You are on page 1of 9

Rudarsko-geološko-naftni zbornik Vol. 26 str. 1-9 Zagreb, 2013.

UDK 622.236.4 Stručni rad


UDC 622.236.4 Professional paper

Jezik/Language:Hrvatski/Croatian

HRVATSKI RJEČNIK ODABRANIH GEOSTATISTIČKIH POJMOVA

CROATIAN DICTIONARY OF SELECTED GEOSTATISTICAL TERMS1,2)
TOMISLAV MALVIĆ, 1) KRISTINA NOVAK ZELENIKA
INA-Industrija nafte d.d., Sektor za geologiju i inženjering, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
1)

e-pošta: tomislav.malvic@ina.hr, kristina.novakzelenika@ina.hr


2)
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Ključne riječi: geostatistika, hrvatski izričaj, natuknice, definicija Key words: geostatistics, terminology, hints, definition

Sažetak Abstract
Modeli i interpretacije temeljene na geostatističkim metodama često Geostatistical models and interpretations very often are made by
se rade pomoću računalnih programa. Stoga su primjena i razvoj geosta- using computer programs. Consequently, application and development
tistike usko vezani s razvojem informatike i računarstva. Pri tomu treba of geostatistics are closely connected with progress of informatics and
uvijek poznavati terminologiju koja se rabi u knjigama i računalnim pro- computers. In such applications the well-known terminology applied
gramima kako bi se modeli načinili ispravno. Budući da se geostatistika into books and computer application is necessary condition for well-
tek u zadnjih desetak godina počela primjenjivati u modeliranju ležišta established and right models. Since geostatistics is applied in Croatian
ugljikovodika u Hrvatskoj, nužno je odrediti osnovni skup geostatistič- hydrocarbon reservoir modelling in the last decade, there was a need for
kih pojmova koje je potrebno poznavati za rad te takve rječničke uratke establishing basic set of geostatistical terms necessary for work. Such
neprekidno proširivati. U rječniku je dan opis 53 natuknice leksiko- dictionaries need to be continuously expanded and modified. Presented
grafskoga tipa, uz određivanje standardnoga izričaja u području geo- dictionary encompasses 53 lexicographical hints, which define standard
statistike. expressions in the field of geostatistics.

1. Uvod ma rade danas isključivo pomoću računalnih programa.


Zbog velikoga broja variogramskih parova podataka koje
Poznavanje hrvatske terminologije nužno je za ra- treba izračunati te linearnih jednadžbi koje treba riješiti
zumijevanje geostatističke obradbe i prikaza geoloških kod geostatističke interpolacije, za svaki skup brojniji od
varijabli podzemlja, kao što su šupljikavost, propusnost, tri podataka takav posao bez računala trajao bi satima.
zasićenje vodom i druge, stoga su u radu prikazane defi- Budući da se geostatistika prije desetak godina počela
nicije odabranih osnovnih geostatističkih pojmova, poput primjenjivati u modeliranju ležišta ugljikovodika u Hr-
varijable, variograma, determinističkih metoda, stohastič- vatskoj i objavljeni su brojni radovi s uporabom primjera
kih simulacija itd. iz Hrvatske ili hrvatske terminologije i općenito izričaja
Primjena matematike u geologiji razmjerno je novi (npr. Malvić, 2008b,c; Malvić and Balić, 2009; Malvić et
metodološki pristup interpretaciji geoloških odnosa u pod- al., 2009; Malvić and Bastaić, 2008; Novak Zelenika and
zemlju (npr. Malvić, 2007; Lapaine and Malvić, 2009), a Malvić, 2010; Novak Zelenika et al., 2010), neka rječnič-
geostatistika, kao grana geomatematike bavi se analizom ka djela već su tiskana za područje geomatematike (npr.
prostornih podataka uporabom variograma ili sličnih teh- Malvić et al., 2008; Malvić and Cvetković, 2008).
nika za kvantificiranje i modeliranje njihove prostorne ko- U ovome radu prošireno je i dopunjeno rječničko djelo
relacije. Ona uključuje različite tehnike, poput krigiranja, utvrđene hrvatske terminologije koje se odnosi na pod-
koje omogućuju vizualizaciju prostornog korelacijskog ručje geostatistike i to variogramsku analizu, kartiranje i
modela. Započinje svoj razvoj u drugoj polovici prošlog modele (determinističke i stohastičke). Rječnik prikaza-
stoljeća. Dva su velika znanstvenika utemeljila tu disci- nih pojmova namijenjen je osobama koje često koriste
plinu, poimence prof. dr. sc. Danie Krige te prof. dr. sc. inozemnu geostatističku literaturu i programe kako bi u
George Matheron. (opisano npr. u Malvić, 2007, 2008a). svojim publikacijama u Hrvatskoj strukovno i jezično
Učestalija primjena geostatistike, kao i njezin intenzivniji ispravno prikazivali svoje analize i rezultate. Strukovni
razvoj usko su vezani s razvojem informatike i računar- rječnici, koliko god mali bili, ujedno uvećavaju jezično
stva, što nikako ne treba biti začuđujuća činjenica, budući bogatstvo naroda iz kojega potječu, tj. bogatstvo njegova
da se interpretacije temeljene na geostatističkim metoda- materinjega jezika.
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
2 T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova

2. Rječnik geostatističkih natuknica s definicijama, na radi običnom aritmetičkom srednjom vrijednošću. Kod
napomenama i poveznicama linearnoga modela pojmovi prag i doseg služe samo za
određivanje nagiba.
anizotropija Vidi: model, variogramski; prag, variogramski
Svojstvo varijable da u različitim smjerovima pokazuje Engl. range
različita prostorna ili numerička obilježja. Franc. rangée
Napomena: Anizotropija je također svojstvo nekih tijela Njem. Aussageweite
da u različitim smjerovima pokazuju različita fizikalna
svojstva. Suprotno od izotropija. ekstrapolacija
Primjer: Pružanja taložnih okoliša po strukturnim osima Približno izračunavanje vrijednosti funkcije za vrijednosti
ili pravcima u geologiji. argumenata koje su izvan područja argumenata na kojem
Engl. anisotropy je funkcija zadana.
Franc. anisotropie Primjer: Upotrebljava se u geologiji pri konstruiranju
Njem. Anisotropie izolinija izvan međubušotinskog prostora.
Engl. extrapolation
anizotropija, variogramska Franc. extrapolation
Anizotropija kod koje je variogramski doseg veći u Njem. Extrapolation
jednome negoli je doseg u drugome smjeru.
Vidi: anizotropija; doseg; doseg, variogramski ekvidistancija
Engl. anisotropy, variogram Razlika vrijednosti definiranih dvjema susjednim izolini-
Franc. anisotropie, variogramme jama na karti.
Njem. Anisotropie, Variogramm Primjer: Na topografskim kartama ekvidistancija je ra-
zlika nadmorskih visina. Na geološkim kartama dubina i
cikličnost debljina slojeva ekvidistancija je često 10, 25, 50 ili 100
Relativno pravilno osciliranje krivulje oko praga. metara. Na gotovo svim vrstama inženjerskih karata do-
Napomena: Ta se pojava često uočava na eksperimentalnim puštene ekvidistancije su zadane i ne mogu se birati pro-
variogramima. izvoljno.
Vidi: prag; variogram, eksperimentalni Vidi: izolinija
Engl. cyclicity, periodicity Engl. equidistance
Franc. cyclicité Franc. équidistance
Njem. Zyklizität Njem. Äquidistanz

ćelija E-tip procjene


Dio prostornog modela kojem se vrijednost procjenjuje Procjena koja daje očekivanje analizirane varijable u svim
interpolacijom ili simulacijom. točkama ili ćelijama karte, a temelji se na nizu rješenja
Vidi: model, prostorni; interpolacija; simulacija. indikatorskog krigiranja te odabiru onoga s najvećom
Napomena: Ako unutar ćelije postoji mjereni podatak, vjerojatnošću.
takav se obično naziva i čvrstim podatkom koji se nepro-
mijenjen uzima u obzir kod kasnijih procjena. Moguće je Primjer:
takav podatak smatrati promjenjivom vrijednošću kojom
je tek jednom točkom predstavljena vrijednost ćelije. Zato
bezuvjetne simulacije uz vrijednost ćelije još prikazuje i
interval statističke nesigurnosti, poput standardne devija-
cije.
Engl. cell
Franc. cellulaire
Njem. Zelle

doseg
Veličina u kojoj je variogramski model približno jednak
vrijednosti praga.
Napomena: U sfernome, eksponencijalnome i Gaussovu
modelu, koji se pragu približavaju asimptotski, primje- E-tip procjene poroznosti u pješčenjaku
njuje se “praktični” ili “efektivni” doseg koji se računa na Vidi: krigiranje, indikatorsko krigiranje
mjestu gdje funkcija doseže približno 95 % praga. Model Engl. E-type estimation
čistoga odstupanja funkcija je bez dosega, tj. između po- Franc. E-type estimation
dataka ne postoji nikakva prostorna veza. Tada se procje- Njem. E-Typ Schätzung
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova 3

geostatistika n n

K = ∑ λi ⋅ Z i + ∑ χ j ⋅ S j
ZZCK
Dio geomatematike koji se bavi analizom prostornih C
podataka uporabom variograma ili sličnih tehnika za i =1 j =1
kvantificiranje i modeliranje njihove prostorne korelacije.
gdje je: ‘ZCK’ vrijednost u točki koja se računa kokrigira-
Napomena: Uključuje različite tehnike, poput krigiranja,
njem, ‘ λ ’ težinski koeficijenti (računaju se preko matri-
koje omogućuju vizualizaciju prostornog korelacijskog
ca krigiranja) za ukupno ‘n’ poznatih vrijednosti primarne
modela.
Engl. geostatistics varijable ‘ Z ’ (varijabla koja fizikalno izravno opisuje
Franc. géostatistique promatrano svojstvo), težinski koeficijenti ‘ χ ’ za uku-
Njem. Geostatistik pno ‘n’ poznatih vrijednosti sekundarne varijable ‘ S ’
(varijabla koja promatrano svojstvo opisuje posredno pre-
interpolacija ko korelacije s primarnom varijablom).
Približno izračunavanje vrijednosti funkcije za vrijednosti Napomena: Kokrigiranje obuhvaća tehnike kao što su
argumenata koje su unutar područja argumenata na kojem jednostavno kokrigiranje, obično kokrigiranje, kolocirano
je funkcija zadana. kokrigiranje, itd.
Engl. interpolation Napomena: Dodatne varijable obično su korelirane s pri-
Franc. interpolation marnom varijablom uporabom Pearsonova i Spearmano-
Njem. Interpolation va koeficijenta korelacija s vrijednostima (+/–) 0,75-1,00.
Vidi: krigiranje, jednostavno; krigiranje, obično; kokrigi-
izolinija ranje, kolocirano; matrica krigiranja
Linija na karti koja spaja točke istih ili pretpostavljeno Engl. Cokriging
istih iznosa nekih veličina. Franc. Cokrigeage
Engl. isoline Njem. Kokriging
Franc. isoligne
Njem. Isolinie kokrigiranje, kolocirano
Kokrigiranje koje uključuje dvije ili više koreliranih
karta variogramskog područja varijabli, s mjerenjima u istim točkama, te uporabom
Karta srednje vrijednosti variograma unutar istraživanog zajedničkog variogramskog modela.
područja s brojem podataka u svakoj ćeliji modela. Napomena: Zbog većega broja ulaznih podataka matrica
Napomena: Upotrebljava se za određivanje anizotropije. koja se odnosi na sekundarnu varijablu može biti znatno
Vidi: model, prostorni; ćelija; anizotropija; anizotropija, veća negoli ona za primarnu varijablu. Kod kolociranog
variogramska kokrigiranja sekundarna varijabla je svedena samo na
lokacije gdje se nalazi primarna, kao uvjet za računanje
Primjer: korelacije.
Vidi: kokrigiranje; model, variogramski
Engl. Collocated Cokriging
Franc. Colocalisés cokrigeage
Njem. Kollokation Kokriging

kovarijanca
Statistička mjera korelacije između dviju slučajnih
varijabli koja se može prikazati jednadžbom:

n
( xi − x ) ⋅ ( y i − y )
Cov( X , Y ) = ∑
i =1 N
gdje su: ‘Cov(x,y)’ vrijednost kovarijance između varijabli
‘xi’ i ‘yi’ za ‘i=1..n’, ‘ x ’ srednja vrijednost varijable ‘x’,
Karta variogramske površine s označenim brojevima ‘ y ’ srednja vrijednost varijable ‘y’.
parova podataka u svakoj ćeliji Engl. covariance
Engl. variogram surface map Franc. covariance
Franc. surfaces carte de variogramme Njem. Kovarianz
Njem. Karte Oberflächen Variogramm
krigiranje
kokrigiranje Interpolacijska metoda temeljena na iterativnom
Oblik krigiranja te traženja težinskih koeficijenata za računanju težinskih koeficijenata za mjerene podatke
jednu ili više dodatnih varijabli. (1), a u cilju dostizanja najmanje varijance procjene (2) u
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
4 T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova

točki procjene gdje vrijedi: krigiranje, jednostavno


n Tehnika krigiranja koja podrazumijeva da su lokalne
Z K = ∑ λi ⋅ Z i srednje vrijednosti unutar elipsoida pretraživanja jednake
i =1 (1) srednjoj vrijednosti svih podataka, a moguće ju je
gdje su: ‘ZK’ vrijednost procijenjena iz ‘n’ okolnih prikazati matrično i ispisati s ‘n’ linearnih jednadžbi s ‘n’
podataka, ‘λi’ težinski koeficijent na lokaciji ‘i’ te ‘Zi’ nepoznanica.
mjerene vrijednost na lokaciji ‘i’;
σ K2 (Z ) = Var {Z i* − Z i } (2)
 γ ( Z 1 − Z 1 ) γ ( Z 1 − Z 2 ) ... γ ( Z 1 − Z n )   λ1   γ ( Z 1 − Z ) 
γ ( Z − Z ) γ ( Z − Z ) ... γ ( Z − Z )  λ  γ ( Z − Z ) 
 2 1 2 2 2 n   2
⋅ = 2 
gdje su: ‘ σ K ’ procjena varijance krigiranja, s ciljem
2      
     
određivanja težinskih koeficijenata takvih da je ona γ ( Z n − Z 1 ) γ ( Z n − Z 2 ) ... γ ( Z n − Z ) λ
n   n γ ( Z n − Z ) 
najmanja; ‘ Z i* ’ procijenjena vrijednost slučajne varijable
‘Z’ na lokaciji ‘i’, ‘ Z i ’ izmjerena vrijednost slučajne gdje su: ‘λ’ težinski koeficijenti koji se računaju, ‘ γ(izraz)’
varijable ‘Z’ na lokaciji ‘i’. izračunata vrijednost semivariograma, ‘Z1...Zn’ mjerene
Napomena: Vrijednosti težinskih koeficijenata ovise vrijednosti u točkama, a ‘Z’ lokacija u kojoj se procjenjuje
samo o udaljenostima mjerenih vrijednosti od točke nova vrijednost iz mjerenih vrijednosti ‘Z1…Zn’.
procjene, a ne i od samih mjerenih vrijednosti. Izračunati Napomena: Težinski koeficijenti ‘ λ 1..n’ množe se sa
težinski koeficijenti, dodijeljeni mjerenim podatcima, svakom mjerenom (ulaznom) vrijednošću ‘Z1..n’, na
minimiziraju varijancu procjene, koja je najniža kod taj način „otežavajući“ svaki podatak. U načelu, bliži
rezultata krigiranja. Dobivena varijanca naziva se podatci imaju veće težinske koeficijente, a dalji manje,
varijancom krigiranja, a izračunata je kao funkcija što je izravna posljedica ovisnosti o prostornom modelu,
variogramskoga modela. tj. o vrijednostima variograma. Do odstupanja od toga
Vidi: model, variogramski pravila dolazi kada postoje podatci grupirani u nekoliko
Engl. Kriging skupina, tj. klastera. U tom slučaju metoda krigiranja
Franc. Krigeage promatra svaku skupinu podataka približno kao jednu
Njem. Kriging vrijednost, tj. unutar prostorno bliskih podataka u skupini
neki mogu biti množeni s negativnim, a neki s pozitivnim
krigiranje, indikatorsko težinskim koeficijentima. Važno je svojstvo krigiranja
Tehnika krigiranja čija jednadžba glasi: da zbroj svih težinskih koeficijenta iznosi 1, osim kod
n tehnike jednostavnog kriginga. Nadalje, ako svi težinski
ZIKIK = ∑ λi ⋅ Z i koeficijenti imaju jednaku vrijednost, radi se o slučaju
i =1 procjene aritmetičkom sredinom.
gdje su: ʻZ ʼ vrijednost varijable ‘Z’ procijenjene Vidi: matrice krigiranja; težinski koeficijenti
IK Engl. Simple Kriging
indikatorskim krigiranjem, ‘ λi ’ težinski koeficijent
izračunat običnim krigiranjem za mjerenje na lokaciji ‘i’, Franc. Krigeage Simple
Njem. Simple Kriging
‘ Z i ’ vrijednost indikatorske varijable na lokaciji ‘i’.
Vidi: varijabla, indikatorska; krigiranje, obično krigiranje, obično
Tehnika krigiranja, s pretpostavkom da lokalna srednja
Primjer: vrijednost (unutar radijusa pretraživanja) nije jednaka
srednjoj vrijednosti svih mjerenja, a moguće ju je
prikazati matrično i ispisati s ‘n+1’ linearnih jednadžbi s
‘n+1’ nepoznanica:
 γ ( Z1 − Z1 ) γ ( Z1 − Z 2 ) ... γ ( Z1 − Z n ) 1  λ1   γ ( Z1 − Z ) 
γ ( Z − Z ) γ ( Z − Z )
 2 1 2 2 ... γ ( Z 2 − Z n ) 1 λ2  γ ( Z 2 − Z )
 1 ⋅   =  
     
γ ( Z n − Z1 ) γ ( Z n − Z 2 ) ... γ ( Z n − Z n ) 1 λn  γ ( Z n − Z )
 1 1 ... 1 0  µ   1 
gdje su: ‘ λ ‘ težinski koeficijent koji se računaju, ‘γ
(izraz)’ izračunata vrijednost semivariograma, ‘Z1...Zn’
Primjer karte poroznosti dobivene indikatorskim mjerene vrijednosti u točkama, ‘Z’ lokacija u kojoj se
krigiranjem (vjerojatnosti da je poroznost manja od procjenjuje nova vrijednost iz mjerenih vrijednosti ‘Z1…
granične vrijednosti 20 %) Zn’, a ‘m’ Lagrangeov multiplikator.
Engl. Indicator Kriging Vidi: matrice krigiranja
Franc. Krigeage Indicateur Engl. Ordinary Kriging
Njem. Indikator Kriging Franc. Krigeage Ordiniare
Njem. Ordinary Kriging
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova 5

krosvalidacija model, Gaussov variogramski


Srednja vrijednost razlike kvadrata mjerene i procijenjene Variogramski model koji aproksimira eksperimentalni
vrijednosti na istoj lokaciji, s ciljem određivanja ukupne variogram Gaussovim matematičkim modelom opisanim
pogrješke procjene u svim mjerenim točkama prema kao:
izrazu:   − h 2 
1 n γ (h) = C 1 − exp 2 

MSE = ⋅ ∑ (v i − vˆi )
2

n i =1   a 
gdje su: ‘MSE’ (engl. Mean Square Error) rezultat dobiven gdje je ‘γ(h)’ vrijednost semivariograma, ‘C’ prag, ‘h’
udaljenost, dok je ‘a’ doseg.
metodom krosvalidacije, ‘ vi ’ izmjerena vrijednost na Vidi: variogram, eksperimentalni; variogram, teorijski;
lokaciji ‘i’, ‘ v̂i ’ interpolirana vrijednost na lokaciji ‘i’, variogramski model
a ‘n’ broj mjerenja. Engl. variogram Gaussian model
Napomena: Nije moguće numerički usporediti rezultate Franc. modèle de variogramme gaussien
za različit broj točaka na istome području, jer nije moguće Njem. Gauß Variogramm-Modell
staviti u linearnu vezu razliku mjerenje i procijenjene
vrijednosti ako njihov prostorni raspored nije pravilan. model, prostorni
Zato se krosvalidacija koristi za usporedbu pogrješke Model koji vrijednosti ćelija računa determinističkim ili
različitih interpolacijskih algoritama uporabljenih na stohastičkim modelima u dvije ili tri dimenzije.
istome ulaznom skupu. Vidi: ćelija; model, deterministički, stohastički
Engl. Cross-Validation Engl. model, spatial
Franc. Validation Croisée Franc. modèle, spatial
Njem. Cross-Validierung Njem. Modell, räumliches

matrice krigiranja model, sferni variogramski


[ ][ ] [ ]
Matrična jednadžba oblika A ⋅ X = B u kojoj Variogramski model koji aproksimira eksperimentalni
variogram sfernim matematičkim modelom opisanim
se vrijednosti matrica A i B dobivaju izračunom
eksperimentalnih variograma i njihovom aproksimacijom kao:
teorijskim modelom, a zatim se računa matrica X koja  3h   h 3 
daje težinske koeficijente za različite tehnike krigiranja, γ (h) = C   −  3 , h≤a
 2 a   2a  
poput jednostavnog, običnog i drugih.
Vidi: variogram, eksperimentalni, teorijski; krigiranje, γ ( h) = C h>a
jednostavno, obično; težinski koeficijent
gdje je: ’γ(h)’ vrijednost semivariograma, ’C’ prag, ’h’
Engl. kriging matrices
udaljenost, dok je ’a’ doseg.
Franc. matrice de krigeage
Vidi: variogram, eksperimentalni; variogram, teorijski;
Njem. Kriging-Matrix
variogramski model
Engl. variogram spherical model
model, deterministički
Franc. modèle de variogramme sphérique
Model koji za jednake ulazne vrijednosti daje uvijek isti
Njem. sphärischen Variogramm-Modell
rezultat.
Engl. model, deterministic model, stohastički
Franc. modèle, déterministe Model koji kod procjene vrijednosti ćelija uvodi slučajnost
Njem. Modell, deterministischen u procjenu, birajući statistički dopuštene vrijednosti.
Vidi: ćelija, realizacija, minimalna, medijanska,
model, eksponencijalni variogramski maksimalna
Variogramski model koji aproksimira eksperimentalni Engl. model, stochastic
variogram eksponencijalnim matematičkim modelom Franc. modèle, stochastique
opisanim kao: Njem. Modell, stochastische
  − h 
γ (h) = C 1 − exp  odstupanje, variogramsko
  a  Odstupanje na ordinati gdje započinje eksperimentalni
gdje je ‘γ(h)’ vrijednost semivariograma, ‘C’ prag, ‘h’ variogram.
udaljenost, dok je ‘a’ doseg. Napomena: Odstupanje je uvijek manje od praga. Kako
Vidi: variogram, eksperimentalni; variogram, teorijski; se u raznim programima variogram ne može izračunati za
variogramski model ishodišnu točku (jer je korak nula) u svim modelima se
Engl. variogram exponential model taj iznos procjenjuje iz oblika krivulje za nekoliko prvih
Franc. modèle de variogramme exponentiel koraka. Što je odstupanje veće, procjena je slabija. Ako
Njem. exponentielle Variogramm-Modell je odstupanje jednako pragu, variogram se ne koristi,
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
6 T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova

već procjena odgovara aritmetičkoj sredini ulaznih realizacija, minimalna


vrijednosti. Realizacija koja je rezultat simulacije u kojem je
izračunana procjena varijable najmanja od svih mogućih.
Vidi: realizacija; simulacija
Engl. realization, minimal
Franc. réalisation, minimale
Njem. Realisierung, minimale

realizacija, medijanska
Realizacija koja je rezultat simulacije u kojem je
izračunata procjena varijable takva da postoji 50 % većih
i manjih procjena.
Vidi: realizacija; simulacija
Engl. realization, median
Franc. réalisation, médiane
Primjer određivanja odstupanja ekstrapolacijom krivulje
Njem. Realisierung, Median
teorijskog semivariograma
Engl. variogram nugget
realizacija, maksimalna
Franc. variogramme écart
Realizacija koja je rezultat simulacije u kojem je
Njem. Variogramm Abweichung
izračunata procjena varijable najveća od svih mogućih.
Vidi: realizacija; simulacija
prag, variogramski
Engl. realization, maximal
Gornja granica interpretacije dosega variograma.
Franc. réalisation, maximale
Napomena: Računa se kao varijanca podataka.
Njem. Realisierung, maximale
Vidi: doseg, variogramski; odstupanje, variogramsko;
teorijski, variogram
regionalizirana varijabla
Engl. variogram sill
Obuhvaća pojam koji označava varijablu ili mjerenje
Franc. variogramme seuil
koja opisuje neku prirodnu pojavu u nekom prostoru
Njem. Variogramm Schwelle
određenu jasnom strukturom. Zbog prostornog određenja
ona se naziva i regionaliziranom. Takve varijable česta
radijus pretraživanja
su obilježja mjerenja u raznim „geoznanostima“ i imaju
Radijus kruga oko mjesta procjene, a unutar kojega se
svojstvo da je vrijednost opisana vrijednošću funkcije
uzimaju mjereni podatci.
,f(x)‘ u nekoj točki ,x‘. Vrijednost funkcije ,f(x)‘ može biti
Napomena: Kod anizotropnih osi u dvije dimenzije krug
obilježena svojom vjerojatnošću kao posljedice njezine
se mijenja u elipsu, a radijus pretraživanja tada se mijenja
„strukture“ koja se može (regionalno) matematički opisati
u poluosi elipse pretraživanja.
te „slučajnom“ komponentom, koja ne smije prikriti
Vidi: anizotropija; anizotropija, variogramska
regionalnu „strukturu“ razdiobe takve varijable.
Engl. searching radius
Engl. regionalized variable
Franc. rayon de recherche
Franc. variable régionalisée
Njem. Umkreissuche
Njem. regionalisierte Variable
razred, variogramski
semivariogram
Prstenasto područje oko točke za koju se izračunava
Variogramska funkcija podijeljena brojem 2.
eksperimentalni variogram, a koja sadrži mjerenja na
Vidi: variogram, eksperimentalni
temelju kojih se računa.
Engl. semivariogram
Engl. variogram class
Franc. semivariogramme
Franc. variogramme de grade
Njem. Semivariogramm
Njem. Variogramm Klasse
simulacija
realizacija
Procjena nepoznate vrijednosti nizom realizacija iz
Jedna od procjena dobivenih simulacijom od kojih je
postojećih mjerenja u odabranoj točki ili ćeliji, unutar
svaka jednako vjerojatna.
statistički dopuštenog intervala.
Vidi: simulacija
Vidi: realizacija; realizacija, minimalna, medijanska,
Engl. realization
maksimalna; ćelija
Franc. réalisation
Engl. simulation
Njem. Realisierung
Franc. simulation
Njem. Simulation
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova 7

simulacija, bezuvjetna Franc. stationnarité


Simulacija kod koje se mjerene vrijednosti u točki ili ćeliji Njem. Stationarität
ne zadržavaju konstantnim u svim realizacijama, već se
mogu mijenjati unutar statistički dopuštenog intervala težinski koeficijent
jednako kao i u ćelijama bez mjerenja. Koeficijent kojim se množi mjereni podatak kako bi mu
Vidi: simulacija; ćelija; ekstrapolacija se dala odgovarajuća vjerodostojnost u odnosu na druge
Engl. simulation, unconditional mjerene podatke.
Franc. simulation, inconditionnelle Napomena: Težinski koeficijent ili, kraće, težina, često je
Njem. Simulation, bedingungslose obrnuto proporcionalna kvadratu standardne devijacije.
Kod gotovo svih tehnika krigiranja težinski koeficijenti
simulacija, sekvencijska su normalizirani tako da je njihov ukupan zbroj jednak 1.
Simulacija koja procjenjuje ulazni skup podataka nizom Vidi: krigiranje; krigiranje, jednostavno; krigiranje, obično
jednakovrijednih realizacija unutar statistički dopuštenog Engl. weighting coefficient
intervala, a poredak ćelija čije se vrijednosti procjenjuju Franc. coefficient de pondération
odabire se uporabom generatora slučajnih brojeva. Njem. Gewichtungskoeffizienten
Napomena: simulacije mogu biti temeljene na
algoritmima krigiranja ili kokrigiranja, a dobivene transformacija, indikatorska
vrijednosti prikazane krivuljom razdiobe vjerojatnosti, Transformacija mjerene vrijednosti u indikatorsku prema
na kojoj se mogu usporediti vjerojatnosti različitih formuli:
realizacija. Tako realizacija označena P1 znači da na ako jeje z ( x) ≤ v cutoff
1 ako
kumulativnoj krivulji vjerojatnosti po promatranom I ( x) = 
kriteriju postoji 99 % realizacija koje imaju, primjerice, akojeje z ( x) > v cutoff
0 ako
,
veći ukupni volumen ćelija, srednju poroznost i tome
gdje je: ‘I(x)’ indikatorska varijabla, ‘z(x)’ izvorna
slično. Simulirane vrijednosti tijekom izračuna realizacije
vrijednost, a ‘ncutoff ’ granična vrijednost.
postaju jednakovrijedne s mjerenim podatcima, te
Engl. indicator transformation
zajednički čine skup podataka iz kojih se procjenjuju
Franc. indicateur de transformer
vrijednosti preostalih ćelija.
Njem. Anzeige verändern
Engl. simulation, sequential
Franc. simulation, séquentielle
varijabla, indikatorska
Njem. Simulation, sequentielle
Varijabla koja mjerene vrijednosti prikazuje vrijednostima
0 ili 1.
simulacija, uvjetna
Engl. indicator variable
Simulacija kod koje se mjerene vrijednosti u točki ili ćeliji
Franc. variable indicateur
zadržavaju konstantnim u svim realizacijama.
Njem. Indikatorvariable
Vidi: simulacija; ćelija; ekstrapolacija; realizacija
Engl. simulation, conditional
varijabla, kategorička
Franc. simulation, conditionnelle
Varijabla koja mjerene vrijednosti prikazuje s dvije ili
Njem. Simulation, bedingte
više kategorija.
Napomena: Svojstvo kategorije je da se podatci
stacionarnost
unutar nje ne razlikuju po iznosu, već svi imaju samo
Svojstvo slučajne varijable ‘X’ da ima, bez obzira
svojstvo pripadnosti kategoriji. Na primjer, nakon što
na promjenu broja uzoraka tijekom vremena
su sva mjerenja poroznosti manja od 20 % indikatorski
[X = X n : n ≥ 0], jednako očekivanje i varijancu. transformirana u kategoriju 0, a ostala u kategoriju 1,
Napomena: U geostatistici se promatra na tri razine. postaje irelevantno koliki je iznos svakoga pojedinačnog
Stacionarnost 1. reda je invarijantna u odnosu na sve podatka u kategoriji
translacije, no kao vrlo striktan zahtjev, primjerice u Engl. categorical variable
geologiji, ona se ne može postići. Stacionarnost 2. reda Franc. variable catégorique
podrazumijeva da je očekivanje neovisno o broju i Njem. Kategoriale Variablen
položaju mjerenja, a kovarijanca ovisi samo o udaljenosti
između mjerenja. Koristi se kod većine geostatističkih variogram
tehnika. Stacionarnost 3. reda naziva se još i intrinističkom Funkcija kojom se računa prostorna zavisnost parova
hipotezom, a podrazumijeva neovisnost očekivanja te podataka.
postojanje variograma. Koristi se samo kod indikatorskih Napomena: Može se opisati eksperimentalnim i teorijskim
tehnika. variogramom, a svaki od njih može biti neusmjereni ili
Vidi: krigiranje; krigiranje, indikatorsko usmjereni.
Engl. stationarity
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
8 T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova

Vidi: variogram, eksperimentalni; variogram, teorijski; Vidi: variogram, eksperimentalni


variogram, neusmjereni; variogram, usmjereni Engl. variogram, theoretical
Engl. variogram Franc. variogramme, théorique
Franc. variogramme Njem. Variogramm, theoretische
Njem. Variogramm
variogram, usmjereni
variogram, eksperimentalni Variogram koji je usmjeren po pravcu prilikom računanja
Variogram oblika: vrijednosti parova podataka.
1 n Napomena: Usmjereni variogram se računa iz podataka
⋅ ∑ [z ( x i ) − z ( x i + h)]
2
2γ (h) = koji se nalaze unutar kružnog isječka čiji radijus odgovara
n i =1 radijusu pretraživanja, a pravac kojim je usmjeren
gdje je: ‘2γ(h)’ vrijednost variograma, ‘n’ broj parova variogram je simetrala kuta toga isječka.
podataka uspoređenih na udaljenosti ‘h’, ‘z(xi)’ vrijednost
varijable na lokaciji ‘xi’, a ‘z(xi + h)’ vrijednost varijable Primjer:
na lokaciji udaljenoj za ‘h’ od promatrane lokacije ‘xi’.
Napomena: Eksperimentalni variogrami aproksimiraju
se teorijskim variogramskim modelima. Variogrami
mogu biti neusmjereni i usmjereni, ovisno o mogućoj
anizotropiji.
Vidi: variogram, teorijski; variogram, neusmjereni;
variogram, usmjereni; anizotropija, variogramska
Engl. variogram, experimental
Franc. variogramme, expérimental
Njem. Variogramm, experimentelle

variogram, neusmjereni
Usmjereni semivariogram izračunat (kasnije aproksimiran
Variogram koji nije usmjeren nekim pravcem prilikom
sfernim modelom) po pravcu pružanja strukture ležišta
računanja vrijednosti za parove podataka.
ugljikovodika (45o-225o; 0o je smjer sjevera) na temelju
15 razreda, uz širinu od 400 m te kutnu toleranciju od 45o.
Primjer:
Engl. variogram, directional
Franc. variogramme, directionnelle
Njem. Variogramm, direktionale

variogramski model
Model koji numerički opisuje oblik variogramske krivulje
kod eksperimentalnog ili teorijskog variograma.
Vidi: variogram, eksperimentalni; variogram, teorijski;
model, eksponencijalni variogramski; model, sferni
variogramski
Engl. variogram model
Franc. modèle de variogramme
Njem. Variogramm-Modell
Eksperimentalni neusmjereni semivariogram (kasnije
aproksimiran eksponencijalnim modelom) sa sljedećim vrijednost, granična
vrijednostima: doseg 1200 m, širina razreda 250 m, broj Numerička vrijednost koja se koristi za indikatorsku
razreda 15, odstupanje 0,7, prag 13,26 transformaciju ulaznih vrijednosti u indikatorsku varijablu
Vidi: variogram, eksperimentalni s vrijednostima 0 i 1.
Engl. variogram, omnidirectional Napomena: Indikatorska varijabla je i kategorička.
Franc. variogramme, omni-directionnelle Vidi: varijabla, indikatorska, kategorička; transformacija,
Njem. Variogramm, omni-direktionale indikatorska
Engl. cutoff
variogram, teorijski Franc. coupé
Variogram koji sadrži aproksimacijski model za eksperi- Njem. Abschneiden
mentalni variogram opisan matematičkom funkcijom.
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 26, 2013.
T. Malvić, K. Novak Zelenika: Hrvatski rječnik odabranih geostatističkih pojmova 9

3. Zaključne definicije djela Malvić, T. (2008a): Primjena geostatistike u analizi geoloških podataka.
Sveučilišni priručnik, INA-Industrija nafte, d.d., 103 pp, Zagreb.
Geostatistika kao grana geomatematike sve se više ko- Malvić, T. (2008b): Kriging, cokriging or stochastical simulations, and
risti kako u geologiji, tako i u brojnim drugim prirodnim i the choice between deterministic or sequential approaches. Geolo-
tehničkim znanostima, tj. svugdje gdje se žele interpolirati gia Croatica, 61, 1, 37-47.
ili procijeniti što pouzdanije karte obzirom na broj ulaznih
Malvić, T. (2008c): Production of a Porosity Map by Kriging in Sandsto-
podataka. Za njezinu primjenu uglavnom se koriste spe-
ne Reservoirs, Case Study from the Sava Depression. Kartografija i
cijalizirani računalni programi za variogramsku analizu, geoinformacije, 9, 12-19.
determinističku interpolaciju i stohastičku procjenu. Pri-
kazani geostatistički pojmovi odabrani su iz višegodišnje Malvić, T. (2007): Geomatematika. Vijesti Hrvatskoga geološkog druš-
prakse i obimnoga objavljenoga opusa autora, te njihova tva, 44, , 1, 6-15.
poznavanja većine računalnih programa za geostatističko Malvić, T. and Balić, D. (2009): Linearnost i Lagrangeov linearni mul-
modeliranje. tiplikator u jednadžbama običnoga kriginga. Nafta, 60, 1, 31-43.
Rječnik sadrži 53 pojma čija makrostruktura se sastoji
od istoga broja natuknica (tzv. lema) te uz svaku od njih Malvić, T. and Bastaić, B. (2008): Reducing variogram uncertainties
using the ‘ jack-knifing’ method, a case study of the Stari Gradac –
odgovarajuće definicije. Osnovna definicija dana je jed-
Barcs-Nyugat field. Bulletin of Hungarian Geological Society (Fol-
nom rečenicom (rječnik) uz moguće napomene kroz niz tani Kozlony), 138, 2, 165-174.
kratkih, predmetnih opisa i primjera (leksikon) te indeksi-
ranje na značenjski povezane natuknice. Poredak je abe- Malvić, T., Cvetković, M. and Balić, D. (2008): Geomatematički rječ-
cedni, tj. tvori abecedarij. Po kategoriji, radi se o specijali- nik. Hrvatsko geološko društvo, 74 pp, Zagreb.
ziranom rječniku, preskriptivnoga karaktera jer propisuje Malvić, T. and Cvetković, M. (2008): Hrvatsko-hrvatski rječnik iz pri-
standardne riječi u hrvatskoj geostatističkoj terminologiji. mjene neuronskih mreža u geologiji. Vijesti Hrvatskoga geološkog
Leksikon je jednojezičan, hrvatski, a pojmovi prikazani u društva, 45, 1, 43-46.
abecedariju imaju poveznice na engleski, francuski i nje-
Malvić, T., Barišić, M. and Futivić, I. (2009): Cokriging geostatistical
mački jezik.
mapping and importance of quality of seismic attribute(s). Nafta,
60, 5, 259-264.
Received: 15.12.2012.
Accepted: 12.04.2013. Novak Zelenika, K. and Malvić, T. (2010): Using of Ordinary Kriging
for indicator variable mapping (example of sandstone/marl border).
Naftaplin, 10, 56, 55-70.

Literatura Novak Zelenika, K., Malvić, T. and Geiger, J. (2010): Kartiranje gornjo-
miocenskih pješčenjačkih facijesa metodom indikatorskog kriginga
Lapaine, M. and Malvić, T. (2009): Geomathematics Between Mathe- (Mapping of the Late Miocene sandstone facies using indicator kri-
matics and Geosciences. Annual of the Croatian Academy of Engi- ging). Nafta, 61, 5, 225-233.
neering, 12, 51-67.