Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Edwin Louis Cole

§µn «ng... V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Th­ viÖn NiÒm tin C¬-®èc www.tinlanh.ru
1

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

2

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

cña Benny Kingchloy (Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh mang tªn “C©u l¹c bé 700”) Mét hiÖn t­îng hiÕm cã ®Çy kh«i hµi ®ang diÔn ra t¹i n­íc Mü cña thÕ kû XX: tõ lóc sinh ra cho tíi lóc tr­ëng thµnh, biÓu t­îng cña quyÒn lùc ®èi víi mét ®øa trÎ trong ®¹i ®a sè c¸c tr­êng hîp ®ång nghÜa víi phô n÷. Trong vai trß nµy, ®µn «ng ®èi víi trÎ em ngµy nay cã gi¸ trÞ nhá h¬n h¼n. ë bÖnh viÖn bÐ hoµn toµn do c¸c n÷ y t¸ ch¨m nom, s¨n sãc. ë nhµ, chñ yÕu bÐ n»m d­íi quyÒn cña c¸c bµ mÑ. §a sè c¸c gi¸o viªn trong tr­êng phæ th«ng thuéc ph¸i yÕu. Vµ, ng­êi c¶nh s¸t ®Çu tiªn mµ bÐ gÆp, x¸c xuÊt cao h¬n c¶, sÏ lµ ng­êi n÷ c¶nh s¸t t¹i chç sang ®­êng. Khi ®øa trÎ tíi r¹p chiÕu phim, cöa hµng hoÆc qu¸n cµ phª, tíi tr­êng Kinh th¸nh hoÆc tr­êng chñ nhËt th× ai lµ ng­êi b¸n vÐ, nhËn ®¬n, thu tiÒn hoÆc kÓ vÒ §øc Chóa Trêi? (ë ®©y kh«ng nãi tíi Héi th¸nh, n¬i chñ yÕu lµ ®µn «ng gi¶ng cho buæi nhãm ®a phÇn lµ n÷). Ai nãi víi ®øa bÐ ph¶i mÆc g×? Ai b¶o nã khi nµo cÇn ph¶i thu dän phßng ë, ai chi tiÒn, tr¶ thÎ? Nãi mét c¸ch kh¸c, ai thùc sù lµ c¸i ®Çu cña gia ®×nh? Bëi vËy, ch¼ng cã g× l¹ lµ thanh niªn thêi nay cè g¾ng hÕt søc ®Ó thÓ hiÖn r»ng t«i lµ ng­êi ®µn «ng thùc thô - nghÜa lµ gièng hÖt mÑ t«i. VËy ®ã, ®µn «ng ngµy nay cã thÓ ®eo ®å trang søc: vßng tay, d©y chuyÒn vµ thËm chÝ c¶ khuyªn tai. §µn «ng ngµy nay ®Ó tãc dµi, ®­îc söa sang t¹i tiÖm c¾t tãc theo “m« ®en” hîp cho c¶ hai ph¸i, anh ta mÆc c¸i quÇn c¶ nam lÉn n÷ ®Òu mÆc ®­îc vµ ¸o s¬ mi lôa hë réng cæ ®Ó... “khoe ngùc”. HoÆc anh ta cã thÓ lµ “ng­êi ®µn «ng thùc thô”, m¶i lo xÕp “viÖc riªng” vµ c­ xö mét c¸ch v« tr¸ch nhiÖm víi vî con, lón s©u vµo “sù tù do” t×nh dôc. DÉu sao, ®µn «ng còng “®­îc tù do”. Hay Ýt ra lµ nh÷ng nguyªn t¾c cña chñ nghÜa mÉu hÖ, lµ thø lµm tæn h¹i tíi vai trß ®µn «ng cña anh ta, buéc anh ta ph¶i vËy. Trong khi Êy, phô n÷ ®Ó tãc ng¾n h¬n, mÆc quÇn vµ ¸o vÐt nam giíi, ®«i khi cßn ®eo c¶ crav¸t n÷a. Trong sù cè g¾ng “kh¼ng ®Þnh” c¸i t«i thËt cña m×nh, hoÆc “®Ó trõng trÞ nh÷ng kÎ øc hiÕp m×nh”, nhiÒu ng­êi phô n÷ ®Ó mÆc nh÷ng c¬n giËn Èn giÊu hoÆc sù c¨m ghÐt b¶n th©n biÕn thµnh sù cøng lßng chèng l¹i ®µn «ng, cho r»ng ®µn «ng lµ nguyªn nh©n cña mäi nan ®Ò hä gÆp. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng vµ phô n÷ kh«ng biÕt râ m×nh lµ ai vµ cã vai trß nh­ thÕ nµo ®ang bèi rèi vµ ®Çy lo l¾ng. Mét quan ®iÓm sèng míi víi c¸i tªn “®­îc ch¨ng hay chí” ®· xuÊt hiÖn. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng kh«ng muèn lµm nh÷ng quyÕt ®Þnh râ rµng vµ døt kho¸t hoÆc kh«ng d¸m cèng hiÕn trän vÑn cho mét ®iÒu g× c¶, hä chØ cè g¾ng lµm sao hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch “®­îc ch¨ng hay chí”! Song, bëi lÏ thiªn nhiªn kh«ng bao giê chÞu næi nh÷ng kho¶ng trèng, thµnh ra ®µn bµ bÞ l«i kÐo vµo nh÷ng lÜnh vùc mµ ®µn «ng bá bÔ. KÕt côc lµ c¶ ®µn «ng, phô n÷ vµ trÎ em ®Òu ch¸n n¶n, bùc däc vµ gÆp ph¶i sù khñng ho¶ng v× bÞ “®¸nh ®ång” th­êng xuyªn h¬n. Nh­ mét c¸i t¸t nãng báng gi÷a c¬n lo¹n thÇn kinh, nh­ mét lêi th¸ch thøc, hoÆc
3

Lêi tùa

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

nh­ mét có sèc v× bÞ giéi n­íc l¹nh, th«ng ®iÖp cã tiÕng vang cña cuèn s¸ch “Khi ng­êi ®µn «ng ®¹t tíi tét ®Ønh!” ®Ëp vµo chÝnh gèc rÔ cña nguyªn t¾c “®­îc ch¨ng hay chí” nµy. Víi néi dung kh«ng ph¶i lµ sù biÖn luËn khoa tr­¬ng, cuèn s¸ch nµy lµ mét lêi th¸ch thøc tr­íc nguyªn t¾c Êy. Cuèn s¸ch cëi më vµ kh«ng khoan nh­îng nµy ®­îc viÕt cho ®µn «ng. Cã rÊt nhiÒu s¸ch viÕt “vҔ chóng ta, song nh÷ng cuèn s¸ch quÝ viÕt “cho” chóng ta th× kh«ng cã mÊy. §©y lµ sù quay trë l¹i thêi kú “cuéc nãi chuyÖn tay ®«i cña c¸nh mµy r©u víi nhau”, quay l¹i víi tÝnh ­u viÖt cña ®µn «ng, víi tinh thÇn m· th­îng, víi sù tr©n träng phô n÷ vµ trÎ em lµ thø ®­îc ®­îc ph¸t triÓn bëi viÖc ý thøc tr¸ch nhiÖm trë thµnh “ng­êi ®µn «ng tr­ëng thµnh”. Cuèn s¸ch cho chóng ta kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra tiÒm n¨ng tèi ®a trong cuéc sèng - sèng nh­ nh÷ng ng­êi ®µn «ng thùc sù. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tõ l©u. Cuèn s¸ch nµy thËt cëi më vµ trung thùc, cuèn s¸ch nµy lµ mét th¸ch thøc víi ®µn «ng thêi nay. Khi hiÓu ra s¸ch nµy viÕt g×, mét sè ng­êi sÏ tøc giËn tíi møc gËp nã l¹i ngay lËp tøc. Mét sè ng­êi sÏ muèn viÕt mét bøc th­ nãng báng ®Ó “d¹y cho tay Edwin Cole nµy mét bµi häc”. Mét sè ®äc xong cuèn s¸ch nµy, ®ång t×nh víi mét vµi sù d¹y dç vµ nguyªn t¾c cña nã, song kh«ng muèn chÞu hy sinh. Kh«ng cã mét mong muèn thay ®æi r¾n ch¾c th× sÏ ch¼ng cã g× x¶y ra víi hä c¶. Sè kh¸c, mÆc dÇu trong lßng ®ång ý víi ý t­ëng cña cuèn s¸ch, song, run sî tr­íc “hiÖn thùc phò phµng” ngµy nay, biÕt r»ng nhiÒu ®iÒu trong ®ã ®èi nghÞch víi thêi cuéc hiÖn ®¹i. Cuèi cïng, hä tõ chèi nh÷ng lÏ thËt trong s¸ch. Song, ch¾c ch¾n sÏ cã nh÷ng ng­êi ®µn «ng, ®äc xong s¸ch nµy sÏ ®ång ý víi nã vµ øng dông nh÷ng nguyªn t¾c n¨ng ®éng cña nã vµo thùc tÕ. §iÒu nµy sÏ ®æi míi gia ®×nh, vî con vµ cuéc sèng cña chÝnh hä. Vµ ®ã sÏ lµ b­íc ®Çu tiªn dÉn tíi sù ®æi míi c¶ ®Êt n­íc. Kinh th¸nh chÐp: “§øc Chóa Trêi dùng nªn loµi ng­êi nh­ h×nh Ngµi. Ngµi dùng nªn loµi ng­êi gièng nh­ h×nh §øc Chóa Trêi; Ngµi dùng nªn ng­êi nam cïng ng­êi n÷. §øc Chóa Trêi ban ph­íc cho loµi ng­êi vµ ph¸n r»ng: H·y sanh s¶n, thªm nhiÒu, lµm cho ®Çy d·y ®Êt, h·y lµm cho ®Êt phôc tïng, h·y qu¶n trÞ... Vµ cã nh­ vËy”. Chóa ¬i ! Chóng con c¸m ¬n Ngµi v× Ngµi ®· t¹o dùng chóng con nh­ chóng con hiÖn cã. Ed, xin c¸m ¬n anh v× anh ®· nh¾c l¹i cho chóng t«i ®iÒu nµy.

4

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng mét

1

B¶n ¸n kh¾c nghiÖt
ThËt may lµ h·ng hµng kh«ng United Airlines cã chuyÕn bay th¼ng tõ Los Angeles tíi Yujin, bang Oregon. Cïng mét lóc t«i gi÷ bèn chøc vô, lu«n ph¶i cè g¾ng s¾p xÕp ®Ó hoµn tÊt nh÷ng tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau, phÇn lín thêi gian cña t«i lµ ë c¸c s©n bay vµ trªn m¸y bay. T«i thËt mõng lµ kh«ng ph¶i bay qua Portland hay Reno hay lµ mét n¬i nµo ®ã n÷a ®Ó tíi Yujin dù mét buæi nhãm ®Æc biÖt. §ã lµ buæi nhãm dµnh cho ®µn «ng. Lµ mét trong hai buæi nhãm dù ®Þnh sÏ diÔn ra vµo nh÷ng ngµy cuèi cña hai tuÇn liÒn t¹i vïng nói ®Çy tuyÕt phñ miÒn t©y bang Oregon. Gi÷a hai buæi nhãm, t«i cÇn ph¶i bay tíi Seatles vµ dù mét héi nghÞ t¹i ®ã n÷a. Sau ®ã, cuèi cïng th× còng cã mét chuyÕn vÒ th¨m nhµ ng¾n ngñi ë nam California, vµ tõ ®ã l¹i tiÕp tôc lªn ®­êng. Nh÷ng bµi gi¶ng vµ sù d¹y dç cña t«i, nh÷ng c«ng viÖc ®­îc ®¸nh gi¸ cao nµy ®­îc h×nh thµnh trªn ghÕ m¸y bay. §a sè c¸c bµi gi¶ng ®­îc t«i chuÈn bÞ t¹i ®ã. Vµ, trong khi m¸y bay cña h·ng hµng kh«ng United Airlines chë t«i tíi Yujin qua “nh÷ng ®¸m m©y th©n thuéc” t«i cè g¾ng tËp trung suy ngÉm. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng. Cã tíi h¬n 500 ng­êi ®µn «ng tham dù hai buæi nhãm. T«i biÕt r»ng hä tËp trung t¹i ®ã ®Ó nghe mét ®iÒu g× ®ã ®¸ng gi¸, ®iÒu sÏ thay ®æi cuéc ®êi hä, ®iÒu mµ hä cã thÓ mang theo vÒ nhµ, tíi n¬i lµm viÖc, cöa hµng hay trong nh÷ng chuyÕn ®i s¨n cña m×nh. Hä mong muèn mét ®iÒu g× ®ã, ®iÒu sÏ gióp hä trë thµnh nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®¹t ®­îc tét ®Ønh, cho hä kh¶ n¨ng trë nªn gièng §Êng Christ h¬n bao giê hÕt. Thùc ra th× buæi nhãm s¾p tíi kh«ng ph¶i lµ lín so víi nh÷ng buæi nhãm mµ t«i, víi t­ c¸ch lµ ng­êi hÇu viÖc Chóa ®· dù, huèng hå lµ so víi sù phôc vô trªn truyÒn h×nh mµ t«i tham gia ®· nhiÒu n¨m. Ch¼ng cã mét nguyªn nh©n nµo khiÕn chuyÕn ®i nµy trë nªn ®Æc biÖt ®èi víi t«i c¶. VËy mµ t«i vÉn c¶m thÊy mét ®iÒu g× ®ã quan träng vµ kh¸c th­êng, mét c¶m gi¸c träng tr¸ch khã t¶. T«i c¶m thÊy mét ®iÒu g× ®ã ®ang diÔn ra trong t©m linh. T«i hiÓu r»ng chuyÕn ®i tíi Oregon nµy, khi t«i ph¶i nãi tr­íc buæi nhãm cña “®µn «ng”, sÏ lµ mét c¸i mèc c¨n b¶n trong ®êi t«i. T«i cÇu nguyÖn cho nh÷ng lêi chÝnh x¸c cÇn ph¶i nãi ra. H×nh bãng cña nh÷ng ng­êi ®µn «ng thêi nay l­în ®i l­în l¹i trong trÝ t­ëng t­îng. Trong x· héi cña chóng ta ngµy nay ®ang diÔn ra sù suy ®åi ®¹o ®øc dÉn tíi sù thiÖt h¹i nÆng nÒ cho ®µn «ng. Sù tho¸i hãa diÔn ra ngay tr­íc m¾t. T«i b¾t ®Çu nhËn ra r»ng ®èi víi ®µn «ng thêi nay th× hiÓu ®­îc ®iÒu g× ®ang x¶y ra vµ b¾t tay vµo hµnh ®éng lµ ®iÒu cã tÇm quan träng sèng cßn. Cã mét ®iÒu g× ®ã ®ang diÔn ra kh«ng theo ®óng nh÷ng g× mµ §øc Chóa Trêi ®·
5

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

®Þnh.

Nh÷ng c¸i “tót” nhÑ cña ®éng c¬ m¸y bay t¹o nÒn. Trªn chiÕc bµn gÊp nhá Kinh Th¸nh vµ cuèn vë n»m tr­íc m¾t. Song, t«i kh«ng cßn ý thøc ®­îc m×nh ®ang ë ®©u n÷a. Mét ®iÒu g× ®ã rÊt quan träng ®ang diÔn ra trong t©m linh t«i. T«i c¶m nhËn ®­îc sù hiÖn diÖn cña §øc Chóa Trêi. T«i nhí l¹i bµi gi¶ng mµ ng­êi gi¸o viªn Kinh Th¸nh næi tiÕng Cambell McElpine ®· nãi t¹i buæi nhãm cña nh÷ng con c¸i Chóa ë chç chóng t«i c¸ch ®©y mÊy tuÇn. §o¹n Kinh Th¸nh Cambell sö dông ®· ¶nh h­ëng ®Õn t«i rÊt m¹nh. D­êng nh­ nã trë nªn sèng víi t«i vµ tõ h«m ®ã t«i cø suy ngÉm vÒ tÇm quan träng cña ®o¹n Kinh Th¸nh nµy ®èi víi ®µn «ng. Cambell gi¶ng tõ ch­¬ng 10 cña Th­ thø nhÊt göi cho ng­êi C«rint«. Tõ c©u 6 tíi c©u10 cã kÓ ra 5 nguyªn nh©n t¹i sao nh÷ng ng­êi Do Th¸i kh«ng thÓ vµo xø Canaan miÒn ®Êt høa. Sù thËt lµ §øc Chóa Trêi cã mét miÒn ®Êt høa vµ nh÷ng ¬n ph­íc cho d©n sù cña Ngµi. Cßn nh÷ng ng­êi Do Th¸i ®· bá mÊt c¬ héi vµo vïng ®Êt ®ã v× cí n¨m téi lçi chÝnh. Song, ®èi víi t«i, ®o¹n Kinh Th¸nh nµy cã ý nghÜa nhiÒu h¬n tr­íc ®©y t«i tõng nghÜ. Sù liÖt kª téi lçi ë ®©y liªn quan tíi ng­êi Do Th¸i, song nã còng liªn quan trùc tiÕp tíi nh÷ng ng­êi ®µn «ng thêi nay. Kinh Th¸nh chÐp r»ng nh÷ng ng­êi Do Th¸i lµ tÊm g­¬ng cho chóng ta noi theo. VËy th× ®iÒu nµy cã ý nghÜa g× ®èi víi nh÷ng ng­êi ®µn «ng thêi nay? T«i nh×n vµo quyÓn Kinh Th¸nh, vµ ®äc l¹i ch­¬ng nµy cña th­ C«rint«, suy ngÉm vÒ n¨m nguyªn nh©n t¹i sao ng­êi Do Th¸i kh«ng vµo ®­îc miÒn ®Êt høa. Khi hÇu viÖc Chóa th× nh÷ng c©u nãi chuÈn, c¸ch tiÕp cËn vÊn ®Ò ®óng vµ thêi ®iÓm ®­îc lùa chän chÝnh x¸c thËt lµ quan träng. T«i thùc sù khao kh¸t ®Ó sø ®iÖp nµy trë thµnh ch©n lý cho nh÷ng ng­êi ®µn «ng ë vïng nói tuyÕt phñ xø Oregon nµy. Vµ ®©y lµ n¨m nguyªn nh©n dÉn tíi sù sa ng· ®­îc kÓ ra trong lêi Chóa : Sù mª tham (lßng t­ dôc). Sù thê thÇn t­îng. D©m dôc. Thö th¸ch Chóa. Sù l»m b»m. Trong sè n¨m nguyªn nh©n cña sù sa ng· mµ Cambell kÓ tíi, téi d©m dôc d­êng nh­ ®­îc biÖt riªng khái nh÷ng téi lçi kh¸c. T«i chît nghÜ tíi nh÷ng ng­êi mµ t«i tõng biÕt, vµ b©y giê vÉn biÕt, nh÷ng ng­êi kh«ng thÓ ®¹t ®­îc “miÒn ®Êt høa” cña m×nh v× nh÷ng téi lçi t×nh dôc. BiÕt bao nhiªu gia ®×nh. Bao ng­êi ®µn «ng: bÌ b¹n t«i, nh÷ng ng­êi truyÒn ®¹o, bao nhiªu ng­êi d©n biÓu, bÊy nhiªu th­îng nghÞ sÜ... th«i th× ®ñ mäi ngµnh nghÒ, thµnh phÇn- tin Chóa vµ kh«ng tin Chóa, téi nh©n cïng th¸nh ®å. C¸ch ®©y kh«ng l©u, mét ng­êi b¹n tõ California ®Õn buét miÖng víi t«i: “Anh biÕt kh«ng, Ed? Anh thùc sù cÇn ph¶i nãi vÒ sù bu«ng tuång, bëi v× c¶ ®Êt n­íc bÞ d¬ bÈn trong téi lçi nµy. Cã nh÷ng ng­êi sèng ngoµi h«n thó, song vÉn ®Õn Héi th¸nh vµ tin r»ng hä lµ C¬ §èc nh©n”. D©n sù Do Th¸i kh«ng lµ g× c¶ nÕu so víi chóng ta. Téi lçi
6

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

cña chóng ta v­ît qu¸ cña hä. Mét lÇn vµo buæi s¸ng, t¹i bµn ¨n ®· x¶y ra mét viÖc khiÕn t«i bµng hoµng. Chóng t«i ngåi t¹i bµn ¨n vµ t«i chia sÎ cïng Nancy - vî t«i vµ con g¸i t«i Joan sù lo ng¹i cµng ngµy cµng t¨ng trong t«i vÒ c¸c vÊn ®Ò t×nh dôc cña con ng­êi ngµy nay. Hä yªn lÆng nghe t«i nãi, sau ®ã Joan, vèn biÕt vÒ cuéc sèng sinh viªn vµ chÞu sù gi¸o dôc cña nÒn v¨n hãa C¬ §èc, lªn tiÕng: “Ba! LiÖu ba cã biÕt r»ng nh÷ng téi lçi t×nh dôc sÏ lµ vÊn ®Ò cña Héi th¸nh vµo nh÷ng n¨m 80?” C¸c b¹n thÊy thÕ nµo? T«i ch­a bao giê xem xÐt vÊn ®Ò nµy mét c¸ch t­¬ng tù. Nh­ng sau c©u hái cña con g¸i, d­êng nh­ cã ¸nh s¸ng xuÊt hiÖn trong t«i vµ bçng nhiªn t«i nh×n thÊy toµn bé cuéc sèng cña chóng ta: t«i thÊy nh÷ng ng­êi ®µn «ng vµ nh÷ng ng­êi ®µn bµ, ng­êi trÎ trung, kÎ giµ l·o, nh÷ng nhµ l·nh ®¹o vµ d©n th­êng - t«i thÊy c¶ n­íc Mü. Vµ sau ®ã lµ c¶ thÕ giíi. T«i ®· nhËn ra ®iÒu ®ã. Râ rµng lµ t×nh tr¹ng ®¹o ®øc cña d©n téc kh«ng ®­îc lµnh m¹nh vµ bÞ ph¸ hñy. Sau ®ã t«i nh×n thÊy c¶ Héi th¸nh còng kh«ng tho¸t khái ®iÒu ®ã. Nh÷ng quan ®iÓm cña x· héi ®· chÌn Ðp c¶ Héi th¸nh cña §Êng Christ. B»ng Êy con ng­êi - vµ tÊt c¶ hä ®Òu bÞ téi lçi t×nh dôc ®¸nh b¹i. T«i ®iÓm l¹i: sù d¹y dç cña Cambell, lêi kh«n ngoan cña Joan, Lêi §øc Chóa Trêi. M¸y bay cña United Airlines chë t«i cµng gÇn tíi n¬i ph¶i ®Õn, thêi gian tr­íc khi buæi nhãm b¾t ®Çu cßn l¹i cµng Ýt, sù khao kh¸t muèn viÕt cµng chiÕm lÜnh t«i. T«i hiÓu lµ ThÇn §øc Chóa Trêi ®ang khÝch lÖ vµ sÏ dÉn d¾t ngßi bót cña t«i khi t«i b¾t ®Çu viÕt. Dõng bót, t«i cÈn thËn ®äc l¹i nh÷ng g× võa viÕt. T«i ch­a tõng nghe vµ ch­a bao giê nãi nh÷ng ®iÒu t­¬ng tù. Nh÷ng lêi viÕt thËt gay g¾t, ®Õn nçi t«i kh«ng thÓ rêi m¾t khái chóng mét lóc l©u, kh«ng hiÓu lµ chóng ph¶i ®­îc nãi ra khi nµo, ë ®©u vµ cho ai. Bçng nhiªn t«i trë nªn tØnh t¸o bëi v× hiÓu ra lµ nh÷ng lêi nãi nµy dµnh cho chÝnh buæi nhãm s¾p tíi, cho chÝnh nh÷ng ng­êi ®µn «ng ë ®ã. ThËm chÝ víi t«i, mét ng­êi tiªn tri - truyÒn ®¹o, ®· tõng gi¶ng cho rÊt nhiÒu ng­êi, nh÷ng lêi nãi nµy còng qu¸ m¹nh mÏ vµ dòng c¶m. Tr­íc ®©y, t«i ch­a bao giê nãi g× nh­ thÕ. §iÒu nµy ®Õn tõ §øc Chóa Trêi. T«i biÕt r»ng t«i buéc ph¶i nãi ®iÒu ®ã. Nh­ng nãi khi nµo? Vµ nãi ë ®©u? Trong nh÷ng t×nh huèng nh­ thÕ nµy, vÊn ®Ò chØ cßn lµ thêi gian mµ th«i. T«i sÏ buéc ph¶i nãi ra nh÷ng lêi nµy. Ph¶i ra lÖnh cho hä. Mét c¸ch c«ng khai, lín tiÕng, ®Çy quyÒn uy. Vµ... vµo chÝnh buæi chiÒu h«m ®ã, cho nh÷ng ng­êi ®µn «ng ë Camp Davidson, miÒn ven nói Udjin, bang Oregon Kh«ng cã quyÒn phÐp cña §øc Chóa Trêi th× ®iÒu nµy thËt kinh khñng, víi sù gióp ®ì cña Chóa th× ®iÒu nµy sÏ mang l¹i sù gi¶i phãng. ChÝnh t«i cÇn ph¶i nãi ra nh÷ng lêi nµy. ChÝnh t«i cÇn ph¶i ra lÖnh. Cßn §øc Chóa Trêi sÏ kh¼ng ®Þnh.

7

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng hai

2

Nh÷ng kÎ kh«ng vµo ®­îc xø Ca-na-an
Vµ thÕ lµ buæi chiÒu ë Oregon, trong buæi nhãm cña mét Héi th¸nh b×nh th­êng, n»m gi÷a nh÷ng rÆng th«ng, ®· ®Õn phiªn t«i ph¶i nãi. T«i biÕt chÝnh x¸c m×nh cÇn ph¶i lµm vµ nãi g×. Kh«ng chót nghi ng¹i, ch¼ng hÒ ®¾n ®o. §øng tr­íc nh÷ng ng­êi ®µn «ng kh«ng hÒ biÕt tr­íc ®iÒu g× ®ang ®îi hä, t«i c¶m thÊy sù håi hép cµng ngµy cµng t¨ng lªn. Hä cïng ®øng víi t«i vµ t«i dÉn hä tíi sù tuyªn x­ng Giªxu Christ lµ Chóa vµ tuyªn x­ng sù tÓ trÞ cña Ngµi, sau ®ã lµ bµi cÇu nguyÖn hiÖp ý nh­ t«i vÉn th­êng lµm tr­íc khi gi¶ng. TiÕp theo, tr­íc khi hä ngåi xuèng, t«i nh×n th¼ng vµo m¾t hä vµ nãi cho hä biÕt m¹ng lÖnh cña §øc Chóa Trêi. “NÕu h«m nay b¹n ë ®©y, vµ b¹n ph¹m téi tµ d©m, ngo¹i t×nh, ®ång tÝnh luyÕn ¸i, lo¹n lu©n hoÆc thñ d©m, hoÆc ®am mª phim ¶nh ®åi trôy, kho¸i l¹c víi nh÷ng m¬ t­ëng d©m dôc cña m×nh, hoÆc b¹n ph¹m téi t×nh dôc nµo kh¸c, th× t«i ra lÖnh cho b¹n nh©n danh Chóa Giªxu xø Na-xa-rÐt h·y ¨n n¨n vµ lËp l¹i mèi quan hÖ thùc sù víi §øc Chóa Cha qua sù lµm hoµ cña Chóa Giªxu Christ nhê quyÒn phÐp cña Chóa Th¸nh Linh”. Sau kho¶nh kh¾c, mét bÇu kh«ng khÝ chÕt chãc bao trïm. Nh÷ng lêi nãi nµy, c¸ch ®©y vµi giê ®­îc viÕt ra mét c¸ch vông vÒ trong cuèn vë b×nh th­êng, r¹ch kh«ng khÝ nh­ tia chíp. Tùa nh­ mét tiÕng næ rÇm, nh÷ng c¸nh tay nhÊc lªn, vµ hä b¾t ®Çu kªu to, t«n vinh vµ thê l¹y §øc Chóa Trêi. Th¸nh Linh ®· gi¸ng xuèng Héi th¸nh n¬i rÎo cao nµy, dÉn tíi ph¶n øng kh¸c th­êng tr­íc mét c©u hái th¼ng th¾n, kh«ng khoan nh­îng. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng nµy: th­¬ng gia vµ truyÒn ®¹o, c«ng nh©n, trÎ vµ giµ - th¶y ®Òu khao kh¸t sù chØ ®­êng. Hä ­íc mong ®­îc dÉn d¾t. Hä t×m kiÕm tiÕng nãi cña §øc Chóa Trêi dÇu nã cã nghiªm kh¾c ®Õn ®©u. Hä kªu gµo xin sù thay ®æi trong cuéc sèng, sù kÕt thóc cho nh÷ng nghi ngê vµ lÇm l¹c. Còng gièng nh­ d©n Israel bÊt h¹nh, nh÷ng ng­êi ®µn «ng cña thÕ kû 20 m¬ ­íc vÒ mét miÒn ®Êt høa, vÒ xø Canaan. M¬ ­íc mét cuéc sèng khi nh÷ng nan ®Ò cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt, nh÷ng cuéc ®ông ®é kÕt thóc vµ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi ®­îc t­¬i míi. Mét cuéc sèng ®Çy søc m¹nh vµ thÞnh v­îng. Hä thùc sù kh¸t khao miÒn ®Êt Canaan. Vµ b©y giê, ngay t¹i ®©y, cho phÐp t«i gi¶i thÝch xø Canaan lµ g× vµ nã cã quan hÖ ra sao víi cuéc sèng cña b¹n. Canaan lu«n lµ biÓu t­îng cña §øc Chóa Trêi cho nh÷ng thµnh tùu tèi ®a cña con ng­êi. Canaan lµ n¬i nh÷ng lêi høa cña §øc Chóa Trêi trë thµnh hiÖn thùc trong ®êi sèng cña chóng ta, lµ n¬i §øc Chóa Trêi dÉn d©n sù cña Ngµi tíi sù trän vÑn cña nh÷ng
8

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

¬n ph­íc - cho tÊt c¶ vµ cho tõng ng­êi. §iÒu nµy liªn quan tíi c¶ t©m linh, c¶m xóc vµ th©n thÓ, tíi cuéc sèng gia ®×nh, con c¸i vµ c«ng viÖc cña hä. Trong thêi Cùu ¦íc, Canaan lµ vïng ®Êt mµ §øc Chóa Trêi muèn cho d©n Israel sèng sau khi Ngµi gi¶i phãng hä khái xø £dÝpt« (Ai CËp), lµ nhµ n« lÖ. ë ®ã, hä ph¶i sèng b»ng ®øc tin vµ §øc Chóa Trêi sÏ lµm thµnh cho hä mäi lêi Ngµi ®· høa. T«i muèn b¹n hiÓu ®­îc r»ng Canaan lµ vïng ®Êt høa mµ §øc Chóa Trêi muèn b¹n sèng b»ng ®øc tin ngµy nay. ë ®ã, §øc Chóa Trêi sÏ lµm thµnh mäi lêi høa cña Ngµi trong cuéc sèng b¹n. ë ®ã b¹n cã thÓ ®¹t ®­îc kh¶ n¨ng tèi ®a cña m×nh. Sangrila1 chØ lµ sù viÔn t­ëng, song xø Canaan lµ hiÖn thùc. Nh­ng ng­êi Israel ®· kh«ng vµo ®­îc xø ®ã. Hä thÊt b¹i v× n¨m téi lçi ®­îc kÓ trong ch­¬ng 10 cña Th­ C«rint« I. N¨m nguyªn nh©n ®ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn Canaan kh«ng trë thµnh hiÖn thùc trong cuéc sèng cña nh÷ng ng­êi ®µn «ng thêi nay. §øc Chóa Trêi muèn nh÷ng ng­êi ®µn «ng cã cuéc sèng gia ®×nh, quan hÖ cha mÑ víi con c¸i, c«ng viÖc, chuyÖn häc hµnh “cña miÒn Canaan”. Tuy nhiªn, nh÷ng ng­êi ®µn «ng vÉn ch­a ®¹t ®­îc ®Ønh cao trong gia ®×nh, n¬i lµm viÖc vµ trong c¸c mèi quan hÖ cña m×nh. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng víi nh÷ng kh¶ n¨ng kh«ng trë thµnh hiÖn thùc. Ng­êi ®µn «ng ®ã cã thÓ lµ b¹n hay mét ng­êi mµ b¹n biÕt rÊt râ. Cho ®Õn ngµy nay, n¨m téi lçi c¨n b¶n nµy vÉn tiÕp tôc ®Çu ®éc cuéc sèng cña nh÷ng ng­êi ®µn «ng vµ khiÕn nh÷ng tiÒm n¨ng cña hä kh«ng trë thµnh hiÖn thùc. D­íi ®©y lµ n¨m téi lçi ®ã. 1.Sù t­ dôc. Sù t­ dôc kh«ng nhÊt thiÕt mang tÝnh chÊt t×nh dôc - vÒ vÊn ®Ò nµy, chóng ta sÏ nãi tíi ë phÇn sau, khi ®éng ch¹m ®Õn c¸c téi lçi t×nh dôc. Sù t­ dôc lµ viÖc lµm tháa m·n m×nh dùa trªn ng­êi kh¸c hoÆc §øc Chóa Trêi. §ã lµ sù ®¾m ®uèi cña lßng Ých kû. §ã lµ sù lµm tháa m·n hay lµm ®Ñp lßng tÝnh x¸c thÞt. T×nh yªu ®Õn tõ §øc Chóa Trêi vµ t×nh yªu thËt sù lóc nµo còng lµ sù ban cho. T×nh yªu cña §øc Chóa Trêi mong muèn lµm ®Ñp lßng ®èi t­îng m×nh yªu “V× §øc Chóa Trêi yªu th­¬ng thÕ gian, ®Õn nçi ban con mét cña m×nh”. §øc Chóa Trêi lµ t×nh yªu th­¬ng. T×nh yªu lu«n d©ng hiÕn. T×nh yªu ban cho, cßn lßng t­ dôc th× dµnh dËt. H­íng ®i cña cuéc ®êi phô thuéc vµo sù lùa chän gi÷a t×nh yªu vµ lßng t­ dôc. D©n Israel mong muèn nh÷ng g× hä tõng cã ë xø Ai CËp. §«i ch©n dÉn hä tíi xø Canaan, cßn lßng th× dÉn hä ng­îc vÒ Ai CËp. Hä ham thÝch sù tháa m·n h¬n lµ yªu mÕn §øc Chóa Trêi. B©y giê, b¹n cã thÓ nãi khi nµo th× mét ng­êi cã t­ dôc. Hä cè g¾ng dùa vµo ng­êi kh¸c ®Ó tháa m·n m×nh. MÆt kh¸c còng rÊt râ khi nµo th× mét ng­êi yªu. Khi yªu, ng­êi ta hiÕn d©ng c¶ b¶n th©n cho ng­êi m×nh yªu. Mét ng­êi ®µn «ng cã thÓ cã vî, song chØ cã sù mª tham t×nh dôc víi vî m×nh, nÕu anh ta chØ lo ®Õn m×nh vµ mÆc vî kh«ng ®­îc tháa m·n. ThËt râ nh­ ban ngµy nÕu mét chµng trai nãi lµ anh ta yªu mét c« g¸i, song chØ cã sù mª tham t­ dôc, anh ta chØ tháa m·n t×nh dôc råi bá mÆc c« ta mang thai vµ ®Çy rÉy h·i hïng. HoÆc, vÝ dô nh­ mét ng­êi phô n÷ tháa m·n t­ dôc cña m×nh nÕu c« ta sö dông
9

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

thÎ tÝn dông vµ mang mét ®èng nî, khiÕn gia ®×nh tóng bÊn, nî ngËp cæ, v× ng­êi chång cña c« ta kh«ng thÓ tr¶ næi mãn nî ®ã. Nãi lµ yªu, song trªn thùc tÕ c« ta chØ t×m c¸ch tháa m·n lßng t­ dôc cña m×nh. KÓ c¶ mét h·ng còng cã thÓ cã lßng t­ dôc. ThËm chÝ kÓ c¶ mét d©n téc còng cã thÓ cã c¶m xóc téi lçi nµy. T«i nghÜ r»ng b©y giê b¹n cã thÓ lËp mét danh s¸ch ng­êi ta yªu vµ ng­êi ta lµm tháa m·n lßng t­ dôc nh­ thÕ nµo. Ngµy nay, chÝnh lßng t­ dôc khiÕn nh÷ng ng­êi ®µn «ng (vµ phô n÷) kh«ng ®¹t ®­îc ®iÒu mµ hä mong ­íc. 2.Thê thÇn t­îng: Thê thÇn t­îng lµ khi ta tu©n theo theo hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ do ta lËp ra vµ theo hÖ thèng ®ã ta thõa nhËn cã mét ®iÒu g× ®ã ®¸ng gi¸ sù d©ng hiÕn cña chóng ta h¬n lµ sù d©ng hiÕn cho §øc Chóa Trêi. QuyÒn lùc, thÓ diÖn, häc vÊn, tiÒn b¹c, c«ng viÖc, t«n gi¸o, sù næi tiÕng, tÝnh Ých kû, s¸ch b¸o vµ phim ¶nh ®åi trôy- tÊt c¶ nh÷ng thø ®ã ®Òu cã thÓ trë thµnh thÇn t­îng. Mét sè ®µn «ng thê thÇn t­îng, mµ ®Òn thê chÝnh lµ c«ng viÖc cña hä, mét sè kh¸c trong ®Òn thê cña sù nghØ ng¬i vµ thÓ thao. Trong khi Êy, sè kh¸c n÷a thê l¹y ©m thanh cña m¸y ®Õm tiÒn. §èi víi mét sè ng­êi hÇu viÖc Chóa, chÝnh sù phôc vô cña hä cã thÓ trë thµnh thÇn t­îng. Hä trung thµnh víi thÇn t­îng nµy tíi møc kh«ng thÓ t×m ®­îc thêi gian ®Ó thê l¹y §øc Chóa Trêi, ë trong sù hiÖn diÖn cña Chóa hay hÇu viÖc Ngµi. §èi víi mét sè ng­êi, v« tuyÕn truyÒn h×nh trë thµnh thÇn t­îng. Toµn bé phim ¶nh vµ b¸o chÝ khiªu d©m ®Òu mang tÝnh thê thÇn t­îng. Chóng dùa trªn kh¶ n¨ng cña con ng­êi t¹o nªn trong t©m trÝ m×nh sù t­ëng t­îng khiÕn con ng­êi bÞ khuÊt phôc vµ ®iÒu nµy mang l¹i sù tho¶ m·n cho hä. Mét lÇn, ë thµnh phè Phoenix t«i nh¾c tíi ®iÒu ®ã. Mét phô n÷ kÓ víi t«i lµ nh÷ng bé phim truyÒn h×nh nhiÒu tËp ®· t¸c ®éng trªn c« tíi møc c« ta b¾t ®Çu cuéc sèng t×nh dôc t­ëng t­îng, vµ ®«i khi viÖc xem ti-vi chiÕm cña c« tíi hµng giê ®ång hå. Sau ®ã, c« bÞ mÖt tíi møc kh«ng ®ñ søc nÊu b÷a tèi cho chång. C« ta nãi víi t«i r»ng, víi c« chuyÖn nµy cßn tÖ h¹i h¬n c¶ sù nghiÖn ngËp. Ngµy nay, nhiÒu khi cuéc sèng lµm viÖc ë Mü trë nªn mang tÝnh thê thÇn t­îng. NhiÒu ng­êi ®µn «ng v× danh cña h·ng mµ hy sinh c¶ gia ®×nh m×nh. NhiÒu nghÖ sÜ thê l¹y chÝnh m×nh. §iÒu nµy cã thÓ x¶y ra víi bÊt cø ai, song giíi nghÖ sÜ dÔ m¾c h¬n v× sù t«n sïng cña nh÷ng ng­êi h©m mé quanh hä. Sù thê thÇn t­îng khiÕn nh÷ng ng­êi ®µn «ng kh«ng ®¹t ®­îc ®iÒu hä muèn. KÓ c¶ trong cuéc sèng riªng, trong gia ®×nh, ë n¬i lµm viÖc còng nh­ trong mèi t­¬ng giao thuéc linh víi §øc Chóa Trêi. 3.Téi ngo¹i t×nh: Thùc tÕ, ë ®©y bao hµm tÊt c¶ c¸c lo¹i téi t×nh dôc d­íi mäi h×nh thøc kh¸c nhau. KÓ c¶ ngµy nay, téi lçi vÉn lµ téi lçi, dï b¹n cã gäi nã b»ng tªn g× ®i n÷a. Thêi nay, chuyÖn ngo¹i t×nh cùc kú phæ biÕn vµ sù dÔ d·i t×nh dôc ®­îc chÊp nhËn kh¾p mäi n¬i - ë kh¾p n¬i, trõ Kinh Th¸nh. Ch¼ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn khi ng­êi ta muèn ®èt Kinh Th¸nh, ph¶n b¸c Kinh Th¸nh, ®ãng ®inh Kinh Th¸nh. Cho ®Õn nay, lêi Chóa vÉn qui ®Þnh tiªu chuÈn cña ®øc tin, thiÕt lËp nh÷ng nguyªn t¾c c­ xö vµ thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña §øc Chóa Trêi.
10

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

ChØ viÖc ®äc chuyÖn vÒ Samson, vua David vµ nh÷ng ng­êi kh¸c trong Kinh Th¸nh còng ®· lµ mét bµi häc quan träng vÒ hËu qu¶ cña téi lçi t×nh dôc. KÓ c¶ ngµy nay, mét sè ng­êi ®µn «ng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh trong cuéc sèng, song vÉn kh«ng ®¹t ®Õn tét ®Ønh chØ v× nh÷ng téi lçi t×nh dôc. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng cã vî hoÆc ®éc th©n, trÎ vµ giµ, chÞu khuÊt phôc tr­íc nh÷ng ham muèn, ®am mª, ®¾m ®uèi vµ c¸m dç, lµ nh÷ng thø thu cèng vËt tõ hä vµ ng¨n c¶n hä trë thµnh ng­êi nh­ §øc Chóa Trêi ®· ®Þnh cho hä trë thµnh. Vai trß cña ®µn «ng kh«ng ®­îc trän vÑn hoÆc bÞ mÊt ®i. TÝnh c¸ch ®µn «ng kh«ng ph¸t triÓn hoÆc bÞ suy yÕu. §øc Chóa Trêi høa ban cho nh÷ng kÎ chiÕn th¾ng chç trªn ngai cña Ngµi. Nh÷ng kÎ chiÕn th¾ng lµ nh÷ng con ng­êi tin kÝnh. C¬ héi ®· ®­îc ban cho mçi mét ng­êi ®µn «ng vµo xø Canaan cña m×nh ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu mong ­íc. Khi nh÷ng ng­êi nam Israel ph¹m téi ngo¹i t×nh, hä bÞ chÕt trong ®ång v¾ng mµ ch­a tõng thÊy xø Canaan. Tõ ®ã ®Õn nay, nh÷ng ng­êi ®µn «ng vÉn chÕt trong ®ång v¾ng cña m×nh, khi nhóng s©u vµo sù v« ®¹o ®øc, bá mÊt ®iÒu tèt nhÊt mµ §øc Chóa Trêi ban cho ®êi hä. Tr­íc ®©y §øc Chóa Trêi kh«ng muèn thÕ, vµ b©y giê còng vËy. 4.Sù thö th¸ch §Êng Christ: Khi ®¸m ®«ng th¸ch thøc Giªxu xuèng khái thËp tù gi¸, hä ®· thö Ngµi. Sù thö Chóa lµ lêi ®Ò nghÞ §øc Chóa Trêi lµm ®iÒu g× tr¸i víi ý muèn cña Ngµi hay kh«ng ®óng víi tÝnh c¸ch cña Ngµi. KÓ c¶ ngµy nay con ng­êi vÉn tiÕp tôc thö §Êng Christ khi ®ßi hái §øc Chóa Trêi mét con ®­êng cøu rçi kh¸c chø kh«ng qua thËp tù gi¸. Ng­êi ta lõa läc vµ gian lËn trong viÖc lµm ¨n, sau ®ã xin §øc Chóa Trêi ban ph­íc vµ sù thÞnh v­îng - ®ã lµ sù thö Chóa. Nh÷ng ng­êi nam vµ n÷ ®am mª t×nh dôc lu«ng tuång mÆc dï biÕt ®ã lµ téi lçi; con c¸i chèi bá lêi khuyªn ph¶i lÏ cña cha mÑ; tËp thÓ nh÷ng ng­êi tin Chóa yªu cÇu môc s­ x©y dùng Héi th¸nh dùa trªn nh÷ng ch­¬ng tr×nh x· héi chø kh«ng ph¶i trªn lêi Chóa vµ cÇu nguyÖn; hoÆc nh÷ng C¬ §èc nh©n muèn c¶ lîi thÕ cña sù cøu rçi, c¶ kho¸i c¶m cña téi lçi - tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy lµ sù thö §Êng Christ. Khi x­a, ®iÒu nµy ®· kh«ng cho d©n Israel vµo xø Canaan. Ngµy nay, ®iÒu nµy ®· gi÷ ch©n nh÷ng ng­êi ®µn «ng vµo xø Canaan cña hä. 5.Sù l»m b»m: D­íi h×nh thøc ®¬n gi¶n nhÊt chÝnh lµ sù tuyªn x­ng tiªu cùc. Kªu ca, phµn nµn, chØ trÝch, xÐt nÐt, ®ån ®¹i - tÊt c¶ nh÷ng thø ®ã ®Òu lµ l»m b»m. Ch­¬ng 5 cña 1C«rinht« cã nãi tíi sù “nãi hµnh” - mét tõ mµ ngµy nay kh«ng ®­îc sö dông. Ng­êi nãi hµnh lµ ng­êi hay kiÖn c¸o, ph¹m th­îng, chöi rña vµ §øc Chóa Trêi kªu gäi chóng ta ®èi xö víi nh÷ng ng­êi nh­ vËy mét c¸ch nghiªm kh¾c. “Còng vËy, c¸i l­ìi lµ mét quan thÓ nhá, mµ khoe nh÷ng viÖc lín. Thö xem c¸i rõng lín chõng nµo mµ mét chót löa cã thÓ ®èt ch¸y lªn” (Giac¬ 3:5). C¸i l­ìi nh­ vËy ®ã: lêi nhËn xÐt ®éc ®Þa, lêi b×nh luËn chua ch¸t, sù xá xiªn, cuèi cïng sÏ ®èt lªn ngän löa d÷ déi cña lßng hËn thï, chiÕn tranh vµ chèng nghÞch. Ph¸ hñy mäi mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi, ngän löa nµy ch¼ng ®Ó l¹i sau nã bÊt cø ®iÒu g× trõ ®èng tro tµn. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng l»m b»m vÒ h·ng vµ chñ cña m×nh kh«ng ®øng ë n¬i uèng n­íc ga tù ®éng, sau ®ã l¹i kªu ca lµ hä kh«ng ®­îc th¨ng chøc. Hä l»m b»m vÒ ng­êi
11

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

gi¶ng lêi Chóa vµ sau ®ã ng¹c nhiªn t¹i sao con c¸i hä kh«ng tiÕp nhËn Tin Lµnh. Hä l»m b»m vÒ lêi Chóa vµ sau ®ã phµn nµn khi kh«ng nh×n thÊy ®øc tin mang l¹i kÕt qu¶ cô thÓ trong ®êi sèng. Kh«ng cã xø Canaan trong tÊt c¶ nh÷ng sù nµy. Khi suy ngÉm vÒ n¨m téi nµy, mét ®iÒu trë nªn thËt râ rµng lµ cho ®Õn ngµy nay chóng vÉn lµ céi rÔ cña mäi nguyªn nh©n khiÕn nh÷ng ng­êi ®µn «ng kh«ng ®¹t ®­îc ®Ønh cao. §©y lµ nh÷ng téi lçi c¬ b¶n cña c¶ loµi ng­êi. §øc Chóa Trêi muèn nh÷ng ng­êi ®µn «ng vµo ®­îc xø Canaan - n¬i an nghØ, ph­íc h¹nh, thµnh c«ng, n¬i cña kh¶ n¨ng vµ quyÒn lùc. §øc Chóa Trêi muèn hä ë ®ã. Tuy nhiªn, râ rµng lµ cho tíi giê hä vÉn lang thang n¬i ®ång v¾ng, bÞ hñy diÖt v× cí téi lçi. Vµ cuèi cïng vÉn kh«ng trë nªn nh÷ng ng­êi nh­ §øc Chóa Trêi ®· ®Þnh cho hä. N¨m téi lçi chÝnh. Sù tá ra mµ §øc Chóa Trêi ban cho t«i trªn m¸y bay tíi bang Oregon tËp trung chèng l¹i mét trong nh÷ng téi lçi nµy - téi ngo¹i t×nh. Lêi §øc Chóa Trêi tá cho t«i thËt l¹ th­êng vµ cã søc m¹nh ®Õn møc khi t«i nãi ra th× diÔn ra mét ®iÒu ch­a tõng thÊy: 265 ng­êi ®µn «ng ë Héi th¸nh ®ã ch¹y lªn phÝa tr­íc vµ b¾t ®Çu ¨n n¨n téi lçi cña m×nh vµ ch©n thµnh mong muèn ®¹t ®­îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh nh­ mét ng­êi nam cña §øc Chóa Trêi. Mét sè ng­êi khãc lín tiÕng. Trong Héi th¸nh chËt nÝch ng­êi Êy, nh÷ng ng­êi ®µn «ng h­íng tíi §øc Chóa Trêi. Buæi chiÒu h«m ®ã, quyÒn n¨ng cña Chóa thÓ hiÖn m¹nh tíi møc kh«ng mét ng­êi ®µn «ng nµo cã thÓ tiÕp tôc ®øng ngoµi vµ thê ¬. B©y giê, khi b¹n ®äc nh÷ng dßng nµy, t«i h­íng tíi b¹n. NÕu b¹n bÞ trãi buéc bëi mét téi lçi t×nh dôc nµo ®ã, h·y ®Ó sù ¨n n¨n vµ sù håi sinh b¾t ®Çu ngay t¹i ®©y. Ngay lóc nµy, h·y ®Ó §øc Chóa Trêi lµm cho b¹n ®iÒu mµ Ngµi ®· lµm cho nh÷ng ng­êi ®µn «ng buæi chiÒu h«m Êy. §øc Chóa Trêi muèn b¹n trë thµnh ng­êi nh­ b¹n h»ng ao ­íc. H·y trë thµnh ng­êi ®µn «ng thËt sù. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng nhãm t¹i Héi th¸nh chiÒu h«m ®ã còng gièng nh­ b¹n: còng nh÷ng ­íc muèn, nh÷ng th¾c m¾c, nh÷ng nan ®Ò; còng nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn kh¶ n¨ng kh«ng trë thµnh hiÖn thùc. Buæi chiÒu h«m Êy, ®¬n gi¶n lµ t«i bÞ kÝch ®éng ®Õn cùc ®é. T«i nh×n thÊy quyÒn n¨ng cña §øc Chóa Trêi thay ®æi ®êi sèng nh÷ng ng­êi ®µn «ng nh­ thÕ nµo vµ hä lín lªn trong t©m linh ngay tr­íc m¾t. §iÒu nµy thËt lµ kú diÖu. Song, sau ®ã, t«i c¶m thÊy ®au ®ín cho hµng triÖu con ng­êi kh¸c. T«i biÕt r»ng nh÷ng vÊn ®Ò cña ®µn «ng thÕ kû 20 kh«ng chØ bã hÑp trong nhãm nhá Êy hoÆc trong tÊt c¶ nh÷ng con ng­êi mµ t«i sÏ ph¶i gi¶ng cho. T«i biÕt cã v« vµn nh÷ng ng­êi ®µn «ng vÉn ch­a t×m thÊy con ®­êng tíi buæi nhãm Êy, tíi Héi th¸nh, tíi nhãm t­ gia hoÆc nh÷ng héi nghÞ. Vµ ngay tõ lóc Êy, trong Héi th¸nh nhá ë bang Oregon, khi cÇu nguyÖn cïng nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®ã, t«i ®· c¶m thÊy Chóa Th¸nh Linh m¸ch b¶o lµ ®· ®Õn lóc ®i ra vµ rao truyÒn m¹ng lÖnh cña §øc Chóa Trêi cho c¶ d©n téc: cho nh÷ng ng­êi ®µn «ng tin Chóa vµ kh«ng tin Chóa ë kh¾p mäi n¬i, tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ. §iÒu nµy khiÕn trÝ ãc t«i kinh ng¹c. Song, t«i biÕt r»ng §øc Chóa Trêi ®· chuÈn bÞ t«i cho chÝnh môc ®Ých nµy.
12

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng ba Nan ®Ò playboy

3

“T«i cã mét nan ®Ò”, ng­êi phô n÷ trÎ tuæi b¨n kho¨n nãi. Lóc ®ã, buæi cÇu nguyÖn ban ngµy cña nh÷ng nh©n sù hÇu viÖc Chóa ë mét tæ chøc kh¸ lín t¹i vïng biÓn phÝa ®«ng võa kÕt thóc. T«i võa kÕt thóc giê häc Kinh Th¸nh vµ ®ang tiÔn mäi ng­êi ra vÒ th× cã mét ng­êi phô n÷ gi÷ t«i l¹i ®Ó cÇu nguyÖn. “Cã chuyÖn g× vËy?” T«i hái. “T«i gÆp chuyÖn khã kh¨n qu¸”. Ng­êi phô n÷ tr¶ lêi kh«ng ®óng c©u hái. “T«i biÕt, -t«i tiÕp tôc, võa nghÜ bông kh«ng hiÓu c« ta cã nge t«i nãi kh«ng,song, t«i cÇn cÇu nguyÖn cho chÞ vÒ chuyÖn g×?” MÆt ng­êi phô n÷ trë nªn c¨ng th¼ng, m¾t ®Ém lÖ. “ThËm chÝ t«i còng kh«ng râ n÷a, - chÞ c¾n r¨ng nãi mét c¸ch khã kh¨n, - song, t«i thùc sù gÆp mét nan ®Ò nghiªm träng”. T«i cè g¾ng trë nªn cøng r¾n, song kh«ng th« lç. “§øc Chóa Trêi cña chóng ta lµ §øc Chóa Trêi cô thÓ, chø kh«ng ph¶i lµ §øc Chóa Trêi kh«ng râ rµng, - t«i nãi- T«i sÏ vui lßng cÇu nguyÖn cho chÞ, song t«i cÇn biÕt nan ®Ò cña chÞ lµ ë chç nµo, ®Ó t«i cã thÓ cÇu nguyÖn mét c¸ch cô thÓ. Ngoµi t«i vµ chÞ, sÏ kh«ng cã ai biÕt chuyÖn nµy c¶”. “T«i thËt kh«ng biÕt vÊn ®Ò ë chç nµo mµ - ng­êi phô n÷ tr¶ lêi mét c¸ch khã kh¨n - Song, chång t«i nãi lµ t«i cã vÊn ®Ò”. T«i cè g¾ng ®Ó chÞ ta cëi më h¬n. “ThÕ theo chång chÞ th× nan ®Ò cña chÞ lµ ë ®©u?” “Chång t«i nãi lµ t«i kh«ng hiÓu anh Êy”. Cuèi cïng , chÞ ta nãi víi c¶m gi¸c khæ së. “ChÞ kh«ng hiÓu c¸i g×?”. T«i hái l¹i. Vµ bçng d­ng ng­êi phô n÷ nøc në cay ®¾ng. “Bªn c¹nh gi­êng cña chång t«i lóc nµo còng cã mét ®èng s¸ch b¸o - c« ta thæn thøc thèt lªn .- Playboy, Penthhouse vµ nh÷ng t¹p chÝ dµnh cho ®µn «ng kh¸c. Chång t«i nãi r»ng anh cÇn ph¶i xem chóng tr­íc khi lµm t×nh víi t«i. Chång t«i nãi r»ng anh cÇn chóng ®Ó kÝch thÝch”. Tõng dßng n­íc m¾t ch¶y trªn khu«n mÆt ng­êi phô n÷. ChÞ cè Ðp m×nh kh«ng nãi ra nh÷ng lêi nµy. “T«i b¶o anh Êy cÊt nh÷ng s¸ch b¸o Êy ®i, nh­ng chång t«i b¶o lµ t«i kh«ng hiÓu anh Êy. Anh nãi nÕu t«i thùc sù yªu anh th× t«i ph¶i hiÓu nh÷ng t¹p chÝ Êy cã t¸c dông g× vµ cßn cho phÐp anh cã nhiÒu h¬n n÷a”. “ThÕ chång chÞ lµm ë ®©u?” “Anh Êy lµ ng­êi hÇu viÖc Chóa cho thanh niªn”.
13

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

T«i bµng hoµng khi nghe nh÷ng g× chÞ nãi. T«i võa nghe mét ng­êi phô n÷ kÓ r»ng, chång chÞ - mét ng­êi hÇu viÖc Chóa cho thanh niªn vµ gi÷ bªn gi­êng mét ®èng s¸ch b¸o ®åi trôy. “Cã thÓ chång chÞ lµ ng­êi hÇu viÖc Chóa cho thanh niªn - t«i ®iÒm tÜnh tr¶ lêi, song, chång chÞ còng lµ mét “kÎ ®åi trôy” n÷a”. Ng­êi phô n÷ ng­íc ®Çu lªn vµ ch¨m chó nh×n t«i. D­êng nh­ lµ t«i võa ®¸nh chÞ. ChÞ kh«ng ngê sÏ nghe thÊy ng­êi ta gäi chång chÞ lµ “kÎ ®åi trôy”. Song, dÇu sao ®i n÷a th× c¸ch sèng cña anh ta ®· nãi lªn ®iÒu ®ã. Thêi nay, chóng ta ch¼ng cã téi lçi g× c¶. Chóng ta chØ cã nh÷ng nan ®Ò. Chóng ta ®· t©m lý ho¸ Tin Lµnh vµ dÇn dÇn lo¹i bá tõ “téi lçi” trong tõ vùng cña chóng ta. Cã lÇn, mét ng­êi phô n÷ víi c©u chuyÖn buån th¶m tíi gÆp t«i. Chång chÞ ta trong nhiÒu n¨m ®èi xö thËt tÖ b¹c víi chÞ vµ cuèi cïng bá r¬i chÞ sau khi xin ly dÞ. Tõng lµ thµnh viªn cña Héi th¸nh, ®· nhiÒu n¨m lµ mét C¬ §èc nh©n thùc sù, bçng nhiªn chÞ c¶m thÊy chÞ chØ cßn cã mét th©n, mét m×nh ®¬n chiÕc. BÞ c¶m xóc lÊn ¸t, trong nh÷ng ngµy cuèi tuÇn chÞ ®i tíi thµnh phè bªn c¹nh vµ sèng chung cïng mét ng­êi ®µn «ng. Theo quan niÖm cña chÞ, ®¬n gi¶n lµ v× chÞ c㠓nhu cÇu sinh lý”. “ChÞ cã biÕt lµ chÞ ®· lµm g× kh«ng?”- T«i hái khi chÞ ta ®Õn chç t«i. ChÞ ta thõ ng­êi ra: “T¹i sao anh hái vËy, t«i kh«ng hiÓu anh muèn nãi g×?” “ChÞ lµ ng­êi tµ d©m”.- T«i gi¶i thÝch. ChÞ ta trõng m¾t, mÆt ®á lªn. ChÞ ta c¶m thÊy bÞ xóc ph¹m khi t«i gäi chÞ lµ ng­êi tµ d©m. Song, thùc tÕ lµ nh­ thÕ, khi ph¹m téi ngo¹i t×nh, chÞ ta trë thµnh ng­êi ®µn bµ tµ d©m. §èi víi chÞ th× ®©y kh«ng ph¶i lµ téi lçi, mµ ®¬n gi¶n chØ lµ mét nan ®Ò. Ngµy nay chóng ta kh«ng nãi vÒ téi lçi, chóng ta nãi vÒ c¸c nan ®Ò. Nan ®Ò nghe cã vÎ dÔ chÞu h¬n téi lçi v× víi nan ®Ò th× ch¼ng cÇn ph¶i lµm g× c¶. NÕu nh­ b¹n cã nan ®Ò, ng­êi kh¸c cã thÓ th«ng c¶m víi b¹n, hiÓu b¹n, dµnh cho b¹n sù gióp ®ì chuyªn m«n nµo ®ã. Víi téi lçi th× ng­îc l¹i. B¹n ph¶i ¨n n¨n, x­ng téi vµ tõ bá chóng. Ch¼ng cã g× l¹ lµ Fraid muèn lo¹i ®i tõ téi lçi.2 VËy ®ã, khi thay ®æi ng«n ng÷ cña Kinh Th¸nh chóng ta nÐ tr¸nh cuéc ®Êu tranh chèng téi lçi. Song, chóng ta sÏ ch¼ng lµm g× ®­îc víi téi lçi nÕu thiÕu cuéc chiÕn nµy. B»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c, tÊt c¶ mäi nan ®Ò trong cuéc sèng ®Òu cã gèc g¸c téi lçi. §ã lµ nguyªn nh©n t¹i sao con ng­êi cÇn vµo mét §Êng cøu chuéc khái téi lçi nh­ lµ c¸ch gi¶i quyÕt cho mäi nan ®Ò. §øc Chóa Trêi biÕt ®iÒu ®ã. §ã lµ nguyªn nh©n t¹i sao Chóa Giªxu ph¶i ®Õn ®Ó chÕt cho téi lçi vµ gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò cho chóng ta. Kû luËt trong Héi th¸nh th­êng lµ láng lÎo hoÆc ch¼ng cã mét kû luËt nµo trong cuéc sèng cña Héi th¸nh c¶. Sø ®å Phaol« b¶o vÖ tÝnh kû luËt. Phaol« viÕt r»ng chóng ta kh«ng ®­îc t­¬ng giao, thËm chÝ ¨n uèng cïng bµn víi nh÷ng kÎ x­ng m×nh lµ anh em mµ sèng trong téi lçi. Kh«ng cã mét sù t­¬ng giao nµo hÕt. “Nh­ng t«i khuyªn anh em ®õng lµm b¹n víi kÎ nµo tù x­ng lµ anh em, mµ gian
14

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

d©m, hoÆc tham lam, hoÆc thê h×nh t­îng, hoÆc chöi rña, hoÆc say s­a, hoÆc ch¾t bãp, còng kh«ng nªn ¨n chung víi ng­êi thÓ Êy.” (I C«rint« 5:11) Song, ng­îc l¹i víi nh÷ng g× mµ b¹n hoÆc ai ®ã cã thÓ nghÜ, - ®©y lµ cö chØ cña t×nh yªu chø kh«ng ph¶i lßng hËn thï. B¹n hiÓu lµ nh­ trêi cao h¬n ®Êt thÓ nµo, ®­êng lèi cña §øc Chóa Trêi cao h¬n ®­êng lèi cña chóng ta thÓ Êy. Khi viÕt nh÷ng c©u nµy, Phaol« cã t©m t×nh cña Chóa. NÕu mét ng­êi cho m×nh lµ ng­êi tin Chóa, ph¹m téi mµ kh«ng bÞ xö ph¹t, nÕu anh ta vÉn ®­îc h­ëng mäi ®Æc ©n cña thµnh viªn Héi th¸nh, th× anh ta sÏ kh«ng cè g¾ng chèng l¹i téi lçi, x­ng téi vµ tõ bá chóng. Thay ®æi mµ lµm g× nÕu nh­ ph¹m téi vÉn ®­îc tiÕp nh­ ng­êi tin Chóa. Th­êng mét ng­êi ph¹m téi biÖn b¹ch lµ anh ta cã nan ®Ò g× ®ã, hoÆc anh ta kh«ng ®­îc may m¾n, vµ ng­êi ®ã sÏ kªu khãc khi bÞ mäi ng­êi ®èi xö theo ®óng tÝnh kû luËt. Sù hèi tiÕc kiÓu loµi ng­êi lµ khi chóng ta hèi tiÕc v× bÞ ng­êi kh¸c b¾t qu¶ tang. Sù hèi tiÕc theo §øc Chóa Trêi lµ khi chóng ta hèi tiÕc v× ®· ph¹m téi vµ kh¸t khao tho¸t khái chóng. NÕu nh­ Phaol« sèng vµo thêi nay, cã lÏ «ng ®· tranh chiÕn chèng l¹i nh÷ng ng­êi theo chñ nghÜa nh©n ®¹o cña thÕ kû hai m­¬i hÌn nh¸t, lµ nh÷ng ng­êi ®· ®Æt nÒn cho nh÷ng ®ån luü cña lèi suy nghÜ ®­¬ng thêi, trãi buéc vµ lµm mï trÝ ãc cña chóng ta tr­íc lÏ thËt. Thùc sù tån t¹i nh÷ng linh lõa dèi vµ ®¹o lý cña quû d÷. Chóng ta nh×n thÊy ®iÒu ®ã qua nh÷ng c«ng viÖc cña chóng. Chóng ta bÞ lõa dèi bëi nh÷ng ý nghÜ r»ng chóng ta kh«ng cã téi lçi mµ chØ cã nh÷ng nan ®Ò. Nh÷ng häc thuyÕt hiÖn ®¹i b¾t nguån tõ cuéc sèng kh«ng cã §øc Chóa Trêi nãi víi chóng ta - víi t«i mäi chuyÖn ®Òu æn c¶, víi anh mäi chuyÖn ®Òu æn c¶, chø kh«ng nãi: “mäi ng­êi ®Òu ®· ph¹m téi vµ thiÕu mÊt vinh hiÓn cña §øc Chóa Trêi..”. Mét lÇn, t«i uèng cµ phª cïng mét ng­êi môc s­ ®ang n»m trong t×nh huèng, cã thÓ gäi lµ, s½n sµng chiÕn ®Êu. Suýt n÷a th× anh ta ®¸nh mÊt Héi th¸nh. Tõ l©u, c¸c thµnh viªn trong ca ®oµn biÕt lµ mét ng­êi h­íng dÉn ca ®oµn ®ång tÝnh luyÕn ¸i. Anh ta hµnh ®éng mét c¸ch c«ng khai, vµ tin nµy lan ra kh¾p n¬i. Trong mét thêi gian dµi ch¼ng ai nãi mét lêi. Ai nÊy ®Òu hy väng mét ®iÒu g× ®ã sÏ x¶y ra vµ mäi chuyÖn sÏ thay ®æi. Cuèi cïng bÝ mËt bÞ ph¸c gi¸c, ng­êi ta kÓ cho môc s­ nghe ®iÒu ®ã. Sau nhiÒu lÇn cÇu nguyÖn vµ t×m kiÕm lÏ thËt, môc s­ vµ ng­êi dÉn ca ®oµn gÆp nhau ®Ó cïng th¶o luËn vÊn ®Ò nµy. Ng­êi dÉn ca ®oµn thó nhËn tÊt c¶. “Anh cÇn ph¶i chän mét trong hai ®iÒu - môc s­ th¼ng th¾n nãi.- hoÆc ¨n n¨n, hoÆc ra khái Héi th¸nh”. Ng­êi dÉn ca ®oµn suy nghÜ lêi ®Ò nghÞ cña môc s­ vµ sau ®ã quyÕt ®Þnh. Kh«ng chän ®iÒu nµo c¶. Anh ta ®Õn cïng mäi ng­êi, ®Çu tiªn lµ c¸c thµnh viªn trong ca ®oµn, sau ®ã lµ Héi th¸nh, vµ qôy lôy tr­íc hä. Ngay sau ®ã mét ®oµn ®¹i diÖn cña ca ®oµn tíi gÆp môc s­. “Môc s­ kh«ng hiÓu,- mét trong sè nh÷ng ®¹i diÖn cña ca ®oµn nãi.- §¬n gi¶n lµ anh Êy cã nan ®Ò th«i. NÕu chóng ta bao bäc anh b»ng t×nh yªu vµ sù th«ng c¶m, chóng ta gióp anh Êy tho¸t khái ®iÒu nµy”. “ChÝnh anh míi kh«ng hiÓu,- môc s­ tr¶ lêi.- NÕu nh­ c¸c anh bao bäc b»ng t×nh yªu vµ sù th«ng c¶m, anh ta sÏ kh«ng cÇn ph¶i ¨n n¨n téi vµ ch¼ng bao giê tho¸t khái
15

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

®iÒu nµy”. TrËn tuyÕn ®· ®­îc v¹ch. §oµn ®¹i diÖn ®Õn víi nh÷ng ng­êi trong Héi th¸nh, kh¬i dËy bÇu nhiÖt huyÕt.. vµ thuyÕt phôc mäi ng­êi chèng l¹i vÞ Môc s­ tin kÝnh, buéc anh vµo téi thiÕu t×nh yªu th­¬ng. Lµn sãng chèng ®èi næi lªn. Mét cuéc häp c¨ng th¼ng diÔn ra vµ chØ nhê cã sù can thiÖp cña §øc Chóa Trêi ng­êi môc s­ míi trô l¹i ®­îc. Tr­ëng ca ®oµn cïng víi nhiÒu ng­êi “®ång c¶m” ®i khái Héi th¸nh. Hä tr¶i qua mét thêi kú khã kh¨n nh­ng §øc Chóa Trêi b¶o vÖ quan ®iÓm cña ng­êi môc s­. Ngµy nay Héi th¸nh lín m¹nh h¬n tr­íc khi khñng ho¶ng. ChÝnh ng­êi môc s­ còng trë nªn m¹nh mÏ h¬n. Sù kh«n ngoan theo kiÓu loµi ng­êi lµm mÐo mã lÏ thËt cña Tin lµnh. Khi ®éng ch¹m tíi téi lçi th× sù kh¸c nhau gi÷a sù kh«n ngoan cña loµi ng­êi vµ cña §øc Chóa Trêi lµ ë chç sù kh«n ngoan cña loµi ng­êi lu«n cè g¾ng che dÊu téi lçi. A®am ®· cè g¾ng nh­ thÕ ë v­ên £®en. Lóc ®Çu chØ d­íi d¹ng h×nh thøc. A®am lÊy l¸ che sù lâa lå cña m×nh. Sau ®ã kh«ng cßn lµ h×nh thøc n÷a khi A®am thanh minh b»ng c¸ch buéc téi £va trong mäi sù vi ph¹m vµ sa ng· cña m×nh. Khi che giÊu téi cña m×nh, chóng ta buéc téi ng­êi kh¸c. Cho ®Õn nay, sù kh«n ngoan h­ háng Êy vÉn hoµnh hµnh. Wordergate lµ mét thÝ dô ®iÓn h×nh. MÖt mái, nh­ng dòng c¶m, ng­êi môc s­ nä ®· kh«ng ®Ó cho sù kh«n ngoan cña loµi ng­êi cïng víi sù c¶ nÓ nghÞch l¹i ®­êng lèi cña §øc Chóa Trêi. Anh kh«ng cho phÐp téi lçi ®­îc che dÊu vµ gäi lµ “nan ®Ò”. Kh«ng cã mét cuèn s¸ch gi¸o khoa nµo ®¸ng tin cËy cho con ng­êi tr­íc nh÷ng sù lùa chän. Tr­íc khi “c¸ch gi¶i quyÕt nan ®Ò” t­¬ng tù xuÊt hiÖn, tõ l©u §øc Chóa Trêi ®· viÕt xong cuèn s¸ch cøu chuéc. §øc Chóa Trêi ra lÖnh cho chóng ta v©ng phôc Lêi cña Ngµi. Ngµi kh«ng cho phÐp bÊt kú mét tËp tôc nµo ®i ng­îc l¹i Lêi vÜ ®¹i cña m×nh. §iÒu Êy chèng nghÞch Ngµi vµ Ngµi ra lÖnh - kh«ng ph¶i ®Ò nghÞ mµ lµ ra lÖnh cho chóng ta ¨n n¨n vµ v©ng phôc. Sù kh«n ngoan cña §øc Chóa Trêi kh¸c sù kh«n ngoan cña loµi ng­êi mét trêi mét vùc. Víi sù kh«n ngoan theo kiÓu ®êi nµy chóng ta thay ®æi trËt tù cña hÖ thèng phÈm gi¸, lµm cho nã t­¬ng øng víi lßng t­ dôc cña chóng ta. Con ng­êi nh×n vµo c«ng nghÖ vò trô, vµo quÇn ¸o cña h·ng Niemen Markus, xem t¹p chÝ ®Çy ý nghÜa Times vµ nghÜ r»ng hä kh«n ngoan. Ng­êi ta d¹y dç vµ chÝnh hä còng ®­îc d¹y dç c¸c kiÓu triÕt häc lµ nh÷ng thø chØ ®Î ra c©u hái chø kh«ng ph¶i lµ lêi gi¶i ®¸p. Con ng­êi sïng b¸i khoa häc, chÕ giÔu T¹o hãa mÆc dï chÝnh hä kh«ng thÓ t¹o ra mét thø g× kh¶ dÜ h¬n lµ thuyÕt tiÕn hãa ch­a ®­îc chøng minh. “Trong anh em cã ng­êi nµo kh«n ngoan th«ng s¸ng ch¨ng? - Th­ Gia-c¬ 3:13 hái th¼ng- NÕu anh em cã sù ghen tu«ng cay ®¾ng vµ sù tranh c¹nh trong lßng m×nh, th× chí khoe m×nh”. ThÕ giíi ®Çy dÉy nan ®Ò cïng víi tÊt c¶ sù tranh c¹nh, ganh ®ua cña nã lµ s¶n phÈm cña sù kiªu ng¹o trong chÝnh chóng ta vµ sù kh«n ngoan ®êi nµy. Sù kh«n ngoan ®êi nµy khiÕn c¶ mét thÕ hÖ c¸c nhµ l·nh ®¹o thÕ giíi tin r»ng nî cµng nhiÒu th× nÒn kinh tÕ cµng tèt h¬n. TriÕt lý Êy ®· ®Èy n­íc Mü tíi bªn lÒ cña th¶m
16

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

häa kinh tÕ. Sù sµnh sái, dùa trªn sù kh«n ngoan ®êi nµy mang l¹i bÊt ®ång, r¹n vì vµ cuèi cïng lµ sù sôp ®æ hoµn toµn. Sù thËt lµ kÓ tõ ngµy ë v­ên £®en tíi nay b¶n chÊt cña con ng­êi kh«ng hÒ tèt lªn. Cã thÓ, con ng­êi cã sù hiÓu biÕt khoa häc, kü thuËt nhiÒu h¬n, song b¶n chÊt th× vÉn vËy. Nãi loµi ng­êi tèt h¬n nhê khoa häc kü thuËt ch¼ng kh¸c g× nãi kÎ ¨n thÞt ng­êi tèt h¬n v× cã dao vµ nÜa. “Song, sù kh«n ngoan tõ trªn mµ xuèng - Giac¬ kÕt luËn - th× tr­íc hÕt lµ thanh s¹ch, sau l¹i hßa thuËn, tiÕt ®é, nhu m×, ®Çy dÉy lßng th­¬ng xãt vµ b«ng tr¸i lµnh, kh«ng cã sù hai lßng vµ gi¶ h×nh”. §ã lµ sù kh«n ngoan cña §øc Chóa Trêi. ThËt ngiªm kh¾c, nh­ng thËt ®óng ®¾n. Thùc chÊt, nh÷ng cÆp t×nh nh©n chung sèng ngoµi h«n thó lµ nh÷ng kÎ ngo¹i t×nh. Mét ®øa trÎ nãi tôc chöi bËy lµ mét kÎ nãi hµnh. §øc Chóa Trêi kh«ng ch¬i ch÷. Ngµi nãi theo c¸ch nãi cña ®µn «ng. Kinh th¸nh nãi ch¾c nh­ ®inh ®ãng cét - téi lçi lµ téi lçi. §©y kh«ng ph¶i lµ chuyÖn gÉu. §Ó Tin lµnh ®­îc giao gi¶ng, Chóa Giªxu ph¶i tr¶ gi¸ b»ng chÝnh m¹ng sèng m×nh. Nh÷ng c©u nãi nh­ vËy cã hÖ qu¶ vÜnh cöu. T¹i thµnh phè Texas t«i ®­îc nghe c©u chuyÖn vÒ mét ng­êi ®µn «ng ®Þa ph­¬ng qua ®êi vµ ®­îc ®­a ®Õn n¬i an nghØ cuèi cïng. ¤ng ta ®øng tr­íc cöa thµnh. Cã ng­êi hé tèng dÉn «ng ®Õn n¬i ë vÜnh viÔn cña m×nh. Ng­êi ®µn «ng xø Texas quay sang nãi víi ng­êi hé tèng: “Nµy, anh b¹n! T«i kh«ng ngê lµ thiªn ®µng l¹i gièng Texas ®Õn thՔ. Ng­êi hé tèng quay l¹i vµ ®¸p lêi: “Hìi con ng­êi !Ng­¬i cã ph¶i ®ang ë thiªn ®µng ®©u”. Cã c¸i g× ®ã ®¸ng sî trong c©u chuyÖn tiÕu l©m nµy. Khi mét “con ng­êi cã nan ®Ò” ®i vµo vÜnh cöu kh«ng cã §Êng Christ, ë ®ã kh«ng cßn nh÷ng c©u tr¶ lêi bÊt ngê n÷a. Khi Êy, ng­êi ta sÏ cã th¸i ®é nghiªm chØnh víi téi lçi - song ®· qu¸ muén. SÏ kh«ng cßn “héi chøng Playboy”, “nhu cÇu sinh lý” hay lµ “vÊn ®Ò ®ång tÝnh luyÕn ¸i” n÷a. Chóng ta cÇn ph¶i ®Êu tranh víi téi lçi theo kiÓu ®µn «ng.

17

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng bèn

4

M«isE vµ m­êi lêi ®Ò nghÞ
“T«i rÊt thÝch ®µn «ng. T«i rÊt thÝch nh÷ng ng­êi ®µn «ng cã tÝnh ®µn «ng.- T«i nãi trong Héi th¸nh.- T«i thÝch nh÷ng ng­êi ®µn «ng ra ®µn «ng, cã phÈm chÊt vµ tÝnh c¸ch. T«i thÝch nh÷ng ng­êi ®µn «ng thùc sù”. ChuyÖn nµy x¶y ra ë buæi nhãm t¹i miÒn nam Carlifornia c¸ch ®©y ®· l©u. Lóc ®ã, t«i ®· cã mèi quan t©m s©u s¾c tíi ®µn «ng vµ sù ph¸t triÓn tÝnh c¸ch cña hä. T«i ®ang nãi tr­íc mét gi¶ng ®­êng lín chøa c¶ nam lÉn n÷. “T«i kh«ng thÝch lo¹i ®µn «ng ngät xít, nhãn ch©n d¹o trªn nh÷ng nô hoa,- T«i bãng b¶y tuyªn bè.- T«i thÝch ®µn «ng gi÷ m×nh thËt sù lµ ®µn «ng”. Chît nhí ra trong nhãm cßn cã c¶ n÷ giíi, t«i b¨n kho¨n nhón vai xin lçi: “Xin chÞ em bá qu¸ cho, song t«i kh«ng thÓ kh«ng nãi lµ... t«i thÝch ®µn «ng”. Mét phô n÷ tãc b¹c, ng­êi tÇm th­íc, ®ang ngåi gi÷a phßng nhanh nhÑn ®øng dËy vui vÎ reo lªn: “Amen! Ng­êi anh em. T«i còng rÊt thÝch ®µn «ng nh­ thՔ. C¶ héi tr­êng ré lªn tiÕng c­êi. §¸ng tiÕc lµ c¶m xóc cña con ng­êi lu«n thay ®æi. Nh÷ng thø mµ ng­êi ta thÝch thó khi ngåi trong Héi th¸nh cã thÓ kh«ng cßn thÝch hîp víi hä n÷a khi ®èi diÖn víi thùc tÕ. Cuéc sèng thùc khiÕn c¸c vÊn ®Ò trë nªn nãng báng h¬n. Mét thùc tÕ lµ khi cuéc sèng trë nªn khã kh¨n, nh÷ng ng­êi ®µn «ng ch¹y trèn khái gia ®×nh. ThÕ kû hai m­¬i cè g¾ng ch¹y chèn, g¹t ph¾t nh÷ng ®iÒu r¨n cña Kinh th¸nh vµ nãi r»ng: “LÇn sau ch¾c sÏ hªn h¬n”. T«i nhí l¹i, c¸ch ®©y vµi n¨m tiÕn sü Linland Case cã nãi vÒ sù dÔ dµng tan vì h«n nh©n trong x· héi cña chóng ta. Linland Case kÓ cã nh÷ng cÆp vî chång tin Chóa xin ly dÞ v× kh«ng cßn hîp nhau: thu nhËp cña chµng ®· hÕt, nµng th× ch¶ cßn tÝch sù g× n÷a. Song, ®iÒu r¨n cña §øc Chóa Trêi lµ luËt ph¸p. §øc Chóa Trêi ra lÖnh cho chóng ta ph¶i yªu th­¬ng. Thêi nay, ng­êi ta nhÇm lÉn gi÷a t×nh yªu vµ lßng t­ dôc; ng­êi ta ®¸nh ®ång t×nh yªu víi chøc n¨ng cña tuyÕn sinh dôc, víi ph¶n øng tr­íc chiÒu s©u cña c¸i ¸o hë cæ hay chiÒu dµi cña c¸i v¸y. Kh«ng ph¶i bÊt kú mét sù ®am mª nµo còng lµ t×nh yªu vµ kh«ng ph¶i trong t×nh yªu mäi thø ®Òu lµ sù ®am mª. Theo §øc Chóa Trêi th× t×nh yªu kh«ng chØ lµ c¶m xóc. §«i khi chóng ta ch¼ng c¶m thÊy ®iÒu g× thÝch thó. Song, t×nh yªu ch©n chÝnh bao giê còng tuyÖt vêi. T×nh yªu lµ ë lý trÝ. ChÝnh v× thÕ cã thÓ ®iÒu khiÓn t×nh yªu. ChÝnh v× thÕ §øc
18

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Chóa Trêi ra lÖnh cho chóng ta yªu. Trong ®¹i ®a sè c¸c tr­êng hîp, ®µn «ng n­íc Mü ngµy nay nÐ tr¸nh ®iÒu r¨n nµy. HoÆc lµ hä næi lo¹n. Kh«ng biÕt bao nhiªu lÇn t«i ®· ®­îc nghe c¶ nam lÉn n÷ nãi r»ng hä kh«ng thÓ yªu, r»ng: ”T«i kh«ng thÓ tiÕp tôc yªu, t«i kh«ng cßn c¶m xóc g× n÷a”. Gi¶ dèi! §øc Chóa Trêi ra lÖnh cho chóng ta yªu. Ngµi chØ cho chóng ta c¸ch thùc hiÖn ®iÒu ®ã. Theo c¸ch cña Ngµi. Khi §øc Th¸nh Linh khiÕn t×nh yªu §øc Chóa Trêi ®Çy dÉy lßng chóng ta, chóng ta nhËn biÕt t×nh yªu thùc sù. Giao phã ý chÝ cña m×nh trong tay §øc Chóa Trêi vµ ®Ó §øc Th¸nh Linh mang t×nh yªu cña Ngµi tíi c¸c mèi quan hÖ cña b¹n, b¹n cã thÓ yªu. T¹i sao vËy? Bëi v× §øc Chóa Trêi ra lÖnh nh­ thÕ. Mét lÇn, khi buæi nhãm kÕt thóc, mét cÆp vî chång g­¬ng mÆt trµn ®Çy søc sèng tíi gÆp t«i lóc t«i ®ang ®øng tr­íc bôc gi¶ng. Hä n¾m tay vµ lu«n mØm c­êi víi nhau. Ng­êi chång kÓ cho t«i nghe phÐp l¹ ®· x¶y ra trong cuéc sèng hä. “NÕu mét lóc nµo ®ã anh muèn cã ng­êi chøng thùc nh÷ng g× anh gi¶ng vÒ §øc Chóa Trêi, §Êng ban cho t×nh yªu, xin cø gäi chóng t«i,- anh ta nãi.- PhÐp l¹ ®· x¶y ra trong gia ®×nh t«i. Kh«ng biÕt bao nhiªu n¨m t«i ®· lµm cuéc sèng cña vî t«i thµnh ®Þa ngôc trªn ®Êt. T«i ®· sai, l¹i ch¼ng coi ai ra g×, hèng h¸ch, Ých kû. T«i ®ßi hái vî t«i ph¶i tho¶ m·n t«i trong mäi thø. ¤, t«i lµ tr­ëng ca ®oµn, chóng t«i th­êng xuyªn tíi Héi th¸nh, vµ ai còng nghÜ chóng t«i lµ mét gia ®×nh lý t­ëng, song kh«ng ai biÕt con ng­êi thËt cña t«i c¶. ThËm chÝ c¶ vî t«i còng kh«ng biÕt. Trong suèt nh÷ng n¨m qua t«i lµ kÎ gi¶ h×nh h¹ng nhÊt. Cuèi cïng th× vî t«i chÞu hÕt næi, c« Êy hiÓu r»ng kh«ng thÓ tiÕp tôc sèng nh­ vËy vµ c« ph¶i bá t«i. ChØ khi ®ã t«i míi s¸ng m¾t ra vµ nh×n thÊy t«i lµ ai vµ t«i ®· c­ xö thÕ nµo. BÊy giê t«i thay ®æi. Hay nãi ®óng h¬n lµ Chóa Giªxu Christ ®· thay ®æi t«i. Khi t«i thó nhËn t«i ®· ra sao vµ ®· sèng nh­ thÕ nµo, thËt lßng ¨n n¨n, hèi hËn, §øc Chóa Trêi ®· nghe lêi cÇu nguyÖn vµ thay ®æi t«i. ChØ cã ®iÒu, khi Êy vî t«i kh«ng muèn sèng chung n÷a. C« nãi r»ng t×nh yªu c« tõng cã víi t«i ®· chÕt vµ c« Êy kh«ng thÓ yªu t«i mét lÇn n÷a. T«i biÕt lµ vî t«i thùc sù tin vµo ®iÒu nµy, nh­ng t«i tin §øc Chóa Trêi cña phÐp l¹. T«i cÇu nguyÖn, yªu c« trong lßng vµ b¾t ®Çu giµnh c¶m t×nh cña vî t«i nh­ tr­íc ®ã nhiÒu n¨m. ChØ cã ®iÒu lÇn nµy chÝnh §øc Chóa Trêi gióp ®ì t«i. Cuèi cïng, vî t«i ®ång ý b¾t ®Çu cuéc sèng løa ®«i mét lÇn n÷a, dï sao sù ly dÞ còng tr¸i ng­îc víi ®øc tin cña c«. Chóng t«i cÇu nguyÖn vµ trß chuyÖn cïng nhau - vµ t«i yªu c« Êy. Anh biÕt kh«ng, b©y giê chóng t«i yªu nhau h¬n lóc nµo hÕt. T«i thËt biÕt ¬n Chóa Trêi. §óng lµ Ngµi cã thÓ lµm sèng l¹i nh÷ng g× ®· chÕt. Anh h·y nãi víi c¶ thÕ giíi r»ng nÕu §øc Chóa Trêi ®· lµm ®­îc ®iÒu nµy cho chóng t«i th× Ngµi còng cã thÓ lµm cho mäi ng­êi”. T«i ®­îc biÕt c©u chuyÖn nµy t¹i buæi nhãm cña c¸c th­¬ng gia thuéc Héi th¸nh Tinh Lµnh Trän vÑn Thousand Ouks, California. HiÖn gia ®×nh Êy vÉn sèng t¹i ®ã. Hä nãi víi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi muèn nghe r»ng §øc Chóa Trêi lµ Chóa Trêi cña phÐp l¹. §øc Chóa Trêi ra lÖnh cho chóng ta ph¶i ¨n n¨n. Mét lÇn, t«i ®­îc mêi lµm kh¸ch cña mét ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh C¬ ®èc. Trong ch­¬ng tr×nh Êy t«i gi¶i thÝch cho h­íng dÉn viªn ch­¬ng tr×nh cïng ng­êi gióp viÖc
19

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

r»ng §øc Chóa Trêi thóc giôc chóng ta ra lÖnh cho nh÷ng ng­êi ®µn «ng ph¶i ¨n n¨n. Sau ®ã, trong giê gi¶i lao, khi micr« ®· ng¾t, ng­êi gióp viÖc nãi thÇm vµo tai t«i: “Kh«ng, kh«ng, kh«ng! Chóng ta ra lÖnh cho C¬ ®èc nh©n ¨n n¨n, cßn ®èi víi téi nh©n chóng ta chØ ®Ò nghÞ th«i”. “Kh«ng, kh«ng, kh«ng! T«i th× thÇm ®¸p lêi anh ta. - Trong ch­¬ng 17 s¸ch C«ng vô cã nãi lµ ngµy nay §øc Chóa Trêi ra lÖnh cho hÕt th¶y mäi ng­êi, ë kh¾p mäi n¬i ph¶i ¨n n¨n”. Cã sù kh¸c nhau rÊt lín gi÷a mÖnh lÖnh vµ lêi ®Ò nghÞ. NÕu t«i ®Ò nghÞ b¹n lµm mét ®iÒu g× ®ã, b¹n cã sù lùa chän. B¹n cã thÓ tiÕp nhËn hoÆc tõ chèi. Song, nÕu t«i ra lÖnh cho b¹n th× b¹n kh«ng cã sù lùa chän nµo c¶. HoÆc b¹n v©ng phôc, hoÆc b¹n chèng nghÞch. §øc Chóa Trêi dÉn M«ise lªn nói kh«ng ph¶i ®Ó ban cho «ng 10 lêi ®Ò nghÞ. §øc Chóa Trêi ban cho «ng 10 ®iÒu r¨n. Ngµy nay, Tin lµnh ®­îc t©m lý hãa tõ bôc gi¶ng, chóng ta ®­îc dËy nªn “®Ò nghÞ “mäi ng­êi tiÕp nhËn Giªxu. Vµ, khi ®­îc lùa chän, ng­êi ta tõ chèi Ngµi. Cã kh¸c g× c¸i biÓn ®Ò trªn «t« : “H·y nÕm thö Chóa Giªxu xem sao”. Cã kh¸c g× lµ nãi: “Thö ®i! Råi b¹n sÏ thÝch cho mµ xem”. B¹n cã thÓ nãi vËy khi mêi thö qu¶ lª hay qu¶ t¸o, song b¹n kh«ng cã quyÒn nãi vËy liªn quan tíi §øc Chóa Trêi. §øc Chóa Trêi kh«ng ra lÖnh cho ai “thÝch” Ngµi c¶. Ngµi nãi: “h·y yªu kÝnh”. ThËt kiªu ng¹o, d­êng nh­ ng­êi ta muèn nãi: “Th× thö «ng Cøu Chóa Giªxu nµy xem sao, kh«ng kho¸i th× thö «ng Cøu Chóa kh¸c”. Cø lµm nh­ cã thÓ thö Chóa Trêi hay lµ h«n nh©n gièng nh­ thö mét bé vÐt hay lµ c¸i v¸y. ThËt hçn x­îc! ThËt ghª tëm! Nh÷ng ng­êi nh­ vËy cho §øc Chóa Trêi lµ ai? Hay hä xem Ngµi nh­ mét «ng thÇn cæ lç sÜ, ngåi thÈn th¬ trªn m¸i lÒu thiªn th­îng tåi tµn, ®­a tiÔn thêi gian tr«i qua vµ nh×n xem tr¸i ®Êt quay quanh mÆt trêi ra sao? §øc Chóa Trêi ®· t¹o dùng nªn tÊt c¶ mäi vËt, trong ®ã cã t«i vµ b¹n, vµ Ngµi g×n gi÷ mäi vËt b»ng sù hiÖn diÖn ®Çy quyÒn n¨ng cña m×nh. Ngµi lµ §Êng toµn n¨ng, biÕt mäi sù, thÊy mäi sù. Chóng ta kh«ng ®­îc ®Ò nghÞ nªn v©ng lêi §øc Chóa Trêi. Chóng ta ®­îc lÖnh ph¶i v©ng phôc Ngµi. ChÝnh Ngµi ®· ra lÖnh cho chóng ta. Chóa Th¸nh linh kh«ng ng¹i ngïng, rãn rÐn ®Õn gÇn con ng­êi vµ nãi: “Th«i nµo, h«m nay v©ng phôc Ta ®i”. Khi mét ng­êi ®µn «ng v©ng phôc §øc Chóa Trêi, anh ta sÏ trë thµnh ng­êi ®µn «ng ®¹t møc tèi ®a. §øc Chóa Trêi sÏ khiÕn t­ chÊt, tµi n¨ng vµ tÝnh c¸ch cña anh tíi møc hoµn thiÖn. Satan lµ kÎ c­ìng ®o¹t. Nã ®Õn chØ ®Ó c­íp, giÕt vµ hñy diÖt. Satan vµ téi lçi sÏ ¨n c¾p c¸ tÝnh cña b¹n. ChØ cÇn nh×n vµo mét ng­êi nghiÖn hót ma tóy lµ thÊy râ ®iÒu ®ã. Satan sÏ ®¸nh c¾p nh©n phÈm cña b¹n, nh­ng §øc Chóa Trêi sÏ n©ng nh©n phÈm b¹n tíi møc hoµn thiÖn. Satan ¨n c¾p, cßn §øc Chóa Trêi ban søc m¹nh vµ sù kh«i phôc. Sù v©ng Lêi §øc Chóa Trêi mang l¹i b×nh an. Sù b×nh an thuéc vÒ §øc Chóa Trêi. ChØ cã sù v©ng phôc míi mang l¹i sù b×nh an. Sù kh«ng v©ng lêi ph¸ hñy sù b×nh an. §ã lµ nguyªn nh©n mét con ng­êi kh«ng
20

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

v©ng phôc kh«ng thÓ vµo thiªn ®µng. ChØ cÇn mét ng­êi cã t©m linh kh«ng v©ng phôc th«i lµ sù b×nh an sÏ mÊt. Tõng cã mét kÎ nh­ vËy - ®ã lµ Lucifer. §øc Chóa Trêi ®· ®uæi nã. Vµ sÏ kh«ng cã mét kÎ kh«ng v©ng phôc nµo kh¸c. Kh«ng Lucifer, kh«ng b¹n, kh«ng ai hÕt. Sù v©ng phôc m¹ng lÖnh §øc Chóa Trêi mang l¹i b×nh an. T«i cã hai ng­êi b¹n rÊt tèt ë California, Steve vµ Gaile vî anh lµ nh÷ng con ng­êi thËt tuyÖt vêi. Ng«i nhµ cña hä trµn ngËp sù hoµ thuËn, niÒm vui vµ t×nh yªu. Tuy nhiªn, tr­íc ®©y kh«ng ph¶i nh­ vËy. T«i quen Steve, khi anh cïng mét ng­êi b¹n gâ cöa nhµ t«i. Hä lµ nh©n viªn b¶o hiÓm vµ ®Õn nhµ t«i v× lý do c«ng viÖc. Song, chóng t«i l¹i nãi vÒ ¬n ph­íc cña Chóa Giªxu vµ kÕt qu¶ lµ Steve b¾t ®Çu ®i ®Õn Héi th¸nh do t«i lµm môc s­ ®· nhiÒu n¨m. Khi con g¸i Steve m¾c bÖnh hiÓm nghÌo, anh ta cÇu nguyÖn vµ ch¸u ®­îc ch÷a lµnh. Tõ ®ã, Steve rÊt yªu mÕn Chóa trõ mét lÇn mµ suýt n÷a th× anh ta mÊt c¶ vî con, gia ®×nh, nghÒ nghiÖp vµ linh hån. ë n¬i lµm viÖc cña Steve chuyÖn t¸n tØnh nhau x¶y ra nh­ c¬m b÷a. H×nh nh­ nh÷ng ng­êi phô n÷ t¹i ®ã mong ®îi ®iÒu nµy, cßn c¸nh ®µn «ng th× lµm thµnh ®iÒu hä tr«ng mong. Riªng Steve th× v­ît qu¸ mäi giíi h¹n. B¾t ®Çu tõ lêi t¸n tØnh, råi biÕn thµnh nh÷ng cuéc hÑn, sau ®ã lµ nh÷ng chiÕc h«n, vµ, cuèi cïng lµ sù ngo¹i t×nh. L­¬ng t©m khiÕn Steve kh«ng ®­îc b×nh an, vµ anh ta quyÕt ®Þnh bá vî, gia ®×nh, dÊn s©u vµo cuéc ¸i t×nh ­ít ¸t. Steve chuyÓn sang mét c¨n hé kh¸c cïng c« b¹n g¸i. “N­íc ¨n c¾p lÊy lµm ngät ngµo, b¸nh ¨n vông lµ ngon thay. Nh÷ng ng­êi ch¼ng biÕt r»ng kÎ chÕt ë ®ã, vµ nh÷ng ng­êi kh¸ch cña nµng ®Òu ë chèn ©m phñ”. Ch©m ng«n ®· viÕt vËy. Steve ®¸nh mÊt sù b×nh an trong lßng m×nh. Vî anh, Gaile vµ mÊy ®øa con g¸i bÞ suy sôp hoµn toµn. NhiÒu ®ªm dµi hä suy nghÜ xem ®· lµm g× kh«ng ®óng, sai sãt ë ®©u, t¹i sao ®iÒu Êy l¹i x¶y ra? Sù b×nh an ®· mÊt. C¶ anh, vî anh vµ mÊy ®øa con g¸i. Kh«ng ai cßn sù b×nh an. Sù kh«ng v©ng phôc dÉn tíi xung ®ét, ®au ®ín vµ khæ së. Nã ph¸ hñy sù hßa thuËn. Song, Gaile lµ ng­êi biÕt §øc Chóa Trêi. C« tin vµo Lêi cña Ngµi. §øc tin v÷ng ch¾c vµ kh«ng lay chuyÓn. Trong nh÷ng ngµy th¸ng khã kh¨n Êy, c« cÇu nguyÖn hµng tiÕng ®ång hå, xin Chóa khuyªn b¶o. C« ®äc Lêi Chóa kh«ng chØ víi hy väng vµo lêi høa cña §øc Chóa Trêi biÕn ®æi chång m×nh, song cßn t×m c¸ch thay ®æi b¶n th©n, ®Ó c« l¹i cã thÓ yªu, tha thø vµ hßa thuËn. C« lµ ng­êi phô n÷ thËt sù. Mét lÇn, Steve bÞ b¾t v× ®· l¸i xe trong tr¹ng th¸i kh«ng tØnh t¸o. Trong tï, còng gièng nh­ ng­êi con trai hoang ®µn mµ Chóa Giªxu kÓ, Steve míi håi tØnh l¹i. ThËt sù ¨n n¨n, hèi tiÕc v× téi lçi ®· ph¹m, Steve kªu cÇu §øc Chóa Trêi hÕt lßng. §øc Chóa Trêi nhËm lêi vµ tha thø cho Steve. Sau khi ra khái tï, Steve ®i tíi n¬i vî m×nh sèng vµ xin ®­îc quay trë l¹i, x©y dùng l¹i t×nh nghÜa vî chång. §ã lµ ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n ®èi víi c¶ hai ng­êi. Hä ph¶i cïng nhau xem xÐt kü cµng nh÷ng g× ®· qua vµ cÇu nguyÖn nhiÒu ®Ó cã thÓ tha thø cho Steve vµ lßng ghen tu«ng cña Gaile kh«ng næi lªn. Song, hä ®· lµm ®­îc ®iÒu ®ã. Vµ sù b×nh an cña §øc Chóa Trêi l¹i trµn ngËp trong gia ®×nh hä. Giê ®©y, trong gia ®×nh hä d­êng nh­ ch­a cã ®iÒu g× x¶y ra. §ã lµ nguyªn nh©n t«i ®æi tªn cña hä trong c©u chuyÖn võa kÓ. HiÖn t«i vÉn th­êng xuyªn ®Õn th¨m
21

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

hä, t«i thËt yªu vµ thÝch thó khi ë bªn hä. TÊt nhiªn b¹n sÏ rÊt ng¹c nhiªn khi ®­îc biÕt hä ®· gióp ®ì, ®éng viªn, n©ng ®ì, lµm hoµ biÕt bao ng­êi. §øc Chóa Trêi ra lÖnh ph¶i x­ng téi. Cã sù tuyªn x­ng ®Ó ®­îc gi¶i phãng khái téi lçi vµ sù tuyªn x­ng ®Ó mÆc lÊy sù c«ng b×nh. Còng nh­ cã sù c©n b»ng gi÷a chèi bá téi lçi vµ ®øc tin vµo §øc Chóa Trêi. Téi lçi ch­a x­ng ra lµ téi lçi ch­a ®­îc tha thø. ChØ cã c¸i l­ìi míi cã thÓ khiÕn téi lçi ra khái ®êi sèng chóng ta. §iÒu nµy t«i ®­îc nghe tõ mét ng­êi b¹n, Cambell Mak Elpine, vµ lÏ thËt nµy khiÕn t«i cho¸ng v¸ng. Khi nãi víi ®µn «ng trong c¸c cuéc héi th¶o hoÆc trong buæi nhãm th× mét ®iÒu rÊt quan träng b¹n ph¶i lµm lµ cho hä biÕt r»ng chØ tha thø th«i ch­a ®ñ, hä cÇn ph¶i ®­îc lµm s¹ch n÷a. “Cßn nÕu chóng ta x­ng téi m×nh, th× Ngµi lµ thµnh tÝn, c«ng b×nh ®Ó tha téi cho chóng ta vµ lµm cho chóng ta s¹ch mäi ®iÒu gian ¸c”. T«i th­êng xuyªn chøng kiÕn nh÷ng ng­êi ®µn «ng ¨n n¨n téi vµ thùc sù kinh nghiÖm c¶m xóc ®­îc tha thø. CÇu nguyÖn xong, hä hµi lßng víi t×nh tr¹ng thuéc linh cña m×nh, nh­ng sau ®ã l¹i ph¹m l¹i téi lçi cò vµ mét lÇn n÷a l¹i cÇn sù tha thø. §­êng lèi cña §øc Chóa Trêi lµ kh«ng chØ tha thø, mµ sau ®ã cßn lµm s¹ch chóng ta n÷a. Chóng ta cÇn ph¶i quen víi viÖc kh«ng ph¹m téi kÓ c¶ trong t­ t­ëng. Chóng ta cÇn tù do hoµn toµn khái téi lçi. Con ng­êi t×m kiÕm ch©n lý. Hä t×m kiÕm sù thËt. Ch©n lý vµ sù thËt lµ hai tõ ®ång nghÜa. Khi c­ xö víi mäi ng­êi trong lÏ thËt, b¹n lu«n ph¶i ®èi mÆt víi sù thËt. Tuy nhiªn chØ nãi lÏ thËt th«i ch­a ®ñ. LÏ thËt cÇn ph¶i ®­îc nãi ra trong t×nh yªu th­¬ng. T«i gÆp rÊt nhiÒu ng­êi cho r»ng hä c­ xö ®óng v× hä lu«n th¼ng th¾n. Hä nãi r»ng: “T«i tin lµ ph¶i nãi th¼ng. Khi Êy anh lu«n biÕt râ lµ t«i nghÜ nh­ thÕ nµo”. §«i khi t«i muèn hái hä : “Nh­ng mµ ai quan t©m ®Õn chuyÖn anh nghÜ nh­ thÕ nµo?”. Cã thÓ phÇn nhiÒu trong sè hä ®· nãi sù thËt, song th­êng lµ kh«ng trong t×nh yªu th­¬ng. Bªn c¹nh ®ã, sè kh¸c l¹i sî h·i sù thËt. Hä sî ng­êi kh¸c giËn hoÆc mÊt c¶m t×nh. Hä kh«ng biÕt r»ng nãi ra lÏ thËt trong t×nh yªu lµ c¸ch duy nhÊt ®Ó thÓ hiÖn t×nh yªu ch©n chÝnh. T«i gäi thø t×nh yªu kh«ng ph¶i lèi nh­ thÕ lµ “nh÷ng c¸ch thøc tØnh tèt nhÊt”. T«i xin minh häa. Gi¶ sö khi t«i ®ang gi¶ng th× ng­êi ta ®­a cho t«i mét tê giÊy nhá trong ®ã cã th«ng b¸o lµ nhµ cña mét ng­êi nµo ®ã trong buæi nhãm ®ang bÞ ch¸y. T«i cÇn ph¶i lµm g×? Cã kh¶ n¨ng ng­êi ®ã sÏ mÊt tÊt c¶. Nh­ng nÕu t«i ngõng gi¶ng vµ b¸o cho anh ta biÕt th× anh ta sÏ rÊt ch¸n n¶n vµ khæ së. Cã thÓ anh ta sÏ ®au buån l¾m. Cho nªn, v× kh«ng muèn anh ta ch¸n n¶n, khæ së vµ buån rÇu nªn t«i sÏ kh«ng nãi g× c¶. Khi buæi nhãm kÕt thóc, con ng­êi ®ã ph¸t khïng lªn v× tai häa. Võa kªu la võa ch¹y l¹i gÆp t«i, anh ta nãi: “Nhµ t«i ch¸y trôi råi!” “T«i biÕt”. T«i ®¸p. Con ng­êi khèn khæ trßn m¾t nh×n t«i: “Anh biÕt råi ¸?”
22

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

“V©ng,-t«i kh¼ng ®Þnh.- Anh cã nhí lóc ng­êi ta ®­a cho t«i mÈu giÊy nhá gi÷a buæi nhãm kh«ng? Trong ®ã b¸o lµ nhµ anh ®ang bÞ ch¸y”. “T¹i sao anh kh«ng nãi víi t«i?” Vµ t«i ®¬n gi¶n tr¶ lêi: “T«i kh«ng nãi cho anh biÕt v× kh«ng muèn anh buån”. ThËt lµ ngu xuÈn! Tuy vËy, chóng ta nh×n thÊy ®iÒu ®ã hµng ngµy. Mét ng­êi mÑ mong muèn cho con c¸i m×nh nh÷ng ®iÒu tèt nhÊt l¹i lµm chóng trë nªn h­ háng b»ng nh÷ng c¸ch thøc tØnh tèt nhÊt. ThÝ dô nh­ nh÷ng ng­êi phô n÷ trong dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ... Nh÷ng bµ mÑ vî, hoÆc mÑ chång cè g¾ng gióp ®ì con c¸i l¹i lµm tan vì gia ®×nh cña chóng b»ng nh÷ng c¸ch thøc tØnh tèt nhÊt ©ý, lµ nh÷ng ng­êi nh­ vËy. Nh÷ng môc s­ yªu Héi th¸nh cña m×nh. Song, hä cã thÓ quan t©m, s¨n sãc qu¸ møc, ®Õn nçi kh«ng cho phÐp bÊt kú ®iÒu g× x¶y ra nÕu kh«ng cã sù t¸n thµnh cña hä vµ bëi vËy mµ hä ph¸ huû Héi th¸nh b»ng nh÷ng c¸ch lµm thøc tØnh tèt nhÊt cña m×nh. ThËt ngèc nghÕch. Tuy nhiªn, kh«ng biÕt bao nhiªu ng­êi kh«ng ®­îc nghe Lêi Chóa v× ai ®ã ®· kh«ng muèn ®Ó hä buån, mÊt høng, khi nghe vÒ téi lçi vµ ®Þa ngôc. T«i kh«ng thÓ quªn mét lÇn ®iÒu Êy ®· ®­îc tá ra cho t«i râ tíi møc nµo. ChuyÖn x¶y ra t¹i Bay Eria, thµnh phè Texas. Môc s­ cña Héi th¸nh t«i gi¶ng mêi t«i ®i th¨m mét ng­êi ®µn bµ m¾c bÖnh ung th­ s¾p chÕt. Chång bµ, mét ng­êi ®µn «ng to lín, d¸ng vãc kh¸ rïng rîn, tõng lµm thuyÒn tr­ëng tµu thñy. ¤ng ta xin nghØ phÐp, vay tiÒn, vÒ ch¨m sãc vî, phôc vô bµ ®Çy ©u yÕm, th­¬ng yªu vµ th«ng c¶m. Ngµy ®ªm «ng ta ë bªn c¹nh vî, xãt th­¬ng ng­êi vî ®ang hÐo dÇn, hÐo mßn v× bÖnh tËt. Ng­êi môc s­ mêi chóng t«i ®i tíi ®ã, hy väng sÏ trß chuyÖn ®­îc víi ng­êi ®µn bµ vÒ tr¹ng th¸i t©m linh vµ mèi quan hÖ cña bµ víi Chóa. Tr­íc ®ã nhiÒu n¨m, bµ tõng lµ thµnh viªn tÝch cùc cña Héi th¸nh, song v× cã sù bÊt ®ång nªn bµ tù ¸i, vµ ®Õn nay bµ vÉn kh«ng quay l¹i Héi th¸nh. Ng­êi môc s­ rÊt muèn tr­íc khi ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái x¶y ra, bµ cã c¬ héi x­ng Giªxu lµ Chóa, vÞ môc s­ muèn ®­îc tin quyÕt lµ bµ sÏ ®­îc ë cïng Chóa ®êi ®êi. T¹i phßng kh¸ch, ngåi trong chiÕc xe ®Èy, yÕu ít v× bÖnh tËt, th©n thÓ ph¸t ra mïi khã chÞu, ng­êi phô n÷ cè g¾ng hÕt søc tiÕp chuyÖn chóng t«i bÊt chÊp tr¹ng th¸i søc kháe cña m×nh. ChØ sau vµi phót, nh×n vµo ng­êi phô n÷ t«i biÕt bµ muèn cã ai ®ã trong chóng t«i nãi vÒ Chóa Giªxu. TÊm lßng bµ ®ang khao kh¸t. Song, khi t«i b¾t ®Çu, ng­êi chång to lín nhÑ nhµng vµ tr©n träng ®Æt bµn tay th« th¸p cña m×nh trªn vai bµ vµ nãi víi sù tin quyÕt l¹nh lïng: “C« Êy lµ ng­êi phô n÷ tèt, c« Êy lµ ng­êi phô n÷ kú diÖu. C« Êy yªu mÕn §øc Chóa Trêi vµ §øc Chóa Trêi yªu mÕn c« Êy. C« ®· lµm rÊt nhiÒu ®iÒu tèt cho Héi th¸nh vµ §øc Chóa Trêi biÕt tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã”. ¤ng ta kh«ng muèn t«i h­íng dÉn bµ tuyªn x­ng ®øc tin vµo Chóa Giªxu, «ng kh«ng muèn bµ ph¶i x­ng téi. ThËt lµ h¹i ng­êi kh¸c bëi nh÷ng ®éng c¬ tèt lµnh nhÊt. Xin h·y nhí sù hèi hËn tin kÝnh lµ cÇn thiÕt cho sù ¨n n¨n. Sù hèi hËn cña loµi ng­êi xuÊt hiÖn khi ph¹m téi vµ bÞ ng­êi kh¸c b¾t qu¶ tang, cßn sù hèi hËn tin kÝnh ph¸t sinh v× téi lçi ®· ph¹m. Hèi hËn lµ ng­êi thµy quan träng trong cuéc sèng. “ThËt c¸c sù söa ph¹t lóc ®Çu coi nh­ sù buån b·, chí kh«ng ph¶i sù vui mõng; nh­ng vÒ sau sinh ra b«ng tr¸i c«ng b×nh vµ b×nh an cho nh÷ng kÎ ®· chÞu luyÖn tËp nh­
23

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

vËy”. (Hª-bª-r¬ 12:11) Gi¸ trÞ lµ ë nh÷ng g× x¶y ra sau khi biÕt hèi hËn. Tin lµnh lµ ë chç §øc Chóa Trêi kh«ng bao giê ngõng yªu th­¬ng chóng ta. Cã lÇn, mét gi¸o viªn tr­êng chñ nhËt hái häc sinh: “NÕu c¸c em ¨n c¾p, lõa ®¶o, th× §øc Chóa Trêi cã yªu c¸c em kh«ng?” TÊt c¶ tr¶ lêi: “Kh«ng ¹!”. “Sai. §øc Chóa Trêi yªu kÎ trém c¾p, dèi tr¸, lõa ®¶o, giÕt ng­êi, nghiÖn hót, ®Óu gi¶, tù phô, kiªu c¨ng, lªn mÆt - §øc Chóa Trêi yªu téi nh©n, tuy nhiªn Ngµi c¨m thï téi lçi”. ý nghÜa ®åi G«-g«-tha lµ ®Ó t¸ch chóng ta khái téi lçi. C¬n giËn §øc Chóa Trêi gi¸ng trªn téi lçi. Chõng nµo chóng ta ch­a ®­îc t¸ch khái téi lçi, chóng ta cßn n»m d­íi c¬n giËn cña §øc Chóa Trêi. Song, khi ®­îc t¸i sinh, chóng ta trë nªn ®ù¬c hoµ lµm mét víi Chóa Giªxu Christ vµ sù c«ng b×nh cña Ngµi, bëi vËy c¬n giËn cña §øc Chóa Trêi kh«ng cßn trªn chóng ta, chóng ta ë d­íi ©n ®iÓn cña Ngµi. ThÇn §øc Chóa Trêi c¸o tr¸ch chóng ta vÒ téi lçi kh«ng ph¶i ®Ó chäc giËn chóng ta mÆc dï ®iÒu ®ã khiÕn chóng ta buån. Ngµi c¸o tr¸ch, ®Ó chóng ta mong muèn ®­îc t¸ch khái téi lçi cïng sù « uÕ cña nã, ®Ó §øc Chóa Trêi ban cho chóng ta nhiÒu h¬n n÷a t×nh yªu, ©n ®iÓn vµ søc m¹nh cña Ngµi. §øc Chóa Trêi kh«ng bao giê ngõng yªu th­¬ng chóng ta. ChÊm hÕt. Khi t«i cßn nhá, mÑ t«i theo häc tr­êng Kinh th¸nh ë Losangerles, t«i theo mÑ vµ c¸c sinh viªn kh¸c tíi khu æ chuét vµ gi¶ng Tin lµnh. MÑ t«i, Enny, Erdin, t«i vµ nh÷ng ng­êi kh¸c n÷a, mang theo ghi-ta, ®µn tamburin vµ bé trèng lín. §øng gi÷a ng· t­, hä ®¸nh ®µn, h¸t vµ gi¶ng, phôc vô tÇng líp thÊp nhÊt cña x· héi, nh÷ng kÎ tåi tÖ nhÊt trong sè nh÷ng kÎ tåi tÖ. Mét lÇn, vµo buæi chiÒu, chóng t«i ®ång thanh h¸t bµi th¸nh ca næi tiÕng: “Ch¼ng cã g× khiÕn t«i s¹ch khái téi lçi - ch¼ng cã g× ngoµi huyÕt cña Giªxu!..”. Mét ng­êi bîm r­îu bÈn thØu, xÊu xÝ, l«i th«i lÕch thÕch tíi gÇn Enny. Nh÷ng ng­êi trong vïng gäi lo¹i ng­êi nh­ vËy lµ “con s©u r­îu”. ¤ng ta còng gièng nh­ hµng tr¨m ng­êi kh¸c, kÑp mÈu thuèc l¸ ®ang hót dë trong nh÷ng ngãn tay vµng khÌ víi nh÷ng c¸i mãng bÈn thØu, m¾t th©m quÇng vµ ¸m khãi, n­íc da x¸m xÞt, quÇn ¸o thïng th×nh, bèc lªn mïi r­îu rÎ tiÒn. Ng­êi ®µn «ng tóm tay Enny, chÞ rôt l¹i. ¤ng ta lÆp lai mÊy lÇn tíi khi Enny quay l¹i, «ng ta nãi víi Enny trong khi nh÷ng ng­êi kh¸c vÉn tiÕp tôc h¸t. “T«i biÕt nh÷ng g× c¸c chÞ nãi lµ ®óng - b»ng giäng khµn khµn ng­êi ®µn «ng chËm r·i lÌ nhÌ - Ch¼ng cã g×, ngoµi huyÕt cña Giªxu, cã thÓ lµm s¹ch t«i khái téi lçi”. T«i chøng kiÕn tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã, ch¨m chó l¾ng nghe vµ bµng hoµng v× nh÷ng g× m¾t t«i tr«ng thÊy. “T«i ®· tõng chñ tr× nh÷ng cuéc héi th¶o,- «ng ta tiÕp tôc.- ChuyÖn nµy t«i biÕt hÕt. Song, chÞ cã hiÓu kh«ng, tinh s¹ch vµ t« s¹ch kh¸c nhau l¾m!”. ¤ng ta biÕn mÊt, song nh÷ng c©u nãi cña «ng ta cßn ®äng l¹i trong trÝ nhí t«i ®Õn tËn b©y giê. ¤ng ta tõng ®­îc t« s¹ch. Téi lçi ch­a x­ng ra lµ téi lçi ch­a ®­îc tha thø. Sù kh«n ngoan cña con ng­êi che dÊu lÏ thËt. Sù kh«n ngoan cña §øc Chóa Trêi tá chóng ra. Con ng­êi t« s¹ch. Cßn §øc Chóa Trêi tÈy s¹ch.
24

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng n¨m

5

Lç thñng trªn cöa
Con trai t«i, Pol, võa nhËn b»ng l¸i xe míi. Gi÷a c¸c chuyÕn c«ng t¸c, t«i ®­îc vÒ nhµ vµi ngµy vµ Pol hái t«i mét c©u mµ c¸c «ng bè ®Òu “kho¸i” nghe. “Con lÊy xe cña bè nhÐ?” “§Ó lµm g×?”- T«i hái. “Con muèn ®Õn tr¹i thanh niªn ë Lasen”. T«i cã thÓ nªu ra kh«ng chØ mét nguyªn nh©n nghiªm chØnh, t¹i sao Pol kh«ng ®­îc lµm ®iÒu nµy. “ChiÕc xe cßn míi tinh mµ con”. “Con biÕt”. “Con nhËn b»ng míi ®­îc cã mÊy tuÇn”. “Con biÕt”. “Tõ ®©y ®Õn tr¹i hÌ ph¶i tíi 400 dÆm”. “Con biÕt”. “T¹i sao con l¹i nghÜ r»ng con cã thÓ m­în xe cña bè?”- Cuèi cïng t«i hái. “V× con muèn tíi tr¹i thanh niªn!”- Pol ®¬n gi¶n tr¶ lêi. “Nh­ng con kh«ng thÓ ®i xe tíi tr¹i thanh niªn c¸ch ®©y 400 dÆm ®­îc”. T«i nãi. “µ, con quªn mÊt. Con cÇn thÎ tÝn dông n÷a”. “Bè kh«ng cho con lÊy xe ®©u”.- T«i kÕt luËn. “Nh­ng con ®· cã giÊy phÐp l¸i xe mét n¨m nay råi c¬ mµ!”- Pol thËn träng ph¶n ®èi. “Th«i, ®õng hái n÷a. - T«i ng¾t lêi. - Bè ®· nãi kh«ng lµ kh«ng. Bè kh«ng muèn nãi thªm chuyÖn nµy n÷a”. Cuéc ®èi tho¹i bÞ dõng l¹i. Pol quay ph¾t, ch©n dËm m¹nh, mÆt ®á lªn v× giËn vµ ch¸n n¶n. Nã ch¹yngang qua phßng kh¸ch tíi phßng cña m×nh, tóm tay cöa ®Ó ®Èy vµo, nh­ng v× xoay ch­a hÕt vßng nªn cöa kh«ng më. Pol qu¸ bùc béi. Kh«ng nghÜ ngîi, nã ®¹p cöa. Khi Pol ®ãng cöa l¹i, trªn cöa cã lç thñng toang ho¸c. T«i vÉn cßn ®øng ë bÕp, n¬i t«i tuyªn bè b¶n ¸n. Khi nghe tiÕng cöa r¨ng r¾c, c¬n giËn phõng lªn trong t«i. §­îc råi, t«i sÏ cho nã biÕt lÔ ®é. Nh­ng ®óng lóc Êy, Chóa Th¸nh Linh can thiÖp, - b×nh tÜnh, kh«ng nµi Ðp, song c­¬ng quyÕt, Ngµi th× thÇm vµo lßng t«i: “Hìi nh÷ng kÎ lµm cha, ®õng chäc cho con c¸i m×nh giËn d÷”.
25

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Th¸i ®é cña t«i víi nh÷ng chuyÖn ®· x¶y ra thay ®æi trong tÝch t¾c. Trong t«i trµo lªn sù hèi hËn, vµ t«i c¶m thÊy nh÷ng giät n­íc m¾t ¨n n¨n nãng hæi cay xÌ m¾t. T«i ®i tíi ga-ra, quú gèi cÇu nguyÖn Chóa tha thø cho t«i v× nh÷ng g× t«i ®· lµm cho con trai t«i. Bèn m­¬i phót sau, t«i quay trë l¹i. Chóa Th¸nh Linh ®· lµm mÒm lßng t«i. T«i më c¸i cöa háng - biÓu t­îng cho sù gia tr­ëng cña t«i, -vµ b­íc vµo phßng cña Pol. Nh÷ng lêi t«i ®· nãi kh«ng chØ th« b¹o mµ cßn lµ téi träng. Pol ngåi bªn mÐp gi­êng, «m gèi, mÆt óp vµo lßng bµn tay . Cuéc c·i cä cña chóng t«i ®· qua 40 phót, vËy mµ m¾t nã vÉn ®Çy n­íc. T«i ngåi xuèng bªn Pol. “Pol, ba cã lçi víi con, -t«i nãi nhá.- Ba lµ ba cña con, song ba ®· chäc giËn con. Ba muèn con biÕt r»ng Ba yªu con vµ ba xin con tha thø cho ba”. T«i ®­a cho Pol ch×a kho¸ xe vµ thÎ tÝn dông. “Con ®i tíi tr¹i thanh niªn ®i”. Vµ Pol ®i.ChÝnh t¹i ®ã §øc Chóa Trêi thùc sù chiÕm lÜnh ®êi sèng cña Pol. T¹i tr¹i thanh niªn, Pol tiÕp nhËn sù kªu gäi, vµ ngµy nay Pol lµ mét trong nh÷ng nhµ s¶n xuÊt ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh C¬ ®èc hµng ®Çu trªn thÕ giíi. Ch­¬ng tr×nh ®Æc biÖt sinh ®éng “Sù tÊn c«ng vµo cuéc sèng gia ®×nh“, lµ ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh ph¸t vµo thêi gian tèt nhÊt, chÝnh do Pol s¸ng lËp. Nhê ch­¬ng tr×nh Êy mµ Pol ®­îc nhËn gi¶i “PhÇn th­ëng cña thiªn thÇn”, do héi ®ång “T«n gi¸o trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng” tÆng cho “Ch­¬ng tr×nh C¬ ®èc 60 phót hay nhÊt” n­íc Mü trong n¨m nay. Tôc ng÷ cã c©u “Ph¶i lµ ®µn «ng thùc sù míi d¸m nhËn m×nh sai”. MÆc dÇu ®· cã tõ l©u, song ®Õn nay c©u tôc ng÷ nµy vÉn ®óng. “NÕu b¹n kh«ng bao giê muèn nhËn tr¸ch nhiÖm v× téi lçi m×nh ®· ph¹m vµ xin sù tha thø, th× b¹n sÏ kh«ng bao giê cã c¬ héi biÕt trë thµnh mét ng­êi ®µn «ng thùc sù lµ thÕ nµo”. Sù tha thø lµ sù gi¶i phãng. Khi §øc Chóa Trêi tha thø chóng ta, Ngµi gi¶i phãng chóng ta khái téi lçi cho ®Õn mu«n ®êi. Ngµi sÏ kh«ng bao giê nh¾c l¹i chóng. ThËt vui mõng khi ®­îc biÕt ®iÒu ®ã. Con ng­êi còng cÇn biÕt tha thø nh­ vËy. Mét lÇn, ë Cleavland, khi buæi nhãm ®· kÕt thóc, mét ng­êi ®µn «ng muèn t«i cïng «ng cÇu nguyÖn hiÖp ý cho sù cøu rçi cña hai ®øa con trai. Khi chóng t«i b¾t ®Çu cÇu nguyÖn, «ng nãi: “C¶ hai ®øa ®Òu say s­a, nghiÖn ngËp. T«i biÕt, nÕu §øc Chóa Trêi cøu, chóng nã sÏ bá ®­îc téi lçi ®ã. Gia ®×nh chóng nã sÏ bít khæ”. T«i cói ®Çu cÇu nguyÖn, sau ®ã dõng l¹i, nh×n vµo ng­êi ®µn «ng vµ xin «ng ta nh×n vµo t«i. Song, ng­êi ®µn «ng kh«ng ng­íc ®Çu lªn. “Tr­íc ®©y anh cã nghiÖn ngËp kh«ng?”- T«i hái. Ng­êi ®µn «ng lóng tóng. ¤ng tin Chóa ®· nhiÒu n¨m, chuyÖn nµy ®· lïi vµo qu¸ khø. ¤ng ta kh«ng muèn ®µo bíi l¹i chuyÖn cò. H¬n n÷a cã ng­êi ®øng c¹nh chóng t«i vµ cßn ®iÒu g× ®ã n÷a khiÕn «ng ta bèi rèi. T«i chê ®îi c©u tr¶ lêi. “Anh tõng uèng r­îu chø?”- T«i hái l¹i.
26

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

“V©ng”, «ng ta ®¸p nhá. “Lóc Êy c¸c con anh cã mÆt kh«ng?” “Cã”. “§· bao giê anh ®Õn xin c¸c con tha thø cho anh v× anh nghiÖn ngËp khi chóng cßn nhá ch­a?” “T«i tin chóng ®· tha thø cho t«i”. “VÊn ®Ò kh«ng ë chç ®ã,- t«i ng¾t lêi. - §· bao giê anh ®Õn víi con c¸i m×nh chØ ®Ó ngåi c¹nh vµ nãi víi chóng: “H·y tha thø cho ba v× ba nghiÖn ngËp vµ c­ xö kh«ng ra sao c¶” ch­a”. Ng­êi ®µn «ng nh×n xuèng sµn nhµ: “Ch­a” “NÕu vËy th× t«i sÏ cÇu nguyÖn cïng anh,- t«i nãi - vµ cÇu nguyÖn cho sù cøu rçi c¸c ch¸u, song víi mét ®iÒu kiÖn”. “§iÒu kiÖn g×?”- Ng­êi ®µn «ng n«n n¶ hái. “§iÒu kiÖn lµ anh sÏ ®Õn gÆp c¸c con m×nh vµ xin chóng tha thø cho sù nghiÖn ngËp cña anh”. T«i gi¶i thÝch, ch¨m chó nh×n «ng ta, chê ®îi c©u tr¶ lêi. ¤ng ta ®¨m ®¨m nh×n t«i vµ ®ång ý. Sau ®ã chóng t«i cïng cÇu nguyÖn. Khi tha téi, chóng ta gi¶i phãng ng­êi kh¸c khái téi lçi. Song, nÕu chóng ta kh«ng tha thø, téi lçi sÏ bÞ cÇm l¹i. §ã lµ nguyªn t¾c trong n­íc §øc Chóa Trêi. Nh÷ng ®øa con cña ng­êi ®µn «ng nãi trªn c¨m thï ba m×nh v× «ng ta nghiÖn ngËp. Chóng kh«ng tha thø cho «ng. V× thÕ chóng cÇm téi cña ba m×nh l¹i vµ chÝnh chóng b¾t ®Çu say ®iÒu m×nh ghÐt. Sù thï hËn trãi buéc téi lçi. Chóng ®· buéc m×nh vµo téi lçi cña ng­êi cha. C¸ch ®©y vµi n¨m, khi ë Washinton, mét ng­êi phô n÷ ®Õn gÆp t«i sau buæi nhãm t¹i Héi th¸nh Tr­ëng l·o. Trªn m¾t c« v­¬ng nh÷ng giät n­íc. Khi mäi chuyÖn râ rµng, t«i míi biÕt ®ã lµ nh÷ng giät n­íc m¾t hµm ¬n. -T«i muèn c¸m ¬n anh,- ng­êi phô n÷ nãi trong n­íc m¾t,- v× nh÷ng g× anh nãi h«m nay. Vµ c« ta kÓ l¹i cho t«i c©u chuyÖn cña m×nh. Chång cña chÞ tõng cã mét vÞ trÝ quan träng trong ban qu¶n trÞ cña Jimmy Carter vµ ®­îc ®ång nghiÖp rÊt t«n träng. C¶ hai vî chång ®Òu lµ ng­êi cã häc vµ rÊt tinh tÕ. “Mèi quan hÖ cña t«i víi mäi ng­êi rÊt tèt vµ t«i lu«n thÊy tù tin,- ng­êi phô n÷ kÓ.- Song, kho¶ng gÇn mét n¨m l¹i ®©y, gi÷a t«i vµ hai ®øa con g¸i b¾t ®Çu cã chuyÖn. T«i kh«ng tµi nµo hiÓu næi chóng. T«i b¾t ®Çu nghi ngê kh«ng biÕt m×nh cã lµ mÑ hiÒn, vî tèt hay kh«ng?” ChÞ t×m kiÕm c©u gi¶i ®¸p vµ t×m ®Õn sù cÇu nguyÖn cïng Lêi Chóa. Trong khi t×m kiÕm, chÞ tin nhËn Chóa Giªxu, vµ mét thêi gian sau ng­êi chång còng tiÕp nhËn Chóa. “C¸ch ®©y hai tuÇn,- ng­êi phô n÷ tiÕp tôc,- tù nhiªn t«i nh×n thÊy lµ t«i ®· ph¹m sai lÇm víi c¸c con g¸i y hÖt nh­ mÑ t«i ®· ph¹m cïng t«i. Vµ c¸c con g¸i t«i ®èi xö víi t«i gièng hÖt c¸ch t«i ®· ®èi xö cïng mÑ t«i. T«i hËn chÝnh m×nh, song kh«ng biÕt ph¶i lµm gה. Buæi nhãm h«m Êy lµ b­íc ngoÆt víi c«. “H«m nay, lÇn ®Çu tiªn trong ®êi t«i tha thø cho mÑ t«i v× nh÷ng g× bµ ®· lµm víi t«i. T«i muèn tho¸t khái ®iÒu ®ã, song t«i biÕt m×nh kh«ng thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã. T«i
27

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

cÇn Chóa Th¸nh Linh”. “Vµ giê ®©y,- ng­êi phô n÷ kÕt thóc,- t«i thËt nãng lßng vÒ gÆp c¸c con t«i. T«i biÕt m×nh ®· ®­îc gi¶i phãng khái qu¸ khø vµ kh«ng bao giê lÆp l¹i sai lÇm Êy”. CÇn ph¶i tha thø, ®Ó ®­îc gi¶i phãng. C¸ch ®©y kh«ng l©u t«i ®Õn mét Héi th¸nh vµ nhËn ra nguyªn t¾c nµy ®óng cho c¶ Héi th¸nh nãi chung n÷a. Tr­íc ®ã mÊy n¨m, gi÷a môc s­ cña Héi th¸nh ®ã vµ c¸c thµnh viªn cã sù m©u thuÉn. Cuèi cïng, víi sù hèi tiÕc vµ lßng nÆng nÒ, ng­êi môc s­ rêi khái Héi th¸nh. Lóc t«i ®Õn ®ã, Héi th¸nh ®· thay môc s­ vµi l­ît. TÊt c¶ nh÷ng môc s­ nµy ®Òu tíi Héi th¸nh víi hy väng trµn trÒ vµ nh÷ng ­íc muèn thµnh c«ng tèt lµnh. Tuy nhiªn, lÇn l­ît tõng ng­êi trong sè hä ai nÊy ®Òu kh«ng t×m ®­îc tiÕng nãi chung víi nh÷ng ng­êi trong Héi th¸nh vµ tÊt c¶ ®Òu kh¨n gãi ra ®i. Héi th¸nh ®ã lu«n thÊt b¹i v× ®· kh«ng tha thø cho ng­êi môc s­ ®Çu tiªn. Khi kh«ng tha thø cho ai ®ã ®· nghÞch l¹i b¹n, b¹n g¸nh téi lçi cña hä lªn vai m×nh. Råi chÝnh b¹n sÏ ph¹m ®i ph¹m l¹i sai lÇm Êy, hÕt ng­êi nµy ®Õn ng­êi kh¸c. T¹i Sharlot, b¾c Caroline cã ng­êi rÊt l©u vÉn kh«ng thÓ tha thø cho ng­êi ®ång nghiÖp ®Çu tiªn, v× ng­êi Êy ®· biÖt t¨m cïng sè tiÒn hµng, bá mÆc anh ta ph¶i tr¶ nî. Nhµ th­¬ng gia hËn ®êi Êy thÊt b¹i m·i cho tíi khi anh ta tha thø cho ng­êi ®ång nghiÖp cña m×nh. HiÖn anh ta vui mõng v× thµnh c«ng mµ tr­íc ®Êy anh kh«ng d¸m m¬. Mét nhµ khoa häc ë California nghe t«i gi¶ng vÒ nguyªn t¾c nµy vµ ®iÒu ®ã ®· thay ®æi cuéc sèng cña «ng ta rÊt nhiÒu. Kho¶ng 15 n¨m tr­íc khi bè cña «ng ta qua ®êi, hä kh«ng hÒ trß chuyÖn cïng nhau. Ng­êi bè qua ®êi ®· ®­îc 20 n¨m. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®· 35 n¨m nhµ khoa häc Êy kh«ng thÓ tha thø cho ng­êi bè cña m×nh. B©y giê th× chÝnh «ng gÆp mét nan ®Ò lín: ®· hai n¨m nay «ng ta vµ ®øa con g¸i kh«ng hÒ trß chuyÖn. ThËm chÝ ®øa con g¸i cßn chuyÓn tíi Hawaii ®Ó sèng xa «ng bè. Buæi chiÒu h«m ®ã nhµ khoa häc hiÓu ra «ng ta ®· ph¹m lçi víi con g¸i gièng nh­ bè «ng ®· ph¹m cïng «ng vµ b©y giê «ng ta gÆt b«ng tr¸i t­¬ng tù. Bè cña «ng ®· qua ®êi tõ l©u, «ng ta ph¶i lµm g× b©y giê? Song, kÓ c¶ lµ nhiÒu n¨m ®· tr«i qua, th× viÖc tha thø cho ng­êi bè vÉn quan träng. Chóng t«i cïng nhau cÇu nguyÖn vµ nhµ khoa häc nhËn ®­îc sù gi¶i phãng mµ «ng ta thËt cÇn. ChiÒu h«m Êy, ng­êi ®µn «ng viÕt mét bøc th­ dµi cho ®øa con g¸i, xin lçi vµ kÓ cho con g¸i nh÷ng ®iÒu mµ tr­íc ®©y c« kh«ng hÒ biÕt. Sau vµi tuÇn, t«i gÆp l¹i «ng ta. Hä ®· lµm hßa víi nhau, vµ «ng ta ®Þnh sÏ bay tíi Hawaii th¨m c¸c ch¸u. Mét sè «ng bè cho r»ng thó nhËn m×nh ®· ph¶n béi hay ph¹m téi cïng con c¸i m×nh lµ dÊu hiÖu cña sù yÕu ®uèi. Ch¼ng cã g× c¸ch xa lÏ thËt h¬n ý nghÜ sai lÇm ®ã. Thó nhËn sai ph¹m cã nghÜa lµ lµm b­íc ®Çu tiªn ®Ó ®¹t nh÷ng ®Ønh cao. BiÕt thó nhËn cã nghÜa lµ trë nªn gièng Chóa Giªxu: tha thø vµ trë nªn ®­îc tha thø. Mét thùc tÕ lµ b¶n th©n nh÷ng ng­êi ®èi xö kh¾c nghiÖt víi con c¸i còng tõng bÞ ®èi xö kh¾c nghiÖt khi cßn trÎ. Nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c x· héi, nh÷ng nhµ gi¸o dôc, c¶nh s¸t kh«ng thÓ hiÓu r»ng ®©y chÝnh lµ lÏ thËt mµ Chóa Giªxu ®· d¹y. LÏ thËt ®ã lµ nÒn t¶ng cho cuéc sèng con ng­êi. Téi lçi kh«ng l©y lan theo ®­êng di truyÒn.
28

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Song, nÕu téi lçi kh«ng ®­îc tha thø, nã sÏ bÞ cÇm l¹i vµ lan truyÒn tõ cha ®Õn con trai, tõ mÑ ®Õn con g¸i, tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. LÞch sö cho thÊy mçi cuéc phÊn h­ng vÜ ®¹i trong lÞch sö thÕ giíi ®Òu b¾t ®Çu b»ng sù gi¶i phãng cÇn thiÕt khái téi lçi cho thÕ hÖ sèng lóc ®ã. ThÕ hÖ chóng ta ngµy nay còng cÇn sù gi¶i phãng. ChÝnh b¹n còng cÇn sù gi¶i phãng. B¹n ®· tha thø cho tÊt c¶ mäi ng­êi ch­a: cha mÑ, ng­êi cïng lµm viÖc, b¹n bÌ? B¹n ®ang nh×n thÊy téi lçi cña m×nh l¹i b¾t ®Çu sèng, chØ cã ®iÒu b©y giê ë trong con c¸i b¹n? ChØ cã sù tha thø míi ph¸ tan c¸i vßng luÈn quÈn nµy. Gary Chopin, nh¹c sü, còng lµ nhµ kÓ chuyÖn næi tiÕng, trong thêi gian s¸ng t¹o cuèi cïng ®Ó l¹i cho chóng ta bµi th¬ ghi s©u vµo trÝ nhí “Con mÌo trong n«i”. ChÝnh h«m nay chóng ta cÇn ph¸ tan c¸i vßng luÈn quÈn Êy. Mét ®øa trÎ chµo ®êi, mét ®øa bÐ sinh ra. ChuyÖn b×nh th­êng, cã g× lµ l¹. T«i bËn ®i xa, tr¶ cho xong mãn nî. Lóc nã tËp ®i, t«i còng v¾ng nhµ. Vµ th¸ng n¨m cø thÕ tr«i qua. Nã biÕt nãi khi nµo, t«i ch¼ng râ. “Ba! Con sÏ gièng nh­ ba”- con t«i thá thÎ. “Ba biÕt mµ, råi con sÏ gièng ba. Ba ¬i! Bao giê ba míi vÒ nhµ?” “Bao giê ­? Ba còng kh«ng biÕt n÷a. Song, bÊy giê ba sÏ tíi con ngay. Vµ bªn nhau, råi sÏ thËt tuyÖt vêi”. Nay, t«i ®· vÒ h­u, vµ con t«i ®i xa. Míi ®©y th«i, t«i “ph«n” cho nã. “C«ng viÖc thÕ nµo? Ba rÊt muèn gÆp con” “Con còng mong thՔ- nã tr¶ lêi. “Song, bän trÎ èm, c«ng viÖc tói bôi, søc ch¼ng cßn Gݸ mµ cã thêi gian, ba nhØ! §­îc c¸i ba ®· “ph«n” cho con råi, hay qu¸. ThËt tuyÖt vêi, ba ®· ®iÖn cho con”. §Æt èng nghe, bçng nhiªn t«i ph¸t hiÖn cho m×nh: Con trai t«i gièng t«i nh­ ®óc. Lín lªn råi, nã gièng hÖt nh­ t«i.

29

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng s¸u

6

MÒm máng vµ cøng r¾n
“C©u l¹c bé 700” mêi t«i lµm kh¸ch cña hä, vµ t«i vui mõng nhËn lêi. C¸ch ®ã mÊy n¨m t«i ®· lµm ë ®ã trong ban “phôc vô chung”. ChuyÕn ®i nµy gièng nh­ tuÇn vÒ th¨m nhµ cò, gÆp l¹i vµ chµo tÊt c¶ mäi ng­êi. Pet Robertson vµ Ben Kingchloy, hai ng­êi th­êng dÉn ch­¬ng tr×nh h«m ®ã v¾ng mÆt vµ mét cÆp vî chång tin Chóa thay hä. Tõng lón s©u trong thÕ gian, b©y giê ®­îc cøu vµ t×nh yªu víi Chóa Giªxu lµ nguyªn nh©n hä d©ng hiÕn cuéc ®êi m×nh cho Ngµi. Cuéc sèng hä thay ®æi hoµn toµn. Hä trë thµnh nh÷ng m«n ®å nãng ch¸y, kh«ng mÖt mái. T«i thùc sù ng­ìng mé hä. Nh­ng ngµy h«m Êy chóng t«i c·i nhau, mét c¸ch th©n mËt, song dÇu sao còng rÊt nghiªm tóc. Vµ chuyÖn ®ã diÔn ra tr­íc kh¸n gi¶ ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh trùc tiÕp hµng triÖu ng­êi xem. Ng­êi s¶n xuÊt ch­¬ng tr×nh “C©u l¹c bé 700” mêi t«i kÓ vÒ sù phôc vô cho ®µn «ng. Trong khi kÓ t«i cã nh¾c tíi nguyªn t¾c mµ theo ®ã th× sù c©n b»ng lµ ch×a kho¸ dÉn ®Õn sù sèng. “Bëi v× sù c©n b»ng lµ ch×a kho¸ cho sù sèng,-t«i nãi;- ng­êi ®µn «ng cÇn häc c¸ch võa mÒm máng võa cøng r¾n”. Ng­êi phô n÷ dÉn ch­¬ng tr×nh nheo m¾t, l«ng mµy nhÝu l¹i. LËp tøc c« ta ph¶n øng l¹i tõ “cøng r¾n”, c« ta nãi ngay. “Chång t«i sÏ kh«ng bao giê ®èi xö cøng r¾n víi t«i c¶,- c« ta c­¬ng quyÕt.- Vµ nÕu ®iÒu ®ã x¶y ra, t«i còng sÏ kh«ng thÝch ®©u”. “DÇu sao,- t«i cè g¾ng nh· nhÆn hÕt møc,- ng­êi chång ph¶i lµ ng­êi l·nh ®¹o trong gia ®×nh vµ ®iÒu ®ã ®ßi hái sù cøng r¾n. Kh«ng ph¶i lµ th« b¹o, nh­ng cøng r¾n”. “Trong gia ®×nh, nam n÷ ph¶i b×nh ®¼ng”,- c« ta kh¼ng ®Þnh. “T«i kh«ng phñ nhËn ®iÒu ®ã,- t«i ®¸p l¹i.- Song, ng­êi ®µn «ng ph¶i l·nh ®¹o, cßn..”. Mét lÇn n÷a c« ta l¹i ng¾t lêi t«i. Cã thÓ ë nhµ c« ta b×nh ®¼ng víi chång, song h«m Êy ng­êi l·nh ®¹o lµ c«. DÇu sao, ®iÒu nµy vÉn kh«ng thay ®æi: Vai trß l·nh ®¹o cña ®µn «ng trong gia ®×nh cÇn sù cøng r¾n còng nh­ sù mÒm máng. CÇn ph¶i gi÷ v÷ng c©n b»ng. ThÝ dô víi trÎ con th× ph¹t ®i ®«i víi th­ëng, c¸i ph¸t m«ng ph¶i c©n b»ng víi c¸i vuèt ve, chª bai cÇn ®i ®«i víi khen ngîi. Cã thÓ, tr­íc ®©y, c¸c bËc cha mÑ, c¸c gi¸o viªn vµ c¸c nhµ chÝnh trÞ th­êng ph¹m sai lÇm v× qu¸ cøng r¾n, song ngµy nay ®iÒu giÕt chóng ta l¹i lµ sù nhu nh­îc. §«i lóc
30

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

chóng ta cÇn häc c¸ch kh«ng th­¬ng xãt víi b¶n th©n. CÇn ®èi xö nghiªm kh¾cvíi mäi sù g¾n bã, ®am mª, vµ say mª. KÓ c¶ t×nh yªu còng cÇn ®­îc kû luËt, nÕu kh«ng chóng ta sÏ yªu c¸i mµ sÏ giÕt chÝnh m×nh. Kû luËt ®ßi hái sù cøng r¾n. Vî chång t«i biÕt mét ng­êi qu¶ phô. Bµ ta rÊt yªu chång, hä rÊt th­¬ng yªu nhau. Sau c¸i chÕt cña chång, ng­êi phô n÷ kh«ng thÓ nµo hoµn hån, vµ bµ n»m trong tr¹ng th¸i ®ã rÊt l©u. Bµ ta gi÷ mäi vËt trong gia ®×nh y nguyªn nh­ nh÷ng ngµy cuèi cïng cña ng­êi chång. Ch¼ng cã g× thay ®æi c¶. Bµ tiÕp tôc nãi vÒ chång m×nh nh­ «ng ®ang cßn sèng. Bµ yªu «ng b»ng mét tÊm t×nh dÞu dµng, mÒm m¹i. Sù nhu nh­îc ®· giÕt bµ. Bµ ta kh«ng kû luËt c¶m xóc vµ suy nghÜ cña m×nh, vµ khi lµm thÕ, bµ kh«ng chÞu c«ng nhËn víi chÝnh m×nh lµ “chång bµ ®· chÕt”. Bµ kh«ng muèn sèng trong hoµn c¶nh míi vµ ®Ó §øc Chóa Trêi gióp ®ì bµ v­ît qua mäi khã kh¨n. Bµ ®· tõng cã nhiÒu b¹n bÌ, ng­êi chång yªu dÊu vµ cuéc sèng ®Çy ®ñ. Cßn giê ®©y, bµ chØ cßn kû niÖm vµ c¸i tñ ®ùng ®Çy quÇn ¸o cña ng­êi ®· khuÊt. Tù bµ ®· t¹o ra sù c« ®¬n vµ biÖt lËp. Rèt cuéc, sù nhu nh­îc khiÕn cuéc sèng trë nªn kh¾c nghiÖt víi chÝnh bµ. Chóa Giªxu lµ sù c©n b»ng trän vÑn gi÷a sù mÒm máng vµ sù cøng r¾n. Ngµi thÓ hiÖn t×nh yªu trong nh÷ng sø ®iÖp yªu th­¬ng, trong viÖc ch÷a lµnh mäi bÖnh tËt vµ an ñi, ®éng viªn, trong c¸i chÕt cña Ngµi trªn thËp tù gi¸. Song, chÝnh Ngµi, §Êng «m Êp nh÷ng em nhá trªn tay, ®· lÊy sîi d©y thõng vµ ®uæi tÊt c¶ bän bu«n b¸n ra khái ®Òn thê. Mét sè bøc häa “­ít ¸t” vÒ Chóa Giªxu thËm chÝ mét chót th«i còng kh«ng thÓ hiÖn b¶n chÊt cña §Êng võa lµ Con ng­êi, võa lµ Con §øc Chóa Trêi. Chóa Giªxu lµ ng­êi l·nh ®¹o dòng m·nh ®· chiÕn th¾ng Satan, Ngµi ®uæi quû, ra lÖnh cho giã vµ biÓn, c¸o tr¸ch nh÷ng kÎ gi¶ h×nh. Sù vÜ ®¹i cña tÝnh c¸ch §Êng Christ vµ sù ­u viÖt cña Ngµi ®­îc t¸i t¹o trong chóng ta bëi §øc Th¸nh Linh, §Êng ®· ë trong Giªxu. §øc Chóa Trêi muèn tÊt c¶ nam giíi ®Òu cã tÝnh c¸ch ®µn «ng. Nh­ thÕ nµo cã nghÜa lµ trë thµnh ng­êi nam giíi cã tÝnh c¸ch ®µn «ng? §iÒu ®ã cã nghÜa lµ trë nªn gièng §Êng Christ. Trë nªn gièng §Êng Christ vµ cã b¶n chÊt ®µn «ng lµ hai ®iÒu t­¬ng tù. Còng cã thÓ nãi nh­ vËy víi n÷ giíi: trë nªn gièng §Êng Christ vµ cã n÷ tÝnh lµ hai viÖc gièng nhau. Khi cuéc sèng cña Chóa Giªxu ®­îc t¸i t¹o trong mét ng­êi nam hoÆc n÷, hä ®¹t ®­îc hÕt tiÒm n¨ng. Nh©n tÝnh vµ c¸ tÝnh cña hä trë nªn trän vÑn. §èi víi mçi ng­êi, ®iÒu cao quÝ nhÊt lµ trë nªn gièng Chóa Giªxu. §øc Chóa Trêi b¾t tÊt c¶ mäi thø v©ng phôc môc ®Ých tèi cao: t¹o dùng chóng ta theo gièng Chóa Giªxu, t¹o dùng chóng ta theo h×nh t­îng cña Ngµi. Sù trë nªn gièng Chóa Giªxu ®ái hái sù nghiªm kh¾c nhÊt ®Þnh, cho nªn b¶n chÊt ®µn «ng ®ßi hái tÝnh nghiªm kh¾c. TiÕn sÜ S. E. Britton - “«ng hoµng trªn bôc gi¶ng” lµ ng­êi tá cho t«i kh¸i niÖm b¶n chÊt ®µn «ng thùc thô. Khi cßn nhá, Britton bÞ chÊn th­¬ng nÆng, cho nªn chiÒu cao
31

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

cña «ng ta chØ kho¶ng mÐt r­ìi. BÊt chÊp vãc d¸ng cña m×nh, Britton qu¶ lµ ng­êi ®µn «ng thùc sù. §· h¬n 40 n¨m «ng lµ môc s­ cña Héi th¸nh “Vifania” ë Alhambre, California. ¤ng lµ mét trong nh÷ng con ng­êi tuyÖt vêi nhÊt mµ t«i ®­îc biÕt. Suèt c¶ ®êi, cø ban ®ªm lµ «ng l¹i khæ së v× nh÷ng c¬n ®au d÷ déi, song mét c¸ch trung tÝn vµ kú diÖu «ng ®· ®µo t¹o nªn nh÷ng con ng­êi tuyÖt vêi cña §øc Chóa Trêi. Häc trß cña «ng cã nh÷ng sù hÇu viÖc Chóa lín tÇm cì thÕ giíi. Vµo mét chñ nhËt kia, TiÕn sÜ Britton gi¶ng s¸ch Luca ch­¬ng 13. ¤ng chØ ra nh÷ng ng­êi trång v­ên tr«ng ®îi c©y ra tr¸i thÓ nµo th× §øc Chóa Trêi chê ®îi b«ng tr¸i cña ®êi sèng chóng ta thÓ vËy. C«ng viÖc cña §øc Chóa Trêi trong chóng ta mang l¹i b«ng tr¸i nh×n thÊy ®­îc. Tõ khi chóng ta thuéc vÒ Ngµi, Ngµi cã quyÒn chê ®îi b«ng tr¸i tõ chóng ta. B«ng tr¸i Êy lµ b¶n chÊt ®µn «ng. §øc Chóa Trêi muèn nh÷ng g× Ngµi ®· trång kÕt qu¶. C©y cam ra qu¶ cam. Gèc nho cho qu¶ nho. C©y v¶ ra qu¶ v¶. B¹n kh«ng h¸i chanh tõ gèc nho, h¸i v¶ tõ c©y cam, ®óng kh«ng? Hìi nh÷ng ng­êi nam! §øc Chóa Trêi t¹o nªn chóng ta lµ ®µn «ng vµ ®Æt ThÇn Ngµi trong chóng ta, Ngµi chê ®îi sÏ gÆt h¸i tr¸i lµ b¶n chÊt ®µn «ng tõ chóng ta. §iÒu g× sÏ ®Õn nÕu chóng ta kh«ng kÕt qu¶? Trong Tin lµnh theo Luca 13, Chóa Giªxu nãi víi c¸c m«n ®å: “NÕu c©y kh«ng ra tr¸i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, c©y ph¶i bÞ ®èn”. Trong Tinh lµnh theo Gi¨ng 15, vÒ b¶n chÊt Chóa Giªxu nãi: “NÕu kh«ng ra tr¸i, h·y ®èn ®i”. §ã lµ Lêi cho t«i vµ cho b¹n. §øc Chóa Trêi ®· ch¨m sãc thÕ gian nµy mäi chÊt dinh d­ìng lµ ©n ®iÓn, t×nh yªu vµ lÏ thËt qua Chóa Giªxu Christ. Tõ chèi sù cøu rçi cña Ngµi cã nghÜa lµ bÞ c¾t bá ®Õn ®êi ®êi. H·y mang l¹i b«ng tr¸i, h·y kÕt qu¶, nÕu kh«ng sÏ bÞ c¾t. Qui luËt nµy ®óng cho mäi l·nh vùc cña cuéc sèng. Mét th­¬ng gia bÞ thua lç trong c«ng viÖc. Ng­êi ta mêi mét ng­êi b¹n t«i ®Õn ph©n tÝch t×nh h×nh ®Ó cho lêi khuyªn cÇn lµm g× ®Ó tho¸t khái t×nh huèng ®ã. T«i tin lµ nhµ th­¬ng gia nä ch­a s½n sµng nghe nh÷ng lêi ®ã. Nguyªn nh©n lµ ë nh÷ng ng­êi bµ con cña «ng chñ. ¤ng thuª kh¸ nhiÒu hä hµng th©n thÝch lµm viÖc, song hä kh«ng kÕt qu¶. ChÝnh hä ®· lµm «ng kiÖt quÖ. Song, v× nÓ, «ng kh«ng thÓ kû luËt hay cho hä th«i viÖc. Bëi vËy nhµ th­¬ng gia bÞ thua lç. Cã thÓ lµ «ng ta sÏ tiÕp tôc ®­îc c«ng viÖc, nÕu nh­ nãi r»ng: “H·y kÕt qu¶, nÕu kh«ng sÏ bÞ c¾t”. Sù mÒm máng cña «ng kh«ng ®i ®«i víi sù cøng r¾n. Trong Héi th¸nh còng cã thÓ diÔn ra ®iÒu t­¬ng tù. V× nÓ nang, mét sè ng­êi ®­îc tha thø mÆc dÇu kh«ng mang l¹i b«ng tr¸i hµng n¨m trêi. T«i biÕt cã mét Héi th¸nh mµ trong khi thê ph­îng vµ t«n vinh Chóa lu«n x¶y ra sù lén xén. Môc s­ ph¸t khãc v× ca ®oµn h¸t uÓ o¶i, nh­ ®¸m ma, buån th¶m. Song, vÞ môc s­ kh«ng biÕt lµm g× v× ng­êi phô n÷ ch¬i ®µn organ, nguyªn nh©n cña mäi vÊn ®Ò, ngåi ë vÞ trÝ ®ã ®· 20 n¨m vµ kh«ng ai muèn bµ ta rêi khái chç Êy. H¬n n÷a, bµ l¹i hä hµng víi nhiÒu thµnh viªn Héi th¸nh. §iÒu vÞ môc s­ cÇn ph¶i nãi víi ng­êi phô n÷ nä vµ hä hµng cña bµ, trong t×nh yªu th­¬ng, lµ: “H·y kÕt qu¶, nÕu kh«ng sÏ bÞ c¾t”.
32

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

“¡n n¨n khái nh÷ng viÖc chÕt” kh«ng chØ lµ tõ bá nh÷ng c«ng viÖc cña x¸c thÞt vµ ë trong §Êng Christ. Nguyªn t¾c nµy trong n­íc §øc Chóa Trêi cßn cã môc ®Ých vµ ý nghÜa lín h¬n. DÇu lµm g× trong cuéc sèng, nÕu nh­ viÖc Êy kh«ng kÕt qu¶, th× ®ã lµ viÖc chÕt. CÇn ph¶i ¨n n¨n vµ tõ bá nh÷ng viÖc nh­ vËy. Thay vµo ®ã, h·y b¾t ®Çu nh÷ng viÖc ra b«ng tr¸i. §õng qu¸ c¶ nÓ, nÕu ®ã lµ c«ng viÖc chÕt. H·y thö nghÜ vÒ nh÷ng g¸nh nÆng kh«ng cÇn thiÕt mµ ng­êi ta tù chÊt trªn vai m×nh v× c¶ nÓ. Sù thËt lµ ng­êi ta c¨m thï sù yÕu ®uèi cña m×nh, mong muèn tho¸t khái chóng, song kh«ng lµm ®­îc v× qu¸ c¶ nÓ. V­¬ng quèc §øc Chóa Trêi x©y dùng trªn lÏ thËt, chø kh«ng trªn sù ®a c¶m cña con ng­êi. Lµm mét quyÕt ®Þnh còng ph¶i dùa trªn lÏ thËt. QuyÕt ®o¸n lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ng­êi ®µn «ng thùc thô. TÊt c¶ nh÷ng ng­êi mµ t«i cã thÓ gäi lµ nh÷ng con ng­êi thµnh c«ng ®Òu lµ nh÷ng con ng­êi c­¬ng quyÕt. C¸ch ®©y ®· l©u, t«i lµm viÖc t¹i h·ng truyÒn h×nh CBN (h·ng truyÒn h×nh C¬ ®èc do Pet Robetson s¸ng lËp). T«i th­êng lµ cè vÊn, phô ®¹o hoÆc tiÕp xóc víi tõng c¸ nh©n. Lóc Êy, viÖc lóc th× ë kho, lóc ë phßng gi¸m ®èc lµ chuyÖn th­êng t×nh. Thùc ra mµ nãi th× phßng gi¸m ®èc khi Êy dïng lµm phßng lµm viÖc b×nh th­êng th× hîp h¬n. Thêi gian Êy, t«i chøng kiÕn c¸c nhµ l·nh ®¹o h·ng lµm quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nµo. Vµo lóc bÊy giê, h·ng CBN cßn tæ chøc c¸c buæi biÓu diÔn vµ th©u nh÷ng b¨ng nh¹c chän läc. Tån t¹i mét tæ chøc víi c¸i tªn kh¸ kªu - Hightop record, nghÜa ®en lµ ghi b¨ng trªn cao. Theo kÕ ho¹ch, Hightop Record kh«ng chØ cung cÊp tµi chÝnh cho c¸c nh¹c c«ng mµ cßn phô gióp cho ch­¬ng tr×nh “C©u l¹c bé 700”. Song, chØ cã ®iÒu lµ thu nhËp kh«ng cã. Ng­êi ta mêi mét nhµ ph©n tÝch tíi xem xÐt c¸c kho¶n chi phÝ, nghiªn cøu t×nh h×nh vµ t×m c¸ch t¨ng thu nhËp cho Hightop Record. Sau khi nghe xong c¸c b¨ng nh¹c, tÝnh tæng thu nhËp chóng mang l¹i, kiÓm tra tµi chÝnh, tÝnh c¸c kho¶n thu trong t­¬ng lai, tæng kÕt l¹i thµnh mét b¶ng ng¾n gän vµ tæng qu¸t, nhµ ph©n tÝch tr×nh bµy b¶n tæng kÕt cho Pet Robertson. Pet nghiªn cøu kü l­ìng b¶ng tæng kÕt, biÕt râ t×nh tr¹ng thua lç, hiÓu ra sù th©m hôt tµi chÝnh cña CBN lµ ë ®©u, «ng cÇu nguyÖn vµ lµm quyÕt ®Þnh. Thua lç kh¸ nhiÒu, triÓn väng cã l·i l¹i xa vêi. Sau khi quyÕt ®Þnh, Pet cÇu nguyÖn mét lÇn n÷a. Dï ®· râ m×nh cÇn ph¶i lµm g×, Pet vÉn muèn biÕt ch¾c m×nh quyÕt ®Þnh ®óng. Pet Robertson mang b¶ng tæng kÕt vÒ nhµ trong nh÷ng ngµy nghØ cuèi tuÇn. S¸ng thø hai, kh«ng chót l­ìng lù, Pet ®äc quyÕt ®Þnh: “Ho¹t ®éng cña Hightop Records bÞ ®×nh chØ kÓ tõ h«m nay”. Sau nh÷ng quyÕt ®Þnh t­¬ng tù bao giê còng cã mét thêi gian khã kh¨n ®Ó buéc th«i viÖc vµ s¾p xÕp l¹i nh©n sù. Song, ®iÒu ®ã cÇn tiÕn hµnh ®Ó cã lîi cho sù phôc vô chung. ViÖc ghi b¨ng tiÕp tôc sÏ g©y thiÖt h¹i cho ho¹t ®éng chung cña h·ng. Chóa Giªxu nãi: “Nh÷ng g× kh«ng mang l¹i b«ng tr¸i, h·y c¾t bá”. CÇn cã sù nghiªm kh¾c nhÊt ®Þnh ®Ó lµm nh÷ng quyÕt ®Þnh t­¬ng tù, nÕu v× c¶ nÓ mµ Pet chän c¸ch kh¸c th× «ng ®· phung phÝ biÕt bao tiÒn d©ng hiÕn vµ nguån nguyªn
33

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

liÖu khæng lå cña n­íc §øc Chóa Trêi. QuyÕt ®o¸n. Cøng r¾n. L·nh ®¹o. §ã lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ng­êi ®µn «ng thùc sù. Cã nh÷ng lóc ng­êi ®µn «ng nµo còng cÇn ph¶i cøng r¾n. C¸c con t«i biÕt r»ng t«i biÕt quyÕt ®Þnh, vµ mét khi ®· quyÕt ®Þnh t«i sÏ kh«ng bao giê lïi b­íc. Song, trong cuéc sèng hµng ngµy cã nh÷ng t×nh huèng mµ mäi chuyÖn ®Òu trë nªn nùc c­êi. Mét lÇn, chóng t«i tham dù mét trong nh÷ng héi nghÞ C¬ ®èc lín nhÊt vïng trung t©y t¹i Sant Luis. T«i lµ ng­êi tæ chøc ch­¬ng tr×nh vµ tÊt c¶ nh÷ng g× mµ t«i cÇn lµm lµ lo sao cho 200 Héi th¸nh cïng lµm mét ®iÒu, trong cïng mét lóc. VËy th«i- sù chuÈn bÞ cho héi nghÞ kÐo dµi h¬n 6 th¸ng. §Õn gi÷a tuÇn, gia ®×nh t«i häp cïng hµng tr¨m ng­êi céng sù vµ hµng ngµn ng­êi kh¸c. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu vui v× buæi nhãm nµy. TÊt c¶ mäi ng­êi, trõ t«i ra. T«i ph¶i phèi hîp mäi c«ng viÖc cho ¨n ý, xem xÐt tõng chi tiÕt vµ lo cho mäi chuyÖn diÔn ra tr¬n tru nh­ mÆt kÝnh vËy. Thªm vµo ®ã, vî chång t«i vµ hai con g¸i ph¶i sèng trong mét phßng hÑp cña kh¸ch s¹n. Víi t«i, thêi gian ®ã qu¸ c¨ng th¼ng. Mét lÇn, vµo buæi s¸ng gi÷a tuÇn, c¸c con g¸i t«i b¾t ®Çu c·i nhau xem ph¶i ®i ®©u, lµm g×. Th«i, víi t«i thÕ lµ qu¸ ®ñ råi. T«i nãi víi chóng mét c¸ch c­¬ng quyÕt: “Luis, con tíi chç Ark Monument, cßn con, Joan, ë nhµ víi mÑ. Ba ®i lµm ®©y vµ kh«ng muèn nghe thªm mét lêi nµo n÷a!” Hä qu¸ hiÓu s¾c th¸i giäng nãi t«i vµ bëi vËy kh«ng ai ®¸p l¹i mét lêi. T«i ®Èy cöa, chît nhí ra lµ m×nh ch­a cÇu nguyÖn. T«i véi v· quay l¹i, lÊy Kinh th¸nh, ®¶o m¾t qua vµi c©u vµ qu× xuèng c¹nh gi­êng ®Ó nãi víi Chóa : “Con chµo Ngµi, c¸m ¬n Chóa ngµy míi ®· b¾t ®Çu”. Sau vµi phót t«i c¶m thÊy cã ng­êi ®øng c¹nh m×nh vµ t«i biÕt ®ã kh«ng ph¶i lµ Ngµi. T«i chËm ch¹p ng­íc ®Çu lªn vµ nh×n thÊy vî t«i ®ang ®øng c¹nh. C« Êy dÞu dµng nh×n t«i ®ang qu× bªn gi­êng vµ khÏ hái: “Anh ®ang xin hay kÓ chuyÖn g× víi Chóa ®Êy?” Khi vî t«i quay ®i vµ nhÑ nhµng biÕn mÊt, t«i cïng mÊy ®øa con g¸i ®Òu buån c­êi kh«ng chÞu næi vµ mäi sù c¨ng th¼ng tan biÕn. Phô n÷ muèn ®µn «ng ®­a ra quyÕt ®Þnh. Kh«ng ph¶i nh­ mét nhµ ®éc tµi, mµ nh­ mét ng­êi l·nh ®¹o. Cã sù kh¸c nhau rÊt lín gi÷a hai ®iÒu ®ã. Nhµ ®éc tµi ®­a ra quyÕt ®Þnh xuÊt ph¸t tõ ý thÝch riªng cña m×nh, cßn nhµ l·nh ®¹o lµm quyÕt ®Þnh dùa trªn quyÒn lîi cña nh÷ng ng­êi ®i theo m×nh. §Êt n­íc, gia ®×nh, phô n÷, trÎ em cÇn vµo nh÷ng ng­êi biÕt lµm quyÕt ®Þnh. Cã thÓ kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng, song dÇu sao vÉn biÕt quyÕt ®Þnh. Kh«ng chÞu lµm quyÕt ®Þnh cã nghÜa lµ quyÕt ®Þnh chÞu thÊt b¹i. TÝnh kh«ng c­¬ng quyÕt dÉn ®Õn sù bÊt æn. Kinh th¸nh chÐp r»ng: “mét ng­êi ph©n t©m, phµm lµm viÖc g× ®Òu kh«ng ®Þnh”.(Gia-c¬ 1:8) Sau khi quyÕt ®Þnh l¹i ®¾n ®o chØ ra tÝnh kh«ng tin quyÕt. NÕu ®· quyÕt ®Þnh mµ kh«ng ®óng, h·y thõa nhËn ®iÒu ®ã, ¨n n¨n, coi ®ã nh­ bµi häc vµ l¹i tiÕp tôc c«ng viÖc. NÕu §øc Chóa Trêi tha thø cho chóng ta, mµ chóng ta l¹i kh«ng tha thø cho b¶n
34

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

th©n, ho¸ ra chóng ta ®Æt m×nh cao h¬n Ngµi. BiÕt quªn qu¸ khø mét c¸ch s¸ng suèt lµ mét phÇn nãi lªn sù tr­ëng thµnh cña ®µn «ng. Ng­êi ®µn «ng thùc thô cÇn cã ®iÒu ®ã. Xin ®i, xin l¹i sù tha thø cho cïng mét téi lµ ®iÒu ch¼ng hay. CÇn ph¶i biÕt quªn téi lçi ®· mét lÇn ®­îc tha thø mét c¸ch s¸ng suèt. Quªn mét c¸ch s¸ng suèt kh«ng cã nghÜa lµ xo¸ nã khái trÝ nhí mµ lµ kh«ng bao giê nh¾c l¹i téi lçi Êy cho bÊt kú ai. Than khãc vÒ chuyÖn ®· råi, sèng trong hèi tiÕc hoÆc ®eo ®uæi nh÷ng sai lÇm qu¸ khø ®Òu lµ kh«ng ®óng. B¶n th©n nh÷ng viÖc ®ã còng lµ sai lÇm. Trong cuèn s¸ch cña m×nh víi tùa ®Ò “TrËn chiÕn thuéc vÒ §øc Giªh«va”, Uels Car, ng­êi s¸ng lËp tr¹m truyÒn h×nh C¬ ®èc t¹i Chicago kÓ vÒ «ng bè hay thËn träng ®· ph¶n øng ra sao khi nghe tin con trai b­íc vµo chøc vô”. NÕu con ®· b¾t ®Çu- th× ®õng dõng l¹i! Ng­êi bè nãi víi chµng Uels trÎ tuæi.- Cßn nÕu con ®Þnh dõng l¹i th× ®õng b¾t ®Çu!” Nh÷ng ng­êi ®µn «ng hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. BiÕt nhËn tr¸ch nhiÖm lµ b¶n chÊt cña sù tr­ëng thµnh. Sù tr­ëng thµnh lµ b¶n chÊt cña ®µn «ng. Cã quan niÖm phæ biÕn r»ng sù tr­ëng thµnh ®Õn cïng víi tuæi t¸c. Kh«ng ®óng. Cïng víi thêi gian ng­êi ta giµ ®i. Cßn sù tr­ëng thµnh chØ ®Õn khi b¹n biÕt nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ m×nh. Trong mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng. NhËn tr¸ch nhiÖm khi thÊt b¹i lµ nÒn t¶ng cho thµnh c«ng. Kh«ng mét ai cã thÓ nhËn vinh dù cña thµnh c«ng nÕu tr­íc hÕt ng­êi ®ã kh«ng nhËn tr¸ch nhiÖm tr­íc thÊt b¹i. §ã lµ ch©n lý. C¶ trong kinh doanh, c¶ trong gia ®×nh, lÉn trong cuéc sèng. Kh«ng ai cã quyÒn ng¹c nhiªn tr­íc con sè thèng kª míi ®©yvÒ sè trÎ em bá nhµ ra ®i. Nh÷ng con sè qu¶ lµ ®¸ng buån, song chóng ch¼ng cã g× ®Ó khiÕn chóng ta bÞ sèc c¶. Nh÷ng ®øa trÎ bá nhµ ®i ch¼ng qua v× chóng b¾t ch­íc bè mÑ, mµ th­êng lµ nh÷ng «ng bè, ®· bá nhµ ra ®i. Khi cßn lµm viÖc t¹i héi ®ång phô tr¸ch thanh thiÕu niªn ë California, t«i thÊy cã tíi 400000 phô n÷ ®éc th©n v× nh÷ng ®øc «ng chång ®· bá r¬i hä. Bèn tr¨m ngh×n ng­êi ®µn «ng nµy ë California kh«ng thÓ, kh«ng muèn hoÆc ®¬n gi¶n lµ kh«ng d¸m nhËn tr¸ch nhiÖm lµm chång, lµm cha. DÇu cã lý do, lý trÊu g× ®i n÷a th× hä còng ®· ph¸ huû c¸c lêi høa cña hä trong ngµy h«n lÔ. Tr­íc ®©y, tõ “ly dޔ lµ mét tõ xÊu, cßn ngµy nay nã l¹i rÊt mèt. Trªn thùc tÕ, ng­êi ta th­êng sö dông tõ nµy ®Ó trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm. NhiÒu ng­êi trong sè nh÷ng ng­êi ®µn «ng nµy ch¹y hÕt c« nµy ®Õn c« kh¸c, tõ chèn nµy qua chèn kh¸c, thÓ hiÖn quan niÖm “lµm trai cho ®¸ng nªn trai” cña m×nh. Kh¶ n¨ng di truyÒn nßi gièng hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ nh÷ng g× ph¶i cã ®Ó ®­îc gäi lµ ®µn «ng. Th¼ng thõng mµ nãi, nh÷ng ng­êi ®µn «ng nh­ thÕ ch¼ng qua lµ nh÷ng ®øa trÎ con d¹i dét, t©m linh ch­a tr­ëng thµnh, ng©y th¬ trong suy nghÜ, sèng hêi hît, kh«ng gèc rÔ, kh«ng chiÒu s©u, kh«ng tÝnh c¸ch. Cã ng­êi ®µn «ng tr­ëng thµnh tõ khi m­êi b¶y. Cã ng­êi ®µn «ng b¶y m­¬i tuæi vÉn trÎ con. Héi th¸nh mang ung nhät lµ nh÷ng ng­êi ®µn «ng ch­a tr­ëng thµnh. Hä bá mÆc vai trß l·nh ®¹o, dÉn d¾t cho phô n÷ mµ kh«ng hÒ xÊu hæ. Kh«ng nh÷ng tõ chèi vai trß
35

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

lµm ®Çu trong gia ®×nh, ngµy nay nh÷ng ng­êi ®µn «ng cßn bá mÆc tr¸ch nhiÖm trong Héi th¸nh. ë rÊt nhiÒu Héi th¸nh, phô n÷ thùc hµnh ©n tø Th¸nh linh, d¹y dç, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh, phô n÷ ngîi khen vµ thê l¹y Chóa. Sù thuéc linh cã thÓ ®Õn tõ n÷ giíi, song søc m¹nh bao giê còng ®Õn tõ ®µn «ng. Søc m¹nh cña nh÷ng ng­êi ®µn «ng thÓ nµo, th× søc m¹nh cña Héi th¸nh, gia ®×nh, ®Êt n­íc thÓ Êy. Hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng! C©u tr¶ lêi thuéc vÒ c¸c b¹n. Kh«ng cßn ph­¬ng ¸n dù bÞ nµo kh¸c. §øc Chóa Trêi ®ßi hái b¶n chÊt ®µn «ng trong tÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®µn «ng. Khi mét ng­êi nam ®­îc t¸i sinh, téi lçi ®­îc tha thø, c¸i b¶ng ®­îc xo¸ tr¾ng, tÊm lßng ®­îc lµm tinh s¹ch. Song, nh÷ng ®iÒu r¨n cña §øc Chóa Trêi cÇn ph¶i ®­îc viÕt trªn tÊm b¶ng s¹ch sÏ ®ã. Ng­êi míi tin Chóa cÇn ®äc lêi §øc Chóa Trêi, trß chuyÖn víi Cha thiªn th­îng qua sù cÇu nguyÖn. Ng­êi Êy cÇn sèng theo §øc Th¸nh Linh. Mét tÊm lßng míi gièng nh­ b¶ng ®¸ cña M«ise mµ §øc Chóa Trêi ®· viÕt trªn ®ã. §øc Th¸nh Linh sÏ ghi chÐp lêi §øc Chóa Trêi trªn tÊm lßng cña chóng ta trong khi chóng ta ngiªn cøu vµ suy ngÉm lêi Ngµi. Mét ng­êi ®µn «ng tin Chóa ®· nhiÒu n¨m mµ kh«ng ®i xa h¬n viÖc häc thuéc lßng c©u Kinh th¸nh Gi¨ng 3:16 lµ ng­êi ®µn «ng ch­a tr­ëng thµnh nh­ ng­êi võa tiÕp nhËn Chóa ngµy h«m qua. Sù cøu rçi kh«ng mang l¹i ®iÒu g× thay ®æi trong con ng­êi ®ã. Anh ta c¸ch xa miÒn ®Êt Canaan. Anh ta vÉn ch­a b¾t ®Çu h­íng tíi nh÷ng ®Ønh cao tiÒm n¨ng cña m×nh trong Chóa Giªxu Christ. Sù non nít thuéc linh cña anh ta cã thÓ dÉn anh ta tíi c¸ch sèng téi lçi, v« ®¹o ®øc vµ mäi sù c¸m dç kh¸c. Anh ta kh«ng ®©m rÔ trong Lêi Chóa, kh«ng biÕt Kinh th¸nh lµ thø cã thÓ khiÕn chóng ta trë nªn kh«n ngoan vµ gióp ta lùa chän c¸ch sèng ®óng, cã phong c¸ch ¨n nãi ph¶i lÏ, tÊm lßng ®óng vµ lµ nÒn t¶ng ®óng ®¾n cho l­¬ng t©m. Lêi Chóa cµng nhiÒu trong ta bao nhiªu, chóng ta cµng trë nªn gièng Lêi Chóa, gièng §Êng Christ bÊy nhiªu. Lêi Chóa cÇn chiÕm lÜnh t©m linh ta. Lêi Chóa cµng Ýt trong chóng ta bao nhiªu, chóng ta cµng Ýt gièng Lêi Chóa, Ýt gièng §Êng Christ bÊy nhiªu. §©y lµ mét c«ng thøc ®¬n gi¶n, song nã ph©n biÖt ®µn «ng víi con trÎ. Cã b¶n chÊt ®µn «ng vµ trë nªn gièng §Êng Christ lµ hai ®iÒu t­¬ng ®­¬ng. C¸c b¹n sÏ thÊy lµ t«i sÏ lÆp ®i lÆp l¹i c©u nµy bëi v× nã lµ ch©n lý. ChØ cã sù vÜ ®¹i cña §Êng Christ ë trong cuéc sèng cña chóng ta míi cã thÓ khiÕn t«i vµ b¹n nªn vÜ ®¹i. Kh«ng cã ®iÒu nµo kh¸c. ChÝnh thÕ mµ Gi¨ng B¸p-tÝt ®· nãi: “Ngµi cÇn ph¶i lín lªn, ta cÇn ph¶i h¹ xuèng”. ChÝnh thÕ mµ chóng ta cÇn ®Ó §øc Chóa Trêi khiÕn b«ng tr¸i cña b¶n chÊt ®µn «ng lín lªn trong cuéc sèng. C©u truyÖn ngô ng«n vÒ ng­êi con trai hoang ®µng lµ c©u chuyÖn vÒ nh©n lo¹i. Khi ng­êi con trai hoang ®µng tØnh ra vµ quay vÒ nhµ cha m×nh, anh ta ®­îc tha thø, röa s¹ch vµ quyÒn lîi cña anh ®­îc kh«i phôc. Khi anh ta chÞu nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng sù vi ph¹m cña m×nh, ¨n n¨n vµ cÇu xin sù tha thø, th× toµn bé cuéc sèng cña anh ta thay ®æi ngay lËp tøc. Cuéc sèng cña b¹n còng cã thÓ ®­îc thay ®æi. B¹n cã thÓ vµo vïng ®Êt Canaan. Nh­ng chØ cã duy nhÊt mét c¸ch lµ ph¸t triÓn “b¶n chÊt ®µn «ng thùc thô”. §ã lµ trë nªn gièng nh­ §Êng Christ.
36

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng bÈy

7

Trong nhµ cã thÇy tÕ lÔ kh«ng?
Mçi gia ®×nh ®Òu cã mét thÇy tÕ lÔ. §øc Chóa Trêi ®· ®Þnh cho ng­êi ®µn «ng gi÷ vai trß nµy. Hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng! Cã thÓ b¹n kh«ng ®äc Kinh th¸nh, song dÇu sao c¸c b¹n vÉn lµ thÇy tÕ lÔ. DÇu b¹n cã tin, tiÕp nhËn vµ sèng víi ®iÒu nµy hay kh«ng b¹n vÉn lµ thÇy tÕ lÔ. Tr¸ch nhiÖm cña thÇy tÕ lÔ kh«ng chØ lµ hÇu viÖc Chóa mµ cßn phôc vô nh÷ng ng­êi mµ §øc Chóa Trêi ®· göi g¾m. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ nh÷ng ng­êi ®µn «ng ph¶i phôc vô vî con m×nh. Ph¶i nç lùc th× tr¸ch nhiÖm nµy míi ®­îc hoµn thµnh. ChØ cã nh÷ng ng­êi ®µn «ng thùc thô míi cã thÓ thµnh c«ng trong träng tr¸ch ®ã. Song, trong cuèn s¸ch chØ dÉn cña m×nh, §øc Chóa Trêi chØ ra tÊt c¶ c¸c ph­¬ng c¸ch cÇn thiÕt. §¹i ®a sè ®µn «ng kh«ng hiÓu lµ hä cÇn hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm cña thÇy tÕ lÔ t¹i gia ®×nh m×nh. Mét lÇn, chu«ng ®iÖn tho¹i rÐo lªn trong v¨n phßng cña t«i. Khi nhÊc m¸y, ng­êi phô n÷ ë ®Çu d©y kia hái t«i cã ph¶i lµ tiÕn sÜ Cole, ng­êi dÉn c¸c buæi héi th¶o cho ®µn «ng hay kh«ng. Khi ®· ch¾c ch¾n t«i lµ ng­êi cÇn trß chuyÖn, ng­êi phô n÷ xin t«i vµi phót trao ®æi. Giäng chÞ ta run lªn v× håi hép, h×nh nh­ cã nh÷ng giät n­íc m¾t trong giäng nãi Êy. “T«i gäi ®iÖn cho anh mµ sî ph¸t run lªn,- ng­êi phô n÷ b¾t ®Çu.- t«i chØ sî chång t«i sÏ biÕt t«i nãi chuyÖn víi anh. T«i biÕt anh gi¶ng cho nam giíi. T«i cã nghe bµi gi¶ng cña anh trªn b¨ng c¸txÐt vµ t«i biÕt anh nãi cho nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®iÒu hä cÇn nghe. T«i mong anh sÏ nãi víi hä nh÷ng g× mµ phô n÷ chóng t«i c¶m thÊy trªn thùc tՔ. Nghe thÊy vËy, t«i trë nªn ch¨m chó hÕt søc. “T«i kh«ng thÓ nãi víi môc s­ hay mét ai ®ã trong thµnh phè t«i nh÷ng g× t«i ®ang kÓ víi anh, - ng­êi phô n÷ tiÕp tôc.- Hä sÏ kh«ng hiÓu. Chång t«i lµ ng­êi rÊt tèt. Anh Êy ch¼ng bao giê bá buæi nhãm t¹i Héi th¸nh. ThËm chÝ, anh Êy kh«ng bao giê ®i muén. H¬n n÷a, c¶ hai chóng t«i ®Òu lµm viÖc trong Héi th¸nh: T«i d¹y tr­êng chñ nhËt cßn nhµ t«i ë trong ban tæ chøc. C¶ hai chóng t«i ®Òu yªu mÕn Chóa”. T«i chê ®îi ng­êi phô n÷ nãi ®Õn cèt lâi cña c©u chuyÖn. Cuèi cïng th× chÞ ta còng nãi tíi ®iÒu mµ bëi thÕ chÞ ®· gäi ®iÖn cho t«i. “Song, trong tÊt c¶ nh÷ng n¨m th¸ng lµm vî lµm chång,- ng­êi ®µn bµ nãi, giäng
37

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

®­îm buån,- lóc ë nhµ chång t«i kh«ng bao giê nãi vÒ c«ng viÖc Chóa c¶. Chóng t«i nãi ®ñ mäi thø chuyÖn, song kh«ng bao giê anh Êy ®¶ ®éng ®Õn c«ng viÖc Chóa. Sau 15 n¨m, anh Êy cÇu nguyÖn khi cã mÆt t«i mét lÇn duy nhÊt, vµ h«m Êy do t«i bÞ èm vµ nhê anh Êy cÇu nguyÖn”. T«i c¶m thÊy nçi ®au cña ng­êi phô n÷. “Anh Êy cè g¾ng lo cho t«i tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ. T«i rÊt xÊu hæ khi nãi chuyÖn nµy sau l­ng anh Êy- song t«i thËt c« ®¬n. T«i kh«ng biÕt ph¶i lµm g× n÷a. Mét phÇn cña cuéc sèng t«i bÞ thiÕu v× chång t«i kh«ng bao giê chñ ®éng cÇu nguyÖn hay nãi chuyÖn cïng t«i vÒ Chóa. Khi bän trÎ cßn sèng víi chóng t«i, cßn cã ng­êi cïng t«i ®äc Kinh Th¸nh vµ cÇu nguyÖn. Song, giê bän trÎ ®i hÕt. N¨m ngo¸i, th»ng ót c­íi vî vµ chuyÓn ®i chç kh¸c. Chång t«i kiÕm ®ñ tiÒn ®Ó t«i kh«ng ph¶i ®i lµm, nªn t«i ë nhµ lµ chÝnh. T«i c« ®¬n kh«ng chØ v× bän trÎ ®· ®i xa, c¸i chÝnh lµ t«i kh«ng nhËn ®­îc sù chØ dÉn nµo tõ phÝa chång t«i c¶. Xin h·y nãi víi nh÷ng ng­êi ®µn «ng t¹i nh÷ng n¬i mµ anh sÏ ®Õn r»ng phô n÷ chóng t«i muèn cã ng­êi l·nh ®¹o trong gia ®×nh trong mäi lÜnh vùc: ®Æc biÖt lµ dÉn chóng t«i trong viÖc cÇu nguyÖn vµ häc Lêi Chóa. Gݸ mµ chång t«i thay ®æi vµ nhËn vai trß l·nh ®¹o, dÉn d¾t vÒ phÇn m×nh, ch¾c t«i sÏ cßn yªu anh Êy h¬n n÷a. Xin anh hiÓu cho, t«i rÊt yªu chång t«i. ChØ cã ®iÒu t«i mong anh Êy gi÷ lÊy vÞ trÝ cña m×nh. T«i kh«ng muèn lµm thay anh Êy ®iÒu ®ã. ChuyÖn Êy kh«ng ®óng. T«i biÕt cã nhiÒu phô n÷ ®· lµm vËy nh­ng t«i nghÜ r»ng ®iÒu ®ã kh«ng ®óng. C¸m ¬n anh ®· nghe t«i nãi, vµ xin anh h·y lµm ¬n nãi víi ®µn «ng n­íc Mü r»ng: chóng t«i muèn hä trë thµnh nh÷ng ng­êi ®µn «ng thùc thô”. Trong gia ®×nh, thÇy tÕ lÔ cÇn cÇu nguyÖn cho vî m×nh. CÇu nguyÖn s¶n sinh ra sù gÇn gòi vµ th©n mËt. B¹n sÏ trë nªn gÇn gòi víi §Êng b¹n cÇu xin, víi nh÷ng ng­êi b¹n cïng cÇu nguyÖn hoÆc cÇu thay cho hä. M«ise ®i lªn nói Sinai cÇu nguyÖn, vµ ë ®ã l©u tíi møc §øc Chóa Trêi cã thÓ trß chuyÖn cïng «ng nh­ “víi b¹n h÷u m×nh”. T¹i sao vËy? T¹i v× cÇu nguyÖn sinh ra sù gÇn gòi. Trong sù cÇu nguyÖn Chóa Giªxu trë nªn gÇn gòi víi Chóa Cha tíi møc trªn nói ho¸ h×nh vinh hiÓn sù hiÖn diÖn cña §øc Chóa Trêi Cha chiÕu s¸ng qua Ngµi. Trong ngµy lÔ ngò tuÇn, c¸c m«n ®å ®­îc mÆc lÊy quyÒn phÐp v× hä cÇu nguyÖn cïng nhau. Sù cÇu nguyÖn khiÕn hä gÇn gòi tíi møc hä trë nªn “mét lßng cïng nhau” vµ sù cÇu nguyÖn hiÖp ý cña hä s¶n sinh søc m¹nh. Khi mét ng­êi ®µn «ng cÇu nguyÖn cïng vî m×nh, anh ta trë nªn gÇn gòi víi c« ta. Sù gÇn gòi n¶y sinh trong sù cÇu nguyÖn trong t©m linh thùc sù kú diÖu h¬n c¶ sù kÕt hîp thÓ x¸c. §©y lµ sù gÇn gòi trong t©m linh. Khi ng­êi phô n÷ cÇu nguyÖn cho chång m×nh, trong t©m linh c« ta cã thÓ trë nªn gÇn gòi víi chång m×nh tíi møc sù gÇn gòi Êy nÝu kÐo c«. C« ta nhËn lÊy mét phÇn tr¸ch nhiÖm cña chång m×nh vµ nh­ vËy gióp anh gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò. NÕu ng­êi chång kh«ng cÇu nguyÖn cho vî m×nh, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ anh ta cã thÓ cã sù gÇn gòi thÓ x¸c víi c« ta, song kh«ng ph¸t triÓn sù gÇn gòi t©m linh, mµ sù gÇn
38

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

gòi t©m linh lµ ®iÒu mang l¹i sù hiÖp mét thËt sù Quan hÖ t×nh dôc lµ mét chuyÖn, sù hiÖp mét trong t©m linh lµ chuyÖn kh¸c. NÕu b¹n thùc sù muèn hiÖp mét víi vî m×nh, h·y cÇu nguyÖn cho c« Êy vµ cïng c« Êy. Kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ ng­êi ta nãi: “Gia ®×nh nµo cïng nhau cÇu nguyÖn th× sÏ ë l¹i cïng nhau”. Ng­êi phô n÷ nµo còng muèn m×nh lµ ng­êi ®Æc biÖt. Khi phôc vô vî m×nh, ng­êi ®µn «ng ph¶i gióp vî trong chuyÖn ®ã. Song, nÕu vî chång kh«ng cÇu nguyÖn chung, th× nhu cÇu s©u th¼m nhÊt cña ng­êi vî kh«ng ®­îc ®¸p øng. Ng­êi phô n÷ nµo còng khao kh¸t gÇn gòi chång m×nh. Phô n÷ ®­îc t¹o nªn nh­ thÕ. Khi bÞ kh­íc tõ, c« ta sÏ t×m kiÕm ng­êi kh¸c. NÕu ng­êi chång ë cïng vî trong sù cÇu nguyÖn, anh ta ë cïng vî trong mäi chuyÖn cßn l¹i. Vµ giê ®©y, khi ®äc nh÷ng dßng ch÷ nµy, nÕu nh­ b¹n kh«ng cÇu nguyÖn cho vî m×nh, xin h·y dõng l¹i, ngay b©y giê vµ h·y xin Chóa sù tha thø. H·y b¾t ®Çu thay ®æi tõ giê phót nµy. NÕu b¹n ch­a cÇu nguyÖn cho vî, xin ®õng ®äc tiÕp. H·y cÇu nguyÖn, cÇu nguyÖn nhiÒu h¬n n÷a. Khi gi¶ng ë Cana®a, vµ thùc sù bèc löa khi nãi vÒ tÇm quan träng ®Ó ng­êi ®µn «ng phôc vô vî m×nh trong sù cÇu nguyÖn. Sau buæi nhãm, mét ng­êi ®µn «ng ®Õn gÆp t«i, c­êi ng­îng nghÞu. Vî anh ta ®øng c¹nh, nÐt mÆt r¹ng rì khi anh ta nãi: “ChiÒu qua, anh lµm t«i bµng hoµng khi nãi vÒ sù cÇu nguyÖn. LÇn ®Çu tiªn, sau 11 n¨m, t«i cÇu nguyÖn cïng vî t«i vµ h«m nay chóng t«i trë nªn gÇn gòi h¬n bao giê hÕt”. HÇu viÖc Chóa kh«ng chØ lµ gi¶ng. HÇu viÖc Chóa lµ cÇu nguyÖn. ë ®©y, t«i muèn nãi víi chÞ em mét chót. §iÒu nµy rÊt quan träng. Còng cã thÓ chÞ em dÔ dµng cÇu nguyÖn cho chång m×nh, song mét sè ng­êi g¾ng søc chiÕm chç cña §øc Chóa Trêi. Hä g¾ng t¹o dùng nªn h×nh t­îng «ng chång theo quan niÖm hä, kh«ng cho §øc Chóa Trêi t¹o dùng ng­êi ®µn «ng theo “h×nh t­îng” cña Ngµi. VÊn ®Ò nµy xuÊt hiÖn ngay tr­íc khi c­íi. H×nh nh­ n÷ giíi cho r»ng hä cã thÓ thay ®æi thãi h­ tËt xÊu cña «ng chång t­¬ng lai. V« sè phô n÷ gÆp vµ lÊy nh÷ng ng­êi nghiÖn ngËp v× nghÜ r»ng t×nh yªu sÏ thay ®æi «ng chång. Tõ x­a ®· tån t¹i quan niÖm sai lÇm nh­ sau: “T«i cø nghÜ tÊt c¶ nh÷ng thø anh Êy cÇn lµ t×nh yªu cña mét ng­êi vî tèt”. ¦u khuyÕt ®iÓm cña mét ng­êi ®µn «ng khi cßn ®éc th©n kh«ng gi¶m ®i khi anh ta lÊy vî, nÕu Chóa Giªxu kh«ng ë cïng anh ®Ó khiÕn anh thay ®æi. Nh÷ng ng­êi vî tin Chóa còng nh­ vËy. Hä muèn «ng chång ch­a ®­îc cøu cña hä chia xÎ cïng hä Tin lµnh cña Chóa Giªxu. Hä muèn tíi møc ph¹m sai lÇm. H×nh nh­ hä tin r»ng “kh«ng bëi vî th× kh«ng mét ng­êi nµo cã thÓ ®Õn cïng §øc Chóa Cha”. Ng­êi phô n÷ kh«ng thÓ dÉn chång m×nh ®Õn víi §øc Chóa Trêi. ChØ cã §øc Th¸nh Linh míi lµm ®­îc ®iÒu ®ã. V« sè phô n÷ tù lµm ®iªn ®Çu m×nh khi cè g¾ng lµm thay Chóa Thanh Linh. Kh«ng biÕt bao lÇn ng­êi ta khuyªn chÞ em: “§õng cè tù m×nh lµm thay vai trß cña §øc Chóa Trêi”. TÊt nhiªn, ng­êi ®µn «ng ph¶i gi÷ vai trß lµ thÇy tÕ lÔ, song ng­êi dÉn hä tíi ®iÒu
39

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

®ã lµ §øc Chóa Trêi. Phô n÷ kh«ng ®­îc Ðp anh ta. Sù gióp ®ì cña chÞ em chØ cã Ých khi ThÇn §øc Chóa Trêi ®· kÐo hoÆc dÉn anh ta vµo môc ®Ých Ngµi muèn. §µn «ng cã thÓ thay ®æi thãi quen, song chØ §øc Chóa Trêi míi thay ®æi ®­îc b¶n chÊt. Hìi chÞ em! §õng cè tù thay m×nh vµo vÞ trÝ cña §øc Chóa Trêi. Mét phô n÷ cã chång ch­a tin Chóa hoÆc tin Chóa nöa vêi cã thÓ hµnh ®éng theo 2 ®iÒu sau nh­ Kinh th¸nh ®· chØ ra: 1) ChÞ em ®· tha thø cho chång m×nh ch­a? Cã mét sè ng­êi vî kh«ng tha thø cho chång m×nh vµ nh­ vËy hä cÇm téi lçi cña chång m×nh, trãi anh ta b»ng nh÷ng téi lçi ®ã. Sù tha thø më ®­êng cho sù thay ®æi, cßn sù kh«ng tha thø th× ng­îc l¹i. Sù tha thø gi¶i phãng, sù kh«ng tha thø trãi buéc. Cã nhiÒu ng­êi chång thùc lßng muèn thay ®æi ®Ó trë nªn nh­ §øc Chóa Trêi muèn, song khæ së v× vßng xiÒng xÝch kh«ng tha thø tõ phÝa phô n÷ trong gia ®×nh. 2) H·y yªu chång m×nh. ThËt ®¬n gi¶n, song ®ã chÝnh lµ qui t¾c do §øc Chóa Trêi thiÕt lËp cho sù thµnh c«ng cña cuéc sèng gia ®×nh. Kinh th¸nh më réng nãi nh­ sau: “Nh÷ng chÞ em ®· cã chång h·y v©ng phôc vµ hoµ hîp cïng hä. §Ó dÉu hä kh«ng v©ng phôc lêi §øc Chóa Trêi th× còng sÏ bÞ chinh phôc v« ®iÒu kiÖn kh«ng ph¶i b»ng sù tranh luËn, song b»ng cuéc sèng tin kÝnh cña vî m×nh, khi nh×n thÊy c¸ch ¨n ë cña chÞ em tinh s¹ch, khiÕm nh·, cã sù kÝnh träng, t«n träng, quan t©m, nh×n nhËn, chiªm ng­ìng, ngîi khen, chung thuû, yªu th­¬ng s©u l¾ng víi chång.”(1Phier¬ 3:1-2) §ã lµ c¸ch §øc Chóa Trêi gîi nªn trong ng­êi ®µn «ng ­íc muèn thay ®æi vµ khiÕn viÖc phôc vô cña anh ta cho vî m×nh trë nªn hiÖn thùc. §ã lµ ý ®Þnh ban ®Çu cña §øc Chóa Trêi khi Eva ®­îc gäi lµ “ng­êi gióp ®ì” cña A®am. Tuy nhiªn, hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng, tr¸ch nhiÖm chÝnh vÉn n»m trªn vai c¸c b¹n. §µn «ng chÞu tr¸ch nhiÖm thÇy tÕ lÔ trong gia ®×nh tr­íc mÆt §øc Chóa Trêi: H·y häc c¸ch phôc vô vî m×nh. Phôc vô vî m×nh cã nghÜa lµ gióp c« ta cã sù tin quyÕt. Ng­êi phô n÷ nµo còng muèn biÕt ch¾c chÞ ta lµ ng­êi ®Æc biÖt ®èi víi chång m×nh. ChÝnh v× vËy kÓ c¶ nh÷ng ng­êi con g¸i sèng bu«ng th¶ còng c¶m thÊy cã lçi khi hiÕn th©n mµ kh«ng cã t×nh yªu vµ tr­íc khi hiÕn th©n bao giê hä còng hái: “Anh cã yªu em kh«ng?” T×nh dôc m¸y mãc kh«ng thÓ tháa m·n ­íc muèn gÇn gòi thùc sù. B¹n sÏ khiÕn vî m×nh tin ch¾c vµo t×nh yªu cña b¹n khi nãi c« Êy lµ ng­êi con g¸i duy nhÊt §øc Chóa Trêi muèn b¹n yªu. Chóng ta trãi buéc m×nh bëi nh÷ng ®iÒu chóng ta tuyªn x­ng. Chóng ta cÇn chung thuû víi lêi høa cña m×nh trong ngµy h«n lÔ. Song, ngµy nay cã rÊt nhiÒu cÆp vî chång thiÕu chung thñy. NhiÒu ng­êi ®µn «ng c­íi vî v× bÞ Ðp, bÞ lõa hoÆc sa vµo thÕ bÝ. V× vËy hä hay m­êng t­îng cuéc sèng cña hä sÏ tèt h¬n ra sao nÕu lÊy ng­êi kh¸c. Phô n÷ còng vËy, hä lÊy chång v× ®· trãt cã thai, hoÆc v× sî h·i, hoÆc v× nguyªn nh©n kh¸c, vµ th­êng lµ hä kh«ng biÕt ch¾c ng­êi chång cña m×nh cã ph¶i thùc sù ®Õn tõ Chóa hay kh«ng. Nh÷ng ng­êi vî, ng­êi chång nh×n nhau b»ng con m¾t kh«ng tin t­ëng vµ ngao
40

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

ng¸n tù hái: “LiÖu anh cã thËt lµ mét nöa cña t«i kh«ng? NÕu t«i lÊy ng­êi kh¸c th× b©y giê sÏ thÕ nµo nhØ?” Nh÷ng ®iÒu nh­ vËy huû ho¹i c¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh. Chóng ta cÇn ph¶i biÕt r»ng chung thñy lµ quy luËt §øc Chóa Trêi ®Æt ra cho mçi gia ®×nh. Mçi ng­êi ®µn «ng cÇn hiÓu ra: “Vî t«i chÝnh lµ ng­êi ®µn bµ duy nhÊt”. Anh ta cÇn nãi ra ®iÒu nµy, víi b¶n th©n vµ víi vî m×nh. C©u nãi ®ã v« cïng quan träng. Xin h·y nhí chóng ta cÇn gi÷ lêi høa cña m×nh. B¹n phôc vô vî m×nh, khi nãi víi nµng r»ng ®èi víi b¹n, nµng lµ ng­êi ®µn bµ duy nhÊt. Sù tù tin nµng cã ®­îc lµ ë chç ®ã. Sù an toµn cña nµng còng lµ ë ®ã. Bao giê ®µn «ng còng lµ thÇy tÕ lÔ. Hä cÇn ph¶i phôc vô. Song, nh­ b¹n ®· thÊy, sù phôc vô kh«ng cã nghÜa lµ chØ nãi måm. Phôc vô ®ång nghÜa víi yªu th­¬ng. HiÖn nay, quan ®iÓm mÐo mã vÒ lu©n lý, ®¹o ®øc ®Î ra c¸ch suy nghÜ huû ho¹i gia ®×nh vµ x· héi. Mét sè ng­êi cho r»ng sù t¸ch biÖt gi÷a Héi th¸nh vµ chÝnh quyÒn cã nghÜa lµ tÊt c¶ nh÷ng g× mang tÝnh chÊt tÝn ng­ìng, th¸nh s¹ch hoÆc thiªng liªng chØ can hÖ tíi hä trong buæi nhãm, thêi gian cßn l¹i hä cã thÓ lµm g× tïy ý. Kh«ng ph¶i vËy. §µn «ng kh«ng bao giê ®­îc ngõng phôc vô. Sù sèng cña anh ta lµ ë ®ã. Anh ta phôc vô trong khi b¸n « t«, khi x©y dùng, lµm m¸y tÝnh, thùc hiÖn c«ng viÖc cña c«ng ty, trong mäi viÖc. Sau c¶ ngµy phôc vô mäi ng­êi, nhiÒu ng­êi kh«ng cßn mét chót mong muèn phôc vô t¹i gia ®×nh vµo buæi chiÒu. C¸c bµ vî, ®Æc biÖt lµ c¸c bµ vî cña nh÷ng ng­êi hÇu viÖc Chóa hay kªu ca thÕ nµy: “Chång t«i phôc vô c¶ thÕ giíi, song anh Êy kh«ng bao giê phôc vô t«i”. Cßn ®µn «ng th× tù bµo ch÷a r»ng anh ta bËn rén, mÖt mái, c«ng viÖc bÒ bén, r»ng kinh tÕ ®ang khã kh¨n, r»ng gÆp ph¶i chuyÖn r¾c rèi víi kh¸ch hµng,- vµ ®óng lµ anh ta phôc vô c¶ thÕ giíi. H¬n n÷a cßn ph¶i nép thuÕ khi lµm vËy n÷a. Vµ khi vÒ nhµ, anh ta muèn ng­êi kh¸c phôc vô m×nh, chø kh«ng ph¶i lµ anh phôc vô n÷a. Song,, ch©n lý lµ ë chç sù phôc vô cña t¹i gia ®×nh míi lµ sù phôc vô chÝnh. §µn «ng thêi nay chung thuû víi c«ng viÖc, song ph¶n béi vî m×nh. Khi kh«ng nhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, kÓ c¶ nh÷ng ng­êi tin Chóa còng lÇm l¹c. V« sè lÇn t«i thÊy ng­êi ta yªu vµ c­íi nhau, song trong khi tµi s¶n gia t¨ng, con c¸i ra ®êi, råi nhu cÇu Héi th¸nh khiÕn hä dµnh sù chó ý cho con c¸i, Héi th¸nh vµ c«ng viÖc h¬n lµ cho vî m×nh. §iÒu b¹n cÇn ý thøc ®­îc lµ khi c¸c b¹n lÊy nhau, c¸c b¹n sÏ sèng m·i bªn nhau, hoÆc Ýt ra còng cÇn ph¶i sèng bªn nhau nÕu b¹n lµ ng­êi phôc vô tèt víi gia ®×nh, cßn tÊt c¶ nh÷ng thø kh¸c ®Òu sÏ qua ®i. §øc Chóa Trêi t¹o dùng ng­êi ®µn «ng lµ ng­êi l·nh ®¹o vµ phôc vô. §µn «ng kh«ng së h÷u bÊt kú mét ®iÒu g× kh¸c, hä chØ lµ nh÷ng ng­êi phôc vô. Mäi thø, kÓ c¶ søc kháe, gia ®×nh, con c¸i, ®Êt ®ai, doanh nghiÖp, t×nh yªu vî chång, ®Òu kh«ng thuéc së h÷u cña ®µn «ng. Hä chØ qu¶n lý nh÷ng ®iÒu ®ã. Mäi sù thuéc vÒ §øc Chóa Trêi. Ngµi ban nh÷ng ®iÒu ®ã cho chóng ta. Chóng ta sÏ ph¶i tr×nh bµy tr­íc Chóa vÒ viÖc sö dông nh÷ng thø ®ã. Khi nghÜ m×nh së h÷u nh÷ng thø kÓ trªn, chóng ta ph¹m sai lÇm vµ cã thÓ nãi lµ
41

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

®· ph¹m téi. C¸ch nghÜ nh­ vËy khiÕn ®µn «ng hµnh ®éng mµ kh«ng ®Õm xØa g× ®Õn §øc Chóa Trêi. Mäi nan ®Ò cña chóng ta b¾t ®Çu tõ ®ã. A®am ®· hµnh ®éng ®éc lËp víi §øc Chóa Trêi, vµ b¹n thö nh×n xem chóng ta hiÖn ra sao? Hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng! C¸c b¹n kh«ng së h÷u t×nh yªu cña vî m×nh. C¸c b¹n chØ lµ ng­êi qu¶n lý t×nh yªu Êy. §ã lµ mãn quµ Th­îng ®Õ dµnh cho b¹n. H·y lµ mét ng­êi qu¶n lý tèt. H·y lµ mét thÇy tÕ lÔ. H·y phôc vô. H·y phôc vô vî m×nh. B¹n h·y thö göi con c¸i cho «ng bµ, hoÆc bÌ b¹n vµ xin ®i nghØ cïng nhau. ChØ b¹n víi nµng th«i. H·y l¹i say mª nhau. H·y phôc vô nµng. §iÒu ®ã sÏ khiÕn nµng v©ng phôc b¹n. Ýt nhÊt lµ mét lÇn trong s¸u th¸ng, mçi cÆp vî chång cÇn cã tuÇn tr¨ng mËt dµi vµi ngµy. Kh«ng cã nh÷ng phót gi©y bªn nhau ®Æc biÖt Êy, sau phÇn t­ thÕ kû, khi con c¸i ®· ®i xa, c¸c b¹n sÏ nhËn ra lµ c¸c b¹n ®· quªn c¸ch yªu vµ c­ xö víi nhau nh­ thÕ nµo cho ®óng, vµ c¸c b¹n sÏ thÊy bÞ ng¨n c¸ch. H·y phôc vô. H·y c©ï nguyÖn cho nµng vµ cïng nµng. H·y gÇn gòi nhau h¬n. H·y tuyªn x­ng r»ng nµng lµ vî b¹n. H·y phôc vô nµng ®Ó nµng lu«n tin t­ëng. Nãi tãm l¹i h·y yªu nµng. H·y ë riªng víi nµng, quan t©m, chó ý. H·y l¹i say mª nµng. Hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng! C¸c b¹n kh«ng cã sù lùa chän nµo kh¸c. ChÝnh §øc Chóa Trêi kªu gäi b¹n lµm thÇy tÕ lÔ trong gia ®×nh. Trong nhµ cã thÇy tÕ lÔ hay kh«ng?

42

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng t¸m

8

§ång ®«la tiÒn boa
Cã lÇn, khi cßn lµm trong ban qu¶n trÞ cña ®µi truyÒn h×nh, t«i buéc ph¶i sa th¶i mét chµng trai. T«m cã tÊt c¶ c¸c d÷ kiÖn ®Ó thµnh c«ng. Song, anh ta l¹i lu«n thÊt b¹i. T«m cã kh¶ n¨ng lµm ng­êi qu¶n lý tµi chÝnh tèt, song anh kh«ng lµm næi chuyÖn ®ã. §· 5 lÇn T«m cè g¾ng ®Ó thµnh c«ng trong chøc vô cña m×nh: anh tõng lµm môc s­ ë hai Héi th¸nh, vµ c¶ hai lÇn ®Òu rñi ro; anh tõng lµm th­¬ng gia cho mét tæ chøc C¬ ®èc, song còng thÊt b¹i. Sau ®ã T«m lµm môc s­ thø hai cho mét Héi th¸nh n÷a, song kÕt qu¶ thËt ®¸ng buån. Giê ®©y, nh÷ng thÊt b¹i t¹i tr¹m truyÒn h×nh ®ang theo ®uæi anh. T«m biÕt thÕ. Víi anh, bÞ ®uæi viÖc kh«ng ph¶i lµ chuyÖn bÊt ngê. “T«m, t«i kh«ng biÕt ph¶i nãi g×,- t«i b¾t ®Çu c©u chuyÖn nh­ vËy.- T«i kh«ng biÕt ph¶i lµm g× cho anh. T«i muèn gióp anh, song t«i c¶m thÊy v× mét nguyªn nh©n, mét nguyªn nh©n khã hiÓu nµo ®ã, anh kh«ng tin vµo §øc Chóa Trêi, kh«ng tin r»ng Ngµi tr¶ lêi cÇu nguyÖn cña anh”. T«i cè g¾ng cho T«m mét lêi khuyªn nµo ®ã ®Ó gióp anh trong t­¬ng lai, ®Ó ®Ëp tan c¸i chuçi thÊt b¹i nµy vµ thay ®æi cuéc sèng anh. T«m c«ng nhËn nh÷ng g× t«i nãi lµ ®óng. Anh còng thó thùc lµ anh rÊt khã cÇu nguyÖn. Trªn thùc tÕ n¬i duy nhÊt T«m cßn cÇu nguyÖn lµ t¹i Héi th¸nh, khi cÇu nguyÖn chung. T«m vÉn kh«ng hiÓu ra mèi liªn quan gi÷a sù thiÕu cÇu nguyÖn vµ nh÷ng thÊt b¹i trong c«ng viÖc. Lµ C¬ ®èc nh©n thÕ hÖ thø ba, con ch¸u cña nh÷ng ng­êi hÇu viÖc Chóa næi tiÕng, T«m lu«n cè g¾ng nÐ tr¸nh khã kh¨n b»ng c¸ch dùa vµo dßng dâi cña m×nh. Song, ®iÒu ®ã kh«ng gióp anh. T«m lµ ng­êi rÊt lÞch thiÖp. Anh ta biÕt t«i kh«ng cã ¸c ý g×. Sau ®ã vµi ngµy, vî chång anh mêi chóng t«i tíi ¨n tèi. Vµ t¹i ®ã c©u ®è ®­îc gi¶i ®¸p. Sui, vî T«m chuÈn bÞ mét bµn ¨n thËt sang träng. T«i khen c« vµ nãi r»ng chóng t«i ®¸nh gi¸ cao lêi mêi cña hä. “§óng, thËt tuyÖt vêi lµ anh chÞ ®· ®Õn ch¬i víi chóng t«i,- T«m ®ïa cît chen ngang.- Cßn b©y giê mêi anh chÞ ¨n cho nã kh¸c vÞ mét chót”. T«i vµ Nancy nh×n nhau råi tiÕp tôc c©u chuyÖn. Sau khi b÷a ¨n b¾t ®Çu ®­îc vµi phót, Sui lÑ lµng ®i ra bÕp lÊy b×nh n­íc hoa qu¶. Khi quay trë l¹i, tr«ng c« cÇm b×nh n­íc sñi bät mØm c­êi Êm ¸p víi chóng t«i thËt ra d¸ng mét ng­êi néi trî ®¶m ®ang vµ dÔ th­¬ng. §óng lóc ®ã, anh chång cña c« cay nghiÖt tuyªn bè: “Anh chÞ biÕt kh«ng, vî
43

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

t«i d©n xø Arkanzas, c« Êy ®i giÇy chØ v× cã anh chÞ ®ã th«i”. Sui ®á mÆt, song im lÆng. B÷a ¨n tiÕp tôc, T«m cµng ch©m chäc vî. C¶ lóc ¨n lÉn sau b÷a T«m kh«ng ngõng kÓ ra nh÷ng chuyÖn ®ïa ®éc ¸c trªn vî m×nh, khiÕn c« trë thµnh c¸i ®Ých tÊn c«ng. ThËt khã xö, song T«m kh«ng ngõng ®ïa ¸c trªu vî m×nh. Anh ta nghÜ r»ng thÕ míi vui. Anh lµ ng­êi duy nhÊt nghÜ nh­ thÕ. Vµ, khi ngåi trong c¨n nhµ Êy, t«i bçng nhiªn hiÓu ra t¹i sao T«m ®· thÊt b¹i, t¹i sao anh khã cÇu nguyÖn, t¹i sao anh kh«ng ®­îc chóc ph­íc. Trong mét b¶n dÞch th­ I Phier¬ 3:7 cã nãi: ”Hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng, h·y ®èi xö víi vî m×nh nh­ nh÷ng kÎ ®ång kÕ tù sù sèng cña §øc Chóa Trêi, nÕu kh«ng lêi cÇu nguyÖn cña anh em sÏ kh«ng ®­îc nhËm”. T«m bá qua lêi khuyªn nghiªm kh¾c ®ã cña Phier¬ lµ ph¶i ®èi xö víi vî nh­ nh÷ng kÎ “®ång kÕ tù”. Bëi sù khinh rÎ Êy mµ T«m kh«ng nhËn ®­îc sù tr¶ lêi cÇu nguyÖn. §êi sèng cÇu nguyÖn kh«ng kÕt qu¶ dÉn tíi nh÷ng thÊt b¹i trong chøc vô. V× cÇu nguyÖn kh«ng ®­îc tr¶ lêi nªn ®øc tin T«m suy yÕu, mµ kh«ng cã ®øc tin th× kh«ng thÓ nµo lµm ®Ñp lßng §øc Chóa Trêi. Vî b¹n lµ ng­êi ®ång kÕ tù víi b¹n: Mçi phÇn cña c« ®Òu xøng ®¸ng ®Ó b¹n t«n träng, nh×n nhËn vµ quan t©m. Vî b¹n kh«ng chØ lµ chç dùa tinh thÇn cho b¹n. Còng nh­ mäi quyÕt ®Þnh trong gia ®×nh kh«ng chØ lµ quyÕt ®Þnh cña riªng b¹n. Trong gia ®×nh, kh«ng ng­êi ®µn «ng nµo cã quyÒn sèng vµ hµnh ®éng mµ kh«ng cÇn ®Õm xØa ®Õn vî m×nh. NhiÒu ng­êi than phiÒn vÒ cÊp trªn cña m×nh v× hä kh«ng ®­îc th¨ng chøc, hoÆc kÕt téi ai ®ã ®· ch¬i xá vµ tranh chç cña hä, trong khi ®ã nguyªn nh©n ®Ých thùc cã thÓ t×m thÊy tõ cuéc sèng riªng cña chÝnh hä. Hä kh«ng ®¹t ®iÒu m×nh mong muèn v× kh«ng ®èi xö víi vî m×nh nh­ lµ ng­êi ®ång kÕ tù. T«m kh«ng ph¶i lµ ng­êi duy nhÊt m¾c téi ®ã. Téi lçi nµy mang tÝnh ®¹i dÞch. §µn «ng sØ nhôc vî lµ hiÖn t­îng x· héi cò, song nay rÊt phæ biÕn. T«i suy nghÜ vÒ qu¸ khø cña Sui. Nã kh¸c h¼n qu¸ khø cña T«m vµ hoµn toµn kh«ng gièng nh÷ng ®iÒu T«m thªu dÖt trong nh÷ng lêi ®ïa cît cña m×nh. MÑ Sui lµ ng­êi ®µn bµ h­ háng ®· tha c« qua biÕt bao nhiªu c¶nh ®en tèi cña “tr­êng ®êi”. Sù c« ®¬n ®eo ®uæi thêi th¬ Êu cña Sui. Lµ mét c« bÐ cã kh¶ n¨ng, Sui häc qua rÊt nhiÒu kho¸ tù häc, cè g¾ng häc cho b»ng chÞ, b»ng em tõ khi cßn nhá. Mét lÇn, Sui ®­îc mêi ®Õn gÆp gì mét nhãm thanh niªn tõ Héi th¸nh ®Þa ph­¬ng vµ t¹i ®ã c« ®· tin nhËn Chóa. Khi lín h¬n, Sui ®¹t gi¶i trong mét kú thi t¹i tr­êng trung häc. PhÇn th­ëng lµ mét n¨m häc trong tr­êng Kinh th¸nh. T¹i ®ã c« gÆp T«m, chµng sinh viªn xuÊt th©n tõ gia ®×nh hÇu viÖc Chóa tíi ba thÕ hÖ thÊm ®Ëm nh÷ng truyÒn thèng C¬ ®èc. T«m lín lªn trong Héi th¸nh, con cña nhµ truyÒn ®¹o, nãi chung lµ “ng­êi sµnh sái cña Héi th¸nh”. Lóc nµo anh còng biÕt ph¶i lµm g× vµ lµm nh­ thÕ nµo. T×nh th©n biÕn thµnh t×nh yªu. Sau ®ã lµ h«n lÔ. T«m vµ Sui b¾t ®Çu chøc vô sau khi T«m tèt nghiÖp. Sui kh«ng cã mét chót kinh nghiÖm g× vÒ nh÷ng viÖc t­¬ng tù. Trong qóa khø cña Sui kh«ng cã g× gièng thÕ. Sui thùc sù kh«ng biÕt nh÷ng yªu cÇu vµ tr¸ch nhiÖm trªn vai vî cña ng­êi gi¶ng ®¹o lµ g×.
44

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

T«m l¹i kh«ng thÌm d¹y dç hoÆc gi¶i thÝch cho Sui hiÓu. V× T«m biÕt tÊt c¶ nh÷ng chuyÖn ®ã tõ nhá nªn anh ta kh«ng thÓ ®o¸n ra lµ vî m×nh cã thÓ kh«ng biÕt vµ sÏ kh«ng øng xö t­¬ng øng víi vai trß cña m×nh. §o¸n lµ sù hiÓu biÕt tåi tÖ nhÊt. T«m ®· ®èi xö víi vî m×nh dùa trªn sù pháng ®o¸n. Kh«ng biÕt song l¹i sî kh«ng d¸m hái, Sui ®· ph¹m sai lÇm kh«ng tr¸nh khái, gièng nh­ nh÷ng ng­êi míi tíi n¬i lµm viÖc hay m¾c ph¶i. Trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ thÕ, T«m rÊt khã chÞu. Vµ T«m ch¬i l¹i. LÏ ra ph¶i kiªn tr× gi¶i thÝch cho râ vÊn ®Ò, song ®Ó giÊu ng­îng, T«m b¾t ®Çu h¹ thÊp, c«ng kÝch, lµm nhôc vî mét c¸ch c«ng khai, tr­íc mÆt mäi ng­êi. Thanh minh lµ khi mét ng­êi v× muèn ®­îc x­ng lµ c«ng b×nh nªn ®æ téi cho ng­êi kh¸c. C©u tr¶ lêi cña §øc Chóa Trêi ®· ghi trong I Phier¬: lêi cÇu nguyÖn cña T«m kh«ng ®­îc nhËm. T«m ®¸nh mÊt sù chóc ph­íc cña §øc Chóa Trêi trong cuéc sèng vµ chøc vô cña m×nh. Ch¸n n¶n, ®øc tin sa sót, sù cÇu nguyÖn cña T«m cµng ngµy cµng yÕu ít, c¹n dÇn vµ chÕt h¼n. T«m kh«ng cßn tin vµo §øc Chóa Trêi cho nh÷ng môc ®Ých T«m mong muèn. Thµnh c«ng biÕn thµnh thÊt b¹i. Vµ, rÊt ®Æc tr­ng cho ®µn «ng, T«m tù thanh minh b»ng c¸ch trót mäi téi lçi lªn Sui. TÊt nhiªn, kh«ng bao giê T«m nãi thÕ. Song, khi coi Sui lµ ®èi t­îng giÔu cît, T«m khiÕn c« trë thµnh “con dª bÞ ®uæi ra”. Kh«ng d¸m nhËn tr¸ch nhiÖm cho nh÷ng thÊt b¹i cña m×nh, T«m t×m, vµ ®· thÊy “con chiªn g¸nh téi”. ChuyÖn ®ã kÐo dµi ®· hµng n¨m. §iÒu mµ lÏ ra T«m ph¶i lµm, vµ b¹n cÇn lµm nÕu ë trong hoµn c¶nh cña T«m, lµ dÉn Sui ®i mét n¬i nµo ®ã, ë riªng víi nhau mét thêi gian, gi·i bµy lßng m×nh, vµ c¶i thiÖn l¹i mèi quan hÖ. T«m ph¶i thay ®æi, khi Êy Sui còng cã c¬ héi thay ®æi. TÊt nhiªn, còng cã nh÷ng ng­êi ®µn «ng kh«ng ®èi xö víi vî nh­ ng­êi ®ång kÕ tù mµ vÉn thµnh c«ng trong c«ng viÖc. Song, bao giê còng cã mét lÜnh vùc nµo ®ã trong cuéc sèng cña hä bÞ thÊt b¹i hoÆc mét vÊn ®Ò nµo ®ã sÏ chøng tá hä cã c¸ch c­ xö nh­ thÕ. NÕu mét «ng bè ®èi xö víi bµ mÑ nh­ ®å së h÷u, chø kh«ng ph¶i nh­ víi kÎ ®ång kÕ tù, con c¸i hä sÏ nhËn thÊy ®iÒu ®ã vµ chóng còng cã th¸i ®é t­¬ng tù. L»m b»m, nãi xÊu hoÆc sØ nhôc vî- tÊt c¶ nh÷ng ®IÒu ®ã sÏ hñy ho¹i tÝnh ®µn «ng cña b¹n vµ ng¨n c¶n b¹n ®¹t nh÷ng ®Ønh cao trong cuéc sèng. Trong cuéc sèng, mäi thø ®Òu ®­îc hoÆc kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸. NÕu mét ®iÒu g× ®ã ®­îc ®¸nh gi¸, gi¸ trÞ cña nã t¨ng lªn. NÕu mét ®iÒu g× ®ã kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸, gi¸ trÞ cña nã bÞ h¹ xuèng. Nhµ cöa, xe cé, ®Êt ®ai, cæ phiÕu- tÊt c¶ mäi thø ®ã ®Òu lªn hoÆc h¹ gi¸. §iÒu ®ã diÔn ra t­¬ng øng víi gi¸ trÞ chóng ta kÓ cho chóng. Con ng­êi còng ®­îc hoÆc kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸. §iÒu ®ã diÔn ra t­¬ng øng víi gi¸ trÞ chóng ta kÓ cho hä. NÕu b¹n biÕt ®¸nh gi¸ vî m×nh, gi¸ trÞ cña c« ta t¨ng lªn trong c¸ch nh×n cña chÝnh
45

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

c« vµ trong c¸ch nh×n cña b¹n n÷a. Khi b¹n kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng ng­êi vî cña m×nh, gi¸ trÞ cña c« bÞ h¹ thÊp trong c¸ch nh×n cña chÝnh c« ta vµ c¶ cña b¹n. T«m kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng vî m×nh, vµ bëi v× gi¸ trÞ cña m×nh trong c¸ch nh×n cña b¶n th©n vµ cña chång bÞ mÊt, vî T«m rÊt khã kh¨n. C« c¶m thÊy m×nh thËt kh«ng hoµn h¶o. T«i nhí l¹i c¬n khñng ho¶ng cña m×nh trong t×nh huèng t­¬ng tù. Lóc Êy, t«i vµ Nancy ®ang dÉn d¾t mét Héi th¸nh míi, kh¸ phøc t¹p ë b¾c California. TÊt c¶ mäi thø t«i ®éng vµo ®Òu tiÕn triÓn chËm ch¹p. Sù khã kh¨n lín nhÊt t«i gÆp ph¶i lµ víi chÝnh b¶n th©n. T«i kh«ng hiÓu cã chuyÖn g× ®ang diÔn ra vµ kh«ng biÕt ph¶i lµm g× ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã. Chóng t«i ®ang söa l¹i phßng thê ph­îng, cè g¾ng lµm nã trë nªn khang trang vµ thuËn tiÖn hÕt møc. Chóng t«i söa l¹i nÒn nhµ vµ cã phót r¶nh rçi nµo lµ t«i l¹i tranh thñ ®Õn ®ã ®Ó viÖc söa ch÷a tiÕn hµnh nhanh h¬n. Mét lÇn, t«i ®Õn ®ã ®Ó ®ãng tÊm tr¶i sµn. Víi mçi nh¸t bóa, t«i ®ãng ®inh sù ch¸n n¶n vµ bÊt æn .. bÊt æn trong mèi quan hÖ víi §øc Chóa Trêi, bÊt æn trong quan hÖ víi Nancy, vî t«i, bÊt æn trong quan hÖ víi Héi th¸nh phøc t¹p nµy, bÊt æn víi chÝnh m×nh. T«i thæ lé víi §øc Chóa Trêi, thµnh thùc vµ cëi më, lµ t«i c¶m thÊy nh­ thÕ nµo. “Chóa ¬i! Ngµi ph¶i lµm mét c¸i g× ®ã! Ngµi cÇn thay ®æi t×nh h×nh nµy! Ngµi cÇn ph¶i gióp con! H·y thay ®æi hoµn c¶nh. H·y thay ®æi Nancy. H·y thay ®æi Héi th¸nh. Chóa ph¶i gióp con!” “Chóa ¬i! Con cÇn sù gióp ®ì!” Lóc Êy, t«i víi Nancy sèng v« cïng chËt vËt, ph¶i kiÕm tõng ®ång xu vµ cµng ngµy cµng lµm c¨ng th¼ng thÇn kinh cña nhau. §øc Chóa Trêi ®· nghe lêi cÇu nguyÖn cña t«i. Ngµi ®· tr¶ lêi t«i. Mét c¸ch riªng t­. Khi ®ang cói xuèng sµn ®Ó ®ãng ®inh th× Chóa ®· më trÝ ãc t«i. Ngµi bÊm nót “REW”(tua ng­îc) trÝ nhí t«i vµ cho t«i nghe l¹i hÕt nh÷ng g× t«i ®· nãi tr­íc ®ã. Ngµi nh¾c l¹i cho t«i hay tÊt c¶ nh÷ng g× t«i ®· nãi vÒ Nancy. Tõng lêi ®o¸n xÐt. Tõng c©u sØ nhôc. Nh÷ng lóc kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng vÒ nµng, khi ®­a ra nh÷ng lêi nhËn xÐt ®éc ®Þa. Kh«ng! T«i yªu vî m×nh. RÊt yªu. Nh­ng t«i vÉn cã th¸i ®é c­ xö ®Æc tr­ng cña ®µn «ng nh­ vËy. V× sù kh«ng æn trong t«i mµ Nancy ®· trë thµnh môc tiªu thuËn tiÖn cho nh÷ng c©u nãi ®éc ®Þa, trë thµnh ®èi t­îng cho tÝnh hµi h­íc, lµm “con chiªn ®Ó ®uæi ®i” cho nh÷ng thÊt b¹i cña t«i. Cã thÓ kh«ng ph¶i lóc nµo t«i còng nãi th¼ng ra ®iÒu ®ã, song nã ®­îc thÓ hiÖn qua sù lu«n lu«n kh«ng hµi lßng. Sù tá ra ®ã khiÕn t«i bµng hoµng vµ tan vì. MÆt t«i nãng bõng v× xÊu hæ. Sau ®ã Chóa lµm mét ®iÒu mµ t«i sÏ ®êi ®êi biÕt ¬n Ngµi. Ngµi tá cho t«i lßng nh©n hËu cña Nancy, nÐt duyªn d¸ng, ®Ñp ®Ï vµ cao th­îng cña t©m hån nµng. T«i ®· nh×n thÊy Nancy nh­ c¸ch nh×n cña §øc Chóa Trêi. T«i bu«ng chiÕc bóa khái tay, xÊp mÆt xuèng sµn nhµ vµ xin Chóa tha thø. Tõ ®¸y
46

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

lßng m×nh t«i kªu cÇu cïng Chóa, song kh«ng gièng nh­ tr­íc ®ã. §o¹n, mÆc nguyªn chiÕc t¹p dÒ nÆng trÞch, ®Çy ®inh, t«i gi¬ tay lªn trêi vµ nãi kh«ng chót dÊu diÕm hay l­ìng lù. “Chóa ¬i! H·y tha thø cho con v× con cã th¸i ®é nh­ thÕ. H·y tha thø cho c¸ch ®èi xö víi vî cña con. Con muèn yªu nµng. Muèn ®¸nh gi¸ chø kh«ng h¹ thÊp nµng. Con tiÕp nhËn nµng nh­ mét mãn quµ ®Õn Ngµi. Con tuyªn bè r»ng nµng lµ vî con. Con c¸m ¬n Ngµi vÒ nµng!” T«i ®· cã mét nÒn t¶ng míi trong cuéc sèng t©m linh. Sau mét lóc l©u, lßng tan vì vµ ®­îc thay ®æi, t«i ®øng dËy, cëi t¹p dÒ ®Çy ®inh vµ ®i vÒ nhµ. T«i b­íc vµo ng«i nhµ nhá cña chóng t«i, t¾m röa, thay quÇn ¸o vµ ®i vµo thµnh phè. T«i mua mét mãn quµ nhá vµ mét tÊm b­u thiÕp. §· ®Õn giê ¨n tèi. T«i ra bÕp, Nancy ®ang ë ®ã, t«i h«n vµo m¸ nµng vµ trao cho nµng tÊm b­u thiÕp cïng mãn quµ. “Sao anh l¹i tÆng quµ em?”- Nancy hái, bÞ bÊt ngê tr­íc hµnh ®éng cña t«i. “V× anh yªu em. VËy th«i”.- T«i thó thùc víi nµng. Nancy ch¨m chó nh×n t«i, cã thÓ lµ ®Ó kiÓm tra l¹i theo linh c¶m cña m×nh xem cã thËt kh«ng. B¹n tù hiÓu lµ trong kho¶n nµy phô n÷ hä tµi thÕ nµo. “ThËt kh«ng?”- Nµng hái. “ThËt”. Nµng më gãi quµ. Mét mãn quµ ®¬n gi¶n, song nµng cùc kú thÝch thó. Nancy nh×n t«i b»ng ®«i m¾t phÊn chÊn, ®Çy biÕt ¬n. Tèi h«m Êy, chóng t«i ¨n mãn xóp. T«i muèn ®¸nh gi¸ vî m×nh, chø kh«ng h¹ thÊp c« Êy. T«i long träng tuyªn bè khi chuÈn bÞ ¨n. “§©y lµ mãn xóp ngon nhÊt em tõng nÊu. L¹i cßn nãng hæi míi tuyÖt chø”. Nancy nh×n t«i h¬i khã hiÓu. “Anh nãi thÕ cã ý g×?” T«i nhón vai: “§¬n gi¶n lµ anh rÊt kho¸i khi xóp nãng. Anh kh«ng thÝch xóp ©m Êm. Ph¶i nãng, cùc nãng c¬”. Nancy h¬i cói xuèng, nghiªng ®Çu: “ThÕ mµ em kh«ng biÕt”. “Cã thÓ bëi v× anh ch­a bao giê nãi cho em hay,- t«i tr¶ lêi.- Song, mãn xóp h«m nay thËt tuyÖt vêi, anh rÊt kho¸i mãn nµy. §­îc l¾m”. Nancy im lÆng vµi gi©y. Khi th«i ngì ngµng v× c©u nãi ®ã, nµng th× thÇm: “C¸m ¬n anh”. VËy th«i. Song, cuéc sèng chóng t«i thay ®æi tõ h«m Êy. T«i b¾t ®Çu ®¸ng gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm cña vî m×nh. Kh«ng cßn h¹ thÊp nµng n÷a. ChuyÖn Êy chÊm hÕt råi. Sù thay ®æi Êy cßn m·i. GÇn 27 n¨m ®· qua, song t«i kh«ng hÒ quªn ®Üa xóp Êy. Vµ t«i còng kh«ng bao giê quªn nh÷ng g× §øc Chóa Trêi ®· lµm trong ®êi sèng t«i. Mèi quan hÖ gi÷a chóng t«i thay ®æi tõ ngµy h«m Êy. Gi¸ trÞ cña Nancy t¨ng lªn trong c¸i nh×n cña t«i vµ cña chÝnh nµng. C¨n nhµ cña chóng t«i trë nªn thËt tuyÖt vêi. C«ng viÖc cña chóng t«i còng cã nh÷ng b­íc tiÕn lín.
47

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Mäi thø ®Òu kh¸c x­a. Vµ tõ ngµy h«m Êy, t«i b¾t ®Çu gäi Nancy lµ: “Ng­êi ®µn bµ tuyÖt vêi nhÊt thÕ gian”. Mµ thùc ®óng nh­ vËy. Cã lÏ Nancy ph¶i sinh ra trong gia ®×nh vua chóa míi ph¶i. Nµng thËt nh©n hËu, kiÒu diÔm, kh«n ngoan, xinh ®Ñp, m¹nh mÏ, nãi tãm l¹i, thËt tuyÖt vêi. T«i cµng ®¸nh gi¸ cao nµng, nµng cµng trë nªn tuyÖt vêi h¬n. Khi b÷a ¨n gÇn kÕt thóc, Nancy ®· ®øng dËy vµ t«i còng chuÈn bÞ ®i lµm c«ng viÖc cña m×nh, t«i mãc vÝ, lÊy tê 1 ®«-la vµ ®Æt d­íi ®Üa. DÊu hiÖu nãi r»ng t«i tr©n träng sù quan t©m cña nµng. Kh«ng chØ b»ng lêi nãi, mµ b»ng c¶ viÖc lµm. T«i ®· ë phßng kh¸ch. Nancy ph¸t hiÖn ra ®ång ®«-la khi thu dän bµn. Nµng tõ bÕp ®i lªn, tay cÇm ®ång tiÒn. “ThÕ cßn ®©y lµ v× cí g×?”- Nµng hái mét c¸ch khã hiÓu. “Em yªu! Khi anh ®Õn nhµ hµng,- t«i tr¶ lêi,- nÕu anh thÝch mãn ¨n hoÆc sù phôc vô, anh sÏ ®Ó l¹i mét dÊu hiÖu nhá chøng tá ®iÒu ®ã. Bëi v× b÷a tèi h«m nay thËt tuyÖt, nªn anh nghÜ anh ph¶i ®Ó l¹i dÊu hiÖu cho em biÕt anh ®¸nh gi¸ ®iÒu Êy. Cã vËy th«i. §¬n gi¶n lµ anh muèn em biÕt r»ng anh rÊt yªu vµ tr©n träng em”. Nµng hiÓu. Mét mãn quµ ®¸ng gi¸ c¶ cuéc ®êi.

48

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng chÝn

9

Ng­êi ta tr¸o nhÇm ®Çu ra sao?
Ngµy x­a, cã mét c©u chuyÖn tiÕu l©m ngu ngèc kÓ r»ng: “T¹i mét c¨n phßng phÝa sau nhµ thê, chuyªn ®­îc dïng ®Ó lo viÖc ch«n cÊt ng­êi qu¸ cè, cã mét bµ qu¶ phô muèn nh×n thÊy ng­êi chång võa khuÊt mét lÇn cuèi. Tuy nhiªn, mét sù cè khñng khiÕp chê ®îi bµ: Bµ ph¸t hiÖn ra ng­êi lo viÖc ch«n cÊt ®· mÆc nhÇm quÇn ¸o cña ng­êi kh¸c cho chång bµ. Nh×n quanh, bµ qu¶ phô thÊy bé quÇn ¸o cña chång bµ ®· ®­îc mÆc cho ng­êi n»m trong quan tµi bªn c¹nh. §au khæ qu¸ søc chÞu ®ùng, bµ qu¶ phô gäi ng­êi lo viÖc ch«n cÊt ®Õn vµ sôt sïi kÓ vÒ sù cè ®· x¶y ra. Ng­êi nµy ph¶n øng ngay tøc kh¾c vµ t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt thËt ®éc ®¸o. “Gary!- «ng ta kªu mét ng­êi cïng lµm viÖc.- §æi chç c¸i ®Çu sè 2 vµ sè 3”. ThËt khñng khiÕp. Song, c¸c b¹n sÏ khã quªn c©u chuyÖn ®ïa ngu ngèc nµy. C©u chuyÖn nµy cßn minh ho¹ cho mét ®iÒu n÷a, vµ t«i mong c¸c b¹n còng ®õng bao giê quªn nã. Sù thay ®æi bao giê còng b¾t ®Çu tõ phÝa trªn. NÕu phÝa trªn kh«ng cã sù thay ®æi, sÏ cã cuéc c¸ch m¹ng tõ phÝa d­íi. El, b¹n t«i lµ nhµ ph©n tÝch chuyªn nghiÖp vÒ nguyªn nh©n ph¸ s¶n cña c¸c h·ng. Kh¸ch hµng cña anh lµ c¸c c«ng ty ®ang bªn lÒ ph¸ s¶n. Tr­íc khi c¸c c«ng ty bÞ sa vµo t×nh huèng sèng cßn, hä ch¼ng bao giê nhê ®Õn El. B¹n t«i rÊt thÝch c«ng viÖc ®ã, bëi v× khi anh ®Õn, c¸c «ng chñ th­êng s½n sµng nãi chuyÖn mét c¸ch th¼ng th¾n, cëi më vµ s½n sµng chÞu nh÷ng viªn thuèc ®¾ng cña sù thËt. Sù sèng sãt phô thuéc vµo sù thay ®æi. Nguyªn nh©n ph¸ s¶n cña c¸c c«ng ty th­êng gièng nhau. C¸c b¹n cã thÓ cã nh÷ng kÕ ho¹ch xuÊt chóng, song nÕu c¬ cÊu nh©n sù ®­îc lùa chän kh«ng tèt th× c¸c b¹n sÏ thÊt b¹i. Trong khi ®ã, cã thÓ kÕ ho¹ch b¹n cã chØ ë møc trung b×nh, song víi ®éi ngò nh©n sù tèt, b¹n cã thÓ thµnh c«ng. Nh©n sù lµ céi rÔ cña mäi nan ®Ò, song nh©n sù còng lµ c©u gi¶i ®¸p cho nh÷ng nan ®Ò Êy. V­ît qua ®­îc t×nh tr¹ng khñng ho¶ng hay kh«ng phô thuéc vµo ng­êi l·nh ®¹o h·ng. “Kh«ng mét c«ng ty ®ang bÞ suy yÕu nghiªm träng nµo cã thÓ håi phôc,- cã lÇn El nãi víi t«i,- nÕu ng­êi l·nh ®¹o kh«ng muèn thay ®æi”. El ph¸t hiÖn ra céi rÔ cña mäi nan ®Ò th­êng ë chÝnh ng­êi ®øng ®Çu h·ng. “NÕu ng­êi l·nh ®¹o kh«ng muèn thay ®æi,- El nãi,- sÏ kh«ng cã mét hy väng
49

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

nµo c¶”. Cïng víi thêi gian, ph­¬ng ph¸p cña El gióp c¸c c«ng ty ®ang ph¸ s¶n trë nªn kh¸ c¨n b¶n. El nghiªn cøu toµn bé ho¹t ®éng cña h·ng, c¸c lÖnh ®· ký, ho¹t ®éng tµi chÝnh, nãi chuyÖn víi nh©n viªn c«ng ty vµ cè g¾ng n¾m b¾t vÊn ®Ò cµng réng cµng tèt. Trong khi xem xÐt, bao giê El còng dµnh nhiÒu thêi gian trong phßng l·nh ®¹o c«ng ty. Khi tr×nh bµy sù ph©n tÝch cña m×nh, trong phÇn c¶i tiÕn vµ cho lêi khuyªn, El lu«n ®­a ra mét sè yªu cÇu ng­êi l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i thay ®æi. Ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, ®éng c¬, mèi quan hÖ víi mäi ng­êi, thËm chÝ ®«i khi c¶ phong c¸ch sèng hä. Nguyªn t¾c nµy cã thÓ øng dông cho tÊt c¶ mäi l·nh vùc cña cuéc sèng, kÓ c¶ trong ®êi sèng gia ®×nh. Ng­êi ®µn «ng cÇn ph¶i thay ®æi, khi Êy toµn bé gia ®×nh míi cã thÓ thay ®æi. Ng­êi ®µn «ng cÇn ph¶i tr­ëng thµnh ®Ó c¶ gia ®×nh cã thÓ tr­ëng thµnh. Ng­êi ®µn «ng lu«n lµ tÊm g­¬ng trong cuéc sèng. Sù thay ®æi ch­a ph¶i lµ sù thay ®æi, tr­íc khi thùc sù cã thay ®æi. Ng­êi ta hay ph¸n xÐt ng­êi kh¸c theo viÖc lµm vµ ®¸nh gi¸ b¶n th©n theo ý muèn. Song, ý muèn thay ®æi ch­a ph¶i lµ sù thay ®æi. Nãi vÒ sù thay ®æi, høa hÑn thay ®æi, nhÊt quyÕt sÏ thay ®æi- tÊt c¶ nh÷ng thø ®ã ®Òu ch­a ph¶i lµ sù thay ®æi. Chóng kh«ng thÓ ch÷a lµnh cuéc sèng gia ®×nh ®ang tan vì. C¸i ®Çu cña gia ®×nh cÇn thay ®æi. N­íc Mü chi kh«ng biÕt bao nhiªu tiÒn b¹c cho viÖc ng¨n chÆn téi ph¹m thiÕu niªn. T©m hån bÞ tæn th­¬ng khiÕn chóng trë nªn nguy hiÓm, s½n sµng ph¹m téi, nghiÖn hót ma tuý, næi lo¹n. Mét sè tiÒn lín h¬n ®­îc chi cho viÖc phôc håi nh©n phÈm. Cã v« sè s¸ch b¸o, biÕt bao cuéc héi th¶o cho n÷ giíi ®Ó gióp hä trë thµnh nh÷ng ng­êi vî tèt. Sau nh÷ng khãa häc ®Æc biÖt Êy, nh÷ng bµ vî vµ trÎ em vÒ nhµ, song nh÷ng ng­êi chång, ng­êi cha vÉn kh«ng thay ®æi. ChÝnh hä lµ nguyªn nh©n cho nh÷ng nan ®Ò trong cuéc sèng vî con, nh­ng hä ch­a häc ®­îc mét ®iÒu g× c¶, bëi vËy, mäi thø l¹i ®©u hoµn ®ã. DÇu ®­îc thay ®æi, nh÷ng bµ vî vµ trÎ em sÏ ch¸n n¶n khi vÒ nhµ gÆp l¹i «ng chång kh«ng m¶y may thay ®æi. §µn «ng lµ c¸i ®Çu cña gia ®×nh. Sù thay ®æi cÇn b¾t ®Çu tõ hä. T«i sèng ë New Port Beach, bang California. GÇn ®ã cã mét b·i t¾m rÊt ®Ñp, dÞu dµng «m hai bÕn tµu, n¬i tµu bÌ ra vµo vÞnh Balbo. B·i t¾m ®ã còng lµ phßng cÇu nguyÖn riªng cña t«i, n¬i t«i suy ngÉm, cho lêi khuyªn vµ hµn g¾n nh÷ng vÕt th­¬ng lßng. BÕn tµu nµy còng lµ n¬i mµ chÝnh t«i vµ nh÷ng ng­êi ®Õn gÆp t«i th­êng xuyªn bÞ giéi n­íc l¹nh. Khi Rick gäi ®iÖn cho t«i trªn ®­êng tõ Oregon ®Õn, t«i hÑn sÏ gÆp anh t¹i bÕn tµu. Rick ®ang gÆp khã kh¨n thùc sù. “ChuyÓn tíi Orgon,- Rick thó nhËn víi t«i khi ë bÕn tµu, gi÷a sãng vµ c¸t,- lµ mét sai lÇm lín”. Rick chuyÓn tíi Oregon cèt ®Ó trèn tr¸nh mäi chuyÖn. §Õn ®ã råi míi tÐ ra lµ “mäi chuyÖn” ®Òu di c­ tíi ®ã víi anh. Nçi khñng khiÕp kh«ng tr¸nh khái ®ang ®eo ®uæi. Mét sîi d©y thõng kú l¹ nµo ®ã ®ang trãi buéc anh, khiÕn anh tª liÖt. Anh muèn cã thay ®æi, víi anh sù thay ®æi thËt tèi cÇn, song chóng kh«ng x¶y ra.
50

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Tr­íc ®ã vµi tuÇn, khi lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng x©y dùng, ®ang ®øng trong s©n th× Rick nghe thÊy trong lßng cã giäng nãi: “H·y ®i ra”. NhiÒu lÇn giäng nãi Êy ®· nãi víi Rick nh÷ng ®iÒu t­¬ng tù trong hoµn c¶nh kh¸c. Rick kh«ng hiÓu cã chuyÖn g× ®ang x¶y ra. Khi nghÜ vÒ chuyÖn nµy, anh c¶m thÊy cÇn ph¶i bay tíi California, vµ tõ ®ã thuª xe tíi gÆp t«i. Rick muèn biÕt t«i nghÜ g× vÒ nh÷ng ®iÒu ®­¬ng x¶y ra víi anh. “Cã ph¶i Chóa Th¸nh linh ®· nãi víi t«i kh«ng?- Rick hái,- hay lµ ma quØ, hay lµ ai kh¸c?” Cµng nãi chuyÖn víi Rick, t«i cµng hiÓu râ h¬n lµ §øc Chóa Trêi muèn lµm mét ®iÒu g× ®ã trong cuéc sèng cña Rick, song Rick cÇn ph¶i hiÓu ra ®·. “Thó thùc lµ t«i kh«ng biÕt ph¶i lµm g× n÷a,- Rick thÊt väng thèt lªn.- T«i kh«ng hµi lßng víi b¶n th©n, vî t«i còng kh«ng hµi lßng vÒ t«i, c¸c con t«i kh«ng h¹nh phóc. NÕu mét ®iÒu g× ®ã kh«ng thay ®æi s¾p tíi th× t«i kh«ng biÕt t«i ph¶i lµm g× n÷a! H¬n n÷a, lóc nµo t«i còng nghe thÊy tiÕng nãi trong lßng r»ng: “H·y ®i ra!” Rick tiÕp nhËn Chóa Giªxu c¸ch ®ã vµi n¨m. Song, anh ch­a bao giê d©ng hiÕn trän vÑn cho Ngµi. Cã mét vµi lÜnh vùc trong cuéc sèng, Rick muèn kiÓm so¸t vµ kh«ng d©ng lªn Chóa. Khi chóng t«i trß chuyÖn vµ cÇu nguyÖn cïng nhau, d­êng nh­ cã ¸nh s¸ng bïng lªn trong lßng Rick. Mäi sù trë nªn râ nh­ ban ngµy, ®óng lµ §øc Chóa Trêi, bëi ThÇn cña Ngµi, ®· nãi: “H·y ®i ra” víi lßng Rick. Ngµi muèn nh¾c Rick ph¶i tin t­ëng trän vÑn vµ phã m×nh hoµn toµn trong tay §øc Chóa Trêi. Rick hiÓu ra Chóa muèn nãi víi anh: “§õng ®i theo ®­êng lèi riªng cña m×nh n÷a vµ h·y quyÕt ®Þnh phô thuéc vµo Ta hoµn toµn”. HiÓu ra ®iÒu ®ã, chóng t«i cïng nhau cÇu nguyÖn. Tõ bá c¸ch sèng cò, Rick h¹ m×nh vµ c¶ cuéc sèng cña anh tr­íc sù tÓ trÞ cña Chóa Giªxu Christ. Vµ lóc Êy, h¬n bao giê hÕt, Rick trë thµnh ng­êi mµ chóng ta gäi lµ “®µn «ng thùc thô”. §øc Chóa Trêi hµnh ®éng trong chóng ta, khiÕn chóng ta võa muèn võa lµm theo ý tèt cña Ngµi, lµm chóng ta trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô trong mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng. Rick ®· thay ®æi. Vµ chuyÖn g× ®· x¶y ra víi gia ®×nh Rick? Sau ®ã vµi th¸ng, Rick, Joan, vî anh vµ mét sè ng­êi kh¸c ngåi trong phßng kh¸ch cña t«i. Chóng t«i nãi vÒ môc ®Ých §øc Chóa Trêi ®· ban cho: gi¶ng vµ phôc vô hµng ngµn ng­êi ®µn «ng trªn toµn ®Êt n­íc. Bçng nhiªn t«i thÊy Joan khãc. T«i hái c« cã chuyÖn g× vËy. “T«i kh«ng khãc vÒ m×nh,-c« nãi qua nh÷ng dßng n­íc m¾t.- T«i khãc khi nghÜ vÒ nh÷ng ng­êi phô n÷ kh¸c. Cuéc sèng cña hä còng cã thÓ cã nh÷ng ®iÒu t­¬ng tù x¶y ra. Sau khi Rick thay ®æi, anh quay vÒ nhµ vµ mäi thø bçng nhiªn thay ®æi”. Vµ Joan kÓ cho chóng t«i vÒ nh÷ng thay ®æi kú diÖu ®ã. “Chóng t«i kh«ng nãi cho bän trÎ hay lµ chuyÖn g× ®· x¶y ra víi Rick. Chóng t«i muèn mäi chuyÖn diÔn ra mét c¸ch thËt tù nhiªn”. Nh­ng, Rick míi vÒ nhµ ®­îc 3 ngµy, con g¸i cña chóng t«i ®· ch¹y ®Õn vµ hái: “MÑ ¬i! Cã chuyÖn g× x¶y ra víi ba thÕ? Ba thay ®æi qu¸”.
51

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Rick, Joan vµ con c¸i hä ®· thÊy lµ sù thay ®æi b¾t ®Çu tõ c¸i ®Çu cña gia ®×nh. “Khi ®µn «ng thay ®æi vµ trë nªn ng­êi nh­ §øc Chóa Trêi muèn,- Joan hµo høng nãi,- th× ®êi sèng cña vî con anh còng sÏ thay ®æi. Khi biÕt ®iÒu g× sÏ x¶y ra trong cuéc sèng cña nh÷ng ng­êi phô n÷ nh­ t«i, t«i ph¸t khãc v× vui s­íng. Khi ®µn «ng thay ®æi, c¶ nhµ sÏ thay ®æi”. C¸i bÕn tµu vµ b·i t¾m ®Òu kh«ng cã chót ma lùc nµo c¶. Song mét ®iÒu míi ®· x¶y ra trong cuéc sèng cña Rick vµ trong lßng anh. Sù thay ®æi diÔn ra t¹i ®ã. Rick cã th¸i ®é míi víi cuéc ®êi, nh×n mäi sù theo mét c¸ch míi vµ v©ng phôc Chóa còng theo mét c¸ch míi. Giê ®©y, Rick b¾t ®Çu phôc vô Chóa theo sù kh«n ngoan cña §øc Chóa Trêi, chø kh«ng cßn theo sù kh«n ngoan cña loµi ng­êi n÷a. Rick ®· nhËn ra ®iÓm sai cña m×nh, sù ¨n n¨n vµ ®øc tin ®· thay ®æi anh. Rick nhËn tr¸ch nhiÖm trë nªn gièng §Êng Christ, mµ ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô. Vinh hiÓn §øc Chóa Trêi ®Õn tõ thiªn th­îng ®· hµnh ®éng trong anh. Sù v©ng phôc lêi §øc Chóa Trêi ®· lµm ®iÒu ®ã. Sù cÇu nguyÖn kh«ng thÓ thay thÕ tinh thÇn v©ng phôc. Sau khi cÇu nguyÖn, nÕu kh«ng v©ng phôc, c¸c b¹n sÏ ph¸ huû toµn bé lêi cÇu nguyÖn cña m×nh. §øc tin lµ tin quyÕt céng víi hµnh ®éng. Kh«ng thÓ chØ nãi theo kiÓu ®µn «ng. CÇn ph¶i sèng theo kiÓu ®µn «ng n÷a. C¸ch ®©y nhiÒu n¨m, gia ®×nh t«i sèng ë quËn Bay, b¾c California. Chóng t«i ®­îc lµm môc s­ t¹i ®ã. Buæi nhãm chñ nhËt ®Çu tiªn chØ cã mét ng­êi phô n÷ vµ ®øa con cña chÞ ta ®Õn dù. Khi nhãm mµ kh«ng cÇn ph¶i nãi vÒ d©ng hiÕn th× cã thÓ kh«ng nãi. S¸ng, tr­a vµ chiÒu chóng t«i ®Òu ¨n mãn xóp ®Ëu hép. DÇn dÇn, nh÷ng gia ®×nh kh¸c nhËp vµo Héi th¸nh. Héi th¸nh tõ tõ lín lªn. Jon vµ gia ®×nh anh ®Õn chç chóng t«i. C¶m thÊy Héi th¸nh hîp, hä trë thµnh thµnh viªn vµ kh«ng bao giê v¾ng mÆt. Jon lµm viÖc t¹i h·ng hµng kh«ng c¸ch s©n bay kh«ng xa, l­¬ng còng kha kh¸. ChÝ Ýt th× Jon còng cã thÓ nu«i gia ®×nh mét c¸ch tö tÕ, lµ ®iÒu lóc bÊy giê t«i ch­a lµm ®­îc. Tuy vËy, Jon nãi nhiÒu h¬n lµ lµm. T«i kh«ng bao giê quªn mét chñ nhËt nä. Sau buæi thê ph­îng buæi s¸ng, Jon ®Õn gÇn, vç vai t«i vµ nãi: “Gi¸ mµ t«i cã 1 triÖu ®«, t«i sÏ vui mõng d©ng cho anh mét phÇn m­êi, cßn nÕu t«i cã 1000 ®«, t«i sÏ ®­a cho anh 100 ®«. T«i biÕt anh ®ang cÇn tiÒn l¾m”. T«i kh«ng biÕt ®¸p l¹i thÕ nµo, chØ nghÜ bông: “NÕu b©y giê anh cã 10 ®«, th× 1 ®« lµ sè tiÒn t«i ®ang cÇn”. Jon ch¼ng d©ng g× cho Héi th¸nh c¶. Vî anh thi tho¶ng l¹i d©ng hiÕn tõ sè tiÒn anh ®­a cho c« ®Ó mua ®å ¨n cho gia ®×nh. Lóc nµo Jon còng ®Þnh sÏ lµm mét ®iÒu g× ®ã hoÆc thay ®æi, song ch¼ng bao giê lµm thËt c¶. Anh ta ®· tù lõa dèi m×nh khi nghÜ r»ng nãi vµ lµm lµ mét. Xin h·y nhí r»ng: “Sù thay ®æi ch­a ph¶i lµ sù thay ®æi, tr­íc khi thùc sù cã thay ®æi”. Sù d©ng hiÕn ch­a ph¶i lµ sù d©ng hiÕn, khi b¹n ch­a d©ng hiÕn. §øc tin ch­a ph¶i lµ ®øc tin, khi nã ch­a ®­îc cñng cè b»ng viÖc lµm.
52

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

C¸ch ®©y kh«ng l©u t«i gÆp l¹i Jon. GÇn 30 n¨m ®· qua. Tõ bÊy ®Õn nay vÉn kh«ng hÒ cã mét sù thay ®æi. Jon vÉn lµ con ng­êi chØ nãi mµ kh«ng lµm. VËy lµ Jon vÉn kh«ng mang l¹i Ých lîi chi cho n­íc §øc Chóa Trêi. Anh kh«ng ph¶i lµ mÉu ng­êi ®µn «ng Chóa chê ®îi ë chóng ta. Nh÷ng n¨m 70 ®­îc gäi lµ “kû nguyªn kh¼ng ®Þnh m×nh”. Mét trong nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cña kû nguyªn nµy mang tªn “Lèi t­ duy g©y dùng t¸o b¹o”. TÊt nhiªn lµ kh«ng cã g× míi c¶. Cã ch¨ng chØ lµ c¸i ®Þnh nghÜa mµ th«i. Sau ®ã, bÊt ngê ng­êi ta nhËn ra lèi t­ duy g©y dùng t¸o b¹o chÝnh lµ sù dòng c¶m ®Æc biÖt cña nh÷ng con ng­êi hiÕm cã, nh÷ng ng­êi muèn lµm mét ®iÒu g× ®ã thËt nguyªn b¶n, thËt míi, nh÷ng ng­êi kh«ng muèn sao chÐp hoÆc lÆp l¹i nh÷ng g× ®· cã. C¸c nhµ v¨n hay m« t¶ c¶m gi¸c rïng m×nh bao trïm hä khi ®Æt tê giÊy tr¾ng vµo m¸y ch÷. Víi mçi trang giÊy hä l¹i ph¶i buéc m×nh dòng c¶m ®Ó s¸ng t¹o. Dòng c¶m lµ tÝnh c¸ch cÇn ph¶i cã cña ng­êi l·nh ®¹o. “H·y v÷ng lßng vµ bÒn chݔ. - Kinh th¸nh nãi. “§õng sî, h·y v÷ng lßng,”- lµ lêi chµo cña c¸c thiªn sø. Nãi: “H·y tØnh thøc,” trªn thùc tÕ cã nghÜa lµ “h·y dòng c¶m”. Tr­íc khi lµm tæng thèng, Jon Kenedy ®· rÊt næi tiÕng sau khi xuÊt b¶n cuèn s¸ch “Biªn giíi cña lßng dòng c¶m”. Tuy nhiªn, chóng ta ®· biÕt vÒ biªn giíi cña lßng dòng c¶m v× chóng ta ®· ®äc vÒ Abraham, Gi«suª, M«ise, Davit, Phaol« vµ c¸c “anh hïng ®øc tin” kh¸c trong Kinh th¸nh. C«ng viÖc cña hä lín lao tíi møc Kinh th¸nh nãi: “thÕ gian kh«ng xøng cho hä ë”. PhÇn nhiÒu c¸c Héi th¸nh ngµy nay ®· quªn c¸ch ®éng viªn hoÆc thËm chÝ yªu cÇu lßng dòng c¶m tõ nh÷ng ng­êi ®µn «ng cña m×nh. §a sè c¸c môc s­ nhËn thÊy gi¶ng cho phô n÷, tæ chøc vµ lµm viÖc cïng chÞ em dÔ h¬n nhiÒu so víi nam giíi. T«i cã thÓ nãi lµ nhiÒu môc s­ kh«ng cã c¶m t×nh l¾m víi nam giíi. §ã lµ nguyªn nh©n t¹i sao trong Héi th¸nh th­êng cã nhiÒu n÷ h¬n nam, chÝnh v× vËy mµ cã nhiÒu cuéc tranh luËn vÒ chÕ ®é mÉu hÖ chø kh«ng ph¶i lµ chÕ ®é phô quyÒn. Lßng dòng c¶m lµ tÝnh ­u viÖt, lµ phÈm chÊt, lµ b¶n tÝnh cña cuéc sèng. Nã khiÕn ng­êi ®µn «ng cã kh¶ n¨ng ®èi mÆt víi sù chèng ®èi, b¾t bí, däa n¹t, thÊt b¹i vµ thËm chÝ c¶ c¸i chÕt theo c¸ch cña ®µn «ng thùc thô. Kinh th¸nh cã nãi tíi cuéc sèng cña Gi«sÐp trong nhµ Ph«tipha, viÖc vî cña Ph«tipha cè g¾ng quyÕn rò Gi«sÐp. Kinh th¸nh kÓ Gi«sÐp ®· tr¸ch ng­êi ®µn bµ ®ã: “ThÕ nµo t«i l¹i d¸m lµm ®iÒu ®¹i ¸c d­êng Êy, mµ ph¹m téi cïng §øc Chóa Trêi sao?” §èi víi Gi«sÐp trung thùc tr­íc §øc Chóa Trêi lµ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ mäi viÖc. §ã lµ lßng dòng c¶m. §Ó lµm ®µn «ng cÇn cã lßng dòng c¶m. T«i tõng lµm qu¶n trÞ ë mét tr¹m truyÒn h×nh. Cã lÇn chóng t«i buéc ph¶i gi¶m biªn chÕ v× nguyªn nh©n kinh tÕ. Pol, con trai t«i còng lµm viÖc t¹i ®ã. Pol lµ ng­êi s¶n xuÊt mét ch­¬ng tr×nh cña tr¹m. Tuy nhiªn cã mét sè ng­êi kh¸c cã kinh nghiÖm vµ nhiÒu tuæi h¬n. §Õn lóc t«i ph¶i lùa chän. T«i kªu Pol tíi vµ kÓ cho Pol hay chuyÖn g× ®ang diÔn ra. Pol ch¨m chó l¾ng nghe vµ tõ c¸ch ph¶n øng cña nã t«i hiÓu lµ Pol ®· trë thµnh mét ng­êi ®µn «ng tr­ëng thµnh. “Ba, ba cø cho con th«i viÖc. Con sÏ v­ît qua mµ”. Vµ nã ®· v­ît qua.
53

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

§ã lµ ®iÒu khã víi c¶ hai chóng t«i. Nã ®ßi hái lßng dòng c¶m. Song, chÝnh ®ã lµ lóc t«i nhËn thÊy sù tr­ëng thµnh cña Pol. Nªhªmi, ba thanh niªn ng­êi Hªb¬r¬, §aniªn, Gi«suª- Kinh th¸nh ®Çy dÉy nh÷ng c©u chuyÖn vÒ nh÷ng con ng­êi thÓ hiÖn lßng dòng c¶m trong niÒm tin cña hä. Gi¨ng B¸ptÝt thËt dòng c¶m trong niÒm tin cña «ng. Sau khi c¸o tr¸ch vua Hªrèt, Gi¨ng bÞ chÐm ®Çu. Gi¨ng biÕt mét ch©n lý mµ sau «ng nhiÒu ng­êi kh¸c còng hiÓu ra. Trong cuéc ®êi cã nhiÒu thø quan träng h¬n c¶ sù sèng. Ch©n lý, lÏ thËt, tÝnh ­u viÖt, ®¹o ®øc vµ nh÷ng phÈm chÊt ®µn «ng kh¸c ®ßi hái lßng dòng c¶m. Chóng ®ßi hái t×nh yªu. ë San-Diego cã ng­êi ®µn «ng lao vµo ng«i nhµ ®ang ch¸y ®Ó cøu ®øa con ®ang ë trong ®ã. C¶ hai ®Òu bÞ chÕt. §èi víi ng­êi ®µn «ng ®ã, ®øa trÎ quan träng h¬n sù sèng cña riªng «ng. §Ó thay ®æi cÇn cã lßng dòng c¶m. Ngµy nay, nhiÒu ng­êi ®µn «ng cã thÓ thay ®æi tÊt c¶: vî con, c«ng viÖc hoÆc bÊt kú c¸i g×, ngo¹i trõ thay ®æi chÝnh m×nh. Song, ng­êi ®µn «ng ch©n chÝnh nh×n th¼ng vµo sù thËt vµ thay ®æi. Mét trong c¸c céng sù cña t«i, Jack Makery tõng lµ môc s­ t¹i New England. NghÜ r»ng kiÓu nhµ hiÖn ®¹i cã thÓ thu hót nhiÒu ng­êi tíi Héi th¸nh hä quyÕt ®Þnh x©y dùng l¹i nhµ thê. Khi cÇu nguyÖn cho c«ng viÖc trïng tu nhµ thê, Jack nhËn ra ®iÒu mµ tr­íc ®ã anh kh«ng ®Ó ý tíi. §øc Th¸nh linh chØ cho anh mét sè ®o¹n Kinh th¸nh. Thø nhÊt: “§øc Chóa Trêi ban nh÷ng ý muèn trong lßng chóng ta”. Thø hai “Chóa Giªxu lµ céi rÔ vµ cuèi cïng ®øc tin cña chóng ta”. Khi thÊy hai c©u Kinh th¸nh ®ã, Jack hiÓu lµ chÝnh §øc Chóa Trêi ®· ®Æt ý muèn vµo lßng chóng ta. Ngµi kh«ng chØ ban cho chóng ta nh÷ng ®iÒu chóng ta muèn, song Ngµi ®Æt ý muèn vµo lßng chóng ta vµ sau ®ã lµm chóng thµnh hiÖn thùc. B»ng c¸ch ®ã Ngµi lµm cho v­¬ng quèc cña m×nh ph¸t triÓn trªn ®Êt nµy, lµm nã lan réng ra, vµ Ngµi hµnh ®éng qua chóng ta. Jack hiÓu lµ Chóa thùc sù muèn x©y dùng l¹i mét ®iÒu g× ®ã. Song, sù c¶i tæ Chóa muèn lµ ë trong tÊm lßng cña con ng­êi. V× kh«ng nh¹y c¶m thuéc linh nªn hä ®· tiÕp nhËn ­íc muèn ®ã trong thÕ giíi vËt chÊt mµ kh«ng nh×n thÊy ­íc muèn ®ã trong t©m linh. NhiÒu cÆp vî chång c¶m thÊy cÇn ph¶i thay ®æi, song thay v× thay ®æi c¸ch nghÜ, tÊm lßng, hä chØ thay ®æi nhµ cöa vµ kÕt côc lµ nan ®Ò vÉn cßn l¹i. NhiÒu ng­êi c¶m thÊy ph¶i thay ®æi, song thay v× cÇu xin Chóa thay ®æi tÊm lßng, hä thay ®æi c«ng ¨n viÖc lµm vµ nh÷ng thãi quen cò vÉn ®©u hoµn ®ã. Bao nhiªu th¸nh ®­êng ®· ®­îc x©y dùng l¹i, song ch¼ng Ých chi cho viÖc t¨ng tr­ëng, chóng kh«ng mang l¹i ¬n ph­íc g× v× sù c¶i tæ thùc sù cÇn ph¶i lµm kh«ng ph¶i lµ víi c¸c th¸nh ®­êng mµ lµ víi tr¸i tim cña con ng­êi. B¹n ®ang c¶m thÊy cÇn ph¶i thay ®æi? B¹n lµ ®µn «ng, chÝnh b¹n h·y thay ®æi, khi ®ã c¶ gia ®×nh sÏ thay ®æi. H·y thay ®æi, khi ®ã c«ng viÖc cña b¹n còng sÏ thay ®æi. Sù thay ®æi b¾t ®Çu tõ b¹n.
54

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng m­êi

10

Giá sÏ n»m l¹i ®©y 3
§øc Chóa Trêi ®· ®Þnh tr­íc lµ ph¶i cã ng­êi ®øng ra g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm. Hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng, c¸c b¹n lµ ng­êi g¸nh v¸c ®ã. Trong £phªs« 5:23 Kinh th¸nh gäi ®µn «ng lµ ®Çu cña gia ®×nh, vÝ víi sù §Êng Christ lµ ®Çu Héi th¸nh. Lêi nµy cã gi¸ trÞ rÊt lín ®èi víi ®µn «ng. Ng­êi ®µn «ng cÇn c­ xö víi gia ®×nh m×nh hÖt nh­ §Êng Christ ®èi xö víi Héi th¸nh. Ngµi lµ Cøu Chóa cña Héi th¸nh vµ gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò cho héi. §ã lµ ch©n lý. Sù gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò trong gia ®×nh cÇn b¾t ®Çu tõ ®µn «ng. Khi buæi nhãm ë thµnh phè Phiniks, bang Arizon kÕt thóc, cã hai ng­êi, mét nam, mét n÷, tíi chç t«i. Ng­êi phô n÷ dÉn c©u chuyÖn, cßn ng­êi ®µn «ng ®øng lïi sau mét chót. “Con g¸i chóng t«i bá nhµ ®i råi,- chÞ nãi.- Chóng t«i nhê anh cÇu nguyÖn ®Ó nã vÒ nhµ”. “§­îc th«i. T«i s½n sµng hiÖp t©m cÇu nguyÖn cïng anh chޔ, t«i ®¸p. Sau ®ã, nh×n vµo ng­êi ®µn «ng, t«i hái: “Cßn anh cã ý kiÕn g× kh«ng?” “Kh«ng,- anh ta tr¶ lêi,- t«i nghÜ vî t«i nãi hÕt c¶ råi”. Vµ chóng t«i cïng nhau cÇu nguyÖn. Sau vµi tiÕng hä quay l¹i ®Ó dù nhãm buæi chiÒu. Hä ®Õn sím h¬n tÊt c¶. T«i ®Õn kh¸ sím, song hä ®· ®îi t«i t¹i ®ã. §øa con g¸i ®i cïng hä. “Con g¸i cña chóng t«i võa vÒ,- ng­êi phô n÷ b¾t ®Çu,- song, chóng t«i kh«ng biÕt ph¶i lµm g× ®Ó trß chuyÖn víi ch¸u. Nã kh«ng muèn nãi chuyÖn víi chóng t«i, nh­ng cã thÓ nã sÏ kÓ hÕt víi anh ch¨ng? Anh cã thÓ trß chuyÖn víi ch¸u ®­îc kh«ng?” T«i mêi ch¸u vµo mét c¨n phßng gÇn ®ã. Lµ cha cña hai ®øa con g¸i, t«i còng cã chót kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh. §øa bÐ míi kho¶ng 13 tuæi. Tr«ng nã kh¸ c¨ng th¼ng. T«i hái ch¸u vµi c©u hái. Lóc ®Çu nã tr¶ lêi rÊt qua quýt. “MÑ ch¸u ®èi víi ch¸u thÕ nµo?”- Cuèi cïng t«i hái. Bçng nhiªn c« bÐ r¹ng rì h¼n lªn khi t«i hái vÒ ®iÒu ®ã. Ch¸u kÓ vÒ ng­êi mÑ mét c¸ch rÊt tr×u mÕn vµ trÎ th¬. “Cßn bè ch¸u th× sao?” C« bÐ cau cã im lÆng. T«i ®îi thªm mét chót, hy väng sÏ nhËn mét c©u tr¶ lêi nµo ®ã. Song, ch¼ng cã g× c¶. “Cã g× kh«ng æn víi bè ch¸u sao?”- T«i hái. C« bÐ ngåi im lÆng, nh×n ra cöa sæ. Sau ®ã chóng t«i chuyÓn sang nãi chuyÖn kh¸c. C« bÐ kÓ t«i nghe vÒ nh÷ng nan ®Ò nã gÆp ph¶i trong thêi gian cuèi. T«i hái t¹i sao ch¸u kh«ng kÓ víi bè ch¸u nh÷ng chuyÖn ®ã.
55

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

“Bè ch¸u ch¼ng chÞu nghe ®©u”, - c« bÐ ng¾t lêi. “ThÕ nghÜa lµ thÕ nµo?”- T«i hái. “Bè ch¸u ch¼ng bao giê chÞu nghe c¶,- c« bÐ tr¶ lêi.- Khi ch¸u gi¶i thÝch hoÆc kÓ chuyÖn g× ®ã cho bè ch¸u nghe, ch¼ng bao giê bè ch¸u chÞu nghe. Bè ch¸u kh«ng bao giê xem nh÷ng lý lÏ cña ch¸u lµ nghiªm tóc vµ kÕt téi ch¸u trong mäi thø”. C« bÐ b¾t ®Çu dèc lßng. Nã tiÕp tôc nãi, song mäi chuyÖn ®· râ rµng. T«i ®· râ vÊn ®Ò n»m ë ®©u. Sau ®ã vµi phót t«i cïng ch¸u quay l¹i chç bè mÑ nã. Hä nh×n t«i, vÎ tr«ng ®îi. “T«i ®· nãi chuyÖn rÊt kü víi con g¸i cña anh chÞ,- T«i nãi víi hä.- T«i nghÜ lµ mäi chuyÖn sÏ æn c¶ th«i”. Ng­êi ®µn «ng kh«ng ®¸p l¹i mét lêi. Ra hiÖu kh«ng hiÓu, ng­êi mÑ chê ®îi vµi phót vµ hái: ”LiÖu anh cã thÓ nãi râ h¬n ®­îc kh«ng?” “V©ng, -t«i tr¶ lêi.- Anh chÞ cã muèn con g¸i lu«n sèng cïng anh chÞ vµ lu«n ngoan ngo·n kh«ng?” “TÊt nhiªn”,- ng­êi mÑ ®¸p. T«i nh×n th¼ng vµo m¾t chÞ ta vµ nãi: “B©y giê t«i muèn nãi chuyÖn víi chång chޔ. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu v« cïng söng sèt v× c©u nãi ®ã. “NghÜa lµ thÕ nµy,- t«i nãi.- T«i sÏ cÇu nguyÖn cïng anh chÞ mét lÇn n÷a, vµ chóng ta cïng nhau cÇu nguyÖn cho con g¸i cña anh chÞ, xin Chóa thay ®æi hoµn toµn c¸ch nghÜ, t×nh c¶m vµ th¸i ®é cña ch¸u, cho gia ®×nh anh chÞ ®­îc ªm Êm”. T«i nh×n hä: “Anh chÞ ®ång ý kh«ng?”. Hä gËt ®Çu. “Song, t«i cã mét ®iÒu kiÖn víi anh,- t«i nãi víi ng­êi chång.- T«i sÏ cÇu nguyÖn cïng anh chÞ, nÕu anh ®ång ý víi ®iÒu kiÖn ®ã. §­îc kh«ng?” Ng­êi ®µn «ng b¨n kho¨n dËm ch©n t¹i chç”. T«i kh«ng thÓ tr¶ lêi nÕu ch­a biÕt ®iÒu kiÖn ®ã lµ gה, - anh ta ®¸p. “Tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ anh,- t«i gi¶i thÝch.- Anh lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù thay ®æi cña con g¸i anh. Anh cã d¸m nhËn tr¸ch nhiÖm ®ã vÒ m×nh kh«ng?” “V©ng. §­îc”. - ng­êi ®µn «ng lµu bµu. “TuyÖt l¾m! §iÒu kiÖn cña t«i nh­ sau,- t«i tr¶ lêi.- Trong vßng 30 ngµy s¾p tíi con g¸i anh cã thÓ nãi víi anh tÊt c¶ nh÷ng g× nã muèn, bÊt kú lóc nµo nã muèn vµ theo c¸ch nã muèn. Anh sÏ chØ nghe mµ th«i. Anh kh«ng ®­îc tr¶ lêi hoÆc nãi bÊt kú mét ®iÒu g× tr­íc khi h¹n 30 ngµy nµy ch­a hÕt. ChØ sau ®ã anh míi ®­îc nãi víi nã”. Ng­êi bè khã nhäc thë dµi. Anh ta v« cïng söng sèt. ThËt ví vÈn. Kh«ng, ®êi nµo cã chuyÖn nh­ thÕ, nhÊt lµ trong nhµ anh ta. “Th«i vËy,- t«i nhón vai.- Trong tr­êng hîp nµy t«i kh«ng thÓ cÇu nguyÖn cho con g¸i vµ gia ®×nh anh chÞ ®­îc”. “§iÒu anh ®Ò nghÞ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc”. Ng­êi ®µn «ng ph¶n ®èi. “§iÒu ®ã kh«ng ph¶i kh«ng thùc hiÖn ®­îc,- t«i ph¶n ®èi.- TÊt c¶ lµ ë chç anh cã thùc sù muèn cho gia ®×nh m×nh thay ®æi vµ cã d¸m nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ m×nh hay kh«ng th«i”. Cuèi cïng, bÞ sa vµo c¶nh trªn bóa d­íi ®e, anh ta miÔn c­ìng ®ång ý. “Kh«ng biÕt t«i cã lµm ®­îc kh«ng,- anh nãi,- nh­ng t«i sÏ thö xem sao”.
56

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Vµ c¶ bèn chóng t«i cïng cÇu nguyÖn. Chóng t«i cïng nhau cÇu nguyÖn cho ch¸u bÐ, ®Ó ch¸u thay ®æi hoµn toµn c¸ch nghÜ, tÊm lßng, c¸ch c­ xö víi gia ®×nh. Ba th¸ng sau t«i l¹i cã dÞp ®Õn Phi-niks. ChiÒu chñ nhËt t«i ®Õn Héi th¸nh. Nh÷ng ng­êi ®Çu tiªn t«i gÆp l¹i lµ cÆp vî chång nä vµ ®øa con g¸i cña hä. Tr«ng hä kh¸c h¼n: thËt cëi më vµ h¹nh phóc. Hä ®øng s¸t bªn nhau. “Cã chuyÖn g× x¶y ra víi anh chÞ vËy,- t«i thèt lªn khi nh×n thÊy hä.- T«i nh×n thÊy lµ §øc Chóa Trêi ®· nhËm lêi cÇu nguyÖn!” “V©ng, §øc Chóa Trêi thùc sù ®· ®¸p lêi cÇu nguyÖn,- ng­êi bè h­ëng øng.- T«i nghe nh÷ng g× con g¸i t«i nãi, råi l¹i nghe tiÕp. Tho¹t ®Çu t«i chØ cè g¾ng g×m m×nh ®Ó kh«ng ph¶n l¹i. Mét th¸ng n÷a th«i. Råi nã sÏ l·nh ®ñ. Song, t«i nhí l¹i lµ m×nh ®ang mong con g¸i thay ®æi, bëi vËy t«i cè g¾ng hÕt søc vµ nhê søc Chóa ban, t«i ®· nghe nh÷ng g× ch¸u nãi. DÇn dÇn, trong khi nghe ch¸u nãi, t«i nhËn thÊy cã mét sè chuyÖn ho¸ ra ch¸u nãi ®óng. Ng­êi sai lµ t«i”. Cuèi cïng ®iÒu kiÖn cña chóng t«i kh«ng ®­îc tu©n thñ. B¶n hîp ®ång cña chóng t«i kh«ng kÐo dµi tíi 30 ngµy. “ChuyÖn ®ã chØ kÐo dµi 3 tuÇn,- ng­êi bè gi¶i thÝch.- Bëi v× sau ®ã con g¸i chóng t«i thÊy lµ nã ®· nãi hÕt nh÷ng g× muèn nãi. Mét lÇn, vµo buæi chiÒu nã ®Õn phßng ngñ cña t«i, ngåi trªn gi­êng vµ nãi: “Ba ¬i, con nãi hÕt råi, b©y giê ba muèn nãi g× víi con?” §ã lµ lóc mèi quan hÖ gi÷a hä ®­îc kh«i phôc. “Vî chång t«i chØ biÕt giang tay ra, vµ nã ch¹y tíi. Chóng t«i «m h«n con g¸i, ®¬n gi¶n lµ yªu th­¬ng nã. Vµ t«i gi¶i thÝch cho con g¸i nh÷ng ®iÓm sai cña m×nh. T«i nhí l¹i tÊt c¶ nh÷ng lóc t«i ®· th« lç vµ kh«ng biÕt kiÒm chÕ, lóc t«i kh«ng thÌm ®Õm xØa ®Õn lêi gi¶i thÝch cña ch¸u, chØ chèng l¹i mµ th«i, råi nh÷ng lóc t«i chÊt trªn vai ch¸u biÕt bao g¸nh nÆng v« lý, vµ khi Êy ch¸u còng ®¸p l¹i chóng t«i c¸ch t­¬ng tù”. NÐt mÆt anh r¹ng lªn khi kÓ cho chóng t«i phÇn kÕt c©u chuyÖn. “Khi t«i xin lçi con g¸i m×nh,- anh nãi,- ch¸u b¾t ®Çu thay ®æi; vµ b©y giê toµn bé gia ®×nh t«i kh¸c h¼n. VÊn ®Ò cña t«i lµ ë chç t«i qu¸ bËn bÞu, kh«ng dµnh thêi gian trß chuyÖn víi ch¸u”. Ho¸ ra, c« bÐ hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ sù nhôc nh· cho gia ®×nh. Ng­êi mÑ ph¶i ®øng ra g¸nh v¸c mäi c«ng viÖc trong gia ®×nh mét c¸ch b¾t buéc, vµ chÞ hoµn toµn kh«ng cã lçi khi thÊt b¹i. Tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ «ng bè. Anh ta ph¶i nhËn tr¸ch nhiÖm tr­íc mäi vÊn ®Ò trong gia ®×nh. Tr­íc ®ã, anh ta ch¼ng bao giê chÞu nghe con g¸i, song khi b¾t ®Çu nghe, anh ®· t¹o ra nh÷ng sù thay ®æi kú diÖu trong gia ®×nh. Sù gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong gia ®×nh cÇn b¾t ®Çu tõ ng­êi bè. Hµng triÖu ng­êi ®µn «ng kh¸c còng lÆp l¹i sù “ch¨m chؔ qu¸ (hay lµ sù v¾ng mÆt) cña ng­êi ®µn «ng ë Phi-niks ®ã. Hä qu¸ bËn rén víi “c«ng viÖc” cña m×nh, vµ chuyÓn tr¸ch nhiÖm “l¾ng nghe con c¸i” vµo tay c¸c bµ mÑ. Lµm thÕ, nh÷ng ng­êi bè ®· tõ chèi vai trß ®µn «ng cña m×nh. Ngµy nay, thËt khã t×m thÊy nh÷ng ng­êi ®µn «ng d¸m nhËn tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò n¶y sinh trong gia ®×nh. Trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, qu¼ng “c¸i giá tr¸ch nhiÖm” cho ng­êi kh¸c ®· biÕn thµnh mét nghÖ thuËt h¼n hoi.
57

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Tæng thèng Mü Gary Truman trë nªn vÞ anh hïng d©n téc sau khi «ng ®Ó mét c¸i b¶ng kh¸ ®éc ®¸o trªn bµn lµm viÖc cña m×nh ë LÇu n¨m gãc. Trªn c¸i b¶ng cã ®Ò: “Giá sÏ n»m t¹i ®©y”. TÊt c¶ nh÷ng c¸i giá mµ ng­êi kh¸c qu¼ng cho «ng ®Òu n»m l¹i chç cña vÞ tæng thèng. Truman hiÓu ®­îc ch©n lý kh¾c nghiÖt vÒ tr¸ch nhiÖm trong cuéc sèng cña ng­êi l·nh ®¹o. ”Qu¼ng giá tay ng­êi” lµ c¸ch nãi n«m na cña viÖc tù x­ng c«ng b×nh. Tù x­ng c«ng b×nh cã nghÜa lµ “thanh minh”, cã nghÜa lµ b¹n “tù lµm cho m×nh ®óng”. Ngay tõ v­ên £®en chóng ta ®· thÊy mét vÝ dô minh häa cho viÖc tù x­ng c«ng b×nh. Ngµy nay chóng ta còng th­êng xuyªn nh×n thÊy ®iÒu ®ã. A®am ph¹m téi trong v­ên £®en vµ v× thÕ trèn tr¸nh §øc Chóa Trêi. Song, §øc Chóa Trêi gäi A®am vµ A®am buéc ph¶i ra khái n¬i tró Èn cña m×nh. Chóa yªu cÇu A®am gi¶i thÝch nguyªn nh©n v¾ng mÆt vµ A®am ph¶i kÓ ra tÊt c¶. “T«i sî, bëi v× t«i lo· lå, nªn t«i Èn n¸u”. Sai ph¹m, sî h·i vµ cè g¾ng lÈn tr¸nh tr¸ch nhiÖm lµ hËu qu¶ tÊt yÕu cña téi lçi. XuÊt hiÖn tõ hµng ngh×n n¨m tr­íc ®©y t¹i v­ên £®en, ngµy nay chóng vÉn tån t¹i. Kh«ng ai cã kh¶ n¨ng sèng víi c¶m xóc téi lçi. §ã lµ c¶m xóc giÕt ng­êi. C¶m xóc téi lçi ®Ì nÐn trªn vai khiÕn ccn ng­êi sî h·i. Bëi vËy, tõ ®ã ®Õn nay ng­êi ta vÉn lÈn trèn. Hä cè g¾ng giÊu m×nh. NÐ tr¸nh sù thËt. Èn mÆt khái §øc Chóa Trêi. LÈn tr¸nh tr¸ch nhiÖm. §Ó lµm ®iÒu ®ã ng­êi ta nghÜ ra triÕt häc, ma tuý, r­îu chÌ, tho¶ m·n x¸c thÞt vµ nhiÒu thø kh¸c. Song, nÕu cè g¾ng lo¹i bá c¶m xóc téi lçi b»ng nh÷ng c¸ch nh­ vËy, b¹n chØ tù x­ng c«ng b×nh trong m¾t m×nh mµ th«i. Tù x­ng c«ng b×nh lµ khi chóng ta chuyÓn giá cho ng­êi kh¸c. Xin h·y ®äc xem A®am ®· lµm ®iÒu ®ã nh­ thÕ nµo, vµ c¸c b¹n sÏ thÊy vÝ dô minh häa cho mäi cè g¾ng cña loµi ng­êi ®Ó nÐ tr¸nh téi lçi, tõ ®ã ®Õn tËn h«m nay. “Ng­¬i ®· ¨n tr¸i cña c©y biÕt ®iÒu thiÖn vµ ®iÒu ¸c, ph¶i kh«ng?”- §øc Chóa Trêi hái A®am. “Ng­êi n÷ ®· khiÕn t«i ¨n”. KÕt téi ng­êi kh¸c. §¬n gi¶n l¾m. §æ téi m×nh trªn ng­êi kh¸c, buéc téi hä cho mäi chuyÖn, vµ b¹n sÏ tù do! §¬n gi¶n lµ truyÒn giá cho ng­êi kh¸c. H·y ®Ó ý lµ £va ®· häc bµi häc ®ã tõ A®am nhanh nh­ thÕ nµo. Khi ®­îc hái bµ ®· ¨n tr¸i cÊm hay ch­a, c©u tr¶ lêi cña bµ gièng hÖt nh­ tÊm g­¬ng bµ nh×n thÊy. “Ma quØ khiÕn t«i ¨n”, - Bµ cong m«i tr¶ lêi. Danh hµi Philips Wilson ®· kiÕm hµng triÖu ®« khi nãi tíi ®iÓm nµy, vµ hµng triÖu ng­êi ®· c­êi khi nghe chuyÖn ®ã, song trªn thùc tÕ ®iÒu ®ã kh«ng cã g× buån c­êi c¶. £va cè g¾ng thanh minh cho m×nh nªn ®æ téi cho ma quØ. Eva ®· tá ra lÏ thËt lµ mäi téi lçi ®Òu b¾t nguån tõ Satan, song bµ ®· l¹m dông lÏ thËt nµy. LÏ thËt lµ nÒn t¶ng cho cuéc sèng, song chóng ta kh«ng thÓ l¹m dông nã. §iÒu ®ã kh«ng ®óng. £va ®· kh«ng ®óng. Nh÷ng ng­êi noi theo g­¬ng bµ hßng tù x­ng c«ng b×nh còng kh«ng ®óng. Thö t­ëng t­îng mét b÷a ¨n s¸ng trong mét gia ®×nh. Ng­êi ®µn «ng ngåi ë bµn ¨n, vî anh ta h× hôi ë bån röa, cßn ®øa con trai cña hä ngåi cïng bµn víi «ng bè. Thß tay ra víi b¸nh mú, ®øa bÐ lµm ®æ cèc s÷a. Nã liÕc «ng bè. ¤ng bè chau mµy, chöi rña
58

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

vµ phÕt cho con trai mét c¸i. “Bao nhiªu lÇn tao b¶o mµy lµ ph¶i cÈn thËn. H¶?” ¤ng bè dËn gi÷ hái. Mét c©u hái rçng tuÕch. Trong khi ®øa bÐ khãc, «ng bè vµ bµ mÑ thu dän bµn ¨n. Vµ b©y giê b¹n h·y t­ëng t­îng mét c¶nh còng diÔn ra t¹i gia ®×nh ®ã, còng t¹i bµn ¨n ®ã, chØ sau vµi tuÇn. Ng­êi bè ®­a tay lÊy b¸nh mú, khuûu tay ch¹m vµo cèc s÷a lµm ®æ s÷a ra bµn. §øa con trai ngÈng lªn nh×n bè thËt nhanh- chuyÖn g× sÏ x¶y ra lÇn nµy ®©y? ¤ng bè giËn d÷ buéc téi bµ mÑ: “Bao nhiªu lÇn t«i b¶o c« lµ ®õng cã ®Æt cèc s÷a d­íi khuûu tay cña t«i. H¶?” Ng­êi bè ®ã tù thanh minh cho m×nh b»ng c¸ch ®æ lçi cho ng­êi kh¸c. Khi lµm nh­ vËy, «ng bè ®· dËy cho cËu con trai c¸ch c­ xö t­¬ng tù. ¤ng ta lµm g­¬ng cho ®øa con trai b¾t ch­íc. C¸ch øng xö nh­ thÕ ®· ¨n rÔ rÊt s©u trong ®Çu ãc con ng­êi. Khi ®· ¨n s©u, nh÷ng c¸i rÔ ®ã sÏ ph¸ huû. Ngµy nay chóng ta ®· qu¸ l·o luyÖn trong c¸ch hµnh ®éng t­¬ng tù nh­ A®am vµ £va ®· lµm trong lóc tuyÖt väng. §µn «ng thêi nay buéc téi phô n÷, lµm nh­ ®iÒu ®ã lµ chuyÖn tÊt nhiªn. Nh­ vËy lµ kh«ng ®óng. Mçi ng­êi ®Òu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cña m×nh, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chóa. §ã lµ nguyªn nh©n v× sao ®åi G«-g«-tha, n¬i Chóa Giªxu chÞu chÕt l¹i quan träng nh­ vËy. §ã lµ n¬i duy nhÊt ®Ó rò bá téi lçi vµ tiÕp nhËn sù tha thø cña §øc Chóa Trêi. ChØ t¹i n¬i ®ã téi lçi míi ®­îc thø tha. ViÖc cè g¾ng che ®Ëy vi ph¹m, sai lÇm vµ téi lçi dÉn tíi nh÷ng hËu qu¶ tai h¹i trong x· héi. Cø thö nghÜ vÒ nh÷ng ng­êi thµ bá mÆc gia ®×nh tan vì h¬n lµ thó nhËn téi lçi vµ x©y dùng l¹i. H·y nghÜ vÒ nh÷ng ng­êi ®µn «ng bá mÆc c«ng viÖc cña m×nh thÊt b¹i mµ kh«ng d¸m nhËn m×nh ®· sai, thay ®æi vµ c¶i tiÕn c«ng viÖc. H·y nghÜ vÒ nh÷ng ng­êi ®µn «ng bá mÆc con c¸i m×nh ch¸n n¶n trong cuéc sèng mµ kh«ng d¸m thó nhËn nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh vµ kh«i phôc l¹i nh÷ng mèi quan hÖ ®ang bÕ t¾c. Khi ng­êi ®µn «ng kh«ng cã ®ñ can ®¶m x­ng téi cña m×nh, khi anh ta thèi lui vµ ®Ó mÆc gia ®×nh tan n¸t, anh ta ch¼ng qua chØ lµ mét kÎ hÌn nh¸t. NhiÒu lóc im lÆng lµ vµng, song còng cã nh÷ng lóc im lÆng chØ cã mµu vµng mµ th«i. §øc Chóa Trêi chê ®îi nh÷ng ng­êi ®µn «ng, ®Ó hä thùc sù lµ c¸i ®Çu cña gia ®×nh. T«i cã mét ng­êi b¹n kh¸ th©n, trong cuèn s¸ch nµy chóng ta sÏ gäi anh ta lµ Jery. Jery cã ®øa con g¸i tªn Sheryl. Vµo tuæi míi lín Sharyl trë nªn rÊt b­íng bØnh, nãng tÝnh vµ næi lo¹n kh«ng v©ng lêi cha mÑ. ThÝch lµ lµm, nã kh«ng cÇn biÕt bè mÑ cã ®ång ý hay kh«ng. H¬n n÷a, trong mäi chuyÖn Sharyl lµm ®Òu cã bän con trai tham dù. Bè mÑ Sharyl v« cïng lo l¾ng. Cuéc phiªu l­u cña c« con g¸i, sau ®ã lµ h×nh ph¹t vµ l¹i dµn hoµ. §iÒu ®ã ®· trë thµnh chu kú. Chóng t«i chøng kiÕn c¶nh ®ã hÕt lÇn nµy qua lÇn kh¸c, chØ cã nh©n vËt vµ bèi c¶nh lµ thay ®æi. Vµ mét lÇn, Sheryl mÊt tÝch. Suèt hai ngµy liÒn, «ng bè vµ bµ mÑ t×m kiÕm kh¾p mäi n¬i. Hä gäi ®iÖn cho
59

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

ng­êi th©n, dß hái hµng xãm l¸ng giÒng vµ b¹n bÌ cña Sheryl. Cuèi cïng, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ gäi ®iÖn b¸o cho c¶nh s¸t. Sheryl v¾ng nhµ ®· qu¸ l©u. Song, tin tøc ®­îc truyÒn qua hÖ thèng ®iÖn tÝn cña lò trÎ nhanh kh«ng thÓ t­ëng t­îng næi. §óng lóc ng­êi ta quyÕt ®Þnh gäi ®iÖn cho c¶nh s¸t th× b¹n bÌ cña Sheryl b¸o tin cho nã. Kh«ng ®Çy mét tiÕng sau Sheryl ®· cã mÆt ë nhµ. Nã trèn t¹i nhµ mét ®øa b¹n g¸i c¸ch ®ã kh«ng xa. Song, chuyÖn ®· ®­îc ®ån Çm lªn, c¶nh s¸t ®· ®­îc gäi vµ b©y giê ai ai còng biÕt lµ gia ®×nh hä cã vÊn ®Ò. Jery thÒ sÏ trõng trÞ con g¸i m×nh. Anh kh¸ c­¬ng quyÕt vµ ®Þnh lµm nhôc con g¸i nh­ nã ®· lµm nhôc gia ®×nh tr­íc mÆt mäi ng­êi. T«i biÕt ý ®Þnh cña anh v× t«i chøng kiÕn mäi chuyÖn ngay tõ lóc ®Çu. T«i qu¸ râ Jery lµ mét ng­êi bè ra sao. Jery bèi rèi vµ nhôc nh·, anh ta qu¶ quyÕt r»ng con g¸i anh còng sÏ bÞ nh­ thÕ. Jery kh«ng hiÓu lµ anh trõng ph¹t con g¸i kh«ng ph¶i víi môc ®Ých thay ®æi nã mµ chØ ®Ó trót c¬n giËn cña m×nh. §iÒu Êy sÏ lµm con g¸i anh cµng trë nªn cøng lßng chø kh«ng thÓ khiÕn nã thay ®æi. T«i biÕt m×nh cÇn ph¶i nãi chuyÖn víi Jery. Anh ta cÇn vµo ®iÒu ®ã. T«i mêi Jery tíi mét tiÖm ¨n gÇn ®ã. ChØ cã hai chóng t«i, nãi chuyÖn nh­ ®µn «ng víi ®µn «ng. “CËu cã biÕt chuyÖn g× ®ang diÔn ra kh«ng?- t«i hái sau vµi c©u th¨m hái x· giao.CËu bùc con g¸i, cho r»ng nã ®· lµm háng hÕt danh dù cña cËu, lµm nhôc cËu tr­íc Héi th¸nh vµ b«i nhä uy tÝn lµm bè, lµm ®µn «ng cña cËu. CËu nghÜ v× cí nã mµ uy tÝn cña cËu trong Héi th¸nh bÞ gi¶m sót”. Jery nh×n ch»m ch»m vµo t«i, song t«i vÉn tiÕp tôc c©u chuyÖn kh«ng mÊy thó vÞ, v× lîi Ých cho chÝnh anh ta. Dï sao chóng t«i còng lµ b¹n cña nhau. “CËu ph¶i biÕt lµm cha lµm mÑ, ai còng tr¶i qua mét ®iÒu g× ®ã t­¬ng tù. Cã thÓ kh«ng ph¶i y hÖt nh­ tr­êng hîp cña cËu, song gièng thÕ. Bëi vËy, nh÷ng ng­êi mµ cËu cho r»ng hä ®ang nãi xÊu vÒ cËu thùc ra rÊt hiÓu cËu. §iÒu mµ hä thùc sù quan t©m lµ cËu sÏ ph¶n øng ra sao th«i. Hä rÊt thó vÞ xem cËu xö sù thÕ nµo trong t×nh huèng nµy. NÕu cËu trõng ph¹t Sheryl, tÊt c¶ sÏ ®øng vÒ phÝa nã. Nã sÏ kh«ng khæ t©m v× nh÷ng g× nã ®· lµm”. Jery kh«ng ®¸p mét lêi, chØ nh×n t«i. “Ng­êi khæ t©m sÏ kh«ng ph¶i lµ nã mµ lµ cËu,- t«i nãi,- cËu th× muèn trót tÊt c¶ lªn nã. §iÒu cËu cÇn ph¶i lµm lµ mét lÇn n÷a l¹i tha thø, yªu th­¬ng nã, vµ thùc sù t×m c¸ch ®Õn gÇn nã. H·y hái Chóa xem cÇn ph¶i nãi vµ lµm g×. CËu kh«ng thÓ cã mèi t­¬ng giao víi nã nÕu ®o¸n xÐt nã trong mäi thø! Chóa Giªxu nãi Ngµi ®Õn kh«ng ph¶i ®Ó ®o¸n xÐt mµ ®Ó cøu chuéc. CËu ph¶i hái Chóa xem Ngµi ®· xö sù thÕ nµo trong t×nh huèng nµy. H¬n n÷a, cËu lµ c¸i ®Çu trong gia ®×nh, chÝnh cËu ph¶i t×m c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. Khi cËu thay ®æi, con g¸i cËu ch¾c ch¾n sÏ thay ®æi”. Chóng t«i cßn nãi nhiÒu chuyÖn nhiÒu, song ®ã lµ nh÷ng ý chÝnh mµ t«i ®· nãi. Vµi ngµy sau ®ã t«i kh«ng gÆp Jery. Khi gÆp nhau, chóng t«i l¹i rñ nhau tíi qu¸n cµ-fª. Anh ta ngåi im lÆng víi cèc cµ-fª trong tay. T«i chê ®îi. “Sau khi nghe cËu nãi,- Jery b¾t ®Çu,- tí suy nghÜ rÊt nhiÒu vµ cho r»ng cËu kh«ng ®óng. Nh­ng khi xem xÐt kü ®éng c¬ hµnh ®éng vµ tÊt c¶ nh÷ng g× m×nh ®· nãi mét c¸ch kü cµng h¬n, tí cho r»ng còng cã thÓ mét phÇn nµo ®ã cËu ®óng”.
60

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

T«i tiÕp tôc nghe vµ chê ®îi. “Sau ®ã, khi trêi ®· tèi, - Jery tiÕp tôc,- tí ra khu v­ên sau nhµ cÇu nguyÖn, tí vÉn th­êng cÇu nguyÖn t¹i ®ã. Bçng nhiªn tí hiÓu ra viÖc t¹i sao Sheryl l¹i trë nªn b­íng bØnh nh­ thÕ lµ kh«ng quan träng, viÖc cña tí lµ t×m lèi tho¸t hoÆc chÝ Ýt lµ cè g¾ng t×m lèi tho¸t khái t×nh h×nh hiÖn nay”. Jery kÓ r»ng trong khi bèi rèi ®i ®i l¹i l¹i trong v­ên, Chóa ®· ë ®ã cïng anh. Jery cÇu xin Chóa tha thø cho mäi sai sãt, xin Chóa ®æi míi tÊm lßng vµ ®Çu ãc, xin mét c¸ch gi¶i quyÕt râ rµng cho vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n nµy. §øc Chóa Trêi ®· thay ®æi tÊm lßng cña Jery chiÒu h«m ®ã. Còng vµo gi©y phót ®¸ng gi¸ ®ã sù thay ®æi trong gia ®×nh anh b¾t ®Çu. Nh÷ng ngµy tiÕp ®ã, nh÷ng g× x¶y ra t¹i n¬i kÝn nhiÖm gi÷a ng­êi ®µn «ng vµ §øc Chóa Trêi cña hä trë nªn râ rµng. Mét c¸i cÇu ®­îc b¾c qua c¸i hè ng¨n c¸ch gi÷a bè con hä. Nh÷ng vÕt th­¬ng ®­îc rÞt l¹i. Mèi quan hÖ c¨ng th¼ng nay trë nªn ªm thÊm. Lêi gi¶i ®¸p ®· ®Õn. §µn «ng cÇn häc c¸ch nh×n vµo b¶n th©n theo c¸ch nh×n cña §øc Chóa Trêi. Khi ®ã hä míi cã kh¶ n¨ng nh×n thÊy gia ®×nh m×nh trong sù s¸ng thËt. Trong mét c¨n phßng tèi t¨m b¹n sÏ ch¼ng nh×n thÊy g× c¶. NÕu cè g¾ng ®i l¹i trong phßng tèi b¹n sÏ vÊp ng· bëi bÊt kú mét vËt nµo vµ thËm chÝ kh«ng hiÓu vËt ®ã lµ g×. BËt ®Ìn lªn, vµ mäi thø trë nªn râ rµng, vµ b¹n cã thÓ ®i l¹i trong phßng víi sù an toµn tuyÖt ®èi. Khi ë trong sù tèi t¨m thuéc linh, con ng­êi kh«ng thÓ nh×n xa h¬n c¸i mòi cña m×nh. Chóa Giªxu lµ ¸nh s¸ng. Trong ¸nh s¸ng Lêi Ngµi chóng ta sÏ nh×n thÊy chÝnh m×nh. §øc Th¸nh Linh tá ra lÏ thËt vµ lÏ thËt sÏ gi¶i phãng chóng ta. Lêi §øc Chóa Trêi lµ lÏ thËt. ThÇn cña Ngµi lµ ThÇn lÏ thËt. Kh«ng ph¶i lµ §øc Chóa Trêi thê ¬ víi nh÷ng nan ®Ò cña chóng ta. Chóa Giªxu Christ nãi Ngµi tíi thÕ giíi nµy ®Ó gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò chóng ta gÆp ph¶i. §øc Chóa Trêi kh«ng thÓ lµm g× cho nh÷ng ng­êi nãi r»ng hä kh«ng cÇn g× c¶. §øc Chóa Trêi yªu b¹n. Ngµi mong muèn ban cho b¹n nh÷ng ®iÒu tèt lµnh. §øc Chóa Trêi muèn ®Ó cuéc sèng c¸c b¹n ®¹t ®­îc tét ®Ønh. Chóa Giªxu lµ ®Çu cña Héi th¸nh, ban cho Héi th¸nh sù cøu rçi vµ gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò cho héi, vµ còng nh­ vËy Ngµi cã thÓ gi¶i quyÕt mäi nan ®Ò trong gia ®×nh b¹n qua b¹n. B¹n lµ c¸i èng dÉn. Gia ®×nh b¹n tr«ng chê ë b¹n tr­íc tiªn. Trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm lµ trèn tr¸nh §øc Chóa Trêi. Tõ chèi nh×n th¼ng vµo nan ®Ò lµ lÈn tr¸nh sù thËt. §øc Chóa Trêi thÊy râ b¹n ®¶m nhiÖm vai trß lµ ®µn «ng trong gia ®×nh m×nh nh­ thÕ nµo. §øc Chóa Trêi ban cho chóng ta Lêi cña Ngµi vµ bëi §øc Th¸nh Linh Ngµi ban cho chóng ta mét vò khÝ hoµn thiÖn lµ sù kh«n ngoan cña §øc Chóa Trêi. Khi ban Lêi vµ sù kh«n ngoan cho chóng ta, Chóa chê ®îi chóng ta t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt. Lµm ng­êi ®µn «ng thùc thô, biÕt §øc Chóa Trêi, biÕt chÝnh m×nh, biÕt gia ®×nh m×nh vµ biÕt ®Æt c¸i giá tr¸ch nhiÖm d­íi bµn lµm viÖc cña m×nh, hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ mét viÖc dÔ.

61

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng m­êi mét

11

¤ng bè Video
Arti Bunker, mét ng­êi ®µn «ng ngê nghÖch, hay qu¸t th¸o, ®Çy ®Þnh kiÕn, thôp ng­êi ngåi trong chiÕc ghÕ bµnh tr­íc kh¸n gi¶ mµn ¶nh nhá. Anh ta lµ h×nh mÉu ng­êi ®µn «ng ®èi víi hµng triÖu ng­êi d©n Mü. Nh©n vËt chÝnh trong phim “Bé ba” ®am mª t×nh dôc tíi møc c¸c c« g¸i ph¶i tr¸nh xa, anh ta sèng chung víi hai c« g¸i gµn dë. Nh©n vËt xuÊt hiÖn tr­íc ®ã trong bé phim nµy lµ ng­êi ®µn «ng ®Çn ®én bÞ liÖt d­¬ng. VÒ sau, vai nµy ®­îc thay b»ng mét vai kh¸c, mét ng­êi yÕu ®uèi, b¼n tÝnh, chuyªn m«n t­ëng t­îng t×nh dôc. ¤ng bè trong phim “Xµ phßng” lµ ng­êi yÕu ®uèi, ®ång bãng, v« tr¸ch nhiÖm, h¬n n÷a l¹i bÞ c¾m sõng. Con trai «ng, mét kÎ ®ång tÝnh luyÕn ¸i, còng ch¼ng thÌm giÊu giÕm ®iÒu ®ã, l¹i lµ chç dùa vµ sù s¸ng suèt cho c¶ gia ®×nh. Nh÷ng h×nh ¶nh vÒ ®µn «ng mÐo mã nh­ thÕ ®· ®­îc ghi s©u trong trÝ ãc hµng triÖu ng­êi ë ®Êt n­íc ta. Nh÷ng g× ®Çy dÉy t©m trÝ chóng ta sÏ trë thµnh ®éng c¬ cho mäi hµnh ®éng. Chóng ta sÏ biÕn ®æi theo h×nh ¶nh chóng t¹o nªn. Chóng ta ®èi xö víi ng­êi kh¸c theo h×nh ¶nh chóng ta dùng nªn cho hä. Trong ®êi sèng, ®iÒu khã nhÊt lµ t¹o dùng ®­îc h×nh ¶nh vµ ®iÒu tiÕp theo kh«ng kÐm phÇn khã kh¨n lµ ph¸ vì nh÷ng h×nh ¶nh ®· t¹o dùng nªn. ChØ trong vßng vµi thËp kû, v« tuyÕn truyÒn h×nh ®· dùng nªn vµ ph¸ huû kh«ng biÕt bao nhiªu lµ thÇn t­îng. §iÒu ®ã dÉn tíi nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng. ThÕ hÖ trÎ ngµy nay bÞ tæn th­¬ng thùc sù v× c¸i ®­îc gäi lµ “«ng bè Video”. Cã thÓ b¹n kh«ng thÝch, song Arti Bunker chÝnh lµ nh©n vËt ®iÓn h×nh, lµ vÝ dô vÒ vai trß cña ®µn «ng trong gia ®×nh. Nh­ hµng lo¹t c¸c nam nh©n vËt kh¸c mµ kh«ng thÓ kÓ ra ë ®©y v× kh«ng ®ñ th× giê, Arti Bunker ®· bãp mÐo h×nh ¶nh ng­êi chång, ng­êi cha. Quan niÖm mÐo mã vÒ ®µn «ng nh­ vËy ¨n s©u vµo nÕp nghÜ cña líp trÎ, khiÕn chóng tøc giËn, nh¹o b¸ng vµ khinh rÎ. Mét ng­êi bè ch¸n n¶n ®ang ngåi tr­íc t«i, hái víi giäng thÊt väng: “T«i ph¶i lµm g× b©y giê?” §øa con trai ®· trë thµnh mét nan ®Ò cho «ng. Cho r»ng m×nh lµ ng­êi bè tèt, hÕt søc quan t©m ®Õn gia ®×nh, chu cÊp mäi nhu cÇu cÇn thiÕt, anh ta kh«ng hiÓu t¹i sao con trai anh l¹i trë nªn nh­ vËy. Sau cuéc nãi chuyÖn kh¸ dµi míi vì lÏ ra anh ta ch¼ng qua chØ lµ mét trong sè rÊt nhiÒu n¹n nh©n cña nh÷ng thÕ lùc mµ lÏ ra chÝnh hä ph¶i kiÓm so¸t. Ng­êi bè nµy cÇn hiÓu ¶nh h­ëng rÊt lín cña h×nh t­îng. ¤ng ta cÇn kiÓm so¸t nh÷ng h×nh ¶nh lät vµo tÇm quan s¸t cña cËu con trai. Khi ®Ó nã xem trªn v« tuyÕn mäi thø tuú thÝch, «ng ta ®· cho phÐp c¸c thÕ lùc kh¸c t¹o nªn h×nh ¶nh quyÒn lùc trong cËu.
62

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Nh÷ng kiÓu mÉu lè bÞch trªn v« tuyÕn trë thµnh thÇn t­îng cho nhiÒu ng­êi. Khi nh×n thÊy yÕu ®iÓm vµ khuyÕt tËt trong bè m×nh, cËu con trai ®· t­¬ng ®ång ng­êi bè víi h×nh ¶nh v« tuyÕn ®· dùng nªn trong trÝ ãc cËu. CËu coi bè m×nh lµ “Arti Bunker” vµ trót mäi sù bùc tøc vµ khinh bØ víi nh©n vËt trong phim lªn bè m×nh. Mét sè c¸c bËc phô huynh sÏ kh«ng hiÓu næi c¸ch c­ xö kú côc cña con c¸i nÕu hä kh«ng nh×n ra ¶nh h­ëng rÊt lín cña v« tuyÕn truyÒn h×nh. Mét sè ng­êi ®· tõ l©u nhËn ra ®iÒu ®ã. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn mét sè tæ chøc, thÝ dô nh­ RTA ®Êu tranh chèng l¹i sù tuú tiÖn trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh quyÕt liÖt nh­ vËy. Xin h·y nhí r»ng ®éng lùc ®øng sau nh÷ng ch­¬ng tr×nh v« tuyÕn t­¬ng tù lµ sù tham tiÒn, vµ sù tham tiÒn lµ céi rÔ cña mäi ®iÒu gian ¸c. NÕu b¹n nãi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ch­¬ng tr×nh v« tuyÕn vÒ ¶nh h­ëng cùc lín cña chóng trªn ®Çu ãc con ng­êi th× cã lÏ hä sÏ ph¶n ®èi. Tuy nhiªn, chÝnh miÖng hä nãi nh÷ng ng­êi thuª qu¶ng c¸o víi gi¸ 300000 ®«-la cho nöa phót trªn v« tuyÕn ®Òu tin r»ng qu¶ng c¸o sÏ thuyÕt phôc kh¸n gi¶ truyÒn h×nh vµ hä sÏ mua hµng ®· qu¶ng c¸o. Song, hai ®iÒu ®ã m©u thuÉn nhau. HoÆc lµ v« tuyÕn cã ¶nh h­ëng trªn c¸ch nghÜ cña chóng ta, hoÆc lµ kh«ng. Sù thùc lµ cã ¶nh h­ëng vµ ¶nh h­ëng rÊt m¹nh n÷a. C¶ n­íc ®Òu n»m d­íi t¸c ®éng tai h¹i cña c¸c nh©n vËt trong c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh. N­íc Mü v« cïng thay ®æi trong vµi thËp kû cuèi. H×nh ¶nh mét n­íc Mü “hay lµm ®iÒu lµnh”, lµm ®iÒu thiÖn cho c¶ thÕ giíi, mét ®Êt n­íc gi¶i phãng ¸ch n« lÖ vµ ®éc tµi ®· bÞ thay ®æi rÊt nhiÒu d­íi t¸c ®éng cña v« tuyÕn truyÒn h×nh. Nh÷ng h×nh ¶nh tÝch cùc ®ã bÞ ph¸ huû khiÕn n¶y sinh mét lo¹t c¸c quan niÖm suy ®åi vµ tr¹ng th¸i bÖnh ho¹n trong ý thøc hÖ cña d©n téc. §Æc biÖt lµ líp trÎ ngµy nay bÞ ¶nh h­ëng rÊt m¹nh. Mét trong nh÷ng th¶m häa râ nÐt nhÊt trong thÕ kû nµy lµ héi chøng “nh©n vËt ph¶n diÖn”, lµ thø tiªu diÖt nh÷ng nh©n vËt chÝnh diÖn cña chóng ta, khiÕn chóng ta kh«ng cßn tÊm g­¬ng cña nh÷ng ng­êi yªu n­íc thùc sù ®Ó noi theo. Trong ch©m ng«n cã viÕt: “§øc Chóa Trêi ghÐt kÎ gäi xÊu lµ tèt, gäi tèt lµ xÊu”. Tuy nhiªn, cã thÓ râ rµng hoÆc kh«ng, song ®ã chÝnh lµ ®iÒu ®ang diÔn ra ngµy nay, H×nh ¶nh thÇn t­îng trong trÝ ãc cña ng­êi trÎ tuæi sÏ lµ ®éng c¬ hµnh ®éng cña anh ta trong c¶ cuéc ®êi. H×nh ¶nh ng­êi chång t­¬ng lai còng sÏ lµ ®éng c¬ hµnh ®éng cho mäi c« g¸i. Trong cuéc sèng, con ng­êi lu«n cè g¾ng biÕn ­íc m¬ thµnh hiÖn thùc. Sù kh¸c nhau gi÷a ­íc m¬ vµ hiÖn thùc chØ ra møc ®é ch¸n ch­êng trong cuéc ®êi. Líp trÎ cÇn vµo nh÷ng lý t­ëng vµ anh hïng, nh÷ng thø ®ã sÏ ®Ó l¹i dÊu Ên tÝch cùc trong suèt cuéc ®êi hä. Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thay ®æi nh÷ng h×nh ¶nh tiªu cùc vµ hÌn nh¸t? Chóng ta cÇn ®Ó §øc Chóa Trêi lµm míi l¹i nh÷ng h×nh ¶nh trong ®Çu ãc cña chóng ta. H¬n bao giê hÕt, b©y giê chÝnh lµ lóc nh÷ng ng­êi ®µn «ng ph¶i nh×n thÊy §øc Chóa Trêi ®· t¹o dùng nªn hä lµ ai, vµ cÇn cè g¾ng ®Ó §øc Chóa Trêi kh«i phôc hä thµnh nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®­îc dùng theo ¶nh t­îng cña §Êng Christ. A®am ®­îc t¹o dùng theo h×nh t­îng §øc Chóa Trêi. A®am tõng lµ kiÓu mÉu cho ®µn «ng. Khi kiÓu mÉu ®ã bÞ téi lçi lµm cho mÐo mã, Chóa Giªxu Christ ®· ®Õn nh­
63

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

mét A®am thø hai ®Ó kh«i phôc l¹i kiÓu mÉu ®ã. §Êng Christ ®Õn nh­ lµ “h×nh ¶nh” cña bæn tÝnh §øc Chóa Trêi, ®Ó lµm chøng vÒ ch©n lý vµ sù th­¬ng xãt. Kh«ng chØ tá ra vinh hiÓn §øc Chóa Trêi, Chóa Giªxu cßn nãi r»ng chóng ta cã thÓ “t¸i sinh” vµ t©m linh chóng ta cã thÓ cã bæn tÝnh §øc Chóa Trêi. Chóng ta cã thÓ ®æi míi t©m trÝ vµ tÊm lßng. Khi Êy toµn bé cuéc sèng cña chóng ta sÏ thay ®æi vµ “mäi sù cò ®· qua, nay mäi sù ®Òu trë nªn míi”. Kh«ng cã Chóa Giªxu, con ng­êi kh«ng thÓ ®­îc kh«i phôc nh­ “t¹o vËt cña Ngµi cho sù vinh hiÓn”. Song, cïng víi Chóa Giªxu, sù kh«i phôc ®ã ®ang diÔn ra víi con ng­êi ngµy nay. NÕu chóng ta tiÕp nhËn h×nh ¶nh ng­êi ®µn «ng mµ Chóa ®· chØ ra, c¸ch c­ xö, ­íc muèn vµ th¸i ®é víi mäi thø sÏ trë nªn míi. Chóng ta lµ “t¹o vËt míi” víi nh÷ng ®éng c¬ míi. Mét lÇn ë s©n bay Hopkins thµnh phè Cliveland t«i gÆp mét t¸c gi¶ viÕt s¸ch C¬ ®èc vµ nhµ diÔn thuyÕt næi tiÕng. Lóc ®ã, sù phôc vô “chñ yÕu dµnh cho ®µn «ng” cña t«i võa míi b¾t ®Çu, vµ t«i th«ng b¸o cho anh vÒ chuyÖn ®ã. Anh ta tá ra cùc kú quan t©m. Võa ®ã th«i anh nãi tr­íc h¬n 400 ng­êi t¹i mét buæi nhãm dµnh cho nam giíi ë Cliveland. Anh ta gi¶i thÝch ®o¹n Kinh th¸nh g©y Ên t­îng m¹nh mÏ trªn chÝnh anh. Anh ®· sö dông ®o¹n Kinh th¸nh trong bµi gi¶ng v× tin r»ng ®ã lµ ®¸ gãc nhµ cho ®µn «ng ngµy nay. “Chóa sÏ lµm cho lßng cha trë l¹i cïng lßng con c¸i, lßng con c¸i trë l¹i cïng cha”, anh trÝch trong Malachi 4:6. Chóng ta cÇn nãi to vµ râ rµng, vµ t«i thËt mõng lµ anh ®ang lµm ®iÒu ®ã”, - anh nãi víi t«i khi chóng t«i cïng nhau chia xÎ kÕ ho¹ch cña m×nh. T¸c gi¶ Thi thiªn viÕt: “Con sÏ cè g¾ng b­íc ®i c¸ch trän vÑn, song con thËt cÇn vµo sù t­¬ng trî, ®Æc biÖt t¹i nhµ riªng cña con, n¬i con ­íc mong xö sù sao cho ®óng. Xin h·y gióp con chèi bá mäi ®iÒu thÊp hÌn vµ d¬ bÈn; gióp con c¨m ghÐt mäi viÖc kh«ng c«ng b×nh, ®Ó con kh«ng dù phÇn vµo ®ã. Con tõ chèi mäi ®iÒu Ých kû vµ tr¸nh xa mäi ®iÒu ¸c. Con sÏ kh«ng tiÕp kÎ nãi xÊu ng­êi l©n cËn m×nh. Con kh«ng chÊp nhËn sù h­ danh vµ kiªu ng¹o. Con noi g­¬ng ng­êi c«ng b×nh trªn ®Êt vµ mêi hä ®Õn nhµ. ChØ cã nh÷ng kÎ thËt tèt míi lµm t«i tí trong nhµ con. Con kh«ng cho phÐp nh÷ng kÎ lõa läc vµ nãi dèi ë trong nhµ con.(Thi thiªn 101:2-7, b¶n dÞch “Kinh th¸nh sèng”) T«i nhËn thÊy §øc Chóa Trêi ®· chØ cho mçi ng­êi bè lµ C¬ ®èc nh©n cÇn ph¶i lµm g× víi “«ng bè Video”. C¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh C¬ ®èc chÝnh lµ ph­¬ng tiÖn mµ qua ®ã hµng triÖu ng­êi lµm nh÷ng ng­êi c«ng b×nh trªn ®Êt trë thµnh tÊm g­¬ng cho m×nh vµ mêi hä ®Õn nhµ. T«i hiÖn lµ chñ tÞch mét tæ chøc t×nh nguyÖn quèc tÕ. Môc ®Ých cña chóng t«i lµ lµm nh÷ng ng­êi c«ng b×nh trªn ®Êt thµnh tÊm g­¬ng ®Ó noi theo. Hµng n¨m chóng t«i tæ chøc c¸c buæi chiªu ®·i vµ mêi mét trong nh÷ng ng­êi c«ng b×nh trªn ®Êt ®Õn dù, trao tÆng hä danh hiÖu “Ng­êi c«ng b×nh cña n¨m”. Jord Otis, t¸c gi¶ viÕt s¸ch C¬ ®èc næi tiÕng nhËn danh hiÖu nµy n¨m 1980. Pet Robertson, chñ tÞch ®µi truyÒn h×nh CBN nhËn danh hiÖu nµy n¨m 1981. Demos Sakaran, ng­êi s¸ng lËp héi ®ång th­¬ng gia C¬ ®èc Tin lµnh Trän vÑn Quèc tÕ nhËn danh hiÖu
64

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

®ã n¨m 1982. T«i lËp ra héi ®ång nµy ®¬n gi¶n bëi v× t«i kh«ng thÓ chÞu næi hÖ thèng cña thÕ gian, khi nh÷ng kÎ kh«ng tin kÝnh trë thµnh ng­êi hïng, khi xÊu ho¸ tèt, tèt ho¸ xÊu. Trong nhµ b¹n cÇn ph¶i cã mét héi ®ång nh­ thÕ. H·y lµm nh÷ng ng­êi c«ng b×nh trªn ®Êt thµnh tÊm g­¬ng cho m×nh. §øc Chóa Trêi ra lÖnh cho chóng ta nh­ vËy vµ khi thùc hiÖn ®iÒu ®ã b¹n sÏ t¹o nªn c¸ch suy nghÜ tÝch cùc cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh vµ ®éng c¬ hµnh ®éng cña hä sÏ thay ®æi. Cã nhiÒu “linh lõa dèi vµ häc thuyÕt cña ma quؔ muèn h¹ thÊp mÆt tèt cña b¹n, nãi xÊu vµ lµm nhôc b¹n, ph¸ hñy tÝnh dòng c¶m cña ng­êi tin Chóa trong b¹n. Lµm nh­ thÕ chóng sÏ khiÕn søc m¹nh cña §Êng Christ kh«ng thÓ t¸c ®éng trªn ®êi sèng b¹n. H·y ®uæi nh÷ng tµ linh vµ häc thuyÕt ®ã ®i. §õng ®Ó chóng bÐn m¶ng ®Õn gia ®×nh b¹n. Mçi ng­êi ®µn «ng ®Òu cã 3 tr¸ch nhiÖm trong gia ®×nh vµ x· héi. Hä cÇn ®iÒu khiÓn, g×n gi÷ vµ qu¶n trÞ. §ã lµ m¹ng lÖnh cña §øc Chóa Trêi cho A®am vµ Ngµi kh«ng thay ®æi. NÕu b¹n lµ ®µn «ng, h·y tiÕp nhËn vµ sèng víi ®iÒu ®ã. Song, nÕu b¹n cø lÇn l÷a, “«ng bè Video” sÏ thay thÕ «ng bè thËt. Thuèc phiÖn kinh khñng nhÊt n­íc Mü kh«ng ph¶i lµ cÇn sa, c«cain, hay nh÷ng viªn ma tuý mµ lµ v« tuyÕn truyÒn h×nh. Nh÷ng «ng bè hay v¾ng nhµ th­êng xö sù nh­ sau: hä ®i lµm, sau ®ã vÒ nhµ vµ ngåi xem v« tuyÕn, ®Ó mÆc vî con lµm ®ñ mäi thø viÖc kú quÆc vµ kh«ng thÝch hîp. T¹i thµnh phè Pitsburg t«i ngåi uèng cµ phª cïng mét ng­êi ®iÒu anh ta nãi khiÕn t«i c¶m thÊy cùc kú h·nh diÖn ®­îc lµm b¹n víi anh. “T«i lµ mét trong nh÷ng ng­êi ®­îc nghe anh gi¶ng,-anh nãi.- T«i tõng lµ kÎ nghiÖn v« tuyÕn thùc thô. Mét lÇn t«i nhËn thÊy ®iÒu g× ®ang diÔn ra vµ tù nhñ ph¶i thay ®æi. Song, t«i kh«ng biÕt ph¶i lµm g× tr­íc khi gÆp anh vµ ®­îc anh “dÇn cho mét trËn”; khi Êy t«i míi quyÕt ®Þnh hµnh ®éng. T«i nãi chuyÖn cïng vî vµ chóng t«i tho¶ thuËn cÊt v« tuyÕn vµo kho vµ sÏ lÊy ra chØ trong tr­êng hîp c¶ gia ®×nh cïng muèn xem mét ch­¬ng tr×nh nµo ®ã hoÆc cã ch­¬ng tr×nh cã lîi cho thµnh viªn nµo ®ã cña gia ®×nh. Anh biÕt kh«ng, t«i bÞ lªn c¬n nghiÖn thËt sù,- anh ta c­êi.- T«i kh«ng biÕt ng­êi nghiÖn hót ma tuý c¶m thÊy ra sao khi ngõng hót, song ngõng xem v« tuyÕn kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ dµng. Tõ h«m Êy c¸c con t«i toµn ®­îc ®iÓm 4 vµ 5 (®iÓm tèi ®a-ND), trong khi tr­íc kia toµn 3 mµ th«i. B©y giê t«i hiÓu c¸c con t«i h¬n nhiÒu vµ thùc sù thÝch thó cïng lµm mét viÖc g× ®ã víi chóng hoÆc c¶ gia ®×nh ®Òu ®i d¹o. C¸ch ®©y kh«ng l©u t«i dÉn chóng ®i viÖn b¶o tµng n÷a! Tõ khi cÊt v« tuyÕn vµo kho chóng t«i dµnh nhiÒu thêi gian cho nhau h¬n. Anh kh«ng thÓ t­ëng t­îng næi ®iÒu ®ã kú diÖu nh­ thÕ nµo ®©u!” C¸ch ®©y Ýt b÷a cã ng­êi gäi ®iÖn tho¹i cho t«i lóc t«i ®ang ®øng trong bÕp. Mét ng­êi phô n÷ lo l¾ng kÓ cho t«i vÒ chång m×nh. Anh ta lµm môc s­ cña Héi th¸nh, song ë nhµ kh«ng chÞu lµm c¸i ®Çu trong gia ®×nh vµ buéc vî m×nh ph¶i g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm ®ã. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng trong Héi th¸nh kh«ng ®ång ý víi chuyÖn nµy, c¸c bµ vî cña hä còng vËy. Nguyªn nh©n lµ bëi v× gi÷a c¸c bµi gi¶ng vÞ môc s­ nä xem v« tuyÕn ®Ó gi¶i trÝ. Cã thÓ kh«ng ph¶i lµ ®©u còng gÆp nh÷ng tr­êng hîp nh­ thÕ, song ®©y lµ chuyÖn
65

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

cã thËt. Nh÷ng “«ng bè Video” ngåi trong v« tuyÕn vµ ngåi xem v« tuyÕn, ai lµ ng­êi tÖ h¬n? ¤ng bè tèt nhÊt lµ ng­êi sö dông v« tuyÕn ®Ó lµm nh÷ng ng­êi c«ng b×nh trªn ®Êt thµnh tÊm g­¬ng trong gia ®×nh m×nh. LiÖu cã cßn nh÷ng ng­êi c«ng b×nh trong ®Êt n­íc cña chóng ta? BÊt chÊp nh÷ng g× ng­êi ta th«ng b¸o trªn v« tuyÕn, vÉn cßn nh÷ng ng­êi nh­ vËy. Song, h×nh t­îng ®µn «ng n­íc Mü cÇn thay ®æi tËn gèc rÔ nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®¹t ®­îc tét ®Ønh cña m×nh. NhiÒu ng­êi cho r»ng n­íc Mü vÜ ®¹i bëi giÇu tµi nguyªn, kho¸ng s¶n. Song, con ng­êi míi thùc sù lµ tµi nguyªn cña chóng ta. Con ng­êi, gia ®×nh - d©n téc vÜ ®¹i hay kh«ng phô thuéc vµo viÖc hä cã giÇu cã trong nh÷ng viÖc lµnh hay kh«ng, chø kh«ng phô thuéc vµo viÖc hä cã nhiÒu tµi s¶n hay kh«ng. §µn «ng lµ trô cét cho d©n téc. §Êt n­íc sÏ trë nªn vÜ ®¹i nhê cã sù vÜ ®¹i cña ®µn «ng. §Ó n­íc Mü l¹i trë nªn vÜ ®¹i, nh÷ng ng­êi ®µn «ng Mü cÇn ph¶i trë thµnh ®µn «ng thùc thô. Cã lÇn t«i dù mét buæi tiÖc. Trong buæi tiÖc ®ã ng­êi ph¸t biÓu ®· g©y Ên t­îng rÊt m¹nh trªn nh÷ng ng­êi cã mÆt. “H«m nay, khi ë s©n bay, cã mét ng­êi ®Õn vµ khen t«i v× trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh t«i ®· d¸m lªn tiÕng chèng l¹i Héi liªn hiÖp gi¶i phãng n­íc Mü, chèng l¹i ©m m­u cña Héi liªn hiÖp nµy ®Þnh tiªu diÖt C¬ ®èc gi¸o ë Mü.” Ng­êi ®ã kÓ l¹i r»ng c¸ch ®©y vµi n¨m chÝnh anh ta ®· lªn tiÕng c«ng khai chèng l¹i hä trong ch­¬ng tr×nh v« tuyÕn cña m×nh. Song, khi hä ph¶n l¹i, anh ta lÊp liÕm viÖc ®ã ®i v× cã qu¸ nhiÒu thø ®Ó mÊt. “Qóa nhiÒu thø ®Ó mÊt?- ng­êi ph¸t biÓu nãi lín tiÕng.- Chóng ta cã g× ®Ó mÊt? T«i b¾t ®Çu chøc vô víi 70 ®« trong tói vµ b©y giê t«i cã 100 ®«, - vËy th× t«i cã g× ®Ó mÊt nµo?” Nh÷ng trµng vç tay t¸n th­ëng ban ®Çu nghe nhá nhÑ dÇn dÇn trë nªn nh­ mét trµng ph¸o næ thùc sù. B¶n chÊt ®µn «ng lµ ë trong t©m linh. Vãc d¸ng b¹n ra sao kh«ng quan träng, ®iÒu quan träng nhÊt lµ tÝnh c¸ch b¹n nh­ thÕ nµo. ThÕ hÖ trÎ ngµy nay cÇn vµo nh÷ng ng­êi bè dòng c¶m. Chóng cÇn vµo nh÷ng tÊm g­¬ng nh­ Gi«suª lµ ng­êi ®· nãi: “Cßn ta vµ nhµ ta sÏ phôc vô §øc Giªh«va”. Chóng cÇn vµo nh÷ng ng­êi nh­ §a-nhi-ªn, ®èi mÆt víi s­ tö lµ cuéc sèng ngµy nay vµ bÞt miÖng chóng, kh«ng cho chóng gÇm gõ chèng l¹i tiÕng nãi cña §øc Chóa Trêi. E. M. Bounds cã viÕt: “§µn «ng lµ vò khÝ cña §øc Chóa Trêi. Trong khi nh÷ng ng­êi ®µn «ng t×m kiÕm c¸ch hµnh ®éng tèt nhÊt, §øc Chóa Trêi t×m kiÕm nh÷ng ng­êi ®µn «ng tèt nhÊt”. HiÖn Ngµi ®ang t×m nh÷ng ng­êi nh­ thÕ. LiÖu b¹n cã ph¶i lµ ng­êi mµ Chóa ®ang t×m?
66

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng m­êi hai

12

Nh÷ng «ng bè thô ®éng
Nh÷ng ng­êi ®µn «ng lu«n cè g¾ng hÕt søc ®Ó ®em l¹i cho con c¸i m×nh “mét cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n cuéc sèng cña hä”. Hä lËp ra quÜ b¶o trî cho bän trÎ; sö dông sù quen biÕt cña m×nh ®Ó kiÕm cho chóng c«ng ¨n viÖc lµm tèt; b»ng mäi c¸ch s¾p xÕp ®­êng c«ng danh cho con c¸i m×nh. Song, nh÷ng ­u thÕ vËt chÊt kh«ng cã mÊy ý nghÜa cho t­¬ng lai. Kh«ng g× cã thÓ thay thÕ nh÷ng tÊm g­¬ng cô thÓ. §øa trÎ cÇn mét ng­êi cha chø kh«ng cÇn mét thÇn hé mÖnh. Mäi ng­êi ®Òu cho r»ng ®øa trÎ nµo còng cã thiªn sø b¶o vÖ. Song, viÖc ®øa trÎ cÇn mét «ng bè thùc sù còng cÇn ®­îc c«ng nhËn, vµ ®ã kh«ng thÓ chØ lµ nh÷ng tr­êng hîp hiÕm. §iÒu tèt nhÊt mét ng­êi cha cã thÓ lµm cho con c¸i m×nh lµ yªu mÑ chóng. T«i ch­a ph¶i lµ mét ng­êi cha hoµn thiÖn: t«i thËt muèn cã nh÷ng kû niÖm kh¸c, nh÷ng kû niÖm khiÕn t«i cã thÓ kÓ l¹i mµ kh«ng xÊu hæ. Nh­ng, tõ ngµy t«i b¾t ®Çu ®èi xö víi Nancy nh­ ng­êi ®ång kÕ tù, ®¸nh gi¸ c« chø kh«ng h¹ thÊp vµ khinh bØ th× tr¸ch nhiÖm lµm bè kh«ng cßn nÆng nÒ vµ khã kh¨n víi t«i nh­ tr­íc ®ã n÷a. Lµm cha mÑ ®óng lµ c¶ mét nghÖ thuËt. HiÖn nay, Pol, con trai t«i lµ mét trong nh÷ng nhµ s¶n xuÊt ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh C¬ ®èc hµng ®Çu n­íc Mü. Song, x­a kia, khi con trai t«i ®¹p tung cöa phßng, c¶ hai chóng t«i ®Òu ®· thÊt b¹i. ChÝnh lóc ®ã chóng t«i häc ®­îc lßng dòng c¶m. Sèng vµ chÕt lµ ë trong nh÷ng quyÕt ®Þnh cña chóng ta. Luis, con g¸i t«i tèt nghiÖp xuÊt s¾c tr­êng luËt. HiÖn nã lµm phã ch¸nh ¸n quËn Orange Cuntry, California. Song, ®· cã lóc t­¬ng lai cña con g¸i t«i phô thuéc vµo viÖc t«i quyÕt ®Þnh ®óng hay sai. N¨m n¨m liÒn t«i lµm chñ tÞch cña mét tæ chøc gåm h¬n 5000 ng­êi ®µn «ng vµ 4000 thanh niªn. T«i ph¶i lo l¾ng vµ l·nh ®¹o hä. C«ng viÖc buéc t«i ph¶i ®i liªn tôc, t«i lu«n v¾ng nhµ vµ phÇn lín thêi gian lµ ë trªn c¸c tuyÕn ®­êng. Mét lÇn, khi vÒ nhµ, Nancy gÆp t«i víi nÐt mÆt ho¶ng hèt. H×nh nh­ Luis ®ang ®i theo con ®­êng nguy hiÓm. Nã lu«n lµ mét c« g¸i næi bËt vµ trung t©m chó ý cña mäi ng­êi. Nh­ng b©y giê nã bÞ ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng xung quanh. §iÒu Êy ph¶n ¸nh trªn c¸ch c­ xö vµ quan ®iÓm sèng cña nã. Nã b¾t ®Çu dao du víi nh÷ng ®øa b¹n kh«ng gi÷ c¸c tiªu chuÈn sèng cña C¬ ®èc gi¸o nh­ gia ®×nh t«i. T«i cÈn thËn xem xÐt l¹i c«ng viÖc cña m×nh: t«i rÊt thÝch c«ng viÖc m×nh ®ang lµm, t«i hµi lßng víi nh÷ng chuyÕn ®i xa vµ c¸c buæi nhãm. Song, con g¸i t«i cÇn mét ng­êi bè. Lóc bÊy giê t«i kh«ng biÕt ®iÒu mµ hiÖn nay t«i biÕt: x· héi ngµy nay xuèng dèc
67

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

v× nh÷ng «ng bè lu«n v¾ng nhµ. T«i vµ Nancy ®ång ý víi nhau r»ng quyÕt ®Þnh tèt nhÊt lµ t«i ph¶i ë nhµ. T«i xin th«i viÖc ®ang lµm, nhËn lêi mêi lµm môc s­ cña Héi th¸nh vµ lµm nhiÖm vô cña mét «ng bè “trän vÑn thêi gian”. §ã lµ mét quyÕt ®Þnh v« cïng s¸ng suèt HiÖn nay, Luis lµ mét C¬ ®èc nh©n tin quyÕt, ®Çy søc sèng, ®· cã chång vµ mét ®øa con kh¸u khØnh, vµ cßn lµ mét luËt s­ næi tiÕng. Con g¸i ót cña t«i, tªn Joan lµ gi¸o sü ë NhËt b¶n, gi¶ng Kinh th¸nh vµ d¹y tiÕng Anh ë ®ã. Nã tèt nghiÖp ®¹i häc xuÊt s¾c vµ sau ®ã kh«ng l©u tiÕp nhËn ý muèn cña §øc Chóa Trêi cho cuéc ®êi m×nh lµ phôc vô Ngµi t¹i NhËt b¶n. T«i vµ Nancy thËt c¸m ¬n §øc Chóa Trêi v× nh÷ng ®øa con cña chóng t«i, v× chóng ®­îc nh­ b©y giê. T«i muèn ®­îc nãi ®ã lµ c«ng søc cña t«i, song t«i thùc sù ph¶i d©ng tÊt c¶ ®iÒu ®ã cho §øc Chóa Trêi, cho Nancy - vî t«i vµ nh÷ng ng­êi bÌ b¹n. Erl Book lµ mét trong sè ®ã. C¸ch ®©y ®· l©u, khi cßn ë Elbani, thµnh phè Oregone, Erl chia sÎ cho t«i sù kh«n ngoan mµ t«i sÏ kh«ng bao giê quªn. T«i ®· khiÕn ®iÒu ®ã trë thµnh mét phÇn trong cuéc sèng gia ®×nh. Khi ë nhµ cña Erl, t«i kh«ng thÓ kh«ng chó ý tíi lò trÎ, c¸ch chóng c­ xö, sù th©n thiÕt, phong c¸ch, th¸i ®é cña chóng. T«i khen Erl ®· lµm mét «ng bè tèt. “Thùc ra ®ã kh«ng ph¶i lµ c«ng søc cña tí ®©u, - Erl khiªm nh­êng nãi.- Tí häc ®­îc mét ch©n lý vÜ ®¹i tõ mét cÆp vî chång chóng tí quen t¹i cuéc héi th¶o vÒ truyÒn gi¸o. Hä cã ¶nh h­ëng v« cïng lín trªn bän trÎ. Sau khi hä ®· ®i råi, con c¸i tí vÉn cßn chÞu ¶nh h­ëng bëi cuéc gÆp gì víi hä. Khi Êy tí míi hiÓu lµ nh÷ng ng­êi xung quanh cã ¶nh h­ëng lín trªn bän trÎ ®Õn møc nµo. Tí quyÕt ®Þnh mêi thËt nhiÒu nh÷ng ng­êi tèt ®Õn nhµ ch¬i, ®Ó hä cã ¶nh h­ëng tèt trªn bän trΔ. Erl thËt khiªm nh­êng. T«i tin r»ng ®iÒu thiÕt yÕu vÉn lµ ¶nh h­ëng tèt cña chÝnh anh. Dï sao, kinh nghiÖm mµ anh ®· chia xÎ víi t«i còng khiÕn t«i d¹y dç c¸c con m×nh theo c¸ch t­¬ng tù. T«i tin ngµy nay kÕt qu¶ cña sù cè g¾ng ®ã ®· râ rµng. Ngµy nay, ë Mü nh÷ng «ng bè cho r»ng tr¸ch nhiÖm cña hä lµ tr¶ nî, ®¶m b¶o ®êi sèng gia ®×nh vµ viÖc häc hµnh cña con c¸i, thu xÕp mÊy chuyÕn nghØ, thi tho¶ng gióp chóng lµm bµi vë, vµ ®«i khi kû luËt chóng víi møc ®é kh¸c nhau. Song, lµm bè lµ tr¸ch nhiÖm rÊt réng lín. Nã ®ßi hái nh÷ng ng­êi ®µn «ng ph¶i ®¹t møc tèi ®a. Lµm bè nµy cã nghÜa lµ suy nghÜ vÒ con c¸i, t×m hiÓu, d¹y dç, khuyªn b¶o, ¶nh h­ëng vµ yªu th­¬ng. Xin nhí r»ng yªu cã nghÜa lµ lµm ®iÒu tèt nhÊt cho ng­êi m×nh yªu chø kh«ng ph¶i lµ ®ßi cho ®­îc sù mª tham cña m×nh dùa vµo ng­êi kh¸c. §iÒu ®ã ®óng trong mäi tr­êng hîp, trong gia ®×nh, c«ng së - trong mäi hoµn c¶nh. §iÒu ®ã ®óng c¶ lóc ¨n tèi n÷a. Tõ l©u chóng t«i ®· nhËn thÊy r»ng bän trÎ sÏ noi g­¬ng nh÷ng ng­êi cïng ngåi bµn ¨n víi chóng. Thêi gian ¨n uèng v« cïng quan träng trong cuéc sèng trÎ th¬. §ã lµ gi©y phót l¾ng nghe vµ chia sÎ nh÷ng nan ®Ò, nçi buån, niÒm vui, thµnh c«ng, thÊt b¹i cïng nh÷ng ¬n ph­íc trong ngµy. §ã lµ lóc ®Ó chóng ta häc c¸ch giao tiÕp. Song, biÕt bao ng­êi ®µn «ng ch¼ng mÊy khi tËn dông c¬ héi ®ã. Hä bá qua gi©y phót quÝ b¸u ë bªn gia ®×nh. §ã lµ th¶m häa cña gia ®×nh Mü hiÖn nay. §¸ng lÏ ph¶i sö
68

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

dông thêi gian ¨n uèng bªn nhau ®Ó lµm cho gia ®×nh th©n mËt h¬n vµ cñng cè nh÷ng m¾t xÝch trong cuéc sèng, ng­êi ta l¹i phung phÝ thêi gian ®ã mµ kh«ng hÒ suy nghÜ. Trong Gi¨ng 10:10, Chóa Giªxu nãi: “KÎ trém ®Õn chØ ®Ó c­íp, giÕt vµ huû diÖt”. §a sè c¸c ch­¬ng tr×nh v« tuyÕn kh«ng kh¸c g× kÎ ¨n c¾p. Chóng c­íp thêi gian, giÕt ®i tÝnh s¸ng t¹o vµ huû diÖt c¸c mèi quan hÖ. NÕu nh­ trong giê ¨n tèi mµ b¹n xem thêi sù th× chuyÖn ®ã cã thÓ mang l¹i sù ®æ vì trong gia ®×nh. Trong khi ¨n, bän trÎ xem nh÷ng sù ph¹m ph¸p, chiÕn tranh, ly dÞ vµ th¶m häa, chóng sÏ trë thµnh n¹n nh©n, t©m hån chóng sÏ bÞ tæn th­¬ng. Thay vµo viÖc an ñi, ®éng viªn, lµm cho bän trÎ v÷ng lßng, ch÷a lµnh mäi tæn th­¬ng trong b÷a ¨n chung, nh÷ng ng­êi bè ®Ó mÆc cho nh÷ng ®iÒu tiªu cùc g©y nªn sù bÊt an, ch¸n ch­êng, lÇm l¹c trong con trÎ. T«i biÕt mét ng­êi bè phµn nµn r»ng con g¸i «ng ¨n uèng kh«ng ngon miªng, kh«ng bao giê muèn ¨n c¬m ë nhµ, song l¹i rÊt thÝch thó khi ®i ¨n ë nhµ hµng. ¤ng bè ®ã cÇn ph¶i biÕt r»ng ®¬n gi¶n lµ v× ë nhµ hµng kh«ng cã v« tuyÕn. Anh ta nghÜ nã chØ thÝch phung phÝ tiÒn b¹c cña anh. Song, con g¸i anh mong muèn mét ®iÒu kh¸c h¼n. Mét lÇn, khi gi¶ng t¹i buæi nhãm dµnh cho nam giíi ë Hum Lake, California t«i th«ng b¸o r»ng trung b×nh mét ng­êi bè ë Mü mçi ngµy chØ dµnh 3 phót cho con c¸i. Sau khi buæi nhãm kÕt thóc cã mét ng­êi ®Õn vµ söa l¹i. “MÊy «ng truyÒn ®¹o chØ biÕt nãi th«i, -anh ta nh¾c khÐo,- Theo nh÷ng nghiªn cøu míi nhÊt th× trung b×nh mçi mét ng­êi bè ë Mü dµnh cho con c¸i kh«ng ph¶i 3 phót, mµ vÎn vÑn 35 gi©y, h¬n n÷a l¹i cßn qua quýt cho xong chuyÖn n÷a”. T«i tin anh ta v× anh lµ ng­êi phô tr¸ch c¸c c¸c tr­êng häc ë trung t©m California. Anh ta cßn nªu ra mét vµi con sè ®¸ng kinh ng¹c n÷a. T¹i c¸c tr­êng häc ë California cã 483 häc sinh ph¶i häc theo ch­¬ng tr×nh “dµi h¹n”. §ã lµ ch­¬ng tr×nh dµnh cho häc sinh c¸ biÖt cÇn gióp ®ì. TÊt c¶ sè häc sinh ®ã ®Òu kh«ng cã bè. Trong c¸c tr­êng häc ngo¹i « Seatles cã tíi 61% c¸c em kh«ng cã bè! Nh÷ng «ng bè bá ®i lµ sù rña s¶ cña thÕ hÖ ngµy nay. Còng cã tr­êng hîp «ng bè ë nhµ c¶ ngµy, song kh«ng dµnh sù chó ý cho con c¸i. C«ng viÖc víi nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña nã, sù trung thµnh víi c«ng ty, sù ham danh väng ph¸ huû gia ®×nh. NhiÒu ng­êi phô n÷ biÕt chång hä kh«ng bá hä ®Ó ®i theo ng­êi phô n÷ kh¸c mµ v× hä yªu c«ng viÖc h¬n vî m×nh. Thêi gian quý b¸u nhÊt lµ lóc c¶ gia ®×nh cïng nhau ¨n uèng, cïng nhau cÇu nguyÖn, cïng nhau trß chuyÖn víi b¹n bÌ. Sù cÇu nguyÖn kh«ng chØ khiÕn vî chång, mµ c¶ gia ®×nh th¾m thiÕt, mÆn nång h¬n. §µn «ng ph¶i lµ ng­êi dÉn d¾t. DÉn gia ®×nh m×nh ®i trong sù c«ng b×nh lµ nhiÖm vô ®Çu tiªn vµ còng lµ tr¸ch nhiÖm lµm thµy tÕ lÔ cña ®µn «ng. Bá qua ®iÒu ®ã v× nh÷ng ham muèn riªng t­, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµ ph¹m téi. Lµ ph¹m téi. ViÖc lµm tèt nhÊt cña mét ng­êi bè lµ d©ng m×nh cho con c¸i vµ §øc Chóa Trêi. Gia s¶n tèt nhÊt mµ mét ng­êi bè ®Ó l¹i cho con c¸i m×nh ë trong t©m linh. C¸c quü tµi s¶n b¶o trî kh«ng thÓ thay ®­îc quü cña lßng tin cËy. Nh÷ng «ng bè dÉn d¾t con c¸i m×nh vµo mèi t­¬ng giao thùc sù víi §øc Chóa Trêi vµ gia ®×nh sÏ ®¹t ®­îc tét ®Ønh cña m×nh.
69

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng m­êi ba

13

H·y dõng l¹i, nh×n vµ nghe
C©u chuyÖn x¶y ra t¹i cuéc häp c¸c nhµ m«i giíi b¶o hiÓm, mét trong nh÷ng nh©n viªn b¶o hiÓm thµnh c«ng nhÊt vïng biÓn phÝa T©y lªn ph¸t biÓu. ThÝnh gi¶ ®Òu giµu kinh nghiÖm vµ ham hiÓu biÕt. DiÔn gi¶ næi tiÕng lµ mét anh tµi trong viÖc b¸n phiÕu b¶o hiÓm, bëi vËy ai còng h¸o høc chê ®îi. Ng­êi “thî b¸n phiÕu b¶o hiÓm” sÏ tiÕt lé bÝ quyÕt cña m×nh. Khi anh ta ®øng dËy ®Ó ph¸t biÓu, vãc d¸ng anh khiÕn ng­êi ta thÊt väng, nhÊt lµ khi ®· nghe nhiÒu ng­êi ca tông anh ta nh­ vËy. Tr«ng anh kh«ng ®­îc trÞnh träng cho l¾m, ®øng dùa vµo bµn mét c¸ch tho¶i m¸i, mét tay ®ót tói quÇn, crav¸t lÖch sang mét bªn. Tuy nhiªn, ch¼ng ai b¸n nhiÒu phiÕu b¶o hiÓm b»ng anh. “T«i kh«ng thÓ nhiÒu lêi,- anh ta chËm r·i b¾t ®Çu.- T«i chØ xin vµi phót th«i. T«i biÕt lµ ai còng x× xµo vÒ chuyÖn t«i b¸n ®­îc nhiÒu phiÕu b¶o hiÓm. C¸ch ®©y vµi n¨m, khi t«i b¾t ®Çu lµm c«ng viÖc nµy t«i cã mét ng­êi b¹n rÊt thµnh ®¹t; anh ta cho t«i mét lêi khuyªn. Vµ tÊt c¶ nh÷ng g× t«i ®· lµm lµ lµm theo lêi khuyªn ®ã”. TÊt nhiªn lµ ai còng nh­ín ng­êi lªn phÝa tr­íc, chê ®îi mét ch©n lý kh¸c th­êng. “B¹n t«i nãi nh­ sau,- anh ta tiÕp tôc.- B¹n cã thÓ b¶o mét ng­êi lµm g× tuú ý, nÕu biÕt nghe ng­êi ®ã nãi. Bëi vËy, khi trß chuyÖn, t«i lu«n l¾ng nghe. Sau khi nghe xong, t«i nãi: “O.K., anh ký vµo ®©y c¸i nhØ?” Vµ ng­êi ta ký. Khi b¹n biÕt ra nh÷ng c©u hái thÝch hîp vµ biÕt l¾ng nghe, sÏ ®Õn l­ît b¹n nãi vµ tÊt c¶ nh÷ng g× b¹n cÇn lµm lµ ®Ò nghÞ kh¸ch hµng ký mét ch÷ mµ th«i”. Nãi xong, anh ta ngåi xuèng. Cã nhiÒu ng­êi chØ thÝch nãi. Sè kh¸c chØ thÝch nghe. Ng­êi biÕt nghe tr­íc khi nãi sÏ lµ ng­êi thµnh ®¹t. TÊt c¶ nh÷ng g× mµ ng­êi b¸n phiÕu b¶o hiÓm kÓ trªn ®· lµm lµ tu©n thñ mét nguyªn t¾c ®¬n gi¶n vµ c¨n b¶n cña viÖc b¸n hµng. Nguyªn t¾c ®ã nh­ sau: h·y nghe cho râ nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ g×, sau ®ã ®¸p øng nhu cÇu ®ã. NÕu vî cã nhu cÇu, ng­êi chång cÇn ph¶i nghe cho râ rµng. L¾ng nghe kh«ng chØ lµ chøc n¨ng cña c¬ quan thÝnh gi¸c. L¾ng nghe cã nghÜa lµ phôc vô. Lêi Chóa nh¾c ®i nh¾c l¹i: “Ai cã tai mµ nghe, h·y nghe”. §øc Chóa Trêi kªu gäi chóng ta biÕt l¾ng nghe. Ng­êi bè ®­îc t«i khuyªn l¾ng nghe con g¸i m×nh trong vßng 30 ngµy tõ bµi häc kh¾c nghiÖt nµy ®· nhËn ra r»ng l¾ng nghe lµ nhiÖm vô chÝnh cña ng­êi bè trong gia ®×nh. Sau nµy, anh ta thæ lé víi t«i lµ khi t«i ra ®iÒu kiÖn ®ã suýt n÷a th× anh ta cho¶ng
70

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

cho t«i mét trËn ra trß. Song, thÝ nghiÖm ®Æc biÖt ®ã mét lÇn n÷a l¹i chøng tá ch©n lý kh«ng thay ®æi lµ nh÷ng ng­êi ®µn «ng cÇn biÕt c¸ch l¾ng nghe. Kinh th¸nh r¨n chóng ta ph¶i nghiªn cøu Lêi §øc Chóa Trêi ®Ó ®­îc ®øng tr­íc Ngµi mét c¸ch xøng ®¸ng. Lµ ®µn «ng chóng ta cÇn t×m hiÓu vî con chóng ta, t×m xem Kinh th¸nh nãi g× vÒ hä. Chóng ta ph¶i nghe vµ häc tõ hä vµ ®ã lµ b­íc ®Çu tiªn ®Ó phôc vô hä. Mét cuéc tr¾c nghiÖm gÇn ®©y thËt bÊt ngê cho kÕt qu¶ thËt bÊt ngê. B¶y m­¬i l¨m phÇn tr¨m sè ng­êi ®µn «ng ®­îc hái tr¶ lêi r»ng trong nhµ hä mäi chuyÖn ®Òu tèt ®Ñp. Song, chØ cã 25% c¸c bµ vî cña chÝnh nh÷ng ng­êi ®µn «ng trªn ®ång ý víi c©u tr¶ lêi ®ã. §iÒu nµy cã nghÜa lµ trong gia ®×nh cña 50% sè ng­êi ®µn «ng ®­îc hái cã vÊn ®Ò vµ nh÷ng ng­êi ®µn «ng thËm chÝ kh«ng hay biÕt g× vÒ ®iÒu ®ã! T¹i sao vËy? Bëi v× hä kh«ng l¾ng nghe vî cña m×nh. Hä kh«ng nghe ng­êi b¹n ®êi cña m×nh, kh«ng hiÓu r»ng phô n÷ rÊt ®Æc biÖt, kh«ng biÕt g× vÒ c¸c nhu cÇu, nh÷ng ý ®Þnh trong lßng vµ ­íc muèn thÇm kÝn cña vî m×nh. NhiÒu h·ng lín chi rÊt nhiÒu tiÒn ®Ó d¹y c¸c nh©n viªn cña m×nh biÕt l¾ng nghe. Kh«ng biÕt l¾ng nghe th× kh«ng thÓ nµo x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu. NhiÒu ng­êi ®Õn chç t«i ®Ó xin lêi khuyªn. §· hµng ngµn giê ®ång hå t«i lµm c«ng viÖc nµy vµ thó thùc lµ nhiÒu khi ph¶i cè g¾ng ®Ó kh«ng buån ngñ. Song, nhiÒu khi cho lêi khuyªn ch¼ng qua lµ l¾ng nghe,- khi ch­a béc b¹ch hÕt vµ kÓ l¹i nh÷ng sù kiÖn trong ®êi, ng­êi ta sÏ kh«ng bao giê nãi ra ®iÒu cèt lâi, lµ ®iÒu hä ch­a bao giê nãi ra. Gièng nh­ ng­êi b¸n phiÕu b¶o hiÓm thµnh c«ng kia, ng­êi cho lêi khuyªn ph¶i biÕt l¾ng nghe ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu. §µn «ng lµ ®Çu trong gia ®×nh, lµ ng­êi qu¶n trÞ, thµy tÕ lÔ, ng­êi khuyªn b¶o. §Êng Christ lµm g× cho Héi th¸nh th× ng­êi ®µn «ng còng ph¶i lµm ®iÒu t­¬ng tù cho gia ®×nh m×nh. §ã lµ nguyªn nh©n t¹i sao trong gia ®×nh cÇn cã ®µn «ng. §ã lµ nguyªn nh©n t¹i sao b¹n cÇn ph¶i trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô. §µn «ng vµ phô n÷ rÊt kh¸c nhau. Hä thËt sù rÊt kh¸c nhau. Cã thÓ nãi ®µn «ng lµ c¸i khung, cßn phô n÷ lµ chi tiÕt. T«i bay tõ ®Çu bªn kia cña n­íc Mü vµ sau ®ã mÊt mÊy tiÕng ®ång hå ®i « t« ®Ó vµo bÖnh viÖn th¨m ®øa ch¸u g¸i võa míi ra ®êi. Khi nh×n thÊy ch¸u, t«i xem xÐt nã rÊt kü cµng. Mäi chuyÖn ®Òu æn, tay, ch©n, m¾t, mòi, miÖng ®Òu b×nh th­êng. Víi t«i thÕ lµ ®ñ. T«i cã thÓ yªn t©m ®i tiÕp. Song, vî vµ con g¸i t«i th× kh«ng nh­ thÕ. Mét tiÕng r­ìi liÒn hä xem xÐt xem l«ng my cã dµi kh«ng, mãng tay ra sao, da dÎ thÕ nµo. Hä rÊt tØ mØ. Ng­êi ®µn «ng ®i lµm vÒ, ng­êi vî hái: “C«ng viÖc h«m nay thÕ nµo anh?” “B×nh th­êng”. “H«m nay anh ®· lµm g×?” “Lµm chø cßn lµm g× n÷a”. “Anh cã b¸n ®­îc g× kh«ng?”
71

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

“Cã”. “Anh b¸n ®­îc c¸i g× vËy?” “Hîp ®ång víi h·ng Sirs” “Cã ph¶i c¸i hîp ®ång mµ anh ®· ®eo ®uæi nöa n¨m nay kh«ng?” “õ”. “Tøc lµ chóng ta sÏ cã tiÒn phÇn tr¨m, ®óng kh«ng?” “õ”. “NhiÒu kh«ng anh?” “Kh«ng biÕt. Mµ t«i xin c« ®õng cã hái n÷a!” C« Êy muèn biÕt chi tiÕt, song tÊt c¶ nh÷ng g× anh ta cho c« lµ c¸i khung mµ th«i. Song, sù tØ mØ còng lµ mét phÇn cña sù phôc vô. Ng­êi phô n÷ muèn ®­îc biÕt vÒ c«ng viÖc b¹n lµm. §Ó phôc vô hä, b¹n cÇn ph¶i tØ mØ. Ng­êi ®µn «ng trong c©u chuyÖn trªn ®· ph¹m téi khinh rÎ. Téi khinh rÎ lµ téi lçi chung cña c¶ loµi ng­êi. Nguyªn nh©n duy nhÊt khiÕn b¹n lµm mét viÖc g× ®ã kh«ng ®óng lµ v× b¹n kh«ng lµm ®iÒu ®ã theo c¸ch ®óng. T«i cã nghe mét nhµ truyÒn ®¹o nãi r»ng ng­êi ta bÞ xuèng ®Þa ngôc khi ph¹m mét sè téi nh­ nghiÖn nghËp, tµ d©m vµ v. v. Song, ng­êi ta bÞ xuèng ®Þa ngôc kh«ng ph¶i v× hä ®· lµm mét ®iÒu g× ®ã mµ v× hä ®· kh«ng lµm mét ®iÒu g× ®ã. Téi nh©n xuèng ®Þa ngôc v× cí kh«ng chÞu lµm mét viÖc, hä ®· kh«ng tin Chóa Giªxu Christ vµ tiÕp nhËn Ngµi lµm Cøu Chóa. §ã lµ téi khinh rÎ. Kh«ng tin nhËn Chóa Giªxu lµ nguyªn nh©n khiÕn con ng­êi vÜnh viÔn xa c¸ch §øc Chóa Trêi. Kh«ng ®­îc t¸i sinh vµ bëi vËy kh«ng ®­îc tiÕp nhËn ThÇn cña Chóa Giªxu Christ trong ®êi sèng m×nh, ng­êi ta sÏ ph¹m mäi téi lçi kh¸c nhau, hÕt téi nµy ®Õn téi kh¸c. Nguyªn t¾c c¬ b¶n nµy cã ý nghÜa vµ hÖ qu¶ ®êi ®êi. Song, téi khinh rÎ lµ téi chóng ta th­êng xuyªn m¾c ph¶i. Nã sÏ lu«n theo ®uæi b¹n cho ®Õn chõng b¹n ph¶i lµm mét ®iÒu g× ®ã. N÷ giíi kh«ng hµi lßng vÒ ®µn «ng kh«ng ph¶i v× nh÷ng ®iÒu mµ ®µn «ng lµm, song v× nh÷ng ®iÒu mµ hä kh«ng chÞu lµm. Ng­êi chång sÏ kh«ng gÆp nan ®Ò g× khi anh ta söa cöa, van n­íc, nan ®Ò n¶y sinh khi anh ta kh«ng chÞu lµm nh÷ng ®iÒu ®ã. NÕu nh­ lóc nµo b¹n còng quyÕt ®Þnh vµ lµm mäi viÖc cho ®óng, th× b¹n sÏ kh«ng bao giê lµm mét ®iÒu g× ®ã kh«ng ®óng. Song, bëi v× kh«ng chÞu suy nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu tèt lµnh vµ tin kÝnh, kh«ng chÞu suy ngÉm vÒ nh÷ng g× ch©n thËt, chóng ta cho phÐp v« sè nh÷ng thø r¸c r­ëi n¶y sinh trong t©m trÝ. Ng­êi ®µn «ng nµo còng cÇn tranh ®Êu víi téi lçi khinh rÎ. Ng­êi ®ã cÇn phôc vô gia ®×nh, biÕt nghe mäi ng­êi vµ ph¸t triÓn nghÖ thuËt l¾ng nghe ®Ó x¸c ®Þnh ®óng céi rÔ cña vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt chóng. Sù giao tiÕp lµ nÒn t¶ng cña ®êi sèng. Khi sù giao tiÕp mÊt, mäi sù sÏ trë nªn kh«ng b×nh th­êng, vµ nÕu kh«ng chÞu söa ®æi th× c¸c mèi quan hÖ sÏ chÕt. Bëi vËy, t«i muèn nh¾c l¹i lêi c¶nh c¸o cña t«i vÒ t¸c h¹i cña v« tuyÕn truyÒn h×nh. Ng­êi ®µn «ng sÏ kh«ng thÓ nghe thÊy nh÷ng nhu cÇu cña gia ®×nh nÕu nh­ anh ta nghe theo nh÷ng yªu cÇu tõ v« tuyÕn. Gia ®×nh anh sÏ kh«ng cã sù giao tiÕp nÕu chØ ngåi tr­íc mµn ¶nh nhá v« hån.
72

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ngµy nay cã mét trµo l­u míi ra ®êi, ®ã lµ trµo l­u cña “nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®¹t tíi tét ®Ønh”. Gia ®×nh l¹i trë nªn ªm Êm, ng­êi bè l¹i b¾t ®Çu biÕt l¾ng nghe, c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh hiÓu nhau vµ t×nh yªu ban ®Çu l¹i trë nªn nãng ch¸y. C¸c bËc lµm cha, lµm mÑ l¹i lµ chç dùa tinh thÇn cho con c¸i, c¸c mèi quan hÖ l¹i ®­îc cñng cè, trÎ em l¹i häc ®­îc c¸ch giao tiÕp, c­ xö víi ng­êi lín cho ph¶i lÏ. §ã lµ sù thay ®æi kú l¹. T«i ®Õn mét gi¶ng ®­êng t¹i Texas vµ chuÈn bÞ gi¶ng buæi chiÒu h«m ®ã. C¨n phßng chËt nÝch ng­êi. Trong bµi gi¶ng t«i cã nãi tíi “nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®¹t tíi tét ®Ønh” quyÕt ®Þnh t¾t v« tuyÕn cña m×nh. Sau buæi nhãm, mét ng­êi ®µn «ng khoÎ m¹nh, b¶nh bao ®Õn gÆp t«i. Anh ta mØm c­êi chµoi vµ b¾t tay t«i. “T«i cÇn ph¶i nãi cho anh hay,- anh ta nãi, - thø b¶y tuÇn tr­íc t«i ®· lµm g× víi c¸i v« tuyÕn cña m×nh. T«i kh«ng lµm nh­ anh nãi. T«i kh«ng chØ t¾t v« tuyÕn mµ qu¼ng nã ra hè r¸c ngoµi phè. Anh kh«ng thÓ tin ®­îc ®©u lµ t«i c¶m thÊy tho¶i m¸i nh­ thÕ nµo vµ gia ®×nh t«i trë nªn yªn æn h¬n bao nhiªu”. Lµ ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n trÞ, lµ thÇy tÕ lÔ, ng­êi hÇu viÖc, lµ chç dùa tinh thÇn b¹n cÇn ph¶i dòng c¶m ®Ó trë thµnh ng­êi ®µn «ng nh­ gia ®×nh b¹n mong muèn. H·y dõng l¹i vµ l¾ng nghe nhu cÇu cña hä. Khi Êy b¹n sÏ trë thµnh ng­êi ®µn «ng nh­ §øc Chóa Trêi mong muèn.

73

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng m­êi bèn

14

Gia ®×nh t¸i sinh
“T¹i sao anh l¹i c­íi c« Êy?” - c¸ch ®©y kh«ng l©u t«i hái mét ng­êi ®µn «ng. “C« ta lµ chÞ mét ng­êi b¹n g¸i cña ai ®ã. Lóc ®Êy, thËm chÝ t«i kh«ng biÕt lµ m×nh hß hÑn víi ai n÷a”, - anh ta nhón vai Sè anh ta thÕ, biÕt lµm sao ®­îc. “T¹i sao anh l¹i c­íi ®óng chÞ nhµ?” - t«i hái mét ng­êi kh¸c. “Mét lÇn vµo lÔ duyÖt binh nh©n ngµy chiÕn th¾ng c« ta «m chÇm lÊy t«i mµ h«n, sau ®ã chóng t«i nªn vî, nªn chång”. Mét ng­êi ®ång chÝ cïng tÊm lßng ¸i quèc. VËy th«i. “T¹i sao chÞ lÊy chång?” - t«i hái mét ng­êi phô n÷ trÎ. “T«i muèn ®i khái nhµ,- chÞ ta nãi th¼ng.- Bè mÑ t«i thËt khã chÞu. T«i lÊy ng­êi con trai ®Çu tiªn mêi t«i ®i ch¬i”. Kh«ng biÕt chµng cã biÕt chuyÖn ®ã kh«ng? Danh s¸ch nguyªn nh©n cßn dµi, ®a d¹ng vµ rÊt ®¸ng buån. Mét ng­êi ®µn «ng (vµ cã hµng ngh×n ng­êi nh­ anh ta) nãi víi t«i r»ng anh ta vµ vî cã quan hÖ t×nh dôc tr­íc h«n nh©n. C« cã thai vµ c¶ l­¬ng t©m lÉn bè mÑ b¾t anh ph¶i c­íi c« Êy. RÊt nhiÒu lÇn t«i chøng kiÕn c¶nh vî chång sau hµng tiÕng ®ång hå míi ®au khæ thó nhËn nguyªn nh©n ®Ých thùc cña cuéc h«n nh©n cña m×nh. NhiÒu khi, nh÷ng ng­êi vî, ng­êi chång kh«ng thùc sù d©ng hiÕn cho gia ®×nh v× nh÷ng chuyÖn ®· x¶y ra trong qu¸ khø. Nh÷ng ng­êi vî, ng­êi chång kh«ng thùc sù tin r»ng ng­êi b¹n ®êi cña hä ®Õn tõ Chóa, hoÆc ngÊm ngÇm thï gÐt nhau v× nh÷ng lçi lÇm nhiÒu n¨m tr­íc ®ã. Nh­ vËy, nÒn t¶ng gia ®×nh kh«ng ph¶i lµ t¶ng ®¸ v÷ng ch¾c mµ cã lÏ chØ lµ vòng bïn cña sù giËn hên, kh«ng hiÓu nhau, nghi ngê, vµ téi lçi. H«n nh©n cã thÓ lµ thiªn ®µng hoÆc ®Þa ngôc. NhiÒu ng­êi hiÖn ®ang ë trong ®Þa ngôc trÇn gian. Tim vµ Alica ®Õn xin t«i cho lêi khuyªn. MÆc dï Tim lµ ng­êi hÇu viÖc Chóa, song ®êi sèng gia ®×nh cña hä rÊt phøc t¹p. Bëi vËy, Tim rÊt xÊu hæ khi ph¶i nãi vÒ m×nh hoÆc ®Ó vî nãi mét ®iÒu g× ®ã vÒ anh. DÔ dµng nhËn thÊy lµ Alica rÊt ®au khæ. Còng dÔ dµng nhËn thÊy lµ Tim kh«ng c¶m thÊy ®­îc tho¶i m¸i l¾m khi ph¶i tíi chç chóng t«i. Anh ta xuÊt th©n tõ gia ®×nh “®µn «ng thùc thô”. Trong gia ®×nh anh ®µn «ng bao giê còng cã vÞ trÝ cao h¬n vµ gi÷ vai trß l·nh ®¹o. Bè vµ nh÷ng ng­êi anh cña Tim rÊt th« lç vµ bÊt lÞch sù, hä sèng cù kú bu«ng th¶. Song, Tim chÞu ¶nh h­ëng cña Lêi Chóa vµ anh thùc sù tin Chóa Giªxu lµ Cøu Chóa cña riªng m×nh. Anh ¨n n¨n téi, tin Chóa vµ
74

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

trë thµnh mét con ng­êi míi khi §øc Th¸nh Linh víi quyÒn n¨ng cøu chuéc cña Ngµi b­íc vµo ®êi sèng cña anh. C¶m ®éng tr­íc sù th­¬ng xãt lín lao mµ §øc Chóa Trêi ®· tá ra, vui mõng khi biÕt r»ng téi lçi m×nh ®­îc tha thø vµ mong muèn chia xÎ Tin lµnh víi mäi ng­êi khiÕn Tim ®· vµo häc trong tr­êng Kinh th¸nh. Alica th× ng­îc l¹i. C« lµ con gi¸ mét nhµ truyÒn ®¹o. §­îc gi¸o dôc trong Héi th¸nh, c« kh«ng biÕt g× kh¸c ngoµi cuéc sèng vµ nÒn v¨n ho¸ C¬ ®èc. Vµ còng gièng Tim, Alica muèn chia xÎ t×nh yªu cña Chóa Giªxu víi mäi ng­êi vµ bëi vËy c« xin vµo häc trong tr­êng Kinh th¸nh ®Ó chuÈn bÞ cho c«ng viÖc ®ã. Hä gÆp nhau trong tr­êng Kinh th¸nh. Trong vßng mét n¨m, hä t×m hiÓu nhau vµ khi Alica nhËn lêi cÇu h«n cña Tim th× hä c«ng bè tæ chøc lÔ ®Ýnh h«n. Ba tuÇn tr­íc ngµy c­íi, hä ë mét n¬i v¾ng ng­êi. Khi «m Alica, Tim ®· kh«ng tù chñ vµ v­ît qu¸ giíi h¹n c« cho phÐp, song Alica kh«ng d¸m c¶n Tim. Tim hµnh ®éng theo c¸ch nghÜ cña gia ®×nh anh, n¬i kh«ng cã nÒn t¶ng Kinh th¸nh vÒ ®iÒu lµnh, ®iÒu d÷. Tim rÊt b­íng bØnh, anh gi¶i thÝch r»ng ®»ng nµo th× hä còng c­íi nhau sau 3 tuÇn, viÖc g× mµ ph¶i ®îi? LÏ ra ph¶i gi¶i thÝch, song v× kh«ng muèn Tim giËn, Alica ®µnh chÞu thua. Hä ®· lµm t×nh trong c¨n phßng cña ng«i nhµ cò ®ã. Sau ®ã 6 n¨m hä ®Õn v¨n phßng cña chóng t«i. Ai còng t­ëng hä sèng h¹nh phóc, song trªn thùc tÕ hoµn toµn kh«ng ph¶i vËy. Nh÷ng c©u nãi th« lç, sù d»n vÆt cay ®¾ng vµ thËm chÝ nh÷ng trËn ®¸nh ®Ëp lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng vÊn ®Ò ch­a ®­îc gi¶i quyÕt, nh÷ng viÖc lµm ch­a ®­îc tha thø vµ t×nh yªu ®· tan vì. Anh kÕt téi c« ngÊm ngÇm thï hËn anh. C« kÕt téi anh ®èi xö víi c« kh«ng ®ñ t­ c¸ch ®µn «ng. Khi cïng hä t×m hiÓu vµ xem xÐt c¶ c¸ch nghÜ còng nh­ c¶m xóc, sau vµi tiÕng ®ång hå chóng t«i míi ®i tíi cèt lâi cña vÊn ®Ò. Cuèi cïng th× sau 6 n¨m lÊy chång, b©y giê c« ta míi thæ lé ra ®iÒu ®Ì nÐn c« suèt nh÷ng th¸ng n¨m qua. C« ta kh«ng thÓ tha thø cho anh v× ®· khiÕn c« kh«ng cßn trinh tiÕt khi mÆc v¸y c­íi. Khi vì lÏ , Tim ng¹c nhiªn vµ khã hiÓu nh×n vî. “C« muèn nãi lµ t«i cã lçi trong mäi chuyÖn? T«i cã lçi chØ v× mét hµnh ®éng ®ã? ThËm chÝ t«i kh«ng biÕt lµ ®iÒu ®ã ®èi víi c« l¹i to t¸t ®Õn thÕ!”- anh ta thèt lªn. T«i xen vµo. “Th­a anh, sù bÊt h¹nh cña anh b¾t ®Çu tõ ®ã ®ã, nã b¾t ®Çu tõ chÝnh anh. Chõng nµo anh cßn ch­a d¸m nhËn tr¸ch nhiÖm v× ®· lµm nhôc vî m×nh, khiÕn c« Êy bÞ th­¬ng tæn, chõng nµo anh ch­a xin lçi chÞ vÒ ®iÒu ®ã anh sÏ kh«ng thÓ cã mèi quan hÖ tèt víi chÞ ®©u”. Tim bá ra khái phßng. Anh rÊt bùc béi. Song, khi ë nhµ vµ suy nghÜ vÒ ®iÒu nµy, Tim hiÓu ra trong con m¾t Alica ®iÒu mµ anh ®· lµm víi c« kinh khñng ®Õn møc nµo. Tim ®· c­íp c¸i mµ Alica cho lµ mãn quµ v« gi¸ dµnh cho anh. ViÖc lµm bÈn thØu t¹i c¨n phßng ®ã gièng nh­ sù hiÕp d©m chø kh«ng ph¶i lµ sù thÓ hiÖn t×nh yªu tuyÖt vêi gi÷a
75

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

ng­êi nam vµ ng­êi n÷. Cuèi cïng th× Tim thó nhËn lµ anh ®· hµnh ®éng theo lßng t­ dôc chø kh«ng ph¶i theo t×nh yªu th­¬ng. Anh c«ng nhËn m×nh ®· ph¹m téi, ¨n n¨n xin vî tha thø vµ kh«i phôc l¹i. Alica thùc lßng tha thø cho anh. Sù thï hËn trong c« biÕn mÊt. Cuéc sèng hä ®· thay ®æi. T«i rÊt ng¹c nhiªn khi xem nh÷ng bé phim chiÕu vµo buæi chiÒu, khi chµng theo gãt nµng, sau ®ã nµng theo gãt chµng, vµ cuèi cïng hä yªu nhau, råi ®Õn nhµ thê, «m h«n, thÒ thèt thuû chung. Hä cø tiÕp tôc «m nhau trong kh«ng khÝ ngµy lÔ c­íi cho ®Õn khi xuÊt hiÖn dßng ch÷ “HÕt phim”. Ai còng biÕt r»ng ®ã míi chØ lµ b¾t ®Çu chø ch­a ph¶i kÕt thóc. Cã nguyªn t¾c sèng mµ Kinh th¸nh cã nãi tíi r»ng g×n gi÷ cßn khã h¬n kiÕm ®­îc. Chóa Giªxu kh«ng nh÷ng ban cho chóng ta nh÷ng nguyªn t¾c sèng, Ngµi cßn ban søc lùc gióp chóng ta sèng theo nh÷ng nguyªn t¾c Êy. Giªxu Christ kh«ng chØ lµ Cøu Chóa cña linh hån chóng ta. Ngµi lµ Cøu Chóa cña c¶ cuéc ®êi chóng ta. Bëi v× c¸c nhµ gi¶ng ®¹o hay hay sö dông tõ linh hån khi nãi vÒ con ng­êi, hoÆc cã thÓ v× Kinh th¸nh gäi con ng­êi lµ linh hån, nhiÒu khi ng­êi ta nghÜ r»ng Chóa Giªxu chØ cøu linh hån chóng ta. Chóa Giªxu lµ Cøu Chóa. Ngµi lµ Cøu Chóa cña b¹n. Chóa lµ Cøu Chóa cho linh hån, cho gia ®×nh, cho c¶m xóc, trÝ ãc, c«ng viÖc, häc vÊn vµ con c¸i cña b¹n. B¹n cÇn vµo Chóa Giªxu trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng. B¹n cÇn vµo Chóa Giªxu cho c¶ cuéc ®êi. Betty lín lªn trong mét gia ®×nh C¬ ®èc. Cßn Bil tin Chóa n¨m 13 tuæi t¹i mét Héi th¸nh tin vµo Kinh th¸nh. Hä gÆp nhau t¹i mét buæi nhãm thanh niªn vµ c­íi nhau khi Bil gÇn 18, cßn Betty míi 16. Sau vµi n¨m, Bil trë thµnh mét nhµ th­¬ng gia rÊt thµnh c«ng. Betty lµ mét ng­êi phô n÷ giao thiÖp réng, ®Çy søc sèng, ho¹t ®éng, lµ mÑ cña hai ®øa trÎ. Hä lµ mét gia ®×nh kiÓu mÉu, võa lµm th­¬ng gia, võa tham gia c«ng t¸c x· héi vµ Héi th¸nh. Ai còng coi hä lµ nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o g­¬ng mÉu vµ lµ tÊm g­¬ng cho nh÷ng gia ®×nh trÎ. M­êi l¨m n¨m sau ngµy c­íi, t×nh h×nh trong gia ®×nh hä trë nªn c¨ng th¼ng ®Õn tét ®é. §»ng sau c¸nh cöa ®ãng kÝn, Bil vµ Betty n»m trong tr¹ng th¸i “chiÕn tranh l¹nh”. Hä muèn thay ®æi, cÇn vµo sù thay ®æi, song kh«ng sao lµm cã ®­îc nã. Lóc bÊy giê t«i ®ang gi¶ng vÒ sù l·nh ®¹o, t«i nãi vÒ viÖc trë nªn gièng §Êng Christ cã nghÜa lµ nh­ thÕ nµo. Còng nh­ hiÖn nay, khÈu hiÖu cña t«i lóc ®ã lµ trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô tøc lµ trë nªn gièng §Êng Christ. Nh÷ng lêi nãi ®ã c¶m ®éng Bil vµ anh suy nghÉm vÒ chóng. Mét cuéc khñng ho¶ng kh«ng thÓ tr¸nh khái ®ang diÔn ra trong gia ®×nh hä. Betty bùc béi nãi th¼ng víi chång nh÷ng g× c« nghÜ vÒ anh. Sau khi tá râ th¸i ®é cña m×nh mét c¸ch dµi dßng vµ nãng n¶y, Bil dËp cöa, ra xe. §ãng m¹nh cöa xe, Bil cói ®Çu xuèng tay l¸i, xiÕt chÆt n¾m ®Êm. Mäi chuyÖn ®· ®Õn møc nµy. Anh ®· ch¸n nh÷ng cuéc ®Êu khÈu vµ c·i lén, nh÷ng lêi nãi bãng nãi giã vµ chäc tøc nhau.
76

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Anh biÕt r»ng mäi thø ®ã ®Òu kh«ng ®óng. Ai sÏ gióp anh ®©y? §Êm m¹nh vµo tay l¸i, Bil kªu gµo: “Chóa ¬i, h·y lµm mét ®iÒu g× ®ã ®i! Kh«ng thÓ tiÕp tôc nh­ thÕ ®­îc. Xin h·y thay ®æi con!” Bil ch­a bao giê khãc, song giê ®©y n­íc m¾t ch¶y dµi trªn m¸ anh. Anh thÊt väng thæn thøc. “Giªxu, Ngµi lµ Cøu Chóa cña cña con. Xin h·y gióp con”, - Bil thë dµi. Sau mét lóc, khi ®· b×nh tÜnh h¬n, Bil næ m¸y vµ b¾t ®Çu ®i. Khi ®i trªn phè, §øc Chóa Trêi b¾t ®Çu hµnh ®éng trong Bil, anh nhí l¹i nh÷ng lêi t«i nãi vÒ viÖc trë nªn gièng §Êng Christ cã nghÜa lµ nh­ thÕ nµo. Bil xem xÐt l¹i mäi thø, d­êng nh­ ®Ó xem t¹i sao l¹i cuéc sèng gia ®×nh anh l¹i cã tr¸i l¹ ®ã. Bçng nhiªn Bil hiÓu ra lµ trong gia ®×nh anh kh«ng cã sù gièng §Êng Christ. Anh vµ Betty, c¶ hai ®Òu cã nh÷ng nÐt gièng §Êng Christ. Mäi ng­êi cßn khen ngîi hä n÷a. Song, trong gia ®×nh hä nh÷ng nÐt ®ã l¹i thiÕu. Anh chît hiÓu r»ng, c¶ anh vµ Betty ®Òu ®· ®­îc t¸i sinh, song gia ®×nh hä còng cÇn ph¶i ®­îc t¸i sinh n÷a. Anh nhËn ra ®iÒu hä cÇn lµ ®Ó Chóa Giªxu ban cho gia ®×nh hä nh÷ng tÝnh c¸ch mµ c¶ hai vî chång ®Òu cÇu nguyÖn cho b¶n th©n. Gia ®×nh hä cÇn ®­îc t¸i sinh. Ngay lËp tøc Bil quay xe vµ véi v· vÒ nhµ. “Anh cÇn nãi chuyÖn víi em,- anh nãi víi Betty, nhÑ nhµng n¾m tay c« vµ dÉn lªn tÇng trªn.- Em cßn nhí lóc em tiÕp nhËn Chóa Giªxu kh«ng?” TÊt nhiªn lµ c« nhí. “Em cßn nhí nh÷ng g× Chóa Giªxu ®· lµm trong cuéc sèng em khi em tin nhËn Ngµi kh«ng?” C« gËt ®Çu: “§iÒu ®ã thËt kú diÖu”. Hä ngåi bªn nhau trªn chiÕc gi­êng ngñ. “Khi chóng ta c­íi nhau,- Bil nãi hÕt søc ch¨m chó,- chóng ta tæ chøc h«n lÔ. Vµ mäi thø dõng l¹i t¹i ®ã. Chóng ta ch­a bao giê phôc vô vµ hiÕn d©ng cho Chóa nh­ mét gia ®×nh. Chóng ta kh«ng bao giê cÇu nguyÖn ë nhµ, chØ cã ë Héi th¸nh chóng ta míi cÇu nguyÖn. Chóng ta kh«ng chia xÎ Lêi Chóa víi nhau. Con c¸i kh«ng bao giê nh×n thÊy chóng ta trß chuyÖn víi §øc Chóa Trêi, trõ lóc tr­íc b÷a ¨n”. Alica khãc, c« c¶m ®éng tr­íc sù dÞu dµng vµ ch©n thËt trong lêi nãi cña chång. “Em biÕt chóng ta cÇn ph¶i lµm g× kh«ng?- Bill dÞu dµng khÏ hái.- Gia ®×nh chóng ta cÇn ®­îc t¸i sinh”. Vµ hä thæ lé hÕt cïng nhau nh÷ng ý nghÜ, c¶m xóc s©u kÝn nhÊt. LÇn ®Çu tiªn sau 15 n¨m, Bill dèc lßng m×nh víi vî, nãi ra nh÷ng ®iÒu anh suy nghÜ, xin lçi v× nh÷ng g× anh lµm kh«ng ®óng. Betty còng nãi víi anh nh÷ng ý ®Þnh, ­íc muèn, c¶ sù giËn hên trong c«. Hä ®· cïng nhau ph¸ huû bøc t­êng ng¨n c¸ch do chÝnh hä ®· x©y lªn ®Ó tù vÖ. Hä cïng tha thø vµ tiÕp nhËn sù tha thø. Vµo gÇn s¸ng, hä quú gèi xuèng c¹nh gi­êng. Hä ®· ngåi ®ã c¶ ®ªm, trß chuyÖn thËt l©u. Vµ hä kªu cÇu Chóa Giªxu thay ®æi gia ®×nh hä. Hä cïng nhau xin Chóa ®æi míi gia ®×nh m×nh. Víi hä, ®iÒu ®ã thËt míi.
77

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Vµ cuéc sèng míi thùc sù b¾t ®Çu. Buæi chiÒu h«m sau Bill vµ Betty s¸nh vai bªn nhau t¹i s©n vËn ®éng Angles, Ahalaim, California ®Ó xem mét ch­¬ng tr×nh thÓ thao. Hä gièng nh­ cÆp t×nh nh©n míi yªu nhau, víi sù r¹o rùc cña mèi t×nh ®Çu. Anh dõng l¹i vµ quay sang c«. “Em biÕt kh«ng, anh nghÜ h«m nay lµ ngµy tuyÖt vêi trong ®êi anh,- anh nãi vµ c­êi to.- Anh c¶m thÊy thËt tuyÖt vêi. Anh thÊy m×nh thùc sù tù do”. C« h«n anh, vµ hä tiÕp tôc ®i. Dßng ch÷ “HÕt phim” hiÖn lªn vµ biÕn mÊt. §ã lµ mét gia ®×nh hoµn toµn míi. C¸i kÕt cã hËu trë thµnh mét cuéc sèng ®Çy ¬n ph­íc. Chóa Giªxu ®· gióp Bil ®¹t ®­îc tét ®Ønh cña m×nh.

78

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Ch­¬ng m­êi l¨m

15

Cèt lâi cña vÊn ®Ò
nhau. T«i cè g¾ng kh«ng ng¸p khi ngåi nghe mét cÆp vî chång. ý kiÕn cña hä thËt kh¸c Phßng lµm viÖc cña t«i kh«ng cã cöa sæ. Cã c¶m gi¸c lµ ch¼ng cã mét chót kh«ng khÝ nµo. ThËt nÆng nÒ vµ khã thë, c¶ nh÷ng ng­êi ®ang ngåi ®©y còng vËy. T«i thÝch giao tiÕp, thÝch gióp ®ì mäi ng­êi. Song, t«i thËt mÖt mái. H«m nay lµ mét trong nh÷ng ngµy t«i ph¶i tiÕp chuyÖn, cho lêi khuyªn víi qu¸ nhiÒu ng­êi. Theo t«i viÖc cho lêi khuyªn lµ cÇn thiÕt. T«i tin r»ng cho lêi khuyªn còng lµ mét sù phôc vô thùc sù. Song, t«i còng thÊy r»ng nguyªn nh©n chñ yÕu khiÕn ngµy nay cã nhiÒu C¬ ®èc nh©n t×m kiÕm lêi khuyªn lµ v× hä thiÕu cÇu nguyÖn. Khi ng­êi ta chÞu khã dµnh thêi gian cho Lêi Chóa, suy ngÉm Lêi cña Ngµi vµ cÇu nguyÖn th× Lêi Chóa sÏ trë thµnh ng­êi cè vÊn cho hä. BÊt th×nh l×nh, lêi nãi cña ng­êi phô n÷ ngåi ®èi diÖn khiÕn t«i tØnh t¸o hoµn toµn. “TÊt c¶ nh÷ng g× t«i muèn lµ anh Êy ph¶i lµm sao cho xøng ®¸ng lµ ®µn «ng. VËy th«i”. T«i nh« ng­êi lªn vµ nh×n c« ta, sau ®ã nh×n sang ng­êi chång. §ã lµ ­íc muèn tèt tõ phÝa c« ta. Chång c« Ýt khi l·nh ®¹o trong gia ®×nh. Bëi vËy, con c¸i hä kh«ng t«n träng anh. §øa con c¶ cã thãi quen c­êi chÕ nh¹o bè. Lò trÎ cßn l¹i chÞu sù kiÓm so¸t cña mÑ, song còng rÊt h¹n chÕ. Bµ mÑ lu«n bùc béi v× nh÷ng trß nghÞch ngîm cña bän trÎ. Ng­êi phô n÷ ph¶i tù lµm viÖc ®Ó gia ®×nh ®ñ ¨n, v× chång c« kh«ng chÞu chuyÓn sang c«ng viÖc víi møc l­¬ng cao h¬n. NÕu muèn, anh ta dÔ dµng nhËn ®­îc c«ng viÖc nh­ thÕ. Ng­êi vî qu¸ mÖt mái v× võa ph¶i nu«i nÊng, d¹y dç, uèn n¾n, còng nh­ an ñi bän trÎ. Trong cuéc sèng gia ®×nh mäi thø ®Òu nhµm ch¸n, kÓ c¶ trong sù nghØ ng¬i vµ sinh ho¹t vî chång. Nµng muèn ¨n ít, nh­ng chµng l¹i cho ¨n m×. Nµng muèn mét c¸i g× ®ã l·ng m¹n vµ vui vÎ, song chµng thËt ®¬n ®iÖu vµ buån tÎ. Vµ b©y giê th× nµng nãi to¹c mãng heo ra mäi chuyÖn. Nµng nãi ra ­íc muèn cña m×nh. “TÊt c¶ nh÷ng g× t«i muèn lµ anh Êy ph¶i lµm sao cho xøng ®¸ng lµ ®µn «ng. VËy th«i”. T«i nh×n th¼ng vµo ng­êi chång. “Anh cã nghe thÊy kh«ng?- t«i hái.- C« Êy muèn mét ng­êi ®µn «ng. Anh cã thÓ ®¸p øng ®­îc kh«ng?”. Anh ta nh×n t«i, sau ®ã nh×n sang chç kh¸c. Råi anh ta nh×n lªn trÇn nhµ mét lóc l©u.
79

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Im lÆng nh­ tê. T×nh huèng trë nªn thËt c¨ng th¼ng. Sù im lÆng nh­ muèn gµo thÐt khiÕn chóng t«i ®Õn ®iÕc tai. Song, t«i nhí ng­êi ®Çu tiªn cÇn ph¶i nãi lµ anh. C©u tr¶ lêi phô thuéc vµo anh. Tr­íc ®©y, anh ch­a bÞ Ðp buéc ph¶i lµm quyÕt ®Þnh. Vî anh ®· häc c¸ch lµm quyÕt ®Þnh thay anh. C« ®· lµm hé anh trong c¶ cuéc sèng x· héi lÉn riªng t­, cho phÐp anh lÈn trèn ®»ng sau mäi quyÕt ®Þnh cña c«. Nh­ng b©y giê, ®· h¬n 20 n¨m qua sau ngµy c­íi, hä ®· häc xong, sinh con ®Î c¸i vµ sau bao nhiªu n¨m ®i lµm, ng­êi ®µn «ng nµy cÇn ph¶i nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ m×nh. Bè mÑ còng nh­ vî anh ta kh«ng thÓ lµm thay anh ®­îc. Mçi ng­êi ®µn «ng ®Òu ®èi diÖn víi hai c©u hái, vµ kh«ng chØ ®èi diÖn mµ th«i, hä cÇn ph¶i tr¶ lêi cho hai c©u hái ®ã n÷a. C©u hái thø nhÊt vµ quan träng nhÊt lµ: “Anh nghÜ g× vÒ §Êng Christ?”. C©u hái thø hai: “Anh cã trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô hay kh«ng?”. Trêi ®· gÇn chiÒu. Trong phßng thËt ngét ng¹t, song t«i kh«ng cßn buån ngñ n÷a. Thay vµo ®ã lµ sù c¨ng th¼ng ®Õn tét ®é. Mét ng­êi ®µn «ng ®ang ®øng tr­íc sù lùa chän. §Ó tr¶ lêi cÇn cã lßng dòng c¶m. Trong anh cÇn ph¶i ®­îc kh¬i l¹i nh÷ng tÝnh c¸ch cña ng­êi ®µn «ng thùc thô nh­ trung thùc, c«ng b»ng, ®øc tin, khiªm nh­êng, dòng c¶m, yªu th­¬ng vµ ®é l­îng. Tr­íc §øc Chóa Trêi, tr­íc ng­êi hÇu viÖc Chóa vµ vî cña m×nh, anh cÇn ph¶i tr¶ lêi th¼ng vµo c©u hái: “Anh cã trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô hay kh«ng?” Anh ta nh×n vî kh«ng ®­îc tho¶i m¸i l¾m. Hä kh«ng chØ ngåi ®èi diÖn nhau, ®©y lµ sù ®èi diÖn gi÷a t©m hån vµ t©m hån. Anh ta rÊt c¨ng th¼ng vµ mÖt mái v× ph¶i tr¶ lêi cho c©u hái nµy. Anh ta nãi nhá, song trong c¨n phßng nµy c©u nãi Êy vang lªn nh­ tiÕng sÊm. “T«i sÏ thö”. G­¬ng mÆt c« s¸ng lªn v× h¹nh phóc, c« khãc, giang tay ra «m anh. C« ta «m anh thËt chÆt, vuèt ve, gièng nh­ ng­êi th©n yªu bÆt tin ®· l©u nay gÆp l¹i. Ng­êi con trai hoang ®µng ®i ®Õn xø xa x«i. Giê anh sùc tØnh vµ quay vÒ nhµ. Anh sÏ thö. Ng­êi phô n÷ cßn muèn g× h¬n thÕ? C« ta sÏ vui lßng sèng cïng anh. Anh ®· tr¶ lêi tõ ®¸y lßng. Anh ®· v­ît qua g¸nh nÆng ®Ì nÐn suèt ®êi anh, ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i dÔ dµng. Anh ®· suy nghÜ kü, nh×n th¼ng vµo vÊn ®Ò vµ quyÕt ®Þnh. Kh«ng cã c¸i ®òa thÇn nµo cã thÓ lµm b¹n trë thµnh ®µn «ng thùc thô. §ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh cè g¾ng. §iÒu ®ã kh«ng diÔn ra trong chíp m¾t. Nã ®­îc x©y dùng dÇn dÇn, tõng hµng, tõng líp, tõng bµi häc, tõng quyÕt ®Þnh. Kinh th¸nh nãi r»ng Abraham ®i ®Õn ®©u ®Òu lËp bµn thê cho §øc Chóa Trêi vµ dùng tr¹i tíi ®ã. Ngµy nay, nhiÒu ng­êi ®µn «ng dùng tr¹i cho m×nh song kh«ng lËp bµn thê cho §øc Chóa Trêi. Hä phÝ bao nhiªu thêi gian cho nh÷ng thø sÏ qua ®i vµ kh«ng tr­êng tån ®Õn ®êi ®êi. Mét trong nh÷ng ng­êi lµ tÊm g­¬ng ®øc tin cho t«i U. T. Gaston nãi mét ®iÒu mµ t«i sÏ kh«ng bao giê quªn vµ t«i ®· trÝch c©u nãi ®ã hµng tr¨m lÇn: “Khi mäi sù hÊp dÉn ®· hÕt, chØ cßn l¹i tÝnh c¸ch mµ th«i”. Ng­êi phô n÷ nµo còng muèn trong nhµ cã ng­êi ®µn «ng cã tÝnh c¸ch. §øa trÎ
80

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

nµo còng cÇn cã «ng bè dÉn d¾t m×nh. Héi th¸nh nµo còng cÇn cã nh÷ng ng­êi ®µn «ng thùc thô hÇu viÖc trong Héi th¸nh. Trong Héi th¸nh, sù thiªng liªng cã thÓ ®Õn tõ n÷ giíi, song søc m¹nh bao giê còng ®Õn chØ tõ ®µn «ng. Trong mét ®Êt n­íc còng vËy. §Êt n­íc, Héi th¸nh, gia ®×nh m¹nh hay kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng ng­êi ®µn «ng trong ®ã. §øc Chóa Trêi ra lÖnh cho chóng ta trë nªn gièng §Êng Christ, chÝnh Chóa Giªxu ®· xin Cha ban §øc Th¸nh Linh ®Ó t¸i lËp sù sèng cña §Êng Christ trong chóng ta. T«i ®· nãi råi, t«i cßn nh¾c l¹i n÷a r»ng, trë thµnh ®µn «ng thùc thô cã nghÜa lµ trë nªn gièng §Êng Christ. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng chinh phôc nói ®åi, biÓn c¶, vµ thËm chÝ c¶ vò trô. Song, thµnh tùu lín lao nhÊt lµ khi nh÷ng ng­êi ®µn «ng biÕt chinh phôc chÝnh m×nh. “G×n gi÷ linh hån m×nh quý h¬n ®¸nh chiÕm ®­îc thµnh”. Trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô vµ trë nªn gièng §Êng Christ lµ hai ®iÒu t­¬ng ®­¬ng. H·y trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô! H·y sèng cuéc sèng cña ng­êi ®µn «ng ®¹t tíi tét ®Ønh!

81

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

PhÇn kÕt

TËp trung vµo ®µn «ng
T«i vµ Ben Kinchloy, mét trong nh÷ng ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh C©u l¹c bé 700 ngåi ¨n s¸ng t¹i qu¸n Polo Laudz, kh¸ch s¹n Benvery Hills. §ã lµ n¬i kh¸ sang träng, nhÊt lµ khi c¶ ®êi b¹n míi ®Õn ®ã mét lÇn. T«i ®·i Ben, anh ®Æt mãn thÞt bÝttÕt vµ trøng. Ben lµ ng­êi b¹n, ng­êi anh em cña t«i. Anh ta lµ ng­êi ®µn «ng thùc thô. Trong khung c¶nh sang träng, kh«ng khÝ ngµy lÔ thËt vui. §iÖn tho¹i ®Æt c¶ trªn bµn ¨n vµ nh÷ng ng­êi tiÕp viªn th× thËt chu ®¸o, hä kh«ng bao giê ®Ó cho cµ-phª cña b¹n bÞ nguéi hoÆc cèc n­íc bÞ c¹n, chóng t«i nãi chuyÖn vÒ nh÷ng ®iÒu tuyÖt vêi mµ §øc Chóa Trêi ®· lµm trong gia ®×nh chóng t«i. Chóa cñng cè vµ lµm cho mèi quan hÖ gi÷a chóng t«i vµ vî con trë nªn cùc kú phong phó. Chóng t«i thËt mang ¬n Ngµi vÒ ®iÒu ®ã. Sau ®ã, cuéc nãi chuyÖn t¹m dõng. Ch¼ng cã viÖc g× véi v· vµ kh«ng khÝ thËt th©n mËt, bçng nhiªn Ben trë nªn hÕt søc trÇm ng©m. “Cã chuyÖn g× thÕ?”- t«i lo l¾ng hái. Ngay lËp tøc Ben trë nªn tØnh t¸o, song nh×n t«i mét c¸ch nghiªm träng tíi møc t«i kh«ng thÓ nµo quªn ®­îc c¸i nh×n Êy. “CËu biÕt kh«ng,- anh chËm r·i b¾t ®Çu,- cã nh÷ng lóc tí ch¼ng cã g× c¶. Ch¼ng cã g× c¶. Tí kh¸t khao mét ®iÒu g× ®ã, vµ kh¸t khao rÊt m·nh liÖt. LiÖu cËu cã tin lµ cã lóc d­êng nh­ tí b¸n c¶ vî m×nh, cho c« lµm g¸i ®iÕm, tí s½n sµng d¹y c¸c con tí ®i ¨n c¾p, nãi chung lµm bÊt kú mét viÖc g× chØ ®Ó ®­îc ngåi ë mét n¬i sang träng nh­ chç nµy, gi÷a nh÷ng ng­êi næi tiÕng vµ trë thµnh mét ai ®ã kh«ng? Tí cø nghÜ lµ cã quyÒn lùc vµ sang träng sÏ khiÕn tí tho¶ m·n. CËu kh«ng t­ëng t­îng næi tí ®· tr¶i qua nh÷ng g× ®©u. Kh«ng kh¸c g× trong ®Þa ngôc, tí ®au ®ín vµ khæ së. Cuéc ®êi tí ch¶ lµ c¸i g× c¶. Tí còng ch¶ lµ c¸i g× c¶. Vµ cËu thö nghÜ xem, ®Ó cã tÊt c¶ nh÷ng thø ®ã ®iÒu duy nhÊt tí cÇn ph¶i lµm lµ d©ng cuéc sèng m×nh cho Chóa Giªxu”. Ben vui mõng tr­íc nh÷ng gi©y phót cña cuéc sèng xø Canaan trong ®êi m×nh. TÊt nhiªn, ®ã kh«ng ph¶i lµ v× cã ng­êi mêi anh ¨n b÷a s¸ng sang träng ®ã, song bëi v× cuéc sèng, gia ®×nh, c«ng viÖc, thÓ diÖn, mäi thø ®Òu thay ®æi. Ben kh«ng ph¶i lµ ng­êi duy nhÊt ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã. Hìi nh÷ng ng­êi ®µn «ng, cuéc sèng ë xø Canaan sÏ thµnh hiÖn thùc víi tÊt c¶ chóng ta nÕu nh­ chóng ta biÕt c¸ch ®i ®Õn ®ã. T«i thËt mong ­íc gióp ®ì c¸c b¹n, chØ ra c¸ch ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã. Trong phÇn ®Çu cña cuèn s¸ch t«i cã kÓ vÒ buæi nhãm dµnh cho nam giíi ë Oregon. Nh÷ng g× ®· x¶y ra t¹i ®ã nh­ ®èt löa trong lßng t«i. T«i muèn gµo thÐt tíi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®µn «ng cña c¶ ®Êt n­íc vµ thËm chÝ réng h¬n n÷a. MÊy th¸ng sau ®ã, ngoµi nh÷ng c«ng viÖc kh¸c t«i vÉn tiÕp tôc tæ chøc c¸c buæi
82

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

héi th¶o vµ nhãm. T«i nhËn thÊy ë kh¾p n¬i t«i gi¶ng, nh÷ng ng­êi ®µn «ng ®¸p l¹i m¹ng lÖnh cña §Êng Christ vµ kinh nghiÖm sù thay ®æi thùc sù trong cuéc sèng. Nh÷ng tÝnh c¸ch cña §Êng Christ b¾t ®Çu thÓ hiÖn trong cuéc sèng cña hä. Trong lßng m×nh t«i biÕt r»ng §øc Chóa Trêi kªu gäi t«i ®Õn sù phôc vô chñ yÕu cho nam giíi, ph¶i ra lÖnh cho nh÷ng ng­êi ®µn «ng v©ng phôc §øc Chóa Trêi. Sau ®ã vµi th¸ng, vµo th¸ng 5 n¨m 1980 t«i gi¶ng t¹i héi nghÞ toµn quèc t¹i Pittsbourg. H«m Êy lµ thø b¶y, buæi chiÒu cuèi cïng cña cuéc héi nghÞ kÐo dµi mét tuÇn. C¨n phßng chËt nÝch ng­êi. Cã kho¶ng gÇn 2500 ng­êi tham dù. Vµo buæi chiÒu h«m ®ã ®ang gi÷a bµi gi¶ng t«i dõng l¹i, nh×n xuèng gi¸o ®­êng vµ bÊt ngê nãi mét th«i mét håi: “Xin mäi ng­êi cÇu nguyÖn cho t«i ®Ó §øc Chóa Trêi khiÕn t«i v÷ng m¹nh trong sù phôc vô cho nam giíi”. Mäi ng­êi h­ëng øng rÊt nhiÖt liÖt, d­êng nh­ cã dßng ®iÖn xuyªn qua héi tr­êng. Ng­êi nµy vç tay, ng­êi kh¸c ®øng bËt dËy, vµ tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu b¾t ®Çu cÇu nguyÖn. TÊm lßng hä chøng tá r»ng nhu cÇu nh÷ng buæi phôc vô nh­ thÕ nµy rÊt lín. Vµo th¸ng 11 n¨m ®ã, vî chång t«i mêi b¹n bÌ vµ nh÷ng ng­êi tin r»ng §øc Chóa Trêi kªu gäi t«i ®Õn sù phôc vô nµy ®Õn nhµ t«i t¹i Hantington Beach. §ã lµ mét buæi nhãm cÇu nguyÖn, vµ môc ®Ých cÇu nguyÖn chÝnh lµ xin Chóa cho t«i c¬ héi phôc vô hµng chôc ngµn ng­êi ®µn «ng trong n¨m 1981 s¾p tíi. Trong khi chóng t«i cÇu nguyÖn, chóng t«i trë nªn tin quyÕt r»ng §øc Th¸nh Linh ®· ph¸n cïng t«i vµ t«i tiÕp nhËn môc ®Ých mµ §øc Chóa Trêi ®· dµnh cho t«i. Trong 3 th¸ng ®Çu n¨m 1981 t«i hÕt søc bËn rén, t«i gi¶ng trªn 2 kªnh truyÒn h×nh, lµm hiÖu tr­ëng tr­êng hÇu viÖc Chóa, phôc vô trong Héi th¸nh vµ tæ chøc nh÷ng buæi nhãm lín dµnh cho nam giíi. G¸nh nÆng ®ã qu¸ søc t«i. Song, nhê cã ©n ®iÓn cña §øc Chóa Trêi mµ t«i ®¶m ®ang ®­îc c«ng viÖc vµ mäi chuyÖn ®Òu æn tháa. Vî chång t«i cã kÕ ho¹ch tæ chøc buæi nhãm cho nh÷ng ng­êi chia xÎ cïng chóng t«i chøc vô nµy. Theo kÕ ho¹ch th× viÖc ®ã sÏ diÔn ra vµo ngµy 24 th¸ng t­ n¨m 1984 t¹i Newport Beach, kh¸ch s¹n Mariot. Chóng t«i muèn cho mäi ng­êi cïng biÕt chóng t«i ®ang lµm c«ng viÖc g× vµ kÕ ho¹ch t­¬ng lai ra sao. Jord Otic nãi r»ng anh cã lêi dµnh cho t«i. Buæi nhãm kh¸ dÔ chÞu, mäi thø ®Òu xu«n xÎ vµ tr«i ch¶y. H×nh nh­ ai còng vui v× sù phôc vô nµy tiÕn triÓn. Sau ®ã Jord b¾t ®Çu nãi tiªn tri víi sù tin quyÕt vµ tinh tÕ khiÕn t«i c¶m thÊy toµn bé cuéc ®êi t«i nh­ hiÖn ra tr­íc m¾t. Ba m­¬i n¨m ®· qua kÓ tõ ngµy §øc Chóa Trêi xøc dÇu cho t«i rao gi¶ng Tin Lµnh, vµ t«i ch­a bao giê c¶m thÊy mét ®iÒu t­¬ng tù x¶y ra víi t«i. Ba m­¬i n¨m tr­íc ®©y t«i d­êng nh­ ®¸nh mÊt c¶m gi¸c vÒ thêi gian vµ kh«ng gian h¬n mét tiÕng ®ång hå khi §øc Chóa Trêi ®æ t×nh yªu, ©n ®iÓn, søc m¹nh vµ sù xøc dÇu cña Ngµi trªn t«i. Vµ b©y giê còng thÕ, d­êng nh­ §øc Chóa Trêi kªu gäi t«i ®Õn chøc vô mét lÇn n÷a. Lóc Êy, c©u nãi cña Jord d­êng nh­ xuyªn thÊu tim t«i. “Sù phôc vô nµy b¾t ®Çu qu¸ muén”. Lêi nãi ®ã nh­ con dao xuyªn qua tr¸i tim t«i. Trong vßng 24 tiÕng ®ång hå sau ®ã t«i viÕt ®¬n xin nghØ tÊt c¶ c¸c chøc vô mµ t«i ®ang gi÷, ®· ®Õn lóc tËp trung vµo ®µn «ng.
83

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

S¸ng chñ nhËt t«i vµ Nancy ®i ®Õn Héi th¸nh do t«i lµm môc s­. Khi ®Õn lóc t«i nãi, t«i khÏ nh×n vµo mäi ng­êi vµ b¾t ®Çu: “Cã thÓ h«m nay kh«ng ph¶i lµ mét buæi nhãm ®Æc biÖt mµ c¸c b¹n ®· tõng dù bëi v× t«i sÏ kh«ng cßn ë ®©y n÷a. §©y lµ buæi nhãm cuèi cïng cña t«i. §øc Chóa Trêi nãi r»ng t«i ®ang bÞ “muén” vµ v× thÕ t«i ph¶i gÊp rót h¬n”. Sau khi ®­îc chóc ph­íc, t«i víi Nancy ®i khái ®ã. Chóng t«i yªu nh÷ng ng­êi anh chÞ em cña chóng t«i, song chóng t«i ph¶i v©ng theo sù kªu gäi cña §øc Chóa Trêi. Kh¾c nghiÖt, c­¬ng quyÕt vµ dòng c¶m. §äc Kinh th¸nh vµ sèng theo nã lµ hai ®iÒu hoµn toµn kh¸c nhau. Kh¸c nhau mét trêi mét vùc, kh¸c nhau nh­ xø £dÝpt« vµ Canaan. Thø hai sau ®ã chóng t«i mang m¸y ®¸nh ch÷ tíi phßng lµm viÖc vµ b¾t ®Çu “ch¹y ®uæi”. Trong tuÇn ®ã chóng t«i nghe thÊy rÊt nhiÒu ng­êi nãi r»ng chóng t«i kh«ng nªn b¾t ®Çu vµo lóc nµy, r»ng kinh tÕ b©y giê ®ang khã kh¨n, r»ng chóng t«i ®· giµ, r»ng c«ng viÖc råi sÏ ch¼ng kÐo dµi ®­îc l©u, r»ng chóng t«i cÇn nghØ ng¬i vµ cã hµng ®èng nh÷ng ý kiÕn tiªu cùc kh¸c. Song, chóng t«i kh«ng ®Õm xØa ®Õn chuyÖn ®ã, sù kªu gäi cña §øc Chóa Trêi qu¸ râ rµng vµ chóng t«i biÕt m×nh ph¶i lµm g×. Vµ chóng t«i hiÖn ®ang lµm ®iÒu ®ã. Hay nãi ®óng h¬n lµ §øc Chóa Trêi ®ang lµm c«ng viÖc cña Ngµi. Sau buæi nhãm vµo th¸ng t­ chóng t«i cã nh÷ng b­íc tiÕn lín. Ban ®Çu chØ cã vµi chôc ng­êi ®µn «ng, sau ®ã §øc Chóa Trêi göi 600 ng­êi tíi Virginia Beach, 900 ng­êi ®Õn Hat Regency ë Miluoky, mét ngµn ng­êi ®Õn trung t©m t¹i Chicago, gÇn 1500 ng­êi ®Õn Memoral Hall t¹i Pittsbourg vµ nhiÒu n¬i kh¸c n÷a. T¹i Virginia mäi ng­êi ®­îc c¶m ®éng cÇu nguyÖn cho chóng t«i ®Ó sang n¨m 1982 chóng t«i phôc vô cho 100000 ng­êi ®µn «ng, tøc lµ t¨ng h¬n 10 lÇn so víi n¨m tr­íc ®ã! Vµ khi ®ang viÕt cuèn s¸ch nµy, cã tíi 2 ®Õn 3 ngµn ng­êi ®µn «ng tham dù mçi buæi nhãm cña chóng t«i. Tõ khi t«i mang m¸y ch÷ vµo phßng lµm viÖc, sè l­îng ng­êi céng t¸c víi t«i còng t¨ng lªn. §Õn th¸ng 7 n¨m ®ã ®· cã hai ng­êi gióp ®ì chóng t«i, vµ chóng t«i chuyÓn tíi ga ra ®Ó xe cña t«i ®Ó lµm viÖc. Chóng t«i lµm viÖc ngay t¹i ghÕ sau cña « t« hoÆc tr¶ lêi ®iÖn tho¹i khi ngåi trªn chiÕc m¸y giÆt háng. Nh­ng sau ®ã hai th¸ng, sè ng­êi lµm viÖc t¨ng lªn buéc chóng t«i ph¶i chuyÓn v¨n phßng vµo néi thµnh. Tõ ®ã tíi nay, ®· 3 lÇn chóng t«i níi thªm diÖn tÝch v¨n phßng vµ t¨ng thªm nh©n sù. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng tíi buæi nhãm vµ khi ra vÒ trë thµnh ng­êi hoµn toµn kh¸c. M¹ng lÖnh cña §øc Chóa Trêi mang l¹i kÕt qu¶ trong bÊt kú ng­êi nam nµo, dÇu hä lµm bÊt kú nghÒ g× vµ tõ ®Çu tíi. Chóa hµnh ®éng trong lßng con ng­êi theo c¸ch Ngµi muèn vµ t«i thËt biÕt ¬n Ngµi lµ ®· ®­îc dù phÇn vµo viÖc ®ã. Trong nh÷ng buæi nhãm cã c¶ nam lÉn n÷, t«i c¶m thÊy thËt thó vÞ khi thÊy nhiÒu ng­êi phô n÷ vui mõng vµ cëi më kÓ vÒ nh÷ng thay ®æi trong nh÷ng ng­êi ®µn «ng. Mét lÇn, sau buæi nhãm vî chång t«i ®i xe vÒ nhµ. T¹i buæi nhãm h«m ®ã t«i
84

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

gi¶ng vÒ c¬ héi cho tÊt c¶ mäi ng­êi ®i vµo vïng ®Êt Canaan. Nancy hå høng gi¶i thÝch cho t«i c¸ch nh×n míi cña c« vÒ vïng ®Êt Canaan mµ c« nhËn ®­îc trong buæi nhãm nµy. “Khi anh gi¶ng,- vî t«i nãi,-tù nhiªn em nhí l¹i Kinh th¸nh cã nãi nh÷ng ng­êi Do th¸i kh«ng thÓ vµo Canaan v× cí ch¼ng tin. H×nh nh­ b©y giê em hiÓu t¹i sao råi. T¹i £dÝpt« nh÷ng ng­êi Do th¸i sèng trong n« lÖ. Hä c¶m thÊy kh«ng ®­îc trän vÑn, kh«ng xøng ®¸ng, hä kh«ng tù tin. Hä kªu gµo §øc Chóa Trêi v× muèn tho¸t khái sù khæ së ®ã. Song, khi ®Õn lóc vµo Canaan hä l¹i sî h·i. Hä sai nh÷ng ng­êi do th¸m vµo vïng ®Êt ®ã vµ tin vµo nh÷ng lêi kÓ hÌn nh¸t cña hä chø kh«ng tin vµo lêi høa cña §øc Chóa Trêi. Dï hä biÕt §øc Chóa Trêi lµ §øc Chóa Trêi cña hä vµ chÝnh Ngµi ®· gi¶i phãng hä khái ng­êi £dÝpt«, song hä vÉn kh«ng vµo ®­îc xø Canaan. Em nghÜ ®ã lµ do hä c¶m thÊy m×nh kh«ng trän vÑn vµ xøng ®¸ng. Hä kh«ng thÓ tin lµ §øc Chóa Trêi sÏ cho hä tÊt c¶ nh÷ng g× Ngµi ®· høa. Giê em nh×n râ nh÷ng g× anh nãi,-Nancy tiÕp tôc mét c¸ch hµo høng. - ThÕ hÖ víi c¸i nh×n kÐm cái vÒ b¶n th©n cÇn ph¶i chÕt trong sa m¹c, vµ mét thÕ hÖ míi, ch­a tõng ë xø £dÝpt« sÏ vµo xø Canaan. Víi chóng ta còng vËy. Chóng ta cÇn ph¶i chÕt cïng víi c¸ch nh×n hÌn kÐm vÒ b¶n th©n mµ thÕ gian, ma quû vµ téi lçi ®· ghi s©u vµo trong lßng vµ t©m trÝ cña chóng ta. ChÝnh v× thÕ mµ nh÷ng ng­êi ®µn «ng cÇn cã ¶nh t­îng míi lµ Chóa Giªxu Christ, ¶nh t­îng ®ã cÇn ®­îc ®ãng Ên trong lßng hä ®Ó hä cã thÓ vµo ®Êt Canaan. Anh cÇn ph¶i gióp hä hiÓu,-vî t«i n¾m lÊy tay t«i nµi nØ,-r»ng Chóa Giªxu sÏ cho hä mét ¶nh t­îng hoµn toµn míi, ®­îc t¹o dùng bëi Lêi cña Ngµi qua Chóa Th¸nh Linh. Khi Êy hä cã thÓ nhËn ®­îc tÊt c¶ c¸c lêi høa cña §øc Chóa Trêi”. §ã chÝnh lµ c¸i mµ t«i ®ang lµm. Ben Kingchloy kÓ trªn lµ mét thÝ dô. Anh cã mét c¸ch nh×n hoµn toµn míi vÒ m×nh theo nh­ Chóa Giªxu Christ cho anh bëi v× Ben ®· cho phÐp §øc Th¸nh Linh lµm míi t©m trÝ m×nh qua Lêi §øc Chóa Trêi vµ ®iÒu nµy khiÕn anh trë thµnh con ng­êi hoµn toµn míi. §øc Chóa Trêi cã thÓ lµm ®iÒu t­¬ng tù cho b¹n. ChØ cÇn ngay b©y giê b¹n h·y ¨n n¨n vµ tõ bá téi lçi cña m×nh. NÕu nh­ b¹n ch­a bao giê cÇu xin Chóa Giªxu tha thø téi lçi cho b¹n th× b©y giê lµ lóc lµm ®iÒu ®ã. NÕu b¹n tin trong lßng r»ng Giªxu lµ Chóa nh­ng ch­a bao giê x­ng ®iÒu ®ã ra miÖng th× b©y giê lµ thêi ®iÓm thÝch hîp. Trong th­ R«ma ch­¬ng 10 c©u 9 cã nãi r»ng bëi tin trong lßng mµ ®­îc x­ng c«ng b×nh vµ bëi miÖng x­ng ra mµ ®­îc cøu rçi. Bëi vËy xin h·y nãi nh÷ng lêi sau ®©y thËt râ rµng ngay t¹i n¬i b¹n ®ang ë. “B©y giê, kh«ng chót xÊu hæ vµ lo ng¹i, kh«ng chót b¨n kho¨n. tr­íc mÆt tÊt c¶ nh÷ng ng­êi t«i biÕt, tr­íc gia ®×nh, b¹n bÌ, hµng xãm, t«i tuyªn x­ng r»ng Giªxu Christ lµ Cøu Chóa cña t«i. T«i tin r»ng khi t«i cÇu xin Ngµi, Chóa Giªxu sÏ tha mäi téi lçi vµ sai ThÇn Ngµi ®Õn víi lßng t«i. Thiªn sø còng vui mõng víi nh÷ng lêi nãi cña t«i v× t«i x­ng Giªxu Christ lµ
85

Edwin Louis Cole

§µn «ng. V­¬n ®Õn ®Ønh cao

Chóa trong sù vinh hiÓn §øc Chóa Trêi. Ma quû lo sî tr­íc lêi nãi cña t«i vµ t«i tuyªn x­ng mét c¸ch c«ng khai r»ng Giªxu Christ lµ Con trai cña §øc Chóa Trêi h»ng sèng, Ngµi ®· gi¸ng thÕ, sinh ra bëi n÷ ®ång trinh vµ sèng mét cuéc sèng v« téi. Ngµi ®i, lµm ph­íc vµ ch÷a lµnh tÊt c¶ nh÷ng ng­êi bÞ ma quû øc hiÕp. Ngµi chÕt cho téi lçi cña thÕ gian trªn thËp tù gi¸, sau ®ã ng­êi ta ch«n Ngµi trong mé. Nh­ng tõ trong kÎ chÕt Ngµi ®· sèng l¹i! Vµo lóc nµy, khi t«i ®ang cÇu nguyÖn, Ngµi ®ang ®øng bªn h÷u §øc Chóa Trêi trªn thiªn ®µng. Ngay b©y giê, v× cã Th¸nh Linh Ngµi trong t«i, t«i chiÕn th¾ng nÊm må, sù chÕt, ®Þa ngôc, thÕ gian, tÝnh x¸c thÞt, ma quû vµ t«i t«n vinh Ngµi v× ®iÒu ®ã. Chóa ¬i! Con xin Ngµi thay ®æi ®êi sèng con, con tin r»ng Chóa ®¸p lêi con. Con t«n vinh Chóa!” C¸c b¹n v©ng phôc §øc Chóa Trêi khi tuyªn x­ng vµ cÇu nguyÖn nh­ thÕ. H·y cø tin r»ng §øc Chóa Trêi sÏ tr¶ lêi cÇu nguyÖn vµ mang l¹i nh÷ng thay ®æi lín m¹nh trong t©m trÝ, tÊm lßng, t©m hån, th©n thÓ vµ trong c¶ cuéc sèng b¹n. T«i tin vµo nh÷ng lêi høa cña §øc Chóa Trêi cho c¸c b¹n. §õng cho phÐp bÊt kú ai vÏ nªn thÕ giíi gióp b¹n, v× khi Êy hä sÏ lµm nã trë nªn qu¸ nhá bÐ. §øc Chóa Trêi lµ §øc Chóa Trêi vÜ ®¹i, vµ Ngµi cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh lín lao cho b¹n. H·y vui mõng trong xø Canaan cña ®êi sèng, trong gia ®×nh, trong viÖc lµm cha mÑ, trong nghÒ nghiÖp, trong tµi chÝnh, häc vÊn, trong tÊt c¶ mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng. H·y trë thµnh ng­êi ®µn «ng thùc thô. H·y sèng mét cuéc sèng cña ng­êi ®µn «ng ®¹t tíi tét ®Ønh. H·y trë nªn gièng §Êng Christ.

HÕt
Chó thÝch Sangrila - v­¬ng quèc cña sù trÎ trung vÜnh cöu trong tiÓu thuyÕt “Ch©n trêi ®· mÊt” cña nhµ v¨n D.Z. Hilton. (ND) 2 Fraid - nhµ t©m lý häc ng­êi Aã, ng­êi cho r»ng t×nh dôc lµ b¶n n¨ng chÝnh chi phèi hÕt c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña con ng­êi. 3 “Qu¼ng giá tay ng­êi”- thµnh ng÷ Mü, cã nghÜa lµ ®æ tr¸ch nhiÖm cho ng­êi kh¸c.
1

86

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful