Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor

naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE. Directive 2003/55/EC of the European parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC Proiectul legii cu privire la gazele naturale Draft on the Natural Gas Law Parţial compatibil
4. Prevederile şi cerinţele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful) 5. Prevederile actului normativ naţional (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.) 6. Diferenţe 7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parţial compatibil sau incompatibil 8. Instituţia responsabilă 9. Termenul - limită de asigurare a compatibilit ăţii complete a actului naţional

Articolul 1 Domeniul de aplicare 1. Prezenta directiva stabileste reglementarile comune privind transportul, distributia, furnizarea si stocarea gazelor naturale. Ea stabileste reglementarile cu privire la organizarea si functionarea sectorului gazelor naturale, accesul la piata, criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii de transport, distributie, furnizare si depozitare a gazelor naturale si exploatarea sistemelor. 2. Reglementarile stabilite de prezenta directiva pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplica si biogazului si gazului obtinut din biomasa sau altor tipuri de gaze, în masura în care este posibil ca ele sa fie injectate si transportate în deplină

Articolul 1. Scopul Legii (1) Scopul prezentei legi este instituirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale, în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă şi cu respectarea normelor de calitate, siguranţă şi protecţie a mediului (2) Legea stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor în sectorul gazelor naturale: producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul gazelor naturale, precum şi sistemul de protecţie a drepturilor consumatorilor. Articolul 2. Domeniul de acţiune al prezentei legi Prezenta legi se extinde asupra: a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite în continuare gaze naturale;

Compatibil

siguranţa prin sistemul pentru gazele naturale.

Articolul 2 1. „întreprindere din sectorul gazelor naturale” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare, achizitionare sau depozitare de gaze naturale, inclusiv GNL, care raspunde de realizarea sarcinilor comerciale, tehnice si/sau de întretinere legate de respectivele activitati, fara a include însa consumatorii finali.

b) transportului, inclusiv a tranzitului gazelor naturale; c) distribuţiei gazelor naturale; d) furnizării de gaze naturale, inclusiv prin import şi export; e) determinării şi aprobării tarifelor reglementate la gazele naturale şi pentru serviciile prestate; f) desfăşurării activităţilor pe piaţa gazelor naturale; g) licenţierii genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale; h) protecţiei drepturilor consumatorilor; i) siguranţei şi fiabilităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; j) funcţionării sistemului gazelor naturale şi asupra pieţei gazelor naturale. întreprindere de gaze naturale persoană care desfăşoară una din următoarele activităţi: producerea, transportul, distribuţia, furnizarea, stocarea gazelor naturale şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate.

Partial compatibil La definirea noţiunii nu a fost preluată menţiunea cu privire la faptul că sintagma „întreprindere de gaze naturale” include şi noţiunea de „consumator angrosist”.

Explicaţia rezidă în faptul că, potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr. 451din 30.07.2001, în sectorul gazelor naturale activităţile de producere, furnizare, stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. Astfel ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”, statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale, în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife

Articolul 2, 2. „reţea de conducte de alimentare din amonte” reprezinta orice conducta sau retea de conducte exploatate si/sau construite ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale sau petrol sau utilizate pentru transportul gazelor naturale produse în cadrul unuia sau mai multor proiecte de acest gen catre o instalatie sau terminal de prelucrare sau catre un terminal de descarcare de coasta.

Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale.

Articolul 2, 3 „transport” reprezinta transportul gazelor naturale printr-o retea de conducte de înalta presiune, alta decât o retea de alimentare din amonte, pentru a fi livrate consumatorilor, dar care nu include furnizarea.

transportul gazelor naturale – activitatea de transmitere a gazelor naturale prin reţeaua de transport în scopul livrării gazelor naturale consumatorilor, fără a include furnizarea.

Compatibil Noţiunea de „transport al gazelor naturale” trebuie coroborată cu noţiunea de „reţea de transport”, definită în proiectul legii, după cum urmează: reţea de transport - sistem format din conducte de gaze naturale de presiune

nergelementate, a căror activitate se supune licenţierii. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului, iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Mai mult, în proiectul legii se regăseşte noţiunea de „instalaţie de utilizare”, care este situată în aval de punctul de delimitare şi care se află în proprietatea consumatorilor. Acest fapt permite delimitarea conductelor şi a instalaţiilor consumatorului de obiectele sistemului de gaze naturale, inclusiv de reţelele de gaze naturale, de transport şi distribuţie. Noţiunea de „reţea de transport” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale, în vigoare, şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii, inclusiv la acordarea licenţelor.

sistem format din conducte de gaze naturale de presiune înaltă. regionale. dezvoltarea reţelelor de transport” reprezinta orice reţelelor de transport” persoana fizica sau juridica care transport în anumite zone şi a trebuie coroborată cu realizeaza activitatea de transport interconexiunilor cu alte sisteme de gaze noţiunea de „unitate si raspunde de exploatarea. dacă este necesar. naturale. inclusiv la acordarea licenţelor. . consumatorilor. de distribuţie . cu staţii de compresare. şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii. Articolul 2. Articolul 2.înaltă. precum şi de transportatoare”. care servesc în ansamblu la transportul şi. de distribuţie şi de măsurare. în vigoare. dar fără a include după cum urmează: reţea furnizarea. la livrarea gazelor naturale. medie şi joasă. daca este naturale. după caz. operatorul reţelelor de transport – Compatibil 4 „operator al sistemului de persoană responsabilă de exploatarea. asigurarea capacităţii reţelelor de ca daca este necesar. definită asigurarea întretinerii si. Noţiunea de „operator al întreţinerea. distribuţia gazelor naturale – activitatea Compatibil 5 „distribuţia” semnifică Noţiunea de „distribuţie a de transmitere a gazelor naturale prin transportul gazelor naturale prin reţelele de distribuţie în vederea livrării gazelor naturale” trebuie reţelele de conducte locale sau acestora consumatorilor. precum si de naturale. fără a include coroborată cu noţiunea de „reţea de distribuţie”. pentru a fi livrate furnizarea. a interconexiunilor sale cu pentru transportul gazelor alte sisteme. dezvoltarea transport de a satisface pe termen lung persoană care deţine sistemului de transport într-o cererile rezonabile de transport a gazelor reţele de transport a anumita zona si. asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru transportul gazelor naturale. definită în proiectul legii. cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de În sistemul gazelor naturale din RM unitatea transportatoare desfăşoară activitatea de transport şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de transport. gazelor naturale şi care este titular de licenţă cazul. Noţiunea de „reţea de distribuţie” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale.

Articolul 2. activitatea de furnizare se supune reglementării prin licenţiere în RM. Articolul 2. inclusiv revânzarea de gaze naturale. care servesc la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare. precum si de asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru distribuţia gazelor naturale. daca este cazul. Compatibil Noţiunea de „furnizor” este definită ca persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizare. inclusiv din import.procurare de gaze naturale. inclusiv GNL.persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizarea de gaze naturale. a interconexiunilor sale cu alte sisteme. 8 „întreprindere de furnizare” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de furnizare. 6 „operator al sistemului de distributie” reprezinta orice persoana fizica sau juridica ce desfăşoară activitatea de distributie si raspunde de exploatarea. 7 „furnizare” reprezinta vânzarea. inclusiv a GNL. furnizor . 9 „depozit de stocare” reprezintă o instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale depozit de stocare – instalaţia utilizată pentru stocarea gazelor naturale şi care este deţinuta şi/sau exploatata de o persoană. furnizare . inclusiv partea instalaţiilor . catre consumatori. Articolul 2. şi vânzarea sau revânzarea gazelor naturale. întreţinerea şi dezvoltarea reţelelelor de distribuţie în anumite zone. În sistemul gazelor naturale din RM unitatea de distribuţie desfăşoară activitatea de distribuţie şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de distribuţie. asigurarea întretinerii si. naturale. definită ca persoană care deţine reţele de distribuţie a gazelor naturale şi care este titular de licenţă pentru distribuţia gazelor. operatorul reţelelor de distribuţie – persoană responsabilă de exploatarea. precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale transport şi de punctul de delimitare. dezvoltarea sistemului de transport într-o anumita zona si. Compatibil Articolul 2. şi de interconexiunile cu alte reţele de gaze naturale. daca este necesar. dacă este necesar. întrucât potrivit celor menţionate. Compatibil Noţiunea de „operator al reţelelor de distribuţie” trebuie coroborată cu noţiunea de „unitate de distribuţie”.

în proiectul legii a fost definită noţiunea de „stocarea gazelor naturale”. 10 „operator al sistemului de stocare” reprezintă o persoană fizică sau juridică care realizează activitatea de stocare şi răspunde de exploatarea unui depozit de stocare. Articolul 2. De asemenea. dar cu excepţia instalaţiilor folosite pentru producere şi cu excepţia instalaţiilor destinate în mod exclusiv operatorului reţelelor de transport la desfăşurarea activităţii licenţiate.si care este deţinuta şi/sau exploatata de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. operatorul depozitului de stocare – persoană care este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea depozitelor de stocare. GNL utilizate pentru stocare. dar cu excepţia porţiunii utilizate pentru operaţiunile de producţie si cu excepţia instalaţiilor rezervate exclusiv pentru operatorii sistemului de transport în vederea desfasurarii activitatilor lor. definită ca persoană care deţine un depozit de stocare şi care este titular de licenţă pentru stocarea gazelor naturale. incluzând partea instalatiilor GNL utilizate pentru stocare. după cum urmează: „stocarea gazelor naturale ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de stocare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele de stocare şi pentru injecţia. Compatibil Noţiunea de „operator al depozitului de stocare” trebuie coroborată cu noţiunea de „întreprindere de stocare”. .

definită ca instalaţie GNL . instalaţie GNL . depozitarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale” Compatibil operatorul instalaţiei GNL – persoană care îndeplineşte funcţiile de lichefiere a gazelor naturale sau de import. . descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile de sistem şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. 11 „instalaţia GNL” reprezintă un terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. Articolul 2.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. Compatibil A se menţiona că în proiectul legii se regăseşte şi noţiunea de „instalaţie GNL”. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. descarcarea si regazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara catre sistemul de transport. descărcare şi re-gazificarea GNL şi este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei GNL. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de re-gazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. dar nu include porţiunea terminalelor GNL utilizate pentru stocare.Articolul 2. descarcarea si re-gazificarea GNL şi răspunde de exploatarea unei instalaţii GNL. 12 “operator al sistemului GNL” reprezinta o persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de lichefiere a gazelor naturale sau importul.

a reţelelor de transport şi de distribuţie. sistem de gaze naturale .servicii necesare pentru funcţionarea şi asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie. deţinute si/sau exploatate de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. distribuţie si activitatea GNL. acordate consumatorilor şi părţilor terţe de către unitatea transportatoare sau de distribuţie. pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Articolul 2 15 „stocare în conductă” reprezinta stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor. reţea de distributie. instalaţie GNL şi/sau depozit de stocare. necesare pentru asigurarea accesului la transport. Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul legii Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului . care în ansamblu formează un sistem unic.totalitate a utilajelor de producere. Articolul 2 14 „servicii auxiliare” reprezinta toate serviciile necesare pentru accesul la şi exploatarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie şi/sau a instalaţiilor GNL şi/sau a depozitelor de stocare. cu excepţia instalaţiilor destinate cu exclusivitate operatorilor reţelelor de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. Noţiunea de „sistem de gaze naturale” include şi instalaţiile de utilizare pentru raţiuni tehnice. dar cu excepţia instalaţiilor destinate exclusiv operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. precum şi cele ale întreprinderilor înrudite. a depozitelor de stocare. dar cu excepţia instalaţiilor destinate operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. servicii de sistem . Compatibil. precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. instalaţie GNL. inclusiv conducta de stocare şi instalaţiile acesteia pentru furnizarea de servicii auxiliare.Articolul 2 13 „sistem” reprezinta orice reţea de transport. la instalaţiile GNL şi/sau la depozitele de stocare. inclusiv pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Compatibil Noţiunea de „ancillary services” a fost transpusă în proiectul legii ca noţiunea de „servicii de sistem” Aceasta deoarece în legislaţia RM noţiunea de „servicii auxiliare” este definită ca servicii adiţionale distribuţiei sau transportului gazelor naturale.

stocare şi. interconexiune . Articolul 2 18 „magistrala directa” reprezinta o conducta de gaze naturale complementara sistemului Interconectat. Articolul 2 20 „întreprindere integrata pe verticala” reprezinta o întreprindere din sectorul gazelor naturale sau un grup de întreprinderi ale caror relatii reciproce sunt definite în art. Compatibil Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale. una din activităţile de producere sau furnizare a gazelor naturale. sistem interconectat – serie de sisteme Compatibil de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni.instalaţiile şi Compatibil echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme de gaze naturale. şi care efectuează cel puţin una din activităţile de transport.Articolul 2 16 „sistem interconectat” reprezinta un numar de sisteme legate între ele. iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului şi nu este necesară noţiune separată. distribuţie. 3 alin. minim. Articolul 2 17 „interconexiune” reprezintă o conductă de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre statele membre pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state membre. conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate. Articolul 2 19 „întreprindere integrata din sectorul gazelor naturale” reprezinta o întreprindere integrata pe verticala sau pe orizontala. . (3) din Regulamentul Consiliului întreprindere integrată pe verticală Compatibil întreprindere sau grup de întreprinderi legate prin relaţii reciproce de control. după cum este definit în prezenta lege.

în sensul art. transport. transport. (1) din acelasi document. 44 alin. (3) lit. si/sau întreprinderi care apartin acelorasi actionari. distributie. utilizator al reţelei de gaze naturale – persoană fizică sau juridică căreia i se prestează serviciul de transport sau de distribuţie a gazelor naturale. pe baza art. întreprinderile care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţile care. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrarilor de întreprinderi şi în care întreprinderea respectivă/grupul respectiv îndeplineşte cel puţin una din activităţile de transport.(CEE) nr. 33 alin. Articolul 2 21 „întreprindere integrată pe orizontală” reprezintă o întreprindere care îndeplineste cel putin una dintre activitatile de productie. distribuţie. GNL sau stocare şi cel puţin una din activităţile de producere sau furnizare de gaze naturale. întreprindere integrată pe orizontală întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere. în sensul art. fără a depinde una de alta. Articolul 2 22 „întreprinderi înrudită” reprezinta întreprinderi afiliate. Articolul 2 23 „utilizator de sistem” reprezintă orice persoană juridică sau fizică ce alimentează sistemul sau se alimentează din sistem. (g)* din Tratatul privind conturile consolidate2 si/sau întreprinderi asociate. furnizare sau depozitare de gaze naturale. distribuţie sau furnizare a gazelor naturale şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul de gaze naturale Compatibil întreprindere înrudită – societate comercială afiliată. sunt reunite sub o conducere unică sau sunt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane. Compatibil . precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale. 41 din Directiva a saptea a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983. Compatibil Definiţia de întreprindere înrudită a fost elaborată reieşind din prevederile Codului civil al RM reglementând societăţile comerciale afiliate.

Articolul 2 25 „consumatori casnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru propriul lor consum casnic. statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi este pasibilă .persoană fizică sau persoană juridică care procură şi utilizează gazele naturale în calitate de combustibil sau de materie primă şi ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze naturale. în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife nergelementate. În opinia autorilor. consumator casnic – persoană fizică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează gazele naturale pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. Astfel. Explicaţia rezidă în faptul că. consumatorul casnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”. Noţiunea de „consumator” nu include noţiunea de „întreprindere de gaze naturale”. în sectorul gazelor naturale activităţile de producere. consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează Articolul 2 26 „consumatori noncasnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale ce nu sunt Noţiunea de „consumator casnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că pentru a procura gazele naturale. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi defineşte în mod mai clar statutul de „consumator casnic”. stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. furnizare. Noţiunea de „consumator noncasnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că În opinia autorilor. nr. potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.07.Articolul 2 24 „consumatori” reprezinta consumatorii angrosişti si consumatorii finali de gaze naturale. a căror activitate se supune licenţierii.2001. consumator . precum şi întreprinderi din sectorul gazelor naturale care procură gazele naturale. 451din 30.

inclusiv din străinătate. Articolul 2 28 „consumatorii eligibili” reprezintă consumatorii care sunt liberi sa procure gazele naturale de la furnizorul ales de ei. gazele naturale în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice. efectiv acest drept nu poate fi realizat. Mai mult. în sensul art. pentru a procura gazele naturale. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. potrivit celor menţionate. Explicaţia rezidă în faptul că nu este necesară definirea noţiunii de consumator final în contextul în care. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. dar nu le procură pentru a le vinde ulterior. deoarece conform proiectului legii toţi consumatorii sunt în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. În sectorul gazelor naturale din RM orice consumator poate procura gazele naturale de la furnizorul ales de acesta. . noţiunea de „consumator” nu include şi întreprinderile de gaze naturale. atât consumatorii casnici şi consumatorii noncasnici sunt persoanele care utilizează gazele naturale.destinate propriului lor consum casnic. Articolul 2 27 „consumatorii finali” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru uz Propriu. 23 din prezenta Directiva. consumatorul noncasnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. însă. de a defini în mod mai clar statutul de „consumator noncasnic”. deoarece în mare parte gazele naturale sunt importate de la un singur producător SAD Gazprom.

Compatibil . Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. iar activitatea de achiziţionare pentru revânzare a gazelor naturale poate fi desfăşurată de titularii licenţelor pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. în afara operatorilor sistemului de transport şi a operatorilor sistemului de distribuţie. în cazul introducerii de două noţiuni care să desemneze persoana care vinde gazele naturale la tarife nereglementate („consumator” şi „furnizor la tarife nereglementate”) s-ar putea crea confuzii cu privire la cerinţele ce trebuie îndeplinite de persoana care intenţionează să desfăşoare activitatea de procurare-vânzare a gazelor naturale. în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului. a diversificării surselor şi a asigurării livrării gazelor naturale consumatorilor. de transport. care procură gazele naturale în scopul revânzării lor în interiorul sau în afara sistemului în care sunt stabiliţi. pentru diversificarea surselor şi asigurarea livrărilor câtre planificare pe termen lung – planificarea necesarului de investiţii în capacităţi de producere. de stocare şi de distribuţie a gazelor naturale pe termen lung. Astfel. deoarece există furnizorii la tarife nereglementate.Articolul 2 29 „consumatori angrosişti” reprezintă persoane fizice sau juridice. Explicarea rezidă în faptul că pe piaţa gazelor naturale a RM nu există consumatori angrosişti. Articolul 2 30 „planificare pe termen lung” reprezintă planificarea capacităţii de furnizare şi transport a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pe termen lung. care pot fi consideraţi ca consumatori angrosişti. în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem.

întrucât RM nu este membră a UE. intereselor economiei naţionale. Pe baza organizării lor instituţionale şi luând în considerare principiul subsidiarităţii. care sunt recepţionate în exploatare se consideră obiecte noi. întreprinderile din sectorul gazelor naturale să fie exploatate în conformitate cu principiile prezentei directive. sigure şi durabile din punct Articolul 3. cât si securitatea tehnică. statele membre iau toate masurile pentru ca. la reţelele de gaze naturale. în scopul constituirii unei piete competitive. se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod. (2) Principiile fundamentale de reglementare ale prezentei legi sunt: . se stochează. Articolul 2 33 „infrastructura noua” reprezintă o infrastructură care nu a fost finalizată până la intrarea în vigoare a prezentei Directive. Compatibil Aceasta deoarece. fara sa aduca atingere dispozitiilor de la alin. deoarece nu este necesară. Orice obiecte ale sistemului de gaze naturale.reprezintă atât securitatea furnizării şi a livrării gazelor naturale. . drepturilor şi intereselor consumatorilor. (2). Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. persoane fizice şi juridice. se transportă. gazele naturale se produc. inclusiv la tarife transparente şi previzibile.asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al persoanelor terţe. Condiţii şi principiile de reglementare (1) În vederea asigurării securităţii energetice. protecţiei mediului. Articolul 2 31 „piaţa în ascensiune” reprezinta un Stat membru în care prima livrare comerciala din cadrul primului său contract de furnizare a gazelor naturale pe termen lung s-a efectuat cu maximum zece ani în urmă.consumatori. ea nefiind membru a UE. securitatea . Articolul 2 32 „siguranţa” reprezintă atât siguranţa furnizării şi a alimentării cu gazele naturale. cât si securitatea tehnică Compatibil Articolul 3 Obligaţiile de serviciu public si protecţia consumatorului 1. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Aceasta deoarece prevederea în cauză nu este aplicabilă Republicii Moldova. Directiva 2003/55/CE nu are aplicabilitate directă pe teritoriul acesteia.

de vedere al mediului înconjurator în sectorul gazelor naturale. inclusiv eficienţei energetice şi protecţiei climei Art. precum şi protecţiei mediului. transparente. alin. 4 din proiectul legii se regăseşte definiţia noţiunilor de „obligaţii de serviciu public” şi „management al eficienţei energetice/gestionare a cererii”. verificabile si trebuie sa garanteze egalitatea accesului pentru companiile din . 2. 33. în primul rând din punct de vedere decizional. transportul. fără a face nici o discriminare între astfel de întreprinderi în ceea ce priveste drepturile şi obligaţiile acestora. vizând interesul economic general. în termenul stabilit. calitate si preţul livrarilor. 2: Titularii de licenţe trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public aferente securităţii. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. referitor la capacităţile de producere planificate sau A se menţiona că la art. nediscriminatorii. regularitate. regularitate.promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale.respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea.protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. . precum si protectia mediului. stocarea. Astfel de obligatii trebuie sa fie clar definite. inclusiv eficienta energetica si protejarea climatului. regularităţii. .crearea de condiţii optime pentru excluderea dependenţei. Astfel. 86. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. calităţii şi preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali. . în special art. Art. inclusiv securitatea furnizării. 28. „obligaţiile de serviciu public” includ obligaţiile ce incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi care se pot referi la securitate.efectuarea de investiţii necesare extinderii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. inclusiv securitatea furnizării. între unitatea transportatoare sau de distribuţie şi întreprinderea de stocare de furnizorii sau producătorii de gaze naturale. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. Prin considerarea integrala a principalelor dispoziţii ale Tratatului. alin. obligatii de serviciu public ce pot fi legate de securitate. inclusiv securiităţii furnizării. . . (1): Unitatea transportatoare trebuie k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul gazelor naturale.

daca acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente si economice opţiuni. globala sau integrala. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori.sectorul gazelor naturale din UE la consumatorii nationali. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. destinata influenţării volumului si programării volumului de gaze naturale in scopul reducerii consumului gazelor naturale si a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienta energetica sau în alte măsuri precum contractele de alimentare cu gaze naturale intreruptibile. calitate şi tariful de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. asupra siguranţei alimentarii cu gaze naturale. inclusiv eficienţa energetică şi protecţia climei. „management al eficientei energetice/gestionare a cererii” semnifică abordarea. precum şi la protecţia mediului. în construcţie. statele membre pot introduce punerea în aplicare a planificarii pe termen lung. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. managementul eficienţei energetice/gestionare a cererii si pentru îndeplinirea obiectivelor de protectie a mediului. tinând seama de posibilitatea ca terte parti să dorească accesul la sistem. având in vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului gazelor naturale asupra mediului. precum si asupra costurilor de . În legatura cu securitatea furnizarii. dupa cum se face trimitere în prezentul alineat. investiţiile noi pentru creşterea capacităţii de producere.

În acest context. (6) Furnizorul de ultimă opţiune încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator. ele pot lua masuri adecvate pentru a-i proteja pe clientii din zonele îndepartate care sunt conectati la sistemul de gaze naturale. de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. alin. Statele membre iau masuri pentru astfel încât consumatorii eligibili sa poată efectiv trece la un nou furnizor. recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. (2) Regulamentul va cuprinde. 41. reglementate. în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele aprobate de către Agenţie. Statele membre pot desemna un furnizor de ultimă opţiune pentru consumatorii conectati la reteaua de gaze naturale. în special. Condiţiile şi termenele ce trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. A se menţiona că la art.distribuţie legate de acestea. transparente şi uşor comparabile. după cum urmează: serviciu universal – serviciu prestat întru asigurarea dreptului consumatorilor casnici de a li se furniza gazele naturale de o anumită calitate. montarea. în special în privinţa transparenţei referitoare la condiţiile contractuale generale. ca exista masurile de siguranţa adecvate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. . (5) – (6): (5) Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. aceste masuri le includ pe cele mentionate în anexa A. norme cu privire la proiectarea. furnizor de ultimă opţiune – furnizorul desemnat pentru a furniza gazele naturale în condiţii specifice. Statele membre iau masuri adecvate pentru protejarea consumatorilor finali si pentru a asigura un nivel ridicat al protectiei consumatorilor si se asigura. în special. inclusiv masuri adecvate pentru a-i ajuta sa evite deconectarea. 3. la tarife rezonabile. 4 din proiect sunt definite noţiunile de „serviciu universal” şi de „furnizor de ultimă opţiune”. Art. la informatiile generale şi la mecanismele de soluţionare a divergenţelor. delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare ale consumatorului. aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. Cel putin în privinta consumatorii casnici. Articolul 45: (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege. Ele garanteaza un nivel ridicat de protectie a consumatorilor.

examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. 46 au fost transpuse integral prevederile Anexei A la Directivă.încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. evidenţa consumului de gaze naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea A se preciza şi faptul că în celelalte alineate din art. după cum este expus mai jos.(5): (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. plata gazelor naturale. Art. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. (3) . 46. deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale. alin. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. . inclusiv din străinătate.

care pot include mijloace de combatere a modificarilor climatice si siguranta furnizarii. consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract. dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. pentru întretinerea si construirea infrastructurii necesare a reţelei. inclusiv capacitatea de interconexiune. în rezultatul negocierii. prevederea unor stimulente economice adecvate. dupa caz. alin (5): Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. în special. Articolul 49. Statele membre pot decide sa nu Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a . utilizând. Cuantumul clauzei penale este negociabil. 5. protectie a mediului. Aceste masuri pot include. Statele membre pun în aplicare masuri adecvate de realizare a obiectivelor de coeziune economica si sociala. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale.contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. 4. toate instrumentele nationale si comunitare exis tente.

concurenta referitoare la clientii eligibili. Interesele comunitare cuprind. de fapt sau de drept. 86 din Tratat. De la intrarea în vigoare a prezentei directive. îndeplinirea obligatiilor de interes economic general impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si în masura în care dezvoltarea comertului nu este afectata astfel încât sa fie contrara intereselor comunitare. indiferent daca acesta necesita sau nu a o derogare de la prevederile prezentei Directive. între altele. Articolul 39: (1) Autorizaţiile de construire a Compatibil . inclusiv protecţia consumatorului si a mediului si în legatura cu posibilul lor efect asupra concurentei interne si internationale. prin urmare. Statele membre notifica ulterior Comisiei. 4 cu privire la distributie.aplice dispozitiile art. obligaţia de a raporta CE nu îi poate fi imputabilă. orice modificare a acestor masuri. Articolul 4 Procedura de autorizare fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Explicaţia rezidă în faptul că RM nu este membru al UE şi. în măsura în care aplicarea acestor prevederi ar obstructiona. 6. în conformitate cu prezenta directiva si cu art. statele membre informeaza Comisia în legatura cu toate masurile adoptate pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu public. din doi în doi ani. indiferent daca aceste masuri necesita sau nu a o derogare de la dispoziţiile prezentei directive.

la solicitare. permis. consimtamânt sau aprobare) pentru construirea sau exploatarea instalatiilor de gaze naturale. de autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care statele membre deţin un sistem de autorizare. sa acorde autorizatii pentru furnizarea de gaze naturale si pentru consumatorii angrosisti. (2) Procedura şi temeiurile de eliberare a autorizaţiilor de construire trebuie să fie transparente şi făcută publice.(4). 3. Articolul 16: (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art. în conformitate cu dispozitiile de la alin. (3) Desfăşurarea activităţilor de comercializare a GNCV şi a GNL se efectuează în baza licenţelor de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate. Statele membre garanteaza ca motivele pentru care se refuza obiectelor sistemului de gaze naturale se eliberează. (2) . De asemenea. Temeiurile refuzului se comunică solicitantului. (2) Activitatea legată de stocarea gazelor naturale în depozite de stocare cu capacitatea mai mică de 0. Articolul 15: (1) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. 2. distribuţia gazelor naturale. în mod obligatoriu.1 milioane m3 nu se supune licenţierii. atunci ele stabilesc criteriile obiective si nediscriminatorii care trebuie îndeplinite de o întreprindere ce solicita autorizaţie pentru construirea si/sau exploatarea de instalatii de gaze naturale sau care solicita o autorizatie pentru furnizarea de gaze naturale. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea pot. în baza unor criterii obiective transparente şi nedisciminatorii. statele membre sau orice alta autoritate competenta desemnata de acestea acorda autorizatii pentru construirea si/sau exploatarea pe teritoriul lor a unor astfel de instalatii. Criteriile si procedurile nediscriminatorii privind acordarea de autorizatii trebuie facute publice. (3) Este interzis refuzul eliberării autorizaţiilor de construire pe motive subiective şi discriminatorii. conducte si echipamente asociate.(1) se acordă persoanelor care: . În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. în temeiul acelorasi dispozitii. 17 alin. furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe.1. Construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale de interes naţional va fi autorizată de autorităţile administraţiei publice locale după obţinerea de către solicitant a acordului Guvernului. concesionare. licenta. transportul gazelor naturale.

instalaţiile de producere. reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art. fara a aduce atingere dispozitiilor art. În scopul dezvoltarii unor noi zone alimentate si al unei exploatari eficiente în general. d) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie. după caz. (3) Eliberarea. odata ce un astfel de sistem de conducte s-a construit sau este propus a fi construit în respectiva zona si daca nu este saturata capacitatea existenta sau propusa. c) prezintă documentele. statele membre pot refuza acordarea unei noi autorizaţii pentru construirea si exploatarea sistemelor de conducte de distributie în orice zona anume. a) sînt înregistrate în Republica Moldova şi prezintă actul confirmativ în acest sens. depozitele de stocare. instalaţii de producere. Statele membre stabilesc o procedura prin care solicitantul poate face apel împotriva unui astfel de refuz. b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova. depozite de stocare. b) prezintă raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul de cont bancar în cazul iniţierii afacerii. c) să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 5 ani în domeniul energetic. 17 se efectuează conform procedurilor . după caz. precum şi autorizaţia tehnică eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale ce confirmă că dispune de personal calificat necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţă şi că reţelele de gaze naturale. Motivele unui astfel de refuz sunt transmise Comisiei spre informare. sunt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege. prevăzute de Codul penal. (2) Managerul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu. ce confirmă că dispune de reţele de gaze naturale.acordarea unei autorizatii sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului. 24. 4.

în condiţiile specificate în licenţă. (2) La licenţă se anexează. .stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. d) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate. pentru transportul. Termenul pentru examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale este de 15 zile. (5) Titularii de licenţe pentru transport. care corespund prevederilor legilor şi constituie parte integrantă a licenţei. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei. c) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale. în mod obligatoriu. Articolul 17: (1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe: a) licenţă pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani. în Compatibilre cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate. b) licenţă pentru transportul gazelor naturale. (3) Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. (4) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

viaţa şi sănătatea oamenilor. cît şi din iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale. fiind pusă în pericol securitatea naţională. Hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară activităţii de întreprinzător se aplică până la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărârii definitive . la cererea Agenţiei. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de către Agenţie. În caz de nerespectare a acestui termen. cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată.distribuţie şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul specificat de Agenţie. (3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea de către titularul de licenţă a obligaţiilor sale. la cererea titularului de licenţă. licenţa poate fi sistată temporar. sau dacă acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite. În celelalte cazuri. care a dus la întreruperea furnizării gazelor naturale consumatorilor pe o perioadă mai mare decât cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate. licenţa poate fi sistată temporar prin hotărâre judecătorească. adoptată în temeiul legii. sistarea temporară a licenţei se anulează. (2) Licenţa se sistează temporar prin hotărâre a Agenţiei. Articolul 19: (1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului.

(5) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind sistarea temporară a acesteia. . în condiţiile prezentei legi. d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii. care nu poate depăşi 6 luni. (3).şi irevocabile (4) Agenţia va sista temporar licenţa. dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei. (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. În hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară a se indică termenul concret de sistarea temporară. în termenul stabilit de Agenţie. b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate. în termenul stabilit de Agenţie. c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate. (6) Hotărârea privind sistarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi este adusă la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. conform procedurii prevăzute la alin. e) neachitarea plăţii regulatorii.

după remedierea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. (10) Hotărârea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărârea judecătorească corespunzătoare. (9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul hotărârii Agenţiei. a) şi b). Hotărârea se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. Articolul 20: (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărâre judecătorească. sau în temeiul hotărârii instanţei de judecată care a emis hotărârea de sistarea temporară a licenţei sau a hotărârii instanţei ierarhic superioare.(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de sistare temporară a acesteia. la cererea Agenţiei. în condiţiile legii. (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia. adoptată în temeiul legii. c) depistarea unor date neautentice în . care se efectuează direct de către Agenţie. (2) lit. b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă. cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin.

(4) În cazul retragerii licenţei. (5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea cauzelor care au condus la retragerea licenţei. Agenţia este obligată să-şi prezinte acordul în termen .documentele prezentate Agenţiei. asocierea. a prescripţiilor de lichidare a încălcărilor privind condiţiile activităţii licenţiate. e) neînlăturarea. (3) Agenţia adoptă hotărârea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă. să depună la Agenţie licenţa retrasă. În acest caz. Articolul 21: Fuziunea întreprinderilor de gaze naturale între ele. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii. în termenul stabilit. precum şi cu alţi agenţi economici. d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă. a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. taxa pentru licenţă nu se restituie. în mod repetat. (6) Titularul de licenţă este obligat. cu indicarea temeiurilor retragerii. f) nerespectarea. separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de retragere a licenţei.

lit. obligaţia de a prezenta Comisiei raportul privind siguranţa furnizării nu poate fi transpusă în proiectul legii. (1). care. precum si orice masura luata sau preconizata pentru abordarea lor si înainteaza imediat Comisiei acest raport. acordul se consideră oferit. k): Unitatea transportatoare este obligată k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. ele pot delega aceasta sarcina autoritatilor de reglementare menţionate în art. Monitorizarea va fi în sarcina ANRE. cel mai târziu la 31 iulie în fiecare an. 25 alin. (1). capacitatile suplimentare avute în vedere în stadiu de proiect sau în constructie si calitatea si nivelul întretinerii retelelor. în termenul stabilit. alin. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat. Autoritatile competente publica. precum si masurile necesare pentru a se face fata vârfurilor de cerere si deficitului de aprovizionare a unui sau mai multor furnizori. referitor la capacităţile de producere planificate sau în construcţie. obligaţia de raportare a informaţiilor aferente siguranţei furnizării incumbă unităţii transportatoare. . îndeplineşte funcţiile operatorului reţelelor de transport. Potrivit proiectului legii gazelor naturale. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. nivelul prevazut al cererii viitoare si al rezervelor disponibile. Articolul 33. Această monitorizare se refera în special la echilibrul cerere/oferta de pe piata nationala. concomitent. un raport care sa prezinte constatarile rezultate din monitorizarea acestor aspecte. Întrucât RM nu este stat membru al UE.Articolul 5 Monitorizarea siguranţei furnizării Statele membre asigura monitorizarea problemelor legate de siguranta furnizarii. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. În cazul în care statele membre consideră adecvat. de o lună şi este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă.

(1): Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. lit. Compatibil Articolul 33. alin. a altor sisteme de transport sau distributie. inclusiv privind gazele naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) şi gazele naturale lichefiate (GNL). Aceste reglementări tehnice trebuie sa asigure interactiunea sistemelor si sa fie obiective şi nediscriminatorii. Articolul 7 Desemnarea operatorilor de sistem Statele membre desemnează sau solicită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care detin instalatii de transport. precum si a magistralelor directe. Ele trebuie sa fie notificate Comisiei în conformitate cu art. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. La transpunerea prevederilor art. distribuţie. k) k) aprobă reglementări tehnice specifice sistemului de gaze naturale. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. pentru o perioada de timp ce urmează sa fie Articolul 5. a depozitelor de stocare. 8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii de transmitere a informatiilor în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al reglementarilor privind serviciile societatii informationale. depozite de stocare sau instalaţiilor GNL să desemneze. 9 din Preambulul Directivei.Articolul 6 Reglementari tehnice Statele membre garanteaza definirea criteriilor de siguranta tehnica precum si elaborarea si punerea la dispozitie a reglementarilor tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si cerinţele funcţionale pentru conectarea la sistem a instalatiilor GNL. stocare sau .

asigura întretinerea şi dezvoltă. retehnologizeze. 8 . să extindă reţelele de transport şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie. devin operatori de reţea sau unităţi transportatoare după ce obţin licenţa pentru transportul gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat.stabilita de statele membre luând în considerare eficienţa si echilibrul economic. stocare si/sau instalaţiilor GNL: (a) exploateaza. unul sau mai multi operatori ai sistemului. (1): Compatibil Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. Articolul 33. reabiliteze. reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport. persoanele juridice care au construit reţele de transport. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca operatorii sistemului de transport. retehnologizarea. instalaţii de transport. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. La exploatarea. (b) se abtine sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. alin. fiabile si eficiente. în condiţii economice. unitatea transportatoare va aplica în mod Articolul 8 Funcţiile operatorilor de sistem 1. . operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura.10. Unitatea transportatoare este obligată: a) să exploateze. gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producţie şi/sau furnizare. de stocare si a instalaţiilor GNL funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. tinând seama de impact asupra mediului. stocare si/sau de GNL sigure. Fiecare operator al sistemului de transport. În fapt.

eficienţă şi de protecţie a mediului. (d) furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. în condiţii de siguranţă. alin. f) să nu facă discriminare între utilizatorii reţelelor de transport. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. obligatoriu metodele moderne de management al eficientei energetice/cererii. oricărui alt operator al sistemului GNL si/sau oricarui alt operator al sistemului de distribuţie suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul şi stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu exploatarea eficientă si sigură a sistemului interconectat. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. (3): (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: a) operarea. în special în capacităţile de interconexiune. g) să ofere informaţii suficiente necesare utilizatorilor reţelelor de transport pentru accesul eficient la acestea.(c) pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de transport. respectând standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. oricarui alt operator al depozitului de stocare. în special în favoarea întreprinderilor înrudite. e) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . alin. întreţinerea. Articolul 34. 4: . în condiţii nediscriminatorii. Articolul 40.

Reglementarile adoptate de operatorii sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale trebuie sa fie obiective. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. stabilite prin lege. transparente şi nediscriminatorii. deoarece conform legislaţiei R. 25 alin. 2. menite să asigure transportul gazelor naturale şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de gaze naturale se stabilesc printr-un regulament aprobat de Agenţie. Articolul 34: (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa gazelor naturale. b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor de transport a gazelor naturale. (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale sunt: a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor la reţelele de transport a gazelor naturale. unitatea transportatoare va desfăşura activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile normelor de construcţie şi standardele tehnice. inclusiv reglementarile si tarifele. e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a obiectelor sistemului de gaze naturale.(4) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de transport a gazelor naturale asupra mediului. . c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor unităţii transportatoare şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor de transport a gazelor naturale. în conformitate cu regulile pieţei gazelor naturale. Conditiile. Moldova un antreprenor nu poate adopta oarecare reglementări pentru alt antreprenor. pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii sistemului de transport se stabilesc. Reglementările respective sunt aprobate de către organul de reglementare. (2) si sunt publicate. inclusiv reglementari de stabilire a tarifelor pentru redeventele care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. în mod nediscriminator si tinând cont de costuri. în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. d) specificarea parametrilor tehnici de calitate în funcţionarea reţelelor de transport.

elaborând şi executând planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. h) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre unitatea transportatoare şi utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale. cu respectarea celorlalte norme în vigoare. (3) Schimbul de informaţii între utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între entităţile din sistemului de gaze naturale. Articolul 33. (1): Unitatea transportatoare este obligată: b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport a gazelor naturale.f) stabilirea cerinţelor tehnice privind racordarea la reţelele de transport a gazelor naturale. ţinând cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. d) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de transport. unitatea . inclusiv capacitatea de interconexiune. În acest scop. Statele membre pot solicita operatorilor sistemului de transport sa îndeplinească cerinţele minime pentru întretinerea si dezvoltarea sistemului de transport. ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale. g) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale. 3. alin. c) să contribuie la securitatea furnizării gazelor naturale prin reţelele de transport adecvate şi siguranţă în funcţionarea sistemului de gaze naturale.

toţi participanţii pe piaţa gazelor naturale vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale. precum şi crearea de condiţii optime . în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea de transport cu care este interconectată reţeaua sa. nediscriminatorii şi bazate pe regulile pieţei. fiabil şi eficient şi.transportatoare răspunde de asigurare a unui serviciu de transport sigur. Articolul 31. (2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale menţionate la alin. în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale. fiabile şi sigure a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova. unitatea transportatoare. de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem. inclusiv prin echilibrarea consumului de gaze naturale şi decontarea conturilor. Operatorii sistemului de transport procura energia pe care o utilizeaza pentru realizarea activităţilor lor în conformitate cu proceduri transparente. aprobate de Agenţie. inclusiv. (1) Raporturile juridice dintre producători. În acest scop. (1) sunt următoarele: a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii pieţei gazelor naturale şi entităţile economice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile. în acest context. b) asigurarea siguranţei operaţionale adecvate a sistemului de gaze naturale. 4. unităţile de distribuţie şi furnizorii gazelor naturale se stabilesc. întreprinderile de stocare.

unităţilor de distribuţie. după caz. unitatea transportatoare permite unităţilor de distribuţie. cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii. consumatorii şi furnizori. al furnizorilor şi producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de gaze naturale intrate în reţeaua de transport şi ieşite din ea. e) prezentarea de informaţii exacte. participanţii pe piaţa gazelor naturale încheie.pentru efectuarea managementului congestionării reţelelor de gaze naturale. furnizorilor şi consumatorilor existenţi sau potenţiali. în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie. între întreprinderile de distribuţie. repartizarea volumului total al gazelor naturale furnizate. c) organizarea sistemului de evidenţă a gazelor naturale prin măsurarea exactă a fluxurilor de gaze naturale intrate în reţeaua de transport în fiecare lună şi. fără discriminare. conform contractelor bilaterale de furnizare a gazelor naturale încheiate de întreprinderile de distribuţie. corespunzător. întreprinderilor de stocare. furnizori şi consumatorii. în scopul citirii indicaţiilor. (3) În funcţie de tipul de activitate. Totodată. actuale tuturor participanţilor pe piaţa gazelor naturale. contracte de . contracte de furnizare a gazelor naturale. d) asigurarea accesului reglementat. la reţeaua de transport tuturor producătorilor.

.asigurare a serviciilor de echilibrare în reţelele de transport şi contracte de stocare a gazelor naturale şi de prestare a serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. al cantităţilor de gaze naturale procurate în conformitate cu contractele bilaterale. Contractele trebuie să asigure acoperirea necesităţilor de gaze naturale în anul calendaristic următor. Articolul 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport 1. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale. a Articolul 33. inclusiv în fiecare oră a anului calendaristic următor. evidenţa volumelor de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelelor de transport. În cazul în care operatorul sistemului de transport face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala. precum şi calculul şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de transport ţin de competenţa unităţii transportatoare şi se efectuează conform metodei stabilite de Agenţie în Regulile pieţei gazelor naturale. Condiţiile de bază ce trebuie respectate de către participanţii pieţei gazelor naturale la desfăşurarea activităţilor în conformitate cu contractele menţionate se stabilesc de Agenţie prin regulile menţionate. alin (5): (5) Unitatea transportatoare nu poate deţine licenţă pentru producerea. (4) Calculul lunar al fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale. el trebuie sa fie independent cel putin în privinta formei sale juridice.

Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii pe site-ul unităţii transportatoare. de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. distributiei si furnizării gazelor naturale. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. (c) operatorul sistemului de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor. privind exploatarea. responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere. independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală. (1). c) de a elabora un program de conformitate. precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv. distribuţie sau furnizarea gazelor naturale. precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. 2. cu privire la activele necesare pentru (2) Unitatea transportatoare este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii unităţii transportatoare nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală. de gestionarea cotidiana a productiei. În vederea asigurarii independentei operatorilor sistemului de transport mentionate în alin. direct sau indirect. b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective. se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesiona le ale persoanelor care răspund de gestionarea operatorului sistemului de transport sunt luate în considerare într.organizarii si a luarii deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de transport. întreţinerea. . care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de transport de întreprinderea integrata pe verticala.

întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare.exploatarea. . Programul enumera obligatiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. În special. (d) operatorul sistemului de transport stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse. Aceasta nu va permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana. reglementate indirect conform art. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de transport si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. 25 alin. (2).

alin. care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de transport. stocare si/sau de GNL pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informaţiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. operatorii sistemului de transport nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. persoanele La transpunerea . (1) un raport care prezinta masurile luate. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. În contextul achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi înrudite. (5) Este interzis unităţii transportatoare să facă abuz de informaţia obţinută de la persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de transport. fiecare operator al sistemului de transport. 2. (4) – (5): Compatibil (4) Unitatea transportatoare este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate. Articolul 11 Articolul 33. Articolul 34. Articolul 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport 1. 25 alin. iar acest raport este apoi publicat. alin. Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 16 sau oricarei alte obligaţii legale privind divulgarea de informatii. (1): În fapt.Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autorităţii de reglementare mentionate în art.

distribuţie. un sistem sigur.Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Statele membre desemneaza sau solicita întreprinderilor care detin sau raspund de sisteme de distributie sa desemneze. alin. să extindă reţelele de distribuţie şi să presteze servicii de distribuţie a gazelor naturale la destinaţie. Articolul 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie 1. în conformitate cu clauzele contractelor încheiate între părţi. retehnologizeze.14. Compatibil . Totodată. fiabil si eficient. Fiecare operator al sistemului de distributie exploateaza. tinând seama de implicatiile de mediu. 12 . unităţile de distribuţie ce deservesc un număr ce depăşeşte 100 000 consumatori sunt obligate să se separe din punct de vedere juridic. luând în considerare eficienta si echilibrul economic. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. 9 din Preambulul Directivei. prevederilor art. Articolul 35. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. asigura întretinerea si dezvolta. stocare sau gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producere şi/sau furnizare. în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii reţelelor de distribuţie. în conditii economice. (1) Unitatea de distribuţie îndeplineşte funcţiile de operator al reţelelor de distribuţie juridice care au construit reţele de distribuţie. reabiliteze. (1): (1) Unitatea de distribuţie este obligată: a) să exploateze. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. potrivit proiectului legii. pentru o perioada de timp ce urmeaza sa fie stabilita de statele membre. unul sau mai multi operatori ai sistemului de distributie si iau masuri pentru ca operatorii respectivi sa actioneze în conformitate cu dispozitiile art. devin operatori de reţea de distribuţie după ce obţin licenţa pentru distribuţia gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat.

Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. condiţiile prevăzute în licenţă. Fiecare operator al sistemului de distributie furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. operatorii sistemului de distributie nu trebuie sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. si/sau a oricarui operator al sistemului de transport si/sau operator al sistemului GNL si/sau operator al depozitelor de stocare suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul si stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu functionarea sigura si eficienta a sistemului interconectat. La exploatarea. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. alin. (3): (3) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului înconjurător. stabilite . Fiecare operator al sistemului de distributie pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de distributie. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale unitatea de distribuţie va aplica în mod obligatoriu metodele moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii. fără discriminare. în special în favoarea întreprinderilor afiliate şi să prezinte utilizatorilor reţelelor de distribuţie informaţiile de care au nevoie pentru accesul eficient la reţele. e) să asigure accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. unităţile de distribuţie desfăşoară activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile documentelor normativ tehnice obligatorii.2. retehnologizarea. aprobate de Agenţie. 3. Indiferent de situatie. f) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . Articolul 36. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. 4. Regulile pieţei gazelor naturale.

prin legi. 5. În cazul în care operatorii sistemului de distributie raspund de echilibrarea sistemului de distributie a gazelor naturale, reglementarile adoptate de ei în acest scop trebuie sa fie obiective, transparente si nediscriminatorii, inclusiv reglementarile de stabilire a tarifelor pentru redevenţele care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. Conditiile, inclusiv reglementarile si tarifele, pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii de sistem se stabilesc, în mod nediscriminator si reflectând costurile, în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. 25 alin. (2) şi sunt publicate. Articolul 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie 1. În cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el trebuie sa fie independent, cel putin în privinta formei sale juridice, a organizarii si a luarii deciziilor, de alte activitati care nu sunt legate de distributie. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de distribuţie

Articolul 52, alin. (2): (2) Până la 1 ianuarie 2013: - unităţile de distribuţie care deservesc un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 pot fi concomitent şi furnizor de gaze naturale la tarife reglementate; - fiecare din unităţile de distribuţie ce deserveşte un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 va separa legal şi funcţional activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, prin reorganizare, creând două întreprinderi: de distribuţie şi de furnizare. Întreprinderile nou create vor fi succesoare a licenţelor pentru distribuţia

Compatibil. Stabilirea termenului respectiv a fost acceptată in cadrul negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a Secretariatului Comunităţii Energetice.

de întreprinderea integrata pe verticala.

şi, respectiv, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, deţinute de întreprinderea integrată pe verticală la momentul intrării în vigoare a prezentei legi. Art. 35, alin (5): (5) Unitatea de distribuţie nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea gazelor naturale. Se permite acordarea licenţei pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate întreprinderii de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care ultima prestează servicii de distribuţie pentru un număr de până la 100000 consumatori conectaţi. Articolul 35, alin. (2) : (2) Unitatea de distribuţie este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii operatorului reţelelor de distribuţie nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale; b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice; c) de a elabora un program de conformitate, care să conţină măsurile

2. Pe lângă cerinţele din alin. (1), în cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el este independent în privinta organizarii sale si a procesului de luare a deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de distributie. În acest scop se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea cotidiana a productiei, distributiei si furnizarii gazelor naturale; (b) trebuie luate masuri adecvate

pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie sunt luate în considerare într- un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent; (c) operatorul sistemului de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare, reglementate indirect conform art. 25 alin. (2). În special, aceasta va permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de distributie si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport, care nu

întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu, precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv şi de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii.

25 alin. Fara sa aduca atingere dispozitiilor art. Articolul 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie 1. (d) operatorul sistemului de distributie stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare menţionate în art. Statele membre pot decide sa nu aplice alin. (4) Este interzis unităţii de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la Compatibil . care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de distribuţie. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. 16 sau oricarei altei obligatii legale privind divulgarea de informatii. iar acest raport este apoi publicat.depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. (1) un raport care prezinta masurile luate. (3) – (4): (3) Unitatea de distribuţie este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate. fiecare operator al sistemului de distributie pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de Articolul 35. alin. (1) si (2) întreprinderilor integrate din sectorul gazelor naturale care deservesc mai putin de 100 000 clienti conectati. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate.

Articolul 15 Operatorul combinat Reglementarile din art. stocare şi distribuţie si care îndeplineşte cerinţele menţionate la lit. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. . GNL. deoarece ea nu el nu va exista. GNL. 2. stocare si distribuţie care este independent în privinţa formei sale juridice.vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. Aceasta cu atât mai mult cu cît în sistemul UE se înregistrează tendinţa de a renunţa la operatorii de sistem combinaţi. (a) – (d). Noţiunea de „operator combinat” nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gaze. 13 alin. (1) nu trebuie sa împiedice activitatile unui operator combinat al sistemului de transport. (1) si art. Pe piaţa gazelor naturale din RM nu există un operator combinat şi nu a fost constatată necesitatea creării acestuia. Aceste reglementari nu creează obligaţia de separare a detinerii activelor sistemului combinat de întreprinderea integrata pe verticala: (a) persoanele care raspund de persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de distribuţie. operatorii sistemului de distributie nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. În contextul vânzarii sau achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi conexe. 9 alin. a organizarii si a procesului de luare a deciziilor de alte activităţi care nu au legatura cu activitatile de transport. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

de activitatile cotidiene de productie si furnizare de gaze naturale.gestionarea operatorului sistemului combinat nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. 25 alin. reglementate indirect conform art. (2). independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. direct sau indirect. întretinerea sau dezvoltarea retelei. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului combinat si sa stabileasca limite globale . Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului combinat sunt luate în considerare într. (c) operatorul sistemului combinat trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. În special. cu privire la activele necesare pentru exploatarea.

prevăzute de prezenta lege. (d) operatorul sistemului combinat stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor menţionate în art. care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport si distributie. (1) un raport care prezinta masurile luate. .ale nivelului de îndatorare al subsidiarei sale. (3). Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare mentionate în art. iar acest raport este apoi publicat. alin. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind operatiunile cotidiene. Statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea. 25 alin. 20 alin. inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. (1): Compatibil În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. 25 alin. inclusiv autorităţile de reglementare mentionate în art. Articolul 16 Dreptul accesului la conturi 1. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. au Articolul 9. Agenţia este în drept: c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei.

Articolul 8. precum şi informaţiile suplimentare necesare. 25 alin. informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe. daca acest lucru este necesar pentru ca respectivele autoritati competente sa-si îndeplineasca atributiile. c). alin. Articolul 17 Separarea conturilor contabile . Articolul 30: (1) Pentru a fi evitate discriminarea. precum şi consumatorilor. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. Articolul 14. a se 2. cu excepţia celei cu caracter confidenţial. pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial. Articolul 13. inclusiv autoritatile de reglementare mentionate în art. alin. (1): e) prezintă organizaţiilor care apără interesele consumatorilor. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. Compatibil Referitor la prevederile alin. Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă. extrase din documentele menţionate la lit. cerinţele privind rapoartele contabile. 17. transport. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. (1): Agenţia: k) stabileşte. Statele membre pot introduce exceptii de la principiul confidentialitatii.drept de acces la acele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. stocare. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială. Statele membre şi orice autoritate competenta desemnata de acestea. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor. conform celor prevazute în art. Agenţia furnizează informaţia solicitată. (4) – (5). în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. alin. (13): (13) La cererea persoanelor fizice sau juridice. necesare pentru îndeplinirea functiilor lor.

în conformitate cu reglementarile din legislatia nationala referitoare la rapoartele contabile anuale ale întreprinderilor cu raspundere limitata. pe baza art. 2. Agenţia: k) stabileşte. Conturile interne vor trebui să conţină bilanţul contabil şi un cont al profitului şi pierderilor pentru fiecare activitate. (3) Întreprinderile care desfăşoară activităţile licenţiate pe piaţa gazelor naturale sunt obligate să supună rezultatele economico-financiare auditului. alin. cerinţele privind rapoartele contabile. Totodată. (2) lit. 44 alin. 28 alin. (2) Ttitularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru activitatea de transport. privind rapoartele contabile anuale ale anumitor tipuri de companii. (2) – (5).1. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. activitatea GNL şi activitatea de stocare aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. nu sunt obligate sa-si publice rapoartele contabile anuale pastreaza la sediul lor o copie a acestora. lit. adoptate în conformitate cu cea de-a patra Directiva a Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978. . metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. (g)* din Tratat. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca respectivele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sunt tinute în conformitate cu dispozitiile de la alin. titularii de licenţe sunt obligaţi să ţină contabilitatea în condiţiile şi modul prevăzute de prezenta lege şi să asigure separarea organizaţională pe gen de activitate desfăşurat. titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru fiecare tip de activitate practicată. transport. să întocmească şi să publice anual dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate. În cazul în care întreprinderile beneficiaza de o derogare de la prezenta dispozitie pe baza art. din punct de vedere legal. în conformitate cu art. prezinta spre verificare si publica rapoartele contabile anuale. inclusiv în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi nereglementate prin prezenta lege aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. distribuţie. Întreprinderile care. 8. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale. Veniturile obţinute din deţinerea cu titlu de proprietate a reţelelor de transport sau de distribuţie vor fi specificate în conturi. (4) Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii cu privire la orice tranzactie de un anumit volum menţiona că potrivit art. pusa la dispozitia publicului. indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic. (1). În sistemul lor de contabilitate interna. întocmesc. întreprinderile de gaze subvenţionările încrucişate şi distorsionarea concurenţei. (2) si (4). 3. ele trebuie sa-si tina cel putin conturile interne în conformitate cu prezentul articol. 18. e) din proiect. (1) din proiect. stocare. alin.

care nu sunt legate de transport. în vederea evitarii discriminarii. Pâna la 1 iulie 2007. ele ţin conturi. ele tin conturi separate pentru activitatile de furnizare catre clientii eligibili si pentru activitatile de furnizare catre clientii ne-eligibili. GNL si depozitare. Veniturile rezultate din detinerea retelei de transport/distributie trebuie specificate în conturi. distributie si depozitare a gazelor naturale cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de întreprinderi separate. pentru alte activitati din sectorul gazelor naturale. De asemenea. în special. (3) sa fie respectata. Dupa caz. Conturile interne cuprind un bilant si un cont de profit si pierderi pentru fiecare activitate în parte. subventionarii încrucisate si denaturarii concurentei. întreprinderile precizeaza.naturale tin conturi realizată de întreprinderile înrudite. distributie. 4. care pot fi consolidate. fara a aduce atingere reglementarilor de . 5. În contabilitatea lor interna. (2) trebuie sa verifice. Verificarea contabila mentionata în alin. ele tin conturi consolidate pentru alte activitati din afara sectorului de gaze naturale. separate pentru activitatile de transport. ca obligatia de evitare a discriminarii si a subventiilor încrucisate mentionata în alin.

2. inclusiv întreprinderilor de furnizare. transparente şi nediscrimnatorii. Astfel de modificari trebuie sa fie mentionate şi justificate temeinic. Articolul 18 Accesul terţilor 1. 25 alin. alin. alin. Rapoartele contabile anuale indica prin note orice tranzactie de un anumit volum realizata de întreprinderile înrudite. 6. al furnizorilor şi al consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. Operatorii sistemului de Articolul 33. (1) si ca aceste tarife – si metodologiile. regulile de alocare a activului şi pasivului. în cazul în care se aproba numai metodologiile – sunt publicate înainte de intrarea lor în vigoare. unităţile de distribuţie şi consumatorii au drept de acces la reţelele de transport în condiţii şi la tarife reglementate. aplicabile tuturor clientilor eligibili. aplicat în mod obiectiv si fara discriminare între utilizatorii sistemului. aprobate de Agenţie. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. întreprinderile de stocare. instalaţiile de producere. furnizorii şi consumatorii au drept de acces la reţelele de distribuţie în condiţii şi la tarife reglementate. Compatibil A se menţiona că în priectul legii a fost definită noţiunea de „acces la reţea”. a cheltuielilor si veniturilor. întreprinderile de stocare. (8): (8) Producătorii. Aceste reguli interne pot fi modificate numai în cazuri excepţionale. instalaţiile GNL şi instalaţiile de utilizare la reţelele de gaze naturale şi de a beneficia de servicii de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile legii . Statele membre trebuie sa se asigure ca aceste tarife sau metodologiile care stau la baza calcularii lor se aproba înainte de intrarea lor în vigoare de o autoritate de reglementare mentionata în art. furnizorii. al unităţilor de distribuţie. Articolul 35. depozitele de stocare. reguli pe care le respecta în întocmirea conturilor separate mentionate în alin. al întreprinderilor de stocare. Statele membre asigura punerea în aplicare a unui sistem de acces al tertilor la sistemul de transport si distributie si la instalatiile de GNL pe baza publicarii tarifelor. (9): (9) Producătorii. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale.contabilitate aplicabile pe plan national. Accesul la reţelele de transport al producătorilor. precum si cele pentru rata de amortizare. (3). după cum urmează: acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a racorda reţelele.

2.transport au acces. furnizorilor şi consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. Aceste proceduri functioneaza în conformitate cu criterii obiective. (2) La desfăşurarea activităţii de stocare a gazelor naturale trebuie respectate următoarele principii: a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gazele naturale. c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de transport a gazelor naturale. Pentru organizarea accesului la depozitele de stocare. precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie. Compatibil Articolul 40. atâta timp cât ele respecta regulile concurentei din cadrul Comunitatii. si la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem pentru aprovizionarea clientilor. statele membre pot alege una sau ambele proceduri menţionate în alin. b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier. Stocarea gazelor naturale (1) Persoana care desfăşoară activitatea de stocare a gazelor naturale sînt în drept să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţea. Dispozitiile alin. (1) nu se aplica serviciilor auxiliare si depozitarii temporare care sunt legate de instalaţiile de GNL si sunt necesare pentru procesul de regazeificare si pentru livrarea ulterioara catre sistemul de transport. (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: . Accesul la reţelele de distribuţie al producătorilor. Articolul 19 Accesul la depozitele de stocare 1. (3) si (4). d) realizarea obligaţiilor de serviciu public. Dispozitiile prezentei directive nu trebuie sa împiedice încheierea contractelor pe termen lung. 3. transparente si nediscriminatorii. iar calitatea gazelor naturale livrate Compatibil standardului naţional GOST 5542. precum si pentru organizarea accesului la serviciile auxiliare. întreprinderilor de stocare. daca este necesar în scopul realizarii activitatilor lor inclusiv în legatura cu transportul transfrontalier. În cazul accesului negociat. transparente şi nediscrimnatorii. 3. zilnic şi orar cu sursele de gaze naturale disponibile. aprobate de Agenţie. la reteaua altor operatori ai sistemului de transport. e) asigurarea consumului propriu de către consumatorii. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.

conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. eficienţă şi de protecţie a mediului. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. stocare în conducta si alte servicii auxiliare se negociaza cu operatorul respectiv al sistemului de depozitare sau cu întreprinderile respective din sectorul gazelor naturale. stocarii în conducta si a altor servicii auxiliare în primele sase luni dupa punerea în aplicare a prezentei directive si ulterior anual. sa negocieze accesul la depozitare sau la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. (4) Drepturile întreprinderii de stocare sunt următoarele: a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale. fie din interiorul. Statele membre care opteaza pentru procedura unui acces a) operarea. în condiţii de siguranţă. . d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de stocare. Statele membre solicita operatorilor sistemului de depozitare si întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sa-si publice principalele conditii comerciale pentru utilizarea depozitarii. în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii. la stocarea în conducta sau la alte servicii auxiliare. în condiţii nediscriminatorii. să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată. întreţinerea. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. cu anunţarea prealabilă a participanţilor pieţei gazelor naturale cu care are încheiate contracte. (5) Întreprinderea de stocare a gazelor naturale nu poate deţine concomitent licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale. 4. b) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare Agenţiei.statele membre adopta masurile necesare pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. Contractele de acces la depozitare. Partile contractante sunt obligate sa negocieze de buna credinţa accesul la depozitare. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. conform reglementărilor emise de Agenţie.

Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale si clientii eligibili. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. dreptul de acces la depozitele de stocare.reglementat adopta masurile necesare pentru a acorda întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. indiferent de locul unde se afla acestia. pot obţine accesul la reţele de conducte de alimentare din amonte. stocare în conducta si alte servicii auxiliare. Articolul 20 Accesul la retelele de conducte din amonte 1. fie din interiorul. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. pe baza tarifelor publicate si/sau a altor condiţii si obligaţii privind utilizarea depozitarii si a stocarii în conducta. Acest drept de acces pentru clienţii eligibili poate fi acordat astfel încât sa permita acestora încheierea de contracte de livrare cu întreprinderile concurente din sectorul gazelor naturale. altele decât deţinătorul si/sau operatorul sistemului sau o întreprindere înrudită. inclusiv la instalatiile care Accesul la reţeaua de transport şi distribuţie înseamnă şi a accesul la conductele de gaze naturale care aparţin unităţii de transport sau de distribuţie şi sunt situate în amonte de punctul de delimitare a patrimoniului unităţii de transport sau de .

precum si protectia mediului. Masurile sunt transmise Comisiei în conformitate cu dispozitiile art. luând în considerare siguranta si regularitatea livrarilor. . curenta si viitoare. capacitatea disponibila existenta sau care poate fi disponibila. 33. inclusiv productia distribuţie de patrimoniul consumatorului. cu excepţia acelor părţi ale acestor retele si instalatii care sunt utilizate pentru operatii locale de producţie pe amplasamentul unui teren unde sunt produse gazele naturale. Se poate tine seama de urmatoarele: (a) necesitatea de a refuza accesul în cazul în care exista incompatibilitate de specificatii tehnice care nu poate fi rezolvata într. în conformitate cu prezentul articol. Accesul la care se face referire în alin.un mod acceptabil. 2. Statele membre aplica obiectivele unui acces corect si deschis. realizând o piata de gaze naturale competitiva si evitând orice abuz ce poate decurge din detinerea unei pozitii dominante.furnizează servicii tehnice legate de accesul în cauza. (1) se asigura în maniera stabilita de către respectivul stat membru în conformitate cu instrumentele legale relevante. (b) necesitatea de a evita dificultati care nu pot fi depasite într-o maniera acceptabila si care ar putea prejudicia productia eficienta. de hidrocarburi.

inclusiv o autoritate independenta de partile implicate. care sa aiba acces la toate informatiile relevante. ale detinatorului sau operatorului retelei de conducte de alimentare din amonte. . Statele membre asigura existenta tuturor aranjamentelor pentru solutionarea divergentelor. (2) si numarul partilor ce pot fi implicate în negocierea accesului la astfel de retele. în conformitate cu legea comunitara. 3. precum si interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de conducte de alimentare din amonte sau a principalelor instalatii de prelucrare si manipulare care pot fi afectate. cu privire la acordarea autorizatiilor de producere sau de dezvoltare a sistemelor de conducte din amonte. pentru a permite solutionarea rapida a divergentelor privind accesul la reteaua de conducte de alimentare din amonte. cu privire la transportul si prelucrarea gazelor naturale. luând în considerare criteriile prevazute la alin. si (d) necesitatea de a aplica propriile legi si proceduri administrative. (c) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile.din sectoare de viabilitate economica marginala. sustinute cu documente corespunzatoare.

A se menţiona că potrivit art. după cum urmează: (1) Unitatea transportatoare şi cea de distribuţie sînt responsabile de extinderea reţelelor lor în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale. potrivit prevederilor Regulilor pieţei gazelor naturale şi Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale.4. În cazul în care. precum si alternativa pentru care respectivul stat membru a optat în conformitate cu alin. se aplica aranjamentele de solutionare a divergentelor pentru statul membru care refuza accesul si sub jurisdictia caruia se afla reteaua de conducte de alimentare din amonte. Articolul 21 Refuzul accesului 1. 3 alin. Statele membre pot lua masurile Articolul 33. Unitatea transportatoare este obligată să informeze Agenţia cu privire la orice caz în care unui participant pe piaţă sau solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport. În cazul unor divergente între state. Unitatea transportatoare poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. unităţile transportoare şi de distribuţie sunt obligate să extindă reţelele. şi îndeplineşte funcţia de management al congestionării reţelelor de transport. având în vedere criteriile si procedurile mentionate în art. În cazul unui asemenea refuz. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot refuza accesul la sistem în temeiul lipsei de capacitate sau în cazul în care accesul la sistem le-ar împiedica sa-si îndeplinească obligaţiile de servicii publice mentionate în art. (2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt . fără discriminare. (8): Compatibil (8) Unitatea transportatoare asigură accesul la reţelele de transport tuturor utilizatorilor. se consulta statul membru în cauza pentru a se asigura ca dispozitiile prezentei directive sunt aplicate unitar. reteaua de conducte de alimentare din amonte se afla sub jurisdictia mai multor state membre. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Unitatea transportatoare este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de gaze naturale. 2. (2). precum şi referitor la situaţiile de apariţie a congestiilor. 37 din proiect. (1) din articolul menţionat anterior. se vor prezenta motive justificate în mod temeinic. alin. 27. care le sunt atribuite pe baza unor serioase dificultăţi economice si financiare legate de contractele de achizitie cu plata la livrare. într-o divergenta între tari. astfel încât să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea la aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale.

necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale care refuza accesul la sistem motivând lipsa de capacitate sau lipsa de conectare. în masura în care sunt economic justificate sau daca clientul potential doreste sa plateasca aceste extinderi. Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale. 4 alin. Unitatea de distribuţie poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale în cazul în care cheltuielile în cauză s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. efectueaza toate extinderile necesare. iar prevederile art. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. fără discriminare. responsabile de racordarea la reţelele lor a altor titulari de licenţă sau a consumatorilor care au depus o cerere corespunzătoare. (4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. Aceste masuri se adopta în cazul în care statele membre aplica dispozitiile art. Unitatea de distribuţie este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de distribuţie. 22 au Articolul 22 Noua infrastructura 1. Articolul 35. propunând modalităţile de soluţionare a acestora. adica . Prevederea dată nu se aplică. deoarece RM nu este stat membru al UE. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul gazelor naturale în cazul în care cheltuielile respective au fost efectuate în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. (4). alin (7): (7) Unitatea de distribuţie asigură accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor.

interconexiunile dintre statele membre. Alin. instalatiile GNL si instalatiile de depozitare pot fi scutite. (2). precum si modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale. functionarea eficienta a pietei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. 3. de dispozitiile art. (d) se percep taxe pentru utilizatorii infrastructurii respective. (3) si (4) în urmatoarele conditii: (a) investitia trebuie sa întareasca concurenta în furnizarea de gaze naturale si sa sporească siguranţa furnizarii. (a) Autoritatea de reglementare fost stabilite pentru a încuraja dezvoltarea pieţei interne a gazelor naturale a UE. 19. . (c) infrastructura trebuie sa fie detinuta de o persoana fizica sau juridica care este separata cel putin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale caror sisteme se va construi infrastructura. 18. (e) scutirea nu influenteaza negativ concurenta. (b) nivelul de risc legat de investitie este de asa natura încât investitia sa nu se realizeze decât daca se acorda o scutire. 2. 20 si 25 alin. (1) se aplica si cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente. la cerere.

în special. (ii) La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare. organismului pertinent din statul membru avizul lor privind solicitarea de scutire. capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacităţii existente. 25 poate. sa decida asupra scutirii la care se face trimitere în alin. necesitatea de a impune conditii referitoare la durata scutirii si accesul nediscriminator la conducta de interconexiune. durata contractelor. orizontul de timp al proiectului si conditiile nationale. infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente. (b)(i) Scutirea poate acoperi în întregime sau partial noua infrastructura. Totusi. de la caz la caz. Acest aviz se publica împreuna cu decizia. de la caz la caz. autoritatile pertinente pot decide asupra regulilor si mecanismelor pentru gestionarea si alocarea .mentionata în art. statele membre pot prevedea ca autoritatile de reglementare sa înainteze. (c) La acordarea unei scutiri. pentru o decizie oficiala. (1) si (2). (iii) La luarea deciziei privind conditiile de la prezenta litera se vor lua în calcul.

4. (d) Decizia de scutire. (c) motivele pentru perioada de timp si partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor . inclusiv orice conditie mentionata la lit. În special informatiile trebuie sa cuprinda: (a) motivele detaliate pe baza carora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea.capacitatii. inclusiv informatiile financiare care justifica necesitatea scutirii. de autoritatea competenta către Comisie. împreuna cu toate informatiile relevante referitoare la decizie. (b) se fundamenteaza în mod corespunzător si se publica. fara întârziere. Aceste informatii pot fi înaintate Comisiei în forma globala. Decizia de scutire se comunica. permitându-se astfel Comisiei sa ajunga la o decizie bine fundamentată. (e) În cazul unei conducte de interconexiune. în cazul în care aceasta nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung. orice decizie de scutire se ia dupa consultari cu celelalte state membre sau cu autoritatile de reglementare respective. (b) analiza efectuata în privinta efectului asupra concurentei si a functionarii eficiente a pietei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii.

clientii eligibili conform celor specificate la art. decizia finala se ia în conformitate cu procedura mentionata la art. (d) în cazul în care scutirea se refera la o conducta de interconexiune. Daca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv nu dau curs solicitarii în termen de patru saptamâni. Statele membre se asigura ca consumatorii eligibili sunt: (a) pâna la 1 iulie 2004. 30 alin. Comisia păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial. (2). încă din 1998. Statele membre publica în fiecare Nu se aplică. În realitate consumatorul nu poate beneficia de dreptul de a alege furnizorul de gaze naturale. Comisia poate solicita ca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a unei scutiri. Perioada de doua luni poate fi prelungita cu înca o luna în cazul în care Comisia are nevoie de informaţii suplimentare. 18 din Directiva 98/30/CE.naturale respective pentru care s-a acordat scutirea. deoarece piaţa gazelor naturale este declarată 100 % liberalizată. rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritatile de reglementare. deoarece nu . (e) contributia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale. Articolul 23 Deschiderea pieţei şi reciprocitatea 1. În termen de doua luni de la primirea unei notificari.

Articolul 24 Magistralele directe 1. (1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale sunt în drept să alimenteze cu gaze naturale consumatorii. să oblige partea care si-a exprimat refuzul sa execute furnizarea solicitata.an. Comisia poate. criteriile de definire a acestor consumatori eligibili. (c) de la 1 iulie 2007. după obţinerea autorizaţiei de construire acordată în baza legii. prin intermediul conductelor directe de gaze naturale. luând în considerare situaţia de pe piata si interesul comun. Statele membre adopta masurile necesare pentru a permite: (a) întreprinderilor din sectorul gazelor naturale înfiintate pe teritoriul lor sa furnizeze gaze naturale clientilor eligibili printr-o magistrala directa. care se află pe teritoriul deservit. înainte de 31 ianuarie. Articolul 42. la cererea unuia dintre statele membre în care se gasesc cele doua sisteme. decât cei la tarife reglementate. Pentru a se evita un dezechilibru în deschiderea pietelor gazelor naturale: (a) contractele de furnizare încheiate cu un client eligibil în sistemul unui alt stat membru nu sunt interzise în cazul în care clientul este eligibil în ambele sisteme implicate. toti clientii noncasnici. toţi consumatorii. (b) în cazul în care tranzactiile descrise la lit. În esenţă orice persoană poate construi o conductă de gaze naturale directă. (2) Orice consumator are dreptul să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător şi de către un Compatibil. (b) de la 1 iulie 2004 cel târziu. 2. . (b) furnizarea de gaze naturale de catre o întreprindere din sectorul există furnizori alternativi. (a) sunt refuzate deoarece clientul este eligibil numai într-unul dintre cele doua sisteme.

În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. Statele membre desemneaza unul sau mai multe organisme competente pentru a îndeplini functia de autoritati de reglementare. 25. (3) Autorizaţiile de construire a conductelor directe de gaze naturale se eliberează. 2. 50 din proiect. concesionare. Statele membre pot decide ca eliberarea unor astfel de autorizatii de construire a unei magistrale directe sa fie conditionata de refuzul accesului la sistem. are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private. permis. Articolul 7. 21. (10) ale art. Compatibil. Prin aplicarea prezentului articol ele raspund cel puţin pentru asigurarea furnizor. (1) Sistemul de gaze naturale este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie). potrivit căruia: (1) Tarifele la transportul. sau de initierea unei proceduri de solutionare a divergentelor. consimţământ sau aprobare) pentru construirea sau functionarea unor magistrale directe. (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare. alin. la solicitare. pe baza dispozitiilor art. (6) şi alin. licenta. stocarea. Aceste autoritati trebuie sa fie complet independente de interesele industriei gazelor naturale. Cu privire la aprobarea tarifelor. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea stabilesc criteriile de acordare a autorizaţiilor de construire si exploatare a respectivelor magistrale pe teritoriul lor. (3) al prezentului articol şi la alin. Articolul 25 Autoritatile de reglementare 1. transparente si nediscriminatorii.gazelor naturale oricarui client eligibil de pe teritoriul sau. 3. Aceste criterii trebuie sa fie obiective. printr-o magistrala directa. . distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate se determină şi se aprobă de Agenţie conform unor metodologii prestabilite. a se menţiona şi prevederile art. în temeiul art. (3). de către autorităţile administraţiei publice locale în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. alin. cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (5).

sistează temporar sau retrage licenţele eliberate. (e) separarea efectiva a conturilor. conform art. licenţe pentru producerea şi/sau stocarea de gaze naturale. în modul şi în limitele stabilite de lege. pentru anumite perioade de timp. distribuţia gazelor naturale şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la preţuri nereglementate. în modul stabilit. (d) publicarea informatiilor adecvate de catre operatorii sistemelor de transport si distribuţie privind conductele de interconexiune. distributie. la stocarea în conducta si la alte servicii auxiliare conform art. d) elaborează şi aprobă. inclusiv la tarife diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor se elaborează şi se aprobă de către Agenţie. b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze naturale. modifică. utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate. c) exercită. calculate în conformitate cu metodologiile indicate la lit. pentru a se asigura ca nu exista subventii încrucisate între activitatile de transport. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. h) determină informaţia de ordin (2) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. precum şi la gazele naturale furnizate consumatorilor. transportul gazelor naturale. stocarea. (b) oricare mecanisme de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a sistemului national de gaze naturale. în modul stabilit metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. g) supraveghează activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale. 19. stocarea. d). a concurentei efective si a functionarii eficiente a pieţei. tinând cont de necesitatea de a se pastra confidentialitatea din punct de vedere comercial asupra informatiilor neagregate. 17. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. (f) condiţiile de acces la depozitare. împreuna cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconexiuni. Articolul 8. inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. c) a consumurilor aferente procurărilor de gaze naturale primare şi a gazelor naturale din import. controlul privind respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi a prevederilor prezentei legi. (1) Agenţia: a) eliberează. depozitare. f) supraveghează corectitudinea calculării de către titularii de licenţe a tarifelor reglementate la gazele naturale conform condiţiilor stipulate în licenţă. (c) perioada de timp necesara operatorilor sistemelor de transport si distributie pentru a realiza conexiunile si reparatiile. (3) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale includ: 1) componenţa şi modul de calculare: a) a costului serviciilor prestate. în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite de lege. b) în cazurile prevăzute de prezenta lege. GNL si furnizare.nediscriminarii. d) a cheltuielilor aferente îndeplinirii . e) aprobă tarifele reglementate. (g) masura în care operatorii 10. monitorizând în special: (a) regulile privind gestionarea si alocarea capacitatii de interconeiune.

inclusiv tarifele de transport si distribuţie. procedura de achiziţie de către titularii de licenţe a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate la desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale. 8 si 12. k) stabileşte. i) promovează transparenţa şi asigură concurenţa pe piaţa gazelor naturale. export şi tranzit al gazelor naturale. Într-un economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale. realizate astfel încât sa asigure viabilitatea retelelor si a instalatiilor GNL. e) a mărimii rentabilităţii rezonabile aplicate. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. pentru o decizie oficiala. (h) nivelul de transparenta si concurenta. ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de licenţă. 2) principiile şi metoda includerii în tarif a uzurii mijloacelor fixe. 3) modul de determinare şi aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor. cu consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine. inclusiv privind importul. precum si conditiile si tarifele de acces la instalatiile GNL. organismului competent al statului membru tarifele sau cel putin metodologiile mentionate în respectivul alineat. pentru a asigura respectarea de către titularii de licenţe a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă optimă. pe piaţa necompetitivă. Autorităţile stabilite în conformitate cu prezentul articol publica un raport anual privind rezultatele activitatilor lor de monitorizare mentionate la lit. cerinţele privind rapoartele contabile. Fara sa aduca atingere alin. a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea termenilor si condiţiilor pentru: (a) conditiile de conectare si de acces la retelele nationale. transport. (2). l) stabileşte. inclusiv a capacităţilor de producţie.sistemelor de transport si distributie îsi îndeplinesc sarcinile conform art. Autoritatile de reglementare raspund cel putin pentru stabilirea sau aprobarea. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. inclusiv în cazul reevaluării acestora. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. (4) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul energetic. m) aprobă şi monitorizează. exportul şi tranzitul gazelor naturale şi să contribuie la alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale la cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a capacităţilor. respectînd confidenţialitatea acesteia. (5) Titularii de licenţe sunt obligaţi să . înainte de intrarea în vigoare. j) stabileşte condiţiile de import. (b) furnizarea serviciilor de echilibrare. (a) – (h). n) elaborează şi monitorizează cerinţelor de securitate şi de protecţie a mediului. 2. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. 3. stocare. Aceste tarife sau metodologii trebuie sa permita realizarea investitiilor necesare în retele si instalatii GNL. precum si modificarile de la alin. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. (4). normele de gestionare şi atribuire a capacităţii interconexiunilor dintre sistemele de gaze naturale. statele membre pot sa prevada ca autoritatile de reglementare să înainteze.

5. GNL sau distribuţie cu privire la problemele mentionate în art. emite o hotarâre în termen de doua luni de la primirea reclamatiei. Orice parte care are o reclamatie fata de un operator al sistemelor de transport. inclusiv pentru racordarea instalaţiilor de utilizare ale consuamtorilor la reţelele de gaze naturale. r) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor ţări pentru dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi crearea condiţiilor de concurenţă loială. b) să controleze aplicarea de către titularul de licenţă a tarifelor reglementate la gazele naturale. Autoritatile de reglementare au autoritatea de a solicita operatorilor sistemelor de transport. actionând în calitate de autoritate de soluţionare a divergentelor. Agenţia este în drept: a) să controleze dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi. c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. inclusiv la cele care conţin informaţii ce prezinte Agenţiei toate informaţiile necesare acesteia în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate. (6) Hotărârile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceasta perioada poate fi prelungita cu acordul reclamantului. GNL si distributie. Tarifele se coordonează cu Agenţia şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. inclusiv cele privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. Orice respingere oficiala a unui proiect de decizie este de asemenea. publicat. pentru a se asigura ca ele sunt proporţionale si sunt aplicate în mod nediscriminator. furnizarea gazelor naturale şi măsurarea gazelor naturale. (1). o) aprobă regulile pieţei gazelor naturale. se efectuează conform metodologiei aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial. q) autorizează interconectările care se realizeaza prin investiţii private în conformitate cu un regulament aprobat în acest sens. precum şi regulamentele privind condiţiile obligatorii pentru participanţii pe piaţa gazelor naturale cu privire la producerea. (2) si (4) poate transmite reclamaţia către autoritatea de reglementare. stocarea. 4. (1) În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. prevăzute de prezenta lege. transportul.astfel de caz. Articolul 9. (7) Stabilirea. organismul respectiv are atributia fie să aprobe fie sa respinga un proiect de decizie înaintat de autoritatea de reglementare. inclusiv justificarea sa. . p) determină şi aprobă condiţiile şi modalitatea de schimbare de către consumator a furnizorului. distribuţia. sa modifice termenii si conditiile. 19 alin. care. Aceste tarife sau metodologiile sau modificarile lor se publica împreuna cu decizia adoptării oficiale. daca este necesar. O astfel de hotarâre aplicarea mecanismelor de soluţionare a problemelor ce ţin de congestiile din reţelele de gaze naturale. aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor şi terţilor de către titularii de licenţe. inclusiv tarifele si metodologiile mentionate în alin. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni în cazul în care autoritatile de reglementare doresc sa obtina informatii suplimentare. (2) si (3). (1).

Statele membre iau masuri pentru a se asigura ca autoritatile de reglementare pot să-si îndeplinească îndatoririle menţionate în alin. în special art. h) să adopte hotărâri şi decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege. 82. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. Aceasta plângere nu are efect suspensiv. (1) – (5) în mod eficient si expeditiv. g) să adopte decizii privind desemnarea titularului de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i-a fost sistată temporar sau retrasă licenţa pentru transportul. control si transparenta astfel încât sa evite orice abuz ce ar putea decurge din detinerea unei poziţii dominante si orice comportament acaparator. Agenţia: . Statele membre creeaza mecanisme adecvate si eficiente pentru reglementare. în conformitate cu dreptul lor national. întreprinderea de stocare şi consumatori. poate sa depună plângerea spre reexaminare ulterior publicarii hotarârii sau a propunerii de hotarâre. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. j) să constate contravenţiile administrative în domeniul gazelor naturale şi să remită procesele-verbale cu privire la contravenţiile constatate în instanţa de judecată. (3) sau (4). precum şi informaţiile suplimentare necesare. Aceste mecanisme iau în calcul dispoziţiile Tratatului. 8. extrase din documentele menţionate la lit. unitatea de distribuţie. 9. furnizor. k) să participe la forurile şi evenimentele internaţionale în domeniu.are caracter obligatoriu în afara cazului când este anulata ca urmare a unui apel. împotriva constituie secret de stat. f) să emită regulamente în domeniul gazelor naturale şi al relaţiilor dintre producător. unitatea transportatoare. inclusiv de natura administrativa sau de procedura penala. Articolul 13: (1) În scopul protecţiei consumatorilor. (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege. i) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate. c). dupa cum stabilesc statele membre. e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. distribuţia sau furnizarea la tarife reglementate a gazelor naturale. stocarea. 7. în termen de cel mult doua luni sau mai putin. 6. Orice parte vatamata si care are dreptul sa depuna plângere în legatura cu o hotărâre referitoare la metodologia adoptata în temeiul alin. sau atunci când autoritatea de reglementare are obligatia de a se consulta referitor la metodologia propusa. Statele membre asigura luarea unor masuri adecvate. transportul. (2).

inclusiv în cazul furnizării de gaze naturale necalitative şi prestării de servicii necalitative. 12. (5) si (6) nu trebuie sa aduca atingere exercitării drepturilor de apel conform dreptului comunitar şi national. Agenţia examinează petiţiile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale. la sesizarea oricăreia dintre părţi. decizia se ia de catre autoritatea de reglementare care are jurisdictie fata de operatorul de sistem ce refuza utilizarea sistemului sau accesul la sistem. La examinarea petiţiilor. (7) – (10). Autoritatile de reglementare nationale contribuie la dezvoltarea pietei interne si a unui mediu concurenţial echitabil. Reclamatiile mentionate în alin. cu expunerea motivelor pe care se . 11. comunicând acest fapt părţilor interesate. în cazul în care regulile de confidentialitate impuse de prezenta directiva nu au fost respectate. În eventualitatea unor divergente transfrontaliere. va emite o decizie. în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei asupra neînţelegerii. sînt examinate de Agenţie. alin. adoptând decizii obligatorii pentru părţi. în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării. cooperând în mod transparent între ele si cu Comisia. o remite spre executare părţilor implicate. f) soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţeaua de gaze naturale. 10. precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia. (2) Consumatorii sînt în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia. Articolul 14.persoanelor fizice sau juridice raspunzatoare. Agenţia poate prelungi termenul stabilit cu cel mult o lună. În caz de necesitate. care nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător. în vederea soluţionării neînţelegerii. (12): (7) Neînţelegerile dintre titularii de licenţă în probleme ce ţin de competenţa Agenţiei. (8) Agenţia. care.

ceea ce este strict necesar pentru remedierea dificultatilor aparute pe neasteptate. (12) Deciziile şi hotărârile Agenţiei emise în temeiul prezentei legi pot fi atacate în instanţa de judecată. RM nu e stat membru al UE. a aparatelor sau a instalatiilor sau integritatea sistemului. 2. în Prevederile în cauză nu au fost transpuse în proiectul legii.întemeiază decizia respectivă. În cazul unei crize neprevazute aparute pe piata de energie sau daca este ameninţata siguranţa fizica sau securitatea persoanelor. (9) În cazul unor dispute transfrontaliere. care poate decide ca respectivul stat membru sa modifice sau sa anuleze masurile în cauza. Articolul 26 Masuri de salvgardare 1. un stat membru poate adopta masuri de protectie temporare. 3. Deciziile Agenţiei sînt obligatorii pentru părţile implicate şi vor fi executate de acestea. autoritatea de reglementare decisivă va fi autoritatea de reglementare care reglementează activitatea operatorului care a refuzat accesul la sistem. precum si Comisia. Statul membru în cauza informeaza imediat celelalte state membre cu privire la aceste masuri. din punct de vedere al domeniului de aplicare. . Aceste masuri trebuie sa afecteze cât mai putin posibil functionarea pietei interne si nu trebuie sa depaseasca.

În cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem. înainte sau după refuzarea accesului la sistem. statele membre pot oferi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale posibilitatea de a prezenta solicitarea fie înainte fie dupa refuzarea accesului la sistem.masura în care acestea denatureaza concurenta si au efecte negative asupra comerţului într-o maniera care este de natura sa contravina interesului comun. Daca o întreprindere din sectorul gazelor naturale se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati economice si financiare din cauza angajamentelor de plata la livrare acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de achizitie a gazelor naturale. Mai mult clauza respectivă nu este obligatorie. Articolul 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare 1. 18. solicitarea se transmite imediat. De asemenea. se poate transmite statului membru în cauza sau autoritatii competente desemnate de acesta o solicitare pentru acordarea unei derogari temporare de la dispozitiile art. solicitarile se prezinta pentru fiecare caz în parte. Nu este necesară includerea unei astfel de prevederi în proiectul Legii. Solicitarile trebuie sa fie însotite de toate informatiile relevante privind natura si importanta problemei. În functie de opţiunea statelor membre. .

Daca nu exista solutii alternative. pentru a permite Comisiei sa ia o decizie întemeiata. Comisia poate solicita statului membru respectiv sau autoritarii desemnate de acesta sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a derogarii.precum si privind eforturile depuse de întreprinderea respectiva pentru rezolvarea problemei. se adopta în mod expeditiv o decizie finala în conformitate cu procedura mentionata în art. Aceste informatii pot fi transmise Comisiei într-o forma agregata. oferind toate informaţiile relevante privind respectiva derogare. 30 alin. disponibile în mod rezonabil. În termen de opt saptamâni de la primirea acestei informari. (2). (3). 2. Daca respectivul stat membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta nu se conformează cu aceasta solicitare în termen de patru saptamâni. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta poate decide acordarea derogarii. care sa tina seama de dispozitiile alin. Statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta înstiinteaza imediat Comisia cu privire la decizia de acordare a derogarii. Comisia pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere .

(d) gravitatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta întreprinderile din sectorul gazelor naturale si întreprinderile de transport sau clientii eligibili. în special. precum si Comisia tin seama. (f) eforturile facute pentru a gasi o solutie problemei respective. luând în considerare dispozitiile prezentei directive. . (g) masura în care. posibilitatea aparitiei unor dificultati serioase. (e) datele semnarii si termenii contractului sau contractelor în cauza. La luarea deciziilor cu privire la derogarile mentionate în alin. în cazul acceptarii angajamentelor de plata asumate prin contractele de achizitie cu plata la livrare în cauza. întreprinderea ar fi putut sa prevada. într-o maniera rezonabila. (b) necesitatea de a îndeplini obligatiile de servicii publice si de a asigura siguranta furnizarii. 3. (1). de următoarele criterii: (a) obiectivul crearii unei piete competitive de gaze naturale. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta.comercial. (c) pozitia pe piata a întreprinderii din sectorul gazelor naturale si stadiul real al concurentei pe aceasta piata. inclusiv masura în care acestea tin seama de schimbarile de pe piata.

si (i) efectele pe care acordarea unei derogari le-ar avea asupra aplicarii corecte a dispozitiilor prezentei directive cu privire la functionarea fara probleme a pietei interne de gaze naturale. sau în masura în care aceste contracte pot fi adaptate sau daca întreprinderea este capabila sa gaseasca piete de desfacere alternative. (1). 4. în sensul menţionat la alin. nu trebuie sa refuze sau nu trebuie sa continue sa refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plata acceptate în cadrul contractelor de .(h) gradul de conectare a sistemului cu alte sisteme si gradul de interactiune a acestor sisteme. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale carora nu li s-a acordat o derogare. Decizia privind solicitarea de derogare referitoare la contractele de achizitie cu plata la livrare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive nu trebuie sa conduca la situatii care sa faca imposibila gasirea unor piete de desfacere alternative. Se considera ca nu este posibil sa apara dificultati serioase în nici un caz în care vânzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garantiilor minime de vânzare incluse în contratele de achiziţie de gaze naturale cu plata la livrare. viabile din punct de vedere economic.

. Statele membre care nu sunt conectate direct la sistemul interconectat al nici unui alt stat membru si care au un singur furnizor principal extern pot deroga de la dispozitiile art. necesitatea ajustarii acestuia. 6. Articolul 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate 1. Orice derogare de acest fel trebuie Nu este necesară includerea unor astfel de prevederi în proiectul Legii. Comisia publica decizia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.achizitie de gaze naturale cu plata la livrare. 23 si/sau ale art. 5. 24 din prezenta directiva. 4. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia prezinta un raport de analiza asupra experientei câstigate din aplicarea prezentului articol. Aceasta derogare expira automat când înceteaza aplicarea a cel putin uneia din aceste conditii. 18 – 25. O întreprindere de furnizare care detine un segment de piaţa mai mare de 75% este considerat drept furnizor principal. 9. cu scopul de a permite Parlamentului European si Consiliului sa analizeze. în timp util. Statele membre asigura respectarea dispozitiilor relevante din capitolul VI si anume art. Orice derogare acordata în temeiul dispozitiilor de mai sus trebuie sa fie sustinuta în mod corespunzator. deoarece RM nu este membru a UE.

s-ar confrunta cu probleme serioase poate deroga de la dispoziţiile art. (b). art. 18 în privinţa serviciilor auxiliare si a depozitarii temporare pentru procesul de regazeificare precum si în privinta livrarii ulterioare catre sistemul de transport. Orice derogare de acest fel trebuie adusa la cunostinta Comisiei. (1) si (2). art. ca urmare a punerii în aplicare a prezentei directive. (1) lit. art. (1) lit. statele membre la care se face trimitere în alin. 24 din prezenta directiva. art. 23 alin. art. 23 alin. 23 alin. 13. (1) si/sau ale art. 23 alin. (2) pot decide sa nu aplice art. 4. Un stat membru ce poate fi definit ca piata în ascensiune si care. (b). 9. 18. (2) expira. 3. 8 alin. (5). În cazurile în care aplicarea prezentei directive ar crea probleme serioase într-o zona . definirea clientilor eligibili va avea drept rezultat o deschidere a pietei egala cu cel putin 33% din consumul anual total de gaze naturale al pietei nationale de gaze naturale. 2. 4. art. Pâna la aplicarea art. Dupa doi ani se aplica art. Aceasta derogare expira automat când respectivul stat membru nu mai poate fi definit ca piata în ascensiune.adusa la cunostinta Comisiei. iar după trei ani art. 11. art. (c). 17. (1) lit. 12 alin. La data la care derogarea mentionata în alin. 7.

(a) Se poate acorda o derogare pentru alte infrastructuri de gaze naturale decât infrastructura de distribuţie numai daca în zona respectiva nu s-a stabilit nici un fel de infrastructura în domeniul . 9. în special. a caror exploatare ar fi nerentabila în conditiile unei piete concurentiale.perspectivele pietei de gaze naturale în cauza. 8 alin.limitata din punct de vedere geografic a unui stat membru. 18. 13. . pentru realizarea de progrese în respectiva zona. (1) si (2).nivelul si perspectivele de rambursare a investitiilor necesare. 4. . art. . art. 17. art.necesitatea investitiilor în infrastructuri.dimensiunea si vechimea sistemului de gaze naturale din zona respectiva. 11. a următoarelor criterii: .dimensiunile si caracteristicile geografice ale zonei sau regiunii respective si factorii social-economici si demografici. 7. în special în ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport si a distributiei principale si în vederea încurajarii investitiilor. (5). statul membru poate solicita Comisiei o derogare temporara de la dispozitiile art. art. 23 alin. . 24. (1) si/sau ale art. Comisia poate acorda derogarea mentionata în alin. art. art. art. 12 alin. art. 5. (4) prin luarea în considerare. art.

O derogare temporara nu poate depasi zece ani de la data primei livrari de gaze naturale în zona respectiva. (2). Luxemburgul poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. (5). 8 alin. Comisia informează statele membre cu privire la solicitarile transmise în temeiul alin. 6. 9 pentru o perioada de cinci ani începând de la 1 iulie 2004. O astfel de derogare este revizuita înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani. (b) Pentru infrastructura de distributie poate fi acordata o derogare pentru o perioada de timp care nu poate depasi 20 de ani pentru infrastructura de distributie de la data primei livrări de gaze naturale în zona respectiva prin sistemul mentionat. împreuna cu derogarile menţionate în alin. iar orice decizie de reînnoire a derogarii pentru o noua perioada de cinci ani este adoptata în conformitate cu procedura mentionata în art. 7. (1) si (2). se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Înainte de a adopta o decizie în conformitate cu dispozitiile din alin. Aceasta decizie. 30 alin. în condiţiile respectării confidenţialităţii informatiilor.gazelor naturale sau daca o asemenea infrastructura exista de mai putin de zece ani. . Orice astfel de derogare este comunicata Comisiei. (4). (3) si art.

de statul membru catre Comisie. 13. înainte de 15 martie 2002 si în conformitate cu Directiva 98/30/CE. 4. datorita modului eficient în care s-a realizat accesul la retea într-un stat membru – care creeaza un acces la retea pe deplin eficient. 12. nediscriminator si fara obstacole – Comisia ajunge la concluzia ca anumite obligatii impuse întreprinderilor de prezenta directiva (inclusiv cele referitoare la separarea juridica pentru operatorii sistemului de distributie) nu sunt proporţionale cu obiectivul urmarit. statul me mbru respectiv poate transmite Comisiei o solicitare privind scutirea de obligatia respectiva. Articolul 29 Procedura de revizuire În eventualitatea în care raportul mentionat la art. pentru dezvoltarea si exploatarea exclusiva a retelelor de distributie din anumite zone geografice.8. 18. . împreuna cu toate informatiile relevante necesare pentru a demonstra ca se mentin concluziile raportului privind Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii RM nu este stat membru al UE. (3) concluzioneaza ca. 11. 31 alin. Grecia poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. 23 si/sau 24 din prezenta directiva pentru zonele geografice si perioadele de timp specificate în licenţele eliberate de ea. fara întârziere. Solicitarea este notificata.

În cazul în care se face referire la prezentul alineat. RM nu este membru UE . cu conditia ca. 3. Articolul 30 Comitetul 1. 2. Comisia poate propune. respectivul stat membru sa pună în aplicare masuri la fel de eficiente. se aplica art. 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE. scutirea statului membru respectiv de anumite cerinte. RM nu este stat membru al UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. transmite propunerile Parlamentului European si Consiliului în vederea modificarii dispozitiilor respective ale directivei.asigurarea unui acces efectiv la reţea. conform dispozitiilor din art. Articolul 31 Raportarea Comisia monitorizeaza si analizeaza aplicarea prezentei directive si înainteaza Parlamentului European si Consiliului. Comisia este asistata de un comitet. Comisia adopta un aviz cu privire la solicitarea statului membru respectiv si. daca este cazul. Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedura. iar apoi în fiecare an. un raport general Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. dupa caz. În termen de trei luni de la primirea unei astfel de notificari. în propunerile de modificare a directivei. înainte de sfârsitul primului an ce urmeaza intrarii în vigoare a prezentei directive. 8.

luând în . în special echilibrul existent si cel prevazut dintre cerere si oferta. (c) masura în care cerintele referitoare la separare si la stabilirea tarifelor continute în prezenta directiva s-au bucurat de succes pentru asigurarea accesului corect si nediscriminator la sistemul comunitar de gaze naturale si a nivelelor de concurenta echivalente. 13 alin. precum si consecintele economice.privind progresele înregistrate. concentrarea pe piata. comportamentul acaparator sau anticoncurential. inclusiv aspecte ale dominarii pietei. Acest raport acopera cel putin urmatoarele elemente: (a) experienta câstigata si progresele înregistrate în crearea unei pietei interne complet functionale de gaze naturale si obstacolele care ramân în aceasta privinta. (2) în vederea unei posibile revizuiri a pragului. de mediu si sociale ale deschiderii pietei gazelor naturale pentru clienti. inclusiv punerea în aplicare a derogarii prevazute în art. (b) derogarile acordate conform prezentei directive. (d) o examinare a aspectelor legate de nivelele de capacitate ale sistemului si siguranta furnizarii gazelor naturale în Comunitate.

(1) cuprinde si o analiza a diferitelor masuri luate în statele membre pentru îndeplinirea obligatiilor de servicii publice. 2. Din doi în doi ani. (g) necesitatea unor posibile cerinte de armonizare care nu sunt legate de prevederile prezentei directive. (f) o evaluare generala a progreselor înregistrate cu privire la relatiile bilaterale cu terte tari care produc si exporta sau transporta gaze naturale. acest raport poate include recomandari si masuri de contracarare a efectelor negative ale dominării pieţei si ale concentrarii pietei. împreuna cu examinarea eficientei masurilor respective. comertului si accesului la rele al acestor terte tari.considerare capacitatea fizica pentru schimburi dintre zone si dezvoltarea depozitarii (inclusiv problema proporţionalităţii reglementării pieţei în acest domeniu). Daca este cazul. inclusiv progresele înregistrate în domeniul integrarii pietei. în special efectele lor asupra concurentei de . (e) se acorda o atentie deosebita masurilor luate în statele membre pentru satisfacerea vârfurilor de cerere si pentru a face fata deficitelor de aprovizionare ale unui furnizor sau ale mai multor furnizori. raportul mentionat în alin.

Raportul se refera în special la urmatoarele elemente: . . .dezvoltarea infrastructurii de interconexiune. Daca este cazul. . .masura în care clientii îsi aleg efectiv un alt furnizor si renegociaza tarifele. Comisia înainteaza Parlamentului European si Consiliului un raport detaliat care sa prezinte progresele înregistrate în crearea pietei interne a gazelor naturale. în special în privinta standardelor serviciilor publice. La 1 ianuarie 2006 cel târziu.masura în care pietele sunt deschise în realitate concurentei efective. 3. inclusiv aspecte de dominare a pietei.pe piaţa gazelor naturale.masura în care micile întreprinderi si gospodariile populatiei beneficiaza de deschiderea pietei.reglementari eficiente. raportul poate include recomandari privind masurile ce trebuie luate la nivel national pentru realizarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice sau masurile preconizate pentru prevenirea aparitiei unor obstacole pe piata. conditiile de tranzit si situatia siguranţei furnizării în Comunitate. . .existenta accesului nediscriminator la retea. concentrarea pietei si comportamentul acaparator sau anticoncurential.

concentrarii pietei si comportamentului acaparator sau . înainte de 1 iulie 2007.experienta câstigata în aplicarea directivei în privinta independentei efective a operatorilor de sistem în întreprinderile integrate pe verticala. daca au fost adoptate alte masuri. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic sa se asigure un acces eficient la sistem. .. . Daca este cazul. aceste propuneri se refera. si la masurile de abordare a problemelor dominarii pietei. inclusiv preturile de furnizare.noile evenimente din domeniul preturilor. care sa aiba efecte echivalente cu separarea juridica. în legatura cu gradul de deschidere a pietelor. în conformitate cu legea concurentei. Când este necesar. în special pentru garantarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice.existenta unui acces efectiv si nediscriminator al tertilor la depozitarea gazelor naturale. în special pentru asigurarea unei independente efective si depline a operatorilor sistemului de distributie. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. în afara independentei funcţionale si a separarii conturilor. Daca este cazul. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului.

Aceasta se face fara sa se aduca atingere cerintelor continute în art. RM nu este membră a UE. Când statele membre adopta Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. iar necesitatea creării unui cadru juridic pentru transpunerea Directivei rezultă din obligaţiile asumate pe plan internaţional .anticoncurential. fara sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere si aplicare a directivei mentionate. 3 alin. Statele membre pot amâna punerea în aplicare a art. Statele membre pun în aplicare dispozitiile legale. de reglementare si administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 1 iulie 2004 cel târziu. Directiva 98/30/CE se abroga de la 1 iulie 2004. 3. (1) pâna la 1 iulie 2007. Directiva 91/296/CEE se abroga de la 1 iulie 2004. 2. RM nu este membră a UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. 2. Articolul 33 Punerea în aplicare 1. Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa B. (1) din Directiva 91/296/CEE. 13 alin. 13 alin. fara sa aduca atingere contractelor încheiate conform art. (2). Articolul 32 Abrogarea 1. care continua sa ramâna valabile si sa fie puse în aplicare în conditiile directivei mentionate.

în proiectul legii au fost inserate şi alte prevederi.identitatea si adresa furnizorului. Articolul 35 Destinatarii Prezenta directiva se adreseaza statelor membre. Articolul 46. ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere în momentul publicarii lor oficiale. Articolul 34 Intrarea în vigoare Prezenta directiva intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. iar obligaţia de a crea la nivel intern cadrul necesar pentru aplicarea Directivei nr. durata contractului. stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă. responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului. condiţiile de întrerupere a furnizării Principiile UE vor fi aplicabile pe teritoriul RM după publicarea în Monitorul oficial al RM a legii elaborate pentru crearea cadrului necesar aplicării Directivei 2003/55/CE RM nu este membră a UE. (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale. termenul de racordare a instalaţiei de utilizare a consumatorului. după cum urmează: Articolul 44. Contractul de furnizare a gazelor naturale (1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator. .aceste dispozitii. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Contractul stipulează în mod obligatoriu identitatea şi adresa furnizorului. 3 au rolul de a garanta că consumatorii: (a) au dreptul la un contract cu furnizorul lor de servicii pentru gaze care sa specifice: . Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie. obiectul contractului. mijloacele prin care se pot obţine informaţii privind toate tarifele în vigoare. 20003/55/CE rezultă din angajamentele asumate pe plan internaţional de RM. pentru a asigura protecţia consuamtorilor. în special Directiva Parlamentului European si Consiliului1 97/7/CE si Directiva Consiliului 93/13/CE. ANEXA A Masuri privind protectia consumatorului Fara sa aduca atingere normelor comunitare privind protectia consumatorului. masurile menţionate la art. De asemenea. nivelurile de calitate. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

- serviciile furnizate, nivelul de calitate al serviciilor oferite, precum si data conectarii initiale; - daca sunt oferite, tipurile de servicii de întretinere oferite; - mijloacele prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind toate tarifele aplicabile si taxele de întretinere; - durata contractului, conditiile de reînnoire si anulare a serviciilor si contractelor, existenţa oricărui drept de retragere; - orice compensaţie şi modalităţile de recompensă care se aplica daca nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate ale serviciilor contractate; - metoda de initiere a procedurilor de solutionare a divergentelor în conformitate cu lit. (f). Conditiile trebuie sa fie corecte si bine cunoscute anterior. În orice caz, aceste informatii trebuie furnizate înainte de încheierea sau confirmarea contractului. În cazul în care contractele sunt încheiate prin intermediari, înainte de încheierea contractului se furnizeaza si informatiile de mai sus; (b) primesc o notificare adecvata referitoare la orice intentie de modificare a conditiilor contractuale, si sunt informati în legatura cu dreptul lor de retragere atunci când se transmite notificarea. Furnizorii de

gazelor naturale, precum şi de deconectare şi reconectare a instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţelele de gaze naturale, cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului, acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor prevăzute prin contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul a acestora în caz de încălcare de către furnizor a obligaţiilor sale modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale. (2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea

(2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa gazelor naturale, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi. Articolul 45. (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. (2) Regulamentul va cuprinde, în special, norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalatiile de utilizare ale consumatorului, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare

servicii informează consumatorii în mod direct în legatura cu orice crestere a tarifelor, la o data adecvata, nu mai târziu de o perioada normala de facturare dupa intrarea în vigoare a cresterii. Statele membre iau masurile necesare pentru ca consumatorii sa fie liberi sa rezilieze contractele daca nu accepta noile conditii care le-au fost notificate de furnizorul lor de servicii pentru gaze naturale; (c) primesc informatii transparente cu privire la preturile si tarifele care se aplica si în termenii si condiţiile standard, cu referire la accesul la si utilizarea serviciilor de gaze naturale; (d) li se ofera o alegere larga a metodelor de plata. Orice diferenta a termenilor si condiţiilor reflecta costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie corecte si transparente. Ele trebuie transmise într-un limbaj clar si inteligibil. Consumatorii trebuie sa fie protejati fata de metodele de vânzare incorecte sau care induc în eroare; (e) nu trebuie sa plateasca sume suplimentare pentru schimbarea furnizorului; (f) beneficiaza de proceduri transparente, simple si necostisitoare pentru tratarea reclamatiilor lor. Aceste proceduri

contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale, consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în rezultatul negocierii. Cuantumul clauzei penale este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. (6) Furnizorul de gaze naturale este obligat să prezinte consumatorului informaţii suficiente cu privire la preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele de gaze naturale. (7) Furnizorul este obligat să notifice consumatorului intenţia de a modifica contractul, precum şi faptul că acesta din urmă este în drept să rezilieze contractul în caz de dezacord. (8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor casnici, care au încheiat contract de furnizare a gazelor naturale se extind şi asupra membrilor familiei acestora care locuiesc împreună cu consumatorul. (9) Consumatorul este în drept să încheie contract de procurare a gazelor naturale cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia lor prin reţelele de transport şi distribuţie,

ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, evidenţa consumului de gaze naturale, plata gazelor naturale, deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale, examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Articolul 47. (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării

trebuie sa permita solutionarea încheind contracte pentru prestarea corecta si prompta a serviciilor de transport şi distribuţie a divergentelor, prevazându-se, în gazelor naturale. cazurile când se justifica aceasta, un sistem de rambursare si/sau compensare. Aceste proceduri trebuie sa respecte, în masura posibilitatilor, principiile enuntate în Recomandarea Comisiei 98/257/CE; (g) când sunt conectati la sistemele de gaze naturale sunt informati în legatura cu drepturile lor de a fi aprovizionati, conform legislatiei nationale aplicate, cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile.

gazelor naturale la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale. (2) Instalaţiile de utilizare ale consumatorilor nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a reţelei de gaze naturale, precum şi destabilizări în furnizarea gazelor naturale altor consumatori. Articolul 48. (1) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să întrerupă prestarea serviciilor pentru o perioadă de timp cît mai scurtă dacă a survenit una din următoarele împrejurări: a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor; b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii; c) se încalcă echilibrul între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale;

e) în legătură cu efectuarea de racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi întreţinere care nu pot fi executate în alt mod. f) în legătură cu avariile sau cu lichidarea consecinţelor lor. La dispariţia circumstanţelor ce au dus la la limitarea sau întreruperea prestării . (2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării serviciilor dacă întreruperea nu este cauzată de situaţii excepţionale. sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională.d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale. (3) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil. survenită la scară naţională.

(1) Titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale sînt responsabili de instalarea. deservirea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor. dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin.serviciilor. întreprinderea de gaze naturale va relua în termeni cît mai restrînşi livrarea gazelor naturale. exploatarea. . (4) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea şi întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (2). Articolul 49. (5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale.(3).

cheltuielile pentru verificare le suportă reclamantul. Dacă reclamaţia se confirmă. se fac recalculări. iar dacă nu se confirmă. (3) Părţile.(2) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia gazelor naturale ţin evidenţa lor. costul gazelor naturale consumate. în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi clauzele contractuale. . pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. care au încheiat contractul de furnizare sau de procurare a gazelor naturale. (4) Consumatorul: a) suportă cheltuielile pentru racordare şi pentru reconectare. utilizînd numai echipamente de măsurare verificate metrologic. b) achită. ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.

4 Procedura de c) achită consumul gazelor naturale.ANEXA B Tabel de corespondenta Directiva 98/30/CE Prezenta directiva Art. 2 Definitii Art. calculat prin aplicarea sistemului pauşal. 3 Obligatiile serviciului public si protectia consumatorului Art. (5) Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. Prevederea în cauză nu a fost proiectul legii Nu are caracter normativ . în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale. 2 Art. 1 Art. 4 Art. Calculul consumului de gaze naturale în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. 1 Domeniul de aplicare Art. 3 Art.

7 Art. 20 Accesul la retelele de conducte din amonte Art.autorizare . 11 Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Art. 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie . 14 . 9 alin.Art. 7 Desemnarea operatorilor sistemului de transport Art. 8 Art.16 Art. 17 Separarea conturilor Art. (1) Art. 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie . 22 Noua infrastructura Art. 10 Art. 23 Art. 17 Art. 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport Art.Art. 23 Deschiderea pietei si reciprocitatea . 21 Refuzul accesului . 16 Dreptul de acces la conturi Art.Art. 18 Accesul tertilor . 11 Art. 8 Sarcinile operatorilor sistemului de transport .Art. 18 si 19 Art. 6 Art. 5 Monitorizarea sigurantei alimentarii Art. 15 Operatorul combinat Art.Art. 13 Art. 12 Art. 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport Art. 19 Accesul la depozitare Art. 6 Reglementari tehnice Art.Art. 5 Art. 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie Art.

25 Autoritatile de reglementare Art. 21 alin.Art. 27 si 28 Art. 29 Procedura de revizuire . 34 Intrarea în vigoare Art. 29 Art. 33 Punerea în aplicare Art. 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare Art. 32 Abrogarea Art.Art. 30 Comitetul Art. 26 Art. 25 Art. 24 Conductele magistrale directe Art. 31 Art. (2)-(3) si 22 Art. 35 Destinatarii Anexa A Masuri privind protectia consumatorului . 20 Art. 24 Art. 26 Masuri de salvgardare Art.Art. 30 Art. 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate .Art. 31 Raportarea .