutie problemei respective. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta.comercial. în cazul acceptarii angajamentelor de plata asumate prin contractele de achizitie cu plata la livrare în cauza. precum si Comisia tin seama. inclusiv masura în care acestea tin seama de schimbarile de pe piata. de următoarele criterii: (a) obiectivul crearii unei piete competitive de gaze naturale. (e) datele semnarii si termenii contractului sau contractelor în cauza. întreprinderea ar fi putut sa prevada.

viabile din punct de vedere economic. 4.(h) gradul de conectare a sistemului cu alte sisteme si gradul de interactiune a acestor sisteme. Decizia privind solicitarea de derogare referitoare la contractele de achizitie cu plata la livrare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive nu trebuie sa conduca la situatii care sa faca imposibila gasirea unor piete de desfacere alternative. sau în masura în care aceste contracte pot fi adaptate sau daca întreprinderea este capabila sa gaseasca piete de desfacere alternative. în sensul menţionat la alin. (1). Întreprinderile din sectorul gazelor naturale carora nu li s-a acordat o derogare. Se considera ca nu este posibil sa apara dificultati serioase în nici un caz în care vânzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garantiilor minime de vânzare incluse în contratele de achiziţie de gaze naturale cu plata la livrare. nu trebuie sa refuze sau nu trebuie sa continue sa refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plata acceptate în cadrul contractelor de . si (i) efectele pe care acordarea unei derogari le-ar avea asupra aplicarii corecte a dispozitiilor prezentei directive cu privire la functionarea fara probleme a pietei interne de gaze naturale.

4. Orice derogare acordata în temeiul dispozitiilor de mai sus trebuie sa fie sustinuta în mod corespunzator. deoarece RM nu este membru a UE. 6. 5. 18 – 25. 24 din prezenta directiva. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. . cu scopul de a permite Parlamentului European si Consiliului sa analizeze. Aceasta derogare expira automat când înceteaza aplicarea a cel putin uneia din aceste conditii. Statele membre care nu sunt conectate direct la sistemul interconectat al nici unui alt stat membru si care au un singur furnizor principal extern pot deroga de la dispozitiile art. 9.achizitie de gaze naturale cu plata la livrare. 23 si/sau ale art. necesitatea ajustarii acestuia. Articolul 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate 1. Comisia prezinta un raport de analiza asupra experientei câstigate din aplicarea prezentului articol. Statele membre asigura respectarea dispozitiilor relevante din capitolul VI si anume art. Orice derogare de acest fel trebuie Nu este necesară includerea unor astfel de prevederi în proiectul Legii. O întreprindere de furnizare care detine un segment de piaţa mai mare de 75% este considerat drept furnizor principal. în timp util. Comisia publica decizia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

23 alin. art. 13. 12 alin. s-ar confrunta cu probleme serioase poate deroga de la dispoziţiile art. (1) lit. art. 17. 3. 11. La data la care derogarea mentionata în alin. 18. Un stat membru ce poate fi definit ca piata în ascensiune si care. (2) pot decide sa nu aplice art. (b). Aceasta derogare expira automat când respectivul stat membru nu mai poate fi definit ca piata în ascensiune. art. Orice derogare de acest fel trebuie adusa la cunostinta Comisiei. 7. (1) si (2). 23 alin. iar după trei ani art. art. 24 din prezenta directiva. 9. (b). Pâna la aplicarea art. ca urmare a punerii în aplicare a prezentei directive. 23 alin. art. art. 4. 8 alin. art. În cazurile în care aplicarea prezentei directive ar crea probleme serioase într-o zona . (c). (1) lit. (5). Dupa doi ani se aplica art. 18 în privinţa serviciilor auxiliare si a depozitarii temporare pentru procesul de regazeificare precum si în privinta livrarii ulterioare catre sistemul de transport. (2) expira. statele membre la care se face trimitere în alin. (1) si/sau ale art. 2. definirea clientilor eligibili va avea drept rezultat o deschidere a pietei egala cu cel putin 33% din consumul anual total de gaze naturale al pietei nationale de gaze naturale. 4.adusa la cunostinta Comisiei. (1) lit. 23 alin.

art. (a) Se poate acorda o derogare pentru alte infrastructuri de gaze naturale decât infrastructura de distribuţie numai daca în zona respectiva nu s-a stabilit nici un fel de infrastructura în domeniul . .perspectivele pietei de gaze naturale în cauza. Comisia poate acorda derogarea mentionata în alin. art. art. art. 7. art. (1) si (2). 12 alin.nivelul si perspectivele de rambursare a investitiilor necesare. 5. (1) si/sau ale art. 24.necesitatea investitiilor în infrastructuri. pentru realizarea de progrese în respectiva zona. .dimensiunea si vechimea sistemului de gaze naturale din zona respectiva. 8 alin. art. 18. 4.limitata din punct de vedere geografic a unui stat membru. 13. (4) prin luarea în considerare. art. (5). 17. a caror exploatare ar fi nerentabila în conditiile unei piete concurentiale. statul membru poate solicita Comisiei o derogare temporara de la dispozitiile art. . art. art.dimensiunile si caracteristicile geografice ale zonei sau regiunii respective si factorii social-economici si demografici. în special. . 11. a următoarelor criterii: . în special în ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport si a distributiei principale si în vederea încurajarii investitiilor. 9. 23 alin.

8 alin.gazelor naturale sau daca o asemenea infrastructura exista de mai putin de zece ani. (4). se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. O astfel de derogare este revizuita înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani. O derogare temporara nu poate depasi zece ani de la data primei livrari de gaze naturale în zona respectiva. 30 alin. Înainte de a adopta o decizie în conformitate cu dispozitiile din alin. împreuna cu derogarile menţionate în alin. Orice astfel de derogare este comunicata Comisiei. Comisia informează statele membre cu privire la solicitarile transmise în temeiul alin. Aceasta decizie. Luxemburgul poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. iar orice decizie de reînnoire a derogarii pentru o noua perioada de cinci ani este adoptata în conformitate cu procedura mentionata în art. 6. (5). (1) si (2). (b) Pentru infrastructura de distributie poate fi acordata o derogare pentru o perioada de timp care nu poate depasi 20 de ani pentru infrastructura de distributie de la data primei livrări de gaze naturale în zona respectiva prin sistemul mentionat. . în condiţiile respectării confidenţialităţii informatiilor. 7. (2). (3) si art. 9 pentru o perioada de cinci ani începând de la 1 iulie 2004.

Grecia poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. 31 alin. înainte de 15 martie 2002 si în conformitate cu Directiva 98/30/CE. Solicitarea este notificata. 13. . pentru dezvoltarea si exploatarea exclusiva a retelelor de distributie din anumite zone geografice. (3) concluzioneaza ca. fara întârziere. datorita modului eficient în care s-a realizat accesul la retea într-un stat membru – care creeaza un acces la retea pe deplin eficient. 18. Articolul 29 Procedura de revizuire În eventualitatea în care raportul mentionat la art. 4. 12. de statul membru catre Comisie.8. împreuna cu toate informatiile relevante necesare pentru a demonstra ca se mentin concluziile raportului privind Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii RM nu este stat membru al UE. statul me mbru respectiv poate transmite Comisiei o solicitare privind scutirea de obligatia respectiva. 23 si/sau 24 din prezenta directiva pentru zonele geografice si perioadele de timp specificate în licenţele eliberate de ea. 11. nediscriminator si fara obstacole – Comisia ajunge la concluzia ca anumite obligatii impuse întreprinderilor de prezenta directiva (inclusiv cele referitoare la separarea juridica pentru operatorii sistemului de distributie) nu sunt proporţionale cu obiectivul urmarit.

RM nu este membru UE . conform dispozitiilor din art. în propunerile de modificare a directivei. cu conditia ca.asigurarea unui acces efectiv la reţea. înainte de sfârsitul primului an ce urmeaza intrarii în vigoare a prezentei directive. În cazul în care se face referire la prezentul alineat. se aplica art. iar apoi în fiecare an. 8. 2. transmite propunerile Parlamentului European si Consiliului în vederea modificarii dispozitiilor respective ale directivei. 3. Articolul 31 Raportarea Comisia monitorizeaza si analizeaza aplicarea prezentei directive si înainteaza Parlamentului European si Consiliului. Comisia poate propune. scutirea statului membru respectiv de anumite cerinte. Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedura. RM nu este stat membru al UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. dupa caz. un raport general Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Articolul 30 Comitetul 1. respectivul stat membru sa pună în aplicare masuri la fel de eficiente. În termen de trei luni de la primirea unei astfel de notificari. Comisia adopta un aviz cu privire la solicitarea statului membru respectiv si. Comisia este asistata de un comitet. 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE. daca este cazul.

precum si consecintele economice. (b) derogarile acordate conform prezentei directive. comportamentul acaparator sau anticoncurential.privind progresele înregistrate. 13 alin. inclusiv aspecte ale dominarii pietei. (d) o examinare a aspectelor legate de nivelele de capacitate ale sistemului si siguranta furnizarii gazelor naturale în Comunitate. Acest raport acopera cel putin urmatoarele elemente: (a) experienta câstigata si progresele înregistrate în crearea unei pietei interne complet functionale de gaze naturale si obstacolele care ramân în aceasta privinta. (2) în vederea unei posibile revizuiri a pragului. luând în . (c) masura în care cerintele referitoare la separare si la stabilirea tarifelor continute în prezenta directiva s-au bucurat de succes pentru asigurarea accesului corect si nediscriminator la sistemul comunitar de gaze naturale si a nivelelor de concurenta echivalente. de mediu si sociale ale deschiderii pietei gazelor naturale pentru clienti. concentrarea pe piata. în special echilibrul existent si cel prevazut dintre cerere si oferta. inclusiv punerea în aplicare a derogarii prevazute în art.

în special efectele lor asupra concurentei de . acest raport poate include recomandari si masuri de contracarare a efectelor negative ale dominării pieţei si ale concentrarii pietei. împreuna cu examinarea eficientei masurilor respective.considerare capacitatea fizica pentru schimburi dintre zone si dezvoltarea depozitarii (inclusiv problema proporţionalităţii reglementării pieţei în acest domeniu). (f) o evaluare generala a progreselor înregistrate cu privire la relatiile bilaterale cu terte tari care produc si exporta sau transporta gaze naturale. inclusiv progresele înregistrate în domeniul integrarii pietei. raportul mentionat în alin. 2. Daca este cazul. (1) cuprinde si o analiza a diferitelor masuri luate în statele membre pentru îndeplinirea obligatiilor de servicii publice. comertului si accesului la rele al acestor terte tari. (g) necesitatea unor posibile cerinte de armonizare care nu sunt legate de prevederile prezentei directive. Din doi în doi ani. (e) se acorda o atentie deosebita masurilor luate în statele membre pentru satisfacerea vârfurilor de cerere si pentru a face fata deficitelor de aprovizionare ale unui furnizor sau ale mai multor furnizori.

masura în care clientii îsi aleg efectiv un alt furnizor si renegociaza tarifele. . inclusiv aspecte de dominare a pietei. La 1 ianuarie 2006 cel târziu.masura în care micile întreprinderi si gospodariile populatiei beneficiaza de deschiderea pietei. . Daca este cazul. Raportul se refera în special la urmatoarele elemente: . . .existenta accesului nediscriminator la retea. . Comisia înainteaza Parlamentului European si Consiliului un raport detaliat care sa prezinte progresele înregistrate în crearea pietei interne a gazelor naturale.masura în care pietele sunt deschise în realitate concurentei efective. conditiile de tranzit si situatia siguranţei furnizării în Comunitate. concentrarea pietei si comportamentul acaparator sau anticoncurential. raportul poate include recomandari privind masurile ce trebuie luate la nivel national pentru realizarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice sau masurile preconizate pentru prevenirea aparitiei unor obstacole pe piata.pe piaţa gazelor naturale. .dezvoltarea infrastructurii de interconexiune. 3.reglementari eficiente. în special în privinta standardelor serviciilor publice.

în legatura cu gradul de deschidere a pietelor. Când este necesar. Daca este cazul. în special pentru garantarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice. în special pentru asigurarea unei independente efective si depline a operatorilor sistemului de distributie. care sa aiba efecte echivalente cu separarea juridica. înainte de 1 iulie 2007. inclusiv preturile de furnizare.. în afara independentei funcţionale si a separarii conturilor. daca au fost adoptate alte masuri. Daca este cazul. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic sa se asigure un acces eficient la sistem.noile evenimente din domeniul preturilor.existenta unui acces efectiv si nediscriminator al tertilor la depozitarea gazelor naturale. . aceste propuneri se refera. concentrarii pietei si comportamentului acaparator sau . si la masurile de abordare a problemelor dominarii pietei. .experienta câstigata în aplicarea directivei în privinta independentei efective a operatorilor de sistem în întreprinderile integrate pe verticala. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. în conformitate cu legea concurentei.

fara sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere si aplicare a directivei mentionate. Directiva 91/296/CEE se abroga de la 1 iulie 2004. Aceasta se face fara sa se aduca atingere cerintelor continute în art. Articolul 33 Punerea în aplicare 1. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. 13 alin. RM nu este membră a UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa B. 2.anticoncurential. Statele membre pun în aplicare dispozitiile legale. de reglementare si administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 1 iulie 2004 cel târziu. 2. RM nu este membră a UE. Statele membre pot amâna punerea în aplicare a art. iar necesitatea creării unui cadru juridic pentru transpunerea Directivei rezultă din obligaţiile asumate pe plan internaţional . 13 alin. Articolul 32 Abrogarea 1. (1) pâna la 1 iulie 2007. (1) din Directiva 91/296/CEE. (2). 3. care continua sa ramâna valabile si sa fie puse în aplicare în conditiile directivei mentionate. fara sa aduca atingere contractelor încheiate conform art. Directiva 98/30/CE se abroga de la 1 iulie 2004. Când statele membre adopta Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. 3 alin.

în special Directiva Parlamentului European si Consiliului1 97/7/CE si Directiva Consiliului 93/13/CE. Contractul stipulează în mod obligatoriu identitatea şi adresa furnizorului. mijloacele prin care se pot obţine informaţii privind toate tarifele în vigoare. Articolul 46. condiţiile de întrerupere a furnizării Principiile UE vor fi aplicabile pe teritoriul RM după publicarea în Monitorul oficial al RM a legii elaborate pentru crearea cadrului necesar aplicării Directivei 2003/55/CE RM nu este membră a UE. Contractul de furnizare a gazelor naturale (1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator. ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere în momentul publicarii lor oficiale. termenul de racordare a instalaţiei de utilizare a consumatorului. durata contractului. iar obligaţia de a crea la nivel intern cadrul necesar pentru aplicarea Directivei nr. Articolul 34 Intrarea în vigoare Prezenta directiva intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 20003/55/CE rezultă din angajamentele asumate pe plan internaţional de RM. obiectul contractului. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. nivelurile de calitate. pentru a asigura protecţia consuamtorilor. 3 au rolul de a garanta că consumatorii: (a) au dreptul la un contract cu furnizorul lor de servicii pentru gaze care sa specifice: . . în proiectul legii au fost inserate şi alte prevederi.aceste dispozitii.identitatea si adresa furnizorului. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Articolul 35 Destinatarii Prezenta directiva se adreseaza statelor membre. masurile menţionate la art. ANEXA A Masuri privind protectia consumatorului Fara sa aduca atingere normelor comunitare privind protectia consumatorului. (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. după cum urmează: Articolul 44. responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului. se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie. stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă. De asemenea.

- serviciile furnizate, nivelul de calitate al serviciilor oferite, precum si data conectarii initiale; - daca sunt oferite, tipurile de servicii de întretinere oferite; - mijloacele prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind toate tarifele aplicabile si taxele de întretinere; - durata contractului, conditiile de reînnoire si anulare a serviciilor si contractelor, existenţa oricărui drept de retragere; - orice compensaţie şi modalităţile de recompensă care se aplica daca nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate ale serviciilor contractate; - metoda de initiere a procedurilor de solutionare a divergentelor în conformitate cu lit. (f). Conditiile trebuie sa fie corecte si bine cunoscute anterior. În orice caz, aceste informatii trebuie furnizate înainte de încheierea sau confirmarea contractului. În cazul în care contractele sunt încheiate prin intermediari, înainte de încheierea contractului se furnizeaza si informatiile de mai sus; (b) primesc o notificare adecvata referitoare la orice intentie de modificare a conditiilor contractuale, si sunt informati în legatura cu dreptul lor de retragere atunci când se transmite notificarea. Furnizorii de

gazelor naturale, precum şi de deconectare şi reconectare a instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţelele de gaze naturale, cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului, acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor prevăzute prin contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul a acestora în caz de încălcare de către furnizor a obligaţiilor sale modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale. (2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea

(2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa gazelor naturale, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi. Articolul 45. (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. (2) Regulamentul va cuprinde, în special, norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalatiile de utilizare ale consumatorului, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare

servicii informează consumatorii în mod direct în legatura cu orice crestere a tarifelor, la o data adecvata, nu mai târziu de o perioada normala de facturare dupa intrarea în vigoare a cresterii. Statele membre iau masurile necesare pentru ca consumatorii sa fie liberi sa rezilieze contractele daca nu accepta noile conditii care le-au fost notificate de furnizorul lor de servicii pentru gaze naturale; (c) primesc informatii transparente cu privire la preturile si tarifele care se aplica si în termenii si condiţiile standard, cu referire la accesul la si utilizarea serviciilor de gaze naturale; (d) li se ofera o alegere larga a metodelor de plata. Orice diferenta a termenilor si condiţiilor reflecta costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie corecte si transparente. Ele trebuie transmise într-un limbaj clar si inteligibil. Consumatorii trebuie sa fie protejati fata de metodele de vânzare incorecte sau care induc în eroare; (e) nu trebuie sa plateasca sume suplimentare pentru schimbarea furnizorului; (f) beneficiaza de proceduri transparente, simple si necostisitoare pentru tratarea reclamatiilor lor. Aceste proceduri

contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale, consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în rezultatul negocierii. Cuantumul clauzei penale este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. (6) Furnizorul de gaze naturale este obligat să prezinte consumatorului informaţii suficiente cu privire la preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele de gaze naturale. (7) Furnizorul este obligat să notifice consumatorului intenţia de a modifica contractul, precum şi faptul că acesta din urmă este în drept să rezilieze contractul în caz de dezacord. (8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor casnici, care au încheiat contract de furnizare a gazelor naturale se extind şi asupra membrilor familiei acestora care locuiesc împreună cu consumatorul. (9) Consumatorul este în drept să încheie contract de procurare a gazelor naturale cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia lor prin reţelele de transport şi distribuţie,

ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, evidenţa consumului de gaze naturale, plata gazelor naturale, deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale, examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Articolul 47. (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării

trebuie sa permita solutionarea încheind contracte pentru prestarea corecta si prompta a serviciilor de transport şi distribuţie a divergentelor, prevazându-se, în gazelor naturale. cazurile când se justifica aceasta, un sistem de rambursare si/sau compensare. Aceste proceduri trebuie sa respecte, în masura posibilitatilor, principiile enuntate în Recomandarea Comisiei 98/257/CE; (g) când sunt conectati la sistemele de gaze naturale sunt informati în legatura cu drepturile lor de a fi aprovizionati, conform legislatiei nationale aplicate, cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile.

gazelor naturale la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale. (2) Instalaţiile de utilizare ale consumatorilor nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a reţelei de gaze naturale, precum şi destabilizări în furnizarea gazelor naturale altor consumatori. Articolul 48. (1) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să întrerupă prestarea serviciilor pentru o perioadă de timp cît mai scurtă dacă a survenit una din următoarele împrejurări: a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor; b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii; c) se încalcă echilibrul între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale;

(2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării serviciilor dacă întreruperea nu este cauzată de situaţii excepţionale. e) în legătură cu efectuarea de racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi întreţinere care nu pot fi executate în alt mod. La dispariţia circumstanţelor ce au dus la la limitarea sau întreruperea prestării .d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale. sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională. f) în legătură cu avariile sau cu lichidarea consecinţelor lor. survenită la scară naţională. (3) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil.

. deservirea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor. (4) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea şi întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin.(3). dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin. (1) Titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale sînt responsabili de instalarea. exploatarea. întreprinderea de gaze naturale va relua în termeni cît mai restrînşi livrarea gazelor naturale.(1) şi (2). (5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale.serviciilor. Articolul 49.

(3) Părţile. care au încheiat contractul de furnizare sau de procurare a gazelor naturale. utilizînd numai echipamente de măsurare verificate metrologic. se fac recalculări. cheltuielile pentru verificare le suportă reclamantul. Dacă reclamaţia se confirmă. . iar dacă nu se confirmă. (4) Consumatorul: a) suportă cheltuielile pentru racordare şi pentru reconectare.(2) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia gazelor naturale ţin evidenţa lor. ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. b) achită. costul gazelor naturale consumate. în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi clauzele contractuale. pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii.

4 Procedura de c) achită consumul gazelor naturale. Calculul consumului de gaze naturale în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. 1 Art. 4 Art. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. 2 Art. 3 Art.ANEXA B Tabel de corespondenta Directiva 98/30/CE Prezenta directiva Art. 3 Obligatiile serviciului public si protectia consumatorului Art. 2 Definitii Art. calculat prin aplicarea sistemului pauşal. în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale. 1 Domeniul de aplicare Art. Prevederea în cauză nu a fost proiectul legii Nu are caracter normativ . (5) Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat.

(1) Art. 11 Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Art.Art. 8 Art. 17 Art. 17 Separarea conturilor Art. 21 Refuzul accesului . 13 Art.autorizare . 20 Accesul la retelele de conducte din amonte Art. 10 Art. 6 Reglementari tehnice Art. 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie Art. 23 Deschiderea pietei si reciprocitatea . 16 Dreptul de acces la conturi Art. 22 Noua infrastructura Art.Art. 18 Accesul tertilor . 19 Accesul la depozitare Art. 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie . 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport Art. 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport Art.16 Art. 6 Art. 15 Operatorul combinat Art. 9 alin.Art.Art. 12 Art. 5 Art.Art. 8 Sarcinile operatorilor sistemului de transport . 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie . 18 si 19 Art. 7 Art. 5 Monitorizarea sigurantei alimentarii Art.Art. 7 Desemnarea operatorilor sistemului de transport Art. 23 Art. 11 Art. 14 .

24 Conductele magistrale directe Art.Art.Art. 31 Art. 33 Punerea în aplicare Art. 21 alin. 29 Art. 27 si 28 Art. (2)-(3) si 22 Art. 25 Autoritatile de reglementare Art. 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate . 24 Art. 26 Art. 25 Art. 20 Art. 30 Art. 35 Destinatarii Anexa A Masuri privind protectia consumatorului . 30 Comitetul Art. 29 Procedura de revizuire . 26 Masuri de salvgardare Art.Art. 34 Intrarea în vigoare Art. 32 Abrogarea Art. 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare Art. 31 Raportarea .Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful