Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor

naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE. Directive 2003/55/EC of the European parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC Proiectul legii cu privire la gazele naturale Draft on the Natural Gas Law Parţial compatibil
4. Prevederile şi cerinţele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful) 5. Prevederile actului normativ naţional (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.) 6. Diferenţe 7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parţial compatibil sau incompatibil 8. Instituţia responsabilă 9. Termenul - limită de asigurare a compatibilit ăţii complete a actului naţional

Articolul 1 Domeniul de aplicare 1. Prezenta directiva stabileste reglementarile comune privind transportul, distributia, furnizarea si stocarea gazelor naturale. Ea stabileste reglementarile cu privire la organizarea si functionarea sectorului gazelor naturale, accesul la piata, criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii de transport, distributie, furnizare si depozitare a gazelor naturale si exploatarea sistemelor. 2. Reglementarile stabilite de prezenta directiva pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplica si biogazului si gazului obtinut din biomasa sau altor tipuri de gaze, în masura în care este posibil ca ele sa fie injectate si transportate în deplină

Articolul 1. Scopul Legii (1) Scopul prezentei legi este instituirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale, în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă şi cu respectarea normelor de calitate, siguranţă şi protecţie a mediului (2) Legea stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor în sectorul gazelor naturale: producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul gazelor naturale, precum şi sistemul de protecţie a drepturilor consumatorilor. Articolul 2. Domeniul de acţiune al prezentei legi Prezenta legi se extinde asupra: a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite în continuare gaze naturale;

Compatibil

siguranţa prin sistemul pentru gazele naturale.

Articolul 2 1. „întreprindere din sectorul gazelor naturale” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare, achizitionare sau depozitare de gaze naturale, inclusiv GNL, care raspunde de realizarea sarcinilor comerciale, tehnice si/sau de întretinere legate de respectivele activitati, fara a include însa consumatorii finali.

b) transportului, inclusiv a tranzitului gazelor naturale; c) distribuţiei gazelor naturale; d) furnizării de gaze naturale, inclusiv prin import şi export; e) determinării şi aprobării tarifelor reglementate la gazele naturale şi pentru serviciile prestate; f) desfăşurării activităţilor pe piaţa gazelor naturale; g) licenţierii genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale; h) protecţiei drepturilor consumatorilor; i) siguranţei şi fiabilităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; j) funcţionării sistemului gazelor naturale şi asupra pieţei gazelor naturale. întreprindere de gaze naturale persoană care desfăşoară una din următoarele activităţi: producerea, transportul, distribuţia, furnizarea, stocarea gazelor naturale şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate.

Partial compatibil La definirea noţiunii nu a fost preluată menţiunea cu privire la faptul că sintagma „întreprindere de gaze naturale” include şi noţiunea de „consumator angrosist”.

Explicaţia rezidă în faptul că, potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr. 451din 30.07.2001, în sectorul gazelor naturale activităţile de producere, furnizare, stocare a gazelor naturale se supun licenţierii. Astfel ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”, statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale, în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife

Articolul 2, 2. „reţea de conducte de alimentare din amonte” reprezinta orice conducta sau retea de conducte exploatate si/sau construite ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale sau petrol sau utilizate pentru transportul gazelor naturale produse în cadrul unuia sau mai multor proiecte de acest gen catre o instalatie sau terminal de prelucrare sau catre un terminal de descarcare de coasta.

Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale.

Articolul 2, 3 „transport” reprezinta transportul gazelor naturale printr-o retea de conducte de înalta presiune, alta decât o retea de alimentare din amonte, pentru a fi livrate consumatorilor, dar care nu include furnizarea.

transportul gazelor naturale – activitatea de transmitere a gazelor naturale prin reţeaua de transport în scopul livrării gazelor naturale consumatorilor, fără a include furnizarea.

Compatibil Noţiunea de „transport al gazelor naturale” trebuie coroborată cu noţiunea de „reţea de transport”, definită în proiectul legii, după cum urmează: reţea de transport - sistem format din conducte de gaze naturale de presiune

nergelementate, a căror activitate se supune licenţierii. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului, iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. Mai mult, în proiectul legii se regăseşte noţiunea de „instalaţie de utilizare”, care este situată în aval de punctul de delimitare şi care se află în proprietatea consumatorilor. Acest fapt permite delimitarea conductelor şi a instalaţiilor consumatorului de obiectele sistemului de gaze naturale, inclusiv de reţelele de gaze naturale, de transport şi distribuţie. Noţiunea de „reţea de transport” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale, în vigoare, şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii, inclusiv la acordarea licenţelor.

de distribuţie . daca este naturale. Articolul 2. a interconexiunilor sale cu pentru transportul gazelor alte sisteme. Noţiunea de „reţea de distribuţie” se regăseşte şi în Legea cu privire la gazele naturale. dezvoltarea transport de a satisface pe termen lung persoană care deţine sistemului de transport într-o cererile rezonabile de transport a gazelor reţele de transport a anumita zona si. fără a include coroborată cu noţiunea de „reţea de distribuţie”. la livrarea gazelor naturale. precum si de naturale. naturale. consumatorilor. gazelor naturale şi care este titular de licenţă cazul. asigurarea capacităţii reţelelor de ca daca este necesar. inclusiv la acordarea licenţelor.înaltă. definită în proiectul legii. operatorul reţelelor de transport – Compatibil 4 „operator al sistemului de persoană responsabilă de exploatarea. . Noţiunea de „operator al întreţinerea. şi şi-a demonstrat utilitatea la aplicarea legii. asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru transportul gazelor naturale. de distribuţie şi de măsurare. distribuţia gazelor naturale – activitatea Compatibil 5 „distribuţia” semnifică Noţiunea de „distribuţie a de transmitere a gazelor naturale prin transportul gazelor naturale prin reţelele de distribuţie în vederea livrării gazelor naturale” trebuie reţelele de conducte locale sau acestora consumatorilor. cu staţii de compresare. care servesc în ansamblu la transportul şi. regionale. precum şi de transportatoare”. dar fără a include după cum urmează: reţea furnizarea. pentru a fi livrate furnizarea. după caz. dezvoltarea reţelelor de transport” reprezinta orice reţelelor de transport” persoana fizica sau juridica care transport în anumite zone şi a trebuie coroborată cu realizeaza activitatea de transport interconexiunilor cu alte sisteme de gaze noţiunea de „unitate si raspunde de exploatarea. dacă este necesar. definită asigurarea întretinerii si.sistem format din conducte de gaze naturale de presiune înaltă. medie şi joasă. Articolul 2. în vigoare. cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de În sistemul gazelor naturale din RM unitatea transportatoare desfăşoară activitatea de transport şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de transport.

Articolul 2. a interconexiunilor sale cu alte sisteme. naturale. asigurarea întretinerii si. inclusiv revânzarea de gaze naturale. furnizor . 7 „furnizare” reprezinta vânzarea. întrucât potrivit celor menţionate. 8 „întreprindere de furnizare” reprezinta orice persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de furnizare. catre consumatori.persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizarea de gaze naturale. furnizare . inclusiv GNL. Compatibil Articolul 2. întreţinerea şi dezvoltarea reţelelelor de distribuţie în anumite zone.Articolul 2. precum si de asigurarea capacitatii sistemului de a satisface pe termen lung cererile rezonabile pentru distribuţia gazelor naturale. inclusiv din import. inclusiv partea instalaţiilor . Articolul 2. daca este cazul.procurare de gaze naturale. activitatea de furnizare se supune reglementării prin licenţiere în RM. În sistemul gazelor naturale din RM unitatea de distribuţie desfăşoară activitatea de distribuţie şi exercită funcţiile operatorului reţelelor de distribuţie. 6 „operator al sistemului de distributie” reprezinta orice persoana fizica sau juridica ce desfăşoară activitatea de distributie si raspunde de exploatarea. operatorul reţelelor de distribuţie – persoană responsabilă de exploatarea. Compatibil Noţiunea de „operator al reţelelor de distribuţie” trebuie coroborată cu noţiunea de „unitate de distribuţie”. 9 „depozit de stocare” reprezintă o instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale depozit de stocare – instalaţia utilizată pentru stocarea gazelor naturale şi care este deţinuta şi/sau exploatata de o persoană. şi de interconexiunile cu alte reţele de gaze naturale. precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale transport şi de punctul de delimitare. definită ca persoană care deţine reţele de distribuţie a gazelor naturale şi care este titular de licenţă pentru distribuţia gazelor. şi vânzarea sau revânzarea gazelor naturale. Compatibil Noţiunea de „furnizor” este definită ca persoană deţinătoare de licenţă pentru furnizare. inclusiv a GNL. dezvoltarea sistemului de transport într-o anumita zona si. daca este necesar. dacă este necesar. care servesc la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare.

si care este deţinuta şi/sau exploatata de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. definită ca persoană care deţine un depozit de stocare şi care este titular de licenţă pentru stocarea gazelor naturale. GNL utilizate pentru stocare. operatorul depozitului de stocare – persoană care este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea depozitelor de stocare. Articolul 2. 10 „operator al sistemului de stocare” reprezintă o persoană fizică sau juridică care realizează activitatea de stocare şi răspunde de exploatarea unui depozit de stocare. . după cum urmează: „stocarea gazelor naturale ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de stocare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele de stocare şi pentru injecţia. dar cu excepţia instalaţiilor folosite pentru producere şi cu excepţia instalaţiilor destinate în mod exclusiv operatorului reţelelor de transport la desfăşurarea activităţii licenţiate. incluzând partea instalatiilor GNL utilizate pentru stocare. dar cu excepţia porţiunii utilizate pentru operaţiunile de producţie si cu excepţia instalaţiilor rezervate exclusiv pentru operatorii sistemului de transport în vederea desfasurarii activitatilor lor. în proiectul legii a fost definită noţiunea de „stocarea gazelor naturale”. De asemenea. Compatibil Noţiunea de „operator al depozitului de stocare” trebuie coroborată cu noţiunea de „întreprindere de stocare”.

instalaţie GNL . 11 „instalaţia GNL” reprezintă un terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile de sistem şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. definită ca instalaţie GNL .Articolul 2. 12 “operator al sistemului GNL” reprezinta o persoana fizica sau juridica care realizeaza activitatea de lichefiere a gazelor naturale sau importul. depozitarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale” Compatibil operatorul instalaţiei GNL – persoană care îndeplineşte funcţiile de lichefiere a gazelor naturale sau de import. descarcarea si regazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de regazificare şi livrarea ulterioara catre sistemul de transport. Compatibil A se menţiona că în proiectul legii se regăseşte şi noţiunea de „instalaţie GNL”. descarcarea si re-gazificarea GNL şi răspunde de exploatarea unei instalaţii GNL.terminal utilizat pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul. Articolul 2. dar nu include porţiunea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. . descarcarea si re-gazificarea GNL şi include serviciile auxiliare şi depozitele de stocare temporară necesare pentru procesul de re-gazificare şi livrarea ulterioara către sistemul de transport. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. dar nu include partea terminalelor GNL utilizate pentru stocare. descărcare şi re-gazificarea GNL şi este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei GNL.

necesare pentru asigurarea accesului la transport. deţinute si/sau exploatate de o întreprindere din sectorul gazelor naturale. Articolul 2 15 „stocare în conductă” reprezinta stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor. Noţiunea de „sistem de gaze naturale” include şi instalaţiile de utilizare pentru raţiuni tehnice. reţea de distributie. Compatibil. cu excepţia instalaţiilor destinate cu exclusivitate operatorilor reţelelor de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. care în ansamblu formează un sistem unic. Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul legii Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului . distribuţie si activitatea GNL. pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Articolul 2 14 „servicii auxiliare” reprezinta toate serviciile necesare pentru accesul la şi exploatarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie şi/sau a instalaţiilor GNL şi/sau a depozitelor de stocare. dar cu excepţia instalaţiilor destinate exclusiv operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. a depozitelor de stocare. sistem de gaze naturale .Articolul 2 13 „sistem” reprezinta orice reţea de transport. a reţelelor de transport şi de distribuţie. inclusiv pentru asigurarea echilibrului între ofertă şi cerere şi amestec. Compatibil Noţiunea de „ancillary services” a fost transpusă în proiectul legii ca noţiunea de „servicii de sistem” Aceasta deoarece în legislaţia RM noţiunea de „servicii auxiliare” este definită ca servicii adiţionale distribuţiei sau transportului gazelor naturale. servicii de sistem . precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. acordate consumatorilor şi părţilor terţe de către unitatea transportatoare sau de distribuţie. instalaţie GNL şi/sau depozit de stocare. inclusiv conducta de stocare şi instalaţiile acesteia pentru furnizarea de servicii auxiliare. dar cu excepţia instalaţiilor destinate operatorilor sistemului de transport pentru îndeplinirea funcţiilor lor. precum şi cele ale întreprinderilor înrudite.servicii necesare pentru funcţionarea şi asigurarea accesului la reţelele de transport şi de distribuţie. la instalaţiile GNL şi/sau la depozitele de stocare. instalaţie GNL.totalitate a utilajelor de producere.

interconexiune . Articolul 2 20 „întreprindere integrata pe verticala” reprezinta o întreprindere din sectorul gazelor naturale sau un grup de întreprinderi ale caror relatii reciproce sunt definite în art. 3 alin. distribuţie. şi care efectuează cel puţin una din activităţile de transport. Articolul 2 17 „interconexiune” reprezintă o conductă de transport care traverseaza sau trece peste o frontiera dintre statele membre pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state membre. una din activităţile de producere sau furnizare a gazelor naturale. stocare şi. Aceasta deoarece noţiunea nu a fost utilizată în textul proiectului şi nu este necesară noţiune separată. . după cum este definit în prezenta lege. iar potrivit principiilor tehnicii legislative din Republica Moldova în proiectul unei legii nu se includ noţiuni care nu sunt utilizate în text. (3) din Regulamentul Consiliului întreprindere integrată pe verticală Compatibil întreprindere sau grup de întreprinderi legate prin relaţii reciproce de control. Articolul 2 19 „întreprindere integrata din sectorul gazelor naturale” reprezinta o întreprindere integrata pe verticala sau pe orizontala. Articolul 2 18 „magistrala directa” reprezinta o conducta de gaze naturale complementara sistemului Interconectat.instalaţiile şi Compatibil echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme de gaze naturale. minim. sistem interconectat – serie de sisteme Compatibil de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni. Compatibil Noţiunea nu a fost transpusă în proiectul Legii cu privire la gazele naturale. conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate.Articolul 2 16 „sistem interconectat” reprezinta un numar de sisteme legate între ele.

sunt reunite sub o conducere unică sau sunt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane. 33 alin. (1) din acelasi document. Compatibil . distribuţie sau furnizare a gazelor naturale şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul de gaze naturale Compatibil întreprindere înrudită – societate comercială afiliată. 44 alin. furnizare sau depozitare de gaze naturale. Compatibil Definiţia de întreprindere înrudită a fost elaborată reieşind din prevederile Codului civil al RM reglementând societăţile comerciale afiliate. 4064/89 din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrarilor de întreprinderi şi în care întreprinderea respectivă/grupul respectiv îndeplineşte cel puţin una din activităţile de transport. Articolul 2 22 „întreprinderi înrudită” reprezinta întreprinderi afiliate. Articolul 2 21 „întreprindere integrată pe orizontală” reprezintă o întreprindere care îndeplineste cel putin una dintre activitatile de productie. 41 din Directiva a saptea a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983. si/sau întreprinderi care apartin acelorasi actionari. în sensul art. distributie. (g)* din Tratatul privind conturile consolidate2 si/sau întreprinderi asociate. întreprindere integrată pe orizontală întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere. în sensul art. precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale.(CEE) nr. transport. Articolul 2 23 „utilizator de sistem” reprezintă orice persoană juridică sau fizică ce alimentează sistemul sau se alimentează din sistem. GNL sau stocare şi cel puţin una din activităţile de producere sau furnizare de gaze naturale. utilizator al reţelei de gaze naturale – persoană fizică sau juridică căreia i se prestează serviciul de transport sau de distribuţie a gazelor naturale. transport. (3) lit. întreprinderile care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţile care. fără a depinde una de alta. pe baza art. distribuţie.

consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează Articolul 2 26 „consumatori noncasnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale ce nu sunt Noţiunea de „consumator casnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că pentru a procura gazele naturale. Articolul 2 25 „consumatori casnici” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru propriul lor consum casnic.Articolul 2 24 „consumatori” reprezinta consumatorii angrosişti si consumatorii finali de gaze naturale. nr. Explicaţia rezidă în faptul că. precum şi întreprinderi din sectorul gazelor naturale care procură gazele naturale. Noţiunea de „consumator noncasnic” este definită în proiectul legii inclusiv sub aspectul faptului că În opinia autorilor. 451din 30.2001. consumator .persoană fizică sau persoană juridică care procură şi utilizează gazele naturale în calitate de combustibil sau de materie primă şi ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze naturale. potrivit Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. În opinia autorilor. Noţiunea de „consumator” nu include noţiunea de „întreprindere de gaze naturale”. furnizare. în raport cu întreprinderile de stocare sau pentru furnizorii gazelor naturale la tarife nergelementate. consumator casnic – persoană fizică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale şi care procură şi utilizează gazele naturale pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi este pasibilă . consumatorul casnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale.07. în sectorul gazelor naturale activităţile de producere. Astfel. statut care nu necesită îndeplinirea unor condiţii speciale. a căror activitate se supune licenţierii. ar putea apărea confuzii la utilizarea noţiunii de „consumator angrosist”. definiţia în cauză nu contravine prevederilor Directivei şi defineşte în mod mai clar statutul de „consumator casnic”. stocare a gazelor naturale se supun licenţierii.

pentru a procura gazele naturale. inclusiv din străinătate. consumatorul noncasnic trebuie să fie racordat la reţelele de gaze naturale. . Articolul 2 28 „consumatorii eligibili” reprezintă consumatorii care sunt liberi sa procure gazele naturale de la furnizorul ales de ei. gazele naturale în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice.destinate propriului lor consum casnic. În sectorul gazelor naturale din RM orice consumator poate procura gazele naturale de la furnizorul ales de acesta. potrivit celor menţionate. deoarece conform proiectului legii toţi consumatorii sunt în drept să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. 23 din prezenta Directiva. atât consumatorii casnici şi consumatorii noncasnici sunt persoanele care utilizează gazele naturale. noţiunea de „consumator” nu include şi întreprinderile de gaze naturale. în sensul art. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. efectiv acest drept nu poate fi realizat. Articolul 2 27 „consumatorii finali” reprezintă consumatorii care procură gazele naturale pentru uz Propriu. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Mai mult. dar nu le procură pentru a le vinde ulterior. deoarece în mare parte gazele naturale sunt importate de la un singur producător SAD Gazprom. de a defini în mod mai clar statutul de „consumator noncasnic”. Explicaţia rezidă în faptul că nu este necesară definirea noţiunii de consumator final în contextul în care. însă.

care pot fi consideraţi ca consumatori angrosişti. care procură gazele naturale în scopul revânzării lor în interiorul sau în afara sistemului în care sunt stabiliţi. Articolul 2 30 „planificare pe termen lung” reprezintă planificarea capacităţii de furnizare şi transport a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale pe termen lung. în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului. iar activitatea de achiziţionare pentru revânzare a gazelor naturale poate fi desfăşurată de titularii licenţelor pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. în cazul introducerii de două noţiuni care să desemneze persoana care vinde gazele naturale la tarife nereglementate („consumator” şi „furnizor la tarife nereglementate”) s-ar putea crea confuzii cu privire la cerinţele ce trebuie îndeplinite de persoana care intenţionează să desfăşoare activitatea de procurare-vânzare a gazelor naturale. pentru diversificarea surselor şi asigurarea livrărilor câtre planificare pe termen lung – planificarea necesarului de investiţii în capacităţi de producere. de stocare şi de distribuţie a gazelor naturale pe termen lung. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Astfel. Compatibil . Explicarea rezidă în faptul că pe piaţa gazelor naturale a RM nu există consumatori angrosişti. în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem. de transport. a diversificării surselor şi a asigurării livrării gazelor naturale consumatorilor. în afara operatorilor sistemului de transport şi a operatorilor sistemului de distribuţie.Articolul 2 29 „consumatori angrosişti” reprezintă persoane fizice sau juridice. deoarece există furnizorii la tarife nereglementate.

la reţelele de gaze naturale.reprezintă atât securitatea furnizării şi a livrării gazelor naturale. Condiţii şi principiile de reglementare (1) În vederea asigurării securităţii energetice. (2) Principiile fundamentale de reglementare ale prezentei legi sunt: . se transportă. Aceasta deoarece prevederea în cauză nu este aplicabilă Republicii Moldova.consumatori.asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al persoanelor terţe. întreprinderile din sectorul gazelor naturale să fie exploatate în conformitate cu principiile prezentei directive. gazele naturale se produc. Compatibil Aceasta deoarece. drepturilor şi intereselor consumatorilor. deoarece nu este necesară. (2). intereselor economiei naţionale. fara sa aduca atingere dispozitiilor de la alin. se stochează. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. persoane fizice şi juridice. Noţiunea nu a fost preluată în proiectul legii cu privire la gazele naturale. întrucât RM nu este membră a UE. inclusiv la tarife transparente şi previzibile. protecţiei mediului. Pe baza organizării lor instituţionale şi luând în considerare principiul subsidiarităţii. sigure şi durabile din punct Articolul 3. Directiva 2003/55/CE nu are aplicabilitate directă pe teritoriul acesteia. statele membre iau toate masurile pentru ca. Articolul 2 31 „piaţa în ascensiune” reprezinta un Stat membru în care prima livrare comerciala din cadrul primului său contract de furnizare a gazelor naturale pe termen lung s-a efectuat cu maximum zece ani în urmă. cât si securitatea tehnică. care sunt recepţionate în exploatare se consideră obiecte noi. în scopul constituirii unei piete competitive. securitatea . Articolul 2 33 „infrastructura noua” reprezintă o infrastructură care nu a fost finalizată până la intrarea în vigoare a prezentei Directive. Articolul 2 32 „siguranţa” reprezintă atât siguranţa furnizării şi a alimentării cu gazele naturale. Orice obiecte ale sistemului de gaze naturale. cât si securitatea tehnică Compatibil Articolul 3 Obligaţiile de serviciu public si protecţia consumatorului 1. se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod. . ea nefiind membru a UE.

inclusiv securitatea furnizării. Astfel.crearea de condiţii optime pentru excluderea dependenţei. în special art. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. alin. Prin considerarea integrala a principalelor dispoziţii ale Tratatului. 4 din proiectul legii se regăseşte definiţia noţiunilor de „obligaţii de serviciu public” şi „management al eficienţei energetice/gestionare a cererii”. verificabile si trebuie sa garanteze egalitatea accesului pentru companiile din . 2: Titularii de licenţe trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public aferente securităţii. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. „obligaţiile de serviciu public” includ obligaţiile ce incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi care se pot referi la securitate. inclusiv eficienta energetica si protejarea climatului. transportul.protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. nediscriminatorii. 33. fără a face nici o discriminare între astfel de întreprinderi în ceea ce priveste drepturile şi obligaţiile acestora. regularitate. Art. . între unitatea transportatoare sau de distribuţie şi întreprinderea de stocare de furnizorii sau producătorii de gaze naturale. 28. . . regularităţii. în primul rând din punct de vedere decizional. alin. precum şi protecţiei mediului. transparente.promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale. regularitate. . vizând interesul economic general. obligatii de serviciu public ce pot fi legate de securitate.de vedere al mediului înconjurator în sectorul gazelor naturale. statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. referitor la capacităţile de producere planificate sau A se menţiona că la art. Astfel de obligatii trebuie sa fie clar definite. inclusiv securitatea furnizării. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. inclusiv securiităţii furnizării. . 86.respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea. (1): Unitatea transportatoare trebuie k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei.efectuarea de investiţii necesare extinderii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. în termenul stabilit. stocarea. calitate si preţul livrarilor. calităţii şi preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali. 2. inclusiv eficienţei energetice şi protecţiei climei Art. precum si protectia mediului.

precum şi la protecţia mediului. destinata influenţării volumului si programării volumului de gaze naturale in scopul reducerii consumului gazelor naturale si a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienta energetica sau în alte măsuri precum contractele de alimentare cu gaze naturale intreruptibile. daca acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente si economice opţiuni. În legatura cu securitatea furnizarii. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. managementul eficienţei energetice/gestionare a cererii si pentru îndeplinirea obiectivelor de protectie a mediului.sectorul gazelor naturale din UE la consumatorii nationali. investiţiile noi pentru creşterea capacităţii de producere. inclusiv eficienţa energetică şi protecţia climei. calitate şi tariful de furnizare a gazelor naturale consumatorilor. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. globala sau integrala. tinând seama de posibilitatea ca terte parti să dorească accesul la sistem. „management al eficientei energetice/gestionare a cererii” semnifică abordarea. dupa cum se face trimitere în prezentul alineat. având in vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului gazelor naturale asupra mediului. în construcţie. asupra siguranţei alimentarii cu gaze naturale. precum si asupra costurilor de . precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. statele membre pot introduce punerea în aplicare a planificarii pe termen lung.

Cel putin în privinta consumatorii casnici. 3. ele pot lua masuri adecvate pentru a-i proteja pe clientii din zonele îndepartate care sunt conectati la sistemul de gaze naturale. Ele garanteaza un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. furnizor de ultimă opţiune – furnizorul desemnat pentru a furniza gazele naturale în condiţii specifice. ca exista masurile de siguranţa adecvate pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Statele membre iau masuri pentru astfel încât consumatorii eligibili sa poată efectiv trece la un nou furnizor. aceste masuri le includ pe cele mentionate în anexa A. (5) – (6): (5) Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune. Art. Articolul 45: (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege. (6) Furnizorul de ultimă opţiune încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator. alin. în special în privinţa transparenţei referitoare la condiţiile contractuale generale. inclusiv masuri adecvate pentru a-i ajuta sa evite deconectarea. în special. de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.distribuţie legate de acestea. aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. norme cu privire la proiectarea. reglementate. delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare ale consumatorului. (2) Regulamentul va cuprinde. montarea. în special. Condiţiile şi termenele ce trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Statele membre iau masuri adecvate pentru protejarea consumatorilor finali si pentru a asigura un nivel ridicat al protectiei consumatorilor si se asigura. recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. A se menţiona că la art. 4 din proiect sunt definite noţiunile de „serviciu universal” şi de „furnizor de ultimă opţiune”. după cum urmează: serviciu universal – serviciu prestat întru asigurarea dreptului consumatorilor casnici de a li se furniza gazele naturale de o anumită calitate. la tarife rezonabile. 41. Statele membre pot desemna un furnizor de ultimă opţiune pentru consumatorii conectati la reteaua de gaze naturale. în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele aprobate de către Agenţie. transparente şi uşor comparabile. . În acest context. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor. la informatiile generale şi la mecanismele de soluţionare a divergenţelor.

46 au fost transpuse integral prevederile Anexei A la Directivă. inclusiv din străinătate.(5): (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor. 46.încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea A se preciza şi faptul că în celelalte alineate din art. evidenţa consumului de gaze naturale. . (3) . plata gazelor naturale. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. alin. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale. după cum este expus mai jos. Art. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie.

4. care pot include mijloace de combatere a modificarilor climatice si siguranta furnizarii. 5. în rezultatul negocierii. Statele membre pun în aplicare masuri adecvate de realizare a obiectivelor de coeziune economica si sociala. Cuantumul clauzei penale este negociabil. prevederea unor stimulente economice adecvate. Articolul 49. pentru întretinerea si construirea infrastructurii necesare a reţelei. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale. alin (5): Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. dupa caz. Aceste masuri pot include. Statele membre pot decide sa nu Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a . consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract. în special. inclusiv capacitatea de interconexiune.contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. toate instrumentele nationale si comunitare exis tente. utilizând. protectie a mediului. în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.

Articolul 39: (1) Autorizaţiile de construire a Compatibil . între altele. Articolul 4 Procedura de autorizare fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale Explicaţia rezidă în faptul că RM nu este membru al UE şi. în conformitate cu prezenta directiva si cu art. îndeplinirea obligatiilor de interes economic general impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si în masura în care dezvoltarea comertului nu este afectata astfel încât sa fie contrara intereselor comunitare. orice modificare a acestor masuri. prin urmare. De la intrarea în vigoare a prezentei directive. obligaţia de a raporta CE nu îi poate fi imputabilă. Interesele comunitare cuprind. concurenta referitoare la clientii eligibili. statele membre informeaza Comisia în legatura cu toate masurile adoptate pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu public. 86 din Tratat. indiferent daca aceste masuri necesita sau nu a o derogare de la dispoziţiile prezentei directive. 6. din doi în doi ani.aplice dispozitiile art. 4 cu privire la distributie. inclusiv protecţia consumatorului si a mediului si în legatura cu posibilul lor efect asupra concurentei interne si internationale. de fapt sau de drept. în măsura în care aplicarea acestor prevederi ar obstructiona. indiferent daca acesta necesita sau nu a o derogare de la prevederile prezentei Directive. Statele membre notifica ulterior Comisiei.

sa acorde autorizatii pentru furnizarea de gaze naturale si pentru consumatorii angrosisti. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. distribuţia gazelor naturale. Criteriile si procedurile nediscriminatorii privind acordarea de autorizatii trebuie facute publice. Articolul 16: (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art.1 milioane m3 nu se supune licenţierii. (3) Desfăşurarea activităţilor de comercializare a GNCV şi a GNL se efectuează în baza licenţelor de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate. 3. (2) Activitatea legată de stocarea gazelor naturale în depozite de stocare cu capacitatea mai mică de 0. în temeiul acelorasi dispozitii. (2) Procedura şi temeiurile de eliberare a autorizaţiilor de construire trebuie să fie transparente şi făcută publice. de autorităţile administraţiei publice locale. consimtamânt sau aprobare) pentru construirea sau exploatarea instalatiilor de gaze naturale. concesionare. De asemenea. (2) . Statele membre garanteaza ca motivele pentru care se refuza obiectelor sistemului de gaze naturale se eliberează. (3) Este interzis refuzul eliberării autorizaţiilor de construire pe motive subiective şi discriminatorii. Construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale de interes naţional va fi autorizată de autorităţile administraţiei publice locale după obţinerea de către solicitant a acordului Guvernului. în conformitate cu dispozitiile de la alin. în baza unor criterii obiective transparente şi nedisciminatorii. permis. Articolul 15: (1) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. la solicitare. Temeiurile refuzului se comunică solicitantului. furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe.(4). statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea pot. statele membre sau orice alta autoritate competenta desemnata de acestea acorda autorizatii pentru construirea si/sau exploatarea pe teritoriul lor a unor astfel de instalatii. licenta. transportul gazelor naturale. În cazul în care statele membre deţin un sistem de autorizare.(1) se acordă persoanelor care: . 2. 17 alin. conducte si echipamente asociate. în mod obligatoriu.1. atunci ele stabilesc criteriile obiective si nediscriminatorii care trebuie îndeplinite de o întreprindere ce solicita autorizaţie pentru construirea si/sau exploatarea de instalatii de gaze naturale sau care solicita o autorizatie pentru furnizarea de gaze naturale.

instalaţiile de producere. Motivele unui astfel de refuz sunt transmise Comisiei spre informare. sunt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege. depozite de stocare. d) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie. 24. 17 se efectuează conform procedurilor . prevăzute de Codul penal. a) sînt înregistrate în Republica Moldova şi prezintă actul confirmativ în acest sens. instalaţii de producere. Statele membre stabilesc o procedura prin care solicitantul poate face apel împotriva unui astfel de refuz. c) prezintă documentele. statele membre pot refuza acordarea unei noi autorizaţii pentru construirea si exploatarea sistemelor de conducte de distributie în orice zona anume. depozitele de stocare. (2) Managerul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu.acordarea unei autorizatii sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului. c) să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 5 ani în domeniul energetic. după caz. (3) Eliberarea. fara a aduce atingere dispozitiilor art. b) prezintă raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul de cont bancar în cazul iniţierii afacerii. b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova. În scopul dezvoltarii unor noi zone alimentate si al unei exploatari eficiente în general. ce confirmă că dispune de reţele de gaze naturale. 4. odata ce un astfel de sistem de conducte s-a construit sau este propus a fi construit în respectiva zona si daca nu este saturata capacitatea existenta sau propusa. precum şi autorizaţia tehnică eliberată de organul abilitat în domeniul securităţii industriale ce confirmă că dispune de personal calificat necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţă şi că reţelele de gaze naturale. reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art. după caz.

c) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale. care corespund prevederilor legilor şi constituie parte integrantă a licenţei. în Compatibilre cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Articolul 17: (1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe: a) licenţă pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. (2) La licenţă se anexează. b) licenţă pentru transportul gazelor naturale. d) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate. condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate. pentru transportul. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei. . (3) Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani. în mod obligatoriu. (4) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. (5) Titularii de licenţe pentru transport.stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Termenul pentru examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale este de 15 zile. în condiţiile specificate în licenţă.

viaţa şi sănătatea oamenilor. În celelalte cazuri. la cererea titularului de licenţă. sistarea temporară a licenţei se anulează. Hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară activităţii de întreprinzător se aplică până la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărârii definitive . fiind pusă în pericol securitatea naţională. licenţa poate fi sistată temporar. cît şi din iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale. la cererea Agenţiei. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de către Agenţie. care a dus la întreruperea furnizării gazelor naturale consumatorilor pe o perioadă mai mare decât cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate. adoptată în temeiul legii. licenţa poate fi sistată temporar prin hotărâre judecătorească. cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată.distribuţie şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul specificat de Agenţie. Articolul 19: (1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului. În caz de nerespectare a acestui termen. (2) Licenţa se sistează temporar prin hotărâre a Agenţiei. sau dacă acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite. (3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea de către titularul de licenţă a obligaţiilor sale.

(3). care nu poate depăşi 6 luni. .şi irevocabile (4) Agenţia va sista temporar licenţa. conform procedurii prevăzute la alin. În hotărârea Agenţiei privind sistarea temporară a se indică termenul concret de sistarea temporară. d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii. b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate. (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. în condiţiile prezentei legi. dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei. (6) Hotărârea privind sistarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi este adusă la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. în termenul stabilit de Agenţie. în termenul stabilit de Agenţie. e) neachitarea plăţii regulatorii. (5) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind sistarea temporară a acesteia. c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate.

adoptată în temeiul legii. în condiţiile legii. (9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul hotărârii Agenţiei. Hotărârea se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. la cererea Agenţiei. (10) Hotărârea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărârea judecătorească corespunzătoare. (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia. c) depistarea unor date neautentice în .(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de sistare temporară a acesteia. b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă. care se efectuează direct de către Agenţie. a) şi b). cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. după remedierea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. (2) lit. sau în temeiul hotărârii instanţei de judecată care a emis hotărârea de sistarea temporară a licenţei sau a hotărârii instanţei ierarhic superioare. Articolul 20: (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărâre judecătorească.

în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii. (4) În cazul retragerii licenţei. e) neînlăturarea. f) nerespectarea. taxa pentru licenţă nu se restituie. (5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea cauzelor care au condus la retragerea licenţei. (6) Titularul de licenţă este obligat. asocierea. Articolul 21: Fuziunea întreprinderilor de gaze naturale între ele. d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă.documentele prezentate Agenţiei. în mod repetat. Agenţia este obligată să-şi prezinte acordul în termen . în termenul stabilit. a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei. în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de retragere a licenţei. să depună la Agenţie licenţa retrasă. În acest caz. separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. (3) Agenţia adoptă hotărârea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă. a prescripţiilor de lichidare a încălcărilor privind condiţiile activităţii licenţiate. precum şi cu alţi agenţi economici. cu indicarea temeiurilor retragerii.

(1). Această monitorizare se refera în special la echilibrul cerere/oferta de pe piata nationala. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat. Articolul 33. 25 alin. Potrivit proiectului legii gazelor naturale. alin. cel mai târziu la 31 iulie în fiecare an. k): Unitatea transportatoare este obligată k) să elaboreze şi să prezente Agenţiei. care. nivelul prevazut al cererii viitoare si al rezervelor disponibile. precum şi măsurile de acoperire a cererii la vârf şi acţiunile în caz de reducere a volumelor furnizate de unul sau mai mulţi furnizori. ele pot delega aceasta sarcina autoritatilor de reglementare menţionate în art. Întrucât RM nu este stat membru al UE. obligaţia de raportare a informaţiilor aferente siguranţei furnizării incumbă unităţii transportatoare.Articolul 5 Monitorizarea siguranţei furnizării Statele membre asigura monitorizarea problemelor legate de siguranta furnizarii. calitatea şi nivelul de mentenanţă al reţelei. un raport anual care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere de pe piaţa gazelor naturale. (1). concomitent. Autoritatile competente publica. Monitorizarea va fi în sarcina ANRE. obligaţia de a prezenta Comisiei raportul privind siguranţa furnizării nu poate fi transpusă în proiectul legii. În cazul în care statele membre consideră adecvat. de o lună şi este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. îndeplineşte funcţiile operatorului reţelelor de transport. lit. prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile pentru furnizare. precum si masurile necesare pentru a se face fata vârfurilor de cerere si deficitului de aprovizionare a unui sau mai multor furnizori. Raportul urmează a fi publicat ulterior într-un ziar republican şi pe site-ul unităţii transportatoare. în termenul stabilit. precum si orice masura luata sau preconizata pentru abordarea lor si înainteaza imediat Comisiei acest raport. referitor la capacităţile de producere planificate sau în construcţie. un raport care sa prezinte constatarile rezultate din monitorizarea acestor aspecte. . capacitatile suplimentare avute în vedere în stadiu de proiect sau în constructie si calitatea si nivelul întretinerii retelelor. acordul se consideră oferit.

7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. Compatibil Articolul 33. 9 din Preambulul Directivei. Aceste reglementări tehnice trebuie sa asigure interactiunea sistemelor si sa fie obiective şi nediscriminatorii. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. lit. k) k) aprobă reglementări tehnice specifice sistemului de gaze naturale. depozite de stocare sau instalaţiilor GNL să desemneze.Articolul 6 Reglementari tehnice Statele membre garanteaza definirea criteriilor de siguranta tehnica precum si elaborarea si punerea la dispozitie a reglementarilor tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si cerinţele funcţionale pentru conectarea la sistem a instalatiilor GNL. a depozitelor de stocare. Ele trebuie sa fie notificate Comisiei în conformitate cu art. a altor sisteme de transport sau distributie. (1): Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport. La transpunerea prevederilor art. 8 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii de transmitere a informatiilor în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al reglementarilor privind serviciile societatii informationale. precum si a magistralelor directe. stocare sau . inclusiv privind gazele naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) şi gazele naturale lichefiate (GNL). distribuţie. pentru o perioada de timp ce urmează sa fie Articolul 5. Articolul 7 Desemnarea operatorilor de sistem Statele membre desemnează sau solicită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care detin instalatii de transport. alin.

. în condiţii economice. de stocare si a instalaţiilor GNL funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. (b) se abtine sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. La exploatarea. În fapt. gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producţie şi/sau furnizare. devin operatori de reţea sau unităţi transportatoare după ce obţin licenţa pentru transportul gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport. reabiliteze. persoanele juridice care au construit reţele de transport. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. (1): Compatibil Unitatea transportatoarea exercită funcţiile de operator al reţelelor de transport.10. Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca operatorii sistemului de transport. retehnologizarea. instalaţii de transport. Fiecare operator al sistemului de transport. unul sau mai multi operatori ai sistemului. fiabile si eficiente. stocare si/sau de GNL sigure. stocare si/sau instalaţiilor GNL: (a) exploateaza. Unitatea transportatoare este obligată: a) să exploateze.stabilita de statele membre luând în considerare eficienţa si echilibrul economic. 8 . alin. Articolul 33. să extindă reţelele de transport şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie. unitatea transportatoare va aplica în mod Articolul 8 Funcţiile operatorilor de sistem 1. tinând seama de impact asupra mediului. retehnologizeze. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. asigura întretinerea şi dezvoltă.

în special în favoarea întreprinderilor înrudite. (d) furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem. în condiţii de siguranţă. Articolul 34. Articolul 40. e) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . eficienţă şi de protecţie a mediului. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. 4: . f) să nu facă discriminare între utilizatorii reţelelor de transport. g) să ofere informaţii suficiente necesare utilizatorilor reţelelor de transport pentru accesul eficient la acestea. oricarui alt operator al depozitului de stocare. respectând standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport. în special în capacităţile de interconexiune. întreţinerea. alin. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. (3): (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: a) operarea.(c) pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de transport. obligatoriu metodele moderne de management al eficientei energetice/cererii. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. oricărui alt operator al sistemului GNL si/sau oricarui alt operator al sistemului de distribuţie suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul şi stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu exploatarea eficientă si sigură a sistemului interconectat. în condiţii nediscriminatorii. alin. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare.

e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a obiectelor sistemului de gaze naturale. stabilite prin lege. pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii sistemului de transport se stabilesc. deoarece conform legislaţiei R. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. . Conditiile. Reglementarile adoptate de operatorii sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale trebuie sa fie obiective. Moldova un antreprenor nu poate adopta oarecare reglementări pentru alt antreprenor. c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor unităţii transportatoare şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor de transport a gazelor naturale. 25 alin. inclusiv reglementarile si tarifele. 2. în conformitate cu regulile pieţei gazelor naturale. Reglementările respective sunt aprobate de către organul de reglementare. în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor de transport a gazelor naturale. Articolul 34: (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa gazelor naturale. (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale sunt: a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor la reţelele de transport a gazelor naturale.(4) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de transport a gazelor naturale asupra mediului. menite să asigure transportul gazelor naturale şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de gaze naturale se stabilesc printr-un regulament aprobat de Agenţie. inclusiv reglementari de stabilire a tarifelor pentru redeventele care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. transparente şi nediscriminatorii. (2) si sunt publicate. d) specificarea parametrilor tehnici de calitate în funcţionarea reţelelor de transport. în mod nediscriminator si tinând cont de costuri. unitatea transportatoare va desfăşura activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile normelor de construcţie şi standardele tehnice.

În acest scop. (3) Schimbul de informaţii între utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între entităţile din sistemului de gaze naturale. h) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre unitatea transportatoare şi utilizatorii reţelelor de transport a gazelor naturale. g) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale. alin. cu respectarea celorlalte norme în vigoare. c) să contribuie la securitatea furnizării gazelor naturale prin reţelele de transport adecvate şi siguranţă în funcţionarea sistemului de gaze naturale. Statele membre pot solicita operatorilor sistemului de transport sa îndeplinească cerinţele minime pentru întretinerea si dezvoltarea sistemului de transport. (1): Unitatea transportatoare este obligată: b) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport a gazelor naturale. d) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de transport. 3. ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale. Articolul 33. ţinând cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. elaborând şi executând planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport. inclusiv capacitatea de interconexiune.f) stabilirea cerinţelor tehnice privind racordarea la reţelele de transport a gazelor naturale. unitatea .

inclusiv. (2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale menţionate la alin. (1) Raporturile juridice dintre producători. b) asigurarea siguranţei operaţionale adecvate a sistemului de gaze naturale. fiabile şi sigure a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova. nediscriminatorii şi bazate pe regulile pieţei. aprobate de Agenţie. 4. în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea de transport cu care este interconectată reţeaua sa. precum şi crearea de condiţii optime . inclusiv prin echilibrarea consumului de gaze naturale şi decontarea conturilor. În acest scop. Operatorii sistemului de transport procura energia pe care o utilizeaza pentru realizarea activităţilor lor în conformitate cu proceduri transparente. întreprinderile de stocare. toţi participanţii pe piaţa gazelor naturale vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale.transportatoare răspunde de asigurare a unui serviciu de transport sigur. unităţile de distribuţie şi furnizorii gazelor naturale se stabilesc. de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem. unitatea transportatoare. Articolul 31. fiabil şi eficient şi. în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale. în acest context. (1) sunt următoarele: a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii pieţei gazelor naturale şi entităţile economice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile.

repartizarea volumului total al gazelor naturale furnizate. contracte de . e) prezentarea de informaţii exacte. actuale tuturor participanţilor pe piaţa gazelor naturale. în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie. contracte de furnizare a gazelor naturale. d) asigurarea accesului reglementat. în scopul citirii indicaţiilor. la reţeaua de transport tuturor producătorilor. furnizorilor şi consumatorilor existenţi sau potenţiali. conform contractelor bilaterale de furnizare a gazelor naturale încheiate de întreprinderile de distribuţie. după caz. (3) În funcţie de tipul de activitate. unităţilor de distribuţie. între întreprinderile de distribuţie. cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii. întreprinderilor de stocare. furnizori şi consumatorii.pentru efectuarea managementului congestionării reţelelor de gaze naturale. c) organizarea sistemului de evidenţă a gazelor naturale prin măsurarea exactă a fluxurilor de gaze naturale intrate în reţeaua de transport în fiecare lună şi. Totodată. unitatea transportatoare permite unităţilor de distribuţie. al furnizorilor şi producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de gaze naturale intrate în reţeaua de transport şi ieşite din ea. participanţii pe piaţa gazelor naturale încheie. consumatorii şi furnizori. corespunzător. fără discriminare.

Articolul 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport 1. (4) Calculul lunar al fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale. . a Articolul 33. În cazul în care operatorul sistemului de transport face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala. precum şi calculul şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de transport ţin de competenţa unităţii transportatoare şi se efectuează conform metodei stabilite de Agenţie în Regulile pieţei gazelor naturale.asigurare a serviciilor de echilibrare în reţelele de transport şi contracte de stocare a gazelor naturale şi de prestare a serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. Contractele trebuie să asigure acoperirea necesităţilor de gaze naturale în anul calendaristic următor. el trebuie sa fie independent cel putin în privinta formei sale juridice. Condiţiile de bază ce trebuie respectate de către participanţii pieţei gazelor naturale la desfăşurarea activităţilor în conformitate cu contractele menţionate se stabilesc de Agenţie prin regulile menţionate. alin (5): (5) Unitatea transportatoare nu poate deţine licenţă pentru producerea. inclusiv în fiecare oră a anului calendaristic următor. evidenţa volumelor de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelelor de transport. al cantităţilor de gaze naturale procurate în conformitate cu contractele bilaterale. distribuţia sau furnizarea gazelor naturale.

care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu. distributiei si furnizării gazelor naturale.organizarii si a luarii deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de transport. (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesiona le ale persoanelor care răspund de gestionarea operatorului sistemului de transport sunt luate în considerare într. întreţinerea. extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere. c) de a elabora un program de conformitate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii pe site-ul unităţii transportatoare. de gestionarea cotidiana a productiei. (1). independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală. precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv. (c) operatorul sistemului de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor. În vederea asigurarii independentei operatorilor sistemului de transport mentionate în alin. se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de transport de întreprinderea integrata pe verticala. . privind exploatarea. de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. direct sau indirect. cu privire la activele necesare pentru (2) Unitatea transportatoare este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii unităţii transportatoare nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală. precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice. distribuţie sau furnizarea gazelor naturale. 2. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale.

25 alin. întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu va permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport. . (d) operatorul sistemului de transport stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse. În special. reglementate indirect conform art. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de transport si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Programul enumera obligatiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. (2). care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent.exploatarea. iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat.

alin. (1) un raport care prezinta masurile luate. (1): În fapt. Fara a aduce atingere dispozitiilor art. alin. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. (5) Este interzis unităţii transportatoare să facă abuz de informaţia obţinută de la persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de transport. care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de transport. 16 sau oricarei alte obligaţii legale privind divulgarea de informatii. operatorii sistemului de transport nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. Articolul 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport 1. stocare si/sau de GNL pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informaţiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. Articolul 34. persoanele La transpunerea . În contextul achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi înrudite. Articolul 11 Articolul 33. 2. iar acest raport este apoi publicat. (4) – (5): Compatibil (4) Unitatea transportatoare este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate.Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autorităţii de reglementare mentionate în art. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. 25 alin. fiecare operator al sistemului de transport. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem.

reabiliteze. Articolul 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie 1. un sistem sigur. luând în considerare eficienta si echilibrul economic. potrivit proiectului legii. Totodată. operatorul desemnat al sistemului poate fi aceeaşi întreprindere care deţine infrastructura. 7 din Directivă s-a ţinut cont de faptul că potrivit par. 12 . devin operatori de reţea de distribuţie după ce obţin licenţa pentru distribuţia gazelor naturale şi nu este necesară nici o desemnare din partea organelor de stat. prevederilor art. în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii reţelelor de distribuţie. unităţile de distribuţie ce deservesc un număr ce depăşeşte 100 000 consumatori sunt obligate să se separe din punct de vedere juridic.14. alin. 9 din Preambulul Directivei. (1) Unitatea de distribuţie îndeplineşte funcţiile de operator al reţelelor de distribuţie juridice care au construit reţele de distribuţie. fiabil si eficient. Articolul 35. în cazul unei întreprinderi de gaze naturale care desfăşoară activităţi de transport. în conditii economice. în conformitate cu clauzele contractelor încheiate între părţi. (1): (1) Unitatea de distribuţie este obligată: a) să exploateze. distribuţie. stocare sau gaze naturale lichefiate (GNL) şi care este separată în forma sa juridica de acele întreprinderi care desfăşoară activităţi de producere şi/sau furnizare. pentru o perioada de timp ce urmeaza sa fie stabilita de statele membre. retehnologizeze. tinând seama de implicatiile de mediu. unul sau mai multi operatori ai sistemului de distributie si iau masuri pentru ca operatorii respectivi sa actioneze în conformitate cu dispozitiile art. asigura întretinerea si dezvolta.Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Statele membre desemneaza sau solicita întreprinderilor care detin sau raspund de sisteme de distributie sa desemneze. să extindă reţelele de distribuţie şi să presteze servicii de distribuţie a gazelor naturale la destinaţie. Compatibil . Fiecare operator al sistemului de distributie exploateaza.

e) să asigure accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. f) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori întreprinderii de stocare informaţii suficiente pentru a asigura siguranţa şi eficienţa exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare . Indiferent de situatie. aprobate de Agenţie. Fiecare operator al sistemului de distributie furnizeaza utilizatorilor de sistem informatiile de care au nevoie pentru un acces eficient la sistem.2. 3. (3): (3) În vederea reducerii/limitării/înlăturării impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului înconjurător. si/sau a oricarui operator al sistemului de transport si/sau operator al sistemului GNL si/sau operator al depozitelor de stocare suficiente informaţii pentru a asigura ca transportul si stocarea de gaze naturale pot fi realizate în conditii compatibile cu functionarea sigura si eficienta a sistemului interconectat. condiţiile prevăzute în licenţă. unităţile de distribuţie desfăşoară activitatea licenţiată în conformitate cu prevederile documentelor normativ tehnice obligatorii. La exploatarea. dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor interconectate. precum şi potrivit actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului. Fiecare operator al sistemului de distributie pune la dispozitia oricarui alt operator al sistemului de distributie. operatorii sistemului de distributie nu trebuie sa faca discriminari între utilizatorii de sistem sau clasele de utilizatori de sistem. stabilite . 4. fără discriminare. în special în favoarea întreprinderilor lor înrudite. reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale unitatea de distribuţie va aplica în mod obligatoriu metodele moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii. Articolul 36. în special în favoarea întreprinderilor afiliate şi să prezinte utilizatorilor reţelelor de distribuţie informaţiile de care au nevoie pentru accesul eficient la reţele. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. alin. Regulile pieţei gazelor naturale. retehnologizarea.

prin legi. 5. În cazul în care operatorii sistemului de distributie raspund de echilibrarea sistemului de distributie a gazelor naturale, reglementarile adoptate de ei în acest scop trebuie sa fie obiective, transparente si nediscriminatorii, inclusiv reglementarile de stabilire a tarifelor pentru redevenţele care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic. Conditiile, inclusiv reglementarile si tarifele, pentru furnizarea acestor servicii de catre operatorii de sistem se stabilesc, în mod nediscriminator si reflectând costurile, în conformitate cu o metodologie compatibila cu art. 25 alin. (2) şi sunt publicate. Articolul 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie 1. În cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el trebuie sa fie independent, cel putin în privinta formei sale juridice, a organizarii si a luarii deciziilor, de alte activitati care nu sunt legate de distributie. Aceste reglementari nu trebuie sa creeze obligatia separarii detinerii activelor sistemului de distribuţie

Articolul 52, alin. (2): (2) Până la 1 ianuarie 2013: - unităţile de distribuţie care deservesc un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 pot fi concomitent şi furnizor de gaze naturale la tarife reglementate; - fiecare din unităţile de distribuţie ce deserveşte un număr de consumatori ce depăşeşte 100 000 va separa legal şi funcţional activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, prin reorganizare, creând două întreprinderi: de distribuţie şi de furnizare. Întreprinderile nou create vor fi succesoare a licenţelor pentru distribuţia

Compatibil. Stabilirea termenului respectiv a fost acceptată in cadrul negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a Secretariatului Comunităţii Energetice.

de întreprinderea integrata pe verticala.

şi, respectiv, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, deţinute de întreprinderea integrată pe verticală la momentul intrării în vigoare a prezentei legi. Art. 35, alin (5): (5) Unitatea de distribuţie nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea gazelor naturale. Se permite acordarea licenţei pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate întreprinderii de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care ultima prestează servicii de distribuţie pentru un număr de până la 100000 consumatori conectaţi. Articolul 35, alin. (2) : (2) Unitatea de distribuţie este independentă în luarea deciziilor şi trebuie să respecte următoarele principii: a) administratorii operatorului reţelelor de distribuţie nu sunt în drept să facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile direct sau indirect de gestionarea de zi-cu-zi a activităţii de producere, transport sau furnizare a gazelor naturale; b) de a avea drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice; c) de a elabora un program de conformitate, care să conţină măsurile

2. Pe lângă cerinţele din alin. (1), în cazul în care operatorul sistemului de distributie face parte dintr-o întreprindere integrata pe verticala, el este independent în privinta organizarii sale si a procesului de luare a deciziilor de alte activitati care nu sunt legate de distributie. În acest scop se aplica urmatoarele criterii minime: (a) persoanele care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde, direct sau indirect, de gestionarea cotidiana a productiei, distributiei si furnizarii gazelor naturale; (b) trebuie luate masuri adecvate

pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului de distributie sunt luate în considerare într- un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent; (c) operatorul sistemului de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei. Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare, reglementate indirect conform art. 25 alin. (2). În special, aceasta va permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului de distributie si sa stabileasca limite globale ale nivelului de îndatorare ale subsidiarei sale. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind exploatarea cotidiana, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport, care nu

întreprinse pentru a garanta excluderea comportamentului discriminatoriu, precum şi obligaţiile specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv şi de a prezenta Agenţiei un raport anual privind măsurile luate. Raportul urmează a fi ulterior dat publicităţii.

Statele membre pot decide sa nu aplice alin. 25 alin. Articolul 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie 1. Fara sa aduca atingere dispozitiilor art. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. fiecare operator al sistemului de distributie pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de Articolul 35. alin. (d) operatorul sistemului de distributie stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare menţionate în art. care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor reţelei de distribuţie. 16 sau oricarei altei obligatii legale privind divulgarea de informatii. (1) un raport care prezinta masurile luate. iar acest raport este apoi publicat. (1) si (2) întreprinderilor integrate din sectorul gazelor naturale care deservesc mai putin de 100 000 clienti conectati. (4) Este interzis unităţii de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la Compatibil .depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei privind propria activitate. (3) – (4): (3) Unitatea de distribuţie este obligată să nu divulge informaţia confidenţială obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate.

Articolul 15 Operatorul combinat Reglementarile din art. stocare si distribuţie care este independent în privinţa formei sale juridice. (1) si art. deoarece ea nu el nu va exista. stocare şi distribuţie si care îndeplineşte cerinţele menţionate la lit. Aceasta cu atât mai mult cu cît în sistemul UE se înregistrează tendinţa de a renunţa la operatorii de sistem combinaţi. Noţiunea de „operator combinat” nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gaze. în situaţia în care procurarea sau vânzarea gazelor naturale se realizează prin intermediul întreprinderilor înrudite. . În contextul vânzarii sau achizitionarii sau vânzarii de gaze naturale prin întreprinderi conexe. GNL. obtinute de la terti în contextul asigurarii sau negocierii accesului la sistem. (1) nu trebuie sa împiedice activitatile unui operator combinat al sistemului de transport. 2.vedere comercial obtinute pe durata derularii activitatilor sale si împiedica divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activitati care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. Aceste reglementari nu creează obligaţia de separare a detinerii activelor sistemului combinat de întreprinderea integrata pe verticala: (a) persoanele care raspund de persoanele terţe la asigurarea sau negocierea accesului la reţelele de distribuţie. 9 alin. (a) – (d). GNL. a organizarii si a procesului de luare a deciziilor de alte activităţi care nu au legatura cu activitatile de transport. 13 alin. operatorii sistemului de distributie nu abuzeaza de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial. Pe piaţa gazelor naturale din RM nu există un operator combinat şi nu a fost constatată necesitatea creării acestuia.

Aceasta nu ar trebui sa împiedice existenta mecanismelor de coordonare adecvate care sa asigure ca sunt protejate drepturile de supraveghere economica si de gestionare ale companiei mama în privinta eficientei activelor unei subsidiare. (2). (b) trebuie luate masuri adecvate pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor care raspund de gestionarea operatorului sistemului combinat sunt luate în considerare într. cu privire la activele necesare pentru exploatarea. de activitatile cotidiene de productie si furnizare de gaze naturale. 25 alin. reglementate indirect conform art.un mod care sa asigure ca ele pot actiona independent. direct sau indirect. (c) operatorul sistemului combinat trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor. acesta permite companiei mama sa aprobe planul financiar anual sau orice document echivalent al operatorului sistemului combinat si sa stabileasca limite globale .gestionarea operatorului sistemului combinat nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale care raspunde. independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale. În special. întretinerea sau dezvoltarea retelei.

care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent. (1): Compatibil În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. iar acest raport este apoi publicat. (1) un raport care prezinta masurile luate. nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea conductelor de transport si distributie. (d) operatorul sistemului combinat stabileste un program de angajamente care contine masurile luate pentru a se garanta ca practicile discriminatorii sunt excluse iar aplicarea sa este monitorizata în mod adecvat. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat. au Articolul 9. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor menţionate în art. alin. 25 alin. Agenţia este în drept: c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. prevăzute de prezenta lege. . 20 alin. Programul enumera obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv. Aceasta nu permite companiei mama sa dea instructiuni privind operatiunile cotidiene. (3). 25 alin. inclusiv autorităţile de reglementare mentionate în art. Articolul 16 Dreptul accesului la conturi 1. Persoana sau organismul care raspunde de monitorizarea programului de angajamente prezinta în fiecare an autoritatii de reglementare mentionate în art.ale nivelului de îndatorare al subsidiarei sale. Statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea.

(13): (13) La cererea persoanelor fizice sau juridice. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. c). alin. Articolul 30: (1) Pentru a fi evitate discriminarea. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă. Statele membre şi orice autoritate competenta desemnata de acestea. 17.drept de acces la acele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. transport. cu excepţia celei cu caracter confidenţial. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. (1): e) prezintă organizaţiilor care apără interesele consumatorilor. daca acest lucru este necesar pentru ca respectivele autoritati competente sa-si îndeplineasca atributiile. Articolul 8. 25 alin. informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe. (4) – (5). Articolul 14. cerinţele privind rapoartele contabile. (1): Agenţia: k) stabileşte. Articolul 17 Separarea conturilor contabile . alin. alin. (1) si autoritatile de solutionare a divergentelor. Compatibil Referitor la prevederile alin. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. Statele membre pot introduce exceptii de la principiul confidentialitatii. cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială. conform celor prevazute în art. stocare. inclusiv autoritatile de reglementare mentionate în art. precum şi consumatorilor. a se 2. Articolul 13. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. Agenţia furnizează informaţia solicitată. extrase din documentele menţionate la lit. precum şi informaţiile suplimentare necesare. pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial. necesare pentru îndeplinirea functiilor lor.

Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca respectivele conturi ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sunt tinute în conformitate cu dispozitiile de la alin. nu sunt obligate sa-si publice rapoartele contabile anuale pastreaza la sediul lor o copie a acestora. 2. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. alin. alin. 8. prezinta spre verificare si publica rapoartele contabile anuale. (g)* din Tratat. 28 alin. (2) lit. privind rapoartele contabile anuale ale anumitor tipuri de companii. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. Agenţia: k) stabileşte. în conformitate cu reglementarile din legislatia nationala referitoare la rapoartele contabile anuale ale întreprinderilor cu raspundere limitata. activitatea GNL şi activitatea de stocare aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic. titularii de licenţe sunt obligaţi să ţină contabilitatea în condiţiile şi modul prevăzute de prezenta lege şi să asigure separarea organizaţională pe gen de activitate desfăşurat.1. stocare. ele trebuie sa-si tina cel putin conturile interne în conformitate cu prezentul articol. 44 alin. 18. transport. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. (2) si (4). În sistemul lor de contabilitate interna. pusa la dispozitia publicului. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. adoptate în conformitate cu cea de-a patra Directiva a Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978. Veniturile obţinute din deţinerea cu titlu de proprietate a reţelelor de transport sau de distribuţie vor fi specificate în conturi. În cazul în care întreprinderile beneficiaza de o derogare de la prezenta dispozitie pe baza art. (2) Ttitularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru activitatea de transport. din punct de vedere legal. pe baza art. întocmesc. să întocmească şi să publice anual dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate. distribuţie. . precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. în conformitate cu art. inclusiv în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi nereglementate prin prezenta lege aşa cum ar trebui dacă activităţile în cauză ar fi realizate de întreprinderi distincte. Întreprinderile care. (3) Întreprinderile care desfăşoară activităţile licenţiate pe piaţa gazelor naturale sunt obligate să supună rezultatele economico-financiare auditului. 3. întreprinderile de gaze subvenţionările încrucişate şi distorsionarea concurenţei. titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină în contabilitatea lor internă conturi contabile separate pentru fiecare tip de activitate practicată. cerinţele privind rapoartele contabile. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale. Totodată. (1) din proiect. e) din proiect. (4) Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii cu privire la orice tranzactie de un anumit volum menţiona că potrivit art. lit. (2) – (5). (1). Conturile interne vor trebui să conţină bilanţul contabil şi un cont al profitului şi pierderilor pentru fiecare activitate.

(2) trebuie sa verifice. Veniturile rezultate din detinerea retelei de transport/distributie trebuie specificate în conturi. 5. în special. în vederea evitarii discriminarii. ele ţin conturi. De asemenea. Pâna la 1 iulie 2007. pentru alte activitati din sectorul gazelor naturale. ele tin conturi separate pentru activitatile de furnizare catre clientii eligibili si pentru activitatile de furnizare catre clientii ne-eligibili. distributie si depozitare a gazelor naturale cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de întreprinderi separate. distributie. Verificarea contabila mentionata în alin. fara a aduce atingere reglementarilor de . întreprinderile precizeaza. ele tin conturi consolidate pentru alte activitati din afara sectorului de gaze naturale. (3) sa fie respectata. Dupa caz.naturale tin conturi realizată de întreprinderile înrudite. ca obligatia de evitare a discriminarii si a subventiilor încrucisate mentionata în alin. care pot fi consolidate. În contabilitatea lor interna. 4. care nu sunt legate de transport. Conturile interne cuprind un bilant si un cont de profit si pierderi pentru fiecare activitate în parte. subventionarii încrucisate si denaturarii concurentei. GNL si depozitare. separate pentru activitatile de transport.

transparente şi nediscrimnatorii. Statele membre trebuie sa se asigure ca aceste tarife sau metodologiile care stau la baza calcularii lor se aproba înainte de intrarea lor în vigoare de o autoritate de reglementare mentionata în art. furnizorii şi consumatorii au drept de acces la reţelele de distribuţie în condiţii şi la tarife reglementate. alin. Statele membre asigura punerea în aplicare a unui sistem de acces al tertilor la sistemul de transport si distributie si la instalatiile de GNL pe baza publicarii tarifelor. Aceste reguli interne pot fi modificate numai în cazuri excepţionale. reguli pe care le respecta în întocmirea conturilor separate mentionate în alin. (3). inclusiv întreprinderilor de furnizare.contabilitate aplicabile pe plan national. 25 alin. Rapoartele contabile anuale indica prin note orice tranzactie de un anumit volum realizata de întreprinderile înrudite. întreprinderile de stocare. Operatorii sistemului de Articolul 33. precum si cele pentru rata de amortizare. (1) si ca aceste tarife – si metodologiile. Compatibil A se menţiona că în priectul legii a fost definită noţiunea de „acces la reţea”. instalaţiile de producere. regulile de alocare a activului şi pasivului. unităţile de distribuţie şi consumatorii au drept de acces la reţelele de transport în condiţii şi la tarife reglementate. al întreprinderilor de stocare. Articolul 35. a cheltuielilor si veniturilor. (8): (8) Producătorii. după cum urmează: acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a racorda reţelele. 6. Articolul 18 Accesul terţilor 1. al unităţilor de distribuţie. aplicat în mod obiectiv si fara discriminare între utilizatorii sistemului. alin. întreprinderile de stocare. Accesul la reţelele de transport al producătorilor. aplicabile tuturor clientilor eligibili. 2. (9): (9) Producătorii. furnizorii. al furnizorilor şi al consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. în cazul în care se aproba numai metodologiile – sunt publicate înainte de intrarea lor în vigoare. aprobate de Agenţie. depozitele de stocare. instalaţiile GNL şi instalaţiile de utilizare la reţelele de gaze naturale şi de a beneficia de servicii de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile legii . precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. Astfel de modificari trebuie sa fie mentionate şi justificate temeinic.

întreprinderilor de stocare. statele membre pot alege una sau ambele proceduri menţionate în alin. 3. Dispozitiile prezentei directive nu trebuie sa împiedice încheierea contractelor pe termen lung. (3) si (4). precum şi potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie. 2. Articolul 19 Accesul la depozitele de stocare 1. Pentru organizarea accesului la depozitele de stocare. e) asigurarea consumului propriu de către consumatorii. b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier. d) realizarea obligaţiilor de serviciu public. Compatibil Articolul 40. transparente şi nediscrimnatorii. furnizorilor şi consumatorilor se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale. transparente si nediscriminatorii. Dispozitiile alin. si la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem pentru aprovizionarea clientilor. 3. atâta timp cât ele respecta regulile concurentei din cadrul Comunitatii. zilnic şi orar cu sursele de gaze naturale disponibile. Accesul la reţelele de distribuţie al producătorilor. c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de transport a gazelor naturale. În cazul accesului negociat. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. aprobate de Agenţie. (1) nu se aplica serviciilor auxiliare si depozitarii temporare care sunt legate de instalaţiile de GNL si sunt necesare pentru procesul de regazeificare si pentru livrarea ulterioara catre sistemul de transport. Aceste proceduri functioneaza în conformitate cu criterii obiective. (3) Obligaţiile de bază ale întreprinderii de stocare sunt: . iar calitatea gazelor naturale livrate Compatibil standardului naţional GOST 5542. (2) La desfăşurarea activităţii de stocare a gazelor naturale trebuie respectate următoarele principii: a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gazele naturale. precum si pentru organizarea accesului la serviciile auxiliare. Stocarea gazelor naturale (1) Persoana care desfăşoară activitatea de stocare a gazelor naturale sînt în drept să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţea. daca este necesar în scopul realizarii activitatilor lor inclusiv în legatura cu transportul transfrontalier. la reteaua altor operatori ai sistemului de transport.transport au acces.

Statele membre care opteaza pentru procedura unui acces a) operarea. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. 4.statele membre adopta masurile necesare pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat. în condiţii de siguranţă. conform reglementărilor emise de Agenţie. Contractele de acces la depozitare. b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de stocare. reabilitarea şi modernizarea depozitelor de stocare a gazelor naturale. Partile contractante sunt obligate sa negocieze de buna credinţa accesul la depozitare. să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată. b) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare Agenţiei. stocarii în conducta si a altor servicii auxiliare în primele sase luni dupa punerea în aplicare a prezentei directive si ulterior anual. (4) Drepturile întreprinderii de stocare sunt următoarele: a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale. în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii. Statele membre solicita operatorilor sistemului de depozitare si întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sa-si publice principalele conditii comerciale pentru utilizarea depozitarii. în condiţii nediscriminatorii. fie din interiorul. întreţinerea. sa negocieze accesul la depozitare sau la stocarea în conducta atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar. d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de stocare. cu anunţarea prealabilă a participanţilor pieţei gazelor naturale cu care are încheiate contracte. c) furnizarea utilizatorilor a informaţiei necesare pentru a asigura accesul eficient la depozitele de stocare. (5) Întreprinderea de stocare a gazelor naturale nu poate deţine concomitent licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale. . la stocarea în conducta sau la alte servicii auxiliare. stocare în conducta si alte servicii auxiliare se negociaza cu operatorul respectiv al sistemului de depozitare sau cu întreprinderile respective din sectorul gazelor naturale. conform reglementărilor specifice emise de Agenţie. eficienţă şi de protecţie a mediului. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale si clientii eligibili. fie din exteriorul teritoriului acoperit de sistemul interconectat.reglementat adopta masurile necesare pentru a acorda întreprinderilor din sectorul gazelor naturale si clientilor eligibili. altele decât deţinătorul si/sau operatorul sistemului sau o întreprindere înrudită. pe baza tarifelor publicate si/sau a altor condiţii si obligaţii privind utilizarea depozitarii si a stocarii în conducta. dreptul de acces la depozitele de stocare. Acest drept de acces pentru clienţii eligibili poate fi acordat astfel încât sa permita acestora încheierea de contracte de livrare cu întreprinderile concurente din sectorul gazelor naturale. pot obţine accesul la reţele de conducte de alimentare din amonte. Articolul 20 Accesul la retelele de conducte din amonte 1. precum si pentru organizarea accesului la alte servicii auxiliare. indiferent de locul unde se afla acestia. inclusiv la instalatiile care Accesul la reţeaua de transport şi distribuţie înseamnă şi a accesul la conductele de gaze naturale care aparţin unităţii de transport sau de distribuţie şi sunt situate în amonte de punctul de delimitare a patrimoniului unităţii de transport sau de . fie din interiorul. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem. stocare în conducta si alte servicii auxiliare.

un mod acceptabil. Masurile sunt transmise Comisiei în conformitate cu dispozitiile art. Accesul la care se face referire în alin. inclusiv productia distribuţie de patrimoniul consumatorului. 33. Statele membre aplica obiectivele unui acces corect si deschis. curenta si viitoare. realizând o piata de gaze naturale competitiva si evitând orice abuz ce poate decurge din detinerea unei pozitii dominante.furnizează servicii tehnice legate de accesul în cauza. (1) se asigura în maniera stabilita de către respectivul stat membru în conformitate cu instrumentele legale relevante. (b) necesitatea de a evita dificultati care nu pot fi depasite într-o maniera acceptabila si care ar putea prejudicia productia eficienta. de hidrocarburi. Se poate tine seama de urmatoarele: (a) necesitatea de a refuza accesul în cazul în care exista incompatibilitate de specificatii tehnice care nu poate fi rezolvata într. în conformitate cu prezentul articol. 2. cu excepţia acelor părţi ale acestor retele si instalatii care sunt utilizate pentru operatii locale de producţie pe amplasamentul unui teren unde sunt produse gazele naturale. luând în considerare siguranta si regularitatea livrarilor. . precum si protectia mediului. capacitatea disponibila existenta sau care poate fi disponibila.

cu privire la acordarea autorizatiilor de producere sau de dezvoltare a sistemelor de conducte din amonte. cu privire la transportul si prelucrarea gazelor naturale. care sa aiba acces la toate informatiile relevante. sustinute cu documente corespunzatoare. precum si interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de conducte de alimentare din amonte sau a principalelor instalatii de prelucrare si manipulare care pot fi afectate. si (d) necesitatea de a aplica propriile legi si proceduri administrative. Statele membre asigura existenta tuturor aranjamentelor pentru solutionarea divergentelor. (2) si numarul partilor ce pot fi implicate în negocierea accesului la astfel de retele. 3. luând în considerare criteriile prevazute la alin. (c) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile. inclusiv o autoritate independenta de partile implicate. ale detinatorului sau operatorului retelei de conducte de alimentare din amonte. în conformitate cu legea comunitara. pentru a permite solutionarea rapida a divergentelor privind accesul la reteaua de conducte de alimentare din amonte.din sectoare de viabilitate economica marginala. .

care le sunt atribuite pe baza unor serioase dificultăţi economice si financiare legate de contractele de achizitie cu plata la livrare. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. 3 alin. (8): Compatibil (8) Unitatea transportatoare asigură accesul la reţelele de transport tuturor utilizatorilor. potrivit prevederilor Regulilor pieţei gazelor naturale şi Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. după cum urmează: (1) Unitatea transportatoare şi cea de distribuţie sînt responsabile de extinderea reţelelor lor în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale. Articolul 21 Refuzul accesului 1. se aplica aranjamentele de solutionare a divergentelor pentru statul membru care refuza accesul si sub jurisdictia caruia se afla reteaua de conducte de alimentare din amonte. (2). A se menţiona că potrivit art. astfel încât să fie asigurată fiabilitatea şi continuitatea la aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale. se consulta statul membru în cauza pentru a se asigura ca dispozitiile prezentei directive sunt aplicate unitar. (1) din articolul menţionat anterior. şi îndeplineşte funcţia de management al congestionării reţelelor de transport. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot refuza accesul la sistem în temeiul lipsei de capacitate sau în cazul în care accesul la sistem le-ar împiedica sa-si îndeplinească obligaţiile de servicii publice mentionate în art. 27. precum şi referitor la situaţiile de apariţie a congestiilor. Unitatea transportatoare poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. (2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt .4. se vor prezenta motive justificate în mod temeinic. precum si alternativa pentru care respectivul stat membru a optat în conformitate cu alin. fără discriminare. 2. având în vedere criteriile si procedurile mentionate în art. unităţile transportoare şi de distribuţie sunt obligate să extindă reţelele. În cazul unor divergente între state. În cazul în care. Unitatea transportatoare este obligată să informeze Agenţia cu privire la orice caz în care unui participant pe piaţă sau solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport. reteaua de conducte de alimentare din amonte se afla sub jurisdictia mai multor state membre. Unitatea transportatoare este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de gaze naturale. într-o divergenta între tari. Statele membre pot lua masurile Articolul 33. 37 din proiect. În cazul unui asemenea refuz. alin.

propunând modalităţile de soluţionare a acestora. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. fără discriminare. Aceste masuri se adopta în cazul în care statele membre aplica dispozitiile art. responsabile de racordarea la reţelele lor a altor titulari de licenţă sau a consumatorilor care au depus o cerere corespunzătoare. 22 au Articolul 22 Noua infrastructura 1. alin (7): (7) Unitatea de distribuţie asigură accesul la reţelele de distribuţie tuturor utilizatorilor. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul gazelor naturale în cazul în care cheltuielile respective au fost efectuate în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.necesare pentru a asigura ca întreprinderile din sectorul gazelor naturale care refuza accesul la sistem motivând lipsa de capacitate sau lipsa de conectare. Prevederea dată nu se aplică. (4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. adica . deoarece RM nu este stat membru al UE. (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. efectueaza toate extinderile necesare. iar prevederile art. Articolul 35. în masura în care sunt economic justificate sau daca clientul potential doreste sa plateasca aceste extinderi. Unitatea de distribuţie poate refuza accesul la reţelele sale în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. (4). 4 alin. Unitatea de distribuţie este obligată să ofere informaţii pertinente privind măsurile necesare pentru extinderea reţelelor de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale în cazul în care cheltuielile în cauză s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie. Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale.

2. (e) scutirea nu influenteaza negativ concurenta. instalatiile GNL si instalatiile de depozitare pot fi scutite. (3) si (4) în urmatoarele conditii: (a) investitia trebuie sa întareasca concurenta în furnizarea de gaze naturale si sa sporească siguranţa furnizarii. functionarea eficienta a pietei interne a gazelor naturale sau functionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. de dispozitiile art. la cerere. 3. 18. 19. .interconexiunile dintre statele membre. (d) se percep taxe pentru utilizatorii infrastructurii respective. (a) Autoritatea de reglementare fost stabilite pentru a încuraja dezvoltarea pieţei interne a gazelor naturale a UE. (2). (c) infrastructura trebuie sa fie detinuta de o persoana fizica sau juridica care este separata cel putin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale caror sisteme se va construi infrastructura. (1) se aplica si cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente. Alin. 20 si 25 alin. precum si modificarilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale. (b) nivelul de risc legat de investitie este de asa natura încât investitia sa nu se realizeze decât daca se acorda o scutire.

necesitatea de a impune conditii referitoare la durata scutirii si accesul nediscriminator la conducta de interconexiune. pentru o decizie oficiala. orizontul de timp al proiectului si conditiile nationale. în special. 25 poate. Totusi. statele membre pot prevedea ca autoritatile de reglementare sa înainteze. (1) si (2). autoritatile pertinente pot decide asupra regulilor si mecanismelor pentru gestionarea si alocarea . Acest aviz se publica împreuna cu decizia.mentionata în art. capacitatea suplimentara ce va fi construita sau modificarea capacităţii existente. (c) La acordarea unei scutiri. de la caz la caz. infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente. sa decida asupra scutirii la care se face trimitere în alin. (iii) La luarea deciziei privind conditiile de la prezenta litera se vor lua în calcul. (b)(i) Scutirea poate acoperi în întregime sau partial noua infrastructura. (ii) La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare. de la caz la caz. durata contractelor. organismului pertinent din statul membru avizul lor privind solicitarea de scutire.

de autoritatea competenta către Comisie. împreuna cu toate informatiile relevante referitoare la decizie. în cazul în care aceasta nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung. permitându-se astfel Comisiei sa ajunga la o decizie bine fundamentată. (c) motivele pentru perioada de timp si partea din capacitatea totala a infrastructurii gazelor . Aceste informatii pot fi înaintate Comisiei în forma globala. Decizia de scutire se comunica.capacitatii. (e) În cazul unei conducte de interconexiune. inclusiv orice conditie mentionata la lit. În special informatiile trebuie sa cuprinda: (a) motivele detaliate pe baza carora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea. (d) Decizia de scutire. (b) se fundamenteaza în mod corespunzător si se publica. fara întârziere. 4. (b) analiza efectuata în privinta efectului asupra concurentei si a functionarii eficiente a pietei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii. orice decizie de scutire se ia dupa consultari cu celelalte state membre sau cu autoritatile de reglementare respective. inclusiv informatiile financiare care justifica necesitatea scutirii.

(d) în cazul în care scutirea se refera la o conducta de interconexiune.naturale respective pentru care s-a acordat scutirea. clientii eligibili conform celor specificate la art. deoarece piaţa gazelor naturale este declarată 100 % liberalizată. rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritatile de reglementare. Statele membre publica în fiecare Nu se aplică. 30 alin. În realitate consumatorul nu poate beneficia de dreptul de a alege furnizorul de gaze naturale. deoarece nu . Articolul 23 Deschiderea pieţei şi reciprocitatea 1. Perioada de doua luni poate fi prelungita cu înca o luna în cazul în care Comisia are nevoie de informaţii suplimentare. (e) contributia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale. Daca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv nu dau curs solicitarii în termen de patru saptamâni. 18 din Directiva 98/30/CE. Comisia păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial. decizia finala se ia în conformitate cu procedura mentionata la art. Comisia poate solicita ca autoritatea de reglementare sau statul membru respectiv sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a unei scutiri. Statele membre se asigura ca consumatorii eligibili sunt: (a) pâna la 1 iulie 2004. încă din 1998. (2). În termen de doua luni de la primirea unei notificari.

Comisia poate. Articolul 42. Statele membre adopta masurile necesare pentru a permite: (a) întreprinderilor din sectorul gazelor naturale înfiintate pe teritoriul lor sa furnizeze gaze naturale clientilor eligibili printr-o magistrala directa. (a) sunt refuzate deoarece clientul este eligibil numai într-unul dintre cele doua sisteme. să oblige partea care si-a exprimat refuzul sa execute furnizarea solicitata. criteriile de definire a acestor consumatori eligibili. Articolul 24 Magistralele directe 1. (1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale sunt în drept să alimenteze cu gaze naturale consumatorii. (b) furnizarea de gaze naturale de catre o întreprindere din sectorul există furnizori alternativi. (b) de la 1 iulie 2004 cel târziu. care se află pe teritoriul deservit. la cererea unuia dintre statele membre în care se gasesc cele doua sisteme. În esenţă orice persoană poate construi o conductă de gaze naturale directă. toţi consumatorii. . după obţinerea autorizaţiei de construire acordată în baza legii. Pentru a se evita un dezechilibru în deschiderea pietelor gazelor naturale: (a) contractele de furnizare încheiate cu un client eligibil în sistemul unui alt stat membru nu sunt interzise în cazul în care clientul este eligibil în ambele sisteme implicate. (2) Orice consumator are dreptul să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător şi de către un Compatibil. luând în considerare situaţia de pe piata si interesul comun. (c) de la 1 iulie 2007. prin intermediul conductelor directe de gaze naturale. înainte de 31 ianuarie. toti clientii noncasnici.an. decât cei la tarife reglementate. (b) în cazul în care tranzactiile descrise la lit. 2.

în temeiul art. alin. Compatibil. 21. Statele membre pot decide ca eliberarea unor astfel de autorizatii de construire a unei magistrale directe sa fie conditionata de refuzul accesului la sistem. sau de initierea unei proceduri de solutionare a divergentelor. În cazurile în care este necesara o autorizatie (de exemplu. Statele membre desemneaza unul sau mai multe organisme competente pentru a îndeplini functia de autoritati de reglementare. licenta. consimţământ sau aprobare) pentru construirea sau functionarea unor magistrale directe. (3). cu excepţia cazurilor stipulate la alin. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate se determină şi se aprobă de Agenţie conform unor metodologii prestabilite. 3. (3) Autorizaţiile de construire a conductelor directe de gaze naturale se eliberează. a se menţiona şi prevederile art. printr-o magistrala directa. de către autorităţile administraţiei publice locale în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. (10) ale art. Aceste autoritati trebuie sa fie complet independente de interesele industriei gazelor naturale. Aceste criterii trebuie sa fie obiective. 50 din proiect. 25. (5). Prin aplicarea prezentului articol ele raspund cel puţin pentru asigurarea furnizor. 2. statele membre sau orice autoritate competenta desemnata de acestea stabilesc criteriile de acordare a autorizaţiilor de construire si exploatare a respectivelor magistrale pe teritoriul lor. la solicitare. (6) şi alin. . transparente si nediscriminatorii. are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private. permis. potrivit căruia: (1) Tarifele la transportul. (3) al prezentului articol şi la alin. stocarea. Cu privire la aprobarea tarifelor. Articolul 25 Autoritatile de reglementare 1. Articolul 7. pe baza dispozitiilor art. (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare. concesionare. (1) Sistemul de gaze naturale este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie). alin.gazelor naturale oricarui client eligibil de pe teritoriul sau.

inclusiv la tarife diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor se elaborează şi se aprobă de către Agenţie. controlul privind respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi a prevederilor prezentei legi. licenţe pentru producerea şi/sau stocarea de gaze naturale. conform art. b) în cazurile prevăzute de prezenta lege. (f) condiţiile de acces la depozitare. b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze naturale. f) supraveghează corectitudinea calculării de către titularii de licenţe a tarifelor reglementate la gazele naturale conform condiţiilor stipulate în licenţă. (1) Agenţia: a) eliberează. stocarea. (g) masura în care operatorii 10. (d) publicarea informatiilor adecvate de catre operatorii sistemelor de transport si distribuţie privind conductele de interconexiune. pentru a se asigura ca nu exista subventii încrucisate între activitatile de transport. c) exercită. utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate. calculate în conformitate cu metodologiile indicate la lit. distributie. în modul şi în limitele stabilite de lege. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite de lege. (e) separarea efectiva a conturilor. inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. 19. stocarea. depozitare. a concurentei efective si a functionarii eficiente a pieţei. în modul stabilit. monitorizând în special: (a) regulile privind gestionarea si alocarea capacitatii de interconeiune. modifică. împreuna cu autoritatea sau autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconexiuni. transportul gazelor naturale.nediscriminarii. Articolul 8. în modul stabilit metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. precum şi la gazele naturale furnizate consumatorilor. c) a consumurilor aferente procurărilor de gaze naturale primare şi a gazelor naturale din import. (b) oricare mecanisme de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a sistemului national de gaze naturale. (c) perioada de timp necesara operatorilor sistemelor de transport si distributie pentru a realiza conexiunile si reparatiile. h) determină informaţia de ordin (2) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la transportul. d) elaborează şi aprobă. la stocarea în conducta si la alte servicii auxiliare conform art. sistează temporar sau retrage licenţele eliberate. tinând cont de necesitatea de a se pastra confidentialitatea din punct de vedere comercial asupra informatiilor neagregate. (3) Metodologiile de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale includ: 1) componenţa şi modul de calculare: a) a costului serviciilor prestate. distribuţia gazelor naturale şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la preţuri nereglementate. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate. g) supraveghează activitatea participanţilor la piaţa gazelor naturale. d) a cheltuielilor aferente îndeplinirii . e) aprobă tarifele reglementate. 17. GNL si furnizare. d). pentru anumite perioade de timp.

Autorităţile stabilite în conformitate cu prezentul articol publica un raport anual privind rezultatele activitatilor lor de monitorizare mentionate la lit. (4) Metodologiile de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul energetic. stocare. pentru o decizie oficiala. inclusiv tarifele de transport si distribuţie. (4). (a) – (h). inclusiv în cazul reevaluării acestora. inclusiv a capacităţilor de producţie. cu consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine. export şi tranzit al gazelor naturale. procedura de achiziţie de către titularii de licenţe a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate la desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale. metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale. k) stabileşte. Autoritatile de reglementare raspund cel putin pentru stabilirea sau aprobarea. n) elaborează şi monitorizează cerinţelor de securitate şi de protecţie a mediului. statele membre pot sa prevada ca autoritatile de reglementare să înainteze. organismului competent al statului membru tarifele sau cel putin metodologiile mentionate în respectivul alineat. 2) principiile şi metoda includerii în tarif a uzurii mijloacelor fixe. Într-un economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale. precum si modificarile de la alin. exportul şi tranzitul gazelor naturale şi să contribuie la alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale la cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a capacităţilor. transport. 8 si 12. inclusiv privind importul. înainte de intrarea în vigoare. Fara sa aduca atingere alin. m) aprobă şi monitorizează. e) a mărimii rentabilităţii rezonabile aplicate. precum si conditiile si tarifele de acces la instalatiile GNL. pentru a asigura respectarea de către titularii de licenţe a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă optimă. a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea termenilor si condiţiilor pentru: (a) conditiile de conectare si de acces la retelele nationale. 3) modul de determinare şi aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor. i) promovează transparenţa şi asigură concurenţa pe piaţa gazelor naturale. normele de gestionare şi atribuire a capacităţii interconexiunilor dintre sistemele de gaze naturale. (5) Titularii de licenţe sunt obligaţi să . l) stabileşte. 2. (b) furnizarea serviciilor de echilibrare. (2). j) stabileşte condiţiile de import. în vederea monitorizării separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa subvenţiilor încrucişate între activităţile de producere. Aceste tarife sau metodologii trebuie sa permita realizarea investitiilor necesare în retele si instalatii GNL. precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei. ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de licenţă. (h) nivelul de transparenta si concurenta.sistemelor de transport si distributie îsi îndeplinesc sarcinile conform art. distribuţie şi furnizare a gazelor naturale. pe piaţa necompetitivă. realizate astfel încât sa asigure viabilitatea retelelor si a instalatiilor GNL. cerinţele privind rapoartele contabile. 3. în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate. respectînd confidenţialitatea acesteia.

q) autorizează interconectările care se realizeaza prin investiţii private în conformitate cu un regulament aprobat în acest sens. inclusiv justificarea sa. stocarea. distribuţia. furnizarea gazelor naturale şi măsurarea gazelor naturale. Tarifele se coordonează cu Agenţia şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. p) determină şi aprobă condiţiile şi modalitatea de schimbare de către consumator a furnizorului. pentru a se asigura ca ele sunt proporţionale si sunt aplicate în mod nediscriminator. (1) În scopul îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale. sa modifice termenii si conditiile. (1). r) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor ţări pentru dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi crearea condiţiilor de concurenţă loială. Agenţia este în drept: a) să controleze dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi. Aceasta perioada poate fi prelungita cu acordul reclamantului. Autoritatile de reglementare au autoritatea de a solicita operatorilor sistemelor de transport. (2) si (3). inclusiv cele privind drepturile consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate. Orice respingere oficiala a unui proiect de decizie este de asemenea. daca este necesar. (2) si (4) poate transmite reclamaţia către autoritatea de reglementare. aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor şi terţilor de către titularii de licenţe. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni în cazul în care autoritatile de reglementare doresc sa obtina informatii suplimentare. care. emite o hotarâre în termen de doua luni de la primirea reclamatiei. organismul respectiv are atributia fie să aprobe fie sa respinga un proiect de decizie înaintat de autoritatea de reglementare. (6) Hotărârile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceste tarife sau metodologiile sau modificarile lor se publica împreuna cu decizia adoptării oficiale. actionând în calitate de autoritate de soluţionare a divergentelor. publicat. transportul. c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei. o) aprobă regulile pieţei gazelor naturale. (1). GNL sau distribuţie cu privire la problemele mentionate în art. inclusiv pentru racordarea instalaţiilor de utilizare ale consuamtorilor la reţelele de gaze naturale. inclusiv la cele care conţin informaţii ce prezinte Agenţiei toate informaţiile necesare acesteia în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate.astfel de caz. . prevăzute de prezenta lege. b) să controleze aplicarea de către titularul de licenţă a tarifelor reglementate la gazele naturale. Orice parte care are o reclamatie fata de un operator al sistemelor de transport. GNL si distributie. Articolul 9. (7) Stabilirea. se efectuează conform metodologiei aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial. 5. 19 alin. O astfel de hotarâre aplicarea mecanismelor de soluţionare a problemelor ce ţin de congestiile din reţelele de gaze naturale. inclusiv tarifele si metodologiile mentionate în alin. precum şi regulamentele privind condiţiile obligatorii pentru participanţii pe piaţa gazelor naturale cu privire la producerea. 4.

Statele membre asigura luarea unor masuri adecvate. Aceasta plângere nu are efect suspensiv. în special art. în conformitate cu dreptul lor national. întreprinderea de stocare şi consumatori. Aceste mecanisme iau în calcul dispoziţiile Tratatului. sau atunci când autoritatea de reglementare are obligatia de a se consulta referitor la metodologia propusa. i) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate. h) să adopte hotărâri şi decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege. g) să adopte decizii privind desemnarea titularului de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i-a fost sistată temporar sau retrasă licenţa pentru transportul. împotriva constituie secret de stat. furnizor. (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege. Articolul 13: (1) În scopul protecţiei consumatorilor.are caracter obligatoriu în afara cazului când este anulata ca urmare a unui apel. 7. k) să participe la forurile şi evenimentele internaţionale în domeniu. e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea. Orice parte vatamata si care are dreptul sa depuna plângere în legatura cu o hotărâre referitoare la metodologia adoptata în temeiul alin. distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. c). control si transparenta astfel încât sa evite orice abuz ce ar putea decurge din detinerea unei poziţii dominante si orice comportament acaparator. unitatea de distribuţie. Statele membre iau masuri pentru a se asigura ca autoritatile de reglementare pot să-si îndeplinească îndatoririle menţionate în alin. 82. precum şi informaţiile suplimentare necesare. dupa cum stabilesc statele membre. transportul. 8. secret comercial sau alte informaţii confidenţiale. 9. Statele membre creeaza mecanisme adecvate si eficiente pentru reglementare. (3) sau (4). Agenţia: . (2). distribuţia sau furnizarea la tarife reglementate a gazelor naturale. extrase din documentele menţionate la lit. inclusiv de natura administrativa sau de procedura penala. poate sa depună plângerea spre reexaminare ulterior publicarii hotarârii sau a propunerii de hotarâre. f) să emită regulamente în domeniul gazelor naturale şi al relaţiilor dintre producător. în termen de cel mult doua luni sau mai putin. stocarea. unitatea transportatoare. d) să obţină de la titularii de licenţe copii. j) să constate contravenţiile administrative în domeniul gazelor naturale şi să remită procesele-verbale cu privire la contravenţiile constatate în instanţa de judecată. (1) – (5) în mod eficient si expeditiv. 6.

adoptând decizii obligatorii pentru părţi. f) soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţeaua de gaze naturale. cooperând în mod transparent între ele si cu Comisia. 12. alin. 10. în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării. (2) Consumatorii sînt în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia. (8) Agenţia. inclusiv în cazul furnizării de gaze naturale necalitative şi prestării de servicii necalitative. care. în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei asupra neînţelegerii. sînt examinate de Agenţie. o remite spre executare părţilor implicate. comunicând acest fapt părţilor interesate. Reclamatiile mentionate în alin. (12): (7) Neînţelegerile dintre titularii de licenţă în probleme ce ţin de competenţa Agenţiei. În caz de necesitate. Articolul 14. decizia se ia de catre autoritatea de reglementare care are jurisdictie fata de operatorul de sistem ce refuza utilizarea sistemului sau accesul la sistem. În eventualitatea unor divergente transfrontaliere. 11. Agenţia poate prelungi termenul stabilit cu cel mult o lună. în vederea soluţionării neînţelegerii. va emite o decizie. care nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător. La examinarea petiţiilor. (5) si (6) nu trebuie sa aduca atingere exercitării drepturilor de apel conform dreptului comunitar şi national. Agenţia examinează petiţiile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale. cu expunerea motivelor pe care se . în cazul în care regulile de confidentialitate impuse de prezenta directiva nu au fost respectate. precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale.persoanelor fizice sau juridice raspunzatoare. la sesizarea oricăreia dintre părţi. Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia. Autoritatile de reglementare nationale contribuie la dezvoltarea pietei interne si a unui mediu concurenţial echitabil. (7) – (10).

un stat membru poate adopta masuri de protectie temporare. Statul membru în cauza informeaza imediat celelalte state membre cu privire la aceste masuri. . 2. 3.întemeiază decizia respectivă. care poate decide ca respectivul stat membru sa modifice sau sa anuleze masurile în cauza. autoritatea de reglementare decisivă va fi autoritatea de reglementare care reglementează activitatea operatorului care a refuzat accesul la sistem. În cazul unei crize neprevazute aparute pe piata de energie sau daca este ameninţata siguranţa fizica sau securitatea persoanelor. în Prevederile în cauză nu au fost transpuse în proiectul legii. (12) Deciziile şi hotărârile Agenţiei emise în temeiul prezentei legi pot fi atacate în instanţa de judecată. precum si Comisia. (9) În cazul unor dispute transfrontaliere. Aceste masuri trebuie sa afecteze cât mai putin posibil functionarea pietei interne si nu trebuie sa depaseasca. Deciziile Agenţiei sînt obligatorii pentru părţile implicate şi vor fi executate de acestea. ceea ce este strict necesar pentru remedierea dificultatilor aparute pe neasteptate. din punct de vedere al domeniului de aplicare. RM nu e stat membru al UE. Articolul 26 Masuri de salvgardare 1. a aparatelor sau a instalatiilor sau integritatea sistemului.

În functie de opţiunea statelor membre. De asemenea. se poate transmite statului membru în cauza sau autoritatii competente desemnate de acesta o solicitare pentru acordarea unei derogari temporare de la dispozitiile art. Daca o întreprindere din sectorul gazelor naturale se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati economice si financiare din cauza angajamentelor de plata la livrare acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de achizitie a gazelor naturale. Mai mult clauza respectivă nu este obligatorie. solicitarea se transmite imediat. 18.masura în care acestea denatureaza concurenta si au efecte negative asupra comerţului într-o maniera care este de natura sa contravina interesului comun. solicitarile se prezinta pentru fiecare caz în parte. În cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem. Articolul 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare 1. Nu este necesară includerea unei astfel de prevederi în proiectul Legii. . înainte sau după refuzarea accesului la sistem. Solicitarile trebuie sa fie însotite de toate informatiile relevante privind natura si importanta problemei. statele membre pot oferi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale posibilitatea de a prezenta solicitarea fie înainte fie dupa refuzarea accesului la sistem.

În termen de opt saptamâni de la primirea acestei informari. Daca nu exista solutii alternative. (2). (3). Aceste informatii pot fi transmise Comisiei într-o forma agregata. 30 alin. pentru a permite Comisiei sa ia o decizie întemeiata. oferind toate informaţiile relevante privind respectiva derogare. 2. statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta poate decide acordarea derogarii. se adopta în mod expeditiv o decizie finala în conformitate cu procedura mentionata în art. care sa tina seama de dispozitiile alin.precum si privind eforturile depuse de întreprinderea respectiva pentru rezolvarea problemei. Daca respectivul stat membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta nu se conformează cu aceasta solicitare în termen de patru saptamâni. Comisia pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere . Statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta înstiinteaza imediat Comisia cu privire la decizia de acordare a derogarii. disponibile în mod rezonabil. Comisia poate solicita statului membru respectiv sau autoritarii desemnate de acesta sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a derogarii.

precum si Comisia tin seama. posibilitatea aparitiei unor dificultati serioase. . statul membru sau autoritatea competenta desemnata de acesta. (d) gravitatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta întreprinderile din sectorul gazelor naturale si întreprinderile de transport sau clientii eligibili. 3. luând în considerare dispozitiile prezentei directive. inclusiv masura în care acestea tin seama de schimbarile de pe piata. într-o maniera rezonabila. (g) masura în care. (e) datele semnarii si termenii contractului sau contractelor în cauza.comercial. (1). (c) pozitia pe piata a întreprinderii din sectorul gazelor naturale si stadiul real al concurentei pe aceasta piata. întreprinderea ar fi putut sa prevada. de următoarele criterii: (a) obiectivul crearii unei piete competitive de gaze naturale. în special. (b) necesitatea de a îndeplini obligatiile de servicii publice si de a asigura siguranta furnizarii. La luarea deciziilor cu privire la derogarile mentionate în alin. în cazul acceptarii angajamentelor de plata asumate prin contractele de achizitie cu plata la livrare în cauza. (f) eforturile facute pentru a gasi o solutie problemei respective.

4. nu trebuie sa refuze sau nu trebuie sa continue sa refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plata acceptate în cadrul contractelor de . sau în masura în care aceste contracte pot fi adaptate sau daca întreprinderea este capabila sa gaseasca piete de desfacere alternative.(h) gradul de conectare a sistemului cu alte sisteme si gradul de interactiune a acestor sisteme. (1). viabile din punct de vedere economic. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale carora nu li s-a acordat o derogare. si (i) efectele pe care acordarea unei derogari le-ar avea asupra aplicarii corecte a dispozitiilor prezentei directive cu privire la functionarea fara probleme a pietei interne de gaze naturale. în sensul menţionat la alin. Decizia privind solicitarea de derogare referitoare la contractele de achizitie cu plata la livrare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive nu trebuie sa conduca la situatii care sa faca imposibila gasirea unor piete de desfacere alternative. Se considera ca nu este posibil sa apara dificultati serioase în nici un caz în care vânzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garantiilor minime de vânzare incluse în contratele de achiziţie de gaze naturale cu plata la livrare.

Orice derogare acordata în temeiul dispozitiilor de mai sus trebuie sa fie sustinuta în mod corespunzator. 23 si/sau ale art. 5. 6. 18 – 25. în timp util. . necesitatea ajustarii acestuia. 4. Comisia prezinta un raport de analiza asupra experientei câstigate din aplicarea prezentului articol. Comisia publica decizia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre care nu sunt conectate direct la sistemul interconectat al nici unui alt stat membru si care au un singur furnizor principal extern pot deroga de la dispozitiile art. Aceasta derogare expira automat când înceteaza aplicarea a cel putin uneia din aceste conditii. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.achizitie de gaze naturale cu plata la livrare. Orice derogare de acest fel trebuie Nu este necesară includerea unor astfel de prevederi în proiectul Legii. 9. Articolul 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate 1. 24 din prezenta directiva. cu scopul de a permite Parlamentului European si Consiliului sa analizeze. deoarece RM nu este membru a UE. O întreprindere de furnizare care detine un segment de piaţa mai mare de 75% este considerat drept furnizor principal. Statele membre asigura respectarea dispozitiilor relevante din capitolul VI si anume art.

(1) lit. 8 alin. 18 în privinţa serviciilor auxiliare si a depozitarii temporare pentru procesul de regazeificare precum si în privinta livrarii ulterioare catre sistemul de transport. 12 alin. 18. (2) expira. 3. Dupa doi ani se aplica art. statele membre la care se face trimitere în alin. (c). 7. Pâna la aplicarea art. (5). Orice derogare de acest fel trebuie adusa la cunostinta Comisiei. 13. 23 alin. 23 alin. art. (1) si/sau ale art. art. 17. art. art. (b). 23 alin. art. 24 din prezenta directiva. Aceasta derogare expira automat când respectivul stat membru nu mai poate fi definit ca piata în ascensiune. definirea clientilor eligibili va avea drept rezultat o deschidere a pietei egala cu cel putin 33% din consumul anual total de gaze naturale al pietei nationale de gaze naturale. (2) pot decide sa nu aplice art. art. 2. 9. (b). (1) lit.adusa la cunostinta Comisiei. 23 alin. (1) lit. iar după trei ani art. La data la care derogarea mentionata în alin. (1) si (2). ca urmare a punerii în aplicare a prezentei directive. Un stat membru ce poate fi definit ca piata în ascensiune si care. 11. În cazurile în care aplicarea prezentei directive ar crea probleme serioase într-o zona . 4. s-ar confrunta cu probleme serioase poate deroga de la dispoziţiile art. art. 4.

(a) Se poate acorda o derogare pentru alte infrastructuri de gaze naturale decât infrastructura de distribuţie numai daca în zona respectiva nu s-a stabilit nici un fel de infrastructura în domeniul . 17. . (4) prin luarea în considerare. 13. a caror exploatare ar fi nerentabila în conditiile unei piete concurentiale. . art. (1) si (2). 9. art.dimensiunile si caracteristicile geografice ale zonei sau regiunii respective si factorii social-economici si demografici.necesitatea investitiilor în infrastructuri. în special în ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport si a distributiei principale si în vederea încurajarii investitiilor. (5). 8 alin. Comisia poate acorda derogarea mentionata în alin. 24. 18. 7. în special. art. statul membru poate solicita Comisiei o derogare temporara de la dispozitiile art.dimensiunea si vechimea sistemului de gaze naturale din zona respectiva. 12 alin. art. art.limitata din punct de vedere geografic a unui stat membru. art. art. (1) si/sau ale art. art. art. . 4. . a următoarelor criterii: .nivelul si perspectivele de rambursare a investitiilor necesare. pentru realizarea de progrese în respectiva zona. 11. 23 alin.perspectivele pietei de gaze naturale în cauza. 5.

6. în condiţiile respectării confidenţialităţii informatiilor. 8 alin. Comisia informează statele membre cu privire la solicitarile transmise în temeiul alin. O derogare temporara nu poate depasi zece ani de la data primei livrari de gaze naturale în zona respectiva. 9 pentru o perioada de cinci ani începând de la 1 iulie 2004. Luxemburgul poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. (3) si art. Înainte de a adopta o decizie în conformitate cu dispozitiile din alin. 30 alin. (1) si (2).gazelor naturale sau daca o asemenea infrastructura exista de mai putin de zece ani. Aceasta decizie. (5). iar orice decizie de reînnoire a derogarii pentru o noua perioada de cinci ani este adoptata în conformitate cu procedura mentionata în art. (4). O astfel de derogare este revizuita înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani. se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (b) Pentru infrastructura de distributie poate fi acordata o derogare pentru o perioada de timp care nu poate depasi 20 de ani pentru infrastructura de distributie de la data primei livrări de gaze naturale în zona respectiva prin sistemul mentionat. . (2). împreuna cu derogarile menţionate în alin. Orice astfel de derogare este comunicata Comisiei. 7.

Articolul 29 Procedura de revizuire În eventualitatea în care raportul mentionat la art. 12. datorita modului eficient în care s-a realizat accesul la retea într-un stat membru – care creeaza un acces la retea pe deplin eficient. statul me mbru respectiv poate transmite Comisiei o solicitare privind scutirea de obligatia respectiva. 11. nediscriminator si fara obstacole – Comisia ajunge la concluzia ca anumite obligatii impuse întreprinderilor de prezenta directiva (inclusiv cele referitoare la separarea juridica pentru operatorii sistemului de distributie) nu sunt proporţionale cu obiectivul urmarit. 13. (3) concluzioneaza ca. Solicitarea este notificata. Grecia poate beneficia de o derogare de la dispozitiile art. .8. 31 alin. înainte de 15 martie 2002 si în conformitate cu Directiva 98/30/CE. pentru dezvoltarea si exploatarea exclusiva a retelelor de distributie din anumite zone geografice. 18. fara întârziere. împreuna cu toate informatiile relevante necesare pentru a demonstra ca se mentin concluziile raportului privind Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii RM nu este stat membru al UE. de statul membru catre Comisie. 23 si/sau 24 din prezenta directiva pentru zonele geografice si perioadele de timp specificate în licenţele eliberate de ea. 4.

3 si 7 din Decizia 1999/468/CE. În termen de trei luni de la primirea unei astfel de notificari. scutirea statului membru respectiv de anumite cerinte. 3. Articolul 30 Comitetul 1.asigurarea unui acces efectiv la reţea. iar apoi în fiecare an. Comisia adopta un aviz cu privire la solicitarea statului membru respectiv si. transmite propunerile Parlamentului European si Consiliului în vederea modificarii dispozitiilor respective ale directivei. Comisia poate propune. Comisia este asistata de un comitet. Articolul 31 Raportarea Comisia monitorizeaza si analizeaza aplicarea prezentei directive si înainteaza Parlamentului European si Consiliului. dupa caz. înainte de sfârsitul primului an ce urmeaza intrarii în vigoare a prezentei directive. conform dispozitiilor din art. RM nu este membru UE . un raport general Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. cu conditia ca. daca este cazul. în propunerile de modificare a directivei. Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedura. 2. se aplica art. 8. RM nu este stat membru al UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. respectivul stat membru sa pună în aplicare masuri la fel de eficiente. În cazul în care se face referire la prezentul alineat.

Acest raport acopera cel putin urmatoarele elemente: (a) experienta câstigata si progresele înregistrate în crearea unei pietei interne complet functionale de gaze naturale si obstacolele care ramân în aceasta privinta. luând în . 13 alin. inclusiv aspecte ale dominarii pietei. (d) o examinare a aspectelor legate de nivelele de capacitate ale sistemului si siguranta furnizarii gazelor naturale în Comunitate. (c) masura în care cerintele referitoare la separare si la stabilirea tarifelor continute în prezenta directiva s-au bucurat de succes pentru asigurarea accesului corect si nediscriminator la sistemul comunitar de gaze naturale si a nivelelor de concurenta echivalente. (b) derogarile acordate conform prezentei directive. de mediu si sociale ale deschiderii pietei gazelor naturale pentru clienti. în special echilibrul existent si cel prevazut dintre cerere si oferta.privind progresele înregistrate. comportamentul acaparator sau anticoncurential. (2) în vederea unei posibile revizuiri a pragului. concentrarea pe piata. precum si consecintele economice. inclusiv punerea în aplicare a derogarii prevazute în art.

comertului si accesului la rele al acestor terte tari. (1) cuprinde si o analiza a diferitelor masuri luate în statele membre pentru îndeplinirea obligatiilor de servicii publice. (e) se acorda o atentie deosebita masurilor luate în statele membre pentru satisfacerea vârfurilor de cerere si pentru a face fata deficitelor de aprovizionare ale unui furnizor sau ale mai multor furnizori.considerare capacitatea fizica pentru schimburi dintre zone si dezvoltarea depozitarii (inclusiv problema proporţionalităţii reglementării pieţei în acest domeniu). (g) necesitatea unor posibile cerinte de armonizare care nu sunt legate de prevederile prezentei directive. raportul mentionat în alin. 2. (f) o evaluare generala a progreselor înregistrate cu privire la relatiile bilaterale cu terte tari care produc si exporta sau transporta gaze naturale. inclusiv progresele înregistrate în domeniul integrarii pietei. Daca este cazul. Din doi în doi ani. acest raport poate include recomandari si masuri de contracarare a efectelor negative ale dominării pieţei si ale concentrarii pietei. în special efectele lor asupra concurentei de . împreuna cu examinarea eficientei masurilor respective.

Daca este cazul.masura în care clientii îsi aleg efectiv un alt furnizor si renegociaza tarifele. raportul poate include recomandari privind masurile ce trebuie luate la nivel national pentru realizarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice sau masurile preconizate pentru prevenirea aparitiei unor obstacole pe piata.masura în care pietele sunt deschise în realitate concurentei efective.dezvoltarea infrastructurii de interconexiune. inclusiv aspecte de dominare a pietei.pe piaţa gazelor naturale. Comisia înainteaza Parlamentului European si Consiliului un raport detaliat care sa prezinte progresele înregistrate în crearea pietei interne a gazelor naturale. .masura în care micile întreprinderi si gospodariile populatiei beneficiaza de deschiderea pietei. concentrarea pietei si comportamentul acaparator sau anticoncurential.reglementari eficiente. . . în special în privinta standardelor serviciilor publice. conditiile de tranzit si situatia siguranţei furnizării în Comunitate.existenta accesului nediscriminator la retea. . . Raportul se refera în special la urmatoarele elemente: . . 3. La 1 ianuarie 2006 cel târziu.

Daca este cazul. în legatura cu gradul de deschidere a pietelor. .existenta unui acces efectiv si nediscriminator al tertilor la depozitarea gazelor naturale. si la masurile de abordare a problemelor dominarii pietei. înainte de 1 iulie 2007. în special pentru asigurarea unei independente efective si depline a operatorilor sistemului de distributie. care sa aiba efecte echivalente cu separarea juridica.experienta câstigata în aplicarea directivei în privinta independentei efective a operatorilor de sistem în întreprinderile integrate pe verticala. în afara independentei funcţionale si a separarii conturilor. în conformitate cu legea concurentei. concentrarii pietei si comportamentului acaparator sau .noile evenimente din domeniul preturilor. inclusiv preturile de furnizare. în special pentru garantarea unor standarde ridicate ale serviciilor publice. Când este necesar. . aceste propuneri se refera. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. Daca este cazul.. atunci când este necesar din punct de vedere tehnic si/sau economic sa se asigure un acces eficient la sistem. Comisia înainteaza propuneri Parlamentului European si Consiliului. daca au fost adoptate alte masuri.

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. Când statele membre adopta Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. 2. (1) din Directiva 91/296/CEE. fara sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere si aplicare a directivei mentionate. 13 alin. fara sa aduca atingere contractelor încheiate conform art. Directiva 91/296/CEE se abroga de la 1 iulie 2004. RM nu este membră a UE. care continua sa ramâna valabile si sa fie puse în aplicare în conditiile directivei mentionate. (2). de reglementare si administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pâna la 1 iulie 2004 cel târziu. (1) pâna la 1 iulie 2007. 13 alin.anticoncurential. Articolul 33 Punerea în aplicare 1. 3 alin. Directiva 98/30/CE se abroga de la 1 iulie 2004. Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa B. Statele membre pot amâna punerea în aplicare a art. Aceasta se face fara sa se aduca atingere cerintelor continute în art. Statele membre pun în aplicare dispozitiile legale. RM nu este membră a UE Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. iar necesitatea creării unui cadru juridic pentru transpunerea Directivei rezultă din obligaţiile asumate pe plan internaţional . Articolul 32 Abrogarea 1. 3. 2.

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. . termenul de racordare a instalaţiei de utilizare a consumatorului. obiectul contractului. în proiectul legii au fost inserate şi alte prevederi. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale. Contractul de furnizare a gazelor naturale (1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator.aceste dispozitii. ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere în momentul publicarii lor oficiale. nivelurile de calitate. stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă. masurile menţionate la art. 3 au rolul de a garanta că consumatorii: (a) au dreptul la un contract cu furnizorul lor de servicii pentru gaze care sa specifice: . ANEXA A Masuri privind protectia consumatorului Fara sa aduca atingere normelor comunitare privind protectia consumatorului. se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie. Articolul 46. pentru a asigura protecţia consuamtorilor. 20003/55/CE rezultă din angajamentele asumate pe plan internaţional de RM. mijloacele prin care se pot obţine informaţii privind toate tarifele în vigoare. (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale. Articolul 35 Destinatarii Prezenta directiva se adreseaza statelor membre. condiţiile de întrerupere a furnizării Principiile UE vor fi aplicabile pe teritoriul RM după publicarea în Monitorul oficial al RM a legii elaborate pentru crearea cadrului necesar aplicării Directivei 2003/55/CE RM nu este membră a UE. responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului.identitatea si adresa furnizorului. durata contractului. Contractul stipulează în mod obligatoriu identitatea şi adresa furnizorului. după cum urmează: Articolul 44. De asemenea. iar obligaţia de a crea la nivel intern cadrul necesar pentru aplicarea Directivei nr. în special Directiva Parlamentului European si Consiliului1 97/7/CE si Directiva Consiliului 93/13/CE. Articolul 34 Intrarea în vigoare Prezenta directiva intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prevederea în cauză nu a fost transpusă în proiectul legii cu privire la gazele naturale.

- serviciile furnizate, nivelul de calitate al serviciilor oferite, precum si data conectarii initiale; - daca sunt oferite, tipurile de servicii de întretinere oferite; - mijloacele prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind toate tarifele aplicabile si taxele de întretinere; - durata contractului, conditiile de reînnoire si anulare a serviciilor si contractelor, existenţa oricărui drept de retragere; - orice compensaţie şi modalităţile de recompensă care se aplica daca nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate ale serviciilor contractate; - metoda de initiere a procedurilor de solutionare a divergentelor în conformitate cu lit. (f). Conditiile trebuie sa fie corecte si bine cunoscute anterior. În orice caz, aceste informatii trebuie furnizate înainte de încheierea sau confirmarea contractului. În cazul în care contractele sunt încheiate prin intermediari, înainte de încheierea contractului se furnizeaza si informatiile de mai sus; (b) primesc o notificare adecvata referitoare la orice intentie de modificare a conditiilor contractuale, si sunt informati în legatura cu dreptul lor de retragere atunci când se transmite notificarea. Furnizorii de

gazelor naturale, precum şi de deconectare şi reconectare a instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţelele de gaze naturale, cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului, acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor prevăzute prin contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul a acestora în caz de încălcare de către furnizor a obligaţiilor sale modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale. (2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale. (3) Consumatorul poate încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului consumatorul nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un Regulament aprobat de Agenţie. (4) Cererile consumatorilor privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea

(2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa gazelor naturale, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi. Articolul 45. (1) Raporturile juridice dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale sunt reglementate de prezenta Lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de Agenţie şi de alte acte normative menţionate în lege. (2) Regulamentul va cuprinde, în special, norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalatiile de utilizare ale consumatorului, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare

servicii informează consumatorii în mod direct în legatura cu orice crestere a tarifelor, la o data adecvata, nu mai târziu de o perioada normala de facturare dupa intrarea în vigoare a cresterii. Statele membre iau masurile necesare pentru ca consumatorii sa fie liberi sa rezilieze contractele daca nu accepta noile conditii care le-au fost notificate de furnizorul lor de servicii pentru gaze naturale; (c) primesc informatii transparente cu privire la preturile si tarifele care se aplica si în termenii si condiţiile standard, cu referire la accesul la si utilizarea serviciilor de gaze naturale; (d) li se ofera o alegere larga a metodelor de plata. Orice diferenta a termenilor si condiţiilor reflecta costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie corecte si transparente. Ele trebuie transmise într-un limbaj clar si inteligibil. Consumatorii trebuie sa fie protejati fata de metodele de vânzare incorecte sau care induc în eroare; (e) nu trebuie sa plateasca sume suplimentare pentru schimbarea furnizorului; (f) beneficiaza de proceduri transparente, simple si necostisitoare pentru tratarea reclamatiilor lor. Aceste proceduri

contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea întârziată a consumului de gaze naturale, consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în rezultatul negocierii. Cuantumul clauzei penale este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei. (6) Furnizorul de gaze naturale este obligat să prezinte consumatorului informaţii suficiente cu privire la preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele de gaze naturale. (7) Furnizorul este obligat să notifice consumatorului intenţia de a modifica contractul, precum şi faptul că acesta din urmă este în drept să rezilieze contractul în caz de dezacord. (8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor casnici, care au încheiat contract de furnizare a gazelor naturale se extind şi asupra membrilor familiei acestora care locuiesc împreună cu consumatorul. (9) Consumatorul este în drept să încheie contract de procurare a gazelor naturale cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia lor prin reţelele de transport şi distribuţie,

ale consumatorilor şi prevederi referitor la termenele şi procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor, încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, evidenţa consumului de gaze naturale, plata gazelor naturale, deconectarea instalaţiei de utilizare şi întreruperea furnizării gazelor naturale, examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi modalitatea de soluţionare a diferendelor şi litigiilor dintre furnizorii şi/sau unităţile transportatoare ori de distribuţie a gazelor naturale şi consumatori. (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Articolul 47. (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării

trebuie sa permita solutionarea încheind contracte pentru prestarea corecta si prompta a serviciilor de transport şi distribuţie a divergentelor, prevazându-se, în gazelor naturale. cazurile când se justifica aceasta, un sistem de rambursare si/sau compensare. Aceste proceduri trebuie sa respecte, în masura posibilitatilor, principiile enuntate în Recomandarea Comisiei 98/257/CE; (g) când sunt conectati la sistemele de gaze naturale sunt informati în legatura cu drepturile lor de a fi aprovizionati, conform legislatiei nationale aplicate, cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile.

gazelor naturale la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale. (2) Instalaţiile de utilizare ale consumatorilor nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a reţelei de gaze naturale, precum şi destabilizări în furnizarea gazelor naturale altor consumatori. Articolul 48. (1) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să întrerupă prestarea serviciilor pentru o perioadă de timp cît mai scurtă dacă a survenit una din următoarele împrejurări: a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor; b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii; c) se încalcă echilibrul între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale;

sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională. La dispariţia circumstanţelor ce au dus la la limitarea sau întreruperea prestării . f) în legătură cu avariile sau cu lichidarea consecinţelor lor. survenită la scară naţională. (3) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale este în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil.d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale. (2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării serviciilor dacă întreruperea nu este cauzată de situaţii excepţionale. e) în legătură cu efectuarea de racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi întreţinere care nu pot fi executate în alt mod.

exploatarea. (4) Unitatea transportatoare sau de distribuţie a gazelor naturale nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea şi întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (2). .(3).serviciilor. (1) Titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale sînt responsabili de instalarea. Articolul 49. deservirea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor. întreprinderea de gaze naturale va relua în termeni cît mai restrînşi livrarea gazelor naturale. (5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale. dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin.

utilizînd numai echipamente de măsurare verificate metrologic. .(2) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia gazelor naturale ţin evidenţa lor. care au încheiat contractul de furnizare sau de procurare a gazelor naturale. în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi clauzele contractuale. ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. costul gazelor naturale consumate. iar dacă nu se confirmă. (3) Părţile. pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. (4) Consumatorul: a) suportă cheltuielile pentru racordare şi pentru reconectare. Dacă reclamaţia se confirmă. b) achită. se fac recalculări. cheltuielile pentru verificare le suportă reclamantul.

4 Art. în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale. 2 Definitii Art. calculat prin aplicarea sistemului pauşal. 4 Procedura de c) achită consumul gazelor naturale. 2 Art. (5) Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat. Calculul consumului de gaze naturale în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Prevederea în cauză nu a fost proiectul legii Nu are caracter normativ . în condiţiile şi modul prevăzute Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie. 3 Art. 1 Art. 3 Obligatiile serviciului public si protectia consumatorului Art. 1 Domeniul de aplicare Art.ANEXA B Tabel de corespondenta Directiva 98/30/CE Prezenta directiva Art.

Art. 12 Sarcinile operatorilor sistemului de distributie . 14 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de distributie . 23 Deschiderea pietei si reciprocitatea . 10 Confidentialitatea pentru operatorii sistemului de transport Art. 15 Operatorul combinat Art. 17 Art. 6 Reglementari tehnice Art. 12 Art.Art.Art. (1) Art. 11 Desemnarea operatorilor sistemului de distributie Art.16 Art. 14 .Art. 9 alin. 21 Refuzul accesului . 13 Separarea juridica a operatorilor sistemului de distributie Art.Art. 20 Accesul la retelele de conducte din amonte Art. 18 Accesul tertilor . 13 Art.Art. 19 Accesul la depozitare Art. 18 si 19 Art. 6 Art. 10 Art. 5 Monitorizarea sigurantei alimentarii Art. 9 Separarea juridica a operatorilor sistemului de transport Art. 22 Noua infrastructura Art. 23 Art. 7 Desemnarea operatorilor sistemului de transport Art. 7 Art. 11 Art. 8 Sarcinile operatorilor sistemului de transport . 17 Separarea conturilor Art. 8 Art. 5 Art. 16 Dreptul de acces la conturi Art.autorizare .

20 Art. 29 Procedura de revizuire . 26 Masuri de salvgardare Art. 29 Art. 24 Conductele magistrale directe Art. 30 Comitetul Art. 30 Art. 31 Art. (2)-(3) si 22 Art. 32 Abrogarea Art.Art. 26 Art. 21 alin.Art. 33 Punerea în aplicare Art. 25 Autoritatile de reglementare Art. 35 Destinatarii Anexa A Masuri privind protectia consumatorului . 34 Intrarea în vigoare Art. 27 si 28 Art. 25 Art. 27 Derogari privind angajamentele de plata la livrare Art. 28 Pietele în ascensiune si pietele izolate .Art. 24 Art. 31 Raportarea .Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful