You are on page 1of 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DELTA-V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------o0o--------- ---------o0o---------
Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM


Công trình : Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ, thương mại, khách sạn.
Hạng mục : Thi công tường vây, cọc khoan nhồi đại trà.
Địa điểm : Lô HH2, Ô D6, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

1. Thành phần trực tiếp tham gia:


a. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA – Phú Thanh
Ông:……………………. Chức vu ̣: ……………………..
Ông: …………………… Chức vu ̣: ..................................
b. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Anh Thắng
Ông: ………………….. Chức vu ̣: ………………………
Ông: …………………… Chức vu ̣: ....................................
c. Nhà thầu thi công: Công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V
Ông: …………………. Chức vu ̣: ……………………….
Ông: …………………. Chức vu ̣: ……………………….
d. Đại diện Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Hóa – Vật liệu xây dựng LAS-XD 201
Ông: ……………………….… Chức vu ̣: ……………………………….
Ông: ……………………….… Chức vu ̣: .................................................
2. Thời gian kiểm tra:
Vào hồi : .............. ngày ....... tháng ........năm .............;
3. Nội dung:
Các bên cùng nhau kiểm tra Phòng thí nghiệm…………………………………………………
…………………………………...………………………………………..........................................
3.1. Đánh giá tính xác thực của hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 6 Nghị định số
62/2016/NĐ-CP bao gồm:
a. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. Quyết định thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoạt động thí
nghiệm chuyên ngành xây dựng:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c. Các quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý hoạt động thí nghiệm ( trưởng, phó phòng
thí nghiệm ):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d. Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên và bản phân công công việc cho từng cá nhân
trong phòng thí nghiệm đã được lãnh đạo phê duyệt, kèm theo văn bằng, các chứng chỉ
được phê duyệt liên quan;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
đ. Danh mục các tài liệu, quy trình quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật được
ban lãnh đạo phê duyệt;
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
e. Danh mục các thiết bị, dụng cụ của phòng thí nghiệm; Hợp đồng mua, hóa đơn và
biên bản bàn giao thí nghiệm; :
……………………………………………………………………………………………...
f. Kiểm tra phương tiện, dụng cụ thí nghiệm (Số lượng, tình trạng …):
Bộ dụng cụ kiểm tra chất lượng dung dịch khoan bentonite, polymer + sođa:…………...bộ
Tình trạng dụng cụ kiểm tra:…………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
4. Kết Luận.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM