You are on page 1of 2

UNIDADE A Idade Media

5 Nome: Data: Núm:

1 Indica se estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrixe as falsas.

A. A Idade Media iniciouse no século v, coa desaparición do Imperio romano.

B. O Imperio romano desapareceu pola invasión dos musulmáns.

C. Na Reconquista, os musulmáns avanzaron cara ao norte e conquistaron territorios cristiáns.

2 Observa estes tres estilos e descríbeos coa axuda das cuestións.


A
B C

Estilo Estilo Estilo


Características Características Características

a) A cal destes tres estilos pertence cada un?

arte románica arte gótica arte islámica

b) Sitúa estas características en cada estilo:

grandes ventás muros moi grosos arco de ferradura


camiño de Santiago Al-Ándalus catedral

Ciencias Sociais 5.º EP. Unidade 5 MATERIAL FOTOCOPIABLE


3 Le o texto e realiza as actividades.

Un dos monumentos máis famosos de España


é a Mesquita de Córdoba. Foi o primeiro
grande edificio musulmán que se construíu en
Al-Ándalus, durante o califato de Abderramán
I, e a construción inicial levantouse sobre unha
antiga igrexa visigótica.
Séculos despois, cando os cristiáns
conquistaron Córdoba, converteron a mesquita
nunha catedral.

a) Relaciona estas dúas columnas sobre a vida en Al-Ándalus mediante frechas.

califa ● ● castelo fortificado

mesquita ● ● persoa que ocupa o cargo de maior

poder alcázar ● ● edificio relixioso dos musulmáns

Alá ● ● profeta que predicou o islam

Alcorán ● ● único Deus dos musulmáns

Mahoma ● ● libro sagrado dos musulmáns

b) No texto fálase dunha igrexa visigótica.


● Quen foron os visigodos?

● En que cidade fundaron a capital do seu reino?

● En que ano foron derrotados? Por que cultura?

c) Durante séculos, as culturas árabe, xudía e cristiá conviviron en paz na Península Ibérica.

● Como se chamaban os cristiáns que vivían en territorio musulmán?

● E os musulmáns que habitaban en zonas cristiás?

Ciencias Sociais 5.º EP. Unidade 5 MATERIAL FOTOCOPIABLE