You are on page 1of 20

De ce?

De ce vărs lacrimi şi tânjesc


În lumea frământată?
Cuprins
De ce mă doare când privesc
Păduri şi flori ce-nmuguresc
Şi codrii care înverzesc,
Cu mieii cari se zbenguiesc,
În primăvara verde,
Dulce şi bogată?
3 Editorial
„Fiți sfinți căci Eu sunt sfânt!” – Editorii
De ce sunt umezi ochii mei
În lumea chinuită?
De ce? Sunt zile când tăcut
Ca cel lipsit de coarde, mut,
Suspină sufletul durut 4 Închinători în duh şi în adevăr
Să-Ţi văd locaşul impozant Rămășița biblică a Noului Testament –
Şi-acele pietre de bazalt, Simion Buzduga
Cu râuri care şerpuiesc
Şi îngeri ce nu contenesc

8
S-ajungă-n lutul pământesc,
Doctrine biblice
Când roadele se pârguiesc
În holda Ta sfinţită. Atenție la muzica „creștină”! – Dan Bercian
De ce azi plâng printre străini
Setos după odihnă?
De ce-mi curg lacrimi pe obraz,
Când alţii gustă din necaz?
Şi nu-s un cavaler viteaz
12 Statutul moral și spiritual al creștinului

Să instalez al tău extaz, Speculum regis - Despre casa (ne)bună –


Cu perle sfinte de charaz Fănel Șuteu
S-ajut pe cei din Caucaz Rezidește Templu! – Florin Crăsnean
Să-ţi vadă-a Ta lumină.
De ce disper după-ajutor 14 Statutul moral și spiritual al creștinului
Ca sclavul după umbră?
Prietenii lui Iov – Cornel Sabău
De ce port rane care dor
Şi-n nopţi târzii mă înfior?
Mă uit la cer cuprins de-un dor
Să-Ţi văd alesul Tău pridvor
Iar eu ... mă zbat în colţişor
Ca un pierdut în junglă.
15 Statutul moral și spiritual al creștinului

Influența bogăției și a sărăciei asupra vieții


De ce mă-ncrunt când simt dureri de credință – Carol Szekely
Şi sunt furat de pace?
De ce nu port belşug de zel
Şi-un caracter precum un miel,
Când Tatăl meu este Acel 16 Experințe
Ce-i mai presus de cel mişel Istoria nașterii unui copil – O.S.
Şi are-un Fiu, Emanuel
Ce stăpâneşte-n toate?
Izvor de lacrimi nesecat
Ce te-ai înfipt în mine,
Din leagăn până la mormânt
Îmi eşti un frate pe pământ
Fondurile necesare editării şi distribuirii re-
M-ajuţi în post, vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
M-ajuţi în cânt,
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
În vreme bună
Şi prin vânt, sprijine această lucrare pot depune bani în contul
M-ajuţi în vreme de căinţi,
Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
M-ajuţi în rugăciuni fierbinţi.
Te-a cunoscut Fiul din cer la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
Ce-a fost mai tare ca un fier,
0303 1877 0001.
Mai tainic de tot ce-i mister.
Suspin după-al Său sărut
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Ce vindecă al meu durut,
Mă ispăşeşte de trecut
Colectivul redacţiei
Şi mă strămută în ţinut,
De-o veşnică iubire.
Cornel David ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

„Fiți sfinți,
căci EU sunt sfânt!”
Sfinţenia este atributul fundamental al lui Dumnezeu, Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat” (Filipeni
aşa cum atestă fiinţele din jurul tronului divin, care-l preamăresc 2:15). Numai astfel vom putea „deosebi ce este sfânt de ce nu este
neîncetat, zicând: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel sfânt, ce este necurat de ce este curat.” (Levitic 10:10) Fiecare
Atotputernic, care era, care este, care vine!”(Apocalipsa 4:8) Toţi credincios trebuie să ştie că „voia lui Dumnezeu este sfinţirea”
cei ce au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu au fost conştienţi de (1  Tesaloniceni 4:3), căci sfinţenia divină este criteriul şi condiţia
sfinţenia Lui. Ceea ce au cântat evreii după ce au trecut Marea Roşie, fericirii şi a dragostei desăvârşite, iar păcatul poartă în sine răul şi
puteau recunoaşte toţi zeii şi locuitorii Egiptului: „Cine este ca Tine nefericirea. Sfinţirea primită trebuie păstrată (2 Corinteni 7:1), prin
între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, umblarea pe „calea cea sfântă” (Isaia 35:8). Apostolul Pavel avertiza
bogat în fapte de laudă şi făcător de minuni?” (Exodul 15:11) pe cei care erau ispitiţi să se întoarcă la vechile lor practici păcătoase:
Sfinţenia este totodată oferta şi cerinţa lui Dumnezeu pentru „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu
păcătoşi. Apostolul Petru a citat din Scripturile sfinte cele scrise în locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe
Levitic 11:44-45; „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiţi şi acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt:
voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: «Fiţi sfinţi, căci şi aşa sunteţi voi.” (1 Corinteni 3:16-17)
Eu sunt sfânt.»”(1 Petru 1:15-16) Tot universul aparţine lui Dumnezeu, Cea mai mare putere din lume este sfinţenia. Urmaşii lui
prin creaţie, dar orice păcat dă o lovitură de moarte sfinţeniei. Astfel, Hristos nu sunt sfinţi ca să se impună, ci se impun fiindcă sunt sfinţi!
în urma apariţiei păcatului, perimetrul sfinţeniei s-a restrâns. Cerul Cei sfinţiţi sunt un har pentru familie, „căci bărbatul necredincios
a rămas „locuinţa sfântă a Domnului” (2 Cronici 30:27), unde El este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă
guvernează de pe „scaunul Lui de domnie cel sfânt” (Psalmul 47:8). Aici, este sfinţită prin fratele; altmintrelea, copiii voştri ar fi necuraţi,
pe pământ, prezenţa divină, care aduce cu ea toate harurile necesare pe când acum sunt sfinţi.” (1 Corinteni 7:14). Ei sunt de mare folos
vieţii, este determinată de existenţa unui loc, de fapt, a unor oameni şi în societate pentru că au „duhul dumnezeilor sfinţi” (Daniel 4:8,
sfinţi, între care Dumnezeu să fie prezent. Pentru un asemenea scop 18), ca tinerii evrei din Babilon, prin care Dumnezeul cel sfânt a
a fost construit Templul Domnului – un loc sfânt în Israel. Comparat fost prezentat în generaţia lor şi în perspectivă eternă. Ferice de cei
cu locuinţa cerească, Templul, a fost numit: „sfântul locaş al locuinţei care acceptă la timpul potrivit harul sfinţirii, de cei care înţeleg că
Celui Prea Înalt” (Psalmul 46:4). Dumnezeu, i-a spus lui Moise: „Să-Mi „sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât
facă un locaş sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exodul 25:8) Istoria vor ţine vremurile.” (Psalmul 93:5)
poporului Israel arată că Templul în sine nu era sfânt în orice condiţii şi Cine vrea să contribuie la extinderea graniţelor acestui regat
când a fost desacralizat prin idolatrie şi celelalte păcate, care urmează sfânt, să se implice în proclamarea ofertei divine de sfinţire, ca
în procesul îndepărtării de Dumnezeu, a necesitat o nouă sfinţire. „un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru
Sfinţirea Templului, după apostazia lui Ahaz, prin reforma lui Ezechia, orice lucrare bună.” (2 Timotei 2:21) Prin „propovăduirea crucii”
a fost o astfel de resacralizare (1 Cronici 29:3-5). De altfel, orice loc de (1 Corinteni 1.18), ceea ce înseamnă predicarea morţii Domnului
pe pământ, în prezenţa divină, devine sfânt, fapt dovedit de teofaniile pe cruce - jertfa prin care suntem sfinţiţi, cei care cred în ea, pot să
din mijlocul naturii. (Exodul 3:3-6; Iosua 5:15-16) intre în „zona sfântă” a Templului lui Dumnezeu – Biserica Domnului
De fapt ce înseamnă a fi sfânt? Pentru omul păcătos, Isus Hristos, care a beneficiat de harul sfinţirii prin faptul că El „S-a
sfinţirea este întâi un proces de curăţire a tot ce a fost întinat prin dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin
păcat, printr-o procedură stabilită de Dumnezeu; El este sfânt şi botezul cu apă prin Cuvânt.” (Efeseni 5:25-26)
sfinţeşte. Legea de pe Sinai oferea sfinţirea prin credinţa în jertfă, Evanghelia Domnului Isus Hristos este o chemare la părtăşia
prin umbre - imagini ale Domnului Isus Hristos. Acum, când jertfa sfinţeniei divine, iar pentru cei ce nu acceptă mesajul sfânt, va fi o
unică şi desăvârşită a fost dată, credinţa în jertfa Golgotei, oferă mărturie a ofertei de sfinţire, dar şi o dovadă a vinovăţiei lor. Toţi
această stare indispensabilă apropierii de Dumnezeu, după cum oamenii trebuie să ştie că diavolul şi toţi acoliţii săi păcătoşi vor
scria apostolul Pavel: „Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost pierde autoritatea asupra pământului creat de un Dumnezeu sfânt.
făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi Antihristului – ultimului Nimrod al acestei lumi păcătoase „...i se va
răscumpărare.” (1 Corinteni 1:30) lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.
Cei din Biserica Domnului „au fost sfinţiţi în Hristos Isus, Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt
chemaţi să fie sfinţi”(1 Corinteni 1:2). Odată sfinţiţi, trebuie să pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea
ducem o viaţă sfântă, separată de lume. Pentru a avea luciditatea Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor
minţii şi tăria rămânerii în sacralitate, cei ce au fost sfinţiţi trebuie sluji şi-L vor asculta!” (Daniel 7:26-27)

3
să se ferească de activităţi păcătoase, să fie cu adevărat, „copii ai lui Editorii

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Închinători în duh şi-n adevăr
„...fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl!”
(Ioan 4:23b)

RăMĂȘIȚA BIBLICĂ A
NOULUI TESTAMENT
Conform principiilor sfinte expuse în Scripturile sfinte, Acest principiu caracterizează rămășița nou-testamentară,
Biserica rămășiței începe din secolul întâi și continuă până în dar rămâne aceleași, firul roșu al învățăturilor extrase din
ziua de azi. Ea există mai ales ca urmare a creșterii calitative Noul Legământ. Astfel că rămășița nou-testamentară poate
și mai puțin cantitative, sub coordonarea Celui ce este capul fi identificată și recunoscută după principiile următoare:
Bisericii, Domnul Isus Hristos: a) Rămâne loială legământului lui Dumnezeu prin Isus
1. Principiul supremației Sfintelor Scripturi ca normă și Hristos (Evrei 9:11-15).
autoritate de învățătură (1 Corinteni 4-6b; 2 Corinteni 4:13). b) Rămâne în ascultare de voia și de poruncile
2. Principiul importanței predicării în slujbele divine. Domnului, indiferent de vremurile de apostazie și în
Reluarea modelului de serviciu divin al primului veac. „Ce este împrejurări dramatice (Romani 12:2; Efeseni 5:16-17;
de făcut atunci, fraților? Când vă adunați laolaltă, dacă unul 1 Tesaloniceni 5:18;1 Petru 2:15; Apocalipsa 2:17).
din voi are o cântare, altul o învățătură.” (1 Corinteni 14:26) c) Este însuflețită de Duhul Sfânt. (Fapte 4:31; 4:8; 6:5)
3. Principiul preoției universale – toți credincioșii au d) Nu execută decretele care contravin voii lui
acces la Dumnezeu prin Domnul Isus (Evrei 10:19-22). Toți Dumnezeu (Fapte 4:28,29); se închină exclusiv lui Dumnezeu
trebuie să-I ofere o jertfă de laudă prin cântare. (Evrei 13:15) (Ioan 4:23-24).
4. Principiul separării Bisericii de stat și lume, cu e) Nu cedează la amenințările vrăjmașilor (Fapte
suportarea purtării crucii, după modelul Domnului Isus 13:45-49; 14:1-7).
Hristos. (1 Petru 2:21-23) f) Este o rămășiță evlavioasă care transmite mesajul
5. Principiul sfințirii, care produce creșterea calitativă. profetic cu privire la viitorul Bisericii și al lumii (apostolii
Sfințirea sau separarea de păcat, include atât neprihănirea Pavel și Petru în general, iar apostolul Ioan în special, în
atribuită de Domnul Isus (1 Corinteni 1.30), cât și sfințirea ca cartea Apocalipsei).
proces continuu prin mijloacele acesteia: Sângele Domnului g) Acceptă mai degrabă persecuția și martirajul, decât
Isus (Evrei 13:2), Duhul Sfânt (1 Petru 1:2), Cuvântul (Ioan să facă compromis cu voia divină (Fapte 7:59, 60; 12:1-2;
15:3). Acesta vizează: 20:23; Apocalipsa 6:9-10).
a) relaționarea pașnică, adică o practicare a unei vieți
creștine care generează bucurie ca urmare a conlucrării în Rămășița Bisericii dintre evrei. Aceasta s-a cristalizat
armonia păcii, ca rezultantă a dragostei frățești; în jurul sinagogii și a Templului. A fost atacată atât de
b) consolidarea spirituală (întărirea sufletească) – autoritățile civile romane, datorită apariției noului Împărat:
înrădăcinarea și zidirea în Hristos, întărirea prin credință, Isus (Fapte 17:7), cât și din partea autorităților religioase
prin har și Cuvânt (Coloseni 2:7); tradiționale evreiești care se simțeau amenințate de Noua
c) umblarea în frică de Domnul, trăirea în sfințire sau Cale. (Fapte 4:1-22) Prin misiunea celor doisprezece apostoli
puritate - teama de a nu păcătui – în concluzie, practicarea și cea a apostolului Pavel, care a misionat printre păgâni, s-a
evlaviei în închinare și în viața de toate zilele (Evrei 12:28; propovăduit Evanghelia printre neamuri cum nu a făcut-o
Apocalipsa 14:6,7); nici misionarii de mai târziu, de-a lungul veacurilor. Au
d) păzirea poruncilor Domnului Isus Hristos (Matei format noi biserici, care la rândul lor au răspândit Cuvântul
28:19-20; Ioan 14.21). Ascultarea mai mult de Dumnezeu în întreg Imperiul roman. Această rămăşiță împreună cu cea
decât de oameni. (Fapte 5:29; 1 Ioann 5:3) dintre neamuri a purtat numele de Biserica primară. Fără a fi
6. Principiul implicării Duhului Sfânt în viața și în idealizată, pentru că în sânul acesteia, ca întotdeauna, s-au
misiunea Bisericii. Creșterea cantitativă, adică numerică manifestat și lupte pentru păstrarea adevărului, a rămas
este direct proporțională cu respectarea principiului în conștiința creștină ca una care a strălucit în întunericul
sfințirii (Fapte 9:31). Aceste două principii nu substituie păgân al primelor veacuri. Departe de a crea o aură doar
principiile care au caracterizat rămășița milenară a lui pentru Biserica primară, Dumnezeu a avut în toate veacurile
Dumnezeu în Vechiul Legământ și care rămân general o rămășiță care L-a slujit cu credincioșie. Dacă este adevărat
valabile pentru creștini. că cele șapte biserici din Apocalipsa reprezintă șapte epoci
7. Principiul iubirii de Dumnezeu și de semeni precum și ale Bisericii creștine, atunci în fiecare epocă Dumnezeu a
cel al expunerii mărturiei lui Isus Hristos (Apocalipsa 12:17). avut și are o rămășiță (Apocalipsa 2:2, 10, 14, 24; 3:4, 10, 19).

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Unii din învățații creștini ai vremii au speculat actul de
biruință supremă a acestor martiri și au trecut la venerarea
relicvelor celor martirizați. Astfel, după secolele IV-V, s-a
ajuns la acordarea de onoruri specifice vizând numele,
mijlocirea, celebrarea de slujbe în onoarea lor; a sărbătoririi
lor, a reprezentării și a cinstirii acestora.
Persecuția și martirajele din cadrul unor mișcări
cu tentă reformatoare și asemănătoare celor din cadrul
reformelor clasice ale secolului al XVI-lea și nu numai. Cei ce
se consideră parte a Bisericii rămășiței au ca înaintași printre
cei care s-au luptat ca să susțină o învățătură curată și să dea
un suflu nou bisericii creștine, desigur cu unele exagerări
sau călcări chiar a Cuvântului sacru.

Mișcări de reformă timpurie – începute încă înainte


de primul mileniu. Dintre aceste mișcări, printre care avem
Așadar, biserica primară a rămas un vârf de lance, un model și noi înaintași, putem enumera:
în a învăța, în a apăra și a transpune în practică cuvintele Montaniștii – aceștia au încercat să revigoreze starea
și învățăturile Domnului Isus. Istoricul Robert Baker rezuma bisericii datorită formalismului și organizării omenești care
pentru biserica din primul veac următoarea concluzie: s-a instaurat. Au reafirmat doctrina Duhului Sfânt și prezența
„Pastorii nu aveau mai multă autoritate în a oferi salvare darurilor Sale în Biserică prin accentuarea învățăturii că Tatăl
prin Hristos decât membrii bisericii. Ei se distingeau de ceilalți va da Duhul Sfânt celor ce i-L cer. Totuși, în unele aspecte,
prin darul cârmuirii ce le-a fost dat prin Duhul Sfânt și prin lucrurile au fost duse până la extremă, datorită pretenției
dorința lor de a-L sluji pe Dumnezeu. Despre pretenția de că începuse o nouă dispensație revelată lui Montanus și
mai târziu a episcopului Romei, trebuie să spunem că fiecare altor două discipole, către Duhul. Marele apologet și cel
biserică era complet independentă de controlul extern. Nu mai remarcabil teolog de limbă latină – Tertulian, a devenit
este nicio indicație în literatura vremii că vreodată Petru a adeptul acestei mișcări. Acesta, prin scrierile sale, a îndemnat
fost pastorul bisericii din Roma, nici că biserica din Roma creștinii să evite distracțiile lumești din timpul lor și să refuze
a fost fondată de vreun apostol. Nu avem niciun dubiu că să se amestece în politică. În schimb, activitatea filantropică
biserica a fost organizată de oameni convertiți la Rusalii.” a creștinilor i-a impresionat pe semenii lor păgâni. Cu unele
excepții, montanismul nu a fost o erezie.
Rămășița Bisericii dintre neamuri - ținta martirajului. Novațienii, își trag numele de la Novațian, un bărbat
Persecuțiile împotriva adevăraților urmași ai lui Hristos creștin care s-a ridicat împotriva celor ce s-au lepădat de
încep chiar din primul veac. Este cunoscut faptul că aproape credință. O parte dintre cei apostați au primit certificatul
toți apostolii au sfârșit prin moarte de martir. Martirajul s-a libeli și au cerut să fie reprimiți în Biserică. Împotriva
desfășurat și se desfășoară în mai multe etape și anume: acestora s-a ridicat Novațian, deschizând dezbaterea pe
Persecuția din primele trei secole – aceasta a început tema restaurării păcătoșilor, problemă ivită în secolul al
pe vremea împăratului Nero și a continuat până la începutul III-lea. Cei care i-au susținut punctele de vedere au format
secolului al IV-lea, culminând în cruzime cu prigoana și mișcarea care-i poartă numele. Această mișcare a menținut
martirajul dezlănțuit de Împăratul Dioclețian. O mare parte o disciplină foarte riguroasă în viața bisericii și au cerut ca
dentre creștinii de dinainte de secolul al III-lea și după aceea să fie eliminată pretenția episcopilor de a ierta păcatele.
au format Biserica catacombelor. Măsurile luate împotriva Aceasta, întrucât s-a uitat prea repede că singurul care are
creștinilor, de către conducerea Imperiului Roman au fost putere să ierte păcatele este Dumnezeu și singurul mijlocitor
ca urmare a insuccesului reformei conceput de acesta, iar dintre El și oameni este Fiul Său, Domnul Isus Hristos, care
eșecul a fost desigur, imputat creștinilor. De aceea urmăreau a murit pentru iertarea păcatelor omenirii și în același timp
desființarea comunităților creștine, sechestrarea averilor și este și Cel care poate să le ierte.
uciderea sau eliminarea celor ostili. Istoricul Robert Baker Donatiștii – au preluat doctrina novațienilor cu privire
arată că după fiecare perioadă a persecuției, în special la biserică. Accentuau și susțineau practica unei vieți curate.
cea din perioada anilor 349-305, s-au putut distinge cinci Biserica lor se numea „Biserica celor curați”.2 De asemenea,
categorii de creștini: susțineau că administrarea Sfintei Cine a Domnului, se
1. Martirii care refuzau să aducă jertfe pe altarul putea face numai în condiție de sfințenie a celui care
împăratului roman și să se lepede de Hristos; îndeplinea slujba. Și când ne gândim că aceste învățături
2. Lucrătorii, credincioși Adevărului, care din cauza erau propagate și cerute în Africa de Nord, o zonă în care
influenței locale nu erau supuși morții; creștinismul a dispărut aproape cu desăvârșire. Nu excludem
3. Apostații, care s-au lepădat de Hristos și au adus încorporarea în această rămășiță a celor care au apărat și
jertfe pe altarul împăratului; au explicat credința creștină, atât de pe bazele Vechiului cât
4. Falsificatorii, care prin mită obțineau certificatele de și ale Noului Testament în fața conducătorilor de state, a
la oficianții împăratului că au oferit jertfă și s-au lepădat de evreilor și a intelectualității păgâne prin care au combătut
Hristos, deși aceasta nu era adevărat; acuzații false aduse creștinilor, precum și idolatria sau
5. Necredincioșii, care îi trădau pe adevărații creștini imoralitatea păgână de către: Atenagora, Iustin Martirul sau
ofițerilor romani.1
(continuare în pagina următoare)
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
5
Închinători în duh şi-n adevăr
„...fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl!” (Ioan 4:23b)

Origene și Ireneu, care au combătut ereziile de atunci. Asta Oxford; Ian Hus, profesor al Universităţii din Praga şi Martin
nu înseamnă că aceștia, la rândul lor, nu au emis învățături Luther, profesor la Wittenberg. Aceste mişcări de reformă
greșite la acea vreme. le-am denumit în termeni personali5: „reformă timpurie;
Paulicienii – Au apărut în secolul al VII-lea, în Asia reforma propriu-zisă, clasică, nefinalizată a sec. al XVIlea,
Mică. S-au așezat și în Armenia. Prin învățăturile lor se dar şi reforma evanghelică, finală”.
opuneau botezului copiilor mici, erau împotriva cultului Luteranii și calviniștii – Reforma lui Martin Luther și a
Mariei. De asemenea se opuneau închinării la sfinți și au lui Jean Calvin a fost considerată de unii ca fiind nefinalizată.
luptat împotriva corupției bisericii din Răsărit. Paulicienii au Oricum, alături de prereformatori și de alți reformatori
fost prigoniți de către catolici. Unii dintre ei au emigrat în precum Urlich Zwingli și John Knox, au avut ca ca țintă
Peninsula Balcanică, unde au existat mai multă vreme.3 întoarcerea la idealul bisericii, așa cum a fost arătat în
Catarii (Cei puri) sau Albigenzii poartă numele de la Sfânta Scriptură. Toți aceștia au evidențiat rolul central și
localitatea Albi, din sudul Franţei, unde erau mai numeroşi. unic al Sfintelor Scripturi ca normă de învățătură în viața
Foloseau Noul Testament ca bază pentru ideile lor, făcând din Bisericii. Și nu în ultimul rând, rolul credinței și al harului în
el expresia plină de autoritate a credinţei lor, dar au adăugat lucrarea mântuirii, care este obținută exclusiv prin credința
şi idei eretice care se asemănau cu ideile dualiste şi ascetice în Domnul Isus Hristos. Reformatorul Martin Luther are cinci
ale gnosticilor. Reacţia Bisericii Apusene, pentru afrontul adus contribuţii majore aduse în slujbele de închinare: a introdus
autorităţii ei, fost o cruciadă de exterminare a acestora. liturghia în limba poporului, în locul celei oficiate în limba
Reforma Timpurie, predecesoarea reformei clasice, latină, a conferit predicii locul central în întrunirile bisericii,
ai cărei promotori au fost denumiţi prereformatori sau a introdus cântarea în comun, a desfiinţat ideea că liturghia
premergătorii Reformei sunt: Peter Valdo,în Franța, John ar fi o reeditare a jertfei lui Hristos şi a permis adunării
Wycliffe în Anglia; Ian Hus în Cehia; Girolamo Savonarola de credincioşi să se împărtăşească din pâine şi vin (lucru
în Florenţa, Italia. rezervat în catolicism doar preotului). Reformatorul Urlich
Valdezii, după numele întemeietorului lor, Peter Valdo, Zwingli, a introdus masa împărtăşaniei şi practica aducerii
credeau că fiecare om ar trebui să aibă Biblia în propria lui pâinii şi vinului în bănci. Tot el este principalul promotor al
limbă şi că ea ar trebui să fie autoritatea finală pentru credinţă interpretării Cinei Domnului ca simplă comemorare prin care
şi viaţă. Urmând exemplul lui Hristos, ei mergeu câte doi, să pâinea şi vinul sunt simple simboluri ale trupului şi sângelui
predice săracilor în limba lor. Reacţia Bisericii Romane a fost lui Hristos. La fel ca şi Luther, a susţinut caracterul central
hotărârea sinodului de la Toulouse în 1229, care a interzis al predicării. De asemeni, Jean Calvin a susținut importanța
laicilor să folosească traducerea populară a Bibliei. predicării, oferindu-i locul central în timpul serviciului divin.
Lolarzii, grupul întemeiat de prereformatorul John Anabaptiștii – au fost primii care au reintrodus botezul
Wycliffe (1328-1384), au proclamat ideile evanghelice ale adulților în ianuarie 1525 în orașul Zürich.6 De fapt, acest
acestuia, în special egalitatea în Biserică în întreaga Anglie, adevăr a fost susținut inițial de Zwingli, care a subliniat
între oamenii de rând. Wycliffe a insistat în scris că Hristos învățătura că botezul copiilor mici nu are justificare biblică.
este Capul Bisericii, şi nu Papa. A mai afirmat că Biblia şi nu Primii conducători anabaptiști sunt: Conrad Grebel, Felix Manz,
Biserica este autoritatea pentru credincios, şi că biserica Balthazar Hubmaier și Menno Simon... Anabaptiștii au insistat
trebuie să ia model de la Biserica nou-testamentară. asupra autorității Bibliei ca regulă finală și infailibilă a credinței,
Respingând învăţăturile adăugate ulterior Noului Testament, și în botezul adulților ca urmare a credinței mărturisite de
aceştia s-au constituit în comunităţi puternice, care au aceștia. Majoritatea insistau asupra separării bisericii de
rezistat mai mult sau mai puţin prigoanei dezlănţuite de stat. Sunt recunoscuți după jumătate de mileniu pentru
biserica apuseană care a văzut în ideile acestora un afront spiritul pacifist, de hărnicie, caritabil și etic care domnește
adus învăţăturii ei. în comunitățile acestora din numeroase țări ale lumii. Testul
Husiţii – susţinătorii lui Ian Hus (1373-1415), cel ce a de jumătate de mileniu în care au rămas loiali principiilor de
încercat să reformeze Biserica Romană din Boemia. Studenţii morală biblică, care accentuează modestia în vestimentație,
boemieni, care au studiat în Anglia, au adus ideile reformiste faptul că au rezistat persecuției crunte și martirajului la care
ale lui John Wycliffe, care au fost citite şi adoptate de către au fost supuși, îi califică, alături de alte mișcări, să reprezinte
Ian Hus, rectorul Universităţii din Praga. Acesta a predicat rămășița bisericii începând cu secolul al XV-lea. Au cunoscut
aceste idei şi a reformat astfel învăţătura bisericii sale. persecuția și martirajul cum puține mișcări creștine s-au
Urmaşii lui s-au numit „husiţi”, iar cei mai radicali dintre ei confruntat de-a lungul timpului. În general au fost etichetați
s-au numit „taboriţi”, ei renegau orice aspect din credinţa şi ca aparținând reformei radicale. (Aceasta, datorită direcției
practica Bisericii Romane, ce nu putea fi găsit în Scriptură. greșite pe care a luat-o evanghelistul Melchior Hoffman din
Din acest grup s-a dezvoltat Biserica Moraviană. Unul dintre Țările de Jos, care aștepta manifestarea iminentă a victoriei
adepţii acesteia a fost şi Ian Amos Comenius (1592-1670), finale a lui Dumnezeu. Faptul acesta a condus la concentrarea
cunoscut în general ca fiind educatorul evanghelic progresiv. adepților săi în orașul german Munster, pentru a aștepta
Hus a fost ars pe rug din ordinul Consiliului catolic de la sfârșitul lumii. A urmat reprimarea acestora printr-o baie de
Constance. Dorinţa de reformă s-a coagulat şi s-a materializat sânge). Alături de anabaptiști, au fost și alte mișcări creștine
în propovăduirea şi în scrierile unor bărbaţi de seamă, care care au suferit tortura și martirajul precum : hughenoții
au răspândit ideile unei reformări a creştinismului de atunci. (reformații francezi), care au fost măcelăriți și martirizați cu
Contribuţia decisivă au adus-o cei trei „universitari”4: John miile, iar apoi s-a mers până la expulzarea lor în masă din

6
Wycliffe, „luceafărul de dimineaţă al Reformei”, profesor la Franța, în jur de 400 000 dintre ei.7

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Quakerii - au apărut în Anglia. Întrunirile lor se bazau constituit-o Edictul de la Milano, prin care se acorda deplină
pe inspirația Duhului Sfânt. Ei interziceau jurământul, libertate creștinilor de a-și putea practica religia lor.14 De
participarea la război; practicau sistemul egalității și se la această dată avem o abundență de material arheologic
purtau foarte modest.8 Au fost recunoscuți pentru pacifismul descoperit în spațiul proto-românesc, inclusiv de material
lor, iar cei din America s-au ridicat împotriva sclaviei.9 literar care vorbește despre aceasta.
Mișcarea pietistă - întemeiată de Philip Jacob Spener, - primul stat devenit creștin a fost Mesopotamia (201 dH.)
care a ridicat problema purității doctrinare în învățătura și că el a fost punctul de plecare al misiunii creștine în Armenia
luterană și a purității morale în viața creștinilor. și Georgia?15 Mulți alți misionari care au venit aici din Cezareea
Mișcări cu caracter reformist din Rusia. Proteste și Capadociei au influențat misiunea în nord și în răsărit.
mișcări de întoarcere la creștinismul primar se întâlnesc și în - Misionarul regiunii Pontus din apropierea Mării
Rusia, la scurt timp de la încreștinarea acesteia. Astfel că în Negre, a fost Grigore Traumaturgul? În timpul slujirii sale,
anii 1003, călugărul Andrean s-a ridicat împotriva închinării majoritatea celor din Pontus au devenit creștini.16
la icoane, a ierarhiei și a legilor bisericești. Apoi călugărul - Începând cu secolul al III-lea, religia națională
Martin de origine armeană, în 1049 răspândește cartea a Egiptului este religia coptică creștină? Tot în primele
Adevărul, scrisă de el, care produce o căutare după valorile secole, creștinismul pătrunde în Italia, Tracia, Macedonia.
creștine biblice. Mai târziu apar adevărate mișcări cum au fost De asemeni, în Africa de Nord, în Libia. Tunisul și Algeria
strigolnicii, care se adună clandestin prin case și discuții de la erau un puternic centru al creștinismului care a pătruns
om la om despre adevăratul sens al învățăturii lui Hristos.10 prin literatura creștină de limbă latină.17 În Europa centrală
În secolul al XVII-lea apar hristoverii, care se ridică împotriva creștinismul este propovăduit de Timotei în Dalmația și de
învățăturilor nebiblice, propagând pietatea, morala, evlavia, Tit în Iliria. Încă de timpuriu, creștinismul a pătruns în Galia
abținerea de la consumul de băuturi alcoolice și credința (Franța) și în Spania.
în umplerea cu Duhul Sfânt și manifestarea darurilor Sale - Ulfilas (311-381) a fost apostolul goților; Patrik
spirituale, care a constituit baza credinței penticostale de al Irlandei și Columba a fost apostolul Scoției? Croații din
mai târziu.11 Mai târziu , înlocuiesc învățătura umplerii cu Dalmația au acceptat creștinismul în secolul al VII‑lea.
Duhul Sfânt prin umplerea cu Hristos în inimile celor aleși. Printre triburile germanice a misionat Bonifaciu, dar
La mijlocul secolului al XVIII-lea, apar duhoborii, care deși încreștinarea lor s-a făcut în timpul împăratului Ludovic cel
erau urmașii hristoverilor, au acordat prioritate și autoritate Pios(814‑840). Tot acum au fost creștinați sârbii și bulgarii,
adevărurilor Evangheliei, respingând adausurile constituite de către misionarii greci. Suedia și Norvegia a primit credința
în așa-zisă tradiția creștină a bisericii istorice, și reînvie creștină de la germani. Rușii au fost încreștinați în timpul
ideea umplerii cu Duhul Sfânt, pe care poate să-L primească domniei lui Vladimir (988). Islanda a fost încreștinată de
oricine, nu doar cei aleși. Astfel că acești credincioși practicau aceștia în jurul anului 1000. Tot în aceasă perioadă au fost
vorbirea în limbi și prorocia.12 Tot în a doua parte a secolului încreștinați polonii și maghiarii.
al XVII-lea, în Rusia apar molocanii, denumire ce provine,
probabil de la termenul biblic de „laptele duhovnicesc.” Simion Buzduga
Aceștia s-au apropiat foarte mult de înțelegerea plinătății
Evangheliei. Astfel că practicau: viața în Duhul Sfânt; citirea Note de final
Scripturii și predica ce urma, adică explicarea textului citit. 1. Robert A. Baker, A Summary of Chistian History, p.51-52.
Un loc special îl aveau cântările și rugăciunile. Desigur că 2. Constantin Dupu, O istorie a Bisericii creștine, vol.1, p. 82.
n-au întârziat să apară persecuțiile, care s-au ținut lanț, 3. Idem, p.146.
culminând cu deportările acestora în ținuturi îndepărtate și 4. Ovidiu Manole, Cantus Christianus, Ed. Agape, Făgăraș, 1998,
aspre pentru locuit. p.41.
5. Simion Buzduga, Închinare și Laudă în acord cu Sfânta
Biserica rămășiței – o biserică misionară. Este necesar Scriptură, ed. Little Lamb, Suceava, p.188.
de adăugat că nu toți cei ce purtau denumirea de creștin 6. Tim Dowley, Atlas istoric al Reformei, Casa Cărții, Oradea,
erau și convertiți și regenerați în mod real, de aceea nu toți 2016, p.60.
au făcut parte din Biserica rămășiței. 7. Earle E. Cairns, Creștinismul de-a lungul secolelor 1997,
editura Cartea Creștină, Oradea, p.309.
Știați că? 8. Trandafir Sandru, Biserica Creștină – Evoluție și spiritualitate,
- Biserica creștină a luat naștere în Ierusalim, Iudeea Ed. Institutului Telogic Penticostal, 1995, p.187.
și a fost la început în exclusivitate evreiască? 9. Idem, p187.
- Antiohia, oraș din Siria devine un mare centru 10. Nicolai Usaci, Vladimir Tkacenco, Mesagerul Cincizecimii, Ed.
creștin în secolul I și că aici urmașii lui Hristos primesc pentru Scriptu, Oradea, p.31.
prima oară numele de creștini? 11. Idem. p. 45.
- Potrivit scrierilor lui Hipolit din Roma, Tertulian, 12. Idem, p.49.
Origene sau Eusebiu, în Schythia, respectiv Sciția, ar fi acționat 13. Vasile Pârvan, Contribuții epigrafice la istoria creștinismului
ca misionar apostolul Andrei. Aceasta ar fi însemnat prima daco-roman, București, Atelierele Grafice Socec, 1911
etapă a pătrunderii creștinismului în spațiul daco-roman. În 14. I.Barnea, Constantin cel Mare, București, Editura științifică și
cea de a doua etapă, extinderea din sec.II, III, s-ar fi făcut Enciclopedică, 1982, p.38.
prin soldații romani, prin coloniști13 și prin comercianți - ca 15. Idem, p.55.
factori de răspândire a Evangheliei în Dacia? Cea de-a treia 16. Kenneth Scott Latourette, A History of Cristianity, p.76.
etapă a pătrunderii creștinismului pe meleagurile noastre a 17. Idem, p.76.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
7
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

ATENȚIE LA MUZICA
„CREȘTINĂ”!
Black Sabbath (Sabatul negru) este o formaţie acum să sune blând, sunt aproape sigur că s-ar fi speriat
engleză de muzică rock. A fost fondată în 1968 de cel mai şi ar fi început să plângă. Acordurile sunt cu adevărat
cunoscut membru al formaţiei, Ozzy Osbourne. Din câte venite din infern. Dar acum, într-o haină nouă, iată că
ştiu, formaţia mai cântă şi azi, la 42 de ani de la înfiinţare. totul pare nevinovat. Un gen de muzică drăcească a fost
Este una dintre cele mai cunoscute formaţii de muzică cosmetizat şi oferit bebeluşilor. Desigur că influenţa şi
rock din toată istoria acestui gen. Nu o să intru în detalii inspiraţia nu se schimbă, aşa că mă gândesc cu groază la
în legătură cu trecutul sau prezentul grupului, dar vreau ce vor fi acei copii crescuţi încă din leagăn pe acorduri
să vă spun că melodiile grupului Black Sabbath, dacă de clopoţei şi clape polifonice inspirate de Satan, care
pot fi numite melodii, sunt de inspiraţie satanistă. Pe ştie ce putere are muzica!
lângă textele aşa-ziselor cântece care sunt în mod făţiş Dacă astăzi tinerii, şi nu numai, sunt expuşi la ceva
o închinare adusă lui Satan, nu de puţine ori pe scenă în cea mai mare parte a timpului, atunci aceasta este
au avut loc chiar jertfe de animale şi solistul formaţiei muzica. Prin inovaţiile tehnice de ultimă oră, pot fi stocate
a băut sânge de animal, chiar a rupt cu dinţii gâtul unui mii de melodii pe un suport infim. Aparatele de ascultare
porumbel în timpul unui concert. au şi ele dimensiuni minuscule astfel că muzica este la
Vă spun toate acestea pentru că azi am citit o dispoziţia noastră 24 de ore din 24. Acasă, pe stradă, chiar
ştire cum că cineva a avut ideea de a reconstrui unele la şcoală, în locurile publice sau în intimitatea fiecăruia,
dintre cele mai cunoscute titluri muzicale ale grupului şi muzica ne însoţeşte mai ceva ca un câine credincios.
de a le pune pe tonuri de clopoţei şi clape polifonice în Probleme ar fi chiar dacă această muzică ar fi una de
variantă de cântece de leagăn pentru bebeluşi. Niciodată calitate, care să ne inspire la ceva bun, pentru că noi nu
nu m-am gândit că ar fi posibil aşa ceva. Sunt convins că am fost construiţi de Creatorul nostru pentru a avea tot
foarte mulţi dintre cei ce au ascultat aşa zisele melodii timpul în urechi zgomot, chiar frumos aranjat. Noi am
ale grupului au fost împinşi în braţele lui Satan. Probabil fost creaţi să avem linişte, să medităm, să ne gândim
mulţi la sinucidere. la noi şi la destinul nostru etern, să putem relaţiona cu
Chiar dacă nu erau pe lista celor mai mari iubiri ceilalţi etc. Dar muzica a ajuns de mult pe mâna lui Satan
muzicale din vremea când nu-l cunoşteam pe Dumnezeu, şi în timpurile moderne a făcut din ea una dintre cele mai
totuşi melodiile grupului Black Sabbath îmi sunt puternice arme cu care luptă împotriva oamenilor.
cunoscute. Când am renunţat la acest gen de muzică, Recunoaştem cu toţii că atunci când vorbim
după ce m-am convertit la credinţa în Isus Hristos, am despre muzică, vorbim despre insipraţie. Adică primim
început să aflu tot mai multe despre efectele muzicii rock ceva, o linie melodică, nişte cuvinte, de undeva, nu
şi despre sursa de inspiraţie a celor implicaţi în muzica ştim de unde. De la o muză, spunem noi. Lucrul acesta
rock. O spun chiar ei, fără nici o jenă, că Satan este cel ce este adevărat. Probabil că nu ştiţi, dar în mitologia
îi inspiră. greacă muzele erau cele nouă fiice ale lui Zeus şi ale
Sigur că adolescenţii încep primii să braveze Mnemosynei şi sunt considerate patroane ale dansului,
ascultând acest gen de muzică şi mai apoi constată că ale muzicii şi ale artelor. Artiştii, chiar ei afirmă acest
devin dependenţi de muzica rock. Deşi nu are nimic lucru, primesc inspiraţie de undeva pentru că muzica
de-a face cu oamenii serioşi, cunosc totuşi oameni în sau artele au de-a face cu ceva ce trece de posibilităţile
vârstă care au rămas fideli muzicii rock, deşi au perii noastre limitate şi tangibile. De multe ori aţi auzit pe
capului albi şi copilăria sau adolescenţa au trecut de cineva spunând că nu are inspiraţie. Cu alte cuvinte,
mult. Este o chestiune de alegere şi apoi de dependenţă. trebuie să vină inspiraţia pentru a putea compune.
Dar la faptul că chiar bebeluşii pot fi expuşi muzicii rock Ceva ce vine din exterior, spre ce ne deschidem, ceva
sataniste nu m-am gândit niciodată. Dacă bebeluşilor le- ce primim. Omul pare a nu fi altceva decât un medium
ar fi fost pusă varianta originală a cântecelor aranjate
8
prin care o putere comunică ceva. Spunem noi, frumos.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
în slujba cui va fi această muzică? Poate un om controlat
de Satan să compună melodii frumoase pentru gloria lui
Dumnezeu? Evident că nu. Sunt de-a dreptul uimit să aud
că unii creştini, şi în special tineri, ascultă muzică din lume,
compusă de oameni neregeneraţi, alegând genul pe care
îl ascultă după simpla lor plăcere şi pe considerentul că
este doar muzică şi nu poate face niciun rău.
Sunt două semne de întrebare: primul ar fi că un
creştin regenerat trebuie să ştie că nici în domeniul
muzicii nu se poate face compromis, că tot ce ţine de
lume şi sistemul ei este sortit nimicirii şi al doilea ar fi
apartenenţa lor la lumea lui Dumnezeu. Dacă ar fi pe
deplin predaţi lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt ar locui în ei,
Cei ce cântă muzică rock recunosc deschis că primesc atunci nu numai că nu ar avea plăcere faţă de un lucru
inspiraţie de la Satan. drăcesc, dar chiar l-ar urî, nu l-ar putea suporta. Faptul
Dar ceilalţi care nu cântă neapărat muzică rock, de că putem suporta şi chiar ne plac anumite lucruri lumeşti
unde îşi primesc inspiraţia? Să spunem că ei cântă un gen (muzica este doar unul dintre ele), arată că nu suntem pe
liniştit, cu acorduri blânde sau chiar muzică instrumentală. deplin schimbaţi şi regeneraţi.
Inspiraţia nu o poţi primi decât de la o sursă externă Mă duc un pas mai departe şi mă apropii de muzica
căreia tu te supui. Indiferent ce gen compui şi ce gen de numită, în general, creştină. Aceasta înseamnă că în
muzică cânţi. versurile ei conţine referiri la Dumnezeu, iar cei ce o cântă
Muzica instrumentală gen New Age, spre exemplu, se numesc creştini. Aş vrea să vă întreb cine este creştin,
este o muzică cu acorduri deosebit de liniştitoare şi care după cum afirmă Biblia? Biblia este foarte categorică în
merge foarte bine pe un fond de relaxare. Şi nu numai această privinţă, a apartenenţei la lumea lui Dumnezeu.
muzica instrumentală. Sunt celebre soliste, ca Enya spre Este obligatoriu ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în
exemplu, care aproape că te aduc într-o stare de euforie om pentru ca acesta să fie proprietatea lui Dumnezeu.
ascultând muzica lor, o stare de pace ai putea spune. Altfel, stăpânul este altul. Cum putem face ca Duhul lui
Dar cei ce sunt interesaţi ştiu că mişcarea New Age este Dumnezeu, al lui Hristos, să locuiască în noi? Doar printr-o
împotriva creştinismului în forma lui biblică, împotriva lui predare totală şi continuă lui Dumnezeu. Printr-o viaţă
Dumnezeu aşa cum este revelat în Biblie, a lui Isus Hristos fără păcat şi fără compromis. Printr-o separare completă
ca Mesia, Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al lumii. De faţă de lume şi lucrurile ei.
fapt religia, New Age luptă din răsputeri să distrugă Mai mult ca niciodată, muzica „creştină” a ajuns
creştinismul biblic şi să îi ia locul printr-o religie mondială, să fie din abundenţă. În Occident, dar şi la noi în ţară
formată dintr-un amestec de credinţe de tot felul, inclusiv găseşti muzică de acest gen cu grămada. La noi în ţară
păgânism şi satanism. Prin urmare, este evident că tot explozia a fost după Revoluţia din 1989, dar în Occident
Satan inspiră şi acest gen de muzică. M-am dus la cele lucrul acesta s-a întâmplat cu mult mai mulţi ani în urmă.
două extreme pentru a putea să vă fac să înţelegeţi mai Muzica „creştină” a devenit o afacere.
bine că tot ceea ce vine dintr-o sursă, alta decât de la În anii totalitarismului comunist, creştinii au fost
Dumnezeu, este de inspiraţie demonică. supuşi la tot felul de privaţiuni, nici măcar nu îşi puteau
Personal, cred că piesele muzicale de efect, cu mare permite toţi să aibă o Biblie sau o carte de cântări, ce
priză la oameni, au ori o inspiraţie divină, ori una drăcească. să mai vorbesc despre înregistrări muzicale. După
Totul depinde de cel ce compune şi de cel ce cântă. eliberarea de comunism, ne-am aruncat, aş zice fără
Biblia vorbeşte despre om în termenii unei domnii, niciun discernământ, în braţele a tot ceea ce avea de-a
stăpâniri: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l face cu creştinismul. În privinţa cântărilor, nu ne-au mai
ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că ajuns cărţile de cântări şi ceea ce puteam găsi în biserici,
este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este ci am vrut ritmuri noi şi senzaţii tari, aşa cum au creştinii
vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani din Occident. Chiar am crezut că dacă se schimbă muzica
6:16) Înţeleg de aici că un om netransformat prin puterea în biserici, în sensul de a avea lucruri noi şi cântări ca în
Duhului Sfânt după chipul şi asemănarea Domnului Isus Occidentul creştin, România va deveni în curând creştină,
Hristos, chiar un om religios, nu poate aduce un rod bun, după modelul nostru. A început să cânte, să compună,
nici măcar să compună o melodie frumoasă, cu efect să scoată albume cu „muzică creştină” fiecine. Încet dar
benefic asupra celor ce ascultă, pentru că sursa lui de sigur, tarabele creştine au fost invadate de albume cu
inspiraţie este Satan, stăpânul lui. Tot ce are el, pune în astfel de muzică. Şi creştinii flămânzi le-au devorat. Nu
slujba stăpânului său, chiar talentul lui de a compune. Şi
(continuare în pagina următoare)
dacă totuşi compune, pe cine va glorifica muzica lui sau

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
9
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

puteai verifica cine a compus, cine cântă, care este relaţia păcat. Pentru că Dumnezeu nu poate inspira un păcătos.
lui cu Dumnezeu, de cine este inspirat. Auzeai doar Dar îl poate inspira cel rău. Cele mai frumoase cântări
nişte acorduri care erau cu adevărat noi. Dacă textele scrise vreodată sunt cântările Psalmilor. Psalmii fac parte
aminteau despre Dumnezeu şi Domnul Isus era în regulă. din Biblie, cartea dată de Dumnezeu oamenilor prin Duhul
După 27 de ani, dacă privim la starea bisericilor noastre Sfânt. Deci Psalmii sunt inspiraţi de Duhul Sfânt. Nu ştim
şi suntem sinceri cu noi, dacă mai putem discerne după cum se cântau, dar chiar şi aşa, fără melodie, au inspirat şi
atât de multă confuzie, trebuie să recunoaştem că mult au adus bucurie sfântă sutelor de miloane de credincioşi
aşteptatul reviriment prin muzică nu s-a produs. Ce de-a lungul miilor de ani.
s-a produs totuşi este un mod de viaţă tot mai firesc în În vremurile mai apropiate de noi, au rămas de sute
biserici. Desigur că nu numai muzica este de vină, dar o de ani cântări inspirate de Duhul Sfânt pentru că au fost
mare parte de vină o are. oameni care au trăit o viaţă sfântă şi curată şi care nu s-au
Pentru-că vorbeam despre influenţă şi inspiraţie, jucat de-a muzica creştină, ci s-au închinat cu adevărat.
vreau să vă spun că nu cu mult timp în urmă, unul dintre Au scris şi au compus pentru că inima lor ardea pentru
cei mai cunoscuţi cântăreţi de muzică „creştină” din SUA Hristos, nu pentru a scoate un album şi, în mod sigur, nu
a declarat public că este homosexual şi că a trăit în acest pentru bani. Nu mai puteau de preaplinul dragostei sfinte
fel în toţi cei 20 de ani de când cântă muzică creştină. şi inima lor dădea peste, se revărsa în cântări de laudă şi
Desigur că se naşte întrebarea: Cine l-a inspirat să scrie cântări duhovniceşti, date de Duhul Sfânt. Când cânţi o
şi să compună melodii de mare succes şi care au fost cântare de felul acesta, inima îţi tresaltă de bucurie, chiar
cântate de milioane de creştini? dacă cântarea are 400 de ani. Duhul Sfânt a inspirat-o.
În România, tineri şi nu numai, dornici să scoată şi Nu am fost atenţi la înşelăciunea vrăjmaşului.
ei un album „pentru slava Domnului”, pentru că nu s-au Tinerii au vrut ceva nou şi noi i-am lăsat să aducă lucruri
priceput să compună, dar au avut o brumă de voce, s-au noi. Mă îngrozesc când mă gândesc în ce s-a transformat
dus cu jalba-n proţap la „specialişti” care au scos „melodii” aşa-zisa muzică „de laudă şi închinare” şi cine o cântă.
pe bandă rulantă, chiar inspirate din muzica lumii. Pe altarele adunărilor creştinilor se aduce în fiecare
„Specialişti” care nu au avut ceva de spus lui Dumnezeu duminică foc străin şi apoi focul arde toată săptămâna în
pentru că nici nu îi interesa Dumnezeu, ci banii care se casele credincioşilor.
pot câştiga din acest gen de muzică. Ce beneficii spirituale Am citit mai multe cărţi şi scrieri în legătură cu
pot veni din aceste compoziţii? Evident că niciuna. Dar muzica creştină. Părerile sunt pro şi contra. Toţi vin cu
cât rău pot face? Foarte mult. argumentele lor. O parte spun că genul nu contează. Că
Când a fost vorba despre calităţi vocale, toţi am melodia, indiferent de gen, nu este decât un vehicul al
închis ochii la alte aspecte ale solistului sau solistei, sau cuvintelor şi că important este ca aceste cuvinte să ajungă
nici măcar nu am fost interesaţi de viaţa lui. Biblia ne la inima ascultătorului. Că suntem diferiţi şi unii agreăm
îndeamnă, în privinţa slujitorilor din biserici să fim foarte un gen de muzică şi alţii altul. Că nu poţi ajunge la rockeri
atenţi la viaţa lor. Cum să fie păstorul, prorocul, învăţătorul, decât cântând muzică rock, iar la tinerii de prin baruri,
prezbiterul etc. În privinţa cântăreţilor nu am avut niciun cântând hip-hop. Cea mai mare minune şi blasfemie pe
standard decât vocea, şi nici aceea de multe ori. Am care am văzut-o pe viu în urmă cu circa zece ani, în Cluj
primit totul cu ochii închişi. Oricine poate cânta. Poate Napoca, a fost un concert de muzică creştină rock în care
un tânăr sau o tânără, robit de patimi şi pofte, care poate au alternat cântece sataniste, din repertoriul formaţiilor
trăieşte în curvie sau este robit de pornografie să cânte sataniste cunoscute, cum ar fi Rolling Stones, cu melodii
„spre slava Domnului”? Dacă trăieşte aşa cine îl inspiră aşa-zis creştine. Şi acum mă gândesc cu groază la acele
de fapt? Şi dacă este inspirat de Satan, ce influenţă poate momente. Organizatorii spuneau că prin asta nu fac
aduce peste adunare? După sondaje, aflu că majoritatea altceva decât să îi atragă pe tinerii din lume iubitori de
tinerilor creştini sunt dependenţi de pornografie. Unii ar muzică rock şi, printre melodiile sataniste, să le mai cânte
vrea să scape şi nu pot. Probabil că nimeni nu s-a gândit despre Isus. Din nou mă mir de perfidia lui Satan.
că solişti de muzică creştină, dependenţi la rândul lor de Poate că mă veţi întreba ce este de făcut? Cred că
acest viciu sau de altele, transmit un duh de pornografie trebuie atenţie maximă, dicernământ şi abstinenţă. Biblia
sau curvie, sau de blasfemie, de nesupunere. Vedem cu ne îndeamnă să ne ferim de tot ce se pare rău. Muzica este
ochii noştri că nu a fost niciodată atât de multă revoltă UN MARE RĂU. Şi aş spune că un şi MAI MARE RĂU este
şi nesupunere în adunările credincioşilor ca azi. Şi în muzica aşa-zis creştină. Pentru că nu ştim cine a compus-o
special tinerii care ascultă multă muzică creştină, în limba şi ne deschidem sufletul atunci când o ascultăm. Dacă un
română sau în engleză, sunt stăpâniţi de acest duh. fost alcoolic se fereşte de alcool pentru că îi poate face
Biblia ne îndeamnă să cântăm cântări de laudă şi rău, un hoţ, de furat şi un desfrânat de femei, de ce nu
cântări duhovniceşti. Dar cântările de laudă, mai ales ne-am putea feri şi noi de muzica despre care știm că

10
cântările duhovniceşti, nu le pot primi cei ce trăiesc în ne face rău? Şi apoi să căutăm o apropiere mai mare de

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Dumnezeu, un interes maxim pentru El şi Împărăţia Lui, la muzica şi formaţiile creştine preferate este, pentru unii,
să căutăm şi să alergăm după plinătatea Duhului Sfânt blasfemie. Când toţi vor tot timpul ceva nou în muzică şi tu
care vor aduce, prin harul lui Dumnezeu, discernământ şi le spui că noutăţile sunt periculoase, îţi vor replica că eşti
în această problemă. împotriva Scripturii care ne îndeamnă să cântăm Domnului o
Sunt deja ani buni de când lucrez la radio şi realizez cântare nouă. Dar aceeaşi Scriptură ne îndeamnă să fim treji
că nu este uşor să rezolvi problema muzicii. Suntem atât şi să veghem pentru că mare va fi înşelătoria în vremurile
de implicaţi emoţional în ea, a devenit o prezenţă atât de din urmă.
obişnuită şi de dorită, avem atât de multă pasiune pentru Ar fi foarte simplu dacă am cunoaşte viaţa celor
ea, încât considerăm o adevărată blasfemie ca cineva să pe care îi ascultăm cântând. Atunci i-am putea judeca
se atingă de muzica noastră sacră. Şi consider că pentru după roadele lor. Din păcate, pe 99% dintre cei ce îi
un cântăreţ creştin pericolul este cu atât mai mare cu cât ascultăm cântând, nu-i cunoaştem şi nu ştim cum trăiesc
are succes mai mare. Pentru că, pe de o parte este foarte ei în intimitatea lor. Iar pe unii, chiar dacă îi cunoaştem, îi
expus la mândrie şi, din ceea ce ştiu, puţini rezistă în faţa acceptăm chiar şi aşa pentru că ne plac vocile lor. Şi, în plus,
acestui duh puternic, iar pe de altă parte fiindcă, prin faptul au de partea lor nu neapărat sfinţenia şi inspiraţia divină,
că sunt iubiţi şi ascultaţi, sufletele oamenilor se deschid cât ajutorul tehnicii, al aparaturilor tot mai sofisticate cu
faţă de cântecele lor şi în felul acesta ei influenţează. În care creează sunete şi ritmuri care ne vrăjesc şi ne aduc
bine sau în rău. Îi conduc pe ascultători spre o închinare în stare de extaz, şi modelul de succes de a cânta al celor
sufletească, emoţională (şi în muzica lumii este multă din lume. Vă daţi seama unde am ajuns? Noi nu ascultăm
emoţie, mult suflet, dar nu Dumnezeu produce emoţia), sau cântăm muzica lumii, dar îi preluăm elementele de
sau spre o închinare duhovnicească. Cred că atenţia şi succes şi o transformăm în muzică creştină. Unul dintre
discernământul trebuie să se concentreze în direcţia cântăreţii „creştini” de muzică rock pe care l-am ascultat
aceasta a sufletului şi a duhului. Închinarea pe care ne-o în perioada de după convertire, chiar avea o melodie al
cere Dumnezeu trebuie să fie în duh, nu în suflet. Putem cărui titlu era: „De ce să aibă doar diavolul muzică bună?”
fi înşelaţi uşor. Ideea era că muzica rock era muzica bună şi de ce să nu o
Nu am înţeles nici eu aceste lucruri de la început. aibă şi copiii Domnului?
A fost nevoie de timp pentru a realiza pericolul care este Pericolele acesta nu existau în vremea primilor
în muzică. Apoi, pentru a merge mai adânc şi a vedea apostoli. Gândiţi-vă ce însemna cântarea atunci? Cât de
deosebirea dintre închinarea firească, sufletească sau în simplu se închinau, dar câtă putere aveau! Ce minuni
duh. M-au ajutat oameni ai lui Dumnezeu pentru că de făcea Dumnezeu prin ei! Creştinismul s-a întins peste
multe ori am fost şi eu în pericol. Pentru că eram un fan toată faţa pământului nu datorită staţiilor de amplificare
al muzicii rock înainte de convertire, m-am expus, după şi cântărilor transmise non-stop prin radio sau Internet,
convertire, la muzica rock creştină. Am renunţat la ea ci datorită sfinţeniei celor ce-L propovăduiau pe Hristos.
după o vreme şi mi se părea că doar aici era pericol. Dar, Nu citesc nicăieri în Noul Testament despre renumitul
pe măsură ce aprofundam viaţa de credinţă, pe măsură frate cântăreţ. Dar citesc despre oameni simpli, plini de
ce am cunoscut oameni cu adevărat duhovniceşti, am Duhul Sfânt.
început să văd pericolele mai „fine”, mai bine ascunse În ultima vreme, am ajuns să înţeleg mai bine ce
în spatele a ceea ce numim muzică creştină. De muzica înseamnă un idol. Un idol îţi aduce o mângâiere deosebită,
lumii acum înţelegeam că trebuie să mă feresc, dar nu este ceva fără de care nu poţi trăi, care îţi ocupă o mare
m-am gândit multă vreme că trebuie să mă feresc de parte din timp şi gânduri. Nici nu îţi dai seama şi eşti din
muzica creştină. nou în braţele lui. Şi dacă îndrăzneşte cineva să se atingă
Pentru că lucrez la un post de radio creştin, am de el, te enervezi şi ripostezi. Dacă m-am atins de idolul
ascultat multă muzică pentru a vedea ce este potrivit să vostru preferat, să ştiţi că nu am făcut-o decât din dorinţa
difuzăm pe acest post de radio. Într-un fel vedeam lucrurile de a vă ajuta. A fost şi idolul meu odată. Aş vrea să-i pot
în urmă cu zece ani, apoi în urmă cu cinci ani şi altfel le văd reteza capul, să-l pot dărâma, aşa cum a procedat odată
acum. Mereu am redus şi am tăiat din listă. Ceea ce odată Ghedeon cu idolii familiei lui. Chiar dacă ştiu ce urmează
consideram potrivit, pe parcurs am înţeles că trebuie scos după aceea.
din oferta noastră muzicală. Am ajuns până acolo încât Nu uitaţi că sunetele de clopoţei şi clape
m-am speriat, conştient fiind de responsabilitate. Dar şi polifonice pot fi doar o perdea după care se ascunde
incapabil să mai ascult încă o dată mii de melodii pentru şi rânjeşte Satan!
o nouă epurare, pentru o nouă triere. Deşi ştiu că trebuie
să facem efortul şi să continuăm pe această direcţie a Dan Bercian
selecţiei extrem de riguroase.
Ştiu că mulţi dintre voi veţi considera toate acestea
exagerate şi poate chiar îmi veţi trimite replici dure însoţite
de răutăţi. A vorbi despre abstinenţă la muzica creştină

11
înţeleg că este un subiect delicat. A vorbi despre abstinenţă

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Statutul spiritual şi moral al creştinului
„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea
Fiinţei Lui...”(Evrei 1:3)

SPECULUM REGIS1
Scrisoarea V: Despre casa (ne)bună
(Proverbe 17:1)

Iubitule, Dar nu am aflat niciunde


După cum ți-am mai scris, în Scriptură se remarcă în Aşa mare mângâiere -
mod deosebit două case, devenite de referinţă în istoria 2. Ca-n casa lui Ioan Marcu
mântuirii noastre: „casa lui Nabal”, casa nebuniei şi a morţii Aproape de Ierusalim
(2 Samuel 25:2-3, 25, 38) şi „casa Mariei, mama lui Ioan, Acolo sunt fraţii noştri
zis şi Marcu”, casa înţelepciunii şi a vieţii, cunoscută drept Adevăraţii creştini!
„Camera de Sus” (Fapte 12:12). Cred că le-ai identificat. Te 3. Acolo sunt bucurii;
întreb din nou ce alegi: Casa della Armonia sau Casa della Nu-s ca cele de pe pământ -
Discordia? Îndemnul din titlu este potrivit; însă fii atent să E comoara cea bogată
nu cumva să alergi acolo unde crezi tu că este casa armoniei Mângâieri din Duhul fânt!
divine și vei avea surpriza neplăcută să constați contrariul! 4. Haideţi fraţilor cu mine
Un pericol mortal: fii atent între cei de aproape! În casa lui Ioan Marcu
„Doamne, fereşte-mă de găini, că de câini nu mă tem”, Acolo vine şi Domnul
a spus o râmă speriată. La fel ar trebui să te rogi: „Doamne, În casa lui Ioan Săracul!”
fereşte-mă de cei apropiaţi de care mă tem, că de necunoscuţi Mai degrabă cânți bucuros cântarea asta învechită
mă feresc şi nu mă tem”. Pentru că certurile fraţilor nedreptăţiţi cu sfinţii prăfuiţi și demodați de la tâmpla Timpului, decât
„sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case să mergi în „distinsa” familie „Discordia” unde se cântă
împărăteşti.” (Proverbe 18:19). „Doamne, fereşte-mă de cântece deşucheate cu elita cultă a Bâlciului Deşertăciunilor!
câini, că de găini mă păzesc singur”, a spus un căţeluş căruia Mai bine să plângi acasă cu sfinţii arşi de crivăţul Grădinii
îi bătea inima ca Big Ben, ceasul cel mare din turnul Londrei. înmiresmate, decât să râzi pe drum cu păcătoşii parfumaţi
La fel, poate ar trebui să te rogi: „Doamne, fereşte-mă de cei ai Babilonului nostru! De ce? Casa della Armonia este cea
vrednici de respectul meu care se ceartă fără respect, că pe mai scumpă casă din lume! Dacă în casa lui Nabal este
cei care-mi datorează respect îi voi ţine la respect”. Ai aflat că stăpân diavolul, în casa lui Ioan Marcu, vorbește, trăiește și
Samson, omul cel puternic, nu se temea nici de vulpi, nici de călăuzește Duhul Sfânt.
lei, nici de filisteni, ci se temea de frații săi? La un moment O, casa noastră de sus! Cât de dor ne este de tine!
dat, când frații l-au scos din stânca din Lehi (o, frate! Fii atent „Casa noastră e sus, casa noastră e sus / Pregătită de Domnul
la frații care te scot din Stâncă!), el i-a pus să-i jure că nu-l vor Isus”. Cine este casa noastră? Isus. Acolo vom zbura precum
ucide. (Judecători 15:12) De ce? Pentru că numai frații pot să păsările spre țările calde. Acolo, în Țara lui Emanuel, vom uita
te ucidă, așa cum dușmanii nu reușesc. de toate vicisitudinile și vitregiile vieții. Cunoșteam o soră
Oricum ar fi lucrurile, Casa della Discordia este un loc bătrână care și-a vizitat casa de sus și a spus că a descoperit
pe lângă care, dacă vei trece vreodată, ar trebui să fredonezi un castel. O altă soră a plecat înspre casa de dincolo, dar cu
încetişor, să nu te audă proprietarii: „Să mor de frig nu spaimă a descoperit că nu avea nimic.
mă‑ncălzesc / La focuri vinovate / Pe unde slugile pândesc Dragul meu prieten, fii atent ce fel de casă locuiești!
/ Iubiri îndurerate. // Să mor în drum tot n-aş intra / În casa Cu iubire, fratele tău.
blestemată, / Ce ar zdrobi şi-ar ruina / Iubirea mea curată”.
Un sfat bun: aleargă în Casa della Armonia! Fănel Şuteu
În schimb, în Casa lui Ioan Marcu ar fi bine să mergi Notă de subsol
mereu, mereu, până la ultima suflare. Şi chiar dacă ai fi 1. Printr-un generic intitulat Speculum regis, adică „oglinda
regilor”, doresc să abordăm câteva teme actuale referitoare la
plătit să nu mai mergi, mai degrabă rămâi sărac şi tot te
viața creștină. Speculum regis a constituit un gen literar răspândit
duci. Pentru că acolo se roagă sfinţii, acolo vorbesc apostolii, în Evul Mediu care conținea principii de guvernare și etică
iar Duhul Sfânt acolo face minuni. Cu cât drag, cânt adesea destinate suveranilor. Pe noi, Scripturile ne consideră împărați
(deşi încă n-am îmbătrânit!): și preoți ai Domnului (Apocalipsa 1:6; 20:6). Deci, a cincea
1.„Am îmbătrânit de zile scrisoare din seria „oglinzii regilor” este adresată unui împărat al
Împăratului Împăraților: cel care o citește.

12 Şi-am văzut mari desfătări,

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
REZIDEȘTE TEMPLU!

Se anunţase o zi foarte încărcată pentru Solomon. şi conducătorii provinciali. Însă faima, măreţia şi grandoarea
Regele îşi anulase toate audienţele şi toate evenimentele Templului din timpul regelui Solomon avea să fie doar o
timp de opt zile, pentru că în timpul Sărbătorii Corturilor tristă amintire pentru bătrânii lui Israel. Pentru sfinţirea
din acel an urma să oficieze deschiderea vestitului Templu, Templului, au adus ca jetfă 100 de viței, 200 de berbeci şi
construit timp de șapte ani. Când au apărut toţi bătrânii 400 de miei. Comparativ cu perioada lui Solomon, aceste
casei lui Israel, preoţii au ridicat chivotul Domnului şi cifre earu foarte mici, totuşi era Templul lui Dumnezeu!
l-au pus în Locul Preasfânt, în Sfânta Sfintelor, sub aripile Templul este locul în care te închini lui Dumnezeu, dar
heruvimilor (1 Regi 8:1-3). Pentru consacrarea Sfântului noi trebuie să ne închinăm în orice loc, în orice circumstanţă.
Locaş, Solomon a jertfit 22.000 boi şi 120.000 de oi. (1 Regi Fie că el este rugăciunea în odăiţă, rugăciunea de dimineaţă,
8:63) Aceasta a fost epoca de aur a regelui Solomon, rugăciunea făcută împreună cu familia sau părtăşia cu fraţii
perioada de apogeu şi de glorie şi pentru regatul Israel. din biserică. Templul este locul laudelor Domnului, locul unde
Nu peste mult timp, după moartea lui Solomon, fiecare slujeşte după darul primit de la Domnul. Vrăjmaşul
regatul avea să fie divizat. După două secole, asirienii au sufletelor noastre vrea să ne dărâme acest loc şi să ne ducă
cucerit regatul de Nord şi, după un secol şi ceva , babilonienii robi într-o ţară străină. Acolo să ne schimbe vorbirea şi întreg
au cucerit regatul lui Iuda şi au dărâmat Templul de la comportamentul, să slujim altor dumnezei. Toţi cei născuți
Ierusalim, după cum le vorbise Dumnezeu prin prorocii Săi. din nou, Israelul de acum, cărora Duhul Sfânt ne-a umplut
Motivul robiei era neascultarea şi înstrăinarea de adevăratul inima cu bucuria mântuirii şi pace, să veghem asupra vieţii
Dumnezeu, prin idolatrie. În acea grea robie, se părea că noastre, ca nu cumva prin îndepărtarea de El să ne pierdem
evreii ca şi naţiune, iudaismul ca şi religie, precum şi întreaga statutul de copii ai Lui şi apoi binecuvântata moştenire. Să
lor cultură va dispărea. Totuşi, Domnul avea să ţină toate veghem, pentru că diavolul sufletelor vrea să ajungem în
lucrurile sub controlul Său absolut şi în acest exil. După 70 lanţuri ca Zedechia, fără vedere şi robi în Babilonul lumii. Întâi
de ani petrecuţi în Babilon, la 1600 de km de Ierusalim, ne înşală la Ierusalim cu plăcerile de o clipă ale păcatului,
evreii puteau spune că Dumnezeu este: „...Cel ce Şi-a adus apoi ne robeşte în Babilon, unde nu mai există nicio bucurie
aminte de noi, când eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea adevărată, ci numai amăgiri şi speranţe false.
Lui!” (Psalmul 136:23) El anunţase din timp doar pentru cât Dumnezeu ne vorbeşte prin această istorie şi ne cere să
timp babilonienii vor păstra supremaţia imperială (Ieremia rezidim pe dărâmăturile Templului şi să reluăm închinarea,
27:6-7) şi a mai anunţat o dată, în ultima seară, cea de chef lauda şi jertfele sfinte. Mântuitorul spunea că cine trăieşte în
a lui Belşatar, că le expirase mandatul (Daniel 5:25-28). El păcat este rob al păcatului. Profeţii strigau în vechime: „Ieşiţi
a adus la conducere pe regele Cir, despre care profeţise din Babilon!”. Isus ne cheamă „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi
din timp (Isaia 45:1-4) şi care a decretat: „Aşa vorbeşte Cir, şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28) Decretul
împăratul Perşilor: «Domnul, Dumnezeul cerurilor mi-a dat lui Isus a fost dat. Robia s-a terminat. Noi nu mai datorăm
toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o nimic firii pământeşti. A plătit El totul în locul meu şi al tău.
casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Chiar şi o datorie de 10000 de galbeni a fost achitată. Nu
Dumnezeul lui să fie cu el şi să se suie la Ierusalim în Iuda şi trebuie să mai lucrezi pentru ea. Cei ce au dat curs decretului
să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El în viaţa lor, cum au fost evreii ce s-au întors din robie, au ales
este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.»” să rezidească locul sfânt. Ce alegi? Să suspini pe un pământ
(Ezra 1:2-3) Astfel, evreii au avut ocazia să reconstruiască străin cu melancolia cântărilor Sionului? Sau să pui mâna
Templul, iar mai târziu şi zidurile Ierusalimului, printr-un alt pe sabie şi mistrie şi să rezidești Templul şi Ierusalimul vieţii
decret imperial, dovadă că Dumnezeu stăpâneşte în toată sfinte? Fii activ, fie că lucrezi pentru un templu ca cel de pe
vremea şi cu toată autoritatea peste orice tip de guvernare. vremea lui Solomon, fie ca cel de pe vremea lui Zorobabel,
S-au găsit printre evreii deportaţi oameni cu inima este Templul aceluiaşi Dumnezeu! Fii gata să slujeşti într-o
legată de Ierusalim, care nu au pregetat prea mult şi după biserică mare sau în una mică. Zideşte ca pentru Domnul, în
șapte luni erau deja aşezaţi în jurul cetăţii. Zidirea Templului orice lucrare eşti aşezat, căci este vremea lucrărilor sfinte!
a început la scurt timp, deşi finalul a fost abia după 20 de „Veniţi să zidim iarăşi...” (Neemia 2:17)

13
ani, datorită numeroaselor piedici puse de popoarele din jur Florin Crăsnean

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Statutul spiritual şi moral al creştinului
„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea
Fiinţei Lui...”(Evrei 1:3)

PRIETENII LUI IOV


„Prietenia stă aproape În al doilea rând, ei i-au „tăiat” nădejdea lui Iov
În noianul de-ncercări, în momentele grele de încercare.
Plânge lângă tine-n taină... Prin cuvinte de genul: „nădejdea celui nelegiuit
Este ca o haină caldă va pieri.” (Iov 8:13); „lumina celui rău se va stinge şi
Când e ger peste cărări!” flacăra din focul lui, nu va mai străluci.” (Iov 18:5), ei nu-i
Prietenia, autor necunoscut dădeau nicio nădejde, nicio mângâiere, doar osândă şi
sentinţe grele pentru vremurile viitoare. De aceea ajunge
În cartea lui Iov, există izvoare binecuvântate de el la un moment dat să le spună: „o, de aţi fi tăcut, ce
învăţătură sfântă cu privire la modul în care ar trebui înţelepciune aţi fi arătat!” (Iov 13:5); „până când îmi veţi
să relaţionăm cu cei pe care îi numim prieteni. Să ne întrista sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre?”
reamintim cadrul biblic în care sunt prezentaţi prietenii (Iov 19:2).
lui Iov: în mijlocul furtunilor de necazuri în care se afla Nu doresc să ne hrănim cu nădejdi înşelătoare sau să
Iov, Elifaz, Bildad şi Țofar, auzind despre suferinţele ne măgulim cu vorbe deşarte, nici să dăm speranţe cuiva
prietenului lor comun, Iov, „au plecat de acasă să se ducă dacă Dumnezeu Însuşi nu face lucrul acesta mai întâi, dar
să-i plângă de milă şi să-l mângâie” (Iov 2:11). consider că trebuie să avem mereu pe buze cuvinte de
Care au fost greşelile prietenilor în timpul vizitei ridicare şi nu de dărâmare sau de zdrobire. Cred că noi
lor la îndureratul Iov? Elifaz a fost primul care a luat toţi am vrea să fim înconjuraţi de prieteni cărora să vedem
cuvântul, după un timp de şapte zile în care nimeni nu că le pasă de necazurile noastre, care să aibă vorbe de
i-a spus nimic lui Iov. Dumnezeu, tot lui Elifaz i s-a adresat încurajare pentru noi în momentele grele ale vieţii. Să ne
în final, spunându-i: „... n-aţi vorbit aşa de drept despre ajute Dumnezeu, aşa să poată spune mai întâi prietenii
Mine, cum a vorbit robul Meu Iov” (Iov 42:7). Unul după noştri despre noi! Ce dorim să ne facă nouă oamenii, să
altul, cei trei prieteni ai lui Iov, ajung să îndrepte spre el le facem noi întâi, cum dorea şi Iov, când zicea: „Ca voi aş
un deget dureros de acuzator. vorbi eu, de aţi fi în locul meu?” (Iov 16:4).

În primul rând ei au vorbit despre Iov fără să În al treilea rând, prietenii aceştia i-au arătat
cunoască adevărul. lui Iov că ei au dreptate întotdeauna.
De la prima cuvântare a lui Elifaz şi până la ultima Cu un ton superior şi fără să se poată stăpâni,
cuvântare a lui Bildad, aceşti trei prieteni n-au încetat să-l aceşti trei prieteni nu au putut să tacă auzind cuvintele
învinuiască pe Iov, acuzându-l că din pricina nelegiuirii de apărare ale lui Iov, ci încercau să-l convingă de faptul
lui este pedepsit de Dumnezeu prin suferinţă. Iată că dreptatea este mereu de partea lor. De unde ne dăm
câteva dintre cuvintele lor: „cei ce ară fărădelegea şi seama de lucrul acesta? Citind cartea lui Iov în întregime,
samănă nelegiuirea îi seceră roadele” (Iov 4:8), „aşa observăm faptul că ei până în capitolul 32, când încetează
se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu” (Iov să îi mai vorbească lui Iov, insistă pe ideile lor prezentate
8:13), „depărtează-te de fărădelege”. (Iov 11:14) Erau la început, deşi Iov le spune că nu este întocmai cum spun
adevărate aceste afirmaţii? Suferea Iov pedeapsa lui ei, rezistând acuzaţiilor lor: „Departe de mine gândul să vă
Dumnezeu? Nicidecum. Iov de fapt se afla pe „cântarul” dau dreptate”. (Iov 27:5)
credinţei care trebuia să îi verifice greutatea încrederii „Arta” de a avea întotdeauna dreptate, face ca
sale în Dumnezeu. Să nu uităm niciodată că noi, oamenii, relaţii bune de prietenie să fie frânte iar inimile să fie
nu avem dreptul să ne exprimăm părerile fără să avem întristate. Nu trebuie să neglijăm părerile celor din jurul
avizul lui Dumnezeu. nostru, mai ales dacă sunt prietenii care îşi doresc să
moştenim împreună Cerul lui Dumnezeu, dar numai după
14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Influența
bogăției și
a sărăciei
ce am trecut prin filtrul Bibliei opiniile lor, să rămânem
statornici, neclintiţi, înrădăcinaţi în Cuvântul Scripturii.
asupra vieții de
credință
Altfel, pretinzând că numai cum zicem noi aşa e bine
şi oricât ar încerca prietenii noştri să ne convingă, nu
reuşesc, riscăm să păgubim în cercul nostru de prieteni.
Scriptura ne îndeamnă: „În smerenie fiecare să privească
pe altul mai presus de el însuşi şi fiecare din voi să se
uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” (Filipeni Se vehiculează concepția că starea materială nu
2:3-4). Prietenii lui Iov au rostit cuvinte grele la adresa are nicio influență asupra stării spirituale a creștinilor.
prietenului lor, fără să ştie că într-adevăr Domnul se Analizând mai multe pasaje legate de ingerența
identifică în credincioşii Lui. Iată ce îi spune Dumnezeu materialului în domeniul spiritualului, ne putem convinge
lui Elifaz: „Mânia Mea S-a aprins împotriva ta şi a celor de invalibitatea concepţiei de mai sus. Mulți își atribuie
doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de meritul de a avea o bunăstare materială, zicându-și:
Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.” (Iov 42:7). „Am pentru că mă descurc și mă devotez muncii mele.”
La sfârşitul cărţii, se conturează o ultimă încercare Dar cine creează condiții prielnice pentru îmbogățire,
pentru Iov, care face referire tocmai la cei trei prieteni ai cine dă sănătate, pricepere și forță de muncă? Hotărât,
lui care i-au produs atâta suferinţă: „Robul Meu Iov să se Dumnezeu. Cel Atotputernic ridică și coboară pe oameni,
roage pentru voi şi numai în vederea lui nu vă voi face El le dă viață și le ia viața. (Daniel 4:35-37)
după nebunia voastră...” (Iov 42:8). Şi nu e vorba aici de Încrederea absolută în bogăție și în bani îndepărtează
o rugăciune formală (dacă pot să spun aşa) deoarece pe oameni de Dumnezeu până la uitarea Lui totală.
depindea de mijlocirea lui soarta celor trei prieteni. Cunoscând acest lucru, Moise a găsit de bine să adreseze
În asemenea context, mă gândesc că testul acesta ar avertismente solemne întregului Israel: „Când vei mânca
fi foarte greu pentru unii din adunările noastre. A te și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase,
ruga pentru oamenii de la care aşteptai o mângâiere în când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele
necazurile vieţii (totuşi, erau prietenii lui), iar aşteptarea de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce
să-ţi fie în zadar, cred că este posibil numai pentru cei ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu
duhovniceşti, în care cu adevărat trăieşte Hristos. Altfel uiți pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara
nu se poate întoarce bine pentru rău. Dar Iov s-a rugat Egiptului, din casa robiei.” (Deuteronom 8:12-14) Omului
în aşa fel pentru ei, încât în versetul imediat următor se care are de mâncat din belșug, are casă frumoasă, aur
precizează că „Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.” și argint, i se umflă inima de mîndrie. Îngâmfarea din
(Iov 42:9) pricina puterii, din pricina frumuseții, din pricina bogăției
Bunul Dumnezeu să ne ajute să găsim suficiente etc. poate întoarce orice creatură împotriva Creatorului
resurse în Cuvântul Scripturii pentru a şti să ne alegem său. Este de menționat că bogăția, prin sentimentul de
corect prietenii, adică să fie oamenii aceia care să ne mândrie pe care îl trezește ea, este în stare să anihileze
ajute să ne apropiem de Dumnezeu şi să ne arate calea Cuvântul semănat în inimile ascultătorilor Evangheliei.
cea bună. (Proverbe 12:26) Iar în dreptul nostru să Iată un verset din pilda semnătorului ce dovedește
poată fi valabil versetul din Proverbe 17:17 unde scrie spusele noastre: „Sămânța căzută între spini este cel
că: „Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și
ajunge ca un frate.” (Proverbe 17:17) înșelăciunea bogățiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge
neroditor.” (Matei 13:22)
Cornel Sabău

15
(continuare în pagina 19)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

ISTORIA NAȘTERII
UNUI COPIL
La începutul anului 2016, soţia a visat că era în vizită spunând că în timpul operaţiei este nevoie de o echipă
la o maternitate unde năşteau doar surorile credincioase. complexă de medici: neonatolog, chirurg, ginecolog,
Printre mămicile vizitate era o tânără, pe care soţia a urolog şi, bineînţeles, anestezist. Am fost îndrumaţi
întrebat-o dacă a născut. Ea a răspuns: „Eu nu pot avea spre şeful clinicii, medicul Onofriescu şi deşi accesul la
copii.” Atunci soţia a întrebat-o: „Atunci pentru ce eşti el, în spital, era greu de obţinut, el putând fi căutat la
aici!” La care tânăra a dat acelaşi răspuns. Soţia a observat cabinetul privat, printr-un frate, în timp ce noi ne rugam
că lângă patul ei era un recipient cu un tub negru care avea în maşină să ne fie deschisă uşa, am fost acceptaţi la
un capac înfiletat şi a cerut voie să vadă ce este acolo. o consultaţie în aceeaşi zi şi, pe 12 august soţia a fost
Când i s-a permis, a scos de acolo un băieţel nou‑născut, chemată pentru internare.
dar fără suflare. Atunci soţia i-a zis: „De ce minţi că nu În ziua internării, soţia a alunecat în spital şi şi-a
poţi avea copii şi de ce l-ai omorât?” Imediat soţia mea a rupt un deget de la picior, care abia după trei zile a putut
auzit o voce: „Dă-i viaţă!” Ea s-a scuzat spunând: „Eu mai să-i fie pus în ghips. A urmat o colică renală cu trei zile de
am opt acasă, să-i dea ea viaţă că este al ei, dar vocea a dureri mai rele decât cele de naştere. Atunci am înţeles
revenit cu același mesaj salvator pentru copilaş. În acel de ce Domnul a rânduit să fie internată înainte de a
moment, ea s-a gândit că nu va fi forţată să accepte, dar naşte. Acasă au urmat alte încercări: am ajuns la spital cu
repetarea mesajului implica obligativitatea ascultării ei băiatul de 10 ani, suspect de apendicită şi un alt băiat de
şi a zis: „Îi dau viaţă!” Pe loc, în vis, i-a făcut respiraţie 5 ani era să-şi rupă un picior, iar eu, la serviciu am avut un
gură către gură şi copilaşul şi-a revenit. În salon a intrat accident la un picior. În tot acest timp am fost susţinuţi cu
o asistentă şi a întrebat-o pe acea mămică tânără dacă rugăciune şi post de fraţi şi surori.
a născut, moment în care ea a încercat în mod repetat În cele trei săptămâni de dinaintea operaţiei,
să ia din braţele soţiei copilaşul, dar soţia a spus: „Acum soţia a avut ocazia să răspândească adevărurile Bibliei.
rămâne al meu.” În vis se făcea că o cunoştea pe acea A vorbit la personalul medical, dar şi la paciente, din
mămică tânără, dar dimineaţa i-a rămas în minte numai diferite categorii sociale, între care: avocat, jurist, dar
vârsta ei, avea 26 de ani. şi o satanistă. Toate s-au petrecut potrivit mesajului
La scurt timp după acest vis, a rămas însărcinată. primit de la Domnul. În acest timp era monitorizată
În perioada ce a urmat, a avut mai multe mesaje îndeaproape şi i s-a spus să găsească donatori de sânge
profetice, în care i se spunea că-i stă în faţă o perioadă pentru ziua operaţiei. Aproximativ 15 persoane, dintre
grea, în care să-şi pună încrederea în Dumnezeu şi că rude, fraţi de credinţă, dar şi vecini, au sărit în ajutor.
va trebui să stea în faţa oamenilor înţelepţi şi să le Eu fiind printre donatori, am fost diagnosticat cu virusul
vorbească. S-a înregistrat la medicul cu care născuse hepatic C. Am fost consultat la spitalul din Suceava şi
ultimii patru copii cu cezariană, primele patru naşteri mi s-a propus un tratament de trei luni fără interferon,
fiind naturale. În urma ecografiei de morfologie fetală, dar care costă 54000 euro, însă în urma unor analize
a fost diagnosticată cu placentă praevia centrală. fibromax, care arătau un stadiu incipient al fibrozei,
Medicul a exclamat cu îngrijorare: „Nu vreau să mori nu mă încadram în limitele obţinerii tratamentului
pe masa mea de operaţie. Eu nu pot să te operez.” subvenţionat de stat. Astfel am fost sfătuit să aştept
„Dar unde să merg?”, a întrebat soţia. El a răspuns: agravarea bolii pentru a putea beneficia de acest
„Numai la Iaşi.” Atunci ne-am amintit că Domnul ne-a tratament gratuit, dacă nu pot plăti.
vorbit şi că atunci când uşile oamenilor se vor închide, În data de opt septembrie soţia a fost operată. Am
El va deschide o uşă ce va duce la biruinţă. În 4 august ajuns la Iaşi dimineaţa, dar abia am apucat să o văd pe la
2016 am ajuns la Iaşi, la Spitalul Clinic Cuza Vodă, spate când a fost dusă la operaţie, la ora opt dimineaţa.
printr-o cunoştinţă, dar o doamnă profesor a refuzat În holul spitalului era amenajat un loc al tăticilor, o bancă

16
să preia cazul, datorită gradului ridicat de dificultate, unde mi s-a pus să aştept şi o infirmieră, Mihaela mi-a

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
promis că mă va informa cu privire la soţie şi copil. După sub greutatea încercării. Mereu eram sunaţi la telefon şi
aproximativ o jumătate de oră am fost chemat şi am încurajaţi. Domnul să le răsplătească binefacerea!
văzut pe micuţul Timotei, un băieţel de 2,5 kg., născut După operaţie, au trecut mai greu cele cinci ore
prematur la șapte luni şi trei săptămâni. După ce i-am pronosticate şi prima noapte. În nouă septembrie, a
făcut o fotografie, a fost dus la secţia de terapie intensivă doua zi, am vizitat-o pe soţie şi pe micuţul Timotei, care
pentru nou-născuţi. Soţia a rămas în sala de operaţie era cu insuficienţă respiratorie şi cu două furtunaşe în
până la ora 14. Aceste șase ore au trecut foarte greu, dar nas. A trebuit să-mi dau acceptul pentru orice eventuală
din când în când, acea infirmieră binevoitoare ieşea şi îmi intervenţie în trupul lui. În după masa acelei zile Domnul
spunea cu un zâmbet forţat că mai durează puţin şi totul a ajutat-o pe soţie să se ridice singură din pat şi să meargă
va fi bine, însă eu ştiam că se dă o luptă puternică între la baie, spre uimirea întregului personal medical din
viaţă şi moarte. Apoi am aflat de la acea infirmieră că secţie. În cele cinci zile cât a stat la reanimare îi spuneau
soţia a pierdut mult sânge şi tensiunea arterială a scăzut „bebeluşul”, socotind că s-a născut a doua oară.
până la cinci. Datorită faptului că venele se fisurau, pentru În data de 11 septembrie, am dorit să intru la
a-i putea transfuza sânge, i-au pus un aparat direct în Timotei cu scopul de a-i face o poză şi a i-o arăta soţiei,
arteră. De câteva ori a intrat în stop cardio- respirator şi dar medicul de pe secţie mi-a spus că de îndată ce am
a fost resuscitată cu electroşocuri. La un moment dat, acceptat orice intervenţie, copilul a trebuit intubat şi
unul dintre medici a strigat, conform tradiţiei ortodoxe: ventilat mecanic. Avea un furtunaş la plămâni, altul în
„Aduceţi repede o lumânare pentru că o pierdem!” Pe de stomac, la mâini şi la picioare avea câte o branulă, iar
altă parte profesorul spunea: „Haideţi să luptăm pentru pe trup mai multe ventuze şi senzori. În acestă situaţie,
ea, căci o aşteaptă opt copii acasă.” Ei au făcut tot ce au nu m-au lăsat să-l fotografiez şi cred că nici soţiei nu îi
putut şi le suntem recunoscători, dar biruinţa a fost dată făcea bine să îl vadă aşa. Doamna doctor mi-a spus: „Vă
pentru că Dumnezeu a luptat pentru noi. În total i-au las puţin cu copilaşul, spuneţi-i ce doriţi, un cântecel, o
fost administrate opt flacoane de sânge, șase în timpul poezioară... În asemenea situaţii, numai Dumnezeu ştie
operaţiei şi două după aceea. ce va fi cu el.”
După operaţie a fost dusă la reanimare, unde am În 13 septembrie, soţia a fost mutată de la terapie
putut şi eu să intru la ea. Era foarte epuizată şi respira intensivă pe secţie şi în aceeaşi zi, micuţul Timotei a fost
greu. Medicii au fost foarte rezervaţi în ce priveşte scos din aparate şi mutat în salonul copilaşilor, iar pe 15
evoluţia ei postoperatorie. Ulterior am aflat că i-au mai septembrie a putut şi soţia să-l vadă. Însă copilaşul, deşi
dat aproximativ cinci ore de viaţă, deşi era conectată la trecuse cu bine peste o perioadă critică, rămăsese cu o
aparate. Atunci ne-am amintit că Domnul ne promisese paralizie facială pe partea stângă; avea guriţa strâmbă
într-un mesaj că firul vieţii ei este într-o mână sigură – şi obrăjorul stâng atârna în jos. Asistenta a încercat să o
Mâna Domnului. În timpul operaţiei, i s-au pus soţiei îndrepte pe soţie cu gândul la ceilalţi copii de acasă şi să
două sonde urinare. Am fost înştiinţat că va trebui să vină accepte că, şi dacă se va întâmpla ceva cu copilul, oricum
un psiholog, să stea de vorbă cu ea, pentru a o consola a fost născut prematur şi poate rămâne cu sechele, însă
cu ideea că va trebui să poarte cel puţin o pungă de noi aveam în minte cuvântul:„Te vei întoarce acasă în
drenaj toată viaţa, deoarece a trebuit reconstituită vezica mijlocul copiilor şi vei fi o mamă veselă, care va purta în
urinară. Unul dintre mesajele profetice care ne-a ajutat braţe o binecuvântare.”, cuvinte care au întărit credinţa
în clipe grele a fost printr-o soră din localitatea B. astfel: noastră. Am hotărât cu soţia să apelăm la ungere cu
„Te vei întoarce acasă în mijlocul copiilor şi vei fi o mamă untdelemn şi fraţii de la adunare au făcut ungerea pe o
veselă, care va purta în braţe o binecuvântare.” În tot acest batistă. În ziua următoare, m-am deplasat din nou la Iaşi
timp, mulţi fraţi şi surori de credinţă mijloceau cu post şi
rugăciune înaintea Domnului şi astfel nu ne-am prăbuşit (continuare în pagina următoare)
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
17
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

şi Domnul a rânduit lucrurile în aşa fel că personalul a fost o mare mirare că i-au revenit simţurile urinare şi, ca
fost foarte binevoitor şi întâi am avut posibilitatea să mă atare, nu mai trebuia să poarte sondă toată viaţa.
rog cu soţia, apoi împreună am fost acceptaţi să intrăm la Timotei, la câteva zile după ungere şi-a revenit
copilaş, să-l pot lua în braţe, să mă rog şi să pun batista pe deplin şi după ce a fost dus la alt spital pentru
pe trupul lui. Am primit pace şi linişte, încredinţaţi că un computer tomograf, s-a constatat că totul este
Domnul îşi va face lucrarea de vindecare. normal. În 28 septembrie, a venit şi mult aşteptata zi
A doua zi, a fost Cina Domnului la noi la adunare de externare. Medicul rezident care a venit cu actele,
şi nu doar noi cu copiii, ci toată adunarea ne-am rugat i-a zis soţiei că îi pare rău că se despart şi i-a spus
pentru soţie şi copil. La amiază am vorbit cu ea; era plină că ea şi Timotei vor rămâne în istoria spitalului Cuza
de încredere în Domnul, deşi în urma administrării unui Vodă din Iaşi. La câteza zile, am repetat şi eu analizele
antibiotic perfuzabil foarte tare, avea probleme cardiace pentru virusul hepatic C şi rezultatele au fost negative.
şi respiratorii. Ea a sesizat asistentele, dar ele au spus Slavă Domnului! Prin toate acestea Dumnezeu a mai
că aşa a hotărât profesorul. În acea zi, la următoarea aşezat încă un stâlp de aducere-aminte a minunilor
perfuzie, soţia a căzut în inconştienţă şi numai după Lui, pentru familia şi adunarea noastră.
mai multe manevre de resuscitare şi-a revenit. Începea „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi
o nouă bătălie. În duminica respectivă, au venit în vizită cunoscut printre popoare isprăvile Lui! Cântaţi, cântaţi
la ea şi un grup de fraţi şi surori din adunarea noastră. în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui! Făliţi-
Atunci a intrat şi Mihaela, infirmiera, era ora 15.30. Soţiei vă cu Numele Lui cel Sfânt! Să se bucure inima celor ce
i s-a făcut din nou rău, i s-a încleştat gura, iar mâinile şi caută pe Domnul! Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui,
picioarele au început să se înnegrească. S-au speriat toţi căutaţi necurmat Faţa Lui! Aduceţi-vă aminte de semnele
şi de data aceasta au chemat mai mulţi medici, unii chiar minunate pe care le-a făcut, de minunile...” (Psalmul
de acasă. După ce a fost resuscitată din nou, şi-a revenit. 105:1-5)
Medicii îi puneau tot felul de întrebări să vadă dacă nu i-a „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului,
fost afectată memoria, iar unii propuneau să o trimită cu nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava
salvarea la alt spital pentru investigaţii suplimentare. În în vecii vecilor! Amin.” (1 Timotei 1:17)
acest timp, soţia a auzit în minte cuvintele: „Faceţi loc!
Vine targa!” Gândul îi spunea că aici i se termină viaţa. 06.07. 2017
Grupul ce a vizitat-o a fost martoră la această scenă.
Astfel a fost trimisă la alt spital, iar infirmiera Mihaela O.S.
s-a decis să o însoţească. Pe drum a îndemnat-o să se roage
la sfânta Parascheva, iar soţia, cu resursele de viaţă ce le
mai avea, îi spunea că ea se roagă numai lui Dumnezeu.
„Da, ştiu, i-a zis Mihaela, dar măcar în gând pomeneşte-o
şi pe cuvioasa.” În acest timp, eu eram pe drum de la
Suceava spre Iaşi şi eram lovit puternic, la nivel de duh,
de cel rău. La o trecere de nivel cu calea ferată aveam
aproximativ 100 km la oră şi pe când mă apropiam, s-a
pornit semnalizarea de oprire. Fiind grăbit, în gând eram
ispitit puternic să trec că doar nu vine trenul imediat ce
a apărut semnalul, dar totuşi am oprit şi prin faţa mea,
în secundele următoare, a trecut trenul. Mulţumesc
Domnului pentru acel moment şi decizia corectă pe care
am luat-o. Am ajuns la Iaşi la spital, soţia se întorsese de
la spitalul unde fusese trimisă şi, împreună cu grupul din
adunare ce a vizitat-o, am rămas cu ea până seara târziu,
starea ei fiind stabilă în orele ce au urmat. Eu am rămas
încă două zile la Iaşi şi marţi a fost dusă la spitalul Parhon
unde era medicul urolog ce fusese prezent la operaţie, la
control pentru sondele urinare. I-a scos o sondă şi i s-a
cerut să mai aştepte două ore, timp în care să bea multă
apă pentru a vedea dacă nu sunt complicaţii. Totul a
funcţionat bine, iar după alte șase zile i-a scos şi cealaltă

18 sondă, lucrurile revenind la normalitate. Pentru medici a


„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuarea din pagina 13)

Influența bogăției și a sărăciei


asupra vieții de credință
Adresându-se Bisericii din Laodicea, Domnul Isus pot fi satisfăcute din lipsă de bani. Avantajul săracului este
a pus starea spirituală precară a acestei comunități pe că el nu se poate închina vițelului de aur, căci n-are aur.
seama bogăției sale materiale. Laodiceenii se mândreau Această formă de idolatrie nu-i este accesibilă. Neavând
cu bogăția lor, zicându-și: „Ne-am îmbogățit”. Din bogăția nicio comoară pământească, el poate accepta cu ușurință
de care se bucurau ei, a rezultat o stare spirituală căldicică, o comoară inegalabilă în Hristos. Evanghelia i se vestește
cu inimi împărțite între Dumnezeu și lume. Această stare cu prioritate. (Matei 11:5; Luca 4:18) Astăzi, ca și în
nu-i place Domnului, care preferă să lucreze cu cei ce se vechime, săracii umplu sala de ospăț la nunta fiului de
înflăcărează pentru El. În consecință, Domnul pune în împărat, pentru că cei bogați dau prioritate câștigării și
vedere divorțul cu Biserica din Laodicea. De fapt, această păstrării valorilor pieritoare. (Matei 22:1-14)
biserică L-a dat afară pe Hristos cu atitudinea sa căldicică. Cartea Apocalipsei menționează o adunare de
La sfârșitul mesajului Său, Domnul ni se înfățișează ca creștini săraci care posedau mari bogății spirituale.
un străin care bate iarăși la ușa inimii ucenicilor din Mulțumită zestrei lor spirituale, creștinii din Smirna și-
Laodicea, care făcuseră legământ cu El în apa botezului. au păstrat credința în mijlocul valurilor de prigoană.
(Apocalipsa 3:20) (Apocalipsa 2:9-10) Unii se luptă ca să se căpătuiască, alții
Bogăția strică deci părtășia cu Domnul, pentru că caută să-și mărească zestrea spirituală. La unii întâlnești
se impune ca un alt domn în viața oamenilor. (Matei înțelepciune omenească, la alții simți prezența Duhului
6:24) Pentru a-și drege relațiile cu Dumnezeu, nu odată, Sfânt și asiști la desfășurarea puterii de Sus.
credincioșii dependenți de bogăție ar trebui să scape În final, ne îndreptăm atenția spre figura unei
de bogăția lor. Dorința de înavuțire și iubirea de bani moabite tinere și sărace: Rut. Duhul Sfânt i-a rezervat o
sunt tratate drept capcane de apostolul Pavel. Iată cum carte dintre cele 66, care alcătuiesc Biblia. După moartea
îl instruiește el pe Timotei: „Dacă avem dar cu ce să ne soțului și a socrului său, soacra sa, Naomi, și-a pus în
hrănim și să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor gând să se întoarcă singură în Betlehemul din Iuda, dând
să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în laț și în drumul celor două nurori ale sale. În această circumstanță,
multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe Rut a dat dovadă de o fidelitate ieșită din comun, zicând:
oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este „Încotro vei merge tu, voi merge și eu; unde vei locui tu,
rădăcina tuturor relelor; și unii care au umblat după ea, voi locui și eu; poporul tău va fi poporul meu, și Dumnezeul
au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o tău va fi Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi muri și eu,
mulțime de chinuri.” (1 Timotei 6:8-10) și voi fi îngropată acolo. Facă Domnul ce o vrea, dar nimic
Prosperitatea materială predispune pe oameni la nu mă va despărți de tine, decât moartea.” (Rut 1:16-17)
unele rătăciri specifice bogaților: îmbuibarea (Eclesiastul Dacă Rut ar fi dispus de multă avere pe câmpia Moabului,
5:12); stăpânirea (Proverbe 22:7); luxul și petrecerea ar fi putut oare să renunțe la ea de dragul soacrei sale?
(Luca 16:10); asuprirea semenilor (Iacov 2:6); idolatria Exemplul ei uimitor de fidelitate se datorează în bună parte
(Psalmul 52:7). Tentațiile bogaților cresc direct proprțional și stării ei materiale. Admitem, totodată, că ea făcea parte
cu numărul mare de prieteni care le dau târcoale. din categoria oamenilor axați pe relațiile interumane, nu
Judecând din perspectiva celor enunțate mai pe posesiunile materiale. Cert este însă,că ea a rămas pe
sus, putem afirma că persistența în credință a unui om paginile Scripturilor ca un model de dăruire. Orice creștin
bogat se datorează numai unui har deosebit din partea este chemat să se dăruiască Mântuitorului său, precum
Domnului. De altfel, Biblia a înregistrat mai mulți oameni Rut s-a dăruit soacrei sale. Averile materiale ne pot lega și
cu averi colosale care au rămas pe calea cea bună până ne pot împiedica consacrarea, dar sărăcia o poate facilita.
la moarte: Avraam (Geneza 13:2), Isaac (Geneza 26:13),
David. (1 Cronici 29:28) Carol Szekely
În ceea ce privește sărăcia, ea nu poate să hrănească
poftele păcătoase ale trupului. Desigur, și săracul are pofte
egoiste ascunse în mădularele sale, însă multe din ele nu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
19
„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni!” (Isaia 46:8)

Toţi oamenii sunt trecători, dar nu toţi trecătorii sunt oameni, cu adevărat.
Primul semn al corupţiei moravurilor este izgonirea adevărului.
Adevăratul nostru caracter se arată după modul în care rezistăm la lăcomie şi la ură.
Trăieşte în aşa fel încât atunci când copiii tăi se gândesc la corectitudine şi integritate, să-şi
aducă aminte de tine.
Adevărata integritate înseamnă a face ceea ce este corect,
chiar ştiind că nimeni nu va afla niciodată ce ai făcut (ştiind, totuşi, că Cineva vede tot).
Integritatea este lumina ce străluceşte dintr-o conştiinţă curată.
Viaţa trăită în desfrâu / corupţie e o ruşine, chiar dacă-i plăcută.
Să nu îngădui nimănui ceea ce tu însuţi nu ţi-ai îngăduit niciodată.
Bunătatea, chiar când n-are faima inteligenţei deosebite, are înţelegeri geniale.
Oamenii care au cu adevărat succes în viaţă sunt cei care dăruiesc şi care iartă.
Vorbe dulci sunt uşor de spus, lucruri drăguţe sunt uşor de cumpărat,
dar oameni de treabă şi prieteni adevăraţi sunt foarte greu de găsit.
Caracterul este temelia demnităţii personale.
Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău şi n-a fost!
Rădăcinile tuturor lucrurilor bune sunt înfipte în solul preţuirii adevărului şi a binelui.
Onestitatea şi integritatea nu sunt idealuri depăşite ale unei epoci apuse,
ci liantul care cimentează fundaţia pe care trebuie să ne clădim viaţa.
Unii se cred perfecţi doar pentru că sunt mai puţin exigenţi cu ei înşişi.
Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat.
Durerea înalţă pe omul de valoare şi coboară pe cel de rând.
Bunătatea este limbajul pe care cel surd îl poate auzi şi cel orb îl poate vedea.
Fii bun ori de câte ori este posibil! Întotdeauna este posibil.
„Totuşi, învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?”
(Psalmi 94:8)
„Căci oamenii fără prihană vor locui ţara şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea.”
(Proverbe 2:21)
„Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios?”
(Proverbe 20:6)
„Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea:
«Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu
însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.»”
(Apocalipsa 21:3)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080