You are on page 1of 4

LAMPIRAN AS(SR)

JADUAL PELAKSANAAN PDP AMALI SAINS SEKOLAH RENDAH TAHUN 2018


NAMA KELAS : Tahun 5
NAMA MATA PELAJARAN : SAINS (TAHUN 5 )
NAMA GURU : LING KUOK LIM
PELAKSANAAN AMALI SAINS
TARIKH TARIKH (Sila _/ mana-mana yang
BIL TEMA TAJUK TENTATIF SEBENAR berkenaan )
PELAKSANAAN PELAKSANAAN SECARA SECARA
KUMPULAN INDIVIDU
1 认识科学 科学技能(科学程序技能)- 活动一
2 认识科学 科学技能(科学程序技能)-实验一
3 生命科学 动物是如何保护自己的?(活动二)
4 生命科学 动物如何确保物种生存?(活动六) /
5 生命科学 生物之间食与被食的关系(活动七) /
6 生命科学 植物的自卫(活动二) /
7 生命科学 植物的自卫(活动四)
8 生命科学 植物如何确保物种的生存(活动五)
9 生命科学 植物物种生存的重要性(活动六)
10 物理科学 无所不在的能(活动一) /
11 物理科学 无所不在的能(活动二)
12 物理科学 能的转换(活动四)
13 物理科学 光的传播(活动一) /
14 物理科学 光的传播(实验二)
15 物理科学 光的折射(活动六&七) /
16 物理科学 电-认识完整电路(活动二) /
17 物理科学 电-认识完整电路(实验一&二)
18 物理科学 热-热与温度(活动一) /
19 物理科学 热-热与温度(活动二)
20 物理科学 热对物质的影响(活动七)
21 材料科学 物质-物质的形态(活动一)
22 材料科学 物质-物质的形态(活动四) /
23 材料科学 水的循环(活动七)
24 材料科学 水的循环(活动九) /
25 材料科学 酸与碱-物质的化学性质(活动二)
26 材料科学 酸与碱-物质的化学性质(活动三) /
27 地球与宇宙 地球的运转(活动一)
28 地球与宇宙 月相(活动五) /
29 地球与宇宙 月相(活动六)
物体和建筑物的平稳性和坚固性
30
工艺与优质生活 (活动一) /
物体和建筑物的平稳性和坚固性
31
工艺与优质生活 (实验二)
32 工艺与优质生活 我是建筑王(活动二) /
Ditandatangani :

( )
Tarikh :
Catatan :
SEMAKAN KALI PERTAMA ( JUN ) SEMAKAN KALI KEDUA ( NOV) Guru perlu merancang dan
mengenalpasti tema dan tajuk untuk
amali sains ( samada secara
NAMA : NAMA : berkumpulan atau secara individu)
yang akan dilaksanakan sekurang-
TANDATANGAN : TANDATANGAN : kurangnya 4 kali setahun untuk Tahap
1 dan 8 kali setahun untuk Tahap 2
mengikut tarikh seperti yang
TARIKH : TARIKH : ditetapkan sebelum sesi persekolah
2017 bermula

( RUANG INI HANYA DIISI OLEH KETUA PANITIA SAINS SAHAJA )


N.B:
Sila kembalikan LAMPIRAN AS(SR) ke Unit pengurusan Akademik , PPD Sibu secara ‘softcopy’ dalam
bentuk MS Excel di alamat emel: jharry8401@gmail.com pada atau sebelum 10 Februari 2017.
Sila tambahkan lajur sekiranya tidak mencukupi.
merancang dan
asti tema dan tajuk untuk
( samada secara
n atau secara individu)
ilaksanakan sekurang-
kali setahun untuk Tahap
setahun untuk Tahap 2
rikh seperti yang
sebelum sesi persekolah
ula

copy’ dalam
2017.