You are on page 1of 3

Saman Rassam – Grupp 2

Uppsats 4: Kvalitet i utbildningen – vad är det?

Vilka av kriterierna i tiopunktslistan ovan tycker du är viktiga/mindre viktiga? Vill du
komplettera listan med något? Är till exempel studenternas egenskaper relevanta för
utbildningskvaliteten? Varför finns det olika syn på utbildningskvalitet? Reflektera!
Bra studiekamrater anser jag vara en nyckel till en bättre tid i skolan. Att studera
tillsammans med andra underlättar inte bara för lärandet utan gör också lärandet
betydligt roligare.
Bra kursupplägg är en nödvändighet för att man ska kunna planera sina studier.
Vi läser oftast flera kurser parallellt där respektive kurs har egna förväntningar
och krav på en. En dåligt upplagd kurs leder inte allt för sällan till att deadlines
krockar och orsakar således en onödigt hög arbetsbelastning under kort tid – en
belastning som hade kunnat minskas om studenten exempelvis fick reda på
information inom lämplig tid och således kunnat disponera arbetet på bättre sätt.
KTH har enligt min upplevelse en bra fysisk studiemiljö. Jag studerar gärna i
biblioteket där man kan välja mellan att sitta och studera tillsammans med andra
eller ensam i en tyst läsesal. Detta är speciellt värdefullt då man har långa
håltimmar.
Studentaktiverande undervisning kan göra undervisningen mer pedagogisk, men
jag anser att det inte måste finnas. En risk är att man förlitar sig på den
studentaktiverande undervisningen för mycket i den mening att man låter det ta
en stor del av tiden i förhållande till exempelvis föreläsning.

Välj en kurs som du läst detta läsår och bedöm den utifrån kriterium 1-5 på listan.
Bedöm D-programmet och din studiemiljö utifrån kriterium 6-10 på listan. Bedöm
också kriterierna som du (eventuellt) la till i första punkten.
Matematik, baskurs, med diskret matematik

1. Kunniga och engagerade lärare

Svante Linusson är en föreläsare som passar mig bra. Jag tycker hans
metodiska sätt att presentera ny teori, med idé – sats – bevis, gör det betydligt
mindre skrämmande och mer intuitivt att se ny matematik.

2. Bra kursupplägg och litteratur

Kursen hade ett tydligt upplägg som kommunicerades bra. Litteraturen
användes genom hela kursen, både genom läsanvisningar men också med
övningsuppgifter. Upplägget med seminarierna var i synnerhet intressant då det
blandades småprov med inlämningsuppgifter.

3. Studentaktiverande undervisning

Under föreläsningar använde Svante ibland såkallade ”klickers” där alla
studenter fick en dosa och presenterades med en mattefråga på storskärmen
med flera svarsalternativ. Man fick kort tid på sig att välja rätt svar. Statistiken
över svar presenterades direkt därefter och sedan fick man diskutera med sin
granne – i fall där majoriteten svarade fel gick Svante kort igenom teorin. Mycket
givande.

4. Lärande examination

Examinationen täckte det vi gick igenom i kursen.

5. Bra information och kursadministration

Alltid bra framförhållning med informationen gällande kursen. Om det uppstod
oklarheter fick man snabbt svar på mail av Svante eller lärarassistenter.

6. Kurser som passar bra ihop

De kurser vi har läst under år ett har schemamässigt passat bra ihop.

7. Bra fysisk studiemiljö

Precis som alla andra har vi tillgång till biblioteket och andra lokaler. I dessa är
studiemiljön bra. Datorsalarna, som kanske är lite mer just datatekniks
studiemiljö, är det oftast en dålig studiemiljö. Det pratas (skriks) högt, det äts mat
med stark lukt och så vidare.

8. Relevanta kurser för utbildningen, plats för valfrihet

I år ett har vi inte haft någon valfrihet i val av kurser, vilket jag tycker är bra. Det
är bättre om man får allt serverat under år ett så kan man välja kurser i senare år
istället, då man också har en bättre insyn i skolan och kan ta mer informerade
beslut.

De kurser vi har läst i år ett har alla känts relevanta för utbildningen.

9. Bra stöd för den som behöver

Det stöd jag oftast söker är hjälp med uppgifter eller diverse frågor om oklarheter
från lärarassistenter eller kursansvarig. Det har fungerat bra i alla kurser förutom i
Numeriska metoder där Elias ej svarar på mail.

10. Bra studiekamrater
Jag är mycket nöjd med mina studiekamrater!

Reflektera över kursanalysen som du just läste och hur kursen var i år. Har
kursledarens förslag till ändringar genomförts? Har något annat ändrats? Tror du att
eleverna kommer att ha samma synpunkter på kursen i år som förra gången?
Jag har läst kursanalys för SF1625 HT17 (Envariabelanalys). Studenter hade
synpunkter på att tentan var svår att lösa på tre timmar, och att innehållet var svår
och oförutsägbart.
Jag anser att vi i vår kursomgång delvis hade samma problem. Jag tycker att en
tenta på tre timmar omöjligen kan innehålla en lämplig mängd uppgifter från olika
områden. Risken är stor för att studenten kan mycket mer än vad en får möjlighet att
visa på tentan. Jag tror att eleverna kommer ha samma synpunkter denna gång.

Välj ett av programmålen i kapitel 2 i bilagan i programanalysen för
datateknikprogrammet (sida 12-19) och notera vilka kurser som ska ge bidrag till
progressionen för detta mål. Håller du med om vilka kurser (som du hittills läst) som
bidrar till målet? Vill du ändra i listan? Motivera!

Jag håller med om att de kurser jag har läst bidrar till det mål som är angivet i listan.
Jag skulle t.o.m. säga att kurserna inom INDA bidrar till fler mål än vad de står
under. De kurserna bidrar enligt mig till målet om att söka och skaffa kunskap på
egen hand och målet om att arbeta i grupp, bland andra.

Är metoden studentbaserad programutveckling såsom den beskrivs i artikeln ovan
ett lämpligt sätt att bedriva programutveckling? Reflektera!

Studentbaserad programutveckling är definitivt ett bra sätt att förbättra programmet.
Målet med programmet är att producera så bra ingenjörer som möjligt. Studenterna
är slutanvändaren i detta fall, och under den långa väg vi behöver ta oss fram till en
examen får vi tid att fundera över vad som är bra och mindre bra med programmet.
Denna feedback bör anses som högst värdefull.

Reflektera över (de övriga) kurserna som du läser just nu och kvaliteten i dessa.

De kurserna jag läser just nu (projinda och numeriska metoder) är båda givande och
intressanta. En synpunkt på upplägget i numeriska metoder är att Elias föreläsningar inte
följer den blockstruktur som kursen är indelad i. Han börjar på nästkommande veckas block
utan att det är angivet någonstans. Vidare stämmer inte föreläsningarna eller övningarnas
faktiska datum överens med de som står på Canvas. Detta orsakar förvirring.