Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor

naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE. Directive 2003/55/EC of the European parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC Proiectul legii cu privire la gazele naturale Draft on the Natural Gas Law Parţial compatibil
4. Prevederile şi cerinţele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful) 5. Prevederile actului normativ naţional (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.) 6. Diferenţe 7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parţial compatibil sau incompatibil 8. Instituţia responsabilă 9. Termenul - limită de asigurare a compatibilit ăţii complete a actului naţional

Articolul 1 Domeniul de aplicare 1. Prezenta directiva stabileste reglementarile comune privind transportul, distributia, furnizarea si stocarea gazelor naturale. Ea stabileste reglementarile cu privire la organizarea si functionarea sectorului gazelor naturale, accesul la piata, criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii de transport, distributie, furnizare si depozitare a gazelor naturale si exploatarea sistemelor. 2. Reglementarile stabilite de prezenta directiva pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplica si biogazului si gazului obtinut din biomasa sau altor tipuri de gaze, în masura în care este posibil ca ele sa fie injectate si transportate în deplină

Articolul 1. Scopul Legii (1) Scopul prezentei legi este instituirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale, în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă şi cu respectarea normelor de calitate, siguranţă şi protecţie a mediului (2) Legea stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor în sectorul gazelor naturale: producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul gazelor naturale, precum şi sistemul de protecţie a drepturilor consumatorilor. Articolul 2. Domeniul de acţiune al prezentei legi Prezenta legi se extinde asupra: a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite în continuare gaze naturale;

Compatibil

siguranţa prin sistemul pentru gazele naturale.

Articolul 2 1. „întreprindere din sectorul gazelor naturale” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare, achizitionare sau depozitare de gaze naturale, inclusiv GNL, care raspunde de realizarea sarcinilor comerciale, tehnice si/sau de întretinere legate de respectivele activitati, fara a include însa consumatorii finali.

b) transportului, inclusiv a tranzitului gazelor naturale; c) distribuţiei gazelor naturale; d) furnizării de gaze naturale, inclusiv prin import şi export; e) determinării şi aprobării tarifelor reglementate la gazele naturale şi pentru serviciile prestate; f) desfăşurării activităţilor pe piaţa gazelor naturale; g) licenţierii genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale; h) protecţiei drepturilor consumatorilor; i) siguranţei şi fiabilităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; j) funcţionării sistemului gazelor naturale şi asupra pieţei gazelor naturale. întreprindere de gaze naturale persoană care desfăşoară una din următoarele activităţi: producerea, transportul, distribuţia, furnizarea, stocarea gazelor naturale şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate.

Partial compatibil La definirea noţiunii nu a fost preluată menţiunea cu privire la faptul că sintagma „întreprindere de gaze naturale” include şi noţiunea de „consumator angrosist”.

Explicaţia rezidă în faptul că, potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr. 451din 30.07.2001, în sectorul gazelor naturale activităţile de producere, furnizare, stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. Astfel ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”, statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale, în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife

Articolul 2, 2. „reţea de conducte de alimentare din amonte” reprezinta orice conducta sau retea de conducte exploatate si/sau construite ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale sau petrol sau utilizate pentru transportul gazelor naturale produse în cadrul unuia sau mai multor proiecte de acest gen catre o instalatie sau terminal de prelucrare sau catre un terminal de descarcare de coasta.

Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale.

Articolul 2, 3 „transport” reprezinta transportul gazelor naturale printr-o retea de conducte de înalta presiune, alta decât o retea de alimentare din amonte, pentru a fi livrate consumatorilor, dar care nu include furnizarea.

transportul gazelor naturale – activitatea de transmitere a gazelor naturale prin reţeaua de transport în scopul livrării gazelor naturale consumatorilor, fără a include furnizarea.

Compatibil Noţiunea de „transport al gazelor naturale” trebuie coroborată cu noţiunea de „reţea de transport”, definită în proiectul legii, după cum urmează: reţea de transport - sistem format din conducte de gaze naturale de presiune

nergelementate, a căror activitate se supune licenţierii. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului, iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Mai mult, în proiectul legii se regăseşte noţiunea de „instalaţie de utilizare”, care este situată în aval de punctul de delimitare şi care se află în proprietatea consumatorilor. Acest fapt permite delimitarea conductelor şi a instalaţiilor consumatorului de obiectele sistemului de gaze naturale, inclusiv de reţelele de gaze naturale, de transport şi distribuţie. Noţiunea de „reţea de transport” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale, în vigoare, şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii, inclusiv la acordarea licenţelor.

pentru a fi livrate furnizarea. operatorul reţelelor de transport – Compatibil 4 „operator al sistemului de persoană responsabilă de exploatarea. cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de În sistemul gazelor naturale din RM unitatea transportatoare desfăşoară activitatea de transport şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de transport. a interconexiunilor sale cu pentru transportul gazelor alte sisteme. fără a include coroborată cu noţiunea de „reţea de distribuţie”. definită asigurarea întretinerii si. de distribuţie şi de măsurare. Articolul 2. . consumatorilor. după caz. medie şi joasă. asigurarea capacităţii reţelelor de ca daca este necesar. în vigoare. precum si de naturale. daca este naturale. regionale. de distribuţie . şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii. inclusiv la acordarea licenţelor. Articolul 2. gazelor naturale şi care este titular de licenţă cazul. dezvoltarea reţelelor de transport” reprezinta orice reţelelor de transport” persoana fizica sau juridica care transport în anumite zone şi a trebuie coroborată cu realizeaza activitatea de transport interconexiunilor cu alte sisteme de gaze noţiunea de „unitate si raspunde de exploatarea. distribuţia gazelor naturale – activitatea Compatibil 5 „distribuţia” semnifică Noţiunea de „distribuţie a de transmitere a gazelor naturale prin transportul gazelor naturale prin reţelele de distribuţie în vederea livrării gazelor naturale” trebuie reţelele de conducte locale sau acestora consumatorilor. cu staţii de compresare. dacă este necesar.sistem format din conducte de gaze naturale de presiune înaltă. Noţiunea de „reţea de distribuţie” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale.înaltă. care servesc în ansamblu la transportul şi. precum şi de transportatoare”. la livrarea gazelor naturale. definită în proiectul legii. asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru transportul gazelor naturale. dar fără a include după cum urmează: reţea furnizarea. naturale. dezvoltarea transport de a satisface pe termen lung persoană care deţine sistemului de transport într-o cererile rezonabile de transport a gazelor reţele de transport a anumita zona si. Noţiunea de „operator al întreţinerea.

Articolul 2. furnizor . inclusiv GNL.persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizarea de gaze naturale. şi vânzarea sau revânzarea gazelor naturale. precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale transport şi de punctul de delimitare. şi de interconexiunile cu alte reţele de gaze naturale. 8 „întreprindere de furnizare” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de furnizare. inclusiv din import. dacă este necesar.procurare de gaze naturale. activitatea de furnizare se supune reglementării prin licenţiere în RM. 6 „operator al sistemului de distributie” reprezinta orice persoana fizica sau juridica ce desfăşoară activitatea de distributie si raspunde de exploatarea. operatorul reţelelor de distribuţie – persoană responsabilă de exploatarea. inclusiv revânzarea de gaze naturale. asigurarea întretinerii si. În sistemul gazelor naturale din RM unitatea de distribuţie desfăşoară activitatea de distribuţie şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de distribuţie.Articolul 2. naturale. întreţinerea şi dezvoltarea reţelelelor de distribuţie în anumite zone. precum si de asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru distribuţia gazelor naturale. daca este necesar. Compatibil Noţiunea de „operator al reţelelor de distribuţie” trebuie coroborată cu noţiunea de „unitate de distribuţie”. inclusiv partea instalaţiilor . 9 „depozit de stocare” reprezintă o instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale depozit de stocare – instalaţia utilizată pentru stocarea gazelor naturale şi care este deţinuta şi/sau exploatata de o persoană. 7 „furnizare” reprezinta vânzarea. furnizare . dezvoltarea sistemului de transport într-o anumita zona si. daca este cazul. a interconexiunilor sale cu alte sisteme. Compatibil Articolul 2. definită ca persoană care deţine reţele de distribuţie a gazelor naturale şi care este titular de licenţă pentru distribuţia gazelor. inclusiv a GNL. care servesc la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare. Articolul 2. întrucât potrivit celor menţionate. catre consumatori. Compatibil Noţiunea de „furnizor” este definită ca persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizare.

după cum urmează: „stocarea gazelor naturale ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de stocare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele de stocare şi pentru injecţia. dar cu excepţia porţiunii utilizate pentru operaţiunile de producţie si cu excepţia instalaţiilor rezervate exclusiv pentru operatorii sistemului de transport în vederea desfasurarii activitatilor lor. 10 „operator al sistemului de stocare” reprezintă o persoană fizică sau juridică care realizează activitatea de stocare şi răspunde de exploatarea unui depozit de stocare. incluzând partea instalatiilor GNL utilizate pentru stocare. GNL utilizate pentru stocare. De asemenea. dar cu excepţia instalaţiilor folosite pentru producere şi cu excepţia instalaţiilor destinate în mod exclusiv operatorului reţelelor de transport la desfăşurarea activităţii licenţiate. Compatibil Noţiunea de „operator al depozitului de stocare” trebuie coroborată cu noţiunea de „întreprindere de stocare”. în proiectul legii a fost definită noţiunea de „stocarea gazelor naturale”. definită ca persoană care deţine un depozit de stocare şi care este titular de licenţă pentru stocarea gazelor naturale. operatorul depozitului de stocare – persoană care este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea depozitelor de stocare. Articolul 2. .si care este deţinuta şi/sau exploatata de o întreprindere din sectorul gazelor naturale.

terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. descarcarea si regazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara catre sistemul de transport. definită ca instalaţie GNL . Articolul 2. 12 “operator al sistemului GNL” reprezinta o persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de lichefiere a gazelor naturale sau importul. . dar nu include porţiunea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. instalaţie GNL . descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de re-gazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. Compatibil A se menţiona că în proiectul legii se regăseşte şi noţiunea de „instalaţie GNL”. depozitarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale” Compatibil operatorul instalaţiei GNL – persoană care îndeplineşte funcţiile de lichefiere a gazelor naturale sau de import.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. 11 „instalaţia GNL” reprezintă un terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. descarcarea si re-gazificarea GNL şi răspunde de exploatarea unei instalaţii GNL. descărcare şi re-gazificarea GNL şi este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei GNL.Articolul 2. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile de sistem şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport.

dar cu excepţia instalaţiilor destinate operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor.Articolul 2 13 „sistem” reprezinta orice reţea de transport. inclusiv pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. deţinute si/sau exploatate de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. instalaţie GNL. acordate consumatorilor şi părţilor terţe de către unitatea transportatoare sau de distribuţie. Articolul 2 14 „servicii auxiliare” reprezinta toate serviciile necesare pentru accesul la şi exploatarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie şi/sau a instalaţiilor GNL şi/sau a depozitelor de stocare. pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. dar cu excepţia instalaţiilor destinate exclusiv operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. distribuţie si activitatea GNL. Compatibil Noţiunea de „ancillary services” a fost transpusă în proiectul legii ca noţiunea de „servicii de sistem” Aceasta deoarece în legislaţia RM noţiunea de „servicii auxiliare” este definită ca servicii adiţionale distribuţiei sau transportului gazelor naturale. Noţiunea de „sistem de gaze naturale” include şi instalaţiile de utilizare pentru raţiuni tehnice. reţea de distributie. instalaţie GNL şi/sau depozit de stocare.servicii necesare pentru funcţionarea şi asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie. sistem de gaze naturale . precum şi cele ale întreprinderilor înrudite. a reţelelor de transport şi de distribuţie. cu excepţia instalaţiilor destinate cu exclusivitate operatorilor reţelelor de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. inclusiv conducta de stocare şi instalaţiile acesteia pentru furnizarea de servicii auxiliare.totalitate a utilajelor de producere. la instalaţiile GNL şi/sau la depozitele de stocare. Articolul 2 15 „stocare în conductă” reprezinta stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor. a depozitelor de stocare. Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul legii Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului . care în ansamblu formează un sistem unic. precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. servicii de sistem . necesare pentru asigurarea accesului la transport. Compatibil.

Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului şi nu este necesară noţiune separată. Articolul 2 20 „întreprindere integrata pe verticala” reprezinta o întreprindere din sectorul gazelor naturale sau un grup de întreprinderi ale caror relatii reciproce sunt definite în art. sistem interconectat – serie de sisteme Compatibil de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni. şi care efectuează cel puţin una din activităţile de transport. iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Articolul 2 18 „magistrala directa” reprezinta o conducta de gaze naturale complementara sistemului Interconectat. conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate. după cum este definit în prezenta lege. minim. una din activităţile de producere sau furnizare a gazelor naturale. Articolul 2 19 „întreprindere integrata din sectorul gazelor naturale” reprezinta o întreprindere integrata pe verticala sau pe orizontala. Compatibil Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale.instalaţiile şi Compatibil echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme de gaze naturale. (3) din Regulamentul Consiliului întreprindere integrată pe verticală Compatibil întreprindere sau grup de întreprinderi legate prin relaţii reciproce de control. stocare şi. interconexiune . 3 alin. . Articolul 2 17 „interconexiune” reprezintă o conductă de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre statele membre pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state membre. distribuţie.Articolul 2 16 „sistem interconectat” reprezinta un numar de sisteme legate între ele.

33 alin. Articolul 2 23 „utilizator de sistem” reprezintă orice persoană juridică sau fizică ce alimentează sistemul sau se alimentează din sistem.(CEE) nr. (3) lit. precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale. sunt reunite sub o conducere unică sau sunt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane. distribuţie. distributie. Articolul 2 21 „întreprindere integrată pe orizontală” reprezintă o întreprindere care îndeplineste cel putin una dintre activitatile de productie. Articolul 2 22 „întreprinderi înrudită” reprezinta întreprinderi afiliate. în sensul art. transport. 44 alin. fără a depinde una de alta. utilizator al reţelei de gaze naturale – persoană fizică sau juridică căreia i se prestează serviciul de transport sau de distribuţie a gazelor naturale. Compatibil . pe baza art. 41 din Directiva a saptea a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983. (1) din acelasi document. distribuţie sau furnizare a gazelor naturale şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul de gaze naturale Compatibil întreprindere înrudită – societate comercială afiliată. transport. în sensul art. (g)* din Tratatul privind conturile consolidate2 si/sau întreprinderi asociate. GNL sau stocare şi cel puţin una din activităţile de producere sau furnizare de gaze naturale. întreprindere integrată pe orizontală întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere. furnizare sau depozitare de gaze naturale. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrarilor de întreprinderi şi în care întreprinderea respectivă/grupul respectiv îndeplineşte cel puţin una din activităţile de transport. întreprinderile care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţile care. si/sau întreprinderi care apartin acelorasi actionari. Compatibil Definiţia de întreprindere înrudită a fost elaborată reieşind din prevederile Codului civil al RM reglementând societăţile comerciale afiliate.

definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi este pasibilă . stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. furnizare. precum şi întreprinderi din sectorul gazelor naturale care procură gazele naturale. Astfel. consumatorul casnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale.07.persoană fizică sau persoană juridică care procură şi utilizează gazele naturale în calitate de combustibil sau de materie primă şi ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze naturale. potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.Articolul 2 24 „consumatori” reprezinta consumatorii angrosişti si consumatorii finali de gaze naturale. consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează Articolul 2 26 „consumatori noncasnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale ce nu sunt Noţiunea de „consumator casnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că pentru a procura gazele naturale. Explicaţia rezidă în faptul că. a căror activitate se supune licenţierii. Noţiunea de „consumator noncasnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că În opinia autorilor. statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale. nr.2001. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi defineşte în mod mai clar statutul de „consumator casnic”. Articolul 2 25 „consumatori casnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru propriul lor consum casnic. în sectorul gazelor naturale activităţile de producere. în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife nergelementate. În opinia autorilor. Noţiunea de „consumator” nu include noţiunea de „întreprindere de gaze naturale”. 451din 30. consumator . ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”. consumator casnic – persoană fizică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează gazele naturale pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

destinate propriului lor consum casnic. Explicaţia rezidă în faptul că nu este necesară definirea noţiunii de consumator final în contextul în care. în sensul art. inclusiv din străinătate. Mai mult. deoarece conform proiectului legii toţi consumatorii sunt în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. pentru a procura gazele naturale. În sectorul gazelor naturale din RM orice consumator poate procura gazele naturale de la furnizorul ales de acesta. deoarece în mare parte gazele naturale sunt importate de la un singur producător SAD Gazprom. dar nu le procură pentru a le vinde ulterior. potrivit celor menţionate. Articolul 2 27 „consumatorii finali” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru uz Propriu. atât consumatorii casnici şi consumatorii noncasnici sunt persoanele care utilizează gazele naturale. Articolul 2 28 „consumatorii eligibili” reprezintă consumatorii care sunt liberi sa procure gazele naturale de la furnizorul ales de ei. gazele naturale în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice. noţiunea de „consumator” nu include şi întreprinderile de gaze naturale. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. însă. efectiv acest drept nu poate fi realizat. . de a defini în mod mai clar statutul de „consumator noncasnic”. consumatorul noncasnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. 23 din prezenta Directiva.

care pot fi consideraţi ca consumatori angrosişti. Explicarea rezidă în faptul că pe piaţa gazelor naturale a RM nu există consumatori angrosişti. iar activitatea de achiziţionare pentru revânzare a gazelor naturale poate fi desfăşurată de titularii licenţelor pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. în cazul introducerii de două noţiuni care să desemneze persoana care vinde gazele naturale la tarife nereglementate („consumator” şi „furnizor la tarife nereglementate”) s-ar putea crea confuzii cu privire la cerinţele ce trebuie îndeplinite de persoana care intenţionează să desfăşoare activitatea de procurare-vânzare a gazelor naturale. în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem. Astfel. pentru diversificarea surselor şi asigurarea livrărilor câtre planificare pe termen lung – planificarea necesarului de investiţii în capacităţi de producere. de transport. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. de stocare şi de distribuţie a gazelor naturale pe termen lung.Articolul 2 29 „consumatori angrosişti” reprezintă persoane fizice sau juridice. a diversificării surselor şi a asigurării livrării gazelor naturale consumatorilor. în afara operatorilor sistemului de transport şi a operatorilor sistemului de distribuţie. deoarece există furnizorii la tarife nereglementate. care procură gazele naturale în scopul revânzării lor în interiorul sau în afara sistemului în care sunt stabiliţi. în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului. Articolul 2 30 „planificare pe termen lung” reprezintă planificarea capacităţii de furnizare şi transport a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pe termen lung. Compatibil .

intereselor economiei naţionale.asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al persoanelor terţe. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. gazele naturale se produc. . Articolul 2 31 „piaţa în ascensiune” reprezinta un Stat membru în care prima livrare comerciala din cadrul primului său contract de furnizare a gazelor naturale pe termen lung s-a efectuat cu maximum zece ani în urmă. întrucât RM nu este membră a UE.reprezintă atât securitatea furnizării şi a livrării gazelor naturale. Condiţii şi principiile de reglementare (1) În vederea asigurării securităţii energetice. care sunt recepţionate în exploatare se consideră obiecte noi. Articolul 2 32 „siguranţa” reprezintă atât siguranţa furnizării şi a alimentării cu gazele naturale. la reţelele de gaze naturale. fara sa aduca atingere dispozitiilor de la alin.consumatori. Articolul 2 33 „infrastructura noua” reprezintă o infrastructură care nu a fost finalizată până la intrarea în vigoare a prezentei Directive. se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod. Directiva 2003/55/CE nu are aplicabilitate directă pe teritoriul acesteia. persoane fizice şi juridice. se stochează. statele membre iau toate masurile pentru ca. în scopul constituirii unei piete competitive. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. inclusiv la tarife transparente şi previzibile. deoarece nu este necesară. Pe baza organizării lor instituţionale şi luând în considerare principiul subsidiarităţii. protecţiei mediului. cât si securitatea tehnică. Compatibil Aceasta deoarece. cât si securitatea tehnică Compatibil Articolul 3 Obligaţiile de serviciu public si protecţia consumatorului 1. drepturilor şi intereselor consumatorilor. întreprinderile din sectorul gazelor naturale să fie exploatate în conformitate cu principiile prezentei directive. (2). se transportă. sigure şi durabile din punct Articolul 3. Orice obiecte ale sistemului de gaze naturale. Aceasta deoarece prevederea în cauză nu este aplicabilă Republicii Moldova. (2) Principiile fundamentale de reglementare ale prezentei legi sunt: . securitatea . ea nefiind membru a UE.

Prin considerarea integrala a principalelor dispoziţii ale Tratatului. „obligaţiile de serviciu public” includ obligaţiile ce incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi care se pot referi la securitate. alin. transportul. vizând interesul economic general. inclusiv eficienta energetica si protejarea climatului. Astfel de obligatii trebuie sa fie clar definite. . verificabile si trebuie sa garanteze egalitatea accesului pentru companiile din . Art. regularităţii. inclusiv securitatea furnizării. regularitate.crearea de condiţii optime pentru excluderea dependenţei. stocarea. în special art.respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea. nediscriminatorii. Astfel. 28. transparente.promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale. 2: Titularii de licenţe trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public aferente securităţii. (1): Unitatea transportatoare trebuie k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. calitate si preţul livrarilor. precum si protectia mediului. precum şi protecţiei mediului. statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. în primul rând din punct de vedere decizional.protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. între unitatea transportatoare sau de distribuţie şi întreprinderea de stocare de furnizorii sau producătorii de gaze naturale. inclusiv eficienţei energetice şi protecţiei climei Art. obligatii de serviciu public ce pot fi legate de securitate. inclusiv securiităţii furnizării. . distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. 4 din proiectul legii se regăseşte definiţia noţiunilor de „obligaţii de serviciu public” şi „management al eficienţei energetice/gestionare a cererii”. . .de vedere al mediului înconjurator în sectorul gazelor naturale. fără a face nici o discriminare între astfel de întreprinderi în ceea ce priveste drepturile şi obligaţiile acestora. 33. 86. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. inclusiv securitatea furnizării. regularitate. 2. calităţii şi preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali. referitor la capacităţile de producere planificate sau A se menţiona că la art. . alin. în termenul stabilit.efectuarea de investiţii necesare extinderii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale.

managementul eficienţei energetice/gestionare a cererii si pentru îndeplinirea obiectivelor de protectie a mediului. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. inclusiv eficienţa energetică şi protecţia climei. statele membre pot introduce punerea în aplicare a planificarii pe termen lung. investiţiile noi pentru creşterea capacităţii de producere. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. destinata influenţării volumului si programării volumului de gaze naturale in scopul reducerii consumului gazelor naturale si a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienta energetica sau în alte măsuri precum contractele de alimentare cu gaze naturale intreruptibile. asupra siguranţei alimentarii cu gaze naturale. dupa cum se face trimitere în prezentul alineat. daca acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente si economice opţiuni. calitate şi tariful de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. precum şi la protecţia mediului. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. precum si asupra costurilor de . având in vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului gazelor naturale asupra mediului.sectorul gazelor naturale din UE la consumatorii nationali. În legatura cu securitatea furnizarii. tinând seama de posibilitatea ca terte parti să dorească accesul la sistem. globala sau integrala. în construcţie. „management al eficientei energetice/gestionare a cererii” semnifică abordarea.

Statele membre iau masuri pentru astfel încât consumatorii eligibili sa poată efectiv trece la un nou furnizor. 41. A se menţiona că la art. delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare ale consumatorului. 3. (2) Regulamentul va cuprinde. Articolul 45: (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege. Statele membre pot desemna un furnizor de ultimă opţiune pentru consumatorii conectati la reteaua de gaze naturale. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. în special. aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. ca exista masurile de siguranţa adecvate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Condiţiile şi termenele ce trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. la informatiile generale şi la mecanismele de soluţionare a divergenţelor. după cum urmează: serviciu universal – serviciu prestat întru asigurarea dreptului consumatorilor casnici de a li se furniza gazele naturale de o anumită calitate. Cel putin în privinta consumatorii casnici. În acest context. alin. furnizor de ultimă opţiune – furnizorul desemnat pentru a furniza gazele naturale în condiţii specifice.distribuţie legate de acestea. de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele aprobate de către Agenţie. Statele membre iau masuri adecvate pentru protejarea consumatorilor finali si pentru a asigura un nivel ridicat al protectiei consumatorilor si se asigura. transparente şi uşor comparabile. recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. aceste masuri le includ pe cele mentionate în anexa A. în special. montarea. . norme cu privire la proiectarea. Ele garanteaza un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. (6) Furnizorul de ultimă opţiune încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator. inclusiv masuri adecvate pentru a-i ajuta sa evite deconectarea. la tarife rezonabile. ele pot lua masuri adecvate pentru a-i proteja pe clientii din zonele îndepartate care sunt conectati la sistemul de gaze naturale. în special în privinţa transparenţei referitoare la condiţiile contractuale generale. reglementate. Art. (5) – (6): (5) Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune. 4 din proiect sunt definite noţiunile de „serviciu universal” şi de „furnizor de ultimă opţiune”.

La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Art. plata gazelor naturale. după cum este expus mai jos. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. alin. examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori.(5): (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. . deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale. evidenţa consumului de gaze naturale. inclusiv din străinătate. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea A se preciza şi faptul că în celelalte alineate din art. 46. (3) . 46 au fost transpuse integral prevederile Anexei A la Directivă.încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale.

alin (5): Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. în special. utilizând. protectie a mediului. Aceste masuri pot include.contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale. 5. dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. inclusiv capacitatea de interconexiune. toate instrumentele nationale si comunitare exis tente. în rezultatul negocierii. dupa caz. prevederea unor stimulente economice adecvate. 4. pentru întretinerea si construirea infrastructurii necesare a reţelei. Statele membre pot decide sa nu Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a . consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract. Cuantumul clauzei penale este negociabil. care pot include mijloace de combatere a modificarilor climatice si siguranta furnizarii. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. Articolul 49. Statele membre pun în aplicare masuri adecvate de realizare a obiectivelor de coeziune economica si sociala.

concurenta referitoare la clientii eligibili. orice modificare a acestor masuri. Interesele comunitare cuprind. Articolul 39: (1) Autorizaţiile de construire a Compatibil . din doi în doi ani.aplice dispozitiile art. Statele membre notifica ulterior Comisiei. 6. în măsura în care aplicarea acestor prevederi ar obstructiona. statele membre informeaza Comisia în legatura cu toate masurile adoptate pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu public. obligaţia de a raporta CE nu îi poate fi imputabilă. îndeplinirea obligatiilor de interes economic general impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si în masura în care dezvoltarea comertului nu este afectata astfel încât sa fie contrara intereselor comunitare. indiferent daca aceste masuri necesita sau nu a o derogare de la dispoziţiile prezentei directive. inclusiv protecţia consumatorului si a mediului si în legatura cu posibilul lor efect asupra concurentei interne si internationale. De la intrarea în vigoare a prezentei directive. indiferent daca acesta necesita sau nu a o derogare de la prevederile prezentei Directive. în conformitate cu prezenta directiva si cu art. Articolul 4 Procedura de autorizare fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Explicaţia rezidă în faptul că RM nu este membru al UE şi. prin urmare. de fapt sau de drept. 86 din Tratat. între altele. 4 cu privire la distributie.

în baza unor criterii obiective transparente şi nedisciminatorii. (2) Activitatea legată de stocarea gazelor naturale în depozite de stocare cu capacitatea mai mică de 0. Temeiurile refuzului se comunică solicitantului. permis.(1) se acordă persoanelor care: . 3. (3) Este interzis refuzul eliberării autorizaţiilor de construire pe motive subiective şi discriminatorii. (3) Desfăşurarea activităţilor de comercializare a GNCV şi a GNL se efectuează în baza licenţelor de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate. consimtamânt sau aprobare) pentru construirea sau exploatarea instalatiilor de gaze naturale. În cazul în care statele membre deţin un sistem de autorizare. statele membre sau orice alta autoritate competenta desemnata de acestea acorda autorizatii pentru construirea si/sau exploatarea pe teritoriul lor a unor astfel de instalatii. Statele membre garanteaza ca motivele pentru care se refuza obiectelor sistemului de gaze naturale se eliberează. (2) Procedura şi temeiurile de eliberare a autorizaţiilor de construire trebuie să fie transparente şi făcută publice. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. distribuţia gazelor naturale. Construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale de interes naţional va fi autorizată de autorităţile administraţiei publice locale după obţinerea de către solicitant a acordului Guvernului. licenta. Articolul 16: (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art. concesionare. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea pot. De asemenea. în conformitate cu dispozitiile de la alin.1 milioane m3 nu se supune licenţierii. transportul gazelor naturale. (2) . 17 alin.(4). de autorităţile administraţiei publice locale. atunci ele stabilesc criteriile obiective si nediscriminatorii care trebuie îndeplinite de o întreprindere ce solicita autorizaţie pentru construirea si/sau exploatarea de instalatii de gaze naturale sau care solicita o autorizatie pentru furnizarea de gaze naturale. în mod obligatoriu. Criteriile si procedurile nediscriminatorii privind acordarea de autorizatii trebuie facute publice. în temeiul acelorasi dispozitii. la solicitare. conducte si echipamente asociate. Articolul 15: (1) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe. sa acorde autorizatii pentru furnizarea de gaze naturale si pentru consumatorii angrosisti. 2.1.

17 se efectuează conform procedurilor . (3) Eliberarea. c) prezintă documentele. c) să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 5 ani în domeniul energetic. prevăzute de Codul penal. d) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie. sunt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege. fara a aduce atingere dispozitiilor art. Motivele unui astfel de refuz sunt transmise Comisiei spre informare. odata ce un astfel de sistem de conducte s-a construit sau este propus a fi construit în respectiva zona si daca nu este saturata capacitatea existenta sau propusa. după caz. reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art. (2) Managerul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu. statele membre pot refuza acordarea unei noi autorizaţii pentru construirea si exploatarea sistemelor de conducte de distributie în orice zona anume.acordarea unei autorizatii sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului. instalaţii de producere. ce confirmă că dispune de reţele de gaze naturale. 4. b) prezintă raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul de cont bancar în cazul iniţierii afacerii. depozitele de stocare. instalaţiile de producere. b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova. după caz. depozite de stocare. În scopul dezvoltarii unor noi zone alimentate si al unei exploatari eficiente în general. a) sînt înregistrate în Republica Moldova şi prezintă actul confirmativ în acest sens. 24. precum şi autorizaţia tehnică eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale ce confirmă că dispune de personal calificat necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţă şi că reţelele de gaze naturale. Statele membre stabilesc o procedura prin care solicitantul poate face apel împotriva unui astfel de refuz.

c) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale.stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. (2) La licenţă se anexează. (4) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. pentru transportul. care corespund prevederilor legilor şi constituie parte integrantă a licenţei. (3) Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. Termenul pentru examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale este de 15 zile. b) licenţă pentru transportul gazelor naturale. (5) Titularii de licenţe pentru transport. în mod obligatoriu. . distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani. în Compatibilre cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei. d) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate. în condiţiile specificate în licenţă. Articolul 17: (1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe: a) licenţă pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale.

În celelalte cazuri. viaţa şi sănătatea oamenilor. licenţa poate fi sistată temporar prin hotărâre judecătorească.distribuţie şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul specificat de Agenţie. Articolul 19: (1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului. cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată. fiind pusă în pericol securitatea naţională. adoptată în temeiul legii. sistarea temporară a licenţei se anulează. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de către Agenţie. În caz de nerespectare a acestui termen. (2) Licenţa se sistează temporar prin hotărâre a Agenţiei. care a dus la întreruperea furnizării gazelor naturale consumatorilor pe o perioadă mai mare decât cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate. la cererea Agenţiei. sau dacă acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite. (3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea de către titularul de licenţă a obligaţiilor sale. licenţa poate fi sistată temporar. la cererea titularului de licenţă. Hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară activităţii de întreprinzător se aplică până la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărârii definitive . cît şi din iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.

în termenul stabilit de Agenţie. în condiţiile prezentei legi. e) neachitarea plăţii regulatorii. care nu poate depăşi 6 luni. d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii. În hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară a se indică termenul concret de sistarea temporară. (3). dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei. c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate.şi irevocabile (4) Agenţia va sista temporar licenţa. în termenul stabilit de Agenţie. . (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. (6) Hotărârea privind sistarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi este adusă la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. conform procedurii prevăzute la alin. (5) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind sistarea temporară a acesteia. b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate.

(9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul hotărârii Agenţiei. Articolul 20: (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărâre judecătorească. adoptată în temeiul legii. c) depistarea unor date neautentice în . în condiţiile legii. (10) Hotărârea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărârea judecătorească corespunzătoare. care se efectuează direct de către Agenţie. după remedierea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. Hotărârea se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă. a) şi b). (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia. sau în temeiul hotărârii instanţei de judecată care a emis hotărârea de sistarea temporară a licenţei sau a hotărârii instanţei ierarhic superioare. (2) lit. la cererea Agenţiei.(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de sistare temporară a acesteia. cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin.

taxa pentru licenţă nu se restituie. În acest caz. asocierea. în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de retragere a licenţei. separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. să depună la Agenţie licenţa retrasă. (4) În cazul retragerii licenţei. a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. precum şi cu alţi agenţi economici. cu indicarea temeiurilor retragerii. (3) Agenţia adoptă hotărârea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă. în termenul stabilit. d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă. în mod repetat. (6) Titularul de licenţă este obligat. a prescripţiilor de lichidare a încălcărilor privind condiţiile activităţii licenţiate. (5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea cauzelor care au condus la retragerea licenţei. f) nerespectarea.documentele prezentate Agenţiei. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii. Agenţia este obligată să-şi prezinte acordul în termen . e) neînlăturarea. Articolul 21: Fuziunea întreprinderilor de gaze naturale între ele.

25 alin. Monitorizarea va fi în sarcina ANRE. lit. . k): Unitatea transportatoare este obligată k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. În cazul în care statele membre consideră adecvat. Această monitorizare se refera în special la echilibrul cerere/oferta de pe piata nationala. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. cel mai târziu la 31 iulie în fiecare an. concomitent. nivelul prevazut al cererii viitoare si al rezervelor disponibile. Autoritatile competente publica. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. Potrivit proiectului legii gazelor naturale. în termenul stabilit. (1). un raport care sa prezinte constatarile rezultate din monitorizarea acestor aspecte. îndeplineşte funcţiile operatorului reţelelor de transport. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. Articolul 33. precum si orice masura luata sau preconizata pentru abordarea lor si înainteaza imediat Comisiei acest raport. obligaţia de raportare a informaţiilor aferente siguranţei furnizării incumbă unităţii transportatoare. ele pot delega aceasta sarcina autoritatilor de reglementare menţionate în art. obligaţia de a prezenta Comisiei raportul privind siguranţa furnizării nu poate fi transpusă în proiectul legii.Articolul 5 Monitorizarea siguranţei furnizării Statele membre asigura monitorizarea problemelor legate de siguranta furnizarii. de o lună şi este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. referitor la capacităţile de producere planificate sau în construcţie. (1). care. alin. Întrucât RM nu este stat membru al UE. acordul se consideră oferit. capacitatile suplimentare avute în vedere în stadiu de proiect sau în constructie si calitatea si nivelul întretinerii retelelor. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat. precum si masurile necesare pentru a se face fata vârfurilor de cerere si deficitului de aprovizionare a unui sau mai multor furnizori.

lit. Articolul 7 Desemnarea operatorilor de sistem Statele membre desemnează sau solicită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care detin instalatii de transport. a altor sisteme de transport sau distributie. La transpunerea prevederilor art. depozite de stocare sau instalaţiilor GNL să desemneze. 8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii de transmitere a informatiilor în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al reglementarilor privind serviciile societatii informationale. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. alin. pentru o perioada de timp ce urmează sa fie Articolul 5. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. 9 din Preambulul Directivei.Articolul 6 Reglementari tehnice Statele membre garanteaza definirea criteriilor de siguranta tehnica precum si elaborarea si punerea la dispozitie a reglementarilor tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si cerinţele funcţionale pentru conectarea la sistem a instalatiilor GNL. Ele trebuie sa fie notificate Comisiei în conformitate cu art. Aceste reglementări tehnice trebuie sa asigure interactiunea sistemelor si sa fie obiective şi nediscriminatorii. a depozitelor de stocare. precum si a magistralelor directe. stocare sau . distribuţie. k) k) aprobă reglementări tehnice specifice sistemului de gaze naturale. inclusiv privind gazele naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) şi gazele naturale lichefiate (GNL). Compatibil Articolul 33. (1): Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport.

unitatea transportatoare va aplica în mod Articolul 8 Funcţiile operatorilor de sistem 1. în condiţii economice. fiabile si eficiente. să extindă reţelele de transport şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie. stocare si/sau instalaţiilor GNL: (a) exploateaza. devin operatori de reţea sau unităţi transportatoare după ce obţin licenţa pentru transportul gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. (1): Compatibil Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca operatorii sistemului de transport. reabiliteze. Articolul 33.stabilita de statele membre luând în considerare eficienţa si echilibrul economic. Unitatea transportatoare este obligată: a) să exploateze.10. instalaţii de transport. gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producţie şi/sau furnizare. unul sau mai multi operatori ai sistemului. stocare si/sau de GNL sigure. persoanele juridice care au construit reţele de transport. retehnologizarea. tinând seama de impact asupra mediului. (b) se abtine sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. Fiecare operator al sistemului de transport. La exploatarea. În fapt. reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport. alin. de stocare si a instalaţiilor GNL funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. asigura întretinerea şi dezvoltă. 8 . . retehnologizeze.

4: . respectând standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport. (3): (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: a) operarea. f) să nu facă discriminare între utilizatorii reţelelor de transport. alin. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. g) să ofere informaţii suficiente necesare utilizatorilor reţelelor de transport pentru accesul eficient la acestea.(c) pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de transport. în condiţii de siguranţă. în special în capacităţile de interconexiune. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. în condiţii nediscriminatorii. obligatoriu metodele moderne de management al eficientei energetice/cererii. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. întreţinerea. oricarui alt operator al depozitului de stocare. e) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . (d) furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. Articolul 40. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. Articolul 34. oricărui alt operator al sistemului GNL si/sau oricarui alt operator al sistemului de distribuţie suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul şi stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu exploatarea eficientă si sigură a sistemului interconectat. alin. eficienţă şi de protecţie a mediului. în special în favoarea întreprinderilor înrudite.

Reglementarile adoptate de operatorii sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale trebuie sa fie obiective. unitatea transportatoare va desfăşura activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile normelor de construcţie şi standardele tehnice. în mod nediscriminator si tinând cont de costuri. . (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale sunt: a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor la reţelele de transport a gazelor naturale. Moldova un antreprenor nu poate adopta oarecare reglementări pentru alt antreprenor. stabilite prin lege. inclusiv reglementari de stabilire a tarifelor pentru redeventele care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. 25 alin. transparente şi nediscriminatorii. Conditiile.(4) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de transport a gazelor naturale asupra mediului. în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. deoarece conform legislaţiei R. (2) si sunt publicate. în conformitate cu regulile pieţei gazelor naturale. c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor unităţii transportatoare şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor de transport a gazelor naturale. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. Articolul 34: (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa gazelor naturale. menite să asigure transportul gazelor naturale şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de gaze naturale se stabilesc printr-un regulament aprobat de Agenţie. b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor de transport a gazelor naturale. 2. e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a obiectelor sistemului de gaze naturale. Reglementările respective sunt aprobate de către organul de reglementare. d) specificarea parametrilor tehnici de calitate în funcţionarea reţelelor de transport. inclusiv reglementarile si tarifele. pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii sistemului de transport se stabilesc.

inclusiv capacitatea de interconexiune. c) să contribuie la securitatea furnizării gazelor naturale prin reţelele de transport adecvate şi siguranţă în funcţionarea sistemului de gaze naturale. (1): Unitatea transportatoare este obligată: b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport a gazelor naturale.f) stabilirea cerinţelor tehnice privind racordarea la reţelele de transport a gazelor naturale. cu respectarea celorlalte norme în vigoare. h) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre unitatea transportatoare şi utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale. Statele membre pot solicita operatorilor sistemului de transport sa îndeplinească cerinţele minime pentru întretinerea si dezvoltarea sistemului de transport. ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale. alin. ţinând cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. d) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de transport. (3) Schimbul de informaţii între utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între entităţile din sistemului de gaze naturale. elaborând şi executând planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. unitatea . g) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale. Articolul 33. În acest scop. 3.

inclusiv. întreprinderile de stocare. (1) sunt următoarele: a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii pieţei gazelor naturale şi entităţile economice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile. nediscriminatorii şi bazate pe regulile pieţei. aprobate de Agenţie. fiabile şi sigure a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova. în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea de transport cu care este interconectată reţeaua sa. Operatorii sistemului de transport procura energia pe care o utilizeaza pentru realizarea activităţilor lor în conformitate cu proceduri transparente. unităţile de distribuţie şi furnizorii gazelor naturale se stabilesc. fiabil şi eficient şi. (2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale menţionate la alin.transportatoare răspunde de asigurare a unui serviciu de transport sigur. toţi participanţii pe piaţa gazelor naturale vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale. b) asigurarea siguranţei operaţionale adecvate a sistemului de gaze naturale. precum şi crearea de condiţii optime . 4. (1) Raporturile juridice dintre producători. în acest context. unitatea transportatoare. În acest scop. Articolul 31. inclusiv prin echilibrarea consumului de gaze naturale şi decontarea conturilor. în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale. de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem.

furnizori şi consumatorii. în scopul citirii indicaţiilor. consumatorii şi furnizori. e) prezentarea de informaţii exacte. c) organizarea sistemului de evidenţă a gazelor naturale prin măsurarea exactă a fluxurilor de gaze naturale intrate în reţeaua de transport în fiecare lună şi. al furnizorilor şi producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de gaze naturale intrate în reţeaua de transport şi ieşite din ea. d) asigurarea accesului reglementat. întreprinderilor de stocare. participanţii pe piaţa gazelor naturale încheie. contracte de furnizare a gazelor naturale. corespunzător. contracte de . cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii. în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie. fără discriminare. după caz. unitatea transportatoare permite unităţilor de distribuţie. (3) În funcţie de tipul de activitate. actuale tuturor participanţilor pe piaţa gazelor naturale. Totodată. conform contractelor bilaterale de furnizare a gazelor naturale încheiate de întreprinderile de distribuţie. între întreprinderile de distribuţie. la reţeaua de transport tuturor producătorilor.pentru efectuarea managementului congestionării reţelelor de gaze naturale. furnizorilor şi consumatorilor existenţi sau potenţiali. unităţilor de distribuţie. repartizarea volumului total al gazelor naturale furnizate.

al cantităţilor de gaze naturale procurate în conformitate cu contractele bilaterale. alin (5): (5) Unitatea transportatoare nu poate deţine licenţă pentru producerea. Articolul 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport 1. a Articolul 33.asigurare a serviciilor de echilibrare în reţelele de transport şi contracte de stocare a gazelor naturale şi de prestare a serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale. În cazul în care operatorul sistemului de transport face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala. el trebuie sa fie independent cel putin în privinta formei sale juridice. . evidenţa volumelor de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelelor de transport. inclusiv în fiecare oră a anului calendaristic următor. precum şi calculul şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de transport ţin de competenţa unităţii transportatoare şi se efectuează conform metodei stabilite de Agenţie în Regulile pieţei gazelor naturale. (4) Calculul lunar al fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale. Condiţiile de bază ce trebuie respectate de către participanţii pieţei gazelor naturale la desfăşurarea activităţilor în conformitate cu contractele menţionate se stabilesc de Agenţie prin regulile menţionate. Contractele trebuie să asigure acoperirea necesităţilor de gaze naturale în anul calendaristic următor.

cu privire la activele necesare pentru (2) Unitatea transportatoare este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii unităţii transportatoare nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală. de gestionarea cotidiana a productiei. independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală. (1). de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate.organizarii si a luarii deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de transport. (c) operatorul sistemului de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. distribuţie sau furnizarea gazelor naturale. c) de a elabora un program de conformitate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii pe site-ul unităţii transportatoare. se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. . întreţinerea. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de transport de întreprinderea integrata pe verticala. care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesiona le ale persoanelor care răspund de gestionarea operatorului sistemului de transport sunt luate în considerare într. privind exploatarea. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. distributiei si furnizării gazelor naturale. În vederea asigurarii independentei operatorilor sistemului de transport mentionate în alin. responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere. b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective. 2. precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv. precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. direct sau indirect. extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport.

25 alin. întretinerea sau dezvoltarea retelei. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport. iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. Aceasta nu va permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent.exploatarea. În special. . Programul enumera obligatiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. (d) operatorul sistemului de transport stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de transport si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. (2). reglementate indirect conform art.

(4) – (5): Compatibil (4) Unitatea transportatoare este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate. (5) Este interzis unităţii transportatoare să facă abuz de informaţia obţinută de la persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de transport. stocare si/sau de GNL pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informaţiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. iar acest raport este apoi publicat. 25 alin. 16 sau oricarei alte obligaţii legale privind divulgarea de informatii. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. 2. Fara a aduce atingere dispozitiilor art. persoanele La transpunerea .Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autorităţii de reglementare mentionate în art. fiecare operator al sistemului de transport. Articolul 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport 1. (1): În fapt. (1) un raport care prezinta masurile luate. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. alin. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. operatorii sistemului de transport nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. Articolul 11 Articolul 33. Articolul 34. care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de transport. În contextul achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi înrudite. alin.

potrivit proiectului legii. devin operatori de reţea de distribuţie după ce obţin licenţa pentru distribuţia gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. în conditii economice. stocare sau gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producere şi/sau furnizare. reabiliteze. unităţile de distribuţie ce deservesc un număr ce depăşeşte 100 000 consumatori sunt obligate să se separe din punct de vedere juridic. (1): (1) Unitatea de distribuţie este obligată: a) să exploateze. un sistem sigur. Fiecare operator al sistemului de distributie exploateaza. pentru o perioada de timp ce urmeaza sa fie stabilita de statele membre. luând în considerare eficienta si echilibrul economic. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. 12 . în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii reţelelor de distribuţie. fiabil si eficient. alin. să extindă reţelele de distribuţie şi să presteze servicii de distribuţie a gazelor naturale la destinaţie. tinând seama de implicatiile de mediu.Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Statele membre desemneaza sau solicita întreprinderilor care detin sau raspund de sisteme de distributie sa desemneze. Articolul 35. asigura întretinerea si dezvolta. prevederilor art. în conformitate cu clauzele contractelor încheiate între părţi. Compatibil . distribuţie. 9 din Preambulul Directivei.14. retehnologizeze. Totodată. (1) Unitatea de distribuţie îndeplineşte funcţiile de operator al reţelelor de distribuţie juridice care au construit reţele de distribuţie. unul sau mai multi operatori ai sistemului de distributie si iau masuri pentru ca operatorii respectivi sa actioneze în conformitate cu dispozitiile art. Articolul 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie 1.

stabilite . fără discriminare. Fiecare operator al sistemului de distributie pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de distributie. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. alin. Regulile pieţei gazelor naturale. reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale unitatea de distribuţie va aplica în mod obligatoriu metodele moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii. f) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . e) să asigure accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor.2. 4. Indiferent de situatie. retehnologizarea. si/sau a oricarui operator al sistemului de transport si/sau operator al sistemului GNL si/sau operator al depozitelor de stocare suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul si stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu functionarea sigura si eficienta a sistemului interconectat. operatorii sistemului de distributie nu trebuie sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. unităţile de distribuţie desfăşoară activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile documentelor normativ tehnice obligatorii. (3): (3) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului înconjurător. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. în special în favoarea întreprinderilor afiliate şi să prezinte utilizatorilor reţelelor de distribuţie informaţiile de care au nevoie pentru accesul eficient la reţele. aprobate de Agenţie. Articolul 36. La exploatarea. Fiecare operator al sistemului de distributie furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. condiţiile prevăzute în licenţă. 3.

prin legi. 5. În cazul în care operatorii sistemului de distributie raspund de echilibrarea sistemului de distributie a gazelor naturale, reglementarile adoptate de ei în acest scop trebuie sa fie obiective, transparente si nediscriminatorii, inclusiv reglementarile de stabilire a tarifelor pentru redevenţele care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. Conditiile, inclusiv reglementarile si tarifele, pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii de sistem se stabilesc, în mod nediscriminator si reflectând costurile, în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. 25 alin. (2) şi sunt publicate. Articolul 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie 1. În cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el trebuie sa fie independent, cel putin în privinta formei sale juridice, a organizarii si a luarii deciziilor, de alte activitati care nu sunt legate de distributie. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de distribuţie

Articolul 52, alin. (2): (2) Până la 1 ianuarie 2013: - unităţile de distribuţie care deservesc un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 pot fi concomitent şi furnizor de gaze naturale la tarife reglementate; - fiecare din unităţile de distribuţie ce deserveşte un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 va separa legal şi funcţional activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, prin reorganizare, creând două întreprinderi: de distribuţie şi de furnizare. Întreprinderile nou create vor fi succesoare a licenţelor pentru distribuţia

Compatibil. Stabilirea termenului respectiv a fost acceptată in cadrul negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a Secretariatului Comunităţii Energetice.

de întreprinderea integrata pe verticala.

şi, respectiv, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, deţinute de întreprinderea integrată pe verticală la momentul intrării în vigoare a prezentei legi. Art. 35, alin (5): (5) Unitatea de distribuţie nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea gazelor naturale. Se permite acordarea licenţei pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate întreprinderii de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care ultima prestează servicii de distribuţie pentru un număr de până la 100000 consumatori conectaţi. Articolul 35, alin. (2) : (2) Unitatea de distribuţie este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii operatorului reţelelor de distribuţie nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale; b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice; c) de a elabora un program de conformitate, care să conţină măsurile

2. Pe lângă cerinţele din alin. (1), în cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el este independent în privinta organizarii sale si a procesului de luare a deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de distributie. În acest scop se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea cotidiana a productiei, distributiei si furnizarii gazelor naturale; (b) trebuie luate masuri adecvate

pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie sunt luate în considerare într- un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent; (c) operatorul sistemului de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare, reglementate indirect conform art. 25 alin. (2). În special, aceasta va permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de distributie si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport, care nu

întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu, precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv şi de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii.

care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de distribuţie. (1) si (2) întreprinderilor integrate din sectorul gazelor naturale care deservesc mai putin de 100 000 clienti conectati. Statele membre pot decide sa nu aplice alin. (3) – (4): (3) Unitatea de distribuţie este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate. 25 alin. (1) un raport care prezinta masurile luate. Articolul 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie 1. (4) Este interzis unităţii de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la Compatibil . precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. fiecare operator al sistemului de distributie pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de Articolul 35. alin. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare menţionate în art.depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. (d) operatorul sistemului de distributie stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. iar acest raport este apoi publicat. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. 16 sau oricarei altei obligatii legale privind divulgarea de informatii. Fara sa aduca atingere dispozitiilor art.

Pe piaţa gazelor naturale din RM nu există un operator combinat şi nu a fost constatată necesitatea creării acestuia. Articolul 15 Operatorul combinat Reglementarile din art. Aceasta cu atât mai mult cu cît în sistemul UE se înregistrează tendinţa de a renunţa la operatorii de sistem combinaţi. GNL. (a) – (d). În contextul vânzarii sau achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi conexe. 9 alin.vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. (1) si art. stocare si distribuţie care este independent în privinţa formei sale juridice. deoarece ea nu el nu va exista. 13 alin. GNL. Aceste reglementari nu creează obligaţia de separare a detinerii activelor sistemului combinat de întreprinderea integrata pe verticala: (a) persoanele care raspund de persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de distribuţie. stocare şi distribuţie si care îndeplineşte cerinţele menţionate la lit. operatorii sistemului de distributie nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. . (1) nu trebuie sa împiedice activitatile unui operator combinat al sistemului de transport. a organizarii si a procesului de luare a deciziilor de alte activităţi care nu au legatura cu activitatile de transport. Noţiunea de „operator combinat” nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gaze. 2. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

(2). cu privire la activele necesare pentru exploatarea. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. (c) operatorul sistemului combinat trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor. întretinerea sau dezvoltarea retelei. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului combinat sunt luate în considerare într. reglementate indirect conform art.gestionarea operatorului sistemului combinat nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului combinat si sa stabileasca limite globale . direct sau indirect. În special.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. 25 alin. de activitatile cotidiene de productie si furnizare de gaze naturale.

alin. (d) operatorul sistemului combinat stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. 25 alin. iar acest raport este apoi publicat. Articolul 16 Dreptul accesului la conturi 1. (1) un raport care prezinta masurile luate. inclusiv autorităţile de reglementare mentionate în art.ale nivelului de îndatorare al subsidiarei sale. 20 alin. 25 alin. Agenţia este în drept: c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. prevăzute de prezenta lege. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat. (1): Compatibil În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. Statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport si distributie. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare mentionate în art. (3). Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor menţionate în art. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind operatiunile cotidiene. . au Articolul 9.

Statele membre şi orice autoritate competenta desemnata de acestea. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial. a se 2. stocare. Agenţia furnizează informaţia solicitată. Articolul 17 Separarea conturilor contabile . (13): (13) La cererea persoanelor fizice sau juridice. cu excepţia celei cu caracter confidenţial. alin. Articolul 14. 17. (1): Agenţia: k) stabileşte. Statele membre pot introduce exceptii de la principiul confidentialitatii. necesare pentru îndeplinirea functiilor lor. Articolul 13. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. (4) – (5). (1): e) prezintă organizaţiilor care apără interesele consumatorilor.drept de acces la acele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. cerinţele privind rapoartele contabile. precum şi informaţiile suplimentare necesare. cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială. Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă. Articolul 30: (1) Pentru a fi evitate discriminarea. extrase din documentele menţionate la lit. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. daca acest lucru este necesar pentru ca respectivele autoritati competente sa-si îndeplineasca atributiile. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. precum şi consumatorilor. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. Compatibil Referitor la prevederile alin. Articolul 8. alin. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. alin. informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe. 25 alin. conform celor prevazute în art. inclusiv autoritatile de reglementare mentionate în art. c). transport.

1. Veniturile obţinute din deţinerea cu titlu de proprietate a reţelelor de transport sau de distribuţie vor fi specificate în conturi. ele trebuie sa-si tina cel putin conturile interne în conformitate cu prezentul articol. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. alin. (3) Întreprinderile care desfăşoară activităţile licenţiate pe piaţa gazelor naturale sunt obligate să supună rezultatele economico-financiare auditului. lit. (1) din proiect. alin. activitatea GNL şi activitatea de stocare aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. . în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. adoptate în conformitate cu cea de-a patra Directiva a Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978. 2. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale. titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru fiecare tip de activitate practicată. (2) – (5). 18. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. inclusiv în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi nereglementate prin prezenta lege aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. (4) Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii cu privire la orice tranzactie de un anumit volum menţiona că potrivit art. în conformitate cu art. privind rapoartele contabile anuale ale anumitor tipuri de companii. în conformitate cu reglementarile din legislatia nationala referitoare la rapoartele contabile anuale ale întreprinderilor cu raspundere limitata. 44 alin. stocare. Întreprinderile care. Agenţia: k) stabileşte. distribuţie. nu sunt obligate sa-si publice rapoartele contabile anuale pastreaza la sediul lor o copie a acestora. e) din proiect. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca respectivele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sunt tinute în conformitate cu dispozitiile de la alin. din punct de vedere legal. pusa la dispozitia publicului. (g)* din Tratat. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. întreprinderile de gaze subvenţionările încrucişate şi distorsionarea concurenţei. (2) lit. În cazul în care întreprinderile beneficiaza de o derogare de la prezenta dispozitie pe baza art. Conturile interne vor trebui să conţină bilanţul contabil şi un cont al profitului şi pierderilor pentru fiecare activitate. indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic. 8. (1). pe baza art. În sistemul lor de contabilitate interna. întocmesc. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. 3. să întocmească şi să publice anual dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate. (2) Ttitularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru activitatea de transport. prezinta spre verificare si publica rapoartele contabile anuale. cerinţele privind rapoartele contabile. titularii de licenţe sunt obligaţi să ţină contabilitatea în condiţiile şi modul prevăzute de prezenta lege şi să asigure separarea organizaţională pe gen de activitate desfăşurat. (2) si (4). transport. 28 alin. Totodată.

ele ţin conturi. separate pentru activitatile de transport. care nu sunt legate de transport. Dupa caz. În contabilitatea lor interna. distributie si depozitare a gazelor naturale cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de întreprinderi separate. în special. De asemenea. (2) trebuie sa verifice. Veniturile rezultate din detinerea retelei de transport/distributie trebuie specificate în conturi. 5. subventionarii încrucisate si denaturarii concurentei. ele tin conturi consolidate pentru alte activitati din afara sectorului de gaze naturale. Verificarea contabila mentionata în alin. GNL si depozitare. (3) sa fie respectata. fara a aduce atingere reglementarilor de . Pâna la 1 iulie 2007. care pot fi consolidate. ele tin conturi separate pentru activitatile de furnizare catre clientii eligibili si pentru activitatile de furnizare catre clientii ne-eligibili. pentru alte activitati din sectorul gazelor naturale. ca obligatia de evitare a discriminarii si a subventiilor încrucisate mentionata în alin. distributie.naturale tin conturi realizată de întreprinderile înrudite. 4. Conturile interne cuprind un bilant si un cont de profit si pierderi pentru fiecare activitate în parte. întreprinderile precizeaza. în vederea evitarii discriminarii.

Compatibil A se menţiona că în priectul legii a fost definită noţiunea de „acces la reţea”. alin. (1) si ca aceste tarife – si metodologiile. precum si cele pentru rata de amortizare. Accesul la reţelele de transport al producătorilor. Rapoartele contabile anuale indica prin note orice tranzactie de un anumit volum realizata de întreprinderile înrudite. aplicabile tuturor clientilor eligibili. unităţile de distribuţie şi consumatorii au drept de acces la reţelele de transport în condiţii şi la tarife reglementate. transparente şi nediscrimnatorii. (9): (9) Producătorii. Operatorii sistemului de Articolul 33. aprobate de Agenţie. întreprinderile de stocare. (8): (8) Producătorii. a cheltuielilor si veniturilor. al furnizorilor şi al consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. Aceste reguli interne pot fi modificate numai în cazuri excepţionale. (3). 25 alin. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Statele membre asigura punerea în aplicare a unui sistem de acces al tertilor la sistemul de transport si distributie si la instalatiile de GNL pe baza publicarii tarifelor. 6. aplicat în mod obiectiv si fara discriminare între utilizatorii sistemului. regulile de alocare a activului şi pasivului.contabilitate aplicabile pe plan national. Statele membre trebuie sa se asigure ca aceste tarife sau metodologiile care stau la baza calcularii lor se aproba înainte de intrarea lor în vigoare de o autoritate de reglementare mentionata în art. reguli pe care le respecta în întocmirea conturilor separate mentionate în alin. inclusiv întreprinderilor de furnizare. instalaţiile de producere. întreprinderile de stocare. furnizorii. al unităţilor de distribuţie. depozitele de stocare. în cazul în care se aproba numai metodologiile – sunt publicate înainte de intrarea lor în vigoare. instalaţiile GNL şi instalaţiile de utilizare la reţelele de gaze naturale şi de a beneficia de servicii de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile legii . al întreprinderilor de stocare. 2. Astfel de modificari trebuie sa fie mentionate şi justificate temeinic. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. furnizorii şi consumatorii au drept de acces la reţelele de distribuţie în condiţii şi la tarife reglementate. alin. după cum urmează: acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a racorda reţelele. Articolul 18 Accesul terţilor 1. Articolul 35.

Stocarea gazelor naturale (1) Persoana care desfăşoară activitatea de stocare a gazelor naturale sînt în drept să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţea. 2. Articolul 19 Accesul la depozitele de stocare 1. Dispozitiile prezentei directive nu trebuie sa împiedice încheierea contractelor pe termen lung. d) realizarea obligaţiilor de serviciu public. zilnic şi orar cu sursele de gaze naturale disponibile. Aceste proceduri functioneaza în conformitate cu criterii obiective. Pentru organizarea accesului la depozitele de stocare. atâta timp cât ele respecta regulile concurentei din cadrul Comunitatii. Accesul la reţelele de distribuţie al producătorilor.transport au acces. c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de transport a gazelor naturale. 3. transparente şi nediscrimnatorii. la reteaua altor operatori ai sistemului de transport. iar calitatea gazelor naturale livrate Compatibil standardului naţional GOST 5542. (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: . întreprinderilor de stocare. aprobate de Agenţie. Dispozitiile alin. precum si pentru organizarea accesului la serviciile auxiliare. (2) La desfăşurarea activităţii de stocare a gazelor naturale trebuie respectate următoarele principii: a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gazele naturale. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier. si la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem pentru aprovizionarea clientilor. Compatibil Articolul 40. (1) nu se aplica serviciilor auxiliare si depozitarii temporare care sunt legate de instalaţiile de GNL si sunt necesare pentru procesul de regazeificare si pentru livrarea ulterioara catre sistemul de transport. daca este necesar în scopul realizarii activitatilor lor inclusiv în legatura cu transportul transfrontalier. În cazul accesului negociat. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie. (3) si (4). furnizorilor şi consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. 3. transparente si nediscriminatorii. statele membre pot alege una sau ambele proceduri menţionate în alin. e) asigurarea consumului propriu de către consumatorii.

precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. Statele membre care opteaza pentru procedura unui acces a) operarea. la stocarea în conducta sau la alte servicii auxiliare. Partile contractante sunt obligate sa negocieze de buna credinţa accesul la depozitare. c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. 4. stocarii în conducta si a altor servicii auxiliare în primele sase luni dupa punerea în aplicare a prezentei directive si ulterior anual. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. în condiţii nediscriminatorii. eficienţă şi de protecţie a mediului. conform reglementărilor emise de Agenţie. b) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare Agenţiei. (5) Întreprinderea de stocare a gazelor naturale nu poate deţine concomitent licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale. (4) Drepturile întreprinderii de stocare sunt următoarele: a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale. Contractele de acces la depozitare. să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată. d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de stocare. . stocare în conducta si alte servicii auxiliare se negociaza cu operatorul respectiv al sistemului de depozitare sau cu întreprinderile respective din sectorul gazelor naturale. în condiţii de siguranţă.statele membre adopta masurile necesare pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. întreţinerea. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. fie din interiorul. cu anunţarea prealabilă a participanţilor pieţei gazelor naturale cu care are încheiate contracte. sa negocieze accesul la depozitare sau la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. Statele membre solicita operatorilor sistemului de depozitare si întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sa-si publice principalele conditii comerciale pentru utilizarea depozitarii. în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale.

pot obţine accesul la reţele de conducte de alimentare din amonte. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem.reglementat adopta masurile necesare pentru a acorda întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale si clientii eligibili. Acest drept de acces pentru clienţii eligibili poate fi acordat astfel încât sa permita acestora încheierea de contracte de livrare cu întreprinderile concurente din sectorul gazelor naturale. stocare în conducta si alte servicii auxiliare. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. indiferent de locul unde se afla acestia. Articolul 20 Accesul la retelele de conducte din amonte 1. inclusiv la instalatiile care Accesul la reţeaua de transport şi distribuţie înseamnă şi a accesul la conductele de gaze naturale care aparţin unităţii de transport sau de distribuţie şi sunt situate în amonte de punctul de delimitare a patrimoniului unităţii de transport sau de . altele decât deţinătorul si/sau operatorul sistemului sau o întreprindere înrudită. pe baza tarifelor publicate si/sau a altor condiţii si obligaţii privind utilizarea depozitarii si a stocarii în conducta. dreptul de acces la depozitele de stocare. fie din interiorul.

un mod acceptabil. precum si protectia mediului. 33. realizând o piata de gaze naturale competitiva si evitând orice abuz ce poate decurge din detinerea unei pozitii dominante. luând în considerare siguranta si regularitatea livrarilor. în conformitate cu prezentul articol. inclusiv productia distribuţie de patrimoniul consumatorului. cu excepţia acelor părţi ale acestor retele si instalatii care sunt utilizate pentru operatii locale de producţie pe amplasamentul unui teren unde sunt produse gazele naturale. . 2. Se poate tine seama de urmatoarele: (a) necesitatea de a refuza accesul în cazul în care exista incompatibilitate de specificatii tehnice care nu poate fi rezolvata într. Masurile sunt transmise Comisiei în conformitate cu dispozitiile art. Statele membre aplica obiectivele unui acces corect si deschis. capacitatea disponibila existenta sau care poate fi disponibila. Accesul la care se face referire în alin. curenta si viitoare. (b) necesitatea de a evita dificultati care nu pot fi depasite într-o maniera acceptabila si care ar putea prejudicia productia eficienta. de hidrocarburi. (1) se asigura în maniera stabilita de către respectivul stat membru în conformitate cu instrumentele legale relevante.furnizează servicii tehnice legate de accesul în cauza.

în conformitate cu legea comunitara. cu privire la transportul si prelucrarea gazelor naturale. (2) si numarul partilor ce pot fi implicate în negocierea accesului la astfel de retele. Statele membre asigura existenta tuturor aranjamentelor pentru solutionarea divergentelor. ale detinatorului sau operatorului retelei de conducte de alimentare din amonte. pentru a permite solutionarea rapida a divergentelor privind accesul la reteaua de conducte de alimentare din amonte. sustinute cu documente corespunzatoare. care sa aiba acces la toate informatiile relevante. luând în considerare criteriile prevazute la alin. si (d) necesitatea de a aplica propriile legi si proceduri administrative. 3.din sectoare de viabilitate economica marginala. . cu privire la acordarea autorizatiilor de producere sau de dezvoltare a sistemelor de conducte din amonte. inclusiv o autoritate independenta de partile implicate. (c) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile. precum si interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de conducte de alimentare din amonte sau a principalelor instalatii de prelucrare si manipulare care pot fi afectate.

(1) din articolul menţionat anterior. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot refuza accesul la sistem în temeiul lipsei de capacitate sau în cazul în care accesul la sistem le-ar împiedica sa-si îndeplinească obligaţiile de servicii publice mentionate în art. se aplica aranjamentele de solutionare a divergentelor pentru statul membru care refuza accesul si sub jurisdictia caruia se afla reteaua de conducte de alimentare din amonte. Unitatea transportatoare este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de gaze naturale. 2. având în vedere criteriile si procedurile mentionate în art. astfel încât să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea la aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale. Statele membre pot lua masurile Articolul 33.4. 37 din proiect. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Unitatea transportatoare este obligată să informeze Agenţia cu privire la orice caz în care unui participant pe piaţă sau solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport. se consulta statul membru în cauza pentru a se asigura ca dispozitiile prezentei directive sunt aplicate unitar. În cazul unui asemenea refuz. precum şi referitor la situaţiile de apariţie a congestiilor. precum si alternativa pentru care respectivul stat membru a optat în conformitate cu alin. 27. alin. se vor prezenta motive justificate în mod temeinic. după cum urmează: (1) Unitatea transportatoare şi cea de distribuţie sînt responsabile de extinderea reţelelor lor în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale. 3 alin. care le sunt atribuite pe baza unor serioase dificultăţi economice si financiare legate de contractele de achizitie cu plata la livrare. (8): Compatibil (8) Unitatea transportatoare asigură accesul la reţelele de transport tuturor utilizatorilor. reteaua de conducte de alimentare din amonte se afla sub jurisdictia mai multor state membre. În cazul unor divergente între state. unităţile transportoare şi de distribuţie sunt obligate să extindă reţelele. Articolul 21 Refuzul accesului 1. într-o divergenta între tari. Unitatea transportatoare poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. A se menţiona că potrivit art. (2). fără discriminare. (2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt . şi îndeplineşte funcţia de management al congestionării reţelelor de transport. În cazul în care. potrivit prevederilor Regulilor pieţei gazelor naturale şi Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale.

Unitatea de distribuţie poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. în masura în care sunt economic justificate sau daca clientul potential doreste sa plateasca aceste extinderi. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale în cazul în care cheltuielile în cauză s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. 4 alin. deoarece RM nu este stat membru al UE. responsabile de racordarea la reţelele lor a altor titulari de licenţă sau a consumatorilor care au depus o cerere corespunzătoare. efectueaza toate extinderile necesare. Articolul 35. Unitatea de distribuţie este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de distribuţie. Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale. (4). fără discriminare. iar prevederile art. Aceste masuri se adopta în cazul în care statele membre aplica dispozitiile art. adica . Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul gazelor naturale în cazul în care cheltuielile respective au fost efectuate în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. alin (7): (7) Unitatea de distribuţie asigură accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. (4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. Prevederea dată nu se aplică. (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. propunând modalităţile de soluţionare a acestora. 22 au Articolul 22 Noua infrastructura 1.necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale care refuza accesul la sistem motivând lipsa de capacitate sau lipsa de conectare.

instalatiile GNL si instalatiile de depozitare pot fi scutite. (d) se percep taxe pentru utilizatorii infrastructurii respective. 3. de dispozitiile art. la cerere. 18. 19. 2. functionarea eficienta a pietei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. (e) scutirea nu influenteaza negativ concurenta. (a) Autoritatea de reglementare fost stabilite pentru a încuraja dezvoltarea pieţei interne a gazelor naturale a UE. (2). (1) se aplica si cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente. (c) infrastructura trebuie sa fie detinuta de o persoana fizica sau juridica care este separata cel putin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale caror sisteme se va construi infrastructura. (b) nivelul de risc legat de investitie este de asa natura încât investitia sa nu se realizeze decât daca se acorda o scutire. 20 si 25 alin. precum si modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale. Alin. (3) si (4) în urmatoarele conditii: (a) investitia trebuie sa întareasca concurenta în furnizarea de gaze naturale si sa sporească siguranţa furnizarii. .interconexiunile dintre statele membre.

organismului pertinent din statul membru avizul lor privind solicitarea de scutire. de la caz la caz. (c) La acordarea unei scutiri. Totusi.mentionata în art. orizontul de timp al proiectului si conditiile nationale. statele membre pot prevedea ca autoritatile de reglementare sa înainteze. (b)(i) Scutirea poate acoperi în întregime sau partial noua infrastructura. durata contractelor. necesitatea de a impune conditii referitoare la durata scutirii si accesul nediscriminator la conducta de interconexiune. infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente. 25 poate. (ii) La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare. (1) si (2). pentru o decizie oficiala. autoritatile pertinente pot decide asupra regulilor si mecanismelor pentru gestionarea si alocarea . sa decida asupra scutirii la care se face trimitere în alin. Acest aviz se publica împreuna cu decizia. (iii) La luarea deciziei privind conditiile de la prezenta litera se vor lua în calcul. capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacităţii existente. de la caz la caz. în special.

(b) se fundamenteaza în mod corespunzător si se publica. (b) analiza efectuata în privinta efectului asupra concurentei si a functionarii eficiente a pietei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii. împreuna cu toate informatiile relevante referitoare la decizie. (c) motivele pentru perioada de timp si partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor . Aceste informatii pot fi înaintate Comisiei în forma globala. Decizia de scutire se comunica. (d) Decizia de scutire. în cazul în care aceasta nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung. permitându-se astfel Comisiei sa ajunga la o decizie bine fundamentată. 4. inclusiv informatiile financiare care justifica necesitatea scutirii. (e) În cazul unei conducte de interconexiune. fara întârziere.capacitatii. În special informatiile trebuie sa cuprinda: (a) motivele detaliate pe baza carora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea. de autoritatea competenta către Comisie. inclusiv orice conditie mentionata la lit. orice decizie de scutire se ia dupa consultari cu celelalte state membre sau cu autoritatile de reglementare respective.

Statele membre se asigura ca consumatorii eligibili sunt: (a) pâna la 1 iulie 2004. Comisia poate solicita ca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a unei scutiri. Daca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv nu dau curs solicitarii în termen de patru saptamâni. încă din 1998. (e) contributia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale. (d) în cazul în care scutirea se refera la o conducta de interconexiune. În realitate consumatorul nu poate beneficia de dreptul de a alege furnizorul de gaze naturale. clientii eligibili conform celor specificate la art. rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritatile de reglementare. decizia finala se ia în conformitate cu procedura mentionata la art. (2). Comisia păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial. Perioada de doua luni poate fi prelungita cu înca o luna în cazul în care Comisia are nevoie de informaţii suplimentare. 18 din Directiva 98/30/CE.naturale respective pentru care s-a acordat scutirea. deoarece piaţa gazelor naturale este declarată 100 % liberalizată. Articolul 23 Deschiderea pieţei şi reciprocitatea 1. deoarece nu . Statele membre publica în fiecare Nu se aplică. În termen de doua luni de la primirea unei notificari. 30 alin.

toţi consumatorii. decât cei la tarife reglementate. . (b) în cazul în care tranzactiile descrise la lit. care se află pe teritoriul deservit.an. la cererea unuia dintre statele membre în care se gasesc cele doua sisteme. toti clientii noncasnici. Pentru a se evita un dezechilibru în deschiderea pietelor gazelor naturale: (a) contractele de furnizare încheiate cu un client eligibil în sistemul unui alt stat membru nu sunt interzise în cazul în care clientul este eligibil în ambele sisteme implicate. (b) de la 1 iulie 2004 cel târziu. înainte de 31 ianuarie. luând în considerare situaţia de pe piata si interesul comun. (2) Orice consumator are dreptul să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător şi de către un Compatibil. să oblige partea care si-a exprimat refuzul sa execute furnizarea solicitata. 2. după obţinerea autorizaţiei de construire acordată în baza legii. criteriile de definire a acestor consumatori eligibili. (c) de la 1 iulie 2007. (a) sunt refuzate deoarece clientul este eligibil numai într-unul dintre cele doua sisteme. Articolul 24 Magistralele directe 1. prin intermediul conductelor directe de gaze naturale. (b) furnizarea de gaze naturale de catre o întreprindere din sectorul există furnizori alternativi. Comisia poate. Statele membre adopta masurile necesare pentru a permite: (a) întreprinderilor din sectorul gazelor naturale înfiintate pe teritoriul lor sa furnizeze gaze naturale clientilor eligibili printr-o magistrala directa. Articolul 42. În esenţă orice persoană poate construi o conductă de gaze naturale directă. (1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale sunt în drept să alimenteze cu gaze naturale consumatorii.

cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare. potrivit căruia: (1) Tarifele la transportul. (3). alin. 3. (10) ale art. transparente si nediscriminatorii. Statele membre pot decide ca eliberarea unor astfel de autorizatii de construire a unei magistrale directe sa fie conditionata de refuzul accesului la sistem. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. de către autorităţile administraţiei publice locale în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. (6) şi alin. sau de initierea unei proceduri de solutionare a divergentelor. consimţământ sau aprobare) pentru construirea sau functionarea unor magistrale directe. alin. (5). . 50 din proiect. concesionare.gazelor naturale oricarui client eligibil de pe teritoriul sau. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea stabilesc criteriile de acordare a autorizaţiilor de construire si exploatare a respectivelor magistrale pe teritoriul lor. Compatibil. Articolul 25 Autoritatile de reglementare 1. printr-o magistrala directa. Statele membre desemneaza unul sau mai multe organisme competente pentru a îndeplini functia de autoritati de reglementare. permis. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate se determină şi se aprobă de Agenţie conform unor metodologii prestabilite. a se menţiona şi prevederile art. la solicitare. 2. Articolul 7. stocarea. Aceste autoritati trebuie sa fie complet independente de interesele industriei gazelor naturale. licenta. (3) Autorizaţiile de construire a conductelor directe de gaze naturale se eliberează. Aceste criterii trebuie sa fie obiective. (1) Sistemul de gaze naturale este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie). Cu privire la aprobarea tarifelor. (3) al prezentului articol şi la alin. 25. Prin aplicarea prezentului articol ele raspund cel puţin pentru asigurarea furnizor. pe baza dispozitiilor art. în temeiul art. 21. are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private.

(e) separarea efectiva a conturilor. stocarea. d). modifică. d) elaborează şi aprobă. distribuţia gazelor naturale şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la preţuri nereglementate. b) în cazurile prevăzute de prezenta lege. tinând cont de necesitatea de a se pastra confidentialitatea din punct de vedere comercial asupra informatiilor neagregate. (d) publicarea informatiilor adecvate de catre operatorii sistemelor de transport si distribuţie privind conductele de interconexiune. 17. (f) condiţiile de acces la depozitare. monitorizând în special: (a) regulile privind gestionarea si alocarea capacitatii de interconeiune. 19. controlul privind respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi a prevederilor prezentei legi. (b) oricare mecanisme de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a sistemului national de gaze naturale. pentru a se asigura ca nu exista subventii încrucisate între activitatile de transport. inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. împreuna cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconexiuni. în modul stabilit. utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate. f) supraveghează corectitudinea calculării de către titularii de licenţe a tarifelor reglementate la gazele naturale conform condiţiilor stipulate în licenţă. inclusiv la tarife diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor se elaborează şi se aprobă de către Agenţie. sistează temporar sau retrage licenţele eliberate. b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze naturale. în modul şi în limitele stabilite de lege. c) a consumurilor aferente procurărilor de gaze naturale primare şi a gazelor naturale din import. stocarea.nediscriminarii. (1) Agenţia: a) eliberează. transportul gazelor naturale. e) aprobă tarifele reglementate. c) exercită. în modul stabilit metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. h) determină informaţia de ordin (2) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. depozitare. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. calculate în conformitate cu metodologiile indicate la lit. a concurentei efective si a functionarii eficiente a pieţei. (c) perioada de timp necesara operatorilor sistemelor de transport si distributie pentru a realiza conexiunile si reparatiile. GNL si furnizare. d) a cheltuielilor aferente îndeplinirii . distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. pentru anumite perioade de timp. precum şi la gazele naturale furnizate consumatorilor. conform art. (g) masura în care operatorii 10. licenţe pentru producerea şi/sau stocarea de gaze naturale. în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite de lege. Articolul 8. g) supraveghează activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale. (3) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale includ: 1) componenţa şi modul de calculare: a) a costului serviciilor prestate. la stocarea în conducta si la alte servicii auxiliare conform art. distributie.

3) modul de determinare şi aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor. procedura de achiziţie de către titularii de licenţe a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate la desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale. pentru a asigura respectarea de către titularii de licenţe a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă optimă. export şi tranzit al gazelor naturale. 3. m) aprobă şi monitorizează. (4) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul energetic. cu consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine. cerinţele privind rapoartele contabile. stocare. a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea termenilor si condiţiilor pentru: (a) conditiile de conectare si de acces la retelele nationale. k) stabileşte. inclusiv tarifele de transport si distribuţie. exportul şi tranzitul gazelor naturale şi să contribuie la alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale la cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a capacităţilor. înainte de intrarea în vigoare. Autoritatile de reglementare raspund cel putin pentru stabilirea sau aprobarea. (2). (4). e) a mărimii rentabilităţii rezonabile aplicate. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. normele de gestionare şi atribuire a capacităţii interconexiunilor dintre sistemele de gaze naturale. organismului competent al statului membru tarifele sau cel putin metodologiile mentionate în respectivul alineat. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. 8 si 12. respectînd confidenţialitatea acesteia. ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de licenţă. i) promovează transparenţa şi asigură concurenţa pe piaţa gazelor naturale. pe piaţa necompetitivă. j) stabileşte condiţiile de import. Într-un economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale. (b) furnizarea serviciilor de echilibrare. n) elaborează şi monitorizează cerinţelor de securitate şi de protecţie a mediului. 2. Autorităţile stabilite în conformitate cu prezentul articol publica un raport anual privind rezultatele activitatilor lor de monitorizare mentionate la lit. Aceste tarife sau metodologii trebuie sa permita realizarea investitiilor necesare în retele si instalatii GNL. inclusiv privind importul. 2) principiile şi metoda includerii în tarif a uzurii mijloacelor fixe.sistemelor de transport si distributie îsi îndeplinesc sarcinile conform art. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. Fara sa aduca atingere alin. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. precum si modificarile de la alin. inclusiv în cazul reevaluării acestora. transport. (h) nivelul de transparenta si concurenta. l) stabileşte. precum si conditiile si tarifele de acces la instalatiile GNL. (a) – (h). (5) Titularii de licenţe sunt obligaţi să . statele membre pot sa prevada ca autoritatile de reglementare să înainteze. inclusiv a capacităţilor de producţie. realizate astfel încât sa asigure viabilitatea retelelor si a instalatiilor GNL. pentru o decizie oficiala.

p) determină şi aprobă condiţiile şi modalitatea de schimbare de către consumator a furnizorului. pentru a se asigura ca ele sunt proporţionale si sunt aplicate în mod nediscriminator. inclusiv la cele care conţin informaţii ce prezinte Agenţiei toate informaţiile necesare acesteia în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni în cazul în care autoritatile de reglementare doresc sa obtina informatii suplimentare. Agenţia este în drept: a) să controleze dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi. O astfel de hotarâre aplicarea mecanismelor de soluţionare a problemelor ce ţin de congestiile din reţelele de gaze naturale. (7) Stabilirea. Aceasta perioada poate fi prelungita cu acordul reclamantului. actionând în calitate de autoritate de soluţionare a divergentelor. o) aprobă regulile pieţei gazelor naturale. prevăzute de prezenta lege. (6) Hotărârile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. organismul respectiv are atributia fie să aprobe fie sa respinga un proiect de decizie înaintat de autoritatea de reglementare. care. (2) si (3). (1) În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. 4. . inclusiv justificarea sa. Orice parte care are o reclamatie fata de un operator al sistemelor de transport. precum şi regulamentele privind condiţiile obligatorii pentru participanţii pe piaţa gazelor naturale cu privire la producerea. Aceste tarife sau metodologiile sau modificarile lor se publica împreuna cu decizia adoptării oficiale. 5. Tarifele se coordonează cu Agenţia şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. stocarea. b) să controleze aplicarea de către titularul de licenţă a tarifelor reglementate la gazele naturale.astfel de caz. inclusiv cele privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. distribuţia. GNL si distributie. r) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor ţări pentru dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi crearea condiţiilor de concurenţă loială. inclusiv pentru racordarea instalaţiilor de utilizare ale consuamtorilor la reţelele de gaze naturale. inclusiv tarifele si metodologiile mentionate în alin. Articolul 9. Autoritatile de reglementare au autoritatea de a solicita operatorilor sistemelor de transport. furnizarea gazelor naturale şi măsurarea gazelor naturale. (2) si (4) poate transmite reclamaţia către autoritatea de reglementare. transportul. se efectuează conform metodologiei aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial. sa modifice termenii si conditiile. Orice respingere oficiala a unui proiect de decizie este de asemenea. (1). daca este necesar. (1). publicat. q) autorizează interconectările care se realizeaza prin investiţii private în conformitate cu un regulament aprobat în acest sens. c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. 19 alin. GNL sau distribuţie cu privire la problemele mentionate în art. emite o hotarâre în termen de doua luni de la primirea reclamatiei. aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor şi terţilor de către titularii de licenţe.

7. inclusiv de natura administrativa sau de procedura penala. h) să adopte hotărâri şi decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege.are caracter obligatoriu în afara cazului când este anulata ca urmare a unui apel. Statele membre creeaza mecanisme adecvate si eficiente pentru reglementare. în termen de cel mult doua luni sau mai putin. j) să constate contravenţiile administrative în domeniul gazelor naturale şi să remită procesele-verbale cu privire la contravenţiile constatate în instanţa de judecată. Agenţia: . 9. unitatea transportatoare. e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea. precum şi informaţiile suplimentare necesare. Articolul 13: (1) În scopul protecţiei consumatorilor. în conformitate cu dreptul lor national. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. distribuţia sau furnizarea la tarife reglementate a gazelor naturale. poate sa depună plângerea spre reexaminare ulterior publicarii hotarârii sau a propunerii de hotarâre. g) să adopte decizii privind desemnarea titularului de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i-a fost sistată temporar sau retrasă licenţa pentru transportul. Aceste mecanisme iau în calcul dispoziţiile Tratatului. (2). f) să emită regulamente în domeniul gazelor naturale şi al relaţiilor dintre producător. k) să participe la forurile şi evenimentele internaţionale în domeniu. 8. împotriva constituie secret de stat. dupa cum stabilesc statele membre. (3) sau (4). sau atunci când autoritatea de reglementare are obligatia de a se consulta referitor la metodologia propusa. Statele membre asigura luarea unor masuri adecvate. 82. i) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate. Statele membre iau masuri pentru a se asigura ca autoritatile de reglementare pot să-si îndeplinească îndatoririle menţionate în alin. stocarea. control si transparenta astfel încât sa evite orice abuz ce ar putea decurge din detinerea unei poziţii dominante si orice comportament acaparator. întreprinderea de stocare şi consumatori. extrase din documentele menţionate la lit. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege. în special art. 6. (1) – (5) în mod eficient si expeditiv. unitatea de distribuţie. Orice parte vatamata si care are dreptul sa depuna plângere în legatura cu o hotărâre referitoare la metodologia adoptata în temeiul alin. Aceasta plângere nu are efect suspensiv. c). transportul. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. furnizor.

10. adoptând decizii obligatorii pentru părţi. (12): (7) Neînţelegerile dintre titularii de licenţă în probleme ce ţin de competenţa Agenţiei. Articolul 14. Reclamatiile mentionate în alin. sînt examinate de Agenţie. o remite spre executare părţilor implicate. inclusiv în cazul furnizării de gaze naturale necalitative şi prestării de servicii necalitative. care. comunicând acest fapt părţilor interesate. în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării.persoanelor fizice sau juridice raspunzatoare. 11. Agenţia examinează petiţiile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale. Agenţia poate prelungi termenul stabilit cu cel mult o lună. Autoritatile de reglementare nationale contribuie la dezvoltarea pietei interne si a unui mediu concurenţial echitabil. f) soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţeaua de gaze naturale. care nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător. Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia. 12. (5) si (6) nu trebuie sa aduca atingere exercitării drepturilor de apel conform dreptului comunitar şi national. în vederea soluţionării neînţelegerii. alin. În caz de necesitate. va emite o decizie. (2) Consumatorii sînt în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia. cu expunerea motivelor pe care se . La examinarea petiţiilor. cooperând în mod transparent între ele si cu Comisia. în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei asupra neînţelegerii. (7) – (10). la sesizarea oricăreia dintre părţi. (8) Agenţia. în cazul în care regulile de confidentialitate impuse de prezenta directiva nu au fost respectate. precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. În eventualitatea unor divergente transfrontaliere. decizia se ia de catre autoritatea de reglementare care are jurisdictie fata de operatorul de sistem ce refuza utilizarea sistemului sau accesul la sistem.

precum si Comisia. în Prevederile în cauză nu au fost transpuse în proiectul legii. a aparatelor sau a instalatiilor sau integritatea sistemului. Deciziile Agenţiei sînt obligatorii pentru părţile implicate şi vor fi executate de acestea. RM nu e stat membru al UE. 3. Aceste masuri trebuie sa afecteze cât mai putin posibil functionarea pietei interne si nu trebuie sa depaseasca. ceea ce este strict necesar pentru remedierea dificultatilor aparute pe neasteptate. Statul membru în cauza informeaza imediat celelalte state membre cu privire la aceste masuri. 2.întemeiază decizia respectivă. autoritatea de reglementare decisivă va fi autoritatea de reglementare care reglementează activitatea operatorului care a refuzat accesul la sistem. un stat membru poate adopta masuri de protectie temporare. Articolul 26 Masuri de salvgardare 1. care poate decide ca respectivul stat membru sa modifice sau sa anuleze masurile în cauza. În cazul unei crize neprevazute aparute pe piata de energie sau daca este ameninţata siguranţa fizica sau securitatea persoanelor. . (12) Deciziile şi hotărârile Agenţiei emise în temeiul prezentei legi pot fi atacate în instanţa de judecată. din punct de vedere al domeniului de aplicare. (9) În cazul unor dispute transfrontaliere.

Mai mult clauza respectivă nu este obligatorie. se poate transmite statului membru în cauza sau autoritatii competente desemnate de acesta o solicitare pentru acordarea unei derogari temporare de la dispozitiile art. solicitarea se transmite imediat. .masura în care acestea denatureaza concurenta si au efecte negative asupra comerţului într-o maniera care este de natura sa contravina interesului comun. Nu este necesară includerea unei astfel de prevederi în proiectul Legii. De asemenea. înainte sau după refuzarea accesului la sistem. solicitarile se prezinta pentru fiecare caz în parte. statele membre pot oferi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale posibilitatea de a prezenta solicitarea fie înainte fie dupa refuzarea accesului la sistem. În cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem. Articolul 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare 1. În functie de opţiunea statelor membre. Daca o întreprindere din sectorul gazelor naturale se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati economice si financiare din cauza angajamentelor de plata la livrare acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de achizitie a gazelor naturale. Solicitarile trebuie sa fie însotite de toate informatiile relevante privind natura si importanta problemei. 18.

se adopta în mod expeditiv o decizie finala în conformitate cu procedura mentionata în art. disponibile în mod rezonabil. oferind toate informaţiile relevante privind respectiva derogare. 2. Comisia poate solicita statului membru respectiv sau autoritarii desemnate de acesta sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a derogarii. Daca nu exista solutii alternative. (3). Daca respectivul stat membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta nu se conformează cu aceasta solicitare în termen de patru saptamâni. Aceste informatii pot fi transmise Comisiei într-o forma agregata. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta poate decide acordarea derogarii. pentru a permite Comisiei sa ia o decizie întemeiata. Statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta înstiinteaza imediat Comisia cu privire la decizia de acordare a derogarii. (2). care sa tina seama de dispozitiile alin. Comisia pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere .precum si privind eforturile depuse de întreprinderea respectiva pentru rezolvarea problemei. 30 alin. În termen de opt saptamâni de la primirea acestei informari.

comercial. inclusiv masura în care acestea tin seama de schimbarile de pe piata. în cazul acceptarii angajamentelor de plata asumate prin contractele de achizitie cu plata la livrare în cauza. . în special. posibilitatea aparitiei unor dificultati serioase. întreprinderea ar fi putut sa prevada. (c) pozitia pe piata a întreprinderii din sectorul gazelor naturale si stadiul real al concurentei pe aceasta piata. (f) eforturile facute pentru a gasi o solutie problemei respective. luând în considerare dispozitiile prezentei directive. (1). (e) datele semnarii si termenii contractului sau contractelor în cauza. precum si Comisia tin seama. (b) necesitatea de a îndeplini obligatiile de servicii publice si de a asigura siguranta furnizarii. de următoarele criterii: (a) obiectivul crearii unei piete competitive de gaze naturale. (g) masura în care. La luarea deciziilor cu privire la derogarile mentionate în alin. (d) gravitatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta întreprinderile din sectorul gazelor naturale si întreprinderile de transport sau clientii eligibili. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta. într-o maniera rezonabila. 3.

4.(h) gradul de conectare a sistemului cu alte sisteme si gradul de interactiune a acestor sisteme. sau în masura în care aceste contracte pot fi adaptate sau daca întreprinderea este capabila sa gaseasca piete de desfacere alternative. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale carora nu li s-a acordat o derogare. în sensul menţionat la alin. si (i) efectele pe care acordarea unei derogari le-ar avea asupra aplicarii corecte a dispozitiilor prezentei directive cu privire la functionarea fara probleme a pietei interne de gaze naturale. Se considera ca nu este posibil sa apara dificultati serioase în nici un caz în care vânzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garantiilor minime de vânzare incluse în contratele de achiziţie de gaze naturale cu plata la livrare. viabile din punct de vedere economic. nu trebuie sa refuze sau nu trebuie sa continue sa refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plata acceptate în cadrul contractelor de . Decizia privind solicitarea de derogare referitoare la contractele de achizitie cu plata la livrare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive nu trebuie sa conduca la situatii care sa faca imposibila gasirea unor piete de desfacere alternative. (1).

24 din prezenta directiva. Orice derogare acordata în temeiul dispozitiilor de mai sus trebuie sa fie sustinuta în mod corespunzator. Comisia prezinta un raport de analiza asupra experientei câstigate din aplicarea prezentului articol. 5. cu scopul de a permite Parlamentului European si Consiliului sa analizeze. 4. 6. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 18 – 25. 9. Comisia publica decizia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate 1. deoarece RM nu este membru a UE. Statele membre care nu sunt conectate direct la sistemul interconectat al nici unui alt stat membru si care au un singur furnizor principal extern pot deroga de la dispozitiile art. 23 si/sau ale art. necesitatea ajustarii acestuia. Aceasta derogare expira automat când înceteaza aplicarea a cel putin uneia din aceste conditii. O întreprindere de furnizare care detine un segment de piaţa mai mare de 75% este considerat drept furnizor principal. Statele membre asigura respectarea dispozitiilor relevante din capitolul VI si anume art. Orice derogare de acest fel trebuie Nu este necesară includerea unor astfel de prevederi în proiectul Legii.achizitie de gaze naturale cu plata la livrare. în timp util. .

13. statele membre la care se face trimitere în alin. 23 alin. 7. art. Orice derogare de acest fel trebuie adusa la cunostinta Comisiei. (c). 4. 24 din prezenta directiva. 23 alin. (1) si/sau ale art. (b). (1) si (2). s-ar confrunta cu probleme serioase poate deroga de la dispoziţiile art. (1) lit. 11. (b). art. 3. 2. ca urmare a punerii în aplicare a prezentei directive.adusa la cunostinta Comisiei. Pâna la aplicarea art. art. 4. La data la care derogarea mentionata în alin. (5). (2) pot decide sa nu aplice art. 18 în privinţa serviciilor auxiliare si a depozitarii temporare pentru procesul de regazeificare precum si în privinta livrarii ulterioare catre sistemul de transport. 8 alin. Aceasta derogare expira automat când respectivul stat membru nu mai poate fi definit ca piata în ascensiune. (1) lit. definirea clientilor eligibili va avea drept rezultat o deschidere a pietei egala cu cel putin 33% din consumul anual total de gaze naturale al pietei nationale de gaze naturale. 23 alin. Dupa doi ani se aplica art. 18. Un stat membru ce poate fi definit ca piata în ascensiune si care. (1) lit. art. iar după trei ani art. 17. art. (2) expira. art. 23 alin. 9. art. 12 alin. În cazurile în care aplicarea prezentei directive ar crea probleme serioase într-o zona .

(5).dimensiunea si vechimea sistemului de gaze naturale din zona respectiva. . 13. 9. art. (1) si/sau ale art. a următoarelor criterii: . (4) prin luarea în considerare.necesitatea investitiilor în infrastructuri. . 18. . 11. art. . (1) si (2). art. art. 12 alin.limitata din punct de vedere geografic a unui stat membru. art.dimensiunile si caracteristicile geografice ale zonei sau regiunii respective si factorii social-economici si demografici. (a) Se poate acorda o derogare pentru alte infrastructuri de gaze naturale decât infrastructura de distribuţie numai daca în zona respectiva nu s-a stabilit nici un fel de infrastructura în domeniul . 17. în special în ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport si a distributiei principale si în vederea încurajarii investitiilor. pentru realizarea de progrese în respectiva zona.perspectivele pietei de gaze naturale în cauza. statul membru poate solicita Comisiei o derogare temporara de la dispozitiile art. 24. art. Comisia poate acorda derogarea mentionata în alin. 8 alin. art. în special. art. 5. art.nivelul si perspectivele de rambursare a investitiilor necesare. 23 alin. a caror exploatare ar fi nerentabila în conditiile unei piete concurentiale. 4. 7.

8 alin. 7. (5). împreuna cu derogarile menţionate în alin. 30 alin. (4). O derogare temporara nu poate depasi zece ani de la data primei livrari de gaze naturale în zona respectiva. . 6.gazelor naturale sau daca o asemenea infrastructura exista de mai putin de zece ani. Aceasta decizie. (1) si (2). (2). iar orice decizie de reînnoire a derogarii pentru o noua perioada de cinci ani este adoptata în conformitate cu procedura mentionata în art. Orice astfel de derogare este comunicata Comisiei. în condiţiile respectării confidenţialităţii informatiilor. (b) Pentru infrastructura de distributie poate fi acordata o derogare pentru o perioada de timp care nu poate depasi 20 de ani pentru infrastructura de distributie de la data primei livrări de gaze naturale în zona respectiva prin sistemul mentionat. 9 pentru o perioada de cinci ani începând de la 1 iulie 2004. Comisia informează statele membre cu privire la solicitarile transmise în temeiul alin. se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) si art. Înainte de a adopta o decizie în conformitate cu dispozitiile din alin. Luxemburgul poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. O astfel de derogare este revizuita înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani.

23 si/sau 24 din prezenta directiva pentru zonele geografice si perioadele de timp specificate în licenţele eliberate de ea. 31 alin. Solicitarea este notificata. 4.8. Grecia poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. pentru dezvoltarea si exploatarea exclusiva a retelelor de distributie din anumite zone geografice. 18. de statul membru catre Comisie. statul me mbru respectiv poate transmite Comisiei o solicitare privind scutirea de obligatia respectiva. 12. (3) concluzioneaza ca. 11. datorita modului eficient în care s-a realizat accesul la retea într-un stat membru – care creeaza un acces la retea pe deplin eficient. Articolul 29 Procedura de revizuire În eventualitatea în care raportul mentionat la art. fara întârziere. 13. înainte de 15 martie 2002 si în conformitate cu Directiva 98/30/CE. . nediscriminator si fara obstacole – Comisia ajunge la concluzia ca anumite obligatii impuse întreprinderilor de prezenta directiva (inclusiv cele referitoare la separarea juridica pentru operatorii sistemului de distributie) nu sunt proporţionale cu obiectivul urmarit. împreuna cu toate informatiile relevante necesare pentru a demonstra ca se mentin concluziile raportului privind Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii RM nu este stat membru al UE.

În cazul în care se face referire la prezentul alineat. în propunerile de modificare a directivei. 8. daca este cazul. scutirea statului membru respectiv de anumite cerinte. RM nu este membru UE . Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedura. Comisia este asistata de un comitet. transmite propunerile Parlamentului European si Consiliului în vederea modificarii dispozitiilor respective ale directivei. Comisia adopta un aviz cu privire la solicitarea statului membru respectiv si. Comisia poate propune. dupa caz. Articolul 30 Comitetul 1. 2. cu conditia ca. 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE. iar apoi în fiecare an. un raport general Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. conform dispozitiilor din art. 3.asigurarea unui acces efectiv la reţea. respectivul stat membru sa pună în aplicare masuri la fel de eficiente. se aplica art. Articolul 31 Raportarea Comisia monitorizeaza si analizeaza aplicarea prezentei directive si înainteaza Parlamentului European si Consiliului. înainte de sfârsitul primului an ce urmeaza intrarii în vigoare a prezentei directive. În termen de trei luni de la primirea unei astfel de notificari. RM nu este stat membru al UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale.

privind progresele înregistrate. Acest raport acopera cel putin urmatoarele elemente: (a) experienta câstigata si progresele înregistrate în crearea unei pietei interne complet functionale de gaze naturale si obstacolele care ramân în aceasta privinta. luând în . (b) derogarile acordate conform prezentei directive. concentrarea pe piata. precum si consecintele economice. (d) o examinare a aspectelor legate de nivelele de capacitate ale sistemului si siguranta furnizarii gazelor naturale în Comunitate. în special echilibrul existent si cel prevazut dintre cerere si oferta. 13 alin. (c) masura în care cerintele referitoare la separare si la stabilirea tarifelor continute în prezenta directiva s-au bucurat de succes pentru asigurarea accesului corect si nediscriminator la sistemul comunitar de gaze naturale si a nivelelor de concurenta echivalente. inclusiv punerea în aplicare a derogarii prevazute în art. comportamentul acaparator sau anticoncurential. (2) în vederea unei posibile revizuiri a pragului. de mediu si sociale ale deschiderii pietei gazelor naturale pentru clienti. inclusiv aspecte ale dominarii pietei.

(f) o evaluare generala a progreselor înregistrate cu privire la relatiile bilaterale cu terte tari care produc si exporta sau transporta gaze naturale. Daca este cazul. Din doi în doi ani.considerare capacitatea fizica pentru schimburi dintre zone si dezvoltarea depozitarii (inclusiv problema proporţionalităţii reglementării pieţei în acest domeniu). 2. (e) se acorda o atentie deosebita masurilor luate în statele membre pentru satisfacerea vârfurilor de cerere si pentru a face fata deficitelor de aprovizionare ale unui furnizor sau ale mai multor furnizori. inclusiv progresele înregistrate în domeniul integrarii pietei. acest raport poate include recomandari si masuri de contracarare a efectelor negative ale dominării pieţei si ale concentrarii pietei. (g) necesitatea unor posibile cerinte de armonizare care nu sunt legate de prevederile prezentei directive. raportul mentionat în alin. în special efectele lor asupra concurentei de . împreuna cu examinarea eficientei masurilor respective. (1) cuprinde si o analiza a diferitelor masuri luate în statele membre pentru îndeplinirea obligatiilor de servicii publice. comertului si accesului la rele al acestor terte tari.

în special în privinta standardelor serviciilor publice. 3. . raportul poate include recomandari privind masurile ce trebuie luate la nivel national pentru realizarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice sau masurile preconizate pentru prevenirea aparitiei unor obstacole pe piata. .pe piaţa gazelor naturale. Daca este cazul.masura în care pietele sunt deschise în realitate concurentei efective. concentrarea pietei si comportamentul acaparator sau anticoncurential. conditiile de tranzit si situatia siguranţei furnizării în Comunitate.masura în care clientii îsi aleg efectiv un alt furnizor si renegociaza tarifele.masura în care micile întreprinderi si gospodariile populatiei beneficiaza de deschiderea pietei. . Raportul se refera în special la urmatoarele elemente: .reglementari eficiente. . .existenta accesului nediscriminator la retea. . La 1 ianuarie 2006 cel târziu. inclusiv aspecte de dominare a pietei.dezvoltarea infrastructurii de interconexiune. Comisia înainteaza Parlamentului European si Consiliului un raport detaliat care sa prezinte progresele înregistrate în crearea pietei interne a gazelor naturale.

concentrarii pietei si comportamentului acaparator sau . atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic sa se asigure un acces eficient la sistem. în afara independentei funcţionale si a separarii conturilor.noile evenimente din domeniul preturilor. si la masurile de abordare a problemelor dominarii pietei. Daca este cazul. în special pentru asigurarea unei independente efective si depline a operatorilor sistemului de distributie. în special pentru garantarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice. în legatura cu gradul de deschidere a pietelor. înainte de 1 iulie 2007.. . Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului.existenta unui acces efectiv si nediscriminator al tertilor la depozitarea gazelor naturale. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. care sa aiba efecte echivalente cu separarea juridica. Când este necesar. Daca este cazul. în conformitate cu legea concurentei.experienta câstigata în aplicarea directivei în privinta independentei efective a operatorilor de sistem în întreprinderile integrate pe verticala. . daca au fost adoptate alte masuri. aceste propuneri se refera. inclusiv preturile de furnizare.

13 alin. RM nu este membră a UE. Când statele membre adopta Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. de reglementare si administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 1 iulie 2004 cel târziu. (1) din Directiva 91/296/CEE. 3 alin. Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa B. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. RM nu este membră a UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale.anticoncurential. Aceasta se face fara sa se aduca atingere cerintelor continute în art. 2. fara sa aduca atingere contractelor încheiate conform art. Directiva 91/296/CEE se abroga de la 1 iulie 2004. (1) pâna la 1 iulie 2007. 3. Articolul 33 Punerea în aplicare 1. iar necesitatea creării unui cadru juridic pentru transpunerea Directivei rezultă din obligaţiile asumate pe plan internaţional . Directiva 98/30/CE se abroga de la 1 iulie 2004. (2). 2. Statele membre pot amâna punerea în aplicare a art. care continua sa ramâna valabile si sa fie puse în aplicare în conditiile directivei mentionate. 13 alin. Statele membre pun în aplicare dispozitiile legale. fara sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere si aplicare a directivei mentionate. Articolul 32 Abrogarea 1.

stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă. . Contractul stipulează în mod obligatoriu identitatea şi adresa furnizorului. se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie. pentru a asigura protecţia consuamtorilor. mijloacele prin care se pot obţine informaţii privind toate tarifele în vigoare. nivelurile de calitate. masurile menţionate la art. condiţiile de întrerupere a furnizării Principiile UE vor fi aplicabile pe teritoriul RM după publicarea în Monitorul oficial al RM a legii elaborate pentru crearea cadrului necesar aplicării Directivei 2003/55/CE RM nu este membră a UE. după cum urmează: Articolul 44. iar obligaţia de a crea la nivel intern cadrul necesar pentru aplicarea Directivei nr. Articolul 35 Destinatarii Prezenta directiva se adreseaza statelor membre. Contractul de furnizare a gazelor naturale (1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator. termenul de racordare a instalaţiei de utilizare a consumatorului. Articolul 34 Intrarea în vigoare Prezenta directiva intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. ANEXA A Masuri privind protectia consumatorului Fara sa aduca atingere normelor comunitare privind protectia consumatorului. în special Directiva Parlamentului European si Consiliului1 97/7/CE si Directiva Consiliului 93/13/CE. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. durata contractului.aceste dispozitii. 20003/55/CE rezultă din angajamentele asumate pe plan internaţional de RM. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale.identitatea si adresa furnizorului. obiectul contractului. 3 au rolul de a garanta că consumatorii: (a) au dreptul la un contract cu furnizorul lor de servicii pentru gaze care sa specifice: . responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului. (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale. în proiectul legii au fost inserate şi alte prevederi. De asemenea. ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere în momentul publicarii lor oficiale. Articolul 46.

- serviciile furnizate, nivelul de calitate al serviciilor oferite, precum si data conectarii initiale; - daca sunt oferite, tipurile de servicii de întretinere oferite; - mijloacele prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind toate tarifele aplicabile si taxele de întretinere; - durata contractului, conditiile de reînnoire si anulare a serviciilor si contractelor, existenţa oricărui drept de retragere; - orice compensaţie şi modalităţile de recompensă care se aplica daca nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate ale serviciilor contractate; - metoda de initiere a procedurilor de solutionare a divergentelor în conformitate cu lit. (f). Conditiile trebuie sa fie corecte si bine cunoscute anterior. În orice caz, aceste informatii trebuie furnizate înainte de încheierea sau confirmarea contractului. În cazul în care contractele sunt încheiate prin intermediari, înainte de încheierea contractului se furnizeaza si informatiile de mai sus; (b) primesc o notificare adecvata referitoare la orice intentie de modificare a conditiilor contractuale, si sunt informati în legatura cu dreptul lor de retragere atunci când se transmite notificarea. Furnizorii de

gazelor naturale, precum şi de deconectare şi reconectare a instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţelele de gaze naturale, cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului, acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor prevăzute prin contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul a acestora în caz de încălcare de către furnizor a obligaţiilor sale modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale. (2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea

(2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa gazelor naturale, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi. Articolul 45. (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. (2) Regulamentul va cuprinde, în special, norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalatiile de utilizare ale consumatorului, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare

servicii informează consumatorii în mod direct în legatura cu orice crestere a tarifelor, la o data adecvata, nu mai târziu de o perioada normala de facturare dupa intrarea în vigoare a cresterii. Statele membre iau masurile necesare pentru ca consumatorii sa fie liberi sa rezilieze contractele daca nu accepta noile conditii care le-au fost notificate de furnizorul lor de servicii pentru gaze naturale; (c) primesc informatii transparente cu privire la preturile si tarifele care se aplica si în termenii si condiţiile standard, cu referire la accesul la si utilizarea serviciilor de gaze naturale; (d) li se ofera o alegere larga a metodelor de plata. Orice diferenta a termenilor si condiţiilor reflecta costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie corecte si transparente. Ele trebuie transmise într-un limbaj clar si inteligibil. Consumatorii trebuie sa fie protejati fata de metodele de vânzare incorecte sau care induc în eroare; (e) nu trebuie sa plateasca sume suplimentare pentru schimbarea furnizorului; (f) beneficiaza de proceduri transparente, simple si necostisitoare pentru tratarea reclamatiilor lor. Aceste proceduri

contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale, consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în rezultatul negocierii. Cuantumul clauzei penale este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. (6) Furnizorul de gaze naturale este obligat să prezinte consumatorului informaţii suficiente cu privire la preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele de gaze naturale. (7) Furnizorul este obligat să notifice consumatorului intenţia de a modifica contractul, precum şi faptul că acesta din urmă este în drept să rezilieze contractul în caz de dezacord. (8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor casnici, care au încheiat contract de furnizare a gazelor naturale se extind şi asupra membrilor familiei acestora care locuiesc împreună cu consumatorul. (9) Consumatorul este în drept să încheie contract de procurare a gazelor naturale cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia lor prin reţelele de transport şi distribuţie,

ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, evidenţa consumului de gaze naturale, plata gazelor naturale, deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale, examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Articolul 47. (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării

trebuie sa permita solutionarea încheind contracte pentru prestarea corecta si prompta a serviciilor de transport şi distribuţie a divergentelor, prevazându-se, în gazelor naturale. cazurile când se justifica aceasta, un sistem de rambursare si/sau compensare. Aceste proceduri trebuie sa respecte, în masura posibilitatilor, principiile enuntate în Recomandarea Comisiei 98/257/CE; (g) când sunt conectati la sistemele de gaze naturale sunt informati în legatura cu drepturile lor de a fi aprovizionati, conform legislatiei nationale aplicate, cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile.

gazelor naturale la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale. (2) Instalaţiile de utilizare ale consumatorilor nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a reţelei de gaze naturale, precum şi destabilizări în furnizarea gazelor naturale altor consumatori. Articolul 48. (1) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să întrerupă prestarea serviciilor pentru o perioadă de timp cît mai scurtă dacă a survenit una din următoarele împrejurări: a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor; b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii; c) se încalcă echilibrul între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale;

f) în legătură cu avariile sau cu lichidarea consecinţelor lor. (2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării serviciilor dacă întreruperea nu este cauzată de situaţii excepţionale. e) în legătură cu efectuarea de racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi întreţinere care nu pot fi executate în alt mod. sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională. survenită la scară naţională.d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale. (3) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil. La dispariţia circumstanţelor ce au dus la la limitarea sau întreruperea prestării .

(3). (1) Titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale sînt responsabili de instalarea. dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin. deservirea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor.(1) şi (2). (4) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea şi întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin. (5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale. întreprinderea de gaze naturale va relua în termeni cît mai restrînşi livrarea gazelor naturale.serviciilor. Articolul 49. . exploatarea.

(2) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia gazelor naturale ţin evidenţa lor. ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. Dacă reclamaţia se confirmă. costul gazelor naturale consumate. (4) Consumatorul: a) suportă cheltuielile pentru racordare şi pentru reconectare. iar dacă nu se confirmă. . care au încheiat contractul de furnizare sau de procurare a gazelor naturale. utilizînd numai echipamente de măsurare verificate metrologic. b) achită. (3) Părţile. se fac recalculări. pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. cheltuielile pentru verificare le suportă reclamantul. în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi clauzele contractuale.

Prevederea în cauză nu a fost proiectul legii Nu are caracter normativ . 4 Art. în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale. 1 Art. 3 Obligatiile serviciului public si protectia consumatorului Art. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. 3 Art. 2 Art. 1 Domeniul de aplicare Art. 2 Definitii Art. 4 Procedura de c) achită consumul gazelor naturale. Calculul consumului de gaze naturale în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. calculat prin aplicarea sistemului pauşal.ANEXA B Tabel de corespondenta Directiva 98/30/CE Prezenta directiva Art.

autorizare . 11 Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Art.Art. 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie Art. 18 si 19 Art. 22 Noua infrastructura Art.Art. 19 Accesul la depozitare Art. 10 Art. 7 Desemnarea operatorilor sistemului de transport Art. (1) Art. 17 Art.16 Art. 9 alin. 6 Art. 20 Accesul la retelele de conducte din amonte Art. 16 Dreptul de acces la conturi Art. 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie . 12 Art. 14 .Art. 23 Art. 5 Art. 7 Art.Art. 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie . 6 Reglementari tehnice Art. 11 Art. 13 Art. 8 Sarcinile operatorilor sistemului de transport . 23 Deschiderea pietei si reciprocitatea . 15 Operatorul combinat Art. 8 Art. 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport Art. 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport Art. 21 Refuzul accesului . 18 Accesul tertilor .Art.Art. 5 Monitorizarea sigurantei alimentarii Art. 17 Separarea conturilor Art.

25 Art.Art.Art. 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate . 34 Intrarea în vigoare Art. 31 Raportarea .Art. 24 Art. 35 Destinatarii Anexa A Masuri privind protectia consumatorului . 33 Punerea în aplicare Art. 30 Art.Art. 26 Art. 27 si 28 Art. 25 Autoritatile de reglementare Art. 26 Masuri de salvgardare Art. 30 Comitetul Art. 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare Art. (2)-(3) si 22 Art. 20 Art. 31 Art. 32 Abrogarea Art. 21 alin. 29 Art. 29 Procedura de revizuire . 24 Conductele magistrale directe Art.